close

Enter

Log in using OpenID

, PO drENrU 3OO. h ZAKONA O TRGOVAdKIM

embedDownload
Antea revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 16
IZVJESCE O OBAVLJENOJ RBVIZIJI
PRIMJBRENOSTI NAKNADE I OTPREMNINE
KOD PRIJBNOSA DIONICA MANJINSKIH
DIONIdARA DRUSTVA INKBR d.d. ZAPRESIC
, PO drENrU 3OO. h ZAKONA O TRGOVAdKIM
DRUSTVIMA
Zagreb, svibanj 2010.
Antea revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 16
SadrZaj
I UVODNI
1.
2.
3.
DIO..........
.........3
.......'.'. 3
Nalog i opseg pos1a.........
................6
Kori5tena dokumentacija i sprovedeni postupci.......'......
....................8
Pregled metoda rzradunavanja primjerenosti naknade
II PRIMJERENOST NAKNADE, I OTPREMNINE U SLUdAJU NKER D.D.......
10
Metoda procjene i iznos naknade i otpremnine u novcu manjinskim
'............ 10
dionidarima odreden od strane glavnog dionidara..
1.
RazToziprimjerenosti primjene primjenjenih metoda
2.1 Metoda diskoniranih novadnih tijekova....'
2.2 Otkupna cijena dionica 2006.........
2.
....'......'....... 10
'.......'.'..... 10
..'....... 10
3. Iznos primjerene naknade i otpremnine do koje bi se doSlo primjenom pojedine
..""" 11
metode, te znadai dan pojedinim
metodama.....".........
.'.....'....""
3.1 Metoda diskoniranih novadnih tijekova.....
..'."""
2006
.........
3.2 Otkupna cijena dionica
3.3 Usporedba vrijednosti dionice po gornjim metodama sa otpremninom:.......
4.
Teskoie koje su
se
javile pri procjeni vrijednosti
MrsLJENJE,............
druStva...
..""""
11
11
11
11
.......-.............t2
Antea revizija d.o.o. Zagreb, I(oranska 16
I UVODNI DIO
1.
Nalog i opseg posla
Rjeienjern Trgovadkog suda u Zagrebu broj 5 P.1-111110 od 17. svibnja 2010. godine, po
sucu tog suda Zeljki BregeS, u postupku predlagatelja Roca Sanitario S.A. Barcelona,
Spanjolska a u predmetu postupka ispitivanja primjerenosti otpremnine kod prijenosa dionica
manjinskih dionidara dru5tva Inker d.d. Zaprelic, sukladno dlanku 300. h., a u svezi s
dlankonr 40. Zakona o trgovadkim dru5tvima (ZTD), Antea revizija d.o.o. za reviziju,
imenovana je vjeitakom sa zadatkom da utvrdi primjerenost otpremnine u novcu.
Opseg posla odreden
je Zakonom o trgovadkim dru5tvima odnosno Rjeienjem kako slijedi:
Rjeienjern Trgovadkog suda u Zagrebu naloZeno je vjeitaku da izradi pismeno izvjeS6e o
obavljenoj reviziji r-r kojem mora navesti
kojim su metodama odredena primjerena naknada iotpremnir-ra
2. iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena
J. ako je prirnijenjeno vi5e metoda, do koje bi se primjerene naknade iotpremnine doSlo
primjenorn pojedine metode, te koji je zna(,aj dan pojedinim metodamazautvrdivanje
predloZene primjerene naknade i otpremnine.
4. posebne te5ko6e koje su sejavile pri procjeni
1.
Zakonodavni okvir
Odredbe Zakona o trgovadkim druStvima (ZTD)
ilanak 300.
f
(i)
Glavna skup5tina moZe na zahtjev dionidara koji ima dionice koje se odnose na
najmanje 95o/o temeljnog kapitala dru5tva (glavnog dionidara) donijeti odluku na
temelju koje rnu se prenose dionice rnanjinskih dionidara uzplacanje tirn dionidarima
primjerene otpremnine u novcu.
(2)
Za utvrdenje ima
li
glavni dionidar dionice koje se odnose na najmanje 950/o
tenreljnog kapitala dru5tva primjenjuje se odredba dlanka 474 stavka2. i 4. ovoga
Zakona.
ilanak 300.
g
(1) Glavni dionidar odredu.je iznos otpremnine u novcu koji treba isplatiti manjinskim
dionidarirna i pritom mora uzeti u obzir prilike druitva u vrijeme dono5enja odluke
glavne skup5tine. Uprava odnosno izvr5ni direktor dru5tva mu mora pritom dati na
uvid svu potrebnu dokumentaciju i pruZiti potrebna obavjeStenja.
(2) Na iznos otpremnine obradunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne
banke uvedane zapet postotnih poena zavrijeme od upisa odluke glavne skup5tine o
prijenosu dionica u sudski registar pa do isplate manjinskirn dionidarima. Time se ne
iskljuje odgovornost za eventualnu drugu Stetu.
(3) Prije nego Sto uprava druitva sazove glavnu skup5tinu glavni dionidar joj je duZan
predati izjavu banke kojorn ona solidarno jamdi da 6e glavni dionidar manjinskim
dionidarirna isplatiti otpremninu uveianu za pripadajuie kamate bez odgadanja po
upisu odluke glavne skupitine o prijenosu dionica u sudski registar.
Antearevizija d.o.o. Zagreb, Koranska
16
Clanak 300. h
(i)
U objavi dnevnog reda glavne skupitine koja odluduje o prijenosu dionica moraju
se
navesti
1.
2.
tvrtka i sjedi5te glavnog dionidara a ako je to fizidka osoba njeno ime prezime
i prebivaliSte
iznos otpremnine koju je odredio glavni dionidar
(2) Glavni dionidar mora glavnoj skupStini podnijeti pisano izvje5de i u njemu iznijeti
pretpostavke za prijenos dionica te obrazloLiti primjerenost otpremnine koju mora
isplatiti u novcu. Prirnjerenost otpremnine moraju ispitati jedan ili vi5e vje5taka koje
na zahtjev glavnog dionidara imenuje sud iz dlanka 40. ovoga Zakona. Ovdje se na
odgovaraju6i nadin primjenjuju odredbe dlanka 481. a ovoga Zakona.
Clanak 48l.a
(l)
.....moru pregledati jedan ili vile revizora. Revizore imenuje uprat)a ovisnoga
druina ili na njezin zahtjev sud u iiji je sudski registar ovisno druitvo upisano.
(2) Revizori moraju izraditi pisuno izujeite o obavljenoj reviziji. Izujeite se nlora
zakljuiiti izjavom o tome jesu li primjerena nahtada iz ilanka 491 ovoga Zakonct
odnosno otpremnina iz ilanka 492. ovoga Zakona .primjereno odmjerene. Pri tome
se treba navesti:
1.
2.
3.
1.
kojim su metodama odredene prinlerena naknada i otpremnina
iz kojih
ako
je
razloga prinlena tih metoda prinlerena
je primjenjeno viie
ntetoda, do koje
bi
se primjerene nalotade i
otpremnine doilo printjenom pojedine metode, te koji je znaiaj dan pojedinim
ntetodama za uvrdivanje predloiene primjerene naknade i otpremnine,
posebne teikoce koje su se javile pri procieni vriiednosti druitva
Clanak 192.
Pored obveze da se plati nahtada, Ltgovor o vodenju poslova druitva i ugovor o
prijenosu dobiti ntoraju sadriavali obvezu druge ugovorne strane da na zahtjev vaniskih
dioniiara preuzme njihove dionice, odnosno udjele u zamjenu za isplatu prinlerene
otpremnine koja je odredena ugovorom.
(l)
(2) Kao otprentnina u ugovoru se moie predvidjeti davanje dionica druge ugovorne
strane, ako je ona dioniiko druitvo, ili dionica druiNa koje je u odnosu na to druihto
vladajuce druiNo, ili isplatu u novcu.
(3) Ako se kao otpremnina daju dionice drugog druitva, otpremnina se smatra
primjerenom ako se dionice daju u ontjeru u kojemu bi se u sluiaju spajanja druitava na
svaku dionicu jednoga druitva, odnosno udio u tome druitvu morale dati dionice drugoga
druitva, pri iemu se iznosi ntogu podntiriti i doplatom u novcu. Za odredivanje ito se
smatra primjerenint platanjent u novcu rnoraju se uzeti u obzir imovinsko stanie i
kretanje dobiti u druitvu u vrijeme koda glavna skupitina donosi odluku o ugovoru.
(1) Ako ugovor ne sadriava odredbe o otpremnini ili ako se ona p0 odredbama ovoga
Zakona ne smatra prinjerenont, svaki vanjski dioniiar moie u roku od tri mjeseca od
Antea revizija d.o.o. Zagreb,I(oranska 16
objave upisa ugovora u sudski registar zahtijevati od suda da donese odluku
primjerenoj otprerunini. Viie postupaka sud te spojiti
o
te oclrediti da se otpremnina isplati u novcu, ako ugovor ne predvida stiecanje
dionica druge ugot,orne strane kada je ona dioniiko druitvo, ili druina o koiemu ie to
druitvo ovisno. Donese li sud odluku u korist dioniiara, naloiit te druinu da
dioniiarima koji su sudjelovali u postupku nadohtadi troikove potrebne za vodenje
(5) Sud
postupka. Sudska odluka odnosi se na sve vanjske dioniiare. Uprava, odnosno izvr,{ni
clirektori druitva duini su pravomotnu sudsku odluku obiaviti u glctsilu druina
ilanak
300. h nastavak
(3) Od dana sazivanja glavne skup5tine u poslovnim prostorijama u sjediStu dru5tva
moraju se radi slobodnog uvida dionidarimaizloLiti:
1.
2.
3.
4.
(4)
prijedlog odluke glavne skupitine o prijenosu dionica
godi5nja financijska izvje56a za tri posljednje godine, a ako je druitvo
duZno izraditi izvje56e o stanju druitva, i ta izvjeiia za isto razdoblje
izvje56e glavnog dionidara iz stavka 2. ovoga dlanka
izvjeS6e vjeStaka iz stavka 2. ovoga dlanka
Svakorne se dionidaru na njegov zahtjev mora besplatno
akataiz stavka 3. ovoga dlanka
i bez odgadanja dati preslike
(5) Dru5tvo nema obveze iz stavka 3. i 4. ovoga dlanka ako su isprave iz stavka 3' ovoga
dlanka bile isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici drustva
ilanak 300. k
prijenosu dionica ne moZe se pobijati tuZbom zbog loga Sto iznos
otpremnine koji je odredio glavni dionidar nije primjeren. Ako iznos otpremnine nije
primjeren, odredit 6e ga r-ra zal'ttjev manjinskog dionidara sud iz dlanka 40. ovoga
Zakona.Isto vrijedi iako glavni dionidar ne ponudi iznos otpremnine u novcu ili to
ne udini onako kako bi to trebao udiniti, atuLba kojom se pobija donesena odluka nije
podignuta ili se to ne Lrdini t za to propisanom roku, ona bude povu6ena ili
(1) Odluka
o
pravolnocno odbijena.
lt)
(3)
.
.
otpremnine iz stavka 3. ovoga dlanka djeluje prema svlm
a
neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojemu je
dionidarin,
rnanjinskirn
odredena
(4) Odluka suda o visini
Antea revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 16
2.
Kori5tena dohumentacija i sprovedeni postupci
Obavila sam ispitivanje primjerenosti otpremnine koju
je odredio glavni dionidar druStva
Roca Sanitario S.A. Barcelona, Spanjolska u visini 120,00 kn po dionici, kao otpremninu koju
treba isplatiti manjinskirn dionidarima dru5tva lnker d.d. Zaprelic sukladno dlanku 300.g
ZTD-a.
Ovo ispitivanje obavljeno je u razdoblju 17.
-
28. svibnja 2010. godine
Predodena,/koriStena dokumentaciig
1.
Izvje56e glavnog dionidara Roca od 31.5.2010. u kojernu su iznesene pretpostavke za
prijenos dionica s obrazloZenjem primjerenosti otpremnine koju mora isplatiti
novcu rnanjinskim dionidarima sukladno ilanku 300. h ZTD-a.
2.
Revidirani financijski izvje5taji druitva 2a200J,2008 i 2009 godinu
3.
Procjena vrijednosti dru5tva na dan 31.12.2009. godine od 15. oZujka 2010. godine
4.
Plan poslovanja2010 do 2012
5.
Ugovor o kupnji
i
u
prijenosu dionica iznedu Central Maritime Holdings Limited i
Roca Sanitario S.A. Barcelona, Spain
6.
Ostala dokrrrnentacija
Provedeni postupci odnose se na analizu revidiranih izvje5taja, na pregled Izvje56a glavnog
dionidara, pregled Procjene vrijednosti dru5tva od 15. oZujka 2010., na razgovor s
managementorn, te na ispitivanje odnosno provjeru adekvatnosti pretpostavki u procjeni
dru5tva, todnost kalkulacija i obraduna, kao i korektnost prirnjenjenih metoda, te izrada
vlastitih simulacija.
Ogranid.enja
Financijske prognoze koje su bile podloga za ovo rni5ljenje odraLavaju sada5nju situaciju na
trZistu ito u pogledu uvjeta i rnogudeg razvoja situacije. Obidno je sludaj da se neki dogadaji i
okolnosti ne dogode kao Sto se odekuje odnosno da se ne predvide. Stoga se stvarni rezultati
tijekom planskog razdoblja razlikuju od planiranih, a razlike mogu biti znadajne.
U davanju ovog mi5ljenja kao revizor/vjeitak nismo obavili nezavisnu verifikaciju
financijskih i drugih predodenih informacija te stoga za iste ne preuzimam nikakvu
odgovornost.
Pretpostavila sam da su sve financijske i druge inforrnacije todne i potpune. Nadalje, oslonila
sarn se naizlave lnanagementa kojorn izjavljuju da im nisu poznate nikakve dinjenice koje bi
imale za posljedicu netodnost, nepotpunost ili neprimjerenost financijskih i drugih
informacija. U odnosu na informacije koje se tidu prognoza, tendencija i financijskih
prognoza koje je pripremila uprava, pretpostavila sam, za svrhu davanja ovog mi5ljenja, da su
te inforrnacije na kojirna se temelje prognoze rezumne i da odraZavaju najbolje dostupne
procjene i prosudbe uprave u pogledu budu6eg poslovanja. Nadalje, kao revizorlvje5tak
pretpostavili smo da su sve obveze Druitva (potencijalne i stvarne) ukljudene u financijska
izvjeca Druitva.
Antea revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 1 6
niti smo takav zadatak obavili, nezavisnu procjenu imovine ili
obveza (potencijalnih ili stvarnih) DruStva. NaSe mi5ljenje temelji se na informacijama o
trZi5nom i financijskom poloZaju Dru5tva na datum izvje5taja.
NaS zadatak nije obuhvatio
Ovo mi5ljenje pripremljeno je u svrhu otkupa dionica od manjinskih dionidara, te ga nije
dozvoljeno koristiti u druge svrhe bez prethodne pisane suglasnosti.
.|
r--
Antea revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 16
3.
Pregled metoda izraiunavanja primjerenosti naknade
i otpremnine zasniva se na procijenjenoj vrijednosti dru5tva te
broju dionica (umanjenih za vlastite dionice). Postoji nekoliko metoda procjene vrijednosti
dru5tava a i njihova je podjela moguia na vi5e nadina. Osnovna i uobidajena podjela na na5im
prostorima je podjela na statidke i dinamidke metode kako slijedi:
Izradun primjerenosti naknade
Dinamidke metode baziraju se na projekcijama bududih novdanih priljeva diskontiranih na
dana5nju vrijednost (Discounted Cash Flow metliod: metoda diskontiranih novdanih tijekova
- DCF rnetoda). Suma diskontiranih novadnih tijekova poznata je kao neto sada3nja
vrijednost projiciranih novdanih tijekova za vrijeme projiciranog razdoblja. Ovoj se
vrijednosti pribraja i neto sada5nja vrijednost rezidualne vrijednosti. Pri projekciji potrebno je
uzeti u obzir sve relevantne interne (unutar druitva) i eksterne (trZi5ne) faktore.
Osnovna formula za izradun ukupne neto sada3nje vrijednostije:
NSV: NTl +
l+DF
NT2
2
(1+DF)
NTn +
nn
(t+DF)
RV
(1+DF)
NSV:neto sada5nj a vrij ednost
NT1 do NTn : novdani tijekovi od godine 1. do n-te
DF: tro5ak kapitala ili diskontni factor
RV : rezidualna vrijednost
Dobivenu vrijeclnost potrebr,o je uve6ati odnosno umanjiti za kamatonosnu aktivu
i
novac,
odnosno kamatonosnu pasivu.
Problematika ove metode su realne projekcije budu6ih novdanih tijekova od strane uprava. S
obzirom na dugo razdoblje koje se obuhvada, realnost takvih projekcija moZe biti upitna i to
tim vi5e 5to projekcijazadire dalje u buduinost.
Odredivanje diskontnog faktora rizi(an je dio ove metode. Postoje precizne metode iztaduna
ovog faktora.
Odredivanje rezidualne vrijednosti rnoZe takoder biti problern. Projekcija ove vrijednosti u
dalekoj budu6nosti neizvjesna j e i zahtieva posebnu procjer-ru.
Pod dinamidkirn odnosno aktivnim metodama smatraju se
i
metode koje procjenu zasnivaju
na:
o
Usporedbi sa slidnim poduze6ima unutar trZi5ta (ako postoje dru5tva koja posluju u
pribliZno jednakirn uvjetirna te koja imaju slidne strukturne elernente). Cesto je puta
oteZano pronalaZenje usporedivih druitava tako da se ova metoda rijetko primjenjuje i
u pravilu samo kao kontrolna metoda.
.
Usporedbi
sa slidnim transakcijama unutar trLiita (ako postoje dovoljno
reprezentativne odnosno usporedive transakcije unutar slidnih trzi5ta). Cesto je teSko
prona6i usporedive transakcije na slidnim trZiStima, narodito na brzo rastu6im
trZistirna Istodne Europe, te se ova metoda rijetko koristi a ako da, samo kao
kontrolna metoda.
Postoie
sl
i
iedece stat idke tnetode:
Antea revizija d.o.o. Zagreb, I(oranska 16
Prema nominalnom iznosu dionica koje odgovaraju vrijednosti samo u trenutku
osnivanja/ernisije ili neposredno nakon toga, dok u nakandnom razdoblju dolazi do
znadajnih odstupanja
Prema trZiSnoj vrijednosti dionica (mogu6e samo za dru5tva dije dionice kotiraju na
trZiStima kapitala a transakcije imaju reprezentativni volumen)
Na trZistu kapitala uobidajeno se cijena manjinskih dionica umanjuje za
cijene dionica koje se prodaju u kontrolnom paketu.
15Yo-200/o od
ili procjenjenoj / uskladenoj) procjenjene knjigovodstvene vrijednosti druStva u
trZi5nim razvijenim ekonomijama najde56e se primjenjuje za procjenu investicijskih
skrbnidkih fondova te za dru5va koja se bave nekretninama. Kod ove metode
potrebno je profesionalno procijeniti pojedirie dijelove imovine i obveza (da li su
realno iskazani u financijskim izvje5tajima). Nedostatak ove metode je da pokazuje
samo trenutno stanje druitva a ne i budude prinose koje dionidari mogu odekivati od
poslovanja tog poslovnog subjekta.
Prema neto vrijednosti imovine (knjigovodstvenoj
Metoda knjigovodstvene
ili
Prema likvidacijskoj vrijednosti imovine - Ova metoda primjenjuje se kada je u
pitanju likvidacija ili prestanak poslovanja dru5tva. Kod te metode procjenjuju se
stavke imovine uz uvaLavanje faktora utrZivosti (likvidnosti) te uz procjenu troikova
otpuStanja zaposlenih odnosno tro5kova zatvaranja dru5tva (kazne za raskid ugovora,
sudske sporove, zatvaranje pogona, pravne i radunovodstvene usluge)
Izbor metode procjene ovisi o svrsi procjene. Uobidajeno se jedna metoda ne koristi izolirano,
ve6 se rezultati glavne usporeduju tj. kontroliraju sa rezultatima drugili metoda. Izbor metoda
ovisi i o razvijenosti neke trZi5ne ekonomije (da li druitva kotiraju na burzite da li je kolidina
transakcija reprezentativna), o dostr-rpnosti podataka, o mogudnosti procjene nekih politidkoekonomsko-socijalno-zakonodavnih pretpostavki i trendova. U pravilu se u razvijenim
trZi5nim ekonomijama prednost daje DCF metodi kao osnovnoj, u sludaju kada su dostupne
dobro utemeljer-re financijske projekcije koje uzimaju u obzir sve relevantne interne i eksterne
pretpostavke.
Antea revizija d.o.o. Zagreb,I(oranska 16
II PRIMJEREI{OST NAKNADE I OTPREMNINE U SLUCAJU INKER D.D.
1.
Metoda procjene i iznos naknade i otpremnine u novcu manjinskim dioniiarima
odreden od strane glavnog dioniiara
lznos otpremnine po dionici odreden je od strane glavnog dionidara kornbinacijom rnetode
diskontiranih novdanih tijekova prema planu poslovanja 2010-2012. godine i otkupne cijene
dionica 2006 (transakcija izmedu Roca Saitario, S.A. i Maritime Holdings Limited, odnosno
obvezna ponuda za preuzimanje).
Ve6inski
dionici.
2.
je
dionidar odredio iznos otpremnine malim dionidarima u visini 120,00 kn po
Razlozi primjerenosti primjene primjenjenih metoda
2.1 Metoda diskoniranih novainih tijekova
Metoda diskoniranih novadnih tijekova u pravilu ima u trZi5nim ekonomijama prednost pri
procjeni poduze6a u sludaju industrijskih djelatnosti. S obzirom da je u sludaju Inker d.d.
ielevaltne pretpostavke bilo moguie procijeniti odnosno utvrditi sa zadovoljavaju6im
stupnjem vjerojatnosti (novdani tijekovi u budu6nosti, diskor-rtna stopa, rezidualna vrijednost),
priSlo se odredivanju primjerenosti otpremnine kori5tenjem metode diskontiranih novadnih
tijekova.
Pri testiranju primjerenosti otpremnine rni kao revizori/vje5taci, po51i smo od pretpostavke da
su sve financijske i druge informacije todne i potpune. Prognoze, tendencije i financijske
prognoze pripremila je Uprava i konzultant koji je radio procjenu druStva, a revizor je
prepostavio i provjerio da li se one temelje ua razumnim inforrnacijama i da li odraZavaju
najbolje dostupr-re procjene i prosudbe uprave u pogledu bududeg poslovanja.
svrhe testiranja i obraduna po metodi diskontiranih novdanih tijekova primijenjene su
cliskontne stope odnosno ponedirani troiak kapitala WACC u rasponu odgo/o do 11% kao i
razliditi nadini izraduna vjedne rente.
Za
2.2 Otkupna cijena dionica 2006
je
8. svibnja 2006. godine izmedu Roca Saitario, S.A. i Maritime Holdings Limited sklopljen
ugovor o kupnji i prijenosu dionicate objavljena ponuda zaprevzimanje. Odredivanje izrtosa
otpremline temeljem vrijednosti dionice iz navedene transakcije prihvatljiva je metoda
odredivanja primjerene naknade i otpremnine iako je vrijednost iz navedene transakcije
znadajno ve6a od vrijednosti dobivene metodom diskontiranih novdanih tijekova.
l0
Antea revizija d.o.o. Zagteb,l(oranska l6
3. Iznos primjerene naknade i otpremnine do koje bi se do5lo primjenom pojedine
metode, te znaEai dan pojedinim metodama
3.1 Metoda diskoniranih novadnih tijekova
Metodom diskontiranih novadnih tijekova, a primjenjuju6i razne diskontne faktore (WACC) i
jedne
to9%o - ll% kao irazlidite nadine izradunavjedne rente, dobili smo raspon vrijednosti
dionice Inker d.d. 57,00 do 67,00 kuna
3.2 Otkupna cijena dionica 2006
Otkupna cijena dionica u transakciji izmedu Roca Saitario, S.A. i Maritime Holdings Limited
je B. svibnja 2006. godine) za 1.409.21'7
lugovor o kLrpnji i prijenosu dionica sklopljen
tOZ,le kn po dionici. Temeljem ponude za preuzimanje od malih
iiJni"u, iznoiita
ie
dionidara kupljene su dionice takoder po cijeni od 103,76 kuna'
3.3 Usporedba vrijednosti dionice po gornjim metodama sa otpremninom:
Iznos
Stavka
po dionici odreclen od strane glavnog di
Ir"ot
"tp."""**
2 V.ii.dnost dionice metodom diskontiranih novdanih tijekova
ianedu Roca Saitario' s.A. i
[email protected]
J
[email protected]
120,00
57,00 - 67,00
103.76
Dominantna metoda odredivanja naknade i otprenmine je metoda diskontiranih novdanih
tijekova u smislu potvrde relaiija. Medutim, kako bi manjinski dionidari bili stavljeni u
.iunopruuu1 poloZaj s dionidarima koji su svoje pravo iskoristili ranijih godina, vrijednost
15oh'
naknade i otpiemnine odredena je u relaciji s vrijedno5du iz tili transakcija uvedano za
je veia od vrijednosti
Od strane glavnog dionidara odredena naknada/otpremiua znadajno
je ve6i od kupovne
takoder
a
tijekova,
dionice dobivene metodom diskontiranih novdanih
godine
i22006.
vrijednosti dionice iz transakcija kupnje i ponude zapteuzimanie
4.
TeSko6e koje su se javile
pri procjeni vrijednosti druStva
je od strane glavnog dionidara odredena naknada i otpremina znatno vi5a
od vrijednosti dobivenih medotorn diskontiranih novdanih tijekova, nije bilo te5ko6a pri
procj"ni dru5tva jer bilo koja kombinacija parametara davala je znatno niZu vrijednost po
dioniciod one koju je odredio glavni dionidar.
S obzirorn na to da
ll
Antea revizija d.o.o. Zagreb, I(oranska I 6
MISLJENJE
je bila temelj za odredivanje iznosa naknade i otpremnine u novcu koji se po
dionici treba isplatiti manjinskim dionidarima druitva Inker d.d. Zaprelit, je metoda
diskontiranih novdanih tijekova. Primjenom ove metode te usporedbom s postignutom
prosjednom cijenom pri prodaji i prijenosu dionica 2006. godine, glavni dionidar odredio je
Metoda koja
primjereni iznos naknade i otpremnine od 120,00 HRK po dionici.
Prema na$em mi5ljenju, uzimaju6i u obzir sve prethodno navedene iinjenice, predloZeni
iznos otpremnine po dionici HRK 120,00 HRK koju 6e Glavni dioniiar isplatiti
manjinskim dionidarima je primjeren.
IJ Zagrebu,31. svibnja 2010. godine
1
Antea revizija d.o.o.
Vlatka Sakair,
Ovla5ten i revizoqi''direktor
ANTEA R.E\riZIlA
za reviziju
ZAGREB
12
d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
731 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content