close

Enter

Log in using OpenID

auto gume - Vlada Kantona Sarajevo

embedDownload
ŠTENJE O NABAVCI
OBAVJE
OBAVJEŠ
BROJ 202-1-1-1-44/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba
Emir Jesenković
Adresa
La benevolencija br 16
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj
4200220350006
Telefon
033286706
Faks
033611099
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske
dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za
e
učešć
šće
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa
Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
Kantonalni nivo
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa
Javna uprava
čka nabavka
I.6. Zajedni
Zajednič
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta Ugovora
Robe
Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova
2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za
Sve lotove
čiti okvirni
II.3. Da li se namjerava zaklju
zaključ
sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka auto guma, akumulatora, sijalica i autokozmetika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka auto guma, akumulatora, sijalica i autokozmetika
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda
Ne
ČKE INFORMACIJE
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI
TEHNIČ
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
šenje ugovora?
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr
izvrš
Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
ćanja ili upu
ćivanje na odgovaraju
će propise
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla
plać
upuć
odgovarajuć
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
čenja za učešć
e
III.4. Ograni
Ogranič
šće
(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno
u tenderskoj dokumentaciji).
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
čka ili profesionalna sposobnost
III.7. Tehni
Tehnič
DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum
Može se obezbjediti do
26.3.2012.
IV.3.b. Novčana naknada
Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade
50
e
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešć
šće
Datum
4.4.2012.
Vrijeme
14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum
4.4.2012.
Vrijeme
16:00
Mjesto
Zmaja od
Bosne br. 9
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na račun broj
338 000 22 100 19263, depozitni račun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 1701001, općina 077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv
MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba
Aida Rišljanin
Adresa
La benevolencija br 16
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj
4200220350006
Telefon
033286905
Faks
033611099
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv
MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba
Mešić Lejla
Adresa
La benevolencija br 16
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj
4200220350006
Telefon
033286753
Faks
033611099
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
mup.ks.gov.ba
e
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešć
šće
Naziv
MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba
Mešić Lejla
Adresa
La benevolencija br 16
Poštanski broj
71000
Općina/Grad
Sarajevo - Centar
Identifikacioni/Jedinstveni identifikacioni broj
4200220350006
Telefon
033286753
Faks
033611099
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
mup.ks.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE
Lot broj
Broj obavještenja
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka auto guma
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka auto guma
čina ugovora ili obim ugovora
II. Ukupna koli
količ
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a
51.312,92
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog sporazuma
1
202-1-1-1-44/12
1 godina
III. Podkriteriji
1.
cijena
2.
garancija za isporučene proizvode
3.
Rok isporuke proizvoda od momenta narudžbe
4.
uslovi i način plaćanja
učešće
učešće
učešće
učešće
70,00
15,00
10,00
5,00
%
%
%
%
šenja usluga ili izvo
đenja radova
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr
izvrš
izvođ
MUP KS
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE
Lot broj
Broj obavještenja
2
202-1-1-1-44/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka akumulatora, sijalica i autokozmetike
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka akumulatora, sijalica i autokozmetike
II. Ukupna koli
čina ugovora ili obim ugovora
količ
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1 Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a
15.314,24
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog sporazuma
1 godina
III. Podkriteriji
1.
cijena
2.
garancija za isporučene proizvode
3.
Rok isporuke proizvoda od momenta narudžbe
učešće
učešće
učešće
70,00
15,00
10,00
%
%
%
4.
uslovi i način plaćanja
šenja usluga ili izvo
đenja radova
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr
izvrš
izvođ
MUP KS
V. Dodatne informacije
Uplata tenderske dokumentacije vrši se na račun broj
338 000 22 100 19263, depozitni račun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 1701001, općina 077 )
učešće
5,00
%
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content