close

Enter

Log in using OpenID

07/14 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XXI.
Broj 7
Šibenik, 18. srpnja 2014.
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
III.
GRAD SKRADIN
1. ŽUPAN
GRADSKO VIJEĆE
20. ODLUKA o izmjeni Odluke o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za 2014.
godinu ........................................................................ 5
19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi ......................................................... 15
2. TAJNIK
1.ODLUKA o osnivanju Županijske uprave za ceste
Šibensko-kninske županije (pročišćeni tekst) ...............
.................................................................................... 5
II.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
49. PROGRAM potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine..
.................................................................................... 8
50. ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na
području grada Drniša u 2014. godini i Smjernice za
2015. godinu .............................................................11
51. ZAKLJUČAK kojim se daje suglasnost na ugovor o zakupu poslovnog prostora Grada Drniša ..........
.................................................................................. 13
52. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za investiciju – Instalacija potrošne tople vode solarnim kolektorima za građevinu NK „DOŠK“ ........................... 13
2. GRADONAČELNIK
24. RJEŠENJE o imenovanju zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Grada Drniša .......................... 14
25. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša ....... 14
2. GRADONAČELNIK
4. IZMJENE PLANA rasporeda privremenih objekata na području Grada Skradina .......................... 15
IV.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
48. PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA Grada
Vodica za 2014. Godinu ........................................... 16
49. POSLOVNIČKA ODLUKA o dopuni Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica ................................. 39
50. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja
Prvić Šepurine i Prvić Luka ..................................... 39
51. ODLUKA o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe
Grada Vodica ............................................................ 41
52. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nad
komunalnim vodnim građevinama sa područja Grada
Vodica....................................................................... 41
53. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini .......................... 42
54. IZMJENA I DOPUNA Programa javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu .................. 43
55. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini ....................... 44
56. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u sportu
na području Grada Vodica za 2014.godinu .............. 44
57. IZMJENE PROGRAMA socijalne i druge skrbi
Grada Vodica za 2014. godinu ................................. 45
Stranica 2 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
58. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja .....
.................................................................................. 45
59. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća o godišnjem poslovanju TD „Vodički šport“
j.d.o.o. za 2013. godinu ............................................ 46
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća o godišnjem poslovanju TD „Leć“ d.o.o. za
2013. godinu ............................................................ 46
61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća o godišnjem poslovanju TD „Gradsko
poduzeće“ d.o.o. za 2013. godinu ............................ 46
62. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća o godišnjem poslovanju TD „Odvodnja“Vodice
d.o.o. za 2013. godinu .............................................. 46
63. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
udruga na području Grada Vodica za 2013.godinu ......
.................................................................................. 47
64. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana ulaganja u
infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica ........... 47
2. GRADONAČELNIK
28. ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija
Grada Vodica ............................................................ 47
29. ODLUKA o mjesečnoj cijeni smještaja u Dječjem
vrtiću „Tamaris“ Vodice ........................................... 49
3. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG
OTVORENOG UČILIŠTA
1. PROČIŠĆENI TEKST STATUTA Pučkog otvorenog učilišta Vodica ............................................ 49
V.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
sufinanciranju dijela ekonomske cijene usluge u Gradskim vrtićima Šibenik i drugim vrtićima ................. 55
16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju na korištenje i naknadama za korištenje javnih
površina .................................................................... 55
17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana gospodarenja
otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Općine
Bilice ........................................................................ 56
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa mjera
suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjera
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Bilice u 2014. godini....... 56
VI.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
8. IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2013. .......................................................... 57
Petak, 18. srpnja 2014.
9. PLAN aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite
od požara u 2014. godini.......................................... 61
10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi uOpćini
Biskupija za 2013. godinu........................................ 66
11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Biskupija za 2013.
godinu ...................................................................... 67
12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Biskupija za 2013.
godinu ...................................................................... 67
VII.
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
21. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna
Općine Civljane za 2013. godinu ............................. 67
22. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2013.
godinu ...................................................................... 71
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Civljane za razdobljeod 01. siječnja
do 31. prosinca 2013. godine ................................... 72
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Civljane za 2013. godinu.............. 72
25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2013. godinu.......
.................................................................................. 72
26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području Općine Civljane za 2013.
godinu ...................................................................... 72
VIII.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
15. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine
Kistanje za 2013. godinu.......................................... 73
16. ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje
siječanj-prosinac 2013. godine................................. 73
17. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2013.
godinu ...................................................................... 81
18. ODLUKA o komunalnim mjerama zaštite od
komaraca .................................................................. 82
19. PRAVILNIK o ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Kistanje .................................................................... 83
20. ZAKLJUČAK o provedbi javnih radova ..........
.................................................................................. 86
21. ZAKLJUČAK o izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od01.01.2014. do
31.03.2014................................................................ 86
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IX.
OPĆINA MURTER
OPĆINSKO VIJEĆE
32. ODLUKA o radnim tijelima Općinskog vijeća
Općine Murter-Kornati ............................................ 87
33. ODLUKA o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjak .............................. 89
34. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga za provedbu
statusne promjene komunalnog društva „ZELENI
OTOK“ D.O.O. ........................................................ 90
35. ODLUKA o isplati studentske stipendije .........
.................................................................................. 90
36. ODLUKA o jednokratnoj novčanoj pomoći......
.................................................................................. 91
37. PRAVILNIK o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Murter-Kornati ......................................................... 91
38. PLAN nabave za 2014. godinu ..................... 94
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Murtela“ d.o.o. ..
.................................................................................. 95
40. ZAKLJUČAK kojim se odbija prijedlog Uprave
komunalnog društva „Murtela“ d.o.o....................... 95
41. ZAKLJUČAK kojim se prihvaća zahtjev za
oslobađanje od obveza plaćanja komunalne naknade ...
.................................................................................. 95
X.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
18. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Promina
za 2014. godinu ........................................................ 96
19. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna
za 2013. godinu ...................................................... 102
20. DOPUNA izmjena i dopuna Poslovnika Općine
Promin .................................................................... 106
21. ODLUKA o donošenju 1. Ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja OpćinePromina ......
................................................................................ 106
22. ODLUKA o izboru trgovačkog društva Ceste
Šibenik d.o.o. za povjeravanje Obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Promina ......................................................115
23. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja
zone Oklaj-centar 1. i Oklaj zona mješovite namjene u
Oklaju......................................................................115
24. ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada .................................................117
25. ODLUKA o uključenju u akciju Gradovi i općine
– prijatelji djece...................................................... 121
26. PLAN davanja koncesije za razdoblje 2014.2016. godine........................................................... 122
27. ANALIZA davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Promina........
................................................................................ 122
Broj 7 - Stranica 3
28. RJEŠENJE o prijedlogu Županijskoj skupštini
Šibensko-kninske županije za imenovanje drugog mrtvozornika za područje Općine Promina ................. 123
29. ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Plana
podjele odvajanjem dijela društva Radd.o.o. Drniš s
osnivanjem novog društva Gradska čistoća Drniš d.o.o
Drniš....................................................................... 123
XI.
OPĆINA ROGOZNICA
1.OPĆINSKO VIJEĆE
31. ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju
Trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
obavljane komunalnih djelatnosti .......................... 124
32. PRIJEDLOG o imenovanju mrtvozornika za
područje Općine Rogoznica ................................... 124
33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća i izvršenju
Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja
do 01. prosinca 2013. godine ................................. 125
34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća DVD
„Rogoznica“ o financijskom poslovanju za2013.
godinu .................................................................... 126
35. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća
K.P.“Škovacin“ d.o.o. Rogoznica o financijskom poslovanju za 2013. godinu ............................................ 126
36. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća t.z.Općine
Rogoznica o financijskom poslovanju za 2013. godinu
................................................................................ 126
37. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Dječjeg
vrtića „Baturica“ Rogoznica o financijskom poslovanju
za 2013. godinu ...................................................... 126
2. OPĆINSKI NAČELNIK
9. ODLUKA o dopunama Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika.........
................................................................................ 126
XII.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
3. PRAVILNIK o nabavi roba, radova i usluga male
vrijednosti .............................................................. 127
XIII.
OPĆINA TRIBUNJ
1.OPĆINSKO VIJEĆE
53. ODLUKA o produženju radnog vremena .........
................................................................................ 129
54. ODLUKA o prihvaćanju teksta „Sporazuma o
zajedničkom ispunjenju obveza propisanih Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom“ ......................... 129
Stranica 4 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
55. ZAKLJUČAK o prihvaćanju zamolbe ugostitelja,
ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra na području Općine Tribunj za 2014.
godinu, za smanjenjenaknade za korištenje pomorskog
dobra utvrđena koncesijskim odobrenjem ........... 130
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1. ISPRAVAK Odluke o obvezi plaćanja naknade za
razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Općine Tribunj ....................................................... 130
XIV.
OPĆINA UNEŠIĆ
1.OPĆINSKO VIJEĆE
10. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine
Unešić za 2013. godinu ........................................... 131
11. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2013.
godinu ..................................................................... 138
12. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra na
k.č. br. 2788/4 i k.č.br.2788/7 k.o. Nevest .............. 138
13. PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2014.
do 2016. godine....................................................... 139
14. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva protiv
gradnje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici ....
................................................................................. 139
Petak, 18. srpnja 2014.
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalnih potreba OpćineUnešić za 2013.
godinu ..................................................................... 140
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređajakomunalne
infrastrukture na području Općine Unešić za 2013.
godinu ..................................................................... 140
17. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom OpćineUnešić za 2013.
godinu ..................................................................... 140
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava Tekuće pričuve ProračunaOpćine
Unešić za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine .......
................................................................................. 141
19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Unešić za 2013. godinu ........................................... 141
20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Unešić za 2013. godinu ........................................... 141
2. OPĆINSKI NAČELNIK
2.PRAVILNIK o nabavi roba i usluga male vrijednosti ......................................................................... 142
____________________
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj 7 - Stranica 5
Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 08/09 i 04/13), župan Šibenskokninske županije, donosi
o osnivanju Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 1/98, 14/02 ), Izmjene i dopune
Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na
području Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 3/06) Izmjene Odluke
o osnivanju Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 8/09 ), Izmjene i dopune Odluke
o osnivanju Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 4/14 ).
ODLUKU
o izmjeni odluke o sanaciji pomorskog dobra
uslijed izvanrednih
događaja za 2014. godinu
ODLUKA
o osnivanju Županijske uprave za ceste
na području Šibensko-kninske županije
( pročišćeni tekst )
1. ŽUPAN
20
I.
U točki I. Odluke o sanaciji pomorskog dobra uslijed
izvanrednih događaja za 2014. godinu od 24. veljače
2014. godine, Klasa: 402-07/14-01/12, Urbroj: 2182/106-14-1 dodaje se podtočka 6 i glasi: “6., Murter-Kornati,
150.000,00, Sanacija rive i mulića na predjelu Luke” te
se dodaje podtočka 7 i glasi: “7., Vodice, 200.000,00,
Sanacija zapadne obale Vodica od Velikog lukobrana
do predjela Bristak”.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 402-07/14-01/12
Urbroj: 2182/1-06-14-2
Šibenik, 24. lipnja 2014.
I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, osnovna
načela poslovanja Županijske uprave za ceste Šibenskokninske županije u djelatnostima kojima se osigurava
upravljanje županijskim i lokalnim cestama, poslovi
građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
na području Šibensko-kninske županije.
Članak 2.
Osniva se Županijska uprava za ceste na području
Šibensko-kninske županije ( u daljnjem tekstu:
Županijska uprava ).
Osnivač Županijske uprave za ceste je Šibenskokninska županija ( u daljnjem tekstu: Osnivač ).
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
2. TAJNIK
1
Temeljem članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste
na području Šibensko-kninske županije ( „Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/14 )
Stručna služba Županijske Skupštine Šibensko-kninske
županije, utvrđuje pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Šibenskokninske županije.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju obuhvaća
Odluku o osnivanju Županijske uprave za ceste na
području Šibensko-kninske županije ( „Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 3/97 ), Izmjene Odluke
Vlasnik ustanove je: Osnivač.
Članak 3.
Naziv Županijske uprave je: Županijska uprava za
ceste na području Šibensko-kninske županije.
Skraćeni naziv je: Županijska uprava za ceste
Šibenik.
Sjedište Županijske uprave je: Šibenik, Velimira
Škorpika 27.
Članak 4.
Županijska uprava je ustanova.
Županijska uprava je pravna osoba koja se upisuje
u sudski registar.
U pravnom prometu Županijska uprava odgovara
svojom cjelokupnom imovinom.
Osnivač Županijske uprave solidarno i neograničeno
odgovara za njezine obveze.
Županijska uprava samostalno istupa u pravnom
prometu zaključivanjem ugovora o preuzimanju prava i
obveza, te stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina
do vrijednosti utvrđene godišnjim planom.
Za raspolaganje vrijednostima većim od godišnjeg
plana obvezna je prethodna suglasnost Osnivača.
Stranica 6 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II DJELATNOST USTANOVE
Članak 5.
U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava organizira odnosno obavlja poslove:
1. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih
cesta
- priprema, izrada i ustupanje izrade potrebnih studija
te njihova stručna ocjena
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na
okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoliš
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima
- ...ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih
objekata i prometne signalizacije
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno
građenje i uporaba građevine po posebnom propisu
- ..ustupanje radova izmještanja komunalne i druge
infrastrukture
- ustupanje geodetskih radova
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizacija tehničkog pregleda i primopredaje
županijskih i lokalnih cesta te objekata na korištenje i
održavanje
-investitorski nadzor nad provođenjem projekata
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne
uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu
sigurnosti prometa
2. .Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i
lokalnih cesta i prometa na njima
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i
lokalnih cesta
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja
županijskih i lokalnih cesta
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i
lokalnih cesta
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole
kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova
održavanja županijskih i lokalnih cesta
-osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila
i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta
- ophodnja županijskih i lokalnih cesta
3.Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim
cestama
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i
prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima te meteorološkim uvjetima
značajnim za sigurno odvijanje prometa
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama
-priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija
-odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim
cestama
Petak, 18. srpnja 2014.
-praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na
županijskim i lokalnim cestama
-izrada izvješća elaborata i sličnih materijala za
potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i Osnivača
U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava obavlja
javnu ovlast kad izdaje:
-dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka 46.stavka
4. Zakona o cestama
-rješenje o prekomjernoj uporabi iz članka 49. stavka
4. Zakona o cestama
- .suglasnost za priključak i prilaz na javnu cestu iz
članka 51. stavka 3. Zakona o cestama
- rješenje za prilagođavanje priključaka i prilaza iz
članka 52. stavka 1. Zakona o cestama
Djelatnost iz st. 1 ovog članka ne obavlja se radi
stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se ostvari iz
obavljanja djelatnosti predstavlja namjenska sredstva
za poslove iz djelatnosti.
Članak 6.
Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i
održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijska
uprava ustupa pravnim i fizičkim osobama sukladno
propisima o javnoj nabavi.
Članak 7.
Djelatnost iz članka 5. ove Odluke ostvaruje se
ustrojem:
-organizacijske jedinice za obavljanje poslova
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
-organizacijske jedinice za obavljanje poslova
građenja i pojačanog održavanja županijskih i lokalnih
cesta.
Statutom Županijske uprave uredit će se organiziranje
obavljanja pratećih poslova (planiranje, financije,
računovodstvo, pravno-kadrovski i opći poslovi).
III UPRAVLJANJE I VOĐENJE ŽUPANIJSKOM
UPRAVOM
Članak 8.
Tijela Županijske uprave su:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj
Članak 9.
Županijskom upravom upravlja Upravno vijeće.
Ravnatelj je voditelj Županijske uprave.
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na
temelju javnog natječaja.
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba
može, po isteku mandata, biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Za ravnatelja Županijske uprave može biti imenovana
osoba koja ima visoku stručnu spremu graditeljskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja i najmanje
pet godina radnog iskustva u struci.
Članak 10.
Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
-organizira i vodi rad i poslovanje Županijske uprave
-predstavlja i zastupa Županijsku upravu
-poduzima sve radnje u ime i za račun Županijske
uprave
-zastupa Županijsku upravu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima
-daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa
Županijsku upravu u pravnom prometu
- . donosi opće akte vezane uz unutarnji ustroj i rad
Županijske uprave kao i druge akte utvrđene Statutom
- vodi postupak i odlučuje o izboru kandidata pri
zapošljavanju te provodi postupak u ostvarivanju prava
i obveza iz radnog odnosa radnika
- predlaže Upravnom vijeću donošenje financijskog
plana i godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih
i lokalnih cesta
- predlaže Upravnom vijeću Statut
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava
odlučivanja
- podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o
radu
- daje Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o
pojedinim pitanjima
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Županijske uprave.
Članak 10a.
U Županijskoj upravi osniva se Upravno vijeće.
Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana.
Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Župan
Šibensko-kninske županije. Četiri člana Upravnog vijeća
imenuju se iz reda javnih i stručnih djelatnika, a jedan
član imenuje se iz reda zaposlenika Županijske uprave
za ceste, sukladno Zakonu o radu.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće donosi odluke na sjednicama većinom
glasova svih članova.
Sjednice saziva predsjednik Upravnog vijeća na vlastitu inicijativu, inicijativu članova vijeća ili ravnatelja.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, ali bez
prava odlučivanja.
Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu
za svoj rad u visini koju utvrdi Župan Šibensko-kninske
županije.
Članak 10b.
Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:
- donosi Statut nakon prethodno pribavljene suglasnosti Županijske skupštine
- donosi financijski plan i godišnji plan građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta uz prethodnu
suglasnost ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- . podnosi Županijskoj skupštini Šibensko-kninske
županije godišnje izvješće o radu Županijske uprave
-imenuje i razrješava ravnatelja
-predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti
-daje ravnatelju i Osnivaču prijedloge i mišljenja o
pojedinim pitanjima
- donosi odluke u drugom stupnju u predmetima
kojima se odlučuje o pravima radnika
Broj 7 - Stranica 7
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Županijske uprave
Članak 11. brisan
IV IMOVINA ŽUPANIJSKE UPRAVE
Članak 12.
Sredstva za rad Županijske uprave i obavljanje djelatnosti iz članka 5. ove Odluke osiguravaju se iz:
- prihoda utvrđenih Zakonom o javnim cestama,
- proračuna Županije Šibensko-kninske
- drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 13.
Za osnivanje i početak rada Županijske uprave
Osnivač osigurava sredstva u vrijednosti od 888.113,00
kn.
Sredstva koja Županijska uprava ostvari svojim
poslovanjem koriste se za razvoj djelatnosti za koju je
Županijska uprava osnovana.
Članak 14.
Imovinu ustanove čine sredstva za rad koja osigurava
Osnivač, imovina i imovinska prava koja su pripala temeljem akta o podjeli imovine, prava i obveza prijašnjih
J.P. “Hrvatske ceste”, Tehničke ispostave Šibenik, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti Županijske uprave,
te sredstva pribavljena iz drugih izvora.
Članak 15.
U pravnom prometu Županijska uprava odgovara
cjelokupnom svojom imovinom, a Osnivač Županijske
uprave odgovara solidarno i neograničeno za obveze
Županijske uprave.
V.OPĆI AKTI
Članak 16.
Opći akti Županijske uprave donose se na način
određen Statutom.
Statutom se pobliže određuje ustrojstvo, ovlasti,
način rada i odlučivanje tijela Županijske uprave,
međusobna prava i obveze Osnivača i Županijske uprave,
način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značenja
za obavljanje poslova Županijske uprave.
Članak 17.
Statut Županijske uprave donosi Upravno vijeće,
na prijedlog ravnatelja, a nakon pribavljene suglasnosti
Županijske skupštine.
Članak 18.
Djelatnost Županijske uprave je javna.
O javnosti rada Županijske uprave skrbi ravnatelj i
Upravno vijeće.
Ravnatelj Županijske uprave dužan je, najmanje
jedanput godišnje, podnijeti izvješće o radu Upravnom
vijeću.
VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Stranica 8 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 19.
Odluku o statusnim promjenama sukladno Zakonu
donosi Osnivač.
Županijska uprava se može udruživati sa srodnim
ustanovama, te drugim subjektima u cilju unapređivanja
djelatnosti sukladno Zakonu.
Članak 20.
Županijska uprava prestaje s radom u slučajevima,
na način i po postupku sukladno Zakonu.
Članak 21.
Županijska uprava počinje s radom po upisu u sudski
registar.
Članak 22.
Do imenovanja ravnatelja posebnim aktom imenovat
će se privremeni ravnatelj.
Privremeni ravnatelj Županijske uprave obavit će
pripremu za početak rada i pribaviti potrebite suglasnosti
za rad, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar, u
roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Ovlašćuje se Župan imenovati privremenog ravnatelja iz stavka 1. ovog članka.
Članak 23.
Statut Županijske uprave donijet će ravnatelj, u
roku od trideset dana od dana upisa Županijske uprave
u sudski registar.
Članak 24.
Imenovanje ravnatelja objavit će se u roku od trideset
dana od upisa u sudski registar.
Članak 25.
Županijska uprava preuzeti će određeni broj zaposlenika J.P. “Hrvatske ceste” suglasno utvrđenju u
aktu o podjeli iz članka 70. stavak 3. Zakona o javnim
cestama.
Članak 26.
Ovlašćuje se ravnatelj Županijske uprave da izvrši
prijavu promjene Odluke o osnivanju kod Trgovačkog
suda u Šibeniku.
Ovlašćuje se stručna služba Županijske skupštine da
izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:340-01/14-01/2
Urbroj:2182/1-03-14-1
Šibenik,23.lipnja 2014.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
TAJNIK
Ante Alfirev,v.r
____________________ .
Petak, 18. srpnja 2014.
II.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
49
Na temelju članka 36. Zakona o potpori poljoprivredi
i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 80/13),
članka 7. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi
i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 101/13)
te članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 15/09, 04/13, 11/13 i
14/13) , Gradsko vijeće Grada Drniša na 7. sjednici,
održanoj dana 15. svibnja 2014. godine, donosi
PROGRAM
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015.
godine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis
u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac
2013.) (dalje u tekstu: Uredba de minimis) donosi se
ovaj Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine (dalje
u tekstu: Program) .
Programom se utvrđuju mjere za unaprjeđenje
poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojih se iz
Proračuna Grada Drniša dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede
i ruralni prostor. Programom se načelno uređuju uvjeti i
kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata
iz poljoprivrede.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ovog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje
2014. – 2015. godine su:
1.bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu
povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz
proizvodnju hrane,
2.povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstva,
3.podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada
Drniša.
Članak 3.
Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih
ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:
1. . održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na
cijelom području gospodarenja putem poticanja ekološke
proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih
proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima
i podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom
području putem potpora razvoju malog gospodarstva iz
poljoprivrede i poboljšanju komunalne infrastrukture.
Korisnici
Članak 4.
Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de minimis
„poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I.,
popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17.
prosinca 1999.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis
pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih odnosa:
(a)jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava
dioničara ili članova u drugom poduzeću;
(b)jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti
većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog
tijela drugog poduzeća;
(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom
s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;
(d)jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom
poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u
tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih
u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog
ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim
poduzetnikom.
Sukladno gore navedenom korisnik potpora iz
proračuna Grada Drniša je „jedan poduzetnik“ tj.
poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno
prebivalište, na području Grada Drniša te poljoprivredne
površine na području Grada Drniša.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeći
subjekti iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Područje primjene
Članak 5.
Sukladno definiciji područja primjene iz čl. 1. Uredbe de minimis ovaj se Program primjenjuje na potpore
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili
količine proizvoda stavljenih na tržište;
b)potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema
trećim zemljama ili državama članicama, odnosno
potpora koje su izravnoj vezi s izvezenim količinama,
uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili
drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom
Broj 7 - Stranica 9
djelatnošću;
c)potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.
Kumulativni iznos potpora de minimis
Članak 6.
Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00
EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje
se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj
koji se namjerava postići neovisno o tome financira li
se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su
podrijetlom iz Unije.
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u
Republici Hrvatskoj.
II. POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 7.
Mjera 1. Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji
Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji ima
za cilj povećanje proizvodnje, poboljšanje kakvoće
proizvoda, uvođenje novih tehnologija i razvoj novih
proizvoda kroz aktivnosti sufinanciranja proizvodnje
u povrtlarstvu i voćarstvu te proizvodnji aromatičnog i
ljekovitog bilja.
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima upisanim
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to za dio
iznosa dokumentiranih troškova prihvatljivih za potporu
kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje do
40%, odnosno 50% za mlade poljoprivrednike, a najviše
do 2.000,00 kn po korisniku.
Mjera 2. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
Potpora dijela troškova za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu
jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj
godini koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju
se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih
troškova edukacije, a najviše 1.000,00 kuna po jednom
polazniku i uplaćuje se na račun polazniku edukacije. Po
završetku edukacije polaznik je Gradu dužan dostaviti
Uvjerenje o završenoj edukaciji.
Mjera 3. Potpora troškovima stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
Potpora za ekološku proizvodnju dodijeliti će se
za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 50% iznosa
troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u
tekućoj godini, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje po
korisniku.
Stranica 10 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Mjera 4. Potpora očuvanju i zaštiti hrvatskih izvornih
poljoprivrednih proizvoda
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela troškova
registracije postupka u svrhu standardizacije i zaštite
pojedinih poljoprivrednih proizvoda tj. za dobivanje
oznake „tradicionalni ugled“, „oznake izvornosti“,
„oznake zemljopisnog podrijetla“ i oznake „izvorno
hrvatsko“ u visini do 20% dokumentiranih troškova,
a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po pojedinom programu.
Mjera 5. Potpora za osiguranje od mogućih šteta
proizvodnji u poljoprivredi
Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta
proizvodnji u poljoprivredi odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih elementarnih
nepogoda. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja,
odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti
policu osiguranja.
Subvencija se odobrava u visini od 25% iznosa
uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos
sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 5.000,00
kn godišnje.
Mjera 6. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu
višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i
sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu
koje u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite
od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg
nasada.
Potpora se odobrava u visini do 20% dokumentiranih
troškova, a najviše u iznosu do 2.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
Mjera 7. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za
navodnjavanje
Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i
uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji ostvaruje
se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno
min. 1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda,
cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura na otvorenom, a
300 m2 u zaštićenom prostoru.
Potpora se odobrava za kopanje ili bušenje bunara,
nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu,
pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) u iznosu do 20% nabavne cijene
po priloženom računu (bez PDV-a), odnosno najviše do
iznosa 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA
DOKUMENTACIJA
Članak 8.
Grad Drniš objavljuje Javni poziv za podnošenje
Petak, 18. srpnja 2014.
zahtjeva za odobrenje potpore po pojedinoj Mjeri ovog
Programa u novinama i na web stranici Grada Drniša
www.drnis.hr. Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog stručnog Povjerenstva
donosi Gradonačelnik Grada Drniša. Na javni poziv ne
mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije
(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge
obveze prema Gradu Drnišu. Povjerenstvo može, po
potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg
obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.
Članak 9.
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša
tijekom cijele godine, a najkasnije do 30. studenoga
2014., tj. 2015. godine, odnosno do utroška sredstava
planiranih za proračunsku godinu.
Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1.Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe
2.Presliku rješenja o Upisu u sudski registar – za
pravne osobe
3.Izvadak iz registra udruga – za udruge
4.Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
5.Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni
materijal/opremu
6.Mišljenje PSS
7. Druge dokumente propisane za određenu mjeru
potpore.
Zahtjevi za pojedine mjere potpore nalaze se na web
stranici Grada Drniša www.drnis.hr ili se mogu podignuti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti.
Članak 10.
Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti
isključivo za namjenu za koju su odobrena. Korisnici
koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili ne dostave
izvješće o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva
vratiti i gube pravo slijedećih pet godina na poticajna
sredstva Grada Drniša.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i
ruralnom razvoju na području Grada Drniša u razdoblju
2014. – 2015. godine osiguravaju se u Proračunu Grada
Drniša sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti
Proračuna.
Članak 12.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti.
Članak 13.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju
državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih
izvora sukladno Uredbi de minimis.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Članak 14.
U slučaju da korisnik dobivena sredstva ne koristi
namjenski bit će dužan ista vratiti na žiro-račun Grada
Drniša zajedno s obračunatom zakonskom zateznom
kamatom.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti
Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine (Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/13).
Članak 16.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 320-01/13-10/7
URBROJ: 2182/06-14-05
Drniš, 15. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
50
Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 15/09, 04/13, 11/13 i 14/13), Gradsko vijeće
Grada Drniša, na 8. sjednici od 11. lipnja 2014. godine,
donosi
ANALIZU
stanja sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Drniša u
2014.godini i smjernice za 2015. godinu
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripreme i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u slučaju
nastanka katastrofe i velike nesreće, te ustroj, priprema
i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na nastale katastrofe i otklanjanju
njihovihmogućih posljedica.
Grad Drniš, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
RH 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da
Broj 7 - Stranica 11
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili
pri donošenju proračuna razmatraju i analiziraju stanje
sustava zaštite ispašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđujuizvore
i način financiranja te obavljaju druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene Zakonom.
Na području Grada Drniša ukupne snage i potencijale
za zaštitu i spašavanje čine:
- operativne snage zaštite i spašavanja,
- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
- udruge građana od interesa za zaštitu i
spašavanje,
- tijela državne uprave.
Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Drniša Gradonačelnik Grada Drniša
utvrdio je operativne snage zaštite i spašavanja i pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Drniša.
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Drniša
su:
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Drniša sa 12
članova
2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Drniša sa
13 članova
3. Postrojbe civilne zaštite Grada Drniša
4. Javna vatrogasna postrojba Drniš
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drniš
6. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti:
a) Veterinarska ambulanta Drniša
b) Ljekarna Drniš
Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u
zaštitu i spašavanje:
1. Komunalno poduzeće RAD d.o.o. Drniš
2. Hrvatska gorska služba spašavanja-HGSS
3. GIRK Kalun Drniš
4. Zadruga „Drniški transporti“ Drniš
5. Planinarsko društvo „Promina“ Drniš
STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Gradsko vijeće Grada Drniša je 2006. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite
od požara koje je za Grad Drniš izradila tvrtka ZAST
d.o.o. iz Splita .
2. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I
OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA
ZA PODRUČJE GRADA DRNIŠA
Gradsko vijeće Grada Drniša na 22. sjednici od
11. 05. 2012. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Drniša
koje je za Grad Drniša izradila tvrtka NW-wind d.o.o.
iz Varaždina
Stranica 12 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3. PLAN CIVILNE ZAŠTITE I PLAN ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA DRNIŠA
Gradsko vijeće Grada Drniša na 22. sjednici od 11.
05. 2012. godine usvojilo je Plan civilne zaštite i Plan
zaštite i spašavanja Grada Drniša koje je za Grad Drniš
izradila tvrtka NW-wind d.o.o. iz Varaždina
4. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Pozivanje
i aktiviranje stožera nalaže gradonačelnik. Članovi
Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem
nadležnog županijskog centra 112. Stožerom rukovodi
gradonačelnik.
Gradsko vijeće Grada Drniša na 5. sjednici od 18.
12. 2013. godine donijelo je odluku o formiranju Stožera
zaštite i Spašavanja („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 14/13). U Stožer zaštite i spašavanja imenovan je načelnik Stožera i 11 članova.
Na sjednicama Stožera razmatrat će se o stanju organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Drniša za 2015. godinu.
5. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zapovjedništvo je stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada
se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće. Mobiliziranje i pozivanje
članova Zapovjedništva, po prijedlogu
zapovjednika nalaže Gradonačelnik. Članovi
zapovjedništva mobiliziraju se i pozivaju u pravilu,
putem nadležnog županijskog centra 112. Zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite rukovodi
gradonačelnik.
Gradsko vijeće Grada Drniša na 5. sjednici od 18.
12. 2013. godine donijelo je Odluku o ustrojavanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 14/13).
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Drniša sastoji
se od zapovjednika zapovjedništva, te 12 članova.
6. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženosti, Gradonačelnik
Grada Drniša 19. studenog 2013. g. donio je Odluku o
osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Drniša koja
se sastoji od jednog tima civilne zaštite opće namjene
koji u svom sastavu ima 3 skupine, a ukupna veličina
tima je 33 pripadnika. Tim civilne zaštite služi kao
potpora za provođenje mjera zaštite i Spašavanja, te
za provođenje mjera civilne zaštite. Postrojbe će se
mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti
gotovih operativnih
snaga. Mobilizacija postrojbi civilne zaštite Grada
Drniša provodi se po nalogu Gradonačelnika Grada
Drniša, ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
ili njegovog zamjenika, te zapovjednika ili zamjenika
zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske.
Mobilizaciju postrojbi civilne zaštite provodi
Petak, 18. srpnja 2014.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik.
Popuna postrojbe opće namjene izvršiti će se do
kraja 2014. godine, a provodi se raspoređivanjem vojnih
obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta na
području Grada Vodica. Popunu i raspoređivanje pripadnika u postrojbu opće namjene obavlja Područni ured za
zaštitu i spašavanje Šibenik na temelju pisanog zahtjeva
nadležnog tijela Grada Drniša.
7. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženosti Grada Drniša
Gradonačelnik je 19. studenog 2013. g. donio Odluku o
imenovanju povjerenika civilne zaštite. Za povjerenike
civilne zaštite imenovani su predsjednici mjesnih odbora
s područja Grada Drniša koji će se mobilizirati u slučaju
nesreća, katastrofa i prijetnji čije posljedice nadilaze
mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Drniša.
8. VATROGASTVO
Vatrogasne snage Grada Drniša čine:
- JVP Drniša koja je započela sa radom 2000. godine
(21 profesionalnih djelatnika, koji su
raspoređeni u 4 smjene);
- DVD Drniš (1 profesionalni djelatnik i 30 sezonskih
vatrogasaca)
- motriteljska služba na Kalunu (2 pripadnika DVD-a
u periodu od 01.06. – 30.09.2014. godine, u vremenu od
06.00 – 22.00h);
Od 01.01.2013.- do 31.12.2013. godine na području
Grada Drniša bilo je zabilježeno ukupno 237 vatrogasnih
intervencija. JVP Drniš intervenirala je na ukupno 184
događaja, a DVD Drniš je intervenirao u 53 događaja.
Za JVP Drniš izdvojeno je sveukupno 3.060.540,91
kn (od čega je 750.000,00 kn financirao Grad Drniš).
Za DVD Drniš iz Proračuna Grada Drniša izdvojeno
je 402.000,00 kn.
9. DRUGE ORGANIZIRANE SNAGE KOJE SE
MOGU UKLJUČITI U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
9.1. Komunalno poduzeće RAD d.o.o. Drniš
9.2. Hrvatska gorska služba spašavanja-HGSS
9.3. GIRK Kalun Drniš
9.4. Zadruga „Drniški transporti“ Drniš
9.5. Planinarsko društvo „Promina“ Drniš
10. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Dom zdravlja Drniš optimalno je opremljen i ima pet
liječnička timova-ordinacije opće ili obiteljske medicine.
Službe hitne medicinske pomoći se vrši kroz T-2 tim
(dva medicinske tehničara) Zavoda za hitnu medicinu
Šibensko-kninske županije i punkt dežurstva koji obavljaju radnici Doma Zdravlja Drniš i koncesionari sukladno
Ugovoru o poslovnoj suradnji s ZHM Šibensko-kninske
županije.
11. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
11.1. Udruga 142.brigade HV-a Drniš
11.2. Lovačko društvo „Kamenjarka“ Drniš
11.3. HVIDRA Drniš
11.4. Planinarsko društvo „Promina“ Drniš
11.5. Gradsko društvo Crvenog križa
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
12. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE
Na području Grada Drniša registrirane su i djeluju
pravne i fizičke osobe, koje se bave građevinskom,
prijevozničkom, turističkom ili sličnom djelatnošću
od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi
u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim
nadležnim službama, mogu sa svojim zaposlenicima,
poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
a) STROJEVI, OSTALA MEHANIZACIJA I CESTOVNA VOZILA
- GIRK KALUN d.d. Drniš
- RAD d.o.o. Drniš
- GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o.
- Drniški transporti, Siverić
- Mikrosiverit-ZA dom d.o.o. Drniš
- MK- ISKOP Popovići, Kadina Glavica
- „ZELE“, Trbounje
- KOD Građenje“ Drniš
U 2013. godini nije bilo potrebe za njihovim
angažmanom.
ZAKLJUČAK
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i
spašavanja procjenjuje se da je
neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti
djelovanja svih subjekata zaštite i
spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo
opremanje sukladno procjeni ugroženosti i
planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU
1. Napraviti reviziju Plana zaštite i spašavanja Grada
Drniša.
2. Oformiti, osposobiti i educirati postrojbe civilne
zaštite, koje su proizašle iz Procjene ugroženosti
stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Drniša ,
3. Opremiti i osposobiti Stožer zaštite i spašavanja
za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama,
4. Proračunom planirati i osigurati sredstva za
formiranje postrojbi civilne zaštite,
5. Proračunom planirati i osigurati sredstva za izgradnju protupožarnih putova,
6. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za
vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima
je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati
stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne
zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
7. Uključivanje u projekt „Moj grad“ UNISDR.
KLASA: 011-02/14-01/1
URBROJ: 2182/06-14-01
Drniš, 11. lipnja 2014.
Broj 7 - Stranica 13
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
51
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 - pročišćeni tekst), te članka 51. i 105. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 15/09 , 4/13, 11/13 i 14/13) a po zahtjevu
Gradonačelnika Grada Drniša od 3. lipnja 2014.godine
Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj 8. sjednici od
11. lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
kojim se daje suglasnost na ugovor o zakupu
poslovnog prostora Grada Drniša
I Daje se suglasnost na ugovor o zakupu poslovnog
prostora Grada Drniša s najpovoljnijim ponuditeljima
navedenim u Odluci o najpovoljnijoj ponudi KLASA:
372-03/14-30/15, URBROJ: 2182/06-14-05, od 21.
svibnja 2014.godine sukladno uvjetima objavljenim u
javnom natječaju, KLASA: 372-03/14-30/15 URBROJ:
2182/06-14-02, Drniš, od 28. travnja 2014. godine, na
vrijeme od 5 (pet) godina.
II Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 372-03/14-30/15
URBROJ: 2182/06-14-07
Drniš, 11. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
52
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13 – pročišćeni tekst), te članka 51. i 105. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13), Gradsko
vijeće Grada Drniša temeljem zahtjeva Gradonačelnika
Grada Drniša, (KLASA: 310-34/13-01/5, URBROJ:
2182/06-14-16, od 11. lipnja 2014. godine), na 8. sjednici
od 11. lipnja 2014. godine, d o n o s i
Stranica 14 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za investiciju
– Instalacija potrošne tople vode solarnim
kolektorima za građevinu NK „DOŠK“
1. Daje se suglasnost Gradonačelniku Grada Drniša
za raspolaganje ostalom imovinom u visini vrijednosti
više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, za
sklapanje ugovora za investiciju - Instalacija potrošne
tople vode solarnim kolektorim; isporuka i montaža strojarskih instalacija (instalacija pripreme potrošne tople
vode i podrške grijanju solarnim kolektorima) i elektro
instalacija sustava pripreme tople vode, na građevini
NK „DOŠK“, za koju je procedura obavljena sukladno
važećim zakonskim propisima, temeljem članka 18.
stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,
broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), te Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00
kuna i radova do 500.000,00 kuna („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 02/14).
Iznos odabrane najpovoljnije i valjane ponude je
74.177,00 kuna bez PDV-a.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije
KLASA: 310-34/13-01/5
URBROJ: 2182/06-14-17
Drniš, 11. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
2. GRADONAČELNIK
24
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04,
38/09 i 80/10), a na prijedlog Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Drniša, od 27. lipnja 2014.
godine, Gradonačelnik Grada Drniša, dana 1. srpnja
2014. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša
1. IVO BILIĆ, imenuje se za zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe, Grada Drniša.
2. Ivo Bilić se imenuje na razdoblje od četiri (4)
godine počev od 1.srpnja 2014. godine
Petak, 18. srpnja 2014.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe
Grada Drniša ,na oglasnoj ploči Grada Drniša na internetskim stranicama Grada Drniša www.drnis.hr.
KLASA: 119-01/14-10/3
URBROJ: 2182/06-14-01
Drniš, 1. srpnja 2014.
GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja, v. r.
____________________
25
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04,
38/09 i 80/10), a na prijedlog Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Drniša, od 27. lipnja 2014.
godine, Gradonačelnik Grada Drniša, dana 1. srpnja
2014. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša
1.ZVONIMIR KNEZ, imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, Grada
Drniša.
2. Zvonimir Knez se imenuje na razdoblje od četiri
(4) godine počev od 1.srpnja 2014. godine
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe
Grada Drniša ,na oglasnoj ploči Grada Drniša na internetskim stranicama Grada Drniša www.drnis.hr.
KLASA: 119-01/14-10/4
URBROJ: 2182/06-14-01
Drniš, 1. srpnja 2014.
GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja, v. r.
____________________
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
19
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11.,
144/12. i 19/13), i članka 6. stavak 1. Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine”, br. 157/13) i čl. 39. Statuta
Grada Skradina („Službeni vijesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 6. sjednici, od 30.svibnja 2014. godine, donosi
Članak 5.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Postupci za ostvarivanje prava započeti prije
početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama Odluke koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja
istih postupaka.“
KLASA: 550-01/14-01/2
URBROJ: 2182/03-01-14-2
Skradin, 30. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi (KLASA: 550-01/1401/2, URBROJ: 2182/03-01-14-1, Skradin, 28. ožujka
2014.)., članak 4. mijenja se i glasi:
„Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je:
1.osoba koja ima važeće rješenje nadležnog Centra
za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu
minimalnu naknadu, a koja je kao uvjet ostvarivanja
određenog oblika pomoći propisana Zakonom,
2. korisnici svih ostalih oblika pomoći utvrđeni su
ovom Odlukom“
Članak 2.
Članak 6., stavak 5., mijenja se i glasi:
„U razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva
nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje
nekretnine“.
Članak 3.
U točki 4. riječ „topli“ mijenja se riječju „školski“.
Članak 4.
Članak 10., mijenja se i glasi:
„Pravo na pomoć za školski obrok u osnovnoj školi
imaju učenici s područja Grada Skradina čiji su roditelji
ili skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade,
hrvatski državljani i stranci s prebivalištem na području
Grada Skradina, a iznos pomoći utvrđuje se početkom
svake školske godine. Grad Skradin izvršava mjesečno
plaćanje računa pravnoj osobi s kojom je O.Š. Skradin
ugovorila isporuku školskih obroka, temeljem ispostavljenog računa za prethodni mjesec“.
Članak 5.
Članak 11., stavak 1., mijenja se i glasi:
„Jednokratnu pomoć odobrava gradonačelnik Grada
Skradina, na temelju pismene zamolbe samca ili obitelji
s područja Grada Skradina, koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih
nepogoda, gubitka posla i sl.) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe“.
Broj 7 - Stranica 15
____________________
2. GRADONAČELNIK
4
Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih
površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»
broj 10/10 i 7/12) i članka 46. Statuta Grada Skradina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09 i 5/13), Gradonačelnik Grada Skradina, dana 05.
svibnja 2014. godine, donosi
IZMJENE PLANA
rasporeda privremenih objekata
na području Grada Skradina
Članak 1.
Članak 3. Plana rasporeda privremenih objekata na
području Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» broj 6/11, 4/12, 7/12 i 11/13) i Izmjene
plana rasporeda privremenih objekata na području Grada
Skradina (od dana 24. ožujka 2014. Klasa: 372-01/1101/1, Urbroj: 2182/03-01-14-6) mijenja se i glasi:
«Unutar zone I dati će se u zakup javne površine
kako slijedi:
1. Šibenska ulica
a) jedna uslužna naprava za prodaju pečenih proizvoda (kukuruza, kestena, kokica, palačinki, fritula i sl.)
b) jedan kiosk za prodaju tiskovina, razglednica i
duhanskih proizvoda ( bez prodaje pića, sladoleda i sl)
c) tri štanda za prodaju poljoprivrednih proizvoda,
voća, povrća i cvijeća
d) osam štandova za prodaju suvenira, tekstila, predmeta od kože, keramike, slika, sportskih rekvizita i sl.
e) jedan kiosk za prodaju kruha, pekarskih proizvoda,
kolača i slastica
f) jedan objekt jednostavnih usluga u kiosku za
pripremu i prodaju jednostavnih jela, pića i napitaka
g) jedan kiosk za prodaju suvenira
h jedan kiosk za pružanje turističkih usluga, prodaju
pića i sladoleda u konfekcioniranom obliku
Stranica 16 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
i) javna površina za postavljanje tobogana i drugih
rekvizita na napuhavanje za djecu (zabavni park)
2. Obala bana Pavla Šubića I
a) jedna uslužna naprava za prodaju sladoleda
3. Put Gradine
a)jedan štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda,
voća, povrća i cvijeća
b) jedan štand za prodaju pekarskih proizvoda,
sendviča, jela od ribe, jestivih suvenira i sl.»
Članak 2.
Članak 4. Plana rasporeda privremenih objekata na
području Grada Skradina mijenja se i glasi:
«Javne površine navedene u članku 3. daju se u
zakup od 01. svibnja do 30. rujna 2014. godine, osim
lokacija pod:
- 1.e/ koja se daje u zakup od 01. svibnja 2012.
do 30. travnja 2017. godine
- 1.f / koja se daje u zakup od 01. svibnja 2010. do
30. travnja 2015. godine
Petak, 18. srpnja 2014.
1.g i 1.h / koje se daju u zakup od 01. svibnja
2014. do 30. travnja 2019. godine.
-3.b/ koja se daje u zakup od 01. lipnja 2014. do 30.
rujna 2014. godine.»
Članak 3.
Izmjene ovog Plana stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA : 372-01/11-01/1
URBROJ : 2182/03-01-14-7
Skradin, 05. svibnja 2014.
GRAD SKRADIN
GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
IV.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
48
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12), i članka 30. točka 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 09/09, 09/11 – Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 30.lipnja 2014. godine, d o n o s i
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
3.743.068,00
0,00
0,00
0,00
PROMJENA
IZNOS
0,00
(%)
(%)
8,83
0,00
0,00
0,00
0,00
124,83
0,00
0,00
8,83
20,19
19,54
276,30
46.147.568,00
19.407.000,00
9.200.000,00
8.457.000,00
NOVI IZNOS
0,00
9.186.427,00
2.240.000,00
-2.240.000,00
46.147.568,00
36.388.495,00
16.705.500,00
-6.946.427,00
NOVI IZNOS
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42.404.500,00
19.407.000,00
9.200.000,00
8.457.000,00
PLANIRANO
0,00
5.100.427,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
4.086.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
2.240.000,00
-2.240.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
3.743.068,00
6.112.495,00
2.731.000,00
-5.100.427,00
PROMJENA
IZNOS
42.404.500,00
30.276.000,00
13.974.500,00
-1.846.000,00
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
OPĆI DIO
PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2014.
Petak, 18. srpnja
Broj 7 - Stranica 17
661
663
68
681
683
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
65
651
652
653
66
63
633
635
64
641
642
614
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države
Pomoći iz proračuna
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
150.000,00
2.065.000,00
350.000,00
150.000,00
200.000,00
30.276.000,00
10.350.000,00
8.605.000,00
286.000,00
1.459.000,00
12.952.000,00
136.000,00
1.836.000,00
9.428.000,00
1.552.000,00
360.000,00
120.000,00
240.000,00
13.370.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
10.870.000,00
2.215.000,00
5.182.500,00
3.582.500,00
1.600.000,00
1.880.000,00
250.000,00
1.630.000,00
1.750.000,00
0,00
380.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
6.112.495,00
81.500,00
0,00
0,00
81.500,00
2.185.427,00
21.000,00
14.000,00
1.237.427,00
913.000,00
0,00
0,00
0,00
2.065.000,00
0,00
1.165.000,00
900.000,00
380.000,00
1.098.068,00
1.098.068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,40
57,14
0,00
100,00
20,19
0,79
0,00
0,00
5,59
16,87
15,44
0,76
13,13
58,83
0,00
0,00
0,00
15,45
0,00
89,62
8,28
17,16
21,19
30,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
2.445.000,00
550.000,00
150.000,00
400.000,00
36.388.495,00
10.431.500,00
8.605.000,00
286.000,00
1.540.500,00
15.137.427,00
157.000,00
1.850.000,00
10.665.427,00
2.465.000,00
360.000,00
120.000,00
240.000,00
15.435.000,00
1.200.000,00
2.465.000,00
11.770.000,00
2.595.000,00
6.280.568,00
4.680.568,00
1.600.000,00
1.880.000,00
250.000,00
1.630.000,00
1.750.000,00
Stranica 18 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
115.000,00
190.000,00
190.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100.427,00
5.100.427,00
4.086.000,00
4.086.000,00
92
922
Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda
5.100.427,00
124,83
124,83
9.186.427,00
9.186.427,00
9.186.427,00
2.240.000,00
0,00
124,83
2.240.000,00
2.240.000,00
NOVI IZNOS
1.215.000,00
1.215.000,00
8.939.568,00
3.154.000,00
30.000,00
5.755.568,00
16.705.500,00
5.473.500,00
3.320.000,00
2.153.500,00
5.683.500,00
4.561.000,00
1.062.500,00
60.000,00
5.548.500,00
5.548.500,00
115.000,00
190.000,00
190.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,49
14,52
0,00
145,96
19,54
4,14
0,00
11,23
65,46
57,28
123,68
0,00
5,02
5,02
0,00
0,00
0,00
0,00
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
4.086.000,00
37
1.215.000,00
0,00
372
1.215.000,00
0,00
38
5.094.000,00
3.845.568,00
381
2.754.000,00
400.000,00
382
0,00
30.000,00
386
2.340.000,00
3.415.568,00
4
13.974.500,00
2.731.000,00
41
5.256.000,00
217.500,00
411
3.320.000,00
0,00
412
1.936.000,00
217.500,00
42
3.435.000,00
2.248.500,00
421
2.900.000,00
1.661.000,00
422
475.000,00
587.500,00
424
60.000,00
0,00
45
5.283.500,00
265.000,00
451
5.283.500,00
265.000,00
BROJ
PROMJENA
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
2.240.000,00
0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
2.240.000,00
0,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
544
institucija izvan javnog sek
2.240.000,00
0,00
352
36
363
35
Petak, 18. srpnja
Broj 7 - Stranica 19
Stranica 20 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
POSEBNI DIO
BROJ
PROMJENA
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
46.490.500,00
8.843.495,00
19,02
RAZDJEL 000 GRAD VODICE PRIHODI
46.490.500,00
8.843.495,00
19,02
Izvor OPĆI PRIHODI
22.557.000,00
200.000,00
0,89
6
Prihodi poslovanja
22.557.000,00
200.000,00
0,89
61
Prihodi od poreza
19.407.000,00
0,00
0,00
P0001
611
Porez i prirez na dohodak
9.200.000,00
0,00
0,00
P0002
613
Porez na kuće za odmor
2.400.000,00
0,00
0,00
P0003
613
Porez na korištenje javnih površina
1.450.000,00
0,00
0,00
P0004
613
Porez na promet nekretnina
4.607.000,00
0,00
0,00
P0005
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića1.200.000,00
0,00
0,00
P0006
614
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
550.000,00
0,00
0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države2.100.000,00 0,00
2.100.000,00
P0007
633
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
500.000,00
0,00
0,00
P0008
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.600.000,00
0,00
0,00
64
Prihodi od imovine
600.000,00
0,00
0,00
P0009
641
Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva 250.000,00
0,00
0,00
P0010
642
Prihodi od zakupa nekretnina
350.000,00
0,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
100.000,00
0,00
100.000,00
P0011
651
Prihod od prodaje državnih biljega
100.000,00
0,00
0,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
350.000,00
200.000,00
57,14
P0012
681
Gradske novčane kazne
150.000,00
0,00
0,00
P0013
683
Ostali nespomenuti prihodi
200.000,00
200.000,00 100,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
150.000,00
0,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
150.000,00
0,00
0,00
66
Ostali prihodi
150.000,00
0,00
0,00
P0014
661
Prihodi od obračuna i naplate naknade
za uređenje voda
150.000,00
0,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3.680.000,00
1.165.000,00
31,66
6
Prihodi poslovanja
3.680.000,00
1.165.000,00
31,66
64
Prihodi od imovine
1.280.000,00
0,00
0,00
P0015
642
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1.150.000,00
0,00
0,00
P0016
642
Naknade za ostale koncesije
100.000,00
0,00
0,00
P0017
642
Prihodi od spomeničke rente
30.000,00
0,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
2.400.000,00
1.165.000,00
48,54
P0018
651
Boravišne pristojbe
1.100.000,00
0,00
0,00
P0019
652
Subvencije građana za nabavu opreme KP “Leć” 800.000,00
800.000,00 100,00
P0020
652
Vodni doprinos
100.000,00
0,00
0,00
P0021
652
Naknade za zadržavanje nezakonito
izgr.zgrada u prostoru
400.000,00
200.000,00
50,00
P0032
652
Sufinanciranje građana - asfalt
0,00
165.000,00
0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
5.770.000,00
0,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
5.770.000,00
0,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
5.770.000,00
0,00
0,00
P0022
653
Komunalne naknade
5.770.000,00
0,00
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
5.100.000,00
900.000,00
17,65
6
Prihodi poslovanja
5.100.000,00
900.000,00
17,65
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
5.100.000,00
900.000,00
17,65
P0023
653
Komunalni doprinosi
5.100.000,00
900.000,00
17,65
Izvor TEKUĆE POMOĆI
175.000,00
0,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
175.000,00
0,00
0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i
od subjekata unutar opće države
175.000,00
0,00
0,00
P0024
633
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
175.000,00
0,00
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
2.907.500,00
1.098.068,00
37,77
6
Prihodi poslovanja
2.907.500,00
1.098.068,00
37,77
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar opće države
2.907.500,00
1.098.068,00
37,77
P0025
633
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
2.532.500,00
1.198.068,00
47,31
NOVI IZNOS
55.333.995,00
55.333.995,00
22.757.000,00
22.757.000,00
19.407.000,00
9.200.000,00
2.400.000,00
1.450.000,00
4.607.000,00
1.200.000,00
550.000,00
0,00
500.000,00
1.600.000,00
600.000,00
250.000,00
350.000,00
0,00
100.000,00
550.000,00
150.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.845.000,00
4.845.000,00
1.280.000,00
1.150.000,00
100.000,00
30.000,00
3.565.000,00
1.100.000,00
1.600.000,00
100.000,00
600.000,00
165.000,00
5.770.000,00
5.770.000,00
5.770.000,00
5.770.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
4.005.568,00
4.005.568,00
4.005.568,00
3.730.568,00
Petak, 18. srpnja
P0026
633
Izvor DONACIJE
6
66
P0027
663
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
375.000,00
2.065.000,00
2.065.000,00
2.065.000,00
Prihodi poslovanja
Ostali prihodi
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje
120.000,00
P0028
663
Donacije za održavanje CMC Festivala
75.000,00
P0029
663
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima 370.000,00
P0030
663
Darovanje nekretnina za
formiranje nerazvrstanih cesta
1.500.000,00
P0033
663
Donacija za uređenje pristupnog puta u predjelu Račice 0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4.086.000,00
9
Vlastiti izvori
4.086.000,00
92
Rezultat poslovanja
4.086.000,00
P0031
922
Višak prihoda poslovanja
4.086.000,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
46.490.500,00
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA
13.576.000,00
GLAVA 01 TAJNIŠTVO GRADA
5.494.000,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA
I UREDA GRADONAČELNIKA
1.495.000,00
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
610.000,00
3
Rashodi poslovanja
610.000,00
32
Materijalni rashodi
610.000,00
R0001
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
50.000,00
R0002
323
Usluge promidžbe i informiranja
80.000,00
R0003
329
Naknade članovima bir.odbora za mjesne izbore 100.000,00
R0004
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela 320.000,00
R0005
329
Reprezentacija
50.000,00
R0006
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
10.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
R0007
323
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
40.000,00
Aktivnost A100002 Gradske i državne manifestacije
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
32
Materijalni rashodi
140.000,00
R0008
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
140.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0009
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
60.000,00
Aktivnost A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije
475.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0010
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija400.000,00
Izvor DONACIJE
75.000,00
3
Rashodi poslovanja
75.000,00
32
Materijalni rashodi
75.000,00
R0011
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija 75.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0010-1
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
0,00
Aktivnost A100004 Potpore političkim strankama
20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
R0012
381
Tekuće pomoći političkim strankama
20.000,00
Aktivnost A100005 Proračunska pričuva
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0013
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
150.000,00
Broj 7 - Stranica 21
-100.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
-26,67
18,40
18,40
18,40
275.000,00
2.445.000,00
2.445.000,00
2.445.000,00
180.000,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
300.000,00
75.000,00
370.000,00
0,00
200.000,00
5.100.427,00
5.100.427,00
5.100.427,00
5.100.427,00
PROMJENA
IZNOS
8.843.495,00
1.039.500,00
505.000,00
0,00
0,00
124,83
124,83
124,83
124,83
1.500.000,00
200.000,00
9.186.427,00
9.186.427,00
9.186.427,00
9.186.427,00
(%)
19,02
7,66
9,19
NOVI IZNOS
55.333.995,00
14.615.500,00
5.999.000,00
185.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
20.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,37
-2,31
-2,46
-2,46
-2,46
0,00
25,00
-35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
635.000,00
595.000,00
595.000,00
595.000,00
50.000,00
100.000,00
65.000,00
320.000,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
200.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
575.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Stranica 22 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost A100006 Razminiranje područja K.O. Čista
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0252
381
Tekuće donacije u novcu
0,00
Aktivnost A100007 Pružanje pomoći stradalim stanovnicima u poplavama
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0253
381
Tekuće donacije u novcu
0,00
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA
35.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
35.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0014
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA MALA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0015
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GAĆELEZE
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0016
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GRABOVCI
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0017
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SRIMA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0018
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0019
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
R0020
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
10.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina
10.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0021
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Program 1002 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
300.000,00
Aktivnost A100001 Rashodi za stipendije studentima
300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
300.000,00
R0022
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
300.000,00
Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 417.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga 417.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0023
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Korisnik VODIČKA GLAZBA
165.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
417.000,00
417.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
165.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0024
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0025
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU LONGPLEJKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0026
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA PARONE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0027
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik PLESNA UDRUGA BOLLYWOOD
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0028
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA OTOK
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0029
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik PJEVAČKI ZBOR LIRA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0030
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ORŠULICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0031
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA BUNARI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0032
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA GODIMENTI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0033
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LIKOVNA UDRUGA MORE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0034
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KULTURNA UDRUGA PERLICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0035
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VODIŠKE MAŽORETKINJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0036
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠEPURINSKE ŽUDIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 7 - Stranica 23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Stranica 24 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0037
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU 1.238.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga
1.088.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.088.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.088.000,00
38
Ostali rashodi
1.088.000,00
R0038
381
Tekuće donacije u novcu
1.088.000,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica 150.000,00
Korisnik ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA VODICA
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
38
Ostali rashodi
150.000,00
R0039
381
Tekuće donacije u novcu
150.000,00
Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA50.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće održavanje sportskih objekata
50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
38
Ostali rashodi
50.000,00
R0040
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
50.000,00
Program 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA
915.000,00
Aktivnost A100001 Naknada za novorođenu djecu
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
140.000,00
R0041
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
Aktivnost A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama
50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
50.000,00
R0042
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
50.000,00
Aktivnost A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
140.000,00
R0043
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
140.000,00
Aktivnost A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika
50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
50.000,00
R0044
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
50.000,00
Aktivnost A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,djece i roditelja
poginulih hrvatskih branitelja
30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
30.000,00
R0045
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
30.000,00
Aktivnost A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja 100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
100.000,00
R0046
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
Aktivnost A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
100.000,00
R0047
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
100.000,00
Aktivnost A100008 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
175.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
175.000,00
3
Rashodi poslovanja
175.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
175.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.238.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
915.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
0,00
0,00
175.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0048
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Aktivnost A100009 Pomoć u plaćanju participacije u dječjim vrtićima
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0049
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A100010 Pomoć u naravi kućanskih potrepština
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0050
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Program 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
Aktivnost A100001 Primarna zdravstvena zaštita
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0051
381
Tekuće donacije u novcu ( dežurstva liječnika )
Aktivnost A100002 Turistički liječnički tim
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0052
381
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost A100003 Timovi hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0053
381
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost A100004 Zdravstvena zaštita sportaša
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0054
381
Tekuće donacije u novcu
Program 1003 PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH
UDRUGA I ORGANIZACIJA
Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih
udruga i organizacija
Korisnik KLUB DDK VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0055
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CARITAS VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0056
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CRVENI KRIŽ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0057
381
Tekuće donacije u novcu
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0057-1
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB DDK ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0058
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA DAJ 5 OD SRCA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0059
381
Tekuće donacije u novcu
Broj 7 - Stranica 25
175.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
380.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
380.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
210.000,00
300.000,00
142,86
510.000,00
210.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Stranica 26 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA
CIVILNOG DRUŠTVA
Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga
civilnog društva
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0060
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0061
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik HVIDR-A VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0062
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0063
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0064
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠIBENIK METEO
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0065
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZLATNA RIBICA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0066
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB POTROŠAČA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0067
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA MASLINARA TRAULIK
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0068
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠRK MALI PORAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0069
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0070
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VODICA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0071
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0072
381
Tekuće donacije u novcu
Petak, 18. srpnja 2014.
434.000,00
0,00
0,00
434.000,00
434.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Korisnik CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0073
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHBDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0074
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA TORCIDA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0079
381
Tekuće donacije u novcu
Program 1002 SLUŽBA SPAŠAVANJA
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti službi spašavanja
Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0080
381
Tekuće donacije u novcu
Program 1003 CIVILNA ZAŠTITA
Aktivnost A100001 Opremanje postrojbe civilne zaštite
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0254
322
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI
PRORAČUNSKI KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ
TAMARIS VODICE
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova
predškolskog odgoja
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0081
311
Plaće za redovan rad
R0082
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0083
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0084
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0239-1
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0239
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI
Broj 7 - Stranica 27
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.303.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
489.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,82
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.793.000,00
3.303.500,00
3.303.500,00
489.500,00
489.500,00
14,82
14,82
3.793.000,00
3.793.000,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
2.765.000,00
115.000,00
373.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.913.500,00
489.500,00
62.073,00
62.073,00
36.500,00
0,00
0,00
36.500,00
0,00
25.573,00
25.573,00
427.427,00
427.427,00
427.427,00
427.427,00
15.000,00
14,82
1,88
1,88
1,10
0,00
0,00
9,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
3.793.000,00
3.365.573,00
3.365.573,00
3.340.000,00
2.765.000,00
115.000,00
410.000,00
50.000,00
25.573,00
25.573,00
427.427,00
427.427,00
427.427,00
427.427,00
1.928.500,00
Stranica 28 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PRORAČUNSKI KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA
697.500,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
697.500,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi 697.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI
697.500,00
3
Rashodi poslovanja
637.500,00
31
Rashodi za zaposlene
557.500,00
R0085
311
Plaće za redovan rad
470.000,00
R0086
312
Ostali rashodi za zaposlene
16.000,00
R0087
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
63.500,00
R0088
313
Doprinosi za zapošljavanje
8.000,00
32
Materijalni rashodi
80.000,00
R0089
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
60.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine60.000,00
R0090
424
Knjige u knjižnicama
60.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 759.000,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
759.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi 759.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
759.000,00
3
Rashodi poslovanja
759.000,00
31
Rashodi za zaposlene
319.000,00
R0091
311
Plaće za redovan rad
270.000,00
R0092
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
R0093
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
36.500,00
R0094
313
Doprinosi za zapošljavanje
5.000,00
32
Materijalni rashodi
440.000,00
R0095
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
10.000,00
R0096
322
Rashodi za energiju
115.000,00
R0097
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
R0098
323
Usluge promidžbe
45.000,00
R0099
323
Intelektualne i osobne usluge
100.000,00
R0100
323
Ostale usluge
100.000,00
R0101
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47981 MEMORIJALNI
CENTAR FAUST VRANČIĆ
457.000,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
457.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi 457.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
457.000,00
3
Rashodi poslovanja
457.000,00
31
Rashodi za zaposlene
307.000,00
R0102
311
Plaće za redovan rad
260.000,00
R0103
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
R0104
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
35.000,00
R0105
313
Doprinosi za zapošljavanje
4.500,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0106
322
Rashodi za energiju
36.000,00
R0107
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
45.000,00
R0108
323
Komunalne usluge
20.000,00
R0109
323
Ostale usluge
35.000,00
R0110
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.000,00
GLAVA 04 VATROGASNE POSTROJBE
2.865.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA VODICE
2.865.000,00
Program 1001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
2.865.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite2.865.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.860.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.860.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.640.000,00
R0111
311
Plaće za redovan rad
1.173.000,00
R0112
312
Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
R0113
313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
145.000,00
R0114
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
250.000,00
R0115
313
Doprinosi za zapošljavanje
32.000,00
32
Materijalni rashodi
220.000,00
R0116
322
Rashodi za energiju
105.000,00
R0117
322
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje 65.000,00
R0118
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
1.005.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,93
0,93
0,93
0,93
1,02
1,17
0,00
0,00
10,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
1,41
0,00
0,00
12,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704.000,00
704.000,00
704.000,00
704.000,00
644.000,00
564.000,00
470.000,00
16.000,00
70.000,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
763.500,00
763.500,00
763.500,00
763.500,00
763.500,00
323.500,00
270.000,00
7.500,00
41.000,00
5.000,00
440.000,00
10.000,00
115.000,00
20.000,00
45.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
1,30
0,00
0,00
11,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
461.000,00
461.000,00
461.000,00
461.000,00
461.000,00
311.000,00
260.000,00
7.500,00
39.000,00
4.500,00
150.000,00
36.000,00
45.000,00
20.000,00
35.000,00
14.000,00
2.895.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
1,05
1,05
1,61
1,61
1,83
0,00
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
1.890.000,00
1.890.000,00
1.670.000,00
1.173.000,00
40.000,00
145.000,00
280.000,00
32.000,00
220.000,00
105.000,00
65.000,00
50.000,00
1.005.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
930.000,00
31
Rashodi za zaposlene
667.000,00
R0119
311
Plaće za redovan rad
667.000,00
32
Materijalni rashodi
263.000,00
R0120
321
Naknade troškova zaposlenima
25.000,00
R0121
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
30.000,00
R0122
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
20.000,00
R0123
322
Zaštitna i radna odjeća i obuća
65.000,00
R0124
323
Intelektualne i osobne usluge
60.000,00
R0125
329
Premije osiguranja
30.000,00
R0126
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
33.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
75.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine75.000,00
R0127
422
Oprema za održavanje i zaštitu
75.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE8.078.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE 8.078.000,00
Program 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
8.078.000,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene
3.556.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
3.556.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.556.000,00
31
Rashodi za zaposlene
3.556.000,00
R0128
311
Plaće za redovni rad
3.000.000,00
R0129
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
R0130
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
405.000,00
R0131
313
Doprinosi za zapošljavanje
51.000,00
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi
1.872.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.872.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.872.000,00
32
Materijalni rashodi
1.512.000,00
R0132
321
Službena putovanja
40.000,00
R0133
321
Naknade za prijevoz na posao
6.000,00
R0134
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
30.000,00
R0135
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
5.000,00
R0136
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
130.000,00
R0137
322
Motorni benzin i dizel gorivo
45.000,00
R0138
322
Energija
300.000,00
R0139
322
Materijal i dijelovi za tekuće i inves.održavanje
5.000,00
R0140
322
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
R0141
323
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
250.000,00
R0142
323
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja
i prij.sredstava
150.000,00
R0143
323
Usluge promidžbe i informiranja
100.000,00
R0144
323
Potrošnja vode u uredima
20.000,00
R0145
323
Zakupnine i najamnine
6.000,00
R0146
323
Ostale intelektualne usluge
120.000,00
R0147
323
Računalne usluge
100.000,00
R0148
329
Premije osiguranja
70.000,00
R0149
329
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe,
javni natječ. i dr.)
125.000,00
34
Financijski rashodi
360.000,00
R0150
342
Kamate za primljene zajmove od banaka
izvan javnog sektora
120.000,00
R0151
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
40.000,00
R0152
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi
( 5% Min.financija )
200.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje
i gradnju
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
150.000,00
R0153
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
150.000,00
Aktivnost A100004 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
R0154
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
Izvor DONACIJE
120.000,00
Broj 7 - Stranica 29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
355.427,00
355.427,00
355.427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.427,00
45.427,00
45.427,00
45.427,00
0,00
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-61.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,08
0,00
0,00
45,45
0,00
0,00
0,00
4,40
4,40
4,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,43
2,43
2,43
3,00
0,00
183,33
33,33
0,00
0,00
0,00
-20,33
0,00
0,00
20,00
930.000,00
667.000,00
667.000,00
263.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
60.000,00
30.000,00
48.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
8.433.427,00
8.433.427,00
8.433.427,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.000.000,00
100.000,00
405.000,00
51.000,00
1.917.427,00
1.917.427,00
1.917.427,00
1.557.427,00
40.000,00
17.000,00
40.000,00
5.000,00
130.000,00
45.000,00
239.000,00
5.000,00
10.000,00
300.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
20.427,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
17,02
0,00
0,00
150.000,00
115.000,00
20.000,00
6.000,00
140.427,00
100.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
40.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
280.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
180.000,00
0,00
0,00
175,00
250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
150.000,00
150.000,00
440.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
300.000,00
Stranica 30 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
120.000,00
32
Materijalni rashodi
120.000,00
R0155
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
120.000,00
Aktivnost A100005 Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova
2.240.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
2.240.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.240.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.240.000,00
R0156
544
Otplata glavnice primljenih zajmova
od tuzemnih banaka
2.240.000,00
Tekući projekt T100001 Opremanje gradske uprave
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.000,00
R0157
422
Uredska oprema i namještaj
100.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU
I PROSTORNO PLANIRANJE
5.696.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU
I PROSTORNO PLANIRANJE
5.696.000,00
Program 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
600.000,00
Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi
600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
600.000,00
3
Rashodi poslovanja
600.000,00
32
Materijalni rashodi
600.000,00
R0158
323
Usluge odvjetnika
300.000,00
R0159
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
( ovrhe,povrati i sl.
300.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0159-1
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
( ovrhe,povrati i sl.
0,00
Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE
STANOVANJA
1.204.000,00
Aktivnost A100001 Geodetsko katastarske usluge
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0160
323
Intelektualne i osobne usluge
200.000,00
Aktivnost A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
32
Materijalni rashodi
140.000,00
R0161
323
Ostale usluge
140.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izrada Izmjena UPU-a Vodice-Srima
120.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
120.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
120.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
120.000,00
R0162
412
Ostala nematerijalna imovina
120.000,00
Kapitalni projekt K100002 Izrada UPU-a otoka Prvića
87.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
87.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
87.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
87.000,00
R0163
412
Ostala nematerijalna imovina
87.000,00
Kapitalni projekt K100003 Izrada UPU-a Čista - Stambena zona
87.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
87.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0164-1
323
Intelektualne i osobne usluge
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
87.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
87.000,00
R0164
412
Ostala nematerijalna imovina
87.000,00
Kapitalni projekt K100004 Izrada ostale projektne,planske i tehničke
dokumentacije
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
200.000,00
R0165
412
Ostala nematerijalna imovina
200.000,00
Kapitalni projekt K100005 Izrada UPU-a Donja Srima
370.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
2.240.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
282.500,00
4,96
5.978.500,00
282.500,00
200.000,00
200.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
0,00
4,96
33,33
33,33
-25,00
-25,00
-25,00
0,00
5.978.500,00
800.000,00
800.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
300.000,00
-150.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
-0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,48
34,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
117.000,00
117.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
-32.500,00
-32.500,00
-32.500,00
-32.500,00
-32.500,00
0,00
-16,25
-16,25
-16,25
-16,25
-16,25
0,00
167.500,00
167.500,00
167.500,00
167.500,00
167.500,00
370.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor DONACIJE
370.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
370.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
370.000,00
0,00
R0166
412
Ostala nematerijalna imovina
370.000,00
0,00
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.500.000,00
0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
1.500.000,00
0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.500.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
0,00
R0167
411
Zemljište
1.500.000,00
0,00
Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
2.277.000,00
85.000,00
Aktivnost A100002 Izrada dokumentacije za legalizaciju Gradskih objekata150.000,00
85.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
150.000,00
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
85.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
85.000,00
R0168
323
Ostale usluge
150.000,00
85.000,00
Aktivnost A100003 Izrada strategije razvoja Grada Vodica
87.000,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
87.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
87.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
87.000,00
0,00
R0169
323
Intelektualne i osobne usluge
87.000,00
0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja spomenika žrtvama
jugoslavenskoga komunizma
220.000,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
220.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
220.000,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
220.000,00
0,00
R0170
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
220.000,00
0,00
Kapitalni projekt K100005 Otkup zemljišta za ostale potrebe Grada Vodica320.000,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
320.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
320.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
320.000,00
0,00
R0171
411
Zemljište
320.000,00
0,00
Kapitalni projekt K100007 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
u svezi nerazvrstanih cesta
1.500.000,00
0,00
Izvor DONACIJE
1.500.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
0,00
R0172
411
Zemljište
1.500.000,00
0,00
Program 1001 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I
POLJOPRIVREDE
115.000,00
0,00
Aktivnost A100001 Subvencioniranje kamata na kredite
15.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
15.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
0,00
35
Subvencije
15.000,00
0,00
R0173
352
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
15.000,00
0,00
Aktivnost A100002 Subvencioniranje očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta50.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
0,00
35
Subvencije
50.000,00
0,00
R0174
352
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
50.000,00
0,00
Aktivnost A100003 Subvencioniranje troškova osnivanja
OPG-a na području Grada
50.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
0,00
35
Subvencije
50.000,00
0,00
R0175
352
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
50.000,00
0,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
19.140.500,00
7.166.068,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
19.140.500,00
7.166.068,00
Program 1003 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA
GRADSKE KNJIŽNICE
0,00
682.500,00
Broj 7 - Stranica 31
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3,73
56,67
56,67
56,67
56,67
56,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.362.000,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
37,44
26.306.568,00
37,44
26.306.568,00
0,00
682.500,00
Stranica 32 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kapitalni projekt K100001 Uređenje prostorija gradske knjižnice
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00
R0249
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00
R0249-1
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Kapitalni projekt K100002 Opremanje prostorija gradske knjižnice
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0250-1
422
Uredska oprema i namještaj
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0250
422
Uredska oprema i namještaj
0,00
Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH
OBJEKATA
750.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dvorane ( balona ) kod OŠ u Vodicama450.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
450.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
450.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
450.000,00
R0176
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
450.000,00
Kapitalni projekt K100002 Dovršetak uređenja i opremanja dvorane
( balona ) kod OŠ u Vodicama
200.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
38
Ostali rashodi
200.000,00
R0177
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
200.000,00
Kapitalni projekt K100003 Uređenje i opremanje ostalih sportskih objekata100.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
R0178
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
100.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.215.000,00
Aktivnost A100001 Izvanredno - interventno održavanje javne površine 400.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0179
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0179-1
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
Aktivnost A100002 Održavanje bunara
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0180
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje oborinskih šahtova
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0181
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A100004 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode
250.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
250.000,00
3
Rashodi poslovanja
250.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
R0182
323
Komunalne usluge
250.000,00
Aktivnost A100005 Održavanje pilomata
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0183
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A100006 Održavanje kolnika i javne površine
200.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
375.000,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
307.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
307.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
33,33
55,56
55,56
55,56
1.000.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
250.000,00
250.000,00
55,56
55,56
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,01
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.685.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0184
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Aktivnost A100007 Horizontalna i vertikalna signalizacija
200.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0185
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Aktivnost A100008 Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
930.000,00
3
Rashodi poslovanja
930.000,00
32
Materijalni rashodi
930.000,00
R0186
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0186-1
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
0,00
Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete
400.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0187
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0187-1
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
Aktivnost A100010 Usluge deratizacije i dezinsekcije
150.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0188
323
Komunalne usluge
150.000,00
Aktivnost A100011 Božićno - novogodišnje kićenje grada
85.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
R0189
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
Aktivnost A100012 Čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću 250.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
250.000,00
3
Rashodi poslovanja
250.000,00
32
Materijalni rashodi
250.000,00
R0190
323
Komunalne usluge
250.000,00
Aktivnost A100013 Održavanje zelenih površina u Srimi
60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0191
323
Komunalne usluge
60.000,00
Aktivnost A100014 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi
100.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0192
323
Komunalne usluge
100.000,00
Aktivnost A100015 Održavanje zelenih površina u Vodicama
940.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
940.000,00
3
Rashodi poslovanja
940.000,00
32
Materijalni rashodi
940.000,00
R0193
323
Komunalne usluge
940.000,00
Aktivnost A100016 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama
1.100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0194
323
Komunalne usluge
300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
800.000,00
3
Rashodi poslovanja
800.000,00
32
Materijalni rashodi
800.000,00
R0195
323
Komunalne usluge
800.000,00
Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
8.810.000,00
Broj 7 - Stranica 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
4.101.000,00
46,55
12.911.000,00
Stranica 34 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja ulične javne rasvjete
500.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine500.000,00
R0196
421
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje novih asfaltnih površina
1.000.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
400.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
400.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.000,00
R0197
421
Ostali građevinski objekti
400.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
600.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
600.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine600.000,00
R0198
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
600.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0198-1
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
0,00
Kapitalni projekt K100004 Nabava komunalne opreme po programu KP Leć800.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
800.000,00
3
Rashodi poslovanja
800.000,00
38
Ostali rashodi
800.000,00
R0199
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
800.000,00
Kapitalni projekt K100005 Građenje vodnih građevina na području Grada 500.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
3
Rashodi poslovanja
500.000,00
38
Ostali rashodi
500.000,00
R0200
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
500.000,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja ulične vodovodne mreže iz 2013.
200.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 200.000,00
R0201
421
Ostali građevinski objekti
200.000,00
Kapitalni projekt K100007 Primjena mjera energ.učinkovitosti na
sustavu javne rasvjete Grada Vodica
1.200.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
240.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
240.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 240.000,00
R0202
421
Ostali građevinski objekti
240.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
960.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
960.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 960.000,00
R0203
421
Ostali građevinski objekti
960.000,00
Kapitalni projekt K100008 Uređenje tržnice u Vodicama
3.000.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
3
Rashodi poslovanja
500.000,00
38
Ostali rashodi
500.000,00
R0204
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
500.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
2.500.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0205-1
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.500.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
2.500.000,00
R0205
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000,00
Kapitalni projekt K100009 Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
220.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
220.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
220.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
220.000,00
R0206
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
220.000,00
Kapitalni projekt K100010 Sanacija parka u Srimi
80.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
80.000,00
R0207
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.265.000,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,50
91,25
91,25
91,25
91,25
-16,67
-16,67
-16,67
-16,67
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.265.000,00
765.000,00
765.000,00
765.000,00
765.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
1.400.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
-500.000,00
-1,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,46
-1,46
-1,46
-1,46
46,67
220,00
220,00
220,00
220,00
12,00
0,00
0,00
0,00
-20,00
1.186.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
946.000,00
946.000,00
946.000,00
946.000,00
4.400.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
2.800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
-500.000,00
-500.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-20,00
-20,00
-31,82
-31,82
-31,82
2.000.000,00
2.000.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-31,82
-31,82
-37,50
-37,50
-37,50
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-37,50
-37,50
50.000,00
50.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kapitalni projekt K100011 Ostala ulaganja na objektima komunalne
infrastrukture
310.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
310.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
310.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
310.000,00
R0208
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
310.000,00
Kapitalni projekt K100012 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture
u Čistoj Velikoj
200.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
200.000,00
R0209
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
200.000,00
Kapitalni projekt K100013 Ulaganja na objektima kom.
infrastrukture u Gaćelezima
150.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
150.000,00
R0210
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Kapitalni projekt K100014 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture
u Grabovcima
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
100.000,00
R0211
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
Kapitalni projekt K100015 Ulaganja na objektima kom.
infrastrukture na otoku Prviću
200.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
200.000,00
R0212
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
200.000,00
Kapitalni projekt K100016 Uređenje obalne šetnice na otoku Prviću
350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00
R0213-1
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
87.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
87.500,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
87.500,00
R0213
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
87.500,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
262.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
262.500,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
262.500,00
R0214
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
262.500,00
Kapitalni projekt K100017 Uređenje trga kneza Branimira
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00
R0240
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja javne rasvjete na trgu kneza Branimira
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0243
421
Ostali građevinski objekti
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0243-1
421
Ostali građevinski objekti
0,00
Kapitalni projekt K100019 Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj
kulturno-povijesnoj cjelini
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
Broj 7 - Stranica 35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34,29
-34,29
200.000,00
200.000,00
350.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
57.500,00
57.500,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
-34,29
-34,29
0,00
0,00
57.500,00
57.500,00
262.500,00
262.500,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
180.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.500,00
262.500,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
180.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Stranica 36 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0242
421
Ostali građevinski objekti
0,00
Kapitalni projekt K100020 Sanacija deponija komunalnog otpada Leć
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0255
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
Kapitalni projekt K100021 Uređenje pristupnog puta - nerazvrstane ceste
u predjelu Račice
0,00
Izvor DONACIJE
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0258
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
0,00
Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
1.665.500,00
Aktivnost A100001 Ostali objekti i uređaji
300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0215
323
Ostale nespomenute usluge
300.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0215-1
323
Ostale nespomenute usluge
0,00
Kapitalni projekt K100001 Ostali objekti i uređaji
228.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI
228.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
228.500,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
228.500,00
R0216
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
228.500,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava komunalne i urbane opreme
200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 200.000,00
R0217
422
Nabava komunalne i urbane opreme
200.000,00
Kapitalni projekt K100004 Nabava komunalne opreme ( kante i kontejner )190.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
190.000,00
3
Rashodi poslovanja
190.000,00
38
Ostali rashodi
190.000,00
R0218
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
190.000,00
Kapitalni projekt K100006 Izrada projekt.dok. uređenja obalnog
pojasa Vodice-Srima-Prvić
72.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
72.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
72.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
72.000,00
R0219
412
Ostala nematerijalna imovina
72.000,00
Kapitalni projekt K100008 Ugradnja hidrauličnog dizala u
zgradu Gradske Uprave
275.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
55.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
55.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini 55.000,00
R0220
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
55.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
220.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
220.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini 220.000,00
R0221
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
220.000,00
Kapitalni projekt K100009 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta 100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 100.000,00
R0222
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
100.000,00
Kapitalni projekt K100010 Primjena mjera energetske učinkovitosti
u zgradarstvu
300.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0224
323
Ostale usluge
150.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
150.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.362.568,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
81,81
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.028.068,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
228.500,00
228.500,00
228.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.500,00
-52.500,00
-52.500,00
-52.500,00
-52.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27,63
-27,63
-27,63
-27,63
-27,63
228.500,00
228.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0223
323
Ostale usluge
150.000,00
Kapitalni projekt K100011 Izrada projekta energetske učinkovitosti
u zgradarstvu
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0244
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100012 Energetski pregled i izrada certifikata javne rasvjete 0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0246
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100013 Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0248
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100014 Izrada projekta uređenja stare gradske jezgre
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0247
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100015 Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0241
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
0,00
Kapitalni projekt K100016 Nabava i ugradnja dizala za osobe s
invaliditetom na gradskoj plaži
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0245
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0245-1
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
Kapitalni projekt K100017 Uređenje zgrade Doma zdravlja u Prvić Luci
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0251
382
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
0,00
Kapitalni projekt K100018 Izrada projekta oborinske odvodnje u Srimi
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0256
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100019 Nabava komunalne opreme za potrebe sortiranja i
prešanja korisnog otpada
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0257
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
0,00
Program 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
230.000,00
Aktivnost A100001 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora 150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0225
323
Ostale usluge
150.000,00
Aktivnost A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu
80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
32
Materijalni rashodi
80.000,00
R0226
323
Ostale usluge
80.000,00
Program 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA
PODRUČJU GRADA VODICA
2.385.000,00
Broj 7 - Stranica 37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,74
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
416.068,00
280.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
10,48
2.635.000,00
Stranica 38 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
60.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0227
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
60.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora
40.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
40.000,00
R0228
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
40.000,00
Aktivnost A100003 Trošak plave zastave u Vodicama
105.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
105.000,00
3
Rashodi poslovanja
105.000,00
32
Materijalni rashodi
105.000,00
R0229
323
Ostale usluge
105.000,00
Aktivnost A100004 Trošak plave zastave u Srimi
80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
32
Materijalni rashodi
80.000,00
R0230
323
Ostale usluge
80.000,00
Aktivnost A100005 Ostale nespomenute usluge
100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0231
323
Ostale usluge
100.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0231-1
323
Ostale usluge
0,00
Kapitalni projekt K100001 Održavanje i sanacija objekata na
pomorskom dobru
1.000.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
700.000,00
3
Rashodi poslovanja
700.000,00
32
Materijalni rashodi
700.000,00
R0232
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
700.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0233
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
300.000,00
Kapitalni projekt K100002 Izrada proj. dokumentacije kupališta
Punta-Blata-Bristak
1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
112.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
112.500,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
112.500,00
R0234
412
Ostala nematerijalna imovina
112.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
137.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
137.500,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
137.500,00
R0235
412
Ostala nematerijalna imovina
137.500,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
750.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
750.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
750.000,00
R0236
412
Ostala nematerijalna imovina
750.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
R0236-1
412
Ostala nematerijalna imovina
0,00
Program 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
85.000,00
Kapitalni projekt K100001 Uređenje poljskih i protupožarnih puteva
85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
R0237
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
75.000,00
3
Rashodi poslovanja
75.000,00
32
Materijalni rashodi
75.000,00
R0238
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
75.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33,33
-33,33
-33,33
-33,33
900.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,33
3,33
3,33
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
775.000,00
775.000,00
775.000,00
775.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
85.000,00
85.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ova Prva izmjena Plana proračuna Grada Vodica za
2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-08/14-01/02
URBROJ: 2182/04-02/01-14-1
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
49
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13), članka 139. Zakona o lokanim izborima (Narodne
novine br. 144/12) te članka 30. točke 2. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/09, 09/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Vodica na 9. sjednici, od 30. lipnja
2014. godine, donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU
o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vodica
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vodica
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 12/09,
04/13 i 09/13-pročišćeni tekst) u članku 53. stavak 5. na
kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju
sljedeće riječi:
„te vijećima mjesnih odbora na području Grada
Vodica“.
Članak 2.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 011-01/14-01/03
URBROJ: 2182/1-03/03-14-1
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
50
Na temelju članaka 79. i 80. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 30.
stavka 1. točke 21. Statuta Grada Vodica („Službeni
Broj 7 - Stranica 39
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 9/11ispravak, 4/13 i 9/13 -pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014.godine,
donosi
ODLUKU
o izradi
Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić
Šepurine i Prvić Luka
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka (u daljnjem
tekstu: Odluka).
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 2.
Odluka se donosi sukladno odredbama članka 79.
i 80. Zakona o prostornom uređenju (N.N., 153/13)
te članka 142. Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Grada Vodice („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 14/06, 2/13 i 5/14).
OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 3.
Obuhvat Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić
Šepurine i Prvić Luka, označen je u Prostornom planu
uređenja Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 14/06, 2/13 i 5/14) i to na kartografskim prikazima 3.2. Područja primjene posebnih
mjera uređenja i zaštite i 4.3 Građevinska područja
naselja i groblja: Prvić Luka i Prvić Šepurine.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
Područje za koje se izrađuje Plan ujedno je Kulturno-povijesna cjelina otoka Prvića, a za koje je
prema Rješenju Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo
kulturnog dobra. Područje se sastoji od izgrađenog i
neizgrađenog područja naselja Prvić Šepurine i naselja
Prvić Luka, građevinskih područja groblja i građevinskog
područja sportsko-rekreacijske zone Trstevica.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 5.
Osnovni cilj izrade Plana je kvalitetniji prostorni
i gospodarski razvoj područja, na načelima održivog
razvoja.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih
polazišta Plana, moguće je ukoliko se u postupku
izrade Plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije
moguće provesti jer su u suprotnostima sa zahtjevima
i mišljenjima tijela i osoba iz članaka 9. Odluke ili u
suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim propisima, te
pravilima struke.
Stranica 40 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA
IZRADU PLANA
Članak 6.
Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne
stručne podloge jer se postupak izrade može provesti
temeljem postojeće Konzervatorske podloge, podataka,
planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će
dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač
Plana u suradnji s nositeljem izrade Plana.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„NN“, br. 106/98, 39/04, 45/04,163/04 i 09/11), Plan
će se izraditi u mjerilu 1:5000.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Tijela i osobe koje za potrebe izrade predmetnog
Plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade
i usvajanja Plana su:
• MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb
• MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE, Zagreb
• MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, JAVNA
USTANOVA Županijski zavod za prostorno uređenje
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel
za prostorno uređenje i gradnju
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel
za zaštitu okoliša i komunalne poslove
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel
za gospodarstvo
• ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel
za pomorstvo, promet i otočni razvoj
•JAVNA USTANOVA za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode u Šibensko-kninskoj županiji
• MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel Šibenik
Petak, 18. srpnja 2014.
• MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,
Policijska uprava Šibensko-kninska
• DRŽAVNAUPRAVAZAZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za
zaštitu i spašavanje
• HRVATSKE VODE d.o.o., Vodnogospodarski odjel
Split, Split
•HRVATSKE VODE d.o.o., Vodnogospodarski odjel
Split, Vodnogospodarska ispostava „Krka-Šibensko
primorje“ Šibenik
• HEP, Operator prijenosnog sustava d.o.o., ELEKTRA Šibenik
• HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Zagreb
• VODOVOD I ODVODNJA, d.o.o. Šibenik
• ODVODNJA VODICE d.o.o.
• LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE,
• GRAD VODICE, Upravni odjel za komunalnovodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju
navedena tijela i osobe će se pozvati da u roku od 30
dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA
Članak 10.
Rok za izradu Plana po fazama:
- Dostava zahtjeva iz članka 90. Zakona za izradu
Plana: 30 dana od dana zaprimanja ove Odluke s
pozivom na dostavu zahtjeva.
- Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će
se 45 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva.
- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga i
utvrđivanje prijedloga Plana (Gradonačelnik) za javnu
raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave.
- Početak javne rasprave: 30 dana od utvrđenog
prijedloga Plana
- Javna rasprava: 30 dana
- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog
prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave.
- Izdavanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima:
30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana –
Gradonačelnik: 30 dana od zaprimanja zadnjeg
mišljenja.
- Donošenje Plana – Gradsko vijeće: 15 dana od
zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon
isteka Zakonom propisanih rokova.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u
rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje
pojedine faze, što će se sve smatrati da je sukladno ovom
članku ove Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim
se mogu mijenjati i rokovi određeni Zakonom o prostornom uređenju.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Izradu Plana financira Grad Vodice iz svoga
Proračuna za 2014. godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 350-02/14-01/43
Ur.br.: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
51
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,broj 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 30. točke 31. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/09, 09/11-Ispravak, 04/13 i 09/13 pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja
2014. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje
djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/11 i 8/13), u članku 7. stavku 2. iza 5. alineje dodaje
se 6. alineja koja glasi:
„- za roditelje sa dvoje djece, koja istovremeno
pohađaju vrtić, po djetetu za 15%.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 601-02/14-01/04
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Broj 7 - Stranica 41
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
52
Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 56/13)
i članka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj: 9/09, 9/11, 4/13 i 9/13
-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9.
sjednici, od 30. lipnja 2014 godine, donosi
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad
komunalnim vodnim građevinama
sa područja Grada Vodica
Članak 1.
Komunalne vodne građevine na području Grada Vodica u vlasništvu Grada Vodica prenose se na trgovačko
društvo „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o., iz
Šibenika, Kralja Zvonimira 50, kao javnog isporučitelja
vodne usluge.
Članak 2.
Grad Vodice prijenosom prava vlasništva iz članka 1.
ove Odluke stječe udio u temeljnom kapitalu trgovačkog
društva „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o., iz Šibenika
u visini prenesenih sredstava.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke trgovačko društvo „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o., iz Šibenika, pokrenut će
postupak revidiranja temeljnog uloga te evidentirati
građevine iz članka 1. kao imovinu u svojim poslovnim
knjigama, a Grad Vodice će istu rasknjižiti iz svojih
poslovnih knjiga.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim ugovorom za čije se potpisivanje ovlašćuje
Gradonačelnik Grada Vodica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 363-02/14-01/142
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
Stranica 42 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
53
/Na temelju članka 32. i članka 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 i 94/13) i članka 30. točka 5. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 9/09,
09/11- Ispravak 04/13 i 09/13), Gradsko Vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g. i to izgradnja
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mreže vodovoda i odvodnje, izgradnje novih javnih površina i nabave komunalne opreme.
1. JAVNE POVRŠINE
- Uređenje tržnice u Vodicama
- Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
- Sanacija parka u Srimi
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Čistoj Velikoj
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Gaćelezima
- Ulaganje u objekte kom.infra. u Grabovcima
- Ulaganje u objekte kom.infra. na otoku Prviću
- Uređenje obalne šetnice na otoku Prviću
- Ulaganje u ostale objekte komunalne infrastrukture
- Uređenje Trga kneza Branimira
UKUPNO:
4.400.000,00kn
150.000,00kn
50.000,00kn
200.000,00kn
150.000,00kn
100.000,00kn
200.000,00kn
350.000,00kn
210.000,00kn
240.000,00kn
6.050.000,00kn
2. NERAZVRSTANE CESTE
- Uređenje novih asfaltnih površina
*ul. Ljubljanska - odvojak
*ul. Želino – odvojak
*ul. Račice I – Sarajevska
*ul. Račice II
*ul. Stablinac VII
*ul. Stablinac IX
*ul. Stablinac X
*ul. Ante Starčevića
*ul. Dočine – dio
*ul. Sarajevska – dio
*ul. Zatonska – odvojak
*ul. Srima XVI
*ul. Čista Velika
*pristupni put do OŠ Vodice
- Uređenje postojećih poljskih puteva
- Uređenje pristupnog puta – nerazvrstane ceste u predjelu Račica
UKUPNO:
2.265.000,00kn
31.000,00
25.000,00
400.000,00
195.000,00
130.000,00
180.000,00
100.000,00
600.000,00
57.000,00
70.000,00
76.000,00
83.000,00
118.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
2.565.000,00kn
3. JAVNA RASVJETA
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- Trg kneza Branimira
- Zaštićena kulturno-povijesna cjelina
- Izgradnja ulične javne rasvjete
*ul. Artina – dio
*ul. Lička – II faza
*ul. Obrove – I faza
*ul. Srima XXI – II faza
*ul. Zatonska (I dio) – I faza
*ul. Zatonska (II dio) – 1 faza
*ul. Sarajevska – dio
*ul. Srima (do crkve)
*ul. A. K. Miošića (dio) – II faza
*ul. Stablinac IV (odvojak) – I faza
UKUPNO:
1.186.000,00kn
180.000,00kn
30.000,00kn
500.000,00kn
60.000,00
100.000,00
60.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
40.000,00
60.000,00
40.000,00
10.000,00
1.896.000,00kn
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 43
4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE
- Otkup zemljišta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2013.g.
- Građenje vodnih građevina na području Grada
UKUPNO:
1.500.000,00kn
200.000,00kn
500.000,00kn
2.200.000,00kn
5. KOMUNALNA OPREMA
- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.
1.600.000,00 kn
6. DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA „LEĆ“
- sanacija
SVEUKUPNO:
100.000,00kn
14.411.000,00kn
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:
- komunalnog doprinosa
- sufinanciranje građana
- spomeničke rente
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- kapitalnih pomoći
- donacija trgovačkih društava
- Proračun Grada Vodica
6.000.000,00kn
1.765.000,00kn
30.000,00kn
600.000,00kn
1.272.500,00kn
200.000,00kn
4.543.500,00kn
Članak 3.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Ovaj program stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se van snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g., objavljen u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br. 14/13).
Klasa: 363-01/13-01/131
Urbroj.: 2182/04-01/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
54
Na temelju članka 30. točka 5. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11 - ispravak, 4/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014.
godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU
programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije
br. 14./2013.), u članku 2., u podnaslovu I „PROGRAMI I DJELATNOSTI KULTURNIH USTANOVA, Ukupno
planirana sredstva“ , iznos 1.913.500. kn mijenja se u slijedeći iznos: 1.928.500. kn.
U točki 1. „Pučko otvoreno učilište, ukupno planirana sredstva“, iznos 759.000. kn mijenja se u slijedeći iznos:
763.500. kn.
Stranica 44 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
U točki 2. „Gradska knjižnica, ukupno planirana
sredstva“, iznos 697.500. kn mijenja se u slijedeći iznos:
704.000. kn.
U točki 3. „Memorijalni centar Faust Vrančić,
ukupno planirana sredstva“, iznos 457.000. kn mijenja
se u slijedeći iznos: 461.000. kn.
U podnaslovu „OPĆA REKAPITULACIJA
FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI GRADA VODICA ZA 2014.
GODINU“, tablica se mijenja i glasi:
PROGRAMSKO PODRUČJE
1. Programi i djelatnosti kulturnih ustanova...........
................................................................. 1.928.500.kn
2. Programi i djelatnosti kulturnih udruga ..............
.............................................................. 417.000.kn
3. Uređenje i opremanje prostorija Gradske
knjižnice ..................................................... 682.500.kn
UKUPNO ...................................
3.028.000.kn
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi Grada Vodica za 2014. godinu stupa na snagu
osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 612-01/13-01/14
URBROJ: 2182/04-03/01-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
55
____________________
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 30. točka 5.
Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», br. 9/09, 09/11 - Ispravak, 04/13 i
9/13 – Pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica,
na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014.godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014.g. („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 14/13) u članku 1., stavku 1.,
u točki „4.“ iznos „400.000,00kn“ mijenja se u iznos
Petak, 18. srpnja 2014.
„600.000,00kn“, u točki „11.“ iznos „400.000,00kn“
mijenja se u iznos „600.000,00kn“, u točki „12.“ Iznos
„930.000,00kn“ mijenja se u iznos „1.000.000,00kn“,
pod „UKUPNO“ iznos „5.215.000,00kn“ mijenja se u
iznos „5.685.000,00kn“.
U članku 2. alineja 2. iznos „450.000,00kn“
mijenja se u iznos „920.000,00kn“, a pod „UKUPNO“ iznos „5.215.000,00kn“ mijenja se u iznos
„5.685.000,00kn“.
Članak 2.
Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmi dan od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 363-01/13-01/130
Urbroj.: 2182/04-01/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
56
Na temelju članka 39. Zakona o sportu („NN“,
br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i čl.
30. točka 5. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 9/11 - ispravak,
4/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici ,od 30. lipnja 2014.godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu
na području Grada Vodica za 2014.
godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2014. godinu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske
Županije br.14./2013.), u članku 2., V. podnaslovu
„PROGRAMSKA PODRUČJA“, podtočka 3. mjenja
se i glasi:
3. GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH
OBJEKATA
Ukupno planirana sredstva
1.050.000.kn
Sredstva za gospodarenje i izgradnju sportskih objekata raspoređena su na:
1. Izgradnja dvorane („balona“)
kod O.Š. u Vodicam ............................... 700.000.kn
2. Dovršetak i opremanje dvorane
(„balona“) kod O.Š. u Vodicama .......... 200.000.kn
3. Uređenje i opremanje ostalih
sportskih objekata ................................. 100.000.kn
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4. Tekuće održavanje sportskih
objekata ................................................... 50.000.kn
U VI. podnaslovu „ZAKLJUČAK“ tablica se mijenja
i glasi:
OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
PROGRAMSKO PODRUČJE ...............................
1. Djelovanje Zajednice sportova Grada Vodica .....
..................................................................... 150.000.kn
2. Djelovanje sportskih udruga članova Zajednice..
.................................................................. 1.088.000.kn
3. Gospodarenje i izgradnja sportskih objekata .......
.................................................................. 1.050.000.kn
UKUPNO .......................................... 2.288.000.kn
Članak 2.
Ove Izmjene Programa javnih potreba u sportu na
području Grada Vodica za 2014. godinu stupaju na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
U podnaslovu „OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
SOCIJALNE I DRUGE SKRBI GRADA VODICA ZA
2014. GODINU“, tablica se mijenja i glasi:
PROGRAMSKO PODRUČJE
1.Socijalni program Grada Vodica........ 915.000.kn
2.Zdravstveni program Grada Vodica ... 380.000.kn
3.Programska djelatnost humanitarnih udruga i organizacija ................................................... 510.000.kn
UKUPNO .......................................... 1.805.000.kn
Članak 2.
Ovaj Izmjena Programa javnih potreba socijalne
i druge skrbi Grada Vodica za 2014. godinu stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 550-02/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
KLASA: 620-01/13-01/02
URBROJ: 2182/04-03/01-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
57
Na temelju čl. 22. Zakona o socijalnoj skrbi («NN»
br., 33/12 ) i čl. 30. točka 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09,
9/11-ispravak, 4/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014.
godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
socijalne i druge skrbi Grada Vodica za
2014. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba socijalne i druge skrbi
Grada Vodica za 2014. godinu (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske Županije br.14/13.), u članku 2.,
podnaslovu III. „PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA, Ukupno
planirana sredstva“, iznos „210.000. kn“ mijenja se u
slijedeći iznos: „510.000. kn“.
U točki 1. „Crveni križ, Ukupno planirana sredstva“, iznos „100.000. kn“ mijenja se u slijedeći iznos:
„400.000. kn“.
Broj 7 - Stranica 45
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
58
Na temelju članka 30. točka 17. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), članka
39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06,
38/09 i 123/11) i članka 6. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 36/04, 63/08 i 133/13), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014.godine,
donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
1. U Rješenju o imenovanju članova Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 1/13) u točki 1. podtočka
c) mijenja se i glasi:
„c) predstavnik Lučke kapetanije
– Alen Tomažin, kapetan Lučke ispostave Vodice“.
2. Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 119-01/12-01/04
Urbroj: 2182/04-01/03-12-4
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Stranica 46 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
____________________
59
Petak, 18. srpnja 2014.
61
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o
godišnjem poslovanju TD „Vodički šport“
j.d.o.o. za 2013. godinu
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o
godišnjem poslovanju TD „Gradsko
poduzeće“ d.o.o. za 2013. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o godišnjem
poslovanju TD „Vodički šport“ j.d.o.o. za 2013. godinu,
koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o godišnjem
poslovanju TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o. za 2013.
godinu, koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/14-01/08
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
KLASA: 400-05/14-01/07
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
60
____________________
62
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o
godišnjem poslovanju TD „Leć“ d.o.o.za
2013. godinu
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o
godišnjem poslovanju
TD „Odvodnja“ Vodice d.o.o. za 2013.
godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o godišnjem
poslovanju TD „Leć“ d.o.o. za 2013. godinu, koje se
prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/14-01/06
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o godišnjem
poslovanju TD „Odvodnja“ Vodice d.o.o. za 2013.
godinu, koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/14-01/08
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
63
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu udruga na
području Grada Vodica za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu udruga na području
Grada Vodica za 2013. godinu, koje se prilaže ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/14-01/08
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
64
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica na 9. sjednici, od 30. lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana ulaganja
u infrastrukturu javne odvodnje
Grada Vodica
1. Prihvaća se Plan TD „Odvodnje“ Vodice d.o.o. o
ulaganju u infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica
od 27. 06. 2014. godine, koji se prilaže ovom Zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 363-01/14-01/82
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 30. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
Broj 7 - Stranica 47
2. GRADONAČELNIK
28
Na temelju članka 11. Zakona o pravima na pristup
informacijama („Narodne novine”, br.: 25/13) i članka
42. točke 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj: 9/09, 9/11-ispravak,
04/13 i 09/13), Gradonačelnica Grada Vodica, donosi
ODLUKA
o ustrojavanju Kataloga informacija
Grada Vodica
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija
koje posjeduje, raspolaže i nadzire Grad Vodice, a u cilju
ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u
sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u
privitku - Katalog informacija Grada Vodica koji čini
sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđuje se odlukom o određivanju službenika
za informiranje.
Korisnik prava na informacije je obvezan Gradu
Vodice nadoknaditi stvarne materijalne troškove i
troškove dostave informacija, a sukladno kriterijima
za određivanje visine naknade i način plaćanja koju
propisuje Povjerenik.
Naknada iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje
se u korist računa Grada Vodica IBAN broj:
HR962360000185000005, s modelom plaćanja: HR68
i poziv na broj primatelja 7706 - (upisati OIB), a opis
plaćanja: naknada za uvid u katalog informacija.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 008-01/14-01/05
URBROJ: 2182/04-04/01-14-1
Vodice, 22. svibnja 2014.
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl.oec, v.r.
Stranica 48 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
KATALOG INFORMACIJA GRADA VODICA
UVODNE NAPOMENE
Upravna tijela Grada Vodica u posjedu imaju brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u originalu ili
fotokopiji.
Ovaj Katalog informacija uz nazive upravnih tijela, sadrži i osnovne vrste informacija koje ta tijela, s obzirom
na djelokrug, posjeduju.
UPRAVNA TIJELA I VRSTE INFORMACIJA
1. Tajništvo Grada
Akti Općinskog i Gradskog vijeća i bivše Skupštine općine Šibenik (statuti, proračuni, odluke, pravilnici,
poslovnici, rješenja, zaključci, programi i si.);
- Zapisnici i akti Općinskog i Gradskog vijeća i zapisnici o radu stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog
vijeća;
- Zapisnici i akti Općinskog i Gradskog poglavarstva (odluke, zaključci, rješenja, pravilnici, naredbe i si.);
Izborna dokumentacija o izborima za Gradonačelnika, Općinsko i Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu;
- Podaci o mjesnim odborima i njihovim tijelima;
- Podaci o socijalnom programu Grada Vodica;
- Podaci vezani uz organizaciju i ustrojstvo predškolskog odgoja i obrazovanja;
- Podaci vezani uz financiranje programa iz oblasti kulture i športa;
- Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja ustanova kulture;
- Informacija vezano za poticanje za zapošljavanje invalida;
- Informacije o priredbama i manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada Vodica;
- Informacije o unutarnjem ustrojstvu;
- Informacije o odnosima s javnošću i s korisnicima usluga;
- Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata;
- Informacije o upravljanju zapisima (uredsko poslovanje i arhiva);
- Informacije o službeničkim odnosima i socijalnom partnerstvu;
- Informacije o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika;
- Informacije o zaštiti od požara te o zaštiti i spašavanju;
- Informacije o web stranici Grada;
- i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Tajništva.
2. Upravni odjel za financije i javne prihode
- Informacije vezane uz Plan proračuna za tekuću godinu i projekcije proračuna za slijedeće dvije godine;
- Informacije vezane uz godišnje izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu;
- Informacije vezane uz realizaciju Plana proračuna za tekuću godinu;
- Informacije vezane uz zaduženje i naplatu gradskih poreza;
- Informacije vezane uz zaduženje i naplatu zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica;
- Informacije vezane uz zaduženje i naplatu spomeničke rente;
- Informacije vezane uz zaduženje i naplatu komunalne naknade;
- Informacije vezane uz financiranje studentskih stipendija;
- Informacije vezane uz financiranje javnih potreba u kulturi;
- Informacije vezane uz financiranje javnih potreba u sportu;
- Informacije vezane uz financiranje organizacija civilnog društva;
- Informacije vezane uz financiranje programa socijalne skrbi;
- Informacije vezane uz financiranje programa zdravstvene zaštite;
- Informacije vezane uz financiranje gradskih ustanova;
- i druge informacije i podaci iz nadležnosti Upravnog odjela.
3. Upravili odjel za komunalno-vodni sustav, graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Informacije vezane uz komunalnu infrastrukturu (održavanje i izgradnja, priključenje na komunalnu
infrastrukturu);
- Informacije vezane uz promet;
- Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata;
- Informacij e vezane uz korištenj e j avnih površina;
- Informacije vezane uz komunalni red;
- Informacije vezane uz komunalna potraživanja (komunalna naknada i komunalni doprinos);
- Informacije o dodjeli koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru;
- Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja komunalnih (vodnih) društava;
- Informacija o povezivanju s informacijskim i komunikacijskim sustavom Grada;
- i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Upravnog odjela.
4. Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 49
- Informacije vezane za imovinsko-pravne odnose;
- Informacije vezane za upravljanje gradskom imovinom, uključujući stambenu problematiku i zakup poslovnog
prostora;
- Informacije o javnoj nabavi:
- Informacije vezane uz prostorno planiranje;
- Informacije vezane uz promet (prometni redar, taksi prijevoz i dr.);
- Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja gradskih društava;
- Informacije vezane uz gospodarstvo i EU fondove
- i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Upravnog odjela.
____________________
29
Na temelju članka 7. stavka 5. Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i naobrazbe Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/11 i 08/13) i članka 42. točkA 34. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 09/11-Ispravak, 04/13 i 09/13 pročišćeni tekst),
Gradonačelnik Grada Vodica, donosi
ODLUKU
o mjesečnoj cijeni smještaja
u Dječjem vrtiću „Tamaris“ Vodice
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se mjesečna cijena usluge smještaja u Dječjem vrtiću „Tamaris“ Vodice koju plaćaju
roditelji-korisnici usluge, kako slijedi:
- za 10 - satni cjelodnevni program = 590,00 kn,
- za 5,5 - satni poludnevni program = 410,00 kn i
- za 9,5 - satni jaslični program = 650,00 kn.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjesečnoj cijeni smještaja u Dječjem vrtiću „Tamaris“
Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/11).
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 601-02/14-01/05
URBROJ: 2182/04-03/03-14-2
Vodice, 16. lipnja 2014. godine
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl.oec, v.r.
____________________
3. UPRAVNO VIJEĆE PUČJKOG OTVORENOG SVEUČILIŠTA
1
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 10.
Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice („Službeni vjesnik“ broj 11/06, 12/09, 09/13) i članka 25.
Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (Ur.broj: 233/2009, Ur.broj: 36/12, Ur.broj: 224/2012.-Pročišćeni tekst),
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vodice, na sjednici održanoj 10. prosinca 2013 godine je utvrdilo
Pročišćeni tekst Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Vodice
Stranica 50 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pročišćeni tekst Statuta Pučkog otvorenog učilišta
Vodice obuhvaća: Statut Pučkog otvorenog učilišta
Vodice (Ur.broj: 233/2009 od 04. studenog 2009.
godine) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Vodice (Ur.broj: 36/2012 od
31. siječnja 2012. godine i 416/2013 od 19. studenog
2013. godine) u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.
I.TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se djelatnost, ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja
Pučkog otvorenog učilišta Vodice (u daljnjem tekstu:
Pučko učilište).
Članak 2.
Pučko učilište obavlja svoju djelatnost prema zakonu,
Osnivačkom aktu, ovome Statutu i drugim općim aktima
Pučkog učilišta.
Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način
njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovo
čuvanje.
Pučko učilište ima i žig okruglog oblika promjera 38
mm s grbom Republike Hrvatske, s nazivom i sjedištem
Pučkog učilišta, koji se koristi pri izdavanju javnih isprava (svjedodžbi, uvjerenja).
Članak 8.
Pučko učilište ima i svoj znak: znak Pučkog učilišta
su četiri spojene puzzle u četiri nijanse crvene boje na
bijeloj podlozi pravokutnog oblika.
Znak se koristi uz ime Pučko otvoreno učilište Vodice
koje se piše s njegove desne strane.
O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj.
Članak 9.
Pučko učilište predstavlja i zastupa ravnatelj.
Članak 10.
Pučko učilište ima jedinstven IBAN preko kojeg
obavlja platni promet.
Članak 3.
Pučko učilište je kulturna, obrazovna, informativna
i uslužna javna ustanova.
Članak 4.
Osnivač i vlasnik Pučkog učilišta je Grad Vodice.
Članak 5.
Pučko učilište je pravna osoba.
U pravnom prometu s trećim osobama, Pučko učilište
ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Grada Vodica, ovim Statutom i drugim
općim aktima Pučkog učilišta.
Pučko učilište odgovara za svoje obveze cijelom
svojom imovinom.
Grad Vodice odgovara za obveze Pučkog učilišta
solidarno i neograničeno.
Članak 6.
Naziv Pučkog učilišta je: Pučko otvoreno učilište
Vodice.
Skraćeni naziv je: POU Vodice.
Sjedište Pučkog učilišta je u Vodicama, Ive Čače 8.
Pučko učilište obavlja svoju djelatnost na dvije
adresama:
1. Kulturni centar Vodice, Ive Čače 8.
2. Stara škola Vodice, Obala Vladimira Nazora 4.
i po potrebi na/u drugim otvorenim i zatvorenim
prostorima.
Članak 7.
U pravnom prometu Pučko učilište koristi pečat i
žig.
Pučko učilište ima pečat pravokutnog oblika veličine
50 x 20 mm sa znakom ustanove i upisanim imenom
ustanove s desne strane znaka, a u retku ispod imena
upisana je adresa i OIB ustanove, koji služi za svakodnevno administrativno i financijsko poslovanje.
Ukoliko ima više takvih pečata, oni moraju biti
označeni rednim brojem.
Petak, 18. srpnja 2014.
II. DJELATNOSTI PUČKOG UČILIŠTA
lih,
Članak 11.
Pučko učilište obavlja slijedeće djelatnosti:
- osnovnoškolsku i srednjoškolsku naobrazbu odras-
- djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog
školskog sustava,
- djelatnost javnog prikazivanja filmova,
- kazališnu djelatnost pripremanjem i organiziranjem
te javnim izvođenjem glazbeno-scenskih, lutkarskih i
drugih scenskih djela,
- poticanje i razvijanje kulturnog amaterizma i organizacija male scene,
- održavanje umjetničkih radionica,
- održavanje predavanja, seminara, promocija,
- novinsko-nakladničke djelatnosti,
- radijske i televizijske djelatnosti,
- održavanje izložbi,
- te ostale djelatnosti u svezi s osposobljavanjem,
usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih
izvan sustava redovite naobrazbe (radionice, seminari,
tečajevi, predavanja i sl.).
Kazališnu djelatnost iz stavka 1. ovog članka Pučko
učilište obavlja sukladno Zakonu o kazalištu organiziranjem posebne ustrojstvene jedinice unutar Pučkog
učilišta.
Pučko učilište obavlja i druge djelatnosti namijenjene izvršenju programa, odnosno djelatnosti iz stavka
1. ovog članka.
Članak 12.
Djelatnosti iz članka 11. ovog Statuta Pučko učilište
obavlja na temelju godišnjeg programa rada i razvoja
Pučkog učilišta.
Članak 13.
U okviru obavljanja djelatnosti Pučko učilište izdaje
svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim
vodi evidenciju sukladno zakonu i drugim propisima, te
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
svojim općim aktima.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO UČILIŠTA
Članak 14.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se obavljanje
djelatnosti Pučkog učilišta pod najpovoljnijim uvjetima.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvorno
obavljanje djelatnosti s područja programa rada i razvoja
Pučkog učilišta.
Učilište se ustrojava sa slijedećim organizacijskim
jedinicama:
1.Odjel za kulturno-umjetničku, zabavnu i kongresnu
djelatnost,
2.Odjel za obrazovnu djelatnost.
Na čelu Odjela nalazi se voditelj, kojeg imenuje,
putem Javnog natječaja, Upravno vijeće.
Uvjeti koje mora ispunjavati voditelj Odjela utvrdit
će se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom
razvrstaju radnih mjesta.
Članak 15.
Unutarnji rad i život u Pučkom učilištu obavlja se
prema kućnom redu.
Kućni red se sastoji od dva dijela:
• Kućni red u Kulturnom centru,
• Kućni red u upravnom dijelu zgrade Pučkog učilišta
u Ulici Ive Čače 8.
IV. ORGANI PUČKOG UČILIŠTA
Članak 16.
Organi Pučkog učilišta su:
- Upravno vijeće i
- ravnatelj.
1. UPRAVNO VIJEĆE
Članak 17.
Upravno vijeće je kolegijalni organ upravljanja
Pučkim učilištem.
Članak 18.
Upravno vijeće ima pet članova od kojih četiri člana
imenuje Gradonačelnik, a jedan član je predstavnik
zaposlenika Pučkog učilišta.
Za člana Upravnog vijeća iz redova Pučkog učilišta
izabire se kandidat koji dobije najveći broj glasova
zaposlenika.
Izbor je pravovaljan ako je glasovanju pristupila
većina zaposlenih.
Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe predsjednika Upravnog vijeća.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se
na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Članak 19.
Članovi Upravnog vijeća o pitanjima iz svoje
nadležnosti odlučuju zajednički.
Na sjednici Upravnog vijeća odlučuje se javnim
glasovanjem.
Glasovati se može i tajno kada je to određeno za-
Broj 7 - Stranica 51
konom ili kada Upravno vijeće odluči da se o pojedinim
pitanjima glasuje tajno.
Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog
broja članova.
Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik
koji potpisuje predsjedavajući sjednice i zapisničar.
Članak 20.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti
prije isteka vremena na koji je imenovan ako:
• sam zatraži razrješenje podnošenjem ostavke,
• ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika
Vijeća,
• prestankom rada Pučkog učilišta,
• izgubi pravo na obnašanje dužnosti.
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje
člana Upravnog vijeća pokreće Vijeće ili tijelo koje ga
je izabralo, odnosno imenovalo.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo
odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi se
član imenuje u roku od 30 dana i na vrijeme razdoblja
koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji
je razriješen dužnosti.
Članak 21.
Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje
Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pučkog učilišta.
Članak 22.
Upravno vijeće može osnivati stalna i povremena
povjerenstva i radne skupine za obavljanje poslova
određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja
ili pripremanje pojedinih akata.
Članak 23.
Članovi stalnih povjerenstava biraju se na vrijeme od dvije godine ukoliko zakonom nije drugačije
određeno.
Članovi povremenih povjerenstava i radnih skupina
biraju se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje
određenih zadaća.
Upravno vijeće može opozvati stalna, odnosno povremena povjerenstva i radne skupine i opozvati pojedinog
člana povjerenstva ili radne skupine.
Članak 24.
Članovi povjerenstva i radnih skupina iz članka 22.
ovog Statuta imenuju se iz redova zaposlenih u Pučkom
učilištu i stručnih osoba – građana.
Članak 25.
Osim poslova za koje je zakonom, drugim propisima
ili ovim Statutom utvrđeno da ih donosi Upravno vijeće,
Upravno vijeće još:
• donosi Statut Pučkog učilišta, izmjene i dopune
Statuta, sve uz suglasnost Gradonačelnika, te sve opće
akte Pučkog učilišta,
• na prijedlog ravnatelja donosi program rada
Pučkog učilišta za tekuću godinu, uz suglasnost
Gradonačelnika,
•
donosi financijski plan i godišnji obračun, uz
suglasnost Gradonačelnika,
Stranica 52 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju
nekretnina i druge imovine Pučkog učilišta sukladno
aktu o osnivanju Pučkog učilišta i ovom Statutu,
• donosi odluke o raspisivanju natječaja za izbor i
prijedlog za imenovanje ravnatelja i sklapanju ugovora
s ravnateljem za mandatno razdoblje,
• predlaže Gradonačelniku promjenu djelatnosti
Pučkog učilišta,
• odlučuje o davanju u podzakup dijela poslovnog
prostora koje pripada Pučkom učilištu, uz suglasnost
Gradonačelnika, prema važećoj odluci Grada Vodica,
• predlaže i podnosi Gradonačelniku promjenu u
organiziranju Pučkog učilišta, promjene naziva i sjedišta
Pučkog učilišta,
•donosi odluke o izboru djelatnika Pučkog učilišta,
• izvješćuje zaposlenike Pučkog učilišta o svom
radu i radu svojih komisija i radnih skupina, te radu
ravnatelja,
• odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima
i žalbama zaposlenika Pučkog učilišta,
• daje Gradonačelniku i ravnatelju prijedloge o pojedinim pitanjima.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim
općim aktima.
Članak 26.
Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednicu Upravnog vijeća prema potrebi.
Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku od 3 dana na prijedlog:
• ravnatelja Pučkog učilišta,
• tri člana Upravnog vijeća.
2. RAVNATELJ
Članak 27.
Ravnatelj je voditelj Pučkog učilišta.
Ravnatelj Pučkog učilišta ima položaj i ovlaštenje
poslovodnog organa i stručnog voditelja.
Za ravnatelja Pučkog učilišta može biti odabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu društvenog smjera,
najmanje godinu dana radnog iskustva u obavljanju
djelatnosti iz članka 11. ovog Statuta i prihvatljiv program rada i razvoja Pučkog učilišta.
Članak 28.
Za ravnatelja Pučkog učilišta ne može biti imenovana
osoba:
1.kojoj je sudskom odlukom zabranjeno obavljanje
funkcije ravnatelja dok ta zabrana traje,
2. kojoj je izrečena mjera koja ima za pravnu
posljedicu nemogućnost obavljanja funkcije ravnatelja,
3.koja je osuđena za krivična djela zbog kojih se
prema odredbama Kaznenog zakona ne može obavljati
funkcija ravnatelja,
4. zbog drugih razloga utvrđenih zakonom.
Članak 29.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Petak, 18. srpnja 2014.
Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
Članak 30.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Upravno
vijeće.
Natječaj za izbor ravnatelja Pučkog učilišta objavljuje
se u javnim glasilima i na oglasnoj ploči Grada Vodica i
Pučkog otvorenog učilišta
Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovom
Statutu.
Članak 31.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće na
prijedlog Upravnog vijeća Pučkog učilišta.
Odlukom o imenovanju Gradsko vijeće uređuje i
vrijeme stupanja na rad ravnatelja.
Članak 32.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Pučkog
učilišta te:
• zastupa i predstavlja Pučko učilište,
• organizira i vodi rad i poslovanje Pučkog učilišta,
• odgovoran je za zakonitost rada Pučkog učilišta,
•zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u
ime i za račun Pučkog učilišta u granicama ovlaštenja,
• zastupa Pučko učilište u svim postupcima pred
sudovima, upravnim i državnim tijelima, te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
• daje pismenu punomoć drugoj osobi koja zastupa
Pučko učilište u pravnom prometu,
•predlaže Upravnom vijeću program rada i razvoja
Pučkog učilišta kao i mjere za njihovo provođenje,
• provodi odluke Upravnog vijeća,
• odlučuje o ulaganjima, nabavi opreme i osnovnih
sredstava čija pojedinačna vrijednost iznosi do 50.000,00
kn, a iznad navedenog iznosa odlučuje Upravno vijeće
uz suglasnost Gradonačelnika,
•Gradonačelniku podnosi jednom godišnje izvješće
o radu i poslovanju Pučkog učilišta,
• predlaže Upravnom vijeću odluku o izboru zaposlenika, zaključuje ugovore o radu, anekse ugovora, odluke
o raskidu radnog odnosa, predlaže sklapanje ugovora o
radu pod izmijenjenim uvjetima sukladno zakonima i
općim aktima,
• donosi akte uz prethodno mišljenje Upravnog
vijeća,
• donosi odluke o popisu imovine, potraživanjima i
obvezama Pučkog učilišta, te odluke o popisu i osnivanju
komisija za popis sukladno zakonu,
•daje naloge i upute za rad pojedinim zaposlenicima
za obavljanje pojedinih poslova,
• odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu
tajnu ili se ne mogu objaviti,
• odobrava službena putovanja,
• određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske
i druge dokumentacije,
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i drugim općim aktima Pučkog učilišta.
Članak 33.
Bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, ravnatelj ne
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
može nastupati kao druga ugovorena strana i s Pučkim
učilištem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun
ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj Pučkog učilišta može dati punomoć drugoj
osobi da zastupa Pučko učilište u pravnom prometu.
Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje je sukladno odredbama Zakona o obveznim
odnosima.
Članak 34.
Ravnatelj je samostalan u svom radu, a osobno je
odgovoran Upravnom vijeću i Gradskom vijeću.
Članak 35.
U slučaju odsutnosti ravnatelja, zamjenjuje ga zaposlenik Pučkog učilišta kojeg ravnatelj pismeno ovlasti, a
u kojoj ovlasti će odrediti upute za obavljanje poslova
iz svog djelokruga.
Članak 36.
Ravnatelj može biti razriješen.
Ravnatelja razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog učilišta u slučajevima
utvrđenim zakonom.
S razlozima za razrješenje Upravno vijeće je dužno
upoznati ravnatelja i odrediti mu rok u kojem se mora o
njima očitovati.
Članak 37.
Kad se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne
javi ili kad nitko od kandidata prijavljenih na natječaj
ne bude izabran, Pučko učilište će u roku od 30 dana
ponoviti natječaj za izbor ravnatelja.
Članak 38.
U slučaju da Gradsko vijeće Grada Vodica ne imenuje
ravnatelja do isteka mandata dosadašnjeg ravnatelja, kao
i u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata,
Gradsko vijeće imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
¸Vršitelj dužnosti ravnatelja može obavljati poslove
ravnatelja Pučkog učilišta najduže godinu dana.
V. RASPOLAGANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE PUČKOG
UČILIŠTA
Članak 39.
Imovinu Pučkog učilišta čine stvari, prava i novac.
Imovinom raspolaže Pučko učilište pod uvjetima i
na način propisan Osnivačkim aktom, zakonom, drugim
propisima i ovim Statutom.
O imovini Pučkog učilišta dužni su brinuti svi zaposlenici Pučkog učilišta.
Članak 40.
O korištenju i raspolaganju imovinom Pučkog učilišta
odlučuju Upravno vijeće i ravnatelj sukladno aktu o
osnivanju i ovom Statutu.
Članak 41.
Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje
djelatnosti Pučko učilište ne može sklopiti prije nego za
tu svrhu osigura financijska sredstva sukladno zakonu.
Broj 7 - Stranica 53
Članak 42.
Bez prethodne suglasnosti – odluke Gradonačelnika,
Pučko učilište ne može:
• promijeniti djelatnost Pučkog učilišta,
•steći, opteretiti ili otuđiti imovinu u iznosu većem
od 50.000,00 kn
•dati u podzakup objekte i prostore Pučkog učilišta
i mijenjati njihovu namjenu.
Ravnatelj može odlučivati o stjecanju, opterećivanju
ili otuđivanju druge imovine Pučkog učilišta u
pojedinačnoj vrijednosti do 50.000,00 kn sukladno
članku 33. ovog Statuta.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnine
odlučuje Upravno vijeće Pučkog učilišta uz prethodnu
suglasnost Gradonačelnika.
Članak 43.
Financijsku imovinu Pučkog učilišta čine sredstava
za rad pribavljena od Grada Vodica, stečena pružanjem
usluga ili na drugi način sukladno zakonu.
Pučko učilište ima IBAN putem kojeg obavlja promet novčanim sredstvima.
Članak 44.
Ako Pučko učilište u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje
i razvoj djelatnosti Pučkog učilišta, sukladno zakonu,
drugim propisima i ovom Statutu.
Članak 45.
Za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava i
naloga za isplatu i za zakonitost i ispravnost poslovnih
promjena, odgovorna je pored ravnatelja i osoba koja
neposredno obavlja poslove vođenja računovodstvenog
i knjigovodstvenog poslovanja.
Članak 46.
Pučko učilište za svoju poslovnu godinu donosi
financijski plan i godišnji obračun.
Ako se ne donese financijski plan za slijedeću
poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine,
donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od
3 mjeseca.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
ravnatelj Pučkog učilišta.
Financijska izvješća, sukladno ovlaštenju, kontrolira
i supotpisuje pročelnik Upravnog odjela za financije i
javne prihode Grada Vodica.
Članak 47.
Način utvrđivanja financijskih rezultata Pučkog
učilišta za svaku poslovnu godinu uređuje se zakonom.
Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
Rezultat poslovanja iskazuje se kao dobit ili kao
gubitak.
VI. STATUSNE PROMJENE
Članak 48.
Gradsko vijeće može donijeti odluku o prestanku rada
Pučkog učilišta ili o statusnim promjenama.
Stranica 54 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Odluke o prestanku rada i o statusnim promjenama
moraju sadržavati odredbe o zaštiti i smještaju imovine
i dokumentacije koju posjeduje Pučko učilište.
VII. JAVNOST RADA
Članak 49.
Rad Pučkog učilišta je javan.
Učilište je dužno pravodobno i istinito obavještavati
javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za
koje je osnovano.
O obavljanju djelatnosti i načinu pružanja usluga
Učilište izvješćuje pravne osobe i građane:
• putem sredstava javnog priopćavanja,
• izdavanjem primjerenih pisanih materijala,
• putem gradske internet stranice,
• na drugi zakonom dozvoljen način.
Članak 50.
Upravno vijeće i ravnatelj dužni su, u okviru svojih
ovlaštenja, davati nadležnim organima na njihov zahtjev
tražene podatke.
Članak 51.
O uvjetima i načinu rada Pučkog učilišta Upravno
vijeće i ravnatelj izvješćuju zaposlenike:
• objavljivanjem općih akata,
• objavljivanjem odluka i zaključaka,
• sazivanjem skupova zaposlenika,
• na druge primjerene načine.
Članak 52.
Za javnost rada Učilišta odgovorni su Upravno vijeće
i ravnatelj.
VIII. OPĆI AKTI
Članak 53.
Učilište ima slijedeće Opće akte:
• Statut,
• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom
razvrstaju radnih mjesta,
• Pravilnik o radu, plaćama, naknadama plaća i drugim
novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika,
• Kućni red
• Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiru i izlučivanju
arhivskog i registraturnog gradiva,
• Poslovnik o radu Upravnog vijeća Pučkog
učilišta,
• Ostali opći akti propisani Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
Članak 54.
Opće akte ovlašteni organi Pučkog učilišta donose u
svezi s:
• izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih
propisa,
• izvršenjem odredaba ovog Statuta,
• uređivanjem odnosa u Pučkom učilištu.
Članak 55.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena
i dopuna može dati svaki zaposlenik Pučkog učilišta.
Petak, 18. srpnja 2014.
Članak 56.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Pučkog
učilišta.
Opći akti stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Pučkog učilišta.
Članak 57.
Opći akti primjenjuju se danom stupanja na snagu,
ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi
datum.
Članak 58.
Autentično tumačenje općih akata daje Upravno
vijeće.
Članak 59.
Pučko učilište osigurava svakom zaposleniku uvid u
opće akte Pučkog učilišta.
Pučko učilište osigurava korisnicima svojih usluga
uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem
usluga.
Članak 60.
Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava
i interesi radnika donosi Upravno vijeće i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se
nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica
ili istekom određenog roka.
Članak 61.
Zapisnik mora biti potpun i istinit, odnosno točno
izražavati tijek rada i bit odluke, odnosno stavova na
sjednici.
IX. POSLOVNA TAJNA
Članak 62.
Poslovnom tajnom se smatraju:
1.podaci o upisnicama, programima poslovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji su socijalno moralne
naravi,
2. podaci i isprave koji su određeni kao poslovna
tajna zakonom ili drugim propisima,
3.podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom
tajnom.
Članak 63.
Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni
su čuvati svi zaposlenici Pučkog učilišta, bez obzira na
to na koji su način za njih saznali.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon
prestanka rada u Pučkom učilištu.
Povrede čuvanja poslovne i profesionalne tajne
predstavlja povredu Ugovora o radu.
Članak 64.
Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu
se priopćiti samo ljudima koje je za to ovlastio zakon,
odnosno tijelima i osobama kojim ovlaštenja proizlaze
iz dužnosti koju obavljaju.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
X. UDRUŽIVANJE
Članak 65.
Pučko učilište se može uz suglasnost Gradonačelnika
udružiti u udruženja vezana uz obavljanje djelatnosti iz
članka 11. ovog Statuta.
XI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 66.
Zaposlenici Pučkog učilišta imaju pravo i obvezu
osigurati uvjete za čuvanje i razvitak prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša, te sprječavati i
otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti
i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko
djelovanje svih zaposlenika Pučkog učilišta.
Članak 67.
Zaposlenici Pučkog učilišta koji sudjeluju u izvođenju
programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja
dužni su posvetiti pozornost informiranju polaznika tih
programa glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.
Članak 68.
Programi rada Pučkog učilišta zaštite čovjekova
okoliša sastavni su dio programa rada i razvitka Pučkog
učilišta.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 69.
Ovaj Statut Pučkog otvorenog učilišta Vodice stupa
na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Pučkog učilišta, a nakon što Gradonačelnik dade suglasnost.
Ovaj Statut Pučkog otvorenog učilišta Vodice će
se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Odluke o sufinanciranju dijela ekonomske
cijene usluge u Gradskim vrtićima Šibenik i
drugim vrtićima
Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju dijela ekonomske cijene
usluge u Gradskim vrtićima Šibenik i drugim vrtićima
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/03, 3/04 i KLASA: 402-03/04-01/1, URBROJ:
2182/19-14-2 od 31. ožujka 2014.), u daljnjem tekstu
Odluka, u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općina Bilice će sufinancirati boravak djece s
prebivalištem na području Općine Bilice u vrtićima, u
iznosu od 800,00 kn za svako dijete”.
U članku 2. stavak 2. točke 1 .,2.,3., brišu se, a dodaju
se nove točke koje glase:
„1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
2. Uvjerenje o prebivalištu za sve članove zajedničkog
kućanstva
3. Preslika rodnog lista djeteta
4. Preslika osobne iskaznice za sve članove
zajedničkog kućanstva
5. Preslika IP kartice i porezne kartice oba roditelja
(obrazac PK),
6. Elektronski zapis sa MIORH-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice)
7. Na zahtjev i drugu dokumentaciju
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. rujna 2014. godine.
KLASA : 402-03/04-01/1
URBROJ: 2182/19-14-3
Bilice, 26. lipanj 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
Ur. broj: 419/2013
Vodice, 10. prosinac 2013.
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
Predsjednica Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Vodice
Jadranka Fržop, dipl. iur. , v. r.
____________________
V.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
15
Na temelju članka 6. točke d) i g) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 10. sjednici od 26. lipnja 2014. godine, donosi
Broj 7 - Stranica 55
____________________
16
Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu(«Narodne novine», broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13)
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 10. sjednici, od 26.
lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o davanju na korištenje i naknadama
za korištenje javnih površina
Stranica 56 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
U Odluci o davanju na korištenje i naknadama za
korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 7/04, 9/07 i KLASA: 363-01/0701/5, URBROJ : 2182/19-14-2 od 31. ožujka 2014.)
dodaje se novi članak 14 b. koji glasi:
„Za vrijeme održavanja „Biličke fešte” naknada za
postavljanje pokretnih naprava navedenih u članku 13.
ove Odluke iznosi 700,00 kuna jednokratno po aparatu,
napravi ili drugo.
Za postavljanje naprava navedenih u članku 14. i 16.
ove Odluke za vrijeme održavanja „Biličke fešte” plaća
se jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 kuna.
Za postavljanje šankova za vrijeme održavanja
„Biličke fešte” plaća se jednokratna naknada u iznosu
od 2.500,00 kuna.
Za postavljanje naprava navedenih u članku 17. ove
Odluke za vrijeme održavanja „Biličke fešte” plaća se
jednokratna naknada u iznosu od 1.500,00 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju na korištenje i naknadama za korištenje javnih
površina stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom
vjesniku Šibensko- kninske županije».
KLASA : 363-01/07-01/5
URBROJ : 2182/19-14-3
Bilice, 26. lipnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
17
Na temelju članka 21, stavak 4. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13)
i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13)
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 10. sjednici, od 26.
lipnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Općine Bilice
1. Prihvaća se Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Općine Bilice oznake
RN/2014/0029 izrađen od strane tvrtke ,,DLS”, d.o.o.
S. Krautzeka 83/A., Rijeka
2. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014.
do 2020. godine Općine Bilice iz točke 1. ovog Zaključka
prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Petak, 18. srpnja 2014.
KLASA : 351-01/14-01/2
URBROJ: 2182/19-14-9
Bilice, 26. lipanj 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
18
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
9. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
važnosti za Općinu Bilice u 2014. godini
1. Prihvaća se Program mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu
Bilice u 2014. godini, izrađen od strane Zavoda za
javno zdravstvo Županije Šibensko-kninske, Službe
epidemiologije.
2. Program iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 543-01/14-01/1
URBROJ: 2182/19-14-2
Bilice, 31. ožujka 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 57
VI.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
8
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (NN, broj 87/08, 36/09, 46/09. i 136/12.), članka 32.
Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije”, broj 09/09, 04/11, 08/12. i 04/13.)
Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 10. sjednici, od 28. svibnja 2014. godine, donosi
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Općine Biskupija za 2013.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2013. godinu sastoji se od:
Br.konta
U kunama
Proračun
Izvršenje
za 2013.
Proračuna
Šifra izvora
1
2
Index
I-XII/2013.
3
4
5
6
7
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
01 02
04
06
03
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3.499.300
3.508.717
100
2.500
2.500
100
01 02 03
04
3
Rashodi poslovanja
3.866.447
3.821.430
99
01
04
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.179.190
1.176.571
100
1.486.784
96
100
03
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK
-
1.543.837
-
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
01
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
2.900.000
2.900.000
01
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
1.500.000
1.000.000
67
1.400.000
1.900.000
136
63.798
413.216
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
-
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
-
80.039
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2013. godinu, kako slijedi:
Br.konta
2
3
Izvršenje
za 2013.
Proračuna
VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
Šifra izvora
1
Proračun
4
5
6
Index
I-XII/2013.
7 A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
61 Prihodi od poreza
3.499.300
3.508.717
100
406.000
415.747
102
380.000
389.823
103
100
01
611 Porez i prirez na dohodak
01
613 Porezi na imovinu
14.000
13.942
01
614 Porezi na robu i usluge
12.000
11.982
100
2.082.500
2.072.824
100
1.287.500
1.278.660
99
795.000
794.164
100
654.000
663.133
101
54.000
49.991
93
600.000
613.142
102
100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
04
633 Pomoći iz proračuna
04
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
64 Prihodi od imovine
01
641 Prihodi od financijske imovine
01
642 Prihodi od nefinancijske imovine
356.800
357.013
01
03
651 Upravne i administrativne pristojbe
65 Prihodi od upravnih i administativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
1.000
950
95
01
03
652 Prihodi po posebnim propisima
5.800
5.530
95
01
03
653 Komunalni doprinosi i naknade
350.000
350.533
100
2.500
2.500
100
2.500
2.500
100
2.500
2.500
100
3.866.447
3.821.430
99
917.341
917.314
100
775.441
775.441
100
24.550
24.524
100
100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
06
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
01
311 Plaće
01
312 Ostali rashodi za zaposlene
01
313 Doprinosi na plaće
117.350
117.349
32 Materijalni rashodi
2.146.000
2.106.918
98
321 Naknade troškova zaposlenima
71.000
71.540
101
322 Rashodi za materijal i energiju
380.000
351.674
93
01
01
03
Stranica 58 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01
03
04
323 Rashodi za usluge
01
03
04
329 Ostali nespomenuti rashodi
34 Financijski rashodi
01
343 Ostali financijski rashodi
01
04
99
10.000
10.472
105
99
10.472
105
386.422
99
372 Ostale naknad.građ.i kućanst.
392.000
386.422
99
401.106
400.304
100
317.950
317.148
100
1.681
1.681
100
81.475
81.475
100
1.179.190
1.176.571
100
130.950
130.950
100
130.950
130.950
100
1.048.240
1.045.621
100
1.042.942
1.040.323
100
5.298
5.298
100
04
381 Tekuće donacije
04
383 Kazne, penali i naknade štete
04
386 Kapitalne pomoći
04
516.142
10.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
03
1.167.562
520.000
392.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugtrajne imovine
01
1.175.000
37 Naknade kućanst.i građanima
38 Donacije i ostali rashodi
01
Petak, 18. srpnja 2014.
412 Nematerijalna imovina
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
03
04
421 Građevinski objekti
03
04
422 Postrojenja i oprema
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan jav.sektora
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
51 Izdaci za dane zajmove
515 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
2.900.000
2.900.000
100
2.900.000
2.900.000
100
2.900.000
2.900.000
100
1.500.000
1.000.000
67
1.500.000
1.000.000
67
1.500.000
1.000.000
67
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
63.798
477.014
748
92 Rezultat poslovanja
9 Vlastiti izvori
63.798
477.014
748
922 Višak/manjak prihoda
63.798
477.014
748
Šifra izvora
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
7 Namjenski primici od zaduiživanja
Posebni dio
Članak 3.
Posebni dio Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
kako slijedi:
Šifra
ŠIFRA
ŠIFRA
Proračun
Izvršenje
Programska
izvor
BROJ
za
Proračuna
2013.
I-XII/2013.
Program/projekt
Funk-
Aktivnosti
cijska
1
2
3
4
5
6
7
01
03 04
A001010101
01
03 04
A001010101
I IZDATAKA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
0100
P0010101
VRSTA RASHODA
Račun
6.545.637
5.998.001
92
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
570.723
570.921
100
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
570.723
570.921
100
Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
570.723
570.921
100
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
449.223
450.223
100
Aktivnost:
436.694
436.694
100
436.694
436.694
100
Program O1: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
0111
Predstavničko i izvršno tijelo
0111
A001010101
3 Rashodi poslovanja
0111
A001010101
01
03 04
0111
A001010102
01
03
0111
A001010102
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi
Aktivnost:
0111
A001010102
Index
Djelokrug mjesne samouprave
3 Rashodi poslovanja
0111
436.694
100
436.694
436.694
100
12.529
13.529
108
12.529
13.529
108
108
12.529
13.529
A001010102
01
03
0111
322 Rashodi za materijal i energiju
6.129
6.129
100
A001010102
01
03
0111
323 Rashodi za usluge
6.400
7.400
116
P0010102
01
100
A001010201
01
A001010201
0111
A001010201
A001010201
0111
0111
01
0111
32 Materijalni rashodi
436.694
Program 02: ZProgram političkih stranaka
38.000
37.998
Aktivnost:
38.000
37.998
100
38.000
37.998
100
38.000
37.998
100
38.000
37.998
100
Osnovne funkcije stranaka
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Petak, 18. srpnja
P0010103
01
A001010301
01
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0011
A001010301
0111
A001010301
0111
A001010301
01
P0010104
01
A001010401
01
0111
0011
70.000
69.200
99
70.000
69.200
99
70.000
69.200
99
70.000
69.200
99
70.000
69.200
99
13.500
13.500
100
Osnovne funkcije VSNM
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost:
Osnovne funkcije udruga
13.500
13.500
100
13.500
13.500
100
13.500
13.500
100
13.500
13.500
100
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO
5.974.914
5.427.080
91
GLAVA 00201 Upravni odjel i izvršno tijelo
1.557.247
1.542.277
99
Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
1.557.247
1.542.277
99
Program 01: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela
1.557.247
1.542.277
99
99
0111
A001010401
A001010401
Program 03: OProgram rada VSNM
Aktivnost:
Program 04: Program rada udruga
A001010401
3 Rashodi poslovanja
0111
01
0111
0100
P0020101
01
02 03 04
A002010101
01
03
0112
Broj 7 - Stranica 59
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost:
Administrativno, tehničko i stručno osoblje
A002010101
0112
3 Rashodi poslovanja
A002010101
0131
31 Rashodi za zaposlene
1.466.259
1.451.293
1.466.259
1.451.293
99
917.341
917.314
100
775.441
775.441
100
24.550
24.524
100
100
A002010101
01
0131
311 Plaće
A002010101
01
0131
312 Ostali rashodi za zaposlene
A002010101
01
0131
313 Doprinosi na plaće
117.350
117.349
32 Materijalni rashodi
537.237
521.826
97
01
0131
71.000
71.540
101
A002010101
A002010101
0112
321 Naknde troškova zaposlenima
A002010101
01
03
0112
322 Rashodi za materijal i energiju
107.871
104.517
97
A002010101
01
03 04
0112
323 Rashodi za usluge
275.060
266.321
97
A002010101
01
03 04
0112
329 Ostali nespomenuti rashodi
A002010101
A002010101
0112
01
0112
A002010101
A002010101
A002010101
A002010102
1
01
03 04
A002010102
95
105
10.000
10.472
105
1.681
1.681
100
1.681
1.681
100
Nabava računalne opreme
5.298
5.298
100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.298
5.298
100
5.298
5.298
100
38 Ostali rashodi
0112
381 Tekuće donacije
0112
383 Kazne, penali i naknade šteta
0112
Aktivnost:
0112
A002010102
79.448
10.472
343 Ostali financijski rashodi
0112
01
83.306
10.000
34 Financijski rashodi
0112
A002010102
01
03 04
0112
A002010103
01
03 04
0112
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
Aktivnost:
-
-
5.298
5.298
100
Održavanje zgrada za redovito korištenje
17.240
17.236
100
3 Rashodi poslovanja
17.240
17.236
100
A002010103
0112
A002010103
0112
32 Materijalni rashodi
17.240
17.236
100
323 Rashodi za usluge
17.240
17.236
100
A002010103
01
03 04
0112
A002010104
01
03
0112
A002010104
0112
A002010104
0112
A002010104
01
03
0112
A002010105
01
03
0112
A002010105
0112
A002010105
0112
A002010105
0112
0300
P0020202
01
04
A002020201
01
04
0321
A002020201
0321
A002020201
0321
A002020201
Aktivnost:
01
04
0321
0400
P0020303
01
03 04
A002030301
01
03 04
0451
Poticanje poljoprivrede
-
3 Rashodi poslovanja
-
38 Ostali rashodi
-
386 Kapitalne pomoći
Aktivnost:
-
Izmjene i dopune Prostornog plana i Izvješća o stanju u prostoru
68.450
68.450
100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
68.450
68.450
100
68.450
68.450
100
68.450
68.450
100
GLAVA: 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
160.750
160.750
100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematrijalna imovina
Funkcijska klasifikacija: 03: Javni red i sigurnost:
160.750
160.750
100
Program 02: Zaštita od požara i civilna zaštita
160.750
160.750
100
Aktivnost:
Osnovna djelatnost DVD-a i Gorske službe spašavanja
160.750
160.750
100
3 Rashodi poslovanja
160.750
160.750
100
160.750
160.750
100
160.750
160.750
100
GLAVA 00203: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
3.726.717
3.195.375
86
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
3.726.717
3.195.375
86
Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1.102.300
1.073.577
97
Održavanje cesta i drugih javnih površina
788.300
778.284
99
3 Rashodi poslovanja
788.300
778.284
99
99
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost:
A002030301
0451
A002030301
0451
32 Materijalni rashodi
788.300
778.284
323 Rashodi za usluge
788.300
778.284
99
314.000
295.293
94
A002030301
01
03 04
0451
A002030302
01
03 04
0640
A002030302
0640
A002030302
0640
Aktivnost:
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
3 Rashodi poslovanja
314.000
295.293
94
314.000
295.293
94
266.000
241.028
91
48.000
54.265
113
Program 04: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2.624.417
2.121.798
81
Kapitalni projekt 01: Izgradnja i asfaltiranje cesta,nogostupa,trgova
175.313
175.313
100
175.313
175.313
100
175.313
175.313
100
100
32 Materijalni rashodi
A002030302
01
03 04
0640
322 Rashodi za materijal i energiju
A002030302
01
03 04
0640
323 Rashodi za usluge
P0020304
03 04
K002030401
03 04
0451
K002030401
0451
K002030401
0451
K002030401
03 04
0451
K002030402
03 04
0630
K002030402
0630
K002030402
0630
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashod.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Kapitalni projekt 02: Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
175.313
175.313
1.720.062
1.220.063
71
220.062
220.063
100
220.062
220.063
100
Stranica 60 - Broj 7
K002030402
03 04
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0630
421 Građevinski objekti
K002030402
0630
3 Rashodi poslovanja
K002030402
0630
K002030402
0630
K002030402
0630
K002030402
0630
K002030402
03 04
0640
K002030403
0640
K002030403
0640
K002030403
01
03 04
0640
03 04
0650
K002030404
K002030404
0112
0112
K002030404
0112
K002030404
0112
01
K002030405
03 04
51 Izdaci za dane zajmove
515 Izdaci za dane zajmove bankama i ost.finan.inst.izvan j.sektora
Kapitalni projekt 03: Izgradnja javne rasvjete
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Kapitalni projekt 04: Nabava opreme komunalne infrastrukture
03 04
K002030405
0012
03 04
P0020305
01
03 04
A002030501
01
03 04
0510
0510
A002030501
0510
03 04
0510
P0020406
01
04
A002040601
01
04
0913
A002040601
0913
A002040601
0913
A002040601
01
04
0913
A002040602
01
04
0913
A002040602
0913
A002040602
0913
A002040602
01
04
0913
0740
P0020408
01
03 04
A002040801
01
03 04
0740
220.063
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000
1.000.000
67
1.500.000
1.000.000
67
1.500.000
1.000.000
67
521.607
521.608
100
521.607
521.608
100
521.607
521.608
100
521.607
521.608
100
81.475
81.475
100
81.475
81.475
100
81.475
81.475
100
81.475
81.475
100
-
421 Građevinski objekti
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashod.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
100
-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
125.960
123.339
98
125.960
123.339
98
125.960
123.339
98
125.960
123.339
98
Program 05: Program zaštite okoliša
-
-
-
Aktivnost:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
GLAVA 00204 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
0913
220.062
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0012
A002030501
01
38 Donacije i ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
Kapitalni projekt 05: Sanacija kulturnih i sakralnih objekata
0112
K002030405
3 Rashodi poslovanja
0112
K002030405
A002030501
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0112
K002030404
K002030404
386 Kapitalne pomoći
0630
K002030403
K002030404
38 Donacije i ostali rashodi
Petak, 18. srpnja 2014.
137.300
135.429
99
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje
38.400
38.020
99
Program 06: Srednjoškolsko obrazovanje
38.400
38.020
99
Aktivnost :
38.400
38.020
99
38.400
38.020
99
38.400
38.020
99
38.400
38.020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo
98.900
97.409
Program 07: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva
98.900
97.409
98
Aktivnost:
40.000
44.056
110
110
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost:
Donacije za sufinanciranje stipendija
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Poslovi deratizacije i dezinsekcije
98
A002040801
0740
40.000
44.056
A002040801
0740
32 Materijalni rashodi
40.000
44.056
110
323 Rashodi za usluge
40.000
44.056
110
A002040801
01
03 04
0740
A002040802
01
03 04
0740
A002040802
Aktivnost:
0740
A002040802
A002040802
3 Rashodi poslovanja
99
0740
01
03 04
0740
Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstvima bez vod.mreže
58.900
53.353
91
3 Rashodi poslovanja
58.900
53.353
91
58.900
53.353
91
58.900
53.353
91
73.700
73.700
100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
GLAVA 00205: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
0820
P0020509
01
04
A002050901
01
04
0820
A002050901
0820
A002050901
0820
A002050901
01
K002050901
04
0820
03 04
0820
K002050901
K002050901
73.700
100
73.700
100
Aktivnost:
Djelatnost očuvanja kulturne baštine
15.000
15.000
100
3 Rashodi poslovanja
15.000
15.000
100
15.000
15.000
100
15.000
15.000
100
50.000
50.000
100
50.000
50.000
100
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Kapitalni projekt 01: Izrada idejnog projektnog rješenja spomenika kulture
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0820
01
03 04
0820
04
0840
A002050902
0840
A002050903
0840
A002050904
73.700
73.700
0820
K002050901
A002050902
Funkcijska klasifikacija: 06-Rekreacije,kultura i religija
Program 08: Program javnih potreba u kulturi
01
04
0840
41 Rashod za nabavu neproizvede dugotrajne imovine
50.000
50.000
100
50.000
50.000
100
Pomoć vjerskim zajednicama
8.700
8.700
100
3 Rashodi poslovanja
8.700
8.700
100
8.700
8.700
100
412 Nematrijalna imovina
Aktivnost:
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
GLAVA 00206:PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA
0800
P0020610
01
03 04
A002061001
01
03 04
A002061001
A002061001
A002061001
01
03 04
A002061001
A002061001
0810
0810
04
8.700
100
14.500
100
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija,kultura i sport
14.500
14.500
100
Program 09: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti
14.500
14.500
100
Osnovna djelatnost sportskih udruga
2.000
2.000
100
3 Rashodi poslovanja
2.000
2.000
100
Aktivnost:
0810
32 Materijalni rashodi
-
0810
323 Rashodi za usluge
-
0810
01
8.700
14.500
0810
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
-
2.000
2.000
100
2.000
2.000
100
Petak, 18. srpnja
A002061001
01
K002006101
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
04
0810
03 04
0810
K002006101
0810
K002006101
K002006101
04
P0020711
01
04
A002071101
01
04
A002071101
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1070
A002071102
04
1070
04
1012
A002071102
A002071102
P0020407
01
04
A002040702
01
04
A002040702
1040
A002040702
1040
A002040702
01
04
P0020712
01
04
A002071201
01
04
A002071201
1090
A002071201
1090
01
04
100
100
GLAVA 00207: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
304.700
305.049
100
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
304.700
305.049
100
Program 10: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
274.700
275.049
100
Aktivnost:
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
76.600
81.249
106
3 Rashodi poslovanja
76.600
81.249
106
76.600
81.249
106
76.600
81.249
106
Pomoć u novcu (ogrijev)
198.100
193.800
98
3 Rashodi poslovanja
198.100
193.800
98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost:
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
198.100
193.800
98
198.100
193.800
98
Program 11: Poticajne mjere demografske obnove
20.000
20.000
100
Aktivnost:
Potpore za novorođeno dijete
20.000
20.000
100
3 Rashodi poslovanja
20.000
20.000
100
20.000
20.000
100
20.000
20.000
100
37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i dr.
1040
1090
12.500
100
1012
1040
100
12.500
12.500
1012
04
100
12.500
1012
A002071102
2.000
12.500
12.500
412 Nematrijalna imovina
1070
01
2.000
12.500
12.500
0810
1070
A002071101
A002071201
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0810
01
1000
A002071101
381 Tekuće donacije
Kapitalni projekt 01: Izrada projektne dokumentacije nogometno igralište
Broj 7 - Stranica 61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program 12: Humanitarna skrb kroz udruge građana
10.000
10.000
100
Aktivnost:
10.000
10.000
100
10.000
10.000
100
10.000
10.000
100
10.000
10.000
100
Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organiz.
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
1090
381 Tekuće donacije
Šifra izvora:
Funkcijska klasifikacija:
01-Opće javne usluge
1 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija:
02-Obrana
2 Vlastiti prihodi
Funkcijska klasifikacija:
03-Javni red i sigurnost
3 Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija:
04-Ekonomski poslovi
4 Pomoći
Funkcijska klasifikacija:
05-Zaštita okoliša
5 Donacije
Funkcijska klasifikacija:
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
6 Prihodi od nefinanc.imovine
Funkcijska klasifikacija:
07-Zdravstvo
7 Namjenski prihodi od zaduži.
Funkcijska klasifikacija:
08-Rekreacija,kultura i religija
Funkcijska klasifikacija:
09-Obrazovanje
Funkcijska klasifikacija:
10-Socijalna skrb
Biskupija, na sjednici održanoj dana 28.svibnja 2014.
godine ,usvaja
KLASA:400-06/14-01/1
URBROJ:2182/17-01-14-02
Biskupija, 28. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
9
OPĆINA BISKUPIJA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA
SVIH SUBJEKATAZAŠTITE OD POŽARA
U 2014. GODINI
Biskupija, svibanj 2014.
Sukladno odredbama članka 14. Zakona o Zaštiti
od požara („NN“, br. 92/10), te Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku donesenog na sjednici Vlade
RH od 13.veljače 2014. godine („N.N.“, br.23/2014),
članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije) Općinsko vijeće Općine
Plan aktivnog uključivanja svih subjekta zaštite od
požara na području Općine Biskupija.
1. OPĆE ODREDBE
1.1.Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara i spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom
i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama
i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova
u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama (Zakon o
vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04,
38/09 i 80/10)
1.2.Vatrogasnu djelatnost provode:
-javne vatrogasne postrojbe,
-postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,
-profesionalna vatrogasna postrojba,
-postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u
gospodarstvu i
-postrojba za brzo djelovanje.
1.3.Po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika sve vatrogasne postrojbe obavezne su sudjelovati
na intervenciju i na području drugog grada ili općine,
a po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH
Stranica 62 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
obavezne su sudjelovati na području cijele Republike
Hrvatske.
2. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Organizacija zaštite od požara obuhvaća organizacijsko vršenje poslova, koji se po svojoj namjeni odnose
na sprječavanje i otklanjanje opasnosti od požara (preventiva), gašenje požara spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama
(operativa), te vršenje nadzora nad primjenom propisanih
mjera zaštite od požara
2.1.Preventivne poslove zaštite od požara vrše:
-inspektori zaštite od požara PU „Šibenskokninske“
-javne vatrogasne postrojbe
-dobrovoljna vatrogasna društva
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
2.2. Operativne poslove zaštite od požara i spašavanja
vrše:
-javne vatrogasne postrojbe
-dobrovoljna vatrogasna društva
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
-intervencijska postrojba, Državne uprave za zaštitu
i spašavanje, baza Šibenik
-postrojbe CZ
-Hrvatska vojska.
3.VATROGASNA OPERATIVA
3.1. Općenito
Zaštita poduzeća, stambenih objekata, nacionalnih
parkova, šumskih i poljoprivrednih površina, promet cestovni, željeznički, pomorski i zračni zahtjeva vatrogasnu
operativu, koja treba pravovremeno izvršiti zadatke.
vu,
Vatrogasnu operativu sačinjavaju:
-javne vatrogasne postrojbe,
-dobrovoljna vatrogasna društva,
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarst-Državna intervencijska postrojba Šibenik,
-zrakoplovi i helikopteri,
-Hrvatska vojska,
-plovila.
Ovakav sadržaj operative osigurava preduvjete za zadovoljavanje protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja,
a to je:
-teritorijalna pokrivenost,
-potrebe intervencija u luci, na otocima i priobalju,
-zahtjevi specifičnih intervencija na objektima stambene i industrijske izgradnje
-potrebno gašenje šumskih požara,
-potrebne intervencije u cestovnom, željezničkom i
zračnom prometu.
4. ZAPOVJEDANJE AKCIJAMA GAŠENJA I
SPAŠAVANJA
Petak, 18. srpnja 2014.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu
(N.N 106/99 117/01/,36/02,96/03,139/04,174/04
,38/09,80/10) ,Planu intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
(NN 25/2001) definiran je način zapovijedanja na intervenciji:
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog
nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne
situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda
zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela
s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna
postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom
do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju,
o događaju odmah izvješćuje nadređenoga vatrogasnog
zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja
ako isti postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti
zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na
teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili
pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti
takvog određenja.
Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja
ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu,
osnovanu sukladno ovom Zakonu, zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.
Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja
se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe oružanih
snaga Republike Hrvatske
Zračne snage ili plovila za potrebe intervencija angažira operativna osoba na zahtjev nadležnog
zapovjednika intervencije uz suglasnost Županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Temeljem Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
(NN 25/2001) za potrebe zapovijedanja i kordinacije u
aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora
ustrojavaju se Vatrogasno zapovjedništvo RH,Operativno
vatrogasno zapovjedništvo priobalja,Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike
Hrvatske i županijska vatrogasna zapovjedništva.
Radom zapovjedništva upravlja zapovjednik,koji
odlučuje i odgovoran je za rad zapovjedništva.
Glavni vatrogasni zapovjednik po dužnosti je
zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva Republike
Hrvatske.
Glavni vatrogasni zapovjednik imenuje članove
vatrogasnog zapovjedništva republike Hrvatske i njegove zamjenike,te zapovjednike i članove Operativnog
vatrogasnog zapovjedništva priobalja i Operativnog
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 63
vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i njihove zamjenike.
Na prijedlog županijskog zapovjednika župan će imenovati županijsko vatrogasno zapovjedništvo.
Popis članova vatrogasnog zapovjedništva dostavlja se glavnom vatrogasnom zapovjedniku odmah po imenovanju.
Kod izvanrednih situacija /složeni požari, tehnološki akcidenti i elementarne nepogode putem C 112 -vatrogasnog kordinatora aktivira se
ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO,
koje sačinjavaju slijedeći djelatnici:
Funkcija
Županijski vatrogasni zapovjednik
Ime i Prezime
Darko Dukić
Tel./ured
219-138
mob
098/266 000
091/230 56 68
Pomoćnik za operativno rukovođenje
Zap. JVP Šibenik
Zap. JVP Drniš
Zap. JVP Knin
Zap.JVP Vodice
Volimir Milošević
Ivo Bilić
Mladen Jelić
Ivica Begić
212 - 058
886 - 574
664-991
441 324
098/523 497
098/409 950
098/406 846
098 266 663
Pomoćnik za uporabu zračnih snaga
Zamjenik zap.JVP Knin
Zamjenik ( JVP Šibenik)
Marko Ivić
Goran Bilušić
098/176 2055
098/ 337 689
Mario Vukušić
099/230 2800
Zamjenik županijskog zapovjednika
Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo
Zapovjednik DVD Drniš
Zamjenik
(zap. DVD-a Pirovac
Antonio Begić
Pomoćnik za suradnju sa vojnim postrojbama
Zamjenik zap.JVP Šibenik
Vladimir Erceg
Zamjenik
( zamj.zap JVP Drniš)
Zvonimir Knez
Pomoćnik za civilnu zaštitu
Tajnik župana
Zamjenik
099/266 2646
099/239 28 09
099/321 45 11
Novica Ljubičić
091 / 316 58 60
Pomoćnik za logistiku
Zapovjednik DVD Zaton
Zamjenik
(Zap.DVD Tisno)
Boris Dukić
098/336 155
Tome Belakušić
098/ 710 629
Pomoćnik za veze i komunikacije
OPERATIVNI DJELATNICI
Ž VOC
Pomoćnik za odnose sa javnošću
VZ ŠKŽ
VZ ŠKŽ
Željko Čoga
Mirela Žura
C 112 ŠIBENIK
098/336-673
098/991 30 15
5. SUSTAV VEZA, DOJAVE POŽARA I DRUGE NESREĆE
5.1 Dojava požara
Organizacija dojave požara važna je pretpostavka za brze i uspješne intervencije gašenja požara, spašavanje
ljudskih života i materijalnih dobara.
Za dojavu požara koristi se telefonski broj 193 ili 112.
Županijski vatrogasno operativni centar koji se nalazi u sklopu centra 112 ( u daljnjem tekstu Ž VOC) je komunikacijski centar za ukupno vatrogastvo, ima ulogu zaprimanja poziva i zapovjednog mjesta sa zbirom ukupnih
informacija bitnih za brzu i učinkovitiju intervenciju na prostoru cijele županije .
Stranica 64 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Dojave požara se vrše direktno i u ostale vatrogasne
postrojbe na njihove brojeve telefona.
5.2 Organizacija i sredstva veze vatrogasnih
postrojbi
Svaka vatrogasna postrojba ima jednu telefonsku
liniju za prijem dojave požara i baznu stanicu radio-veze.
Ž VOC zaprimanjem dojave alarmira ostale postrojbe
JVP putem radio-veze, DVD-e radio-vezom u ljetnoj sezoni kad je dežurstvo, dok u ostalom dijelu godine putem
sustava za brzo pozivanje vrši pozivanje i telefonom.
Analogni sustav radio veza funkcionira na
zadovoljavajući način na većem dijelu prostora županije.
Radni kanal 1. kao glavni koristi se za cijelo priobalje
županije, grad Skradin, dok za ostali prostor županije
koristi se 3 radni kanal. Za priobalni dio županije rezervni
repetitorski radni kanal je 11 kanal.
Repetitorski radni kanali se koriste do dolaska na
mjesto događaja i rezervirani su samo za komunikaciju
zapovjednika intevencije , dok se sve intervencije vode
na radnim kanalima 7 i 8.
Petak, 18. srpnja 2014.
i DVD „Knin“ , kao nezgoda poprimi veće razmjere
podižu se postrojbe susjednih općina sljedećim redoslijedom: vatrogasne postrojbe grada Drniša JVP Drniš i
DVD Drniš, vatrogasna postrojba općine Ružiž DVD
„Ružić“, vatrogasne postrojbe grada Šibenika JVP
Šibenik i DVD Šibenik, DVD Zaton, DVD Zablaće,
DVD Perković i DVD Brodarica-krapanj, vatrogasna
postrojba grada Skradina DVD „Skradin“,jedna vatrogasna grupa DVD „Dunravice , vatrogasna postrojba
grada Vodica JVP i DVD Vodice, vatrogasna postrojba
općine Pirovac DVD Pirovac.
Za intervencije pri prometnim nezgodama odmah se
upućuje JVP Knin.
Za intervencije pri nezgodama u željezničkom
prometu uz JVP Knin (oprema za prometne nezgode
srednji komplet sa razupiračima, komplet malij jastuka
za podizanje tereta nosila, kombi vozilo) potrebno je
angažirati i dodatne postrojbe za pomoćne poslove i
dovoz opreme i to:
Digitalni radio komunikacijski sustav TETRA koristi
se u zapovjedno komunikacijskoj liniji. Na prostoru
županije od strana DUZS –RH , MUP RH odobrena je
jedna razgovorna grupa: VAT 1
Voditelji vatrogasnih intervencija obavezni su na
intervenciji koristiti TETRA sustav komunikacije.
U sistemu radio veze komunikacija se vrši prema
utvrđenim pozivnim znakovima, koji su u prilogu.
-JVP Šibenik (srednje tehničko vozilo, oprema za
prometne nezgode srednji komplet sa razupiračima, dva
mala kompleta hidrauličkog alata, kompleti jastuka za
podizanje tereta malih i velikih, razna nosila, oprema
spuštanje s visina).
-JVP Drniš (mali komplet za prometne nezgode,
terensko vozilo, nosila);
-JVP „Vodice“ (navalno vozilo, srednji komplet za
prometne nezgode s razupiračima, komplet malih jastuka
za podizanje tereta, nosila),
-DVD Šibenik (oprema za spašavanje s visina i iz
dubina, nosila)
-DVD Sv. Juraj Kistanje (jedno kombi vozilo, razna
nosila);
-DVD Dubravice (jedno kombi vozilo, razna
nosila)
-DVBD Brodarica-krapanj (jedno kombi vozilo,
nosila)
-DVD Tisno (oprema za prometne nezgode srednji
komplet, nosila).
6.PLAN UPORABE VATROGASNIH POSTROJBI
ZA PODRUČJE OPĆINE BISKUPIJA.
7. UKLJUČIVANJE TIJELA I PRAVNIH OSOBA
U AKTIVNOSTI GAŠENJA POŽARA
Općina Biskupija sa sjedištem mjestu u Orlić, s
pripadajućim područjem ima cca 150 km 2 površine, a u
svom sastavu 8 mjesta na kom živi cca 2000 stanovnika.
Zaštitu od požara vrši Dobrovoljno vatrogasno društvo
Biskupija.
Kad nezgoda poprimi razmjere da se ne može staviti
nadzor redovnim predviđenim snagama podižu se vaTROGASNE postrojbe GRADA KNINA JVP „Knin“
Sukladno čl.4.Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN
25/01),u slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji
može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje
tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora daju se, sukladno tabeli ugroženosti,
kako slijedi :
Kanal 9 rezerviran je za zračne snage. Radio komunikacija na 9 radnom kanalu je zabranjena osobama koje
nisu ovlaštene za komunikaciju sa zrakoplovima.
Komunikacija sa zrakoplovima dopuštena je osobama koje su završile osposobljavanje za navođenje
zrakoplova.
Kanal 15 rezerviran je za motritelje na prostoru
županije.
Petak, 18. srpnja
STUPA
NJ
1.
stupanj
2.
stupanj
UGROŽENOST
-
3.
stupanj
4.
stupanj
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
-
Požari otvorenog prostora
manjih razmjera,
Indeks opasnosti vrlo mali do
mali,
Manje šumske površine,
Veće površine trave i niskog
raslinja,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,
Veće šumske površine,
Velike površine trave i niskog
raslinja,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,
- Vrijedne šumske površine,
- Vrlo velike površine trave i
niskog raslinja,
- Ugroženost objekata i naselja,
- Moguće više istovremenih
događaja na širem podučju
(različitog intenziteta),
- Indeks opasnosti umjeren do
velik,
5.
stupanj
-
Posebno vrijedne šumske
površine,
izrazito velike površine
otvorenog prostora,-više
istovremenih događaja većeg
intenziteta,-ugroženost naselja
i /ili drugih sadržaja ili
objekata,
indeks opasnosti velik do vrlo
velik,
Broj 7 - Stranica 65
ANGAŽIRANE SNAGE
-
Vatrogasne postrojbe s područja grada /
općine,
-
Snage iz 1. Stupnja i
Vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i
općina,
-
-
Snage iz 2. Stupnja i
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo,
Uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s
područja županije,
- Po prosudbi uključuju se i :
- Intervencijske postrojbe,
- Zračne snage,
- Postrojbe civilne zaštite s područja županije,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska),
- Snage iz 3. Stupnja i
-uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s
područja županije-operativno vatrogasno
zapovjedništvopriobalja(Divulje)i
kontinentalnog dijela RH-intervencijske
postrojbe-zračne snage-županijski stožer civilne
zaštite-postrojbe civilne zaštite s područja
županije – NOS OS RH—priprema dodatnih
snaga za ispomoć iz drugih županija po potrebi
uključuju se i :-vatrogasno zapovjedništvo RHstožer Civilne zaštite RH-Krizni stožer Vlade
RH
-
-
Snage iz 4. Stupnja i
Vatrogasno zapovjedništvo RH,
Vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH,Stožer civilne zaštite RH,-Postrojbe Civilne
zaštite iz ostalog dijela RH,- Po potrebi,
uključuje se i krizni stožer Vlade RH,
Po potrebi, pomoć iz drugih zemalja,
Stranica 66 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
Vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske ,na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjedništva ili na
temelju vlastite prosudbe,utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog prostora oa značaja za Republiku Hrvatsku
(čl.3. Plana intervencija RH)
8.
SUDIONICI PROVEDBE PLANA
Plan provodi Općina Biskupija, i DVD «Biskupija», javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima i ostali
subjekti predviđeni Procjenom i planom zaštite od požara.
1. ZDRAVSTVENA USTANOVA KOJA SE UKLJUČUJE U PRUŽANJE PRVE
POMOĆI OZLJEĐENIMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
Pravna osoba
Vrijeme dežurstva
telefon
___________________________________________________________________________
Hitna medicinska pomoć Knin
0-24
112
Gradska bolnica Knin
641-111
Dom zdravlja Knin
661-143
___________________________________________________________________________
2. ŠUMARIJA
Naziv tvrtke
Šumarija Knin
Manuela Periša, upraviteljica
mobitel
098-449-628
3. ELEKTRA (za iskapčanje struje)
Elektra Knin, dispečer
telefon 022-662-338
4. HRVATSKE ŽELJEZNICE
Šef željezničke stanice Knin
telefon 022/660-348
5. HRVATSKE CESTE
Šef HC Branko Kužina
telefon 098/217612
ured
660-331
fax
9. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE REGISTRIRANE NA PODRUČJU OPĆINE BISKUPIJA
1. Mini bager O&K RH 1.35 PLA (Komunalno društvo Biskupija d.o.o.)
2. Bager Volvo EC 290 (Knauf)
3. Utovarivač L 110 Volvo (Knauf)
4. Dumper (Knauf)
5. Kombinirka (Građevinar Vrbnik)
Klasa:810-01/14-01/4
Urbroj:2182/17-01-14-01
Biskupija, 28.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
10
Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 4/11,
8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 10.sjednici, od 28.svibnja 2014.godine, donosi
Zaključak
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
u Općini Biskupija za 2013.godinu.
1.Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2013.godinu.
2.Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA:612-01/14-01/2
URBROJ:2182/17-01-14-01
Biskupija, 28.svibnja 2014.
Broj 7 - Stranica 67
1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Biskupija u 2013.godini.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
11
2. Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom Zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-05/14-01/3
URBROJ:2182/17-01-14-01
Biskupija, 28.svibnja 2014.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
10.sjednici, od 28.svibnja 2014.godine, donosi
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
Zaključak
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
Općini Biskupija u 2013.godini
____________________
VII.
OPĆINA CIVLJANE
1.Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Biskupija u 2013.godini.
2.Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom Zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3.Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-05/14-01/4
URBROJ:2182/17-01-14-01
Biskupija, 28.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
12
Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
10.sjednici, od 28.svibnja 2014.godine, donosi
Zaključak
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
Općini Biskupija u 2013.godini.
OPĆINSKO VIJEĆE
21
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 ) i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj
09/09) Općinsko vijeće Općine Civljane, na 6.sjednici,
od 30. svibnja 2014. godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Civljane
za 2013.godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Sadržaj Godišnjeg obračuna proračuna općine Civljane za 2013.godinu izgleda kako slijedi:
Stranica 68 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
Raz- Sku- Pods- Odje- Naziv prihoda
red pina kupi ljak
na
1
2
3
4
Izvršenje 2012.
5
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada
6
61
611
613
614
63
633
634
64
641
642
65
652
653
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
681
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
68
6
Prih.od prodaje proizv.dug.imovine
Prih.od prodaje postrojenja i opreme
722
RASHODI POSLOVANJA
Raz- Sku- Pods- Odje- Naziv rashoda
red pina kupin ljak
7
3
4
5
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
35
Subvencije
352
Subvencije t.d. izvan javnog sektora
37
Naknade građanima i kućanstvima na
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
382
Kapitalne donacije
385
Izvanredni rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3
45
451
8
81
812
Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini
Dodatna ulaganja na građ.objektima
PRIMICI OD FIN.IMOV.I ZADUŽIV.
Primljene otplate zajmova
Primljene otplate zajmova dane
Index 8/7
8
9
10
2.687.029
148.014
128.205
1.614
18.195
1.412.543
1.333.450
1.258.350
1.294.993
117.550
1.333.450
0
1.258.350
0
263.575
3.218
260.357
82.427
766.500
0
766.500
465.000
805.248
81.839
723.409
473.712
35
82.392
4.000
461.000
2.415
471.297
1.640
1.640
1.600
1.600
140
95
85
#DIV/0!
322
99
101
99
98
121
89
97
94
94
0
306
2.543
278
#DIV/0!
105
#DIV/0!
94
575
102
6.900
60
1.705
1.705
572
104
104
102
107
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izvršenje 2012.
Plan za 2013.
a
2
Index 8/6
2.713.200
146.650
130.000
1.650
15.000
72
1
Izvršenje za
2013.
1.916.234
156.049
150.399
0
5.650
PRIH.OD PROD.NEFINANC.IMOVIN.
7
Plan za 2013.
6
7
Izvršenje za
2013.
Index 8/6
Index 8/7
8
9
10
1.374.555
473.208
376.175
37.233
59.800
789.099
22.573
167.758
460.042
138.726
5.230
5.230
28.000
28.000
63.943
63.943
15.075
15.075
0
0
2.063.341
698.900
570.000
25.500
103.400
1.069.441
40.000
176.000
628.541
224.900
8.000
8.000
42.000
42.000
104.000
104.000
141.000
131.000
0
10.000
1.569.714
567.236
472.027
23.459
71.750
797.215
18.377
100.222
435.592
243.024
6.578
6.578
42.000
42.000
77.701
77.701
78.984
78.984
0
0
114
120
125
63
120
101
81
60
95
175
126
126
150
150
122
122
524
524
#DIV/0!
0
76,08
81
83
92
69
75
46
57
69
108
82
82
100
100
75
75
56
60
#DIV/0!
0
82.148
82.148
0
1.298
80.850
1.337.720
1.337.720
931.900
19.200
386.620
942.614
942.614
796.373
80.380
65.861
1.147
1.147
#DIV/0!
6.193
81
70
70,46
85
419
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 69
II. P O S E B N I D I O
Članak 3.
Rashodi planirani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije planirani u 2013.godini ostvareni su
kako slijedi:
Izv.
fin.
Šifra
Naziv
Izvršenje za
2012.
Plan za 2013.
Izvršenje za
2013.
Index
6/4
Index 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
31
311
312
UKUPNO RASHODI/IZDACI
Jedinstveni upravni odjel
Jedinstveni upravni odjel
FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I
DRUGO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
1
1
1 3
313
32
321
322
323
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1 3
329
Razdjel (O1)
Glava 01
Program 1301
A130101
1
1
1
3
34
343
A130102
32
323
3
329
1
3
3
34
343
38
381
A130103
42
1 2
3
422
426
Program 1302
A130201
2
2 3
32
322
323
A130202
1 2
32
323
A130203
2
32
323
A130204
42
3
426
Program 1302A
1.415.644
1.399.293
1.399.293
826.632
3.401.061
3.337.761
3.337.761
1.232.816
2.512.328
2.498.773
2.498.773
1.052.501
179
179
127
74
75
75
85
697.849
988.616
781.915
112
79
473.208
376.175
37.233
698.900
570.000
25.500
567.236
472.027
23.459
120
125
63
81
83
92
59.800
219.516
22.573
55.138
136.363
103.400
282.216
40.000
74.000
157.816
71.750
208.101
18.377
49.578
137.940
120
95
81
90
101
69
74
46
67
87
5.442
10.400
2.206
41
21
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
OPĆINSKO VIJEĆE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
5.125
5.125
127.485
127.380
0
7.500
7.500
220.000
209.500
6.000
6.578
128
6.578
128
252.173
198
252.173
198
16.821 #DIV/0!
88
88
115
120
280
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
127.380
203.500
235.352
185
116
105
105
0
0
500
500
10.000
10.000
0
0
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
0
0
1.298
24.200
18.413
1.419
76
1.298
24.200
18.413
1.419
76
1.298
0
19.200
5.000
18.413
1.419
0 #DIV/0!
96
0
314.894
408.625
269.131
85
66
249.852
140.000
48.844
20
35
249.852
68.125
181.727
140.000
75.000
65.000
48.844
48.844
0
20
72
0
35
65
0
17.275
113.000
102.816
595
91
17.275
17.275
113.000
113.000
102.816
102.816
595
595
91
91
16.667
35.625
117.471
705
330
16.667
16.667
31.100
35.625
35.625
120.000
55.504
55.504
0
333
333
156
156
0
31.100
120.000
0
0
0
31.100
120.000
0
0
0
28.000
42.000
42.000
150
100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Ostali rashodi
Izvanredni rashodi
NABAVKA UREDSKE OPREME I
NAMJEŠTAJA
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU
RASVJETU
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH
JAVNIH POVRŠINA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
SEKUNDARANA MREŽA
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
PROMET
177
Stranica 70 - Broj 7
A130201
1
35
352
Program 1203
A130301
42
421
426
32
323
3
Program 1304
A130401
42
3
3
3
421
426
32
323
Program 1305
A130501
32
323
Program 1306
A130601
32
3
323
Program 1307
A130701
32
3232
38
381
42
3
426
A130702
1
38
381
Program 1308
A130801
1 3
1
32
323
A130802
38
381
Program 1309
1
A130901
38
381
Program 1310
A131001
37
1
372
38
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Subvencije trgovačkim društvima van
javnog sektora
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
OBNOVA ŠKOLE
OBNOVA ŠKOLE U CETINI
150
100
42.000
42.000
511.000
511.000
42.000
150
42.000
150
330.638 #DIV/0!
330.638 #DIV/0!
100
100
65
65
0
500.000
330.638 #DIV/0!
66
0
0
0
0
300.000
200.000
11.000
11.000
326.388
4.250
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
109
2
0
0
31.000
698.520
540.972
1.745
77
31.000
698.520
540.972
1.745
77
31.000
693.520
531.597
1.715
77
0
31.000
0
0
0
0
0
0
0
631.900
61.620
5.000
5.000
53.500
53.500
53.500
53.500
50.000
469.986
61.611
9.375
9.375
0
0
0
0
0
#DIV/0!
199
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
74
100
188
188
0
0
0
0
0
0
50.000
0 #DIV/0!
0
0
0
19.325
19.325
0
0
575
575
50.000
50.000
46.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
35.413
30.413
413
413
30.000
30.000
#DIV/0!
#DIV/0!
183
157
#DIV/0!
#DIV/0!
5.217
5.217
0
0
77
101
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
18.750
0
0
0
0
18.750
0
0
0
0
0
16.000
5.000 #DIV/0!
31
0
0
102.999
16.000
16.000
111.300
5.000 #DIV/0!
5.000 #DIV/0!
106.434
103
31
31
96
100.999
106.300
106.434
105
100
100.999
100.999
2.000
2.000
2.000
106.300
106.300
5.000
5.000
5.000
106.434
106.434
0
0
0
105
105
0
0
0
100
100
0
0
0
6.000
15.000
5.000
83
33
TEKUĆE DONACIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
SOCIJALNA SKRB
TEKUĆE DONACIJE
6.000
6.000
6.000
63.943
63.943
15.000
15.000
15.000
109.000
109.000
5.000
5.000
5.000
79.685
79.685
83
83
83
125
125
33
33
33
73
73
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
63.943
104.000
77.701
122
75
63.943
104.000
77.701
122
75
0
5.000
1.984 #DIV/0!
40
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekati
Nematerijalna proizvedena imovina
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
UREĐENJE ŠETNICE
UREĐENJE ŠETNICE UZ CETINU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE
ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (ZiS)
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Materijalni rashodi
Usluge tek.inves.održavanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZiS (HGSS, CK)
Ostali rashodi
Tekuće donacije
JAVNE POTREBE U KULTURI
OČUVANJE, ZAŠTITA I UREĐENJE
KULTURNIH LOKALITETA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
TEKUĆE DONACIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
JAVNE POTREBE (ŠPORT, RELIGIJA,
OSTALO)
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Ostali rashodi
28.000
42.000
28.000
28.000
0
0
Petak, 18. srpnja 2014.
42.000
Petak, 18. srpnja
1
1
1
1
1
381
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće donacije
Program 1311
DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH
MANJINA
A131101
38
381
Program 1312
A131201
38
381
Razdjel (O2)
Glava 02
Program 1313
A131301
32
322
323
TEKUĆE DONACIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA
TEKUĆE DONACIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Vlastiti komunalni pogon
Vlastiti pogon za komunalne poslove
FINANCIRANJE IZDATAKA ZA POGON
PRIJEVOZ PITKE VODE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Općina Civljane u 2013.godini nije se zaduživala
na domaćem i stranom tržištu kapitala.
IV/IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE
ZALIHE
Općina Civljane u 2013.godini nije koristila sredstva
iz proračunske zalihe.
0
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
16.351
16.351
16.351
16.351
16.351
9.340
7.011
Najznačije odstupanje od plana je na prihodima po
posebnim propisima, koji uključuju prihode od vodnih
doprinosa i ostale nespomenute prihode.Planirani iznos
je 4.000 kuna, a ostvareni 2.415 kuna što je 60% ili 1.589
kuna manje u odnosu na planirana sredstva.
Rashodi poslovanja(razred 3) ostvareni u iznosu od
1.569.714 kuna i u odnosu na planirana sredstva manji
su za 23,92% ili 493.627 kn.
Najznačajnije odstupanje odnosi se na rashode za
donacije i od planiranih 141.000 kuna izvršeno je 78.984
kuna što je za 44% ili 62.016 kn manje u odnosu na
planirana sredstva.Rashodi poslovanja(razred 4) ostvareni u iznosu od 942.615 kuna i u odnosu na planirana
sredstva manji su za 29,54% ili395.105 kn.Najznačajnije
odstupanje odnosi se na rashode zaza nematerijalnu
proizvedenu imovinu i od planiranih 386.620 kuna
izvršeno je 65.861 kuna što je za 17%ili 320.759 kn
manje u odnosu na planirana sredstva.
Članak 4.
Godišnji obračun Proračuna Općine Civljane za
2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave
u ‘’Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije’’.
1.984 #DIV/0!
40
25.000
7.000
233
28
25.000
25.000
25.000
35.000
35.000
35.000
35.000
63.300
63.300
63.300
63.300
63.300
38.000
25.300
7.000
7.000
7.000
30.000
30.000
30.000
30.000
13.555
13.555
13.555
13.555
13.555
7.266
6.289
233
233
233
857
857
857
857
83
83
83
83
83
78
90
28
28
28
86
86
86
86
21
21
21
21
21
19
25
Klasa:400-08/13-01/2
Ur:broj:2182/14-02/14-1
Civljane, 20. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
V/IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
Općina Civljane nema danih jamstava niti rashoda
po danim jamstvima.
VI/OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni u iznosu od
2.687.029 kuna i u odnosu na planirana sredstva manju
su za 0,96% ili 26 171 kn.
Broj 7 - Stranica 71
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
____________________
22
Na temelju članka 73. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ , broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00,
590/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i
članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09), Općinsko
vijeće Općine Civljane, na 6. sjednici, od 30. svibnja
2014. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
Članak 1.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2013. godine
iznose:
9 2 2 11 – Vi š a k p r i h o d a p o s l o v a n j a
1.805.178,03 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine
942.615,14 kn
Članak 2.
Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
942.615,14kn. Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 862.552,89 kn iskoristit će se za nabavu
nefinacijske imovine u 2014. godini, plaće i materijalne
troškove.
Stranica 72 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Petak, 18. srpnja 2014.
2.Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog Zaključka.
3.Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:551-01/14-01/ 1
UR.BROJ:2182/14-02/14-01
Civljane, 30. svibnja 2014.
KLASA:400-08/14-01/3
URBOROJ:2182/14-02/14
Civljane, 30.svibnja.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
____________________
____________________
23
Na temelju članka 32. Statuta Općine Civljane
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 6. sjednici
od 30. svibanja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Civljane
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2013. godine
1.Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine
Civljane za 2013.godinu.
2.Godišnji obračun Proračuna iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:400-08/14-01/2
UR.BROJ:2182/14-02/14
Civljane, 30. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
25
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32.
Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije», broj 09/09), Općinsko vijeće Općine
Civljane, na 6. sjednici, od 30. svibanja 2014. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Civljane za 2013.godinu
1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu.
2.Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog Zaključka.
3.Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-02/14-01/ 2
UR.BROJ:2182/14-02/14-01
Civljane, 30. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
____________________
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
24
Na temelju članka 32. Statuta Općine Civljane
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 6. sjednici
od 30. svibnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Civljane za 2013.godinu
1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane
za 2013. godinu.
____________________
26
Na temelju članka 30. stav. 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i
članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije», broj 09/09), Općinsko
vijeće Općine Civljane, na 6. sjednici, od 30. svibnja
2014. godine, donosi
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Civljane
za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-02/14-01/1
UR.BROJ:2182/14-02/14-01
Civljane, 30. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
Broj 7 - Stranica 73
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
____________________
VIII.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
15
Na temelju članka 110.Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta
Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 8/09. , 15/10,4/13.), Općinsko vijeće
Općine Kistanje, na 7.sjednici, od 30.svibnja 2014.
godine, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2013. godine sadrži:
Plan
Ostvareno
Indeks
PRIHODI POSLOVANJA
8.011.110
6.897.410
86%
RASHODI POSLOVANJA
8.700.503
7.346.745
84%
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI
1.161.627
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA
712.292
Članak 2.
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 712.292 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2013. godine
u Proračun Općine Kistanje za 2014. godinu.
Članak 3.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2013. godinu stupa na osmog dana od dana objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/14-01/3
URBROJ: 2182/16-01-14-1
Kistanje, 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
16
Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ ,broj 87/08 i 136/12) i članka 32.Statuta
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 , 15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 7.sjednici, od 30.svibnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2013.godine
1. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanjprosinac 2013g. ,KLASA:400-05/14-01/4,URBROJ:2182/16-01-14-1 od 30.05.2014.g.,u tekstu koji čini
sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
Stranica 74 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje iz prethodne točke objavit će se u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu
za reviziju.
3. Za primjenu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
KLASA:400-05/14-01/5
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje, 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”,broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta
Općine Kistanje (“Narodne novine”, broj 8/09 , 15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 7.sjednici, od
30.svibnja 2014.godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - prosinac 2013.godine
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.
godine sastoji se od:
1.Opći dio proračuna
2.Posebni dio proračuna
3.Izvještaj o zaduživanju
4.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5.Izvještaj o danim jamstvima
6.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,rashoda i izdataka
7.višak/manjak proračuna
1.Opći dio proračuna
sažetak:
A.Račun prihoda i rashoda
B.Račun financiranja
C.Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
Izmjene plana
IZVORNI PLAN I. IZMJENE
2013. (1)
(2)
Tekući plan
II. IZMJENE IZVRŠENJE
(3)
(4)
INDEKS
(4/3)
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja ukupno:
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja ukupno:
RAZLIKA-MANJAK
7.907.000
7.877.000
30.000
6.207.600
2.250.500
8.458.100
-551.100
9.429.110
8.011.110
6.897.410
9.399.110
7.996.110
6.895.331
86%
30.000
15.000
2.079
14%
7.281.565
7.574.328
6.955.171
92%
2.556.500
1.126.175
391.574
35%
9.838.065
8.700.503
7.346.745
84%
-408.955
-689.393
-449.335
65%
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
551.100
408.955
689.393
449.330
65%
7.907.000
8.458.100
0
9.429.110
8.011.110
6.897.410
86%
9.838.065
8.700.503
7.346.745
84%
0
0
-5
#DIV/0!
86%
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Račun od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
D. PRORAČUN UKUPNO
Prihodi i primici
Rashodi i izdaci
Razlika - višak/manjak
Č
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 75
Članak 2.
IZVREŠENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA OPĆINE KISTANJE
Sadržaj Općeg dijela Proračuna:
1.Račun prihoda i rashoda
2.Račun financiranja
3.Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
Br.konta
IZVORNI PLAN
2013.
(1)
IZMJENE
PLANA (2)
II. IZMJENE
Tekući plan (3) IZVRŠENJE(4)
INDEKS(4/3)
VRSTA PRIHODA/RASHODA
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
61 Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
612 Porez na dobit
613 Porez na imovinu
614 Porez na robu i usluge
63 Potpore
633 Potpore iz proračuna-država
633 Potpore iz proračuna-MRRFEU
633 Potpore iz proračuna-Ministarstvo prosvjete
633 Potpore iz proračuna-Minis.soc.politike i mladih
633 Potpore iz proračuna-Min.za zaš.okoliša
633 Potpore iz proračuna-županija
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-žup.sud
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-FZOEU
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-HZZ
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-Nacionalni park Krka
64 Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
65 Prih.od adm.prist.po poseb.propis.
651 Administrativne(upravne)pristojbe
652 Prih.po poseb.propisima
653 Komunalni doprinosi i naknade
72 Prih.od prodaje proizv.dugot.imov.
721 Prihodi od prodaje građev.objekta
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
7.877.000
854.000
500.000
300.000
20.000
34.000
6.538.500
4.405.000
632.500
8.000
333.000
50.000
9.399.110
7.996.110
6.895.331
86%
677.000
742.000
662.497
89%
630.000
635.000
564.859
89%
0
0
0
#DIV/0!
27.000
25.000
27.798
111%
20.000
82.000
69.840
85%
8.230.610
6.812.610
5.467.517
80%
4.405.000
4.405.000
4.409.124
100%
940.000
200.000
0
0%
8.000
8.000
8.000
100%
303.600
303.600
297.000
98%
0
0
0
#DIV/0!
650.000
0
30.000
130.000
0
170.500
500
170.000
314.000
2.000
12.000
300.000
30.000
30.000
6.207.600
1.367.600
1.140.000
32.500
195.100
650.000
650.000
563.000
87%
105.010
105.010
125.556
120%
8%
3.140.000
799.000
860.000
64.837
220.000
281.000
0
0%
800.000
0
0
#DIV/0!
200.500
170.500
179.455
105%
500
500
0
0%
200.000
170.000
179.455
106%
291.000
271.000
585.862
216%
1.000
1.000
0
0%
10.000
20.000
349.215
1746%
280.000
250.000
236.647
95%
30.000
15.000
2.079
14%
30.000
15.000
2.079
14%
7.281.565
7.574.328
6.955.171
92%
1.406.300
1.321.700
1.297.686
98%
1.168.000
1.081.000
1.062.511
98%
53.000
67.500
66.137
98%
185.300
173.200
169.038
98%
4.177.265
4.523.628
4.086.839
90%
321 Naknade troškova zaposlenima
83.000
116.300
115.800
102.495
89%
322 Rashodi za materijal i energiju
636.000
784.500
856.413
800.223
93%
1.882.200
2.657.900
2.991.650
2.660.269
89%
5.000
17.000
17.000
13.959
82%
533.800
601.565
542.765
509.893
94%
28.000
56.000
56.000
103.529
185%
#DIV/0!
323 Rashodi za usluge
324 Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespome.rashodi poslova.
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
35 Subvencije
352 Subvencije trgovačkim druš.i obrt.izvan jav.sekt.
36 Pomoći dane u inozemst. i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
37 Naknade kućanstvima i građanima
372 Ostale naknad.građ.i kućanst.
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije
383 Kazne, penali i naknade šteta
385 Izvanredni rashodi
386 Kapitalne pomoći
4 Rash.za nabavu nefinan-imovine
41 Rashodi za nabavu neproizv.imovine
412 Nematerijalna proizved.imovina
42 Rashodi za nabavu proizv.dugot.imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
423 Prijevozna sredstva
0
28.000
0
0
0
0
0
0
0
56.000
56.000
103.529
185%
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
710.000
721.000
710.000
619.487
87%
710.000
721.000
710.000
619.487
87%
962.000
921.000
963.000
847.630
88%
952.000
911.000
953.000
842.807
88%
0
0
0
0
#DIV/0!
10.000
10.000
10.000
4.823
48%
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
2.250.500
2.536.500
1.106.175
371.574
34%
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
2.250.500
2.536.500
1.106.175
371.574
34%
1.225.000
893.300
278.300
58.178
21%
228.500
1.216.600
424.875
108.321
25%
0
0
0
0
#DIV/0!
Stranica 76 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0
0
0
0
797.000
426.600
403.000
205.075
51%
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
424 Knjige,umjet.djela itd.
426 Nematerijalna proizved.imovina
Petak, 18. srpnja 2014.
45 Rashodi za dodatna ulag.na nefinancijsku imovinu
451 Dodatna ulaganja na građevin.objektima
#DIV/0!
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 Primici od zaduživanja
843 Primljeni zajmovi od trgovačkog društva u javnom sektoru
0
20.000
20.000
20.000
100%
51 Izdaci za dane zajmove trg. društvima
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0
20.000
20.000
20.000
100%
514 Dani zajmovi trg.druš. Uajv.sek.-dugoročni
0
20.000
20.000
20.000
100%
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
1.161.626
1.161.626
1.161.626
92 Rezultat poslovanja
9 Vlastiti izvori
1.161.626
1.161.626
1.161.626
100%
922 Višak/manjak prihoda
1.161.626
1.161.626
1.161.626
100%
Šifra izvora
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
7 Namjenski primici od zaduživanja
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.siječnja 2013. do 31.prosinca 2013.g.
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnom iznosu od 7.346.740 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u
Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Šifra
ŠIFRA
Programska
izvor
Program/projekt
Funk-
Aktivnosti
cijska Račun
1
2
3
II. IZMJENE
IZVORNI PLAN
I. IZMJENE PLANA-TEKUĆI
2013(1) PLANA 2013.(2) PLAN 2013. (3)
ŠIFRA BROJ
4
5
6
7
IZVRŠENJE
2013. (4) INDEKS (4/3)
VRSTA RASHODA
I IZDATAKA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001
OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 00101:
Općinsko vijeće i povjerenstva
100 Funkcijska klasifika 01-Opće javne usluge
P1000
Program 01:
Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
T100001
111 Aktivnost:
T100001
111
T100001
111
T100001
2
T100001
3
380.000
380.000
30.000
160.000
150.000
0
32.000
8.000
0
0
380.000
474.765
438.765
30.000
190.000
146.000
32.765
32.000
8.000
36.000
36.000
474.765
453.965
417.965
35.000
160.000
150.200
32.765
32.000
8.000
36.000
36.000
453.965
442.847
406.847
29.660
158.028
162.342
32.765
21.454
2.598
36.000
36.000
442.847
60.000
60.000
60.000
60.000
68.000
68.000
68.000
68.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4.900
4.900
4.900
4.900
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
39.999
39.999
39.999
39.999
87.300
47.300
33.300
14.000
40.000
20.000
5.000
5.000
10.000
87.300
82.300
33.300
33.300
0
49.000
34.000
0
0
15.000
82.300
UKUPNO GLAVA 001:
567.300
665.065
82.300
33.300
33.300
0
49.000
34.000
0
0
15.000
82.300
596.265
71.028
33.328
33.328
0
37.700
37.700
0
0
0
71.028
558.774
UKUPNO RAZDJEL 001:
567.300
665.065
596.265
558.774
32 Materijalni rashodi
4
111
3233 Usluge promidžbe i informiranja
4
111
3291 Naknade vijeću i radnim tijelima
111
3291 Naknade - lokalni izbori
4
111
3291 Naknade - EU izbori
T100001
T100001
Predstavničko i izvršna tijela
3 Rashodi poslovanja
T100001
4
111
3293 Reprezentacija - općinske manifestacije
T100001
4
111
3299 Protokol
T100001
111
T100001
2
38 Tekuće donacije
111
3811 Tekuće donacije - financiranje izborne promidžbe
UKUPNO AKTIVNOST:
T100002
Aktivnost:
T100002
111
T100002
111
T100002
4
32 Materijalni rashodi
3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povj. i slično
UKUPNO AKTIVNOST:
P2000
Program 02:
T200001
Aktivnost:
T200001
111
T200001
T200001
2
4
381 Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST:
P3000
Program 03
Program rada VSNM
T300001
Aktivnost:
Tekuće donacije VSNM Općine Kistanje
T300001
111
T300001
111
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
T300001
4
111
3291 Naknade za rad vijeća srpske nacionalne manjine
T300001
4
111
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
4
111
T300001
T300001
T300001
111
1
2
2
111
38 Donacije i ostali rashodi
3811 Tekuće donacije u novcu
3811 Tekuće donacije u novcu - Privrednik
3811 Tekuće donacije u novcu - Radio "Banska kosa"
T300001
2
111
100%
67%
32%
100%
100%
98%
25%
25%
25%
25%
Osnovne funkcije stranaka
38 Donacije i ostali rashodi
111
99%
108%
Program političkih stranaka
3 Rashodi poslovanja
111
1
85%
Djelokrug mjesne samouprave
3 Rashodi poslovanja
111
98%
97%
3811 Tekuće donacije u novcu - Centar za razvoj SNV Knin
UKUPNO AKTIVNOST:
100%
100%
100%
100%
86%
100%
100%
#DIV/0!
77%
111%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
86%
94%
94%
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RAZDJEL 002
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201:
Upravni odjel
Broj 7 - Stranica 77
100 Funkcijska klasifika 01-Opće javne usluge
P4000
Program 04:
T400001
112 Aktivnost:
T400001
112
T400001
112
T400001
112
T400001
1
Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
Administrativno, tehničko i stručno osoblje
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
4
112
3111 Plaće za redovan rad - službenici
T400001
4
112
3113 Plaće za prekovremeni rad
T400001
4
112
3121 Ostali rashodi za zaposlene
112
3121 Bonus za uspješan rad
4
112
3132 Doprinosi za zdravstevno osiguranje - službenici
3111 Plaće za redovan rad - dužnosnici
T400001
2
T400001
2
3132 Doprinosi za zdravstevno osiguranje - dužnosnici
T400001
2
4
112
3133 Doprinosi za zapošljavanje - službenici
112
3133 Doprinosi za zapošljavanje - dužnosnici
T400001
112
T400001
112
T400001
4
T400001
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
112
3211 Službena putovanja
4
112
3212 Naknade za prijevoz - službenici
4
112
3212 Naknade za prijevoz - dužnosnici
4
112
3213 Stručno usavršavanje djelatnika
T400001
112
3214 Naknada za korištenje priv.automobila u služb.svrhe
T400001
112
T400001
T400001
4
T400001
4
T400001
4
322 Rashodi za materijal i energiju
112
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
112
T400001
3223 Energija
112
3225 Sitni inventar i autogume
112
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
112
323 Rashodi za usluge
T400001
2
3
4
112
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
T400001
2
3
4
112
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja postrojenja i opreme
T400001
2
3
4
112
3232 Usluge tekućeg i invest.održa. prijevoznih sredstava
2
3
4
112
3232 Usluge tekućeg i invest.održ.-ostalo
T400001
2
3
4
112
3233 Usluge promidžbe i informiranja
T400001
2
3
4
112
3234 Komunalne usluge
T400001
2
T400001
2
3
112
3236 Zdravstvene usluge - zaštita na radu
112
3236 Zdravstvene usluge - sistematski pregled
T400001
2
3
4
112
3237 Ugovori o djelu
T400001
2
3
4
112
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
T400001
2
3
4
112
3237 Geodetsko katastarske usluge-ostalo
T400001
2
3
4
112
3237 Ostale intelektualne usluge-održavanje web stranice
T400001
2
112
3237 Ostale intelektualne usluge-održavanje digitalne arhive
T400001
T400001
3
4
112
3237 Ostale intelektualne usluge
112
3237 Ostale intelektualne usluge - raspol.poljop.zemljištem
4
112
3237 Ostale intelek.usluge - stručno-tehničko savjetovanje
2
T400001
T400001
2
3
4
112
3238 Računalne usluge
T400001
2
3
4
112
3239 Ostale usluge
112
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
T400001
T400001
4
112
32411 Nak.troš.sl.puta osobama koje nisu u radnom odnosu
T400001
4
112
32412 Nak.ostalih troš. osobama koje nisu u radnom odnosu
T400001
112
T400001
T400001
T400001
T400001
112
3292 Premije osiguranja
4
112
3293 Reprezentacija
4
2
T400001
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
4
T400001
112
3294 Članarine
112
3295 Pristojbe i naknade
112
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
112
34 Financijski rashodi
T400001
4
112
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
T400001
4
112
3439 Ostali financijski rashodi
T400001
112
381 Tekuće donacije
T400001
2
112
3811 Tekuće donacije - UNICEF Zagreb
T400001
2
112
3811 Tekuće donacije - HZZ Šibenik
T400001
2
112
3811 Tekuće donacije - antifašisti ŠKŽ
T400001
112
T400001
112
514 Izdaci za dane zajmove trg.druš.u javnom sektoru
5141 Dani zajmovi trg.druš. U javnom sektoru - dugoročni
UKUPNO AKTIVNOST:
T400002
112 Aktivnost:
T400002
112
T400002
112
T400002
2
T400002
2
3
4
112
4
112
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tek.i invest.održavanja-zgrade
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine
T400002
4212 Obnova kućice za MO Varivode - Nunić
2
4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-videonadzor
UKUPNO AKTIVNOST:
T400003
112 Aktivnost:
T400003
112
T400003
112
T400003
4
112
T400005
3831 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
Tekući projekt:
112
T400005
112
T400005
4
6
112
1.960.250
1.073.500
1.073.500
370.000
490.000
6.000
51.500
16.000
59.000
65.000
1.840.593
1.050.365
1.050.365
352.190
494.472
1.161
51.098
15.039
55.060
65.961
10.000
8.000
590.700
71.000
20.000
37.000
3.000
4.000
7.000
146.000
36.000
100.000
10.000
0
278.200
65.000
5.000
15.000
0
35.000
10.000
3.000
9.000
30.000
30.000
15.000
15.000
3.700
15.000
5.000
10.000
10.000
2.500
5.000
3.000
2.000
90.500
10.000
8.000
734.250
87.500
25.000
35.000
3.500
12.000
12.000
198.500
50.000
130.000
18.000
500
339.750
72.000
15.000
15.000
20.000
35.000
20.000
3.000
9.000
35.000
25.000
20.000
10.000
3.750
15.000
5.000
10.000
12.000
15.000
17.000
3.000
14.000
91.500
22.000
50.000
2.500
15.000
1.000
28.000
24.000
4.000
4.000
1.000
1.000
2.000
0
0
1.808.200
24.000
50.000
2.500
10.000
5.000
56.000
26.000
30.000
1.000
0
1.000
0
20.000
20.000
1.973.250
8.000
8.000
809.750
86.000
25.000
27.000
3.000
16.000
15.000
212.500
60.000
130.000
22.000
500
387.750
75.000
20.000
17.000
20.000
35.000
40.000
3.000
9.000
50.000
25.000
20.000
10.000
3.750
15.000
5.000
10.000
12.000
18.000
17.000
3.000
14.000
106.500
24.000
65.000
2.500
10.000
5.000
56.000
26.000
30.000
1.000
0
1.000
0
20.000
20.000
1.960.250
6.978
8.406
665.699
72.708
21.920
24.487
3.077
11.280
11.944
163.599
46.318
98.466
18.815
0
320.955
81.638
17.559
15.377
0
35.933
34.044
0
6.650
51.627
9.812
9.912
9.960
3.750
21.004
0
0
8.810
14.879
13.959
0
13.959
94.478
17.667
69.211
2.160
3.555
1.885
103.529
22.816
80.713
1.000
0
1.000
0
20.000
20.000
1.840.593
15.000
15.000
15.000
15.000
50.000
50.000
40.000
10.000
65.000
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000
60.000
52.000
8.000
75.000
18.000
18.000
18.000
18.000
56.400
56.400
52.000
4.400
74.400
15.935
15.935
15.935
15.935
56.253
56.253
51.878
4.375
72.188
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.823
4.823
4.823
4.823
30.000
30.000
10.000
44.000
44.000
14.000
44.000
44.000
14.000
26.804
26.804
12.929
94%
98%
98%
95%
101%
19%
99%
94%
93%
101%
87%
105%
82%
85%
88%
91%
103%
71%
80%
77%
77%
76%
86%
0%
83%
109%
88%
90%
0%
103%
85%
0%
74%
103%
39%
50%
100%
100%
140%
0%
0%
73%
83%
82%
0%
100%
89%
74%
106%
86%
36%
38%
185%
88%
269%
100%
#DIV/0!
100%
#DIV/0!
100%
100%
94%
89%
89%
89%
89%
100%
100%
100%
99%
97%
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
UKUPNO AKTIVNOST:
T400005
1.973.250
1.162.000
1.162.000
450.000
500.000
6.000
37.000
16.000
65.000
70.000
Održavanje zgrada za redovno korištenje
3 Rashodi poslovanja
T400002
1.808.200
1.185.500
1.185.500
550.000
426.000
6.000
22.500
10.000
71.000
82.000
48%
48%
48%
48%
Nabava dugotrajne imovine
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine
4221 Računala i računalna oprema
61%
61%
92%
Stranica 78 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
T400005
4
6
112
4221 Uredska oprema i namještaj
T400005
4
6
112
4262 Ulaganja u računalne programe
UKUPNO AKTIVNOST:
T400006
Tekući projekt:
T400006
3 Rashodi poslovanja
112
T400006
2
37 Nak.građ.i kućan. na temelju osiguranja
112
T400006
3721 Stipendije i školarine
112
T400006
2
38 Donacije i ostalih rashodi
112
3811 Poticaj razvoja gospodarstva/poljoprivrede/turizma
3811 Poticaj poljoprivredi i ruralnom razvoju - LAG
K400006
112
K400006
112
4 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovinu
4214 Ostali građevinski objekti - autokamp Kistanje
UKUPNO AKTIVNOST:
K400007
Kapitalni projekt:
K400007
112
K400007
112
K400007
4
6
15.000
15.000
44.000
15.000
15.000
44.000
0
13.875
26.804
360.000
20.000
20.000
90.000
70.000
20.000
250.000
250.000
360.000
60.000
20.000
20.000
40.000
30.000
10.000
0
0
60.000
65.000
25.000
25.000
40.000
30.000
10.000
0
0
65.000
10.000
0
0
10.000
0
10.000
0
0
10.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
2.359.200
2.248.250
86.000
86.000
86.000
86.000
2.239.650
81.250
81.250
81.250
81.250
2.035.658
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
18.000
13.000
10.000
3.000
18.000
13.000
10.000
3.000
18.000
13.000
10.000
3.000
5.000
0
0
0
28%
5.000
5.000
18.000
5.000
5.000
18.000
168.000
5.000
5.000
5.000
175.000
100%
168.000
5.000
5.000
18.000
188.000
200.000
200.000
200.000
200.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
533.271
533.271
533.271
533.271
535.000
470.000
20.000
50.000
400.000
65.000
65.000
65.000
535.000
745.000
680.000
100.000
50.000
530.000
65.000
65.000
65.000
745.000
700.000
700.000
100.000
50.000
550.000
0
0
0
700.000
637.427
637.427
90.717
0
546.710
0
0
0
637.427
232.100
182.100
182.100
158.000
21.400
2.700
50.000
12.000
12.000
38.000
316.500
244.300
244.300
212.000
28.700
3.600
72.200
28.800
28.800
43.400
4.000
8.000
10.000
3.000
0
10.000
6.000
232.100
4.000
12.000
12.000
3.000
0
4.000
8.400
316.500
309.350
248.200
248.200
215.000
29.500
3.700
61.150
29.800
29.800
31.350
3.000
6.000
9.200
0
1.250
3.500
8.400
309.350
307.975
247.321
247.321
214.688
28.983
3.650
60.654
29.787
29.787
30.867
2.997
5.863
8.906
0
1.250
3.451
8.400
307.975
600.000
600.000
450.000
150.000
600.000
800.000
800.000
550.000
250.000
800.000
870.000
870.000
620.000
250.000
870.000
833.576
833.576
613.145
220.431
833.576
25.000
25.000
15.000
10.000
25.000
30.000
30.000
20.000
10.000
30.000
30.000
30.000
20.000
10.000
30.000
19.688
19.688
19.688
0
19.688
0%
93%
61%
4 Rashodi za nabavu nefinanc.imovine
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00201:
GLAVA 00202:
15%
0%
0%
25%
0%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
15%
Prostorno planiranje
42 Rashodi za nabav.proizved.dugotrajne imovine
112
15.000
5.000
30.000
Poticaj razvoja gospodarstva
112
T400006
Petak, 18. srpnja 2014.
94%
94%
94%
94%
91%
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
300 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost:
P5000
Program 05:
A500001
A500001
Osnovna djelatnost DVD-a
321
A500001
A500001
Zaštita od požara i civilna zaštita
321 Aktivnost:
3 Rashodi poslovanja
321
1
2
4
38 Donacije i ostali rashodi
321
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
A500002
321 Aktivnost:
A500002
321
A500002
321
100%
100%
100%
100%
Civilna zaštita
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A500002
2
3
4
321
3237 Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge
A500002
2
3
4
321
3237 Ostale intelektualne usluge - Oprema CZ
A500002
2
3
4
A500002
2
3
4
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije - HGSS Šibenik
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00202:
GLAVA 00203:
0%
0%
0%
100%
28%
93%
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
400 Funkcijska klasifika 04 - Ekonomski poslovi
P6000
Program 06:
T600001
451 Aktivnost :
T600001
451
T600001
451
T600001
2
3
4
451
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Održavanje cesta i drugih javnih površina
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
3232 Usluge tekućeg i invest. održ. - ceste
UKUPNO AKTIVNOST:
T600002
560 Aktivnosti:
T600002
560
T600002
T600002
560
2
3
4
560
32 Materijalni rashodi
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja
T600002
560
3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja - uređ.mjesnih groblja
560
3232 Usluge tek. I inv.održ. Javnih površina - KP Kistanje
T600002
560
560
T600002
560
4 Rashodi za nabavu nefinanc.imovine
42 Rashod.za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
4214 Ostali nespom.građ.obj. - lokve
UKUPNO AKTIVNOST:
560 Aktivnosti:
T600002
560
3 Rashodi poslovanja
4
560
31 Rashodi za zaposlene
T600002
4
560
311 Plaće za redovan rad
T600002
4
560
3111 Plaće za redovan rad
T600002
4
560
3132 Doprinosi za zdravstevno osiguranje
T600002
4
560
3133 Doprinosi za zapošljavanje
T600002
4
560
T600002
4
560
T600002
4
560
560
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3212 Naknade za prijevoz
322 Rashodi za materijal i energiju
T600002
2
560
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
T600002
2
560
32219 Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja
T600002
2
560
3223 Energija
560
3225 Sitni inventar
560
3231 Usluge telefona - bonovi
T600002
T600002
2
T600002
2
560
32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge-liječ.pregled
T600002
2
560
32379 Ostale intelektualne usluge - osposobljavanje
UKUPNO AKTIVNOST:
T600003
640 Aktivnosti:
T600003
640
T600003
640
T600003
T600003
2
3
32 Materijalni rashodi
640
3223 Energija
4
640
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja
UKUPNO AKTIVNOST:
520 Aktivnost:
A600004
520
A600004
520
91%
91%
91%
0%
99%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
91%
100%
100%
100%
100%
98%
99%
99%
100%
100%
98%
100%
98%
97%
#DIV/0!
100%
99%
100%
100%
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - održavanje
3 Rashodi poslovanja
4
A600004
97%
Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina - Javni radovi
T600002
T600002
97%
Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina
3 Rashodi poslovanja
T600002
T600002
97%
97%
96%
96%
99%
88%
96%
Održavanje objekata i uređaja odvodnje - taložnik i kanalizacija
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A600004
2
3
4
520
3234 Komunalne usluge - taložnik
A600004
2
3
4
520
3234 Komunalne usluge - precrpnica
UKUPNO AKTIVNOST:
66%
66%
98%
0%
66%
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
T600005
520 Aktivnost:
T600005
520
T600005
520
T600005
2
3
4
Održavanje vodovoda
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
480.000
480.000
480.000
480.000
483.225
483.225
483.225
483.225
193.500
193.500
50.000
3.500
10.000
0
130.000
1.179.600
1.179.600
17.000
4.100
10.000
998.500
150.000
391.475
391.475
87.375
4.100
0
300.000
0
91.017
91.017
87.375
3.642
0
0
0
193.500
1.179.600
391.475
91.017
23%
870.000
870.000
200.000
0
20.000
250.000
250.000
150.000
870.000
726.300
726.300
200.000
6.300
20.000
350.000
100.000
50.000
726.300
226.300
226.300
200.000
6.300
20.000
0
0
0
226.300
6.300
6.300
3%
6.300
100%
0
0
0
6.300
#DIV/0!
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
162.000
162.000
50.000
20.000
0
35.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
4.000
5.000
706.000
706.000
217.000
217.000
50.000
50.000
0
60.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
4.000
5.000
325.600
325.600
210.000
80.000
80.000
30.000
150.000
35.000
86.000
35.000
868.000
135.000
80.000
0
0
75.600
0
35.000
0
542.600
343.000
343.000
100.000
79.000
76.000
40.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0
0
302.000
302.000
135.000
46.000
0
0
86.000
0
35.000
0
645.000
244.738
244.738
46.960
79.778
73.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
109.950
109.950
0
34.350
0
0
75.600
0
0
0
354.688
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
UKUPNO GLAVA 00203:
3.933.600
5.350.000
UKUPNO RAZDJEL 002:
6.460.800
7.766.250
86.000
86.000
86.000
86.000
4.288.125
6.715.775
80.000
80.000
80.000
80.000
3.347.167
5.557.825
72.000
14.000
10.000
4.000
4.000
58.000
8.000
50.000
72.000
52.000
17.000
12.000
5.000
5.000
35.000
10.000
25.000
52.000
37.713
17.713
12.000
5.713
5.713
20.000
20.000
0
37.713
37.021
17.713
12.000
5.713
5.713
19.308
19.308
0
37.021
50.000
50.000
50.000
50.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
65.074
65.074
65.074
65.074
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
520
3232 Održavanje vodovodnog sustava i uređaja
UKUPNO AKTIVNOST:
K600006
510 Aktivnost:
K600006
510
K600006
4
6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
510
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - kontejneri
K600006
510
4227 Oprema za ostale namjene - kolica za čistače
K600006
510
4227 Oprema za ostale namjene - košare za smeće
K600006
4
6
510
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.nam. - komunalni kamion
K600006
4
6
510
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - služ. vozilo
UKUPNO AKTIVNOST:
P7000
Program 07:
K700001
451 Kapitalni projekt 01: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova
451
K700001
451
2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashod.za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
451
4213 Prometnice i odvodnja Novo naselje Kistanje 1 II. Faza
K700001
2
4
451
4213 L.C.Vukići - Ćuk - Trtice, Biovičino selo - NADZOR
K700001
2
4
451
4213 Nadzor - modern.neraz.cesta
K700001
4213 Ceste, želj. i sl. građ.objekti-Trg P.Preradovića
K700001
4213 Ceste, želj. i sl. građ.objekti-Trg sv. Nikole
K700001
4213 Uređenje nove lokacije za tržnicu u mjestu Kistanje
UKUPNO AKTIVNOST:
K700002
630 Kapitalni projekt 02: Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe - vodovod
K700002
630
K700002
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
630
K700002
4
6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
630
4214 Ostali građ. objekti - uređenje vodovoda Nunić
UKUPNO AKTIVNOST:
K700005
650 Tekući projekt:
K700005
650
K700005
650
K700005
2
3
4
3237 Geodetsko katastarske usluge-ostalo
K700005
2
3
4
650
3237 Ostale intelektualne usluge-projektna dokumentacija
K700005
2
3
4
650
3237 Projektna dokumentacija - centar Kistanje
K700005
2
3
4
650
3237 Projektna dokumentacija - moderniz. ul.Hrv.branitelja D59
K700005
2
3
4
650
3237 Proj. Dokum. - neraz.cesta Kolašac, Ljune, Šuše, Matij.
K700005
2
3
4
650
3237 Proj. Dokum. - neraz.cesta Macure, Traživuci
K700005
2
3
4
650
3237 Proj. Dokum. - neraz.cesta Rudele, Grčići, D59
K700005
2
3
4
650
3237 Proj. Dokum. - neraz.cesta Nunić, Stijelje, Draga Selo
3237 Proj. Dokum. - neraz.cesta D i G. Tišme - Korolije
K700005
2
3
4
650
3237 Projektna dokumentacija - Zvonimirova ulica Kistanje
K700005
2
3
4
650
3237 Proj.dokum.za sanaciju vod.mreže Put Lalića
K700005
2
3
4
650
3237 Proj.dokum.za vodovod-Zvonimirova, Traživuci, Jekići
K700005
650
K700005
650
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K700005
4
6
650
4264 Projektna dokumentacija za poduzetnički centar Krka
K700005
4
6
650
4264 Proj.dokum.za uređ.Trga P.Preradovića i tržnice
K700005
4
6
650
4264 Proj.dokum.za uređ.Trga sv. Nikole
K700005
4
6
650
4264 Proj.dokum.za izvedbu autokamp odmorišta "Krka"
K700005
4
6
650
4264 Proj.dok.za Dom staraca u B.Selu - ex škola
K700005
4
6
650
4264 Proj.dok.za ul.dr.F.Tuđmana (D59), nogostup
K700005
4
6
650
4264 Proj.vodovoda od ul.N.Tesle do Manastira Krka
K700005
4
6
650
4264 Proj.dokum.za vodovod M.Selo, Crnobrnje, Parčići
UKUPNO AKTIVNOST:
P8000
Program 08:
T800001
510 Aktivnost:
K800001
510
T800001
510
T800001
2
3
4
23%
23%
100%
89%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
3%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
3%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
71%
71%
47%
101%
96%
113%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
36%
36%
0%
75%
#DIV/0!
#DIV/0!
88%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
55%
Program zaštite okoliša
Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
510
101%
Izrada projekta za infrastrukturu (npr.groblja i sl. - izrada projekata)
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
650
101%
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
K700001
K700001
101%
101%
Nabava opreme (npr.kante za smeće, nadstrešnice i sl.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
510
K600006
Broj 7 - Stranica 79
3232 Uslu. tekućeg i inv.održa.-planiranje terena odlagališta
UKUPNO AKTIVNOST:
RAZDJEL 003
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 00301:
Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja
93%
93%
93%
93%
78%
83%
900 Funkcijska klasifika 09-Obrazovanje
P1100
Program 09:
T110001
911 Aktivnost:
T110001
911
T110001
911
T110001
2
3
4
T110001
4
T110001
3237 Ugovor o djelu
911
322 Rashodi za materijal i energiju
911
3221 Uredski materijal-školski pribor
911
T110001
4
Mala škola-Odgojno i administrativno osoblje
32 Materijalni rashodi
911
T110001
Program predškolskog odgoja
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
911
3811 Tekuće donacije u novcu - OŠ Kistanje
3811 Igraonice za djecu i mladež
UKUPNO AKTIVNOST:
P1200
Program 10:
T120001
922 Aktivnost :
T120001
922
T120001
922
T120001
2
4
922
98%
100%
100%
100%
100%
97%
97%
#DIV/0!
98%
Javne potrebe iznad standarda u školstvu
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d
3721 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
87%
87%
87%
87%
Stranica 80 - Broj 7
P1300
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program 11:
T130001
1040 Aktivnost:
T130001
1040
T130001
1040
T130001
2
4
Poticajne mjere demografske obnove
Potpore za novorođeno dijete
153.000
30.000
30.000
30.000
30.000
142.713
30.000
30.000
30.000
30.000
132.095
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
55.000
55.000
55.000
55.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
120.000
120.000
50.000
50.000
50.000
50.000
125.000
50.000
50.000
50.000
50.000
110.000
UKUPNO AKTIVNOST:
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
UKUPNO GLAVA 00303:
100.000
100.000
110.000
25.000
25.000
25.000
85.000
85.000
110.000
110.000
97.705
17.705
17.705
17.705
80.000
80.000
97.705
97.705
UKUPNO AKTIVNOST:
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
UKUPNO GLAVA 00304:
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
31.363
31.363
31.363
31.363
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
540.000
540.000
540.000
540.000
493.050
493.050
493.050
493.050
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.000
20.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
0
5.000
100%
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
326.800
326.800
326.800
88%
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i dr.
1040
Petak, 18. srpnja 2014.
3721 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00301:
GLAVA 00302:
30.000
30.000
30.000
30.000
26.000
26.000
26.000
26.000
152.000
100%
100%
100%
100%
93%
PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
800 Funkcijska klasifika 08 - Rekreacija, kultura i religija
P1400
Program 12:
T140001
820 Aktivnost:
T140001
820
T140001
T140001
Program javnih potreba u kulturi
Manifestacije u kulturi
3 Rashodi poslovanja
820
1
2
4
38 Ostali rashodi
820
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
T140002
820 Aktivnost:
T140002
820
T140002
820
T140002
1
2
4
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST:
T140003
840 Aktivnost:
T140003
840
T140003
840
T140003
1
2
4
92%
33%
33%
33%
33%
Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
840
92%
Djelatnost kulturno umjetničkih društava
3 Rashodi poslovanja
820
92%
92%
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00302:
GLAVA 00303:
100%
100%
100%
100%
88%
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
800 Funkcijska klasifika 08 - Rekreacija, kultura i šport
P1600
Program 14:
T160001
810 Aktivnost:
T160001
810
Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti
Osnovna djelatnost športskih udruga
3 Rashodi poslovanja
T160001
810
32 Materijalni rashodi
T160001
810
323 Rashodi za usluge
T160001
2
3
4
T160001
T160001
810
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja športskih objekat
810
1
2
4
38 Donacije i ostali rashodi
810
3811 Tekuće donacije u novcu
GLAVA 00304:
89%
71%
71%
71%
94%
94%
89%
89%
PREVENCIJA KRIMINALITETA U ZAJEDNICI
300 Funkcijska klasifika 03-Javni red i sigurnost
P1700
Program 15:
Prevencija kriminaliteta u zajednici
T170001
360 Aktivnost:
T170001
360
T170001
360
32 Materijalni rashodi
360
323 Rashodi za usluge
T170001
2
2
4
Prevencija kriminaliteta u zajednici
3 Rashodi poslovanja
GLAVA 00305:
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
1000 Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita
P1800
Program 16:
T180001
1070 Aktivnost:
T180001
1070
T180001
1070
T180001
2
4
Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d
1070
372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
T180002
0180 Aktivnost:
T180002
0180
T180002
0180
T180002
2
4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d
372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
P1900
Program 17:
T190001
1090 Aktivnost:
T190001
1090
T190001
T190001
2
4
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
T190002
1090 Aktivnost:
T190002
1090
T190002
1090
T190002
1
2
4
T190002
38 Donacije i ostali rashodi
3811 Tekuće donacije u novcu
1090
3811 Tekuće donacije u novcu - Hitna pomoć
UKUPNO AKTIVNOST:
Program 18:
T210001
1012 Aktivnost:
T210001
1012
T210001
4
1012
91%
91%
100%
100%
100%
100%
Humanitarna djelatnost Crvenog križa
3 Rashodi poslovanja
1090
P2100
91%
91%
Braniteljske udruge
38 Donacije i ostali rashodi
1090
78%
Humanitarna skrb kroz udruge građana
3 Rashodi poslovanja
1090
1
78%
Pomoć u novcu (ogrijev)
3 Rashodi poslovanja
0180
78%
78%
50%
50%
0%
50%
PSGO - Pomoć starim i nemoćnim osobama
Obilazak starih i bolesnih osoba
3 Rashodi poslovanja
38 Prijenos sredstava - provedba Projekta OGI Drniš
UKUPNO AKTIVNOST:
88%
88%
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
P2200
Program 19:
P220001
760 Aktivnost:
P220001
760
P220001
P220001
760
2
3
4
760
Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
Poslovi deratizacije i dezinsekcije, veterinarske i zdrav.usluge
1.406.750
43.750
43.750
23.750
15.000
5.000
43.750
1.005.750
1.388.463
32.133
32.133
23.750
5.000
3.383
32.133
890.346
1.230.146
9.838.065
8.700.503
7.346.745
50.000
50.000
30.000
15.000
5.000
50.000
43.750
43.750
23.750
15.000
5.000
43.750
UKUPNO GLAVA 00305:
1.055.000
1.028.750
UKUPNO RAZDJEL 003:
1.430.000
UKUPNO:
8.458.100
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
3234 Komunalne usluge (deratizacija)
P220001
2
3
4
760
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
P220001
2
3
4
760
3237 Usluge nadzora za provedbu deratizacije
UKUPNO AKTIVNOST:
I. IZMJENE
PLANA(2)
II. IZMJENE
TEKUĆI
PLAN(3)
IZVORNI PLAN
2013.(1)
Šifra izvora:
Broj 7 - Stranica 81
Funkcijska klasifikacija:
01-Opće javne usluge
1 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija:
02-Obrana
2 Vlastiti prihodi
Funkcijska klasifikacija:
03-Javni red i sigurnost
3 Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija:
04-Ekonomski poslovi
4 Pomoći
Funkcijska klasifikacija:
05-Zaštita okoliša
IZVRŠENJE (4)
73%
73%
100%
33%
68%
73%
89%
89%
84%
INDEKS (4/3)
2.926.500
2.913.315
2.835.915
2.594.432
171.000
3.933.600
173.000
5.350.000
193.000
4.288.125
175.000
3.347.167
91%
#DIV/0!
91%
78%
#DIV/0!
5 Donacije
Funkcijska klasifikacija:
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
6 Prihodi od nefinanc.imovine
Funkcijska klasifikacija:
07-Zdravstvo
7 Namjenski prihodi od zaduži.
Funkcijska klasifikacija:
08-Rekreacija, kultura i religija
Funkcijska klasifikacija:
09-Obrazovanje
Funkcijska klasifikacija:
10-Socijalna skrb
0
0
0
0
220.000
152.000
1.055.000
8.458.100
220.000
153.000
1.028.750
9.838.065
235.000
142.713
1.005.750
8.700.503
207.705
132.095
890.346
7.346.745
#DIV/0!
#DIV/0!
88%
93%
89%
84%
3. Izvještaj o zaduživanju
Općina Kistanje se u 2013.godini nije zaduživala
4.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Općina Kistanje u 2013.godini nije koristila
proračunske zalihe.
5.Izvještaj o danim jamstvima
Općina Kistanje u 2013.godini nije davala niti primala jamstva.
6.Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka,rashoda
i izdataka
2013. godine objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije” i na internetskoj stranici
Općine Kistanje www.kistanje.hr
Iz godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Kistanje, vidljivo je da su ukupni prihodi ostvareni u
iznosu od 86% planiranih. Do odstupanja u ostvarenju
je došlo zbog izostanka prihoda od strane FZOEU,
jer se zbog dugotrajne procedure nije stiglo završiti sa
realizacijom nabave komunalnog kamiona. Također,
do velikog odstupanja je došlo ns kontu 652 - Prihodi
po posebnim propisima,ali to odstupanje je tehničke
prirode jer su to primici i prihodi ostvareni od HZZ-a
za provedbu Programa javnih radova, Pomoć starim
i nemoćnim i za financiranje Vježbenika koji su bili
na osposobljavanaju u Općini Kistanje, koji su ranije
bili knjiženi na kontu 634-Tekuće pomoći od ostalih subjekata. Rashodi su ostvareni u iznosu od 92%
planiranih. Nije bilo većih odstupanja od plana, osim
kodnabave komunalnog kamiona gdje je izvršenje 0,00
kn jer se nabava nije mogla realizirati u 2013. Također,
do odstupanja je došlo i kod izvršenja za oborinsku
odvodnju u Novom naselju Kistanje I
jer su radovi započeli u 2014. godini. Isto tako, Projektna dokumentacija za Poduzetnički centar Krka nije
bila završena u 2013. pa je i tu došlo do odstupanja.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Kistanje za 2013. godinu, svojim parametrima
pokazuje da je Izvršenje Proračuna pratilo Proračun te da
su odstupanja bila minimalna i iz opravdanih razloga.
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Članak 4.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Kistanje za period od 01.siječnja 2013.do 31.prosinca
KLASA:400-05/14-1-4
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje, 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
____________________
17
Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
br. 114/10, 31/11) i članka 32. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje,
na 7. sjednici, od 30.svibnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
Članak 1.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2013.
godine iznose:
92211 – Višak prihoda poslovanja..............................
.............................................................1.101.787,39 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine.....
................................................................389.495,76 kn
Članak 2.
Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
389.495,76 kn .
Stranica 82 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu
712.291,63 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i
nabavu nefinancijske imovine u 2014.godini.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:400-05/14-01/6
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje, 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
18
____________________
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“,broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13) i članka 32.Statuta Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
br.8/09,15/10,4/13),uzimajući u obzir višegodišnju
nazočnost i proširenost Tigrastog komarca (Aedes albopictus) i pojavu bolesti koje on uzrokuje, na prijedlog
Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 7. sjednici, od
30.svibnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o komunalnim mjerama zaštite od komaraca
I. Opće odredbe
Članak 1.
Radi sprječavanja razmnožavanja Tigrastog komarca
(Aedes albopictus),smanjenja i uništavanja njegovih
postojećih staništa kao i sprječavanje nastajanja novih
,ovom se odlukom propisuju integrirane mjere zaštite
od komaraca .
II. Mjere za provođenje
Članak 2.
Obvezuju se građani , poduzeća ,obrti,udruge,sportska
društva,poljoprivredne zadruge,škole,skladišta
javne ustanove,ugostiteljski i drugi objekti, vjerske
zajednice ,sve fizičke i pravne osobe, da u razdoblju
od 15.travnja do 30.studenog tekuće godine postupaju na slijedeći način:
• Ne ostavljati na otvorenom prostoru bilo koje
predmete koji mogu posložiti kao spremnici kišnice
i drugih oborina, kako bi se izbjeglo stvaranje žarišta
infestacije;
• Držati pod nadzorom ,čiste i hermetički zatvorene
postojeće spremnike nepropusnim pokrivalima i poklop-
Petak, 18. srpnja 2014.
cima ;
• Čistiti i držati hermetički zatvorene nepropusnim
pokrivalima i poklopcima spremnike koji se ne koriste
,a koji se nalaze na otvorenom prostoru, kako bi se
spriječilo zadržavanje vode u njihovoj unutrašnjosti ;
• Posude za vodu (kao što su vazni tanjurići, male
zdjele za piće ka kućne ljubimce,limenke za zalijevanje i
slično) koje se nalaze vani a u svakodnevnoj su upotrebi,
prazniti i prati;
• Nepokretne posude za vodu (kao što su betonirani
spremnici, limene bačve za zalijevanje vrtova) u koje
se povremeno zadržava voda, pokrivati poklopcima,
presvlakama i ako je moguće s mrežama za komarce;
• Često izmjenjivati vodu u posudama u vazama
za cvijeće na grobljima, a ukoliko se koristi umjetno
cvijeće posudu ispuniti pijeskom ili kamenjem;
• U ukrasnim fontanama i jezercima i slično, gdje je
moguće naseliti ribice koje jedu ličinke poput gambuzija
ili zlatnih ribica;
• U vrtovima i poljima vegetaciju održavati niskom
te uklanjati suho granje kako bi se izbjeglo stvaranje
stagnacije vode ;
• Sve posude prije unošenja u zatvoreno za vrijeme
zime kao i prije iznošenja vani u toplom dijelu sezone
dobro očistiti. Navika nošenja bilja u zatvoreno za vrijeme zime je jedan od glavnih načina stvaranja komaraca
iz zimskih jajašca te njihove ponovne pojave s početkom
zalijevanja i porastom temperature u proljeće.
• Slivnike održavati čišćenjem u najboljem stanju
prije svakog ciklusa larvicidnog tretmana;
• Oborinske vode koje se sakupljaju u slivnicima,
rešetkama i sličnim odvodima na privatnim ili javnim
površinama tretirati larvicidnima sredstvima.
Od larvicidnih sredstava preporučuju se biološka
sredstva na osnovu Bacillus thuringoensisa te inhibitore
rasta koji nisu onečišćivači okoliša te nisu otrovni uza
ljude i životinje.
Tretman ponavljati svake godine.
Tretiranje površina adulticidnim sredstvima predstavlja veći rizik otrovanja, ima veći utjecaj na okoliš
, kraćeg su učinka ,veći je trošak provođenja , provode
ih samo ovlaštene ustanove i samo u područjima s
povećanim populacijama odraslih jedinki komaraca.
• Zatvarati poklopca šahtova,slivnika, prekrivanje
mrežama za komarce posuda , održavanje posuda bez
ostataka lišća, biljaka s pravilnim istjecanjem vode;
• Klima uređaj postaviti tako da se kondezat iz
klimatizacijskog uređaja odvodi na način da voda ne
stagnira;
• Plovila na trajnom vezu prikrivati prekrivačima
na način da se onemogući zadržavanje kišnice;
• Plovila na trajnom suhom vezu prekrivati
prekrivačima ili ako je moguće držati okrenuta koritom
prema gore, da se onemogući zadržavanje kišnice.
Članak 3.
U razdoblju od 15.travnja do 30.studenog tekuće
godine, nalaže se :
• Fizičke i pravne osobe, kao ljubitelji životinja
koji uzgajaju životinje dužni su održavati sve raslinje
i posude za vodu, uključujući i one koje se nalaze na
otvorenom prostoru;
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
• Fizičke i pravne osobe koje upravljaju stambenim i drugim prostorima,vlasnici i stanari istih, dužni
su održavati u stanju najbolje ispravnosti sustave za
prikupljanje otpadne vode u postojećim zgradama
odnosno kućama i na području uz zgradu odnosno
kuću, pažljivo sprječavajući sakupljanje stajaće vode i
u najmanjoj količini;
• Vlasnici ,korisnici i radnici na gradilištima dužni
su u slučaju obustave radova dulje od pet dana poduzeti
mjere za sprječavanje zadržavanja vode u području
iskopa,bačava i drugih spremnika, ukoliko su im oni
potrebni tijekom rada. Takvi spremnici moraju biti
hermetički zatvoreni ili ih treba potpuno prekriti. Dužni
su i osigurati uređenje tla i svih prisutnih materijala koji
mogu zadržavati vodu;
• Zalijevanje zelenih površina i vrtova vršiti
izravno preko javnog vodovoda ili preko pumpe . U
slučaju da se zalijevanje vrši iz spremnika , spremnik s
vremena na vrijeme treba isprazniti poslije uporabe i iste
poklapati(zatvarati) tijesno prijanjajućim poklopcem ili
dobro nategnutom mrežom za komarce;
• Vlasnici i odgovorne osobe skladišta, industrijskih, zanatskih i trgovačkih pogona, koji koriste
otvoreni prostor, a posebno oni koji sakupljaju sekundarne obnovljive tvari ,dužni su usvojiti i primjenjivati
mjere za sprječavanje sakupljanja vode;
• Voditelji prikupljališta guma za cestovna motorna
vozila, pa i kada su takva privremenog karaktera,s
namjenom reparacije, regeneracije, prodaje i ostalo;
skladišta guma na otvorenom, dužni su gume isprazniti
od nakupljene vode u unutrašnjosti te ih nategnuto
prekriti s nepropusnim platnom kako bi se izbjeglo
nakupljanje vode nakon kiše, kao i povremeno izvršiti
insekticidna larvicidna i adulticidna tretiranja bilježeći
datume, ime tvrtke koja je provodila tretiranje, količinu
utrošenog sredstva sukladno važećim propisima.
III. Novčane kazne
Članak 4.
Za nepridržavanja mjera iz članka 2. i 3. ove Odluke
komunalni redar izreći će novčanu kaznu u visini od
300,00 kuna.
IV. Prelazne i završne odredbe
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od njene
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici općine
Kistanje www.kistanje.hr
KLASA:351-02/14-01/15
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje,30. svibnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
Broj 7 - Stranica 83
19
Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl.
103. i 104. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
šibensko-kninske županije“ , broj 8/09, 15/10, 4/13),
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 7. sjednici, od
30.svibnja 2014. godine, donosi
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Kistanje
Opće odredbe
Članak 1.
U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija primjenjuju se
odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Kistanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju uvjeti pod
kojima »Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik)
koji je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba
ostvaruje pravo na pristup informacijama koje posjeduje,
kojima raspolaže Općina Kistanje kao tijelo javne vlasti,
pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama a
Općina Kistanje ispunjava svoju obvezu omogućavanja
pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na
pristup informacijama.
Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje
Općina Kistanje kao tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem
drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički,
elektronički ili neki drugi zapis).
(2) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća
pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao
i obvezu Općine Kistanje da omogući pristup zatraženoj
informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno
o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija
Općine Kistanje od strane fizičkih ili pravnih osoba,
u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od
izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između
tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog
djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Članak 4.
Općina Kistanje ima obvezu na internetskim strani-
Stranica 84 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
cama objaviti na lako pretraživ način informacije koje
posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada na
temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1. ovog Pravilnika i čl. 100. i 101.
Statuta Općine Kistanje.
Službenik za informiranje
Članak 5.
Općina Kistanje obvezna je radi osiguravanja
prava na pristup informacijama donijeti Odluku kojom
će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
(u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo osoba
zaposlena u upravni Općine Kistanje odnosno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje.
Članak 7.
Općina Kistanje obvezna je upoznati javnost sa
službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na internet stranici na lako pretraživ
način.
Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem
ustroju Općine Kistanje, kao i rješavanja pojedinačnih
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija.
Članak 9.
Službenik za informiranje unapređuje način obrade,
razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje
su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose
na rad Općine Kistanje.
Članak 10.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi s
ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na
pristup informacijama i pratećim propisima:
(1) zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja
zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom
zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom
u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže
traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta
koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je
prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je,
kada i kako tražena informacija objavljena,
(5) obavještava podnositelja zahtjeva o produženju
roka za dostavu informacije,
(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da ga ispravi,
Petak, 18. srpnja 2014.
(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev
na odgovarajući način zadržava pravo da nepotpun ili
nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Općine Kistanje u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,
(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih
materijalnih troškova nastalih u svezi s pružanjem i
dostavom tražene informacije,
(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o
zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Članak 11.
Službenik za informiranje obavlja i druge poslove
određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.
Službeni upisnik
Članak 12.
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama vodi službenik za informiranje.
Članak 13.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika službenik za
informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Ograničenja prava na pristup informaciji
Članak 14.
Općina Kistanje ograničit će pristup informacijama
u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 15.
Općina Kistanje ograničit će pristup informacijama
koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u
predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja
tih postupaka.
Članak 16.
Općina Kistanje može ograničiti pristup informaciji:
(1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,
sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka,
(2) ako je informacija poslovna ili profesionalna
tajna, sukladno zakonu,
(3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,
(4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se
uređuje područje zaštite osobnih podataka,
(5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela
Općine Kistanje, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka
izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno
narušiti proces donošenja odluke,
(6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno
međunarodnim ugovorima,
(7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 17.
Općina Kistanje može ograničiti pristup informaciji
ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
(1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano
vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog
postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
(2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
(3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva,
osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili
vlasnika.
Broj 7 - Stranica 85
u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija Općina
Kistanje će učiniti svoje informacije dostupnima u
elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.
Općina Kistanje nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu
dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati,
nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju
samo u svrhu ponovne uporabe.
Zahtjev
Članak 18.
Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup
iz razloga navedenih u stavku 18. točki 3. ovog članka
postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi
objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta,
ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom
nije određen duži rok.
Članak 25.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14).
Članak 19.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji
podliježe ograničenju iz stavka 17. i 18. ovog članka,
preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička pošta) ili
usmenom obliku (osobno, telefonskim putem).
Članak 20.
Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu
razlozi na temelju kojih je Općina Kistanje kao tijelo
javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem
elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen
pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka evidentiraju
se u službenom Upisniku redoslijedom prema vremenu
nastanka.
Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
Članak 21.
Općina Kistanje omogućuje pristup informacijama:
(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome
radu na primjeren i dostupan način, odnosno davanjem
priopćenja, objavom na službenoj internet stranici,
objavom u javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči
Općine Kistanje radi informiranja javnosti,
(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio
zahtjev na jedan od sljedećih načina:
(3) neposrednim davanjem informacije,
(4) davanjem informacije pisanim putem,
(5) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
(6) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
traženu informaciju,
(7) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje
prava na pristup informaciji.
Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako
ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji
je podnesen zahtjev.
Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe,
Članak 28.
Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1) Pisani zahtjev u skladu sa odredbom Zakona o
pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i sjedište
tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke
koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime
i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev također sadrži način na koji korisnik želi
pristupiti informaciji, vlastoručni potpis podnositelja
zahtjeva, mjesto i datum podnošenja pisanog zahtjeva.
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani
zahtjev (navedeno u čl. 29. st. 1.). O usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku kojeg će potpisati korisnik i službenik
za informiranje. O usmeno podnesenom zahtjevu koji je
podnesen telefonskim putem, službenik za informiranje
sastavit će službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored
elemenata koji sadrži pisani zahtjev (navedeno u čl. 29.
st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrijebiti, način na koji korisnik želi primiti sadržaj traženih
informacija, svrhu u koju se želi ponovno upotrijebiti
informacije i vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.
Stranica 86 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 29.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina
Kistanje odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana
podnošenja urednog zahtjeva.
Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
Općina Kistanje će bez odgode pozvati podnositelja
zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva
ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju
dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj
se traženoj informaciji radi, Općina Kistanje odbacit će
zahtjev rješenjem.
Članak 31.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu
uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je Općina Kistanje trebala
odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 32.
O produženju rokova Općina Kistanje bez odgode
će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok
produžen.
1. Verificira se odluka Općinskog načelnika Općine
Kistanje o zapošljavanju trojice radnika na određeno
vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci radi provedbe projekta javnih radova „Očuvanje okoliša, uređenje javnih
površina , čišćenje i uređenje protupožarnih puteva ,
uređenje seoskih groblja , sanacija suhozida i čišćenje
i uređenje sportskih terena na području općine Kistanje
u 2014.g.”-mjera javnog rada „Radom za zajednicu i
sebe“, koju sufinancira HZZZ u visini od 50% troška
bruto plaće.
2. Troškovi sufinanciranja javnih radova iz točke
1. ovog Zaključka planirani su i osigurani Proračunom
Općine Kistanje za 2014.g. („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“,broj 15/2013), Razdjel:003 Jedinstveni upravni odjel; Glava:00301 Administrativno, tehničko
i stručno osoblje,Program:05 Komunalna infrastruktura
–održavanje, Aktivnost:500003.
3. Ovaj zaključak objavit će se na internetskoj
stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr
KLASA:363-01/14-01/9
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje, 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije
uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje
Zakon o pravu na pristup informacijama.
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:008-02/14-01/21
Urbroj:2182/16-01-14-1
Kistanje , 30.svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
20
Petak, 18. srpnja 2014.
21
____________________
Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br.8/09,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje,
na 7. sjednici, od 30.svibnja 2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izvještaju o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima
za razdoblje od 01.siječnja 2014. do
31.ožujka 2014.
1. Prihvaća se Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima Općine Kistanje za razdoblje od
01.siječnja 2014.g. do 31.ožujka 2014.godine.
2. Ovaj zaključak objaviti na internetskoj stranici
Općine Kistanje www.kistanje.hr i u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA:400-05/14-01/7
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje,30.svibnja 2014.g.
Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br.8/09,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje,
na 7.sjednici ,od 30.svibnja 2014.godine, donosi
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
ZAKLJUČAK
o provedbi javnih radova
____________________
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IX.
OPĆINA MURTER
OPĆINSKO VIJEĆE
32
Na temelju članka 35. točke 2. i 3. i 38. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, Vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta
Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine
Murter-Kornati na 7. redovnoj sjednici održanoj dana
07. svibnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine
Murter-Kornati
Članak 1.
Ovom se odlukom osnivaju stalna radna tijela
Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati (Odbori,
Komisije, Vijeća, Povjerenstva i Savjeti) u svrhu razmatanja pojedinih pitanja, davanja mišljenja te pripremu i
podnošenje prijedloga odluka i drugih akta iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Članak 2.
Ovom se Odlukom osim radnih tijela utvrđenih
Statutom Općine Murter-Kornati:
1. Odbora za statut, poslovnik i propise
2. Odbora za izbor i imenovanja
3. Mandatne komisije
osnivaju i slijedeća radna tijela Općinskog vijeća:
1. Odbor za proračun i financije,
2. Povjerenstvo za javnu nabavu
3. Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Općinskog vijeća
4. Odbor za predstavke i pritužbe,
5. Komisija za dodjelu javnih priznanja,
6. Komisija za imena ulica, trgova i spomenika,
7. Povjerenstvo za suradnju s mladima,
8. Povjerenstvo za urbanizam i prostorno planiranje,
9. Socijalno vijeće
10. Povjerenstvo za granice Općina Murter-Kornati
Općina Tisno
Kao i ostala radna tijela osnovana temeljem posebnih
propisa:
1. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
2. Stožer zaštite i spašavanja na području,
3. Zapovjedništvo civilne zaštite,
4. Savjet mladih,
5. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja za
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
6. Povremena radna tijela koja se mogu osnovati za
pripremu pojedinačnih odluka Vijeća.
Broj 7 - Stranica 87
Članak 3.
Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja utvrđivanja i provođenja financijske politike
te donošenja odluka i drugih općih akata u oblasti
financiranja i sistema poreza i drugih prihoda o kojima
odlučuje Općinsko vijeće, raspravlja o proračunu i
godišnjem obračunu te druga pitanja u svezi proračuna
i financija.
Odbor za proračun i financije ima predsjednika i
četiri člana.
Članak 4.
Povjerenstvo za javnu nabavu čine ovlašteni predstavnici naručitelja za sve postupke javne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn koje provodi
Općina Murter-Kornati kao javni naručitelj.
Povjerenstvo priprema dokumentaciju za nadmetanje, kao podlogu za izradu ponuda, brine se o javnoj objavi
poziva za nadmetanje, vođenju evidencije o dokumentaciji za nadmetanje, sastavljanje zapisnike i prijedloge
odluka o odabiru a nakon sklapanja ugovora o nabavi
javno objavljuje evidenciju o sklopljenim ugovorima na
zakonom propisan način.
Članak 5.
Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa
rada Općinskog vijeća:
- zadatak Odbora je priprema, izrada te predlaganje
programa rada Općinskog vijeća.
- podnosi periodična izviješća o radu Vijeća
Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa
rada Općinskog vijeća ima pet člana koji se biraju iz
reda vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća ujedno je i predsjednik
Odbora.
Članak 6.
Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke,
pritužbe i prijedloge upućene Općinskom vijeću
načelniku te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje
ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred
tijelima državne uprave i tijelima koja imaju javne ovlasti, ispituje, putem nadležnih upravnih tijela i struče
službe, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te
ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja
na zakonu osnovanih mjera i o tome obavještava podnositelja predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga.
Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika,
zamjenika predsjednika i 3 člana.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda
vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika
te stručnih i znanstvenih osoba.
Ovo Povjerenstvo koordinira svoj rad sa osobom
imenovanom (zaduženom) za informiranje.
Članak 7.
Komisija za dodjelu javnih priznanja obavlja poslove
utvrđene Odlukom o dodjeli javnih priznanja Komisija
za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i sedam članova.
Načelnik je po položaju predsjednik Komisije.
Tri se člana Komisije biraju iz reda vijećnika, a tri
Stranica 88 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
preostala člana iz reda uspješnih gospodarstvenika,
umjetnika i drugih javnih djelatnika iz područja kulture,
znanosti i drugih djelatnosti.
Članak 8.
Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike:
- daje mišljenje na prijedloge, odnosno predlaže,
u skladu sa zakonom, Općinskom vijeću određivanje
imena ulica, trgova, spomenika, parkova, šetališta te
drugih objekata na području općine,
- prati i razmatra pitanja u svezi spomenobilježavanja povijesnih događaja i osoba te podnosi
prijedloge Općinskom vijeću o tome
- obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje joj
povjeri Općinsko vijeće.
U ostvarivanju svojih zadataka Komisija surađuje s
pravnim osoba iz oblasti kulture i znanosti.
Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike ima
predsjednika, zamjenika predsjednika i šest članova.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda
vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika
ili stručnih i znanstvenih osoba.
Članak 9.
Povjerenstvo za suradnju s mladima zaprima sugestije svih građana glede boljitka života mladih u Općini,
kao i eventualne pritužbe i to putem pismenih predstavki,
e –mail ili u izravnom kontaktu s građanima.
O istim pitanjima raspravlja pozivajući stranke,
različite stručnjake iz resornih ustanova ili udruga
građana.
O svojim zaključcima i o svom radu Povjerenstvo
izvještava Općinsko vijeće.
Povjerenstvo prikuplja prijedloge za članove Savjeta
mladih, te na temelju prikupljenih prijedloga utvrđuje
prijedlog liste kandidata i po redovnoj proceduri prijedlog dostavlja Odboru za izbor i imenovanja, a sve u
skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11).
Povjerenstvo za suradnju s mladima ima predsjednika, zamjenika predsjednika i članove koje bira Vijeće
iz reda vijećnika.
U sastav Povjerenstva ulazi predsjednik Vijeća te
po jedan vijećnik kojeg odredi svaka politička stranka/
ili koalicija.
Članak 10.
Odbor za prostorno planiranje i uređenje, kao radno
tijelo Općinskog vijeća, analizira ukupno stanje u urbanizmu, prostornom uređenju i prostornoj regulativi
Općine te temeljem toga daje mišljenja, prijedloge i
primjedbe na prijedloge akata prostorno planske dokumentacije koje prijedloge utvrđuje Načelnik i dostavlja
Općinskom vijeću na raspravu i odlučivanje.
Komisija za urbanizam i prostorno uređenje ima
sedam članova.
Predsjednik i zamjenik predsjednika se biraju iz
reda vijećnika, dok se ostali članovi mogu birati iz reda
vijećnika ili stručnih osoba.
Socijalno vijeće:
Članak 11.
Petak, 18. srpnja 2014.
- sudjeluje u izradi Nacrta prijedloga Socijalnog
programa kojeg donosi Općinsko vijeće,
- prati provedbu Socijalnog programa,
- potiče poduzimanje mjera radi zaštite životnog
standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba,
unapređenja zdravlja i prevencije bolesti ovisnosti, te u
realizaciji navedenog surađuje s ustanovama, udrugama
i institucijama radi racionalnog i efikasnog korištenja
svih raspoloživih resursa u zajednici.
- pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih
propisa te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz
područja socijalne skrbi,
- zalaže se za dosljednu primjenu Zakona iz
područja socijalne skrbi te surađuje s drugim državnim
tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi,
- potiče iznalaženje učinkovitih socijalnih mjera
radi prevladavanja siromaštva i socijalne isključenosti,
s posebnim naglaskom na skrb o radno nesposobnim i
nezaposlenim građanima,
- potiče iznalaženje učinkovitih mjera, koje
unapređuju zdravlje građana, s posebnim naglaskom na
preventivne programe,
- potiče provođenje novih mjera u pogledu
obiteljsko pravne zaštite kojima se osigurava potrebna
skrb za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji,
osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom.
Socijalni vijeće ima pet članova.
Tri člana Vijeće bira iz reda vijećnika, a preostalih
dva člana Vijeća bira na prijedlog ustanova i udruga
iz područja socijalne skrbi (npr. Centra za socijalnu
skrb).
Članak 12.
Povjerenstvo za granice Općina Murter-Kornati
i Općina Tisno, izrađuje prijedloge akata kojim se
rješavaju problemi granice sa susjednom Općinom
Tisno.
Članak 13.
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavlja poslove temeljem nadležnosti
utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda.
Povjerenstvo ima pet članova od kojih se tri člana
imenuju iz reda vijećnika i dva iz tijela uprave (može
i šire npr. Osiguravajuća društva, osobe građevinske
struke, agronomi i sl. ovisno o karakteru štete).
Članak 14.
Stožer zaštite i spašavanja na području Općine
Murter-Kornati u okviru svoje nadležnosti, a
skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, planira
mjere i poduzima aktivnosti radi:
- otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka
katastrofe i velike nesreće;
- prilagođavanja obavljanja redovite djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa na području
općine.
Stožer je dužan pružati stručnu potporu Načelniku
u rukovođenju i koordiniranju operativnim snagama
(civilna zaštita).
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Stožerom, sukladno zakonu, rukovodi i koordinira
Načelnik, a u katastrofalnim i velikim nesrećama
Načelnik izravno zapovijeda Stožerom.
Stožer ima pet članova.
Članove Stožera imenuje i razrješava Općinsko
vijeće posebnim rješenjem na prijedlog Načelnika, u
skladu sa Zakonom.
Sredstva za djelovanje Stožera osiguravaju se u
Proračunu.
Članak 15.
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine MurterKornati osniva se radi obavljanja poslova od lokalnog
značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu koji se odnosi na civilnu
zaštitu kao sastavni dio sustava zaštite i spašavanja
stanovnika i materijalnih dobara u slučaju neposredne
prijetnje, velike nesreće ili katastrofe na području Općine
Murter-Kornati.
Zapovjedništvo obavlja zadaće propisane Pravilnikom
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja, zadaće iz Plana zaštite i spašavanja ili višeg
nadležnog zapovjedništva.
Zapovjedništvo imenuje i razrješava Općinsko vijeće
na prijedlog Načelnika u sljedećem sastavu.
- zapovjednik,
- načelnik,
- operativac,
- pomoćnici za mjere civilne zaštite,
- članovi.
Sredstva za djelovanje Zapovjedništva osiguravaju
se u Proračunu.
Članak 16.
Savjet mladih Općine Murter-Kornati.
Sastav i izbor članova Savjeta, te zadaci propisani
su Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju
Savjeta mladih Općine Murter-Kornati.
Savjet ima pet članova koje imenuje Općinsko vijeće
nakon provedene kandidature putem javnog poziva.
Članak 17.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.
Vijeće daje koncesijsko odobrenje za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti
ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.
Odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom
dobru upravni je akt na čije donošenje se primjenjuju
odredbe Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), ako odredbama Zakona o
pomorskom dobru pri morskim lukama (“Narodne
novine”, broj 158/03, 141/06 i 38/09), ako nije drugačije
propisano.
Djelatnost za koje se daje koncesijsko odobrenje,
sukladno jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom
dobru, su morska obala, unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske za djelatnosti;
- iznajmljivanje sredstava
- ugostiteljstvo i trgovina
- komercijalno-rekreacijski sadržaji
- obuka jedrenja, veslanja i sl.
-
Broj 7 - Stranica 89
obuka plivanja
izlet/obuka ronilaca
Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana koje
imenuje Općinsko vijeće, a koji su predstavnici sljedećih
tijela:
1. tri predstavnika Općine,
2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog
za poslove pomorstva,
3. predstavnik Lučke kapetanije.
Vijeće se imenuje na rok od četiri godine.
Članak 18.
Radna tijela Općinskog vijeća rade prema odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati,
a mogu donijeti i svoj poslovnik u skladu s odredbama
Poslovnika Općine.
Članak 19.
Članovima radnih tijela Općinskog vijeća iz ove
odluke pripada naknada za rad sukladno aktima Općine
kojima se regulira naknada članovima radnih tijela
Općinskog vijeća.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dan od dana
objave u „Službenome vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke odredbe o osnivanju
i rješenja o imenovanju do sada osnovanih radnih tijela
i imenovanih članova uskladit će se s odredbama ove
Odluke.
KLASA: 021-04/14-01-1
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
33
Na temelju članka 35.a., stavak 5. Zakona o otocima
(»Narodne novine«, broj 34/99, 149/99 i 33/06), članka
48. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Službeno pročišćeni tekst »Narodne
novine«, broj 19/13), članka 32. Statuta Općine MurterKornati (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«,
broj 04/13), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na
7. sjednici, od 07. svibnja 2014., godine donosi
ODLUKU
o odricanju od prava prvokupa nekretnina
na području otoka Zminjak
Stranica 90 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
Općina Murter-Kornati odriče se prava prvokupa nad
nekretninama koje se nalaze na otoku Zminjak u naravi
redom kako slijedi:
1. nekretnine katastarskih i zemljišnoknjižnih
oznaka 13332/30, 13332/32, 13332/35 i dio čestice
oznake 13332/34, sve K.O. Murter-Betina, vlasniceponuditeljice DANIRE ŠALOV iz Betine, OIB:
80630419124,
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.
KLASA: 943-02/14-07
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
2. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/34 K.O. Murter-Betina, vlasnikaponuditelja ZDRAVKA MUHEK iz Murtera, OIB:
65740253244,
3. nekretnina katastarske i zemljišnoknjižne oznake
13332/11 K.O. Murter-Betina, vlasnice-ponuditeljice
ANKE SKRAČIĆ iz Murtera, OIB: 1984444339217,
4. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/73 i nekretninu oznake 13332/106 K.O.
Murter-Betina, vlasnice-ponuditeljice LJUBOMIRKE
MAGUD iz Beograda, OIB: 46449549834,
5. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/71 i nekretninu oznake 13332/121, sve
K.O. Murter-Betina, vlasnika-ponuditelja TOMISLAVA
PERIŠ iz Betine, OIB: 77811909915,
6. nekretnina katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/24 , K.O. Murter-Betina, vlasnikaponuditelja STAJKA PAŠKVALIN iz Opatije, OIB:
22231431434,
7. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/27, nekretninu oznake 13332/28, 13332/29
i 13332/71 sve K.O. Murter-Betina, vlasnika-ponuditelja
VLADIMIRA BAŠIĆA iz Rijeke, OIB: 08098798680 i
VILIMA BAŠIĆ iz Murtera, OIB: 0924669241,
8. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/27, 13332/28, 13332/29, 13332/71 i
nekretninu oznake 13332/122, sve K.O. Murter-Betina,
vlasnika-ponuditelja TOMISLAVA MAGAZIN iz Zagreba, OIB: 07138708378,
9. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/62 K.O. Murter-Betina, vlasnika-ponuditelja IVE ŠIMAT iz Murtera, OIB: 48744362700,
10. dio nekretnine katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/62 K.O. Murter-Betina, vlasnika-ponuditelja NIKOLE ŠIMAT iz Pule, OIB: 04853969524,
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
34
Na temelju članka 32. Statuta Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
04/13, Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 7.
sjednici, od 07. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga za provedbu statusne promjene komunalnog društva “Zeleni
otok” d.o.o.
I
Prihvaća se prijedlog za provedbom statusne
promjene komunalnog društva „ZELENI OTOK“ d.o.o.,
OIB: 88517542726, MBS: 100017027 (u daljnjem
tekstu: Društvo) na način izdvajanja i prijenosa djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje na trgovačko
društvo „VODOVOD I ODVODNJA“ d.d. Šibenik.
II.
Međusobna prava i obveze Trgovačkog društva
„Zeleni otok“ d.o.o. i trgovačkog društva „VODOVOD
I ODVODNJA ŠIBENIK“ uredit će se posebnim Sporazumom i Planom izdvajanja uz prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u
Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.
Klasa: 021-01/14 –3
Ur. broj: 2182/18-01- 7
U Murteru, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
11. nekretnina katastarske i zemljišnoknjižne oznake
13332/21 K.O. Murter-Betina, vlasnice-ponuditeljice
JUDITE SENKOVIĆ iz Betine, OIB: 70377828118.
12. dio nekretnina katastarske i zemljišnoknjižne
oznake 13332/27 i dio čestice oznake 13332/71, obje
K.O. Murter-Betina, vlasnika-ponuditelja OJDANA
BILIĆA iz Betine, OIB: 10674578677.
Petak, 18. srpnja 2014.
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
35
Na temelju članka 32. Statuta Općine Murter-Kornati
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
4/13, odlučujući po zamolbi Tomislava Kovačev,
Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 7. sjednici,
od 07. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o isplati studentske stipendije
Članak 1.
Zbog teškog imovinskog stanja obitelji, Tomislavu
Kovačev iz Murtera, studentu Medicinskog fakulteta
u Rijeci, odobrava se isplata studentske stipendije
za razdoblje 01.01. 2014. godine do kraja školske
2013/2014. godine.
Članak2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije i Web stranici Općine i stupa
na snagu osam dana po objavi.
Broj 7 - Stranica 91
____________________
37
Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 92.
i 93. Statuta Općine Murter-Kornati (»Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije« br. 04/13), Općinsko vijeće
Općine Murter-Kornati, na 7. sjednici, od 07. svibnja
2014. godine, donosi
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup
informacijama
i ponovnu uporabu informacija
Općine Murter-Kornati
I. Opće odredbe
KLASA: 021-05/14-01-5
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
36
Na temelju članka 32. Statuta Općine Murter-Kornati
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:
4/13, odlučujući po zamolbi Dragutina Vodopije iz
Murtera, Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 7.
sjednici, od 07. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći
Članak 1.
U svrhu saniranja štete nastale požarom na objektu
slastičarnice „Zelena slastičarna“ u Murteru, vlasniku
Dragulu Vodopiji dodijelit će se novčana pomoć u iznosu
6.000,00 kuna.
Sredstva pomoći isplatit će se iz Proračuna 2014.
planiranih na poziciji 3721- pomoći građanima u
novcu.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije i Web stranici Općine i stupa
na snagu osam dana po objavi.
KLASA: 021-05/14-01-4
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
Članak 1.
U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija primjenjuju
se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Murter-Kornati (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju
uvjeti pod kojima »Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu:
korisnik) koji je svaka domaća ili strana fizička i pravna
osoba ostvaruje pravo na pristup informacijama koje
posjeduje, kojima raspolaže Općina Murter-Kornati kao
tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem ovlaštenik
prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup
informacijama a Općina Murter-Kornati ispunjava svoju
obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te
ograničenja prava na pristup informacijama.
Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje
Općina Murter-Kornati kao tijelo javne vlasti u obliku
dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem
drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički,
elektronički ili neki drugi zapis).
(2) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća
pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao
i obvezu Općine Murter-Kornati da omogući pristup
zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo
objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili
drugim propisom.
(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija
Općine Murter-Kornati od strane fizičkih ili pravnih
osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije
od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te
Stranica 92 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
informacije izrađene. Razmjena informacija između
tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog
djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Članak 4.
Općina Murter-Kornati ima obvezu na internetskim
stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije
koje posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga
rada na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1. ovog Pravilnika i čl. 92.
i 93. Statuta Općine Murter-Kornati.
II. Službenik za informiranje
Članak 5.
Općina Murter-Kornati obvezna je radi osiguravanja
prava na pristup informacijama donijeti Odluku kojom
će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
(u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo
osoba zaposlena u radnoj organizaciji Općine MurterKornati.
Članak 7.
Općina Murter-Kornati obvezna je upoznati javnost
sa službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na internet stranici na lako pretraživ
način.
Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog
objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju
Općine Murter-Kornati, kao i rješavanja pojedinačnih
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija.
Članak 9.
Službenik za informiranje unapređuje način obrade,
razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje
su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose
na rad Općine Murter-Kornati.
Članak 10.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi
s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na
pristup informacijama i pratećim propisima:
(1) zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja
zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom
zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom
u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže
traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta
koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je
prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
Petak, 18. srpnja 2014.
(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je,
kada i kako tražena informacija objavljena,
(5) obavještava podnositelja zahtjeva o produženju
roka za dostavu informacije,
(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da ga ispravi,
(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev
na odgovarajući način zadržava pravo da nepotpun ili
nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Općine MurterKornati u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,
(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s pružanjem
i dostavom tražene informacije,
(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o
zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Članak 11.
Službenik za informiranje obavlja i druge poslove
određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.
III. Službeni upisnik
Članak 12.
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama vodi službenik za informiranje.
Članak 13.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika, službenik za
informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
IV. Ograničenja prava na pristup informaciji
Članak 14.
Općina Murter-Kornati ograničit će pristup informacijama u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 15.
Općina Murter-Kornati ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna
tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme
trajanja tih postupaka.
Članak 16.
Općina Murter-Kornati može ograničiti pristup
informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,
sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka,
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna
tajna, sukladno zakonu,
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se
uređuje područje zaštite osobnih podataka,
5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela
Općine Murter-Kornati, a njeno bi objavljivanje prije
dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno
međunarodnim ugovorima,
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
Članak 17.
Općina Murter-Kornati može ograničiti pristup
informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino
objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano
vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog
postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva,
osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili
vlasnika.
Članak 18.
Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup
iz razloga navedenih u čl. 17. st. 3. ovog članka postaju
dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali
najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija
nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije
određen duži rok.
Članak 19.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji
podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17. ovog Pravilnika,
preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
Članak 20.
Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu
razlozi na temelju kojih je Općina Murter-Kornati kao
tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
V. Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Članak 21.
Općina Murter-Kornati omogućuje pristup informacijama:
(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome
radu na primjeren i dostupan način, odnosno davanjem
priopćenja, objavom na službenoj internet stranici,
objavom u javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči
Općine Murter-Kornati radi informiranja javnosti,
(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio
zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1) neposrednim davanjem informacije,
2) davanjem informacije pisanim putem,
3) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
4) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
traženu informaciju,
Broj 7 - Stranica 93
5) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje
prava na pristup informaciji.
Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako
ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji
je podnesen zahtjev.
Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe,
u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Murter-Kornati će učiniti svoje informacije dostupnima u
elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.
Općina Murter-Kornati nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati
uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati
(ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu
informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
VI. Zahtjev
Članak 25.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14).
Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička pošta) ili
usmenom obliku (osobno, telefonskim putem).
Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem
elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen
pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka evidentiraju
se u službenom Upisniku redoslijedom prema vremenu
nastanka.
Članak 28.
Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1) Pisani zahtjev u skladu sa odredbom Zakona o
pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i sjedište
tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke
koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime
i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev također sadrži način na koji korisnik želi
pristupiti informaciji, vlastoručni potpis podnositelja
zahtjeva, mjesto i datum podnošenja pisanog zahtjeva.
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani
zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će
Stranica 94 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
službenu bilješku kojeg će potpisati korisnik i službenik
za informiranje. O usmeno podnesenom zahtjevu koji je
podnesen telefonskim putem, službenik za informiranje
sastavit će službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored
elemenata koji sadrži pisani zahtjev (navedeno u čl. 28.
st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrijebiti, način na koji korisnik želi primiti sadržaj traženih
informacija, svrhu u koju se želi ponovno upotrijebiti
informacije i vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.
Članak 29.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina
Murter-Kornati odlučit će najkasnije u roku od 15 dana
od dana podnošenja urednog zahtjeva.
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije
uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje
Zakon o pravu na pristup informacijama.
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dan od dana
objave u „Službenome vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 008-02/14-07
URBROJ: 2182/18-01-1
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
Općina Murter-Kornati će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva
ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju
dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se
traženoj informaciji radi, Općina Murter-Kornati odbacit
će zahtjev rješenjem.
Članak 31.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana, računajući
od dana kad je Općina Murter-Kornati trebala odlučiti
o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija iz razloga
propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama.
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
38
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN,
broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 32. Statuta Općine
Murter-Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko -kninske
županije”, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine MurterKornati, na 7. sjednici, od 07. svibnja 2014. godine,
donosi
PLAN
nabave za 2014. godinu
Članak 32.
O produženju rokova Općina Murter-Kornati bez
odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj
rok produžen.
Naziv predmeta nabave
Evidencijski Procijenjena
broj
vrijednost
nabave
nabave
Petak, 18. srpnja 2014.
Vrsta postupka
JN
Ugovor o
JN/okvirni
sporazum
Planirani početak
postupka
Planirano trajanje
roba/usluge/ra
ugovora o JN ili
dovi
okvirnog sporazuma
Predstavničko i izvršna tijela
Reprezentacija
1
50.000
bagatelna nab.
roba
Usluge promidžbe i informiranja
2
50.000
bagatelna nab.
usluge
Uredski materijal i literatura
3
40.000
bagatelna nab.
Nabava FMC programa
4
25.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
Održavanje programa
5
15.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
Geodetski katastarske usluge
6.
70.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
Nabava dokumentacije za EU-fondove
7.
120.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
8
200.000
Ugovor
usluge
9
150.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
10
100.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
11
50.000
bagatelna nab.
Ugovor
usluge
Održavanje nerazvrstanih cesta
12
300.000
otvoreni post.
Ugovor
usluge
Materijal za održavanje neraz.cesta
13
100.000
bagatelna nab.
Održavanje javnih zelenih površ/kom.uslug
14
270.000
Administracija i upravljanje
roba
Prostorno planiranje
Izrada PPUO-Murter
Izrada studije prost. i gospod. razvoja općine
Prost. programska studija/uvale Hramin
Točkasta izmjena PPU - stara škola
Održavanje cesta i drugih javnih površina
radivi
Izgradnja i asfalt. cesta i nogost.
Dodatna ulaganja na građ. Objektima-cesta
15
200.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
Trg Rudina -proj.dokumentacija
16
150.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 95
Izgradnja i uređenje obale
Sanacija obale predio Luke
17
300.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
Uređenje obale/sanacija
18
200.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
Otkup pontona
300.000
Ugovor
Izgradnja javne rasvjete
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
19
270.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
20
120.000
bagatelna nab.
Ugovor
radovi
21
275.000
Ugovor
radovi
22
280.000
Ugovor
radovi
Ugovor
usluge
Izgradnja groblja
Izgradnja grobnica i ispračajne dvorane
Izgradnja oborinske odvodnje - Butina
Izgradnja oborinske odvodnje - Butina
Izgradnja obj. i uređ. Vodoopskrbe
Izgradnja obj. i uređ. vodoopskrbe
Izgradnja ostalih objekata
Rashodi intel.usluge proj.dokume.-Raduć
23
Ukupno
120.000
bagatelna nab.
3.755.000
40
KLASA: 330-05/14-07
URBROJ: 2182/18-01-14-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
Na temelju članka 32. Statuta Općine MurterKornati («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj: 4/13, odlučujući o prijedlogu Uprave komunalnog trgovačkog društva „Murtela“ d.o.o. iz Murtera,
Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati na 7. redovnoj
sjednici održanoj 07. svibnja 2014. godine, donosi
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
Z A K LJ U Č A K
kojim se odbija prijedlog Uprave
komunalnog trgovačkog društva
„Murtela“ d.o.o
____________________
39
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
32. Statuta Općine Murter-Kornati («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj: 4/13), Općinsko
vijeće Općine Murter-Kornati, na 7. sjednici, od 07.
svibnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Murtela“ d.o.o.
I.
Prihvaća se ostavka Iva Pleslić iz Murtera, na dužnost
člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Murtela
d.o.o. iz Murtera.
I.
Odbija se prijedlog Uprave komunalnog trgovačkog
društva „Murtela“ d.o.o. za izmjenu namjene prostora
javnog parkirališta na predjelu obale „Murterki škoji“ /
lokacija uz benzinsku crpku.
II.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije i Web stranici Općine i stupa
na snagu osam dana po objavi.
KLASA: 021-05/14-01-6
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
II.
Ovlašćuje se uprava trgovačkog društva Murtela
d.o.o. da temeljem ovog zaključka donese potrebne
odluke u skupštini društva, temeljem kojih će uprava
Društva provesti odredbe ovog Zaključka.
KLASA: 021-05/14-01-2
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
41
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
Na temelju članka 32. Statuta Općine Murter-Kornati («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 4/13, odlučujući o zamolbi Iva Šikić iz Murtera,
Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 7. sjednici,
od 07. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
kojim se prihvača zahtjev za oslobađanje od
obveza plaćanja komunalne nakande
Stranica 96 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
Prihvaća se zahtjev Iva Šikić, vlasnika mesnice Šikić
za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade
za razdoblje siječanj – srpanj 2014. godine, odnosno za
vrijeme izvođenja radova na gradnji sustava odvodnje
u ulici Butina a za koje vrijeme je rad mesnice bio bitno
otežan.
Petak, 18. srpnja 2014.
KLASA: 021-05/14-01-7
URBROJ: 2182/18-01-7
Murter, 07. svibnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
II.
Nalaže se stručnoj službi Općine da izradi i ovom
Vijeću dostavi detaljan popis pravnih i fizičkih osoba
kojima na jednak način i iz istih razloga rad bio bitno
otežan a sve radi odlučivanja o istim ili sličnim zahtjevima.
____________________
X.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
18
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 136/12) i članka 30 st. 1 toč. 8 Statuta
Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/09, 09/10, 05/11, 03/13), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 6. sjednici, od 06. lipnja 2014. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Promina za 2014. godinu
OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Promina za 2014. godinu (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 1/14) mijenja
se i glasi:
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
C. VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA (A-B)
PLAN 2014
4.943.400,00
4.873.400,00
70.000,00
4.943.400,00
2.045.900,00
2.897.500,00
0,00
IZMJENE
1.461.890,00
1.461.890,00
0,00
1.461.890,00
1.077.490,00
384.400,00
0,00
NOVI PLAN
6.405.290,00
6.325.290,00
70.000,00
6.405.290,00
3.123.390,00
3.281.900,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci, te manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine utvrđeni
su kako slijedi:
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
613 Porezi na imovinu
614 Porezi na robu i usluge
63
Potpore
633 Pomoći iz proračuna
633 Pomoći iz Županijskog proračuna
633 Pomoći Županijska uprava za ceste
633 Pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja
633 Pomoći Ministarstvo obrazovanja i športa
633 Pomoći Ministarstvo turizma
PLAN 2014
4.943.400,00
4.873.400,00
1.020.443,00
968.443,00
30.000,00
22.000,00
3.050.957,00
596.457,00
57.000,00
1.562.500,00
340.000,00
175.000,00
70.000,00
IZMJENE
1.461.890,00
1.461.890,00
130.238,00
130.238,00
0,00
0,00
1.231.652,00
0,00
28.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVI PLAN
6.405.290,00
6.335.290,00
1.150.681,00
1.098.681,00
30.000,00
22.000,00
4.282.609,00
596.457,00
85.652,00
1.562.500,00
340.000,00
175.000,00
70.000,00
Petak, 18. srpnja
633
633
634
634
634
634
64
641
642
65
653
7
71
711
72
721
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pomoći Ministarstvo kulture
Pomoći Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Tekuće pomoći Nacionalni park “Krka”
Tekuće pomoći FZOEU
Tekuće pomoći HZZ
Tekuće pomoći (Jadranska banka d.d.)
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Prihod od prodaje građevinskih objekata
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343 Bankarske usluge
36
Tekuće pomoći
363 Tekuće pomoći unutar opće države
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije (EKO Promina d.o.o.)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412 Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
422 Kontejneri
422 Uredska oprema i namještaj
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
9
Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora
92
Rezultat poslovanja
922 Višak prihoda
Broj 7 - Stranica 97
50.000,00
70.000,00
50.000,00
0,00
80.000,00
0,00
302.000,00
2.000,00
300.000,00
0,00
0,00
256.000,00
942.000,00
0,00
5.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
306.000,00
942.000,00
80.000,00
5.000,00
402.000,00
2.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
4.943.400,00
2.045.900,00
538.400,00
450.000,00
7.000,00
81.400,00
961.000,00
39.000,00
317.000,00
398.000,00
15.000,00
192.000,00
10.000,00
10.000,00
350.000,00
350.000,00
1.461.890,00
1.077.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.652,00
47.642,00
47.642,00
-150.000,00
-150.000,00
6.405.290,00
3.123.390,00
538.400,00
450.000,00
7.000,00
81.400,00
1.034.652,00
39.000,00
317.000,00
398.000,00
15.000,00
265.652,00
57.642,00
57.642,00
200.000,00
200.000,00
137.500,00
137.500,00
49.000,00
49.000,00
0,00
2.897.500,00
580.000,00
580.000,00
2.217.500,00
2.137.500,00
0,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
1.091.196,00
0,00
1.091.196,00
384.400,00
0,00
0,00
384.400,00
299.000,00
85.400,00
0,00
0,00
0,00
152.500,00
152.500,00
1.140.196,00
49.000,00
1.091.196,00
3.281.900,00
580.000,00
580.000,00
2.601.900,00
2.436.500,00
85.400,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu za 2014. godinu u ukupnoj svoti
od 6.405.290,00 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji Posebnom dijelu
Proračuna za 2014. godinu.
POSEBAN DIO
Stranica 98 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2014
UKUPNO RASHODI / IZDACI
4.943.400,00
Razdjel 10
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1.699.400,00
Glava 1001
PREDSTAVNIČKO TIJELO
94.000,00
Program
A01 100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
94.000,00
Aktivnost
A100003 Rashodi za rad predstavničkih tijela
94.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
94.000,00
3
Rashodi poslovanja
94.000,00
32
Materijalni rashodi
94.000,00
329
Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih t
ijela(povjerenstva i sl) 94.000,00
0,00
Glava 1002
IZVRŠNO TIJELO I ADMINISTRACIJA
1.605.400,00
Program
100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.205.400,00
Aktivnost
A100001 Rashodi za zaposlene u administraciji
566.400,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
566.400,00
3
Rashodi poslovanja
566.400,00
31
Rashodi za zaposlene
538.400,00
311
Plaće za redovan rad
375.000,00
311
Plaće Javni radovi
75.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.000,00
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
60.000,00
313
Doprinosi za zapošljavanje
10.000,00
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje Javni radovi
10.200,00
313
Doprinosi za zapošljavanje Javni radovi
1.200,00
32
Materijalni rashodi
28.000,00
321
Naknade za prijevoz
13.000,00
321
Naknade za prijevoz JR
15.000,00
Glava 1002
IZVRŠNO TIJELO I ADMINISTRACIJA
639.000,00
Program
100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
639.000,00
Aktivnost
A100002 Zajednički mat.rashodi uprave i administracije
639.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
639.000,00
3
Rashodi poslovanja
599.000,00
32
Materijalni rashodi
439.000,00
321
Službena putovanja
6.000,00
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
12.000,00
322
Energija
70.000,00
322
Energija JR
5.000,00
322
Energija OGI
15.000,00
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.000,00
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje JR
5.000,00
322
Sitni iventar i auto gume
5.000,00
323
Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,00
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
323
Usluge promidžbe i informiranja
13.000,00
323
Komunalne usluge
10.000,00
323
Odvjetničke usluge
50.000,00
323
Geodetsko-katastarske usluge
40.000,00
323
Ugovori o djelu
10.000,00
323
Računalne usluge
10.000,00
323
Ostale usluge (registracije,tiskarske, uvezivanje)
20.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
15.000,00
329
Premije osiguranja (prijevoz.sredstava, zaposlenika i sl.
10.000,00
329
Izbori (EU Parlament)
0,00
329
Reprezentacija
10.000,00
329
Članarine
8.000,00
329
Tekuća pričuva
10.000,00
329
Rashodi protokola ( Dan Općine, Tradicionalne prominske igre,
Velika Gospa, Božićna priredba)
60.000,00
34
Financijski rashodi
10.000,00
343
Kamate i troškovi ovrha
0,00
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
36
Pomoći unutar općeg proračuna
150.000,00
363
Sufinanciranje nabavke komunalnog vozila
150.000,00
38
Ostali rashodi
0,00
382
Kapitalne donacije (EKO Promina d.o.o.)
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000,00
Petak, 18. srpnja 2014.
IZMJENE
1.461.890,00
1.062.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVI PLAN
6.405.290,00
2.761.890,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
1.062.490,00
1.062.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.490,00
1.062.490,00
1.062.490,00
1.062.490,00
1.062.490,00
73.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
28.652,00
5.000,00
0,00
0,00
2.667.890,00
2.267.890,00
566.400,00
566.400,00
566.400,00
538.400,00
375.000,00
75.000,00
7.000,00
60.000,00
10.000,00
10.200,00
1.200,00
28.000,00
13.000,00
15.000,00
1.701.490,00
1.701.490,00
1.701.490,00
1.701.490,00
1.661.490,00
512.652,00
6.000,00
5.000,00
12.000,00
70.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
13.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
28.652,00
15.000,00
8.000,00
10.000,00
40.000,00
47.642,00
47.642,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
1.091.196,00
1.091.196,00
0,00
100.000,00
57.642,00
47.642,00
10.000,00
0,00
0,00
1.091.196,00
1.091.196,00
40.000,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
422
Uredska oprema i namještaj
Glava 1009 KOMUNALNE DJELATNOSTI
Program
104 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost
A100007 Javna rasvjeta
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Energija za javnu rasvjetu
323
Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete
A100012 Održavanje komunalne infrastrukture
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Održavanje i čišćenje javnih površina
323
Održavanje nerazvrstanih cesta
323
Zdravstvene i veterinarske usluge
Glava 1010 NABAVKA I IZGRADNJA DUGOTRAJNE IMOVINE
Program
109 Gradnja i nabavka dugotrajne imovine
Aktivnost
K100001 Planska,projektna i troškovnička dokumentacija
Izvor
POMOĆI IZ PRORAČUNA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Planska,projektna i troškovnička dokumentacija
K100005 Sanacija cesta
Izvor
POMOĆI IZ PRORAČUNA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Asfaltiranje narazvrstanih cesta
K100002 Izgradnja igrališta
Izvor
POMOĆI IZ PRORAČUNA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
421
Izgradnja športskog igrališta “ Žagra”
K100010 Rasvjeta
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Izgradnja javne rasvjete - LED
K100011 Izgradnja cesta
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Tematski put
K100012 Nabavka kontejnera
Izvor
Pomoći FZOEU
4
Nabavka kontejnera
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
422
Nabavka kontejnera
K100004 Sanacija zgrade općine
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Glava 1004
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program
105 Predškolski odgoj
Aktivnost
A100008 Predškolski odgoj
Izvor
POMOĆI IZ PRORAČUNA
3
Rashodi poslovanja
36
Tekuće pomoći
363
Tekuća pomoć za rad vrtića
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Oprema za vrtić
Glava 1005
KULTURA
Program
108
Manifestacije i kulturna zbivanja
Aktivnost
A100011
Manifestacije i kulturna zbivanja
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
70.000,00
60.000,00
20.000,00
2.817.500,00
2.817.500,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Broj 7 - Stranica 99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.400,00
384.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.000,00
299.000,00
299.000,00
299.000,00
299.000,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
70.000,00
60.000,00
20.000,00
3.201.900,00
3.201.900,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
85.400,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Stranica 100 - Broj 7
38
381
381
Glava
Program
Aktivnost
Izvor
3
38
381
Glava
Program
Aktivnost
Izvor
3
36
363
Izvor
3
38
381
Glava
Program
Aktivnost
Izvor
3
38
381
Glava
Program
Aktivnost
Izvor
3
37
372
372
372
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Materijalni rashodi 30.000,00
Donacija Radio Drniš 10.000,00
Donacija KUU Promina 20.000,00
1008
SPORT
108
Manifestacije i sportska zbivanja
A100011
Manifestacije i sportska zbivanja
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja 10.000,00
Materijalni rashodi 10.000,00
Donacija DŠR “Sport za sve”
1006
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
102
Protupožarna i civilna zaštita
A100005
Rashodi za protupožarnu i civilnu zaštitu
POMOĆI IZ PRORAČUNA
Rashodi poslovanja 120.000,00
Tekuće pomoći
120.000,00
Tekuće pomoći za DVD 120.000,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
rashodi poslovanja 4.000,00
Tekuće donacije
4.000,00
Tekuća pomoć za gorsku službu spašavanja
1011
GRAĐANSKE UDRUGE
110,00
GRAĐANSKE UDRUGE
A100013
GRAĐANSKE UDRUGE
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja 5.000,00
Tekuće donacije
5.000,00
Donacija “ Udruga 142 brigade HV”
1007
SOCIJALNA ZAŠTITA
103
Socijalna zaštita
A100006
Socijalna zaštita stanovništva
OPĆI PRIHODI I PRIMICI, POMOĆI IZ PRORAČUNA
Rashodi poslovanja 137.500,00
Naknade građanima i kućanstvima
Naknade građanima u novcu
Naknade građanima u naravi
Pomoć starima i nemoćnima (OGI)
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
124.000,00
124.000,00
124.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
15.000,00
137.500,00
65.000,00
72.500,00
0,00
Petak, 18. srpnja 2014.
30.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
152.500,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
124.000,00
124.000,00
124.000,00
120.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
152.500,00
152.500,00
152.500,00
152.500,00
152.500,00
65.000,00
72.500,00
15.000,00
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
KLASA:400-06/14-01/1
URBROJ:2182/09-14-01
Oklaj, 06. lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
PROJEKCIJA PRORAČUNA 2014. - 2016. GODINA
OPĆI DIO
A.
B.
C.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA (A-B)
plan 2014.
4.943.400,00
4.873.400,00
70.000,00
4.943.400,00
2.045.900,00
2.897.500,00
0,00
procjena 2015.
16.329.918,00
16.019.718,00
310.200,00
16.329.918,00
2.117.418,00
14.212.500,00
0,00
procjena 2016.
13.138.117,00
12.627.817,00
510.300,00
13.138.117,00
2.138.177,00
11.000.000,00
0,00
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
63
Potpore
64
Prihodi od imovine
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
32
Materijalni rashodi
34
Financijski rashodi
36
Tekuće pomoći
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
38
Donacije i ostali rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
C.VIŠAK/MANJAK PRIHODA
9
Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora
Broj 7 - Stranica 101
plan 2014.
4.943.400,00
4.873.400,00
1.020.443,00
3.050.957,00
302.000,00
procjena 2015.
16.329.918,00
16.019.718,00
1.000.000,00
14.019.718,00
450.000,00
procjena 2016.
13.138.117,00
12.627.817,00
1.000.000,00
10.327.817,00
700.000,00
500.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
4.933.400,00
2.045.900,00
538.400,00
961.000,00
10.000,00
350.000,00
550.000,00
310.200,00
300.000,00
10.200,00
16.329.918,00
2.117.418,00
549.168,00
980.220,00
10.200,00
357.000,00
600.000,00
510.300,00
500.000,00
10.300,00
13.138.117,00
2.138.177,00
554.552,00
989.830,00
10.300,00
360.500,00
137.500,00
49.000,00
2.897.500,00
580.000,00
2.217.500,00
100.000,00
140.250,00
49.980,00
14.212.500,00
0,00
14.212.500,00
0,00
141.625,00
50.470,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
____________________
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014.-2016.
BROJ
KONTA
1
Program
3
38
382
Program
4
41
412
4
42
421
4
42
421
4
UKUPNO
INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ
/KAPITALNA DONACIJA
2
SVEUKUPNO
100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne donacije EKO Promina d.o.o.
109 NABAVKA I IZGRADNJA
DUGOTRAJNE IMOVINE
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Planska, projektna i troškovnička dokumentacija
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja športskog igrališta “Žagra”
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2014 NOVI PLAN 2014
3
4
3.047.500,00
4.287.696,00
150.000,00
1.091.196,00
150.000,00
1.091.196,00
150.000,00
1.091.196,00
150.000,00
1.091.196,00
150.000,00
1.091.196,00
2015
2016 ( od 4 do 5)
5
6
7
14.212.500,00 11.000.000,00 29.500.196,00
0,00
0,00 1.091.196,00
0,00
0,00 1.091.196,00
0,00
0,00 1.091.196,00
0,00
0,00 1.091.196,00
0,00
0,00 1.091.196,00
2.897.500,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
150.000,00
150.000,00
14.212.500,00 11.000.000,00 28.409.000,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
580.000,00
4.687.500,00
0,00 6.450.000,00
4.687.500,00
0,00 6.450.000,00
4.687.500,00
0,00 6.450.000,00
4.687.500,00
0,00 6.450.000,00
525.000,00
0,00
700.000,00
525.000,00
0,00
700.000,00
525.000,00
0,00
700.000,00
525.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
3.196.500,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
1.762.500,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
150.000,00
150.000,00
Stranica 102 - Broj 7
42
421
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Projekt LED rasvjeta
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI
OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja poduzetničke zone
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI
OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja turističke zone
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI OD
OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Centar za oporabu građevinskog otpada
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI OD
OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja javne kanalizacijske mreže
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI OD
OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Obnova zaštićenog spomenika kulture “ Sklop kuća Ćorići”
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI/ POMOĆI
OD OSTALIH SUBJEKATA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Katastarske izmjere općine
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Uredska oprema i namještaj
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Tematski put
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
42
421
4
45
451
Petak, 18. srpnja 2014.
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
349.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
____________________
19
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08) i članka 30 st. 1 toč. 8 Statuta Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 10/09, 09/10, 5/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 6. sjednici, od 06. lipnja 2014. godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna za 2013. godinu
OPĆI DIO
A.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
PLANIRANO
3.629.518,00
3.598.018,00
31.500,00
OSTVARENO
3.236.600,00
3.210.953,00
25.647,00
INDEX
89,17
89,24
81,42
Petak, 18. srpnja
B.
C.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
UKUPNI RASHODI I IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA (A-B)
Manjak prihoda iz prethodne godine-preneseni
Ukupan manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju
2.676.205,00
2.466.410,00
209.795,00
953.313,00
-953.313,00
0,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
3.629.518,00
6
Prihodi poslovanja
3.598.018,00
61
Prihodi od poreza
1.220.537,00
611 Porez i prirez na dohodak
1.150.000,00
613 Porezi na imovinu
38.000,00
614 Porezi na robu i usluge
32.537,00
63
Potpore
1.555.481,00
633 Potpore iz proračuna
851.000,00
633 Pomoći iz županijskih proračuna
533.481,00
634 Tekuće pomoći NP Krka
30.000,00
634 Tekuće pomoći HZZ
141.000,00
64
Prihodi od imovine
402.000,00
641 Prihodi od financijske imovine
2.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine
400.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 420.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade
420.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
31.500,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
4.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine
4.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
27.500,00
721 Prihod od prodaje građevinskih objekata
7.500,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
20.000,00
Broj 7 - Stranica 103
2.579.048,00
2.368.635,00
210.413,00
657.552,00
96,37
96,04
100,29
68,98
225.527,00
OSTVARENO
3.236.600,00
3.210.953,00
1.063.633,00
1.006.203,00
30.932,00
26.498,00
1.447.651,00
833.139,00
530.600,00
0,00
83.912,00
379.524,00
272,00
379.252,00
320.145,00
320.145,00
25.647,00
2.838,00
2.838,00
22.809,00
3.609,00
19.200,00
INDEX
89,17
89,24
87,14
87,50
81,40
81,44
93,07
97,90
99,46
0,00
59,51
94,41
13,60
94,81
76,23
76,23
81,42
70,95
70,95
82,94
48,12
96,00
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI
2.676.205,00
2.579.048,00
3
Rashodi poslovanja
2.466.410,00
2.368.635,00
31
Rashodi za zaposlene
614.580,00
614.020,00
311 Plaće
533.100,00
533.004,00
313 Doprinosi na plaće
81.480,00
81.016,00
32
Materijalni rashodi
925.271,00
929.619,00
321 Naknade troškova zaposlenima
32.100,00
28.857,00
322 Rashodi za materijal i energiju
386.000,00
369.748,00
323 Rashodi za usluge
163.631,00
158.160,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
13.500,00
12.295,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
330.040,00
360.559,00
34
Financijski rashodi
436.940,00
367.226,00
343 Bankarske usluge
9.000,00
9.213,00
343 Ostali nespomenuti financijski rashodi
355.510,00
358.013,00
343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
72.430,00
0,00
36
Tekuće pomoći
325.000,00
294.000,00
363 Tekuće pomoći unutar opće države
325.000,00
294.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade153.619,00152.770,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
153.619,00
152.770,00
38
Donacije i ostali rashodi
11.000,00
11.000,00
381 Tekuće donacije
11.000,00
11.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
209.795,00
210.413,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
73.185,00
73.185,00
412 Nematerijalna imovina
73.185,00
73.185,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
136.610,00
137.228,00
421 Građevinski objekti
26.520,00
26.520,00
422 Nabavka kontejnera
110.090,00
110.708,00
C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
9
Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora
953.313,00
657.552,00
92
Rezultat poslovanja
0,00
922 Višak prihoda
953.313,00
657.552,00
96,37
96,04
99,91
99,98
99,43
100,47
89,90
95,79
96,66
91,07
109,25
84,04
102,37
100,70
0,00
90,46
90,46
99,45
99,45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,45
100,00
100,56
Stranica 104 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
POSEBAN DIO
BROJ
KONTA
Razdjel
Glava
Program
Glava
Program
Program
10
1001
100
A100003
3
32
329
329
329
1002
100
A100001
3
31
311
311
313
313
313
313
32
321
321
A100002
3
32
321
321
322
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
323
324
329
329
329
329
329
34
343
343
343
36
363
104
A100007
3
32
322
323
A100012
3
32
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
2.676.205,00
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.676.205,00
PREDSTAVNIČKO TIJELO
303.040,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
303.040,00
Rashodi za rad predstavničkih tijela
303.040,00
Rashodi poslovanja
303.040,00
Materijalni rashodi
303.040,00
Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih ž
tijela (povjerenstva i sl)
72.000,00
Izdaci za izbore
188.040,00
Rashodi protokola
43.000,00
IZVRŠNO TIJELO I ADMINISTRACIJA
2.373.165,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2.013.546,00
Rashodi za zaposlene u administraciji
634.680,00
Rashodi poslovanja
634.680,00
Rashodi za zaposlene
614.580,00
Plaće za redovan rad
455.400,00
Plaće Javni radovi
77.700,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
61.500,00
Doprinosi za zapošljavanje
7.900,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje Javni radovi
10.500,00
Doprinosi za zapošljavanje Javni radovi
1.580,00
Materijalni rashodi
20.100,00
Naknade za prijevoz
7.000,00
Naknade za prijevoz JR
13.100,00
Zajednički mat.rashodi uprave i administracije
795.440,00
Rashodi poslovanja
795.440,00
Materijalni rashodi
228.500,00
Službena putovanja
9.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
12.000,00
Energija
50.000,00
Energija JR
3.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje JR10.000,00
Sitni iventar i auto gume
6.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
25.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
13.000,00
Komunalne usluge
6.000,00
Intelektualne i osobne usluge
6.000,00
Računalne usluge
10.000,00
Ostale usluge (registracije,tiskarske, uvezivanje)
10.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
13.500,00
Premije osiguranja (prijevoz.sredstava, zaposlenika i sl. 5.000,00
Reprezentacija
5.000,00
Članarine
7.000,00
Tekuća pričuva
10.000,00
Županija eksploatacija
0,00
Financijski rashodi
436.940,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
9.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
355.510,00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
72.430,00
Tek.pomoći unutar opće države
130.000,00
Prijenos sredstava(komunalno poduzeće)
130.000,00
Održavanje komunalne infrastrukture
373.631,00
Javna rasvjeta
350.000,00
Rashodi poslovanja
350.000,00
Materijalni rashodi
350.000,00
Energija za javnu rasvjetu
300.000,00
Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete
50.000,00
Održavanje komunalne infrastrukture
23.631,00
Rashodi poslovanja
23.631,00
Materijalni rashodi
23.631,00
OSTVARENO
2.579.048,00
2.579.048,00
298.975,00
298.975,00
298.975,00
298.975,00
298.975,00
INDEX
96,37
96,37
98,66
98,66
98,66
98,66
98,66
69.476,00
188.032,00
41.467,00
2.280.073,00
1.941.307,00
634.012,00
634.012,00
614.020,00
455.400,00
77.604,00
61.479,00
7.742,00
10.476,00
1.319,00
19.992,00
6.940,00
13.052,00
739.204,00
739.204,00
252.980,00
7.464,00
1.400,00
11.435,00
47.174,00
2.554,00
2.387,00
7.154,00
5.257,00
26.018,00
20.728,00
14.679,00
5.195,00
5.528,00
9.825,00
12.305,00
12.294,00
4.947,00
3.922,00
6.660,00
8.600,00
37.454,00
367.226,00
9.213,00
358.013,00
0,00
119.000,00
119.000,00
361.299,00
337.898,00
337.898,00
337.898,00
293.785,00
44.113,00
23.401,00
23.401,00
23.401,00
96,49
100,00
96,43
96,08
96,41
99,89
99,89
99,91
100,00
99,88
99,97
98,00
99,77
83,48
99,46
99,14
99,63
92,93
92,93
110,71
82,93
46,67
95,29
94,35
85,13
47,74
71,54
87,62
104,07
103,64
112,92
86,58
92,13
98,25
123,05
91,07
98,94
78,44
95,14
86,00
84,04
102,37
100,70
0,00
91,54
91,54
96,70
96,54
96,54
96,54
97,93
88,23
99,03
99,03
99,03
Petak, 18. srpnja
Program
Glava
Program
Glava
Program
Glava
Program
Glava
Program
Glava
Program
323
323
109
K100001
4
41
412
K100011
4
42
421
K100012
4
42
422
1003
105
A100008
3
36
363
1004
108
A100011
3
38
381
381
1005
108
A100011
3
38
381
1006
102
A100005
3
36
363
38
381
1007
103
A100006
3
37
372
372
372
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Uređenje spomenika i zelenih otoka
Zdravstvene i veterinarske usluge
Gradnja i nabavka dugotrajne imovine
Planska,projektna i troškovnička dokumentacija
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Projektna i troškovnička dokumentacija
Izgradnja cesta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Tematski put
Nabavka kontejnera
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nabavka kontejnera
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Predškolski odgoj
Predškolski odgoj
Rashodi poslovanja
Tekuće pomoći
Tekuća pomoć za rad vrtića
KULTURA
Manifestacije i kulturna zbivanja
Manifestacije i kulturna zbivanja
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Donacija Radio Drniš
Donacija KUU Promina
SPORT
Manifestacije i sportska zbivanja
Manifestacije i sportska zbivanja
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Donacija DŠR “Sport za sve”
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Protupožarna i civilna zaštita
Rashodi za protupožarnu i civilnu zaštitu
Rashodi poslovanja
Tekuće pomoći
Tekuće pomoći za DVD
Tekuće donacije
Tekuća pomoć za gorska služba i civilna zaštita
SOCIJALNA ZAŠTITA
Socijalna zaštita
Socijalna zaštita stanovništva
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima
Naknade građanima u novcu
Naknade građanima u naravi
Pomoć starima - OGI
3.631,00
20.000,00
209.795,00
73.185,00
73.185,00
73.185,00
73.185,00
26.520,00
26.520,00
26.520,00
26.520,00
110.090,00
110.090,00
110.090,00
110.090,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
1.000,00
1.000,00
153.619,00
153.619,00
153.619,00
153.619,00
153.619,00
66.700,00
64.300,00
22.619,00
Broj 7 - Stranica 105
3.631,00
19.770,00
209.787,00
73.185,00
73.185,00
73.185,00
73.185,00
26.520,00
26.520,00
26.520,00
26.520,00
110.082,00
110.082,00
110.082,00
110.082,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
76.000,00
76.000,00
76.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
1.000,00
1.000,00
152.770,00
152.770,00
152.770,00
152.770,00
152.770,00
66.700,00
63.451,00
22.619,00
100,00
98,85
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,45
99,45
99,45
99,45
99,45
100,00
98,68
100,00
Ovo izvješće će se objaviti na internet stranicama Općine Promina i u “ Službenom vijesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:400-06/11-01/1
URBROJ:2182/09-14-01
Oklaj, 06. lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
Stranica 106 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
20
Na temelju članka 30.stavak 1.točka 2.Statuta Općine
Promina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
¨ broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13 ), Općinsko
vijeće Općine Promina na 6.sjednici od 06.lipnja 2014
godine, donosi
DOPUNU
izmjena i dopuna poslovnika Općinskog
vijeća Općine Promina
Članak 1.
U izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog
vijeća Općine Promina iza članka 2.dodaje se članak
3a. koji glasi :
Članak 3a.
Ovlašćuje se odbor za statut i poslovnik da utvrdi
i izda pročišćeni tekst poslovnika Općinskog vijeća
Općine Promina.
Članak 3.
Ova dopuna izmjena i dopuna poslovnika Općinskog
vijeća Općine Promina stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije ¨
Klasa : 012-04/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 14.svibnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
21
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o općinama
koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa
smanjenim sadržajem (»Narodne novine«, br.163/04),
članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13) i članka 30.stavak 1.toč.3. Statuta
Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 6. sjednici, od 06.
lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju 1. Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Promina
Članak 1.
Donose se 1. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem
(dalje u tekstu: Plan).
Petak, 18. srpnja 2014.
Planom je u cijelosti obuhvaćeno područje jedinice lokalne samouprave Općina Promina.
Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim grafičkim
prikazima elaborata Plana u mjerilu 1:5.000.
Članak 2.
Elaborat „1. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim
sadržajem“ izrađen od tvrtke URBING doo Zagreb,
2014. godine, sastavni je dio Odluke o donošenju Plana,
a sastoji se od slijedećeg:
A. TEKSTUALNI DIO:
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. GRAFIČKI DIO:
a. IZVADAK IZ PROSTORNOG PLANA
ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE
(mjerilo 1:100000):
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA
b. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
(mjerilo 1: 5000):
karte 4.08., 4.09.,4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.19.,
4.20., 4.21., 4.22., 4.26., 4.27., 4.31., 4.32.
C. OBVEZNI PRILOZI PLANA
Članak 3.
Mijenja se Članak 7. na način da glasi:
»Zahvati u prostoru od važnosti za Državu su:
Prometne građevine
a) koridor državne brze ceste Šibenik – Drniš – Knin
- BiH
a) Željezničke građevine s pripadajućim
građevinama:
• planirana željeznička pruga Gračac – Radučić –
Oklaj – Šibenik – Split
Energetske građevine
a) Energetske građevine:
• prijenosni sustavi
o dalekovod 400 kV TS Konjsko – TS Obrovac
Zaštićena područja
a) zaštićene prirodne vrijednosti b) kulturnopovijesne cjeline«
Članak 4.
Mijenja se Članak 8. na način da glasi:
»Zahvati u prostoru od važnosti za Županiju su:
Prometne građevine
a) cestovne građevine s pripadajućim građevinama
i uređajima
• postojeće i planirane županijske ceste
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Energetske građevine
a) elektroenergetske građevine
• prijenosni sustavi: dalekovod 110 – 30/35 kV s
trafostanicama i rasklopnim postrojenjima
Vodne građevine
a) građevine za korištenje vode
• građevine za vodoopskrbu – građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i
transporta vode koji pripadaju vodoopskrbnim sustavima
Promina (Miljacka)
Građevine za postupanje s otpadom a) transfer
stanice
b) građevine za gospodarenje građevnim otpadom«
Broj 7 - Stranica 107
Članak 8.
Dopunjuje se Članak 67. na način da se u 1. stavku
dodaje novipodstavak koja glasi:
»građevine u kojima se koristi bioplin za proizvodnju
energije,«
Članak 9.
Mijenja se Članak 68. na način da glasi:
»Sklopom gospodarskih građevina za obavljanje
poljoprivrednih djelatnosti (u nastavku: poljoprivredno gospodarstvo - farma)se smatra funkcionalno
povezana grupa građevina na pripadajućem zemljištu
koje se u pravilu smještavaju izvan građevinskih
područja na zemljištu ne manjem od 1 ha za prijavljeno
poljoprivredno gospodarstvo.
Članak 5.
U Članku 13. mijenjaju se stavci 4. i 5. na način da
glase:
»Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene
i uređene građevne čestice i druge površine privedene
različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice
zemljišta površine do 5.000 m2 koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu.
Poljoprivredno zemljište u smislu ovih odredbi može
činiti jedna ili više međusobno povezanih katastarskih čestica (vlastito poljoprivredno zemljište, zakup
državnog zemljišta, zakup privatnog zemljišta) koje
se moraju nalaziti na području teritorija Općine i čija
ukupna površina mora zadovoljavati propisani kriterij
o potrebnoj veličini zemljišta. Zemljište treba biti privedeno namjeni i zasađeno trajnim poljoprivrednim
nasadima na najmanje 70% površine.
Neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili
više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih
čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m2.«
Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova
za izgradnju građevina iz članka 69. ne može se prenamjeniti niti parcelirati na manje dijelove.«
Članak 10.
Mijenja se Članak 69. na način da glasi:
»Građevine koje se mogu graditi u sklopu poljoprivrednog gospodarstva su:
• stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika
i uposlenih djelatnika
• osnovne gospodarske građevine za potrebe biljne
i stočarske proizvodnje,
• građevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
• pomoćne građevine (garaža, spremišta poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),
• građevine ugostiteljsko-turističke namjene za
potrebe seoskog turizma smještajnog kapaciteta do
najviše 10 ležaja te najveće ukupne bruto površine do
200 m2,
• građevine u kojima se koristi bioplin za proizvodnju energije.
Članak 6.
U Članku 34. iza 2. stavka dodaje se novi 3. stavak
koji glasi:
»Unutar građevinskih područja naselja osim područja
koja su zaštićena kao kulturno dobro, moguće je planirati
smještaj kolektora i/ili panela snage manje od 200 kW,
uz sljedeće uvjete gradnje:
- kolektori i/ili paneli mogu se postavljati samo na
postojeće ili planirane
građevine kao i na postojeće ili planirane
nadstrešnice,
- prilikom postavljanja panela ili kolektora na plohu
krova paneli ili kolektori ne smiju svojom površinom
izlaziti izvan vertikalne projekcije krovišta,
- prilikom postavljanja kolektora / fotonaponskih panela na građevine ili nadstrešnice potrebno je
zadovoljiti sve bitne zahtjeve za građevinu sukladno
posebnom propisu,
- smještaj kolektora ili fotonaponskih panela
mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema
drugim zgradama u kojima rade i borave ljudi, važnijim
infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne
namjene i sl.) odnosno da odbljeskom svjetlosnog
zračenja ne stvara nepoželjne uvjete za okolinu.«
Građevine iz prethodnog stavka moraju se graditi
kao jedinstveni građevni i funkcionalni sklop koji može
imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje
otpadnih voda) i energetski sustav. Prilikom smještaja
planiranih građevina potrebno je ispuniti sve propisane
uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.
Članak 7.
U Članku 66. iza zadnjeg podstavka dodaju se novi
podstavci koji glasi:
»- vjetroelektrane, sunčeve elektrane i ostali obnovljivi izvori energije,
- gospodarenje građevnim otpadom.«
Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih
građevina, a istovremeno ili tek u slijedećim etapama
izgradnja pratećih stambenih građevina i građevina
ugostiteljsko- turističke namjene.
Stambenim građevinama za potrebe stanovanja
vlasnika i uposlenih djelatnika smatraju se građevine
Stranica 108 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
individualne stambene izgradnje (višeobiteljske,
samostojeće).
Maksimalna izgrađenost parcele iznosi 10% površine
parcele (Kig=0.1), najveća dozvoljena katnost iznosi
prizemlje ili suteren + potkrovlje (E=Pr ili S+Pk),
visina građevine ne može biti veća od 8 metara, te koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤0,1.«
Članak 11.
Mijenja se Članak 73. na način da glasi:
»GRAĐEVINE ZA UZGOJ ŽIVOTINJA
(TOVILIŠTA) - GRAĐEVINE U KOJIMA SE KORISTI
BIOPLIN ZA PROIZVODNJU ENERGIJE
Propisuju se sljedeći uvjeti za gradnju građevine za
uzgoj životinja (tovilišta):
• Maksimalna izgrađenost parcele iznosi 40%
površine parcele (Kig=0,4),
• najveća dozvoljena katnost iznosi prizemlje + potkrovlje (E=Pr+Pk),
• visina građevine ne može biti veća od 6 metara,
• koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤0,3.
Propisuju se sljedeći uvjeti za gradnju građevina u
kojima se koristi bioplin za proizvodnju energije:
• oblikom građevna čestica mora omogućiti optimalno iskorištavanje preostale planirane površine,
• ograda građevne čestice može biti najveće visine
od 2 metra s time da neprovidni dio ograde ne može biti
viši od 1 metar iznad tla,
• oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti u
skladu s tehničko –
tehnološkim uvjetima planiranog proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva za građevinu
i drugih uvjeta propisanih zakonskim i tehničkim propisima,
• najmanji kig=0,1 a najveći kig=0,5,
• najveća katnost građevine iznosi E=Po ili
S+Pr+1,
• koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤1,5,
• najveća visina građevine V=10 m, iznimno je
dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana tehničko – tehnološkim zahtjevima proizvodnog
procesa,
• udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi
najmanje visinu građevine ali ne manje od 5 metara,
• udaljenost od regulacijskog pravaca iznosi najmanje
5 metara,
• najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,
• pristup na građevnu česticu i u samu građevinu treba
omogućiti kretanje osobama smanjene pokretljivosti,
• na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96.,
• građevna čestica mora imati osigurane komunalne
i ostale infrastrukturne priključke (voda, struja, odvodnja),
• u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje
ne postoji izveden sustav odvodnje naselja moguće je
privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih
jama uz izvedbu sustava pročišćavanja voda sukladno
Petak, 18. srpnja 2014.
posebnim propisima,
• za planiranu građevinu ili proizvodni proces
potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš odnosno
ocjenu prihvatljivosti zahvata na okoliš sukladno Uredbi
o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ukoliko se ista nalazi na popisu zahvata u prilogu navedene Uredbe.«
Članak 12.
U Članku 75. mijenja se tablica na način da se u prvom stupcu pod nazivom „Broj uvjetnih grla“ u drugom
retku dodaje riječ „do“ te se briše brojka „10“.
Članak 13.
Mijenja se Članak 83. na način da glasi:
Planom se odreñuju izdvojena građevinska
područja izvan naselja gospodarske zone:
• proizvodne namjene (oznake namjene I):
Suknovci, (na području naselja Suknovci),
površine 9,6 ha.
• poslovne i proizvodne namjene (oznaka namjene
I, K1):
Oklaj (na području naselja Oklaj), površine
20,7ha,
• proizvodne namjene za smještaj solarne elektrane
(oznake namjene
IPs,):
- Gaj, površine 122,2 ha (na području naselja Čitluk,
Mratovo)
- Razvodsko plandište (na području naselja
Razvođe), površine
211,8 ha i
- Suknovci, (na području naselja Suknovci),
površine 15,0 ha.
• proizvodne namjene za smještaj sadržaja vezanih
uz eksploataciju i preradu mineralnih sirovina (oznake
namjene IE):
- zona Bila strana, površine 8,6 ha.
• komunalno servisne namjene (oznaka namjene
K3):
- transfer stanica Lukar
• za gospodarenje građevinskim otpadom (oznaka
namjene OG):
- zona Džapići-Čveljići površine 12,2 ha i
- zona Mratovo površine 5,6 ha.
Pod djelatnostima proizvodne namjene (I) podrazumijevaju se industrijski, obrtnički, zanatski i gospodarski pogoni, građevine u kojima se biomasa koristi za
proizvodnju energije, vjetroelektrane, sunčeve elektrane
i ostali obnovljivi izvori energije, asfaltne baze, prerada
kamena, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke grañevine.
Pod djelatnostima poslovne namjene (K1)
podrazumijevaju se sadržaji poslovnog, upravnog,
trgovačkog i uslužnog tipa, trgovački centri, benzinske
postaje, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš,
komunalno – servisni i prateći skladišni prostori i
poslovni hoteli.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pod djelatnostima proizvodne namjene za
smještaj solarne elektrane (IPs)
podrazumijevaju grañevine za proizvodnju struje iz
sunčeve energije.
Pod djelatnostima proizvodne namjene isključivo
za smještaj sadržaja vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina podrazumijevaju se:
- asfaltne baze nazivnog kapaciteta do 100 t/h.
- betonara, kolna vaga, i sl.).
Pod djelatnostima komunalno servisne namjene
(K3) podrazumijevaju se sadržaji neophodni za funkcioniranje i održavanje pogona transfer stanice.
Pod djelatnostima gospodarenja građevinskim otpadom podrazumijeva se prikupljanje i obrada otpad
od obnove ili rušenja dotrajalih građevina, odnosno
građenja novih, a sadrži sve tvari i materijale koji se rabe
u graditeljskim inženjerskim konstrukcijama.
Članak 14.
Mijenja Članak 84. na način da glasi:
Propisuju se sljedeći uvjeti smještaja i gradnje
za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I)
i poslovnu namjenu (K1):
• najmanja veličina građevne čestice iznosi 0.2 ha,
• oblikom građevna čestica mora omogućiti optimalno iskorištavanje preostale planirane površine,
• ograda građevne čestice može biti najveće visine
od 2 metra s time da neprovidni dio ograde ne može biti
viši od 1 metar iznad tla,
• oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti u
skladu s tehničko – tehnološkim uvjetima planiranog
proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva
za građevinu i drugih uvjeta propisanih zakonskim i
tehničkim propisima,
• najmanji kig=0,1 a najveći kig=0,4 za proizvodnu
i kig=0,5 za poslovnu namjenu,
• najveća katnost građevine iznosi E=Po ili
S+Pr+1,
• koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤1,5,
• najveća visina građevine V=10 m, iznimno je
dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana tehničko – tehnološkim zahtjevima proizvodnog
procesa,
• udaljenost građevine od ruba građevne čestice
iznosi najmanje visinu građevine ali ne manje od 5
metara,
• udaljenost od regulacijskog pravaca iznosi najmanje
5 metara,
• najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,
• pristup na građevnu česticu i u samu građevinu treba
omogućiti kretanje osobama smanjene pokretljivosti,
• građevna čestica mora imati osiguran pristup na
javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od
5,5 m,
• na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96.,
• građevna čestica mora imati osigurane komunalne
Broj 7 - Stranica 109
i ostale infrastrukturne priključke (voda, struja, odvodnja),
• u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje
ne postoji izveden sustav odvodnje naselja moguće je
privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih
jama uz izvedbu sustava pročišćavanja voda sukladno
posebnim propisima,
• za planiranu građevinu ili proizvodni proces
potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš odnosno
ocjenu prihvatljivosti zahvata na okoliš sukladno Uredbi
o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ukoliko se ista nalazi na popisu zahvata u prilogu navedene Uredbe.
Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage
manje od 200 kW u zonama iz stavka 1. ovog članka
moguće je planirati uz sljedeće uvjete gradnje:
• kolektori i/ili paneli mogu se postavljati na
postojeće ili planirane građevine kao i na postojeće ili
planirane nadstrešnice,
• prilikom postavljanja panela ili kolektora na plohu
krova, paneli ili kolektori ne smiju svojom površinom
izlaziti izvan vertikalne projekcije krovišta,
• prilikom postavljanja kolektora / fotonaponskih panela na građevine ili nadstrešnice potrebno je
zadovoljiti sve bitne zahtjeve za građevinu sukladno
posebnom propisu,
• kolektori / fotonaponski paneli mogu se smještati
na negradivom dijelu parcele uz sljedeće uvjete:
- da se ne zauzima više od 20% ukupne površine
parcele te da je tlo ispod ovako postavljenih kolektora
i/ili panela i dalje ozelenjeno,
- da njihova udaljenost od ruba parcele i regulacijskog pravca iznosi najmanje 1 metar,
- ukupna visina kolektori ili panela ne smije prelaziti 1/3 visine osnovne građevine,
• smještaj kolektora ili fotonaponskih panela
mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema
drugim zgradama u kojima rade i borave ljudi, važnijim
infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne
namjene i sl.) odnosno da odbljeskom svjetlosnog
zračenja ne stvara nepoželjne uvjete za okolinu,
• paneli na pokretnim mehanizmima (jednoosni
ili dvoosni za praćenje sunca) moraju biti pozicionirani
na način da niti u jednom položaju ne prolaze najmanje
dozvoljene udaljenosti od ruba građevne čestice,
• kolektori / fotonaponski paneli smještaju se na
negradivom dijelu parcele uz sljedeće uvjete:
U gospodarskoj zoni „Bila strana“ planirana je
isključivo za smještaj sadržaja vezanih uz preradu mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Bila strana“:
- asfaltne baze nazivnog kapaciteta do 100 t/h.
- betonare, kolna vaga, i sl.).
Članak 15.
Nakon Članka 84. dodaje se novi Članak 84a koji
glasi:
»Propisuju se sljedeći uvjeti za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (IPs)
za smještaj solarnih elektrana snage veće od 200
kW:
- smještaj kolektora ili fotonaponskih panela
Stranica 110 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema
drugim zgradama u kojima rade i borave ljudi, važnijim
infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne
namjene i sl.) odnosno da odbljeskom svjetlosnog
zračenja ne stvara nepoželjne uvjete za okolinu,
- kolektori ili fotonaponski paneli moraju biti
udaljeni od građevinskih područja naselja najmanje 500
m, od koridora planirane brze ceste 300 m, te od koridora
ostalih javnih cesta 100 m,
- paneli na pokretnim mehanizmima (jednoosni
ili dvoosni za praćenje sunca) moraju biti pozicionirani
na način da niti u jednom položaju ne prolaze najmanje
dozvoljene udaljenosti od ruba građevne čestice,
- oblikom građevna čestica mora omogućiti optimalno iskorištavanje preostale planirane površine,
- oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti
u skladu s tehničko – tehnološkim uvjetima planiranog
proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih zakonskim i
tehničkim propisima,
- kig za:
- građevine zgrada iznosi 0,1 ≤ 0,2,
- inženjerske građevine (kolektori, fotonaponski
paneli, trafostanice i sl.) iznosi 0,5 ≤ 0,8,
- ukupni kig za građevine zgrada i inženjerske
građevine može iznositi ≤ 0,8,
najveća katnost (broj etaža) građevina iznosi
E=2,
- koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤1,0,
- najveća visina građevine V=10 m, iznimno je
dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana tehničko – tehnološkim zahtjevima proizvodnog
procesa,
- udaljenost građevine od ruba građevne čestice
iznosi najmanje visinu građevine ali ne manje od 5
metara,
- udaljenost od regulacijskog pravaca iznosi najmanje 5 metara,
najmanje 10% građevne čestice mora biti
ozelenjeno,
- pristup na građevnu česticu i u samu građevinu
treba omogućiti kretanje osobama smanjene pokretljivosti,
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96.,
- građevna čestica mora imati osigurane komunalne
i ostale infrastrukturne priključke (voda, struja, odvodnja),
- u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje
ne postoji izveden sustav javne odvodnje moguće je
privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih
jama uz izvedbu sustava pročišćavanja voda sukladno
posebnim propisima,
- za planiranu građevinu ili proizvodni proces potrebno je provesti procjenu (ili ocjenu o potrebi
procjene) utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ukoliko je tako
određeno posebnim propisom.
Propisuju se sljedeći uvjeti za planiranu gospodarsku
– proizvodnu namjenu (IE) za smještaj sadržaja vezanih
uz preradu mineralnih sirovina:
Petak, 18. srpnja 2014.
- oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti
u skladu s tehničko – tehnološkim uvjetima planiranog
proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih zakonskim i
tehničkim propisima,
- maksimalni kig ≤ 0,4
najveća katnost (broj etaža) građevina iznosi
E=1,
- koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤0,4,
- najveća visina građevine V=10 m, iznimno je
dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana tehničko – tehnološkim zahtjevima proizvodnog
procesa,
- udaljenost građevine od ruba grañevne čestice
iznosi najmanje visinu građevine ali ne manje od 5
metara,
- udaljenost od regulacijskog pravaca iznosi najmanje 5 metara,
najmanje 20% građevne čestice mora biti
ozelenjeno,
- pristup na građevnu česticu i u samu građevinu
treba omogućiti kretanje osobama smanjene pokretljivosti,
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96.,
- građevna čestica mora imati osigurane komunalne i ostale infrastrukture priključke (voda, struja,
odvodnja),
- u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje
ne postoji izveden sustav javne odvodnje moguće je
privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih
jama uz izvedbu sustava pročišćavanja voda sukladno
posebnim propisima,
- za planiranu građevinu ili proizvodni proces potrebno je provesti procjenu (ili ocjenu o potrebi
procjene) utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ukoliko je tako
određeno posebnim propisom.«
Članak 16.
Nakon Članka 85. dodaje se novi Članak 85a koji
glasi:
»Članak 85a.
Na područjima naselja Mratovo i Oklaj utvrđene
su (kartografski prikaz broj „4.19. i 4.20 Građevinska
područja“) zone za smještaj građevina i postrojenja
za gospodarenje građevinskim otpadom te prikupljanje,
obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada koji
ne sadrži azbest (oznaka OG).
Utvrđuju se sljedeći uvjeti za smještaj građevina
i postrojenja unutar zona iz prethodnog stavka ovog
članka:
• ograda građevne čestice može biti najveće visine
od 2 metra,
• oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti
u skladu s tehničko – tehnološkim uvjetima planiranog
proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih zakonskim i
tehničkim propisima,
• dozvoljeni kig≤0,1,
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
• najveća katnost građevine iznosi E=1,
• koeficijent iskorištenosti iznosi kis ≤1,0,
• najveća visina građevine V=5 m, iznimno je
dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana
tehničko – tehnološkim zahtjevima procesa prikupljanja,
obrade i odlaganja otpada,
• udaljenost građevine od ruba građevne čestice
iznosi najmanje visinu građevine ali ne manje od 5
metara,
• udaljenost od regulacijskog pravaca iznosi najmanje 5 metara,
• zona treba biti ograđena i kontroliranog pristupa,
• na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96.,
• građevna čestica mora imati osigurane komunalne
i ostale infrastrukturne priključke (voda, struja, odvodnja),
• u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje
ne postoji izveden sustav odvodnje naselja moguće je
privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih
jama uz izvedbu sustava pročišćavanja voda sukladno
posebnim propisima,
• za planiranu građevinu ili proizvodni proces
potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš odnosno
ocjenu prihvatljivosti zahvata na okoliš sukladno Uredbi
o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ukoliko se ista
nalazi na popisu zahvata u prilogu navedene Uredbe,
• podne površine na kojima se odlaže otpad trebaju
biti otporne na djelovanje odloženog otpada,
• eventualne stacionirane posude, spremnici i
ambalaže trebaju biti napravljene na način da omogućuju
sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje i uzimanje
uzoraka te nepropusno zatvaranje,
• zbog nepreciznosti službene katastarske podloge
i mjerila, eventualnih naknadno utvrđenih ograničenja
na terenu i potrebe za većom operativnom površinom
moguća su odstupanja u smislu povećanja površine do
10% u odnosu na trenutno utvrđenu površinu.
Uz navedene osnovne uvjete potrebno je zadovoljiti
i sve ostale detaljne tehničko – tehnološke uvjete propisane posebnim propisima.«
Članak 17.
U Članku 91. iza prvog stavka dodaje se novi stavak
koji glasi:
»Područjem Općine prolazi dio trase brza državna
cesta iz smjera Šibenik – Drniš – Knin – granica Bih.
Utvrđena trasa ceste prikazana je na kartografskim
prikazima 4. Građevinska područja naselja«.
Broj 7 - Stranica 111
i tehnološkim unaprjeđenjima te se osiguravaju koridori za izgradnju telekomunikacijske kanalizacije za
međunarodne, magistralne i korisničke veze najmanje
širine od 5 m izvan izgrađenih dijelova građevinskih
područja.
U pravilu telekomunikacijsku kanalizaciju je
potrebno smjestiti unutar zajedničkog infrastrukturnog
koridora prometnice.
Lokacije za gradnju uređaja i građevina iz stavka
1. ovog članka određuju se u skladu s kartografskim prikazom 2. Infrastrukturni sustavi, Prometni i
telekomunikacijski sustav uz poštivanje općih uvjeta
i posebno vodeći računa o zaštiti:
− postojećih i planiranih građevina,
− zona prirodne i kulturne baštine,
− vrijednih vizura na način da ih se ne ugrožava.«
Članak 20.
Mijenja se Članak 101. na način da glasi:
»Za svaku građevinu, bez obzira na njezinu visinu,
koja se nalazi na trasi radijskog koridora ili u njegovoj
blizini moraju se utvrditi elementi ograničenja i uvjeti
u provedbenim planovima ili pri izdavanju provedbenih
akata.
Za grañevine koje su više od 35 metara mora se
ishoditi suglasnost za njihovo lociranje u odnosu na
radijske koridore.«
Članak 21.
Mijenja se Članak 102. na način da glasi:
»Planom se omogućuje smještaj elektroničke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.
Na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi,
Prometni i telekomunikacijski sustav odreñene su
postojeće aktivne lokacije i planirane zone elektroničke
komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa
(područja planirane lokacije) unutar kojeg je moguće
locirati jedan stup.
Elektronička komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli
se na:
- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima,
- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu na postojećim grañevinama (antenski
prihvat).
Članak 18.
Ispred Članka 99. u naslovu iza riječi „javne“ dodaje
se riječ „elektroničke“ te se iz riječi „telekomunikacije“
briše dio riječi „tele“.
U kartografskom prikazu 2.1. “Infrastrukturni
sustavi: Energetika i telekomunikacije” odreñene
su elektroničke komunikacijske zone za smještaj
samostojećih antenskih stupova u promjeru od 500 m
do 3000 m unutar kojih je moguće locirati samostojeće
antenske stupove.
Članak 19.
Mijenja se Članak 100. na način da glasi:
»Planom se predviđa izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih elektroničkih komunikacijskih
uređaja i građevina zavisno o potrebnim kapacitetima
Unutar elektroničke komunikacijske zone uvjetuje
se gradnja jednog samostojećeg antenskog stupa takvih
karakteristika da može prihvatiti više operatora,
odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen
Stranica 112 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva. Iznimno, ukoliko lokacijski
uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji
ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način
mogu pokriti planirano područje signalom.
Na postojećim antenskim stupovima omogućit će se
prihvat opreme drugih operatora ukoliko tehnički uvjeti
i uvjeti radijskog planiranja to omogućavaju. Ukoliko
tehnički uvjeti i uvjeti radijskog planiranja to zahtjevaju
moguća je uz postojeći stup gradnja dodatnog stupa za
ostale operatore.
Detaljni položaj samostojećeg antenskog stupa unutar planirane elektroničke komunikacijske zone odredit
će se lokacijskom dozvolom prema posebnim
propisima, pravilima struke i odredbama ovog Plana uz
primjenu slijedećih uvjeta:
poštivati zatečene prirodne vrijednosti i
ograničenja,
- poštivati karakteristične i vrijedne vizure, slike
mjesta i ambijentalne vrijednosti,
- visina stupa određuje se prema uvjetima na
terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
određenim posebnim propisima koji propisuju posebne
uvjete prilikom ishoñenja lokacijske dozvole.
Samostojeći antenski stup ne smije se graditi unutar
građevinskih područja naselja. Iznimno, ako se na
zadovoljavajući način ne može pokriti planirano
područje signalom, a što se dokazuje dokumentacijom
za ishođenje odgovarajućeg odobrenja, moguće je locirati samostojeći antenski stup i unutar građevinskog
područja naselja.
Pri iznimnom određivanju detaljnog položaja
samostojećeg antenskog stupa unutar građevinskih
područja naselja, sukladno stavku 13. ovog članka,
primjenjuju se slijedeći uvjeti:
- ukoliko je neophodno graditi samostojeći antenski
stup unutar građevinskog područja, prioritetno odabrati
smještaj unutar područja gospodarske, komunalnoservisne, infrastrukturne i sl. namjene,
- samostojeći antenski stup ne graditi unutar
područja pretežito stambene
namjene, osim u slučajevima kada nije moguće
odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i
tehničkih karakteristika mreža elektroničke komunikacije, a što se dokazuje dokumentacijom iz stavka
13. ovog članka,
- samostojeći antenski stup ne graditi na
prostorima namijenjenim za zdravstvene, socijalne,
predškolske i školske sadržaje,
− poštivati zatečene prirodne vrijednosti i
ograničenja,karakteristične i vrijedne vizure, slike
mjesta i ambijentalne vrijednosti odnosno samostojeće
antenske stupove u građevinskom području naselja
potrebno je graditi na način da su svojim izgledom
prilagođeni okolišu u kojem će se postaviti.
Pri određivanju detaljnog položaja samostojećeg
Petak, 18. srpnja 2014.
antenskog stupa primjenjuju se slijedeće mjere zaštite
nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se štite temeljem zakona i odredbi ovog Plana:
- izbjegavati smještaj na područjima zaštićenim
temeljem Zakona o zaštiti prirode u kategoriji posebnog rezervata i ostalim kategorijama malih površina,
a iznimno radi postizanja osnovne pokrivenosti
samostojeći antenski stup može se locirati na način
da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne
lokacije, prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog
ministarstva za zaštitu prirode,
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati
minimalni broj stupova koji omogućuje pokrivenost,
- za građevine za smještaj povezane opreme
koristiti boje prilagođene prostornim obilježjima
okolnog prostora u područjima parkova prirode,
- ako je unutar planirane zone već izgrađen
samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge
operatore, novi se može graditi na udaljenosti koja
minimalno utječe na krajobraz,
- za planirane samostojeće antenske stupove na
području ekološke mreže, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke
mreže, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode,
njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na
ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže,
- na potencijalnim lokacijama unutar planiranih
zona treba, u slučajevima kada je to određeno posebnim
propisima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih
dobara, provesti dodatna istraživanja vezana uz
postojanje primjera graditeljske baštine, mogućih
arheoloških lokaliteta i utjecaja na pejzažnu sliku i
vizure šireg prostora.
Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojeće građevine u skladu s posebnim uvjetima
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koji
propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja akta kojim
se odobrava građenje.«
Članak 22.
Dodaje se novi Članak 102.a koji glasi:
»Antenski prihvati na postojeće građevine postavljaju se u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili
osoba određenih posebnim propisima koji propisuju
posebne uvjete prilikom ishođenja akta kojim se odobrava građenje te uz sljedeće opće uvjete:
- antenski prihvat izvodi se kao nosač stupnog
profila (zabranjuje se korištenje rešetkastih nosača),
- ukupna visina antenskog prihvata može iznositi
do 1/3 ukupne visine građevine,
- prilikom postavljanja antenskog prihvata potrebno je osigurati sve bitne zahtjeve za građevinu na koju se
prihvat postavlja, posebno zahtjev u pogledu mehaničke
otpornosti i stabilnosti konstrukcije građevine kao i
mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije antenskog prihvata.«
Članak 23.
U Članku 106. u stavku 1. mijenjaju se podstavci na
način da glase:
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
• dalekovod DV 2x400 kV, planirani 100 m (50+50
od osi DV-a), postojeći 80 m (40+40 od osi DV-a),
• dalekovod DV 400 kV, planirani –80 m (40+40
od osi DV-a), postojeći 70 m
(35+35 od osi DV-a),
• dalekovod DV 110 kV, planirani – 50 m (25+25
od osi DV-a), postojeći 40 m (20+20 od osi DV-a),
• dalekovod DV 30 i 35 kV, planirani – 20 m.«
Članak 24.
Dodaje se novi Članak 107a koji glasi:
»VJETROELEKTRANE, SUNČEVE ELEKTRANE I OSTALI OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Planom se određuje područje za istraživanje mogućeg
smještaja vjetroelektrana na lokalitetu „Male Promine“
kako je naznačeno na kartografskom prikazu
2.3 Energetika i plinovodni sustav. Do okončanja
istraživanja isto se koristi sukladno namjeni prostora
odreñenoj kartografskim prikazom 1. Korištenje
i namjena prostora.«
Članak 25.
Dodaje se novi Članak 107b koji glasi:
»Smještaj građevina koje koriste solarnu energiju
(solarne elektrane) za proizvodnju električne energije
planiran odnosno smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage veće od 200 kW moguće je planirati
unutar izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene – solarna elektrana koja su
naznačena na kartografskim prikazima 4. Građevinska
područja naselja (oznake IPs) uz uvjete iz članka 84a:
- zona „Gaj“,
- zona „Razvodsko plandište“ i
- zona „Suknovci“.
Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage
manje od 200 kW moguć je samo ukoliko se kolektori i/
ili paneli postavljaju na postojeće ili planirane građevine
kao i na postojeće ili planirane nadstrešnice:
- unutar građevinskih područja naselja, osim
područja koja su zaštićena kao kulturno dobro, uz uvjete
gradnje koji su propisani člankom 34.,
- unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene uz uvjete iz članka 84.
Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage
manje od 200 kW unutar zona gospodarske namjene
moguć je i na negradivom dijelu parcele na način da se
ne zauzima više od 20% ukupne površine parcele te da
je tlo ispod ovako postavljenih kolektora i/ili panela i
dalje ozelenjeno.
Smještaj građevina u kojima se koristi biomasa za
proizvodnju energije moguć je unutar izdvojenih zona
gospodarske namjene (oznake I, K1 i K3 ) uz primjenu
uvjeta iz članka 84.
Smještaj građevina u kojima se koristi bioplin za
proizvodnju energije moguć je na prostorima (u sklopu)
farmi za uzgoj stoke uz primjenu uvjeta iz članka 73.«
Broj 7 - Stranica 113
Članak 26.
Dodaje se novi Članak 107c koji glasi:
»Mogući smještaj vjetroelektrana određen je
područjima za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana kako je prikazano na kartografskim
prikazima 4. Građevinska područja.
Konačne lokacije vjetroelektrana unutar naznačenih
područja za istraživanje odredit će se temeljem prethodnih istraživanja, studija podobnosti i provedbe
postupka procjene utjecaja na okoliš uz sljedeće uvjete:
• moraju biti izvan građevinskih područja naselja,
turističkih i sportsko rekreacijskih zona, odnosno
udaljene najmanje 800m od granice građevinskog
područja osim od područja za transfer stanicu gdje ta
udaljenost može biti i manja ali ne manja od utvrñene
zone mogućeg dohvata elise u slučaju akcidenta,
• razina buke kod najbližih objekata za boravak i
rad ljudi ne smije prelaziti 40 dB(A),
• moraju biti izvan infrastrukturnih koridora,
odnosno udaljene od željezničkog kolosijeka i od autocesta, brzih i državnih cesta min. 600m, a od ostalih
javnih cesta min 300m,
• moraju biti izvan poljoprivrednog zemljišta P1
i P2,
• moraju biti izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika,
• uskladiti smještaj vjetroelektrana u odnosu na
telekomunikacijske uređaje (radio i TV odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih
smetnji,
• obvezatno izraditi kompjutorsku vizualizaciju
vjetroelektrane (vjetropolja) koja uključuje pristupni
put do lokacije vjetroelektrana sa svih važnih vizurnih
točaka radi ocjene utjecaja na fizionomiju krajobraza,
• pristupni putevi do lokacije vjetroelektrane i
operativni putevi na lokaciji sastavni su dio zahvata i
važan element ocjene utjecaja na vrijednosti izvornog
krajobraza te stoga moraju u cijelosti biti dio procjene
utjecaja na okoliš, moraju se maksimalno trasirati izvan
područja zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, a
pokose nasipa i pokose zasjeka potrebno je maksimalno
prilagoditi i uklopiti u okolni teren.
Pripadajuća trafostanica za povezivanje, odnosno
priključak planirane vjetroelektrane na elektroenergetsku
mrežu, smještena je u granicama obuhvata planirane
vjetroelektrane a trasa priključnog dalekovoda/kabela
na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću
ili planiranu trafostanicu biti će određena sukladno
dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog
elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog
sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi
nadležnosti mjestu priključka (DV i TS) visokog ili
srednjeg napona.«
Članak 27.
U Članku117. dopunjuje se tablica u 7. stavku:
Stranica 114 - Broj 7
»
NASELJE
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
POGODNA TLA
ZA
NAVODNJAVANJE
UMJERENO
POGODNA TLA ZA
NAVODNJAVANJE
UKUPNO TLA ZA
NAVODNJAVANJE
UKUPNA KOLIČINA VODE
POTREBNE ZA
NAVODNJAVANJE
392,94
315,26
708,20
1 196 850
146,66
0,03
146,69
247 910
OKLAJ
(Bilo polje,
Vedrovo polje,
Gluvače)
BOGATIĆI
«
Članak 28.
U Članku 119. iza 1. stavka dodaju se novi stavci
koji glase:
»Planom su određena zaštitna područja uz zaštićene
prirodne vrijednosti u kojima je isključena mogućnost
smještaja građevina i zahvata za koje je obvezna
procjena utjecaja na okoliš osim linijske infrastrukture
i to:
• 1,0 km od ostalih područja zaštićenih prirodnih
vrijednosti.
U područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti
moguće je uređivati ili izgrađivati pješačke staze,
promatračnice, postavljati obavijesne ploče i drugu
opremu te izgrađivati nove i rekonstruirati postojeće
građevine u funkciji zaštite, posjećivanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode temeljem Odluke
javne ustanove i u skladu s posebnim uvjetima zaštite
prirode.«
Članak 29.
U Članku 127. iza zadnje stavka dodaje se novi
stavak koji glasi:
»Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih
drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod
površine tla, na kopnu ili vodi naiđe na arheološko
nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti
nadležno tijelo«.
BR.
1.
NAZIV
Oklaj – centar 1
2.
Oklaj –zona mješovite namjene
3.
Gospodarska zona 1 –Suknovci 1
Članak 30.
U Članku 130. u stavku 3. iza brojke „IV“ briše se
slovo „a“.
U Članku 130. u stavku 6. iza brojke „IV“ briše se
slovo „a“.
Članak 31.
U Članku 131. u 2. stavku iza riječi „stanice“
dodaju se riječi „na lokaciji „Mala Promina“.
Članak 32.
Mijenja se Članak 144. na način da glasi:
» Urbanistički planovi uređenja
Obveza izrade urbanističkih planova uređenja
utvrđena je za neizgrađene dijelove građevinskog
područje te izdvojena građevinska područja izvan
naselja sukladno Zakonu.
Za izgradnju građevina u nizu u skladu s odredbama
prostornog plana šireg područja propisuje se obveza
izrade detaljnog plana uređenja.
Tablica: Obvezatna izrada urbanističkih planova na
području Općine
OBUHVAT
neizgrađeni dio naselja
izgrađeni/neizgrađeni dio naselja
gospodarska namjena
izdvojeno gp. izvan naselja
POVRŠINA (ha)
12,2
19,9
9,6
Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana po objavi u Službenom vjesniku
Šibensko kninske županije.
Klasa :350-02/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22
Na temelju članka 15.točka 4.Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 06/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
38/09, 153/09, 49/1 , 80/11 , 90/11, 144/12 i 94/13) ,
članka 5.Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti koje
će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 04/06 ) i klasa : 363-02/12-01/1, ur.br :
2182/09-12-01, od 03.kolovoza 2012 godine, Općinsko
vijeće Općine Promina, na 6. sjednici, od 06.lipnja 2014.
godine , donosi
ODLUKU
o izboru trgovačkog društva
Ceste Šibenik d.o.o. za povjeravanje
Obavljanja komunalne djelatnosti
održavanje nerazvrstanih cesta
na području Općine Promina
1.Trgovačkom društvu Ceste Šibenik d.o.o. sa
sjedištem u Šibeniku –Velimira Škorpika 27 povjerava
se obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Promina , po cijeni
od 15.460,04 kuna bez PDV-a odnosno 19.325,05 kuna
S PDV-om
2.Trgovačko društvo Ceste Šibenik d.o.o.sklopit će
s Načelnikom Općine Promina ugovor o Povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Promina za razdoblje
od ( 1 ) jedne godine.
3.Ako odgovorna osoba Trgovačkog društva Ceste
Šibenik d.o.o. ne pristupi potpisivanju ugovora odnosno
svoj nedolazak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva smatrat će se da je odustao od obavljanja
predmetnih poslova
Obrazloženje
Načelnik Općine Promina je objavio natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Promina dana
21.ožujka 2014 godine, a koji je objavljen u Šibenskom
listu 27.ožujka 2014 godine i na WEB stranici Općine
Promina.
U postupku je utvrđeno da je na navedeni javni
natječaj pristigla samo jedna ponuda i to Trgovačkog
društva Ceste Šibenik d.o.o.sa sjedištem u Šibeniku
–Velimira Škorpika 27.
Ponuda je otvorena u nazočnosti članova povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka
povjeravanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Promina što je zapisnički utvrđeno, da
je ponuđena cijena bez PDV-a 15.460,04 kune odnosno
s PDV-om 19.325,05 kuna, te da je ponuda dana na rok
od ( 1 ) jedne godine.
Povjerenstvo naručitelja ocijenilo je valjanom
ponudu društva Ceste Šibenik d.o.o., te je predložilo
Općinskom vijeću Općine Promina da se obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
u Općini Promina povjeri Trgovačkom društvu Ceste
Broj 7 - Stranica 115
Šibenik d.o.o.
Slijedom navedenog Općinsko vijeće Općine Promina odlučilo je kao u izreci ove odluke.
Prema odredbi članka 7.odluke, ugovor će se sklopiti
na vrijeme od ( 1 ) jedne godine.
Slijedom navedenog sukladno odredbi članka
15.toč-4 Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbi
članka 5. gore cit.odluke, riješeno je kao u izreci ove
odluke.
Uputa o pravnom lijeku : Protiv ove odluke žalba nije
dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
upravnom sudu RH u Zagrebu u roku od 30 dana od
dana dostave ove odluke
Klasa : 363-02/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014 god.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
23
Na temelju članka 78. i 79.Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka
144.Odluke o donošenju prostornog plana Općine
Promina s smanjenim sadržajem (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 05/09 ) i klasa: 35002/14-01/25, ur.br : 2182/09-14-01, od 06.lipnja 2014
godine, Općinsko vijeće Općine Promina, na 6.sjednici,
od 06.lipnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o izradi urbanističkog plana uređenja zone
Oklaj-Centar 1. i Oklaj zona mješovite
namjene u Oklaju
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se odluka o izradi urbanističkog plana
uređenja zone Oklaj Centar 1. površine 12,2 ha i Oklaj
zona mješovite namjene površine 19,9 ha ( u daljnjem
tekstu : plana )
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu urbanističkog plana uređenja zone , obuhvat plana,
ocjena stanja u obuhvatu, , ciljevi i programska polazišta,
popis potrebnih stručnih podloga, , način pribavljanja
stručnih rješenja, vrstu i način pribavljanja katastarskih
planova i podloga i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji izdaju zahtjeve za izradu plana iz područja
svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u
izradi plana, rokovi za izradu, zabrana i vrijeme trajanja
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru te izvori financiranja plana.
Stranica 116 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Nositelj izrade plana odgovoran za postupak izrade
i donošenja plana je jedinstveni upravni odjel Općine
Promina. Odgovorna osoba je načelnik Općine Promina.
Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Promina
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Plan se izrađuje i donosi na temelju Zakona o
prostorno uređenju ( „Narodne novine”, broj 153/13)
a u skladu s Odlukom o donošenju prostornog plana
Općine Promina s smanjenim sadržajem (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije ¨, broj 05/09) i klasa
: 350-02/14-01/25, ur.br : 2182/09-14-01 06.lipnja 2014
godine, pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj
106/98, 39/04, 45/04 -ispravak,163/04. 148/10 i 9/11 )
te u sladu s ostalim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima, kojima se uređuje područje prostornog
uređenja.
III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 4.
Obveza donošenja plana temelji se na članku 144.
Odluke o donošenju prostornog plana Općine Promina
s smanjenim sadržajem ( „ Službeni vjesnik Šibenskokninske županije ¨broj 05/09 ) i klasa : 350-02/14-01/25,
ur.br : 2182/09-14-01 od 06.lipnja 2014. godine.
Planom će se odrediti prostorni razvoj zone gospodarske namjene s osnovom prostornog i funkcionalnog
rješenja te uvjetima i oblikovanjem pojedinih prostornih
cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni
IV. OBUHVAT PLANA
Članak 5.
Prostorni obuhvat plana je područje površina 12,2 i
19,9 hektara..Granice obuhvata plana prikazane su na
kartografskom prikazu br.4.20 koji je sastavni dio ove
odluke. Plan obuhvaća
neizgrađeni dio naselja i izgrađeni/neizgrađeni dio
mješovite namjene
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Kako bi se omogućila izgradnja predviđenih sadržaja
unutar zone potrebno je ovim planom definirati osnovnu
infrastrukturu, smještaj građevine na građevinskoj čestici
i druge uvjete izgradnje u obuhvatu UPU sukladno odluci
o donošenju ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Promina s smanjenim sadržajem
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Osnovni ciljevi i programska polazišta plana na
području obuhvata sukladno zakonu o Prostornom
uređenju su :
Petak, 18. srpnja 2014.
-određuje osnova namjene površina u zoni
-određuje osnovu prometne, komunalne i druge
infrastrukture
-određuje mjere za zaštitu od okoliša
-određuje uvjete za uređenje i korištenje površina i
građevina i time stvoriti pretpostavke za
Izdavanje akata za gradnju, planiranje gradnje a
time i realizaciju ukupne zone
VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 8.
Za područje obuhvata plana na raspolaganju je prostorni plan uređenja Općine Promina ( „ Službeni vjesnik
Šibensko –kninske županije ¨broj 05/09) a potrebno
je pribaviti odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu
sukladno zakonu o prostornom uređenju ( „ Narodne
novine ¨broj 153/13) te konzervatorske smjernice
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA
Članak 9.
Stručna rješenja pribavit će se od stručnog izrađivača
registriranog i osposobljenog za obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja i koji ima suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje stručnih
poslova prostornog uređenja sukladno zakonu o arhitektonskim i inženjerijskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uređenju i gradnji ( „ Narodne novine
¨broj 24/08, 49/11 )te pravilnika o davanju i oduzimanju
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog
uređenja ( „ Narodne novine ¸broj 24/08 )
IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 10.
U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
( „ Narodne novine ¨broj 106/98, 39/04,45/04, 163/04,
148/10 i 9/11 ) kartografski prikazi plana će se izrađivati
na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi u mjerili
1:1.000
Odgovarajuću geodetsku podlogu za potrebe izrade plana izrađenu od ovlaštene osobe i ovjerenu od
nadležnog tijela za katastar u digitalnom obliku, pribavit
će naručitelj izrade plana
X.POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (
PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI
DOKUMENTI ) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA
SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH DIONIKA KOJI
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 11.
1.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, uprava za
zaštitu prirode , Savska cesta 41 10000 Zagreb
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2.Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja
i graditeljstva –ulica Republike Austrije 20, 10000
Zagreb
3.Ministarstvo poljoprivrede –ulica grada Vukovara
220 10000 Zagreb
4.Ministarstvo obrane, uprava za materijalne resurse,
služba za nekretnine, graditeljstvo izaštitu okoliša –Trg
kralja Petra Krešimira IV.Zagreb
5.Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne
baštine, konzervatorski odjel Šibenik – Stube Jurja
Čulinovića 1/3
6.Ministarstvo unutarnjih poslova , policijska uprava
Šibensko –kninska , Šibenik, Mate Grubićića 4
7.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni
ured Šibenik –Velimira Škorpika 5
8.Javna ustanova zavod za prostorno uređenje
Šibensko-.kninske županije –Vladimira Nazora
1.Šibenik
9.Hrvatske vode , vodnogospodarski odjel Split
–Vukovarska 35
10.Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije –Roberta Frangeša Mihanovića 9. Zagreb
11.Državna geodetska uprava, područni ured Šibenik
, odjel za katastar nekretnina Drniš
12.HEP operater d.d.Šibenik –Pogon Drniš, put
glavica 2.
13 Javna ustanova NP Krka Šibenik –Trg Ivana
Pavla II.br.5
XI. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 12.
-Dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu UPU
-5.dana od dana potpisivanja ugovora s izrađivačem
plana
-Prikupljanje zahtjeva od tijela i osoba iz stavka
1.ovog članka - 30.dana
-Izrada nacrta prijedlog plana u roku od 15.dana
od dana dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za
dostavu zahtjeva
-prethodna rasprava – u roku od 5.dana od dana
dostave nacrta prijedloga plana.
-Izvješće o prethodnoj raspravi – u roku od 5.dana
od dana provođenja prethodne rasprave.
-Izrada prijedlog plana – u roku od 10.dana od dana
prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi
-Javna rasprava –Objava najmanje 8.dana prije
početka javne rasprave, javni uvid u trajanju od 30.dana,
mjesto, vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida
u plan, dostavljena očitovanja, mišljenja, prijedlozi te
primjedbe bit će definirani u objavi javne rasprave.
-Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku 10.dana
od izrade
-prihvaćanje izvješća s javne rasprave u roku od
5.dana od izrade.
Izrada nacrta konačnog prijedloga plana u roku od
5.dana od isteka roka za dostavu mišljenja
-obavijest sudionicima javne rasprave – prije
očitovanja konačnog prijedloga plana na donošenje
-Donošenje plana – najmanje u roku od 6.mjeseci od
završetka javne rasprave.
Broj 7 - Stranica 117
XII. IZVOR FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izvor financiranja izrade i donošenja plana je
proračun Općine Promina
XIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije ¨
Klasa : 350-02/14-01/25
Ur.Br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
24
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine”, br. 94/13),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 6. sjednici, od 06.
lipnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i birazgradivog komunalnog otpada
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Promina.
»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava
i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg
posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali
(kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada
označen kao 20 03 01; »biorazgradivi komunalni otpad«
je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog
otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u
svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.
Članak 2.
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom
području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih
korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za
obradu tog otpada.
Stranica 118 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se
uslugom od općeg interesa.
Članak 4.
Područje pružanja javne usluge iz članka 3. ove Odluke je cjelokupno područje Općine Promina.
Članak 5.
Javnu uslugu iz članka 2. ove Odluke pruža davatelj
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu:
davatelj usluge).
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Promina posebnom odlukom dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada pravnoj
osobi davatelju usluge.
Članak 7.
Korisnik javne usluge iz članka 2. ove Odluke na
području pružanja javne usluge iz članka 2. Ove Odluke
je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog
dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno
posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom
prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja
usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno
međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema
davatelju usluge iz članka 5. ove Odluke.
Korisnik javne usluge iz članka 2. ove Odluke dužan
je:
1. koristiti javne usluge iz članka 2. ove Odluke na
način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisnima donesenim na temelju ovoga Zakona,
te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju ovoga Zakona.
2. predavati problematični otpad odvojeno od
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,
3. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju
usluge.
II. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALOG OTPADA I
BIORZAGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Promina donosi odluku o
načinu pružanja javnih usluga iz članka 2. Ove Odluke
koja sadrži:
1. kriterij obračuna količine otpada,
2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
3. najmanju učestalost odvoza otpada prema
područjima,
4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
5. područje pružanja javne usluge iz stavka 2. ove
odluke.
Petak, 18. srpnja 2014.
6. odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka
10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Po donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka
općinsko vijeće općine Promina će istu bez odlaganja
dostaviti Ministarstvu i objaviti u službenom glasilu i
na mrežnim stranicama Općine Promina www.promina.
hr .
Iznos jedinične naknade za litru otpada utvrđuje
cjenikom davatelj usluge po ishođenoj suglasnosti
Općinskog načelnika Općine Promina.
Općinski načelnik Općine Promina je dužan očitovati
se po zahtjevu davatelja o suglasnosti na cjenik u roku
od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3.
ovog članka.
Ukoliko se Općinski načelnik Općine Promina ne
očituje u roku iz stavka 4. ovog članka, smatra se da
je suglasnost dana. Suglasnost iz stavka 3 ovog članka
nije upravni akt.
Općina Promina je dužna u roku od 3 dana od dana
davanja suglasnosti iz stavka 3 ovog članka obavijestiti
Državni inspektorat, Agenciju i Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije o promijeni cijene
javne usluge iz članka 2. ove Odluke.
1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA
Članak 9.
Kriterij količine otpada na području Općine Promina
utvrđuje se prema volumenu koji se iskazuje jediničnom
mjerom za volumen –litra.
Članak 10.
Fizičke osobe su korisnici usluge iz čl. 2. ove
Odluke, odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici
obiteljskih kuća i stambenih objekata sa više stanova
koji mogu koristiti samostalne ili zajedničke spremnike
za odlaganje otpada. Davatelj usluge utvrđuje Odlukom
po ishođenoj suglasnosti Općinskog načelnika Općine
Promina, odnosno ugovorom sa korisnicima vrstu
spremnika za korištenje javne usluge.
Pravne osobe su korisnici usluge iz čl. 2 ove Odluke,
odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici nekretnina
gospodarske namjene koji mogu koristiti samostalne
ili zajedničke spremnike za odlaganje otpada. Davatelj
usluge utvrđuje Odlukom po ishođenoj suglasnosti
Općinskog načelnika Općine Promina, odnosno ugovorom sa korisnicima vrstu spremnika za korištenje
javne usluge.
Članak 11.
Obračun količine otpada vrši se umnoškom
broja mjesečnih pražnjenja spremnika otpada i volumena spremnika. Davatelj usluge je dužan korisniku
obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini
predanog otpada u obračunskom razdoblju.
Davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u
obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada
iz članka 9. ove Odluke.
Članak 12.
Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge
uključiti sljedeće troškove: troškove nabave i održavanja
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane
uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.
Davatelj usluge, sukladno odredbama članka 11 i
stavka 1 članka 12. Ove Odluke te odredbama uredbe iz
članka 29. stavka 10. ovoga Zakona, cjenikom određuje
visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada. Davatelj usluge dužan je cjenik
objaviti na mrežnoj stranici Općine Promina.
Davatelj usluge osigurava spremnike za miješani
komunalni otpad i kompostere za biorzagradivi komunalni otpad.
2. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA
SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA
Članak 13.
Standardne dopuštene veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine
Promina su:
Spremnik volumena 1.100 litara i spremnik volumena 120 litara
Članak 14.
Svi spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine Promina moraju biti označeni
logotipom davatelja javne usluge.
.
3. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA
PREMA PODRUČJIMA
Članak 15.
Javna usluga iz članka 2. ove Odluke se obavlja na
mjesečnoj razini.
Najmanja učestalost odvoza otpada na području
naselja Oklaj je četiri puta mjesečno
Najmanja učestalost odvoza otpada u ostalim
naseljima je dva puta mjesečno.
4. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU
Članak 16.
Utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja kroz svaku
kalendarsku godinu, odnosno obračunsko razdoblje se
utvrđuje na razini jednog mjeseca.
5. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALOG
OTPADA
Članak 17.
Područje pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je cjelokupno područje Općine Promina
Broj 7 - Stranica 119
6. ODREDBE PROPISANE UREDBOM IZ
ČLANKA 29. STAVKA 10. ZAKONA O ODRŽIVOM
GOSPODARENJU OTPADOM
Članak 18.
Način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi
obveza propisanih člankom 28. i člankom 29. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom, granične količine
miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i
način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine
miješanog komunalnog otpada će se utvrditi izmjenama
i dopunama ove Odluke nakon propisivanja posebnog
propisa, odnosno uredbe od strane Vlade Republike
Hrvatske.
Članak 19.
Obveza korištenja javne usluge nastaje trenutkom
stjecanja vlasništva odnosno prava korištenja građevine,
odnosno posebnog dijela građevine.
Obveza korištenja javne usluge odnosi se na sve
postojeće nekretnine bez obzira na činjenicu jesu li
građevine izgrađene zakonito ili nezakonito, odnosno
je li zgrada završena ili nezavršena sukladno posebnim
propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađnih
zgrada.
Početni dan za obračun davanja javne usluge smatra
se danom zaključenja ugovora.
Korisnik javne usluge je dužan, u roku od 30 dana
usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi izvijestiti o stjecanju vlasništva ili prava korištenja nekretnine, odnosno
posebnog dijela nekretnine, kao i svim promjenama koje
se odnose na promjenu naziva pravne osobe, promjenu
adrese na koju se šalju računi, i drugim relevantnim
promjenama koje utječu na međusobne odnose u davanju
i korištenju usluge.
Korisnik usluge je dužan Davatelju, uz pisanu
obavijest iz prethodnog stavka, priložiti i dokaz o
vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem
koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno
ugovor kojim je stekao pravo korištenja.
Korisnik usluge obvezan je pravodobno obavijestiti Davatelja usluge o svim promjenama vlasništva
odnosno korisništva građevine odnosno posebnog dijela
građevine. U slučaju da to ne učini dužan je podmiriti
cijenu usluge sve dok to ne učini odnosno dok to ne učini
novi vlasnik odnosno korisnik.
Korisnik usluge obvezan je pravodobno obavijestiti
Davatelja usluge o svim promjenama namjene prostora
ili djelatnosti, te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih
okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje
usluge.
Korisnik ne može otkazati ugovor kada istovremeno obavljanje ovih nije osigurao sukladno Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom i Odluci o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Općine Promina.
Stranica 120 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I. Uvjeti davanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Davatelj javne usluge osigurava izvršenje usluge,
odnosno prikuplja i odvozi miješani komunalni otpad
i biorazgradivi komunalni otpad sukladno Odluci o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Promina
Davatelj javne usluge je dužan u najkraćem
mogućem roku izvijestiti korisnike o promjenama u
učestalosti isporuke usluga.
U slučajevima iz prethodnog stavka, Davatelj usluge je dužan po prestanku okolnosti koje su dovele do
promjena u učestalosti obavljanja usluga u najkraćem
roku skupiti i odvesti sav komunalni otpad koji nije
odvezen.
Davatelj usluge je dužan prilikom obavljanja usluge
paziti da ne ošteti spremnike za otpad, ograde i pročelja
zgrada, a nakon pražnjenja dužan je iste vratiti na
mjesto.
Davatelj usluge osigurava spremnike za otpad
sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
birazgradivog komunalnog otpada Općine Promina.
Korisnik je dužan od isporučitelja preuzeti
odgovarajuće standardizirane spremnike za otpad.
Korisnik usluge dužan je spremnike za otpad
održavati čistima i čuvati ih od oštećenja i otuđenja.
Nemarom oštećen spremnik za otpad ili spremnik
koji je otuđen za davatelj usluge će odmah zamijeniti
uz naplatu pune cijene novog spremnika korisniku uz
redovni račun za tekući mjesec sukladno Cjeniku
isporučitelja usluge.
Individualni proizvođači otpada iz domaćinstva
dužni su spremnike otpada zapremnine 120 l koje koriste smjestiti u svoje objekte ili druge prostore u svom
vlasništvu, te su ih dužni sukladno rasporedu odvoza
izvesti na dostupno mjesto za odvoz. Iznimno, posude
za odlaganje otpada mogu biti smještene i na javnoj
površini na mjestima i na način koji Odlukom odredi
davatelj usluge.
Vrstu i mjesto za smještaj spremnika za otpad
određuje Davatelj usluge, uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina za područje
Općine Promina.
Korisnici nisu ovlašteni mijenjati mjesto nalaženja
spremnika za otpad koji se nalazi na javnoj površini.
Odvoz otpada Davatelj usluge obavlja specijalnim
vozilima za tu namjenu, a koja odgovaraju sanitarnotehničkim i higijenskim propisima.
II. Uvjeti korištenja komunalne usluge
Korisnici su dužni miješani i biorazgradivi komunalni otpad odlagati u zatvorene spremnike za otpad
tako da se otpad ne rasipa. Nezatvoreni spremnici za
otpad podliježu odredbama Odluke o komunalnom redu
Općine Promina.
Zabranjeno je spremnike za otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu ili na bilo koji drugi način
Petak, 18. srpnja 2014.
onečišćavati mjesto gdje je postavljen spremnik za
otpad.
Zabranjeno je glomazni otpad ili otpad druge vrste
odlagati u spremnike za miješani i biorazgradivi komunalni otpad.
Korisnik može odlagati u spremnik za otpad samo
miješani i biorazgradivi komunalni otpad, a ostale vrste
otpada u spremnike posebne namjene.
Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje
kvalitete usluge, Korisnicima Davatelj usluge može
osigurati i dodatnu mogućnost prijave posebnih potreba
u davanju javne usluge koji se dodatno obračunava po
volumenu otpada.
III. Način obračuna cijene i način izmjene cijene
Cijena komunalne usluge utvrđuje se prema umnošku
volumena spremnika miješanog komunalnog otpada i
broju odvoza.
Zaduženi volumen spremnika pojedinog korisnika
iskazuje se u litrama.
Jediničnu cijenu volumena u litrama određuje Davatelj usluge (4) Cijena usluge utvrđuje se cjenikom
kojeg donosi Isporučitelj, prema postupku predviđenom
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Cjenik usluga sastavni je dio ovih Općih uvjeta.
U slučaju izmjene cijene usluge Davatelj usluge
će pravodobno obavijestiti Korisnike o izmjeni cijene
putem sredstava javnog priopćavanja i mrežne stranice
Općine Promina.
IV. Način plaćanja cijene usluge
Korisnik plaća cijenu usluge Davatelju usluge na
osnovi ispostavljenog računa.
Uz račun davatelj usluge dostavlja Korisniku i uplatnicu.
Računi se dostavljaju Korisniku na adresu građevine
ili posebnog dijela građevine za koji se pruža usluga, a
na izričit zahtjev korisnika, na adresu koju on odredi.
Računi se dostavljaju jednom mjesečno svim Korisnicima usluge.
Korisnik je dužan platiti račun za izvršenu uslugu
najkasnije do roka dospijeća utvrđenog na uplatnici.
Davatelj usluge može obustaviti pružanje usluga ako
Korisnik nije platio dva uzastopna računa.
Članak 20.
Općinsko vijeće Općine Promina je dužno po
donošenju ove Odluke istu bez odlaganja dostaviti
nadležnom Ministarstvu, objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ i na mrežnim stranicama
Općine Promina www.promina.hr.
Članak 21.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Komunalni redar Općine Promina.
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti
opći uvjeti odvoza komunalnog otpada od fizičkih i
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
pravnih osoba sa područja Općine Promina ( „ Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj ¨04/12 i
08/13).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa :363-02/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
25
Na temelju članka 30.stavak 1.toč.3. Statuta Općine
Promina ( “Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije”, broj 10/09, 09/10, 05/11,03/13 i 08/13),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 6. sjednici, od 06.
lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o uključenju u akciju
Gradovi i općine – prijatelji djece
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Promina se opredjeljuje
za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela,
ustanova, udruga, pojedinaca, medija odraslih i djece,
vezanih za uključenje u akciju Gradovi i Općine- prijatelji djece
Članak 2.
Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva
“ Općina Promina – prijatelj djece “ temeljit će se na
sljedećim dokumentima :
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži
četiri opća načela :
- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju – neovisno o
rasi, boji kože, spolu, vjeri, jeziku, političkom ili drugom
mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom
porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju
ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili drugog
skrbnika.
- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni,
kognitivni, društveni i kulturni razvoj,
- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka
koji utječu na djete ili na djecu kao skupinu, najvažnija
mora biti dobrobit dijeteta. To se odnosi kako na odluke
koje donese vladina, upravna ili zakonodavna tijela,
tako i na odluke koje donosi obitej,
- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u
rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i
dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju
Broj 7 - Stranica 121
prava izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti
u obzir.
2. Nacionalnim planom aktivnosti zaprava i interese djece u Republici Hrvatskoj, čiji su ciljevi :
poboljšavanje kvalitete zadovoljavanja potrebe djece
u svim područjima života ( skrb o zdravlju, izobrazbi ,
stanovanju, te zaštiti od nasilja i zanemarivanja ), osiguravanje odgovarajućih uvjeta za primjeran rast i razvoj
djece u iznimno teškim okolnostima, omogućavanje
darovitoj djeci iskazivanje i ostvarivanje sposobnosti
i talenata.
3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu
općina, gradova i regija Vijeća Europe, koja je načelima
međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj
samoupravi, kao i mladima kako ostvariti atraktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih
gradova, posebno u procesima odlučivanja o pitanjima
koja utječu na kvalitetu njihova života.
Članak 3.
Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina :
- poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano
djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život
djece u našoj Općini
- evidentiranje postignutih rezultata
- medijsko praćenje dometa akcije
- dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtijeva
akcije u vidu počasnog naziva “ Općina Promina prijatelj djece”
Članak 4.
Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije
Gradovi i Općine – prijatelji djece provodit će Koordinacijski odbor akcije Općina Promina- prjatelj djece.
Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog
odbora donijet će Načelnik Općine Promina u roku od
30 dana od stupanja na snagu ove odluke.
Članak 5.
Nakon imenovanja Koordinacijskog odbora, u cilju
operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove
Odluke, Općinsko vijeće Općine Promina, donijet ć
izvedbeni plan akcije “ Općina Promina-prijatelj djece
“ za 2014 godinu.
Članak 6.
Temeljem Izvedbenog plana akcije Općina Prominaprijatelj djece “, Općinsko vijeće će svake godine prilikom donošenja Proračuna Općine Promina, donositi i
operativni dokment- Izvedbeni plan ostvarivanja prava
i potreba djece u Općini Promina za sljedeću godinu
Članak 7.
Općina Promina će svake godine povodom Dječjeg
tjedna analizirati ostvarenje dokumenata iz članka 5. i 6.
ove odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje
Članak 8.
Svi administrativni poslovi akcije provodit će se u
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti Općine Promina.
Stranica 122 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “ Službnom vjesniku Šibensko – kninske
županije “ .
Klasa : 601-04/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06. lipnja 2014. godine
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem
koncesije u Općini Promina.
II.
Ovaj plan dostavlja se Ministarstvu nadležnom za
financije
III.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana nakon objave
u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa : 361-01/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014. god.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
____________________
26
Na temelju članka 56.Zakona o koncesijama ( „Narodne novine”, broj 143/12 ), odluke o Koncesijama koje se
obavljaju putem koncesije u Općini Promina, klasa: 36302/14-01/1, ur.br : 2182/09-14-01, od 17.ožujka 2014.
godine i članka 30.st.1.toč.3,Statuta Općine Promina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 6. sjednici, od 06.lipnja 2014.
godine, donosi
PLAN
davanja koncesije za razdoblje
2014 -2016.godine
I.
Utvrđuje se Plan davanja koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2014. -2016.
godine, kako slijedi :
ka
Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojni-
- Planirani broj koncesija : 4
- Rok davanja koncesije : 4 godine
- Procijenjena godišnja naknada za koncesiju :
4.000,00 kuna
- Pravni osnov za davanje koncesije : Zakon o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj.
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 ), Zakon o koncesijama
(“Narodne novine”, broj 143/12 ) i odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Općini
Promina, klasa : 363-02/14-01/1, ur.br : 2182/09-14-01,
od 17.ožujka 2014. godine.
Koncesija za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija
iz septičkih, sabirnih i crnih jama
- Planirani broj koncesija : 3
- Rok davanja koncesije : 4 godine
- Procijenjena godišnja naknada za koncesiju :
3.000,00 kuna
- Pravni osnov za davanje koncesije Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 ), Zakon o
koncesijama ( „ Narodne novine”, broj 143/12 ) i odluke
Petak, 18. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
27
Na temelju članka 10.Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj 143/12 ) i članka 30.stavak 1.toč.3. i
69.Statuta Općine Promina ( “Službeni vjesnik Šibenskokninske županije¨, broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 05/13
) a sukladno odluci o komunalnim djelatnostima koje se
obavljaju putem koncesije u Općini Promina, klasa : 36302/14-01/1, ur.br : 2182/09-14-01, od 17.ožujka 2014
godine, Općinsko vijeće Općine Promina, na 6.sjednici,
od 06. lipnja 2014.godine, donosi
ANALIZA
davanja koncesije i procjena vrijednosti
koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Promina
1.UVOD
PREDMET : Dodjela koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na Području
Općine Promina
LOKACIJA : Naselja : Oklaj, Razvođe, Čitluk,
Lukar, Suknovci, Matase, Bobodol, Ljubotić, Mratovo
, Bogatići i Puljane
TRAJANJE : 4.GODINE
2.OPIS
Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika u svim naseljima na području
Općine Promina
Koncesija se dodjeljuje temeljem odredaba Zakona
o komunalnom gospodarstvu ( „ Narodne Novine”, broj
26/03 –pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ) i Zakona
o koncesijama ( „ Narodne novine”, broj 143/12 ).
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3.JAVNI INTERES
Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu kao
komunalna djelatnost utvrđena je i djelatnost prijevoza
pokojnika koja se mora obavljati kao javna usluga stoga
su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati trajno
i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti i javnost
rada a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa
za fizičke i pravne osobe.
4.UTJECAJ NA OKOLIŠ, ZAŠTITA PRIRODE I
KULTURNIH DOBARA
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva za prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice Općine
Promina, a da pri tome ne smije ugroziti sigurnost ljudi,
imovine, prirode i prirodnog poretka i koncesionar je
dužan pri obavljanju koncesije nadoknaditi svaku štetu
korisnicima usluga uz uvjet da je ista prouzrokovana
nepridržavanjem obveza koncesionara.
5.FINANCIJSKI UČINCI KONCESIJE NA
DRŽAVNI PRORAČUN
Prihod državnog proračuna proizilazi iz obaveza
koje plaćaju poslovni subjekti ( porez na dobit, porez
na dohodak, PDV, doprinosi i druga davanja.
6.FINANCIJSKI UČINCI KONCESIJE NA LOKALNI PRORAČUN
Prihod općine Promina na ime koncesijske naknade.
Koncesijska naknada se koristi za gradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
7.USKLAĐENOST S GOSPODARSKIM RAZVOJNIM PLANOVIMA I PLANOVIMA DAVATELJA
KONCESIJE
Sukladno Općinskom planu davanja koncesija i
odredbama zakona Općina Promina dužna je provesti
postupak dodjele koncesije za obavljanje djelatnosti
prijevoza pokojnika na svojem području
8.PROCIJENA VRIJEDNOSTI KONCESIJE
Procjena vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Promina određuje se u prosječnoj vrijednosti
od 4.000,00 kuna godišnje.
Za cijeli period trajanja koncesije ( četiri godine )
obavljanja prijevoza pokojnika od koncesijske naknade
Općina Promina prihodovati će 16.000,00 kuna, što će
se koristiti za podmirenje troškova građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
sukladno programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za svaku godinu trajanja koncesije.
9.ZAKLJUČAK I PROCJENA VRIJEDNOSTI
KONCESIJE
Usluga komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na
području Općine Promina, prema dosadašnjem ugovoru
o koncesiji za komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika
na području Općine Promina obavlja Obrt Gloria za
pogrebne djelatnosti Vl. Mile Čupić iz Drniša – Kninska
25 kojem ugovor istječe 28.studenog 2016 godine
Kako Općina Promina nije u mogućnosti putem
komunalnog poduzeća Eko Promina kojeg je jedini
osnivač obavljati ovu djelatnost, ovi se poslovi na te-
Broj 7 - Stranica 123
melju koncesije mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi
koje ispunjavaju uvjete ( stručne spreme , registracije za
obavljanje djelatnosti, reference), opravdano je dodijeliti
koncesiju za obavljsanje komunalne djelatnosti
Prijevoza pokojnika na području Općine Promina
Klasa : 363-02/14-01/1
Ur.br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
28
Na temelju članka 69. Statuta Općine Promina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09 , 09/10 , 05/11 , 03/13 i 08/13 ) u svezi s člankom
190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne novine“,
broj 150/08, 71/10, 139/10 , 22/11, 154/11, 12/12 , 70/12,
144/12 i 82/13 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na
6. sjednici, od 06.lipnja 2014.godine, donosi
RJEŠENJE
o prijedlogu Županijskoj skupštini
Šibensko-kninske županije za imenovanje
drugog mrtvozornika za područje Općine
Promina
1.Predlaže se Županijskoj skupštini Šibensko –kninske županije da se za drugog mrtvozornika za područje
Općine Promina imenuje Hrvoje Odak iz Siverića –put
ambulante 1., djelatnik Doma za starije i nemoćne osobe
Oklaj.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa :500-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
29
Na temelju članka 69. Statuta Općine Promina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13 ), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 6.sjednici, od 06. lipnja 2014.
godine, donosi
Stranica 124 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga plana podjele
odvajanjem dijela društva RAD d.o.o. Drniš
s osnivanjem novog društva GRADSKA
ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o.Drniš
1.Prihvaća se prijedlog plana podjele odvajanjem
dijela društva RAD d.o.o.Drniš s osnivanjem novog
društva GRADSKA ČISTOĆA Drniš d.o.o.Drniš
Prijedlog plana podjele se prilaže ovom zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa : 024-02/14-01/1
Ur.Br : 2182/09-14-01
Oklaj, 06.lipnja 2014.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
XI.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
31
Na temelju članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“, broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13 i 153/13 ) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici, od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Petak, 18. srpnja 2014.
4. Uređenje i održavanje cesta, ulica, trgova i
puteva,
5. Uređenje i održavanja javnih cisterni, česmi i
bunara
6. Odvoz i likvidacija komunalnog otpada i fekalija,
7. Skupljanje neopasnog otpada,
8. Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada,
9. Rastavljanje olupina,
10. Sanacija okoliša, te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom,
11. Druge obrade otpada,
12. Oporaba otpada,
13. Posredovanje u gospodarenju otpadom,
14. Prijevoz otpada,
15. Sakupljanje otpada,
16. Trgovanje otpadom,
17. Ispitivanje i analiza otpada,
18. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda,
19. Održavanje javnih nužnika,
20. Tržnice na malo,
21. Uređenje i održavanje groblja i obavljanje
pogrebnih djelatnosti,
22. Usluge građenja, projektiranja i nadzora nad
grobljem,
23. Uređenje i održavanje kupališta i plaža,
24. Obavljanje lučkih djelatnosti,
25. Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih
i drugih brodica i plutajućih objekata,
26. Prijevoz tereta,
27. Prijevoz putnika,
28. Obavljanje usluga parkirališta,
29. Javna rasvjeta” .
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA: 363-02/14-20/1
UR.BROJ: 2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
ODLUKU
o izmjenama odluke o osnivanju Trgovačkog
društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 1.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 3/06, 16/10 i 10/13), članak 4. mijenja
se i glasi:
____________________
“Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
1. Održavanje čistoće,
2. Održavanje javnih površina,
3. Uređenje i održavanje parkova, zelenih površina
i dječjih igrališta,
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
32
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
0/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici, od 28. svibnja 2014. godine, donosi
PRIJEDLOG
o imenovanju mrtvozornika za područje
Općine Rogoznica
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za imenovanje mrtvozornika za područje Općine
Rogoznica predlažu se:
1. Nives Nonković, dr. med. i
2. Aleksandar Novaković, dr. med.
KLASA: 500-01/14-10/4
UR.BROJ: 2182/14-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
Broj 7 - Stranica 125
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2013. godine, koje se prilaže ovom Zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak, objaviti će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-05/14-50/2
Ur.broj:2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
____________________
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
33
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («NN»,
broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjedniciž od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje
od 01.siječnja do 31. prosinca 2013. godine
A RAČUN
PRIHODA I RASHODA
OSTVARENO
%
Na temelju članka 110. st. 2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), načelnica
Općine Rogoznica, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica
za 2013. godinu
PLANIRANO
ZA 2013.
OSTVARENO
ZA 2013.
20.239.735,00
22.736.035,41
I. PRIHODI
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
proizvoda i usluga
112,34
UKUPNO
PRIHODI
112,34
20.235.735,00
22.736.035,41
II RASHODI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
Nefinancijske imovine
121,19
13.480.593,00
13.302.424,97
94,23
6.759.142,00
6.412.518,05
UKUPNO RASHODI
97,42
20.239.735,00
19.714.943,02
B PRENESENI VIŠAK
PRIHODA IZ 2012.
GODINE
1.604.166,26
VIŠAK PRIHODA
POSLOVANJA 2013.
GODINE
9.433.673,44
C VIŠAK PRIHODA U
2013. GODINI
3.021.092,39
D MANJAK PRIHODA OD
6.412.518,05
NEFINANCIJSKE IMOVINE
E PRENESENI VIŠAK
PRIHODA U 2014. GOD.
4.625.258,65
____________________
Stranica 126 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
34
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća
DVD «ROGOZNICA» o financijskom
poslovanju za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće DVD «Rogoznica» o financijskom poslovanju za 2013. godinu, u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Petak, 18. srpnja 2014.
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća T.Z. Općine
Rogoznica o financijskom poslovanju za
2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće T.Z. Općine Rogoznica o
financijskom poslovanju za 2013. godinu, u tekstu koji
se prilaže ovom zaključku.
2. Ovaj zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-05/14-50/3
Ur.broj:2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
Klasa: 400-05/14-50/5
Ur.broj:2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
____________________
35
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici, od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća K.P.«ŠKOVACIN»
D.O.O. Rogoznica o financijskom poslovanju
za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Komunalnog poduzeća
«Škovacin» d.o.o. Rogoznica o financijskom poslovanju
za 2013. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske Županije”.
37
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije”, broj
9/09 i 5/13, Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 7.
sjednici od 28. svibnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća Dječjeg vrtića
«BATURICA» Rogoznica o financijskom
poslovanju za 2013. godinu
1. Rogoznica za 2013. godinu, u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
2. Ova zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske Županije”.
Klasa: 400-05/14-50/6
Ur.broj:2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
PĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-05/14-50/4
Ur.broj:2182/12-01/14-1
Rogoznica, 28. svibnja 2014.
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
____________________
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Pero Milišić, v. r.
36
____________________
____________________
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
2. OPĆINSKI NAČELNIK
9
Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08
36/09, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), i članka 36.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik ŠibenskoKninske županije», broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni
tekst), načelnica Općine Rogoznica, donosi
O D L U K U
o dopunama odluke o plaćama i
naknadamadužnosnika, službenika i
namještenika
Članak 1.
U Odluci o dopunama Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika (“Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 03/10), iza
članka 11. dodaje se članak 11.a, koji glasi:
“Članak 11.a
Dužnosniku koji svoj posao obavlja profesionalno,
službeniku i namješteniku pripada pravo na regres za
godišnji odmor.
Visina regresa za godišnji biti će utvrđena za svaku
proračunsku godinu, odlukom načelnice”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
Županije”.
Klasa: 120-01/14-01/1
Ur.broj: 2182/12-02/14-1
Rogoznica, 03. srpnja 2014.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
XII.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
3
Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14). članka
48. Statuta općine Općine Ružić (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije br. 8/09 i 4/13), Načelnik
općine Ružić donosi
PRAVILNIK
o nabavi roba, radova i usluga
male vrijednosti
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i/
ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna,
odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do
500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava)
Broj 7 - Stranica 127
za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne
postoji obveza provedbe postupaka javne nabave, a sve
u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava
U provedbi postupaka bagatelne nabave obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske
akte ovisno o pojedinom predmetu nabave.
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave
izražena bez PDV-a.
Članak 2.
Općina će kao naručitelj, prilikom provođenja postupaka iz ovoga Pravilnika, u odnosu na sve gospodarske
subjekte, poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo
slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja
usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo
tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo
zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja,
načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Na osobe koje provode postupak primjenju se
odredbe Zakona o javnoj nabavi u dijelu odredbi o
sukobu interesa.
Članak 3.
Prilikom definiranja predmeta nabave odgovorne
osobe za provođenje postupka dužne su postupati u duhu
dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost
za uloženi novac“.
Ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom
izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila
koja vrijede prema procjenjenoj vrijednosti nabave.
II NAČIN KOMUNIKACIJE
Članak 4.
Način komunikacije za dostavu ponuda odnosno
slanje poziva na adrese određenog broja gospodarskih
subjekata, naručitelj određuje u svakom pojedinom
postupku nabave i to:
- istraživanjem tržišta,
- odabirom gospodarskih subjekata iz vlastite baze
podataka ili
- slanjem poziva a dostavu ponude na adrese više
gospodarskih subjekata (minimalno tri).
- iznimno, ovisno o hitnosti nabave, prirodi
predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za
dostavu ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom subjektu.
Komunikacija iz stavka 1. ovog članka, može se
odvijati putem pošte, e-maila, telefaksa, objavom na
internet stranici Općine Ružić.
Dokaz dostavljenog poziva je poštanska dostavnica,
kopija lista isporučenog faksa, kopija dostavljene
elektroničke poruke ili drugi primjereni dokaz.
Članak 5.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:
- podatke o naručitelju
- opis predmeta nabave
- rok izvršenja predmeta nabave
- troškovnik predmeta nabave
Stranica 128 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- kriterij za odabir ponude
- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti,
ako se traži ispunjavanje određenih uvjeta i zahtjeva
(izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabave, bonitet ponuditelj, ne postojanje
duga po javnim davanjima i sl.)
- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme do kada
ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja)
- rok valjanosti ponude
- način dostavljanja ponuda i adresu na koju se ponude dostavljaju
- adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno
- kontakt osoba i broj telefona
- podatke o potrebnim traženim jamstvima (za
ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora i za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku).
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti više od 5% procijenjene
vrijednosti nabave.
III PROVOĐENJE POSTUPAKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO
20.000,00 KUNA
Članak 6.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Narudžbenicu potpisuje načelnik općine.
U posebnim slučajevima i okolnostima, o čemu u
konkretnom slučaju odlučuje načelnik, može se provesti postupak nabave sukladno čl. 4. ovog Pravilnika i
sklopiti ugovor.
IV PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE
ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, A MANJE ILI JEDNAKE OD 200.000,00 KUNA ZA ROBU I RADOVE,
ODNOSNO MANJE ILI JEDNAKE OD 500.000,00
KUNA ZA USLUGE
Članak 7.
Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti
veće od 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 4.
ovog Pravilnika i to:
- za nabave do 70.000,00 kuna najmanje tri ponude, postupak provodi osoba koja je inicirala nabavu,
a načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja i sklapa ugovor,
- za nabave do 200.000,00 odnosno 500.000,00
kuna najmanje tri ponude a postupak provode ovlašteni
predstavnici naručitelja.
Iznimno, ovisno o hitnosti nabave, prirodi predmeta
nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom
subjektu.
U određenim okolnostima, o čemu konkretno
odlučuje načelnik, nabava se može provesti i u otvorenom postupku nabave.
Ovlaštene predstavnike javnog naručitelja imenuje
Petak, 18. srpnja 2014.
načelnik.U slučaju potrebe, načelnik može za ovlaštene
predstavnike imenovati i vanjske članove.
Članak 8.
Narudžbenica ili ugovor obvezno sadrži podatke
o naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina,
jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektudobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica ili ugovor
mogu sadržavati, sukladno odredbama Zakona, podatke
o jamstvu za izvršenje predmeta nabave i ugovornoj
kazni.
Narudžbenice se prilažu računu a o ugovorima se
vodi evidencija.
Članak 9.
Postupak bagatelne nabave započinje danom
donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave
koju donosi načelnik općine.
Poslovi pripreme, provođenja i ugovaranja nabave
izvršit će se u roku od 20 dana za predmetne nabave
procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, odnosno do
30 dana za predmetne nabave veće od 70.000,00 kuna
od dana donošenja odluke o početku postupka nabave.
Ovisno o složenosti predmeta nabave kao i posebnim
okolnostima, rokovi iz stavka 2. ovog članka mogu se
produžiti.
Članak 10.
Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od
dana objave poziva na dostavu ponuda, odnosno od dana
zaprimanja poziva na dostavu ponuda gospodarskom
subjektu.
U posebnim slučajevima i okolnostima može se
odrediti i duži rok.
Članak 11.
Otvaranje ponuda prema redoslijedu zaprimanja i
uredno upisanih u upisnik za nabave iz čl. 7. će se odvijati u prisutnosti ovlaštenih predstavnika naručitelja.
Načelnik može svojom odlukom odlučiti da otvaranje
pravodobno pristiglih ponuda bude i javno.
Ponuda zaprimljena nakon roka za dostavu ponuda
vraća se neotvorena ponuditelju.
Nakon otvaranja i pregledavanja ponuda na temelju
uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda, ovlašteni
predstavnici naručitelja sastavljaju zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke
o odabiru.
Članak 12.
U slučaju nejasnoća, računske pogreške dostavljene ponude, ovlašteni predstavnici naručitelja mogu
zatražiti, u primjerenom roku, od ponuditelja koji je
dostavio takvu ponudu, dodatna objašnjenja, ispravku
ili drugu potrebnu dokumentaciju.
Članak 13.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 14.
Nakon provedenog postupka donosi se odluka o
odabiru ponuditelja koju potpisuje odgovorna osoba
naručitelja.
Svim gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u
pojedinom postupku bagatelne nabave bit će pravovremeno upućena obavijest o rezultatu nabave.
Naručitelj zadržava pravo obustaviti ili poništiti
bagatelnu nabavu, prije ili nakon isteka roka za dostavu
ponuda i ne odabrati ponuditelja bez posebnog pisanog
obrazloženja, o čemu će obavijestiti ponuditelje iz
premetne nabave.
Članak 15.
Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu načelniku
sklapanje obvezno pravnog odnosa uz obveznu dostavu
na uvid svih dokumenata.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji provode
postupak bagatelne nabave dužni su pratiti izvršenje
svojih nabava.
Članak 16.
Prilikom sklapanja ugovora o nabavi, naručitelj se
obvezuje od ponuditelja ishoditi jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo traženo pozivom za dostavu
ponuda.
Članak 17.
Bagatelna nabava koja je sufinancirana provodi se
sukladno obvezama ugovora za pojedini projekt.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Šibensko-kninske
županije“, a objaviti će se i na internet stranici
općine.
Broj 7 - Stranica 129
XIII.
OPĆINA TRIBUNJ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
53
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
05/13), a u svezi članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 5/07 i 9/10) Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 10.
sjednici, od 10. lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o produženju radnog vremena
I.
Produžuje se radno vrijeme ugostiteljskim objektima na području Općine Tribunj, skupine „restorani“
i „barovi“ u smislu članka 5. Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 5/07 i 9/10 - u daljnjem tekstu: Odluka),
od redovnog radnog vremena propisanog Odlukom.
II.
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „restorani“ i „barovi“ u smislu Odluke
odobrava se za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog
prvenstva u Brazilu 2014. Produženje radnog vremena
odobrava se na način da ugostiteljski objekti mogu raditi
do 03,00 sata ujutro.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od
dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije, a primjenjuje se od 12. lipnja 2014.
KLASA:330-01/14-01/1
URBROJ: 2182/20-01/14-1
Tribunj, 10. lipnja 2014.
Klasa: 406-01/14-01/2
Ur.br.: 2182/08-14-01
Gradac, 31. ožujka 2014.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Sučić, v. r.
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v.r.
____________________
____________________
54
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
05/13), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 11. sjednici,
od 27. lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju teksta
„Sporazuma o zajedničkom ispunjenju
obveza propisanih Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom“
Stranica 130 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
Članak 1.
Prihvaća se tekst Sporazuma o zajedničkom ispunjenju obveza Općine Tribunj i Grada Vodica, propisanih
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, koji se
nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Tribunj za potpisivanje
Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.
____________________
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 351-02/14-01/8
URBROJ: 2182/20-01-14-1
Tribunj, 27. lipnja 2014.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v.r.
____________________
55
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
05/13), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 10. sjednici,
od 10. lipnja 2014. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju zamolbe ugostitelja,
ovlaštenika koncesijskog odobrenja za
korištenje pomorskog dobra na području
Općine Tribunj za 2014. godinu, za
smanjenje naknade za korištenje pomorskog
dobra utvrđene koncesijskim odobrenjem
1. Prihvaća se zamolba ugostitelja, ovlaštenika
koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra
na području Općine Tribunj za 2014. godinu, za smanjenje naknade za korištenje pomorskog dobra utvrđene
koncesijskim odobrenjem i to za djelatnosti: UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA iz Tablice 2 Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru, Uredbe o
postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“, broj 36/04,63/08,133/13,
63/14).
2. Iznos naknade za korištenje pomorskog dobra
utvrđen u izdanom koncesijskom odobrenju umanjuje
se za 30%.
KLASA: 934-01/14-01/6
URBROJ: 2182/20-01-14-1
Tribunj, 10. lipnja 2014.
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v.r.
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1
Na temelju članka 43. Statuta Općine Tribun]
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
05/13) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Općinske
uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 13/10), uspoređujući izvorni i objavljeni tekst
Odluke o obvezi plaćanja^ naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
04/14), uočene su greške, te pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, daje
ISPRAVAK
Odluke o obvezi plaćanja naknade za
razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
na području Općine Tribunj
U nazivu Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj
javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 04/14) umjesto: „Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
na području Općine Tribunj”, treba stajati: „Odluka o
obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe
na području Općine Tribunj”.
U članku 2. stavku 3. umjesto: „Naknada za razvoj
javne vodoopskrbe i odvodnje iznosi: - 2,00 kn/m3
isporučene vodne usluge za vodoopskrbu.”, treba stajati:
„Naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi: - 2,00 kn/
m3 isporučene vodne usluge za vodoopskrbu.”
KLASA: 363-02/14-01/1
URBROJ: 2182/20-03-14-3
Tribunj, 09. svibnja 2014.
OPĆINA TRIBUNJ
PROČELNICA
Sanja Kumanović Stipaničev, dipl. politolog, v. r.
____________________
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 131
XIV.
OPĆINA UNEŠIĆ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
10
Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12 ) i članka 34. Statuta
općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka), Općinsko
Vijeće Općine Unešić, na 05. sjednici, od 25. travnja 2014. godine, d o n o s i
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Unešić za 2013. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Bilanca PRIHODA I IZDATAKA po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Unešić za 2013. godinu
sadrži:
U KUNAMA
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 RIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE
UKUPNO PRIHODI
3 RASHODI POSLOVANJA
4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE
UKUPNO RASHODI
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
B.
RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.
5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
C.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA
9 VLASTITI IZVORI
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PLAN
ZA 2013.
I. IZMJENE
5.650.857
30.000
5.680.857
3.406.800
348.500
3.755.300
PRERASPODJELA OSTVA-RENO
SREDSTAVA
U 2013. G.
U 2013. GODINI
+
0
0
0
694
694
0
1.925.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INDEKS
2.844.600
0
2.844.600
2.755.836
179.974
2.935.810
50
0
50
81
52
78
- 91.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 1.925.557
0
- 1.925.557
100
- 1.925.557
0
- 1.925.557
100
0
- 2.016.767
0
0
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji na razini osnovnog računa utvrđuju se u
Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine, kako slijedi:
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Stranica 132 - Broj 7
BROJ
KONTA
IZVOR
FIN.
FUNKCIJA-
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VRSTA PRIHODA
UKUPNO PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
6
P 001
P 002
P 003
P 004
P 005
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
01
01
01
01
01
PRIHODI OD POREZA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na doh. Od imovine i imov. prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
P 006
613
6134
01
P 007
614
6142
P 008
6145
POREZI NA IMOVINU
Porez na promet nekretnina
50.000
50.000
0
0
5.172
5.172
10
10
01
POREZI NA ROBU I USLUGE
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
40.000
5.000
0
0
18.689
4.702
47
94
01
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
35.000
0
13.987
40
947.901
0
675.112
71
827.901
300.000
310.000
0
0
0
518.685
55.993
278.242
63
18
90
100.000
0
0
0
67.450
0
67
0
P 011
P 012
6331
6331
04
04
P 012a 6332
04
634
P 012a 6341
04
P 013
04
64
641
P 014 6413
01
642
6421
6422
6423
6423
6423
6429
03
01
01
01
01
01
65
POMOĆI IZ INOZ. (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA
UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI IZ PRORAČUNA
Tekuće pomoći iz Državnog proračuna
Tekuće pomoći. iz Županijskog proračuna – subvencioniranje
nerentabilnih linija za Split
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna - Ogrjev
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – Lokalni izbori refundacija
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna – Vodovod
Ljubostinje - Koprno
POMOĆI OD OST. SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Tekuće pomoći . Županijski sud Šibenik – Lokalni izbori refundacija
Kapitalne pomoći – Min. Reg. Razvoja i Fndova europske
unije ( projektna dokum. dječji vrtić )
117.901
0
117.000
99
120.000
120.000
0
0
156.427
156.427
130
130
0
0
0
0
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
Kamate na oročena. Sred. I depozite po viđenju
586.000
1.000
1.000
0
0
0
106.002
262
262
18
26
26
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihod od spomeničke rente
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
Naknada – Korištenje vjetroelektrana
Ost. Prih. od nefin. Imov. – Naknada za zadržavanje nez. izgr.
zgrade
585.000
15.000
60.000
10.000
200.000
200.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
105.740
6.259
36.593
7.300
31.705
0
23.883
18
42
61
73
16
0
24
1.178.400
0
591.625
50
1.000
1.000
0
0
598
598
59
59
107.400
5.000
5.000
4.500
700
92.200
0
0
0
0
0
0
85.902
2.019
2.500
109
666
80.608
80
40
50
2
95
87
1.070.000
150.000
900.000
20.000
0
0
0
0
505.125
63.428
428.397
13.300
47
42
48
66
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
OSTVARENO
U 2013.
GODINI
2.935.810
2.755.836
556.266
482.002
482.002
1.000
1.000
73.264
65.070
8.194
INDEKS
651
P 020 6513
01
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POS. PROPISIMA I NAKN.
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
Prihod od prodaje državnih biljega
652
6522
6526
6526
6526
6526
01
01
01
01
03
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
Vodni doprinos
Ost. Nesp. Prihodi - jamstva
Ost. Nesp. Prihodi – povrati sredstava
Ost. Nesp. Prihodi – usl. Odvoza smeća
Ost. Nesp. Prihodi – HZZ Šibenik
653
P 022 6531
P 023 6532
P 024 6533
03
03
03
KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Naknade za priključak
06
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
PRIH. OD PROD. MAT. IMOVINE – PRIROD.
BOGATSTAVA
Zemljište
7
71
711
BROJ
KONTA
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
7111
50
50
50
51
51
58
49
1930
24
04
04
P 025
2.844.600
2.844.600
INDEKS
1.471.861
1.448.000
1.276.337
104.188
24.618
19.298
23.559
633
6331
6331
P 021
P 021a
P 021b
P 021c
P 021d
OSTVARENO
U 2013.
GODINI
0
0
0
0
0
0
0
P 009
P 010
P 015
P 016
P 016a
P 017
P 018
P 019
PRERASOIDJELA
SREDST.
U 2013.
GODINI
0
0
2.938.556
2.848.556
2.517.556
180.000
50.000
1.000
100.000
63
6342
PLAN ZA
2013.
GODINU
I.
IZMJENE
5.680.857
5.650.857
Petak, 18. srpnja 2014.
FUNKCIJA
VRSTA RASHODA
UKUPNI RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće ( Bruto )
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
PLAN ZA
2013. G.
I. IZMJENE
3.755.300
3.406.800
580.135
501.640
501.640
3.500
3.500
74.995
66.675
8.320
PRERASPODJELA
SREDST.
U 2013. G.
0
694
0
0
0
0
0
0
0
0
78
81
96
96
96
29
29
98
98
98
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto-gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
343
3431
3433
3434
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
14.000
14.000
12.000
1.000
1.000
36
363
3631
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći gradskim proračunima
37
372
3721
3722
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I
DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građ. i kuć. iz Proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
38
381
3811
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
259.500
259.500
259.500
4
42
421
4213
4214
4214
4214
422
4221
426
4262
4264
4264
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE
Građevinski objekti
Ceste, željeznice i slični građ. objekti
Vodovodna mreža Ljubostinje - Koprno
Ostali nesp. Građ. Objekti – Autobusne čekaonice
Ost. Nesp. Građ. Objekti – Izgradnja igrališta Nevest
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ostala nematerijalna proizvedena imovina – Projektna dokum. Dječji vrtić
Ostala nematerijalna proizvedena imovina – Ciljane izmjene PPU Općine
Unešić
Ost. Nem. Proizv. Imov. – Idejni projekt igralište Planjane
4264
1.687.265
27.565
5.000
21.565
1.000
811.000
15.000
490.000
303.000
3.000
400.200
35.000
174.000
31.700
63.000
90.000
3.000
3.500
448.500
387.500
6.500
15.000
7.500
1.000
31.000
-
Broj 7 - Stranica 133
15.694
0
0
0
0
4.500
7.000
0
11.500
0
7.500
0
6.000
0
1.500
0
0
0
3.694
5.000
0
0
0
1.306
0
1.426.775
23.386
2.557
20.829
0
732.163
21.817
471.681
236.999
1.666
296.755
27.988
120.864
20.238
42.380
80.723
1.470
3.092
374.471
322.481
6.245
14.569
7.177
2.306
21.693
85
85
51
97
0
91
99
96
81
56
76
80
72
64
69
90
49
88
84
84
96
97
96
100
70
2.000
2.000
1.000
1.000
0
15.787
15.787
12.941
1.967
879
99
99
100
98
88
40.000
40.000
40.000
0
0
0
30.000
30.000
30.000
75
75
75
825.900
0
498.058
60
825.900
196.900
629.000
0
0
0
498.058
142.850
355.208
60
73
56
13.000
13.000
13.000
228.950
228.950
228.950
84
84
84
694
694
8.681
0
8.681
0
0
0
0
9.375
0
0
0
179.974
179.974
165.626
0
138.401
27.225
0
4.972
4.972
9.375
0
0
0
52
52
51
0
47
97
0
99
99
48
0
0
0
9.375
9.375
100
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
348.500
348.500
333.500
0
305.500
28.000
0
5.000
5.000
10.000
10.000
0
0
+
+
-
+
0
+
II POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3.
Rashodi i izdaci po Godišnjem obračunu proračuna Općine Unešić za 2013. godine u iznosu od 2.935.810 kuna
raspoređeni su po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
BROJ
IZVOR
FUN-
RAČUNA
FIN.
KCIJA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA
PLAN
ZA 2013.G.
I. IZMJENE
UKUPNI RASHODI I IZDACI
PRERAS-
OSTVA-
IND-
PODJELA
RENO
ESK
SREDST.
U 2013.
U 2013. G.
GODINI
0
2.935.810
78
370.588
79
3.755.300
RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE , NAČELNIK
476.200
-
5.000
Program 001 01: Donošenje akata i mjera iz djelokr. predst. i izvr. tijela
451.200
-
5.000
370.588
83
Aktivnost – 001 01 01: Predstavnička i izvršna tijela
220.000
-
5.000
104.477
49
3
Rashodi poslovanja
220.000
-
5.000
104.477
32
Materijalni rashodi
220.000
-
5.000
104.477
49
Službena putovanja
5.000
2.557
51
R 001 3211
01
0111
0
49
Stranica 134 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
15.000
Petak, 18. srpnja 2014.
R 002 3233
01
0111
Usluge promidžbe i inf. – Službeni glasnik
R 003 3291
01
0111
Naknade za rad Općinsko vijeće
R 003a 3291
01
0111
Naknade za rad načelnik, zamjenik načelnika
75.000
0
73.496
98
R 004 3293
01
0111
Reprezentacija
15.000
0
14.569
97
100.000
0
5.600
37
5.000
0
0
-
R 005 3299
01
0111
Rash. protokola ( vijenci, cvijeće, svijeće i sl. )
3.000
0
2.095
70
R 006 3299
01
0111
Rashodi proslava
7.000
0
6.160
88
Aktivnost – 001 01 02: Tekuća pričuva
15.000
0
13.438
90
3
Rashodi poslovanja
15.000
0
13.438
32
Materijalni rashodi
15.000
0
13.438
90
Ostali nesp. rashodi – Tekuća pričuva
15.000
0
13.438
90
R 007 3299
01
0111
Aktivnost – 001 01 03: Lokalni izbori 2013. godine
216.200
0
252.673
90
117
3
Rashodi poslovanja
216.200
0
252.673
117
32
Materijalni rashodi
216.200
0
252.673
117
100
R 007a 3233
01
0111
Usl. promidžbe i informiranja – Lokalni izbori
R 008 3291
01, 04
0111
Naknade član. povjerenstava, biračkih odbora
R 008a 3291
01
0111
Troškovi izborne promidžbe
9
Program 001 02: Program političkih stranaka
Aktivnost – 001 02 01: Osnovne funkcije stranaka
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
R 009 3811
01
0111
Tekuće donacije
RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 002 01 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
3.700
0
3.687
187.000
0
223.492
120
25.500
0
25.494
100
25.000
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.279.100
+ 5.000
2.565.222
78
820.065
+ 8.806
738.849
89
Program 002 01 01: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
820.065
+
Aktivnost – 002 01 01 01: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R 010 3111
01
0112
Plaće za redovan rad
663.065
663.065
497.600
430.000
+ 10.306
+ 10.306
0
0
738.849
89
618.592
618.592
473.923
410.523
92
92
95
95
0
0
0
1.000
55.421
6.979
29
97
98
R 011 3121
R 012 3132
R 013 3133
01
01
01
0112
0112
0112
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
32
R 014 3211
R 015 3212
R 016 3213
0112
0112
0112
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
151.465
0
11.965
1.000
+
01
01
01
8.306
0
0
0
128.882
0
11.333
0
81
0
95
0
R 017
R 018
R 019
R 020
R 021
R 022
R 023
R 024
R 025
R 026
R 027
R 028
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale nespomenute usluge
Naknade za rad povjerenstava
Premije osiguranja
15.000
15.000
15.000
3.000
35.000
10.000
13.000
5.000
3.000
3.500
0
6.500
+
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.817
12.128
12.829
1.666
27.988
6.212
10.950
3.669
1.470
3.092
0
6.245
99
81
86
56
80
62
84
73
49
88
0
96
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3237
3238
3239
3291
3292
R 029 3294
R 030 3295
R 030a 3299
01
01
01
0112
0112
0112
Članarine – Savez gradova i općina
Pristojbe i naknade
Izrada Programa prekogranične suradnje
34
R 031 3431
R 032 3433
R 033 3434
01
01
01
0112
0112
0112
Financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Aktivnost – 002 01 01 02: Održavanje zgrada za redovno korištenje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 034 3223
01
0112
Energija
R 035 3224
01
0112
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja
R 036 3232
01
0112
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R 037 3234
01
0112
Komunalne usluge – potrošak vode
R 038 3237
01
0112
Intelektualne i osobne usluge – Usl. Čišćenja i održ. zgrada
3.500
57.000
7.100
8.806
7.500
1.000
6.000
0
+ 1.306
0
7.177
2.306
0
96
100
0
14.000
12.000
1.000
1.000
+ 2.000
+ 1.000
+ 1.000
0
15.787
12.941
1.967
879
99
100
98
88
112.000
112.000
112.000
15.000
50.000
4.000
8.000
35.000
- 1.500
- 1.500
- 1.500
0
0
0
0
- 1.500
101.848
101.848
101.848
11.339
49.650
156
7.756
32.947
92
92
92
76
99
4
97
98
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 7 - Stranica 135
Aktivnost – 002 01 01 03: Opskrba pitkom vodom domaćinstva bez mogućnosti priključka
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 039 3234
01
0630
Opskrba stanovništva pitkom vodom - potrošak
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
13.437
13.437
13.437
13.437
Aktivnost – 002 01 01 04: Nabavka opreme
4
42
R 040 4221
01
0112
R 041 4221
01
0112
R 042 4262
01
0112
15.000
15.000
15.000
5.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
4.972
4.972
4.972
4.972
0
0
33
33
33
99
0
0
5.000
0
1.500
30
0
0
0
0
01Ž
R 043 3811
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine
Računala i računalna oprema
Uredski namještaj
Ulaganja u računalne programe
0320
Š
Tekuće
donacije u novcu Ž– DVD Š
Aktivnost – 002 02 01 02: Civilna zaštita
1.000
45
45
45
45
3
Rashodi poslovanja
1.000
0
0
38
Ostali rashodi
1.000
0
0
0
Sufinanciranje – civilna zaštita
1.000
0
0
0
0
0
0
R 044 3811
01
0360
Aktivnost – 002 02 01 03: Gorska služba spašavanja
2.000
3
Rashodi poslovanja
2.000
0
0
0
38
Ostali rashodi
2.000
0
0
0
Sufinanciranje – GSS – Stanica Šibenik
2.000
0
0
0
R 045 3811
01
0360
GLAVA 002 03 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
1.315.600
- 26.181
1.019.846
79
982.100
150.000
150.000
150.000
110.000
40.000
- 17.500
- 5.500
- 5.500
- 5.500
- 5.500
0
854.220
98.133
98.133
98.133
83.696
14.437
89
68
68
68
80
36
Aktivnost – 002 03 01 02: Održavanje javnih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 048 3224
03
0560
Materijal i djelovi za tek. I inv. održavanje
R 049 3237
03
0560
Intel. i osobne usluge – usl. čišćenja, košenja i sl.
40.000
40.000
40.000
5.000
35.000
0
0
0
0
0
31.524
31.524
31.524
2.029
29.495
79
79
79
41
84
Aktivnost – 002 03 01 03: Održavanje javnih površina – Javni radovi
69.100
0
68.809
100
Program: 002 03 01 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost – 002 03 01 01: Održavanje nerazvrstanih cesta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 046 3224
03
0451
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R 047 3232
03
0451
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13
69.100
61.900
53.730
7.255
915
7.200
7.200
Aktivnost – 002 03 01 04: Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 050 3223
03
0640
Energija
R 051 3224
03
0640
Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.avanje
R 052 3232
03
0640
Usluge za tekuće i investicijsko održavanje
700.000
700.000
700.000
460.000
120.000
120.000
23.000
23.000
23.000
3.000
20.000
0
3
31
R 049a 3111
R 049b 3132
R 049c 3133
32
R 049d 3212
03
03
03
0560
0560
0560
03
0560
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće za redovan rad
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rshodi
Naknade za prijevoz
Aktivnost – 002 03 01 05: Održavanje groblja, ost. vjerskih objekata
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 053 3224
01
0840
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
R 054 3234
01
0840
Iznošenje i odvoz smeća
R 055 3237
01
0840
Intelektualne i osobne usluge - Održavanje groblja
0
0
0
0
0
0
0
68.809
61.713
53.570
7.232
911
7.096
7.096
100
100
100
100
100
99
99
- 12.000
- 12.000
- 12.000
0
- 6.000
- 6.000
634.363
634.363
634.363
448.213
86.091
100.059
92
92
92
97
76
88
0
0
0
0
0
0
21.391
21.391
21.391
2.704
18.687
0
93
93
93
90
93
0
Stranica 136 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program: 002 03 02 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt: 002 03 02 01 – Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, javnih površina
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 056 4213
01, 03
0451
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
333.500
0
0
0
0
Petak, 18. srpnja 2014.
- 8.681
0
0
0
0
165.626
0
0
0
0
51
0
0
0
0
Kapitalni projekt: 002 03 02 02 – Izgradnja objekata – autobusne čekaonice
4
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 057 4214
01, 03
0451
Autobusne čekaonice
28.000
28.000
28.000
28.000
0
0
0
0
27.225
27.225
27.225
27.225
97
97
97
97
Kapitalni projekt: 002 03 02 03: Izgradnja vodovodne mreže
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 058 4214
01, 03,
0630
Izgradnja vodovodne mreže Ljubostinje - Koprno
04
305.500
305.500
305.500
305.500
- 8.681
- 8.681
- 8.681
- 8.681
138.401
138.401
138.401
138.401
47
47
47
47
GLAVA 002 04: DRUŠTVENE DJELATNOSTI
351.558
85
Program: 002 04 01 – Program predškolskog odgoja
Aktivnost – 002 04 01 01: Financiranje programa predškolskog odgoja
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 059 3237
01
0911
Rashodi za financiranje MALA ŠKOLA
120.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
107.278
14.612
14.612
14.612
14.612
89
97
97
97
97
Aktivnost – 002 04 01 02: Sufinanciranje dječjeg vrtića
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane unutar općeg proračuna
R 059a 3631
01
0911
Tekuće pomoći za dječji vrtić Drniš
37
Nakn. Grsđ. I kuć. Na tem. Osig. I dr. naknade
R 060 3722
01
0911
Sufinanciranje dječjeg vrtića
105.000
105.000
40.000
40.000
65.000
65.000
0
0
0
0
0
0
92.666
92.666
30.000
30.000
62.666
62.666
88
88
75
75
96
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237.000
237.000
237.000
237.000
75.000
162.000
0
0
0
0
0
0
208.280
208.280
208.280
208.280
72.530
135.750
88
88
88
88
97
84
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
0
0
0
0
0
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
65
65
65
65
65
Kapitalni projekt: 002 04 01 01 – Dječji vrtić Unešić
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 061 4264
04
0911
Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić
Program: 002 04 02 – Program srednjoškolskog obrazovanja
Aktivnost – 002 04 02 01: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima
3
Rashodi poslovanja
37
Nakn. građ. i kuć. na temelju osig. i dr. naknade
R 062 3722
01
0922
Sufinanciranje đačke karte
R 063 3722
01
0922
Sufinanciranje đačke linije Šibenik -Unešić – Šibenik – Autobusni
prijevoz
Program: 002 04 03 - Program visoke naobrazbe
Aktivnost – 002 04 03 01: Stipendije
3
Rashodi poslovanja
37
Nakn. građ. I kuć. na temelju osig. I dr. naknade
R 064 3721
01
0960
Stipendije
GLAVA 002 05: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
412.000
45.000
0
0
38.000
84
Program: 002 05 01 – Program javnih potreba u kulturi
40.000
0
38.000
95
Aktivnost – 002 05 01 01: Djelatnost kulturno umjetničkih društava
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 065 3811
01
0820
Tekuće donacije u novcu – KUD ZVONA ZAGORE
R 066 3811
01
0820
Tekuće donacije u novcu – KUD SRCE ZAGORE
40.000
40.000
40.000
30.000
10.000
0
0
0
0
0
38.000
38.000
38.000
30.000
8.000
95
95
95
100
80
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Program: 002 05 02 - Program javnih potreba vjerskih zajednica
Aktivnost – 002 05 02 01: Pomoć za funkcioniranje vjerskih zajednica
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 067 3811
01
0840
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
GLAVA 002 06: PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
Program: 002 06 01 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Aktivnost – 002 06 01 01: Osnovna djelatnost športskih udruga
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 068 3811
01
0810
Tekuće donacije u novcu – HNK ZAGORA UNEŠIĆ
R 069 3811
01
0810
Tekuće donacije u novcu – MNK MIRLOVIĆ ZAGORA
Program: 002 06 02 – Izgradnja i uređenje sportskih objekata
Kapitalni projekt – 002 06 02 01: Izgradnja i uređenje igrališta
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 070 4214
01
0810
Uređenje igrališta u Nevestu
R 070a 4264
01
0810
Idejni projekt igralište Planjane
GLAVA 002 07: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
Program: 002 07 01 – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
Aktivnost – 002 07 01 01: Pomoć u novcu i naravi građanima i kućanstvima
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građ. i kuć. na temelju osig. i druge naknade
135.000
135.000
135.000
135.000
135.000
120.000
15.000
0
0
0
0
0
0
529.435
523.935
28.900
28.900
28.900
+22.375
157.375
100
+ 13.000
+ 13.000
+ 13.000
+ 13.000
+ 13.000
0
148.000
148.000
148.000
148.000
133.000
15.000
100
100
100
100
100
100
+ 9.375
+ 9.375
+ 9.375
+ 9.375
0
+ 9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
0
9.375
100
100
100
100
0
100
0
246.894
47
0
0
0
0
245.594
17.327
17.327
17.327
47
60
60
60
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R 071 3721
R 071a 3721
01
01
1070
1070
R 072
R 073
10.000
1.900
0
0
9.500
1.900
95
100
01
01
1070
1070
10.000
7.000
0
0
5.927
0
59
0
Aktivnost – 002 07 01 02: Potpore za novorođeno dijete
3
Rashodi poslovanja
37
Naknada građ. i kuć. na temelju osig. i druge nakn.
R 074 3721
01
1040
Naknade i oprema za novorođenčad
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
28.000
28.000
28.000
28.000
93
93
93
93
Aktivnost – 002 07 01 03: Pomoć za ogrjev
3
Rashodi poslovanja
37
Nakn. građ. i kuć. na temelju osig. i druge nakn.
R 075 3721
04
1070
Naknade građanima i kućanstvima u novcu - ogrjev
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
67.450
67.450
67.450
67.450
67
67
67
67
Aktivnost – 002 07 01 04: Obilazak starih i nemoćnih osoba - Program MSP
3
Rashodi poslovanja
38
Tekuće donacije u novcu
R 076 3811
01
1012
Provedba Programa „Pomoć u kući starijim osobama“
32.000
32.000
32.000
32.000
0
0
0
0
31.450
31.450
31.450
31.450
98
98
98
98
Aktivnost – 002 07 01 05: Obilazak starih i nemoćnih osoba – Program JR
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R 076a 3111
03
1012
Plaće za redovan rad
R 076b 3132
03
1012
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R 076c 3133
03
1012
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R 076d 3212
03
1012
Naknade za prijevoz
23.035
20.635
20.635
17.910
2.420
305
2.400
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
23.031
20.631
20.631
17.909
2.418
304
2.400
2.400
100
100
100
100
100
100
100
100
310.000
310.000
310.000
310.000
0
0
0
0
78.336
78.336
78.336
78.336
25
25
25
25
5.500
5.000
0
0
1.300
1.000
24
40
3722
3722
Nakn. građ. i kuć. u novcu – pomoć obiteljima po zahtjevima
Nakn. građ. I kuć. u novcu - oslobađanje od naknade za
priključenje
Naknade građ. i kuć. u naravi – struja, voda i sl.
Naknade građ. i kuć. u naravi – pogrebni troškovi
Broj 7 - Stranica 137
Aktivnost – 002 07 01 06: Sufinanciranje nerent. linija - Split – Vinovo – Planjane G., Split - Visoka
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građ. I kuć. Na temelju osig. I druge naknade
R 077 3722
04
1070
Sufinanciranje cijene prijevoza
Program: 002 07 02 – Humanitarna skrb kroz udruge građana
Aktivnost – 002 07 02 01: Hvidra, Udruge proizišle iz Domovinskog rata, Dragovoljci dom. Rata, Veterani dom.
Rata
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 078 3811
01
0840
Tekuće donacije u novcu – HVIDR-a
R 079 3811
01
0840
Tekuće donacije u novcu - 142. brigada HV-e
Aktivnost – 002 07 02 02: Humanitarna djelatnost Crvenog križa
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 080 3811
01
0840
Tekuće donacije u novcu
GLAVA 002 08: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
Program: 002 08 01 – Javne potrebe ostalih udruga građana
Aktivnost – 002 08 01 01: Financiranje rada ostalih udruga građana
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 081 3811
01
0840
Tekuće donacije ostalim udrugama građana
GLAVA 002 09: ZDRAVSTVO
5.000
5.000
2.500
2.500
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
0
40
40
40
0
500
500
500
500
0
0
0
0
300
300
300
300
60
60
60
60
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
5.000
Program: 002 09 01 – Funkcioniranje Zavoda za hitnu medicinu
Aktivnost – 002 09 01 01: Sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R 082 3811
01
0740
Tekuće donacije u novcu – Zavod za hitnu medicinu
0
0
0
0
0
0
8.700
97
0
0
0
0
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
97
97
97
97
97
0
2.500
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Program: 002 09 02 – Dezinsekcija i deratizacija
Aktivnost – 002 09 02 01: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R 083 3234
01
0740
Komunalne usluge – dezinsekcija i deratizacija
R 084 3234
01
0740
Ost. Kom. Usl. – Usl. Odvoza lešina život. Podrijetla
5.000
5.000
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
0
2.500
50
50
50
50
0
50
GLAVA 002 10: PROGRAMSKA DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA
Program: 002 10 01 – Prostorno planski dokumenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aktivnost – 002 10 01 01 – Izrada ciljanih izmjena prostornog plana uređenja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R 085 4264
01,03, 06
0620
Ciljane izmjene Prostornog plana Općine Unešić
Šifra izvora financiranja:
01 Opći prihodi i primici
03 Prihodi za posebne namjene
04 Pomoći
06 Prihodi od nefinancijske imovine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stranica 138 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
UKUPNO RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK … 476.200
- 5.000
UKUPNO RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL………….. ………………….... 3.279.100
SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA …………………………… 3.755.300
+ 5.000 2.565.222
0 2.935.810
Članak 4.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Unešić
za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske
Županije».
370.588
79
78
78
Klasa: 400-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-01-1
Unešić, 25. travnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
Klasa: 400-08/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-01-2
Unešić, 25. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
11
Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», broj 114/10 i 31/11) i članka 34. Statuta
općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj: 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka),
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 05. sjednici, od 25.
travnja 2014. godine, d o n o s i
O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
I.
Stanja utvrđena na računima višak / manjak prihoda
na dan 31. prosinca 2013. godine su slijedeća:
- 92211 – Višak prihoda poslovanja za 2013. god.
88.763,84 kn
- 92222 – Manjak prihoda od nefin. imovine za 2013.
god.
179.973,78 kn
- 92222 – Manjak prihoda od nefin. imovine iz ranijih
god. 1.925.557,06 kn
II.
Višak prihoda poslovanja za 2013. godinu u iznosu
od 88.763,84 kn raspoređuje se:
- za pokriće manjka prihoda od nefinancijske
imovine za 2013. godine u cjelokupnom iznosu od
88.763,84 kn.
Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine
iz 2013. godine u iznosu od 91.209,94 kn , kao i manjak
prihoda od nefinancijske imovine iz ranijih godina u
iznosu od 1.925.557,06 kn, ostaje za pokriće u narednom
razdoblju.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
Županije».
12
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka
34. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik šibensko
kninske županije“, broj 10/09) Općinsko vijeće Općine
Unešić, na 5. sjednici, od 25. travnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
na k.č. br. 2788/4 i k.č. br. 2788/7 k.o. Nevest
Članak 1.
Nekretnine označene kao k.č. 2788/4 zv. „Galića
vrta“ put, površine 92 m2 i k.č. 2788/7 zv. „Kod kuća“
put, površine 155 m2 upisane su u posjedovnom listu
broj: 265 za K.O. Nevest pri Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Šibenik, Ispostavi
Drniš kao javno dobro.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Unešić ukida status javnog
dobra na nekretninama označenim kao k.č. 2788/4 zv.
„Galića vrta“ put, površine 92 m2 i k.č. 2788/7 zv. „Kod
kuća“ put, površine 155 m2 upisanim u posjedovnom
listu broj 265 za K.O. Nevest kao javno dobro.
Članak 3.
Državna Geodetska uprava, Područni ured za katastar
Šibenik, Ispostava Drniš će u odnosu na nekretnine iz
članka 1. ove Odluke, isključene iz statusa javnog dobra, u katastarskom operatu katastarske općine Nevest
u posjedovnom listu broj 265 izvršiti brisanje javnog
dobra i izvršiti upis u korist Općine Unešić.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Klasa: 943-01/14-01/05
Ur. broj: 2182/07-14-01
Unešić, 25. travnja 2014.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
13
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama
(“Narodne novine“, br. 143/12) i Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Općini
Unešić i članka 34. Statuta Općine Unešić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br: 10/09 i 05/13 –
Statutarna Odluka), Općinsko vijeće Općine Unešić, na
5. sjednici od 25. travnja 2014. godine, donosi
PLAN
davanja koncesija za razdoblje
od 2014. do 2016. godine
I.
Utvrđuje se Plan davanja koncesija iz područja
komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016.
godine, kako slijedi:
1. Koncesija za obavljanje prijevoza putnika u
javnom prometu
- Planirani broj koncesija: 2 koncesije,
- Rok davanja koncesije: 3. godine,
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
2.500,00 kn.
Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95,
70/97, 128/99, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13), Zakon o koncesijama („Narodne
novine“, br. 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Općini
Unešić.
2. Koncesija za obavljanje poslova prijevoza
pokojnika
- Planirani broj koncesija: 2 koncesije,
- Rok davanja koncesije: 4 godine,
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
5.000,00 kn.
Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije
u Općini Unešić.
3. Koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog
otpada
- Planirani broj koncesija : 1 koncesija,
- Rok davanja koncesije: 4 godine,
- Procijenjana godišnja naknada po koncesiji:
2.000,00 kuna.
Broj 7 - Stranica 139
Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakon o
koncesijama (“Narodne novine”, br: 143/12) i Odluka
o komunalnim djelatvostima koje se obavljaju putem
koncesije u Općini Unešić.
4. Koncesija za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
- Planirani broj koncesija: 1 koncesija,
- Rok davanja koncesije 4 godine,
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
3.000,00 kn.
Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakon o koncesijama
(„Narodne novine“, br. 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u
Općini Unešić.
II.
Ovaj Plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za
financije.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 363-02/14-01/05
Ur. br. 2182/07-14-01
Unešić, 25. travnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
14
Na temelju članka 34. Statuta Općine Unešić
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj:
10/09 i 05/13- Statutarna Odluka ), Općinsko vijeće
Općine Unešićv na 5. sjedniciv od 25. travnja 2014.
godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstvo protiv gradnje
centra za gospodarenje otpadom u Lećevici
I.
Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo protiv
gradnje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici Kladnjice.
Stranica 140 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II.
U povjerenstvo imenuju se:
1. ANTE BOŽIĆ, predsjednik,
2. DINKO MILIĆ, zamjenik predsjednika,
3. ŽIVKO BULAT, član,
4. JURE MULA, član,
5. HRVOJE MALEŠ, član,
6. NEDILJKO IVANČEVIĆ, član i
7. IVAN VUKIĆ, član.
III.
Zadaća Povjerenstva je zastupanje Općine Unešić
protiv gradnje centra za gospodarenje otpadom u
Lećevici – Kladnjice uz neposrednu granicu Općine
Unešić.
Stalno Povjerenstvu ima 7 članova, a ima mogućnost
angažirati i pridružene stručne članove, organizirati
tematsku sjednicu sa što više stručnih osoba.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom – vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Klasa: 351-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-01
Unešić, 25. travnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
16
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 i 94/13 ) i članka 34. Statuta Općine Unešić
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka ), Općinsko vijeće
Općine Unešić, na 05. sjednici, od 25. travnja 2014.
godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
na području Općine Unešić za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Načelnika o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2013. godini.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije“.
Klasa: 363-02/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-02
Unešić, 25. travnja 2014.
15
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
Na temelju 34. Statuta Općine Unešić («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 10/09 i
05/13 – Statutarna Odluka ), Općinsko vijeće Općine
Unešić, na 05. sjednici, od 25. travnja 2014. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalnih potreba Općine Unešić
za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Načelnika o izvršenju
Programa socijalnih potreba Općine Unešić za 2013.
godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije“.
Klasa: 550-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-02
Unešić, 25. travnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
Petak, 18. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
17
Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka 34. Statuta
Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka),
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 05. sjednici, od 25.
travnja 2014. godine, donosi
ZA K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Unešić za
2013. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Unešić za 2013.
godinu.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu.
Članak 2.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 351-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-02
Unešić, 25. travnja 2014.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Unešić za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Unešić za 2013. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije“.
Klasa: 612-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-13-02
Unešić, 25. travnja 2014.
18
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
Na temelju članka 34. Statuta Općine Unešić
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka ), i članka 8. Odluke
o izvršenju Proračuna Općine Unešić za 2013. godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
2/13 i 12/13 ), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 05.
sjednici, od 25. travnja 2014. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava Tekuće pričuve Proračuna Općine
Unešić za razdoblje srpanj - prosinac 2013.
godine
1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Unešić o
korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna Općine
Unešić za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine, a
koje je sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije».
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
20
Na temelju 76. Zakona o sportu („Narodne novine“,
broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13 ) i
članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije», broj 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 05.
sjednici, od 25. travnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Unešić za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Načelnika o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Unešić za 2013. godinu.
Klasa: 400-08/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-01-02
Unešić, 25. travnja 2014.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
19
Broj 7 - Stranica 141
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93
i 38/09 ) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 10/09 i 05/13
– Statutarna Odluka), Općinsko vijeće Općine Unešić, na
05. sjednici, od 25. travnja 2014. godine, d o n o s i
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije“.
Klasa: 620-01/14-01/05
Ur. br: 2182/07-14-02
Unešić, 25. travnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Ante Božić, v.r.
____________________
Stranica 142 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. OPĆINSKI NAČELNIK
3
Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14).
članka 47. Statuta Općine Općine Unešić (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 10/09 i 5/13),
Načelnik Općine Unešić, donosi
PRAVILNIK
o nabavi roba i usluga male vrijednosti
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom ureduje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i/
ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna,
odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do
500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava)
za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne
postoji obveza provedbe postupaka javne nabave, a sve
u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava
U provedbi postupaka bagatelne nabave obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske
akte ovisno o pojedinom predmetu nabave.
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave
izražena bez PDV-a.
Članak 2.
Općina će kao naručitelj, prilikom provođenja postupaka iz ovoga Pravilnika, u odnosu na sve gospodarske
subjekte, poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo
slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja
usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo
tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo
zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja,
načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Na osobe koje provode postupakprimjenju se
odredbe Zakona o javnoj nabavi u dijelu odredbi o
sukobu interesa.
Članak 3.
Prilikom definiranja predmeta nabave odgovorne
osobe za provođenje postupka dužne su postupati u duhu
dobrog gospodarstvenika po načelu „ najbolja vrijednost
za uloženi novac “.
Ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom
izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila
koja vrijede prema procjenjenoj vrijednosti nabave.
II. NAČIN KOMUNIKACIJE
Članak 4.
Način komunikacije za dostavu ponuda odnosno
slanje poziva na adrese određenog broja gospodarskih
Petak, 18. srpnja 2014.
subjekata, naručitelj određuje u svakom pojedinom
postupku nabave i to:
- istraživanjem tržišta,
- odabirom gospodarskih subjekata iz vlastite baze
podataka ili
- slanjem poziva a dostavu ponude na adrese više
gospodarskih subjekata (minimalno tri).
- iznimno, ovisno o hitnosti nabave, prirodi predmeta
nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom
subjektu.
Komunikacija iz stavka 1. ovog članka, može se
odvijati putem pošte, e-maila, telefaksa, objavom na
internet stranici Općine Unešić.
Dokaz dostavljenog poziva je poštanska dostavnica,
kopija lista isporučenog faksa, kopija dostavljene
elektroničke poruke ili drugi primjereni dokaz.
Članak 5.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:
- podatke o naručitelju
- opis predmeta nabave
- rok izvršenja predmeta nabave
- troškovnik predmeta nabave
- kriterij za odabir ponude
- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti,
ako se traži ispunjavanje određenih uvjeta i zahtjeva
(izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabave, bonitet ponuditelj, ne postojanje
duga po javnim davanjima i si.)
- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme do kada
ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja)
- rok valjanosti ponude
- način dostavljanja ponuda i adresu na koju se ponude dostavljaju
- adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno
- kontakt osoba i broj telefona
- podatke o potrebnim traženim jamstvima (za
ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora i za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku).
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti više od 5% procijenjene
vrijednosti nabave.
III. PROVOĐENJE POSTUPAKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO
20.000,00 KUNA
Članak 6.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Narudžbenicu potpisuje načelnik Općine.
U posebnim slučajevima i okolnostima, o čemu u
konkretnom slučaju odlučuje načelnik, može se provesti postupak nabave sukladno čl. 4. ovog Pravilnika i
sklopiti ugovor.
Petak, 18. srpnja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE
ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, A MANJE ILI JEDNAKE OD 200.000,00 KUNA ZA ROBU I RADOVE,
ODNOSNO MANJE ILI JEDNAKE OD 500.000,00
KUNA ZA USLUGE
Članak 7.
Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti
veće od 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 4.
ovog Pravilnika i to:
- za nabave do 70.000,00 kuna najmanje tri ponude,
postupak provodi osoba koja je inicirala nabavu, a
načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapa ugovor,
- za nabave do 200.000,00 odnosno 500.000,00
kuna najmanje tri ponude a postupak provode ovlašteni
predstavnici naručitelja.
Iznimno, ovisno o hitnosti nabave, prirodi predmeta
nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom
subjektu.
U određenim okolnostima, o čemu konkretno
odlučuje načelnik, nabava se može provesti i u otvorenom postupku nabave.
Ovlaštene predstavnike javnog naručitelja imenuje
načelnik.
U slučaju potrebe, načelnik može za ovlaštene predstavnike imenovati i vanjske članove.
Članak 8.
Narudžbenica ili ugovor obvezno sadrži podatke
o naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina,
jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektudobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica ili ugovor
mogu sadržavati, sukladno odredbama Zakona, podatke
o jamstvu za izvršenje predmeta nabave i ugovornoj
kazni.
Narudžbenice se prilažu računu a o ugovorima se
vodi evidencija.
Broj 7 - Stranica 143
Članak 10.
Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od
dana objave poziva na dostavu ponuda, odnosno od dana
zaprimanja poziva na dostavu ponuda gospodarskom
subjektu.
U posebnim slučajevima i okolnostima može se
odrediti i duži rok.
Članak 11.
Otvaranje ponuda prema redoslijedu zaprimanja i
uredno upisanih u upisnik za nabave iz čl. 7. će se odvijati u prisutnosti ovlaštenih predstavnika naručitelja.
Načelnik može svojom odlukom odlučiti da obaranje
pravodobno pristiglih ponuda bude i javno.
Ponuda zaprimljena nakon roka za dostavu ponuda
vraća se neotvorena ponuditelju.
Nakon otvaranja i pregledavanja ponuda na temelju
uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda, ovlašteni
predstavnici naručitelja sastavljaju zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke
o odabiru.
Članak 12.
U slučaju nejasnoća, računske pogreške dostavljene ponude, ovlašteni predstavnici naručitelja mogu
zatražiti, u primjerenom roku, od ponuditelja koji je
dostavio takvu ponudu, dodatna objašnjenja, ispravku
ili drugu potrebnu dokumentaciju.
Članak 13.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Članak 14.
Nakon provedenog postupka donosi se odluka o
odabiru ponuditelja koju potpisuje odgovorna osoba
naručitelja.
Svim gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u
pojedinom postupku bagatelne nabave bit će pravovremeno upućena obavijest o rezultatu nabave.
Naručitelj zadržava pravo obustaviti ili poništiti
bagatelnu nabavu, prije ili nakon isteka roka za dostavu
ponuda i ne odabrati ponuditelja bez posebnog pisanog
obrazloženja, o čemu će obavijestiti ponuditelje iz
premetne nabave.
Članak 9.
Postupak bagatelne nabave započinje danom
donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave
koju donosi načelnik općine.
Poslovi pripreme, provođenja i ugovaranja nabave
izvršit će se u roku od 20 dana za predmetne nabave
procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, odnosno do
30 dana za predmetne nabave veće od 70.000,00 kuna od
dana donošenja odluke o početku postupka nabave.
Članak 15.
Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu načelniku
sklapanje obvezno pravnog odnosa uz obveznu dostavu
na uvid svih dokumenata.
Ovisno o složenosti predmeta nabave kao i posebnim
okolnostima, rokovi iz stavka 2. ovog članka mogu se
produžiti.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji provode
postupak bagatelne nabave dužni su pratiti izvršenje
svojih nabava.
Stranica 144 - Broj 7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 18. srpnja 2014.
Članak 16.
Prilikom sklapanja ugovora o nabavi, naručitelj se obvezuje od ponuditelja ishoditi jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo traženo pozivom za dostavu ponuda.
Članak 17.
Bagatelna nabava koja je sufinancirana provodi se sukladno obvezama ugovora za pojedini projekt.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Šibensko-kninske županije”,
a objaviti će se i na internet stranici Općine Unešić.
Klasa: 406-01/14-01/30
Ur.br.: 2182/08-14-01
Unešić, 08. srpnja 2014.
OPĆINA UNEŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, v. r.
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Ante Alfirev, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
2 090 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content