close

Enter

Log in using OpenID

Darovanje RUR PPDS, A3 format obrasca

embedDownload
RUR
Ime i prezime______________________________________________________
Datum_________________________
DRŽAVNI URED ZA OBNOVU
I STAMBENO ZBRINJAVANJE
ZAHTJEV ZA DAROVANJE
STANA ILI KUĆE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
I. Stambeno smo zbrinuti na područjima od posebne državne skrbi u
a) kući u državnom vlasništvu
na adresi:
b) stanu u državnom vlasništvu
županija________________________, grad/općina_______________________, naselje_________________,
ulica i kućni broj ___________________________________, za stan kat i broj stana____ / ____, telefon________________ .
II. Ovaj zahtjev podnosim kao korisnik imovine koja je vraćena u posjed vlasniku temeljem Programa povratka i zbrinjavanja
prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba ("Narodne novine", br. 92/98) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 99/02).
a) da
b) ne
Rješenje o davanju na korištenje: klasa:_________________________, datum: ____________, izdan od:_________________;
na adresi:
županija________________________, grad/općina_______________________, naselje__________________
ulica i kućni broj __________________________________, za stan kat i broj stana____ / ____, RUR broj _______________.
Podaci o povratu imovine (zapisnici o primopredaji) - datum: PP10 _______________, PP11 ______________.
III. Jeste li podnijeli zahtjev za darovanje po Uredbi o darovanju stanova i kuća u vlasništvu RH na PPDS-u hrvatskim
braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("NN", br. 94/05,
153/05 i 142/06), Uredbi o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske ("NN", br. 82/07) ili temeljem Zakona o
područjima posebne državne skrbi ("NN", br. 86/08, 57/11 i 51A/13) ili zahtjev za kupnju prema Zakonu?
a) podnio sam zahtjev za darovanje: ________________ godine;
br. ZEM 3 ____________ , br. ZEM 4 ____________ , br. zahtjeva po Zakonu ____________ .
b) podnio sam zahtjev za kupnju prema Zakonu odnosno Uredbi: _______________ godine; br. zahtjeva __________.
c) nisam podnio zahtjev.
IV. Ovime podnosim zahtjev za darovanje stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne
skrbi zbog mog stambenog zbrinjavanja zajedno sa sljedećim članovima svoje obitelji:
Ime i prezime pod. zahtjeva/člana
MBG
OIB
Prebivalište
Srodstvo
1.
2.
3.
4.
5.
Podatke u nastavku popunjava službena osoba :
6.
Broj HFP predmeta ____________________
7.
Broj APN predmeta ____________________
8.
Broj ZEM predmeta ____________________
9.
Broj RUR predmeta ____________________
10.
Stranica 4
Obr_ZEM6-21.11.2013.
Stranica 1
V. Ja i članovi moje obitelji nemamo u vlasništvu / suvlasništvu stambeni objekat
a) DA
ili
b) NE
I Z J A V A
VI. Po zanimanju sam________________________________, a moja supruga/suprug___________________________________
Trenutno sam u statusu
a) umirovljenik
b) zaposlen na neodređeno vrijeme
c) zaposlen na određeno vrijeme, privremeno, sezonski
d) nezaposlen
e) ostvarujem novčanu naknadu po Zakonu o socijalnoj skrbi
Ja, _________________________________________ MBG: ____________________
OIB: _______________
za sebe i svoju malodobnu djecu :
1. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
2. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
3. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
Za točnost navoda jamčim pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću
4. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
5. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
________________________________________
6. _________________________________________
MBG: ____________________
OIB:________________
s prebivalištem u grad/općina _______________________________, naselje____________________________________
ulica i kbr. ________________________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da nemamo u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili isti
nismo prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine na području Republike Hrvatske
i Bosne i Hercegovine, te da s navedenim članovima obiteljskog domaćinstva prebivam u dodijeljenom stanu ili kući čije
darovanje tražim.
Prilozi zahtjevu:
1.
2.
3.
4.
5.
preslik osobnih iskaznica za punoljetne osobe
preslik domovnice za maloljetne članove obitelji
potvrda o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na zahtjevu.
uvjerenja o matičnom broju (u slučaju da su priložene preslike novih osobnih iskaznica i ako na domovnici nema MBG-a)
ovjerena izjava o vlasništvu/suvl. nekretnina i st. objekata (koju popunjava podnositelja zahtjeva za sebe i malodobnu djece, a koja je
sastavni dio ovog obrasca)
6. izjava drugog supružnika i drugih punoljetnih članova obitelji o vlasništvu ili suvlasništvu
7. suglasnost odnosno rješenje ili drugi dokument o davanju u najam kuće/stana
8. rješenje o davanju privremeno u posjed i korištenje imovine
9. potvrda porezne uprave iz mjesta trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta o prometu nekretnina od 1991. godine do
dana podnošenja zahtjeva
10. potvrda o posjedu nekretnina iz Ureda za katastar u mjestu trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta
11. potvrda o vlasništvu iz Općinskog suda u mjestu trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta
12. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog općinskog suda (za sve punoljetne članove obitelji)
Upoznat sam s činjenicom da ću snositi posljedice raskida ugovora ako podaci u izjavi i zahtjevu nisu točni.
______________________________________
potpis podnositelja zamolbe
Sukladno članku 31. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 86/08 , 57/11 i 51A/13), u postupcima koji se vode po ovome Zakonu ne
plaćaju se upravne pristojbe u cijelosti te javnobilježničke pristojbe u dijelu koji je prema posebnim propisima prihod državnog proračuna.
Stranica 2
Stranica 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content