close

Enter

Log in using OpenID

Darovanje HB PPDS, A4 format obrasca

embedDownload
HV
Ime i prezime______________________________________________________
Datum_________________________
DRŽAVNI URED ZA OBNOVU
I STAMBENO ZBRINJAVANJE
ZAHTJEV ZA DAROVANJE
STANA ILI KUĆE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG,
ZATOČENOG ILI NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA
I. Stambeno smo zbrinuti na područjima od posebne državne skrbi u
a) kući u državnom vlasništvu
b) stanu u državnom vlasništvu
na adresi : županija_________________________________, grad/općina__________________________________,
naselje____________________ulica i kućni broj ______________________________________________________________,
telefon____________________ , ako se radi o stanu naznačiti : kat__________ i broj stana ____________.
II. Ovaj zahtjev podnosim kao
a) hrvatski branitelj
b) član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata
Jeste li podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti?
a) podnio sam zahtjev : _________________ godine(koje godine)
b) nisam podnio zahtjev
Jeste li podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje po Uredbi o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima
posebne državne skrbi, hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata ("NN", br. 94/05, 153/05 i 142/06), Uredbi o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske ("NN", br. 82/07) ili temeljem
Zakona o područjima posebne državne skrbi ("NN", br. 86/08, 57/11 i 51A/13)?
a) podnio sam zahtjev : _________________ godine (koje godine) br. ZEM 3 _____________ ZEM 4 _____________
b) nisam podnio zahtjev
III. Ovime podnosim zahtjev za darovanje stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi zbog mog
stambenog zbrinjavanja zajedno sa sljedećim članovima svoje obitelji:
Ime i prezime pod. zahtjeva/člana
MBG
OIB
Prebivalište
Srodstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Obr_ZEM3 - 21.11.2013.
Stranica 1
IV. Ja i članovi moje obitelji nemamo u vlasništvu / suvlasništvu stambeni objekat
a) DA
ili
b) NE
V. Po zanimanju sam________________________________, a moja supruga/suprug___________________________________
Trenutno sam u statusu
a) umirovljenika
b) zaposlen na neodređeno vrijeme
c) zaposlen na određeno vrijeme, privremeno, sezonski
d) nezaposlen
e) ostvarujem novčanu naknadu po Zakonu o socijalnoj skrbi
Za točnost navoda jamčim pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću
________________________________________
Prilozi zahtjevu:
1.
2.
3.
4.
5.
preslik osobnih iskaznica za punoljetne osobe
preslik domovnice za maloljetne članove obitelji
potvrda o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na zahtjevu
uvjerenja o matičnom broju (u slučaju da su priložene preslike novih osobnih iskaznica i ako na domovnici nema MBG-a)
ovjerena izjava o vlasništvu/suvl. nekretnina i st. objekata (koju popunjava podnositelja zahtjeva za sebe i malodobnu djece, a koja je
sastavni dio ovog obrasca)
6. izjava drugog supružnika i drugih punoljetnih članova obitelji o vlasništvu ili suvlasništvu
7. suglasnost odnosno rješenje ili drugi dokument o davanju u najam kuće/stana
8. potvrda porezne uprave iz mjesta trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta o prometu nekretnina od 1991. godine do dana
podnošenja zahtjeva
9. potvrda o posjedu nekretnina iz Ureda za katastar u mjestu trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta
10. potvrda o vlasništvu iz Općinskog suda u mjestu trenutnog boravka i prebivališta te iz mjesta bivšeg prebivališta
11. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog općinskog suda (za sve punoljetne članove obitelji)
12. potvrde o plaćenim režijama (voda, struja, komunalna naknada i dr.)
Stranica 2
I Z J A V A
Ja, ___________________________________________________ MBG: ______________________________________
OIB: ______________________________________
za sebe i svoju malodobnu djecu:
1. _________________________ MBG:______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
2. _________________________ MBG: ______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
3. _________________________ MBG: ______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
4. _________________________ MBG: ______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
5. _________________________ MBG: ______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
6. _________________________ MBG: ______________________ OIB: __________________ srodstvo _____________
s prebivalištem u grad/općina _______________________________, naselje____________________________________
ulica i kbr. ________________________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da nemamo u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili isti nismo
prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. na području Republike Hrvatske te da s navedenim
članovima obiteljskog domaćinstva prebivam u dodijeljenom stanu ili kući čije darovanje tražim.
Upoznat sam s činjenicom da ću snositi posljedice raskida ugovora ako podaci u izjavi nisu točni.
______________________________________
potpis podnositelja zamolbe
Sukladno članku 31. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 86/08, 57/11 i 51A/13), u postupcima koji se vode po ovome
Zakonu ne plaćaju se upravne pristojbe u cijelosti te javnobilježničke pristojbe u dijelu koji je prema posebnim propisima prihod državnog proračuna.
Stranica 3
Podatke u nastavku popunjava službena osoba :
Broj HFP predmeta ____________________
Broj APN predmeta ____________________
Broj ZEM predmeta ____________________
Stranica 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content