close

Enter

Log in using OpenID

Biografija - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

embedDownload
Dr. SAMIR BEGLEROVIĆ
Ime i prezime
SAMIR BEGLEROVIĆ
E-mail adresa i kontakt telefon
[email protected]
tel/fax: 033/251-029;
Rođen u Sarajevu, 14. 07. 1973. godine. Završio je osnovnu školu „Hasan Kikić“ u Sarajevu,
a potom Sarajevsku Prvu gimnaziju 1991. godine. Nakon srednje škole završava Fakultet
islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine.
Od 2000. do 2002. godine, bio je urednik islamskih stranica Časopisa za međureligijski
dijalog „Abraham“, kojega je izdavalo Udruženje za međureligijski mirotvorni rad
„ABRAHAM“ iz Sarajeva.
Od 2002. do 2005. godine radio je na mjestu Projekt koordinatora u Udruženju
„ABRAHAM“, na projektu „Mjesto za druge u našoj vjeri i životu“.
Od januara 2006. godine uposlen je na Fakultetu islamskih nauka, kao asistent na katedri za
akaid.
U godini 2004. okončao je postdiplomski studij iz oblasti savremene teologije i uporednih
religija, a potom magistrirao iz oblasti tesavvufa na temu: „Fejzulah efendija Hadžibajrić –
njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice“. Godine 2008. doktorirao
je iz oblasti tesavvufa na temu: „'Abd al-Qādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija".
Trenutno je docent na katedri za akaid.
Angažiran je kao predavač na predmetima „Savremene akaidske teme“ i „Komparativne
religije“, te kao asistent na predmetima „Uvod u nauku akaida“, „Rane škole kelama“,
„Kelam šii'a u islamu i tesawwuf“ i „Učenje judaizma i kršćanstva“.
Objavio je nekoliko autorskih djela i prijevoda, u različitim izdavačkim kućama i
publicistikama.
Autorske knjige:
1) „Zbirka hikaja tarikatskih prvaka“ (zajedno sa dr Kenanom Čemom), Sarajevo, vlastita
naklada, 2004.; II izdanje: Sarajevo, „Bookline“, 2010.
2) „‘Abd al-Qādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija“, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka i
Hadži Sinanova tekija, 2009.
Autorski stručni i znanstveni članici:
1) „Bibliografija radova rahmetli profesora Mesuda Hafizovića“, Zbornik radova Fakulteta
islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2004, br. 9
2) „Tarih rahmetli prof. Mesudu Hafizoviću“, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u
Sarajevu, Sarajevo, 2004, br. 9
3) „Tarih rahmetli prof. dr Ibrahimu Džananoviću“, Zbornik radova Fakulteta islamskih
nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2004, br. 9
4) “'Put ptica' i poslanica o pticama hazreti Ahmeda Gazalija“, Zbornik radova Fakulteta
islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2005, br. 10
5) „Mulla Sadrin komentar predaje 'Bijah skrivena riznica'“, Zbornik radova Fakulteta
islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2008, br. 12
6) „Imam-i Gazalijeva Kasida o smrti“, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u
Sarajevu, Sarajevo, 2010., br. 14
7) „Hazreti Ruzbihan Bakli Širazi i njegovo djelo 'Kitābul-Igāna' (sedamdeset zakrivenosti
između Gospodara i roba), Šebi Arus, Sarajevo, 2004.
8) „Ogrtanje derviškom hrkom (na osnovu hazreti Šejhul Ekberove risâle “Nesebul hirka”)“,
Šebi Arus, Sarajevo, 2005.
9) „Tradicionalna tesavvufska poduka i prezentiranje tesavvufa putem interneta“, Šebi Arus,
Sarajevo, 2006.
10) „Postepeno sazrijevanje u sejri suluku i poslanica imama al-Qušayrīja: 'Postepenost u
duhovnom putovanju (tartīb as-sulūk)'“, „Šebi Arus“, Udruženje derviških redova – Tarikatski
centar, 2011.
11) „Crtice iz života hadži šejha Fejzulaha efendije Hadžibajrića“, Znakovi Vremena,
Sarajevo, broj 25, 2005.
12) „Bibliografija - Fejzulah efendija Hadžibajrić“, Znakovi Vremena, Sarajevo, broj 25,
2005.
13) “Dr. Martin Lings Ebu Bekr Siradžuddin – pokušaj ocrtavanja portreta jednog
savremenog tradicionaliste”, Znakovi Vremena, Sarajevo, broj 31, 2006.
14) „Bibliografija objavljenih radova Martina Lingsa“, Znakovi Vremena, Sarajevo, broj 31,
2006.
15) „Rani institucionalni razvoj tesavvufskoga nauka“, Znakovi vremena, Sarajevo, broj 3940, 2008.
16) „‘Abd al-Qādir al-Ġaylānī: čovjek koji je rasplakao meleka smrti“, Znakovi vremena,
Sarajevo, broj 43-44, 2009.
17) „Tradicionalni i moderni pristupi fenomenima smrti i umiranja“, Znakovi vremena,
Sarajevo, broj 52-53, 2011.
18) „Savremeno muslimansko mišljenje pred izazovima ekološke krize“, Novi Muallim,
Sarajevo, 2008., god. IX, br. 35, 29. ramazan 1429./29., septembar 2008., str. 70.-77.
Prijevodi knjiga:
1) Ahmed Gazali, Knjiga o ljubavi (Kitābus-savānih), Sarajevo, Libris, 2003.
2) Abdullah Bošnjak, Gradacija Bitka, zajedno sa dr Kenanom Čemom, Sarajevo, Libris,
2003.
3) Ebu Hamida el-Gazali, Ihja’ ulumid-din, grupa prevodilaca, Sarajevo, „Bookline“, 2004.2009.
Ažurirano: 21.02.2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content