close

Enter

Log in using OpenID

(ličilački radovi dzn)

embedDownload
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43500 Daruvar, Julijev park 1 – Tel.cent.: (043) 623-000, Fax: 623-622, OIB: 01054174667, MB: 3183106
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Objavljeno na internetskoj stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik).
Predmet nabave:
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
Evidencijski broj nabave:
R2 - MV 8/2012
Procjenjena vrijednost (bez PDV-a):
370.000.00 kn
Daruvar,srpanj 2012.g.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI , PODOPOLAGAČKI, STOLARSKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
SADRŽAJ
Prilog – RB
A.
1.
A.
2.
A.
2.0.
A.
2.1.
A.
2.2.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B.
17.
B.
18.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Str.
1
4
4
5
7
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
POPIS GOSPODARSK. SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
OPIS PREDMETA NABAVE
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
KOLIČINA PREDMETA NABAVE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA.
ROK IZVOĐENJA RADOVA I TRAJANJE UGOVORA
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE
POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE
POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJI DOKAZUJU
SPOSOBNOST
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
JEZIK I PISMO PONUDE
ROK VALJANOSTI PONUDE
PODACI O TERMINU POSJETA GRADILIŠTU ILI NEPOSREDNOG PREGLEDA DOKUMENATA KOJI
POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
ZAJEDNICA PONUDITELJA
PODIZVODITELJI
VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA.
DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA
POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
NAVOD O PRIMJENI UZANCI
ROK MIROVANJA.
11
12
14
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
-
B.
36.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
1.a
1.b
2.
3.
4.a
C.
C.
C.
4.b
5.
6.
C.
8.
D
NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
INTEGRITET
POTREBNE IZJAVE
UČINAK ODLUKE O ODABIRU
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
OSTALO
23
23
24
24
24
25
25
26
27
29
31
32
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 1.a: PONUDBENI LIST - PONUDITELJ
Obrazac 1.b: PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
Obrazac 2.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
I Obrazac 3.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za obavljanje profesionalne djelatnosti
Obrazac 4.a: ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA I
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Obrazac 4.b: IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
Obrazac 5.: IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Obrazac 6.: IZJAVA O INTEGRITETU
33
34
35
36
Obrazac 8.: PRIJEDLOG UGOVORA
37
Prilog 1 DZN : Troškovnik
-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Predmet nabave su obrtnički radovi : soboslikarsko –ličilački, podopolagački ,u objektima Naručitelja u
svrhu obnove prostora a radi dotrajalosti i zaprljanosti.
Planirano je izvođenje radova po fazama i to:
1. Odjel rehabilitacije i smještaj- ulazni hol, kavana , Taverna, pansion restoran, sobe i hodnici I, II,
III, IV kata te gostinsko i gospodarsko stubište.
2. Terapije- prizemlje i kompletna zgrada , osim amulanti u prizemlju
3. Rekreacija –welness centar i lounch bar
4. Villa Arcadia – sobe i hodnici I i II kata , hodnik, prizemlje i stubište
Radovi čija je vrsta i količina točno specificirana Troškovnikom ( prilog 1 DZN) izvoditi će se sukcesivno , u
planirane četiri etape , s mogućnošću preklapanja dvije ili više faza a prema stvarnim mogućnostima
organizacije radnih procesa Naručitelja u smislu oslobađanja prostora za nesmetano izvođenje radova
Odabrani izvoditelj radova biti će pismeno obavješten od Naručitelja najmanje 3 dana prije mogućnosti
uvođenja u posao za određene prostore te rokom završetka radova u njima.
Zbog specifičnosti radnih procesa u prostorima Naručitelja , glavnina radova će se izvoditi u popodnenim
satima, noću , vikendima i praznicima jer se ne smije prekidati i ometati radovita djelatnost Naručitelja .
Prostori u kojima se vrše predmetni radovi su u funkciji tj . prisutni su gosti i korisnici usluga tako da je
neophodno izvoditi radove sa što manje ometanja istih, što tiše i maksimalno održavajući čistoću
prostora za vrijeme i po završetku radova.
Izvoditelj je dužan prije pristupanja radovima uzeti mjere na objektu, dostaviti tražene uzorke stolarije i
okova , te nakon ugradnje izvršiti zaštitu od oštećenja do trenutka primopredaje.
Ponuditelji su dužni navedene zahtjeve ukalkulirati prilikom formiranja cijene.
1.
-
Predviđeni radovi objedinjeni su u četiri fazne cjeline čija je točna specifikacija po lokaciji, vrsti i obimu
razarđena Troškovnikom su:
Demontaža i iznošenje mobilnog namještaja i/ili opreme te vraćanje istog po završetku radova
Bojanje stropova i zidova sa pripremom podloga
Soboslikarski radovi izvode se na površinama koje su gletane i bojane u više navrata te je
potrebno izvršiti pripremu tih površina prije početka ličenja. Pripema se sastoji u struganju
oštećene i i nedovoljno vezane glet mase i boje na podlogu od žbuke ili betona.
Nakon struganja kompletnih površina potrebno je impregnirati adekvatnom impregnacijom kao
vezom između podloge i nove glet mase. Gletanje treba izvršiti u dva do tri sloja , te prebrusiti
nakon sušenja . Na dobivenu ujednačenu podlogu nanosi se temeljni premaz te se nakon toga
nanosi unutarnja neperiva ili periva boja izvedenom na osnovi vodene disperzije polimernih veziva.
Boje i tonovi po izboru Naručitelja.
Ličenje drvenih elemenata lazurom sa porebnom pripremom podloga
Postojeći namještaj i zidne obloge izvedeni su od furnirane iverice prvobitno obrađene nitro bojom i
lakirane nitro bezbojnim lakom , a obnavljani i održavani tankoslojnim i debeloslojnim lazurama na
osnovi akrilnih smola u organskim otapalima . Navedeno je potrebno obnoviti i osvježiti brušenjem
, otprašivanjem i odmašćivanjem podloge te nanošenjem vodene lazure i lak lazure za namještaj u
više slojeva da se dobije ujednačeni ton na kompletnoj površini.
Ličenje vrata i dovratnika
Vratno krilo i dovratnik treba obojati pigmentiranim uljenim naličem sa završnim lakiranjem
emajl lakom . Dakle obrada obuhvaća: osnovni premaz i brušenje, kitanje vodenim kitom oštećemja
i prevlačenje kitom cijele površine , premaz osnovnom bojom brušenje emajliranje( lakranje) emajl
lakom , u tonu po izboru Naručitelja
Premazi i mase za kitanje moraju čvrsto prianjati uz podlogu, pokrivni namaz mora bitim
ujednačenog intenzitetaI bez mrlja , završetci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni.
Bojanje fasade
Segmenti postojeće fasade obrađeni su fasadnom bojom na osnovi otopine akrilne smole u
organskom otapalu zbog dotrajalosti treba obnoviti na mjestima većih oštećenja .Saniranje
podloge i obnova zaštite potrebno je struganje oštećene boje i podloge, impregniranje adekvatnom
impregnacijom , kitanje oštećenja, brušenje radi ujednačavanja podloge te bojanje dva puta
akrilnom fasadnom bojom otpornom na vremenske utjecaje
Stolarski radovi
Kupaonska vrata u snještajnim jedinicama ( sobama) dotrajala su i oštećena od vlage te se predviđa
njihova demontaža i odvoz te zamjena novima na postojeće štokove .
Predviđa se postavljanje novih unutarnjih vratnih krila u postojeće dovratnike – puno, glatko,
zaokretno vratno krilo 42 mm( koje se sastoji od okvira od jelovine i obloge od lesonita ) ,
prilagođeno postojećem dovratniku i okovi prema opisu iz Troškovnika .Mora se omogućiti lako
otvaranje i zatvaranje, funkcionalni i vidni dijelovi moraju biti obrađeni tako da nehrđaju te da
zadovoljavaju estetski.
2.
-
Podopolagački radovi
Postojeći tapison u sobama treba skinuti iznesti iz objekta i deponirati ga
Nakon skidanja treba pripremiti podlogu za postavljanje novog tapisona- nakon temeljitog čišćenja
izvriti predpremaz , izravnati samorazlijevajućom cementnom masom za izravnavanje i zaglađivane
podloge u debljini nanosa 0 do 10 mm u jednom sloju . Nakon sušenja podloga mora biti čvrsta,
bez pukotina i neravnina, spremna za postavljanje novog tapisona.
Postavljanje tapisona
se vrši lijepljenjem jednostrukim mokrim disperzivnim ljepilom za
tekstilne podloge. Isto mora biti bez mirisa, visoke snage ljepljenja i visoke konačne čvrstoće.
3.
-
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisanih i važečih pravilnika u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji.
Predviđene radove treba izvesti u cijelosti prema tehničkom opisu, specifikaciji opreme,
materijala i radova, te prema važećim propisima, standardima i prema svim pravilima struke.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju radilišta, koju treba odobriti
Služba stručnog nadzora naručitelja, kako se eventualni postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Po donošenju materijala na radilište, uz poziv izvođača, Služba stručnog nadzora će ga pregledati i
njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev naručitelja mora se skinuti s predmetne građevine i postaviti
drugi koji odgovara propisima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u toku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno
razmjeravanje na zidu, podu ili stropu pa tek onda prijeći na rad.
Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih
radova, a naručitelju omogućiti kontrolu. Za ugrađeni materijal i opremu, izvođač je dužan dostaviti
certifikate proizvođača,
Prije predaje ponude preporučuje se ponuditelju pregledati lokaciju objekta u vidu što bolje
informiranosti, kako bi mogao dati što stvarniju cijenu za pripremno završne i ostale radove koji terete
režiju radilišta.
Pripremno završne radove izvođač je dužan izvesti bez posebnog iskaza toškova, a isti ulaze u
cijenu cjelokupnih radova putem faktora
Po završenim radovima na objektu okolni teren oko objekta mora biti stavljen u prvobitno stanje,
tj. očišćen od otpadaka, privremenih objekata i materijala. Sav suvišni materijal i smeće moraju biti
uklonjeni i odveženi na deponiju (gradsku planirku) određenu po organu Područnog ureda, te po potrebi
isplanirano.
4.
-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI RADOVI
Sav materijal koji će se upotrebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu
odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju
izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasičenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5ºC.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim
plohama otporni na atmosferalije.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za
predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova,
izvođač je dužan na to upozoriti Službu stručnog nadzora naručitelja jer se naknadno pozivanje na lošu
podlogu neće uvažiti.
Izvođač može započeti radove tek kada su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi
moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge
prljavštine kao što su smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je
samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Unutarnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro
prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje zadanim bojama.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti
radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Ukoliko se bojanje pročelja izvodi preko potpuno
nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebit će se i silikatni premaz sa svim potrebitim predradnjama u
skladu s uputama proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Ukoliko se bojanje izvodi preko
žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena, već se sastoji iz dijelova stare i nove
žbuke, upotrijebit će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanesetemeljni slojkoji će
izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge.
Bojanje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojanim površinama ne smije biti mrlja,
površine moraju biti jednolične i čiste, ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti
srodnog sastava podlozi i boji.
Svi radovi moraju se izvoditi po izabranom uzorku i tonu, koje je izvođač dužan izvesti prije
početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu uputama proizvođača. Na tako
izvedene uzorke izvođač mora ihoditi pismenu suglasnost Službe stručnog nadzora naručitelja, pa tek tada
započeti s izvođenjem radova.
5.
-
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog
materijala.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redosllijedom:
0. pranje i struganje starog naliča;
1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije;
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa;
3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom;
4. brušenje i otprašivanje;
5. dvokratno (ili trokratno)ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2.) , a nikako ne predviđati fazu
gletanja (3.).
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim
uz plohu zida odnosno stropa.
Vrste boja određene su u pojedinoj stavci troškovnika.
Ličenje drvenih elemenata u sobama ( zidne obloge, namještaj, ulazna vrata izvodi se slijedećim
redoslijedom:
1. brušenje brusnom spužvom
2. odprašivanje
3. odmaščivanje ,
4. kitanje manjih oštećenja akrilnim kitom za drvo
5. ujednačavanje boje
6. ličenje vodenom lazurom
7. ličenje vodenom lak lazurom
Ličenje novih vratnih krila i postojećih dovratnika izvodi se slijedećim redoslijedom:
1. brušenje
2. odprašivanje
3. kitanje oštećenja i pukotina
4. prevlačenje kitom
5. prevlačenje osnovnom bojom prvi put
6. brušenje i nakitavanje
7. ličenje osnovnom bojom drugi put
8. fino brušenje i ispravljanje lak kitom
9. lakiranje (emajliranje)
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu
zida odnosno stropa.
Vrste boja određene su u pojedinoj stavci troškovnika.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dostave te potrebnu radnu skelu
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova
6.
-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Sav materijal koji će se upotrebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati
važećim tehničkim propisima i normama.
Podna obloga od tekstila ( tapison-tkani, iglani, flor i pleteni tepisi) uglavnom su izrađeni od prirodnih
ili sintetičkih vlakana čvrsto spojenih na podlozi mora odgovarati postojećim propisima.
Ljepilo mora omogućavati čvrstu i trajnu vezu s podlogom. Ne smije štetno djelovati na podnu podlogu,
tekstilnu oblogu ni na zdravlje osoba koje borave u prostorima gdje je obloga postavljena.
Podloga na koju se polaže tekstilna obloga mora biti kvalitetno priremljena što podrazunjeva:skidanje
stare tekstilne obloge , čišćenjepostojeće podloge od ostataka ljepila , predprema z i nanošenje mase
za izravnavanje koja mora trajno i čvrsto vezati na postojeću podlogu, ne smije se skidati te mora biti
otporna na pritisak, ravna i glatka.
Podna obloga mora biti tako zalijepljena da na cijeloj površini postoji ujednačena i čvrsta veza s
podlogom.Spojevi trebaju biti tako obrađeni da su što manje vidljivi i ne smiju se odljepljivati.
Drvene sokl lajsne na uglovima spajau se ukoso i pričvršćuju tiplama i vijcima na razmaku od 60 cm
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN U.F2.017 - tenički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga
7
-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.
PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
DARUVARSKE TOPLICE – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
43 500 DARUVAR
OIB: 01054174667
Tel.: (043) 623-000
Fax: (043) 623-622
Internetnetska adresa: www.daruvarske-toplice.hr
e-mail: [email protected]
2.
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
ZA OPĆA OBJAŠNJENJA:
ZA TEHNIČKA OBJAŠNJENJA:
Renata Bačić - Bence – voditelj posl. nabave
Tel.: (043) 623-621
Kazimir Novak – rukovoditelj TS održavanja
Tel.: (043) 623-690
Slavko Pokorny – administrator u TSO-u Tel.:
(043) 623-691
Vesna Vizek, domaćica hotela
(043) 623-650
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Narodnih
novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
3.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
Evidencijski broj nabave: R2 - MV 8/2012
4.
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU
INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) Daruvarske toplice, Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju, kao javni naručitelj navodi da ne postoje gospodarski subjekti s
kojima je u sukobu interesa.
8
-
5.
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Otvoreni postupak javne nabave.
6.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 370.000.00 kn
7.
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ugovor o javnim radovima.
8.
NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
Naručitelj će nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane izvršna, s odabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
9.
NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.
10.
OPIS PREDMETA NABAVE
Oznaka i naziv iz Jedinstvenoga rječnika javne nabave – CPV oznaka: 45450000.
11.
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
U ovom otvorenom postupku javne nabave nije dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave.
12.
KOLIČINA PREDMETA NABAVE
Točna količina predmeta nabave specificirana je Troškovnikom.
13.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK
Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je Troškovnikom (Objavljenim uz poziv na
nadmetanje na internetskoj stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik).
14.
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA
SB Daruvarske toplice , Daruvar, Julijev park 13; 7 i 8.
15.
ROK IZVOĐENJA RADOVA I TRAJANJE UGOVORA
POČETAK IZVOĐENJA RADOVA: po uvođenju u posao, odnosno najkasnije 7 dana nakon potpisa ugovora
o javnoj nabavi.
ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 160 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
9
-
Izvođenje radova planirati u sve kalendarske dane, a u ovisnosti o nesmetanom radu naručitelja i
klimatsko – meteorološkim uvjetima.
Završetkom radova smatra se datum koji je Služba stručnog nadzora Naručitelja potvrdila kao datum s
kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti što obuhvaća izvršenu primopredaju radova,
evidentiranu potpisanim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom obračunu,
sukladno Prijedlogu ugovora koji čini sastavni dio ove Dokumentacije).
16.
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1.
KOJIH
SE
ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito
dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. Točke 16., gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti:
- izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne
postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka
javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po
zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju gore traženi
dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela pod 1. Točke 16., oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta
i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.
(Obrazac 2. - izvorni obrazac pod Red. br. C.2. čini sastavni dio ove Dokumentacije).
Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.
10
-
2.
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe dokazivanja okolnosti pod 2. Točke 16., Uputa ponuditeljima za izradu
ponude
iz ove Dokumentacije (u daljnjem tekstu Upute ponuditeljima) gospodarski
subjekt dužan je u
ponudi dostaviti:
- potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potvrda ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od
dana
početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument tražen pod 2. Točke 16. ovih
Uputa ponuditeljima, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili
upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u
državi
sjedišta
gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
3.
nabave.
ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj točki Uputa
ponuditeljima.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2. i 3. Točke 16. ovih Uputa ponuditeljima utvrđuju se
za sve članove zajednice pojedinačno.
17.
OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
KOJIH
SE
1.
ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio
poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima
države
sjedišta gospodarskog subjekta.
2.
ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje
stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog
suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili
se
nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. i 2. Točke 17. Uputa ponuditeljima, gospodarski subjekt dužan je
u ponudi dostaviti:
izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog
subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je
izdalo nadležno sudsko ili
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave.
3.
ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje
njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta
gospodarskog
subjekta
ili
države iz koje ta osoba dolazi.
11
-
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 3. Točke 17. Uputa ponuditeljima, gospodarski
subjekt
dužan je u ponudi dostaviti izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće
evidencije
države
sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za
zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju
da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi,
jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog
subjekta odnosno u državi čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne
osobe gos.
subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti traženi pod 3.
Točke
17. ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom
osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili
upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog
subjekta.
(Obrazac 3. - izvorni obraz. pod Red. br. C.3. je sastavni dio ove Dokumentacije).
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
nabave.
4.
ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne
nabave
učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2., 3. i 4., Točke 17. ovih Uputa ponuditeljima
utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
18.
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA
PONUDITELJI
DOKAZUJU SPOSOBNOST:
a) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji
dokazuju sposobnost:
1.
Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
sjedišta gospodarskog subjekta.
države
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi
sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom
potpisa kod nadležnog
tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne
nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost
pod a) 1. Točke 18.
NAPOMENA: u svrhu dokazivanja ne postojanja razloga isključenja ponuditelja iz Točke 17.1. i Točke
17.2. te pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja tražene Točkama 18. a) 1. iz ovih Uputa
ponuditeljima, ponuditelj dostavlja odgovarajući izvod u samo 1 (jednom) primjerku.
12
-
b) Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima
ponuditelji dokazuju sposobnost
1.
popisu ugovora o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina prilažu se potvrde druge
ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove u vrijednosti jednakoj ili većoj
od ukupne vrijednosti ponude( min 1). Te potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto
izvođenja radova te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je
potrebno, javni naručitelj
može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti
potvrde.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu odredaba Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se
kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni
subjekt, popisu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog
subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda
izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim
ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 (jedna) mora odnositi na izvršenje istog ili
sličnog ugovora.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
a./ naziv i sjedište ugovornih strana
b./ predmet ugovora
c./ vrijednost ugovora
d./ vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora
e./ navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Svi dokazi i dokumenti traženi u Točkama 16.–18. istih Uputa ponuditeljima ove mogu se dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Prije donošenja Odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima namjerava
sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata
(potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je
gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih
dužan ponovo dostavljati.
Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati rok od 5 (pet) dana od
dana dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim
preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima
gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u
postupku javne nabave.
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene
preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni
naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj
će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja
kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja
da dostavi traženo.
13
-
Ponuditelj nije obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom
postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima.
Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti podatak o evidencijskom broju te nazivu provedenog
postupka javne nabave kod naručitelja u kojem je ponuditelj u svojoj ponudi dostavio izvornike ili
ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi u
ovom postupku javne nabave, a koje izdaju nadležna tijela, kako bi naručitelj u postupku pregleda i
ocjene ponuda mogao utvrditi da li dokumenti dostavljeni u tom postupku javne nabave, udovoljavaju
uvjetima koje je naručitelj Dokumentacijom za nadmetanje odredio u ovom postupku javne nabave.
19.
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
Ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi dostaviti
dokaze i dokumente tražene Točkama. 16., 17. i 18. a) 1. ovih Uputa ponuditeljima.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz Točki 18. a) 2. i 18. b) 1. ovih Uputa
ponuditeljima.
14
-
20.
SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom
poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik u Upravi naručitelja na slijedeću adresu naručitelja:
DARUVARSKE TOPLICE - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1 (Uprava – Švicarska vila)
43 500 Daruvar
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
• naziv i adresa Naručitelja;
• naziv i adresa Ponuditelja;
• evidencijski broj nabave;
• naziv predmeta nabave
• naznaka “NE OTVARAJ”.
Ponuda mora sadržavati:
1.
popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda
sastavljena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se
dijelova ponuda sastoji
2.
u cijelosti popunjen Ponudbeni list (Obrazac 1.a -PONUDITELJ odnosno Obrazac 1.b ZAJEDNICA PONUDITELJA ovisno o tome tko podnosi ponudu), potpisan po
ovlaštenoj
osobi ponuditelja odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom
3.
jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 29. ovih Uputa ponuditeljima
4.
izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
sukladno točki 16. ovih Uputa ponuditeljima
5.
izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja
sukladno točki 17. ovih Uputa ponuditeljima
6.
dokaze sposobnosti sukladno točki 18. ovih Uputa ponuditeljima
7.
troškovnik, popunjen sukladno traženom u Dokumentaciji za nadmetanje, potpisan po
ovlaštenoj osobi ponuditelja i ovjeren pečatom, samo na stranici troškovnika na kojoj je
naručitelj predvidio i označio prostor za potpisivanje i ovjeru
8.
izjave iz točke 39. ovih Uputa ponuditeljima
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne
može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u
cjelinu jamstvenikom na poleđini).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno
vađenje ili umetanje listova.
15
-
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi-tehnički listovi proizvođača, mediji za pohranjivanje podataka
i slično koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio
ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova
ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica
ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio
započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ukupan
broj stranice ponude mora uključivati sve stranice bez obzira od koliko se dijelova ponuda sastojala. Ako
je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno
numerirati.
Ponude se predaju u izvorniku.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka
biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili
dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o
izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene
ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o
odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
Ako je potrebno, Ponuditelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i
objašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i
objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i
osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev
dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni
naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije četiri dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.
16
-
SADRŽAJ PONUDE – REDOSLIJED UVEZIVANJA:
Ispunjavanje i ovjeravanje izvornih obrazaca naručitelja po zahtjevima ove Dokumentacije. Preporuča se
osobita pozornost u slučaju zajednice ponuditelja i učešća podizvoditelja.
RB
0.
1.
Naziv priloga ponude
Izvorni
Obrazac br.
SADRŽAJ (popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude)
PONUDBENI LIST – PONUDITELJ / ili
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
1.a
1.b
2.
3.
PRIJEDLOG UGOVORA
ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA I DOKUMENATA KOJI
POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE / ili
IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
4. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE - sukladno točki 29. ovih Uputa
5. PODIZVODITELJI – PODACI – dokumentirati sukladno točki 28. ovih Uputa
IZVODI i DOKUMENTI kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje Razlozi isključenja, sukladno točkama 16. i
17. i dokazuje Sposobnost suladno točki 18. ovih Uputa
6. IZVOD iz kaznene evidencije za kaznena djela / ili
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
7. POTVRDA porezne uprave ili jednakovrijedni dokument
8. IZVOD iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
9*. IZVOD iz kaznene evidencije za obavljanje profesionalne djelatnosti / ili
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za obavljanje profesionalne djelatnosti
7.
4.a
4.b
2.
3.
10. POTVRDA o uredno ispunjenim ugovorima
POTREBNE IZJAVE - sukladno točki 38. ovih Uputa
11. IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
12. IZJAVA O INTEGRITETU
13 IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
14 IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
5.
6.
21.
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE
Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
17
-
22.
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, odnosno za sve 4 Faze radova.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvođenje radova
koji su predmet nabave.
Jedinične cijene po stavkama Troškovnika uključuju nabavu, transport i ugradbu materijala ili opreme na
mjestu ugradbe kao i sve ostale zavisne troškove, osim poreza na dodanu vrijednost koji se ne iskazuje.
Jedinične cijene po stavkama Troškovnika uključuju između ostalog i troškove: mogućnosti pristupa
gradilištu, odšteta, troškove osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, naknade za
korištenje terena kod deponiranja materijala, troškove električne energije, pitke i tehnološke vode.
Jedinične cijene po stavkama troškovnika moraju sadržavati sve potrebne alate, pomagala pri radu,
zaštitu ostalih ugrađenih elemenata, uklanjanje štete načinjene pri radu na objektima te čišćenje
prostorija i gradilišta. Sve stavke troškovnika u cijeni moraju uključujivati odvoz otpada na deponij,
troškove zbrinjavanja otpada, kao i:
Održavanje:
- tijekom izvođenja radova osim na samom radilištu, potrebno je konstantno održavati čistoću svih
prostora na putovima transporta unutar i oko objekta izvan zone predmetnog zahvata.
Štete i oštećenja:
- sve štete učinjene tijekom izvođenja radova na objektima i transportnim putovima, kako unutar, tako i
izvan zone zahvata (putovi transporta unutar i oko objekta) ukloniti će se na račun Izvođača radova.
Jedinične cijene predmeta nabave upisane u Troškovniku i cijena ponude su nepromjenjive za vrijeme
trajanja ugovora.
Ponuditelji su obvezni popuniti kompletan Troškovnik s traženim kolonama i jediničnim cijenama bez
PDV-a u skladu s uputama za popunjavanje Troškovnika.
23.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Najniža cijena.
24.
JEZIK I PISMO PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih Dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih
jezika Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po
ovlaštenom prevoditelju.
18
-
25.
ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti
ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te dostave jamstva za
ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, naručitelj će ponuditelju dati
primjereni rok.
26.
PODACI O TERMINU POSJETA GRADILIŠTU ILI NEPOSREDNOG PREGLEDA
DOKUMENATA
KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na
formiranje cijene predmeta nabave, Ponuditelji mogu pregledati mjesto izvođenja radova i obaviti uvid u
postojeću tehničku dokumentaciju, što se evidentira obostrano ovjerenim Zapisnikom o neposrednom
pregledu mjesta izvođenja radova i dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za nadmetanje.
(Obrazac 4.a - izvorni obrazac pod Red. br. C.4.a čini sastavni dio ove Dokumentacije).
Pregled mjesta izvođenja radova i uvid u postojeću tehničku dokumentaciju, ponuditelji mogu
obaviti, uz prethodnu najavu na telefon (043) 623-691, gosp. Slavko Pokorny u vremenu od 11,00 do
14,00 sati radnim danom.
Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za neposrednim pregledom mjesta izvođenja radova
niti potrebe neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za nadmetanje,
odnosno da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave, obavezni su
to potvrditi Izjavom .
(Obrazac 4.b - izvorni obrazac pod Red. br. C.4.b čini sastavni dio ove Dokumentacije).
U skladu s navedenim, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira je li obišao mjesto
isporuke i obavio uvid u tehničku dokumentaciju ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelji nemaju
pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.
27.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku
ponudu.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za
komunikaciju s naručiteljem.
19
-
28.
PODIZVODITELJI
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati
u podugovor. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti sljedeće podatke o svim predloženim podizvoditeljima:
1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).
Podaci o podizvoditeljima iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima obvezni su sastojci ugovora o
javnoj nabavi.
Ponuditelj s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno situaciji
obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio
ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je naručitelj
pristao na to, odabrani ponuditelj obvezan je naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za
novoga podizvoditelja dostaviti podatke iz 1., 2. i 3. Točke 28 ovih Uputa ponuditeljima.
29.
VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
a.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude u vidu garancije
banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv, u iznosu od 18.500,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano od 20.8.2012. do 20.11.2012. tj .do isteka roka valjanosti
ponude što iznosi 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u fascikl PVC UR. Isti fascikl
mora biti zatvoren da se onemogući vađenje garancije banke iz fascikla te mora činiti sastavni dio
ponude uvezane u cjelinu. Fascikl u koji je uloženo jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti s vanjske
strane označen na isti način kao i ostale stranice ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni
na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).
U bankarskoj garanciji treba biti navedeno da je neopoziva, bezuvjetna na prvi pisani poziv i bez prava
prigovora.
Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:
- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti
- dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi
- ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka javne nabave.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio
jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
20
-
b.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorih obveza iz ugovora u vidu garancije
banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ponude s PDV-om
dostavlja odabrani ponuditelj, u roku 7 dana od potpisa ugovora o javnoj nabavi.
c.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj će naručitelju prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo u obliku
garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
u iznosu od 5 % ukupne vrijednosti Okončanog obračuna, uvećano za PDV.
30.
DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Adresa na koju se dostavljaju ponude: DARUVARSKE TOPLICE - Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1 (Uprava – Švicarska vila), 43500 Daruvar, preporučenom poštom ili osobnom
dostavom na Urudžbeni zapisnik u Upravi naručitelja.
Rok za dostavu ponuda je 20.8.2012. godine do 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda biti će 20.8.2012. godine u 12,00 sati u Daruvarskim toplicama – hotel
“Termal“ – dvorana TERMAL.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo
pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo
aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja
i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje punomoći.
31.
POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Kod izvođenja radova zvođač je dužan zaštititi i čuvati sve postojeće dijelove građevine, stijene, vrata,
prozore, ograde, opremu i drugo, kako bi se izbjegla nepotrebna oštećenja. Sve nastale eventualne štete
koje prouzroči Izvođač radova, obvezan je ukloniti sam o svom trošku.
Radovi se izvode sukladno pravilima struke s povećanom pažnjom dobrog stručnjaka, sukladno pravilima
i običajima, normativima za tu vrstu radova i ugovornoj dokumentaciji.
Izvođač radova ne može povećati obim radova iz ugovorenog troškovnika.
U slučaju neodaziva izvođača, naručitelj može radove na otklanjanju nedostataka, uočene u jamstvenom
roku povjeriti trećoj osobi. U tom slučaju naručitelj postupa kao dobar gospodarstvenik, a na teret
izvođača.
Svi djelatnici izvođača radova moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, a sve radne postupke
moraju obavljati u skladu s važećim propisima zaštite na radu i zaštite od požara.
Odgovornost za sve neželjene štete i posljedice neprovođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
koje uzrokuje izvođač ili njegovi djelatnici, snosi izvođač.
Djelatnici izvođača koji svojim postupcima prekrše uvriježene regule ponašanja (kućni red i svekolika
sigurnost) biti će udaljeni s mjesta izvođenja radova.
21
-
Obveza izvršenja su cjelokupni radovi, odnosno sve stavke ponudbenog Troškovnika Dokumentacije za
nadmetanje.
Radove izvoditi po zahtjevanoj dinamici naručitelja prvenstveno obzirom na nesmetani rad naručitelja i
klimatsko – meterološke uvjete.
Izvođač se izričito obvezuje da kod izvođenja radova promtno odvozi otpadni materijal na deponij kako
isti ne bi stajao u okolišu predmetne građevine, odnosno kod iznosa iz unutrašnjih prostora vršiti
direktni utovar u prijevozno sredstvo kojim se odvozi na deponij. Adekvatno (propisano putem
ovlaštenog sakupljača-obrađivača otpada).
Također kod dopreme novih materijala i opreme, privremeni smještaj istog usaglašavati s Službom
stručnog nadzora naručitelja te usaglašeno rješenje upisati u građevinski dnevnik.
Jamstveni rokovi za otklanjanje skrivenih nedostataka:
a./ građevinsko-obrtnički radovi (soboslikarsko-ličilački i podopolagački): - 2 godine;
Navedeni jamstveni rokovi računaju se od dana primopredaje i okončanog obračuna evidentiranog
ovjerenim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom obračunu uz koji se prilaže
pisana Izjava izvođača (u izvorniku) o prihvaćanju i poštivanju jamstvenog roka za bitne zahtjeve
rekonstruiranog dijela građevine, sukladno Prijedlogu ugovora iz ove Dokumentacije.
Izvođač se obvezuje ukloniti sve nedostatke na izvedenim radovima do kojih dođe uslijed nesolidne
izvedbe ili ugradnje nekvalitetnog materijala.
Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u roku od 7 dana od dana prihvata reklamacije, u protivnom
Naručitelj može isto otkloniti putem treće pravne ili fizičke osobe na teret Izvođača. Jamstveni rok se
produžuje za vrijeme potpunog otklanjanja nedostataka.
Prijedlog ugovora (Obrazac 7. - izvorni obrazac ove Dokumentacije).
Predstavlja prijedlog općih uvjeta budućeg ugovora koji će biti sklopljen s odabranim ponuditeljem.
Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora iz ponuditelj prihvaća zadane uvjete ugovora koji će biti sklopljen
kada Odluka o odabiru ponude postane izvršna.
32.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok za donošenje Odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
33.
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Predujam isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenih privremenih i okončane situacije u roku 30 dana po
zaprimanju istih i zaprimljenom urednom Zapisniku o primopredaji radova i Zapisniku o okončanom
obračunu.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće
eskontne stope Hrvatske narodne banke.
22
-
34.
ROK MIROVANJA
Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 10 dana kod nabave male vrijednosti od dana
dostave Odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana
dostave Odluke o odabiru.
Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.
35.
NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE
ŽALBE
NA
DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je
imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je
pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno
odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresi Zagreb, Koturaška
cesta 43/IV.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem
ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o
elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 5 dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno
navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za
nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena
osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja
postupak javne nabave.
36.
TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi
navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
Gospodarski subjekt ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke,
cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.
23
-
37.
INTEGRITET
Gospodarski subjekt mora jamčiti korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene
prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili
obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo
koji način uključeni u postupak javne nabave. Isto tako gospodarski subjekt prihvaća reviziju cijelog
postupka javne nabave od strane neovisnih stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća
sankcije kao što su: ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za dobro izvršenje
ugovora, o čemu je uz ponudu obvezan priložiti od za to ovlaštene osobe za zastupanje potpisanu i
ovjerenu izjavu.
38.
POTREBNE IZJAVE
Ponudi priložiti slijedeće izjave iz točke 38. ovih Uputa ponuditeljima
a.
IZJAVA O PRIHVAČANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
(Obrazac 5. - izvorni obrazac pod Red. br. C.5. čini sastavni dio ove Dokumentacije.)
Izjava Ponuditelja da su mu poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje, da iste
prihvaća i da će predmet nabave obaviti u skladu s tim odredbama i za cijene koje je
naveo u
ponudi, ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,
b.
•
•
IZJAVA O INTEGRITETU
(Obrazac 6. - izvorni obrazac pod Red. br. C.6. čini sastavni dio ove Dokumentacije.)
Izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog
subjekta, kojom se izjavljuje da:
gospodarski subjekt jamči korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene
prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili
obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su
na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave.
gospodarski subjekt prihvaća reviziju cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih
stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su: ugovorne kazne,
bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za dobro izvršenje ugovora.
U slučaju zajedničke ponude, Izjavu o integritetu daje svaki pojedini član zajednice
ponuditelja.
c. IZJAVA PONUDITELJA DA ĆE UKOLIKO NJEGOVA PONUDA ODABRANA DOSTAVITI:
•
izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora i
•
Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Potpis na niti jednoj od traženih izjava iz točke 38 ove Dokumentacije za nadmetanje nije potrebno
ovjeriti kod javnog bilježnika.
40.
UČINAK ODLUKE O ODABIRU
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.
Izvršnošću Odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.
Ako je nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o javnoj
nabavi nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.
Ako je izjavljena žalba protiv Odluke o odabiru, Odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave Odluke
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171. Zakona kojom se žalba
odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.
Ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana,
Odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.
24
-
Ako je na dan izvršnosti Odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje
dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i
jamstva ponuditelju se daje primjereni rok.
Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i
jamstvo za ozbiljnost ponude, odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne
dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni
naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema
kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti Odluku o odabiru nove
najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.
41.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
a.
Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.
b.
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika.
c.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvođenje
radova
koji su predmet nabave.
d.
Ponuditelj u troškovnik unosi jedinične cijene koje se izražavaju u kunama i koje pomnožene s
količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.
Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. Jedinične cijene svake stavke
troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.
42.
OSTALO
Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom
Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Uredbe
o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), te drugi zakoni i
pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Ponuditelj ponudu izrađuje bez posebne naknade.
25
-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Daruvarske toplice
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
OBRASCI NARUČITELJA
1 Obrazac 1a - PONUDBENI LIST
2.Obrazac 1b - PONUDBENI LIST/ZAJEDNICA PONUDITELJA
3. Obrazac 2.-
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA KAZNENA DJELA
4. Obrazac 3-
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA PROFESIONALNU DJELATNOST
5. Obrazac 4.a ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA I
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
6 Obrazac 4.b IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
7. Obrazac 5. IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
8. Obrazac 6.
IZJAVA O INTEGRITETU
9 Obrazac 7.
PRIJEDLOG UGOVORA
26
-
Obr.1.a
PONUDBENI LIST
PONUDITELJ: ________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
Broj ponude: ________________________
Datum izrade ponude: _____ ____________
ODGOVORNA osoba: __________________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: ___________________ GSM: ___________________
Podaci o predloženim podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o
javnoj nabavi daje u podugovor:
PODIZVODITELJ - 1: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
-
PODIZVODITELJ - 2: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
Broj računa: _______________
OIB: _________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
PODIZVODITELJ - 3: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
Cijena ponude bez PDV-a: ______________________________________________________
Iznos PDV-a: ________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: _____
U __________________
dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
-
Obrazac .1.b.
PONUDBENI LIST/ZAJEDNICA PONUDITELJA
NOSITELJ PONUDE: __________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
Broj ponude: ________________________
Datum izrade ponude: _____ ____________
ODGOVORNA osoba: __________________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE - 1: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE - 2: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
-
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE - 3: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: ___________________ GSM: ___________________
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
-
Obrazac 2.
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
IZJAVA
(temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od ______
_______
)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe __________________________
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv
gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita
u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara
u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje osoba ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta dolazi.
______________________________________
___
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________
2012.
* Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
-
Obrazac 3
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA PROFESIONALNU DJELATNOST
IZJAVA
(temeljem čl. 68. st. 1. toč. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od ______
_______
)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe __________________________
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv pravne
osobe, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje
profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta Ponuditelja odnosno osobe ovlaštene po
zakonu za zastupanje.
______________________________________
___
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________
•
2012.
Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
-
Obrazac 4.a
ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA
RADOVA
I
DOKUMENATA
KOJI
POTKREPLJUJU
DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Dana ________ 2012. godine, u vremenu od
_____ do
_____ sati, izvršen je obilazak
lokacije Naručitelja (mjesta izvođenja radova) i pratećih uvjeta za izvršenje predmeta nabave:
Ponuditelj potvrđuje da je upoznat s postojećim stanjem građevina i planom izvođenja radova,
te da je izvršio neposredni pregled dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za nadmetanje.
Za Ponuditelja:
______________________________
(ime i prezime)
______________________________
Za Naručitelja:
______________________________
(ime i prezime)
______________________________
(potpis)
(potpis)
M.P.
M.P.
-
Obrazac 4.b
IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA
Ovom Izjavom potvrđujem da nemam potrebe za neposrednim pregledom mjesta izvođenja radova niti
potrebe neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za nadmetanje, odnosno
da sam upoznat sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave:
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
-
Obrazac 5.
IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Ovom izjavom potvrđujem da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje u gore
navedenom postupku javne nabave, te da iste prihvaćam i da ću predmet nabave obaviti u skladu s tim
odredbama i za cijene koje sam naveo u ponudi.
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
-
Obrazac 6.
IZJAVA O INTEGRITETU
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Fax: ________________
Telefon: ___________________
___________
IZJAVA O INTEGRITETU
U gore navedenom postupku javne nabave ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo korektnost u
postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je
korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na
djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne
nabave), te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka
i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata
jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)
M.P.
-
Obr.7
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
LIČILAČKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – TERAPIJE
Faza: 3. – REKREACIJA
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
PRIJEDLOG UGOVORA
DARUVARSKE TOPLICE, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Julijev prak 1, 43500 Daruvar;
OIB: 01054174667; MB: 3183106 (u daljnjem tekstu Naručitelj) koju zastupa ravnatelj Marcel Medak,
mag. cin.
i
Izvođač
Naziv (tvrtka): __________________________________________ _____________________
Sjedište: _____________________________________________________________________
OIB:_________
_______ MB:_______________
_
_______________
kojeg zastupa: ________
sklopili su dana ____________ 2012.g. slijedeći
UGOVOR br. R2 - MV 8/2012
PREDMET UGOVORA
Članak 1.
1.1.
Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima i obvezuje se da će prema uvjetima ovog Ugovora, te po:
- Dokumentaciji za nadmetanje broj: R2 - MV 8/2012,
- Ponudi br. _____________________ od _____________ 2012.g., koja je odabrana kao
najpovoljnija u postupku nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave, Evidencijski broj
nabave: R2 - MV 8/2012, Elektronički oglasnik javne nabave broj_____________
od
______ 2012.g.koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Ugovora, izvesti
soboslikarsko-ličilačke i podopolagačke radove objedinjene u četiri fazne cjeline:
Faza: 1. – ODJEL REHABILITACIJE + SMJEŠTAJ
Faza: 2. – REKREACIJA
Faza: 3. – TERAPIJE
Faza: 4. – VILLA ARCADIA
-
Članak 2.
2.1.
Ugovorna vrijednost radova po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru iznosi:
UGOVORNA CIJENA
kn
PDV (25%)
kn
=========================================
UKUPNO
kn
slovima:_____________________________________________________________________
bez poreza na dodanu vrijednost, koji će se posebno obračunati i zasebno iskazati na računima koje
Izvođač ispostavlja sukladno važećim zakonskim propisima na dan nastanka porezne obveze.
2.2.
Ugovornom vrijednosti radova obuhvaćeno je izvođenje svih radova iz Članka 1. ovog ugovora i
vrijednost nepredviđenih radova za koje je Izvođač u vrijeme sklapanja Ugovora znao ili je morao znati
da se moraju izvesti.
2.3.
PODIZVODITELJI
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Podaci o podizvoditeljima iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima obvezni su sastojci ugovora o
javnoj nabavi.
Podaci o podizvoditeljima unose se u ugovor o javnoj nabavi prema podacima o predloženim
podizvoditeljima iz ponude – Prilog sadržaja ponude br. 1. (Obrazac 1.a.-PONUDITELJ, odnosno Obrazac
1.b.-ZJEDNICA PONUDITELJA).
Izvođač s kojim Naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno situaciji
obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj
neposredno plaća podizvoditelju.
Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o
javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj
pristao na to, Izvođač obvezan je naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za novoga
podizvoditelja dostaviti podatke iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima iz Dokumentacije.
-
ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA
Članak 3.
3.1.
Izvođač je suglasan da će rokove koji su predmet ovog Ugovora započeti po uvođenju u posao, odnosno
najkasnije 7 dana nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi, uz trajanje samih radova na lokaciji najduže
160 od dana uvođenja u posao.
Radovi se izvode u sve kalendarske dane.
Završetkom radova smatra se datum kojim je Služba stručnog nadzora naručitelja potvrdila kao datum s
kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cjelosti, što obuhvaća izvršenu primopredaju, evidentiranu
potpisanim Zapisnikom o primopredaji i Zapisnikom o okončanom obračunu iz članka 7.4. ovog ugovora.
3.2.
Izvođač se smatra uvedenim u posao kada Naručitelj izvrši svoje obveze po članku 7.1. i 7.3. ovog
ugovora
3.3.
Izvođač ima pravo na produženje roka u skladu sa mjerama utvrđenih aktima državnih organa, u slučaju
pojave prirodnih nepogoda (potresi, poplave ili velikih vremenskih nepogoda) ili uslijed drugih promjena
uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama, te povećanja obima radova
na zahtjev Naručitelja radova.
3.4.
Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pisanom obliku najkasnije u roku od
8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove. Odluku o
eventualnom produženju roka za donošenje radova Naručitelj će dati u pisanom obliku, a što se regulira
aneksom ovom Ugovoru.
NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Članak 4.
4.1.
Naručitelj se obvezuje da će radove iz čl. 1. ovog ugovora plaćati na temelju ispostavljenih ovjerenih
privremenih situacija te ovjerene okončane situacije nakon izvršene primopredaje.
Izvođač je u obvezi odmah po sklapanju Ugovora, najkasnije u roku 10 dana od dana pootpisa ugovora
dostaviti bankavno jamstvo za uredno ispunjene ugovora, na iznos od 10% ukupno bruto (sa PDV-om)
ugovorene vrijednosti s rokom važenja do trajanja ugovorne obveze, a najduže do dana primopredaje
plus 15 dana respira. U tekstu bankovnog jamstva mora stajati
obveza banke da će na “prvi poziv” korisniku garancije ("Daruvarske toplice" - Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju) “bez prigovora” i bezuvjetno, korisniku garancije isplatiti bilo koji iznos, a
najviše do visine iznosa garancije.
Plaćanje temeljem situacija će se vršiti na žiro-račun broj: ______________________________
kod banke ___________________________________________________________________
-
4.2.
Privremene situacije i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 4 (četiri) primjerka na
ovjeru Službi stručnog nadzora naručitelja na radilištu.
Privremene situacije i okončanu situaciju ovjerene od strane Službe stručnog nadzora naručitelja,
Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju najkasnije do 5. dana u mjesecu na urudžbeni zapisnik u Upravi
Naručitelja.
4.3.
Okončanu situaciju Izvođač predaje po primopredaji radova evidentiranoj po Zapisniku o primopredaji
radova i Zapisniku o okončanom obračunu. U Zapisniku o okončanom obračunu mora biti naznačeno da
li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu koji se iznos trajno odbija na ime kvalitete i koji se zadržava do
izvedbe u traženoj kvaliteti.
4.4.
Plaćanje ovjerenih privremenih situacija i ovjerene okončane situacije Naručitelj je u obvezi izvršiti u
roku do 30 dana po zaprimanju istih i zaprimljenom urednom Zapisniku o primopredaji radova i
Zapisniku o okončanom obračunu.
4.5.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja iz ovog članka Izvođač ima pravo na naplatu zakonskih zateznih
kamata.
EVIDENCIJA I OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Članak 5.
5.1.
Evidencija izvršenih radova vršiti će se temeljem građevinskog dnevnika te građevinske knjige s urednim
dokaznicama i ovjerama.
5.2.
Obračun izvršenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama i ugovorenim jediničnim
cijenama maksimalno do ugovorene vrijednosti iz članka 2.1. ovog ugovora.
5.3.
Višak radova ne može se izvesti bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvođač daje zahtjev za
odobrenje izvođenja viška radova uz obrazloženje i ovjeru od strane Službe stručnog nadzora naručitelja
nad izvođenjem radova. Tek po odobrenju Naručitelja, Izvođač može započeti s izvođenjem viška radova
koji se ugovaraju Aneksom ugovora.
-
OBVEZE I PRAVA IZVOĐAČA
Članak 6.
6.1.
Izvođač je dužan prije sklapanja ugovora (pravovremeno) potanko proučiti dokumentaciju na osnovi
koje se izvode ugovoreni radovi, provjeriti istu u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove
i mogućnosti nabavke potrebitih proizvoda, mogućnost transporta, unošenja i iznošenja, naročito
opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva.
6.2.
Izvođač je dužan izvoditi radove prema zahtjevima Naručitelja te sukladno ugovornoj dokumentaciji,
pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike
Hrvatske, odnosno EN normama za dijelove koji nisu definirani HRN-om.
6.3.
Od uvođenja u posao do primopredaje radova Izvođač je obvezan osigurati na prikladan način izvedene
radove, opremu i materijale te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja,
otuđivanja i propadanja.
Kod izvedbe radova Izvođač je dužan zaštititi i čuvati sve postojece dijelove građevine, stijene,
vrata, prozore, ograde, opremu interijera i dr., da ne dode do nepotrebnih oštecenja. Osobitu pozornost
posvetiti zaštiti od prirodnih elementarnih utjecaja (utjecaj vjetra i oborinske padaline), a u sklopu
ugovorene vrijednosti iz članka 2.1. ovog ugovora.
Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči Izvođač radova i u smislu neadekvatne i nepravovremene
zaštite građevine, sam je obavezan otkloniti o svom trošku.
6.4.
Izvođač je suglasan sve ugovorene radove izvoditi po zahtjevanoj dinamici Naručitelja, prvenstveno
obzirom na nesmetani rad Naručitelja, klimatskih uvjeta te ostalih zahtjeva Naručitelja.
6.5.
Izvođač je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne
objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje pridržavati u skladu
s važecim propisima zaštite na radu, zaštite od požara i Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Sve
troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi Izvođač radova.
Djelatnici Izvođača koji svojim postupcima prekrše ove naputke i ostale uvriježene regule ponašanja
(kucni red i svekolika sigurnost) biti ce udaljeni s mjesta izvođenja radova.
6.6.
Obveza izvršenja su cjelokupni radovi, odnosno sve stavke ugovornog troškovnika. Izvođač radova ne
može povećati obim radova iz ugovorenog troškovnika bez suglasnosti Naručitelja.
Izvođač je dužan izvesti višeradnje i vantroškovničke radove koji su u svezi s radovima iz ovog Ugovora
koje Naručitelj naručuje putem Službe stručnog nadzora upisom u građevinski dnevnik. Na osnovu tog
Izvođač daje ponudu i traži za istu suglasnost Naručitelja. Tek po eventualnom odobrenju Izvođač može
započeti sa vantroškovničkim radovima. Eventualni naknadni radovi ugovoriti će se aneksom Ugovora.
-
6.7.
Izvođač se obvezuje voditi građevinski dnevnik te građevinsku knjigu sukladno Pravilniku o uvjetima i
načinu vođenja građevnog dnevnika.
Građevinski dnevnik te građevinsku knjigu svakodnevno potpisuje i ovjerava imenovani voditelj radova
Izvođača i Služba stručnog nadzora naručitelja.
6.8.
Izvođač ima pravo na prekid radova po ovom Ugovoru u slučaju neispunjavanja obveza Naručitelja u čl.
7. ovog ugovora pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom radova.
6.9.
Izvođač je dužan u pismenom obliku izvjestiti Naručitelja o završetku radova i primopredaji istih uz
potvrdu Službe stručnog nadzora naručitelja.
6.10.
Izvođač je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje i tehničkog
pregleda, a snositi će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizaći.
6.11.
Ukoliko Izvođač bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju sva
novčana sredstva koja je Naručitelj isplatio Izvođaču na ime ugovorenih obveza sa zakonskom zateznom
kamatom do trenutka raskida Ugovora i obeštetiti Naručitelja za nastalu štetu.
OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA RADOVA
Članak 7.
7.1.
Naručitelj je dužan sve predradnje od kojih zavisi početak izvođenja radova po ovom Ugovoru obaviti u
toj mjeri da se Izvođaču osigura početak izvođenja radova.
7.2.
Izvršavati obvezu po čl. 4. ovog Ugovora.
7.3.
Vršiti nadzor nad izvođenjem radova preko svojih ovlaštenih predstavnika – Služba stručnog nadzora
naručitelja, čije će imenovanje Naručitelj dati Izvođaču u formi dopisa po potpisu Ugovora.
7.4.
Po Naručitelju formiranom Povjerenstvu izvršiti primopredaju radova. Zapisnik o primopredaji radova
potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i Služba stručnog nadzora naručitelja. Zajedno sa Izvođačem
izvršiti okončani obračun. Zapisnik o okončanom obračunu potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i
Služba stručnog nadzora naručitelja.
-
7.5.
Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Izvođača u slučaju:
- neopravdanog zakašnjenja radova temeljem usuglašenog terminskog plana većeg od 5
kalendarskih dana;
- opetovanog upozorenja Izvođaču od strane Službe stručnog nadzora naručitelja ili Naručitelja
na nekvalitetno izvođenje radova;
7.6.
Ukoliko Naručitelj bez krivnje Izvođača raskine Ugovor dužan je platiti Izvođaču sve do tog trenutka
završene radove sukladno ugovornom troškovniku.
UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE
Članak 8.
8.1.
Ukoliko Izvođač zakasni svojom krivnjom sa završtekom radova Naručitelj će na ime ugovorene kazne
(penala) zadržati od ugovorene vrijednosti predmeta radova penale od 5%0 ( pet promila) za svaki dan
zakašnjenja od vrijednosti neizvršenog dijela Ugovora u ugovorenom roku, a u svemu po uredno
evidentiranom i ovjerenom građevinskom dnevniku i građevinskoj knjizi te po Zapisniku o primopredaji
radova i Zapisniku o okončanom obračunu.
Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Izvođača. Također je Izvođač dužan platiti
svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje građevine u uporabu.
JAMSTVA I REKLAMACIJE
Članak 9.
9.1.
Izvođač jamči za solidnost, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.
Jamstveni rokovi su za:
a) obrtničke radove / soboslikarsko-ličilačke i podopolagačke: 2 godine;
Navedeni jamstveni rokovi računaju se od dana primopredaje i okončanog obračuna evidentiranog
ovjerenim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom obračunu uz koji se prilaže
pisana Izjava izvođača (u izvorniku) o prihvaćanju i poštivanju jamstvenog roka za bitne zahtjeve
rekonstruiranog dijela građevine.
9.2.
Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u roku od 7 dana od dana prihvata reklamacije, u protivnom
Naručitelj može isto otkloniti putem treće pravne ili fizičke osobe na teret Izvođača. Jamstveni rok se
produžuje za vrijeme potpunog otklanjanja nedostataka.
9.3.
Na ime navedenog, Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju potrebnu Garanciju banke za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 5% od bruto vrijednosti (s PDV-om) okončane situacije s
trajanjem od 2 godine, s ovlaštenjem Naručitelja za honoriranje na njegov prvi poziv, te pokriće svih
aktivnosti: zakašnjenje, pasivnost Izvođača, napuštanje posla, nastajanje štete za Naručitelja, nakon
završetka ugovorenih radova.
Garancija banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predaje se u roku od 14 dana od dana
potpisa Zapisnika o primopredaji radova, a prije isplate okončane situacije. Ista će se protestirati
(naplatiti) prema odredbama Zakona o obveznim odnosima.
-
PRIMOPREDAJA RADOVA
Članak 10.
10.1.
Primopredaja radova izvršiti će se u roku od petnaest 15 dana od dana završetka izvođenja radova na
način utvrđen u članku 3.1. i 6.11. ovog ugovora uz sastavljanje primopredajnog zapisnika u skladu s
članom 7.4. ovog ugovora te ako Izvođač izvrši slijedeće obveze iz članaka 10.2.; 10.3 i 10.4. najkasnije 7
dana prije službene primopredaje cjelokupnih radova.
10.2.
Okončani obračun izvršiti će se roku od 15 (petnaest) dana od dana primopredaje bez primjedbi uz
sastavljanje zapisnika o okončanom obračunu u skladu s člankom 7.4. ovog ugovora.
OSTALE ODREDBE
Članak 11.
11.1.
Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima,
zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u
procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom
Naručitelja.
11.2.
Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno
kojeg karaktera od strane trećih osoba.
11.3.
Stranke su suglasne da za sve međusobne odnose, koji nisu određeni ovim Ugovorom vrijede i
primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima te Posebne uzance o građenju.
11.4.
Eventulna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će riješavati dogovorno, a ako na taj
način ne budu rješena u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u
Daruvaru.
11.5
Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga iste odriču pobijati.
11.6.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj
strani.
Daruvar, ___________ 2012. g.
Za Izvođača:
Za Naručitelja:
DARUVARSKE TOPLICE - Ravnatelj
Marcel Medak, mag. cin
MP
MP
privitak:
1. Ponudbeni list od _____________2012. g – preslika
2. Ugovorni troškovnik od ____________ 2012. g.
3. Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora od _________ 2012. g.
-
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
564 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content