close

Enter

Log in using OpenID

47 zamjena antibiotika biološki djelatnim tvarima u hranidbi

embedDownload
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI
REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES
IN POULTRY NUTRITION
Z. Janječić, Katarina Gabrić, Nina Karapandža, Sara Matanović
Stručni članak – Professional paper
Primljeno – Received: 20. veljača – February 2013
SAŽETAK
Zamjena antibiotika biološki djelatnim tvarima u hranidbi peradi već je dugi
niz godina vrlo aktualna tema. Sustavno uklanjanje antibiotika iz hranidbe životinja,
nakon što je njihova upotreba zabranjena u Europskoj uniji 2006. godine, povećalo
je pritisak na peradarsku industriju da pronađe alternative koje bi zamijenile antibiotike u hranidbi peradi. Suvremena peradarska proizvodnja svoj pristup hranidbi
temelji na bioaktivnim sastojcima u hrani kojima se, umjesto prekomjerne uporabe
antibiotika i drugih lijekova, održava zdravlje i dobrobit, a umanjuju učinci okolišnih stresora na otpornost i proizvodnost peradi u intenzivnom uzgoju. U današnje
vrijeme politika Europske unije pomalo prelazi sa što veće i jeftinije proizvodnje na
proizvodnju skuplje, ali sigurnije hrane, kroz modifikacije sustava uzgoja peradi. To
se ponajviše odnosi na tendenciju izbacivanja antibiotika, kokcidiostatika i ostalih
medicinskih promotora rasta zbog straha od sve veće bakterijske rezistencije. Sve
se veća pozornost u hranidbi peradi usmjerava na kompetitivnu ekskluziju, probiotike, prebiotike, antibakterijske peptide, kvasac te sve aktualnije fitogene aditive.
Ključne riječi: antibiotici, biološki djelatne tvari, hranidba peradi
KOMPETITIVNA EKSKLUZIJA
Kompetitivnu ekskluziju su uveli Nurimi i Rantala (1973.) pri čemu su jednodnevne piliće tretirali
oralnom aplikacijom suspenzije kultura iz crijevnog sadržaja prikladnih odraslih donorskih ptica
ili s odabranom mješavinom probavnih bakterija.
U usporedbi s učestalom aplikacijom probiotika,
tretman kompetitivnom ekskluzijom (koja većinom
sadrži mješavinu neidentificiranih bakterija) vrši se
samo jednom (Abd El Salam Selim i sur., 2009.). Postoji velik broj rezultata o eksperimentalnoj upotrebi
kompetitivne ekskluzije u peradarstvu mnogih zemalja. Taj koncept je dobro utvrđen za neinvazivne
stereotipove (Stavrić et D’ Aoust,1993.). Abdul-Salaam (2001.) iznio je podatke o marginalnim mortalitetima u brojlera inficiranih s salmonelom i tretiranih
s 1010 neidentificiranih anaerobnih kultura, u usporedbi s visokim mortalitetom jednodnevnih pilića in-
ficiranih salmonelom. Međutim, između grupa nisu
zabilježene razlike u performansama rasta. Također,
kombinacije prebiotika i probiotika; znanih kao simbiotici (Patterson i Burkholder, 2003.) bile bi drugo
rješene za poboljšanje odgovora na probiotike.
PROBIOTICI
Probiotici su pojedinačni mikroorganizmi ili grupe mikroorganizama koji imaju pogodan učinak na
domaćina, na način da poboljšavaju karakteristike
probavne mikroflore (Fuller; 1989.). Pojedine vrste
bakterija, gljivica i plijesni pripadaju grupi probiotika. Postojeći probiotici mogu se svrstati u kolonizirajuće vrste (Lactobacillus sp., Enterococcus sp.,
Streptococcus sp.) i slobodne, nekolonizirajuće
vrste (Bacillus i Saccharomyces cerevisiae) (Žikić
i sur., 2006.). Probiotici djeluju na nekoliko načina,
Prof. dr. sc. Zlatko Janječić, e-mail: [email protected], Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet Zagreb, Svetošimunska 25, 10000
Zagreb, Republika Hrvatska.
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
47
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
antagonistički prema patogenim bakterijama, sekrecijom proizvoda koji inhibiraju njihov razvoj, kao što
su baktericidi, organske kiseline i vodikov peroksid.
Drugi način djelovanja je kompetitivna ekskluzija
koja predstavlja nadmetanje za prihvatno mjesto
na mukoznim membranama probavnog sustava, te
na taj način spriječava patogene mikroorganizme u
naseljavanju probavnog trakta. Treći način je kompeticija za hranjive tvari (Patterson and Brukholder;
2003.). Na taj način stvaraju uvjete u probavnom sustavu koji pogoduju korisnim, a inhibiraju razvoj patogenih bakterija (Line i sur., 1998.). Probiotici utječu na proizvodne rezultate tako da reduciraju rizik
od bolesti (Line i sur., 1998.) i poboljšavaju funkciju
imunog sustava (Kabir et al 2004.), te pokazuju značajan utjecaj na morfo-funkcionalne karakteristike
probavnih organa (Yang i sur., 2009.). Ovi utjecaji
vode ka rastu brojlerskih pilića (Li i sur., 2008), poboljšanju konverzije hrane (Li i sur., 2008.) i smanjenoj smrtnosti (Mohan i sur., 1996.). Međutim,
kod pojedinih istraživača nisu zabilježena pozitivna
djelovanja probiotika na proizvodne rezultate tovnih
pilića (Mountozouris i sur., 2007.). Većina autora
zaključuje da učinak probiotika ovisi o kombinaciji
sojeva bakterija sadržanih u probiotskom pripravku,
razini njihovog udjela u mješavini, sastavu mješavine, kvaliteti pilića i uvjetima okoliša u proizvodnom
objektu (Patterson and Brukholder; 2003.).
PREBIOTICI
Prebiotike definiramo kao neprobavljive hranidbene komponente koje imaju pozitivan učinak na
domaćina u svom selektivnom rastu aktiviranjem
određenog broja bakterijskih sojeva prisutnih u probavnim organima (Gibson and Roberfroid, 1995.).
Najznačajniji spojevi koji pripadaju skupini prebiotika su oligosaharidi: frukto-oligosaharidi (FOS),
gluko-oligosaharidi i manan-oligosaharidi (MOS).
Njihova prednost u odnosu na probiotike jest ta da
potiču rast korisnih bakterija koje su već prisutne u
organizmu domaćina i prilagođene svim uvjetima
okoline (Yang i sur., 2009.). Poželjni učinci dodatka
prebiotika odražavaju se u prisutnosti antagonizma
s patogenima, kompeticiji, u poticanju enzimske
reakcije, redukciji amonijevih i fenolnih produkata
i povećanom otporu kolonizaciji. Slično probioticima rezultati utjecaja na proizvodne rezultate kod
brojlera su kontradiktorne; u analizi efekata implementacije FOS-a na brojlerske proizvodne rezultate
48
utvrđeno je poboljšanje prirasta 5-8% i poboljšanje
konverzije 2-6% (Yang i sur., 2009.). Također u slučaju aplikacije MOS-a neki autori dobili su rezultate koji potvrđuju poboljšanje prirasta i konverzije u
tovu pilića čak do 6% (Newman, 1999.). Žikić i sur.
(2006.) utvrdili su značajan pozitivan utjecaj prebiotika na rad i veličinu probavnih resica u tankom crijevu brojlera. Rezultati dobiveni u istraživanjima koja
su proveli Perić i sur. (2005a, 2005b) ukazuju na pozitivan utjecaj BioMOS-a na rast brojlera, s time da
dobivene razlike nisu bile statistički značajne. Slične
su rezultate iznijeli i Mateo i sur. (2000.). Ovo dokazuje da efekt aplikacije prebiotika ovisi o kondiciji
životinje, okolišnim uvjetima, sastavu hrane te razini
i tipu prebiotika uključenih u krmne smjese.
BETAGLUKANI
Beta-glukan zajednički je naziv za složene ugljikohidrate koji čine osnovu strukture stanične stijenke različitih organizama: bakterija, plijesni, algi,
gljiva, žitarica. Sastoji se iz molekula glukoze povezanih β-glukozidnim vezama. Najčešće se dobiva iz
kvasca, dok se druga vrsta glukana dobiva iz ječma.
Reishi gljive (Ganoderma lucidum)
Alternativa korištenju antibiotika u hranidbi peradi u novije vrijeme je i dodavanje gljive G. lucidum.
Poznato je da njena biomasa ima sposobnost poboljšavanja imunosnog sustava. Dokazano je da
polisaharidi u G. lucidum pozitivno utječu na proliferaciju T-limfocita i B-limfocita koji sudjeluju u imunosnom odgovoru organizma (Lin, 2005.). Ogbe i sur.
(2008.) objavili su da dodavanje praha G. lucidum
pri razini od 0,5 do 2 g/kg u krmnu smjesu za kokoši nesilice utječe na povećan imunitet. Sofyan i sur.
(2012.) proveli su istraživanje u kojem je G. lucidum
korištena u kombinaciji s laktobacilima. Istraživanje
je dokazalo pozitivan utjecaj na proizvodne rezultate
brojlera, međutim nije uočen učinak na udio mortaliteta i konverziju. Nadalje, G. lucidum je pokazala antimikrobnu aktivnost protiv patogenih vrsta
bakterija kao što su E.colli, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Bacillus subtilis, Salmonella
typhi i Pseudomonas aeruginosa (Quereshi i sur.,
2010.). Ekstrakt G. lucidum također je doprinijeo
poboljšanju imuniteta na način da su se razine limfocita i makrofaga u krvi peradi značajno povećale
(Lee i sur., 2010.).
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
FITOGENI ADITIVI (FITOBIOTICI)
Kvasci
Kasnih 1980-ih pokazan je interes za korištenje
MOS-a. Proučavana je sposobnost manoze da inhibira infekciju salmonelom kod brojlera (Spring i sur.,
2000.). Oyofo i sur. (1989.) prikazali su in vitro inhibiciju povezivanja Sallmonella typhimurium sa epitelnim stanicama probavnog trakta kod jednodnevnih
pilića u prisutnosti manoze. Međutim bile su potrebne relativno visoke hranidbene koncentracije (1-2%)
kako bi se značajnije smanjila koncentracija patogena in vivo. Postrani lanci određenih sojeva Saccharomyces cerevisiae završavaju s alfa-1,3 vezama te
se povezuju s alfa-1,6 okosnicom strukture manana,
s varijabilnim koncentracijama alfa-1,2 veza. U dodatku, MOS puno sporije fermentira od manoze i ne
može biti apsorbiran. Dakle, MOS iz kvasca može
doprinijeti promjenama pri nižoj razini inkluzije. Redukciju u kolonizaciji salmonele i E. coli u brojlera i
pura s niskim hranidbenim razinama MOS-a prikazali su Spring i sur. (2000.). Kada uspoređujemo učinak MOS-a s negativnom hranidbenom kontrolom,
MOS je doprinijeo značajnom poboljšanju prirasta i
konverzije. Hogge je (2003.) izvijestio je o poboljšanjima u prirastu, konverziji i mortalitetu s MOS-om u
usporedbi s netretiranom kontrolnom skupinom.
ANTIBAKTERIJSKI PEPTIDI
Antibakterijski peptidi nađeni su u različitim
izvorima, od prokariota do viših eukariota i predstavljaju prvu liniju obrane domaćina (Ganz, 2003.).
Više od 12 različitih vrsta antibakterijskih peptida
izolirano je iz koštane srži, jezika, dušnika, bubrega, reproduktivnog sustava, urogenitalnog sustava
i tankog crijeva u svinja (Boman, 1995.). Antibakterijski peptidi su polipeptidi koji se sastoje po prilici
od 100 aminokiselina, topljivi su u vodi te sadrže
širok spektar antibiotika koji su prirodno prisutni u
mikroorganizmima, biljkama i životinjama (Giacometti i sur.,1999.). Antibakterijski peptidi izdvojeni
iz tankog crijeva imaju sposobnost usmrćivanja ili
inaktiviranja određenog spektra bakterija, gljivica i
in vitro obavijenih virusa (Boman, 1995.). Nedavna
istraživanja pokazala su da neki antibakterijski peptidi imaju veliku sekundarnu funkciju - poboljšavaju
rast kod životinja (Liu i sur., 2008.).
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Ova grupa se sastoji od tvari deriviranih iz ljekovitih biljaka ili vrsta koje imaju pozitivan utjecaj na
proizvodnju i zdravlje životinja. Kao fitobiotici koriste
se cijele biljke, dijelovi biljaka ili esencijalna ulja. Fitogeni aditivi poboljšavaju konzumaciju i konverziju
hrane, te prirast kod brojlerskih pilića (Ertas i sur.,
2005.). Mehanizam djelovanja ovih aditiva nije posve jasan. Neki biljni ekstrakti utječu na probavu i
sekreciju probavnih enzima te također djeluju antibakterijski, antivirusno i antioksidativno (Ertas i sur.,
2005.). Rezultati istraživanja upotrebe fitobiotika
u hranidbi brojlerskih pilića nisu potpuno dosljedni. Neki autori iznose značajan pozitivan utjecaj na
proizvodna svojstva brojlera (Ertas i sur., 2005; Perić
i sur., 2008a), dok druga grupa autora nije utvrdila
utjecaj na prirast, konzumaciju ili konverziju hrane
(Ocak i sur., 2008.). Pretpostavka je da su razlike u
rezultatima posljedica brojnih faktora od kojih Yang
i sur. (2009.) ističu njih četiri. Prvi je tip i dijelovi korištenih biljaka i njihova fizička svojstva, drugi je vrijeme ubiranja, treći je metoda pripreme fitogenog
aditiva i četvrti je podudarnost s drugim hranidbenim komponentama. Ukoliko još dodamo i utjecaj
kvalitete pilića, njihovog zdravlja i okolišnih uvjeta
u proizvodnom objektu, možemo zaključiti da pozitivan efekt fitobiotika ne može uvijek biti pozitivno
ispoljen. Uzimajući u obzir prethodne rezultate istraživači tvrde da ova grupa aditiva ima veliki potencijal, ali samo u dobro odabranoj kombinaciji i dozi.
Menta (Mentha piperita)
Menta se koristi u istočnim i zapadnim kulturama. Ima široku upotrebu u biljnoj medicini i vjeruje
se da ima izuzetno blagotvoran učinak na jačanje
imunog sustava i obranu od sekundarnih infekcija.
Ekstrakt mente sadrži esencijalna ulja, tanine, glikozide, saponine i druge sastojke. Mentol je glavni fenolni sastojak ulja M. piperite koji ima antibakterijsko
djelovanje. Također, menta sadrži polifenolne sastojke što ukazuje na mogućnost da posjeduje jaka
antioksidativna svojstva. Nanekarani i sur. (2012.)
su proveli istraživanje kako bi proučili učinkovitost
različitih razina ekstrakta mente dodanih u vodu za
piće kao antibiotskog promotora rasta na prirast i
karakteristike trupa brojlera. U 42 dana istraživanja
uočen je porast mase tretiranih pilića u odnosu na
kontrolnu skupinu. Abdulkarimi i Abdullahzadeh
(2011.) zaključili su da ekstrakt mente smanjuje ra49
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
zinu kolesterola u plazmi, razinu triglicerida i LDL
kolesterola. Također su zaključili da ekstrakt mente
dodan u vodu za piće može imati pozitivne učinke
na lipoproteine plazme i masu mesa prsa. Nadalje,
ekstrakt mente smanjuje sintezu lipida u jetri te posljedično tome smanjuje masu jetre a povećava indeks njezine boje.
Anis (Pimpinella anisum)
Hamodi i Al-Khilani (2012.) proveli su istraživanje o upotrebi anisa kao fitogenog aditiva. U pokusu
je sjeme anisa pripremano sa standardnim starterom (0-28 dana) i standardnim finišerom (29-49
dana). Provedena su 4 različita hranidbena pokusa;
s različitim količinama sjemena anisa (od 0.2, 0.4 i
0.6%) uz kontrolnu skupinu koja nije dobivala sjeme
anisa u obroku. Pokus je trajao 49 dana. Rezultati su
pokazali značajan porast tjelesne mase kod skupina
tretiranih s 0.6 i 0.4% sjemena anisa u odnosu na
kontrolnu skupinu i skupinu hranjenu s 0.2%. Na isti
način se odvijala i potrošnja hrane, dok se najbolja konverzija hrane odvijala kod skupine tretirane s
0.6%. Porastom razine anisa u hranidbi smanjuje se
razina smrtnosti te raste proizvodni indeks. Zabilježen je značajan porast randmana u svim hranidbenim tretmanima, među kojima najviše kod skupine
tretirane s 0.6% anisa. Kod rezanja trupova uočen
je značajan porast mase bataka i prsa uz smanjenje
količine trbušnog sala. U svim hranidbenim tretmanima uočen je pad ukupnog broja bakterija (E. colli
i Staphylococci) u crijevima, ali najznačajniji pad populacija bakterija je zabilježen u kolonu kod brojlera
tretiranih s 0.4 i 0.6% sjemena anisa u obroku. Istraživanje je pokazalo da su brojleri tretirani sa 0.6%
sjemenki anisa postigli najbolje rezultate.
Đumbir (Zingiber officinale)
Đumbir, čiji korijen ima široku primjenu kao
začin (Larsen i sur., 1999.) i kao medicinski pripravak za pojedine bolesti (Tapsell i sur., 2006.), sadrži
nekoliko sastojaka (gingerol, gingerdiol i ginderdion) koji posjeduju jaku antioksaditivnu aktivnost
(Kikuzaki i Nakatani, 1996.). Međutim, nedostaje
podataka o učinku đumbira ili njegovih sastojaka na
performanse životinja, antioksidativni status i metabolite seruma. Churbasik i sur. (2005.) uočili su da
sama priprema đumbira utječe na njegovu kliničku učinkovitost, međutim nije provedeno niti jedno
50
istraživanje koje bi dokazalo da metode pripreme
đumbira utječu na njegovu učinkovitost kao prehrambenog aditiva (Zhang i sur. 2009.). Smanjivanje veličine čestica mljevenjem učinkovita je metoda
povećanja dostupnosti hranjivih tvari i ostalih sastojaka u probavnom traktu (Fastinger i Mahan, 2003.)
što bi značilo da će mljevenje povećati učinkovitost
sastojaka đumbira u probavi. Cilj istraživanja koje
su proveli Zhang i sur (2009.) bio je procijeniti učinak đumbira usitnjenog na različite veličine čestica
na prirast, antioksidativni status i metabolite seruma
kod brojlera. Đumbir nije posebno utjecao na prirast
brojlera ali pokazalo se da u fazi intenzivnog rasta
tretirani brojleri rastu brže u odnosu na kontrolnu
skupinu. Dodatno, upotreba đumbira u hranidbi povećala je prinose trupa brojlera i neznatno smanjila
količinu trbušnog sala. El-Deek i sur. (2002.) uočili
su da hrana koja sadrži 1 g/kg đumbira nije utjecala
na prirast brojlera, dok su Farinu i sur. (2004.) objavili da hranidba đumbirom pri razinama od 5, 10 ili
15 g/kg hrane ponešto poboljšava prirast brojlera.
Iz toga proizlazi da utjecaj đumbira na proizvodna svojstva ovisi o njegovom doziranju tj. udjelu u
obroku (Zhang i sur., 2009.).
Timijan (Thymus vulgaris)
Timijan je poznat kao jak promotor rasta i kao
dobra zamjena za umjetne tvari u peradarskoj industriji diljem svijeta (Feizi i sur. 2013.). Ulje timijana
je biljno ulje tako da nema negativan utjecaj poput
umjetnih kemijskih promotora rasta što se deponiraju u životinjskom mesu, stvaraju otpornost na antibiotike, povećavaju rizik od bolesti te imaju visoku
cijenu (Cross i sur., 2002.). Timol je glavni sastojak ulja timijana koji čini 20-55% njegova sastava.
Glavna svojstva timijana su povezana s ovim uljima
koja su proučavana s naglaskom na antimikrobna
svojstva. Karvakrol ispoljava antimikrobnu aktivnost
poput timola. Temeljeno na antimikrobnim istraživanjima u laboratorijskim uvjetima, kontrolne koncentracije timola i karvakrola su između 100 i 1000 ppm.
Najosjetljivije gram pozitivne bakterije koje pokazuju visoku otpornost na navedene sastojke su kvasci
(Lee i sur., 2003.). Također, dokazano je da timijan
djeluje antibakterijski na Streptococcus pneumonia
(Inouye i sur., 2001.), Mycoplasma gallisepticum
(Barbour i sur., 2006.), Escherichia coli (Burt i Reinders, 2003), Clostridium perfrigens (Barbour i sur.,
2006.), Salmonella interitids, Staphylococcus aureKrmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
us, Bacillus sereous (Dalkilic i sur., 2005) i Salmonella morium (Al-Kassie, 2009.). Feizi i sur. (2013.)
u provedenom istraživanju došli su do zaključka da
je ekstrakt ulja timijana imao učinak na probavni sustav brojlera, posebice na crijeva gdje poboljšava
sekreciju probavnih enzima i endogena. Neki od
enzima čiju sekreciju povećava timijan su amilaza i
kemotripsin. Kao rezultat povećana je konzumacija
krme od strane brojlera kao i crijevna apsorpcija, što
je dovelo do smanjenja gubitka tjelesne mase.Tjelesna masa nakon klaoničke obrade će biti veća i ekonomičnija. Nadalje, ulja timijana uzrokuju povećanje
mase iznutrica, kao što su jetra i želudac (Al-Kassie,
2009.). Timol i karvakrol iz ekstrakta timijana imaju
antibakterijska svojstva kojima uklanjaju patogene
agente iz probavnog sustava. Na taj način vode do
boljeg i bržeg rasta, posljedično poboljšavajući prinos jata. Temeljeno na provedenim istraživanjima
ulje timijana može se koristiti za liječenje probavnih
problema (Dalkilić i sur., 2005.). Pozitivan odgovor
probavnog sustava brojlera uvelike ovisi o njihovoj
dobi; u mlađoj dobi brže dobivaju na masi (Cross
i sur., 2002.). Na temelju istraživanja utvrđeno je
da učinak ulja timijana na prirast brojlera može biti
pozitivan ili bez negativnih posljedica. U različitim
istraživanjima razine timijana dodane krmnoj smjesi
varirale su između 20 i 200 ppm (Feizi i sur., 2013.).
Kada ulja imaju pozitivan učinak, performanse, prirast i konzumacija zrna povećavaju se, ali stopa
utroška zrna naspram prirastu je niža u usporedbi
s kontrolnom skupinom ( Lee i sur., 2004.). Ocak
i sur. (2008.) na temelju istraživanja uočili su pozitivan utjecaj ekstrakta timijana i mente na prirast u
odnosu na kontrolnu skupinu; međutim, poboljšanje prirasta nije bilo značajno u slučaju timola, ali
se pokazalo za 1,24% bolje od kontrolne skupine.
Griggs i Jacob (2005.) sugeriraju timijan kao snažan
sastojak protiv bakterijskih bolesti peradi.
Ružmarin (lat. Rosmarinus officinalis)
Mulas i sur. (1998) otkrili su da ulja ružmarina čine 0,8 do 2,6% od ukupne mase usitnjenog
ružmarina. Međutim, Wolski (2000.) navodi da esencijalna ulja u lišću ružmarina čine 1,5 do 2%. Iz toga
proizlazi zaključak da koncentracija ulja ovisi o samoj vrsti, tlu, vremenskim prilikama i načinu obrade
(Ghazalah i Ali, 2008.). Biološki gledano ekstrakt
ružmarina poboljšava učinkovitost konverzije hrane
kod brojlera (Singletary i Rokusek, 1997). Ružmarin
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
sadrži velike razine ružmarinske kiseline (Nielsen i
sur., 1999.), flavonoida i fenolnih kiselina (Ho i sur.,
2000.) koje imaju antioksidativna svojstva. Karpinska i sur. (2000.) pokazali su da dodatak ekstrakta
lišća ružmarina odgađa pojavu užeglosti kod proizvoda peradarske industrije. Tekeli i sur. (2006.) naveli su da se lišće ružmarina može koristiti u svrhu
snižavanja razine glukoze u krvi.
Češnjak (lat. Allium sativum)
Dodavanje češnjaka u hranidbi brojlerskih pilića pozitivno se odrazilo na njihov imunosni sustav, a
bogata aromatična ulja poboljšala su probavu (Gardzielewska i sur., 2003.). Glavni sastojak češnjaka je
snažan biljni kemijski spoj alicin koji brzo razgrađuje štetne hlapljive sastojke i smanjuje ukupne lipide
seruma, fosfolipide i biosintezu kolesterola (Chang i
Cheong, 2008.). Češnjak ima svojstva začina, lijeka,
antikoagulansa, antioksidansa, usporavanja starenja te brze detoksikacije od teških metala (Marilynn,
2001.). S obzirom da su monogastrične životinje
sposobne ugraditi hranidbene sastojke izravno u
svoja tkiva (Onibi i sur., 2000.), dodatak češnjaka
mogao bi poslužiti kao posrednik u prijenosu bioaktivnih sastojaka preko mesa brojlera u hranu ljudi. Onibi i sur. (2009.) nisu uočili značajan utjecaj
dodatka češnjaka u hranidbi na završnu tjelesnu
masu, konverziju, prirast i konzumaciju krmne smjese u tovu pilića. Adibmoradi i sur. (2006.) proučavali
su utjecaj češnjaka na veličinu resica u duodenumu,
jejunumu i ileumu, dubinu kripta te odnos dubine
kripta i visine resica u tankom crijevu brojlera. Dobili
su sljedeće rezultate; resice u duodenumu, jejunumu i ileumu kod ptica hranjenih s povećanim razinama češnjaka bile su duže (P<0,05). Visina resica je
posebice bila duža kod hranidbe s udjelom češnjaka od 1 i 2%. Hranidba češnjakom značajno je smanjila debljinu epitela u različitim dijelovima tankog
crijeva, što je posebno uočljivo pri udjelu češnjaka
od 1 i 2%. U svim dijelovima tankog crijeva inkluzija
češnjaka povećala je dubinu kripti, ovisno o njegovom udjelu u cjelokupnom obroku. Uočeno je povećanje omjera između dubine kripti i visine resica
u duodenumu te njegovo smanjenje u jejunumu i
ileumu.
51
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
ZAKLJUČAK
Naposljetku možemo zaključiti kako je uporaba
biološki aktivnih tvari u hranidbi peradi još uvijek nedovoljno istražena tema, podatci raznih istraživanja
nisu u kontinuitetu to jest još uvijek postoji mnoštvo
proturječnosti. S obzirom na nove zakone o hranidbi te sve većoj osviještenosti potrošača o onome
što kupuju, zamjena antibiotika nije samo moguća
nego i nužna promjena u budućnosti peradarstva.
Biološki djelatne tvari već sada igraju bitnu ulogu u
hranidbi peradi, a u budućnosti će ona biti još više
izražena. Poglavito kada su u pitanju fitogeni aditivi.
LITERATURA
1. Abd El Salam Selim, N., Abdel-Khalek, A.M., AbdulSalaam, A. (2009): Impact of prebiotic, probiotic and
competitive exclusion on growth performance and
microbiota of broiler chicks. Proceedings of 2nd Mediterraean Summit of WPSA., 319-326.
2. Abdulkarimi, R., Abdullahzadeh, F. (2011): The effect
of Mentha extract (Mentha piperita) on immune response in Broiler Chickens. Journal of American Science 7:82-85.
3. Abdul-Salaam, A. (2001): Control of microbial pollution in feed-stuffs of animal origin as affected by some
environmental factors. M.Sc., Thesis, Dept. Agric.
Sci., Inst. Environmental Studies, Ain Shams Univ.,
Egypt.
4. Al-Kassie, A. M. (2009): Ifluence of TwoPlant extracts
derived from Thyme and Cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal, 29:169-173.
5. Adibmoradi, M., Navidshad, B., Seifdavati, J., Royan,
M. (2006): Effect of Dietary Garlic Meal on Histological Structure of small Intestine in Broiler Chickens.
Poult. Sci., 43:378-383.
6. Barbour, E.K., El-Hakim, R.G., Kaadi, M.S., Shaib,
H.A., Gerges, D.D. and Nehme, P.A. (2006): Evaluation of theHistopathology of the Respiratory System
inEssential Oil-Treated Broilers Following aChallenge
With Mycoplasma gallisepticumand/or H9N2 Influenza Virus. The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 4:293-300.
7. Boman, H. G. (1995): Peptide antibiotics and their role
in innate immunity. Annu. Rev. Immunol., 13:61–92.
8. Burt, S., Reinders, R. (2003):Antibacterial activity
of selected plantessential oils against Escherichia
coliO157:H7. Letters in Applied Microbiology, 36:162167.
52
9. Chang, K.J, Cheong, S.H (2008): Volatile organosulfur and nutrient compounds from garlic by cultivating areas and processing methods. Fed. Am. Soc.
Exp. Bio. J., 22: 1108.2.
10. Chrubasik, S., Pittler, M.H., Roufogalis, B.D. (2005):
Zingiberis rhizoma: A comprehensive review on the
ginger effect and efficacy profiles. Phytomedicine,
12:684–701.
11. Cross, D.E., Svoboda, K.H.K., Mcdevitt, R., Acamovic, T. (2002): Effects of Thymus vulgaris L. essential
oils as an in vivo dietary supplement on chicken intestinal microflora. 33rd International Symposium on
essential oils 3-7th Sept 2002 Lisbon, Portugal.
12. Dalkilic, B., Guler, T., Ertas, O.R., Ciftci, M. (2005):
The effect of Thyme andanise oils and antibiotic on
total cecumcoliform bacteria number. III. National
Animal Nutrition Congress,7-10 September, AdanaTurkey,378-382.
13. El-Deek, A.A., Attia, Y.A., Maysa, M., Hannfy, M.
(2002): Effect of anise (Pimpinella anisum), ginger
(Zingiber officinale Roscoe) and fennel (Foeniculum
vulgare) and their mixture on performance of broilers.
Arch. Geflügelkd, 67:92–96.
14. Ertas, O.N., Guler, T., Çiftci, M., Dalkilić, B., Simsek,
Ü.G. (2005): The effect of an essential oil mix derived
from oregano, clove and anise on broiler performance. International Journal of Poultry Science, 4:879884.
15. Farinu, G.O., Ademola, S.G., Ajayi Obe, A.O., Babatunde, G. M.. (2004): Growth, haematological and
biochemical studies on garlic and ginger-fed broiler
chickens. Moor J. Agric. Res., 5:122–128.
16. Fastinger, N.D., Mahan, D.C. (2003): Effect of soybean meal particle size on amino acid and energy digestibility in growerfinisher swine. J. Anim. Sci., 81:697–
704.
17. Feizi, A., Bijanzad, P., Kaboli, K. (2013): Effects of
thyme volatile oils on performance of broiler chickens. European J. of Experimental Biology, 3:250254.
18. Fuller, R. (1989): Probiotics in man and animals. Journal of applied bacteriology, 66: 365–378.
19. Gardzielewska, J., Pudyszak, K., Majewska, T., Jakubowska, M., Pomianowski, J. (2003): Effect of plantsupplemented feeding on fresh and frozen storage
quality of broiler chicken meat. Animal Husbandry
Series of Electronic J. Polish Agric. Univ. 6 (2). http://
www.ejpau.media. pl/series/volume6/issue2/animal/
art-12.html.
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
20. Ganz, T. (2003): Defensin: Antimicrobial peptides of
innate immunity. Nat. Rev. Immunol., 3:710–720 .
21. Ghazalah, A.A., Ali, A.M. (2008): Rosemary Leaves as
a Dietary Supplement for Growth in Broiler Chickens.
International Journal of Poultry Science, 7:234-239.
22. Giacometti, A., Cirioni, O., Barchiesi, F., Prete, M.S.,
Scalise, G. (1999): Antimicrobial activity of polycationic peptides. Peptides, 20:1265–1273.
23. Gibson, G.R., Roberfroid, M.B. (1995): Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of nutrition,
125:1401-1412.
24. Griggs, J.P., Jacob, J.P. (2005): Alternatives to Antibiotics for Organic Poultry Production. Journal of Applied Poultry Reaserch, 14:750-756.
25. Hamodi, S.J., Khilani, A. (2012): The Effect of the
Supplemental Different Levels of Anise Seeds (Pimpinella anisum) in Diet on Broiler Performance. Journal
of Agricultural Science and Technology, 2:1080-1085.
26. Ho, C.T.M., Wang, F., Wei, G.J., Huang, T.C., Huang,
M.T. (2000): Chemistry and anti-oxidative factors in
rosemary and sage. Bio-Factors, 13:161-166.
34. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Wouterse,
H., Frehner, M., Beynen, A.C. (2004): Cinnamanaldehyde, but not thymol, counteracts the carboxymethyl cellulose-induced growth depression in
female broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 3:608-612.
35. Li, X., Qiang, L., Liu, C.H. (2008): Effects of supplementation of fructooligosaccharide and/or bacillus
subtilis to diets on performance and on intestinal
microflora in broilers. Archiv fur tierzucht, 51:64-70.
36. Lin, Z.B. (2005): Cellular and molecular mechanisms
of immuno-modulation by Ganoderma lucidum. J.
Pharmacol. Science 99:144-53.
37. Line, E.J., Bailey, S.J., Cox, N.A., Stern, N.J., Tompkins, T. (1998): Effect of yeast-supplemented feed on
salmonella and campylobacter populations in broilers. Poultry science, 77:405-410.
38. Liu, T.L., She, R.P., Wang, K.Z., Bao, H.H., Zhang,
Y.M., Luo, D.M., Hu, Y.X., Ding, Y., Wang, D.C., Peng,
K.S. (2008): Effects of rabbit sacculus rotundus antimicrobial peptides on the intestinal mucosal immunity in chickens. Poult. Sci. 87:250–254.
27. Hooge, D.M. (2003): Broiler chicken performance
may improve with mos. Feedstuffs, 6:11-13.
39. Marilynn, L. (2001): Effect of garlic on blood lipids
in particles with coronary heart disease. Am. J. Clin.
Nutr., 34:2100-2103.
28. Inouye, S., Takizawa, T., Yamaguchi, H. (2001): Antibacterial activity of essentialoils and their major
constituents againstrespiratory tract pathogens by
gaseouscontact. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 47:565-573.
40. Mateo, C.D., Jacques, K.A., Harvez, J. (2000): Organic chromium, mannan oligosaccharides and zinc
bacitracin: effect on broiler performance and carcass
characteristics. Poultry science, 79 (Suppl. 1): 116.
29. Kabir, S.M.L., Rahman, M.M., Rahman, M.B., Rahman, M.M., Ahmed, S.U. (2004): The dynamics of
probiotics on growth performance and immune response in broilers. International journal of poultry science, 3:361-364.
30. Karpinska, M., Borowski, J., Danowska-Oziewicz, M.
(2000): Antioxidative activity of rosemary extract ion
lipid fraction of minced meat balls during storage in a
freezer. Nahrung, 44:38-41.
31. Kikuzaki, H., Nakatani, N. (1996): Cyclic diarylheptanoids from rhizomes of Zingiber officinale. Phytochemistry, 43:273–277.
32. Larsen, K., Ibrahim, H., Khaw, S.H., Saw, L.G. (1999):
Gingers of Peninsular Malaysia and Singapore. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu,
Malaysia.
33. Lee, I, Kim, H, Youn, U, Kim, J, Min, B, Jung, H, Na, M,
Hattor,i M, Bae, K. (2010): Effect of lanostane triterpenes from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum
on adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells. Planta
Med., 76:1558-1563.
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
41. Mohan, B., Kadirvel, R., Natarajan, A., Bhaskaran,
M. (1996): Effect of probiotic supplementation on
growth, nitrogen utilisation and serum cholesterol in
broilers. British poultry science, 37:395-401.
42. Mountozouris, K.C., Tsirtsikos, P., Kalamara, E.,
Nitsch, S., Schatzmayr, G., Fegeros, K. (2007): Evaluation of the efficacy of a probiotic containing lactobacillus, bifidobacterium, enterococcus, and pediococcus strains in promoting broiler performance and
modulating cecal microflora composition and metabolic activities. Poultry Science, 86, 309-317.
43. Mulas, M., Brigaglia, N., Cani, M.R., Scannerini, S.,
Baker, A., Charlwood, B.V., Damiano, C., Franz, C.,
Gianinizzi, S. (1998): Clone selection from spontaneous germplasm to improve Rosmarinus officinalis
L. Crop. Acta Horticultulate, 457:287-294.
44. Nanekarani, S., Goodarzi, M., Heidari, M., Landy, N.
(2012): Efficiency of ethanolic extract of peppermint
(Mentha piperita) as an antibiotic growth promoter
substitution on performance, and carcass characteristics in broiler chickens. Asian Pacific Journal of
Tropical Biomedicine, S:1611-1614.
53
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
45. Newman, E.K. (1999): Feeds with antibiotic growth
promoters – the oligosaccharide alternative. in: Biotechnology Responds. Alltech’s 1999 European,
Middle Eastern and African Lecture Tour.
57. Quereshi, S., Pandey, A. K., Sandh, S. S. (2010): Evaluation of antibacterial activity of different Ganoderma lucidum extracts. Department of Biological Sciences, R.D. University, Jabalpur.
46. Nielsen, S.E. (1999): Effect of parsley (Petraselinum
crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood
antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative
stress in human subjects. Br. J. Nutr., 81:447-455.
58. Singletary, K.W., Rokusek, J.T. (1997): Tissue-Specific enhancement of xenobiotic detoxification enzymes
in mice by dietary rosemary extract. Plant Foods for
Hum. Nutr., 50:47-53.
47. Nurimi, E., Rantala, M. (1973): New aspects of Salmonella infection in broiler production. Nature,
241:210-211.
59. Sofyan, A., Angwar, M., Herdian, H., Istiqomah, L.,
Febrisiantosa, A., Julendra, H., Wibowo, M. H., Untari, T. (2012): Performance Enhancement and Immunity Profile of Broiler Treated Feed Additive Containing Lactic Acid Bacteria and Ganoderma lucidum;
Media Peternakan, 201-206.
48. Ocak, N., Erener, G., Burak, A.K.F., Sungu, M., Altop,
A., Ozmen, A. (2008): Performance of broilers fed
diets supplemented with dry peppermint (Mentha
piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as
growth promoter source. Czech Journal of Animal
Science, 53:169-175.
49. Ogbe, A.O., Mgbojikwe, L.O., Owoade, A.A., Atawodi, S.E., Abdu, P.A. (2008): The effect of a wild mushroom (Ganoderma lucidum) supplementation of
feed on the immune response of pullet chickens to
infectious bursal disease vaccines. Elect. J. Environ.
Agric. Food Chem., 7:2844- 2855.
60. Spring, P., Wenk, C., Dawson, K.A., Newman, K.E.
(2000): The effects of mannanoligosaccharides on
cecal parameters and the concentrations of enteric
bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler
chicks. Poultry science, 79: 205-211.
61. Stavric, S., D’Aoust, J.Y. (1993): Undefined and defined bacterial preparations for the competitive exclusion of Salmonella in poultry – a review. J. Food. Protect., 56:173-180.
50. Onibi, G.E, Scaife, J.R, Murray, I, Fowler, V.R (2000):
Supplementary α-tocopherol acetate in full fat
rape seed-based diets for pigs. Influenceon tissue
α-tocopherol content, fatty acid profile and lipid oxidation. J. Sci. Food Agric., 80:1625-1632.
62. Tapsell, L.C., Hemphill, I., Cobiac, L., Patch, C.S.,
Sullivan, D.R., Fenech, M. Roodenrys, S., Keogh,
J.B., Clifton, P.M., Williams, P.G., Fazio, V.A., Inge,
K.E. (2006): Health benefits of herbs and spices: The
past, the present, the future. Med. J. Aust., 185:4–24.
51. Onibi, G.E., Adebisi, O.E., Fajemisin, A.N., Adetunji,
A.V. (2009): Response of broiler chickens in terms of
performance and meat quality to garlic (Allium sativum) supplementation. African Journal of Agricultural
Research, 4:511-517.
63. Tekeli, A., Celik, L., Kutlu, H.R., Gorgulu, M. (2006):
Effect of dietary supplemtal plant extracts on performance, carcass characteristics, digestive system
development, intestinal microflora and some blood
parameters of broiler chicks. XII EPC, Verona, Italy.
52. Oyofo, B.A., De Loach, J.R., Corrier, D.E., Norman,
J.O., Ziprin, R.L., Mollenhauer, H.H. (1989): Prevention of salmonella typhimurium colonization of broilers
with d-mannose. Poultry science, 68:1357-1360.
64. Yang, Y., Iji, P.A., Choct, M. (2009): Dietary modulation
of gut microflora in broiler chickens: a review of the
role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics.
World’s Poultry Science Journal, 65:97-114.
53. Patterson, J.A., Burkholder, M.K. (2003): Application
of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry science, 82:627-631.
65. Wolski, T. A. (2000): GC/MS analysis the content and
composition of essential oil in leaves andgallenic preparations of rosemary (Rosemarinus officinalis). Herba Polonica, 46:243-248.
54. Perić, L., Strugar, V., Vukić-Vranješ, M. (2005a): Efekat biomos-a na proizvodne rezultate brojlerskih pilića. Zbornik radova X. savetovanja o biotehnologiji,
Čačak, 55-60.
55. Perić, L., Ušćebrka, G., Žikić, D., Vranješ, M., Nollet,
L. (2005b): Effects of bio-mos supplementation on
the performance of broiler chicks: a serbian study.
Proceedings of the 15th european symposium on
poultry nutrition, Balatonfured, Hungary, 304-306.
56. Perić, L., Milošević, N., Đukić-Stojčić, M., Bjedov, S.
(2008a): Effect of phytogenic products on performance of broiler chicken, World Nutrition Forum, Mayrhofen, Austria: Nottingham University Press, 18, 20, 325.
54
66. Zhang, G.F., Yang, Z.B., Wang, Y., Yang, W.R., Jiang,
S.Z., Gai, G.S. (2009): Effects of ginger root (Zingiber officinale) processed to different particle sizes on
growth performance, antioxidant status, and serum
metabolites of broiler chickens Poultry Science, 88:
2159–2166.
67. Žikić, D., Perić, L., Ušćebrka, G., Milosević, N.,
Jotanović, S. (2006): Probiotici i prebiotici u ishrani
brojlera: 1. Efekat na proizvodne rezultate. XI.
savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 465-471.
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Z. Janječić i sur.: ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS
WITH BIOLOGICAL BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
SUMMARY
Replacing antibiotics with biologically active substances in poultry nutrition has
been a topical issue for many years. Systematic removal of antibiotics from animal
feed after their use was prohibited in the European Union in 2006 has increased the
pressure on the poultry industry to find alternatives to replace antibiotics in poultry
nutrition. Modern poultry production in its approach to nutrition is based on bioactive ingredients in food which, instead of the excessive use of antibiotics and other
drugs, maintains the health and well-being, and reduces the effects of environmental stressors on the resilience and productivity of poultry in intensive farming. At
present the EU policy changes from lower and cheaper to more expensive but safer
food production, through modification of poultry raising system. This primarily refers to the tendency of abandoning antibiotics, coccidiostatics and other medicinal
growth promoters for fear of increasing bacterial resistance. All the more attention
in poultry nutrition focuses on competitive exclusion, probiotics, prebiotics, antibacterial peptides, yeast and more topical plant formed additives.
Krmiva 55 (2013), Zagreb 1: 47-55
Key words: antibiotics, biologically active substances, feeding poultry
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content