close

Enter

Log in using OpenID

Attracide 26 CS

embedDownload
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 1 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI
1.1. Identifikacija tvari ili pripravaka
- Naziv proizvoda:
ATTRACIDE 26 SC
- Broj registracije:
- Šifra proizvoda:
1.2. Uporaba tvari/pripravaka
- Namjena proizvoda:
Insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe,
komarci i drugi insekti) za profesionalnu uporabu u javnom zdravstvu.
- Način uporabe:
Nanošenje na površine prskanjem, ULV zamagljivanjem, zadimljavanjem.
1.3. Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi
ICB Pharma Tomasz Świętoslawski, Pawel Świętoslawski Spólka Jawna
- Proizvođač/
Adresa: ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
uvoznik/
Sanitacija d.d.
distributer:
00-385-6116 - 380
Adresa: Nalješkovićeva 45 10 000 Zagreb
Tel.
Odgovorna osoba za Josip Mardunović, dr. med.
STL:
1.4. Telefon za izvanredna stanja
- Broj telefona službe za izvanredna stanja:
- Broj telefona za medicinske informacije:
Faks
00-385-6116 - 382
e-mail:
[email protected]
112
00-385-01-23-48-342
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:
Na ljudsko zdravlje:
Na okoliš:
Fizikalno-kemijski
učinci:
- Posebne opasnosti:
Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
gutanjem.
Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi. Otrovno za pčele.
Nema podataka
Nema
- Glavni simptomi učinaka:
Udisanje: U slučaju dugotrajne izloženosti i izloženosti većim koncentracijama moguća je pospanost,
vrtoglavica, glavobolja, mučnina (depresija središnjeg živčanog sustava).
Koža:
Kod osjetljivih osoba moguće crvenilo, peckanje; kod dužeg izlaganja je moguća pojava
isušivanja i pucanja kože.
Oči:
Crvenilo, suzenje, peckanje.
Može izazvati mučnine, povraćanje, proljev kod gutanja većih količina.
Gutanje:
- Pregled izvanrednih /
stanja:
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
Tvar
Pripravak
X
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 2 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
Naziv tvari
%
EINECS/ CAS
broj
Fipronil
2,6
424-610-5/
120068-37-3
Znakovi
opasnosti
Oznake
upozorenja
T, N
R:23/24/2548/25-50/53
Broj registracije
4. MJERE PRVE POMOĆI
- Mjere za pružanje prve pomoći:
Izbjegavati doticaj s kožom, očima i odjećom. Skinuti kontaminiranu
odjeću. U slučaju pojave poteškoća: potražiti liječnika. Pokazati
spremnik, naljepnicu i/ili Sigurnosno-tehnički list.
Nakon doticaja s kožom, mjesta dodira ispirati tekućom vodom I
nakon dodira s kožom:
blagom sapunicom 15-tak minuta. Ako se iritacija proširi, potražite
pomoć liječnika.
Odmah isprati oči pod tekućom vodom, najmanje 15 minuta,
nakon dodira s očima:
otvorenih kapaka, posavjetovati se s okulistom.
Odmah isprati usta te popiti 2,5-3 dl vode, potražiti liječničku
nakon gutanja:
pomoć. Ne izazivati povraćanje osim ako Vam takvu uputu ne izda
kontrolni centar za otrove ili liječnik. Nikada ne izazivajte
povraćanje i ništa ne stavljajte u usta ako je žrtva u nesvijesti ili se
grči.
- Napomena za osobu Liječenje: liječiti prema simptomima (dekontaminacija, vitalne
funkcije); ne postoji specifični protuotrov. Pri prebacivanju
koja
opći savjeti
pruža
prvu unesrećenog u bolnicu, uzeti sa sobom pakiranje proizvoda sa neoštećenom
deklaracijom ili Sigurnosno-tehnički list.
pomoć/liječnika:
- Posebna sredstva za
pružanje prve pomoći
5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
- Sredstva za gašenje požara:
Prikladna:
Vodena magla, CO2, pjena, suhe kemikalije za gašenje
Ne
smiju
se Direktni vodeni mlaz
upotrebljavati:
- Protupožarne mjere za posebne opasnosti:
Ukloniti izvore zapaljenja, pozvati policiju i
vatrogasce
- Posebne metode za gašenje požara:
Metodu
gašenja
prilagoditi
kemikalijama u prostoru.
- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:
Zaštitna kaciga sa vizirom (HRN EN 443:2002)
i vatrootporno odijelo (HRN EN 367:2001),
zaštitne rukavice (HRN EN 659:2004);
samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom
na stlačeni zrak (HRN EN 145:2007) ili
samostalni uređaj za disanje sa zatvorenim
krugom na stlačeni zrak ili stlačeni zrak/dušik
(HRN EN 145:2002)
ostalim
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 3 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
- Posebne opasnosti izloženosti:
U požaru nastaje ugljikov monoksid, ugljikov
- Dodatne informacije:
Voda korištena za gašenje/obuzdavanje požara,
ne smije se ispuštati u vodotokove.
dioksid, klorovodik, fluorovodik, dušikovi
oksidi, sumporni oksidi, organokloridni
spojevi.
6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
- Osobne mjere opreza:
Izbjegavati kontakt sa očima i kožom.
- Mjere zaštite okoliša:
Spriječiti ulazak sredstva u kanalizacijski sustav
ili neposrednu okolicu, površinske i podzemne
vode, te u tlo. Prazna ambalaža se ne smije
odlagati u okoliš.
- Metode čišćenja i skupljanja:
Ukoliko dođe do proljevanja, proizvod treba
mehanički pokupiti absorbirajućim materijalima
(pijesak, piljevina, zemlja, itd.). Pokupiti u
posebne označene spremnike za opasan otpad te
predati na zbrinjavanje za to ovlaštenoj tvrtci.
Zagađenu površinu isprati vodom, izbjegavajući
da voda zagadi okoliš.
- Dodatna upozorenja:
U slučaju većih prolijevanja i dospjevanja u
okoliš, obavijestiti DUZS na br. Tel. 112
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Rukovanje:
mjere opreza
Nisu potrebne nikakve posebne mjere ako se proizvod skladišti te
ako se njime rukuje na ispravan način.
napuci
za
rukovanje
sigurno Koristiti osobnu zaštitnu opremu navedenu u točki 8. Ne jesti , ne piti, ne
pušiti pri radu sa sredstvom, te zaštititi oči i kožu. Izbjegavanje udisanja
isparenja.
7.2. Skladištenje: tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
Prikladni:
Pakiranja s proizvodom moraju biti zatvorena u originalnoj ambalaži. Skladište mora
biti hladno, zaključano, suho i dobro ventilirano. Čuvati van dosega djece i domaćih
životinja.
Neprikladni:
Izloženost direktnoj sunčevoj svjetlosti, temperaturama nižim od 0ºC i višim od 40ºC.
Držati dalje od izvora topline.
- Ambalažni materijali:
Originalno pakiranje proizvođača
Prikladni:
Neprikladni: Nije dopušteno prebacivati u bilo kakve druge spremnike/pakiranja
7.3. Posebna uporaba: /
8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA
8. 1. Nadzor izloženosti na radnom mjestu
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 4 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
- Opis radnog postupka / nema određenog standarda izloženosti.
i tehnološkog nadzora:
Mjere osobne zaštite
zaštita
disanje:
organa
za zaštita dišnih organa nije potrebna u normalnim uvjetima. No, u
uvjetima loše ventilacije ne bi bilo loše koristiti zaštitnu masku s
filtrom za zaštitu od čestica.
lagana zaštitna odjeća.
rukavice od PVC-a
zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica
zaštita kože:
zaštita ruku:
zaštita očiju:
- Posebne higijenske U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida
rada oprati ruke sapunom.
mjere:
8. 2. Nadzor nad zaštitom okoliša
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
Držati dalje od izvora vode, površinskih voda i
podzemnih voda, odvoda u kanalizaciju. Ne dozvoliti
zagadjenje hrane i kontakt preparata sa vodotokovima.
9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Opće informacije
- Agregatno stanje: tekuća suspenzija
- Boja:
bijela
kikiriki
- Miris:
9.2. Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš
- pH vrijednost (navesti i konc. i temp):
5,0 – 7,0.
nema
- Vrelište/područje vrenja:
- Plamište:
°C
°C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin)
°C
nema
- Granice eksplozivnosti:
vol.
%
nema
- Oksidirajuća svojstva:
- Tlak pare:
nema
Pa
- Relativna gustoća:
nema podataka
0,98 g/cm3 (20˚C)
- Topljivost (uz naznaku otapala):
g/L
- Topljivost u vodi:
g/L
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda
logP
ow
- Viskoznost:
- Gustoća pare:
nema
Nema podataka
Topivo
Nema podataka
Nema podataka
kg/m
Nema podataka.
3
- Sadržaj hlapivog:
Nema podataka.
9.3. Ostale informacije
- Miješanje s drugim tvarima:
Nema podataka.
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 5 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
- Topljivost u mastima (navesti otapalo):
- Provodljivost:
g/L
S/m
Nije topivo
- Talište/područje taljenja:
°C
Nema podataka.
- Skupina plinova:
Nema podataka.
Nema podataka.
- Temperatura samozapaljenja:
°C
- Temperatura raspada:
°C
- Ostalo:
Nema podataka.
Nema podataka.
Nema podataka.
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Uvjeti koje treba izbjegavati:
Stabilan u normalnim uvjetima skladištenja ne razgrađuje se
10.2. Materijali koje treba izbjegavati:
ako se proizvod skladišti i ako se njime rukuje kao što je
propisano/navedeno.
mirisne tvari, parfemi itd.
10.3. Opasni proizvodi raspada:
/
Nema opasnih proizvoda razgradnje ako se proizvod
skladišti i njime rukuje kao što je propisano/navedeno.
- Posebne opasnosti:
11. PODACI O TOKSIČNOSTI
- Akutni unos
LD50 štakor (oralno):
LD50 štakor (dermalno):
fipronil LC50 štakor (udisanjem):
kožom (LD50):
- Kronični unos
Nema podataka
na usta (LD50):
Nema podataka
preko pluća (LC50):
Nema podataka
kožom (LD50):
Nema podataka
Nadraživanje/nagriza
nje
kože:
očiju:
dišnih putova:
2000 mg/kg (proizvod)
> 5000 mg/kg (proizvod)
0.36 mg/l 4 h (fipronil)
Moguće nadraživanje
Moguće nadraživanje
Moguće nadraživanje
- Preosjetljivost
kože:
Nema podataka.
dišnih putova:
Nema podataka.
- Drugi klasični učinci: (npr. besvjesno stanje, posebno Nema podataka.
otrovni metaboliti, itd.):
- Posebni učinci
mutagenost::
Nema podataka
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 6 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
Procjena reproduktivne toksičnosti:
temeljem našega iskustva i dostupnih informacija, ne
očekuju se štetne posljedice po zdravlje ako se proizvodom
rukuje sukladno preporuci, uz prikladne zaštitne mjere, pri
namjenskoj uporabi.
nema dostupnih podataka.
Procjena teratogenog djelovanja:
nema dostupnih podataka.
karcinogenost::
Nema podataka
- Toksikokinetske značajke:
- Zabrane i ograničenja:
Nema podataka
12. EKOLOŠKI PODACI
12.1. Ekotoksičnost
- za organizme u vodi:
Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 0.25 mg/l, Oncorhynchus mykiss
LC50 (96 h) 0.0852 mg/l, Lepomis macrochirus
LC50 (96 h) 0.43 mg/l, Cyprinus carpio
Vodeni beskralježnjaci:
EC50 (48 h) 0.19 mg/l, Daphnia magna
Vodene biljke:
EC50 (96 h) 0.068 mg/l (biomasa), Scenedesmus subspicatus
- za organizme u tlu:
nema podataka
- za biljke i kopnene životinje:
nema podataka
12.2. Pokretljivost Metoda:
- poznata ili predviđena raspodjela po segmentima okoliša: nema podataka
- površinska napetost:
nema podataka
- apsorpcija/desorpcija:
nema podataka
- druga fizikalno-kemijska svojstva (vidi odjeljak 9):
12.3. Postojanost/razgradljivost
- biorazgradnja:
nema podataka
- drugi procesi razgradnje: nema podataka
- razgradnja u otpadnim vodama: nema podataka
12.4. Bioakumulacijski potencijal
- faktor biokoncentracije (BCF): nema podataka
12.5. Rezultati ocjene svojstava PBT:
podaci iz izvješća o
kemijskoj sigurnosti:
- Ostali podaci:
-
13. ZBRINJAVANJE
- Način postupanja s otpadom:
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 7 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Ostaci od proizvoda:
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
Preparat se ne smije ispuštati u vodotokove, kanale i rijeke, niti odlagati kao dio
komunalnog otpada. Prikupiti u posebne spremnike i zbrinuti kod pravnih osoba
ovlaštenih za sakupljanje opasnog otpada.
Onečišćena
ambalaža:
Ambalaža se ne smije odlagati u okoliš – prije odlaganja kod ovlaštenih
sakupljača opasnog otpada, praznu ambalažu treba očistiti na odgovarajući
način.
- Važeći propisi:
Zakon o otpadu , Pravilnik o vrstama otpada Pravilnik o postupanju s
ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.
14. PODACI O PRIJEVOZU
- Klasifikacijske oznake za prijevoz:
Naziv opasne kemikalije prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari:
Tvar opasna za okoliš, tekućina (fipronil)
kopneni prijevoz (cestovni/željeznički ADR, RID):
UN broj: 3082
pomorski prijevoz (IMDG):
kl
9 skupina pakiranja:
III
UN broj:
kl
9 skupina pakiranja:
III
kl
9 skupina pakiranja: III
Zakon o prijevozu opasnih tvari
3082
zračni prijevoz (ICAO/IATA):
UN broj:
3082
- Dodatni propisi:
- Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:
nema
15. PODACI O PROPISIMA
Primjenjivi Zakon o kemikalijama, Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista,
Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajući pravilnici.
propisi:
- Provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti
DA
NE
X
- Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici)
Znakovi opasnosti:
Xn
ŠTETNO
Oznake upozorenja:
N
OPASNO
ZA OKOLIŠ
R R:48/22 Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
: gutanjem
R:50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi.
R:57 otrovno za pčele
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 8 od 8
Naziv proizvoda
ATTRACIDE 26 SC
Oznake obavijesti
Datum:
24.11.2011.
Izdanje:
I
S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece
: 13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
49 Čuvati samo u originalnom spremniku
61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosnotehnički list
16. OSTALI PODACI
- Značenje oznaka 23/24/25 Otrovno pri udisanju, u dodiru s kožom ili ako se proguta.
upozorenja (R) iz 48/25 Otrovno: opasnost od ozbiljnog narušavanja zdravlja pri produženoj
točke 3:
izloženosti ako se proguta.
- Ostali podaci:
50/53: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi.
Podaci navedeni u ovom dokumentu sadrže trenutno poznate informacije o
samom proizvodu i aktivnim tvarima. Preparat se ne smije koristiti u svrhe
drugačije od navedenih u članku 1 ovog dokumenta. Podaci u ovom dokumentu
su opis karakteristika samog preparata – oni nisu jamstvo za njegovu kvalitetu.
Korisnik je odgovoran za postupanje sa preparatom sukladno higijenskim,
sigurnosnim standardima i standardima zaštite okoliša, u skladu sa važećim
zakonima. Proizvođač i distributer ne preuzimaju odgovornost za štete nastale kao
posljedica neprikladnog korištenja preparata.
____________________________________________________________________________
HZT klasa: 050-03-01/11-4619
31.10.2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content