close

Enter

Log in using OpenID

16-Maxforce Quantum.pdf

embedDownload
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
Stranica 1 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZI KOJ OSOBI
1.1. Identifikacija tvari ili pripravaka
- Naziv proizvoda:
MAXFORCE QUANTUM
- Sinonimi:
- Broj registracije:
- Šifra proizvoda:
1.2. Uporaba tvari/pripravaka
- Namjena proizvoda:
insekticid za suzbijanje mrava (vrsta biocidnog pripravka br. 18)
- Na in uporabe:
proizvod se nanosi u obliku to kica (promjera 1 cm), izravno na površine u
objektima gdje je primje eno prisustvo mrava (na putevima kretanja
mrava ili u blizini gnijezda mrava). Gel se nanosi standardnim aplikatorom
za gel.
1.3. Podaci o pravnoj ili fizi koj osobi
BAYER Bayer CropScience AG
- Proizvo a :
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim
Germany
Tel.: +49(0)2173-38-3373
- Zastupnik:
Florel d.o.o.
Adresa:
Odgovorna osoba za STL:
Lenucijeva 8
Zagreb, Hrvatska
Petra Rafaj
Tel.
00-385-1-2331-607
Faks
00-385-1-2321-755
e-mail:
[email protected]
1.4. Telefon za izvanredna stanja
- Broj telefona službe za izvanredna stanja:
112
- Broj telefona za medicinske informacije:
00-385-1-23-48-342
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
- Najvažnije opasnosti i u inci proizvoda:
na ljudsko zdravlje:
nisu poznati
na okoliš:
nisu poznati
fizikalno-kemijski u inci:
nisu poznati
- Posebne opasnosti:
nema
- Glavni simptomi u inaka:
Udisanje:
karakteristike proizvoda (formulacija u obliku gela i komercijalno pakiranje
u plasti nim tubama od 30g) ine izloženost putem udisanja malo
vjerojatnom
Koža:
eventualno kod osjetljivih osoba može izazvati crvenilo, svrbež, peckanje
O i:
kod osjetljivih osoba može izazvati crvenilo, suzenje
Gutanje:
u slu aju gutanja ve ih koli ina mogu a je mu nina, povra anje; proljev,
bol u trbuhu
- Pregled izvanrednih stanja:
nema
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
- Tvar:
Pripravak
Stranica 2 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
X
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
Naziv tvari
imidakloprid
%
0,03
EINECS/ CAS
broj
428-040-8/
138261-41-3
Znakovi
opasnosti
Oznake
upozorenja
Broj registracije
Xn, N
R:22-50/53
-
4. MJERE PRVE POMO I
- Mjere za pružanje prve pomo i:
op e mjere:
formulacija ovog proizvoda, kada se nalazi u komercijalnom pakiranju, ini
proljevanje malo vjerojatnim. Me utim, ako do e do prolijevanja ve e
koli ine proizvoda vrijede sljede e mjere: osoba treba iza i iz zaga enog
podru ja. Unesre enu osobu postaviti i transportirati u stabilnom bo nom
položaju. Skinuti svu zaga enu odje u i ukloniti je na siguran na in.
nakon udisanja:
unesre enu osobu izvesti iz kontaminiranog podru ja na svježi zrak;
potražiti pomo lije nika ako se pojave bilo kakvi simptomi.
nakon dodira s kožom:
skinuti kontaminiranu odje u i obu u, te dobro isprati zahva eno podru je
vodom i blagom sapunicom kroz 15 minuta. Ako se pojave znakovi
nadraživanja kontaktirati lije nika. Radnu odje u je potrebno oprati prije
ponovne upotrebe.
nakon dodira s o ima:
istim prstima ukloniti kontaktne le e, ako je to mogu e. Palcem i
kažiprstom držati kapke otvorenima te ispirati o i laganim mlazom iste
vode kroz 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja kontaktirati
lije nika.
nakon gutanja:
Ne izazivati povra anje. Usta isprati s malo vode i ispljunuti. Ukoliko do e
do pojave i zadržavanja simptoma, potražiti pomo lije nika.
- Napomena za osobu koja
pruža prvu pomo /lije nika:
nema specifi nog protuotrova (antidota). Lije enje je simptomatsko.
Pratiti dišne i sr ane funkcije. Ispiranje želuca obi no nije potrebno.
Ako je progutana zna ajna koli ina sredstva (vieš od zalogaja),
primijeniti aktivni ugljen.
- Posebna sredstva za
pružanje prve pomo i
nema
5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
- Sredstva za gašenje požara:
Prikladna:
vodena maglica, pjena, suha kemijska sredstva, ugljikov
dioksid
Ne smiju se upotrebljavati:
jak vodeni mlaz
- Protupožarne mjere za posebne opasnosti:
nema
- Posebne metode za gašenje požara:
nema
- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:
u zatvorenom prostoru koristiti samostalni ure aj
za disanje sa stla enom zrakom (HRN EN 137),
vatrootporno odijelo.
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
MAXFORCE QUANTUM
Naziv proizvoda
- Posebne opasnosti izloženosti:
Stranica 3 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
gorenjem nastaju opasni produkti gorenja (ugljikov
monoksid)
6. MJERE KOD SLU AJNOG ISPUŠTANJA
- Osobne mjere opreza:
nositi zaštitnu odje u iz to ke 8. Izbjegavati dodir s kožom i o ima.
- Mjere zaštite okoliša:
sprije iti one iš enje vodotokovova i drenažnih sustava
postavljanjem pješ anih brana ili kopanjem kanalica. U slu aju
ve ih izlijevanja obavijestiti DUZS na broj 112.
formulacija ovog proizvoda, kada se nalazi u komercijalnom
pakiranju, ini proljevanje malo vjerojatnim. Me utim, ako do e do
prolijevanja ve e koli ine proizvoda vrijede sljede e mjere:
razliveno sredstvo odmah posuti adsorbiraju im materijalom kao
što je pijesak ili granulirana adsorbiraju u glina, te sakupiti
(pomesti ili usisati) i do zbrinjavanja uvati u spremnicima u dobro
prozra enim prostorijama. Predati na zbrinjavanje pravnim
osobama za sakupljanje opasnog otpada koje je ovlastilo
ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.
nema
- Metode iš enja i skupljanja:
- Dodatna upozorenja:
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Rukovanje:
mjere opreza:
za vrijeme rada ne smije se jesti, piti niti pušiti. Nakon prekida rada
treba presvu i radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom.
napuci za sigurno rukovanje
izbjegavati dodir s kožom i o ima. U redovitim radnim uvjetima nositi
osobnu zaštitnu opremu iz to ke 8.
7.2. Skladištenje: tehni ke mjere i uvjeti skladištenja:
Prikladni:
skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i prozra nom prostoru.
izvan dohvata djece. uvati odovojeno od hrane, pi a i sto ne hrane.
Neprikladni:
ne izlagati temperaturama < 0°C i > 40°C.
uvati
- Ambalažni materijali:
Prikladni:
originalna ambalaža proizvo a a
Neprikladni:
bilo koja druga vrsta ambalažnog materijala
7.3. Posebna uporaba:
nema
8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠ U/OSOBNA ZAŠTITA
8.1. Grani ne vrijednosti izlaganja
Naziv opasne tvari
GVI
Grani na vrijednost
izloženosti
ppm
Biološke grani ne
vrijednosti
-
-
imidakloprid
- Postupci pra enja:
nema
8.2. Nadzor izloženosti
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
nema
8.2.1. Nadzor izloženosti na radnom mjestu
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
Stranica 4 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
Opis radnog postupka i
tehnološkog nadzora:
Proizvod je pripremljen za uporabu. Tubu proizvoda postaviti u standardni
aplikator za gel, skinuti ep sa tube, postaviti nastavak/cjev icu za primjenu
na tubu. Koriste i aplikator nanijeti gel izravno na površinu koja se tretira. Gel
se postavlja u to kama promjera 1 cm. Ako je u spremniku sredstva ostalo
neiskorištenog proizvoda, spremnik vrsto zatvoriti i uvati na sigurnom
mjestu. Praznu ambalažu sredstva predati na zbrinjavanje pravnoj osobi
ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
Op e zaštitne mjere:
za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. uvati odvojeno od živežnih namirnica
i pi a. Nakon rada i rukovanja sredstvom odmah skinuti radnu odje u, oprati
ruke i izložene dijelove kože vodom i sapunom.
Mjere osobne zaštite
zaštita organa za disanje:
kod uobi ajene primjene proizvoda nije potrebno nositi zaštitu za organe za
disanje. Zaštitna sredstva za organe za disanje treba nositi samo kod
primjene u loše zra enim prostorima - koristiti filtarsku polumasku za
zaštitu od estica (HRN EN 149).
zaštita ruku:
zaštitne rukavice od nitrilne gume (HRN EN 374)
zaštita o iju:
zaštitne nao ale protiv prskanja kemikalija ili vizir (HRN EN 166)
zaštitu kože:
radna odje a od pamuka ili nekog drugog materijala, radne cipele s
gumenim potplatom (HRN ISO 10335)
- Posebne higijenske mjere:
8.2.2. Nadzor nad zaštitom okoliša
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Op e informacije
- Agregatno stanje:
gel, viskozan
- Boja:
bezbojna do žu kasta
- Miris:
blag
9.2. Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš
- pH vrijednost (navesti i konc. i temp):
4-6 (10%, 23°C)
- Vrelište/podru je vrenja:
°C
nije primjenjivo
- Plamište:
°C
380°C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin)
°C
nije zapaljivo
- Granice eksplozivnosti:
vol. %
nije eksplozivno 92/69/EEC, A.14/ OECD
113
- Oksidiraju a svojstva:
- Tlak pare:
nije primjenjivo
Pa
nije primjenjivo
3
- Relativna gusto a:
1,43 g/cm (20°C)
- Topljivost (uz naznaku otapala):
g/L
nije primjenjivo
- Topljivost u vodi:
g/L
nije primjenjivo
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda
logPow
nije primjenjivo
- Viskoznost:
- Gusto a pare:
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
approx. 6.900 mPa.s pri 20 °C
gradijent brzine 80 /s
kg/m
3
nije primjenjivo
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
- Sadržaj hlapivog:
Stranica 5 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
nije primjenjivo
9.3. Ostale informacije
- Miješanje s drugim tvarima:
- Topljivost u mastima (navesti otapalo):
g/L
- Provodljivost:
S/m
nije primjenjivo
- Talište/podru je taljenja:
°C
nije primjenjivo
- Skupina plinova:
nije primjenjivo
- Temperatura samozapaljenja:
°C
nije primjenjivo
- Temperatura raspada:
°C
nije primjenjivo
- Ostalo:
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Uvjeti koje treba izbjegavati:
ne izlagati temperaturama < 0°C i > 40°C
10.2. Materijali koje treba izbjegavati:
nisu poznati
10.3. Opasni proizvodi raspada:
nema
- Posebne opasnosti:
nema
11. PODACI O TOKSI NOSTI
- Akutni unos
na usta (LD50):
štakor:> 2500 mg/kg
ispitivanja provedena sa sli nom formulacijom
preko plu a (LC50):
-
kožom (LD50):
štakor: >2000 mg/kg
ispitivanja provedena sa sli nom formulacijom
- Kroni ni unos
na usta (LD50):
preko plu a (LC50):
kožom (LD50):
- Nadraživanje/nagrizanje
kože:
nije nadražuju e (kuni )
ispitivanja provedena sa sli nom formulacijom
o iju:
nije nadražuju e (kuni )
ispitivanja provedena sa sli nom formulacijom
dišnih putova:
- Preosjetljivost
kože:
ne (zamorac) OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test
ispitivanja provedena sa sli nom formulacijom
dišnih putova:
-
- Drugi klasi ni u inci: (npr. besvjesno
stanje, posebno otrovni metaboliti, itd.):
-Neprolazni u inci akutnog ili
kroni nog izlaganja:
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
-
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
Stranica 6 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
- Posebni u inci
mutagenost::
-
karcinogenost::
-
smanjenje plodnosti:
-
štetno djelovanje na plod:
-
štetno djelovanje na potomstvo:
-
drugo (npr. endokrini disruptori):
-
- Toksikokinetske zna ajke:
-
- Zabrane i ograni enja:
-
- Drugo:
12. EKOLOŠKI PODACI
12.1. Ekotoksi nost
- za organizme u vodi:
– podaci se odnose na aktivnu tvar imidakloprid:
LC50 Oncorhynchus mykiss: 211 mg/l, 96 h
EC50 Daphnia magna: 85 mg/l; 48 h
LC50 Chironomus riparius: 0,0552 mg/l; 24 h
– podaci se odnose na aktivnu tvar imidakloprid:
EC50 alge (Desmodesmus subspicatus): >10 mg/l, 72 h
- za organizme u tlu:
-
- za biljke i kopnene životinje:
-
12.2. Pokretljivost
Metoda:
- poznata ili predvi ena raspodjela po segmentima okoliša:
-
- površinska napetost:
-
- apsorpcija/desorpcija:
-
- druga fizikalno-kemijska svojstva (vidi odjeljak 9):
-
12.3. Postojanost/razgradljivost
- biorazgradnja:
-
- drugi procesi razgradnje:
-
- razgradnja u otpadnim vodama:
-
12.4. Bioakumulacijski potencijal
- faktor biokoncentracije (BCF):
-
12.5. Rezultati ocjene svojstava PBT:
- podaci iz izvješ a o
kemijskoj sigurnosti:
-
- Ostali podaci:
13. ZBRINJAVANJE
- Na in postupanja s otpadom:
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
Stranica 7 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
Ostaci od proizvoda:
predati na zbrinjavanje pravnoj osobi za sakupljanje opasnog otpada
koja ima ovlaštenje nadležnog ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog ure enja i graditeljstva)
One iš ena ambalaža:
praznu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnoj osobi za sakupljanje
opasnog otpada koja ima ovlaštenje nadležnog ministarstva (Ministarstvo
zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva)
- Važe i propisi:
Zakon o otpadu i njegovi podzakonski akti
14. PODACI O PRIJEVOZU
- Klasifikacijske oznake za prijevoz:
Naziv opasne kemikalije prema me unarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari:
nema ograni enja
kopneni prijevoz (cestovni/željezni ki ADR, RID):
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
vodeni putovi u zemlji (ADNR):
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
klasa:
skupina pakiranja:
pomorski prijevoz (IMDG):
UN broj:
zra ni prijevoz (ICAO/IATA):
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
- Dodatni propisi:
- Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:
15. PODACI O PROPISIMA
- Primjenjivi propisi:
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i njegovi podzakonski akti, Zakon o
kemikalijama i njegovi podzakonski akti o razvrstavanju i obilježavanju
kemikalija, Pravilnik o grani nim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri
radu i o biološkim grani nim vrijednostima. Zakon o kemikalijama i njegovi
podzakonski akti o razvrstavanju i obilježavanju kemikalija, Pravilnik o
grani nim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim
grani nim vrijednostima, Zakon o biocidnim pripravcima, Pravilnik o
dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji
za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i
njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i
jedinstvenim na elima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka
- Provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti
DA
NE
X
- Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici)
Znakovi opasnosti:
nema
Oznake upozorenja:
Oznake obavijesti
16. OSTALI PODACI
- Zna enje oznaka
upozorenja (R):
R 22: štetno ako se proguta
R 50/53: vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
SIGURNOSNO-TEHNI KI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Naziv proizvoda
MAXFORCE QUANTUM
Stranica 8 od 8
Datum:
19.07.2011.
Izdanje:
1.
- Promjene u odnosu na prethodno izdanje:
- Ostali podaci:
Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenuta nim saznanjima o sastavnim
dijelovima proizvoda i ne predstavljaju jamstvo o kvaliteti proizvoda. Podaci se
odnose samo na specifi ni proizvod i ne važe za kombinacije proizvoda sa
drugim proizvodima, osim ako u tekstu nije druga ije navedeno. Navedeni podaci
služe samo kao vodi za sigurno rukovanje, uporabu, skladištenje, prijevoz i
postupanje s otpadom.
PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠ U O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
HZT klasa: 050-03-01/11-3683
17.08.2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 085 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content