close

Enter

Log in using OpenID

37. AUKCIJA KNJIGE, ZEMLJOVIDI - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
37. AUKCIJA
KNJIGE, ZEMLJOVIDI
Subota, 10.05.2014.
s početkom u 13,00 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: auctionbarac-pervan.com.hr
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
KNJIGE I ČASOPISI
prvih hrvatskih povjesničara Ivana Lučića Trogiranina i Pavla Rittera Vitezovića. Ovo djelo je od
prvorazrednog značaja i za madžarsku i tursku
historiografiju. Knjiga je uvezana u originalni
pergamenski uvez. 354 str., 17x23 cm.
501 Ludovik Crijević Tuberon/ LUDOVICUS 3000
ALOYSIUS DE CERVA, CERVARIUS TUBERO- COMMENTARIORUM DE REBUS,
QUAE TEMPORIBUS EIUS IN ILLA EUROPAE PARTE QUAM PANNONII ET TUR502 Marko Marulić: Opera di Marco Marulo Da
CAE. -KOMENTARI - Frankfurt 1603. Ludovik
Spalato circa “Institutione del Buono, e Beato
Crijević (Dubrovnik 1459-1527.) je potomak
VIvere, Francesco Bindoni, Venecija 1569. Vrlo
vlastelinske obitelji i rođak poznatog hrvatskog
rani prijevod na talijanski (toskanski) najpoznatihumaniste Ilije Crijevića. Školovao se u Dujeg i najprevođenijeg djela začetnika hrvatske
brovniku, a potom i u Parizu gdje je studirao filoknjiževnosti. Knjiga je kompletna, u originalnom
zofiju, teologiju i matematiku. Tijekom studija
pergamentnom uvezu sa zlatnim dekoracijama na
dobio je nadimak Tubero prema Ciceronovu sukoricama i hrptu i u izvrsnom stanju, 588 str.
vremeniku, historičaru Tuberonu. Sa dvadeset i
pet godina pristupio je benediktincima i većinu
života je proveo u njihovim samostanima na
otočiću Sv. Andrija kod Dubrovnika. Neko je
vrijeme boravio i u Budimu kod kralja Matije
Korvina. Tek 75 godina nakon njegove smrti
izlazi njegovo glavno djelo COMMENTARIA,
sastavljeno od 11 knjiga koje obuhvaćaju europska povijesna zbivanja u razdoblju 1490.-1522.,
među kojima važno mjesto imaju opisi stanja u
Hrvatskoj i Ugarskoj nakon poraza na Krbavskom
polju. Borbe pretendenata za hrvatsko-ugarsko
prijestolje nakon smrti Matije Korvina, mletačkoturski rat u 5. knjizi donosi povijest Dubrovnika,
a u 6. knjizi povijest Turskog carstva. Opširno
analizira socijalna gibanja pokazujući simpatije
za obespravljene slojeve pučanstva; oštru kritiku
visokih crkvenih krugova; zagovara vjersku toleranciju ne samo prema pravoslavnim i protes503 Đuro Ferić: Fabulae ab Illyricis adagiis desumptantima već i prema muslimanima. Zbog takvih
tae (Basne preuzete iz ilirskih poslovica), apud
stavova 1734. knjiga je završila u vatikanskom
Andream Trevisani, Dubrovnik 1794. Jedna od
Indexu zabranjenih knjiga. To su razlozi zbog
najznačajnijih knjiga znamenitog dubrovačkog
kojih je ova knjiga izuzetno rijetka. Tuberonolatiniste, pisca, prevoditelja i člana rimske
vim opisima turskih prilika služio se i Gundulić
Arkadije, sastoji se od 113 basni svakoj od
prikazujući život Turskog carstva u svome djelu
kojih je naslov narodna poslovica na hrvatskom
Osman. Ludovik Crijević Tuberon je povjesničar
jeziku. Knjiga je u originalnom mekom uvsvog vremena, nezaobilazan u Hrvatskoj histoezu, vrlo dobro uščuvana, 123 str. Rijetko.
riografiji i s pravom ga možemo smatrati pretečom
900
300
3
504 Ruđer Josip Bošković: De Solis ac lunae de- 1200
fectibus, Antonio Zatta, Venecija 1761. Manje
je poznato da je u svoje vrijeme Bošković bio
poznat i kao slavan europski pjesnik, autor latinskoga spjeva Pomrčine Sunca i Mjeseca (De
Solis ac Lunae defectibus). U njemu Bošković
po uzoru na rimske književnike Lukrecija i Vergilija u stihovima tumači prirodne, kozmološke
i mitološke fenomene, obrazlažući, povezujući
i uspoređujući vlastita zapažanja s tada aktualnim prirodno-znanstvenim teorijskim postavkama Newtona, Keplera, Kopernika, Galilea, vješto isprepličući klasični pjesnički sa
znanstvenim proznim izričajem. Boškovićev
je spjev (šest pjevanja, dodaci, posveta kralju
Luju XVI., ukupno 5621 stih) nastajao punih
25 godina. Kožni uvez, 343 str., 12x18 cm.
505 Hilarion Gašparoti: Czvet Szveteh, ali sivlenye,
y chini szvetczev, Beč 1761. Na drugoj stranici
nalazi se lijepi bakropis Majke Božje - Očura.
Hilarion Gašparoti, pavlin propovjednik i pisac
(Samobor 1714. - Lepoglava 1762.). Pisao je
propovjedi i hagiografska djela. Gašparotijeva
knjiga Czvet Szveteh je pravo enciklopedijsko
djelo hrvatsko-kajkavske književnosti 18. st. ne
samo po svom opsegu ( 4 sveska sa ukupno 3761
str.), nego primarno po svom istraživačkom
usmjerenju prema proučavanju brojnih
književnih i povijesnih izvora koji su poslužili
u stvaranju te najveće hrvatske hagiografske
antologije. Svaki opsežan svezak Gašparoti je
posvetio jednom Bogorodičnom kipu zagorskih
svetišta tj. kipu iz Bistrice, Lobora, Veternice
i Očure uz popratne bakroreze s reprodukcijama navedenih kipova. Početak svakog sveska
započinje posvetom ili biranim uvodnim riječima
na čast pojedinog kipa u kojem se veliča Bogorodica. Posvetom cjelokupnog djela Bogorodice
Gašparoti je potvrdio bogato razvijeni barokni
Marijanski kult na kajkavskom književnom jeziku. Knjiga ima 869+55 str., 16.5x20.5 cm
506 Dominik Pavičić: Govorenja sveta Chjudoredna, Viezzeri, Venecija 1754. Originalni uvez,
520 str, 19x24 cm
400
507 Martin Juraj Kovačić: Dissertatio de religione
ut ea reipublicae curae esse debet. Accedunt
Animadversiones episcoporum Hungariae in
Catechismum normalem, qui sub titulo Er-
200
500
4
laeuterter Katechismus ... editus, ...,1788,
Trattner, Pešta. Martin Juraj Kovačić, hrvatski
pravni povjesničar (Šenkvice, Slovačka, 9.
XI. 1743.-Budimpešta, 1. XII. 1821). Doktor filozofije. Prikupljao je povijesnu građu u
Ugarskoj, Transilvaniji i Hrvatskoj za Nacionalni muzej u Pešti. Od 1812. boravio u Zagrebu, gdje je obavio istraživanja u središnjem
državnom arhivu, kao i u još neuređenim arhivima Zagrebačke županije, grada i Kaptola.
God. 1815., na zamolbu biskupa M. Vrhovca,
sa sinom Josipom Nikolom sredio je spise u
zagrebačkom biskupskom arhivu. Prikupio je
veliku zbirku povijesne građe, od koje je veći
dio (više od 300 sv.) pohranjen u Nacionalnoj
knjižnici Széchény u Budimpešti, a manji se
dio njegovih knjiga i rukopisa nalazi u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu. Vrlo dobro
očuvan primjerak, 396 str., 12x18 cm.
508 RUĐER JOSIP BOŠKOVIĆ/ ROGERUS JOSEPHUS BOSCOVICH - LECTIONES ELEMENTARES OPTICAE - OPTIKA, Venecija
1773. Bošković, Ruđer Josip (Dubrovnik 1711
“ Milano 1787.) jedan je od najvećih europskih
mislioca i učenjaka svoga vremena. Bio je pripadnik isusovačkog crkvenog reda. Isticao se u filozofiji, teorijskoj fizici, matematici, astronomiji,
arheologiji, geodeziji, diplomaciji i pjesništvu.
Profesor matematike, fizike i astronomije u Rimu,
Parizu, Paviji i Milanu, osnivač je astronomskog
opservatorija u Breri i član velikog broja znanstvenih akademija i učenih društava. Osnova njegovog proučavanja su prirodoslovne i matematičke
znanosti, a čak se i kao filozof najviše bavi pitanjima filozofije prirode, građom materije i
gibanjem u prostoru i vremenu. Dugo godina je
bio diplomat u francuskoj službi, a skoro 40 godina bio je i ravnatelj u francuskoj ratnoj mornarici. Boškovićevo glavno djelo je THEORIA
PHILOSOPHIAE NATURALES (Beč 1758.) u
kojoj je izgradio izvornu teoriju sila. Zbog tog djela mnogi Boškovića uz Newtona smatraju jednim
od najvažnijih fizičara svih vremena. Bošković
je OPTIKU napisao u koautorstvu sa francuskim
fizičarom La Calle-om, a posebno ga je interesirao problem prirodne svjetlosti. Rješavajući fundamentalna pitanja optike, nastojao je, ne samo
pronaći nove optičke konstrukcije nego i raščistiti
važne optičke pojmove. U ovoj knjizi Bošković
je postavio temelje modernoj optici! Boškovićeva
OPTIKA treće je izdanje tiskano 1773. godine u
Veneciji kod Thomas Bettinelli. Knjiga je uvezana u originalnu pergamenu, a dimenzije su
joj 17,5x11 cm. Sastoji se od tri stranice uvoda,
tri stranice indexa i 207 stranica teksta. Na kraju knjige se nalazi trinaest ispadajućih (foldout) dijagrama. U vrlo dobrom stanju.
509 Andrija Vitaljić: Istumačenje pisnih Davidovih,
Dominik Lovisa, Venecija 1703. , 552 str, str
539/540 su kopirane, 21x27 cm. Andrija Vitaljić
rođen je godine 1642. na Visu. Bio je svećenik koji
900
je u djelu “Istumačenje pisnih Davidovih” (Mletci,
1703., preveo sve biblijske psalme s komentarima,
prvi put u hrvatskoj književnosti.Vrlo rijetko.
600
510 Ladislaum Szoreny: Vindiciae Sirmienses seu
Descriptio Sirmii cum suo episcopatu, aliisque eo
spectantibus, editio altera, auctior, et correctior, ex
variis authoribus deprompta, praemissisque non-
200
5
nullis ad clariorem notitiam deservituris, in septem
quaestiones digesta per Ladislaum Szorényi, de kis
Szorény, episcopum Sirmiensem, praepositum S.
Petri de Posega, sacrae regiae Hungaricae majestatis consiliarium etc. Budae, Typis Veronicae Nottenfteinin, Viduae, 1746. Opis Srijema i povijesni
prikaz srijemskih mučenika. 280 str, 10x16 cm
511 Juraj Rattkay: MEMORIA REGUM ET BANORUM REGNORUM DALMATIAE, CROATIAE ET SCLAVONIAE...BE, Kurzböck 1772.
Predmetni primjerak je drugo bečko izdanje, u
vrlo dobrom stanju, u originalnom uvezu, cjelovit je i ima svih 247 str.,dimenzije 20,5x26 cm.
Djelo je izuzetno rijetko, koliko je nama poznato
u Hrvatskoj postoji samo po par primjeraka prvog
i drugog izdanja. Juraj barun Ratkaj Veliko Taborski (Veliki Tabor 1612.-Zagreb 1666.) povjesničar,
isusovac. Š kolovao se u Isusovačkom kolegiju u
Grazu, a zatim u Hrvatskom kolegiju u Beču. Godine 1640. postao je kanonik zagrebačkog biskupa
Vinkovića. Sudjelovao je u borbama protiv Turaka, 1641. i 1648., 1647. u tridesetogodišnjem ratu.
1649. godine je bio zastupnik na Ugarskom saboru u Požunu. Drugovao je s najvažnijim osobama
tog vremena kao što su: biskup Juraj Drašković,
grof Petar Zrinski, knez Juraj Frankopan i ban
Nikola Zrinski.1652. Ratkaj objavljuje svoju povijest Hrvata pod naslovom MEMORIA REGUM
ET BANORUM REGNORUM DALMATIAE,
CROATIAE ET SCLAVONIAE¦( uspomena na
kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske
i Slavonije), koja sadrži obilnu arhivsku građu 15.
i 16. stoljeća i prve polovice 17. stoljeća, kao i
opis vlastitih doživljaja, a uz to i različite legende,
kao na primjer onu, po kojoj Čeh, Leh i Meh
potječu iz Krapine. To je prva sustavna povijest
Hrvata. Ratkajevo djelo je prvo povijesno djelo
nakon Kronike Antuna Vramca iz 1578. tako da
ga možemo smatrati pretečom Ivana Lučića, Pavla
Ritera Vtezovića, Baltazara Adama Krčelića.
512 Raymund Kunić: Epigrammata - Nunc primum in lucem edita, Marteccchini, Dubrovnik
700
1827. Meki uvez, 347 str., 13x19 cm. Odlično
uščuvano. Deset godina nakon Kunićeve smrti
Giuseppe Marotti, Kunićev prijatelj, objavio je
manji dio epigrama. Rodoljubni zanos potakao je
franjevca Antuna Agića da 1807. godine istraži i
prepiše mnoge Kunićeva rukopise iz različitih izvora u Rimu. Ipak je najveća zasluga što većina
Kunićevih pjesama danas počiva u arhivu samostana Male braće u Dubrovniku na franjevcu
Rafu Radelji. On je, bilo iz rodoljublja, bilo iz
znanstvene i proučavateljske radoznalosti, skupio
mnogobrojne izvore Kunićevih djela: autografe
ili prijepise koji su se nalazili kod njegovih prijatelja (Baldassarea Odescalchij-a, Marije Pizzeli,
senatora Abundi-ja Rezzonica, njegova učenika
Francesca Cancellieria a i drugih) i 1827. godine priredio izdanje Epigrama (Epigrammata.
Nuc primum in lucem edita, Epigrami, u prijevodu: Sada prvi put objelodanjeni). To izdanje
sadrži oko 1000 epigrama, a rukopis, odnosno
Radeljin prijepis Kunićevih epigrama, (čuvan u
arhivu samostana Male braće u Dubrovniku, pod
brojem 1156) sadrži oko 4000 epigrama. Treba
spomenuti i to da navedeni arhiv sadrži 32 rukopisa Kunićevih tekstova, odnosno 20 autografa
od čega je veći dio stihova neobjavljen.
250
513 Andrija Dorotić: Kratko iskazanje jednog dogadjaja 1813. Meharistička tiskara, Beč, 1815.
U ovoj vrlo rijetkoj knjizi Dorotić opisuje
ustanak protiv Francuza u Skardinu 1813.
godine. 55 str., 12x18 cm.
150
6
514 Katolički katekizam za II razrede katoličkih
pučkih učionica, Beč 1858. Prva unutrašnja
strana oštećena, 11x17cm
25
515 Nauk oko cekavica za sluxbu Od Kapetana od
Okoliša, od Pretura, Opchina Pučkih i drugih
oblasti. Dvojezična hrvatsko-talijanska knjiga
koja opisuje razne bolesti kod stoke te njihovo
liječenje ili sanaciju crkotina. Izdala braća
Battara u Zadru 1836. 183str. 19x25cm.
80
516 Januš Juraj Holland: Raztolnachenye veangeliumov nedelyneh (Tumačenja nedjeljnih
evanđelja), Zagreb 1796. Na kajkavski
književni jezik preveo s njemačkog Josef
Ernest Matijević. To su homilije ili propovijedi
evanđelja koja su se čitala na četiri nedjelje
Došašća, na nedjelju po Božiću, na šest
nedjelja poslije Tri kralja i na nedjelju septuagesime (9. nedjelja prije Uskrsa ili 3. prije
Pepelnice). Knjiga ima Predgovor na početku i
Kazitel (kazalo) na kraju. Na koricama se potpisao tintom Antonij Novak i olovkom piše:
G. Jakupeku. Latinski su rukopisni tekstovi
na prvim i zadnjim koricama pisani tintom.
(knjigu identificirala Dr. sc. Marica Čunčić)
517 Georgio Pray: Dissertationes historico-criticae
in annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Kaliwoda, Beč, 1774. Povijest Huna,
Avara i Mađara na 261 str, 25x39 cm.
60
518 Aussführliche und Warhafftige Beschreibung 2200
Wie es mit denen Criminal-Processen, Und darauff erfolten Executionen Wider die drey Graffen
Frantzen Nadaszdi, Peter von Zrin, Und Frantz
Christophen Frangepan, eigentlich hergangen.
90
Beč 1671. Izvorno izdanje službenog izvještaja
Bečkog dvora, tiskano već 1671. kao obrazloženje
i opravdanje za utamničenje, suđenje i smaknuće
Petra Zrinskog i Krste Frankopana, opremljeno
s 12 bakroreznih ilustracija folio formata, koje
prikazuju suđenje i pogubljenje. Uskoro nakon
ovog prvog njemačkog izdanja tiskana su i izdanja
na talijanskom i latinskom. Izvještaj sadrži cijeli
tijek ispitivanja i suđenja, uključujući oproštajna
pisma Petra Zrinskog i Krste Frankopana. Pismo
Petra Zrinskog supruzi Katarini, koje započinje
riječima “Drago moje serce!” je najprevođeniji
hrvatski tekst na strane jezike do 20. stoljeća
(vidi J. Bratulić: Cimelia Croatica; Iz zbirke Ive
Dubravčića). Zbirka Dubravčić posjeduje drugo
izdanje na talijanskom jeziku, a jedini primjerak
ovog izdanja koji se pojavio na nekoj europskoj
aukciji u posljednjih petnaest godina, prodan
7
je na Barper aukciji 2011. god. za 2400 eura.
Kožni uvez sa zlatnim ukrasima, folio format,
vrlo dobro stanje i snažan otisak bakroreza.Literatura: Posljednji Zrinski i Frankopani, Matica
hrvatska, Zagreb 1908. i A. Mijatović: ZrinskoFrankopanska urota, Alfa, Zagreb 1992.
519 Ivan Henfner: Introductio in Oeconomiam politicam alias Nationalem (Uvod u političku ili nacionalnu ekonomiju), Župan, Zagreb 1831. Ovo
je jedno od prvih djela o narodnom gospodarstvu u Hrvatskoj. Ivan Henfner je bio profesor na
pravnom studiju u Zagrebu iz političkih znanosti, trgovačkog i mjenbenog prava te građanskog
postupovnog prava. 212 str., 12.5x19.5 cm
150
520 Jacobi Coletio: Martyrologium Illyricum Fabiano BlascovichioMartyrologium Illyricum,
Fabiano Blascovichio episcopo Macarensi
dicatum: accedunt notationes ; de hoc opere
commentariolum ... Š imun Occhi, Venetiss
1818. 97 str., 14.5x21.5 cm
200
521 Pavao Ritter Vitezović: Oddiljenje Sigetsko,
Franjo Župan, Zagreb, 1836. S uvodom o
životu, radu i smrti kneza Nikole Zrinjskog.
140 str., 12x17.5 cm
110
8
522 Ivan Krstitelj Šimunić (Štrigova 1723-1805):
Brevis Notitia schismatis graeci, controversium orientalium, in questiones didactus,
chronologico-historicas, et dogmaticas digesta.
Accedit Diatriba de Ritibus Esslesiae Graecae.
Zagabriae. typis Francisci Xav. Zerauscheg,
Inclyti Regni Croatiae Typographi. 400 str,
10x16 cm
523 George Sandys: A Relation of a Journey begun An.
Dom. 1610, London 1627. Jedan od najstarijih engleskih putopisa u kojima se spominje naša cijela
obala od Rovinja do Dubrovnika. Prema Bazali
(Pregled hrvatske znanstvene baštine, MH, 1978.)
Sandys “odlično poznaje prilike u Dalmaciji, koju
zove Ilirija, kao i u Dubrovniku, koji opisuje kao
“republiku za sebe” poznatu po trgovini i mnoštvu
brodova”. Kršni stas Dalmatinaca pripisuje tome
što se kasno žene (oko 30. god). Knjiga je kompletna, u folio formatu te izvrsno očuvanom
originalnom kožnom uvezu, bogato ilustrirana,
sa često odsutnim zemljovidom, 309 str.
524 Nauk za sahranu zadavljenih, utipljenih, sledenih,
obiscenih, odussenih, otrovanih.....Dvojezična
300
talijansko-hrvatska knjižica sa naputcima za
pružanje prve pomoći i pokop na razne našine
usmrćenih ljudi. Tiskano u Zadru 1816. 70 str.
meki uvez (nije originalan) 15x19cm.
80
525 Michaelem Lenhossek: Animadversiones circa
curandamcholeramorientalemetaliosepidemicos
morbos inregno Hungariae nunc vigintes, secundum captas hactenus observationes exaratae. Budae, 1831. Meki uvez, 39 str., 13,5x21,5 cm
120
526 Popis žrtava kolere po županijama i gradovima
iz 1831. između ostalih Zagreb, Varaždin,
Požega, Temišvar... 4 str, 24x34 cm
60
600
527 Junije Palmotić: Kerstovka (Kristijada),
400
Budim 1835. Za tisak priredio Ignacije Brlić
Brođanin. Drugo izdanje, vrlo rijetko. Odlično
uščuvano, 641 str. 14x21 cm.
9
kršćana i potreba za zapadnim savezništvom) te
ga uspoređuje s opusom P. Vitezovića Rittera.
528 Karlo Pavić: Politika za dobre ljude to jest: Uprave
razumnoga i kripostnoga xivota, Trattner, Pešta
1821. Iz nimacskoga poslavoncsite od Karle Pavicha, opata Biharskoga, Paroka, i V. Archidiacona
Mitrovacskoga, i Pl. Srimske Varmedje Assessora. Vrlo rijedak starohrvatski sociološki priručnik.
Odlično očuvano, 190 str, 13x20 cm.
529 Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman,
piesan Ivana Kanavelića, vlastelina hvarskoga sad
parvi put izdana od preuzvišenoga, presvietloga i
prečastnoga gospodina Josipa Jurja Strossmayera..., U Osijeku Štampa Drag. Lehmanna i drug.
1858. Knjiga je u originalnom uvezu. 12+616
str., 16.5x24.5 cm. Vrhunac Kanavelićevog
pjesničkoga stvaralaštva je epika, naročito opširni
spjev o trogirskom biskupu Ivanu Orsiniju, kojega je prenošenju moći u trogirsku katedralu 1681.
sam pribivao. Ep je proširio i na Kolomanovo
osvajanje dalmatinskih gradova. Pisan 1705-18.
te u konačnici sročen u 24 pjevanja i naslovljen
Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman, ep
je slojevito djelo, iako zamršena narativna kompozicija ima stanovitih strukturalnih nedostataka.
Nastao pod utjecajem T. Tassa (K. je navodno
prepjevao prva dva pjevanja Oslobođenoga Jeruzalema), I. Gundulića i J. Palmotića, odlikuje
se karakterističnom motivikom barokne epike
(lutanja, bjegovi, romantični ekskursi), u svojoj mnogostrukosti očituje “mnogo zanimljive
simbolike” (Z. Kravar), a i političkih aluzija (usporednost vremena radnje epa i vremena njegova
nastanka). Posvećen je habsburškim monarsima
Josipu I. i Karlu VI, u kojima je K. vidio obnovitelje slave austrijske kuće (drugomu je predviđao
da će stolovati “sred bijeloga Carigrada”). Neki
proučavatelji ta stajališta drže alegorijom o sjedinjenju Dalmacije i Hrvatske (J. Bajza, M. Šufflay),
dok im Novak daje prilično značenje u novoj
viziji političkoga poretka jugoistočne Europe
nalazeći u epu slutnju novoga političkoga koda
(usmjerenost prema Zapadu, ideje pomirbe svih
150
530 Ivan Švear: Ogledalo Ilirie III., Franjo Župan
Zagreb 1870. Ogledalo Ilirie, iliti Dogodovstina Ilirah, za tim Slavinah, a najposle Horvatah i
Serbaljah zvanih, od potopa, to jest godine sveta
1656. na četiri strane razdeljena, i po dugoterpnom poslu na svetlo dana od Ivana Šveara župe
Svesvetske župana kod Požege. Treći dio: od god.
Isusa 540. do god. 1114. 352 str. 14x21cm
150
70
531 Fejer Juraj: Unius e Croatis responsa ad opera
de Croatia ; Slavonia, Zagreb, Ljudevit Gaj
1847., važna knjiga za Hrvatsku historiografiju, 188 str., 15x22 cm
40
532 Chopin “ Ubicini: Provinces Dannubiennes
et Roumaines; Bosnie, Servie, Herzegovine,
Bulgarie, Slavonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Montenegro, Albanie..., Firmin Didot,
Pariz 1856.Vrlo znalački i detaljni opis cijele
Hrvatske, ali i njenog okruženja, s mnoštvom
zanimljivih i nepoznatih podataka. Knjiga
je u kvarto formatu, u originalnom tvrdom
kartonskom uvezu s kožnim hrptom i sadrži 35
čelikoreznih cijelostranih ilustracija, od kojih,
između ostalih, 5 Pule i 8 Splita. Mjestimično,
kao i obično, požutjelo, 494 + 226 str.
230
10
533 Mirko Bogović: Domorodni Glasi, Rijeka
1848., prvo izdanje. 88 str, 10x16 cm
534 LEPTIR, Zabavnik za 1862. godinu, uredio
Stjepko Ljuboje Lopašić. Zagrebački godišnjak
koji promiče ilirsku ideju i domoljubni duh u
književnosti. Tvrdi uvez, 12x14 cm.
535
538 Spisi saborski Sabora kraljevinah Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije 1861 godine. Izvrstan
izvor za proučavanje hrvatske povijesti drugog
dijela XIX stoljeća. Meki uvez.
30
539 Vekoslav Pokorny: Narovopis živinskoga
carstva, Beč 1865. Knjiga je ilustrirana, jedna
50
od prvih zooloških knjiga na hrvatskom, 216
str, 13x20 cm
40
70
540
536
541
537
535 Gjuro Deželić: DRAGOLJUB, zagrebački tjednik
iz 1865. godine, sadrži poučne pjesme i pripovijetke koje veličaju domoljublje i potiču nacionalnu
samosvijest. Tvrdi uvez, 108 str., 14x20 cm.
30
536 Druga slovnička čitanka za katoličke pučke
učione, Beč 1868. Žig KuK General Comando
in Agram, 323 str. zanimljivi članci. 11x18cm.
30
540 Đuro Daničić: Pripovijetke iz staroga i novog
zavjeta Biograd 1865. 192 str., 11x 17 cm.
30
537 Čitanka o pravotvornosti za porabu narodnih
učionah, Pismeni Kr. sveučilišta Ugarskoga,
Budimpešta 1846. Sadržajno i jezično vrlo
zanimljiv dvojezični (hrvatski i njemački)
priručnik o pravilima ponašanja tj. bon-tona za
đake “narodnih učionah”. Originalni kartonski
uvez, oktavo format, 240 str.
90 541 Alojzije Pokorny: Prirodopis Bilinstvo, Beč
1859. Knjiga je ilustrirana, jedna od prvih knjiga o flori na hrvatskom jeziku,70 biljaka u
drvorezu nacrtano, 22 table drvoreza. 167 str,
13x21 cm
40
11
542 Svetoga Franje Saleskoga Filotea ili Bogomila, tj. Naputak k pobožnomu životu u pet knjigah / preveo jedan svećenik Nadbiskupije
zagrebačke. - brzotisak D. Albrecht Zagreb
1859. 477 str, 10x14,5 cm
543 Danica Ilirska 1836. godište, 212 str, 22x27 cm.
55 548 Danica Ilirska 1845. godište, 208 str, 22x27 cm.
100
549 Danica Ilirska 1849. godište. Kožnati, zlatno
ukrašeni hrbat, 200 str, 22x27cm.
100
100
550 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga II, 1. i 2. dio, Ljudevit
Gaj, Zagreb 1852., 471 str., 15x22 cm.
544 Danica Ilirska 1839. godište. 200 str, 22x27cm.
545 Danica Ilirska 1842. godište, 210 str, 22x28.5
cm, nedostaje dio naslovne strane.
100
551 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu Jugoslavensku, knjiga III, Ljudevit
90
Gaj, Zagreb 1854. 349 str., 16x23 cm.
65
65
546 Danica Ilirska 1843. godište, ex libris Velimir
Gaj. 208 str, 22x29 cm.
552 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga VI, Ljudevit Gaj, Zagreb
120
1863. 476 str, 16x23 cm.
65
547 Danica Ilirska 1844. godište, 208 str, 22x27 cm.
100
553 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga VIII, Ljudevit Gaj, Zagreb 1865. 300 str, 16x23 cm.
65
12
552
553
554
554 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga IX, Ljudevit Gaj, Zagreb
1868. Nedostaje naslovnica, 343 str, 16x23 cm.
555 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga X, Ljudevit Gaj, Zagreb
1869. 368 str, 16x23 cm.
556 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za poviesnicu
Jugoslavensku, knjiga XI, Ljudevit Gaj, Zagreb 1872. 268 str, 16x23 cm.
557 PERVI NAŠASTNIK, Vremenoslovna pobilježka
naredabah i oglasah saderžanih i II. razdielu zemaljsko-vladnoga lista za kraljevine Hervatsku
i Slavoniu od godine 1856. Tiskano u Zagrebu
1856. u Narodnoj tiskarnici Dr. Ljudevita Gaja.
Tvrdi uvez, 105 str., 22x28 cm.
558 Dnevnik Sabora trojedne kraljevine Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije iz 1861 godine. Svezak IIII. Izvrstan izvor za proučavanje hrvatske poovijesti drugog dijela XIX stoljeća. Meki uvez.
559 Vinko Sabljar: Hrvatski mjestopisni rječnik,
Jakić Zagreb 1866. Abecednim redom su popisana naseljena hrvatska mjesta u tadašnjoj
monarhiji s detaljnim podacima: političko,
65
crkveno i poštansko razdieljenje, broj kuća
i stanovnika, broj škola, učitelja i učenika,
zemljišne površine, prirodna bogatstva. 540 str,
17x25cm., odlično očuvan primjerak.
65
250
560 Vjekoslav Klaić: Atlas za hrvatsku povjestnicu,
Zagreb 1888. Sadrži 16 stranica tumača karata
i 6 zemljovida. 19x27 cm
65
80
561 Sveti Ivan Kapistran, pobjeditelj Turakah kod
Biograda, pučki ep u 17 pjevanja spjevao Ilija
Okruglić Sriemac. Izdano u Novom Sadu
1892. pod pokroviteljstvom J.J. Strossmayera.
20
Meki uvez, 165 str, 14x20cm.
25
562 Ivan Kukuljević Sakcinski: Tisućnica Slovjenskih Aposolah sv Cirila i Metoda, Zagreb
1863. Odlično očuvan primjerak, originalan
uvez, 44 str., 20x27 cm
110
80 563 Janko Ibler: Gospodarsko-šumarska jubilarna izložba hrvatso-slavonskog gospodarskog
društva u Zagrebu godine 1891. Bogato ilustrirana, 47 portraita i 22 slike. 307 str, 19x27 cm
60
13
564 Dr. Petrinjensis (Fran Milobar): Bosnien und
das Kroatische Staatsrecht, Agram, 1898. Tvrdi
uvez sa zlatnim slovima, 261 str.,14x21 cm.
40
565 Aleksander Lochmer, Engleska čitanka izdana
u Senju 1899. Poseben naglasak na engleske
trgovačke list za mlade pomorce. Obilna tumačenja
na hrvatskom. Tvrdi uvez, 337str. 14x21cm.
20
568 Tade Smičiklas: Poviest Hrvatska-dio prvi
od nastarijih vremena do 1526., MH, Zagreb
1882. Secesijski uvez, 724 str, 22x16 cm
40
569 Franjo Kuhač: Ilirski Glazbenici, prilozi za poviest
hrvatskoga preporoda, Matica Hrvatska, Zagreb
1893., secesijski uvez, 285 str, 14x19.5 cm
20
570 Veber Adolfo, Put u Carigrad, Zagreb 1886.
Zanimljiv putopis popračeni zemljovidom i vedutama Carigrada na preko 240 str. tvrdi uvez,
13x19 cm.
40
571 Tomo Maretić: Slaveni u davnini, Zagreb
1899., secesijski uvez, 256 str, 20,5x14 cm.
25
572
573
566 Radoslav Lopašić: Hrvatski Urbari, knjižara jugoslavenske akademije, Zagreb 1894. Prikaz
gospodarstva, topografije, statistike, pravne i kulturne povijesti kroz registre tlake i daća, inventara, vrijednosti novca, zemljišnih spisa itd. 484
str., 16x24 cm.
70
567 Povijest srednjega vijeka; po najboljim piscima izradio Franjo Vala, III dio, od druge pol.
11 st. do 1453. godine. Drugi svezak, naklada
Matice Hrvatske, 1896. Dobro uščuvana, još
nerazrezana, 556 srt., 15x22 cm.
16
568
569
574
572 Radoslav Lopašić: Dva hrvatska junka Marko
Mesić i Luka Ibrišimović. Matica Hrvatska, Zagreb 1888. Originalan uvez, 167 str, 14x20.5 cm
20
573 Bare Poparić: Pomorska sila Hrvata, Matica
Hrvatska, Zagreb 1899. S uvodom o rimskim liburnama. Secesijski uvez, 140 str, 20.5x14cm
25
574 Hugo Badalić: Hrvatska antologoja, Matica
Hrvatska Zagreb 1892. Secesijski uvez, 310
str, 16x22 cm
25
14
575 Nikola Tommaseo: Iskrice, Matica Hrvatska
Zagreb 1888. Izvrsno stanje, secesijski uvez,
80 str, 11x17 cm.
30
576 Radoslav Lopašić: Oko Kupe i Korane, Matica
Hrvatska 1895. Zagreb., 328 str + preklopni
zemljovid, secesijski uvez, odlično očuvan
primjerak. 14x20,5 cm
40
577 Dr. Isidor Kršnjavi: Oblici graditeljstva
u starom vieku i glavna načela gradjevne
ljepote, naklada Družtva umjetnosti, tisak Albrecht, Zagreb,1883. Bibliofilski primjerak u
tvrdom secesijskom uvezu, zlatotisak, bogato
ilustrirano, 184 str., 26.5x34.5 cm.
120
578 Milan Begović: Knjiga Boccadoro 1898 -1899.
Franjo Župan, Zagreb 1900. 112 str., 16.5x20.5
cm. Milan Begović je puno priznanje za svoje
pjesništvo postigao već svojom pjesničkom
zbirkom Knjiga Boccadoro (1900), jednim od
onih djela što nikoga nije ostavljalo ravnodušnim
u trenutku objavljivanja, a svojom izrazitom
modernističkom orijentacijom, poetskim estetizmom s hedonističko-erotskom komponentom,
uzburkala je duhove i “starih” i “mladih”, pa je
tako Begovićeva poetika dočekana na hrvatskom
književnom obzorju, brojnim polemikama, osporavanjima, ali i gromoglasnim pohvalama. Postavši u
doba hrvatske moderne jedan od najmarkantnijih
predstavnika hrvatskog esteticizma, Begović je
zbog svog larpurlartizma, zbog pjesama prepunih
erotike, ljubavnih čeznuća i slavljenja vječne Ljepote, uživao velike simpatije ponajboljih hrvatskih
modernističkih pjesnika, “mladih”, ali i doživio
brojne napade pseudomoralista, koji su ga prozivali zbog tobožnje pornografije i efektne pomodnosti,
te upravo od Knjige Boccadoro potječe ponekad
posve nerazumljiva, negativna recepcija njegova
književnog stvaralaštva što ga je u dijelu kritike
pratila do smrti.
579 Lewis Wallace: Ben Hur, pripoviest iz dobe
Kristove, Naklada Kaptola Vrhbosanskoga, Sarajevo 1898. Pohrvatili i uredili: Andrija Jagatić,
Jakov Sašel, Ivan Šarić. Knjiga je u originalu
izašla 1880. godine te bila najprodavaniji roman
u Americi u 19. stoljeću. Po njoj je snimljen i
slavni film (osvojio 11 Oscara) s Charltonom
Hestonom u glavnoj ulozi. Knjiga je bogato
ukrašena, preko 170 crno-bijelih ilustracija A.C.
Baworowskog. Tvrdi uvez, 460 stranica, 19x26
cm. Rijetko!
50
580 Ivan Jemeršić: Kopnom i morem na Plitvička
jezera, vlastita naklada, tisak Antuna Scholza,
Zagreb 1904. Opsežan i zanimljiv putopis publiciste i političara Ivana Nepomuka Jemeršića
(1864-1938), koji započinje u Križevcima, pa
preko Zagreba i Karlovca obuhvaća cijeli Gor200
ski Kotar, hrvatsko Primorje, Liku i Plitvička
jezera. Knjiga je u originalnom tvrdom
uvezu, bogato ilustrirana i s vrlo atraktivnom
naslovnicom. 455 str. Rijetko.
60
15
585
587
581 Stjepan Belošević Gornjo-stubički: Županija
varaždinska i slobodni kraljevski grad
Varaždin, vlastita naklada, Zagreb 1926. Vrlo
detaljan i bogato ilustriran opis cijele županije
od tadašnjeg Velikog župana. Originalan mekani uvez s ilustriranom naslovnicom, platneni
hrbat, 180 str.
35
582 Hrvatsko glumište, Stjepan Miletić, dramaturški
zapisci
1894-1899.
Izvanredan
pregled
petogodišnjih događaja u hrvatskom glumištu,
predstave, kritike, glumci itd. Također i osvrt na
događanja u Europi. Meki uvez 168 str, 16x24str.
10
586
583 Porin ili oslobođenje Hrvata ispod franačkog
jarma. Junačka opera u 5 čina od dr. Dimitrija Demetra, uglazbio Vatroslav Lisinski.
Uvod i životopis Lisinskog napisao je Ivo
Hergešić. Zagreb, 1901. Prvo izdanje! Lijep secesijski uvez, zlatna slova, 24x31 cm.
40
584 Ćućenje u psihologiji, estetici i etici. Prilog
teoriji ćućenja, Milan Suknić. Izdano na
Sušaku 1900. Meki uvez 125 str. 15x22cm.
10
585 Emil Laszowski: Hrvatske povjesne gradjevine,
Scholz, Zagreb 1902. Mjestopisni i povjesni
opisi gradova, kula, samostana, crkava i drugih
povjesnih gradjevina domovine Hrvata. Bogato
ilustrirano sa 112 slika. 263 str., 24x31cm.
90
586 Ferdo Šišić: Priručnik izvora hrvatske historije,
dio I., izdaje Znanstvena knjižnica Kr. Hrv.Slav.-Dalm. zemaljske vlade, Zagreb, 1914.
Sadrži 21 crno-bijelu sliku, te 2 karte: - Karta
Hrvatske 1091.-1107. u tekstu i - Historijskotopografska karta kraljevstva Hrvatsko-dalmatinskoga (bez Slavonije) oko godine 1100.
dimenzije karte: 58x46 cm. kartu složili: Luka
Jelić i Ferdo Šišić. 653 str., 16x24 cm
60
587 Fran Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest
hrvatskog svećenstva, izdavač Katehetska
knjižnica, Zagreb 1910. Rad svećenstva na
školskom-prosvjetnom polju. 497 str, 16x24 cm
35
588 Stjepan Ivančić: Povijesne crtice o samostanskom i redu sv. Franje po Dalmaciji, Kvarneru
i Istri i Poraba Glagoljice u istoj redodržavi,
Vitaliani Zadar 1910. 255 + 231 str, 15x22 cm
35
16
589 F. Iveković i I. Broz: Riječnik Hrvatskog jezika, svezak I i II , Karlo Albrecht, Zagreb 1901.
Bibliofilski raritet - jedno od temeljnih djela
hrvatske normativistike, ujedno i najznačajnije
jezikoslovno djelo tzv. završne etape hrvatske
jezične unifikacije. 951 str+884 str, odlično
očuvan, 20x28 cm.
590 Rječnik Hrvatsko-Talijanski, Dragutin Parčić,
izdano u Zadru 1901. Tvrdi uvez 1238 str,
14x20cm.
591 Vladimir Vidrić: Pjesme, vlastita naklada,
1907. Prvo izdanje! Jedina Vidrićeva zbirka za
života, vrlo rijetko! 12.5x17.5cm
592 Hrvatska mlada lirika, Društvo hrvatskih
književnika, Zagreb 1914. Prvi zbornik u
kojem su objavljene pjesme Ive Andrića. 157
str., 12.5x18 cm
100 593 Ante Kovačić: U registraturi, MH, Zagreb 1911.
Prvo integralno izdanje (izlazilo u časopisu
Vienac 1888.) jednog od najboljih romana
hrvatske književnosti. Originalni tvrdi platneni
uvez, opremljen naslovnicom Ljube Babića.
Izvrsno stanje, 468 str. + Popis knjiga Matice
Hrvatske (1904-1911).
30
594 Dragutin Hirc: Prirodni zemljopis Hrvatske,
Zagreb 1905. Prva knjiga pod naslovom Lice
naše domovine na preko 720 strana opisuje
ljude, gospodarstvo, arheologiju, prirodu, zemljopisne značajke i drugo u Hrvatskoj. Bogato
ilustrirano, tvrdi originalni uvez. 20x27 cm
100
595 Dr. Rudolf. Signjar: Statistički atlas kraljevina
Hrvatske i Slavonije 1875-1915. Zagreb 1915.
Svečano izdanje povodom četrdeset godina djelo200
vanja hrvatskog statističkog ureda. Idealno za
proučavanje socijalnih i gospodarskih prilika toga
razdoblja kroz sustavno obrađene podatke u 135
statističkih crteža. Tvrdo ukoričen, 24x31 cm
100
60
596 Stjepan Srkulj: Hrvatska povijest u 19 karata.
Povjesni atlas naših krajeva. Zagreb 1937. Tvrdi uvez, odllična kvaliteta.
80
30
17
597 Svetozar Pribićević: Diktatura kralja Aleksandra, Prosveta izdavačko preduzeće Srbije,
Beograd, 1952. Prijevod s francuskog originala. Dodan predgovor Save Kosanovića.
20
598 Svetozar Pribitchevitch: La dictature du roi
Alexandre, Pierre Bossuet, Paris, 1933., 324
str., tvrdi uvez. Svetozar Pribičević je najprije
izdao ovu knjigu na francuskom jeziku u
Parizu, dok je bio u emigraciji.
50
599
600
602 Gjuro Basariček: Konac jedne laži, Savremeno
razmatranje o najvažnijem socijalno-gospodarskom pitanju Hrvatske, izdanje knjižnice Gruda, svezak I., Zagreb 1924. Meki uvez, 80 str,
13,5x20 cm.
10
603 Milada Paulova: Jugoslavenski odbor, (Povijest
jugoslavenske emigracije za Svjetskog rata od
1914. - 1918.), Zagreb 1925.Povijest jugoslavenske emigracije u godinama Prvog svjetskog rata,
od osnutka Jugoslavenskog odbora, preko Londonskog ugovora, emigracije u Pariz, akcija Jugosl. odbora u Americi i Rusiji, Krfske deklaracije
do Rimskog kongresa. 631 str, 17x24.5 cm
20
604
601
605
606
599 Stjepan Roca: Viteški kralj i ujedinitelj u
narodu, Jugoslovensko učiteljsko udruženje,
Split 1935. 143 str, 14x21 cm.
12
600 Ljubo Karaman: Starohrvatsko groblje na “Majdanu” kod Solina, Split 1936. Pretiskano iz
Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku
SV. LI, G. 1930-34. Uvid u život i kulturne prilike starih Hrvata. Vlastoručna posveta autora.
36 str, 14 tabli fotografija, 17x24 cm
18
601 Antun Dabinović: Hrvatsko državno pravo u davnini : prilozi za proučavanje postanka ugovora
god. 1102. ( pacta conventa) i trogirske diplome,
- Zagreb, 1937. Meki uvez, 42 str, 17x24 cm.
7
604 Ivo Klein: Repetitorij hrvatske pravne povijesti, Dušanova zakonika i Trogirske diplome.
Zagreb, 1937. Meki uvez, 72 str., 15,5x23 cm.
15
605 Tadija Smičiklas: Codex DiplomaticusDiplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske,
Dalmacije i Slavonije, svezak XII. (13511359), JAZU, Zagreb 1914. 776 str, 17x26 cm.
40
606 Tadija Smičiklas: Codex DiplomaticusDiplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske,
Dalmacije i Slavonije, svezak XV. (13741378), JAZU, Zagreb 1934. 557 str, 17x26 cm.
40
18
607 Dinko Tomašić: Politički razvitak Hrvata,
izdanje Hrvatske književne naklade neovisnih
književnika, Zagreb, 1938. 223 str., 13x20 cm
25
608 Rudolf Bićanić: Ekonomska podloga hrvatskog
pitanja, Zagreb, 1938. Drugo izdanje, s predgovorom dr. Vladka Mačeka. Prvo izdanje je objavljeno 1938. godine, ali je odmah zabranjeno,
tako da se ne pojavljuje na tržištu. Iako se na
knjizi navodi 1938. godina, čini se da je u stvarnosti izašla 1939, nakon sporazuma Cvetković
-Maček i formiranja Banovine Hrvatske.
20
609
611 Jovan Cvijić: Balkansko poluostrvo i
južnoslovenske zemlje, osnove antropogeografije, knjiga prva, Hrvatski štamparski zavod,
Zagreb, 1922. Brojne fotografije, skice i karte,
originalni meki uvez, 399 str., 16x24 cm.
40
612 Sokolski Glasnik 1919, Zvaničan organ sokolskog saveza Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvo
godište, prvi broj. 543 str, 16x23.5 cm
30
613 Sokolski Glasnik 1920., Zvaničan organ sokolskog saveza. Godina II. 523 str, 16x23.5 cm
30
614 Sokolski Glasnik 1921., Zvaničan organ jugoslavenskog sokolskog saveza i saveza češkoslovačkog i jugoslavenskog sokolstva, Godina
III., broj 1. 444 str, 16x23.5 cm
30
610
609 Aleksije Olesnicki: Bošnjak Hadum Jakub,
pobjednik na Krbavskom polju g. 1493., separat iz Rada JAZU, knjiga 264, 1938., stranice
123-160.
15
610 Josip Nagy: Isprave iz doba Hrvatske narodne
dinastije, Zagreb 1925., dvojezično izdanje na
hrv i franc. jeziku, 15 najvažnijih starohrvatskih
dokumenata u prijevodima i faksimili izvornika. Odlično stanje, 27x35.5 cm
70
615
616
19
615 Sergejev, Karelo-Finska Sovjetska Republika,
Zagreb 1940. Kratka povijest nastanka jedne
Sovjetske republike, nakon rata i političkih
događaja na sjeveru Europe. Meki uvez, 40
strana. Zanimljivo za proučavanje povijesti XX
stoljeća. 14x20cm.
8
616 Ivo Andrić, Travnička Hronika, državni izdavački
zavod Jugoslavije Beograd 1945. Travnička
hronika, jedno od najvažnijih Andrićevih djela.
Prvo izdanje. Ćirilica. Meki uvez. Naslovnicu
je izradio arhitekt Branko Marković. U dodatku
rječnik turskih riječi i provincijalizama. Knjiga
je u vrlo dobrom stanju. 494 str, 15x21,5 cm
50
617 Tin Ujević: Kolajna, Cvijanović, Beograd,1926.
Prvo izdanje, vrlo rijetko! U desnom gornjem
uglu stoji posveta iz 1926., potpisana incijalima
T.U. - 99% Ujevićev potpis. 56 str., 13.5x20 cm
260
618 Mato Lovrak: Deca velikog sela, Nolit Beograd,
1933. Prvo izdanje, kasnije knjiga promijenila naziv u Vlak u snijegu, ilustracije Marijan Detoni,
153 str, 14.5x21 cm
20
621 Tin Ujević: Lelek sebra, Cvijanović, Beograd,
1926. Prvo izdanje! Prvo objavljeno djelo!
Dobro očuvani primjerak, samo preuvezan. 88
str., 10.5x16.5 cm. (Prve dvije zbirke pjesama,
“Lelek sebra” (1920.) i “Kolajna” (1926.), dva
neopetrarkistička ljubavna brevijara, napisao je
tijekom rata u Parizu kao jedinstvenu zbirku;
samovoljom nakladnika razdvojene su i tiskane
u Beogradu, ćirilicom i ekavski).
110
622 Ivan Ritig: Voćarstvo, Zagreb 1929. Priručnik
je bogato ilustriran i sadrži između ostalog 12
tabela u boji. Knjiga je u originalnom tvrdom
platnenom uvezu, u kvarto formatu i odlično
uščuvana, 237 str.
20
623
625
624
619 Milan Novoselović: Beogradska sablast, vlastita
naklada, Zagreb 1928. Žestoki antisrpski pamflet
kao odgovor na atentat u beogradskoj skupštini.
Oktavo format, mekani uvez s upečatljivom
naslovnicom, vrlo dobro stanje, rijetko, 24 str.
620 Milan Begović: Dunja u kovčegu, St. Kugli, Zagreb 1921. Vrlo rijetko prvo izdanje prvog romana jednog od najzanimljivijih i najprevođenijih
hrvatskih pisaca. Originalni meki uvez s naslovnicom Ljube Babića u vrlo dobrom stanju. 220 str.
+ Najnovije knjige Nakladne knjižare St. Kugli.
623 Aleksandar Seitz: Put do Hrvatskog socializma,
Zagreb 1943. Izdanje: Glavni savez staliških
i drugih postrojbi. Tvrdi uvez s omotom u
odličnom stanju. 318 str, 17x24 cm.
30
624 Hrvatska Domovina, antologija hrvatskog rodoljubnog pjesništva, uredio Vinko Nikolić,
40
zapovjedništvo ustaške mladeži, Zagreb 1942.
Poglavnokova slika, 335 str., 17x23 cm
15
625 Zbornik Hrvatskih sveučilištaraca, Zagreb
1942. s likovnim prilozima i zanimljivim tekstovima. Tvrdi uvez 262 str. 16x23cm.
25
15
20
626 Velika župa Modruš, HIBZ Zagreb, 1943.
Zanimljiva knjiga o župi Modruš iz razdoblja
NDH. 98 str + preklopni zemljovid, 13x19 cm
20 632 Ustaški godišnjak 1942., Originalni uvez,
poglavnikova slika. 350 str., 14x22 cm.
627 Rječnik narodnih zoologičkih naziva-ptice, II
dio Miroslav Hirtz, Zagreb 1941. Vrlo zanimljiva knjiga sa raznim narodnim nazivima za
ptice i sve što ih prati od uzgoja pa do lova.
Meki uvez, 239 str
16
628 Franjo Bubanić: Seljaštvo i Ustaški pokret, Glavni
ustaški stan, Zagreb 1942. 110 str., 14.5x20,5 cm
629 Katalog izložbe “Njemačka plastika sadašnjosti”
održane 1942. u Zagrebu. Sadrži popis 123
izložena djela kao i preko 40 reprodukcija
izložaka. Kartonski uvez s originalnim omotom.
Povoljno. 15x21 cm
630 Ivo Korsky: Hrvati i Srbi, Ustaška mladež,
Zagreb 1943., 80 str., 12x18cm, vrlo rijetko!
631 Ivan Oršanić: U prelomu Europe, Hrvatski
državni tiskarski zavod 1942., Meki uvez, 159
str., 15,5x21.5cm.
50
633 Početnica i čitanka za I godište pučkih škola
Zagreb 1941. Odlično uščuvana, izgleda
nekorištena, sa prekrasnim ilustracijama A.
Maurovića, tvrde kartonske korice i platneni
hrbat, 15x21cm.
30
634 Julije Makanec: Hrvatski vidici, Zagreb 1944.
Nacionalno-politički eseji na 188 str., 13x18 cm
25
635 Borba udružene Europe na Istoku, Hrvatski tiskarski zavod 1841. Vrlo rijetka propagandna brošura s
puno slika. Odlično sačuvano, 12x17 cm
20
60
636 Filip Lukas: Hrvatski Narod i Hrvatska
državna misao, Matica Hrvatska 1944., 275
str,15x20 cm.
35
30
45
637 Ivo Guberina: Kako je Zvonimirova kruna
prešla na glavu madjarskog kralja, Zagreb
40
1942. 101 str.,14x20 cm
20
21
644
638 Hrvatski radnik godišnjak za 1944. godinu.
Vrlo rijedak kalendar iz razdoblja NDH. 276
str + 63 str reklama, 15x22,5 cm.
30
639 Kroatien, izdano u Zagrebu 1941. godine u
biblioteci Hrvatska u riječi i slici. Povijest od
dolaska Hrvata do osnivanja NDH, pisana na
njemačkom jeziku te popraćena fotografijama
na kraju knjige. Meki uvez, 91. str., odlična
kvaliteta. Rijetko. 14x20 cm
30
640 Ivana Brlić Mažuranić: Srce od licitara,
hrvatski tiskarski zavod, Zagreb 1942. Ilustrirao Ante Kuman, 62 str, 12x19 cm, odlično
sačuvano.
30
641 Vladimir Nazor: Putopisi, HIBZ, Zagreb 1942.
Prvo izdanje jedinog Nazorovog putopisa,
opisa putovanja preko Grčke po Egiptu, koje
je izašlo upravo kad se Nazor priključio partizanima. Oktavo format, tvrdi kartonski uvez s
platnenim hrptom ukrašenim zlatnim ukrasima,
vrlo dobro stanje, 122 str.
20
642
643
645
642 Ranjeni galeb, pjesme šestorice, Zagreb 1942.
Pjesnici Alfirević, Alić, Balentović, Krklec, Š
op,Vlaisavljević. Rijetko bibliofilsko izdanje,
mekog uveza na 83 str. 12x18cm.
14
643 Felix Niedzielski: Socijalni eseji,Temelji
marksističke ideologije-Dijalektički i historijski materijalizam-Socijalna nauka Crkve.
Izdalo Akademsko Križarsko Bratstvo Mahnić,
Zagreb 1941. Meki uvez, 64 str., 10x16 cm
8
644 Dr. Ivo Omrčanin: “Sovjetska Hrvatska” (tezaantiteza-sinteza bratstva i jedinstva hrvatskih
komunista) Croatia, Chichago 1970., 134 str,
15x13 cm
20
645 Silvije Grubišić: Od domovine do pradomovine, Chichago 1979. 376 str, 17x13 cm.
15
646 Ivan Oršanić: Vizija Slobode, Buenos Aires
1979.,15x22 cm, 432 str., priredio prof. Kazimir Katalinić.
30
647 Nikola Čolak: Iza bodljikave žice, Padova
1977. Vrlo rijetko emigrantsko izdanje. 256
str, 13x21 cm
20
648 Stjepan Đureković: Sinovi orla (BIJT E SHQIPONJES), International books U.S.A. 1982.
Uzbudljivi roman o teškom položaju i stradanju
Albanaca u Jugoslaviji te je data istinita slika o
ustanku iz 1981. 186 str, 21x14 cm.
25
22
649 Ivo Korsky: Desetotravanjska razmatranja.
Buenos Aires 1991., 46 str, 14x19.cm
650 Margaret Stewart Omrčanin: Good-bye - zbogom
Srbijo, Hrvatska u skandinavskom ruhu. Pohrvatio Yves St. Omer, Ivor Press, Washington,
D.C. 1991. Studija o pravu na samo-određenje i
nezavisnost Hrvatske na 127 str., 15x23 cm.
10
654 Bogdan Radica: Hrvatska 1945, Barcelona
1974., Hrvatska revija, Potpis i posveta autora.
383 str., 13x21 cm
16
25
655 Ivo Rojnica: Susreti i Doživljaji I-II, Knjižnica
hrvatske revije, Munchen 1969. i Munchen
1983., I. knjiga 1938-1945, II. knjiga 19451975, 270 str+586 str
40
656 Hrvatski razgovori o slobodi, uredio Vinko
Nikolić, Munchen, Knjižnica hrvatske revije,
1974.Uredništvo Hrvatske revije priredilo je
u Luzernu, Švicarska drugi simpozij, od 5. do
9. srpnja 1971., na koji je pozvalo istaknute
hrvatske javne radnike. 579 str, 13x21cm
20
657 Četiri govora maršala Tita, izdanje Naprijed
Zagreb, 1945. 39 str, 12x17 cm
14
658 Šprljan Gušte, o odnosima crkve i države i kada
čovjek koji je ovladao naukom može biti religiozan, Zagreb 1953. Zanimljiv boljševički pamflet
protiv crkve i vjere. meki uvez, 31 str. 15x21cm.
10
651
653
652
651 Hrvatski kalendar 1970.-Croatian Almanac,
uredio Fr. Ljubo Čuvalo, izdala uprava HKG
i Danice, Chicago. Mnoštvo članaka, priloga i
pjesama, 224 str, 15x23 cm.
12
652 Vinko Nikolić: Stepinac mu je ime I-II.
Knjižnica hrvatke revije, Munchen 1978., 459
str +582 str, 15x23 cm
25
653 Viktor Makar: Hrvati narod bez ljudskih prava 1918-1988. knjiga I. razdoblje 1918-1945,
izdavač: hrvatska mladež Republike Argentine,
Buenos Aires 1990. Izvorna svjedočanstva i potanko opisivanje tragedije hrvatskog naroda u
proteklih sedamdeset godina, brojne fotografije, 331 str, 16x22 cm.
25
23
659 T. S. Eliot: Pusta
zemlja, Zora, Zagreb
1958. Slavni prijevod
A. Šoljana i I. Slamniga, koji je najavio
prodor
suvremene
zapadnoeuropske
i
američke književnosti
nakon razdoblja socrealizma. Tvrdi uvez,
s ovitkom koji je
ilustrirao
Miljenko
Stančić, 83 str.
35
664 Bernardo Zamanja: Homeri Odyssea Latinis
versibus expressa a Bernardo Zamagna Ragusino ad optimum principem Petrum Leopoldum
austriacum; C., fratres Pazzini, Siena 1777.
Bibliofilsko izdanje. Originalan pergamenski
uvez. Zamanjin prijevod Homerove Odiseje
se u svjetskim okvirima smatra kao jedan od
najboljih. Izašlo je više izdanja no ovo je najvrijednije i najrjeđe i jedino je folio formata.
(35,5x23,5cm), 443 str.
750
665 MISSALE ROMANUM, Balleoniana,
Venecija 1764. 32+436+108+20 str., originalni
kožni uvez, 25.5x33 cm.
130
130
660 Milovan Gilas: Compagno Tito, izdavač Arnoldo Mandadori, Milano, 1980. Kritička biografija
s 29 fotografija. 239 str., tvrdi uvez, 15x22 cm.
20
661 Milovan Djilas: The New Class “ An analysis
of the communist system, Frederick A. Praeger,
publisher, New York, 1957. Đilas je za objavljivanje ove knjige osuđen na 7 godina zatvora.
“Nova klasa” je doživjela veliki tržišni uspjeh,
prevedena je na više od 40 jezika i objavljena
u tri milijuna primjeraka. U anketi New York
Timesa proglašena je jednom od 100 najboljih
knjiga u 20. stoljeću. 214 str., 14x21 cm
20
662 Michael Padev: Marshal Tito, Frederick Muller
Ltd, London, 1944., 130 stranica.
35
663 Louis Huot: Guns for Tito, L.B. Fischer, New
York, 1945., 273 stranice. Autor opisuje svoja ratna iskustva u snabdijevanju partizana
oružjem iz Barija u Italiji na otok Vis.
30 666 De Sancto Claro Hugo: Sacrorum bibliorum
vulgatae editionis, Balleoniana, Venecija 1770.
Vrlo rijetko izdanje Biblije, originalan kožni
uvez, 748str., 25x34 cm.
24
667 Pietro Garzoni: Istoria della Republica di
Venezia in tempo della Sacra Lega, Manfre,
Venecija 1707. Iako se ova povijest prvenstveno bavi sukobima Mletaka i Turaka u razdoblju
između 1661. i 1700. ona neminovno opisuje i
događaje na području Ugarske, Slavonije, Like,
Hercegovine te tako započinje urotom ZrinskiFrankopana (str. 6-7), a završava tzv. Mocenigovom linijom razgraničenja između Dalmacije i
Otomanskog carstva. Vrlo je zanimljiva, jer za
razliku od većine drugih povijesti (Bonfini, Istvanffy, Lučić, itd.) opisuje povijesna zbivanja
u našim krajevima iz venecijanske perspektive.
Knjiga je kompletna, u originalnom tvrdom
kartonskom uvezu s rebrastim kožnim zlatom
ukrašenim hrptom. Kvarto format i 778 str. +
42 str. indeksa. Vrlo dobro stanje.
668 Homer: Odyssea, Rihelius, argentorati 1572. Vrlo
dobro očuvano izdanje Odiseje iz 16 st. Odlično
uščuvan kožnati uvez, 883 str., 11x15.5 cm
669 M. Hartley: The Man who saved Austria, the
Life and Times of Baron Jellačić, Mills ; Boon,
London, 1912., 372 str, 18 stranica s ilustracijama, 1 karta.
100
670 George Ostrogorsky: History of the Byzantine
State, Rutgers University Press, New Brunswick, 1957. Prijevod s njemačkog originala.
Autor Georgije Ostrogorski bio je jedan od
najvećih bizantologa 20. stoljeća, dugogodišnji
profesor na Beogradskom univerzitetu i osnivač
Bizantološkog instituta SANU. Ova knjiga je
fundamentalno djelo bizantologije.
25
671 William Miller: The Balkans; Roumania, Bulgaria, Servia and Montenegro, London i New
York 1908. Detaljna povijest Rumunjske, Bugarske, Srbije i Crne Gore s dodatnim poglavljem o
razdoblju 1896-1908. Mnogobrojne ilustracije i
pripadajući zemljovid. Knjiga je u velikom oktavo formatu, u tvrdom platnenom uvezu sa zlatnim slovima na neznatno izblijedjelom hrptu, ali
inače u izvrsnom stanju. 476 str.
20
250
672 Edith Troubat:
La Yugoslavie et son
charme touristique,
Tallandier, Paris 1945.
Bogato ilustrirano,
150
158 str, 14x19 cm
18
25
673 A. L. Lipovskij: Horvati, Saint Petersburg,
1900. Rijetka knjiga na ruskom jeziku o
Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Preklopni
zemljovid u boji. 160 str., 17x24.5 cm
40
674 F.D. Millet: The Danube from the Black Forest
to the Black Sea, Harper ; Brothers, New York,
1893., 326 stranica, brojne ilustracije (crteži
autora i Alfreda Parsonsa). Opis putovanja
kanuom od preko 2000 milja, od izvora do
ušća Dunava.
70
675 Gopčević, Spiridion: Albanien, Das Fürstentum Albanien, seine Vergangenheit, ethnographischen Verhältnisse, politische Lage und
Aussichten für die Zukunft. Berlin, Paetel,
1914., 364 stranica, sa 25 fotografija i 1 kartom, drugo izdanje.
676 Tauril “ Atlas I. Band. Automobil - Tourenkarte der Österreichisch - Ungarischen Monarchie, Tauril-Pneumatik, Wien “ Budapest,
(1914). Lijep automobilski atlas Austro-ugarske monarhije, 1 pregledna karta i 50 sekcijskih karata u mjerilu 1:600.000, objašnjenja
na njemačkom, mađarskom, francuskom,
engleskom, češkom, poljskom, hrvatskom i
talijanskom jeziku.
677 Andreis neuer allgemeiner und osterreichischungarischer Handatlas in 126 Haupt und 131
Nebenkarten auf 189 Kartenseiten, izdavač
Moritz Perles, Beč 1904., 174 str, solidno
očuvano, kompletno, 30x45 cm
70
678 Ban Jelačić na naslovnoj stranici The Illustrated London News, 25. studenog, 1848.
Časopis ima 16 stranica, na drugoj stranici je
članak o Jelačiću. Illustrated London News je
najznačajniji ilustrirani časopis 19. stoljeća.
Izlazio je dvotjedno. Budući da još nije bilo
komercijalne fotografije, slao je svoje crtače na
mjesta značajnih događaja.
50
679 Albert Speer: Nova njemačka arhitektura / Neue
Deutsche Baukunst, Izdao generalni građevni
inspektor za prijestolnicu Reicha arhitekt Albert
Speer. Berlin 1940. Prikazao Rudolf Wolters.
Tekst usporedno na njemačkom i hrvatskom
200
jeziku. Vrlo rijetko! 104 str, 24x31.5 cm
40
680 Petar Petrović Njeguš: Gorski vijenac,
historički dogagjaj pri svršetku sedamnaestog
vijeka, Narodni list, Zadar 1868. Prvo latinično
izdanje Gorskog vijenca! Za tisak priredio Stefanov Mitrov Ljubiša. Vrlo rijetko! 141 str.,
13x20 cm
120
100
26
684 Naše Gore list 1864., IV godište, 292 str,
28x23 cm
681 Joseph Alexander von Helfert: An ehren und an
siegen reich bilder aus Osterreichs geschichte (Carska knjiga), unter der literarischen Leitung von Joseph Alexander Freiherrn von Helfert herausgegeben und verlegt von Max Herzig. Buchschmuck
von Heinrich Lefler. Prekrasna monografija,
vrlo dobro očuvana s 50 litografija. Monografski pregled austrijske povijesti. 37x46 cm
682 Ilirske narodne novine 1841. 416 str., 28.5x43 cm
683 Ilirske narodne novine 1847., 1848. i 1849.
Utemeljitelj urednik i izdavatelj: Ljudevit Gaj,
Carski savietnik , U Zagrebu tiskom narodne
tiskarnice Dra. Ljudevita Gaja. Ex libris: Velimir Gaj 1973. Tri godišta zajedno uvezana.
Ilirske narodne novine XIII. godišnji tečaj
1947. 426 str, XIV. godišnji tečaj 1948. 580 str.
i XV. godišnji tečaj 1948. 722 str., 30x15.5 cm
100
250
685 Vienac 1899. uvezano godište, 844 str, 24x30 cm
45
686 Vienac 1902. uvezano godište, 834 str, 26x33 cm
45
110 687 ALMA MATER CROATICA, glasnik Društva
za Strossmayerovo sveučilište; godina I.
400
broj 1., Zagreb, rujan 1937. Sadrži historijat
hrvatskoga sveučilišta, njegove ustanove,
postignuća, djelovanje na internacionalnim
kongresima itd. kroz članke i rasprave. Tvrdo
ukoričen, 306 str., 21x28 cm.
50
688 Prosvjeta 1894., list za zabavu , znanost i umjetnost, tečaj II. Uredio Vjekoslav Fleišer, naklada A. Scholz. Uvezano, 760 str, 25x34 cm
50
27
689 Glasnik društva Crvenog krsta kraljevine
Jugoslavije. brojevi 5, 6, 9, 10 iz 1934. i 3 i 4
iz 1936. Posmrtin broj povodom atentata na
kralja Aleksandra, dobra kvaliteta.
10
695 Glasnik Hrvatskog Naravoslovnog društva iz
1900 godine, brojevi 1-3 i 4-6. Stručni članci u
vezi s biologijom. Odlična kvaliteta.
14
690 Nova Evropa dva broja časopisa koji obrađuju i
danas aktualnu temu Lige naroda te Meštrovićev
spomenik nezananom junaku na Avali.
10 696 Viestnik družtva za gojenje lova i ribarstva,
Zagreb 1892. Prva godina, brojevi 1 i 2 Zanimljivo za povijest lovstva i ribarstva na našim
područjima. U potpisu tadašnji predsjednik
društva Julio pl. Jelačić. 16 str. 17x24cm.
12
697 SVIJET. Kompletno godište 1928. Časopis
o svijetu mode, filma i kazališta, opremljen
izvrsnim ilustracijama Antoninija, Krizmana i
dr. Vrlo dobro stanje.
180
691 Časopis za Hrvatsku poviest br 1-2/, HBZ, Zagreb, 1943. Uredili M. Barada i Lj. Karaman.
191 str,16x23.5 cm
20
692 Časopis za Hrvatsku poviest br 3/, HBZ, Zagreb, 1943. Uredili M. Barada i Lj. Karaman.
95 str,16x23.5 cm
10
693 Časopis za Hrvatsku poviest br 4/, HBZ, Zagreb, 1943. Uredili M. Barada i Lj. Karaman.
95 str,16x23.5 cm
10
698 Prosvjeta, list za zabavu, znanost i umjetnost.
Zagreb, 1897. (brojevi 7, 15 i 18.)
10
694 Iz starije hrvatske povijesti, Dane Gruber,
Zagreb 1901. O Tomi arciđakonu i Pacti Conventi, 39 str, meki uvez 19x27cm
14 699 Prosvjeta, list za zabavu, znanost i umjetnost.
Zagreb, 1898. (brojevi 10, 11, 15 i 18.)
14
28
700 Proljeće, glazba za mladež; uredio Slavko
Modrijan. Službeno glasilo ustaške mladeži,
godina III, svezak IV.
706 Život, mjesečna smotra za književnost i umjetnost. Urednik Milivoj Dežman, knjiga I MCM
6
svezak 4 i 5. Vrlo zanimljiv tekstualni i slikovni
materijal. Dobra kvaliteta.
10
701 Vijenac, list za zabavu i pouku. Prva godina
izdavanja, brojevi: 3, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18,
20, 22, 24.
30 707 Život, mjesečna smotra za književnost i
umjetnost. Knjiga II MCM brojevi 1,2,3,4,5,6.
Zanimljive književne studije, resprave i eseji.
16
708 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1906. Prva godina izdavanja, u godištu nedostaju brojevi 9 i 10. Obilje
dobrog književnog materijala naših poznatih
književnika kao i mladih autora koji se tek promoviraju.
50
709 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1907. Druga godina izdavanja, u godištu nedostaje broj 6.
30
702 Vijenac, list za zabavu i pouku, prva godina
izdanja knjiga, 1923., brojevi 1, 2, 6, 7, 8-9
(oštećeni), 10, 11, 12.
20
703 Vijenac, list za zabavu i pouku, br. 2, 7, 9, 21 i
22 iz 1924 godine. Eseji, rasprave i članci.
20
704 Vijenac, list za zabavu i pouku, br 4, 12, 14 iz
1925. godine.
20 710 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1908. Kompletno godište.
40
705 Vijenac, list za zabavu i pouku, br. 6 i 7 iz
1926. godine.
14 711 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1909. Nedostaje broj 5.
30
29
712 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1910. Kompletno
godište.
40 718 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1916. Kompletno
godište. Nedostaje naslovnica na prvom broju.
35
713 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1911. U godištu nedostaju brojevi 4 i 6. 30 719 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1917. Brojevi 1, 2, 3, 7 i 9. 25
722
720
714 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1912. Kompletno
godište.
715 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1913. Kompletno
godište.
721
40 720 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1928. Kompletno godište.
35
721 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1929. Kompletno godište.
40
35
716 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1914. nedostaju brojevi
5, 6 i 7 za kompletno godište.
25
717 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1915. Dvobroj 1-2.
18
722 Savremenik, mjesečnik Društva Hrvatskih
književnika u Zagrebu 1938. brojevi 5, 7 i 8.
Stvaralaštvo Šidaka, Ujevića, Huxleya i drugih eminentnih hrvatskih i stranih književnika.
14
723 Croatia-Nezavisna država Hrvatska, izdanje
Ministarstva narodnog gospodarstva, Zagreb
1944. Monografija o NDH, bogato ilustrirana, preko 30 fotografija i 12 str. teksta. Slika
zagrebačke džamije s tri minareta. 23x21.5cm.
30
30
724 Tatre i Velebit 1942. godište, br 1, časopis
hrvatsko-slovačkog društva, Zagreb 1942. Uredili J. Andrić, Z. Milković i M. Bošnjak. 68 str,
17x24 cm
10
725 Tatre i Velebit 1942. godište br 1-4, časopis
hrvatsko-slovačkog društva, Zagreb 1942. 178 str
30
726 Tatre i Velebit 1943. godište, br 1-2, časopis
hrvatsko-slovačkog društva, Zagreb 1943. 68 str
10
727 Klasje naših ravni, časopis za istraživanje kulture, života i običaja bačko-baranjskih Hrvata,
godina IV, broj 1. Zagreb, travanj 1942. 71 str,
16x24 cm
12
728
729
728 Napredak hrvatski narodni kalendar 1944., uredio Vladimir Vrana, tisak Vrček i dr. Sarajevo
1943. 240 str, 15x23 cm
10
729 Hrvatski sjever, godina I. broj 2/1944., rijedak
časopis iz Osijeka iz razdoblja NDH. 17x24 cm
10
730 Tito “ Fanaticism knows no frontier, Tito na
naslovnici magazina Time, kanadsko izdanje,
16.9.1946. Članak od 4 stranice o Titu i Jugoslaviji, s vrlo negativnim konotacijama jer je
“hladni rat” upravo izbio u punoj snazi.
10
731 Howard Fast: The Incredible Tito, Man of the
Hour, Lev Gleason Publications, New York,
1944., 41 stranica.
30
732
732 Nauka i priroda,časopis, prva godina prvi broj
1948.
10
733 Hrvatsko proljeće 1971: kompleti Hrvatskog
tjednika, Hrvatskog sveučilišta i izvanredno izdanje Studentskog lista od 26. studenog. Hrvatski tjednik: 33 broja, od 16. travnja do 3. prosinca. Prvi urednik je bio Igor Zidić (1.-13. broj),
a nakon njega Vlado Gotovac (od 14. broja do
kraja). Posebno treba istaknuti broj 16 od 30.
srpnja kojemu je zabranjena naslovna stranica,
pa je ona većim dijelom prazna osim naslova
150
31
735
736
733
735 Hrvatska revija 1930., I - II., godište treće,
692 str
14
736 Hrvatska revija 1931., I - II., godište četvrto,
706 str
14
i rješenja o zabrani. Hrvatsko sveučilište: 26
brojeva (nekoliko brojeva su dvobroji, zadnji
broj je numeriran 28/29), od 18. ožujka do 24.
studenog. Urednik je bio Vladimir Muljević.
Izvanredni broj Studentskog lista izašao je 26.
studenog, poznat je po objavi Krležine pjesme
“Plameni vjetar” na naslovnoj stranici, dakle
radi se o pozivu na revoluciju. Sve je u izvrsnom stanju, bez pregiba.
737
738
734 Hrvatska revija 1929., I - II., godište drugo,
urednik: Dr. Blaž Jurišić, Umjetnički uredio:
Vladimir Kirin, Tisak zaklade tiskare Narodnih
novina u Zagrebu 1931., 728 str., 21.5x27 cm
14
737 Hrvatska revija 1932. i 1933., I - II., godište
peto i šesto, 792 str i 712 str
28
738 Hrvatska revija 1935., I - II., godište osmo,
672 str
14
32
739 Lot od 6 vrlo lijepih knjiga iz poznate biblioteke Die oesterreichisch-ungarische Monarchie (Beč, Štajerska, Bukovina, Galicija i 2
Mađarske), Beč 1886-1901. Sve knjige su u
izvrsnom stanju, u tvrdom uvezu s raskošnim
zlatotiskom na koricama i hrptu.
ZEMLJOVIDI I VEDUTE
740 Abraham Ortelius: Illyricum. Jedan od nastarijih prikaza Hrvatske iz prvog atlasa Theatrum
Orbis Terrarum. Bakrorez, boja, 37x48 cm,
Antwerpen 1595. Izvrsno stanje.
741 J. Blaeu: Illyricum Hodiernum. Vjerojatno na- 1200
jznamenitija i najprepoznatljivija karta Hrvatske,
koju je prema nacrtu i podacima Ivana Lučića,
utemeljitelja hrvatske historiografije, objavio
najpoznatiji nizozemski kartograf Johannes
Blaeu, prvo u Lučićevom djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae 1688, a odmah zatim i u
svojem slavnom monumentalnom atlasu (Atlas Maior sive Geographia Blaeuviana). Na
150
Lučićev nagovor Blaeu je na zemljovid otisnuo
u velikom kartušu posvetu Petru Zrinskom, banu
Hrvatske, u kojoj nabraja sve posjede Zrinskih i
ukrasio ga dekorativnim grbovima Bosne, Dalmacije, Slavonije i Hrvatske. Bakrorez, 52,5x
43 cm, orig. boja, Amsterdam 1669. Zemljovid je u savršenom stanju, na čvrstom papiru i
sa širokim marginama te stoga mnogo ljepši od
primjerka koji se zbog svoje atraktivnosti koristi
na mnogim naslovnicama (Granice Hrvatske
na zemljovidima; Hrvatski putopis, itd.) i u knjigama o kartografiji Hrvatske (M. Marković:
Descriptio Croatiae).
450
742 Giacomo Cantelli da Vignola - Zemljovid Dalmacije, Istre, Bosne, Srbije i Hrvatske, Italija,
1684.Ova Cantellijeva karta prikazuje sve
današnje hrvatske zemlje osim najzapadnijeg dijela srednjovjekovne Slavonije (danas područje
zapadno od Zagreba). Hrvatska je trebala biti
650
33
prikazana u njezinim srednjovjekovnim granicama, no one su označene s mnogo nedostataka.
Dalmacija je označena otprilike u granicama
nekadašnje rimske provincije Dalmacije. Zagreb
je označen dva puta, jednom kao Agram i drugi
puta kao Zagrebia. U prikazu hidrografske mreže
također je mnogo nedostataka. Reljef je predočen
metodom sjenčanih krtičnjaka. Karta je načinjena
po starijim predlošcima, poglavito onim Gerharda Mercatora. Ipak, Cantelli je raspolagao i nekim
novijim podacima o čemu mam svjedoči razlikovanje naselja pod kršćanskom i turskom upravom
u Dalmaciji i Hercegovini, što znači da su mu bili
poznati podaci o turskim osvajanjima tijekom
16. i 17. stoljeća. Naslov karte nalazi se u gornjem desnom uglu u kartuši s biljnim ornamentima. Mjerilo je izraženo u talijanskim, poljskim,
njemačkim i ugarskim miljama. Giacomo Cantell
da Vignola (1643-1695) jedan je od najvažnijih
talijanskih kartografa 17. stoljeća. Nakon studija u
Bologni, odlazi u Pariz gdje surađuje s tadašnjim
najvećim francuskim kartografima- Sansonom, Du
Valom i Baudrandom. Od 1675. godine živi stalno
u Rimu radeći na svom atlasu “Mercurio Geografico” koji je izašao 1692. godine iz tiskarske radionice Giacoma de Rossija u Rimu. 62x50 cm
744 Gerard de Jode: Zemljovid Hrvatske, Belgija, 1100
1593. Zemljovid prikazuje situaciju uoči bitke kod
Siska 1593. godine. Na području Hrvatske vidimo
veće formacije vojske, turske jedinice oko Une, a
kršćanske oko Kupe. On je važan jer je to jedan
od rijetkih zemljovida koji prikazuje Hrvatsku u
njezinom najmanjem prostornom opsegu. Iako na
njemu nisu ucrtane nove turske granice, granica se
vidi na temelju oznake polumjeseca na utvrdama
koje su osvojene. Kao najzapadnije uporište Turaka označena je Čazma, a južno od Save Hrastovica i Drežnik koji su osvojeni 1592. S obzirom na
aktualnost podataka, očito je da je kao predložak
poslužio neki habsburški vojni izvještaj ili vojna
skica. Naslov zemljovida nalazi se u desnom
donjem uglu u renesansnoj kartuši. zemljovid je
objavljen u atlasu Cornelisa de Jodea. 55x41 cm
743 Augustin Hirschvogel: Zemljovid Hrvatske, 1100
Belgija, 1593. Illyrici seu Sclavoniae, contentis
Croatiam, Carniam, Istriam, Bosniam, eisquae
conterminas provincias, recens emendatus typus/
auctore Augustin HirschvogelAntwerpen: Corne745 Sanson: La Course da Danube, Pariz 1696.
1300
lis de Jode, 1593.Ovu kartu Ilirika i Slavonije izZemljovid prikazuje područje cijelog Balkana
radio je habsburški kartograf Augustin Hirschvote dijelove Slovenije, Italije i Madžarske, s vegel (1503-1553). Na karti je prikazano područje
dutama gradova (Siget,Temišvar, Nađkanjiža,
Slavonije (Windisch Land) i Hrvatske sa sjevernim
Beograda i Varadina). Vrlo rijedak i atraktivan
Primorjem i Istrom. Ova Hirschvogelova karta Ilzemljovid. 122.5x64 cm
irika, izdana u II. dijelu atlasa Cornelisa de Jodea
1593., ustvari je prerada karte istog autora izdane
pod naslovom “Schlavoniae, Croatiae, Carniae,
Istriae, Bosniae...” koju je objavio Abraham Ortelius u svom atlasu “Theatrum Orbis Terrarum”.
Naslov karte nalazi se u donjem desnom uglu u
renesansnoj kartuši s maskeronima i biljnim ornamentima. Iznad gornjeg ruba karte stoji tekst:
Mysiam hanc superiorem Daciaeque partem, Liburniam Dalmatiamque ac Saviam, seu Savi Fl ripas Bessi dicti ex inferiori Mysia a Bulgaris eiecti
occuparunt possidentque: ac getarum gentes cre746 Franz von Reilly: Zemljovid Hrvatske (Das
120
duntur. Vrlo rijedak zemljovid Ilirika, Slavonije,
Koenigreich Kroatien). Prikaz Hrvatske nakon
Hrvatske, Primorja i Istre. 56.5x38.5 cm
34
Požarevačkog mira s označenim poprištima
bitaka, poštanskim putovima i postajama. Bakrorez, 21x29 cm, orig. boja, široke margine,
Beč 1790.
747 Demeter Görög: Varaždinska županija (Comitatus Varasdiensis). Prikaz cijelog Zagorja
između rijeka Krapine i Sutle. Zemljovid je iz
prvog županijskog atlasa Hrvatske i posvećen
Maksimilijanu Vrhovcu. Bakrorez, 29x22,5
cm, orig. boja, Budimpešta 1810.
748 Demeter Görög: Križevačka županija (Comitatus Crisiensis), koja obuhvaća Ludbreg, Koprivnicu, a proteže se sve
do požeške županije.
Zemljovid je iz prvog
županijskog
atlasa
Hrvatske i posvećen
Maksimilijanu
Vrhovcu. Bakrorez,
22,5x33 cm, orig. boja,
Budimpešta
1810.
750 Jakob Koppmayer: Sisak. Vrlo lijep prikaz Siska, Save, Kupe i Odre. Bakrorez, 17,5x31 cm,
90
Augsburg oko 1690. Snažan otisak i vrlo dobro
stanje.
90
749 Jacob Schrenck: Nikola Zrinski,
bakropis,1603., 47x32 cm, vrlo rijetko!
150
300
751 Jan Lipszky: Mappa novissima regnorum Hungariae, Croatiae, Slavoniae, Beč 1792. Vrlo
rijedak Lipszkyjev zemljovid, kaširan u četiri
dijela, iznad kartuše grbovi Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije.
750
752 Josef Šafarik: Zemljovid Slavenskih zemalja,
Prag 1842. Kaširan na platno, 65x52 cm, vrlo
rijetko!
300
35
PLAKATI I REKLAME
753 Zemljovid Hrvatske, Dalmacije, Bosne i
Hercegovine te Crne Gore. Zemljovid kaširan
na platno sa tablicom statističkih pokazatelja
tiskan vjerojatno oko 1880. godine 62x67 cm
25
754 Karta rasprostranjenosti Hrvata na području
NDH po popisu iz 1931. godine. 52x52 cm
40
755 Tarife poštanske kočije, za prijevoz ljudi, robe
i novca iz druge pol. 19 st. 12 str, 22x35 cm
756 Program za koncert Hrvatskog pjevačkog
društva VILA iz 1880. godine. Izvrsno
uščuvan, 14x21 cm.
757 Crveni Križ slavi 8. lipanj, dan vjenčanja
Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije, kao
ljetni dan Crvenog Križa. Poziv za upis novih
članova Društva Crvenog Križa. 39x56 cm
758 Izuzetno rijetka fotografija nastala 1937. godine u Lorrainu u državi Ohio nakon posvećenja zastava hrvatskih
društava. Na slici je i msgr. Ivan Stipanović, duhovni i politički vođa tamošnjih Hrvata. Fotografija je napravljena vrlo skupom, tzv. Cirkut kamerom koja je snimala fotografiju u pokretu tj. kamera se stavila u sredinu, a
ljudi bi ju okružili. Kamera je napravila puni krug i efekt je bio ovakova fotografija. 90x18 cm. Uramljeno u
metalnu ramu s nereflektirajućim staklom, a prikazano na izložbi Hrvatska emigracija u SAD. Procjenjuje se da
ovakovih fotografija ima svega par na svijetu.
100
7
20
100
36
759 Izuzetno rijetka fotografija nastala 1931. godine u Chicagu nakon jednog skupa, a u nastojanjima za oslobođenje
Hrvatske iz Kraljevine Jugoslavije. Ovakove demonstracije održavane su diljem SAD protiv diktature kralja Aleksandra. Fotografija je napravljena, tzv Cirkut kamerom. Obratite pozornost na sjene ljudi koje su neprirodne. 110x25 cm Uramljeno u metalnu ramu s nereflektirajućim staklom, prikazano na izložbi Hrvatska
emigracija u SAD.
760 Hrvatske Zidne novine, Podmornice potapljaju. Prikaz vijesti o uspjehu podmornicama,
Godina II, broj 21, Zagreb, 25. svibnja 1943.
Izdaje glavno ravnateljstvo za promičbu u
Zagrebu. 62x94 cm.
100
150
Đorđe Andrejević Kun: Partizani, Beograd.
50
762 Originalnih 20 grafika Đorđa Andrejevića
Kuna objavljenih 1946. kao Mapa crteža “Partizani”. Vrlo rijetko! 20 str., 28x22 cm
ISTRA, RIJEKA, PRIMORJE
761 Branko Kovačević: Kroz našu borbu 1945.
170
Mapa sa šesnaest izvornih linoreza sa tekstom.
Numerirano izdanje. Vrlo rijetko! 36x44 cm
763 Abraham Ortelius: Goritiae, Karstii, Chacze- 350
olae, Carniolae et Windorum Marchae descrip.
2 zemljovida na jednoj karti: Istra i Primorje
na desnoj polovici, a Tirol na lijevoj. Karta je
rijetko cijela, jer je obično režu na polovici.
Bakrorez, boja, 33x49 cm, Antwerpen 1595.
37
strani naselja ističe se prostor trga Rive koji se
prema sjeveru prostirao do obale zaljeva Valdebore. U zaleđu naselja ističe se kanal koji je dijelio staro naselje od njegova buduća predgrađa.
Ispred luke Sv. Katarine označena su dva otočića,
Peoti i otočić Sv. Andrije na kojem se vidi istoimeni samostan s crkvom. 29x20 cm
764 Giussepe Rosaccio: Veduta Skradin / Scardona,
1598. Venecija. Giuseppe Rosaccio uvrstio je
u svoj putopisni izolar “Viaggio da Venetia a
Constantinopoli per Mare, e per Terra, ; insieme
quello di Terra Santa” iz 1598. godine i ovu vedutu Skradina, slikovitog gradića na rijeci Krki.
Ovdje ga vidimo u vrijeme nakon što su ga 1521.
godine osvojili Turci. Godine 1537. zauzela ga je
Venecija da bi ga 1538. ponovno zauzeli Turci.
Skradin je u to vrijeme bio mali grad s nekoliko
desetaka kuća. Bio je utvrđen zidinama i obrambenim kulama. Unutar zidina autor označava
džamiju nastala adaptacijom starije katoličke
crkve. Ispred zidina stajala je otvorena gradska lođa. Poviše naselja stajala je turska utvrda
u kojoj su nekoć stolovali knezovi Bribirski. U
dnu uvale Rokovače vidi se nova pravoslavna
crkva Sv. Petke. Skradin je ostao u vlasti Turaka
sve do 1647. godine kada ga ponovno zauzima
Mletačka Republika. Ova Rosacciova veduta
temelji se na veduti koju je 1571. godine za Comociov izolar izradio Božo Bonifačić, a koja je
Rosacciu poslužila kao predložak. 29x20 cm
350
765 Giussepe Rosaccio: Veduta Rovinj / Rovigno,
1598 Venecija. U svom putopisnom djelu “Viaggio da Venetia a Constantinopoli per Mare, e
per Terra,; insieme quello di Terra Santa” jednu
od svojih veduta Giuseppe Rosaccio posvetio je
gradu Rovinju. Jasno se ističe zbijena akropolska
fizionomija grada s istaknutom crkvom Sv. Eufemije na vrhu. Ispred grada, na obali, označena
je pećina Sv. Eufemije u koju su prema legendi
morski valovi nanijeli sarkofag s tijelom Svete
Eufemije (Grota de S. Eufemia). Na zapadnoj
350
766 Giussepe Rosaccio: Veduta Pula/Polla, 1598.
Venecija. Ova bakrorezna veduta nastala je u
vrijeme stagnacije u razvoju grada Pule do koje
dolazi početkom ranog Novog vijeka. Autor je
nacrtao Pulu kao omanji zbijeni grad. S morske
strane grad je opasan zidinama. U zaleđu grada
vide se ruševine antičke arene (coloseo antico)
te samostan s crkvom Sv. Mihovila. I ispred te
crkve naznačeni su ostaci antičkih građevina (ruine antiche). Pulski zaljev prikazan je s mnogo
nedostataka kao i južni poluotok ispred Pule na
kojem je naznačen Orlandov toranj te crkva Sv.
Marije od Premanture. Ova Rosacciova veduta
objavljena je u prvom izdanju Rosacciovog putopisnog djela “Viaggio da Venetia a Constantinopoli per Mare, e per Terra, ; insieme quello
di Terra Santa” iz 1598. godine. Temelji se na
veduti koju je 1571. godine za Comociov izolar
vjerojatno izradio Božo Bonifačić, a koja je Rosacciu poslužila kao predložak. 29x20 cm
350
767 Giussepe Rosaccio: Veduta Osora na otoku
Cresu, 1598. Venecija. Rosacciova veduta prikazuje nam Osor na otoku Cresu nakon posljednjeg pokušaja obnove grada tijekom 15. stoljeća.
Broj stanovnika drastično se smanjivao, pa je u
vrijeme izrade ovog prikaza imao tek oko 500
stanovnika. Istodobno s drastičnim smanjenjem
350
38
broja stanovnika rastao je broj napuštenih kuća,
pa se grad povlačio u sve užu jezgru. Rezultat
toga je i djelomično rušenje starih gradskih bedema do koje je došlo u 15. stoljeću, te gradnja
novih koji su istočni dio grada zajedno sa starom
katedralom Sv. Marije ostavili izvan gradskih zidina. Na Rosacciovom prikazu jasno vidimo suženi
opseg grada Osora, staru katedralu izvan gradskih
zidina, a na području Bijara franjevački samostan osnovan 1465. godine. Ova živa graditeljska
djelatnost potvrđuje silno nastojanje Osorana da
se održe usprkos gubitka svih značajnijih funkcija
grada. No, svi ti napori nisu mogli zaustaviti proces općeg propadanja ovog znamenitog grada.
Ova Rosacciova veduta objavljena je u prvom izdanju Rosacciovog putopisnog djela “Viaggio da
Venetia a Constantinopoli per Mare, e per Terra,
; insieme quello di Terra Santa” iz 1598. godine.
Temelji se na veduti koju je 1571. godine za Comociov izolar izradio Božo Bonifačić, a koja je
Rosacciu poslužila kao predložak. 29x20 cm
768 Thomas Allason: Picturesque Views of the
Antiquities of Pola, John Murray, London
1819. Monumentalna monografija poznatog
engleskog arhitekta, koju je posvetio londonskom Društvu diletanata. Prvi dio opisuje
Pulu i sadrži 10 lijepih litografija Trsta, Pule
i njenih spomenika te 4, kako ih autor naziva,
vinjete. Drugi dio od 40 stranica, nazvan Remarks on the Ancient and Modern History of
Istria and Dalmatia, opisuje povijest Istre i
Dalmacije. Monografija je kompletna, u velikom folio formatu (49x34cm), u originalnom kartonskom uvezu koji pokazuje tragove
korištenja, ali iznutra vrlo dobro uščuvana.
769 Vincenzo Formaleoni: Topografia Veneta ovvero
descrizione dello stato Veneto - tomo primo, Bassaglia, Venezia 1787. Opisani: Kvarnersko otočje,
Rab, Krk, Pag, Zadar. Knjiga je ilustrirana vedutom Zadranke te vedutom Osora i Kvarnera. Tvrdi
uvez sa kožnatim hrptom, 303 str., 13x19 cm.
400
770 Mali Istranin, časopis iz 1936 godine namjenjen djeci. 31 str. meki uvez, 15x23cm
8
771 Izvješće ravnateljstva o djelovanju Družbe sv.
Ćirila i Metoda za Istru, Opatija 1911. Puno
statističkih podataka o životu i ljudima u Istri.
54 str. 15x22cm.
18
772 Gruber prof.dr. Dane Povijest Istre i Spinčić
Vjekoslav narodni preporod u Istri Zagreb
1924. Vrlo zanimljiva knjiga o Istri na 312 str.
meki uvez, 15x22cm
25
773 Nezaboravna naša Istra, Zagreb 1932. Fotomonografija s uvodom i povijesnim osvrtom
na 56 strana. Krajevi, narodne nošnje i slike
iz Istre, Trsta, Goričke Rijeke i Zadra. Tvrdi,
malo oštećen uvez 20x28 cm.
50
700
39
774 Šime Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske I., Riečki Emidija Mohovića Tiskarski
Kamen. Zavod, 1864. Ljubić u ovom djelu uglavnom obrađuje stariju povijest južnoslavenskih
naroda, izvore za povijest kao i pregled srednjovjekovne književnosti do 14. Stoljeća. 348 str.,
12x17 cm
775 Viktor Car Emin, Matko Mandić, osvrt na
njegov život i rad, Samobor 1938. Ukratko o
ovom važnom narodnom preporoditelju Istre.
54 str, meki uvez, 14x20cm.
90
779 Ive Mihovilović: Trst “ etnografski i ekonomski prikaz, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb,
1946., 386 stranica.
780 Bogdan C. Novak: Trieste 1941-1954 “ The
Ethnic, Political, and Ideological Struggle, The
University of Chicago Press, Chicago and Lon18
don, 1970., 526 stranica.
20
25
ILIRSKE PROVINCIJE
781
782
776 Veli Jože po priči Vladimira Nazora, oslikao
Saša Šantel. 32 str. 18x26 cm.
16
777 Marić Milovan-Mony: Labin kroz stoljeća.
Kratka povijest Labinštine. Zanimljivo za
proučavanje ovog kraja naše domovine. Meki
uvez, 80 str, 12x17cm.
14
778
20
Oko Trsta, redaktori dr. Viktor
Novak i dr Fran
Zwitter, Državni
izdavački
zavod Jugoslavije,
Beograd, 1945.,
431 stranica i 2
karte u prilogu.
781 ILIRIJA, ŠIBENIK, zanimljivi dokument,
12.5.1810.
40
782 ILIRIJA, ZADAR, presuda suda u Zadru,
spominju se i Šibenik i Rogoznica, izvrsna
kvaliteta
40
40
783 ILIRIJA, ZADAR, proglas Dalmatinske intendature, 14.11.1810, izvrsna kvaliteta
784 ILLIRIJA, ZADAR, proglas o svratištima
i daljinarima po Dalmaciji, u miljama,
15.5.1807
60
787 ILLIRIJA, LJUBLJANA, proglas o novim
carinama u provinciji, 16.2.1811, izvrsna
50
kvaliteta
785 ILLIRIJA, PETRINJA, proglas o državnim
službenicima provincije Ilirije. 29.10.1810,
izvrsna kvaliteta
100
786 ILLIRIJA, GORICA, proglas o novim administrativnim pravilima u provinciji, 10.6.1813,
izvrsna kvaliteta
100
80
788 ILLIRIJA, Zadar proglas Dalmatinske intendanture, 22.3.1911, izvrsna kvaliteta
60
789 ILLIRIJA, LJUBLJANA, proglas ratne administracije o distribuciji sira i slame vojnim
jedinicama, izvrsna kvaliteta
90
790 ILLIRIJA, LJUBLJANA 16.3.1812. Napoleonov proglas provincijama, 840x580 mm,
izvrsna kvaliteta
150
41
DALMACIJA
791 ILLIRIJA, poziv za davanje podataka o
nekretninama u dalmaciji 1811. godine, izvrsna kvaliteta
792 ILLIRIJA, proglas policije o izdavanju i
cijenama putovnica u Ilirskim provincijama,
Zadar 27.3.1811., izvrsna kvaliteta
793 ILLIRIJA, LJUBLJANA 15.9.1810 proglas
o bolnicama pod jurisdikcijom vojnih vlasti
provincije Ilirije, izvrsna kvaliteta
30
794 R. i J. Ottens: Dalmacija, 1745.Ova karta svojevrsna je kompilacija karata Coronellija, Rossija i Nolina. Objavljena je u atlasu braće Ottens u Amsterdamu, najvjerojatnije u njihovom “Atlasu Major”
iz 1745. Karta prikazuje sve hrvatske zemlje osim
Istre, s ucrtanim upravno-teritorijalnim ustrojem.
Granice međutim, jednako kao i upravne jedinice,
otprilike prikazuju srednjovjekovno stanje prije
prodora Turaka. Tako su u području Slavonije
označene Požeška i Valpovačka županija, “Mala
Vlaška” u području Pakraca te Vojvodstvo Srijem. U Hrvatskoj južno od Save naznačeni su
Gacka, Lika, Krbava i “Caribasa” oko Lapca,
te Morlakija u području Velebita. U Dalmaciji
su naznačene srednjovjekovne županije: Nin,
Sidraga, Knin, Livno, Imotski i Paratalassia. Kao
i na većini mletačkih karata, u sastav Dalmacije
uključena je i čitava Hercegovina. Takve granice
Dalmacije nisu odraz stvarnog stanja, već pred60
stavljaju mletački stav o granici s Osmanskim
Carstvom. Mjerilo karte nalazi se u donjem lijevom uglu karte, u kartuši iznad koje nalazimo
mletačkog lava i turskog vojnika s osmanskim
štitom u pozadini. Mjerilo karte izraženo je u talijanskim, ugarskim, njemačkim i turskim miljama.
U donjem desnom uglu karte signiran je bakrorezac O. Lindeman. 64.5x54.5 cm
600
100
795 Jaillot: La Mer Mediterrannée. Spektakularan
zemljovid velikog formata s Jadranskim morem
u sredini. Alexis-Hubert Jaillot, prvi francuski
800
42
kraljevski kartograf, povećao je postojeće Sansonove zemljovide, ukrasio ih dodatnim raskošnim
kartušima i ukrasima te objavio u svojem Atlas
Nouveau u imperijalnom folio formatu 1674. Atlas je doživio nekoliko izdanja, a zemljovidi se
ističu jedinstvenom tehnikom bojanja. Bakrorez,
orig. boja, 57x85 cm, Pariz 1692. Izvrsno stanje.
796 Vincenzo Maria Coronelli: Zemljovid Zadarskog
okružja, Italija, 1688. Coronellijeva karta Zadarskog okružja (Contado) objavljena je u njegovom
atlasu “Isolario del Atlante Veneto”. Karta pokazuje dio Dalmacije između otoka Paga i Murtera, s ravnim kotarima i dijelom Like u zaleđu.
Označena je granica Zadarskog okružja, jedne
od upravno-teritorijalnih jedinica Dalmacije u
vrijeme mletačke uprave. Grad Zadar, tadašnje
upravno središte Dalmacije, posebno je označen
tlocrtom. Uz pojedine toponime osim tadašnjih
navodi i antičke nazive. Uz otoke i mjesta na obali
upisuje i neke bilješke. Tako npr. za otok Vrgadu
bilježi da je dat u posjed Francescu Damianiu
19.09.1682., dok je za otok Žirje zabilježio da je
poznat po srdeli i koraljima. Naslov karte nalazi
se u donjem lijevom uglu karte, ispisan na velikoj
zastavi iznad koje se nalazi mletački lav s grbom
Zadra. Mjerilo je izraženo u talijanskim miljama
(Miglia Italiane). 73x49 cm
1696. Karta prikazuje Boku Kotorsku koja je u
mletačkom posjedu, s izuzetkom dubrovačke Vitaljine i Prevlake. Grad Kotor Mlečani su zauzeli
1520. da bi do 1540. godine proširili vlast na čitavi
jugoistočni dio zaljeva. Sjeverozapadni dio Boke
Mlečani su zauzeli u ratu 1683-1699. Na karti
je označeno zauzimanje Herceg-Novog 1687.
Naslov karte nalazi se u gornjem lijevom uglu
karte, ispisan na zastavi uz koju nalazimo ilustracije pastoralnih motiva. Mjerilo karte izraženo
je u koracima (scala de passa). 48x74 cm
600
797 Vincenzo Maria Coronelli: Zemljovid Boke Ko- 600
torske, 1688. Coronellijeva Karta Boke Kotorske iz 1688. godine objavljena je u njegovom
atlasu “Isolario del Atlante Veneto”, objavljenom
798 Giacomo Cantelli da Vignola: La Croatia e 650
contea di Zara., Roma 1690. Ova Cantellijeva
karta objavljena je u njegovu atlasu “Mercurio
Geografico” koji je izašao u Rimu 1692. godine.
Na karti Hrvatske i zadarskog okružja prikazana
je Hrvatska južno od Save s Primorjem do rijeke
Krke. Ucrtane su povijesne granice Hrvatske
prema Bosni uz rijeku Vrbas te granice Dalmacije prema Bosni i Hrvatskoj. U prvom planu
je prikaz zadarskog okružja, kao središnjeg
dijela mletačke Dalmacije, u čijem se zaleđu
u vrijeme izrade ove karte odvijao dio bitaka
Morejskog rata koji se do 1699. godine vodio
između Mletačke Republike i Osmanskog Carstva. Reljef je prikazan sjenčanim krtičnjacima.
Ističu se “Monte Velebik” (Velebit), “Plessiuitza
Mons” (Plješivica), “Viszibaba”(Visibaba), “Petra Klek” (Klek) i “Zrinska Planina” (Zrinska
gora). Rječna mreža ucrtana je prilično vjerodostojno. Izuzetak predstavljaju rijeke Lika i
Gacka koje po Cantelliju utječu u more kod
Karlobaga. Naslov karte nalazi se u gornjem lijevom uglu u vegetacijskoj kartuši. Zanimljivo
je da je mjerilo osim u talijanskim, njemačkim
i francuskim miljama izraženo i u hrvatskim
miljama (Miglia di Croatia). Tu mjeru Cantelli
je preuzeo sa znamenite karte Hrvatske Stjepana Glavača iz 1673. godine. 75x60 cm
43
799 Cantelli da Vignola: Zemljovid Dalmacije, 1689. 1200 801 Zucchi Francesco: Salona (SOLIN) 1751.
Vrlo rijetka veduta iz knjige Illyricum Sacrum
Karta Dalmacije Cantellija da Vignole objavljena
Daniella Farlattija. 51x37.5 cm
1689. Prikazuje stari srednjovjekovni županijski
ustroj Dalmacije u granicama prije prodora Turaka. Coronelli označava sve dalmatinske srednjovjekovne županije izuzev Lučke i Pseta. Tako je
označio imena i granice Ninske županije (Nona),
Sidrage (Sidgara), Bribirske (Brebere), Primorske kasnije nazvanom Kliška (Paratalassia), Kninske (Tnena), Livanjske (Chlebiana), Cetinske
(Tzentzena) i Imotske (Imota). U kopnenom
dijelu označava županiju Liku (Liczka), Gacku
(Gouzecka ora Morlachia) i Krbavsku (Caribasa).
U legendi karte decidirano ih naziva županijama
802 Ilustracija najtemeljitije i najtočnije rekonte kaže da se prikazano područje sastoji od 11
strukcije Dioklecijanove palače nakon Adama i
županija (Le costa occidentale della Dalmatia su’
Cassasa, koju je 1909. poduzeo francuski arhegia detta Croatia Maritima e su’ divisa in undici
olog Ernest Hebrard i objavio u knjizi Spalato:
zuppanie, o contee..) te ih poimence nabraja. Za
le Palais de Diocletien. Bakrorez, dimenzije paNinsku, Sidrašku i Bribirsku županiju u legendi
pira 89x45 cm, a vedute 69x26cm. Pariz 1912.
stavlja bilješku da je područje između Zrmanje
i poznato i kao Zadarsko okružje tj. Contado di
Zara. S obzirom na iznimno malo podataka o
granicama i teritorijalnom opsegu dalmatinskih
županija, ova je karta iznimno zanimljiv izvor za
proučavanje srednjovjekovnog upravno-teritorijalnog ustroja. 88.5x62 cm.
400
803 Giussepe Rosaccio: Veduta Splita/Spalato, 1598
Venecija. Ova veduta prikazuje grad Split s njegovom užom okolicom, do Stobreča i zaljeva
Žrnovnice. Grad je prikazan unutar njegovih utvrda. Razabire se okvir Dioklecijanove palače, neke
veće palače te stolna crkva. Ispred grada vidimo
luku s dva pristaništa za brodove. Izvan utvrda
nema naznačene Donje Varoši koja je u to vrijeme
400
već postojala. Marjan je prikazan vrlo shematski s
dva sjenčana krtičnjaka na kojima se nalazi po jedna crkvica. Na zapadnom rtu označena je crkvica
350
800 Zucchi Francesco: Veduta Dioklecijanove
palače, vrlo rijetka veduta iz knjige Illyricum
Sacrum Daniella Farlattija.
80
44
Sv. Jurja. U zaleđu grada vidimo tragove antičke
Salone. Ova veduta temelji se na veduti koju je
1571. za Comociov izolar izradio Božo Bonifačić
a koja je Rosacciu poslužila kao predložak za njegov prikaz grada Splita. 29x20 cm
804 Giussepe Rosaccio: Veduta Korčule / Crvzola,
1598. Venecija. 29x20 cm
350
805 Giussepe Rosaccio: Veduta Klisa/Clissa,1598.
Venecija. Zbog izuzetnog značaja Klisa, njegova utvrda sa zaleđem obavezni je sadržaj svih
mletačkih izolara. Prikaz počinje od rijeke Jadro.
Uz Kaštelanski zaljev raspoznajemo ruševine
antičke Salone od kojih vodi cesta prema Klisu
koja spaja obalu s kliškom tvrđavom i kliškim
podgrađem (Brogo). Klis je od 1537. pod vlašću
Turaka. Stoga, osim fortifikacijskih objekata, u
prikazu grada dominira turska džamija s minaretom. Masivi Kozjaka i Mosora prikazani
su idealizirano. Uokolo Klisa vidimo ostatke
porušenih objekata kao dokument brojnih ratnih
razaranja. Ova Rosacciova veduta objavljena je
u prvom izdanju Rosacciovog putopisnog djela
“Viaggio da Venetia a Constantinopoli per Mare,
e per Terra, & insieme quello di Terra Santa” iz
1598. godine. 29x20 cm
350
806 ZADAR-DALMACIJA, oznanjenje propisa
poljskog redarstva u Kraljevini Dalmaciji,
1861., dvojezično hrvatski-talijanski, vrlo
dobro sačuvan, 59x43 cm
15
807 Giovanni Battista Rostagno: Viaggi [di] Ghiron 1300
Francesco Villa in Dalmatia, e Leuante. Torino:
G. Sinibaldi, 1668. Izuzetno rijedak putopis po
Dalmaciji. Knjiga je kompletna osim što nedostaje grafika Kandije, na stranim aukcijama
dostiže vrijednosti i više od 3000 eur. U RH
samo znanstvena knjižnica Zadar ima primjerak
ovog putopisa u svom fondu. Originalan uvez,
416 str., 23x17 cm
808 Alberto Fortis: Travels into Dalmatia, J. Rob- 1800
son, London 1778. Prvo englesko i prošireno
izdanje znamenitog putopisa talijanskog znanstvenika opata Alberta Fortisa, koji je kroz niz
pisama tj. izvještaja istaknutim znanstvenicima
širom Europe detaljno opisao floru, faunu, povijest, kulturu i običaje Dalmacije, ali i istaknute
ljude (Marulić, obitelj Vrančić, Hektorović,
Lučić, itd.). Najveće zanimanje Europe pobudilo je poglavlje o Morlacima, koje je ponukalo
mnoge kasnije putopisce na istraživanje “egzotike” naših krajeva. Englesko izdanje Fortis je
45
upotpunio i prijevodom svojeg prvog znamenitog djela, Rasprave i razmatranja o otoku Cresu
i Osoru (Saggio d’oservazioni sopra l’isola de
Cherso ed Ossero) te apendiksom i izvještajima
o Lici, Pagu i Krku. Knjiga je kompletna i u
originalnom kožnom uvezu, velikog kvarto formata i sadrži 15 preklopnih bakroreza i 2 preklopna zemljovida, 584 str. Izvrsno stanje.
809 George Wheler: Voyage de Dalmatie, de Grece,
et du Levant, Antwerpen 1689. Francusko izdanje
jednog od najranijih opisa putovanja po Dalmaciji, koje su poduzeli Englez George Wheler i francuski liječnik Jacques Spon godine 1675. i 1676.
i o kojem su obojica napisali putopise. Prema Bazali (Pregled hrvatske znanstvene baštine, MH,
1978.) “ovi su putopisi važni ne samo jer su originalni i točni, nego i zato što prvi put opisuju neke
gradove i pojave što do sada nisu bili opisani.
Putopisi sadrže odlične zemljopisne, povijesne,
etnografske i arhitektonske podatke. Odlično su
opisani naročito Zadar, Šibenik i Split. Tu je prvi
put spomenuto splitsko sumporno vrelo, a izvrsno
je opisana Dioklecijanova palača, koju zapravo i
poznamo iz onog vremena po ovim putopisima”.
Knjiga je bogato ilustrirana i između ostalog
sadrži bakrorezne vedute Zadra, Šibenika, Trogira, Splita, Dioklecijanove palače i sl. Sastoji se
od 2 toma (306 + 301 str. + nepaginirani indeks),
oktavo formata u originalnom kožnom uvezu sa
zlatnim ukrasima na hrptu. Izvrsno stanje.
810 Jean Baptiste Breton: Illyrien und Dalmatien
I-II. Oder Sitten, Gebräuche und Trachten der
Illyrier und Dalmatier, und ihrer Nachbarn: mit
36 Kupfern, theils nach Hacuets Werke, theils
nach neuen Originalzeichnungen / Aus dem
Französischen nach Hacquet, Fortis und Kassas verfassten Werke des Herrn breton; übersetst
von Janus Pannonius, Hartleben, Pesth 1816. 36
ilustracija gradova i narodnih nošnji sa područja
Dalmacije. 171+140 str., 9,5x14 cm.
500
750 811 Francesco Lanza: Antiche lapidi Salonitae
inedite, Piperata, Split 1848. 170 str, 16x24cm
80
812 Gelcich Giussepe (Gelčić Josip): Memorie
storiche sulle Bocche di Cattaro, Woditzka,
Zadar, 1880. Posveta Gelčića grofu Vojnoviću.
208 str, 17x24 cm
70
813 Alberto Fortis: Voyage en Dalmatie, Berne 1778.
Prvo francusko izdanje slavnog putopisa znamenitog talijanskog znanstvenika opata Alberta
Fortisa (1741-1803), koji je detaljno opisao dal-
850
46
matinsku obalu, otoke, gradove, kulturu i običaje.
Francusko izdanje zanimljivo je i po tome što u
njemu nalazimo “Hasanaginicu” na hrvatskom
jeziku (str.141-148, tom I) i u francuskom prijevodu. Knjiga je u 2 toma (246 + 276 str.), u
kvarto formatu i sadrži 16 bakroreza, od kojih su
2 zemljovidi. Uvez je originalan kartonski s obnovljenim kožnim hrptom. Vrlo dobro stanje.
814 Giuseppe Modrich: La Dalmazia, L. Roux, Torino-Roma 1892. Vrlo detaljan putopis talijanskog
pisca, rođenog u Zadru, jadranskom obalom od
Zadra do Kotora (Zadar, Šibenik, Split, Poljice,
Omiš, Makarska, Neretva, Pelješac, Trsteno,
Dubrovnik, itd.), ali i po unutrašnjosti (Imotski,
Vrlika, Knin, Sinj, Drniš itd.). Knjiga je u kvarto
formatu, davno preuvezana u mramorirani tvrdi
karton, kompletna s pripadajućim preklopivim
zemljovidom, 506 str.
90
obalnu liniju od rta Kumpar i Pule, preko Malog
Lošinja, Zadra, Šibenika, Splita, Hvara, Korčule,
Dubrovnika, Herceg-Novoga, Kotora pa sve do
Budve, dugačka oko 11 metara. Osim obalnih
veduta, vidi se i niz različitih brodova. Da bi što
vjernije oslikao obalu, Rieger je drvenim brodom austrijskog Lloyda putovao našom obalom,
najvjerojatnije nekoliko puta.Takav panoramski
prikaz jedinstven je slučaj panoramskog prikaza
uopće. Razlog zbog kojeg djelo izlazi u nekoliko
izdanja govori o popularnosti samog djela, kao i
više namjenskoj uporabi.Može se reći da je to jedan od prvih turističkih vodiča po Jadranskoj obali i kombinacija navigacijskih panorama i veduta
te prikazuje obalu iz srednje ptičje perspektive.
818
817
816
816 Vieko Tripković: Iz dekadence. Album slika
815 Panorama della Costa e delle isole di Dalmazia 1600
od Podno-poljskoga. Spljet, Splitska društvena
nei viaggi del Piroscafi del Lloyd Austriaco. Disštamparija (G. Laghi), 1903. Tripković je neke
egnato per ordine dello Stabilimento suddetto da
svoje radove potpisivao pseudonimom “PodnopGiuseppe Rieger Trieste, Litografia di B. Linnassi
oljski” prema lokalitetu u Dobroti “Podno polja”
e C.o / 1857.
gdje se nalazila njegova kuća. Ovdje opisuje proUmjetnik Giuseppe Rieger rođen je u Beču
padanje bokeljskog plemstva, 47 str, 15x23 cm.
(1812.), ali je veći dio života proveo u Trstu. Njegovo je djelo Panorama della Costa e delle isole
817 La Dalmazia al 31 dicembre 1806, Zadar 1909.
di Dalmazia nei viaggi del Piroscafi del Lloyd
Političko-ekonomska situacija za vrijeme NaAustriaco. Disegnato per ordine dello Stabilipoleona I i providura Dandola u Dalmaciji. Pimento suddetto da Giuseppe Rieger Trieste, Litosano talijanski. Meki uvez 196 strana.
grafia di B. Linnassi e C. o / 1857. nastalo izvan
službenih kartografskih krugova i nema obilježje
818 Jadranski Zadar i okolca, izdanje: Pomorska
klasičnih panorama.Najprije je četrdesetih gobiblioteka Jadranske straže, Split 1933. Ilusdina XIX. stoljeća naslikao panoramski izgled
trirano fotografijama, ćirilica. 64 str, 14x20 cm
obale Trsta do Pule (1845.) da bi 1850. nacrtao
12
20
18
47
819 Stjepan Antoljak: Dalmatinsko pitanje kroz
vjekove, HIBZ 1944. Odlično sačuvan primjerak, 348 str,14.5x19 cm.
25
820 Niko Andrijašević: Iz neretvanske krajine, slike
i priče. Matica Hrvatska 1907. Secesijski uvez,
posveta Andrijaševića Anti Tresiću Pavičiću.
191 str, 12,5x19 cm
20
821 Frane Bulić, Ljubo Karaman: Palača cara
Dioklecijana u Splitu, Matica Hrvatska Zagreb
1927., 285 str, 15x21 cm
20
822 Glasnik Matice Dalmatinske, prva godina, prvi
broj, u dva nastavka izdano u Zadaru 1901. Članci
i eseji raznih tema vezano za Dalmaciju.
20
823 Glasnik Matice Dalmatinske, Zadar 1903.,
druga godina, knjga II. Poznati autori, Nazor,
Tresić-Pavičić...
10
824 Lot fotografija T. Burata iz Zadra datirane na
poleđini 1891 godinom.
40
825 Vladimir Kirin: Splitska luka, 1920-te. Dimenzije kartona 18x26 cm, dimenzije razglednice
9x14 cm.
18
826 Timeleone Vedovi:Viaggio lungo le coste e
tra le isole del” Adriatico, Mondovi, Mantova
1877. Meki uvez, 443 str., u prilogu zemljovid
57x35 cm.
500
48
827 Die Jugoslawische Riviera von Sušak bis Kotor, vodič po našoj obali iz 1930 godine, puno
reklama, zemljovida i statističkih podataka.
828 Reinhard E. Petermann: Führer durch Dalmatien, Beč 1899. Detaljan putopis i vodič po
cijeloj Dalmaciji sa 165 ilustracija i 4 zemljovida i 4 plana gradova u boji. Originalan uvez
sa zlatnim slovima . 632 str. kvarto formata.
829
830
20
832 Charles Yriarte: Les Bords de L Adriatique et
le Montenegro. Hachette Paris 1878., 257 gra100
vura i 7 zemljovida, 639 str, 27x35cm, vrlo dobro očuvano, ex libris (oznaka vlasništva) na
poleđini hrbta. Yriarte, Charles, novinar, publicist, (puto) pisac (Pariz, 1832– Pariz, 1898). Autor putopisnog i kulturno-antropološkog djela Les
bords de l’Adriatique et le Monténégro: Venise,
l’Istrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Monténégro
et la rive Italienne (Paris 1878),.Knjiga je prepuna
gravura i vrlo kvalitetnih i detaljnih opisa Istre,
Dalmacije, Boke i Crne Gore.Valja Yriarteu pripisati i zaslugu da je Julesa Vernea (koji nikada nije
bio u Pazinu i Istri) oduševio i inspirirao opisom
Pazinske jame i kaštela da napiše svoj pustolovni fantastični roman Mathias Sandorf (1885.).
450
831
829 Donat Fabijanić: La Dalmazia ne’ primi cinque
secoli del cristianesimo, Tip. Vitaliani & Jancovich
succ. Battara, Zadar, 1874. 352 str. 15.5x22 cm
200
830 Giulio Menini: Passione Adriatica ricoerdi di
Dalmazia (1918-1920) Bologna, 1925. 239 str.,
15.5x23.5 cm
60
831 Dalmatien in Wort und Bild, Beč 1892. Bogato
ilustriran pregled povijesti Dalmacije iz poznate
atraktivne edicije Die oesterreichisch-ungarische
Monarchie. Dekorativan uvez sa zlatnim intarzijama. Savršeno stanje 352 str, 21x27 cm
833 T. G. Jackson: Dalmatia the Quarnero and Istria I-III., Oxford 1887., ex libris Harvard col90
lege Library. Detaljan prikaz hrvatske obale od
Istre do Kotora, bogato ilustrirano crtežima i
planovima, u prilogu zemljovid. 418+307+453
str., 16x23 cm.
450
49
života bavio se očuvanjem prirode (osnovao prvi
muzej na otvorenom u Europi) i Mediteranom, o
čijim raznim aspektima je napisao šezdesetak knjiga. Najpoznatija mu je 9-tomna knjiga o Balearima,
koju je pisao 22 godine, a osim o Trstenu napisao
je i knjige o Opatiji, Bakru, Stonu i Koločepu. Sve
knjige su mu poznate po izvrsnim ilustracijama,
od kojih Trsteno sadrži 10. Knjiga je kompletna,
folio formata, u originalnom tvrdom platnenom
uvezu ukrašenom srebrnim slovima i secesijskom dekoracijom, 36 str. Izvrsno stanje.
834 V. M. Coronelli: Zemljovid Dubrovačke Republike (Stato di Ragusi). Dubrovačko Vijeće
naručilo je izradu zemljovida od tada najboljeg
venecijanskog kartografa, Coronellija, i pružila
mu sve podatke, tako da je zemljovid izuzetno
točan i bogat toponimima i značajnim povijesnim
događajima. Ukrašen grbovima i s 2 raskošna
kartuša, vrhunsko je djelo kartografije 17. st.
Bakrorez, 59x46 cm, boja, Venecija 1690.
835 Coronelli Vincenzo: Isolar Ragusa, 1688. Na
jednom listu je veduta Dubrovnika i opisa Boke
Kotorske a na drugom listu je veduta imanja
Paštrović u Boki. 16.5x13 cm
836 Ludwig Salvator: Trsteno (Cannosa), naklada
Mercy, Prag 1897. Nadvojvoda Ludwig Salvator
(1847-1915) bio je bratić Franje Josipa. Cijelog
650
837 Ludwig Salvator: Ston (O prokopavanju stonske prevlake), naklada Mercy, Prag 1906. U
ovoj knjizi predlaže kopanje kanala pokraj Stona, kojim bi se uštedjelo oplovljavanje Pelješca.
Knjiga sadrži 5 lijepih ilustracija Stona i 4 velika plana u boji. Tvrdi platneni uvez, izvrsno
stanje, 87 str.
220
838 Dubrovnik
zabavnik
narodne
štionice
dubrovačke za godinu 1867. Vrlo rijetko! Prvo
godište! 527 str, 16.5x24 cm
100
839 Dr. Lujo Vojnović: Pad Dubrovnika, Dionička
tiskara, Zagreb 1908. Vrlo rijetka povijesna studija
prozaista i povjesničara Luje Vojnovića, brata Iva
Vojnovića, objavljena “auktorovom nakladom”
o 100-godišnjici pada Dubrovačke Republike. U
studiji, koja je prema A. G. Matošu “realistički
120
komentar Dubrovačke trilogije”, opisuje se povijest Dubrovnika na prijelazu 18-og u 19. st. i
povijest Napoleonove vladavine. Knjiga je u 2
130
300
50
toma (413 + 452 str.), u originalnom mekom, vrlo
dobro uščuvanom uvezu i sadrži često odsutni
pripadajući zemljovid. Odlično stanje.
840 Ivo Vojnović: Dubrovačka trilogija, MH, Zagreb 1902. Prvo izdanje jednog od najboljih
hrvatskih dramskih ciklusa. Originalni tvrdi
platneni uvez sa secesijskom dekoracijom i zlatnim slovima mjestimično izblijeđen, 158 str.
841 Dubrovačka trgovačka banka, Uložna knjižica
iz 20-tih godina 20 st.
842 A trilogy of Dubrovnik, Ivo Vojnovich, Graz
1921. Dubrovačka trilogija izdana u Grazu na engleskom jeziku. 143 str, meki uvez, 15x22cm.
844 Franz von Reilly: Zemljovid Slavonije (Das
Koenigreich Sklavonien). Vrlo detaljan zemljovid Slavonije i Srijema s mnogo toponima.
30
Bakrorez, boja, 20x29 cm, Beč 1790. Snažan
otisak, široke margine, izvrsno stanje.
90
8 845 Lasor a Varea: Osijek i Sulejmanov most (Vero
disegno del famoso ponte e fortezza di Esseck).
Prikaz Osijeka pod Turcima i slavni most preko
Drave, čije je rušenje 1664. proslavilo Nikolu
20
Zrinskog. Bakrorez, 18x30 cm, Padova 1713.
Snažan otisak, izvrsno stanje.
180
846 Matthaus Merian: Veduta Osijeka. Mjesto izdavanja: Njemačka; 52x37 cm. Matthaus Merian
(1593-1650) njemački topograf, grafičar i izdavač.
Studirao je u Zurichu, a radio u Frankfurtu. Njegovo najpoznatije djelo je “Theautrum Europeam...”
400
koje je u razdoblju od 1629. do 1718. doživjelo više
izdanja te “Archeologica Cosmica” također s više
izdanja izdatih u razdoblju od 1638. do 1649.
300
SLAVONIJA
843 Johann van der Bruggen: Regnum Slavonia,
Augsburg 1740. Rijedak zemljovid Slavonije
koji obuhvaća i sjeverozapadnu Hrvatsku (Zagreb, Zagorje, Varaždin). 24x33,5 cm
51
ZAGREB I OKOLICA
847 Stolna crkva u Djakovu: U slavu pedesetgodišnjice
biskupovanja svoga pokrovitelja ... Josipa Jurja
Strossmayera. / La cathedrale de Djakovo : en
l’honneur du cinquantenaire de l’eveche de ...
Josip Juraj Strossmayer. Izdano sa: Josip Vancaš:
Gradjevni opis crkve / Description architecturale
de l’eglise cathedrale. Izdanje JAZU Zagreb,
1900. Tiskom i nakladom češke grafičke udruge
“Unie”, Prag 1900.Knjiga je pisana usporedno
na hrvatskom i francuskom jeziku, ima 79 str.,
11 listova s tablama (od toga 1 presavijen), ,bibliofilsko izdanje, dimenzije: 33x44.5 cm
848 Osmrtnica, Josip Juraj Strossmayer, biskup
bosansko-đakovački i srijemski, izdaje Stolni
kaptol. Biskup Strossmayer umro je u Đakovu,
08. travnja 1905. godine u 91. godini života.
Pokopan je u kripti đakovačke katedrale.
29x23 cm
849 Agramer politische Zeitung 1830. godište, 103
broja, 5. godište časopisa, vrlo rijetko, 416 str
+ zemljovid, 21x 27cm.
120
850 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1815, Franjo Župan, Zagreb. 17x20 cm
100
851 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1835, Franjo Župan, Zagreb. 12,5x19 cm
100
852 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1839, Franjo Župan, Zagreb. 12,5x19 cm
100
853 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1840., Franjo Župan, Zagreb. 12,5x19 cm
100
200
280
52
854 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1842., Franjo Župan, Zagreb. 12,5x19 cm
855 Zagrebački kalendar / Zagrabiense Calendarium 1843., Franjo Župan, Zagreb. 12,5x19 cm
100 860 Adolf Hudovski: Zagreb i okolica. Kažiput za
urodjenike i strance, Dionička Tiskara, Zagreb
1892. Stari vodič Zagreba, izdan kao “upute
za dolazak i boravljenje u gradu”, namijenjen
100
domaćima i strancima napisao je gradski vijećnik
i veliki financijski stručnjak. Jedan od prvih
vodiča po Zagrebu. Sadrži preklopni plan Zagreba, 43 slike i dva nacrta. 96 str, 13x18,5 cm.
856 Luna Agramer politischen zeitungt 1840.
Franjo Župan Zagreb, 444 str, 14.5x21 cm,
vrlo rijetko.
100
857 Luna Agramer politischen zeitungt 1841.
Franjo Župan Zagreb, 440 str, 14.5x21 cm,
vrlo rijetko.
100
858 Luna Agramer politischen zeitungt 1842.
Franjo Župan Zagreb, 460 str, 14.5x21 cm,
vrlo rijetko.
100
859 Zagrebački katolički list 1856., 7. godište, 420
str, 23x29 cm
70
861 Emil Lastowski: Stari i novi Zagreb, Braća
hrvatskog zmaja, svezak XXXIX, Zagreb
1925. Originalan uvez, 320 str, 14x20 cm
25
862 Franjo dr. Bučar Povijest Hrvatskog Sokola-Matica u Zagrebu. Zagreb 1925. Puno zanimljivog
teksta i slika iz povijesti sokolske organizaije u
Zagrebu. Meki uvez, 68 str. 23x30cm.
25
863 Mali statistički priručnik grada Zagreba, III
godište 1934. Izdalo Gradsko poglavarstvo Zagreb. Uvršteni su i podaci za 1932. godinu. 120
str, mnoštvo grafikona, 9,5x12 cm.
60
10
864 Što treba znati o Zagrebu, džepni vodič s mnoštvom
podataka i zanimljivim filmskim reklamama.
14
53
865 Emilij Laszowski: Povjesni spomenici plem.
općine Turopolja nekoć zvane “Zagrebačko
polje”, Zagreb 1904.-1908. U četiri sveska,
preko 2650 stranica, odlično uščuvano,
18x24.5 cm.
100
868 Veduta Zagreba nakon potresa 1880, objavljena 27.10.1880. u Illustrated London News.
Na veduti su panorama Zagreba i 13 prizora
potresa (Katedrala, Harmica, sv. Katarina, itd.).
Na poleđini detaljan opis potresa. Dimenzije
41x57 cm, snažan otisak.
70
BOSNA I HERCEGOVINA
866 Demeter Görög: Zagrebačka županija (Comitatus Zagrabiensis). Zemljovidu je u posebnom okviru dodana i Lika. Iz kasnijeg izdanja
prvog atlasa hrvatskih županija. Litografija,
29x24 cm, orig. boja, Budimpešta oko 1815.
867 I. Zasche: Panorama Zagreba. Naslovni grafički
list iz poznate mape Park Jurjaves (Maksimir),
Beč 1853. Rijetki prikaz Zagreba iz polovice
19. stoljeća. Dimenzije 25x32,5 cm. Pod staklom u vrlo lijepom starom drvenom okviru.
50
869 Cantelli da Vignolla: Zemljovid Bosna. Roma
1689. Za nas je vrlo važna karta talijanskog
kartografa Giacoma Cantellia da Vignole : Ill
regno della Bossina, diuso nelle sur Proinciae
principali, koja je nastala u Rimu 1689. god., a
na kojoj je prvi put prikazana Bosna i sjeverni
dio Hercegovine kao samostalne pokrajine.
Bosna je podijeljena na gornju (Bossina su150
periore ) i donju (Bossina inferiore), dakle
to je prva regionalna karta BiH. Pored svoje
nepreciznosti ona je vrhunsko dostignuće
kartografije tog vremena. 62 x 48 cm
500
54
870 Franz Schraembl: Das Koenigreich Bosnien,
und die Herzegovina, Beč 1788. Zemljovid u
dva dijela, svaki dimenzija 86.5x66 cm.
500
872
kod Sarajeva, koja su trajala od 1893. do 1896.
godine. Ovo senzacionalno otkriće krajem 19.
vijeka dovelo je do održavanja međunarodnog
kongresa arheologa i antropologa u Sarajevu u
kolovozu 1894. godine
871
871 Martin Nedić: Razgovor koga Vile Ilirkinje
imadoshe u pramalitje godine 1835. U Karlovcu, Tiskom Ivana Nep. Prettnera.Nedić, Martin (Tolisa, 1. travnja 1810. - 26. svibnja 1895.)
Pjesnik i povjesničar, prvi ilirac iz Bosne. Š
kolovao se u Kraljevoj Sutjesci, Subotici, Szolnoku, Vacu i Đenđešu. Završio je studij filozofije
i teologije.Graditelj je (u ono vrijeme) prostorno
najveće crkve u Bosni, crkve Uznesenja blažene
Djevice Marije u Tolisi (1864.). Brinuo se za
razvoj prosvjete i kulture u Bosni. Surađivao je s
Ljudevitom Gajom, biskupom Strossmayerom,
fra Grgom Martićem i drugim značajnim osobama svojega doba.Bio je definitor i provincijal
Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Odlikovan je turskim ordenom Međidije trećega reda i
ordenom Osmanije. Odlično sačuvan primjerak,
originalan uvez! 31 str., 11.5x19 cm
150
872 Die Neolithische Station von Butmir, bei Sarajevo in Bosnien. Herausgegeben vom BosnischHercegovinischen Landesmuseum. Ausgrabungen in den Jahren 1893-1894-1896. Bericht von
W. Radimsky. Vorvort von M. Hoernes. Wien:
Adolf Holzhausen, 1895-1898., u 2 knjige, veliki folio format, 45.5 x 34 cm. Prva knjiga:
Wien, 1895., 1 plan, 20 tabli u boji, 85 ilustracija u tekstu. Druga knjiga: Wien, 1898., 1 plan,
19 tabli u boji, 47 ilustracija u tekstu. Rezultati iskopavanja neolitskog nalazišta u Butmiru
900
873 Johann von Asboth: Bosnien und die Herzegowina. Reisebilder und Studien. Alfred
Hölder Hof- und Universitäts-Buchhändler.,
Wien. 1888., ilustrirano, vrlo dobro očuvan
primjerak, 267 str, 21x28 cm.
50
874 Vjekoslav Klaić: Bosna, Matica Hrvatska, Zagreb
1878. Ilustrirano slikama, u prilogu veliki preklopni zemljovid BIH. 239 str, 15.5x22.5 cm.
70
55
878 Grupa autora: Povijest hrvatskih zemalja Bosne
i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Knjiga I, izdalo Hrvatsko kulturno
društvo Napredak iz Sarajeva 1942. Posvećeno
prvoj godišnjici obnove NDH. Tvrdi uvez, 854
str, odlično uščuvano.
879 Heinrich Renner: Durch Bosnien-Hercegovina, Berlin 1897. Savršeno očuvani primjerak
važnog putopisa kroz BIH, bogato ilustrirano
slikama, crtežima (W. L. Arndt, E. ArndtČeplin) fotografijama. 567 str, 18.5x26 cm.
875 Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu ili kratak
put u onu krajinu, učinjen 1839-40. po Jednom
Domorodcu, Zagreb 1938. Jedna od najboljih
proza našeg ilirskog doba. Drgo izdanje, 80 str,
14x21 cm.
15
876 Aleksije Olesnicki: Bosanska vojska pod
zapovjedništvom Bećir-paše Čengića u ruskoturskom ratu god. 1737, separat iz Rada JAZU,
knjiga 269, 1940., stranice 111-150, novi uvez.
15
877
878
879
877 Ćiro Truhelka: Studije o podrijetlu, Matica
Hrvatska Zagreb 1941. Etnološka razmatranja
iz Bosne i Hercegovine, 136 str, 14x20 cm.
80
110
SLOVENIJA
880 A.H. Jaillot/S. Sanson: Partie du Cercle
D’Autriche ou sont les Duchés de Stirie, de Carinthie, de Carniole... (Karta Štajerske, Koruške,
Kranjske...). Detaljna karta Slovenije, ali i
Hrvatske do Gradiške na istoku i otoka Raba
na jugu u imperijalnom folio formatu iz jednog od najspektakularnijih atlasa uopće (Atlas
Nouveau), u kojem je Jaillot preradio i povećao
karte najpoznatijeg francuskog kartografa Sansona. Bakrorez, originalna boja, Pariz 1681.
Čvrst papir, snažan otisak, 86 x 54 cm
10 881 M. Merian: Kranj (Krainburg). Bakrorez iz
Theatrum Europeum. Snažan otisak, izvrsno
stanje, 19,5x30 cm, Frankfurt oko 1660.
400
110
56
882 Joseph des Zweyten römischen Kaysers Gesetze und Verfassungen im Justizfache Für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob und
unter der Enns, Steyermark, Kärnten, Krain,
Görz, Gradiska, Triest, Tyrol und die Vorlande,
izdavač Klagenfurt, Laybach, I.A. Kleinmayr,
1786. Zakonodavstvo i ustav u pravosuđu,
376+15 str, 11,5x17 cm
883 Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska (Prirodoznanski, politični in Kulturni opis), Matica Slovenska, Ljubljana 1901. i Vojvodina Kranjska
(Zgodovinski opis), Ljubljana 1902. Dvije knjige uvezane zajedno, a predstavljaju vrlo detaljni i bogato ilustrirani opis svih aspekata
Kranjske. Tvrdi kartonski uvez, kvarto format,
vrlo dobro stanje, 265 + 211 str.
180 886 Poezije doktorja Franceta Prešerna, uredio
Luka Pintar, opremio i ilustrirao A. Karpellus,
Kleinmayr ; Bamberg, Ljubljana, 1900, VIII +
244 stranice, platno, originalni uvez. Prvo ilustrirano izdanje Prešernove poezije.
200
90
884 Jugoslovanska žena za narodovo svobodo, uredio Alre, Ljubljana 1919. Meki uvez, 28 str.,
15x23 cm.
10
885 Problemi malega naroda, spisal Abditus (Albin Prepeluh). Izdavač Slovenska socijalna
matica, Ljubljana 1918. Knjižnica socijalnih in
političnih spisov, svezak 1. Meki uvez, 44 str.;
16x24 cm.
12
887 Anton Aškerc: Nove poezije, Kleinmayr ; Bamberg, Ljubljana 1900. 222 str, 12x17 cm
12
888 Simon Gregorčić: Poezije IV., Narodna tiskara
v Gorici 1908. Lijep secesijski uvez, 176 str,
12x17 cm.
14
889 SimonGregorčić:PoezijeI.svezak,Jugoslovanska
knjigarna Lubljana 1919. Gregorčičev životopis
napisao Ivan Dornik. 140 str, 11x14 cm.
14
890 Oton Župančić: Čaša opojnosti, drugo izdanje,
L. Schwentner Ljbljana, 1911. 132 str,
10x13,5 cm
14
57
894
891 Oton Župančič: V zarje Vidove, L. Schwentner
Ljbljana, 1920. Knjiga još ne razrezana, nedostaje zadnja korica. 94 str, 12x16 cm
12
892 Ivan Cankar: Grešnik Lenart, življenjepis otroka. Izdanje L. Schwentner, Ljubljana 1921. 114
str, 14x19 cm.
12
895
893 SLOVENIJA-Razni dokumenti, vojnog karaktera, letci, Koruški plebiscit, Istra... itd. vrlo
zanimljiv lot
894 SLOVENIJA- Koruški plebiscit, razni letci
ukupno 29 komada, izuzetno zanimljivo i
vrhunska kvaliteta, vrlo zanimljiv lot
895 U Puli je nakon rasprave pred takozvanim Posebnim sudištem za zašitu države osuđen i strijeljan
17. listopada 1929. godine istarski omladinac i
rodoljub Vladimir Gortan, 25-godišnji seljak iz
Berma. Njegove prijatelje Živka Gortana, Viktora
Bačca, Dušana i Vjekoslava Ladavca fašistički
je sud osudio na strogu tamnicu od 30 godina.
Premda su u Pulu upućene mnogobrojne molbe
za pomilovanje iz mnogih slobodoljubivih zemalja svijeta, talijanske fašističke vlasti ostale su
gluhe na te prosvjede i sud je donio već unaprijed
100
pripremljenu osudu. Rasprava je održana u zaista
neobičnim okolnostima i završena istoga dana
kad je počela. Smrtna osuda izvršena je istom
brzinom, samo 24 sata nakon donošenja osude, i
to hicima u leđa, kako su to inače činili talijanski
fašisti. Tim smaknućima fašisti su htjeli dati Istri
zastrašujući primjer kako bi se jednom zauvijek
izbila svaka pomisao da u tim krajevima pod talijanskom vlašću mogu postojati Hrvati ili Slovenci. Talijanski fašizam donio je 6. studenoga 1926.
Zakon o zaštiti države na temelju kojeg je osnovano Posebno sudište i stvoren zakonski instrument
koji mu je omogućivao suđenje i izricanje kazni
protivnicima režima. Presude su u Istri od 1927.
do 1932. odvele na robiju 106 Hrvata i Slovenaca,
a petoricu u smrt. Gortan i njegovi prijatelji nisu
mogli silom zatomiti svoje nacionalne osjećaje i
zaboraviti svoje podrijetlo. Ljubav prema svojoj
pravoj domovini i nacionalnoj pripadnosti morali
su platiti životom ili teškom tamnicom. (HRTarhiva) Spomen-plakat i osmrtnica izdana u Lju650
bljani. 35x48 cm.
30
58
SRBIJA
896 Cantelli da Vignolla: Zemljovid Srbije. Roma
1689. Ova Cantellijeva karta objavljena je u njegovom atlasu “Mercurio Geografico” koji je u
Rimu tiskao Giacomo Rossi 1692. godine. Nastala je na temelju podataka koji su do tada sakupljeni u rimskim arhivima, te iz putnih izvještaja
trgovaca i svećenika koji su dolazeći u Rim
donosili nove podatke o zemljama Osmanskog
Carstva. Naime, ovaj vrsni kartograf i geograf,
uglavnom je radio za potrebe papinske države, a
kasnije i kao službeni geograf kneza od Modene.
Karta je nastala u vrijeme austro-turskih ratova
na području Srbije kada se ona nalazila pod turskom vlašću. Karta prikazuje podjelu Srbije na
crkvene administrativne Jedinice (episkopije):
beografsku, smederevsku, nišku i skopsku. U
gornjem desnom uglu u kičenoj baroknoj kartuši
nalazi se posveta karte kardinalu Alfonsu Litti:
“Alla Ill(ustrissi)mo, e Rev(endissi)mo Cam(er)
a Ap(osto)lica...” Naslov karte nalazi se u baroknoj kartuši ukrašenoj ratnim i pobjedničkim
simbolom: orlom, kacigom te ratnim zastavama.
Mjerilo je izraženo u talijanskim, francuskim i
njemačkim miljama. 62x 48cm
897 J.B. Homann: Danubii Pars Infima. Detaljan
prikaz Srbije i Dunava od Beograda do Crnog
mora. Bakrorez, orig. boja, 55x47 cm, Nürenberg oko 1700.
898 Johann Christoph Weigel: Karta novih granica
Karlovačkog mira iz 1699. Mappa der zu Carlowitz geschlossenen und hernach durch zwey
450
gevollmächtigte Commisarios vollzogenen Karserlich-Turkischen Gräntz=Scheidung so in dem
früh Jahr 1699 angefangen und nach verfliessung
26. Monaten vollendet worden Johann Christoph WeigelKarta prikazuje nove granice između
Osmanskog Carstva i Habsburške Monarhije
utvrđene mirom u Srijemskim Karlovcima, koji
je sklopljen 1699. godine nakon završetka još jednog austro-turskog rata. Novim je razgraničenjem
u sastav Hrvatske vraćena Slavonija, Lika, Krbava
i Banska krajina. Uz rub karte nalaze se planovi
važnijih utvrda: Gradiška, Slankamen, Morović,
Osijek, Petrovaradin, Beograd, Brod, utvrđeni
klanac u Erdelju, stijena Filibe na rijeci Maroš, Jasenovac, Dubica, Kostajnica, Gvozdansko, Novi,
Slunj, Bihać, Dežnik i Borićevac. Karta je nastala
kao sažetak detaljne karte osmansko-habsburškog
razganičenja u 24 lista koju je 1699. godine izradio habsburški vojni topograf Johann Christian
Müller. Naslov se nalazi u donjem dijelu karte u
jednostavnom pravokutniku. 45x 35.5 cm
300
899 de Fer: Belgrade. Prikaz grada iz poluptičje 70
perspektive. U lijevom kartušu opis grada “koji
su po nekoliko puta osvajali Turci i kršćani.
90
Danas u turskoj vlasti.” Bakrorez, 25x15 cm,
papir 40x28 cm, dobar otisak, Pariz 1705.
59
na: „s jagodama okruglim, s jagodama okruglasto
duguljastim i po potrebi s jagodama sasvim duguljastim“.Ovo je prva knjiga o ovoj tematici izašla
na srpskom. Izašla je u dva dijela, a mi predstavljamo prvi dio tiskan 1816 godine, tvrdog, originalnog uveza 13x21 cm. s 372 stranice.
900 Jakob Koppmayer: Šabac. Bakrorez, 17x30
cm, Augsburg oko 1690. Vrlo rijedak prizor
Šapca s legendom. Dobar otisak i stanje.
110
903 Georgije Magarašević: Kratka vsemirna istoria,
Budim, 1831. Litografija Georgija Magarašević,
169 str., 13x20.5 cm
120
904
905
906
901 Majstorska diploma sa vedutom grada Srijemska Mitrovica iz 1818., diploma je pečaćena s
originalnim žigom. 49.5x40 cm
902
Prokopije Bolić, Savršen vinodelac. Vrlo rijetka i važna
knjiga koja je tiskana u Budimu
1816. U knjizi je opisao 35 sorti
koje su se uzgajale u Srijemu,
imenovao ih, prikazao njihove
botaničke, a za jedan broj i
privredno-tehnološke karakteristike. Autor je po „licu i stroju
jagoda i grozdi“ klasificirao
sorte na: „grožðe sa jagodama
plavetno crnim, grožðe sa
jagodama čaðavim, grožðe sa
jagodama crnim duguljastim,
grožðe sa jagodama rumenim
kao ružica i grožðe sa bijelim
jagodama, koje se ili zeleno
ili žuto prelivaju”. Zatim ih je,
prema obliku bobice, sortirao
250
90
904 Dositej Obradović: Mezimica, Budim 1818.
Prvo izdanje! Dositej Obradović (1742.-1811.)
je srpski prosvjetitelj i reformator revolucionarnog razdoblja nacionalnog buđenja i preporoda.
232 str., 11.5x18.5 cm
200
905 Novi zavjet gospoda našega Isusa Hrista, prijevod Vuk Stefanović Karađić 1857 godine.
Tiskan u Berlinu u tiskari Trović i sin. Uvez
oštećen, nedostaje hrbat, 607 str. 13x21cm.
70
906 Vuk Stefan Karadžić: Novi zavjet gospodina
našega Isusa Hrista, i Đuro Daničić: Psaltir Davidov, drugo izdanje, Beč 1864. 554 str.+135
str., 13x20 cm
100
60
907 Serbische Erzählungen, Lazar Lazarević, negdje oko 1880. godine izdano u Leipzigu, meki
uvez, 108 str, 15x10 cm.
908 Uputstva za izbore Demokratske stranke izdano
u Beogradu 1920. Meki uvez, 28 str. 11x15 cm.
909 Ferdinand Lasal: O suštini ustava dva predavanja s dodatkom, preveo Nikola Marković.
Srpska narodna zadružna štamparija, Novi Sad
1875. 79 str, 12x19 cm
910 Nacrt programa demokratske stranke, Beograd
1920.14 str, 17x22 cm
911 Lazar Mirković, sv. Naum Ohridski, životopis
sv. Nauma i pregled dosadašnje literature tok
sadržaja. Sremski Karlovci 1924, meki uvez
33str, 13x20 cm.
912 Boško Strika: Karadjordjeva Topola, treće izdanje knjižice u kojoj je navedena genealogija
Karađorđevića, njihova kratka povijest itd.
Meki uvez, 47 str, 13x20 cm.
10
913 Kosta Strajnić: Srpske zadužbine, Ćelap i Popovac, Beograd, 1919., 27 stranica teksta i 40
10
slika. 16x23 cm
25
16 914 Petar Kočić: Jazavac pred sudom, tiskano u Beču
Edition Slave, meki uvez 48 str. 19x12 cm.
10
915 Dušan M. Boginović: Sokolstvo i narodna
vojska, Štamparija Glavnog saveza srpskih
zemljoradničkih zadruga, Zagreb 1927. Prva
16
knjiga Sokolskog bukvara, 88 str, 14x20 cm.
14
10
916 O sokolstvu, svezak I. godina I., predavanje
brata dr. Nikole Mrvoša održanog 16.02.1923.
u Novosadskom sokolskom društvu. 37 str,
15x23 cm
10
917 Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI, XVII
i XVIII veku od Jovana Radonića, Matica srpska, Novi Sad, 1909., 382 str, tvrdi uvez.
10
250
61
918 Milutin Milanković: Kroz vasionu i vekove, pisma jednog astronoma, Matica srpska, Novi Sad,
1928., 212 str., tvrdi uvez. Milutun Milanković
bio je građevinski inženjer, klimatolog, astronom, osnivač Katedre za nebesku mehaniku na
Sveučilištu u Beogradu i svjetski uvažavan znanstvenik, rodom od hrvatskih Srba. Poznat je po teoriji ledenih doba, koja povezuje varijacije Zemljine
orbite i dugoročne klimatske promjene. Ova teorija
je poznata pod imenom Milankovićevi ciklusi.
922 Prota Matija Nenadović “ Memoari, priredio
Vladimir Dedijer, IRO “Rad”, Beograd, 1980.
40
Prota Matija Nenadović bio je značajna ličnost
prvog srpskog ustanka. 363 str., 14x20 cm
15
923 Laszlo Hadrovics: Srpski narod i njegova crkva
pod turskom vlašću, Nakladni zavod Globus,
Zagreb, 2000. 177 str., tvrdi uvez s ovitkom,
nova knjiga. Dodan opširni pogovor Radoslava
Katičića. Prijevod s francuskog originala, izdanog u Parizu 1947.
16
924 Nova iskra, ilustrovani list, broj 4 godina III,
urednik P.J. Odavić. Beograd 1901. 128 str,
27x35 cm
10
925 Rad i imenik Matice Srpske iz godina 1903. i 1905.
Izvještaji o radu, popisi članova po gradovima,
diskusije i rasprave o pojedinim radovima.
20
919 Aleksandar Deroko: Srednjevekovni gradovi
u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Prosveta,
Beograd, 1950., brojne fotografije i ilustracije,
1 veća karta srednjovjekovnih gradova. Fundamentalno djelo iz ovog područja. 214 str., veći
format “ 32x25 cm.
150
920 Svetozar Marković: Srbija na istoku, fototipski
reprint prvog izdanja iz 1872., izdavač Kulturni
centar, RJ “Privredna knjiga”, Gornji Milanovac, 1984. Meki uvez, 160 str., 15x21 cm.
20
921 Leopold Ranke: Istorija srpske revolucije, fototipski reprint prvog izdanja iz 1864., izdavač
Kulturni centar, RJ “Privredna knjiga”, Gornji
Milanovac, 1984. Ranke je knjigu pisao na osnovi podataka dobivenih od Vuka Karadžića.
Meki uvez, 226 str., 15x21 cm.
20
62
926 Narodne novine, list za narodno prosvjećivanje
1908. i 1909. Kompletna godišta tvrdo uvezana 384+400 str. urednik Živojin Dačić. Sadrži
pjesme, pripovjetke, o školi, gospodarstvu,
uzgoju stoke, pouke o zdravlju itd.
20 931 Opštinske novine, službeni organ opštine grada
Beograda iz 1929 godine, br. 21. Puno fotografija grada, privrednih događanja, članaka na temu
aarhitekture itd. Vrlo zanimljivo za proučavanje
povijesti Beograda. Odlična kvaliteta.
927 Novi život 11 brojeva časopisa pod direktorom
Ljubom Jovanovićem iz 1921., 1924. i 1925.
Obrađuje dnevnu politiku, financije, prosvjetu
i književnost.
10
928 Budućnost, časopis iz 1922., brojevi 2, 6, 8, 9.
Urednik Milan Rajić. Obrađuje privrene teme,
agrarnu reformu itd. Dobar izvor podataka za
proučavanje povijesti Kraljevine Jugoslavije.
10
929 Sloboda, srpski narodni kalendar za godinu 1927.
Izdano u SAD-u od organizacije srpskih emigranata. Zanimljivi tekstovi, dobra kvalteta.
10
930 Život i rad, književni časopis iz razdoblja 19291936, 14 brojeva. Urednik Milan Rajić, odlična
kvaliteta.
4
932 Opštinske novine, službeni organ opštine
grada Beograda iz 1930. godine, brojevi 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Odlična kvaliteta.
16
933 Beogradske Opštinske novine, službeni organ
opštine grada Beograda iz 1931. godine, 18
brojeva. Odlična kvaliteta.
40
934 Ruski arhiv, časopis za politiku, kulturu i
privredu Rusije, Beograd 1934. Glasilo ruskih
emigranata u Jugoslaviji nakon revolucije u
Rusiji. Dobra kvaliteta.
8
935 Serbski pesme od National songs of Serbia, izdanje Owen Meredith, London 1961. Razne narodne
pjesme prevedene na engleski s opširnim uvodima. Bitka na Kosovu, ali i Hasanagica. Zanim20
ljivo. Tvrdi uvez, preko 140 str. 11x17 cm.
200
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
180
File Size
5 640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content