close

Enter

Log in using OpenID

Dear SARMa partners,

embedDownload
Poštovani,
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije (Livno) u suradnji sa Hrvatskim
Geološkim Zavodom Vas poziva na regionalnu radionicu koja će se održati u Livnu.
Radionica je namijenjena donositeljima odluka na županijskim i entitetskim razinama vlasti,
ali i koncesionarima i drugim zainteresiranim stranama. Cilj radionice je, uz prezentaciju
lokalnog i regionalnog stanja u branši rudarstva i geologije, također upoznati sudionike sa
samim projektom SARMa, EU legislativom i aktualnim trendovima u branši rudarstva i
geologije, posebice koji se tiču reciklaže i prezentacije dobrih praksi, ali i planiranja održivog
snabdijevanja kamenim agregatima. Radionica će također biti prilika za stvaranje čvršćih veza
sa domaćim kolegama i razmjenu iskustva.
Radionica će se održati u Livnu dana 12. i 13. listopada 2011 u PTC Forum Splitska b.b.
Livno.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na na radioici molimo Vas da popunite
registracijski obrazac koji se nalazi u prilogu i pošaljete ga na fax broj: 00387 34 200 904 ili
putem mail-a na [email protected] do 01. listopada 2011.
Za one koji su zainteresirani za sudjelovanje na oba dana radionice (predavanja + terenska
posjeta kamenolomu) predlažemo da rezervirate smještaj u jednom od sljedećih smještajnih
kapaciteta:
Hotel Park
http://hotelpark-livno.ba/
Motel Bacchus
http://www.ptcforum.ba/motel.php
Hotel Dinara,
http://www.dalmacijaski.com/hoteli/kupres/268-hotel-dinara-livno
Nekoliko informacija o projektu:
Na projektu sudjeluje 14 partnera iz različitih zemalja EU kao i iz zemalja kandidata i
potencijalnih kandidata za članstvo. Vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt se
bavi održivim upravljanjem kamenim agregatima uzimajući u obzir različite relevantne
faktore kao što su legislativa i mineralne politike, eksploatacija i briga za okoliš, ilegalni
kamenolomi, recikliranje, primjeri dobre prakse, održivo snabdijevanje, preporuke za
donositelje odluka i kreatore politika itd. Detaljnije informacije se mogu pronaći na službenoj
web stranici projekta: www.sarmaproject.eu
REGIONALNA RADIONICA U LIVNU 12.i 13.10.2011
12.10.2011. (srijeda)
Tematska predavanja i diskusija
09.30. - 10.00.
Registracija sudionika
10.00. - 10.30.
10.30. – 10.50.
10.50. – 11.10.
Otvaranje radionice i pozdravni
govori
Zoran Brešić, Uprava za
inspekcijske poslove
Hercegbosanske županije
Stjepan Mijač, Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i
industrije, Šef odsjeka za
rudarstvo
11.10. – 11.30.
Mladen Rudež, Federalno
ministarstvo okoliša i turizma,
Pomoćnik ministra za izdavanje
okolišnih dozvola
11.30. – 12.00.
Pauza za kavu
12.00. – 12.20.
12.20. – 12.40.
12.40. – 13.00.
13.00.- 13.20.
13.20-13.40.
Željko Knezovic, Sijenit d.o.o.
Posušje
Alojz Filipović, Federalni
geološki zavod, Sarajevo
Slobodan Miko, Hrvatski geološki
zavod,
Begajeta Habota, Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i
industrije, Odsjek za geologiju
Ramo Kurtanović, Federalni
zavod za geologiju
1. Ivana Šimić, Pomoćnica
ministra za poduzetništvo, obrt i
razvoj u Ministarstvu gospodarstva
Hercegbosanske županije
2. Premijer Vlade Hercegbosanske
županije ili Ministar gospodarstva
HBŽ
3. Predstavnik Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i
industrije
Zakonska regulativa koja se odnosi
na rudarstvo i geološka
istraživanja u HB županiji
Zakonsko uređenje oblasti
rudarstva u Federaciji BiH
"Postupak izdavanja okolišne
dozvole za kamenolome" Zakonski
temelji i primjeri iz prakse u
Federaciji BiH/BiH.
Prezentacija studije Prekogranična
razmjena agregata između
Hercegbosanske županije i
Splitsko-dalmatinske županije i
mogućnosti razvoja
Magmatske stijene Federacije BiH
kao tehničko-građevni kamen
Parametri proizvodnje kamenih
agregata u RH
Stanje geoloških istraživanja na
području F BiH
Raspored površinskih kopova i
utvrđivanje kvaliteta mineralne
sirovine
13.45. -15.00.
Pauza za ručak
15.00. - 15.20.
Slavko Šolar, Geološki zavod
Slovenije
15.20. – 15.40.
15.40. – 16.00.
16.00 – 18.00
19:00
13.10.2011.
(četvrtak)
Vladimir Simić, Univerzitet u
Beogradu, Rudarsko-geološki
fakultet
Slobodan Miko, Hrvatski geološki
zavod
Diskusija
EU komunikacije, mineralna
politika
Projekt SARMa - Prezentacija
radnog paketa 3, (Eksploatacija i
briga za okoliš, ilegalni
kamenolomi,recikliranje)
Projekt SARMa - Prezentacija
radnog paketa 4, Regionalne i
državne aktivnosti na održivom
upravljanju kamenim agregatima,
planiranje održivog snabdijevanja
1. Primjer uspješne privatizacije,
Kovilovača d.o.o. Despotovac,
Srbija,
2. Kako spriječiti ilegalnu
eksploataciju, Slavko Šolar,
Geološki zavod Slovenije
3. Tko će prvi otpočeti sa
reciklažom
4. Mineralni resursi kao put u bolju
budućnost,
5. Federalni zakon o rudarstvudomena kantona
Zajednička večera
Terenski posjet nekom od kamenoloma na području
Hercegbosanske županije – primjer dobre prakse
09.00.h – 10.30.
Kultura, Samostan i muzej Gorica, Livno
11.00.h – 12.30.
Priroda – Eko selo Grabovica, Tomislavgrad
13.00.h – 14.30.
Posjeta kamenolomu «Begluci Istok»,
Tomislavgrad, «Promet Šarac» d.o.o.
Tomislavgrad
15.00.h
Ručak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content