close

Enter

Log in using OpenID

Broj:11-37-14-1936/13 Datum: 14.11.2013. godine Na temelju

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Kneza Mutimira bb, 80101 Livno
tel: 034/202-162, 204-899, fax: 034/202-189
e-mail: [email protected]
PU Bosansko Grahovo, HVO-a bb, tel/fax:
PU Drvar, Kralja Tomislava 40, tel/fax:
PU Glamoč, Bana J. Jelačića bb, tel/fax:
PU Kupres, M. Bobana bb, tel/fax:
PU Livno, Kneza Mutimira bb, tel:
PU Tomislavgrad, S. Radića bb, tel/fax:
850-227
819-598
272-293
274-868
201-224
352-113
Broj:11-37-14-1936/13
Datum: 14.11.2013. godine
Na temelju članka 3. Odluke Vlade Hercegbosanske županije o utvrđivanju osnova, kriterija
i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog
osiguranja, („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/08), a financiraju se iz sredstava
Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, Zavod zdravstvenog osiguranja
Hercegbosanske županije upućuje
JAVNI
POZIV
svim ljekarnama u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa s
Zavodom za zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije
1. PREDMET UGOVARANJA
- Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ (u
daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog
zdravstvenog osiguranja.
2. PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA:
-
Imaju sve ljekarne koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti
(„Službene novine F BiH“, broj 40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F
BiH“, broj 46/10), i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 11/05), (u daljem tekstu: Zakon), i koje sukladno članku 39. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti HBŽ posjeduju rješenje Ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih Hercegbosanske županije o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i
medicinsko-tehničke opreme.
3. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava treba sadržavati:
1. Opći podaci:
a) Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona, faksa i e-mail, te podaci o rukovoditelju koji je
odgovoran za stručni rad u ljekarni i podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;
b) Popis ljekarničkih jedinica, ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona i podaci o
rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad;
c) Ovjerena preslika rješenja o registraciji, odnosno rješenje Ministra, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinskotehničke opreme;
d) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj ljekarne i/ili ogranka i/ili depoa ljekarne;
e) Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika;
f) Potvrda banke o solventnosti;
g) Potvrdu nadležnog suda da ponuditelj nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni
prekršaj u razdoblju od pet (5) godina koji prethodi datumu podnošenja prijave na predmetni
javni poziv;
h) Ispis dobavljača s priloženim zaključenim ugovorima o kontinuiranom snabdijevanju
lijekovima;
2. Uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti za magistra farmacije i farmaceutske
tehničare iz članka 33. Zakona:
a) Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije,
b) Svjedodžbu odgovarajuće srednje škole zdravstvenoga usmjerenja za zvanje farmaceutski
tehničar;
c) Dokaz o položenom stručnom ispitu i licenci;
d) Dokaz o državljanstvu BiH i kopija osobne iskaznice;
e) Dokaz o radu u navedenoj ljekarni (preslika ugovora o radu).
Pored navedenog, ponuditelj treba dostaviti i sljedeće izjave:
· Da prihvaćaju izdavanje lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda s pozitivne Liste
lijekova po cijenama utvrđenim Listom lijekova,
· Da prihvaća maržu uz 10 % nabavnu cijenu lijeka,
· Da prihvaćaju odgođeno plaćanje najmanje 90 dana,
· Da prihvaćaju sve izmjene i dopune Liste lijekova u smislu Odluka Vlade HBŽ i
usklađivanja s esencijalnom Listom lijekova.
Sva tražena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, dostavljena u izvorniku ili kao
ovjerena preslika.
4. DOSTAVLJANJE PRIJAVE
Tiskanicu prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda u Livnu svakim
radnim danom od 08 – 14 sati.
Prijavu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Ul.
Kneza Mutimira bb, 80101 Livno, s naznakom ''Prijava po Pozivu, ne otvarati, otvara
Povjerenstvo!''
Prijave moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona .
5. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE
Sve ljekarne koje budu ispunjavale sve propisane uvjete sukladno ovom Pozivu biti će
pravodobno izvještene o nadnevku potpisivanja ugovora.
Sklapanjem Ugovora ljekarna postaje ugovorna ljekarna od 01. siječnja 2014. godine, do
31.12.2014. godine, te će obvezno morati istaknuti na vidno mjesto natpis s logotipom Zavoda:
„Ugovorna ljekarna“. Isto tako, ugovorna ljekarna je dužna istaknuti Listu lijekova Zavoda, te radno
vrijeme ljekarne.
Poziv za podnošenje prijava otvoren je do 02.12.2013. godine za ljekarne koje u su registrirane u
vrijeme objave Javnog poziva.
Za sve one ljekarne koje se registriraju nakon isteka roka navedenog u javnom pozivu, poziv za
podnošenje prijava ostaje otvoren do 31.12.2014. godine.
6. OSTALE ODREDBE
Zavod ne snosi troškove ljekarne u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u
potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije
sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ljekarnama.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Ovaj Poziv će se objaviti u Dnevnom listu i Večernjem listu.
Predsjednik UV
Ante Džaja
Dostaviti:
- Dnevni list,
- Večernji list,
- a/a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content