close

Enter

Log in using OpenID

Aktualni natječaji za radna mjesta

embedDownload
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA
GRADITELJSKA ŠKOLA
ZAGREB, Av. Većeslava Holjevca 13
KLASA: 112-01/15-01/06
URBROJ: 251-279-02-15-1
Zagreb, 11. ožujka 2015.
Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13, na temelju članka 107.
Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10,
105/10-ispr., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12.-proč. tekst, 94/13. i 152/14.) raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta
1. Nastavnika računalstva, m/ž
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno iz predmeta računalstvo
do 31. kolovoza 2015. godine
2. Nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, m/ž
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno iz predmeta tjelesna i
zdravstvena kultura do 31. kolovoza 2015. godine
3. Nastavnika povijesti, m/ž
1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno iz predmeta povijest
4. Nastavnika strukovnih predmeta i praktične nastave iz područja strojarstva, m/ž
3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
4.1. – 38 sati nastave tjedno iz strukovnih predmeta iz područja strojarstva
4.2. – 13 sati nastave tjedno iz predmeta praktična nastava u zanimanjima iz područja
strojarstva
5. Nastavnika hrvatskog jezika, m/ž
1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno – 9 sati nastave tjedno iz predmeta hrvatsk jezik
6. Nastavnika matematike, m/ž
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno iz perdmeta matematike
do 31. kolovoza 2015. godine
7. Nastavnika matematike u struci, m/ž
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno iz perdmeta matematika
u struci do 31. kolovoza 2015. godine
8. Nastavnika strukovnih predmeta iz područja graditeljstva, m/ž
1 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme - 14 sati nastave tjedno iz strukovnih
predmeta iz područja graditeljstva do 31. kolovoza 2015. godine
Uvjeti za radna mjesta
Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10, 105/10-ispr. i 90/11., 5/12.,
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i
pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96. i
80/99.).
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
domovnicu, rodni list, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMIO,
potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariji od 6 mjeseci, te dokaz o položenom
dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju.
Nije potrebno dostavljati originalne dokumente.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokumentacijom treba dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od objave natječaja na
adresu: Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Av. Većeslava Holjevca 13, Zagreb s
naznakom „za natječaj za radna mjesta“.
Obavijest o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole, www.oigs.hr.
Napomena:
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole od 12. ožujka 2015. godine do 20. ožujka 2015. godine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content