close

Enter

Log in using OpenID

21 - 2011 - Međimurska županija

embedDownload
ISSN 1332-7097
Broj 21 - 2011. - Godina XIX.
Čakovec, 21. prosinca 2011.
“Službeni glasnik Međimurske
županije” izlazi po potrebi
SADRŽAJ
MEĐiMURSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
150. Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana
u Stručno vijeće Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
2107
139. Odluka kojom se posmrtno primariusu mr.
sc. Zlatku Pavčecu, dr. med. iz Čakovca,
dodjeljuje Povelja Međimurske županije
151. Zaključak o prijedlogu za imenovanje članice
u Stručno vijeće Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
2107
152. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije o prihvaćanju
Programa rada Zavoda za prostorno uređenje
Međimurske županije za 2012. godinu
2107
153. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Međimurske županije o donošenju
Financijskog plana Zavoda za razdoblje od
2012. - 2014. godine
2108
2101
140. Odluka o dodjeli Povelje Međimurske županije Planinarskom društvu “Bundek” Mursko
Središće
2102
141. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova
Partnerskog vijeća Međimurske županije
2103
142. Rješenje o imenovanju zamjenika članova
Partnerskog vijeća Međimurske županije
2103
143. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Centra dr. Rudolfa Steinera
2104
144. Zaključak o prihvaćanju Programa monitoringa za vodoopskrbne sustave za Međimursku
županiju za 2012. godinu
2105
145. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera
zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša
u 2012. godini za Međimursku županiju
2105
146. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o
vraćanju u sastav Doma zdravlja Čakovec
Specijalističke ordinacije medicine rada
147. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o
početku rada Ambulante primarne zdravstvene
zaštite žena Doma zdravlja Čakovec
148. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec
za prijenos Ugovora o radu radnika Doma
zdravlja Čakovec na novog poslodavca Zavod
za hitnu medicinu Međimurske županije
149. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Međimurske županije o Izmjenama
i dopunama Statuta Međimurske prirode Javne ustanove za zaštitu prirode
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
24. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.
01. - 31.12.2011. godine
2108
25. Odluka o Proračunu Grada Mursko Središće
za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2012. godine
2140
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Mursko
Središće za 2012. godinu
2183
27. Odluka o razrješenju dužnosti v.d. ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
2184
28. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske
knjižnice i čitaonice Mursko Središće
2184
29. Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za
popis imovine i obveza
2184
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine
2185
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu Grada Mursko Središće
2186
2105
2106
2106
2106
Stranica 2098 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
32. Odluka o II. izmjenama Plana nabave Grada
Mursko Središće za 2011. godinu
2187
33. Odluka o Planu nabave Grada Mursko Središće
za 2012. godinu
2188
34. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2011.
godini na području Grada Mursko Središće
35. 36. 37. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata komunalne infrastrukture na
području Grada Mursko Središće za razdoblje
01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. godine
Odluka o Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada
Mursko Središće za razdoblje 01. 01. 2011.
do 31. 12. 2012. godine
2189
2190
2191
Odluka o Programu održavanja komunalne
infrastrukture u 2012. godini na području
Grada Mursko Središće
2192
Zaključci (od 17. sjednice - 15.12.2011.
godine)
2194
39. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u
2011. godini
2195
40. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Mursko
Središće za 2012. godinu
38. 2196
GRAD PRELOG
41. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
2271
Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite
i spašavanja Grada Preloga i Plana civilne
zaštite Grada Preloga
2278
43. Socijalni plan Grada Preloga za 2012. godinu
2278
44. II. izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2011. godini
2289
45. II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
2291
46. Izmjene Socijalnog programa Grada Preloga
u 2011. godini
2292
47. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini
2292
48. Program gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2012. godinu
2296
49. Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2012. godini na području Grada Preloga
2297
50. Program javnih potreba u kulturi Grada
Preloga za 2012. godinu
2299
51. Program javnih potreba u sportu Grada Preloga
u 2012. godini
2301
52. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
Grada Preloga u 2011. godini
2302
53. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Preloga
za 2012. godinu
2304
42. AKTI GRADONAČELNIKA
2. 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011.
godinu
2197
Plan nabave za 2012. godinu
2201
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
35. 36. 37. 38. 39.
40. 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga
za 2011. godinu
Proračun Grada Preloga za 2012. godinu
s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014.
godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga
za 2012. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi Grada Preloga za
2011. godinu
2203
21. prosinca 2011.
OPĆINA DEKANOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
u Općini Dekanovec za 2012. godinu
2305
17. Odluka o izmjenama i dopunama Zaključka
o naknadama za svako novorođeno dijete na
području Općine Dekanovec
2305
2231
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
2267
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
45. 2269
Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju
ugostiteljske djelatnosti na području Grada
Preloga
2270
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u športu Grada Preloga u 2011.
godini
2271
46. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Donji Kraljevec za katastarsku Općinu Donji
Hrašćan
2306
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Donji Kraljevec za katastarsku općinu Donji
Hrašćan
2307
21. prosinca 2011.
47. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja
i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima
Općina Donji Kraljevec ima udjele, odnosno
dionice
2309
48. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
2310
49. Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini
Donji Kraljevec za 2011. godinu
2311
50. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Donji
Kraljevec za 2012. godinu
2313
10. OPĆINA DONJI VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4.
Odluka o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec
- Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske
na Izmjene i dopune Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države za Općinu Donji Vidovec
5. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone - jug Donji Vidovec
6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
davanje u zakup neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Vidovec koje je po
uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište
7. 8. 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec koje je Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Donji Vidovec
predviđeno za zakup
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Donji Vidovec koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec predviđeno za prodaju
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec koje je Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Donji Vidovec
predviđeno za ostale namjene
2314
2317
2320
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec
2325
OPĆINA MALA SUBOTICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
37. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mala
Subotica za 2011. godinu
2327
OPĆINA NEDELIŠĆE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
23. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2011. godinu
2346
24. Proračun Općine Nedelišće za 2012. godinu
2396
25. Projekcija Proračuna Općine Nedelišće za
2013. i 2014. godinu
2419
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Nedelišće za 2012. godinu
2441
27. Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava
za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja na području Općine
Nedelišće
2442
28. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Općine Nedelišće za 2012. godinu
2443
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Nedelišće
za 2012. godinu
2444
Program održavanja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu
2446
2317
2318
Broj 21 - Stranica 2099
30. OPĆINA PRIBISLAVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2321
2322
2324
9. Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za
položajne zone u Općini Pribislavec
2450
10. Odluka o poništenju Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika namještenika
Općine Pribislavec
2450
11. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
2450
12. Plan nabave Općine Pribislavec za 2011.
godinu
2452
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Pribislavec za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
2453
Stranica 2100 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
OPĆINA STRAHONINEC
27. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
21. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec
22. Proračun Općine Strahoninec za 2012. i
projekcija Proračuna Općine Strahoninec za
2013. i 2014. godinu
2465
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Strahoninec za 2012. godinu
2470
Program javnih potreba u kulturi Općine
Strahoninec za 2012. godinu
2472
25. Program javnih potreba u sportu Općine
Strahoninec za 2012. godinu
2473
26. Program održavanja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu
27. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu
2475
28. Socijalni program Općine Strahoninec za
2012. godinu
2476
29. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Općine Strahoninec za 2012. godinu
2478
23. 24. 21. prosinca 2011.
Socijalni program Općine Sveti Martin na
Muri za 2012. godinu
2498
OPĆINA ŠENKOVEC
2454
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2474
15. 1. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine
Šenkovec za 2011. godinu
2499
16. 2. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine
Šenkovec za 2011. godinu
2510
17. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti
na nezakonito izgrađenoj zgradi
2517
18. Odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava
nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba
Grada Čakovca
2517
Izmjene i dopune Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
2518
19. OPĆINA ŠTRIGOVA
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
22. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Štrigova
za 2011. godinu
2519
23. Proračun Općine Štrigova za 2012. godinu i
projekcije za 2013. i 2014. godinu
2534
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Štrigova za 2012. godinu
2541
25. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
i početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenika vijećnice u Općinskom vijeću
Općine Štrigova
2542
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja
i uvjetima za članove nadzornih, odnosno
upravnih odbora trgovačkih društava u kojima
Općina Štrigova ima udjele, odnosno dionice
2542
27. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Štrigova
2543
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18. Proračun Općine Sveti Martin na Muri za
2012. godinu
19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti
Martin na Muri za 2012. godinu
20. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i
uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih
odbora trgovačkih društava u kojima Općina
Sveti Martin na Muri ima udjele, odnosno
dionice
2487
21. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
2488
22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Sveti Martin na
Muri za 2010. godinu
2494
28. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća
u mjesnim odborima Općine Štrigova
2544
23. Plan nabave Općine Sveti Martin na Muri za
2012. godinu
2494
29. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
2549
24. Program gradnje i održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Sveti
Martin na Muri za 2012. godinu
2495
30. 1. izmjene i dopune Plana nabave Općine
Štrigova za 2011. godinu
2550
25. Program javnih potreba u kulturi Općine
Sveti Martin na Muri za 2012. godinu
2496
31. Plan nabave Općine Štrigova za 2012. godinu
2553
26. Program javnih potreba u športu Općine Sveti
Martin na Muri za 2012. godinu
32. 2498
I. izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine
Štrigova za 2011. godinu
2553
2479
2487
26. 21. prosinca 2011.
33. 34. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Štrigova za 2011. godinu
2554
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba
u športu na području Općine Štrigova u 2011.
godini
2555
35. Program održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Štrigova za 2012. godinu
2556
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Štrigova za 2012.
godinu
2557
Program javnih potreba u kulturi na području
Općine Štrigova u 2012. godini
2558
37. Broj 21 - Stranica 2101
38. Program javnih potreba u športu na području
Općine Štrigova u 2012. godini
2559
39. Socijalni program Općine Štrigova za 2012.
godinu
2560
40. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u
2011. godini
2561
41. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Štrigova za 2012. godinu
2562
SAVEZ ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH
DRUŠTAVA MEĐiMURSKE ŽUPANIJE
1. Izvod iz Plana gospodarenja za 2012. godinu
2562
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
139.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
18. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10),
sukladno članku 9., 10.a i članku 11. stavku 2. Odluke o
javnim priznanjima Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 1/95, 3/98, 4/98 - pročišćeni
tekst, 1/02, 2/02 - pročišćeni tekst, 3/07 i 21/09), župan
Međimurske županije je 7. prosinca 2011. godine, donio
ODLUKU
kojom se posmrtno primariusu mr. sc. ZLATKU
PAVČECU, dr. med. iz Čakovca, dodjeljuje
Povelja Međimurske županije
Članak 1.
Primariusu mr. sc. ZLATKU PAVČECU, dr. med., iz
Čakovca, istaknutom i priznatom užem specijalisti za ultrazvuk Županijske bolnice Čakovec, javnom i društvenom
djelatniku, posmrtno se dodjeljuje Povelja Međimurske županije, za veliki doprinos i ostvarene rezultate na području
medicine i zdravstvene djelatnosti.
Dosadašnji rad primariusa mr. sc. Zlatka Pavčeca, dr.
med. i njegovi postignuti rezultati na području medicine
i medicinskih znanosti, dali su veliki doprinos u razvoju
djelatnosti Radiologije, što je prepoznato u napretku rada
Odjela radiologije Županijske bolnice Čakovec.
Također, brojni stručni specijalistički radovi primariusa
mr. sc. Zlatka Pavčeca, dr. med., doprinijeli su prepoznatljivosti Županijske bolnice Čakovec u zemlji i inozemstvu.
Primarius mr. sc. Zlatko Pavčec, rođen je 11. travnja
1948. godine u Prelogu, a diplomirao je na Medicinskom
fakultetu u Zagrebu 24. svibnja 1972. godine.
Magistar medicinske znanosti s područja medicine
postao je 2. lipnja 1988. godine, obranivši magistarski
rad pod naslovom “Domet artrografije koljenskog zgloba
dvostrukim kontrastom”.
Od Ministarstva zdravstva - Povjerenstva za priznavanje
primarius, 29. svibnja 2007. godine priznat mu je stručni
naslov primarius.
Bio je dugogodišnji rukovoditelj djelatnosti Radiologije,
te je u tri mandata bio član Upravnog vijeća Županijske
bolnice Čakovec.
Uvođenjem spiralne CT tehnologije u Županijskoj
bolnici Čakovec, sa svojim kolegama odradio je pionirski
posao praktične aplikacije spiralnog CT- a i to na nivou
Republike Hrvatske.
Bio je mentor specijalizantima radiologije, te nesebično
radio na njihovoj izobrazbi, što je prepoznato na klinikama
na kojima specijalizanti Županijske bolnice Čakovec obavljaju specijalistički staž.
Aktivno je sudjelovao kao član Upravnog odbora Sekcije
za radiologiju u liječničkom domu u Zagrebu, te u Zboru
liječnika Hrvatske, a bio je i dugogodišnji član EAR.
Posebice je bio angažiran u preventivnim akcijama
ranog otkrivanja malignih bolesti, a osobito u državnom
programu ranog otkrivanja raka dojke “MAMA” u kojem
programu smo vodeća Županija po odazivu pacijentica na
preventivne preglede.
Članak 2.
Povelja Međimurske županije uručit će se obitelji
primariusa mr.sc. ZLATKA PAVČECA, dr. med. u obliku
posebne plakete.
Članak 3.
Primariusu mr. sc. ZLATKU PAVČECU, dr. med., dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu 3.000,00 kuna (tri
tisuće kuna).
Članak 4.
Nagrada iz točke 3. ove Odluke isplatit će se iz sredstava
Proračuna Međimurske županije za 2011. godinu, Razdjel
Stranica 2102 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
02 Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove
Međimurske županije, iz Programa 001A001- “Povelje”.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
KLASA: 061-01/11-02/1
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 7. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
140.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
18. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10),
sukladno članku 9., 10.a i članku 11. stavku 2. Odluke o
javnim priznanjima Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 1/95, 3/98, 4/98 - pročišćeni
tekst, 1/02, 2/02 - pročišćeni tekst, 3/07 i 21/09), župan
Međimurske županije je 7. prosinca 2011. godine, donio
ODLUKU
o dodjeli Povelje Međimurske županije
Planinarskom društvu “BUNDEK”
Mursko Središće
Članak 1.
Povelja Međimurske županije dodjeljuje se Planinarskom
društvu “BUNDEK” Mursko Središće, za veliki doprinos
u mnogobrojnim aktivnostima, planinarskim akcijama za
koje su primili vrijedna priznanja, okupljanju velikog broja
članova različitog dobnog uzrasta i zaljubljenika u prirodu,
te prezentiranju Međimurja širom Hrvatske i drugih zemalja .
Planinarsko društvo “BUNDEK” Mursko Središće je
vrlo mozaično društvo koje okuplja 160-ak članova različitog dobnog uzrasta. Ono kroz svoj program nudi brojne
pohode, izlete u prirodu, u planine, na rijeke, u špilje i to
pješice, biciklom, čamcima, a ako treba i ultralakim letom
ili padobranom, a sve članove veže ljubav prema prirodi i
radost u druženju.
U početku su članovi ovog Društva bili neobični za
našu sredinu kad su nedjeljom u gojzericama i s ruksacima na leđima gazili prema autobusu ili krenuli na neku
okolnu šetnju - ali danas su vrlo prepoznatljivi, stvorili su
pozitivan imidž u Gradu Mursko Središće, ali i mnogo šire,
na području naše Županije i Republike Hrvatske i onim
prekograničnim područjima u kojima surađuju s tamošnjim
planinarskim društvima.
Društvo je osnovano 1998. godine, djeluje već 13 godina,
a sam početak djelovanja treba zahvaliti nekolicini osnivača
na čelu s današnjim dopredsjednikom Zlatkom Bahunom
čiji su entuzijazam i ljubav prema planinama doprinijeli da
se Društvo osnuje i dalje razvija.
Unatrag 7 godina predsjednica Društva je Sonja Vršić,
prof., koja je svojim radom djelovala na pomladak i tako
uključila školsku djecu, privukla još više ljudi, te Društvo
iz godine u godinu ima sve veći broj članova i sve više
različitih aktivnosti.
21. prosinca 2011.
Društvo kroz godinu organizira 40-ak planinarskih izleta
i uspona, niz eko-akcija čišćenja staza, predavanja i razne
druge aktivnosti, kojima promovira pozitivan odnos prema
samome sebi, prema društvu i prirodi.
Društvo je najpoznatije po organizaciji Vincekov pohod
koju organizira već 13 godina. To je planinarska ophodnja
gornjeg Međimurja od Toplica sv. Martin do sportske
dvorane u Murskom Središću, od 13,5 km koja prelazi 5
bregova. Tako je ove godine na 13 pohodu 23. siječnja
sudjelovalo oko 3000 ljudi iz raznih krajeva Lijepe naše,
i Slovenije, Mađarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, tj.
50-ak autobusa planinara.
Pohod je prepoznat među planinarima, te ga mnogi prepoznaju kao najveće planinarsko okupljanje u Hrvatskoj, a
to je odlična promocija naše Županije i njenih turističkih i
gospodarskih potencijala.
Planinarsko društvo “BUNDEK” je za 12. Vincekov
pohod, kao najmasovniji i njegovu uspješnu organizaciju,
primilo priznanje Hrvatskog planinarskog saveza.
Društvo je spoznalo vrijednost organizacije slobodnog
vremena mladih i na kvalitetan način doprinijelo provođenju
aktivnosti u lokalnoj sredini i široj zajednici i to njihovim
uključivanjem u razne aktivnosti u osnovnim školama:
Mursko Središće, Selnica, Sveti Martin i dr.
Društvo je organiziralo Malu planinarsku školu za
osnovnoškolce 2002. godine, Planinarski tjedan 2009. godine, terensku nastavu na Kalniku, Bilogori, Ravnoj gori,
Velebitu, provelo je niz ekoloških akcija, literarni i foto
natječaj na temu “Cvijeće je najljepše tamo gdje raste - u
prirodi”, te promocije knjiga.
Također, na području Grada Mursko Središće Društvo
surađuje s mnogim udrugama koje pomažu u organizaciji
Vincekovog pohoda.
Članovi Planinarskog društva “Bundek” gdje god kroče
poklisari su našeg malog Međimurja.
Članak 2.
Povelja Međimurske županije uručit će se dobitniku u
obliku posebne plakete.
Članak 3.
Planinarskom društvu “BUNDEK” dodjeljuje se i novčana
nagrada u iznosu 3.000,00 kuna (tri tisuće kuna).
Članak 4.
Nagrada iz točke 3. ove Odluke isplatit će se iz sredstava
Proračuna Međimurske županije za 2011. godinu, Razdjel
02 Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove
Međimurske županije, iz Programa 001A001- “Povelje”.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
KLASA: 061-01/11-02/3
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 7. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
141.
Broj 21 - Stranica 2103
IV.
Temeljem članka 18. Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 153/09),
članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 26/10) i članka 20. Poslovnika
o načinu rada župana Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske
županije je 15. prosinca 2011. godine, donio
Stručne i administrativne poslove, odnosno poslove tajništva za Partnersko vijeće Međimurske županije, obavljat
će Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
V.
Mandat imenovanih članova Partnerskog vijeća Međimurske županije traje do 2013. godine.
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Partnerskog vijeća Međimurske županije
I.
Razrješuju se dužnosti članova Partnerskog vijeća
Međimurske županije:
1. SANIMIR RADEK, predstavnik Županijske uprave
za ceste Međimurske županije,
2. STJEPAN CIRKOVIĆ, predstavnik Gospodarsko
socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.
II.
Za članove Partnerskog vijeća Međimurske županije
imenuju se:
1. LJERKA CIVIDINI, ravnateljica Županijske uprave
za ceste Međimurske županije,
2. ŽELJKO PAVLIC, predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.
III.
Zadaci Partnerskog vijeća:
Županijsko Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo putem kojega se ostvaruje partnerstvo u fazi izrade i provedbe
Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013.
U skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih
strategija, Partnersko vijeće djeluje kao forum za dijalog
i postizanje konsenzusa između različitih skupina dionika
i ima savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnog razvoja.
Partnersko vijeće u svom se radu rukovodi sljedećim
načelima:
- konsenzus - poticanjem napretka u postizanju sporazuma kroz pregovarački konsenzus;
- jednakost - niti jednom članu nije omogućen dominantan utjecaj u radu partnerstva;
- transparentnost - svi dionici potpuno su informirani
i upoznati s aktivnostima koje partnerstvo poduzima
u svom radu.
Partnersko vijeće djeluje u svim fazama provedbe
Strategije, uključujući odabir razvojnih projekta i praćenje
provedbe.
Prema tome, zaduženja članova Partnerskog vijeća
uključuju sljedeće:
- savjetovanje regionalnog koordinatora u izradi
Akcijskog plana;
- sudjelovanje u odabiru prioritetnih projekata;
- aktivno sudjelovanje na redovitim (kvartalnim)
sastancima za praćenje provedbe Strategije.
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 302-01/11-02/7
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 15. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
142.
Temeljem članka 18. Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 153/09),
članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 26/10) i članka 20. Poslovnika
o načinu rada župana Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske
županije je 15. prosinca 2011. godine, donio
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika članova Partnerskog vijeća
Međimurske županije
I.
U Partnersko vijeće Međimurske županije za zamjenike
članova imenuju se:
1. ELIZABETA NAJMAN HIŽMAN, za zamjenicu
članice Lidije Bijelić, Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu zaštitu i nacionalne manjine Međimurske
županije
2. DUŠANKA NOVAK, za zamjenicu člana Dražena
Blažeke, Tehnička škola Čakovec
3. KRUNO JOŠT, za zamjenika člana Stjepana Mikeca,
Autonomni centar ACT Čakovec
4. BLAŽENKA DASOVIĆ, za zamjenicu članice Marine
Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna
služba Čakovec
5. ĐURO HORVAT, za zamjenika člana Dejana Buvača,
Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga
Međimurske županije
6. MIRJANA JOCIĆ, za zamjenicu članice Dragice
Benčik, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
7. ELVIRA HERMAN, za zamjenicu članice Danice
Pošta, Upravni odjel za poljoprivredu i turizam
Međimurske županije
8. SUZANA PAIĆ, za zamjenicu člana Milorada Šubića, Hrvatski zavod za poljoprivredno-savjetodavnu
službu - Odsjek za Međimursku županiju
Stranica 2104 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
9. GORDANA VUKOVIĆ, za zamjenicu člana Zvonimira Nushola, Hrvatska poljoprivredna agencija
- Županijski ured Međimurske županije
10. TATJANA KOLMANIĆ SPAHIJA, za zamjenicu
članice Zlate Gašparić, Agromeđimurje d.d.
11. IVA VURUŠIĆ, za zamjenicu člana Rudija Grule,
Turistička zajednica Međimurske županije
12. GORDANA DUNJKO, za zamjenicu člana Kristijana
Kovačića, Udruga Međimurje malo
13. SILVIJA VARGA, za zamjenicu člana Marijana
Martinjaša, Malo selo d.o.o.
14. STJEPAN CIRKOVIĆ, za zamjenika člana Željka
Pavlica, Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske
županije
15. DAMIR NOVAK, za zamjenika člana Anđelka Nagrajsalovića, Općina Sveti Juraj na Bregu,
16. JADRANKA GRGAN MAKOVEC, za zamjenicu
članice Mirjane Pintar, Zavod za prostorno uređenje
Međimurske županije
17. BARBARA MARCIUŠ PLAFTAK, za zamjenicu
članice Vesne Haluga, Upravni odjel za gospodarstvo,
promet i europske integracije Međimurske županije
18. SILVERIJE PETRIŠ, za zamjenika članice Dijane
Krnjak, HGK Županijska komora Čakovec
19. ZLATKO FAIĆ, za zamjenika člana Franje Cimermana, HOK Obrtnička komora Međimurja
20. ZLATKO BOŽIĆ, za zamjenika člana Mladena
Hajdinjaka, HAJ-KOM, d.o.o.
21. VESNA NOVAK, za zamjenicu člana Josipa Bacingera, BERCON, d.o.o.
22. NERA HORVAT, za zamjenicu člana Kristijana
Babića, LPT, d.o.o.
23. NIKOLINA BABIĆ, za zamjenicu članice Ane Marije
Sobočanec Duić, Međimurjeplet, d.d.
24. MARTA MIŠE, za zamjenicu članice Marine Kolarić,
ČakRa d.o.o.
25. GORAN SABOL, za zamjenika članice mr.sc. Sandre
Golubić, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno
gospodarstvo Međimurske županije
26. BISERKA MAVRIN VEJNOVIĆ, za zamjenicu člana
Vladimira Topolnjaka, Međimurske vode d.o.o.
27. KRUNOSLAV TARANDEK, za zamjenika članice
Ljerke Cividini, Županijska uprava za ceste Međimurske županije
28. MIHAELA MESARIĆ, za zamjenicu člana Siniše
Goluba, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Međimurske
županije
29. MATIJA MAĐAR, za zamjenika članice Snježane
Tkalčec Avirović, GKP Čakom d.o.o.
30. IRENA HORVAT, za zamjenika člana dr.sc. Mladena
Boršića, Međimurska energetska agencija d.o.o.
II.
Zadaci Partnerskog vijeća:
Županijsko Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo putem kojega se ostvaruje partnerstvo u fazi izrade i provedbe
Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013.
U skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih
21. prosinca 2011.
strategija, Partnersko vijeće djeluje kao forum za dijalog
i postizanje konsenzusa između različitih skupina dionika
i ima savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnog razvoja.
Partnersko vijeće u svom se radu rukovodi sljedećim
načelima:
- konsenzus - poticanjem napretka u postizanju sporazuma kroz pregovarački konsenzus;
- jednakost - niti jednom članu nije omogućen dominantan utjecaj u radu partnerstva;
- transparentnost - svi dionici potpuno su informirani
i upoznati s aktivnostima koje partnerstvo poduzima
u svom radu.
Partnersko vijeće djeluje u svim fazama provedbe
Strategije, uključujući odabir razvojnih projekta i praćenje
provedbe.
Prema tome, zaduženja članova Partnerskog vijeća
uključuju sljedeće:
- savjetovanje regionalnog koordinatora u izradi
Akcijskog plana;
- sudjelovanje u odabiru prioritetnih projekata;
- aktivno sudjelovanje na redovitim (kvartalnim)
sastancima za praćenje provedbe Strategije.
III.
Stručne i administrativne poslove, odnosno poslove tajništva za Partnersko vijeće Međimurske županije, obavljati
će Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
IV.
Mandat zamjenika članova Partnerskog vijeća Međimurske županije traje do 2013. godine.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 302-01/11-02/7
URBROJ: 2109/1-01-11-04
Čakovec, 15. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
143.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10),
članka 18. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
27/10) i članka 8. Sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa
Steinera (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
13/07 i 5/08), župan Međimurske županije je 19. prosinca
2011. godine, donio
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Centra dr. Rudolfa Steinera
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
I.
U Upravno vijeće Centra dr. Rudolfa Steinera, kao
predstavnici Osnivača Međimurske županije imenuju se:
- za predsjednika
ZLATKO LOVRENČIĆ, iz Palinovca 117
- za člana
ANTONIO FRANČIĆ, iz Svete Marije, Ul. Mirka
Podvorskog 4.
II.
Predsjednik i član Upravnog vijeća Centra dr. Rudolfa
Steinera, imenuju se na razdoblje do imenovanja članova
Upravnog vijeća u skladu s izmjenama i dopunama osnivačkog
akta - Sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 612-01/11-02/13
URBROJ: 2109/1-01-11-03
Čakovec, 19. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
Broj 21 - Stranica 2105
145.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 5. prosinca 2011. godine, donio
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa mjera zaštite zdravlja
od štetnih čimbenika okoliša u 2012. godini
za Međimursku županiju
1. Prihvaća se Program mjera zaštite zdravlja od štetnih
čimbenika okoliša u 2012. godini za Međimursku
županiju sa predloženim Programom dinamike uzimanja uzoraka i prijedlogom potrebnih sredstava za
provođenje Programa.
2. U Proračunu Međimurske županije za 2012. godinu
osigurati će se potrebna sredstva za provođenje
Programa iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Program mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2012. godini čini sastavni dio ovog
Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
144.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 5. prosinca 2011. godine, donio
KLASA: 501-01/11-03/6
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 5. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa monitoringa
za vodoopskrbne sustave za Međimursku
županiju za 2012. godinu
1. Prihvaća se Program monitoringa za vodoopskrbne
sustave u Međimurskoj županiji za 2012. godinu.
2. U Proračunu Međimurske županije za 2012. godinu
osigurana su potrebna sredstva za provođenje Programa iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Program monitoringa za vodoopskrbne sustave u
Međimurskoj županiji za 2012. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 501-01/11-03/7
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 5. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
146.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 6. prosinca 2011. godine, donio
Zaključak
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čakovec o vraćanju u sastav
Doma zdravlja Čakovec Specijalističke
ordinacije medicine rada
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Čakovec o vraćanju u sastav Doma zdravlja
Čakovec Specijalističke ordinacije medicine rada
u Čakovcu, I. G. Kovačića 1e, u kojoj djelatnost
medicine rada do dana 30. prosinca 2011. godine
obavlja Vladimir Haluga, dr.med.spec.medicine rada,
koja je donijeta na 12. sjednici održanoj 1. prosinca
2011. godine.
2. Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o
vraćanju u sastav Doma zdravlja Čakovec Specija-
Stranica 2106 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
lističke ordinacije medicine rada čini sastavni dio
ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te
će se objaviti u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
KLASA: 500-01/11-03/19
URBROJ: 2109/1-01-11-09
Čakovec, 6. prosinca 2011
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
147.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 6. prosinca 2011. godine, donio
Zaključak
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čakovec o početku rada Ambulante
primarne zdravstvene zaštite žena
Doma zdravlja Čakovec
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Čakovec o početku rada Ambulante primarne
zdravstvene zaštite žena Doma zdravlja Čakovec,
za područje Grada Čakovca u novom prostoru, na
adresi Čakovec, I. G. Kovačića 1E, u prostorijama
prizemlja zgrade - tzv. Paviljona br. 3., koja nekretnina je u vlasništvu Županijske bolnice Čakovec (a
upisana je u z.k.uložak br. 22 E, Poduložak br. 5,
k.o. Čakovec, čestica broj: 229/1/3/1/1, Etaža br.
5 - Paviljon 3., Internistički paviljon u suterenu,
prizemlju i I. katu) ukupne površine 1.987,19 m 2,
a koji prostor je dan na korištenje Domu zdravlja
Čakovec radi obavljanja primarne zdravstvene zaštite. Navedena Odluka donijeta je na 12. sjednici
održanoj 1. prosinca 2011. godine.
2. Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec
o početku rada Ambulante primarne zdravstvene
zaštite žena Doma zdravlja Čakovec, za područje
Grada Čakovca u novom prostoru čini sastavni dio
ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te
će se objaviti u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
KLASA: 500-01/11-03/19
URBROJ: 2109/1-01-11-10
Čakovec, 6. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
21. prosinca 2011.
148.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i članka
3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 6. prosinca 2011. godine, donio
Zaključak
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čakovec za prijenos Ugovora
o radu radnika Doma zdravlja Čakovec, na
novog poslodavca - Zavod za hitnu medicinu
Međimurske županije
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Čakovec za prijenos Ugovora o radu
radnika Doma zdravlja Čakovec (sukladno priloženom popisu), na novog poslodavca - Zavod za hitnu
medicinu Međimurske županije, koja je donijeta je
na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine.
2. Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec
za prijenos Ugovora o radu radnika Doma zdravlja
Čakovec (sukladno priloženom popisu), na novog
poslodavca - Zavod za hitnu medicinu Međimurske
županije čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 510-01/10-03/21
URBROJ: 2109/1-01-11-46
Čakovec, 6. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
149.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10),
članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan
Međimurske županije je 7. prosinca 2011. godine, donio
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Međimurske županije
o Izmjenama i dopunama Statuta Međimurske
prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Međimurske županije, o
Izmjenama i dopunama Statuta Međimurske prirode
- Javne ustanove za zaštitu prirode, a koja Odluka je
donijeta na 12. sjednici Upravnog vijeća, održanoj
15. srpnja 2011. godine.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
2. Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Međimurske županije, o Izmjenama i dopunama
Statuta Međimurske prirode - Javne ustanove za
zaštitu prirode, čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 612-07/11-02/7
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 7. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
Broj 21 - Stranica 2107
Međimurske županije”, broj 3/10), župan Međimurske
županije je 19. prosinca 2011. godine, donio
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje članice u Stručno vijeće
Županijske uprave za ceste Međimurske županije
1. ALENKA HOŠNJAK, dipl. ing., predsjednica
Savjeta za sigurnost prometa Međimurske županije,
predlaže se imenovati za članicu Stručnog vijeća
Županijske uprave za ceste Međimurske županije.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 340-01/11-02/25
URBROJ: 2109/1-01-11-04
Čakovec, 19. prosinca 2011.
150.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
27/10), sukladno članku 22. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 3/10), župan Međimurske
županije je 19. prosinca 2011. godine, donio
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje člana u Stručno vijeće
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
1. STJEPAN BARANAŠIĆ, dipl. ing., pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Međimurske županije, predlaže se imenovati za
člana Stručnog vijeća Županijske uprave za ceste
Međimurske županije.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 340-01/11-02/25
URBROJ: 2109/1-01-11-03
Čakovec, 19. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
151.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
27/10), sukladno članku 22. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Međimurske županije (“Službeni glasnik
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
152.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10),
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske
županije je 20. prosinca 2011. godine, donio
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
o prihvaćanju Programa rada Zavoda za prostorno
uređenje Međimurske županije za 2012. godinu
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije,
o prihvaćanju Programa rada Zavoda za prostorno
uređenje Međimurske županije za 2012. godinu, a
koja Odluka je donijeta na 10. sjednici Upravnog
vijeća, održanoj 19. prosinca 2011. godine.
2. Odluka Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje
Međimurske županije, o prihvaćanju Programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
za 2012. godinu, čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 400-01/11-02/26
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 20. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
Stranica 2108 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
153.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10),
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske
županije je 20. prosinca 2011. godine, donio
21. prosinca 2011.
10. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 19. prosinca
2011. godine.
2. Odluka Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, o donošenju Financijskog
plana Zavoda za razdoblje 2012. - 2014. godine, čini
sastavni dio ovog Zaključka.
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
o donošenju Financijskog plana Zavoda
za razdoblje od 2012. - 2014. godine
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, o
donošenju Financijskog plana Zavoda za razdoblje
od 2012. - 2014. godine, a koja Odluka je donijeta na
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
KLASA: 400-01/11-02/25
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 20. prosinca 2011.
ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
24.
Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj
87/08) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće
Grada Mursko Središće na 17. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Mursko Središće
za razdoblje od 01.01. - 31.12.2011. godine
Članak 1.
Proračun Grada Mursko Središće za razdoblje od I do
XII mjeseca 2011. godine sadrži kako slijedi:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
u kunama
Izmjene
i dopune
8.061.380,00
195.070,00
8.256.450,00
730.000,00
-376.800,00
353.200,00
3
Rashodi poslovanja
7.211.847,71
44.720,00
7.256.567,71
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.234.590,00
-371.590,00
2.863.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-1.655.057,71
145.140,00
-1.509.917,71
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
NAZIV
u kunama
Povećanje
smanjenje
Plan
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
2.766.840,00
5
Izmjene
i dopune
-109.140,00
2.657.700,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.135.000,00
36.000,00
1.171.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
1.631.840,00
-145.140,00
1.486.700,00
Ukupno prihodi i primici
11.558.220,00
-290.870,00
11.267.350,00
Višak prihoda iz prethodnih godina
23.217,71
0,00
23.217,71
Sveukupno prihodi i primici
11.581.437,71
-290.870,00
11.290.567,71
Ukupno rashodi i izdaci
11.581.437,71
-290.870,00
11.290.567,71
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2109
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
6
Prihodi poslovanja
8.061.380,00
195.070,00
8.256.450,00
61
Prihodi od poreza
3.714.550,00
224.310,00
3.938.860,00
611
Porez i prirez na dohodak
3.400.000,00
100.000,00
3.500.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
3.400.000,00
100.000,00
3.500.000,00
149.550,00
127.310,00
276.860,00
29.550,00
-12.690,00
16.860,00
011
613
Porezi na imovinu
6131 011
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
6134
Povremeni porezi na imovinu
120.000,00
140.000,00
260.000,00
614
Porezi na robu i usluge
165.000,00
-3.000,00
162.000,00
6142
011
Porez na promet
80.000,00
12.000,00
92.000,00
6145
011
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
85.000,00
-15.000,00
70.000,00
1.163.100,00
-163.500,00
999.600,00
Pomoći od međunarodnih organizacija te
institucija i tijela EU
48.000,00
-48.000,00
0,00
051 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
48.000,00
-48.000,00
0,00
1.115.100,00
-115.500,00
999.600,00
011
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar općeg proračuna
632
6324
633
Pomoći iz proračuna
6331
011
Tekuće pomoći iz proračuna
519.200,00
-65.500,00
453.700,00
6332
011
Kapitalne pomoći iz proračuna
595.900,00
-50.000,00
545.900,00
64
Prihodi od imovine
853.630,00
-41.140,00
812.490,00
641
Prihodi od financijske imovine
17.640,00
3.500,00
21.140,00
6413
011
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
4.300,00
500,00
4.800,00
6414
011
Prihodi od zateznih kamata
13.340,00
3.000,00
16.340,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
835.990,00
-44.640,00
791.350,00
6421
011
Naknade za koncesije
553.090,00
21.520,00
574.610,00
6422
011
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
139.600,00
-15.160,00
124.440,00
6423
011
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
143.300,00
-51.000,00
92.300,00
042
043
2.322.400,00
176.900,00
2.499.300,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
651
Upravne i administrativne pristojbe
91.050,00
13.080,00
104.130,00
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
91.050,00
13.080,00
104.130,00
1.001.050,00
94.920,00
1.095.970,00
46.000,00
33.100,00
79.100,00
30,00
90,00
120,00
955.020,00
61.730,00
1.016.750,00
1.230.300,00
68.900,00
1.299.200,00
011
652
Prihodi po posebnim propisima
6522
011
Prihodi vodnog gospodarstva
6524
011
Doprinosi za šume
6526
011
Ostali nespomenuti prihodi
043
653
Komunalni doprinosi i naknade
6531
043
Komunalni doprinosi
103.000,00
3.200,00
106.200,00
6532
043
Komunalne naknade
976.500,00
28.700,00
1.005.200,00
6533
043
Naknade za priključak
150.800,00
37.000,00
187.800,00
Stranica 2110 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od donacija
3.700,00
0,00
3.700,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna
3.700,00
0,00
3.700,00
6631
Tekuće donacije
3.700,00
0,00
3.700,00
061
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
681
Kazne i upravne mjere
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
6819
Ostale kazne
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
011
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
730.000,00
-376.800,00
353.200,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
658.000,00
-376.800,00
281.200,00
711
658.000,00
-376.800,00
281.200,00
658.000,00
-376.800,00
281.200,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
72.000,00
0,00
72.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
72.000,00
0,00
72.000,00
7211
Stambeni objekti
7111
Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava
071 Zemljište
071
72.000,00
0,00
72.000,00
8.791.380,00
-181.730,00
8.609.650,00
Ukupno prihodi
3
Rashodi poslovanja
7.211.847,71
44.720,00
7.256.567,71
31
Rashodi za zaposlene
2.750.800,00
-12.110,00
2.738.690,00
311
Plaće (Bruto)
2.410.200,00
-13.460,00
2.396.740,00
3111
011
Plaće za redovan rad
2.409.200,00
-13.200,00
2.396.000,00
031
051
052
3113
011
1.000,00
-260,00
740,00
312
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
51.400,00
1.500,00
52.900,00
3121
011
Ostali rashodi za zaposlene
51.400,00
1.500,00
52.900,00
031
313
Doprinosi na plaće
289.200,00
-150,00
289.050,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
260.050,00
250,00
260.300,00
031
051
29.150,00
-400,00
28.750,00
2.497.471,43
-148.604,54
2.348.866,89
137.600,00
5.880,00
143.480,00
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
031
051
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
011
Službena putovanja
3212
011
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
031
3213
011
Stručno usavršavanje zaposlenika
031
9.780,00
600,00
10.380,00
72.800,00
-2.600,00
70.200,00
6.500,00
-100,00
6.400,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2111
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
091
3214
011
Ostale naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
031
043
052
3223
011
031
043
Energija
3224 011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
031
043
3225
011
031
3227
011
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
031
3232
011
031
043
052
3233
011
031
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
48.520,00
7.980,00
56.500,00
712.000,00
-43.960,00
668.040,00
74.260,00
-2.050,00
72.210,00
500.780,00
-27.100,00
473.680,00
93.060,00
-780,00
92.280,00
26.300,00
-10.550,00
15.750,00
17.600,00
-3.480,00
14.120,00
1.096.110,00
-92.130,00
1.003.980,00
131.170,00
-1.120,00
130.050,00
281.700,00
26.780,00
308.480,00
102.610,00
-5.650,00
96.960,00
300.520,00
-81.070,00
219.450,00
12.160,00
-150,00
12.010,00
7.680,00
0,00
7.680,00
178.370,00
-34.800,00
143.570,00
3234
011
031
043
052
3235
011
031
3236
011
031
3237
011
031
3238
011
Računalne usluge
24.700,00
1.600,00
26.300,00
3239
011
Ostale usluge
57.200,00
2.280,00
59.480,00
031
25.000,00
1.200,00
26.200,00
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
25.000,00
1.200,00
26.200,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
526.761,43
-19.594,54
507.166,89
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
279.722,92
-32.380,00
247.342,92
031
3292
011
Premije osiguranja
25.720,00
2.500,00
28.220,00
031
Stranica 2112 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
3293
011
Reprezentacija
031
3299
011
043
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
140.220,00
5.520,00
145.740,00
81.098,51
4.765,46
85.863,97
34
Financijski rashodi
233.746,28
2.994,54
236.740,82
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
222.100,00
5.000,00
227.100,00
3423 011
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
222.100,00
5.000,00
227.100,00
081
343
Ostali financijski rashodi
11.646,28
-2.005,46
9.640,82
3431
011
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
11.500,00
-1.999,18
9.500,82
031
3433
011
146,28
-6,28
140,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
63.880,00
13.820,00
77.700,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
63.880,00
13.820,00
77.700,00
3631
011
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
63.880,00
13.820,00
77.700,00
031
406.000,00
112.820,00
518.820,00
Zatezne kamate
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
371
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja
16.000,00
20,00
16.020,00
3711
011
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
15.000,00
0,00
15.000,00
031
3712
011
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
1.000,00
20,00
1.020,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
390.000,00
112.800,00
502.800,00
3721
011
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
151.500,00
97.000,00
248.500,00
031
052
3722
011
238.500,00
15.800,00
254.300,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
031
052
091
38
Ostali rashodi
1.259.950,00
75.800,00
1.335.750,00
381
Tekuće donacije
1.100.950,00
70.800,00
1.171.750,00
3811
011
Tekuće donacije u novcu
1.100.950,00
70.800,00
1.171.750,00
031
052
139.000,00
5.000,00
144.000,00
57.000,00
0,00
57.000,00
82.000,00
5.000,00
87.000,00
385Izvanredni rashodi
20.000,00
0,00
20.000,00
3859
20.000,00
0,00
20.000,00
382
Kapitalne donacije
3821
011
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
031
3822
011
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
031 Ostali izvanredni rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2113
u kunama
Konto Izvor
4
NAZIV
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Plan
3.234.590,00
Povećanje
smanjenje
-371.590,00
Izmjene
i dopune
2.863.000,00
9.200,00
0,00
9.200,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
9.200,00
0,00
9.200,00
4111
011
Zemljište
9.200,00
0,00
9.200,00
031
2.402.335,00
-59.670,00
2.342.665,00
1.898.820,00
124.560,00
2.023.380,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
4211
011
Stambeni objekti
15.500,00
0,00
15.500,00
4212
011
Poslovni objekti
512.330,00
720,00
513.050,00
031
052
091
4213
011
384.020,00
31.680,00
415.700,00
986.970,00
92.160,00
1.079.130,00
192.210,00
-2.430,00
189.780,00
6.240,00
1.090,00
7.330,00
82.050,00
-550,00
81.500,00
4.620,00
0,00
4.620,00
99.300,00
-2.970,00
96.330,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
012
031
4214
011
043
051
052
071
081
Ostali građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
4221
011
Uredska oprema i namještaj
4223
011
Oprema za održavanje i zaštitu
043
052
4225
011
031
043
4227
011
031
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
426
Nematerijalna proizvedena imovina
311.305,00
-181.800,00
129.505,00
4263
011
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
311.305,00
-181.800,00
129.505,00
031
823.055,00
-311.920,00
511.135,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
535.160,00
-267.900,00
267.260,00
4511
011
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
535.160,00
-267.900,00
267.260,00
031
043
052
071
Stranica 2114 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
452
4521
NAZIV
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
052 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
60.000,00
7.000,00
67.000,00
60.000,00
7.000,00
67.000,00
061
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
227.895,00
-51.020,00
176.875,00
4541
011
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
227.895,00
-51.020,00
176.875,00
031
071
10.446.437,71
-326.870,00
10.119.567,71
081
Ukupno rashodi
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto Izvor
8
NAZIV
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati)
glavnice danih zajmova
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
2.766.840,00
-109.140,00
2.657.700,00
0,00
31.000,00
31.000,00
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim
organizacijama, građanima i kućanstvima
0,00
31.000,00
31.000,00
8122 011
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima u inozemstvu
0,00
31.000,00
31.000,00
83
Primici od prodaje dionica i udjela
u glavnici
2.042.500,00
-16.800,00
2.025.700,00
834
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
trgovačkih društava izvan javnog sektora
2.042.500,00
-16.800,00
2.025.700,00
8341 011
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih
društava izvan javnog sektora
2.042.500,00
-16.800,00
2.025.700,00
84
Primici od zaduživanja
724.340,00
-123.340,00
601.000,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
724.340,00
-123.340,00
601.000,00
8441 011
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
123.340,00
-123.340,00
0,00
8445 011
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih
institucija izvan javnog sektora
601.000,00
0,00
601.000,00
2.766.840,00
-109.140,00
2.657.700,00
1.135.000,00
36.000,00
1.171.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima
0,00
31.000,00
31.000,00
5121 081 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima u tuzemstvu
0,00
31.000,00
31.000,00
1.135.000,00
5.000,00
1.140.000,00
283.000,00
5.000,00
288.000,00
Ukupno primici
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
51
Izdaci za dane zajmove
54
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2115
u kunama
Konto Izvor
5443 011
NAZIV
Plan
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
283.000,00
5.000,00
288.000,00
081 545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava i obrtnika izvan javnog sektora
852.000,00
0,00
852.000,00
5453 011
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
trgovačkih društava izvan javnog sektora
852.000,00
0,00
852.000,00
Ukupno izdaci
1.135.000,00
36.000,00
1.171.000,00
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
11.581.437,71
-290.870,00
11.290.567,71
01.01 Ured grada
1.308.570,00
-19.590,00
1.288.980,00
PROGRAM 001 Javna uprava i administracija
1.308.570,00
-19.590,00
1.288.980,00
001A001 Izvršna uprava i administracija
855.850,00
-8.650,00
847.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
852.850,00
-8.650,00
844.200,00
31
Rashodi za zaposlene
515.500,00
1.500,00
517.000,00
311
Plaće (Bruto)
424.000,00
0,00
424.000,00
3111
Plaće za redovan rad
424.000,00
0,00
424.000,00
011
312
Ostali rashodi za zaposlene
17.700,00
1.500,00
19.200,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
17.700,00
1.500,00
19.200,00
Doprinosi na plaće
73.800,00
0,00
73.800,00
66.300,00
0,00
66.300,00
7.500,00
0,00
7.500,00
333.850,00
-10.150,00
323.700,00
53.000,00
2.300,00
55.300,00
6.000,00
1.500,00
7.500,00
16.000,00
0,00
16.000,00
3.000,00
400,00
3.400,00
Ostale naknade troškova zaposlenima
28.000,00
400,00
28.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
92.800,00
-4.900,00
87.900,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
27.500,00
-1.000,00
26.500,00
031
3223
011
57.000,00
-4.000,00
53.000,00
031
2.300,00
100,00
2.400,00
6.000,00
0,00
6.000,00
011
313
3132
031 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
031
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
011
3212 031 Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
3213
011
091
3214
011
3224 011
Stručno usavršavanje zaposlenika
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
031
3225
011
Sitni inventar i auto gume
Stranica 2116 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
323
Rashodi za usluge
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
031
3232
011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
145.310,00
-12.350,00
132.960,00
59.000,00
-850,00
58.150,00
5.000,00
0,00
5.000,00
47.000,00
-7.500,00
39.500,00
7.000,00
0,00
7.000,00
031
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
3234
011
Komunalne usluge
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
16.810,00
-5.000,00
11.810,00
3238
011
Računalne usluge
3.000,00
0,00
3.000,00
3239
011
Ostale usluge
7.500,00
1.000,00
8.500,00
031
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
25.000,00
1.200,00
26.200,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
25.000,00
1.200,00
26.200,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.740,00
3.600,00
21.340,00
3292
011
Premije osiguranja
6.010,00
0,00
6.010,00
031
3299
011
11.730,00
3.600,00
15.330,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
3.500,00
0,00
3.500,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
3.500,00
0,00
3.500,00
031 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
3.500,00
0,00
3.500,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3631
011
4
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.000,00
0,00
3.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3.000,00
0,00
3.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
3.000,00
0,00
3.000,00
001A002 Izvršna i zakonodavna tijela
196.500,00
-22.000,00
174.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
196.500,00
-22.000,00
174.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
196.500,00
-22.000,00
174.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
196.500,00
-22.000,00
174.500,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
159.000,00
-28.000,00
131.000,00
031
3293
011
Reprezentacija
37.500,00
6.000,00
43.500,00
031
011
001A003 Informatizacija i opremanje odjela
17.480,00
4.290,00
21.770,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.500,00
3.200,00
16.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
13.500,00
3.200,00
16.700,00
322
Rashodi za materijal i energiju
11.000,00
0,00
11.000,00
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
11.000,00
0,00
11.000,00
031
323
Rashodi za usluge
2.500,00
3.200,00
5.700,00
3238
Računalne usluge
2.500,00
3.200,00
5.700,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3.980,00
1.090,00
5.070,00
3.980,00
1.090,00
5.070,00
011
4
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2117
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
422
Postrojenja i oprema
3.980,00
1.090,00
5.070,00
4221
Uredska oprema i namještaj
3.980,00
1.090,00
5.070,00
011
001A004 Promotivne aktivnosti vezane uz
“Dane Grada”
30.410,00
0,00
30.410,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.410,00
0,00
30.410,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.410,00
0,00
30.410,00
322
Rashodi za materijal i energiju
640,00
0,00
640,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
110,00
0,00
110,00
3223
011
530,00
0,00
530,00
323
Rashodi za usluge
Energija
5.460,00
0,00
5.460,00
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
5.460,00
0,00
5.460,00
031
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
24.310,00
0,00
24.310,00
3293
011
Reprezentacija
24.310,00
0,00
24.310,00
031
001A005 Promotivne aktivnosti vezane uz
manifestaciju “Ljetu uz Muru”
30.120,00
-720,00
29.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.120,00
-720,00
29.400,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.120,00
-720,00
29.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.110,00
0,00
1.110,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1.110,00
0,00
1.110,00
323
Rashodi za usluge
9.860,00
-20,00
9.840,00
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
3.000,00
-20,00
2.980,00
031
3235
011
6.860,00
0,00
6.860,00
031
011
Zakupnine i najamnine
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
19.150,00
-700,00
18.450,00
3293
Reprezentacija
19.150,00
-700,00
18.450,00
011
001A007 Troškovi vezani uz javni WC
7.200,00
-250,00
6.950,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.200,00
-250,00
6.950,00
32
MATERIJALNI RASHODI
7.200,00
-250,00
6.950,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3.400,00
-250,00
3.150,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
400,00
0,00
400,00
2.000,00
200,00
2.200,00
031
3223
011
Energija
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
500,00
-400,00
100,00
3225
011
Sitni inventar i auto gume
500,00
-50,00
450,00
323
Rashodi za usluge
3.800,00
0,00
3.800,00
3234
011
Komunalne usluge
3.800,00
0,00
3.800,00
031
001A008 Promotivne aktivnosti vezane uz
Sv. Barbaru, Badnjak, Božićni sajam, Božić
i Novu godinu
68.100,00
2.750,00
70.850,00
3
RASHODI POSLOVANJA
68.100,00
2.750,00
70.850,00
32
MATERIJALNI RASHODI
58.100,00
2.750,00
60.850,00
Stranica 2118 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
322
Rashodi za materijal i energiju
6.600,00
1.400,00
8.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
6.600,00
1.400,00
8.000,00
011
323
Rashodi za usluge
31.500,00
1.350,00
32.850,00
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
17.500,00
1.500,00
19.000,00
2.000,00
-150,00
1.850,00
031
3235
011
Zakupnine i najamnine
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
12.000,00
0,00
12.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
20.000,00
3293
Reprezentacija
20.000,00
0,00
20.000,00
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
031
38
381
Tekuće donacije
10.000,00
0,00
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
0,00
10.000,00
001A009 Promotivne aktivnosti vezane
uz “maškaradu”
13.160,00
0,00
13.160,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.160,00
0,00
13.160,00
32
MATERIJALNI RASHODI
13.160,00
0,00
13.160,00
323
Rashodi za usluge
830,00
0,00
830,00
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
700,00
0,00
700,00
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
130,00
0,00
130,00
031
031
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.330,00
0,00
12.330,00
3293
011
Reprezentacija
12.330,00
0,00
12.330,00
031
001A011 Obilježavanje zaustavljanja tenkova
1.250,00
-20,00
1.230,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.250,00
-20,00
1.230,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.250,00
-20,00
1.230,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.250,00
-20,00
1.230,00
3293
Reprezentacija
1.250,00
-20,00
1.230,00
001A012 Obilježavanje Dana rudara
4.680,00
0,00
4.680,00
3
RASHODI POSLOVANJA
4.680,00
0,00
4.680,00
32
MATERIJALNI RASHODI
4.680,00
0,00
4.680,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.680,00
0,00
4.680,00
3293
011
Reprezentacija
4.680,00
0,00
4.680,00
031
011
001A013 Utrka grada
12.000,00
160,00
12.160,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
160,00
12.160,00
32
MATERIJALNI RASHODI
12.000,00
160,00
12.160,00
323
Rashodi za usluge
10.500,00
-580,00
9.920,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
10.500,00
-580,00
9.920,00
011
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.500,00
740,00
2.240,00
3293
Reprezentacija
1.500,00
740,00
2.240,00
011
001A014 Promocija Grada
10.020,00
0,00
10.020,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.020,00
0,00
10.020,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.020,00
0,00
10.020,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2119
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
323
Rashodi za usluge
10.020,00
0,00
10.020,00
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
10.020,00
0,00
10.020,00
031
001A015 Promotivne aktivnosti vezane
uz gospodarstvenike
14.500,00
0,00
14.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.500,00
0,00
14.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
14.500,00
0,00
14.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.500,00
0,00
14.500,00
3293
Reprezentacija
14.500,00
0,00
14.500,00
001A016 Stručno osposobljavanje pripravnika
17.300,00
3.700,00
21.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.300,00
3.700,00
21.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.300,00
3.700,00
21.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
17.300,00
3.700,00
21.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
17.300,00
3.700,00
21.000,00
001A017 Projekt zapošljavanja mladih
30.000,00
1.150,00
31.150,00
031
011
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
1.150,00
31.150,00
31
Rashodi za zaposlene
30.000,00
-1.850,00
28.150,00
311
Plaće (Bruto)
25.500,00
-1.500,00
24.000,00
3111
011
Plaće za redovan rad
25.500,00
-1.500,00
24.000,00
051
313
Doprinosi na plaće
4.500,00
-350,00
4.150,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
4.000,00
-250,00
3.750,00
051
500,00
-100,00
400,00
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
051
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
3.000,00
3.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
3.000,00
3.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
3.000,00
3.000,00
01.02 Upravni odjel za gospodarstvo,
graditeljstvo, zaštitu okoliša,
stambene i komunalne poslove
011
1.659.975,82
-50.155,82
1.609.820,00
PROGRAM 007 Program prostornog uređenja
i održavanja grada
1.659.975,82
-50.155,82
1.609.820,00
007A001 Izvršna uprava i administracija odjela
428.450,00
-5.880,00
422.570,00
3
RASHODI POSLOVANJA
428.450,00
-5.880,00
422.570,00
31
Rashodi za zaposlene
343.400,00
-1.500,00
341.900,00
311
Plaće (Bruto)
280.000,00
0,00
280.000,00
3111
Plaće za redovan rad
280.000,00
0,00
280.000,00
011
312
Ostali rashodi za zaposlene
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
313
Doprinosi na plaće
48.400,00
0,00
48.400,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
43.400,00
0,00
43.400,00
031
5.000,00
0,00
5.000,00
011
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
Stranica 2120 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
32
MATERIJALNI RASHODI
85.050,00
-4.380,00
80.670,00
321
Naknade troškova zaposlenima
29.400,00
300,00
29.700,00
3211
Službena putovanja
2.000,00
-400,00
1.600,00
25.800,00
-1.300,00
24.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
600,00
2.000,00
2.600,00
011
3212 011
Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
3213
011
Stručno usavršavanje zaposlenika
031
3214
011
Ostale naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
43.200,00
-4.580,00
38.620,00
3223
011
Energija
17.700,00
800,00
18.500,00
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
14.000,00
-1.000,00
13.000,00
031
3225
011
Sitni inventar i auto gume
3.500,00
-1.400,00
2.100,00
3227
011
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
8.000,00
-2.980,00
5.020,00
323
Rashodi za usluge
7.950,00
-100,00
7.850,00
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.400,00
0,00
4.400,00
031
3236
011
Zdravstvene i veterinarske usluge
1.250,00
0,00
1.250,00
3239
011
Ostale usluge
2.300,00
-100,00
2.200,00
031
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.500,00
0,00
4.500,00
3292
Premije osiguranja
4.500,00
0,00
4.500,00
031
007A002 Opremanje upravnog odjela
3.710,00
0,00
3.710,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3.710,00
0,00
3.710,00
3.710,00
0,00
3.710,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
3.710,00
0,00
3.710,00
4221
011
Uredska oprema i namještaj
1.000,00
0,00
1.000,00
4225
011
Instrumenti, uređaji i strojevi
2.710,00
0,00
2.710,00
031
007A003 Uređenje grada
88.575,82
-1.775,82
86.800,00
3
RASHODI POSLOVANJA
88.575,82
-1.775,82
86.800,00
32
MATERIJALNI RASHODI
88.575,82
-1.775,82
86.800,00
322
Rashodi za materijal i energiju
5.000,00
0,00
5.000,00
3224 031
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
5.000,00
0,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
45.000,00
-1.800,00
43.200,00
3232
011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
031
3234
011
29.000,00
200,00
29.200,00
031
3236
031
Komunalne usluge
5.000,00
0,00
5.000,00
329
Zdravstvene i veterinarske usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
38.575,82
24,18
38.600,00
3299
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
38.575,82
24,18
38.600,00
043
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2121
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
007A004 Program prostornog uređenja
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
007A006 Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja
1.800,00
-1.100,00
700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.800,00
-1.100,00
700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.800,00
-1.100,00
700,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.800,00
-1.100,00
700,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
-200,00
300,00
3223
011
Energija
1.300,00
-900,00
400,00
011
007A008 Održavanje mjesnog groblja
70.760,00
-9.500,00
61.260,00
3
RASHODI POSLOVANJA
61.700,00
-9.500,00
52.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
61.700,00
-9.500,00
52.200,00
322
Rashodi za materijal i energiju
17.600,00
-4.000,00
13.600,00
3223
011
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
3225
011
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
-1.000,00
0,00
3227
011
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
8.600,00
0,00
8.600,00
44.100,00
-5.500,00
38.600,00
3.700,00
-1.800,00
1.900,00
8.400,00
300,00
8.700,00
323
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3231
011
031
3234
011
031
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
30.000,00
-2.000,00
28.000,00
3239
011
Ostale usluge
2.000,00
-2.000,00
0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
9.060,00
0,00
9.060,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
9.060,00
0,00
9.060,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
9.060,00
0,00
9.060,00
4511
011
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
9.060,00
0,00
9.060,00
031
4
Komunalne usluge
007A009 Kućica uz skelu i troškovi skele
34.600,00
0,00
34.600,00
3
RASHODI POSLOVANJA
34.600,00
0,00
34.600,00
32
MATERIJALNI RASHODI
34.600,00
0,00
34.600,00
322
Rashodi za materijal i energiju
400,00
0,00
400,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
400,00
0,00
400,00
011
323
Rashodi za usluge
34.200,00
0,00
34.200,00
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
34.200,00
0,00
34.200,00
031
007A010 Javni radovi
508.800,00
-4.900,00
503.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
504.800,00
-900,00
503.900,00
31
Rashodi za zaposlene
493.800,00
100,00
493.900,00
311
Plaće (Bruto)
421.000,00
0,00
421.000,00
Stranica 2122 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
3111
011
Plaće za redovan rad
031
Plan
421.000,00
Povećanje
smanjenje
0,00
Izmjene
i dopune
421.000,00
313
Doprinosi na plaće
72.800,00
100,00
72.900,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
65.650,00
100,00
65.750,00
031
7.150,00
0,00
7.150,00
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
031
32
MATERIJALNI RASHODI
11.000,00
-1.000,00
10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
11.000,00
-1.000,00
10.000,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
500,00
1.500,00
3223
011
Energija
6.000,00
0,00
6.000,00
031
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
2.500,00
0,00
2.500,00
3225
011
Sitni inventar i auto gume
1.500,00
-1.500,00
0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
4
4.000,00
-4.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
4.000,00
-4.000,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
4.000,00
-4.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
4.000,00
-4.000,00
0,00
007P001 Sanacija odlagališta komunalnog
otpada “Hrastinka”
515.280,00
-25.000,00
490.280,00
3
RASHODI POSLOVANJA
99.280,00
8.500,00
107.780,00
32
MATERIJALNI RASHODI
99.280,00
8.500,00
107.780,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.500,00
-1.500,00
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
1.500,00
-1.500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
68.300,00
10.000,00
78.300,00
3232
011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
65.000,00
10.000,00
75.000,00
3235
031
Zakupnine i najamnine
3.300,00
0,00
3.300,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
29.480,00
0,00
29.480,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
29.480,00
0,00
29.480,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
416.000,00
-33.500,00
382.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
416.000,00
-33.500,00
382.500,00
421
Građevinski objekti
416.000,00
-33.500,00
382.500,00
4214
011
Ostali građevinski objekti
416.000,00
-33.500,00
382.500,00
043
01.02.01 Komunalno redarstvo grada i općina
227.700,00
2.430,00
230.130,00
PROGRAM 009 Komunalno redarstvo
227.700,00
2.430,00
230.130,00
009A001 Izvršna uprava i administracija uprava
206.500,00
-550,00
205.950,00
3
RASHODI POSLOVANJA
206.500,00
-550,00
205.950,00
31
Rashodi za zaposlene
169.200,00
0,00
169.200,00
311
Plaće (Bruto)
140.000,00
0,00
140.000,00
3111
Plaće za redovan rad
140.000,00
0,00
140.000,00
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2123
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
312
Ostali rashodi za zaposlene
5.000,00
0,00
5.000,00
3121
011
Ostali rashodi za zaposlene
5.000,00
0,00
5.000,00
031
313
Doprinosi na plaće
24.200,00
0,00
24.200,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
21.800,00
0,00
21.800,00
031
2.400,00
0,00
2.400,00
37.300,00
-550,00
36.750,00
7.800,00
-50,00
7.750,00
100,00
-50,00
50,00
7.700,00
0,00
7.700,00
3133 031
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
011
3212 011
Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
031
322
Rashodi za materijal i energiju
18.500,00
-500,00
18.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
12.000,00
0,00
12.000,00
031
3223
031
Energija
5.500,00
0,00
5.500,00
3227
011
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
1.000,00
-500,00
500,00
323
Rashodi za usluge
11.000,00
0,00
11.000,00
3231
031
Usluge telefona, pošte i prijevoza
10.500,00
0,00
10.500,00
3234
031
Komunalne usluge
500,00
0,00
500,00
009A002 Tekuće održavanje transportnih sredstava
21.200,00
2.980,00
24.180,00
3
RASHODI POSLOVANJA
21.200,00
2.980,00
24.180,00
32
MATERIJALNI RASHODI
21.200,00
2.980,00
24.180,00
322
Rashodi za materijal i energiju
16.000,00
3.600,00
19.600,00
3223
011
Energija
11.000,00
0,00
11.000,00
031
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.000,00
3.600,00
8.600,00
323
Rashodi za usluge
1.700,00
-120,00
1.580,00
3239
Ostale usluge
1.700,00
-120,00
1.580,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.500,00
-500,00
3.000,00
3292
Premije osiguranja
3.500,00
-500,00
3.000,00
01.03 Upravni odjel za financije,
proračun, društvene djelatnosti
i socijalnu skrb
2.546.290,00
-144.869,18
2.401.420,82
PROGRAM 008 Redovan rad upravnog odjela
za financije i proračun
2.546.290,00
-144.869,18
2.401.420,82
008A001 Izvršna uprava i administracija
475.520,00
-1.429,18
474.090,82
3
RASHODI POSLOVANJA
475.520,00
-1.429,18
474.090,82
011
011
31
Rashodi za zaposlene
380.500,00
1.240,00
381.740,00
311
Plaće (Bruto)
316.000,00
-260,00
315.740,00
3111
031
Plaće za redovan rad
315.000,00
0,00
315.000,00
3113
011
Plaće za prekovremeni rad
1.000,00
-260,00
740,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.400,00
1.800,00
12.200,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
10.400,00
1.800,00
12.200,00
011
Stranica 2124 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
313
Doprinosi na plaće
54.100,00
-300,00
53.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
48.700,00
0,00
48.700,00
5.400,00
-300,00
5.100,00
031
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
83.520,00
-670,00
82.850,00
24.420,00
-2.870,00
21.550,00
1.500,00
-450,00
1.050,00
17.800,00
-800,00
17.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
011
Službena putovanja
3212
011
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
011
Stručno usavršavanje zaposlenika
2.500,00
-500,00
2.000,00
3214
011
Ostale naknade troškova zaposlenima
2.620,00
-1.120,00
1.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.500,00
-1.500,00
4.000,00
1.500,00
-500,00
1.000,00
011
031
3225
011
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
52.100,00
4.200,00
56.300,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
12.900,00
-200,00
12.700,00
-1.600,00
17.600,00
3231
011
031
3238
011
Računalne usluge
19.200,00
3239
011
Ostale usluge
20.000,00
6.000,00
26.000,00
34
Financijski rashodi
11.500,00
-1.999,18
9.500,82
343
Ostali financijski rashodi
11.500,00
-1.999,18
9.500,82
3431
011
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
11.500,00
-1.999,18
9.500,82
031
008A002 Program predškolskog
obrazovanja i odgoja
600.000,00
-15.000,00
585.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
600.000,00
-15.000,00
585.000,00
38
Ostali rashodi
600.000,00
-15.000,00
585.000,00
381
Tekuće donacije
600.000,00
-15.000,00
585.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
600.000,00
-15.000,00
585.000,00
011
008A003 Programi osnovnih škola
i sufin.prijevoza
66.550,00
-5.000,00
61.550,00
3
RASHODI POSLOVANJA
66.550,00
-5.000,00
61.550,00
36
Pomoći dane u inozemstvo
i unutar općeg proračuna
46.550,00
0,00
46.550,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
46.550,00
0,00
46.550,00
3631
011
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
46.550,00
0,00
46.550,00
031
38
Ostali rashodi
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
011
008A004 Visoko obrazovanje
70.500,00
-6.000,00
64.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.500,00
-6.000,00
64.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
70.000,00
-6.000,00
64.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
70.000,00
-6.000,00
64.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
70.000,00
-6.000,00
64.000,00
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2125
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
38
Ostali rashodi
500,00
0,00
500,00
381
Tekuće donacije
500,00
0,00
500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
500,00
0,00
500,00
011
008A005 Socijalni program
283.500,00
18.820,00
302.320,00
3
RASHODI POSLOVANJA
283.500,00
18.820,00
302.320,00
275.000,00
18.820,00
293.820,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
371
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja
16.000,00
20,00
16.020,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
15.000,00
0,00
15.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
1.000,00
20,00
1.020,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
259.000,00
18.800,00
277.800,00
3721
011
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
80.000,00
3.000,00
83.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
179.000,00
15.800,00
194.800,00
3711
011
031
3712
011
031
3722
011
031
052
091
38
Ostali rashodi
8.500,00
0,00
8.500,00
381
Tekuće donacije
8.500,00
0,00
8.500,00
3811
011
Tekuće donacije u novcu
8.500,00
0,00
8.500,00
031
008A006 Javne potrebe u kulturi, športu,
zdravstvu, vjerskim zajednicama i udrugama
332.800,00
9.200,00
342.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
332.800,00
-21.800,00
311.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
011
38
Ostali rashodi
292.800,00
-1.800,00
291.000,00
381
Tekuće donacije
234.300,00
-1.800,00
232.500,00
3811
011
Tekuće donacije u novcu
234.300,00
-1.800,00
232.500,00
031
382
Kapitalne donacije
58.500,00
0,00
58.500,00
3821
011
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
57.000,00
0,00
57.000,00
031
3822
011
1.500,00
0,00
1.500,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
0,00
31.000,00
31.000,00
51
0,00
31.000,00
31.000,00
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i kućanstvima
0,00
31.000,00
31.000,00
5121 081 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima u tuzemstvu
0,00
31.000,00
31.000,00
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
Izdaci za dane zajmove
008A007 Program zaštite od požara i civilna zaštita
190.000,00
20.000,00
210.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
190.000,00
20.000,00
210.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
35.000,00
0,00
35.000,00
Stranica 2126 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
323
Rashodi za usluge
35.000,00
0,00
35.000,00
3234
011
Komunalne usluge
35.000,00
0,00
35.000,00
031
38
Ostali rashodi
155.000,00
20.000,00
175.000,00
381
Tekuće donacije
77.000,00
15.000,00
92.000,00
3811
011
Tekuće donacije u novcu
77.000,00
15.000,00
92.000,00
031
382
Kapitalne donacije
78.000,00
5.000,00
83.000,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
78.000,00
5.000,00
83.000,00
011
008A008 Opremanje i informatizacija odjela
1.260,00
0,00
1.260,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.260,00
0,00
1.260,00
1.260,00
0,00
1.260,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
1.260,00
0,00
1.260,00
4221
Uredska oprema i namještaj
1.260,00
0,00
1.260,00
011
008A010 Rezerva
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
0,00
20.000,00
385Izvanredni rashodi
20.000,00
0,00
20.000,00
3859
Ostali izvanredni rashodi
20.000,00
0,00
20.000,00
008A011 Političke stranke
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
381
Tekuće donacije
15.000,00
0,00
15.000,00
3811
011
Tekuće donacije u novcu
15.000,00
0,00
15.000,00
031
031
008A012 Obrana od tuče
13.830,00
13.820,00
27.650,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.830,00
13.820,00
27.650,00
36
Pomoći dane u inozemstvo
i unutar općeg proračuna
13.830,00
13.820,00
27.650,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
13.830,00
13.820,00
27.650,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
13.830,00
13.820,00
27.650,00
011
008A013 Programi srednjih škola sufinanciranje prijevoza
59.500,00
0,00
59.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
59.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
59.500,00
0,00
59.500,00
3722
011
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
59.500,00
0,00
59.500,00
031
008P002 Ulaganje u dom kulture
400.000,00
-170.000,00
230.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
400.000,00
-170.000,00
230.000,00
400.000,00
-170.000,00
230.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2127
u kunama
Konto Izvor
451
NAZIV
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511
052 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
071
452
4521
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
052 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
400.000,00
-237.000,00
163.000,00
400.000,00
-237.000,00
163.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
008P004 Ulaganja u zgradu (stari vrtić)
7.830,00
720,00
8.550,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
7.830,00
720,00
8.550,00
7.830,00
720,00
8.550,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
7.830,00
720,00
8.550,00
4212
011
Poslovni objekti
7.830,00
720,00
8.550,00
091
008P009 Ulaganje u zgradu vrtića u Peklenici
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
-10.000,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
10.000,00
-10.000,00
0,00
01.03.02 Sportska dvorana
279.240,00
-16.150,00
263.090,00
PROGRAM 012 Održavanje dvorane
279.240,00
-16.150,00
263.090,00
012A001 Izvršna uprava i administracija
86.580,00
4.100,00
90.680,00
3
RASHODI POSLOVANJA
86.580,00
4.100,00
90.680,00
31
Rashodi za zaposlene
78.700,00
4.600,00
83.300,00
311
Plaće (Bruto)
64.000,00
4.500,00
68.500,00
3111
Plaće za redovan rad
64.000,00
4.500,00
68.500,00
312
011
Ostali rashodi za zaposlene
3.300,00
-300,00
3.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
3.300,00
-300,00
3.000,00
011
313
Doprinosi na plaće
11.400,00
400,00
11.800,00
3132
011
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
10.200,00
400,00
10.600,00
031
1.200,00
0,00
1.200,00
3133 011
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
7.880,00
-500,00
7.380,00
321
Naknade troškova zaposlenima
5.580,00
-500,00
5.080,00
3211
011
Službena putovanja
80,00
0,00
80,00
3212
011
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5.500,00
-500,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
2.300,00
0,00
2.300,00
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
2.300,00
0,00
2.300,00
031
012A002 Tekući energenti i održavanje objekta
192.660,00
-20.250,00
172.410,00
3
RASHODI POSLOVANJA
179.650,00
-20.250,00
159.400,00
32
MATERIJALNI RASHODI
179.650,00
-20.250,00
159.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
164.050,00
-20.250,00
143.800,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
5.250,00
-250,00
5.000,00
011
Stranica 2128 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
043
3223
043
Energija
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
043
3225
011
323
3234
031
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
139.500,00
-17.000,00
122.500,00
15.000,00
1.300,00
16.300,00
Sitni inventar i auto gume
4.300,00
-4.300,00
0,00
Rashodi za usluge
7.000,00
0,00
7.000,00
Komunalne usluge
7.000,00
0,00
7.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.600,00
0,00
8.600,00
Premije osiguranja
8.600,00
0,00
8.600,00
13.010,00
0,00
13.010,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.910,00
0,00
1.910,00
422
Postrojenja i oprema
1.910,00
0,00
1.910,00
4225
Instrumenti, uređaji i strojevi
1.910,00
0,00
1.910,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
11.100,00
0,00
11.100,00
329
3292
011
031
4
043
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
11.100,00
0,00
11.100,00
4511
031
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
11.100,00
0,00
11.100,00
043
01.03.03 Dječji vrtić “Maslačak”
894.420,00
59.600,00
954.020,00
PROGRAM 014 Predškolski odgoj
894.420,00
59.600,00
954.020,00
014A001 Osnovne aktivnosti
566.220,00
-4.200,00
562.020,00
3
RASHODI POSLOVANJA
566.220,00
-4.200,00
562.020,00
31
Rashodi za zaposlene
535.000,00
-5.000,00
530.000,00
311
Plaće (Bruto)
535.000,00
-5.000,00
530.000,00
3111
Plaće za redovan rad
535.000,00
-5.000,00
530.000,00
011
32
MATERIJALNI RASHODI
26.720,00
-2.100,00
24.620,00
322
Rashodi za materijal i energiju
26.100,00
-2.100,00
24.000,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
26.100,00
-2.100,00
24.000,00
052
323
Rashodi za usluge
620,00
0,00
620,00
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
620,00
0,00
620,00
031
38
Ostali rashodi
4.500,00
2.900,00
7.400,00
381
Tekuće donacije
2.000,00
2.900,00
4.900,00
3811
Tekuće donacije u novcu
2.000,00
2.900,00
4.900,00
382
Kapitalne donacije
2.500,00
0,00
2.500,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
2.500,00
0,00
2.500,00
63.800,00
392.000,00
011
011
014A002 Program za unapređenje odgoja Roma
328.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
328.200,00
63.800,00
392.000,00
31
Rashodi za zaposlene
204.700,00
-11.200,00
193.500,00
311
Plaće (Bruto)
204.700,00
-11.200,00
193.500,00
3111
011
Plaće za redovan rad
204.700,00
-11.200,00
193.500,00
052
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2129
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
38
OSTALI RASHODI
123.500,00
75.000,00
198.500,00
381
Tekuće donacije
123.500,00
75.000,00
198.500,00
3811
052 Tekuće donacije u novcu
123.500,00
75.000,00
198.500,00
01.03.04 Gradska knjižnica i čitaonica
5.000,00
0,00
5.000,00
PROGRAM 015 Knjižnica i čitaonica
5.000,00
0,00
5.000,00
015A001 Redovna djelatnost
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
38
OSTALI RASHODI
5.000,00
0,00
5.000,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
0,00
5.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
0,00
5.000,00
011
GLAVA 01.04 Mjesni odbori
4.660.241,89
-122.135,00
4.538.106,89
01.04.01 MO M.Središće
3.384.032,26
-158.875,00
3.225.157,26
PROGRAM 002 Komunalna infrastruktura
i razvoj mjesta
3.384.032,26
-158.875,00
3.225.157,26
002A001 Tekuće održavanje komunalne
infrastrukture
364.742,26
-36.925,00
327.817,26
3
RASHODI POSLOVANJA
364.742,26
-36.925,00
327.817,26
32
MATERIJALNI RASHODI
364.742,26
-36.925,00
327.817,26
322
Rashodi za materijal i energiju
112.500,00
-6.000,00
106.500,00
3223
011
Energija
109.000,00
-6.000,00
103.000,00
3225
011
Sitni inventar i auto gume
3.500,00
0,00
3.500,00
031
251.300,00
-30.500,00
220.800,00
14.000,00
0,00
14.000,00
101.500,00
8.700,00
110.200,00
9.000,00
950,00
9.950,00
105.300,00
-40.050,00
65.250,00
323
Rashodi za usluge
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
031
3232
011
031
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
011
Usluge promidžbe i informiranja
3234
011
Komunalne usluge
031
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
3239
031
Ostale usluge
9.500,00
-100,00
9.400,00
12.000,00
0,00
12.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
942,26
-425,00
517,26
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
942,26
-425,00
517,26
011
002A003 Naknade vijeća mjesnog odbora
21.420,00
0,00
21.420,00
3
RASHODI POSLOVANJA
21.420,00
0,00
21.420,00
32
MATERIJALNI RASHODI
21.420,00
0,00
21.420,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.420,00
0,00
21.420,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
21.420,00
0,00
21.420,00
403.300,00
212.800,00
616.100,00
031
002P001 Izgradnja i rekonstrukcija ulica,
pješačkih staza i vodovodnih mreža
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
-7.000,00
20.000,00
34
Financijski rashodi
27.000,00
-7.000,00
20.000,00
Stranica 2130 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
27.000,00
-7.000,00
20.000,00
3423 011
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
27.000,00
-7.000,00
20.000,00
376.300,00
219.800,00
596.100,00
267.300,00
219.800,00
487.100,00
219.800,00
487.100,00
081
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
267.300,00
4213
011
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
248.500,00
26.600,00
275.100,00
4214
011
Ostali građevinski objekti
18.800,00
193.200,00
212.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
109.000,00
0,00
109.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
109.000,00
0,00
109.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
109.000,00
0,00
109.000,00
002P005 Rekunstrukcija magistralnih cjevovoda
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
60.850,00
0,00
60.850,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.750,00
0,00
3.750,00
32
MATERIJALNI RASHODI
3.750,00
0,00
3.750,00
031
081
323
Rashodi za usluge
3.750,00
0,00
3.750,00
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
3.750,00
0,00
3.750,00
57.100,00
0,00
57.100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
35.400,00
0,00
35.400,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
35.400,00
0,00
35.400,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
35.400,00
0,00
35.400,00
21.700,00
0,00
21.700,00
011
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
21.700,00
0,00
21.700,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
21.700,00
0,00
21.700,00
002P006 Izgradnja obale Mure
27.000,00
-19.000,00
8.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
27.000,00
-19.000,00
8.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovinu
27.000,00
-19.000,00
8.000,00
421
Građevinski objekti
27.000,00
-19.000,00
8.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
27.000,00
-19.000,00
8.000,00
011
011
002P007 Industrijska zona jug
253.100,00
-171.800,00
81.300,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
253.100,00
-171.800,00
81.300,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
9.200,00
0,00
9.200,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
9.200,00
0,00
9.200,00
4111
011
Zemljište
9.200,00
0,00
9.200,00
031
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2131
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
243.900,00
-171.800,00
72.100,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
243.900,00
-171.800,00
72.100,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
243.900,00
-171.800,00
72.100,00
1.319.150,00
12.500,00
1.331.650,00
011
002P008 Izgradnja ulica
(Poljske i Maksima Gorkog)
3
RASHODI POSLOVANJA
155.130,00
5.000,00
160.130,00
34
Financijski rashodi
155.130,00
5.000,00
160.130,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
155.000,00
5.000,00
160.000,00
3423 011
Kamate za primljene kredite i zajmove od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog
155.000,00
5.000,00
160.000,00
343
Ostali financijski rashodi
130,00
0,00
130,00
3433
Zatezne kamate
130,00
0,00
130,00
39.020,00
0,00
39.020,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
39.020,00
0,00
39.020,00
421
Građevinski objekti
39.020,00
0,00
39.020,00
4213
011
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
39.020,00
0,00
39.020,00
031
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
1.125.000,00
7.500,00
1.132.500,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
1.125.000,00
7.500,00
1.132.500,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
273.000,00
7.500,00
280.500,00
5443 011
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
273.000,00
7.500,00
280.500,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od
trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
852.000,00
0,00
852.000,00
5453 011
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
trgovačkih društava izvan javnog sektora
852.000,00
0,00
852.000,00
002P009 Autobusna stanica
805.250,00
-142.000,00
663.250,00
3
RASHODI POSLOVANJA
750,00
0,00
750,00
32
MATERIJALNI RASHODI
750,00
0,00
750,00
322
Rashodi za materijal i energiju
750,00
0,00
750,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
750,00
0,00
750,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
804.500,00
-142.000,00
662.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
579.500,00
-1.100,00
578.400,00
421
Građevinski objekti
504.500,00
0,00
504.500,00
Poslovni objekti
504.500,00
0,00
504.500,00
4212
011
031
052
422
Postrojenja i oprema
75.000,00
-1.100,00
73.900,00
4223
011
Oprema za održavanje i zaštitu
75.000,00
-1.100,00
73.900,00
052
Stranica 2132 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Plan
225.000,00
Povećanje
smanjenje
-140.900,00
Izmjene
i dopune
84.100,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
115.000,00
-30.900,00
84.100,00
4511
011
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
115.000,00
-30.900,00
84.100,00
043
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
60.000,00
-60.000,00
0,00
4521
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
60.000,00
-60.000,00
0,00
454
061
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
50.000,00
-50.000,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
50.000,00
-50.000,00
0,00
002P010 Dječja igrališta
57.800,00
550,00
58.350,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
57.800,00
550,00
58.350,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
57.800,00
550,00
58.350,00
422
Postrojenja i oprema
57.800,00
550,00
58.350,00
4223
011
Oprema za održavanje i zaštitu
4.000,00
550,00
4.550,00
4227
011
071
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
53.800,00
0,00
53.800,00
002P011 Eko muzej Mura
71.420,00
-15.000,00
56.420,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
71.420,00
-15.000,00
56.420,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
71.420,00
-15.000,00
56.420,00
421
Građevinski objekti
71.420,00
-15.000,00
56.420,00
4214
011
Ostali građevinski objekti
71.420,00
-15.000,00
56.420,00
051
052
071
01.04.02 MO Hlapičina
606.039,31
-141.210,00
464.829,31
PROGRAM 003 Održavanje i unapređenje mjesta
606.039,31
-141.210,00
464.829,31
003A001 Tekuće održavanje komunalne
infrastrukture
104.509,31
-8.370,00
96.139,31
3
RASHODI POSLOVANJA
101.009,31
-8.370,00
92.639,31
32
MATERIJALNI RASHODI
101.009,31
-8.370,00
92.639,31
321
Naknade troškova zaposlenima
100,00
0,00
100,00
Službena putovanja
100,00
0,00
100,00
3211
011
322
Rashodi za materijal i energiju
41.500,00
1.700,00
43.200,00
3223
Energija
40.000,00
2.400,00
42.400,00
1.000,00
-700,00
300,00
011
3224 011
3225
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
59.200,00
-10.920,00
48.280,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.500,00
1.300,00
6.800,00
011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.500,00
0,00
4.500,00
3234
011
Komunalne usluge
36.560,00
-11.220,00
25.340,00
3236
011
Zdravstvene i veterinarske usluge
1.430,00
0,00
1.430,00
3237
011
Intelektualne i osobne usluge
6.710,00
0,00
6.710,00
3239
011
Ostale usluge
4.500,00
-1.000,00
3.500,00
323
Rashodi za usluge
3231
011
3232
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2133
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
209,31
850,00
1.059,31
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
209,31
850,00
1.059,31
3.500,00
0,00
3.500,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.500,00
0,00
3.500,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3.500,00
0,00
3.500,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
3.500,00
0,00
3.500,00
011
003A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.920,00
0,00
17.920,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.920,00
0,00
17.920,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.920,00
0,00
17.920,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.920,00
0,00
17.920,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
17.920,00
0,00
17.920,00
031
003A004 Javne potrebe u sportu i udrugama
3.000,00
0,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
0,00
3.000,00
38
OSTALI RASHODI
3.000,00
0,00
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
0,00
3.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
0,00
3.000,00
011
003P002 Izgradnja pješačkih staza i ulica
74.400,00
4.060,00
78.460,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
74.400,00
4.060,00
78.460,00
36.400,00
5.080,00
41.480,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
36.400,00
5.080,00
41.480,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
36.400,00
5.080,00
41.480,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
38.000,00
-1.020,00
36.980,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.000,00
-1.020,00
36.980,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.000,00
-1.020,00
36.980,00
011
011
003P005 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
60,00
0,00
60,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
60,00
0,00
60,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
35,00
0,00
35,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
35,00
0,00
35,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
35,00
0,00
35,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
25,00
0,00
25,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
25,00
0,00
25,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
25,00
0,00
25,00
398.100,00
-136.900,00
261.200,00
011
011
003P006 Izgradnja vodovodne mreže
3
RASHODI POSLOVANJA
48.100,00
400,00
48.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
8.000,00
-6.600,00
1.400,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
-6.600,00
1.400,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
8.000,00
-6.600,00
1.400,00
011
Stranica 2134 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
34
Financijski rashodi
40.100,00
7.000,00
47.100,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
40.100,00
7.000,00
47.100,00
3423 011
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
40.100,00
7.000,00
47.100,00
340.000,00
-134.800,00
205.200,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
340.000,00
-134.800,00
205.200,00
421
Građevinski objekti
340.000,00
-134.800,00
205.200,00
4214
Ostali građevinski objekti
340.000,00
-134.800,00
205.200,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
10.000,00
-2.500,00
7.500,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
10.000,00
-2.500,00
7.500,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
10.000,00
-2.500,00
7.500,00
5443 011
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
10.000,00
-2.500,00
7.500,00
081
4
011
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
081
081
003P007 Dječja igrališta
8.050,00
0,00
8.050,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
8.050,00
0,00
8.050,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
8.050,00
0,00
8.050,00
422
Postrojenja i oprema
8.050,00
0,00
8.050,00
4227
011
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.050,00
0,00
8.050,00
031
01.04.03 MO Štrukovec
85.896,28
-6.890,00
79.006,28
PROGRAM 004 Održavanje i unapređenje mjesta
85.896,28
-6.890,00
79.006,28
004A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
58.626,28
-6.890,00
51.736,28
3
RASHODI POSLOVANJA
58.626,28
-6.890,00
51.736,28
32
MATERIJALNI RASHODI
58.610,00
-6.883,72
51.726,28
322
Rashodi za materijal i energiju
31.550,00
1.020,00
32.570,00
3223
011
Energija
18.750,00
1.000,00
19.750,00
031
3224
011
12.300,00
20,00
12.320,00
3225
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
031
3232
011
031
3234
011
Komunalne usluge
3239
011
Ostale usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
500,00
0,00
500,00
26.150,00
-8.300,00
17.850,00
2.100,00
0,00
2.100,00
9.230,00
-3.500,00
5.730,00
13.120,00
-4.800,00
8.320,00
1.700,00
0,00
1.700,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2135
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
910,00
396,28
1.306,28
3292
011
Premije osiguranja
910,00
0,00
910,00
3299
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
396,28
396,28
34
Financijski rashodi
16,28
-6,28
10,00
343
Ostali financijski rashodi
16,28
-6,28
10,00
3433
Zatezne kamate
16,28
-6,28
10,00
011
004A002 Naknade vijeća mjesnih odbora
14.670,00
0,00
14.670,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.670,00
0,00
14.670,00
32
MATERIJALNI RASHODI
14.670,00
0,00
14.670,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.670,00
0,00
14.670,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
14.670,00
0,00
14.670,00
4.400,00
0,00
4.400,00
031
004P005 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
3
RASHODI POSLOVANJA
400,00
0,00
400,00
32
MATERIJALNI RASHODI
400,00
0,00
400,00
323
Rashodi za usluge
400,00
0,00
400,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
400,00
0,00
400,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.600,00
0,00
2.600,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
2.600,00
0,00
2.600,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
2.600,00
0,00
2.600,00
1.400,00
0,00
1.400,00
011
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.400,00
0,00
1.400,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.400,00
0,00
1.400,00
004P006 Dječja igrališta
8.200,00
0,00
8.200,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
8.200,00
0,00
8.200,00
8.200,00
0,00
8.200,00
8.200,00
0,00
8.200,00
011
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
4227
011
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.200,00
0,00
8.200,00
01.04.04 MO Križovec
176.658,43
77.370,00
254.028,43
PROGRAM 005 Održavanje i unapređenje mjesta
176.658,43
77.370,00
254.028,43
005A001 Tekuće održavanje komunalne
infrastrukture
101.008,43
9.970,00
110.978,43
3
RASHODI POSLOVANJA
92.958,43
9.970,00
102.928,43
32
MATERIJALNI RASHODI
92.958,43
9.970,00
102.928,43
322
Rashodi za materijal i energiju
41.000,00
0,00
41.000,00
3221
031
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
011
Energija
3224
011
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
031
3225
011
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
38.000,00
800,00
38.800,00
1.500,00
-500,00
1.000,00
1.000,00
-300,00
700,00
Stranica 2136 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
323
Rashodi za usluge
3231
011
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
011
3234
011
031
3237
011
3239
011
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
48.940,00
9.630,00
58.570,00
3.300,00
30,00
3.330,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
23.470,00
18.080,00
41.550,00
Komunalne usluge
17.470,00
-8.780,00
8.690,00
Intelektualne i osobne usluge
3.200,00
600,00
3.800,00
Ostale usluge
1.500,00
-300,00
1.200,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.018,43
340,00
3.358,43
3293
011
Reprezentacija
3.000,00
0,00
3.000,00
3299
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18,43
340,00
358,43
8.050,00
0,00
8.050,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
8.050,00
0,00
8.050,00
422
Postrojenja i oprema
8.050,00
0,00
8.050,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.050,00
0,00
8.050,00
005A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
21.950,00
0,00
21.950,00
3
RASHODI POSLOVANJA
21.950,00
0,00
21.950,00
32
MATERIJALNI RASHODI
21.950,00
0,00
21.950,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.950,00
0,00
21.950,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
21.950,00
0,00
21.950,00
011
031
005A003 Javne potrebe u športu i udrugama
450,00
0,00
450,00
3
RASHODI POSLOVANJA
450,00
0,00
450,00
38
OSTALI RASHODI
450,00
0,00
450,00
381
Tekuće donacije
450,00
0,00
450,00
3811
Tekuće donacije u novcu
450,00
0,00
450,00
011
005A005 Izgradnja vodovodne mreže
13.950,00
67.400,00
81.350,00
3
RASHODI POSLOVANJA
150,00
0,00
150,00
32
MATERIJALNI RASHODI
150,00
0,00
150,00
323
Rashodi za usluge
150,00
0,00
150,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
150,00
0,00
150,00
13.800,00
67.400,00
81.200,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
13.800,00
67.400,00
81.200,00
421
Građevinski objekti
13.800,00
67.400,00
81.200,00
4214
Ostali građevinski objekti
13.800,00
67.400,00
81.200,00
005P001 Dodatna ulaganja-društveni dom
15.500,00
0,00
15.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
15.500,00
0,00
15.500,00
15.500,00
0,00
15.500,00
011
4
011
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
15.500,00
0,00
15.500,00
4211
Stambeni objekti
15.500,00
0,00
15.500,00
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2137
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
005P003 Izgradnja cesta i pješačkih staza
20.100,00
0,00
20.100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
20.100,00
0,00
20.100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
20.100,00
0,00
20.100,00
421
Građevinski objekti
20.100,00
0,00
20.100,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
20.100,00
0,00
20.100,00
3.700,00
0,00
3.700,00
011
005P008 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
3
RASHODI POSLOVANJA
500,00
0,00
500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
500,00
0,00
500,00
323
Rashodi za usluge
500,00
0,00
500,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
500,00
0,00
500,00
3.200,00
0,00
3.200,00
1.900,00
0,00
1.900,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
1.900,00
0,00
1.900,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
1.900,00
0,00
1.900,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
1.300,00
0,00
1.300,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.300,00
0,00
1.300,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
011
1.300,00
0,00
1.300,00
011
01.04.05 MO Peklenica
242.272,69
54.400,00
296.672,69
PROGRAM 006 Komunalna infrastruktura
i razvoj mjesta
242.272,69
54.400,00
296.672,69
006A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 149.912,69
-17.240,00
132.672,69
3
RASHODI POSLOVANJA
149.912,69
-17.240,00
132.672,69
32
MATERIJALNI RASHODI
149.912,69
-17.240,00
132.672,69
322
Rashodi za materijal i energiju
55.000,00
-3.700,00
51.300,00
3221
011
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
011
Energija
031
3224
011
3225
031
500,00
800,00
1.300,00
50.500,00
-4.400,00
46.100,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3.000,00
-100,00
2.900,00
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
92.570,00
-16.520,00
76.050,00
7.050,00
-500,00
6.550,00
47.000,00
0,00
47.000,00
30.520,00
-15.120,00
15.400,00
4.000,00
300,00
4.300,00
323
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3231
011
031
3232
011
031
3234
011
031
3237
011
031
3239
011
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
4.000,00
-1.200,00
2.800,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.342,69
2.980,00
5.322,69
3292
011
Premije osiguranja
2.200,00
3.000,00
5.200,00
3299
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
142,69
-20,00
122,69
Stranica 2138 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
006A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.520,00
-900,00
16.620,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.520,00
-900,00
16.620,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.520,00
-900,00
16.620,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.520,00
-900,00
16.620,00
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
15.520,00
-400,00
15.120,00
031
3293
011
Reprezentacija
2.000,00
-500,00
1.500,00
006A004 Javne potrebe u športu i udrugama
3.200,00
-300,00
2.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.200,00
-300,00
2.900,00
1.500,00
0,00
1.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
1.500,00
0,00
1.500,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
1.500,00
0,00
1.500,00
011
38
OSTALI RASHODI
1.700,00
-300,00
1.400,00
381
Tekuće donacije
1.700,00
-300,00
1.400,00
3811
Tekuće donacije u novcu
1.700,00
-300,00
1.400,00
011
006P003 Izgradnja ulice i parka
45.000,00
-690,00
44.310,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
45.000,00
-690,00
44.310,00
45.000,00
-690,00
44.310,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
45.000,00
-690,00
44.310,00
4213
011
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
40.000,00
0,00
40.000,00
012
4214
011
5.000,00
-690,00
4.310,00
Ostali građevinski objekti
006P008 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
18.590,00
72.500,00
91.090,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.150,00
0,00
1.150,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.150,00
0,00
1.150,00
323
Rashodi za usluge
1.150,00
0,00
1.150,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.150,00
0,00
1.150,00
17.440,00
72.500,00
89.940,00
10.970,00
72.500,00
83.470,00
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
0,00
72.500,00
72.500,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
72.500,00
72.500,00
043
426
Nematerijalna proizvedena imovina
10.970,00
0,00
10.970,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
10.970,00
0,00
10.970,00
6.470,00
0,00
6.470,00
0,00
6.470,00
011
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
6.470,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
6.470,00
0,00
6.470,00
011
006P009 Dječja igrališta
8.050,00
1.030,00
9.080,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
8.050,00
1.030,00
9.080,00
8.050,00
1.030,00
9.080,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2139
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
422
Postrojenja i oprema
8.050,00
1.030,00
9.080,00
4227
011
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.050,00
1.030,00
9.080,00
01.04.06 MO Sitnice
165.342,92
53.070,00
218.412,92
PROGRAM 013 Komunalna infrastruktura
165.342,92
53.070,00
218.412,92
013A002 Održavanje komunalne infrastrukture
13.000,00
0,00
13.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.850,00
0,00
3.850,00
32
MATERIJALNI RASHODI
3.850,00
0,00
3.850,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.000,00
0,00
2.000,00
3223
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
011
323
Rashodi za usluge
1.850,00
0,00
1.850,00
3234
Komunalne usluge
1.850,00
0,00
1.850,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
9.150,00
0,00
9.150,00
011
4
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
9.150,00
0,00
9.150,00
422
Postrojenja i oprema
9.150,00
0,00
9.150,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
9.150,00
0,00
9.150,00
011
013A003 Izvršna i zakonodavna tijela
34.342,92
-2.880,00
31.462,92
3
RASHODI POSLOVANJA
34.342,92
-2.880,00
31.462,92
32
MATERIJALNI RASHODI
34.342,92
-2.880,00
31.462,92
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
200,00
200,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
200,00
200,00
011
323
Rashodi za usluge
5.100,00
900,00
6.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.100,00
900,00
6.000,00
011
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
29.242,92
-3.980,00
25.262,92
3291 011
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
29.242,92
-3.980,00
25.262,92
031
013P002 Izgradnja i dodatna ulaganja u
komunalnu infrastrukturu
118.000,00
55.950,00
173.950,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
93.900,00
113.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
-6.100,00
13.900,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-6.100,00
13.900,00
3232
043
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
-4.500,00
10.500,00
052
3234
043
5.000,00
-1.600,00
3.400,00
052
0,00
100.000,00
100.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
0,00
100.000,00
100.000,00
052 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0,00
100.000,00
100.000,00
98.000,00
-37.950,00
60.050,00
98.000,00
-37.950,00
60.050,00
Komunalne usluge
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
3721
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Stranica 2140 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
421
Građevinski objekti
94.950,00
-37.950,00
57.000,00
4214
043
Ostali građevinski objekti
94.950,00
-37.950,00
57.000,00
052
3.050,00
0,00
3.050,00
422
Postrojenja i oprema
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
043
Ukupno rashodi i izdaci
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
KLASA: 021-05/011-01/1097
URBROJ: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
3.050,00
0,00
3.050,00
11.581.437,71
-290.870,00
11.290.567,71
25.
Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj
87/08) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće
Grada Mursko Središće na 17. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o Proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01.01.-31.12.2012. godine
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Članak 1.
Proračun Grada Mursko Središće za razdoblje od I do
XII mjesec 2012. godine sadrži kako slijedi:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
6
NAZIV
Izvršenje 2010.
Prihodi poslovanja
8.273.546,24
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3
Rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
u kunama
Plan 2011.
Plan 2012.
8.061.380,00
7.713.000,00
65.364,66
730.000,00
887.000,00
6.684.736,72
7.211.847,71
6.516.700,00
4.357.577,87
3.234.590,00
2.561.700,00
-2.703.403,69
-1.655.057,71
-478.400,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
NAZIV
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izvršenje 2010.
u kunama
Plan 2011.
Plan 2012.
2.975.599,29
2.766.840,00
1.980.000,00
449.160,44
1.135.000,00
501.600,00
Neto financiranje (8 - 5)
2.526.438,85
1.631.840,00
1.478.400,00
Ukupno prihodi i primici
11.314.510,19
11.558.220,00
10.580.000,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina
200.182,55
23.217,71
-1.000.000,00
Sveukupno prihodi i primici
11.514.692,74
11.581.437,71
9.580.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
11.491.475,03
11.581.437,71
9.580.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
23.217,71
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
u kunama
Plan 2011.
Plan 2012.
6
Prihodi poslovanja
8.273.546,24
8.061.380,00
7.713.000,00
61
Prihodi od poreza
3.977.653,17
3.714.550,00
3.879.700,00
611
Porez i prirez na dohodak
3.641.503,75
3.400.000,00
3.500.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
3.641.503,75
3.400.000,00
3.500.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2141
u kunama
Konto
NAZIV
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
6134
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
169.296,10
149.550,00
219.700,00
37.221,14
29.550,00
19.700,00
Povremeni porezi na imovinu
132.074,96
120.000,00
200.000,00
614
Porezi na robu i usluge
166.853,32
165.000,00
160.000,00
6142
Porez na promet
64.279,48
80.000,00
90.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
102.573,84
85.000,00
70.000,00
659.101,28
1.163.100,00
1.414.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
632
Pomoći od međunarodnih organizacija te
institucija i tijela EU
0,00
48.000,00
598.800,00
6324
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
0,00
48.000,00
598.800,00
633
Pomoći iz proračuna
564.174,28
1.115.100,00
805.200,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
364.886,22
519.200,00
460.200,00
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
199.288,06
595.900,00
345.000,00
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
6341
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
6342
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
6414
Prihodi od zateznih kamata
94.927,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
94.927,00
0,00
0,00
891.598,47
853.630,00
370.800,00
18.791,19
17.640,00
9.400,00
5.421,52
4.300,00
2.000,00
13.369,67
13.340,00
7.400,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
872.807,28
835.990,00
361.400,00
6421
Naknade za koncesije
728.265,51
553.090,00
82.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
105.676,13
139.600,00
138.900,00
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
38.865,64
143.300,00
140.500,00
2.737.423,32
2.322.400,00
2.028.500,00
62.158,21
91.050,00
101.700,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
651
Upravne i administrativne pristojbe
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
652
Prihodi po posebnim propisima
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
6523
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
posebnim zakonom
6524
Doprinosi za šume
6526
Ostali nespomenuti prihodi
1.528.854,01
955.020,00
592.400,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
0,00
1.230.300,00
1.305.000,00
6531
Komunalni doprinosi
0,00
103.000,00
161.300,00
6532
Komunalne naknade
0,00
976.500,00
982.500,00
6533
Naknade za priključak
0,00
150.800,00
161.200,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija
7.770,00
3.700,00
17.000,00
662
Kazne
4.770,00
0,00
0,00
62.158,21
91.050,00
101.700,00
2.675.265,11
1.001.050,00
621.800,00
137.120,30
46.000,00
29.300,00
1.009.284,04
0,00
0,00
6,76
30,00
100,00
6627
Ostale kazne
4.770,00
0,00
0,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna
3.000,00
3.700,00
17.000,00
6631
Tekuće donacije
3.000,00
3.700,00
17.000,00
Stranica 2142 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
0,00
4.000,00
3.000,00
681
Kazne i upravne mjere
0,00
4.000,00
3.000,00
6819
Ostale kazne
0,00
4.000,00
3.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
65.364,66
730.000,00
887.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
-1.237,02
658.000,00
795.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava
-1.237,02
658.000,00
795.000,00
7111
Zemljište
-1.237,02
658.000,00
795.000,00
66.601,68
72.000,00
92.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
66.601,68
72.000,00
72.000,00
7211
Stambeni objekti
66.601,68
72.000,00
72.000,00
723
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
0,00
0,00
20.000,00
7231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0,00
0,00
20.000,00
Ukupno prihodi
8.338.910,90
8.791.380,00
8.600.000,00
3
Rashodi poslovanja
6.684.736,72
7.211.847,71
6.516.700,00
31
Rashodi za zaposlene
2.474.275,92
2.750.800,00
2.345.350,00
311
Plaće (Bruto)
2.166.284,35
2.410.200,00
2.077.000,00
3111
Plaće za redovan rad
2.165.034,91
2.409.200,00
2.077.000,00
3113
Plaće za prekovremeni rad
1.249,44
1.000,00
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
55.490,56
51.400,00
42.400,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
55.490,56
51.400,00
42.400,00
313
Doprinosi na plaće
252.501,01
289.200,00
225.950,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
227.871,47
260.050,00
203.150,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
24.629,54
29.150,00
22.800,00
32
MATERIJALNI RASHODI
2.274.395,17
2.497.471,43
2.210.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
117.993,67
137.600,00
155.600,00
3211
Službena putovanja
39.724,31
9.780,00
12.100,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
75.574,36
72.800,00
76.200,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
2.695,00
6.500,00
8.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
48.520,00
59.300,00
322
Rashodi za materijal i energiju
569.941,06
712.000,00
680.650,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
72.509,33
74.260,00
73.000,00
3223
Energija
403.224,95
500.780,00
472.250,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
66.605,82
93.060,00
93.100,00
3225
Sitni inventar i auto gume
20.286,29
26.300,00
24.300,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
Usluge promidžbe i informiranja
100.372,57
102.610,00
101.200,00
3234
Komunalne usluge
333.551,19
300.520,00
300.200,00
3235
Zakupnine i najamnine
10.136,10
12.160,00
13.300,00
7.314,67
17.600,00
18.000,00
1.200.358,44
1.096.110,00
915.850,00
97.510,01
131.170,00
116.200,00
339.702,41
281.700,00
141.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2143
u kunama
Konto
NAZIV
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
3239
324
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
6.870,88
7.680,00
9.750,00
240.108,38
178.370,00
133.900,00
Računalne usluge
20.553,30
24.700,00
25.100,00
Ostale usluge
51.553,60
57.200,00
75.200,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
25.000,00
26.000,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
25.000,00
26.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
386.102,00
526.761,43
431.900,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
234.630,35
279.722,92
241.850,00
3292
Premije osiguranja
19.959,75
25.720,00
26.950,00
3293
Reprezentacija
127.969,90
140.220,00
147.600,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.542,00
81.098,51
15.500,00
34
Financijski rashodi
137.863,49
233.746,28
245.100,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
126.567,20
222.100,00
235.100,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
126.567,20
222.100,00
235.100,00
343
Ostali financijski rashodi
11.296,29
11.646,28
10.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
11.268,62
11.500,00
10.000,00
3433
Zatezne kamate
27,67
146,28
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
31.145,85
63.880,00
57.500,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
31.145,85
63.880,00
57.500,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
31.145,85
63.880,00
57.500,00
390.044,89
406.000,00
309.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
19.664,27
16.000,00
15.000,00
3711
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
17.639,27
15.000,00
15.000,00
3712
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
2.025,00
1.000,00
0,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
370.380,62
390.000,00
294.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
102.893,91
151.500,00
146.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
267.486,71
238.500,00
148.000,00
38
Ostali rashodi
1.377.011,40
1.259.950,00
1.349.750,00
381
Tekuće donacije
1.154.966,81
1.100.950,00
1.201.750,00
3811
Tekuće donacije u novcu
1.154.966,81
1.100.950,00
1.201.750,00
382
Kapitalne donacije
218.328,19
139.000,00
128.000,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
383
3831
79.000,00
57.000,00
43.000,00
139.328,19
82.000,00
85.000,00
Kazne, penali i naknade štete
3.716,40
0,00
0,00
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
3.716,40
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
385Izvanredni rashodi
3859
Ostali izvanredni rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
20.000,00
20.000,00
4.357.577,87
3.234.590,00
2.561.700,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
0,00
9.200,00
416.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
9.200,00
416.000,00
4111
Zemljište
0,00
9.200,00
416.000,00
Stranica 2144 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Plan 2011.
Plan 2012.
3.977.905,43
2.402.335,00
1.402.300,00
421
Građevinski objekti
3.543.739,43
1.898.820,00
1.157.800,00
4211
Stambeni objekti
38.645,31
15.500,00
0,00
4212
Poslovni objekti
403.569,02
512.330,00
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.979.204,80
384.020,00
272.700,00
4214
Ostali građevinski objekti
1.122.320,30
986.970,00
885.100,00
422
Postrojenja i oprema
124.002,88
192.210,00
59.500,00
4221
Uredska oprema i namještaj
7.014,58
6.240,00
15.500,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
3.862,00
82.050,00
26.500,00
4225
Instrumenti, uređaji i strojevi
5.156,16
4.620,00
9.500,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
107.970,14
99.300,00
8.000,00
423
Prijevozna sredstva
0,00
0,00
70.000,00
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0,00
0,00
70.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
11.339,93
0,00
54.000,00
4242
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima
i slično)
11.339,93
0,00
54.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
298.823,19
311.305,00
61.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
298.823,19
311.305,00
61.000,00
379.672,44
823.055,00
743.400,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
57.865,72
535.160,00
593.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
57.865,72
535.160,00
593.000,00
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00
60.000,00
75.400,00
4521
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00
60.000,00
75.400,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
321.806,72
227.895,00
75.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Ukupno rashodi
321.806,72
227.895,00
75.000,00
11.042.314,59
10.446.437,71
9.078.400,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
Plan 2011.
Plan 2012.
2.975.599,29
2.766.840,00
1.980.000,00
83
Primici od prodaje dionica i udjel
u glavnici
0,00
2.042.500,00
1.980.000,00
834
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
trgovačkih društava izvan javnog sektora
0,00
2.042.500,00
1.980.000,00
8341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih
društava izvan javnog sektora
0,00
2.042.500,00
1.980.000,00
84
Primici od zaduživanja
2.975.599,29
724.340,00
0,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
1.697.697,79
724.340,00
0,00
8441
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
1.697.697,79
123.340,00
0,00
8445
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih
institucija izvan javnog sektora
0,00
601.000,00
0,00
8
NAZIV
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
Izvršenje 2010.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2145
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
845
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava
i obrtnika izvan javnog sektora
1.277.901,50
0,00
0,00
8451
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava,
obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora
1.277.901,50
0,00
0,00
Ukupno primici
2.975.599,29
2.766.840,00
1.980.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
449.160,44
1.135.000,00
501.600,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
449.160,44
1.135.000,00
501.600,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
94.187,74
283.000,00
430.600,00
5441
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
10.000,00
0,00
0,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
84.187,74
283.000,00
430.600,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava i obrtnika izvan javnog sektora
354.972,70
852.000,00
71.000,00
5453
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
trgovačkih društava izvan javnog sektora
354.972,70
852.000,00
71.000,00
Ukupno izdaci
449.160,44
1.135.000,00
501.600,00
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
NAZIV
RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
11.491.475,03
11.581.437,71
9.580.000,00
01.01 Ured grada
1.230.724,18
1.308.570,00
1.351.100,00
PROGRAM 001 Javna uprava i administracija
1.230.724,18
1.308.570,00
1.351.100,00
001A001 Izvršna uprava i administracija
786.196,55
855.850,00
825.950,00
3
RASHODI POSLOVANJA
786.196,55
852.850,00
825.950,00
31
Rashodi za zaposlene
493.630,99
515.500,00
507.500,00
311
Plaće (Bruto)
409.796,91
424.000,00
423.000,00
3111
Plaće za redovan rad
409.796,91
424.000,00
423.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
12.409,41
17.700,00
10.700,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
12.409,41
17.700,00
10.700,00
313
Doprinosi na plaće
71.424,67
73.800,00
73.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
64.533,12
66.300,00
66.300,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
321
6.891,55
7.500,00
7.500,00
289.069,71
333.850,00
314.950,00
Naknade troškova zaposlenima
51.733,90
53.000,00
55.000,00
3211
Službena putovanja
35.737,80
6.000,00
7.500,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
15.256,10
16.000,00
16.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
322
740,00
3.000,00
3.000,00
0,00
28.000,00
28.500,00
Rashodi za materijal i energiju
82.798,76
92.800,00
90.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
32.119,68
27.500,00
27.500,00
3223
Energija
42.257,33
57.000,00
54.000,00
Stranica 2146 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1.456,79
2.300,00
2.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
6.964,96
6.000,00
6.000,00
323
Rashodi za usluge
150.016,05
145.310,00
123.900,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
54.794,88
59.000,00
45.400,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3234
Komunalne usluge
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
Računalne usluge
3239
Ostale usluge
307,50
5.000,00
3.000,00
49.758,35
47.000,00
41.500,00
6.608,29
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
3.500,00
31.702,03
16.810,00
12.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
6.845,00
7.500,00
8.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
25.000,00
26.000,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
25.000,00
26.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.521,00
17.740,00
20.050,00
3292
Premije osiguranja
979,00
6.010,00
6.050,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.542,00
11.730,00
14.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
3.495,85
3.500,00
3.500,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
3.495,85
3.500,00
3.500,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
3.495,85
3.500,00
3.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
3.000,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
3.000,00
0,00
001A002 Izvršna i zakonodavna tijela
182.684,73
196.500,00
174.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
182.684,73
196.500,00
174.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
182.684,73
196.500,00
174.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
182.684,73
196.500,00
174.500,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
151.572,00
159.000,00
136.000,00
3293
Reprezentacija
31.112,73
37.500,00
38.500,00
001A003 Informatizacija i opremanje odjela
44.798,42
17.480,00
16.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.985,78
13.500,00
15.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.985,78
13.500,00
15.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
5.985,78
11.000,00
11.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.985,78
11.000,00
11.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
2.500,00
4.500,00
3238
Računalne usluge
0,00
2.500,00
4.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
38.812,64
3.980,00
1.200,00
38.812,64
3.980,00
1.200,00
38.812,64
3.980,00
1.200,00
0,00
3.980,00
1.200,00
38.812,64
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2147
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
001A004 Promotivne aktivnosti vezane uz
“Dane Grada”
27.780,11
30.410,00
30.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
27.780,11
30.410,00
30.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
27.780,11
30.410,00
30.700,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
640,00
200,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
110,00
200,00
3223
Energija
0,00
530,00
0,00
323
Rashodi za usluge
14.189,94
5.460,00
5.500,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
8.039,94
5.460,00
5.500,00
3235
Zakupnine i najamnine
5.000,00
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.150,00
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.590,17
24.310,00
25.000,00
3293
Reprezentacija
13.590,17
24.310,00
25.000,00
001A005 Promotivne aktivnosti vezane uz
manifestaciju “Ljetu uz Muru”
35.472,16
30.120,00
30.300,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.472,16
30.120,00
30.300,00
32
MATERIJALNI RASHODI
35.472,16
30.120,00
30.300,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
1.110,00
1.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
1.110,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
23.581,83
9.860,00
10.300,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
4.564,83
3.000,00
3.300,00
3234
Komunalne usluge
172,00
0,00
0,00
3235
Zakupnine i najamnine
1.845,00
6.860,00
7.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
17.000,00
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.890,33
19.150,00
19.000,00
3293
Reprezentacija
11.890,33
19.150,00
19.000,00
001A007 Troškovi vezani uz javni WC
3.982,47
7.200,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.982,47
7.200,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
3.982,47
7.200,00
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.795,42
3.400,00
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
312,78
400,00
0,00
3223
Energija
585,15
2.000,00
0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
897,49
500,00
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
2.187,05
3.800,00
0,00
3234
Komunalne usluge
2.187,05
3.800,00
0,00
001A008 Promotivne aktivnosti vezane uz Sv. Barbaru,
Badnjak, Božićni sajam, Božić i Novu godinu
53.898,17
68.100,00
70.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
53.898,17
68.100,00
70.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
48.914,10
58.100,00
64.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
6.600,00
4.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
6.600,00
4.000,00
323
Rashodi za usluge
29.676,47
31.500,00
40.500,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
16.964,35
17.500,00
25.500,00
3235
Zakupnine i najamnine
0,00
2.000,00
3.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
12.712,12
12.000,00
12.000,00
Stranica 2148 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
19.237,63
20.000,00
20.000,00
3293
Reprezentacija
19.237,63
20.000,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
4.984,07
10.000,00
6.000,00
381
Tekuće donacije
4.984,07
10.000,00
6.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
4.984,07
10.000,00
6.000,00
001A009 Promotivne aktivnosti vezane uz “maškaradu”
10.754,30
13.160,00
12.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.754,30
13.160,00
12.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.754,30
13.160,00
12.900,00
323
Rashodi za usluge
2.872,00
830,00
400,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
0,00
700,00
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
1.722,00
130,00
400,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.150,00
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.882,30
12.330,00
12.500,00
3293
Reprezentacija
7.882,30
12.330,00
12.500,00
001A011 Obilježavanje zaustavljanja tenkova
3.405,02
1.250,00
1.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.405,02
1.250,00
1.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
3.405,02
1.250,00
1.500,00
323
Rashodi za usluge
600,02
0,00
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
600,02
0,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.805,00
1.250,00
1.500,00
3293
Reprezentacija
2.805,00
1.250,00
1.200,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
300,00
001A012 Obilježavanje Dana rudara
6.530,00
4.680,00
4.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.530,00
4.680,00
4.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
6.530,00
4.680,00
4.700,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.530,00
4.680,00
4.700,00
3293
Reprezentacija
6.530,00
4.680,00
4.700,00
001A013 Utrka grada
11.635,19
12.000,00
12.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
11.635,19
12.000,00
12.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
11.635,19
12.000,00
12.200,00
323
Rashodi za usluge
10.232,88
10.500,00
10.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
10.232,88
10.500,00
10.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.402,31
1.500,00
2.200,00
3293
Reprezentacija
1.402,31
1.500,00
2.200,00
001A014 Promocija Grada
5.726,88
10.020,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.726,88
10.020,00
10.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.726,88
10.020,00
10.000,00
323
Rashodi za usluge
5.726,88
10.020,00
10.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
5.726,88
10.020,00
10.000,00
001A015 Promotivne aktivnosti vezane uz
gospodarstvenike
24.790,77
14.500,00
14.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.790,77
14.500,00
14.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
24.790,77
14.500,00
14.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
24.790,77
14.500,00
14.500,00
3293
Reprezentacija
24.790,77
14.500,00
14.500,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2149
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
001A016 Stručno osposobljavanje pripravnika
0,00
17.300,00
23.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
17.300,00
23.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
17.300,00
23.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
17.300,00
23.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
17.300,00
23.000,00
001A017 Projekt zapošljavanja mladih
0,00
30.000,00
34.850,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
30.000,00
34.850,00
31
Rashodi za zaposlene
0,00
30.000,00
32.850,00
311
Plaće (Bruto)
0,00
25.500,00
28.000,00
3111
Plaće za redovan rad
0,00
25.500,00
28.000,00
313
Doprinosi na plaće
0,00
4.500,00
4.850,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
0,00
4.000,00
4.350,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
0,00
500,00
500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
2.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
0,00
2.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
0,00
2.000,00
001A018 Troškovi nacionalnih manjina
0,00
0,00
34.800,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
0,00
34.800,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
34.800,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
34.800,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
0,00
0,00
28.800,00
3293
Reprezentacija
0,00
0,00
6.000,00
001P006 Opremanje ureda zamjenika gradonačelnika
21.729,48
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
21.729,48
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
4.498,00
0,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
4.498,00
0,00
0,00
4221
Uredska oprema i namještaj
4.498,00
0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
17.231,48
0,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
17.231,48
0,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
17.231,48
0,00
0,00
001P008 Spomenici uz lučicu
11.339,93
0,00
54.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11.339,93
0,00
54.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
11.339,93
0,00
54.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
11.339,93
0,00
54.000,00
4242
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
11.339,93
0,00
54.000,00
01.02 Upravni odjel za gospodarstvo,
graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene
i komunalne poslove
1.084.273,24
1.659.975,82
693.850,00
PROGRAM 007 Program prostornog uređenja
i održavanja grada
1.084.273,24
1.659.975,82
693.850,00
007A001 Izvršna uprava i administracija odjela
480.859,87
428.450,00
423.650,00
3
RASHODI POSLOVANJA
480.859,87
428.450,00
423.650,00
31
Rashodi za zaposlene
390.598,86
343.400,00
339.400,00
Stranica 2150 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
311
Plaće (Bruto)
314.605,96
280.000,00
280.000,00
3111
Plaće za redovan rad
313.356,52
280.000,00
280.000,00
3113
Plaće za prekovremeni rad
1.249,44
0,00
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
21.320,19
15.000,00
11.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
21.320,19
15.000,00
11.000,00
313
Doprinosi na plaće
54.672,71
48.400,00
48.400,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
49.252,26
43.400,00
43.400,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
5.420,45
5.000,00
5.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
90.261,01
85.050,00
84.250,00
321
Naknade troškova zaposlenima
30.261,32
29.400,00
31.300,00
3211
Službena putovanja
1.496,15
2.000,00
2.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
28.215,17
25.800,00
25.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
550,00
1.000,00
2.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
600,00
2.300,00
322
Rashodi za materijal i energiju
49.253,56
43.200,00
40.500,00
3223
Energija
18.283,14
17.700,00
18.500,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
20.107,19
14.000,00
12.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
7.127,08
3.500,00
5.000,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
3.736,15
8.000,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
6.701,95
7.950,00
7.950,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.102,24
4.400,00
4.400,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
637,83
1.250,00
1.250,00
3239
Ostale usluge
1.961,88
2.300,00
2.300,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.044,18
4.500,00
4.500,00
3292
Premije osiguranja
4.044,18
4.500,00
4.500,00
007A002 Opremanje upravnog odjela
13.554,16
3.710,00
19.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
13.554,16
3.710,00
19.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
13.554,16
3.710,00
19.500,00
422
13.554,16
3.710,00
19.500,00
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
0,00
1.000,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
1.279,00
0,00
10.000,00
4225
Instrumenti, uređaji i strojevi
5.156,16
2.710,00
9.500,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
7.119,00
0,00
0,00
007A003 Uređenje grada
68.636,97
88.575,82
41.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
47.458,47
88.575,82
41.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
47.458,47
88.575,82
41.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
6.802,91
5.000,00
4.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
6.802,91
5.000,00
4.000,00
323
Rashodi za usluge
40.655,56
45.000,00
37.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234
Komunalne usluge
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
329
3299
8.216,23
11.000,00
3.000,00
27.519,33
29.000,00
29.500,00
4.920,00
5.000,00
5.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
38.575,82
0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
38.575,82
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2151
u kunama
Konto
4
NAZIV
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
21.178,50
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
21.178,50
0,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
21.178,50
0,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
21.178,50
0,00
0,00
007A004 Program prostornog uređenja
18.011,10
8.000,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.011,10
8.000,00
6.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
18.011,10
8.000,00
6.000,00
323
Rashodi za usluge
18.011,10
8.000,00
6.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
18.011,10
8.000,00
6.000,00
007A006 Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja
1.339,29
1.800,00
1.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.339,29
1.800,00
1.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.339,29
1.800,00
1.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.339,29
1.800,00
1.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
134,24
500,00
500,00
3223
Energija
1.205,05
1.300,00
1.000,00
007A008 Održavanje mjesnog groblja
73.339,60
70.760,00
68.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.290,66
61.700,00
51.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
40.290,66
61.700,00
51.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
5.140,65
17.600,00
8.000,00
3223
Energija
0,00
2.000,00
3.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
4.752,46
6.000,00
5.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
1.000,00
0,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
388,19
8.600,00
0,00
323
Rashodi za usluge
35.150,01
44.100,00
43.500,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
2.000,00
3.700,00
2.000,00
3234
Komunalne usluge
4.141,52
8.400,00
9.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
29.008,49
30.000,00
30.000,00
3239
Ostale usluge
0,00
2.000,00
2.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
33.048,94
9.060,00
16.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
26.008,84
0,00
16.500,00
421
Građevinski objekti
12.152,40
0,00
0,00
4212
Poslovni objekti
12.152,40
0,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
13.856,44
0,00
16.500,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
0,00
0,00
16.500,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
13.856,44
0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
7.040,10
9.060,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
7.040,10
9.060,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
7.040,10
9.060,00
0,00
007A009 Kućica uz skelu i troškovi skele
32.161,96
34.600,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
29.721,74
34.600,00
35.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
29.721,74
34.600,00
35.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
505,00
0,00
0,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
505,00
0,00
0,00
Stranica 2152 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
322
NAZIV
Rashodi za materijal i energiju
Izvršenje 2010.
0,00
Plan 2011.
400,00
Plan 2012.
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
400,00
500,00
323
Rashodi za usluge
29.216,74
34.200,00
34.500,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
29.216,74
34.200,00
34.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.440,22
0,00
0,00
2.440,22
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
2.440,22
0,00
0,00
4212
Poslovni objekti
2.440,22
0,00
0,00
007A010 Javni radovi
316.569,17
508.800,00
60.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
316.569,17
504.800,00
60.400,00
31
Rashodi za zaposlene
304.887,37
493.800,00
53.400,00
311
Plaće (Bruto)
260.447,97
421.000,00
45.000,00
3111
Plaće za redovan rad
260.447,97
421.000,00
45.000,00
313
Doprinosi na plaće
44.439,40
72.800,00
8.400,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
40.374,09
65.650,00
7.400,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
4.065,31
7.150,00
1.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
11.681,80
11.000,00
7.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
3.206,00
0,00
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3.206,00
0,00
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
8.475,80
11.000,00
7.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
1.000,00
1.000,00
3223
Energija
4.798,39
6.000,00
4.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1.059,25
2.500,00
2.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
1.500,00
0,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
2.618,16
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
4.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
4.000,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
4.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
4.000,00
0,00
007P001 Sanacija odlagališta komunalnog
otpada “Hrastinka”
66.886,12
515.280,00
38.300,00
3
RASHODI POSLOVANJA
66.886,12
99.280,00
38.300,00
32
MATERIJALNI RASHODI
66.886,12
99.280,00
38.300,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
1.500,00
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
1.500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
66.886,12
68.300,00
38.300,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
63.595,02
65.000,00
35.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
3.291,10
3.300,00
3.300,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
29.480,00
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
29.480,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
416.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
416.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
0,00
416.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
416.000,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2153
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
007P003 Pješačko - biciklistička staza
M.Središće-Strukovec
12.915,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
12.915,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
12.915,00
0,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
12.915,00
0,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
12.915,00
0,00
0,00
01.02.01 Komunalno redarstvo grada i općina
205.492,52
227.700,00
312.800,00
PROGRAM 009 Komunalno redarstvo
205.492,52
227.700,00
312.800,00
009A001 Izvršna uprava i administracija uprava
186.405,34
206.500,00
215.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
186.405,34
206.500,00
215.100,00
31
Rashodi za zaposlene
148.916,01
169.200,00
177.800,00
311
Plaće (Bruto)
124.380,78
140.000,00
146.000,00
3111
Plaće za redovan rad
124.380,78
140.000,00
146.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
4.650,00
5.000,00
6.500,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
4.650,00
5.000,00
6.500,00
313
Doprinosi na plaće
19.885,23
24.200,00
25.300,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
17.763,24
21.800,00
22.800,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
7.668,16
7.700,00
7.700,00
322
Rashodi za materijal i energiju
18.821,17
18.500,00
18.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
12.000,00
12.000,00
12.000,00
3223
Energija
5.500,00
5.500,00
5.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
749,00
0,00
0,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
572,17
1.000,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
11.000,00
11.000,00
11.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
10.500,00
10.500,00
10.500,00
3234
Komunalne usluge
500,00
500,00
500,00
009A002 Tekuće održavanje transportnih sredstava
19.087,18
21.200,00
20.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.087,18
21.200,00
20.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
19.087,18
21.200,00
20.700,00
322
Rashodi za materijal i energiju
14.195,54
16.000,00
16.000,00
3223
Energija
10.101,67
11.000,00
11.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
4.093,87
5.000,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
1.644,50
1.700,00
1.700,00
3239
Ostale usluge
1.644,50
1.700,00
1.700,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.247,14
3.500,00
3.000,00
3292
Premije osiguranja
3.247,14
3.500,00
3.000,00
009A003 Oprema komunalnog redarstva
0,00
0,00
7.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
7.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
7.000,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
0,00
7.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
0,00
0,00
7.000,00
2.121,99
2.400,00
2.500,00
37.489,33
37.300,00
37.300,00
7.668,16
7.800,00
7.800,00
0,00
100,00
100,00
Stranica 2154 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
009P001 Nabava vozila
0,00
0,00
70.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
423
Prijevozna sredstva
0,00
0,00
70.000,00
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0,00
0,00
70.000,00
01.03 Upravni odjel za financije, proračun,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb
2.143.456,46
2.546.290,00
2.479.150,00
PROGRAM 008 Redovan rad upravnog odjela za
finanacije i proračun
2.143.456,46
2.546.290,00
2.479.150,00
008A001 Izvršna uprava i administracija
443.545,63
475.520,00
479.300,00
3
RASHODI POSLOVANJA
443.545,63
475.520,00
479.300,00
31
Rashodi za zaposlene
357.045,96
380.500,00
378.500,00
311
Plaće (Bruto)
292.581,12
316.000,00
315.000,00
3111
Plaće za redovan rad
292.581,12
315.000,00
315.000,00
3113
Plaće za prekovremeni rad
0,00
1.000,00
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
12.960,96
10.400,00
9.700,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
12.960,96
10.400,00
9.700,00
313
Doprinosi na plaće
51.503,88
54.100,00
53.800,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
46.339,99
48.700,00
48.700,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
5.163,89
5.400,00
5.100,00
32
MATERIJALNI RASHODI
75.212,36
83.520,00
90.800,00
321
Naknade troškova zaposlenima
19.960,25
24.420,00
25.800,00
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
4.994,91
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3238
2.484,36
1.500,00
2.300,00
16.575,89
17.800,00
17.000,00
900,00
2.500,00
3.000,00
0,00
2.620,00
3.500,00
5.269,36
7.000,00
8.500,00
5.500,00
6.000,00
274,45
1.500,00
2.500,00
49.982,75
52.100,00
56.500,00
9.529,78
12.900,00
12.900,00
Računalne usluge
20.553,30
19.200,00
17.600,00
3239
Ostale usluge
19.899,67
20.000,00
26.000,00
34
Financijski rashodi
11.287,31
11.500,00
10.000,00
343
Ostali financijski rashodi
11.287,31
11.500,00
10.000,00
11.268,62
11.500,00
10.000,00
18,69
0,00
0,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433
Zatezne kamate
008A002 Program predškolskog obrazovanja i odgoja
598.866,52
600.000,00
585.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
598.866,52
600.000,00
585.000,00
38
OSTALI RASHODI
598.866,52
600.000,00
585.000,00
381
Tekuće donacije
598.866,52
600.000,00
585.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
598.866,52
600.000,00
585.000,00
008A003 Programi osnovnih škola i sufin. prijevoza
3.470,40
66.550,00
55.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.470,40
66.550,00
55.000,00
0,00
46.550,00
40.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutaR
općeg proračuna
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2155
u kunama
Konto
NAZIV
363
Pomoći unutar općeg proračuna
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
38
OSTALI RASHODI
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
3
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
0,00
46.550,00
40.000,00
0,00
46.550,00
40.000,00
3.470,40
20.000,00
15.000,00
3.470,40
20.000,00
15.000,00
3.470,40
20.000,00
15.000,00
008A004 Visoko obrazovanje
23.088,05
70.500,00
68.000,00
RASHODI POSLOVANJA
23.088,05
70.500,00
68.000,00
19.088,05
70.000,00
68.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
19.088,05
70.000,00
68.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
19.088,05
70.000,00
68.000,00
38
OSTALI RASHODI
4.000,00
500,00
0,00
381
Tekuće donacije
4.000,00
500,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
4.000,00
500,00
0,00
008A005 Socijalni program
248.316,49
283.500,00
249.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
248.316,49
283.500,00
249.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
245.816,49
275.000,00
241.000,00
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
19.664,27
16.000,00
15.000,00
3711
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
17.639,27
15.000,00
15.000,00
3712
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
2.025,00
1.000,00
0,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
226.152,22
259.000,00
226.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
83.805,86
80.000,00
78.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
142.346,36
179.000,00
148.000,00
38
OSTALI RASHODI
2.500,00
8.500,00
8.500,00
381
Tekuće donacije
2.500,00
8.500,00
8.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
2.500,00
8.500,00
8.500,00
008A006 Javne potrebe u kulturi, športu, zdravstvu,
vjerskim zajednicama i udrugama
378.654,77
332.800,00
302.150,00
3
RASHODI POSLOVANJA
378.654,77
332.800,00
302.150,00
32
MATERIJALNI RASHODI
29.090,91
40.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
29.090,91
40.000,00
20.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
29.090,91
40.000,00
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
349.563,86
292.800,00
282.150,00
381
Tekuće donacije
266.064,86
234.300,00
239.150,00
3811
Tekuće donacije u novcu
266.064,86
234.300,00
239.150,00
382
Kapitalne donacije
83.499,00
58.500,00
43.000,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
79.000,00
57.000,00
43.000,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
4.499,00
1.500,00
0,00
008A007 Program zaštite od požara i civilna zaštita
237.723,72
190.000,00
226.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
237.723,72
190.000,00
226.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
42.644,00
35.000,00
48.900,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
0,00
12.000,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
0,00
0,00
12.000,00
323
Rashodi za usluge
42.644,00
35.000,00
36.900,00
3234
Komunalne usluge
42.644,00
35.000,00
36.900,00
Stranica 2156 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
38
OSTALI RASHODI
195.079,72
155.000,00
178.000,00
381
Tekuće donacije
60.250,53
77.000,00
93.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
60.250,53
77.000,00
93.000,00
382
Kapitalne donacije
134.829,19
78.000,00
85.000,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
134.829,19
78.000,00
85.000,00
008A008 Opremanje i informatizacija odjela
4.004,39
1.260,00
7.300,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4.004,39
1.260,00
7.300,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
4.004,39
1.260,00
7.300,00
422
Postrojenja i oprema
4.004,39
1.260,00
7.300,00
4221
Uredska oprema i namještaj
2.516,58
1.260,00
7.300,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
1.487,81
0,00
0,00
008A010 Rezerva
0,00
20.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
20.000,00
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
0,00
20.000,00
20.000,00
385Izvanredni rashodi
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
3859
Ostali izvanredni rashodi
008A011 Političke stranke
1.000,00
15.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.000,00
15.000,00
10.000,00
38
OSTALI RASHODI
1.000,00
15.000,00
10.000,00
381
Tekuće donacije
1.000,00
15.000,00
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
1.000,00
15.000,00
10.000,00
008A012 Obrana od tuče
3.716,40
13.830,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.716,40
13.830,00
14.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
0,00
13.830,00
14.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
0,00
13.830,00
14.000,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0,00
13.830,00
14.000,00
38
OSTALI RASHODI
3.716,40
0,00
0,00
383
Kazne, penali i naknade štete
3.716,40
0,00
0,00
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
3.716,40
0,00
0,00
008A013 Programi srednjih škola sufinanciranje prijevoza
152.790,35
59.500,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
152.790,35
59.500,00
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
27.650,00
0,00
0,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
27.650,00
0,00
0,00
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
27.650,00
0,00
0,00
125.140,35
59.500,00
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
125.140,35
59.500,00
0,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
125.140,35
59.500,00
0,00
008P002 Ulaganje u dom kulture
17.125,30
400.000,00
450.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
17.125,30
400.000,00
450.000,00
17.125,30
400.000,00
450.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2157
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
17.125,30
400.000,00
450.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
17.125,30
400.000,00
450.000,00
008P004 Ulaganja u zgradu (stari vrtić)
31.154,44
7.830,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
31.154,44
7.830,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
25.515,75
7.830,00
0,00
421
Građevinski objekti
0,00
7.830,00
0,00
4212
Poslovni objekti
0,00
7.830,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
25.515,75
0,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
25.515,75
0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
5.638,69
0,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.638,69
0,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.638,69
0,00
0,00
008P009 Ulaganje u zgradu vrtića u Peklenici
0,00
10.000,00
12.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
10.000,00
12.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
10.000,00
12.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
10.000,00
12.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
10.000,00
12.000,00
01.03.02 Sportska dvorana
221.759,00
279.240,00
252.700,00
PROGRAM 012 Održavanje dvorane
221.759,00
279.240,00
252.700,00
012A001 Izvršna uprava i administracija
81.785,46
86.580,00
85.800,00
3
RASHODI POSLOVANJA
81.785,46
86.580,00
85.800,00
31
Rashodi za zaposlene
75.467,17
78.700,00
78.400,00
311
Plaće (Bruto)
61.992,05
64.000,00
64.000,00
3111
Plaće za redovan rad
61.992,05
64.000,00
64.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.900,00
3.300,00
3.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
2.900,00
3.300,00
3.000,00
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
10.575,12
11.400,00
11.400,00
9.608,77
10.200,00
10.200,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
966,35
1.200,00
1.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
6.318,29
7.880,00
7.400,00
4.653,04
5.580,00
5.100,00
0,00
80,00
100,00
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
4.653,04
5.500,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
1.665,25
2.300,00
2.300,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.665,25
2.300,00
2.300,00
012A002 Tekući energenti i održavanje objekta
139.973,54
192.660,00
166.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
137.753,39
179.650,00
161.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
137.753,39
179.650,00
161.900,00
322
Rashodi za materijal i energiju
120.445,39
164.050,00
146.300,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.913,62
5.250,00
5.000,00
3223
Energija
102.903,41
139.500,00
122.500,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
13.347,92
15.000,00
14.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
280,44
4.300,00
4.300,00
Stranica 2158 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
323
Rashodi za usluge
7.289,36
7.000,00
7.000,00
3234
Komunalne usluge
7.289,36
7.000,00
7.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.018,64
8.600,00
8.600,00
3292
Premije osiguranja
10.018,64
8.600,00
8.600,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
2.220,15
13.010,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
1.910,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
1.910,00
0,00
4225
Instrumenti, uređaji i strojevi
0,00
1.910,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
2.220,15
11.100,00
5.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.220,15
11.100,00
5.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.220,15
11.100,00
5.000,00
01.03.03 Dječji vrtić “Maslačak”
875.371,53
894.420,00
974.200,00
PROGRAM 014 Predškolski odgoj
875.371,53
894.420,00
974.200,00
014A001 Osnovne aktivnosti
554.293,78
566.220,00
555.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
554.293,78
566.220,00
555.000,00
31
Rashodi za zaposlene
529.693,78
535.000,00
530.000,00
311
Plaće (Bruto)
529.693,78
535.000,00
530.000,00
3111
Plaće za redovan rad
529.693,78
535.000,00
530.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
24.600,00
26.720,00
25.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
23.600,00
26.100,00
25.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
23.600,00
26.100,00
25.000,00
323
Rashodi za usluge
1.000,00
620,00
0,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
620,00
0,00
38
OSTALI RASHODI
0,00
4.500,00
0,00
381
Tekuće donacije
0,00
2.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
2.000,00
0,00
382
Kapitalne donacije
0,00
2.500,00
0,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
0,00
2.500,00
0,00
014A002 Program za unapređenje odgoja Roma
321.077,75
328.200,00
419.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
321.077,75
328.200,00
419.200,00
31
Rashodi za zaposlene
126.791,11
204.700,00
194.000,00
311
Plaće (Bruto)
126.791,11
204.700,00
194.000,00
3111
Plaće za redovan rad
126.791,11
204.700,00
194.000,00
38
OSTALI RASHODI
194.286,64
123.500,00
225.200,00
381
Tekuće donacije
194.286,64
123.500,00
225.200,00
3811
Tekuće donacije u novcu
194.286,64
123.500,00
225.200,00
01.03.04 Gradska knjižnica i čitaonica
65.044,67
5.000,00
74.000,00
PROGRAM 015 Knjižnica i čitaonica
65.044,67
5.000,00
74.000,00
015A001 Redovna djelatnost
65.044,67
5.000,00
74.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
65.044,67
5.000,00
74.000,00
31
Rashodi za zaposlene
47.244,67
0,00
53.500,00
311
Plaće (Bruto)
45.994,67
0,00
52.000,00
3111
Plaće za redovan rad
45.994,67
0,00
52.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2159
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.250,00
0,00
1.500,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
1.250,00
0,00
1.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
5.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
0,00
5.500,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
0,00
0,00
5.500,00
38
OSTALI RASHODI
17.800,00
5.000,00
15.000,00
381
Tekuće donacije
17.800,00
5.000,00
15.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
17.800,00
5.000,00
15.000,00
GLAVA 01.04 Mjesni odbori
5.665.353,43
4.660.241,89
3.442.200,00
01.04.01 MO M.Središće
3.880.728,48
3.384.032,26
2.470.800,00
PROGRAM 002 Komunalna infrastruktura
i razvoj mjesta
3.880.728,48
3.384.032,26
2.470.800,00
002A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
447.031,56
364.742,26
300.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
434.977,56
364.742,26
300.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
434.977,56
364.742,26
300.900,00
322
Rashodi za materijal i energiju
89.662,99
112.500,00
105.500,00
3223
Energija
86.246,35
109.000,00
102.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
3.416,64
3.500,00
3.000,00
323
Rashodi za usluge
345.314,57
251.300,00
195.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.574,00
14.000,00
14.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
197.162,90
101.500,00
50.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3234
Komunalne usluge
3237
0,00
9.000,00
5.000,00
124.934,35
105.300,00
105.000,00
Intelektualne i osobne usluge
9.049,87
9.500,00
9.000,00
3239
Ostale usluge
8.593,45
12.000,00
12.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
942,26
400,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
942,26
400,00
12.054,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
12.054,00
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
12.054,00
0,00
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
12.054,00
0,00
0,00
002A003 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.852,33
21.420,00
15.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.852,33
21.420,00
15.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.852,33
21.420,00
15.200,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.852,33
21.420,00
15.200,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
17.852,33
21.420,00
15.200,00
002P001 Izgradnja i rekonstrukcija ulica
i pješačkih staza
391.895,53
403.300,00
400.300,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
27.000,00
28.100,00
34
Financijski rashodi
0,00
27.000,00
28.100,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
0,00
27.000,00
28.100,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene
41
dugotrajne imovine
0,00
27.000,00
28.100,00
391.895,53
376.300,00
326.000,00
0,00
0,00
16.000,00
Stranica 2160 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
0,00
16.000,00
4111
Zemljište
0,00
0,00
16.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
331.919,13
267.300,00
310.000,00
421
Građevinski objekti
331.919,13
267.300,00
310.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
248.888,46
248.500,00
160.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
83.030,67
18.800,00
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
59.976,40
109.000,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
59.976,40
109.000,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
59.976,40
109.000,00
0,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
0,00
0,00
46.200,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
0,00
0,00
46.200,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
0,00
0,00
46.200,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
0,00
0,00
46.200,00
002P003 Javna rasvjeta
35.626,95
0,00
20.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
35.626,95
0,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
0,00
20.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
0,00
20.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
0,00
20.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
35.626,95
0,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
35.626,95
0,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
35.626,95
0,00
0,00
002P005 Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
293.003,49
60.850,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.290,90
3.750,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
19.290,90
3.750,00
0,00
323
Rashodi za usluge
19.290,90
3.750,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
19.290,90
3.750,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
273.712,59
57.100,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
137.926,47
35.400,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
137.926,47
35.400,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
137.926,47
35.400,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
135.786,12
21.700,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
135.786,12
21.700,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
135.786,12
21.700,00
0,00
002P006 Izgradnja obale Mure
19.335,60
27.000,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.773,60
0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
7.773,60
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
7.773,60
0,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
7.773,60
0,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2161
u kunama
Konto
4
NAZIV
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
11.562,00
27.000,00
6.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
11.562,00
27.000,00
6.000,00
421
Građevinski objekti
11.562,00
27.000,00
6.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
11.562,00
27.000,00
6.000,00
002P007 Industrijska zona jug
100.261,00
253.100,00
444.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.904,00
0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
6.904,00
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
6.904,00
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.904,00
0,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
93.357,00
253.100,00
444.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
0,00
9.200,00
400.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
9.200,00
400.000,00
4111
Zemljište
0,00
9.200,00
400.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
93.357,00
243.900,00
44.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
93.357,00
243.900,00
44.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
002P008 Izgradnja ulica (Poljske i Maksima Gorkog)
93.357,00
243.900,00
44.000,00
2.186.745,62
1.319.150,00
496.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
121.993,89
155.130,00
145.000,00
34
Financijski rashodi
121.993,89
155.130,00
145.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
121.993,89
155.000,00
145.000,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
121.993,89
155.000,00
145.000,00
343
Ostali financijski rashodi
0,00
130,00
0,00
3433
Zatezne kamate
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
130,00
0,00
1.625.591,29
39.020,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.625.591,29
39.020,00
0,00
421
Građevinski objekti
1.625.591,29
39.020,00
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.620.026,29
39.020,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
5.565,00
0,00
0,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
439.160,44
1.125.000,00
351.400,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
439.160,44
1.125.000,00
351.400,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
84.187,74
273.000,00
280.400,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog sektora
84.187,74
273.000,00
280.400,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava i obrtnika izvan javnog sektora
354.972,70
852.000,00
71.000,00
5453
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
trgovačkih društava izvan javnog sektora
354.972,70
852.000,00
71.000,00
002P009 Autobusna stanica
388.976,40
805.250,00
140.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
750,00
2.600,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
750,00
2.600,00
Stranica 2162 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
750,00
2.600,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
750,00
2.600,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
388.976,40
804.500,00
137.400,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
388.976,40
579.500,00
0,00
421
Građevinski objekti
388.976,40
504.500,00
0,00
4212
Poslovni objekti
388.976,40
504.500,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
75.000,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
0,00
75.000,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,00
225.000,00
137.400,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
115.000,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
115.000,00
0,00
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00
60.000,00
75.400,00
4521
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00
60.000,00
75.400,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
50.000,00
62.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
50.000,00
62.000,00
002P010 Dječja igrališta
0,00
57.800,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
57.800,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
57.800,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
57.800,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
0,00
4.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
53.800,00
0,00
002P011 Eko muzej Mura
0,00
71.420,00
648.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
71.420,00
648.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
71.420,00
648.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
71.420,00
648.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
71.420,00
648.000,00
01.04.02 MO Hlapičina
1.159.010,75
606.039,31
284.500,00
PROGRAM 003 Održavanje i unapređenje mjesta
1.159.010,75
606.039,31
284.500,00
003A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
121.611,79
104.509,31
98.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
121.611,79
101.009,31
98.400,00
32
MATERIJALNI RASHODI
121.611,79
101.009,31
98.400,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
100,00
100,00
3211
Službena putovanja
0,00
100,00
100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
36.617,63
41.500,00
41.400,00
3223
Energija
36.617,63
40.000,00
39.900,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
1.000,00
1.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
0,00
500,00
500,00
84.994,16
59.200,00
56.600,00
2.260,35
5.500,00
6.800,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.325,65
4.500,00
5.000,00
3234
Komunalne usluge
42.096,75
36.560,00
34.800,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
0,00
1.430,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2163
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.460,01
6.710,00
6.000,00
3239
Ostale usluge
3.851,40
4.500,00
4.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
209,31
300,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
209,31
300,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
3.500,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
3.500,00
0,00
003A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
10.914,44
17.920,00
12.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.914,44
17.920,00
12.100,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.914,44
17.920,00
12.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.914,44
17.920,00
12.100,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
10.914,44
17.920,00
12.100,00
003A004 Javne potrebe u sportu i udrugama
993,79
3.000,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
993,79
3.000,00
3.000,00
38
OSTALI RASHODI
993,79
3.000,00
3.000,00
381
Tekuće donacije
993,79
3.000,00
3.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
993,79
3.000,00
3.000,00
003P002 Izgradnja pješačkih staza i ulica
0,00
74.400,00
5.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
74.400,00
5.000,00
0,00
36.400,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
0,00
36.400,00
5.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
0,00
36.400,00
5.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,00
38.000,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
38.000,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
38.000,00
0,00
003P005 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
0,00
60,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
60,00
0,00
0,00
35,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
35,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
35,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,00
25,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
25,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0,00
25,00
0,00
003P006 Izgradnja vodovodne mreže
1.025.490,73
398.100,00
166.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.357,93
48.100,00
62.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
7.784,62
8.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
7.784,62
8.000,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
7.784,62
8.000,00
0,00
Stranica 2164 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
34
Financijski rashodi
4.573,31
40.100,00
62.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
4.573,31
40.100,00
62.000,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
4.573,31
40.100,00
62.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.003.132,80
340.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.003.132,80
340.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
1.003.132,80
340.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
1.003.132,80
340.000,00
0,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
10.000,00
10.000,00
104.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
10.000,00
10.000,00
104.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
10.000,00
10.000,00
104.000,00
5441
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
10.000,00
0,00
0,00
5443
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog sektora
0,00
10.000,00
104.000,00
003P007 Dječja igrališta
0,00
8.050,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
8.050,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
8.050,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
8.050,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
8.050,00
0,00
01.04.03 MO Štrukovec
106.172,23
85.896,28
70.200,00
PROGRAM 004 Održavanje i unapređenje mjesta
106.172,23
85.896,28
70.200,00
004A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
39.464,04
58.626,28
46.350,00
3
RASHODI POSLOVANJA
39.464,04
58.626,28
46.350,00
32
MATERIJALNI RASHODI
39.455,06
58.610,00
46.350,00
322
Rashodi za materijal i energiju
16.191,39
31.550,00
24.350,00
3223
Energija
15.859,29
18.750,00
19.850,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
332,10
12.300,00
4.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
500,00
500,00
323
Rashodi za usluge
21.592,88
26.150,00
21.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
593,93
2.100,00
2.300,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234
Komunalne usluge
3239
8.259,45
9.230,00
4.000,00
11.129,50
13.120,00
13.000,00
Ostale usluge
1.610,00
1.700,00
1.700,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.670,79
910,00
1.000,00
3292
Premije osiguranja
1.670,79
910,00
1.000,00
34
Financijski rashodi
8,98
16,28
0,00
343
Ostali financijski rashodi
8,98
16,28
0,00
3433
Zatezne kamate
8,98
16,28
0,00
004A002 Naknade vijeća mjesnih odbora
8.139,72
14.670,00
10.850,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.139,72
14.670,00
10.850,00
32
MATERIJALNI RASHODI
8.139,72
14.670,00
10.850,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2165
u kunama
Konto
NAZIV
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
004P003 Izgradnja ulica, pješačkih staza i ostalo
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
8.139,72
14.670,00
10.850,00
8.139,72
14.670,00
10.850,00
38.515,71
0,00
13.000,00
38.515,71
0,00
13.000,00
38.515,71
0,00
13.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.515,71
0,00
13.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.515,71
0,00
13.000,00
004P005 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
20.052,76
4.400,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.417,00
400,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.417,00
400,00
0,00
323
Rashodi za usluge
1.417,00
400,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.417,00
400,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
18.635,76
4.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
9.469,55
2.600,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
9.469,55
2.600,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
9.469,55
2.600,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
9.166,21
1.400,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
9.166,21
1.400,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
9.166,21
1.400,00
0,00
004P006 Dječja igrališta
0,00
8.200,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
8.200,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
8.200,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
8.200,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
8.200,00
0,00
01.04.04 MO Križovec
154.656,54
176.658,43
148.700,00
PROGRAM 005 Održavanje i unapređenje mjesta
154.656,54
176.658,43
148.700,00
005A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
76.162,79
101.008,43
87.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
76.162,79
92.958,43
87.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
76.162,79
92.958,43
87.200,00
322
Rashodi za materijal i energiju
37.712,55
41.000,00
42.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
240,82
500,00
500,00
3223
Energija
36.206,54
38.000,00
38.500,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
601,15
1.500,00
1.500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
664,04
1.000,00
1.500,00
33.415,29
48.940,00
42.100,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.135,50
3.300,00
3.400,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.009,49
23.470,00
17.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
2.763,32
0,00
0,00
3234
Komunalne usluge
19.773,89
17.470,00
17.000,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
1.313,05
0,00
0,00
Stranica 2166 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.200,04
3.200,00
3.200,00
3239
Ostale usluge
1.220,00
1.500,00
1.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.034,95
3.018,43
3.100,00
3293
Reprezentacija
5.034,95
3.000,00
3.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
18,43
100,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
8.050,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
8.050,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
8.050,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
8.050,00
0,00
005A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.394,11
21.950,00
16.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.394,11
21.950,00
16.100,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.394,11
21.950,00
16.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.394,11
21.950,00
16.100,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
17.394,11
21.950,00
16.100,00
005A003 Javne potrebe u športu i udrugama
0,00
450,00
500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
450,00
500,00
38
OSTALI RASHODI
0,00
450,00
500,00
381
Tekuće donacije
0,00
450,00
500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
450,00
500,00
005A005 Izgradnja vodovodne mreže
648,79
13.950,00
10.200,00
3
RASHODI POSLOVANJA
648,79
150,00
200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
648,79
150,00
200,00
323
Rashodi za usluge
648,79
150,00
200,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
648,79
150,00
200,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
13.800,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00
13.800,00
10.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
13.800,00
10.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
13.800,00
10.000,00
005P001 Dodatna ulaganja-društveni dom
40.121,31
15.500,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.476,00
0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.476,00
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
1.476,00
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.476,00
0,00
0,00
38.645,31
15.500,00
0,00
38.645,31
15.500,00
0,00
421
Građevinski objekti
38.645,31
15.500,00
0,00
4211
Stambeni objekti
38.645,31
15.500,00
0,00
005P003 Izgradnja cesta i pješačkih staza
0,00
20.100,00
27.700,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
20.100,00
27.700,00
0,00
20.100,00
27.700,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
0,00
20.100,00
27.700,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
0,00
20.100,00
27.700,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2167
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
005P007 Obnova kapelice
8.610,00
0,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
8.610,00
0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
8.610,00
0,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
8.610,00
0,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
8.610,00
0,00
0,00
005P008 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
11.719,54
3.700,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.648,74
500,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.648,74
500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
1.648,74
500,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.648,74
500,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.070,80
3.200,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
5.641,74
1.900,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.641,74
1.900,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
5.641,74
1.900,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
4.429,06
1.300,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.429,06
1.300,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.429,06
1.300,00
0,00
005A010 Dodatna ulaganja za mrtvačnice
0,00
0,00
7.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
0,00
1.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
1.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
1.000,00
3292
Premije osiguranja
0,00
0,00
1.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
6.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
0,00
0,00
6.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
6.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
6.000,00
01.04.05 MO Peklenica
320.909,02
242.272,69
416.000,00
PROGRAM 006 Komunalna infrastruktura
i razvoj mjesta
320.909,02
242.272,69
416.000,00
006A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
111.301,71
149.912,69
112.900,00
3
RASHODI POSLOVANJA
111.301,71
149.912,69
112.900,00
32
MATERIJALNI RASHODI
111.301,71
149.912,69
112.900,00
321
Naknade troškova zaposlenima
6,00
0,00
0,00
3211
Službena putovanja
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
Energija
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
6,00
0,00
0,00
43.759,20
55.000,00
54.500,00
188,19
500,00
500,00
40.587,33
50.500,00
50.000,00
2.174,00
3.000,00
3.000,00
809,68
1.000,00
1.000,00
67.536,51
92.570,00
55.200,00
3.064,76
7.050,00
6.200,00
Stranica 2168 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.052,57
47.000,00
15.000,00
3234
Komunalne usluge
37.224,35
30.520,00
28.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.267,13
4.000,00
1.000,00
3239
Ostale usluge
5.927,70
4.000,00
5.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
2.342,69
3.200,00
3292
Premije osiguranja
0,00
2.200,00
2.800,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
142,69
400,00
006A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.682,84
17.520,00
10.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.682,84
17.520,00
10.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.682,84
17.520,00
10.700,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.682,84
17.520,00
10.700,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
13.989,13
15.520,00
9.700,00
3293
Reprezentacija
3.693,71
2.000,00
1.000,00
006A004 Javne potrebe u športu i udrugama
750,00
3.200,00
1.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
750,00
3.200,00
1.400,00
0,00
1.500,00
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0,00
1.500,00
0,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0,00
1.500,00
0,00
38
OSTALI RASHODI
750,00
1.700,00
1.400,00
381
Tekuće donacije
750,00
1.700,00
1.400,00
3811
Tekuće donacije u novcu
750,00
1.700,00
1.400,00
006A006 Održavanje mjesnog groblja
0,00
0,00
36.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
0,00
29.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
29.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
0,00
7.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
0,00
7.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
22.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
0,00
4.000,00
3234
Komunalne usluge
0,00
0,00
8.000,00
3239
Ostale usluge
0,00
0,00
10.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
7.000,00
006P001 Dodatna ulaganja u društveni dom
0,00
0,00
125.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
125.000,00
006P003 Izgradnja ulice i parka
98.236,05
45.000,00
115.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
98.236,05
45.000,00
115.000,00
98.236,05
45.000,00
115.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2169
u kunama
Konto
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
421
Građevinski objekti
98.236,05
45.000,00
110.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
98.236,05
40.000,00
80.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
5.000,00
30.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
0,00
5.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
0,00
5.000,00
006P006 Industrijska zona
9.594,83
0,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.396,00
0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
6.396,00
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
6.396,00
0,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
6.396,00
0,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.198,83
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.198,83
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
3.198,83
0,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
3.198,83
0,00
0,00
006P008 Rekonstrukcija magistralnih vodova
i projekti za kanalizacijski sustav Međimurja
83.343,59
18.590,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.523,89
1.150,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.523,89
1.150,00
0,00
323
Rashodi za usluge
5.523,89
1.150,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
5.523,89
1.150,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
77.819,70
17.440,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
39.513,43
10.970,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
39.513,43
10.970,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
39.513,43
10.970,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
38.306,27
6.470,00
0,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.306,27
6.470,00
0,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
38.306,27
6.470,00
0,00
006P009 Dječja igrališta
0,00
8.050,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
0,00
7.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
7.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
0,00
7.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
0,00
7.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
8.050,00
8.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
8.050,00
8.000,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
8.050,00
8.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
8.050,00
8.000,00
01.04.06 MO Sitnice
43.876,41
165.342,92
52.000,00
PROGRAM 013 Komunalna infrastruktura
43.876,41
165.342,92
52.000,00
013A002 Održavanje komunalne infrastrukture
2.073,67
13.000,00
4.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.073,67
3.850,00
4.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
2.073,67
3.850,00
4.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.073,67
2.000,00
2.000,00
3223
Energija
2.073,67
2.000,00
2.000,00
Stranica 2170 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
323
NAZIV
Izvršenje 2010.
Plan 2011.
Plan 2012.
Rashodi za usluge
0,00
1.850,00
2.000,00
3234
Komunalne usluge
0,00
1.850,00
2.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
9.150,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
9.150,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
9.150,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
9.150,00
0,00
013A003 Izvršna i zakonodavna tijela
16.057,94
34.342,92
19.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.057,94
34.342,92
19.400,00
32
MATERIJALNI RASHODI
16.057,94
34.342,92
19.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
0,00
300,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
0,00
300,00
323
Rashodi za usluge
1.289,32
5.100,00
6.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.289,32
5.100,00
6.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.768,62
29.242,92
13.100,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
14.768,62
29.242,92
13.100,00
013P002 Izgradnja i dodatna ulaganja u
komunalnu infrastrukturu
25.744,80
118.000,00
28.600,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.330,80
20.000,00
7.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
7.330,80
20.000,00
7.500,00
323
Rashodi za usluge
7.330,80
20.000,00
7.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
15.000,00
5.000,00
3234
Komunalne usluge
7.330,80
5.000,00
2.500,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
18.414,00
98.000,00
21.100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
18.414,00
98.000,00
21.100,00
421
Građevinski objekti
15.831,00
94.950,00
21.100,00
4214
Ostali građevinski objekti
15.831,00
94.950,00
21.100,00
422
Postrojenja i oprema
2.583,00
3.050,00
0,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
2.583,00
3.050,00
0,00
Ukupno rashodi i izdaci
11.491.475,03
11.581.437,71
9.580.000,00
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
KLASA: 021-05/011-01/1101
URBROJ: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
PROJEKCIJA PRORAČUNA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
8.698.000,00
9.323.000,00
402.000,00
302.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2171
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija
za 2013.
3
Rashodi poslovanja
6.552.500,00
6.593.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.163.500,00
2.647.500,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
384.000,00
384.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
NAZIV
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
384.000,00
384.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
-384.000,00
-384.000,00
Ukupno prihodi i primici
9.100.000,00
9.625.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
9.100.000,00
9.625.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
6
Projekcija
za 2014.
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
8.698.000,00
9.323.000,00
3.983.000,00
4.054.000,00
3.983.000,00
4.054.000,00
61
Prihodi poslovanja
u kunama
Prihodi od poreza
3.983.000,00
4.054.000,00
2.251.000,00
2.755.000,00
2.251.000,00
2.755.000,00
63
2.251.000,00
2.755.000,00
369.000,00
388.000,00
369.000,00
388.000,00
64
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
369.000,00
388.000,00
2.091.000,00
2.122.000,00
2.091.000,00
2.122.000,00
65
2.091.000,00
2.122.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
4.000,00
4.000,00
402.000,00
302.000,00
330.000,00
230.000,00
330.000,00
230.000,00
330.000,00
230.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
72.000,00
72.000,00
Ukupno prihodi
9.100.000,00
9.625.000,00
3
Rashodi poslovanja
6.552.500,00
6.593.500,00
2.384.000,00
2.396.000,00
2.384.000,00
2.396.000,00
31
2.384.000,00
2.396.000,00
Rashodi za zaposlene
Stranica 2172 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
2.309.000,00
2.342.000,00
2.309.000,00
2.342.000,00
32
2.309.000,00
2.342.000,00
225.000,00
217.000,00
225.000,00
217.000,00
34
Materijalni rashodi
225.000,00
217.000,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
36
Financijski rashodi
17.500,00
17.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
313.000,00
310.000,00
313.000,00
310.000,00
37
313.000,00
310.000,00
1.304.000,00
1.311.000,00
1.304.000,00
1.311.000,00
38
Ostali rashodi
1.304.000,00
1.311.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
2.163.500,00
2.647.500,00
539.000,00
643.000,00
539.000,00
643.000,00
539.000,00
643.000,00
1.624.500,00
2.004.500,00
1.624.500,00
2.004.500,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
1.624.500,00
2.004.500,00
Ukupno rashodi
8.716.000,00
9.241.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
5
NAZIV
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
384.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
384.000,00
384.000,00
Ukupno izdaci
384.000,00
384.000,00
II. POSEBNI DIO
Konto Izvor
NAZIV
u kunama
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE
9.100.000,00
9.625.000,00
01.01 Ured grada
1.356.000,00
1.362.000,00
PROGRAM 001 Javna uprava i administracija
1.356.000,00
1.362.000,00
001A001 Izvršna uprava i administracija
852.500,00
863.500,00
Rashodi poslovanja
852.500,00
863.500,00
3
515.000,00
515.000,00
515.000,00
515.000,00
31
515.000,00
515.000,00
334.000,00
345.000,00
334.000,00
345.000,00
32
334.000,00
345.000,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2173
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
3.500,00
3.500,00
001A002 Izvršna i zakonodavna tijela
200.000,00
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
200.000,00
001A003 Informatizacija i opremanje odjela
26.000,00
24.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
17.000,00
16.000,00
17.000,00
16.000,00
17.000,00
32
Materijalni rashodi
16.000,00
17.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
7.000,00
001A004 Promotivne aktivnosti vezane uz “Dane Grada”
33.000,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
33.000,00
35.000,00
33.000,00
35.000,00
33.000,00
35.000,00
32
Materijalni rashodi
33.000,00
35.000,00
001A005 Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju “Ljetu uz Muru”
33.000,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
33.000,00
35.000,00
33.000,00
35.000,00
33.000,00
35.000,00
32
Materijalni rashodi
33.000,00
35.000,00
001A008 Promotivne aktivnosti vezane uz Sv. Barbaru, Badnjak,
Božićni sajam, Božić i Novu godinu
74.000,00
75.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
74.000,00
75.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
32
70.000,00
70.000,00
Materijalni rashodi
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
4.000,00
5.000,00
001A009 Promotivne aktivnosti vezane uz “maškaradu”
13.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.000,00
12.000,00
13.000,00
12.000,00
13.000,00
12.000,00
32
Materijalni rashodi
13.000,00
12.000,00
001A011 Obilježavanje zaustavljanja tenkova
2.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
2.000,00
2.000,00
Materijalni rashodi
Stranica 2174 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
001A012 Obilježavanje Dana rudara
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
001A013 Utrka grada
12.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
12.000,00
001A014 Promocija Grada
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
001A015 Promotivne aktivnosti vezane uz gospodarstvenike
14.500,00
14.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
32
Materijalni rashodi
14.500,00
14.500,00
001A016 Stručno osposobljavanje pripravnika
23.000,00
23.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
32
Materijalni rashodi
23.000,00
23.000,00
001A017 Projekt zapošljavanja mladih
41.000,00
36.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
41.000,00
36.000,00
35.000,00
30.000,00
35.000,00
30.000,00
31
Rashodi za zaposlene
35.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
32
Materijalni rashodi
001A018 Troškovi nacionalnih manjina
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
001P006 Opremanje ureda zamjenika gradonačelnika
7.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
7.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
01.02 Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,
zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
694.000,00
701.000,00
PROGRAM 007 Program prostornog uređenja i održavanja grada
694.000,00
701.000,00
007A001 Izvršna uprava i administracija odjela
426.000,00
432.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2175
u kunama
Konto Izvor
3
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
426.000,00
432.000,00
340.000,00
345.000,00
340.000,00
345.000,00
31
340.000,00
345.000,00
86.000,00
87.000,00
86.000,00
87.000,00
32
Materijalni rashodi
86.000,00
87.000,00
007A002 Opremanje upravnog odjela
10.000,00
12.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
12.000,00
007A003 Uređenje grada
42.000,00
42.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
32
Materijalni rashodi
42.000,00
42.000,00
007A004 Program prostornog uređenja
10.000,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
10.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
8.000,00
007A006 Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja
2.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
007A008 Održavanje mjesnog groblja
62.000,00
63.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
52.000,00
53.000,00
52.000,00
53.000,00
52.000,00
53.000,00
32
Materijalni rashodi
52.000,00
53.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.000,00
007A009 Kućica uz skelu i troškovi skele
35.000,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
35.000,00
007A010 Javni radovi
67.000,00
67.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
67.000,00
67.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
31
60.000,00
60.000,00
Rashodi za zaposlene
Stranica 2176 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
32
Materijalni rashodi
7.000,00
7.000,00
007P001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Hrastinka”
40.000,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
01.02.01 Komunalno redarstvo grada i općina
225.000,00
227.000,00
PROGRAM 009 Komunalno redarstvo
225.000,00
227.000,00
009A001 Izvršna uprava i administracija uprava
215.000,00
217.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
215.000,00
217.000,00
185.000,00
187.000,00
185.000,00
187.000,00
31
185.000,00
187.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
30.000,00
009A002 Tekuće održavanje transportnih sredstava
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
10.000,00
10.000,00
01.03 Upravni odjel za financije, proračun,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb
3.130.000,00
3.796.000,00
PROGRAM 008 Redovan rad upravnog odjela za financije i proračun
3.130.000,00
3.796.000,00
008A001 Izvršna uprava i administracija
488.000,00
493.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
488.000,00
493.000,00
385.000,00
390.000,00
385.000,00
390.000,00
31
385.000,00
390.000,00
Rashodi za zaposlene
93.000,00
93.000,00
93.000,00
93.000,00
32
93.000,00
93.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
34
Financijski rashodi
10.000,00
10.000,00
008A002 Program predškolskog obrazovanja i odgoja
530.000,00
530.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
Materijalni rashodi
38
Ostali rashodi
530.000,00
530.000,00
008A003 Programi osnovnih škola i sufin. prijevoza
15.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
38
Ostali rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2177
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
008A004 Visoko obrazovanje
68.000,00
65.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
68.000,00
65.000,00
68.000,00
65.000,00
68.000,00
65.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
68.000,00
65.000,00
008A005 Socijalni program
253.000,00
253.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
253.000,00
253.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
37
245.000,00
245.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
38
Ostali rashodi
008A006 Javne potrebe u kulturi, športu, zdravstvu, vjerskim
zajednicama i udrugama
307.000,00
307.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
307.000,00
307.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
32
Materijalni rashodi
38
Ostali rashodi
285.000,00
285.000,00
008A007 Program zaštite od požara i civilna zaštita
225.000,00
227.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
225.000,00
227.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
32
45.000,00
45.000,00
180.000,00
182.000,00
180.000,00
182.000,00
38
Ostali rashodi
180.000,00
182.000,00
008A008 Opremanje i informatizacija odjela
5.000,00
3.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
Materijalni rashodi
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
008A010 Rezerva
20.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
20.000,00
008A011 Političke stranke
15.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
15.000,00
15.000,00
Ostali rashodi
Stranica 2178 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
008A012 Obrana od tuče
14.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
14.000,00
14.000,00
008P002 Ulaganje u dom kulture
1.140.000,00
1.795.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.140.000,00
1.795.000,00
1.140.000,00
1.795.000,00
1.140.000,00
1.795.000,00
1.140.000,00
1.795.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
008P009 Ulaganje u zgradu vrtića u Peklenici
50.000,00
56.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
56.000,00
50.000,00
56.000,00
50.000,00
56.000,00
50.000,00
56.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
01.03.02 Sportska dvorana
256.000,00
256.000,00
PROGRAM 012 Održavanje dvorane
256.000,00
256.000,00
012A001 Izvršna uprava i administracija
86.500,00
87.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
86.500,00
87.500,00
79.000,00
80.000,00
79.000,00
80.000,00
79.000,00
80.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
31
Rashodi za zaposlene
32
Materijalni rashodi
012A002 Tekući energenti i održavanje objekta
169.500,00
168.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
7.500,00
6.500,00
7.500,00
6.500,00
7.500,00
6.500,00
32
Materijalni rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
7.500,00
6.500,00
01.03.03 Dječji vrtić “Maslačak”
980.000,00
985.000,00
PROGRAM 014 Predškolski odgoj
980.000,00
985.000,00
014A001 Osnovne aktivnosti
559.000,00
562.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
559.000,00
562.000,00
535.000,00
536.000,00
535.000,00
536.000,00
31
535.000,00
536.000,00
24.000,00
26.000,00
24.000,00
26.000,00
32
24.000,00
26.000,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2179
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
014A002 Program za unapređenje odgoja Roma
421.000,00
423.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
421.000,00
423.000,00
196.000,00
198.000,00
196.000,00
198.000,00
196.000,00
198.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
31
Rashodi za zaposlene
38
Ostali rashodi
225.000,00
225.000,00
01.03.04 Gradska knjižnica i čitaonica
76.000,00
78.000,00
PROGRAM 015 Knjižnica i čitaonica
76.000,00
78.000,00
015A001 Redovna djelatnost
76.000,00
78.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
76.000,00
78.000,00
54.000,00
55.000,00
54.000,00
55.000,00
54.000,00
55.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
16.000,00
17.000,00
16.000,00
17.000,00
16.000,00
17.000,00
31
32
38
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
GLAVA 01.04 Mjesni odbori
2.383.000,00
2.220.000,00
01.04.01 MO M.Središće
1.261.000,00
1.195.000,00
PROGRAM 002 Komunalna infrastruktura i razvoj mjesta
1.261.000,00
1.195.000,00
002A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
319.000,00
320.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
319.000,00
320.000,00
319.000,00
320.000,00
319.000,00
320.000,00
32
Materijalni rashodi
319.000,00
320.000,00
002A003 Naknade vijeća mjesnog odbora
16.000,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
376.000,00
454.000,00
32
Materijalni rashodi
002P001 Izgradnja i rekonstrukcija ulica i pješačkih staza
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
24.000,00
25.000,00
24.000,00
25.000,00
24.000,00
34
Financijski rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
25.000,00
24.000,00
351.000,00
430.000,00
200.000,00
370.000,00
200.000,00
370.000,00
42
200.000,00
370.000,00
151.000,00
60.000,00
151.000,00
60.000,00
45
151.000,00
60.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Stranica 2180 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
002P007 Industrijska zona jug
40.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000,00
0,00
002P008 Izgradnja ulica (Poljske i Maksima Gorkog)
410.000,00
405.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
130.000,00
125.000,00
130.000,00
125.000,00
130.000,00
125.000,00
34
Financijski rashodi
130.000,00
125.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
280.000,00
280.000,00
002P009 Autobusna stanica
100.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100.000,00
0,00
01.04.02 MO Hlapičina
280.000,00
281.000,00
PROGRAM 003 Održavanje i unapređenje mjesta
280.000,00
281.000,00
003A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
100.000,00
102.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
102.000,00
100.000,00
102.000,00
100.000,00
102.000,00
100.000,00
102.000,00
32
Materijalni rashodi
003A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
13.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.000,00
14.000,00
13.000,00
14.000,00
13.000,00
14.000,00
32
Materijalni rashodi
13.000,00
14.000,00
003A004 Javne potrebe u sportu i udrugama
3.000,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
164.000,00
162.000,00
38
Ostali rashodi
003P006 Izgradnja vodovodne mreže
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
58.000,00
60.000,00
58.000,00
60.000,00
58.000,00
60.000,00
58.000,00
34
Financijski rashodi
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2181
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
01.04.03 MO Štrukovec
190.000,00
130.000,00
PROGRAM 004 Održavanje i unapređenje mjesta
190.000,00
130.000,00
004A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
48.000,00
48.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
32
Materijalni rashodi
48.000,00
48.000,00
004A002 Naknade vijeća mjesnih odbora
12.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
12.000,00
004P003 Izgradnja ulica, pješačkih staza i ostalo
130.000,00
70.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
130.000,00
70.000,00
130.000,00
70.000,00
130.000,00
70.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
130.000,00
70.000,00
01.04.04 MO Križovec
162.000,00
164.000,00
PROGRAM 005 Održavanje i unapređenje mjesta
162.000,00
164.000,00
005A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
120.000,00
128.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
120.000,00
128.000,00
120.000,00
128.000,00
120.000,00
128.000,00
32
Materijalni rashodi
120.000,00
128.000,00
005A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
17.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
18.000,00
17.000,00
18.000,00
17.000,00
18.000,00
32
Materijalni rashodi
17.000,00
18.000,00
005A003 Javne potrebe u športu i udrugama
1.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
005P001 Dodatna ulaganja - društveni dom
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
005P010 Dodatna ulaganja za mrtvačnice
3
RASHODI POSLOVANJA
Stranica 2182 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Projekcija
za 2013.
Projekcija
za 2014.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
10.000,00
10.000,00
01.04.05 MO Peklenica
460.000,00
425.000,00
PROGRAM 006 Komunalna infrastruktura i razvoj mjesta
460.000,00
425.000,00
006A001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
130.000,00
135.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
130.000,00
135.000,00
130.000,00
135.000,00
130.000,00
135.000,00
32
Materijalni rashodi
130.000,00
135.000,00
006A002 Naknade vijeća mjesnog odbora
12.000,00
13.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
13.000,00
12.000,00
13.000,00
12.000,00
13.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
13.000,00
006A004 Javne potrebe u športu i udrugama
2.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
38
Ostali rashodi
2.000,00
2.000,00
006A006 Održavanje mjesnog groblja
40.000,00
42.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32.000,00
30.000,00
32.000,00
30.000,00
32.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
32.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
10.000,00
10.000,00
006P001 Dodatna ulaganja u društveni dom
76.000,00
53.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
76.000,00
53.000,00
76.000,00
53.000,00
76.000,00
53.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
76.000,00
53.000,00
006P003 Izgradnja ulice i parka
200.000,00
180.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
180.000,00
200.000,00
180.000,00
200.000,00
180.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
180.000,00
01.04.06 MO Sitnice
30.000,00
25.000,00
PROGRAM 013 Komunalna infrastruktura
30.000,00
25.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2183
u kunama
Konto Izvor
Projekcija
za 2013.
NAZIV
Projekcija
za 2014.
013A002 Održavanje komunalne infrastrukture
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
013A003 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
013P002 Izgradnja i dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu
5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
Ukupno rashodi i izdaci
9.100.000,00
9.625.000,00
26.
Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi
Članak 6.
Ustanove iz prethodnog članka nemaju obvezu uplaćivanja navedenih prihoda u Proračun Grada Mursko Središće,
već su ih obvezne koristiti za tekuće i kapitalne izdatke
Ustanove, a Izvješće o utrošku navedenih sredstava obvezne
su podnijeti u godišnjem izvješću.
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Grada Mursko Središće za 2012. godinu
Članak 7.
Za donošenje zaključaka i rješenja kojima se odobravaju
isplate po aktivnostima Proračuna, ovlašten je gradonačelnik
Grada Mursko Središće u skladu sa Statutom Grada Mursko
Središće i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna
Grada Mursko Središće za 2012. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), upravljanja prihodima i primicima, te rashodima
i izdacima, te se propisuju prava i obveze proračunskih
korisnika.
Članak 2.
U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona
o proračunu.
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka u Proračunu
utvrđeni su u maksimalnim iznosima.
Članak 4.
Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze najviše
do visine sredstava osiguranih u Proračunu.
Članak 5.
Prihodi ustanova nad kojima Grad Mursko Središće
ima osnivačka prava smatraju se prihodima ostvarenim od
obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.
Članak 8.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je gradonačelnik
Grada Mursko Središće.
Članak 9.
Javna nabava roba, usluga i radova obavlja se u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 10.
Grad Mursko Središće za ostvarivanje planiranih projekata u 2012. godini ne planira dugoročna zaduživanja kod
poslovnih banaka. Članak 11.
Svi korisnici sredstava iz Proračuna Grada Mursko
Središće dužni su dostaviti Gradskom vijeću Grada Mursko
Središće Izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu
do 1. ožujka tekuće godine.
Članak 12.
Sredstva za plaće te za ostala materijalna i druga prava
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko
Stranica 2184 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Središće osiguravaju se sukladno Odluci Gradskog vijeća o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim odjelima Grada Mursko Središće Klasa:
021-05/10-01/686, Urbroj: 2109/11-1-01/1-10-1 od 23.
rujna 2010. godine.
Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije” a stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1105
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
27.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36109), članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09) i članka 26.
Zakona o knjižnicama (“Narodne novine”, broj 105/97, 5198,
104/00 i 69/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće
na 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine,
donosi slijedeću
ODLUKU
o razrješenju dužnosti v.d. ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
28.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09), članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), članka 3.
stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine”, broj 96/01), članka 26. Zakona o
knjižnicama (“Narodne novine”, broj 105/97, 5/98, 104/00
i 69/09) i članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
Mursko Središće, Gradsko vijeće Grada Mursko Središće
na 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine,
donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
(I)
Imenuje se Ivana Kramar iz Donjeg Pustakovca 50,
diplomirani bibliotekar i diplomirani učitelj s pojačanim
programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik, za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće s
danom 1. siječnja 2012. godine. (II)
Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan. S
imenovanim ravnateljem, u skladu s provedenim natječajnim
postupkom sklopit će se ugovor o radu.
(III)
Kandidati za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
Mursko Središće imaju pravo pregledati natječajni materijal
i u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati
sudsku zaštitu podnošenjem tužbe kojom se pokreće upravni
spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Članak 1.
Miljenko Štefanić, dip. iur. imenovan odlukom Gradskog
vijeće Grada Mursko Središće, Klasa: 021-05/10-01/10/1,
Urbroj: 2109/11-1-01/1-10-1 za vršitelja dužnosti ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće razrješuje
se iste dužnosti sa danom 13. prosinca 2011. godine, zbog
proteka vremena na koje je imenovan.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.
(IV)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1110
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1109
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
21. prosinca 2011.
29.
Temeljem Pravilnika o računu i računskom planu
(“Narodne novine”, broj 27/05) i članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
ODLUKU
o popisu i osnivanju
Povjerenstva za popis imovine i obveza
Članak l.
Sa stanjem na dan 31.12.2011. godine treba obaviti
sveobuhvatni popis imovine i obveza i organizacije Grada
Mursko Središće, i to:
a) nefinancijska imovina
- neproizvedena dugotrajna imovina,
- proizvedena dugotrajna imovina,
- plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti,
- sitni inventar,
- nefinancijska imovina u pripremi,
- proizvedena kratkotrajna imovina,
b) financijska imovina
- novac,
- depoziti,
- dionice i udjeli u glavnici,
- potraživanja,
c) obveze
- obveze za rashode poslovanja,
- obveze za nabavu nefinancijske imovine,
- obveze za zajmove.
Članak 2.
Za obavljanje popisa iz članka 1. ove Odluke osniva se
Povjerenstvo u sastavu:
- Dražen Srpak, zamjenik gradonačelnika - predsjednik
Povjerenstva; predsjednik ili zamjenik predsjednika VMO Mursko Središće, Hlapičina, Štrukovec,
Križovec, Peklenica i Sitnice - članovi, te Marija
Kraljić i Anica Varga - djelatnice Gradske uprave.
Članak 3.
Popis će se obavljati za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.
godine, prema planu rada Povjerenstva.
Članak 4.
Izvještaj o popisu i rezultatu popisa s obrazloženjima,
mišljenjima i prijedlozima u svezi s inventurnim razlikama
(naturalno i vrijednosno po knjigovodstveno točnoj vrijednosti) mora biti izrađen i dostavljen Gradskom vijeću Grada
Mursko Središće.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1114
Urbroj: 2109/11-1-01/2-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Broj 21 - Stranica 2185
30.
Na temelju članka 7. Uredbe o najvišem iznosu naknade
za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne građevine (“Narodne novine”, 109/11) te članka 31.
Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko
Središće, na svojoj 17 sjednici održanoj 15. prosinca 2011.
godine, donijelo je sljedeće
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
Članak 1.
Ispred članka 20. Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine, od 13. prosinca 2010. godine, (u daljnjem
tekstu: Odluka) briše se podnaslov sa sljedećim tekstom:
“1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za
javnu vodoopskrbu”, a članak 20. Odluke mijenja se, tako
da sada glasi:
“Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i
drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu
odvodnju.
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine,
naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao
posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih
dijelova nekretnina iz prethodnog stavka ovog članka.
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao
posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih
vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine
plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova
nekretnine iz stavka 2. ovog članka.”
Članak 2.
Ispred članka 21. Odluke, briše se podnaslov sa sljedećim tekstom: “2. Visina naknade za priključenje na vodne
građevine za javnu odvodnju”, a članak 21. Odluke mijenja
se tako da sada glasi:
“NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE IZNOSI:
1. za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske
(bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova
nekretnine:
- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
2. za stan kao posebni dio nekretnine, površine do
200 m 2 građevinske (bruto) površine:
- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
3. za stambenu zgradu površine od 200 m 2 do
400 m 2 građevinske (bruto) površine, bez stanova
kao posebnih dijelova nekretnine:
- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
4. za stan kao posebni nekretnine, površine veće od
200 m 2 građevinske (bruto) površine:
Stranica 2186 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
5. za stambenu zgradu površine preko 400 m 2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
6. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine
do 500 m 2 građevinske (bruto) površine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
7. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine
preko 500 m 2 građevinske (bruto) površine:
- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
8. za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove
nekretnina bez obzira na površinu:
- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
9. za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski
odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja,
objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane
(javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge
socijalne ustanove i ostale građevine društvene
namjene:
- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
10. za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu
djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini:
-
20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
11. za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske
namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.):
-
jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
12. za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga
propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi
bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su
za priključenje:
-
20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu.
Gradonačelnik Grada Mursko Središće može utvrditi
akcijske uvjete plaćanja naknade za priključenje za fizičke
osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem
utvrđenog iznosa naknade za priključenje građevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili javnu odvodnju iz prethodnog stavka, najviše
do 20% i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade
za priključenje iz članka 23. ove Odluke, ali najduže do 36
mjesečnih obroka.
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke od 13. prosinca 2010. godine,
ne mijenjaju se.
21. prosinca 2011.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1113
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
31.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 17/09 i
49/11) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće
Grada Mursko Središće na svojoj 17. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Grada Mursko Središće
Članak 1.
Mijenja se Odluka o komunalnom redu Grada Mursko
Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
4/05 i 16/05) na način da se iza članka 60. dodaje članak
60a koji glasi:
“Na svim javnim površinama Grada Mursko Središće
kao i u prolazima između zgrada zabranjeno je osim radnji
iz prethodnog članka i konzumiranje alkoholnih pića.
Konzumiranje alkoholnih pića dozvoljeno je isključivo
na terasama ugostiteljskih objekata i na površinama koje
se u skladu s posebnim odobrenjem Upravnog odjela za
gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene
i komunalne poslove Grada Mursko Središće koriste
za javno okupljanje - vjerske, kulturne, gospodarske,
humanitarne, sportske i zabavne manifestacije.
U slučaju da se maloljetnik zatekne prvi put na javnoj
površini na kojoj je zabranjeno konzumiranje alkohola
u prekršaju, njegovi roditelji biti će o tome obaviješteni
u roku od tri dana od počinjenja prekršaja. Za svako
ponavljanje prekršaja iz prethodnog stavka određuje
se obveza maloljetnika na edukaciju o štetnom utjecaju
alkohola na zdravlje ljudi koja edukacija zamjenjuje
novčanu kaznu.”
Članak 2.
Mijenja se članak 81. stavak 1. Odluke o komunalnom
redu Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 4/05 i 16/05) na način da isti glasi:
“Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke provodi
komunalno redarstvo, osim nadzora nad provođenjem
članka 60a kojeg provode policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova.”
Stavak 2. i 3. Odluke o komunalnom redu Grada Mursko
Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
4/05 i 16/05) ostaju nepromijenjeni.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2187
32.
Članak 3.
Mijenja se članak 88. Odluke o komunalnom redu Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 4/05 i 16/05) na način da isti glasi:
“Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:
Temeljem članka 31. Statuta Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09) i članka
13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj
110/07 i 125/08), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće
na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donosi
- ako postupi protivno odredbama članka 12, 13, 24,
30, 32, 37. stavak 4., 42, 44, 46, 55, 56. stavak 1.,
59, 60, 60a, 64, 62. stavak 2., 63, 64, 65 i 68. ove
Odluke.
o Ii. izmjenama Plana nabave Grada Mursko Središće
za 2011. godinu
ODLUKU
- ako ne izvrši obvezu iz članka 15, 17, 20, 21, 22, 28.
stavak 2., 29, 31, 33, 38, 39. stavak 3., 40. stavak
2., 45, 48, 49, 52. stavak 3. ove Odluke.
Plan nabave Grada Mursko Središće za 2011. godinu
donesen na 12. sjednici dana 13. prosinca 2010. godine
Klasa: 021-05/10-01/1007 izmijenjen na 16. sjednici dana
21. rujna 2011. godine Klasa: 021-05/11-01/779 mijenja
se na način da isti glasi:
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
“Članak 1.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
U Plan nabave Grada Mursko Središće uvrštavaju se
nabave roba, usluga i radova s procijenjenom vrijednošću
nabave većom od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu
vrijednost.
Klasa: 021-05/11-01/1108
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
Bagatelna nabava roba, usluga i radova u iznosu do
70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost planirana
je u Odluci o Proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01. 01. - 31. 12. 2011. godine. PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Red.
br.
1.
Oznaka
proračuna
Grad Mursko Središće u 2011. godini planira slijedeće
nabave roba, usluga te radova:
Naziv predmeta nabave i oznaka
pozicije financijskog plana
Procijenjena
vrijednost
nabave
Planirana
sredstva
I
izmjene
Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu
okoliša, stambene i komunalne poslove
555.200,00
555.200,00
421491 Sanacija odlagališta komunalnog
otpada “Hrastinka”
555.200,00
555.200,00
416.000,00
382.500,00
520.000,00
520.000,00
400.000,00
230.000,00
007P001
Upravni odjel za financije, proračun,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb
416.000,00
II
izmjene
382.500,00
2.
008P002
45111 Radovi na sanaciji doma kulture - fasaderski radovi, nabava krovnog
pokrova, nabava vanjske stolarije
405.000,00
405.000,00
400.000,00
230.000,00
3.
008P010
42126 Izgradnja vidikovca na rudarsko
murskom putu
115.000,00
115.000,00
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
378.500,00
433.100,00
Mjesni odbor Mursko Središće
4.
002P001
4213403 Izgradnja pješačke staze
150.000,00
150.000,00
248.500,00
275.100,00
5.
002P011
421420 Izgradnja obale uz rijeku Muru javna rasvjeta (natječaj po pravilima EU)
400.000,00
400.000,00
15.000,00
0,00
6.
002P009
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima (elektroinstalaterski radovi)
0,00
0,00
115.000,00
84.100,00
7.
002P009
42232 Oprema za održavanje prostorija
(vanjska stolarija)
0,00
0,00
0,00
73.900,00
Članak 2.
Financijska sredstva za nabavu iz članka 1. ovih Izmjena Plana osiguravaju se u Proračunu za 2011. godinu ili su osigurana sporazumima o sufinanciranju.
Stranica 2188 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ovlašćuje gradonačelnika Grada Mursko Središće za sklapanje ugovora
o javnoj nabavi roba, usluga i radova iz članka 1. stavka 2.
i 3. ovih Izmjena Plana do visine procijenjene vrijednosti
nabave i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
33.
Temeljem članka 31. Statuta Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09) i članka
13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj
110/07 i 125/08), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće
na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
Članak 4.
o Planu nabave Grada Mursko Središće
za 2012. godinu
Ove Izmjene Plana nabave Grada Mursko Središće za
2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1100
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Red.
br.
Oznaka
proračuna
Članak 1.
U Plan nabave Grada Mursko Središće uvrštavaju se
nabave roba, usluga i radova s procijenjenom vrijednošću
nabave većom od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu
vrijednost.
Bagatelna nabava roba, usluga i radova u iznosu do
70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost planirana
je u Odluci o Proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01. 01. - 31. 12.2012. godine.
Grad Mursko Središće u 2012. godini planira slijedeće
nabave roba, usluga te radova:
Naziv predmeta nabave i oznaka pozicije
financijskog plana
Komunalno redarstvo Grada i općina
l.
2.
21. prosinca 2011.
Procijenjena
vrijednost
nabave
Planirana
sredstva
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb
450.000,00
450.000,00
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, tesarski
radovi, nabava krovnog pokrova, fasaderski radovi, nabava
vanjske stolarije
450.000,00
450.000,00
1.095.400,00
1.095.400,00
009P00l
008P002
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Mjesni odbor Mursko Središće
3.
002P00l
4213 Ostali prometni objekti - pješačke staze - Ul. Rade
Končara, Brezje
160.000,00
160.000,00
4.
002P00l
4214 Ostali građevinski objekti - vodovodna mreža i kanalizacija - Ulica V.Žganca i Matije Gupca
150.000,00
150.000,00
5.
002P011
421420 Izgradnja obale uz rijeku Muru- javna rasvjeta (natječaj
po pravilima EU)
648.000,00
648.000,00
6.
002P009
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - plinske
instalacije (autobusni kolodvor)
75.400,00
75.400,00
7.
002P009
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - sanacija krovišta (autobusni kolodvor)
62.000,00
62.000,00
205.000,00
205.000,00
125.000,00
125.000,00
80.000,00
80.000,00
Mjesni odbor Peklenica
8.
006P00l
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sanacija
krovišta na društvenom domu
9.
006P003
4213 Ostali prometni objekti - asfaltiranje Zavrtne ulice
Članak 2.
Financijska sredstva za nabavu iz članka 1. ovog Plana
osiguravaju se u Proračunu za 2012. godinu ili su osigurana
sporazumima o sufinanciranju.
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ovlašćuje gradonačelnika Grada Mursko Središće za sklapanje ugovora
o javnoj nabavi roba, usluga i radova iz članka 1.st.2. i 3.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
ovog Plana do visine procijenjene vrijednosti nabave i u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
uložiti ukupno 966.120,00 kuna, koje se raspoređuju za
sljedeće djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda
Članak 4.
Ovaj Plan nabave Grada Mursko Središće za 2012. godinu
stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2011. godini
na području Grada Mursko Središće
2. Održavanje čištoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina.
2.2. Redovno čišćenje zelenih površina
Vrste poslova: čišćenje parkova, sječa drveća i
granja, redovita košnja trave, održavanje cvjetnjaka
i nasada, nabava tehničkih sredstava i sredstava za
obavljanje poslova.
Poslove iz točki 1., 2.1 i 2.2 obavlja Vlastiti pogon
Grada Mursko Središće. Sredstva za izvršenje radova
predviđaju se u iznosu 180.000,00 kuna i financiraju se iz
Proračuna Grada.
2.3 Komunalno redarstvo
Kontrola održavanja čistoće na području cijelog Grada
Mursko Središće što obuhvaća terenski rad i uredske poslove
komunalnog redara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
130.230,00 kuna, a financirat će se iz sredstava Proračuna
Grada Mursko Središće
Program održavanja komunalne infrastrukture donesen
na 12. sjednici održanoj 13.12.2010. godine, Klasa: 02105/11-01/1009 mijenja se na način da sada glasi:
3. Održavanje javnih površina
Vrste poslova: nabavka novih košarica za smeće,
održavanje košarica za smeće, označavanje parkirnih
mjesta, nabava i održavanje betonskih posuda za
cvijeće, nabava i ugradnja stupova za sprječavanje
parkiranja, nabava i postavljanje prometnih znakova, bojanje klupa i inventara, održavanje igrališta i
okoliša športske dvorane, i društvenih domova, te
odvoz smeća iz kontejnera.
“Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2011. godini na području Grada Mursko
Središće za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje parkova
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
- uređenje zelenih površina
- uređenje centra za blagdane
- održavanje javnih površina,
- usluga odvoza smeća
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- usluga komunalnog uređenja
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2
U 2011. godini u održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ove Odluke u Grad Mursko Središće se planira
Vrste poslova: redovito čišćenje šahtova, slivnika i
kolektora - prema potrebi.
Vrste poslova: čišćenje ulica gdje postoje rubnjaci
minimalno 2 puta godišnje, čišćenje tržnice, čišćenje
otvorenih kanala, okoliša društvenih domova i slično.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Na osnovu stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi
2.1. Redovno čišćenje javnih površina
Klasa: 021-05/11-01/1104
Urbroj: 2109/11-1-01/2-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
34.
Broj 21 - Stranica 2189
8.000,00
20.700,00
0,00
- deratizacija i dezinsekcija
29.700,00
- sanacija uginulih životinja
5.000,00
- održavanje smetlišta
1.000,00
21.200,00
- održavanje i sanacija deponije
Projnice
UKUPNO 75.000,00
2.230,00
162.830,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
162.830,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade
i Proračuna Grada.
Stranica 2190 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
Vrste poslova: redovito ljetno održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje rupa, asfaltiranje ulica i
održavanje poljskih putova), zimsko održavanje
ulica (zimska služba).
- održavanje nerazvrstanih cesta
192.800,00
- usluge zimske službe
93.410,00
UKUPNO
286.210,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
286.210,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
5. Održavanje groblja
Održavanje groblja financirat će se iz sredstava Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,
stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće,
godišnje grobne naknade i ostalih prihoda od groblja koji
nisu sadržani ovim Programom.
6. Javna rasvjeta
Vrste poslova: podmirenje potrošnje javne rasvjete,
održavanje rasvjetnih tijela i stupova:
- utrošak električne energije 167.250,00
- održavanje javne rasvjete 39.600,00
206.850,00 kn
UKUPNO Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
206.850,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
Članak 3.
Program je sastavljen na temelju planiranih stavaka
Proračuna za 2011. godinu:
REKAPITULACIJA
vlastiti pogon
komunalno redarstvo održavanje javnih površina održavanje nerazvrstanih cesta
javna rasvjeta 180.000, 00
130.230,00
162.830,00
286.210,00
206.850,00
UKUPNO
966.120,00 kn
kn
kn
kn
kn
kn
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave,
i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće i
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
21. prosinca 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/10-01/1098
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
35.
Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 9/09) i Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, Gradsko vijeće Grada
Mursko Središće na 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture na području Grada
Mursko Središće za razdoblje 01.01.2011.
do 31.12.2011. godine
Članak 1.
Mijenja se Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine na način da tekstualni
dio Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na
području Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2011.
do 31.12.2011. godine ostaje nepromijenjen, a tablica u
kojoj su definirani zahvati u prostoru se mijenja na način
prikazan u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1099
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini
IZVORI
FINANCIRANJA
MO MURSKO SREDIŠĆE
PODRUČJE
RAZINA UREĐENJA
Martinska ulica, Slatine, A.
Šenoe, M. Gorkog i Poljska,
pošljunčavanje poljskih puteva
i ostalih ulica
Sanacija ulica i poljskih
puteva
Proračun, kom.
doprinos
PROCJENA
TROŠKOVA
87.000,00
II IZMJENE
95.700,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Rekonstrukcija prometnica
IZVORI
FINANCIRANJA
Proračun
Asfaltiranje dijela ulice
Proračun
109.000,00
109.000,00
Kanalizacija L=140,00 m
Rasvjeta uz šetnicu i spomen
park naftaštva u Peklenici
projekti infrastrukture,
projekti zaustavne ceste
Proračun
10.000,00
0,00
Proračun
71.420,00
56.420,00
Proračun
207.000,00
35.000,00
Izgradnja pješačke staze
Proračun i ŽUC
248.500,00
275.100,00
0,00
158.000,00
PODRUČJE
RAZINA UREĐENJA
Poljska ulica i Ul. M. Gorkog
Ulica Dr. Vinka Žganca i M.
Gupca
Nova ulica uz Muru
Obala Mure (Eko muzej Mura)
Ind. zona Jug
Broj 21 - Stranica 2191
R. Končara, Martinska,
Tekstilna
Dodatna ulaganja u autobusnu
stanicu
PROCJENA
II IZMJENE
TROŠKOVA
39.020,00
39.020,00
Ulaganja u opremu
Proračun i pomoći
i rekonstrukcija instalacija
MO HLAPIČINA
HLAPIČINA
Izgradnja pješačkih staza
Proračun i pomoći
36.400,00
41.480,00
Rekonstrukcija ulice i mosta
Sanacija udarnih rupa na
asfaltiranim ulicama
Izgradnja vodovodne mreže
Proračun
Kom. doprinos
i Prorarčun
Proračun
38.000,00
36.980,00
4.500,00
4.500,00
340.000,00
205.200,00
7.000,00
3.500,00
27.050,00
31.600,00
20.100,00
20.100,00
40.000,00
40.000,00
0,00
72.500,00
47.000,00
47.000,00
0,00
40.900,00
15.000,00
10.500,00
MO ŠTRUKOVEC
kom. doprinos
Sanacija nerazvrstanih cesta
i Proračun
MO KRIŽOVEC
Sanacija poljskih puteva i
Proračun
odvodnje
Izgradnja pješačke staze
Proračun
ŠTRUKOVEC
KRIŽOVEC
MO PEKLENICA
Izgradnje pješačke staze
Proračun
Izgradnja vodov. mreže ind.z.
Proračun
Sanacija nerazvrstanih cesta i
Kom. doprinos
poljskih puteva
i Proračun
MO SITNICE
Izgradnja vodov. mreže
Proračun
ind. z.
Sanacija nerazvrstanih cesta i
Kom. doprinos
poljskih puteva
i Proračun
PEKLENICA
SITNICE
36.
Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17,
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o Programu gradnje objekata komunalne
infrastrukture na području Grada Mursko
Središće za razdoblje 01.01.2011.
do 31.12.2012. godine
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređenja komunalne
infrastrukture te iskaz fiancijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti za navedene djelatnosti prikazane u tablici koja
je sastavni dio ovog Programa.
Članak 2.
Potrebna sredstva navedena u tablici koja je sastavni dio
ovog Programa namijenjena za izgradnju: javnih površina,
nerazvsrtanih cesta, javne rasvjete, groblja, opskrba pitkom
vodom, odvodnje osigurat će se iz:
a) Sredstva komunalnog doprinosa,
b) Proračuna Grada Mursko Središće,
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine
c) Naknade za koncesiju,
d) Drugim izvorima definiranim posebnim
zakonom.
Stranica 2192 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 3.
Program se temelji na Programu mjera za unapređenje
stanja u prostoru Grada Mursko Središće i Izmjeni i dopuni
istog (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/04 i
1/06), razvojnoj politici i ukazanim potrebama za izgradnjom
objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim
lokacijama te raspoloživim financijskim sredstvima Grada.
21. prosinca 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-011/1103
Urbroj: 2109/11-1-01/2-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini
PODRUČJE
RAZINA UREĐENJA
MO MURSKO SREDIŠĆE
Sanacija ulica u M. Središću i pošljunčavanje poljskih puteva
R. Končara i F. Koroša
Ulica Dr. Vinka Žganca i M. Gupca
Murska, Franje Koroša
Obala Mure (Eko muzej Mura)
Ind. zona Jug
R. Končara, Brezje
Dodatna ulaganja u autobusnu stanicu
Dodatna ulaganja u centar za kulturu
ŠTRUKOVEC
KRIŽOVEC
PEKLENICA
SITNICE
Sanacija ulica i poljskih puteva
Izmicanje rasvjetnih mjesta i
novo
Kanalizaca
Vodovodna mreža
Rasvjeta uz šetnicu i info panoi
projekti infrastrukture,
projekti zaustavne ceste
Izgradnja pješačke staze
Ulaganja u opremu
i rekonstrukcija instalacija
Rekonstrukcija krovišta i fasada
pročelja i djelomična zamjena
stolarije
MO HLAPIČINA
Sanacija nerazvrstanih cesta
MO ŠTRUKOVEC
Sanacija nerazvrstanih cesta
MO KRIŽOVEC
Sanacija poljskih puteva i odvodnje
Izgradnja pješačke staze
Rekonstrukcija krovišta mrtvačnice
MO PEKLENICA
Rekonst. krovišta društvenog
doma
Izgradnja kanala za odvodnju
Asfaltiranje Zavrtne ulice
Sanacija nerazvrstanih cesta i
poljskih puteva
MO SITNICE
Izgradnja vodov. mreže
Sanacija nerazvrstanih cesta i
poljskih puteva
37.
Na osnovu stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 31. Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na
IZVORI
FINANCIRANJA
PROCJENA
TROŠKOVA
Proračun, kom.
doprinos
45.000,00
Proračun
20.000,00
Proračun
Proračun
Proračun
110.000,00
40.000,00
648.000,00
Proračun
44.000,00
Proračun
160.000,00
Proračun i pomoći
140.000,00
Proračun i pomoći
450.000,00
Proračun i pomoći
5.000,00
kom. doprinos
i Proračun
15.000,00
Proračun
22.000,00
Proračun
27.700,00
Proračun
6.000,00
Proračun, pomoći
125.000,00
Kom. doprinos
Proračun, pomoći
Kom. doprinos
i Proračun
10.000,00
80.000,00
Proračun
Kom. doprinos
i Proračun
15.000,00
6.000,00
5.000,00
17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o Programu održavanja komunalne infrastrukture u
2012. godini na području Grada Mursko Središće
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
cvijeće, nabava i ugradnja stupova za sprječavanje
parkiranja, nabava i postavljanje prometnih znakova, bojanje klupa i inventara, održavanje igrališta i
okoliša športske dvorane, i društvenih domova, te
odvoz smeća iz kontejnera.
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2012. godini na području Grada Mursko
Središće za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje parkova
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
- uređenje zelenih površina
- uređenje centra za blagdane
- održavanje javnih površina,
- usluga odvoza smeća
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- usluga komunalnog uređenja
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini u održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ove Odluke u Grad Mursko Središće se planira
uložiti ukupno 884.400,00 kuna, koje se raspoređuju za
sljedeće djelatnosti:
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
2.1 Redovno čišćenje javnih površina
Vrste poslova: čišćenje ulica gdje postoje rubnjaci
minimalno 2 puta godišnje, čišćenje tržnice, čišćenje
otvorenih kanala, okoliša društvenih domova i slično.
2.2 Redovno čišćenje zelenih površina
2.3 Komunalno redarstvo
Kontrola održavanja čištoće na području cijelog
Grada Mursko Središće što obuhvaća terenski rad i
uredske poslove komunalnog redara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 136.700,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
Proračuna Grada Mursko Središće.
3. Održavanje javnih površina
Vrste poslova: nabavka novih košarica za smeće,
održavanje košarica za smeće, označavanje parkirnih
mjesta, nabava i održavanje betonskih posuda za
25.500,00
0,00
79.800,00
1.250,00
- održavanje i sanacija deponije
Projnice
35.000,00
2.000,00
183.250,00 kn
UKUPNO
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
183.250,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade.
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
Vrste poslova: redovito ljetno održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje rupa, asfaltiranje ulica i
održavanje poljskih putova), zimsko održavanje
ulica (zimska služba).
- održavanje nerazvrstanih cesta
84.000,00
- usluge zimske službe
94.000,00
UKUPNO
178.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
178.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
5. Održavanje groblja
Održavanje groblja financirat će se iz sredstava
Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu
okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko
Središće, godišnje grobne naknade i ostalih prihoda
od groblja koji nisu sadržani ovim Programom.
Vrste poslova: čišćenje parkova, sječa drveća i
granja, redovita košnja trave, održavanje cvjetnjaka
i nasada, nabava tehničkih sredstava i sredstava za
obavljanje poslova.
Poslove iz točki 1., 2.1 i 2.2 obavlja Vlastiti pogon
Grada Mursko Središće. Sredstva za izvršenje radova
predviđaju se u iznosu 180.000,00 kuna i financiraju se iz
Proračuna Grada.
0,00
- sanacija uginulih životinja
- održavanje smetlišta
3.000,00
36.700,00
- deratizacija i dezinsekcija
1. Odvodnja atmosferskih voda
Vrste poslova: redovito čišćenje šahtova, slivnika i
kolektora - prema potrebi.
Broj 21 - Stranica 2193
6. Javna rasvjeta
Vrste poslova: podmirenje potrošnje javne rasvjete,
održavanje rasvjetnih tijela i stupova
- utrošak električne energije
167.450,00
- održavanje javne rasvjete
39.000,00
UKUPNO
206.450,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
206.450,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
Članak 3.
Program je sastavljen na temelju planiranih stavaka
Proračuna za 2011. godinu.
Stranica 2194 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
REKAPITULACIJA
- vlastiti pogon
- komunalno redarstvo
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- javna rasvjeta
180.000,00
136.700,00
183.250,00
178.000,00
206.450,00
884.400,00 kn
UKUPNO
kn
kn
kn
kn
kn
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave,
i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće i
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/10-01/1102
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1
Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
38.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko
vijeće Grada Mursko Središće na 17. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donosi sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Jednoglasno, sa 11 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća,
2. Jednoglasno, sa 11 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja zaključak da se dogovori u svezi preseljenja
antenskog stupa HT-a trebaju obaviti najkasnije do
01.05.2012. godine te se isti u tom roku treba preseliti
iz centra Murskog Središća, u protivnom će Grad
podnijeti službenu prijavu nadležnoj građevinskoj
inspekciji,
3. a) Sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko
vijeće usvaja Odluku o II izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od
01.01. do 31.12.2011. godine,
b) Sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće
usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
na području Grada Mursko Središće,
c) Sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko
vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Mursko Središće za razdoblje od
01.01. do 31.12.2011. godine,
d) Sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Plana
nabave za 2011. godinu,
21. prosinca 2011.
a) Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o
Proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje
od 01.01. do 31.12.2012. godine,
b) Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o
donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće
u 2012. godini,
c) Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o
donošenju Programa gradnje komunalne objekata
infrastrukture na području Grada Mursko Središće
u 2012. godini,
d) Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o Planu
nabave Grada Mursko Središće za 2012. godinu,
e) Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o
izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće
za 2012. godinu,
5. a) Jednoglasno, sa 11 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,
uz usvojeni amandman podnesen od strane kluba
vijećnika HDZ-HSS,
b) Jednoglasno, sa 11 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,
uz usvojeni amandman podnesen od strane kluba
vijećnika HDZ-HSS,
6. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu Grada Mursko Središće,
7. a) Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o razrješenju dužnosti v.d. ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,
b) Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske
knjižnice i čitaonice Mursko Središće,
8. a) Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Zaključak o izmjenama i dopunama Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada
Mursko Središće,
b) Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Mursko
Središće za 2012. godinu,
c) Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u
2011. godini,
9. Prijedlog VMO Sitnice u svezi smanjenja visine
komunalnog doprinosa i smanjenje cijena zemljišta
u romskom naselju Sitnice - navedena točka skinuta
je sa dnevnog reda, u dogovoru sa VMO Sitnice,
10. Izmjene odluka o odborima u kojima je bio član
bivši vijećnik Marijan Kutnjak:
a) Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora
za financije i proračun,
b) Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Mursko Središće, Navedena točka skinuta je
sa dnevnog reda, na prijedlog kluba vijećnika SDPHNS,
4.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
11. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o izmjenama dopunama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine,
12. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Odluku o popisu i osnivanju Povjerenstva
za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće,
13. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće
usvaja Zaključak o raspisivanju javnog poziva za
predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Grada Mursko Središće, koji će biti objavljen u
lokalnim tjednim novinama te na oglasnoj ploči i
web stranici Grada Mursko Središće,
14. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o pokretanju inicijative za osnivanje
Zavičajnog muzeja u Murskom Središću tijekom
2012. godine, koju je podnio predsjednik Gradskog
vijeća Ivan Leček.
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja
i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.
Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se
zbog kašnjenja vijećnika.
Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1096
Urbroj: 2109/11-1-01/2-11-1
Mursko Središće, 16. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
39.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04 i 79/07) i članka 31. Statuta
Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske
županije” br.09/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće
na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011.
godine, donosi sljedeću
Broj 21 - Stranica 2195
2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Mursko
Središće imenovano je Odlukom
Gradskog vijeća na 3. sjednici održanoj 31. kolovoza
2009. godine, KLASA: 021-05/09-01/802. Temeljem
naloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje na 13.
sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 24. veljače
2011. godine izmijenjen je sastav zapovjedništva.
3. Gradsko vijeće Grada Mursko Središće je dana 23.
rujna 2010. godine usvojilo Procjenu ugroženosti
Grada Mursko Središće, Klasa: 021-05/10-01/679,
Urbroj: 2109/11-1-01/2-10-1 i Plan zaštite i spašavanja. Na dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća
uvrštena je točka: Izmjene i dopune Plana zaštite i
spašavanja i Procjene ugroženosti Grada Mursko
Središće, a sve na temelju potrebe i naloga nadležnog
inspektorata. Sukladno istim dokumentima potrebno
je i nadalje razvijati sustav civilne zaštite.
4. Na području Grada Mursko Središće djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće,
Peklenica i Križovec koji su uključeni u Vatrogasnu
zajednicu Grada Mursko Središće. Najveći DVD
smješten je u Murskom Središću i broji ukupno 65
članova od čega je 20 operativnih. Društvo je solidno opremljeno i dobro osposobljeno za provođenje
najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja u slučaju
velikih nesreća ili katastrofa. U 2010. godini Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće nabavilo
je rabljeno navalno vatrogasno vozilo i time podiglo
u značajnoj mjeri stupanj svoje opremljenosti. Isto
društvo i nadalje treba educirati i osposobljavati
svoje članove za djelovanje i intervencije u kriznim
situacijama.
DVD je glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koje će moći obaviti sve zadaće uz pomoć
pripadnika civilne zaštite, ekipa Crvenog križa i
redovnih službi. DVD-o djeluje u Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije.
5. Komunalne i druge organizacije koje se mogu
uključiti u zaštitu i spašavanje:
U zaštitu i spašavanje aktivno je uključen komunalni
redar Grada Mursko Središće, komunalno poduzeće
Murs-Ekom d.o.o. te slijedeći:
a) Vlasnici traktora:
1. Miljenko Zobić, Frankopanska 70, Mursko Središće
AnALIZU
2. Branko Tarandek, Poljska 39, Mursko Središće
stanja sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini
3. Siniša Tropša, Matije Gupca 103, Mursko Središće
4. Damir Cimerman, Matije Gupca 109, Mursko
Središće
5. Željko Novak, Čakovečka 34, Peklenica
6. Dragutin Frančić, Dr. Ante Starčevića 25, Peklenica
7. Ivan Vršić, Štrukovec 82
8. Franjo Rihtarec, Štrukovec 53
9. Baltazar Jalšovec, Štrukovec 135
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće
imenovan je Odlukom Gradskog vijeća na 3. sjednici
održanoj 31. kolovoza 2009. godine, KLASA: 02105/09-01/801. Stožer nije osposobljen za koordinaciju
i provođenje zadaća zaštite i spašavanja u slučaju
velikih nesreća ili katastrofa širih razmjera. S obzirom na veličinu područja Grada Mursko Središće
i Procjenu ugroženosti, Stožer će moći obaviti sve
potrebne zadaće zbog iskustva članova stožera u
rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja u obrani
od poplava i pojave olujnih vjetrova, te drugih elementarnih nepogoda. Osposobljavanje stožera zaštite
i spašavanja planira se obaviti nakon formiranja
postrojbe civilne zaštite.
b) Vlasnici bagera i utovarivača:
1. Branko Žganec, Trg Braća Radića 2, Mursko
Središće
2. Branko Levačić, Frankopanska 70, Mursko
Središće
Stranica 2196 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
3. Stanislav Blažon, Martinska 106, Mursko Središće
4. Ivan Vuri, Rade Končara 63, Mursko Središće
5. Zlatko Tot, Zrinskih 1, Peklenica
6. Mijo Frančić, Križovec 187
7. Damir Frančić, Križovec 139
8. Zdravko Frančić, Križovec bb
9. Zvonimir Kristović, Hlapičina 205
6. Zdravstvo:
U slučaju nesreće ili katastrofe zdravstvenu zaštitu
provodit će zdravstvena ambulanta Mursko Središće
u suradnji s Domom zdravlja Čakovec. Na području
Grada djeluju i dvije privatne ambulante koje u slučaju
nesreće ili katastrofe mogu provoditi zdravstvenu
zaštitu.
7. Veterinarska stanica, veterinari:
Zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla
u slučaju velike nesreće ili katastrofe provodit će
Veterinarska stanica Mursko Središće. U slučaju
potrebe mogu se angažirati veterinari s prebivalištem
na području Grada Mursko Središće.
Zaštitu i spašavanje životinja provodit će individualni
uzgajivači uz stručnu pomoć Veterinarske stanice
Mursko Središće.
8. Poljoprivredno dobro:
Zaštitu bilja provode individualni uzgajivači uz
stručnu pomoć Savjetodavne poljoprivredne službe
Međimurske županije.
9. Crveni križ;
Na području Grada Mursko Središće djeluje Mjesna
organizacija Crvenog križa.
U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se
ekipe prve pomoći, organizirat dobrovoljno davanje
krvi i dijeliti pomoć ugroženima.
10. Ostale udruge:
Udruge koje se aktivno mogu uključiti u zaštitu i
spašavanje su:
1. Lovačko društvo “Zec” Mursko Središće
2. Športsko ribolovno Društvo “Mura” Mursko Središće
3. Športsko ribolovno društvo “Verk” Križovec
4. Konjički klub “Pegaz” Križovec
Po potrebi svi pripadnici navedenih društava i ostalih
udruga s područja Grada Mursko Središće mogu provoditi zadaće zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara u slučaju potrebe, a pod zapovjedništvom
zapovjednika DVD-a i ekipa civilne zaštite.
11. Osnovna škola:
Posebna briga vodit će se o zaštiti djece, a istovremeno djeca iz Osnovne škole Mursko Središće mogu
se po potrebi u slučaju većih nesreća ili katastrofa
vrlo aktivno uključiti u educiranje u svezi provođenja zadaća zaštite i spašavanja i to posebno na
logističkim poslovima i pružanju prve pomoći.
12. Redovne službe koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem:
Grad Mursko Središće u organizaciji sustava zaštite i
spašavanja surađuje s Elektrom Čakovec, Međimurjeplinom Čakovec, Međimurskim vodama, Hrvatskim
21. prosinca 2011.
vodama i drugima kod provođenja mjera zaštite i
spašavanja.
U slučaju velikih nesreća ili katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane na
otklanjanju i saniranju posljedica.
Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2011.
godini objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1112
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
40.
Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona
o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) članka 31. Statuta Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Mursko Središće
za 2012. godinu
O stanju zaštite i spašavanja raspravljao je Stožer zaštite
i spašavanja Grada, te je predložio Gradskom vijeću usvajanje Analize stanja zaštite i spašavanja u Gradu Mursko
Središće u 2011. godini i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Mursko Središće za 2012. godinu i to:
1. Provesti osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja
Grada Mursko Središće. Osposobljavanje Stožera
provest će se na županijskoj razini ili na razini Države
u organizaciji Područnog ureda Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
2. Za postrojbu CZ nabaviti osnovnu opremu za zaštitu
i spašavanje. Kod nabave opreme voditi brigu da se
nabavi najnužnija oprema, kao što su: zaštitna oprema,
motorne pile, potopne pumpe, agregati i sl. koju će
koristiti i pripadnici DVD-a. Opremu i sredstva CZ
treba dati na korištenje DVD-u, a ista će se voditi
na posebnim listama kao oprema postrojbe CZ.
3. Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi
osposobljavanje svih pripadnika DVD-a. Po mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih
pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja,
pod stručnim vodstvom zapovjedništva DVD-a.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
4. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj
učenika iz osnovne škole u suradnji s Gradskim
Crvenim križem Mursko Središće i ravnateljem
osnovne škole. U sklopu ukupne aktivnosti Crvenog
križa nastaviti sa akcijama dobrovoljnog davanja
krvi na području Grada Mursko Središće.
5. Aktivno uključiti u provođenje akcija zaštite i spašavanja građevinske tvrtke
AUTOPRIJEVOZ-NISKOGRADNJA, vlasnik Branko
Žganec, Trg braće Radića 2, Mursko Središće,
QUADRO d.o.o. Križovec 187
“BLAŽON” Usluge građevinskom mehanizacijom,
Martinska 106, Mursko Središće
s ljudstvom i strojevima.
6. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama
koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem, kao što su: “Elektra” Čakovec, “Međimurske vode” Čakovec, “Međimurje-Plin” Čakovec
i drugima.
7. U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje
preventivnih mjera aktivno uključiti zdravstvene
ustanove - zdravstvenu ambulantu Mursko Središće,
veterinarsku stanicu ili veterinare, poljoprivredno
dobro ili zadruge i slično.
8. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih
mjera, te organizaciju i održavanje vježbi aktivno
uključiti pripadnike udruga, kao što su: lovačko
društvo, ribičko društvo, sportska društva i slično.
9. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u Osnovnoj školi
Mursko Središće, ili predškolskim ustanovama, te po
mogućnosti uključivati djecu u provođenje zadaća
zaštite i spašavanja, a naročito obavljanja logističkih
poslova.
10. Izvršiti, prema osiguranim sredstvima u Proračunu
Grada Mursko Središće, nabavu najpotrebnije opreme
Broj 21 - Stranica 2197
za postrojbu civilne zaštite i uvesti je u inventurnu
listu, te isto tako ustrojiti i voditi listu zaduženja.
11. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u
epidemijskom obliku u suradnji sa inspekcijskim
službama, veterinarskom stanicom, Javnim zdravstvom
i drugim službama kontrolirati već prisutne zarazne
bolesti, vodu za piće, promet namirnica, odlaganje
otpada, odlaganje otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih
tvari, skladištenje istih, kao i sprječavanje ostalih
opasnosti po ljude, materijalna dobra i okoliš.
12. U cilju zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću
dokumentaciju: Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Mursko Središće, Procjenu
ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i
posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje
Grada Mursko Središće te Plan zaštite i spašavanja
za područje Grada Mursko Središće.
13. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Grada Mursko Središće osigurati potrebna
financijska sredstva.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Mursko Središće za 2012.
godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1111
Urbroj: 2109/11-1-01/1-11-1 Mursko Središće, 15. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.
GRAD PRELOG
AKTI GRADONAČELNIKA
2.
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, broj 110/07 i 125/08), članka 48. Statuta Grada
Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09
i 26/10) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog
kolegija (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
18/09), gradonačelnik Grada Preloga na svom 20. stručnom
kolegiju održanom dana 8. prosinca 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave za 2011. godinu
Članak 1.
Planom nabave Grada Preloga za 2011. godinu utvrđuje
se popis nabave, roba, usluga, radova za 2011. godinu, kao i
njihove planirane vrijednosti u skladu s Proračunom Grada
Preloga za 2011. godinu.
008P001
001A005
001A001
001P001
001P001
2.
3.
4.
5.
014A001
014A001
008P004
007A005
008P003
019P001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Red Program /
br. aktivnost
008P001
1.
Red Program /
br. aktivnost
Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
Konto
100.000,00
200.000,00
Rekonstrukcija ili izgradnja
421491 grobne kuće na groblju u
Prelogu - projekti
Idejno rješenje - obilaznica
Prelog
42637
50.000,00
50.000,00
65.000,00
65.000,00
Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta
40.650,40
40.650,40
52.845,52
8.130,08
32.520,32
48.780,48
Planirana
sredstva
(bez PDV)
direktno
direktno
direktno
direktno
direktno
direktno
POSTUPAK
NABAVE /
NAPOMENA
direktno
direktno
direktno
direktno
direktno
POSTUPAK
NABAVE /
NAPOMENA
0
10.000,00
55.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
8.130,08
44.715,44
8.130,08
32.520,32
48.780,48
(bez PDV)
(sa PDV)
60.000,00
1. izmjene
i dopune
2011.
121.951,20
8.130,08
28.455,28
48.780,48
32.520,32
1. izmjene
i dopune
2011.
150.000,00
10.000,00
35.000,00
60.000,00
40.000,00
4.065,04
(bez PDV)
(sa PDV)
5.000,00
1. izmjene
i dopune
2011.
1. izmjene
i dopune
2011.
0
0,00
0,00
45.000,00
0,00
22.000,00
33.000,00
(sa PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
119.400,00
7.000,00
31.000,00
60.000,00
21.400,00
(sa PDV)
-30.600,00
-3.000,00
-4.000,00
0,00
-18.600,00
-5.000,00
-18.000,00
-27.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00 -10.000,00
36.585,36
0,00 -10.000,00
17.886,18
26.829,26
(bez PDV)
2. izmjene
i dopune povećanje
2011.
/smanjenje
97.073,16
5.691,06
25.203,25
48.780,48
17.398,37
0,00
(bez PDV)
2. izmjene 2. izmjene
i dopune
i dopune povećanje /
2011.
2011.
smanjenje
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
3232
4214412
10.000,00
60.000,00
Planirana
sredstva
Projekt učinkovitosti javne
1.700.000,00
rasvjete na području Grada
60.000,00
Procijenjena
vrijednost
nabave
264.227,60
40.650,40
40.650,40
52.845,52
85.365,84
44.715,44
Planirana
sredstva
(bez PDV)
B NABAVA USLUGA
325.000,00
50.000,00
50.000,00
325.000,00
50.000,00
65.000,00
50.000,00
65.000,00
105.000,00
55.000,00
40.000,00
Dezinsekcija
Deratizacija
Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
Nabava uredskog namještaja i opreme
Nabava komunikacijske
opreme
UKUPNO NABAVA
ROBA:
Nabava uredskog materijala
105.000,00
55.000,00
Planirana
sredstva
40.000,00
32343
32343
4221
4221
3221
422731
Urbana oprema - Trg Sv.
Lovre Cirkovljan
Urbana oprema dječjih
4227301 igrališta za sva naselja na
području grada
Konto
Procijenjena
vrijednost
nabave
A NABAVA ROBA
Stranica 2198 - Broj 21
21. prosinca 2011.
008P001
008P001
008P001
008P002
4.
5.
6.
7.
(sa PDV)
Planirana
sredstva
450.000,00
200.000,00
Gradnja ulica - novi Jug
4213106 Prelog (područje ID DPU 6.440.000,00
Jug Prelog)
Izgradnja prometnice sa
odvodnjom u Gospodarsko4213123
stambenoj zoni DraškovecHemuševec - Murska ulica
180.000,00
80.000,00
85.000,00
Vanjsko uređenje dvorišta
Doma kulture Oporovec
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
162.601,60
365.853,60
65.040,64
40.650,40
284.552,80
284.552,80
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
direktno
direktno
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
Planirana POSTUPAK
sredstva
NABAVE /
(bez PDV) NAPOMENA
12.195,12
49.186,98
0,00
(bez PDV)
1. izmjene
i dopune
2011.
13.821,14
60.682,92
0,00
(sa PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
(bez PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
(sa PDV)
povećanje
/smanjenje
-98.860,00
2.000,00
14.140,00
0,00
0,00 -40.000,00
(bez PDV)
2. izmjene
i dopune povećanje
2011.
/smanjenje
191.640,00 155.804,85
17.000,00
74.640,00
0,00
0,00
(sa PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
0,00
200.000,00
85.000,00
90.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
162.601,60
69.105,68
73.170,72
162.601,60
162.601,60
0,00
90.000,00
85.000,00
35.000,00
165.000,00
550.000,00
0,00
-55.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
73.170,72 -110.000,00
69.105,68
28.455,28
134.146,32
447.154,40 350.000,00
2.780.000,00 2.260.162,24 2.688.199,54 2.185.527,73 -91.800,46
(sa PDV)
1. izmjene
i dopune
2011.
290.500,00 236.178,82
15.000,00
otvoreni
postupak
60.500,00
0
32.520,32
(bez PDV)
(sa PDV)
40.000,00
1. izmjene
i dopune
2011.
1. izmjene
i dopune
2011.
direktno
direktno
direktno
POSTUPAK
NABAVE /
NAPOMENA
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
421494
345.528,40
0,00
56.910,56
32.520,32
32.520,32
Planirana
sredstva
(bez PDV)
C NABAVA RADOVA
425.000,00
0,00
4213127 Gradski park Jug Prelog
600.000,00
Izgradnja pješačke staze
4213108 ulice Kralja Zvonimira u
Draškovcu
008P001
600.000,00
3.
Procijenjena
vrijednost
nabave
2.735.000,00
300.000,00
70.000,00
40.000,00
40.000,00
Planirana
sredstva
Uređenje parka iza Lovca
2.700.000,00 1.420.000,00 1.154.471,36
– trg Slobode Prelog
Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
UKUPNO NABAVA
USLUGA:
Nabava kredita
70.000,00
100.000,00
Detaljni plan “Marina”
Prelog
Osiguranje objekata
100.000,00
Procijenjena
vrijednost
nabave
Detaljni prostorni plan centar Prelog
Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
Pješačka staza Kneza Do4213111 magoja/Ludbreška ulica
Prelog
008P001
2.
4213126
3422
008P001
001A003
10.
3292
1.
001A001
9.
42637
Konto
019P001
8.
42637
Konto
Red Program /
br. aktivnost
019P001
7.
Red Program /
br. aktivnost
21. prosinca 2011.
Broj 21 - Stranica 2199
421498
008P001
008P001
008P002
008P004
015P001
015P001
015P001
015P001
008P008
008P008
008P002
014A003
008P001
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
UKUPNO NABAVA
RADOVA:
0,00
0,00
0,00
0,00
24.390,24
24.390,24
12.195,12
81.300,80
162.601,60
17.983.000,00 3.630.000,00 2.951.219,04
160.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
100.000,00
200.000,00
81.300,80
81.300,80
60.975,60
24.390,24
40.650,40
0,00
0,00
0,00
4.065,04
4.065,04
0,00
81.300,80
243.902,40
40.650,40
81.300,80
78.455,27
20.325,20
40.650,40
(bez PDV)
1. izmjene
i dopune
2011.
196.800,00
40.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
320.000,00
65.000,00
65.000,00
96.500,00
25.000,00
57.000,00
(sa PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-85.000,00
20.000,00
15.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
7.000,00
(sa PDV)
povećanje
/smanjenje
40.000,00
160.000,00 196.800,00
32.520,32
243.902,40 300.000,00
0,00
0,00
0,00
12.195,12
260.162,56
52.845,52
52.845,52
78.455,27
20.325,20
46.341,46
(bez PDV)
2. izmjene
i dopune
2011.
4.286.500,00 3.484.958,79 4.793.499,54 3.897.153,50 506.999,54
0,00
0,00
pregovarački
postupak
pregovarački
postupak
0,00
5.000,00
5.000,00
otvoreni
postupak
direktno
direktno
0,00
100.000,00
otvoreni
postupak
direktno
300.000,00
50.000,00
100.000,00
96.500,00
25.000,00
50.000,00
(sa PDV)
1. izmjene
i dopune
2011.
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
direktno
direktno
direktno
Planirana POSTUPAK
sredstva
NABAVE /
(bez PDV) NAPOMENA
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Dodatni radovi na uređenju
4213126 javnog prostora uz Dom
kulture u Prelogu
42149
40.000,00
350.000,00
Produžetak ul. M. Gup4213118 ca u Prelogu+oborinska
odvodnja
Dodatni radovi - Gorice
30.000,00
3861218
Autobusno stajalište Oporovec
15.000,00
300.000,00
50.000,00
Zgrada “Stari mlin” u Čehovcu
Dom kulture Čukovec
3861218 Autobusno stajalište Prelog
421242
42124
42124
373.000,00
100.000,00
Rekonstrukcija i sanacija
4212101 Upravne zgrade grada – 5.500.000,00
Glavne 33 u Prelogu
Dom kulture Draškovec rekonstrukcija
100.000,00
350.000,00
421471
75.000,00
30.000,00
50.000,00
(sa PDV)
Planirana
sredstva
Izgradnja niskonaponske
mreže i javne rasvjete područje novi Jug Prelog
30.000,00
50.000,00
Procijenjena
vrijednost
nabave
80.000,00
Sportska igrališta Otok
Oborinska odvodnja ulice
Zdenci u Cirkovljanu
Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
Uređenje i sanacija poljskih
3232142 puteva na području Grada
Preloga
421452
Konto
Red Program /
br. aktivnost
Stranica 2200 - Broj 21
21. prosinca 2011.
Predmet nabave
ugovor
otvoreni
40.650,40
50.000,00
100.000,00
Gradski park Jug Prelog
B-01/12
42149
008P016
Planirani
početak
postupka
Planirana
sredstva
(bez PDV)
Planirana
sredstva
Procijenjena
vrijednost
nabave
Evidencijski
broj nabave
B NABAVA USLUGA
03/2012
Planirano
trajanje
ugovora ili
OS
do kraja
2012.
1.
Redni Program /
Konto
broj aktivnost
001P001
3.
UKUPNO NABAVA ROBA:
170.000,00
165.000,00
134.146,32
direktno
20.325,20
25.000,00
25.000,00
Nabava uredskog namještaja i opreme
A-03/12
A-02/12
3221
4221
60.000,00
60.000,00
48.780,48
direktno
vrsta
postupka
ugovor
Sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum
01/2012
01/2012
ugovor
ugovor
otvoreni
65.040,64
80.000,00
85.000,00
001A001
Konto
Planom nabave Grada Preloga za 2012. godinu utvrđuje
se popis nabave, roba, usluga, radova za 2012. godinu, kao
i njihove planirane vrijednosti u skladu s Proračunom Grada
Preloga za 2012. godinu.
Redni Program /
broj aktivnost
Članak 1.
Evidencijski
broj nabave
za 2012. godinu
2.
PLAN NABAVE
Urbana oprema dječjih igrališta za sva
naselja na području grada
Nabava uredskog materijala
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, broj 110/07 i 125/08), članka 48. Statuta Grada
Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
10/09 i 26/10) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog
stručnog kolegija (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 18/09), Gradonačelnik Grada Preloga na svom 20.
stručnom kolegiju održanom dana 8. prosinca 2011. godine, donosi
A-01/12
3.
Predmet nabave
GRADONAČELNIK
Dragutin Glavina, v. r.
A NABAVA ROBA
KLASA: 406-01/10-01/68
URBROJ: 2109/14-02-11-3
Prelog, 8. prosinca 2011.
Planirana
sredstva
Planirana
sredstva
(bez PDV)
GRADONAČELNIK
GRADA PRELOGA
42273
vrsta
postupka
Ove Izmjene i dopune Plana nabave Grada Preloga
za 2011. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije“.
008P017
Članak 5.
1.
Sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum
Planirani
početak
postupka
Način nabave svakog pojedinog predmeta nabave predviđenog ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave Grada
Preloga za 2011. godinu odredit će Gradonačelnik Grada
Preloga prije početka postupka nabave, a sukladno odgovarajućim odredbama propisa navedenih u stavci 1. ove točke,
te sukladno vrijednosti konkretne nabave.
02/2012
Nabava roba i usluga odnosno ustupanje radova predviđenih ovim Planom obavljat će se u postupku i na način
kako je to propisano Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, broj 110/07 i 125/08).
Broj 21 - Stranica 2201
Planirano
trajanje
ugovora ili
OS
3.-9.
mj./2012
tokom 2012.
Članak 4.
tokom 2012.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Procijenjena
vrijednost
nabave
21. prosinca 2011.
018P001
008P027
019P005
014A001
014A001
001A001
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3292
32343
32343
42637
42131
42145
42139
008P042
008P019
008P020
008P015
008P031
008P033
015P006
015P001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
42124
42129
C-08/12
C-07/12
C-06/12
C-05/12
C-04/12
C-03/12
C-02/12
C-01/12
Evidencijski
broj nabave
B-08/12
B-07/12
B-06/12
B-05/12
B-04/12
B-03/12
B-02/12
Evidencijski
broj nabave
UKUPNO NABAVA RADOVA:
Rekonstrukcija Doma kulture Čukovec
Uređenje kuće Habuš u Prelogu
Energetski i komunikacijski vodovi popuna javne rasvjete područja grada
Poljski putevi - uređenje i sanacija
443.500,00
76.500,00
20.000,00
40.000,00
62.000,00
30.000,00
50.000,00
65.000,00
326.500,00
76.500,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
Planirana
sredstva
1.280.000,00
300.000,00
250.000,00
70.000,00
100.000,00
250.000,00
50.000,00
60.000,00
200.000,00
Procijenjena
vrijednost
nabave
870.000,00
150.000,00
250.000,00
70.000,00
80.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
Planirana
sredstva
C NABAVA RADOVA
Pješačke staze u Ulici Kralja Zvonimira
u Prelogu
Uređenje parkirališta između crkve i
škole u Draškovcu
Uređenje parkirališta - groblje Cirkovljan
Uređenje dijela prometnice ulice Zdenci
u Cirkovljanu - nastavak
Predmet nabave
UKUPNO NABAVA USLUGA:
Osiguranje objekata
Dezinsekcija
Uređenje autobusnog ugibališta i parkinga kod željezničke stanice u Čehovcu
Sportski park Mladost Prelog
Rekonstrukcija raskršća Sajmišne i
Glavne ulice u Prelogu
Izmjene i dopune uređenja prostornog
plana Grada Preloga
Deratizacija
Predmet nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave
707.316,96
121.951,20
203.252,00
56.910,56
65.040,64
81.300,80
8.130,08
8.130,08
162.601,60
Planirana
sredstva
(bez PDV)
265.447,11
62.195,11
16.260,16
32.520,32
40.650,40
24.390,24
40.650,40
8.130,08
Planirana
sredstva
(bez PDV)
otvoreni
otvoreni
otvoreni
otvoreni
otvoreni
direktno
direktno
otvoreni
vrsta
postupka
otvoreni
direktno
direktno
direktno
direktno
direktno
direktno
vrsta
postupka
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
Sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
ugovor
Sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum
05/2012
01/2012
01/2012
02/2012
02/2012
03/2012
03/2012
01/2012
Planirani
početak
postupka
01/2012
02/2012
02/2012
01/2012
03/2012
03/2012
03/2012
Planirani
početak
postupka
Planirano
trajanje
ugovora ili
OS
do
11.mj./2012
3.-7.
mj./2012
3.-7.
mj./2012
3.-12.
mj./2012
2.-4.
mj./2012
tokom
2012.
1.-4.
mj./2012
5.-11.
mj./2012
06.mj./2012
do kraja
2012.
do kraja
2012.
06.mj./2012
6 mjeseci
6 mjeseci
4 mjeseca
Planirano
trajanje
ugovora ili
OS
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
42147
32329
42131
42139
42139
42131
Redni Program /
Konto
broj aktivnost
008P018
2.
Redni Program /
Konto
broj aktivnost
Stranica 2202 - Broj 21
21. prosinca 2011.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 2.
Nabava roba, usluga i radova predviđenih ovim Planom
obavljat će se u postupku i na način kako je to propisano
novim Zakonom o javnoj nabavi koji je donesen 15. srpnja
2011. godine te objavljen u “Narodnim novinama”, broj
90/11 od 2. kolovoza 2011. godine, a koji stupa na snagu
1. siječnja 2012. godine.
Način nabave svakog pojedinog predmeta nabave predviđenog ovim Planom nabave Grada Preloga za 2012. godinu odredit će Gradonačelnik Grada Preloga prije početka
postupka nabave, a sukladno odgovarajućim odredbama
propisa navedenih u stavci 1. ove točke, te sukladno vrijednosti konkretne nabave.
Članak 3.
Ovaj Plan nabave Grada Preloga za 2012. stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Međimurske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja
2012. godine.
Broj 21 - Stranica 2203
KLASA: 406-01/11-01/61
URBROJ: 2109/14-02-11-01
Prelog, 8. prosinca 2011.
GRADONAČELNIK
Dragutin Glavina, v. r.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
35.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Preloga
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 15. prosinca
2011. godine, donosi
2. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu
Članak 1.
Proračun Grada Preloga za 2011. godinu utvrđuje se
kako slijedi:
GRADONAČELNIK
GRADA PRELOGA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
u kunama
Izmjene
i dopune
14.220.000,00
-340.000,00
13.880.000,00
3.030.000,00
-400.000,00
2.630.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.739.690,00
-104.060,00
10.635.630,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
9.010.310,00
-135.940,00
8.874.370,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-2.500.000,00
-500.000,00
-3.000.000,00
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
Konto
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5)
u kunama
Izmjene
i dopune
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
500.000,00
-500.000,00
0,00
2.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00
Ukupno prihodi i primici
20.250.000,00
-740.000,00
19.510.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
20.250.000,00
-740.000,00
19.510.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto Izvor
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611 011 Porez i prirez na dohodak
Plan
u kunama
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
14.220.000,00
-340.000,00
13.880.000,00
5.071.500,00
425.000,00
5.496.500,00
4.661.500,00
370.000,00
5.031.500,00
Stranica 2204 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
613 011 Porezi na imovinu
190.000,00
40.000,00
230.000,00
614 011 Porezi na robu i usluge
220.000,00
15.000,00
235.000,00
043
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar općeg proračuna 3.640.000,00
-561.500,00
3.078.500,00
633 011 Pomoći iz proračuna
3.110.000,00
-590.000,00
2.520.000,00
054 634 052 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 530.000,00
28.500,00
558.500,00
1.223.000,00
-25.000,00
1.198.000,00
64
Prihodi od imovine
641 011 Prihodi od financijske imovine
642 011 Prihodi od nefinancijske imovine
042
043 65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada 651 011 Upravne i administrativne pristojbe
043 652 011 Prihodi po posebnim propisima
043 653 043 Komunalni doprinosi i naknade
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681 011 Kazne i upravne mjere
683 011 Ostali prihodi
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
12.000,00
30.000,00
42.000,00
1.211.000,00
-55.000,00
1.156.000,00
4.262.500,00
-182.500,00
4.080.000,00
110.000,00
20.000,00
130.000,00
952.500,00
-602.500,00
350.000,00
3.200.000,00
400.000,00
3.600.000,00
23.000,00
4.000,00
27.000,00
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
8.000,00
9.000,00
17.000,00
3.030.000,00
-400.000,00
2.630.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 2.030.000,00
500.000,00
2.530.000,00
711 011 Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava 2.030.000,00
500.000,00
2.530.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 1.000.000,00
-900.000,00
100.000,00
721 043 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
1.000.000,00
-900.000,00
100.000,00
071 Ukupno prihodi
17.250.000,00
-740.000,00
16.510.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.739.690,00
-104.060,00
10.635.630,00
31
Rashodi za zaposlene
2.820.300,00
30.100,00
2.850.400,00
2.340.000,00
49.100,00
2.389.100,00
043
071 311 011 Plaće (Bruto)
051 312 011 Ostali rashodi za zaposlene
313 011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
74.000,00
-11.000,00
63.000,00
406.300,00
-8.000,00
398.300,00
4.328.890,00
-163.960,00
4.164.930,00
321 011 Naknade troškova zaposlenima
152.100,00
-8.000,00
144.100,00
322 011 Rashodi za materijal i energiju
937.400,00
-74.000,00
863.400,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2205
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
043
051 323 011 Rashodi za usluge
043
051 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
051 34
Financijski rashodi
342
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
343
011 Ostali financijski rashodi
35
Subvencije
352
011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
2.333.890,00
142.500,00
2.476.390,00
905.500,00
-224.460,00
681.040,00
231.500,00
-63.000,00
168.500,00
145.000,00
-10.000,00
135.000,00
86.500,00
-53.000,00
33.500,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
645.000,00
-31.400,00
613.600,00
372
645.000,00
-31.400,00
613.600,00
2.614.000,00
124.200,00
2.738.200,00
1.753.000,00
-101.400,00
1.651.600,00
95.000,00
-10.500,00
84.500,00
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
382
011 Kapitalne donacije
385
011 Izvanredni rashodi
40.000,00
0,00
40.000,00
386
011 Kapitalne pomoći
726.000,00
236.100,00
962.100,00
043
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
9.010.310,00
-135.940,00
8.874.370,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
215.000,00
-71.000,00
144.000,00
215.000,00
-71.000,00
144.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
8.795.310,00
-64.940,00
8.730.370,00
421
011 Građevinski objekti
8.563.350,00
5.150,00
8.568.500,00
013
043
052
422
011 Postrojenja i oprema
151.960,00
-54.160,00
97.800,00
424
011 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
30.000,00
-11.440,00
18.560,00
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
-4.490,00
45.510,00
043
19.750.000,00
-240.000,00
19.510.000,00
4
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Ukupno rashodi
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
8
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
84
Primici od zaduživanja
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Stranica 2206 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
844
011 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Plan
Izmjene
i dopune
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
500.000,00
-500.000,00
0,00
3.000.000,00
Povećanje
smanjenje
081
Ukupno primici
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
500.000,00
-500.000,00
0,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
500.000,00
-500.000,00
0,00
Ukupno izdaci
500.000,00
-500.000,00
0,00
Članak 3.
Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
Konto Izvor
NAZIV
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA
TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE
Plan
u kunama
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
11.588.100,00
293.100,00
11.881.200,00
01.01 Gradsko vijeće
367.650,00
15.000,00
382.650,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE
TIJELA GRADA
367.650,00
15.000,00
382.650,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
255.000,00
15.000,00
270.000,00
3
Rashodi poslovanja
255.000,00
15.000,00
270.000,00
32
Materijalni rashodi
255.000,00
15.000,00
270.000,00
323
011 Rashodi za usluge
100.000,00
30.000,00
130.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
155.000,00
-15.000,00
140.000,00
001A002 Protokol i suradnja
46.000,00
0,00
46.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
46.000,00
0,00
46.000,00
32
Materijalni rashodi
46.000,00
0,00
46.000,00
46.000,00
0,00
46.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A005 Izbori za mjesnu samoupravu
66.650,00
0,00
66.650,00
3
RASHODI POSLOVANJA
66.650,00
0,00
66.650,00
32
Materijalni rashodi
66.650,00
0,00
66.650,00
2.400,00
0,00
2.400,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
12.250,00
0,00
12.250,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
52.000,00
0,00
52.000,00
01.02 Ured Gradonačelnika
70.000,00
0,00
70.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
70.000,00
0,00
70.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
70.000,00
0,00
70.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
0,00
70.000,00
32
Materijalni rashodi
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
01.03 Gradska uprava
2.222.000,00
18.000,00
2.240.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 2.222.000,00
18.000,00
2.240.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2207
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
001A001 Rashodi funkcioniranja
2.167.000,00
35.000,00
2.202.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.167.000,00
35.000,00
2.202.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.628.500,00
8.000,00
1.636.500,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
45.000,00
0,00
45.000,00
233.500,00
8.000,00
241.500,00
538.500,00
27.000,00
565.500,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
115.000,00
0,00
115.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
135.000,00
-5.000,00
130.000,00
323
011 Rashodi za usluge
256.500,00
20.000,00
276.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32.000,00
12.000,00
44.000,00
001P001 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
55.000,00
-17.000,00
38.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
55.000,00
-17.000,00
38.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
55.000,00
-17.000,00
38.000,00
45.000,00
-7.000,00
38.000,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
422
011 Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
GLAVA 01.04 Mjesni odbori
8.928.450,00
260.100,00
9.188.550,00
01.04.01 MO Prelog
6.545.450,00
360.550,00
6.906.000,00
117.490,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
90.000,00
27.490,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
85.000,00
27.490,00
112.490,00
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
27.490,00
112.490,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
27.490,00
112.490,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
30.000,00
44.000,00
323
011 Rashodi za usluge
11.000,00
-1.000,00
10.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,00
-1.510,00
58.490,00
001A002 Protokol i suradnja
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
329
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
56.000,00
4.000,00
60.000,00
002A012 Zaštita okoliša
16.000,00
4.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
4.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
16.000,00
4.000,00
20.000,00
16.000,00
4.000,00
20.000,00
323
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
40.000,00
0,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
0,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
323
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
60.000,00
0,00
60.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
60.000,00
0,00
60.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
0,00
60.000,00
38
Ostali rashodi
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
1.065.500,00
-13.500,00
1.052.000,00
100.000,00
-2.000,00
98.000,00
381
011 Rashodi za usluge
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
Stranica 2208 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
-2.000,00
98.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
-2.000,00
98.000,00
323
100.000,00
-2.000,00
98.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
345.500,00
-55.500,00
290.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
345.500,00
-55.500,00
290.000,00
32
Materijalni rashodi
345.500,00
-55.500,00
290.000,00
345.500,00
-55.500,00
290.000,00
323
011 Rashodi za usluge
011 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
100.000,00
125.000,00
225.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
125.000,00
225.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
125.000,00
225.000,00
100.000,00
125.000,00
225.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
90.000,00
-1.000,00
89.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
90.000,00
-1.000,00
89.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
-1.000,00
89.000,00
90.000,00
-1.000,00
89.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
430.000,00
-80.000,00
350.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
430.000,00
-80.000,00
350.000,00
32
Materijalni rashodi
430.000,00
-80.000,00
350.000,00
360.000,00
-72.000,00
288.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
70.000,00
-8.000,00
62.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
4.256.950,00
203.550,00
4.460.500,00
008P001 Javne površine
3.070.000,00
500.000,00
3.570.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.070.000,00
500.000,00
3.570.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3.070.000,00
500.000,00
3.570.000,00
3.070.000,00
500.000,00
3.570.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
345.000,00
170.000,00
515.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
145.000,00
-27.000,00
118.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
0,00
45.000,00
323
011 Rashodi za usluge
38
Ostali rashodi
386
011 Kapitalne pomoći
043
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
043
45.000,00
0,00
45.000,00
100.000,00
-27.000,00
73.000,00
100.000,00
-27.000,00
73.000,00
200.000,00
197.000,00
397.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
200.000,00
190.000,00
390.000,00
200.000,00
190.000,00
390.000,00
008P003 Groblja
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
-10.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2209
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
008P004 Javna rasvjeta
116.950,00
-29.450,00
87.500,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
116.950,00
-29.450,00
87.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
116.950,00
-29.450,00
87.500,00
116.950,00
-29.450,00
87.500,00
421
013 Građevinski objekti
043
008P005 Opskrba pitkom vodom
100.000,00
68.000,00
168.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
68.000,00
168.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
68.000,00
168.000,00
100.000,00
68.000,00
168.000,00
610.000,00
-490.000,00
120.000,00
386
011 Kapitalne pomoći
008P006 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-10.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
-10.000,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
386
011 Kapitalne pomoći
043
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
600.000,00
-480.000,00
120.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
600.000,00
-480.000,00
120.000,00
600.000,00
-480.000,00
120.000,00
421
043 Građevinski objekti
008P008 Prijevoz putnika
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
386
011 Kapitalne pomoći
PROGRAM 010 SPORT
100.000,00
0,00
100.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
100.000,00
0,00
100.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
0,00
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
381
PROGRAM 012 RELIGIJA
22.000,00
4.500,00
26.500,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
22.000,00
4.500,00
26.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
4.500,00
26.500,00
38
Ostali rashodi
382
011 Tekuće donacije
011 Kapitalne donacije
22.000,00
4.500,00
26.500,00
22.000,00
4.500,00
26.500,00
PROGRAM 016 KOMUNALNO OPREMANJE
GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
733.500,00
165.000,00
898.500,00
016P002 Nova gospodarska zona Prelog “SJEVER”
653.500,00
245.000,00
898.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
600.000,00
245.000,00
845.000,00
38
Ostali rashodi
600.000,00
245.000,00
845.000,00
381
011 Tekuće donacije
200.000,00
20.000,00
220.000,00
386
011 Kapitalne pomoći
400.000,00
225.000,00
625.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
53.500,00
0,00
53.500,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
53.500,00
0,00
53.500,00
53.500,00
0,00
53.500,00
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
016P005 Stambena zona Prelog
80.000,00
-80.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
80.000,00
-80.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
80.000,00
-80.000,00
0,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
80.000,00
-80.000,00
0,00
Stranica 2210 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
Povećanje
smanjenje
Plan
121.500,00
-36.000,00
Izmjene
i dopune
85.500,00
018P001 Sportski park Mladost
30.000,00
-26.000,00
4.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
-26.000,00
4.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
-26.000,00
4.000,00
30.000,00
-26.000,00
4.000,00
421
011 Građevinski objekti
018P010 Tenis centar Prelog
91.500,00
-10.000,00
81.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-10.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
-10.000,00
0,00
382
Kapitalne donacije
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
81.500,00
0,00
81.500,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
81.500,00
0,00
81.500,00
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
81.500,00
0,00
81.500,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
40.000,00
5.510,00
45.510,00
019P004 Detaljni prostorni plan centar Prelog
40.000,00
-40.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
40.000,00
-40.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000,00
-40.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
40.000,00
-40.000,00
0,00
019P005 Detaljni prostorni plan Gospodarska
zona u Prelogu Sjever
0,00
45.510,00
45.510,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
45.510,00
45.510,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
45.510,00
45.510,00
0,00
45.510,00
45.510,00
282.000,00
-50.800,00
231.200,00
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
01.04.02 MO Čehovec
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
42.000,00
-2.000,00
40.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
39.000,00
-2.000,00
37.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
-2.000,00
37.000,00
32
Materijalni rashodi
39.000,00
-2.000,00
37.000,00
14.000,00
-2.000,00
12.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000,00
0,00
4.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
001A002 Protokol i suradnja
3.000,00
0,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
0,00
3.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
329
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
18.000,00
-7.000,00
11.000,00
002A012 Zaštita okoliša
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
323
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
323
011 Rashodi za usluge
011 Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2211
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
0,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
91.500,00
-15.500,00
76.000,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
30.000,00
-2.000,00
28.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
-2.000,00
28.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
-2.000,00
28.000,00
30.000,00
-2.000,00
28.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
12.000,00
1.000,00
13.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
1.000,00
13.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
1.000,00
13.000,00
12.000,00
1.000,00
13.000,00
323
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
18.500,00
-5.500,00
13.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.500,00
-5.500,00
13.000,00
32
Materijalni rashodi
18.500,00
-5.500,00
13.000,00
323
011 Rashodi za usluge
011 Rashodi za usluge
18.500,00
-5.500,00
13.000,00
007A005 Javna rasvjeta
26.000,00
-4.000,00
22.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
26.000,00
-4.000,00
22.000,00
32
Materijalni rashodi
26.000,00
-4.000,00
22.000,00
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
72.000,00
-43.800,00
28.200,00
008P001 Javne površine
20.000,00
-9.800,00
10.200,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
20.000,00
-9.800,00
10.200,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
-9.800,00
10.200,00
20.000,00
-9.800,00
10.200,00
422
011 Postrojenja i oprema
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
323
5.000,00
0,00
5.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
0,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
0,00
10.000,00
421
011 Rashodi za usluge
011 Građevinski objekti
10.000,00
0,00
10.000,00
008P004 Javna rasvjeta
37.000,00
-34.000,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
36.000,00
-36.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
36.000,00
-36.000,00
0,00
386
Kapitalne pomoći
36.000,00
-36.000,00
0,00
Stranica 2212 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
011 Građevinski objekti
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
0,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 012 RELIGIJA
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
0,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
0,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
0,00
6.000,00
382
011 Kapitalne donacije
6.000,00
0,00
6.000,00
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
15.000,00
30.000,00
45.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
15.000,00
30.000,00
45.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
30.000,00
45.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
30.000,00
45.000,00
5.000,00
30.000,00
35.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
422
011 Postrojenja i oprema
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
10.000,00
-10.000,00
0,00
018P003 Sportski park Čehovec
10.000,00
-10.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
-10.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
10.000,00
-10.000,00
0,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
2.500,00
-2.500,00
0,00
019P006 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra
2.500,00
-2.500,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
-2.500,00
0,00
32
Materijalni rashodi
2.500,00
-2.500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
2.500,00
-2.500,00
0,00
01.04.03 MO Otok
171.500,00
-14.000,00
157.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
32.500,00
2.000,00
34.500,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
30.500,00
4.000,00
34.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.500,00
4.000,00
34.500,00
32
Materijalni rashodi
30.500,00
4.000,00
34.500,00
11.000,00
1.000,00
12.000,00
5.500,00
-2.000,00
3.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.000,00
5.000,00
19.000,00
001A002 Protokol i suradnja
2.000,00
-2.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-2.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
-2.000,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2213
u kunama
Konto Izvor
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
20.000,00
-10.500,00
9.500,00
002A012 Zaštita okoliša
10.000,00
-500,00
9.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-500,00
9.500,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
-500,00
9.500,00
10.000,00
-500,00
9.500,00
323
NAZIV
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
10.000,00
-10.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-10.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
-10.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
-10.000,00
0,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
53.000,00
-5.500,00
47.500,00
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
5.000,00
4.000,00
9.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
4.000,00
9.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
4.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00
9.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
8.000,00
500,00
8.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
500,00
8.500,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
500,00
8.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
-500,00
5.500,00
323
011 Rashodi za usluge
2.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
30.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
30.000,00
008P001 Javne površine
25.000,00
0,00
25.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
25.000,00
0,00
25.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
421
011 Građevinski objekti
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
0,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
0,00
15.000,00
Stranica 2214 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
381
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
0,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
0,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
0,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
382
011 Tekuće donacije
011 Kapitalne donacije
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
15.000,00
0,00
15.000,00
018P006 Sportski park Otok
15.000,00
0,00
15.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
0,00
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
421
011 Građevinski objekti
495.000,00
69.500,00
564.500,00
01.04.04 MO Cirkovljan
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
44.000,00
2.500,00
46.500,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
39.000,00
2.500,00
41.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
2.500,00
41.500,00
32
Materijalni rashodi
39.000,00
2.500,00
41.500,00
13.000,00
1.000,00
14.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000,00
-500,00
6.500,00
19.000,00
2.000,00
21.000,00
001A002 Protokol i suradnja
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
0,00
5.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
8.000,00
0,00
8.000,00
002A012 Zaštita okoliša
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
329
323
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
5.000,00
2.000,00
7.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
2.000,00
7.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
0,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
91.000,00
13.000,00
104.000,00
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
323
011 Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2215
u kunama
Konto Izvor
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
30.000,00
17.000,00
47.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
17.000,00
47.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
17.000,00
47.000,00
30.000,00
17.000,00
47.000,00
323
NAZIV
011 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
12.000,00
-2.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
-2.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
-2.000,00
10.000,00
12.000,00
-2.000,00
10.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
20.000,00
1.000,00
21.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
1.000,00
21.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
1.000,00
21.000,00
20.000,00
1.000,00
21.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
24.000,00
0,00
24.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
0,00
24.000,00
32
Materijalni rashodi
24.000,00
0,00
24.000,00
18.000,00
500,00
18.500,00
6.000,00
-500,00
5.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
315.000,00
26.000,00
341.000,00
008P001 Javne površine
215.000,00
22.000,00
237.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
215.000,00
22.000,00
237.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
215.000,00
22.000,00
237.000,00
210.000,00
27.000,00
237.000,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
100.000,00
4.000,00
104.000,00
421
011 Građevinski objekti
422
011 Postrojenja i oprema
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
85.000,00
4.000,00
89.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
85.000,00
4.000,00
89.000,00
85.000,00
4.000,00
89.000,00
421
011 Građevinski objekti
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
0,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
381
PROGRAM 012 RELIGIJA
12.000,00
0,00
12.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
12.000,00
0,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
0,00
12.000,00
38
Ostali rashodi
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
382
011 Tekuće donacije
011 Kapitalne donacije
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
0,00
28.000,00
28.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
0,00
28.000,00
28.000,00
Stranica 2216 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
0,00
28.000,00
28.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
804.000,00
-15.400,00
788.600,00
42.100,00
421
043 Građevinski objekti
01.04.05 MO Draškovec
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA
GRADA
49.000,00
-6.900,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
44.000,00
-5.900,00
38.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
44.000,00
-5.900,00
38.100,00
32
Materijalni rashodi
44.000,00
-5.900,00
38.100,00
17.000,00
-2.000,00
15.000,00
9.000,00
-2.500,00
6.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18.000,00
-1.400,00
16.600,00
001A002 Protokol i suradnja
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
32.000,00
-19.000,00
13.000,00
002A012 Zaštita okoliša
12.000,00
-4.000,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
-4.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
-4.000,00
8.000,00
329
323
011 Rashodi za usluge
12.000,00
-4.000,00
8.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
0,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
112.000,00
49.500,00
161.500,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
323
011 Rashodi za usluge
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
35.000,00
19.000,00
54.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
19.000,00
54.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
19.000,00
54.000,00
35.000,00
19.000,00
54.000,00
323
007A003 Održavanje javnih površina
12.000,00
8.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
8.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
8.000,00
20.000,00
12.000,00
8.000,00
20.000,00
323
011 Rashodi za usluge
011 Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2217
u kunama
Konto Izvor
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
30.000,00
26.000,00
56.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
26.000,00
56.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
26.000,00
56.000,00
323
NAZIV
30.000,00
26.000,00
56.000,00
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
30.000,00
0,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
0,00
30.000,00
23.000,00
1.000,00
24.000,00
7.000,00
-1.000,00
6.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
250.000,00
-39.000,00
211.000,00
008P001 Javne površine
205.000,00
-40.000,00
165.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
205.000,00
-40.000,00
165.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
205.000,00
-40.000,00
165.000,00
200.000,00
-35.000,00
165.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
422
Postrojenja i oprema
5.000,00
-5.000,00
0,00
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
323
008P004 Javna rasvjeta
30.000,00
1.000,00
31.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
1.000,00
31.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
1.000,00
31.000,00
30.000,00
1.000,00
31.000,00
421
011 Rashodi za usluge
011 Građevinski objekti
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
0,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
381
PROGRAM 012 RELIGIJA
16.000,00
0,00
16.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
16.000,00
0,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
0,00
16.000,00
38
Ostali rashodi
16.000,00
0,00
16.000,00
382
011 Tekuće donacije
16.000,00
0,00
16.000,00
011 Kapitalne donacije
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA 300.000,00
20.000,00
320.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
300.000,00
20.000,00
320.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
300.000,00
20.000,00
320.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00
20.000,00
320.000,00
300.000,00
20.000,00
320.000,00
421
043 Građevinski objekti
052
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
20.000,00
-20.000,00
0,00
018P004 Sportski park Draškovec
20.000,00
-20.000,00
0,00
Stranica 2218 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
4
NAZIV
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
20.000,00
-20.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
-20.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
20.000,00
-20.000,00
0,00
01.04.06 MO Oporovec
297.500,00
-8.950,00
288.550,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA
GRADA
34.500,00
-3.450,00
31.050,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
32.500,00
-2.450,00
30.050,00
3
RASHODI POSLOVANJA
32.500,00
-2.450,00
30.050,00
32
Materijalni rashodi
32.500,00
-2.450,00
30.050,00
13.000,00
-1.000,00
12.000,00
2.000,00
500,00
2.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.500,00
-1.950,00
15.550,00
001A002 Protokol i suradnja
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
8.000,00
-6.000,00
2.000,00
002A012 Zaštita okoliša
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
323
011 Rashodi za usluge
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
0,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
94.000,00
-9.500,00
84.500,00
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
10.000,00
-5.500,00
4.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-5.500,00
4.500,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
-5.500,00
4.500,00
10.000,00
-5.500,00
4.500,00
323
011 Rashodi za usluge
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
40.000,00
-7.000,00
33.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-7.000,00
33.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
-7.000,00
33.000,00
323
40.000,00
-7.000,00
33.000,00
007A003 Održavanje javnih površina
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
323
011 Rashodi za usluge
011 Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2219
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
8.000,00
7.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
7.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
7.000,00
15.000,00
8.000,00
7.000,00
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
16.000,00
-2.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
-2.000,00
14.000,00
32
Materijalni rashodi
16.000,00
-2.000,00
14.000,00
11.000,00
-2.500,00
8.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
5.000,00
500,00
5.500,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
95.000,00
15.000,00
110.000,00
008P001 Javne površine
85.000,00
20.000,00
105.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
85.000,00
20.000,00
105.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
85.000,00
20.000,00
105.000,00
85.000,00
20.000,00
105.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
323
043 Rashodi za usluge
008P008 Prijevoz putnika
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
386
011 Kapitalne pomoći
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
0,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
0,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
0,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
0,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
382
011 Kapitalne donacije
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
20.000,00
10.000,00
30.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
20.000,00
10.000,00
30.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
20.000,00
10.000,00
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
421
011 Građevinski objekti
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
15.000,00
-15.000,00
0,00
018P005 Sportski park Oporovec
15.000,00
-15.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
-15.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
-15.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
15.000,00
-15.000,00
0,00
Stranica 2220 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
01.04.07 MO Hemuševec
63.000,00
13.500,00
76.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
26.000,00
0,00
26.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
24.000,00
-500,00
23.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
-500,00
23.500,00
32
Materijalni rashodi
24.000,00
-500,00
23.500,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
15.000,00
0,00
15.000,00
001A002 Protokol i suradnja
2.000,00
500,00
2.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
500,00
2.500,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
500,00
2.500,00
2.000,00
500,00
2.500,00
329
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
002A012 Zaštita okoliša
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
27.500,00
-3.500,00
24.000,00
323
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
2.500,00
-1.500,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
-1.500,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
2.500,00
-1.500,00
1.000,00
2.500,00
-1.500,00
1.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
12.000,00
2.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
2.000,00
14.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
2.000,00
14.000,00
12.000,00
2.000,00
14.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
7.000,00
-1.500,00
5.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
-1.500,00
5.500,00
32
Materijalni rashodi
7.000,00
-1.500,00
5.500,00
7.000,00
-1.500,00
5.500,00
323
011 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
323
011 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
2.000,00
-500,00
1.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-500,00
1.500,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
-500,00
1.500,00
2.000,00
-500,00
1.500,00
1.500,00
18.000,00
19.500,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P001 Javne površine
0,00
18.000,00
18.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
18.000,00
18.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
421
043 Građevinski objekti
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2221
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
1.500,00
0,00
1.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.500,00
0,00
1.500,00
32
Materijalni rashodi
1.500,00
0,00
1.500,00
323
1.500,00
0,00
1.500,00
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
0,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
0,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
0,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
382
011 Kapitalne donacije
01.04.08 MO Čukovec
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
270.000,00
-94.300,00
175.700,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
30.500,00
-2.500,00
28.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
28.500,00
-500,00
28.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
28.500,00
-500,00
28.000,00
32
Materijalni rashodi
28.500,00
-500,00
28.000,00
11.000,00
1.000,00
12.000,00
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.500,00
0,00
14.500,00
001A002 Protokol i suradnja
2.000,00
-2.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-2.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
-2.000,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
8.000,00
-7.000,00
1.000,00
002A012 Zaštita okoliša
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
323
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
-5.000,00
0,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
0,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
57.500,00
0,00
57.500,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
2.500,00
-2.500,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
-2.500,00
0,00
32
Materijalni rashodi
2.500,00
-2.500,00
0,00
323
Rashodi za usluge
2.500,00
-2.500,00
0,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
35.000,00
4.000,00
39.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
4.000,00
39.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
4.000,00
39.000,00
35.000,00
4.000,00
39.000,00
323
011 Rashodi za usluge
Stranica 2222 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
007A003 Održavanje javnih površina
6.000,00
500,00
6.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
500,00
6.500,00
32
Materijalni rashodi
6.000,00
500,00
6.500,00
6.000,00
500,00
6.500,00
323
011 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
043
007A005 Javna rasvjeta
9.000,00
-2.000,00
7.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
9.000,00
-2.000,00
7.000,00
32
Materijalni rashodi
9.000,00
-2.000,00
7.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
-1.000,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
15.000,00
1.200,00
16.200,00
008P001 Javne površine
10.000,00
1.200,00
11.200,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
1.200,00
11.200,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
011 Postrojenja i oprema
10.000,00
1.200,00
11.200,00
10.000,00
1.200,00
11.200,00
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
25.000,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 010 SPORT
25.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
25.000,00
0,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
0,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
0,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
0,00
6.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
0,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
382
011 Kapitalne donacije
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH
ZGRADA
103.000,00
-83.000,00
20.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
103.000,00
-83.000,00
20.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
103.000,00
-83.000,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
103.000,00
-83.000,00
20.000,00
100.000,00
-85.000,00
15.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
421
043 Građevinski objekti
422
011 Postrojenja i oprema
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
018P007 Sportski park Čukovec
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2223
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
421
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
011 Građevinski objekti
RAZDJEL 02 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO
3.991.400,00
-197.300,00
3.794.100,00
02.01 Komunalna djelatnost
3.260.400,00
-108.900,00
3.151.500,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
615.400,00
35.600,00
651.000,00
008P002 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
3.100,00
2.900,00
6.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.100,00
2.900,00
6.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3.100,00
2.900,00
6.000,00
3.100,00
2.900,00
6.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
008P004 Javna rasvjeta
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
-10.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
10.000,00
-10.000,00
0,00
008P009 Tržnica
592.300,00
42.700,00
635.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
592.300,00
42.700,00
635.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
592.300,00
42.700,00
635.000,00
592.300,00
42.700,00
635.000,00
2.580.000,00
-206.900,00
2.373.100,00
421
011 Građevinski objekti
043
PROGRAM 014 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
014A001 Osnovne aktivnosti za komunalno redarstvo
100.000,00
-45.000,00
55.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
-45.000,00
55.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
-45.000,00
55.000,00
100.000,00
-45.000,00
55.000,00
323
011 Rashodi za usluge
014A002 Osnovne aktivnosti postupanja s otpadom
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
014A003 Sanacija odlagališta otpada
2.400.000,00
-180.000,00
2.220.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.400.000,00
-180.000,00
2.220.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.400.000,00
-180.000,00
2.220.000,00
2.400.000,00
-180.000,00
2.220.000,00
329
421
011 Građevinski objekti
043
014A004 Komunalna oprema
70.000,00
26.100,00
96.100,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
26.100,00
96.100,00
38
Ostali rashodi
70.000,00
26.100,00
96.100,00
70.000,00
26.100,00
96.100,00
386
011 Kapitalne pomoći
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
40.000,00
67.400,00
107.400,00
015A001 Redovno održavanje poslovnih prostora
40.000,00
0,00
40.000,00
Stranica 2224 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
0,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
323
011 Rashodi za usluge
015A003 Povrat prihoda od prodaje stanova u
Proračun RH - (55% prihoda)
0,00
67.400,00
67.400,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
67.400,00
67.400,00
32
Materijalni rashodi
0,00
67.400,00
67.400,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
67.400,00
67.400,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
019P006 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
323
011 Rashodi za usluge
02.02 Stambena djelatnost
350.000,00
15.000,00
365.000,00
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA 350.000,00
15.000,00
365.000,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
350.000,00
15.000,00
365.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
350.000,00
15.000,00
365.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
350.000,00
15.000,00
365.000,00
350.000,00
15.000,00
365.000,00
421
011 Građevinski objekti
043
02.05 Prometna jedinica mladeži
1.000,00
-1.000,00
0,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
1.000,00
-1.000,00
0,00
004A003 Prometna jedinica mladeži
1.000,00
-1.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.000,00
-1.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
1.000,00
-1.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
1.000,00
-1.000,00
0,00
02.06 Civilna zaštita
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
004A017 Civilna zaštita
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
02.07 Projekti Europske Unije
360.000,00
-92.400,00
267.600,00
PROGRAM 023 PROJEKTI EU
360.000,00
-92.400,00
267.600,00
023P002 Projekt IPA / prekogranična suradnja
HUN - HRV “MURASIDE BRIDGE FNR”
325.000,00
-122.400,00
202.600,00
3
RASHODI POSLOVANJA
325.000,00
-122.400,00
202.600,00
31
Rashodi za zaposlene
0,00
24.100,00
24.100,00
0,00
24.100,00
24.100,00
325.000,00
-146.500,00
178.500,00
311
051 Plaće (Bruto)
32
Materijalni rashodi
322
051
Rashodi za materijal i energiju
0,00
3.500,00
3.500,00
323
051
Rashodi za usluge
0,00
125.000,00
125.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
325.000,00
-275.000,00
50.000,00
051
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2225
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
023P003 Projekt sanacije lokalne nerazvrstane
ceste / IPARD MJERA 301
35.000,00
0,00
35.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
35.000,00
0,00
35.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
023P004 Projekt IPA / Operativni program za
razvoj ljudskih potencijala “GENERATION
NEXT AT WORK”
0,00
30.000,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
30.000,00
30.000,00
31
Rashodi za zaposlene
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
311
051 Plaće (Bruto)
RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
3.916.000,00
-279.400,00
3.636.600,00
03.01.01 Dom kulture Prelog
260.000,00
0,00
260.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
260.000,00
0,00
260.000,00
011A001 Rashodi proračunskih korisnika
260.000,00
0,00
260.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
260.000,00
0,00
260.000,00
31
Rashodi za zaposlene
111.800,00
-5.000,00
106.800,00
90.000,00
0,00
90.000,00
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
17.800,00
-4.000,00
13.800,00
148.200,00
5.000,00
153.200,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
44.000,00
7.000,00
51.000,00
101.200,00
1.000,00
102.200,00
03.01.02 Knjižnica i čitaonica
140.000,00
0,00
140.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
140.000,00
0,00
140.000,00
011A001 Rashodi proračunskih korisnika
140.000,00
0,00
140.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
121.440,00
0,00
121.440,00
32
Materijalni rashodi
121.440,00
0,00
121.440,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
2.000,00
0,00
2.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
0,00
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
102.440,00
0,00
102.440,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
18.560,00
0,00
18.560,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
18.560,00
0,00
18.560,00
422
Postrojenja i oprema
18.560,00
-18.560,00
0,00
0,00
18.560,00
18.560,00
03.01.03 Tehnička kultura
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
011A001 Rashodi proračunskih korisnika
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
424
011 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
381
011 Tekuće donacije
382
Kapitalne donacije
Stranica 2226 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
03.01.04 Udruge kulture
251.000,00
-33.000,00
218.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
251.000,00
-33.000,00
218.000,00
011A002 KU “Seljačka sloga” Prelog
40.000,00
0,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
0,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
381
NAZIV
011 Tekuće donacije
011A003 Likovna udruga Donjeg Međimurja
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A004 Tiskanje knjiga
12.000,00
500,00
12.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
500,00
12.500,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
4.000,00
500,00
4.500,00
4.000,00
500,00
4.500,00
323
011 Rashodi za usluge
38
381
Ostali rashodi
011 Tekuće donacije
011A005 Pjevački zbor Udruge umirovljenika
16.000,00
0,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
0,00
16.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
011A006 Kulturne manifestacije
106.000,00
-7.000,00
99.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
106.000,00
-7.000,00
99.000,00
38
Ostali rashodi
106.000,00
-7.000,00
99.000,00
106.000,00
-7.000,00
99.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A007 Tamburaški orkestar
10.000,00
-10.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-10.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
-10.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
-10.000,00
0,00
011A008 Mažoretkinje
5.000,00
-5.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-5.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
-5.000,00
0,00
011A012 Književni krug Prelog
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A013 Priločka amaterska scena
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A015 Društvo Naša djeca
25.000,00
-2.500,00
22.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-2.500,00
22.500,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
-2.500,00
22.500,00
25.000,00
-2.500,00
22.500,00
381
011 Tekuće donacije
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2227
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
011A016 Dječji zbor “MALENI”
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
03.01.05 Kulturni spomenik
30.000,00
-30.000,00
0,00
PROGRAM 011 KULTURA
30.000,00
-30.000,00
0,00
011P001 Kulturni spomenik
30.000,00
-30.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
-30.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
-30.000,00
0,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
30.000,00
-30.000,00
0,00
GLAVA 03.02 Sport i rekreacija
360.000,00
0,00
360.000,00
03.02.01 Redovna djelatnost
300.000,00
0,00
300.000,00
PROGRAM 010 SPORT
300.000,00
0,00
300.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
300.000,00
0,00
300.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
300.000,00
0,00
300.000,00
38
Ostali rashodi
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
381
011 Tekuće donacije
03.02.03 Sportska dvorana Prelog
60.000,00
0,00
60.000,00
PROGRAM 010 SPORT
60.000,00
0,00
60.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
60.000,00
0,00
60.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
0,00
60.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
2.070.000,00
-62.000,00
2.008.000,00
GLAVA 03.03 Obrazovanje
03.03.02 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
iznad standarda
65.000,00
10.000,00
75.000,00
PROGRAM 009 OBRAZOVANJE
65.000,00
10.000,00
75.000,00
009A002 Donacije osnovnim školama
25.000,00
0,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
0,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
381
011 Tekuće donacije
009A003 Donacije srednjim školama
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
009A004 Ostale donacije u obrazovanju
30.000,00
10.000,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
10.000,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
03.03.03 Pomoći za obrazovanje
505.000,00
28.000,00
533.000,00
PROGRAM 009 OBRAZOVANJE
505.000,00
28.000,00
533.000,00
009A001 Pomoći građanima
505.000,00
28.000,00
533.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
505.000,00
28.000,00
533.000,00
34
Financijski rashodi
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
381
011 Tekuće donacije
342
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
Stranica 2228 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
37
NAZIV
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
375.000,00
28.000,00
403.000,00
375.000,00
28.000,00
403.000,00
03.03.04 Dječji vrtić “Fijolica”
1.500.000,00
-100.000,00
1.400.000,00
PROGRAM 003 RASHODI DJEČJEG
VRTIĆA “FIJOLICA”
1.500.000,00
-100.000,00
1.400.000,00
003A001 Tekući rashodi
1.500.000,00
-100.000,00
1.400.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.464.600,00
-88.000,00
1.376.600,00
31
Rashodi za zaposlene
1.080.000,00
-27.000,00
1.053.000,00
900.000,00
-5.000,00
895.000,00
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
155.000,00
-12.000,00
143.000,00
381.600,00
-58.000,00
323.600,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
011 Naknade troškova zaposlenima
32.100,00
-5.000,00
27.100,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
199.000,00
-32.000,00
167.000,00
323
011 Rashodi za usluge
142.000,00
-18.500,00
123.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.500,00
-2.500,00
6.000,00
34
Financijski rashodi
3.000,00
-3.000,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
3.000,00
-3.000,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
35.400,00
-12.000,00
23.400,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
35.400,00
-12.000,00
23.400,00
35.400,00
-12.000,00
23.400,00
422
011 Postrojenja i oprema
03.04 Socijalna zaštita
270.000,00
-59.400,00
210.600,00
PROGRAM 013 SOCIJALNA ZAŠTITA
270.000,00
-59.400,00
210.600,00
013A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
105.000,00
-56.000,00
49.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
105.000,00
-56.000,00
49.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
105.000,00
-56.000,00
49.000,00
105.000,00
-56.000,00
49.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A002 Troškovi školovanja
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A003 Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama
40.000,00
0,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
0,00
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A004 Pomoć za sufinanciranje cijene
predškolskog odgoja
40.000,00
15.000,00
55.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
15.000,00
55.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
15.000,00
55.000,00
40.000,00
15.000,00
55.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2229
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
013A007 Pomoć mnogočlanim obiteljima
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A009 Troškovi liječenja
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A010 Pogrebni troškovi i grobljanska naknada
5.000,00
1.600,00
6.600,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
1.600,00
6.600,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
5.000,00
1.600,00
6.600,00
5.000,00
1.600,00
6.600,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A011 Jednokratne novčane pomoći
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
15.000,00
0,00
15.000,00
372
15.000,00
0,00
15.000,00
013A012 Pomoć starijim osobama
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
03.05 Potpore humanitarnih udruga i organizacija
168.000,00
-35.000,00
133.000,00
PROGRAM 013 SOCIJALNA ZAŠTITA
168.000,00
-35.000,00
133.000,00
013A014 Crveni križ
30.000,00
0,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
381
011 Tekuće donacije
013A015 Zaklada “Katruža”
8.000,00
0,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
0,00
8.000,00
38
Ostali rashodi
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
381
011 Tekuće donacije
013A016 Ostale udruge invalida i invalidnih osoba
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
381
011 Tekuće donacije
013A017 Pomoći po posebnim odlukama
120.000,00
-30.000,00
90.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
120.000,00
-30.000,00
90.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
120.000,00
-30.000,00
90.000,00
120.000,00
-30.000,00
90.000,00
03.06 Zdravstvo
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
PROGRAM 020 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI
PREGLEDI GRAÐANA
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
Stranica 2230 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
020A001 Sekundarna prevencija iz područja
onkologije
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
40.000,00
-15.000,00
25.000,00
381
011 Tekuće donacije
03.08 Turizam
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
004A004 Donacije Turističkoj zajednici Grada
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
70.000,00
-20.000,00
50.000,00
03.09 Protupožarna zaštita i sigurnost
155.000,00
0,00
155.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
155.000,00
0,00
155.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
130.000,00
0,00
130.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
130.000,00
0,00
130.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
004A005 Javna vatrogasna postrojba
25.000,00
0,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
0,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
03.10 Udruge građana
92.000,00
-20.000,00
72.000,00
PROGRAM 021 SUFINANCIRANJE
DJELATNOSTI UDRUGA
92.000,00
-20.000,00
72.000,00
021A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata
15.000,00
0,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
0,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
021A002 Ostale udruge građana
77.000,00
-20.000,00
57.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
77.000,00
-20.000,00
57.000,00
38
Ostali rashodi
77.000,00
-20.000,00
57.000,00
77.000,00
-20.000,00
57.000,00
754.500,00
-556.400,00
198.100,00
04 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
34
Financijski rashodi
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
011 Ostali financijski rashodi
83.500,00
-60.000,00
23.500,00
381
011 Tekuće donacije
RAZDJEL 04 ODSJEK ZA FINANCIJE
I PRORAČUN
343
04.01 Gospodarska djelatnost
116.000,00
1.600,00
117.600,00
PROGRAM 005 RAZVOJ GRADA
101.000,00
0,00
101.000,00
005A001 Razvoj gospodarstva
101.000,00
0,00
101.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
101.000,00
0,00
101.000,00
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
323
011 Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2231
u kunama
Konto Izvor
35
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Subvencije
352
011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
Izmjene
i dopune
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
PROGRAM 006 ZAŠTITA OD TUČE
15.000,00
1.600,00
16.600,00
006A001 Zaštita od tuče
15.000,00
1.600,00
16.600,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
1.600,00
16.600,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
1.600,00
16.600,00
15.000,00
1.600,00
16.600,00
381
011 Tekuće donacije
04.02 Zajmovi
15.000,00
2.000,00
17.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
15.000,00
2.000,00
17.000,00
001A003 Otplate zajmova i kamata
15.000,00
2.000,00
17.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
2.000,00
17.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
-10.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
323
011 Rashodi za usluge
34
Financijski rashodi
342
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
343
011 Ostali financijski rashodi
04.03 Proračunska zaliha
40.000,00
0,00
40.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
40.000,00
0,00
40.000,00
001A004 Proračunska pričuva
40.000,00
0,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
0,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
385
011 Izvanredni rashodi
04.04 Dionice i udjeli u glavnici
500.000,00
-500.000,00
0,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
500.000,00
-500.000,00
0,00
001A006 Izdaci za dionice i udjele u glavnici
500.000,00
-500.000,00
0,00
5
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
500.000,00
-500.000,00
0,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici
500.000,00
-500.000,00
0,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
500.000,00
-500.000,00
0,00
Ukupno rashodi i izdaci
20.250.000,00
-740.000,00
19.510.000,00
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 400-08/10-01/9
URBROJ: 2109/14-01-11-5
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj
15. prosinca 2011. godine, donosi
PRORAČUN
Grada Preloga za 2012. godinu
s projekcijom za 2013. i 2014. godinu
Članak 1.
36.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Preloga
Proračun Grada Preloga za 2012. godinu sa projekcijom
Proračuna Grada Preloga za 2013. i 2014. godinu utvrđuje
se kako slijedi:
Stranica 2232 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Prihodi poslovanja
6
u kunama
15.650.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3
Rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
Projekcija za
2013.
14.330.000,00
NAZIV
14.230.000,00
3.550.000,00
2.690.000,00
1.780.000,00
12.346.300,00
12.100.000,00
11.140.000,00
6.353.700,00
3.420.000,00
3.870.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Projekcija za
2014.
u kunama
Plan 2012.
500.000,00
Projekcija za
2013.
1.500.000,00
Projekcija za
2014.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
-500.000,00
-1.500.000,00
-1.000.000,00
Ukupno prihodi i primici
19.200.000,00
17.020.000,00
16.010.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
19.200.000,00
17.020.000,00
16.010.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
Plan 2012.
14.230.000,00
5.584.000,00
5.800.000,00
6.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
3.600.000,00
3.700.000,00
613
011 Porezi na imovinu
230.000,00
614
011 Porezi na robu i usluge
240.000,00
5.114.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna 5.335.000,00
633
011 Pomoći iz proračuna
4.780.000,00
054 634
054 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
052 641
011 Prihodi od financijske imovine
642
011 Prihodi od nefinancijske imovine
042
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada
Projekcija za
2014.
14.330.000,00
011 Porez i prirez na dohodak
Prihodi od imovine
Projekcija za
2013.
15.650.000,00
611
64
u kunama
555.000,00
1.358.000,00
51.000,00
1.307.000,00
3.343.000,00
651
011 Upravne i administrativne pristojbe
120.000,00
652
011 Prihodi po posebnim propisima
303.000,00
043
653
043 Komunalni doprinosi i naknade
2.920.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2233
u kunama
Konto
68
NAZIV
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Plan 2012.
30.000,00
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
30.000,00
30.000,00
3.550.000,00
2.690.000,00
1.780.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
3.450.000,00
2.600.000,00
1.700.000,00
711
071 Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava
3.450.000,00
90.000,00
80.000,00
681
011 Kazne i upravne mjere
15.000,00
683
011 Ostali prihodi
15.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
043
011
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
721
043 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
071
100.000,00
100.000,00
Ukupno prihodi
19.200.000,00
17.020.000,00
16.010.000,00
3
Rashodi poslovanja
12.346.300,00
12.100.000,00
11.140.000,00
31
Rashodi za zaposlene
2.786.800,00
2.771.900,00
2.801.900,00
4.665.100,00
4.385.100,00
283.000,00
288.000,00
80.000,00
80.000,00
687.000,00
687.000,00
3.613.000,00
2.898.000,00
311
011 Plaće (Bruto)
043
054
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
2.318.200,00
79.000,00
389.600,00
4.179.000,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
142.100,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
937.000,00
043
323
011 Rashodi za usluge
043
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
043
054
34
806.000,00
Financijski rashodi
342
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
343
011 Ostali financijski rashodi
35
2.293.900,00
Subvencije
306.500,00
280.000,00
26.500,00
100.000,00
352
011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
686.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
686.000,00
4.288.000,00
381
011 Tekuće donacije
382
011 Kapitalne donacije
135.000,00
385
011 Izvanredni rashodi
40.000,00
1.811.000,00
Stranica 2234 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
386
011 Kapitalne pomoći
043
071
4
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
2.302.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
6.353.700,00
3.420.000,00
3.870.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
80.000,00
0,00
0,00
411
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
80.000,00
071
3.420.000,00
3.870.000,00
15.520.000,00
15.010.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
013
043
052
071
422
011 Postrojenja i oprema
043
071
5.755.000,00
325.000,00
424
011 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
043
6.273.700,00
48.700,00
145.000,00
Ukupno rashodi
18.700.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
NAZIV
Plan 2012.
u kunama
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
544
011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
Ukupno izdaci
Članak 3.
Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA
TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE
9.429.300,00
8.988.000,00
9.148.000,00
01.01 Gradsko vijeće
326.000,00
525.000,00
325.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
326.000,00
525.000,00
325.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
280.000,00
280.000,00
280.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2235
u kunama
Konto
NAZIV
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
Plan 2012.
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
46.000,00
45.000,00
45.000,00
011 Rashodi za usluge
120.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
160.000,00
001A002 Protokol i suradnja
Projekcija za
2014.
280.000,00
323
Projekcija za
2013.
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
46.000,00
45.000,00
45.000,00
32
Materijalni rashodi
46.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
200.000,00
0,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A007 Izbori za lokalnu samoupravu
46.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
200.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
200.000,00
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
01.02 Ured Gradonačelnika
75.000,00
75.000,00
75.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
75.000,00
75.000,00
75.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
75.000,00
75.000,00
75.000,00
32
Materijalni rashodi
75.000,00
75.000,00
75.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
75.000,00
01.03 Gradska uprava
2.201.400,00
2.190.000,00
2.170.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
2.201.400,00
2.190.000,00
2.170.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
2.171.400,00
2.170.000,00
2.170.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
2.171.400,00
2.170.000,00
2.170.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.594.900,00
1.600.000,00
1.600.000,00
570.000,00
570.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
321
Materijalni rashodi
011 Naknade troškova zaposlenima
1.300.000,00
60.000,00
234.900,00
576.500,00
115.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
135.000,00
323
011 Rashodi za usluge
281.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
45.000,00
001P001 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
20.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
20.000,00
0,00
422
011 Postrojenja i oprema
043
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
25.000,00
5.000,00
GLAVA 01.04 Mjesni odbori
6.826.900,00
6.198.000,00
6.578.000,00
01.04.01 MO Prelog
4.578.000,00
4.241.000,00
4.668.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
105.000,00
106.000,00
103.500,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Stranica 2236 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
6.000,00
3.500,00
5.000,00
6.000,00
3.500,00
5.000,00
6.000,00
3.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
30.000,00
323
011 Rashodi za usluge
10.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,00
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
49.000,00
35.000,00
35.000,00
002A012 Zaštita okoliša
19.000,00
20.000,00
20.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
20.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
19.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
15.000,00
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
30.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
60.000,00
60.000,00
60.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
38
Ostali rashodi
60.000,00
60.000,00
60.000,00
982.000,00
920.000,00
880.000,00
65.000,00
50.000,00
40.000,00
381
011 Tekuće donacije
60.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
65.000,00
50.000,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
65.000,00
50.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
65.000,00
330.000,00
300.000,00
250.000,00
330.000,00
300.000,00
250.000,00
330.000,00
300.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
043
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
330.000,00
100.000,00
100.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2237
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
80.000,00
80.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
80.000,00
80.000,00
387.000,00
390.000,00
390.000,00
387.000,00
390.000,00
390.000,00
387.000,00
390.000,00
390.000,00
1.790.000,00
2.765.000,00
3.365.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
100.000,00
337.000,00
50.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P003 Rekonstrukcija ili izgradnja grobne kuće
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
50.000,00
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
50.000,00
50.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
008P011 Dogradnja nadstrešnice i uređenja
prostora uz Dom kulture u Prelogu
200.000,00
0,00
0,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
200.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
421
071 Građevinski objekti
008P015 Uređenje dijela Ulice K. Zvonimira Prelog
200.000,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
200.000,00
400.000,00
50.000,00
200.000,00
400.000,00
50.000,00
200.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
421
011 Građevinski objekti
008P016 Gradski park Jug Prelog
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
071 Građevinski objekti
100.000,00
50.000,00
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
20.000,00
20.000,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
20.000,00
20.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
300.000,00
422
071 Postrojenja i oprema
008P022 Gradnja ulica - Jug Prelog (obuhvat
detaljnog plana)
04 Ekonomski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
386
071 Kapitalne pomoći
008P023 Prometnice - novi Jug Prelog / nastavak
045 Promet
20.000,00
300.000,00
400.000,00
Stranica 2238 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
071 Građevinski objekti
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
400.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
400.000,00
008P027 Rekonstrukcija raskršća Sajmišne
i Glavne ulice u Prelogu
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
0,00
0,00
375.000,00
700.000,00
250.000,00
421
071 Građevinski objekti
30.000,00
30.000,00
008P029 Izgradnja kanalizacije i sanacija
Ulice Matije Gupca i Dravske u Prelogu
0451 Cestovni promet
3
RASHODI POSLOVANJA
350.000,00
450.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
350.000,00
450.000,00
0,00
386
071 Kapitalne pomoći
350.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
25.000,00
250.000,00
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
25.000,00
250.000,00
250.000,00
125.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P030 Izgradnja kanalizacije i sanacija
Ulice D. Tadijanovića u Prelogu
0451 Cestovni promet
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
386
071 Kapitalne pomoći
25.000,00
100.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
25.000,00
100.000,00
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
25.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
25.000,00
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
50.000,00
50.000,00
323
043 Rashodi za usluge
008P033 Javna rasvjeta - novi Jug Prelog
30.000,00
0640 Ulična rasvjeta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45.000,00
50.000,00
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
45.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P036 Energetski vodovi - popuna javne rasvjete
45.000,00
0640 Ulična rasvjeta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
15.000,00
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100.000,00
600.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P040 Rekonstrukcija i uređenje
Ulice Konopljišće - Prvomajska
15.000,00
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
100.000,00
600.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
100.000,00
600.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2239
u kunama
Konto
NAZIV
008P041 Rekonstrukcija i uređenje Ulice
K.P.Krešimira IV
0451 Cestovni promet
4
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
0,00
100.000,00
500.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
100.000,00
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
100.000,00
500.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
008P042 Uređenje javne površine u
Ulici K. Zvonimira Prelog
100.000,00
0,00
0,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
0,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
100.000,00
PROGRAM 010 SPORT
100.000,00
100.000,00
100.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
100.000,00
100.000,00
381
011 Tekuće donacije
100.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
22.000,00
25.000,00
25.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
22.000,00
25.000,00
25.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
25.000,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
22.000,00
25.000,00
25.000,00
381
Tekuće donacije
382
011 Kapitalne donacije
0,00
22.000,00
PROGRAM 016 KOMUNALNO OPREMANJE
GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
1.280.000,00
200.000,00
100.000,00
016P002 Nova gospodarska zona Prelog “SJEVER”
1.200.000,00
200.000,00
100.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
1.200.000,00
200.000,00
100.000,00
38
Ostali rashodi
1.200.000,00
200.000,00
100.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
381
011 Tekuće donacije
386
071 Kapitalne pomoći
016P005 Stambena zona Prelog
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
071 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
200.000,00
1.000.000,00
80.000,00
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
50.000,00
30.000,00
0,00
018P001 Sportski park Mladost
50.000,00
30.000,00
0,00
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
50.000,00
30.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
30.000,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
50.000,00
Stranica 2240 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
019P004 Detaljni prostorni plan centar Prelog
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
90.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
90.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
019P005 Izmjene i dopune uređenja prostornog
plana Grada Preloga
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
011 Nematerijalna proizvedena imovina
01.04.02 MO Čehovec
140.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
50.000,00
362.500,00
406.500,00
626.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
42.000,00
38.000,00
35.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
39.000,00
35.000,00
32.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
35.000,00
32.000,00
32
Materijalni rashodi
39.000,00
35.000,00
32.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.000,00
4.000,00
21.000,00
3.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
18.000,00
15.500,00
15.500,00
002A012 Zaštita okoliša
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
13.000,00
13.000,00
13.000,00
32
Materijalni rashodi
13.000,00
13.000,00
13.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
323
011 Rashodi za usluge
13.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
2.500,00
2.500,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
2.500,00
2.500,00
323
011 Rashodi za usluge
5.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
137.000,00
130.000,00
118.000,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
381
011 Tekuće donacije
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
10.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2241
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
25.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
25.000,00
20.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
323
043 Rashodi za usluge
20.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
30.000,00
30.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
323
043 Rashodi za usluge
35.000,00
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
10.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
10.000,00
8.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
323
043 Rashodi za usluge
12.000,00
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
35.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
40.000,00
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
30.000,00
30.000,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
22.000,00
8.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
72.000,00
185.000,00
425.000,00
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
15.000,00
25.000,00
15.000,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
25.000,00
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
0,00
422
071 Postrojenja i oprema
15.000,00
008P018 Autobusno ugibalište i parkiralište kod
željezničke stanice u Čehovcu
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
50.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
400.000,00
421
071 Građevinski objekti
10.000,00
008P024 Nova ulica Čehovec / nastavak
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
100.000,00
400.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
100.000,00
400.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
10.000,00
10.000,00
045 Promet
10.000,00
Stranica 2242 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
37.000,00
0,00
0,00
323
043 Rashodi za usluge
008P034 Trafostanica - Nova ulica Čehovec
10.000,00
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
37.000,00
0,00
0,00
38
Ostali rashodi
37.000,00
0,00
0,00
386
071 Kapitalne pomoći
37.000,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
6.000,00
6.000,00
011 Kapitalne donacije
6.000,00
382
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
50.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
0,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
071
50.000,00
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
10.000,00
5.000,00
0,00
018P003 Sportski park Čehovec
10.000,00
5.000,00
0,00
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
5.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
5.000,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
10.000,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO PLANSKE
DOKUMENTACIJE
2.500,00
2.000,00
2.000,00
019P006 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra
2.500,00
2.000,00
2.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.500,00
2.000,00
2.000,00
323
011 Rashodi za usluge
01.04.03 MO Otok
2.500,00
189.500,00
242.000,00
387.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
35.500,00
32.000,00
32.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
33.500,00
30.000,00
30.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2243
u kunama
Konto
3
32
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
RASHODI POSLOVANJA
33.500,00
30.000,00
30.000,00
Materijalni rashodi
33.500,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
329
Plan 2012.
13.000,00
3.500,00
17.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
14.000,00
7.500,00
7.500,00
002A012 Zaštita okoliša
9.000,00
5.000,00
5.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
9.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
323
011 Rashodi za usluge
9.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
2.500,00
2.500,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
2.500,00
2.500,00
54.000,00
46.500,00
41.500,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
323
011 Rashodi za usluge
5.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
1.500,00
1.500,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
1.500,00
1.500,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
323
043 Rashodi za usluge
2.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
25.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
25.000,00
20.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
323
043 Rashodi za usluge
30.000,00
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
0640 Ulična rasvjeta
7.000,00
5.000,00
10.000,00
Stranica 2244 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
7.000,00
323
043 Rashodi za usluge
3.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
50.000,00
120.000,00
270.000,00
008P005 Opskrba pitkom vodom
30.000,00
0,00
0,00
0630 Opskrba vodom
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
0,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
386
011 Kapitalne pomoći
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
071 Postrojenja i oprema
30.000,00
10.000,00
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100.000,00
250.000,00
323
043 Rashodi za usluge
10.000,00
008P039 Uređenje prometnice Nova ulica Otok
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
100.000,00
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
100.000,00
250.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
6.000,00
011 Kapitalne donacije
6.000,00
382
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
018P006 Sportski park Otok
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.000,00
15.000,00
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
15.000,00
15.000,00
358.000,00
299.500,00
209.500,00
48.000,00
49.000,00
49.000,00
421
011 Građevinski objekti
01.04.04 MO Cirkovljan
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
15.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2245
u kunama
Konto
NAZIV
001A001 Rashodi funkcioniranja
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
44.000,00
45.000,00
45.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
44.000,00
45.000,00
45.000,00
32
Materijalni rashodi
44.000,00
45.000,00
45.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
16.000,00
7.000,00
21.000,00
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
32
Materijalni rashodi
4.000,00
4.000,00
4.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
8.000,00
5.500,00
5.500,00
002A012 Zaštita okoliša
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
3.000,00
5.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
115.000,00
108.000,00
98.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
323
043 Rashodi za usluge
10.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
40.000,00
30.000,00
8.000,00
8.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
40.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
8.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
8.000,00
8.000,00
323
043 Rashodi za usluge
10.000,00
Stranica 2246 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
32
323
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
25.000,00
20.000,00
20.000,00
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
20.000,00
20.000,00
Materijalni rashodi
25.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
043 Rashodi za usluge
25.000,00
007A005 Javna rasvjeta
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
30.000,00
30.000,00
150.000,00
100.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
23.000,00
7.000,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
5.000,00
10.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
0,00
422
071 Postrojenja i oprema
5.000,00
008P020 Uređenje parkirališta - groblje Cirkovljan
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
80.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
80.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
421
071 Građevinski objekti
008P026 Prometnica - Ulica Zdenci Cirkovljan /
nastavak
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
071 Građevinski objekti
008P028 Rekonstrukcija i proširenje dijela
Cvjetne ulice u Cirkovljanu
10.000,00
100.000,00
0451 Cestovni promet
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
25.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
25.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
421
071 Građevinski objekti
25.000,00
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
323
043 Rashodi za usluge
10.000,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2247
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
PROGRAM 012 RELIGIJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
38
12.000,00
12.000,00
Ostali rashodi
12.000,00
382
011 Kapitalne donacije
12.000,00
696.000,00
364.000,00
304.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
01.04.05 MO Draškovec
50.000,00
50.000,00
50.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
45.000,00
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
45.000,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
001A002 Protokol i suradnja
17.000,00
9.000,00
19.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
22.000,00
15.000,00
12.500,00
002A012 Zaštita okoliša
12.000,00
10.000,00
10.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
329
323
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
12.000,00
10.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
138.000,00
133.000,00
126.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
25.000,00
45.000,00
Stranica 2248 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
40.000,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
40.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
323
043 Rashodi za usluge
45.000,00
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
6.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
8.000,00
6.000,00
27.000,00
25.000,00
25.000,00
323
043 Rashodi za usluge
8.000,00
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
27.000,00
25.000,00
25.000,00
33.000,00
35.000,00
35.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
27.000,00
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
33.000,00
35.000,00
35.000,00
32
Materijalni rashodi
33.000,00
35.000,00
35.000,00
435.000,00
120.000,00
70.000,00
10.000,00
0,00
0,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
25.000,00
8.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P004 Javna rasvjeta
0640 Ulična rasvjeta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
10.000,00
008P013 Pješačka staza - Ulica K. Zvonimira
u Draškovcu
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
350.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
350.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
421
071 Građevinski objekti
350.000,00
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
0,00
422
071 Postrojenja i oprema
5.000,00
008P019 Uređenje parkirališta između crkve i škole
u Draškovcu
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
50.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
10.000,00
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
15.000,00
15.000,00
323
043 Rashodi za usluge
5.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2249
u kunama
Konto
NAZIV
008P036 Energetski vodovi - popuna javne rasvjete
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
0,00
50.000,00
50.000,00
0640 Ulična rasvjeta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
50.000,00
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
008P037 Uređenje parka u centru Draškovca
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
55.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
55.000,00
0,00
0,00
421
011 Građevinski objekti
0,00
55.000,00
55.000,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
38
Ostali rashodi
16.000,00
16.000,00
16.000,00
011 Kapitalne donacije
16.000,00
382
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
10.000,00
5.000,00
5.000,00
018P004 Sportski park Draškovec
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
5.000,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
5.000,00
5.000,00
421
011 Građevinski objekti
01.04.06 MO Oporovec
10.000,00
181.500,00
222.000,00
177.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
36.500,00
37.000,00
37.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
34.500,00
35.000,00
35.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
34.500,00
35.000,00
35.000,00
32
Materijalni rashodi
34.500,00
35.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.000,00
4.000,00
17.500,00
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
8.000,00
8.000,00
8.000,00
002A012 Zaštita okoliša
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
Stranica 2250 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
81.000,00
86.000,00
81.000,00
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
10.000,00
15.000,00
15.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
323
043 Rashodi za usluge
10.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
35.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
35.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
35.000,00
6.000,00
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
10.000,00
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
55.000,00
15.000,00
0,00
35.000,00
0,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE
I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P008 Prijevoz putnika - autobusno stajalište
0451 Cestovni promet
14.000,00
6.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2251
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
35.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
35.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
386
011 Kapitalne pomoći
043
0,00
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
10.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
422
071 Postrojenja i oprema
10.000,00
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
10.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
10.000,00
5.000,00
323
043 Rashodi za usluge
5.000,00
PROGRAM 010 SPORT
15.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
38
Ostali rashodi
6.000,00
6.000,00
6.000,00
011 Kapitalne donacije
6.000,00
382
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
10.000,00
5.000,00
5.000,00
018P005 Sportski park Oporovec
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
5.000,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
5.000,00
5.000,00
104.900,00
79.500,00
72.500,00
421
011 Građevinski objekti
01.04.07 MO Hemuševec
10.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
27.500,00
27.500,00
27.500,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
323
011 Rashodi za usluge
4.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
2.500,00
2.500,00
32
Materijalni rashodi
2.500,00
2.500,00
2.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.500,00
Stranica 2252 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
002A012 Zaštita okoliša
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.400,00
24.000,00
22.000,00
1.400,00
1.000,00
1.000,00
1.400,00
1.000,00
1.000,00
1.400,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
323
011 Rashodi za usluge
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
2.000,00
1.400,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
12.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
12.000,00
3.000,00
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
323
043 Rashodi za usluge
5.000,00
007A005 Javna rasvjeta
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
3.000,00
3.000,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
323
043 Rashodi za usluge
0,00
3.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
45.000,00
20.000,00
15.000,00
008P014 Pješačka staza - Ulica K. Tomislava
Hemuševec
30.000,00
0,00
0,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
30.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
421
071 Građevinski objekti
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
30.000,00
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
10.000,00
10.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
422
071 Postrojenja i oprema
10.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2253
u kunama
Konto
NAZIV
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
5.000,00
10.000,00
5.000,00
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
10.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
10.000,00
5.000,00
323
043 Rashodi za usluge
5.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
6.000,00
382
011 Kapitalne donacije
6.000,00
01.04.08 MO Čukovec
356.500,00
343.500,00
132.500,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
32.500,00
32.000,00
32.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
30.500,00
30.000,00
30.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
30.500,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.500,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.000,00
3.000,00
14.500,00
001A002 Protokol i suradnja
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
PROGRAM 002 TROŠKOVI MO
7.000,00
4.500,00
4.500,00
002A012 Zaštita okoliša
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
323
011 Rashodi za usluge
2.000,00
002A013 Geodetsko - katastarske usluge
061 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
2.500,00
2.500,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
2.500,00
2.500,00
323
011 Rashodi za usluge
5.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
60.000,00
10.000,00
0,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
60.000,00
10.000,00
0,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
10.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
60.000,00
10.000,00
0,00
61.000,00
56.000,00
55.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
382
011 Kapitalne donacije
50.000,00
PROGRAM 007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
007A001 Odvodnja atmosferskih voda
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
Stranica 2254 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
3
32
323
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
Materijalni rashodi
043 Rashodi za usluge
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
007A002 Održavanje čistoće na javnim površinama
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A003 Održavanje javnih površina
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
35.000,00
6.000,00
007A004 Održavanje nerazvrstanih cesta
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
323
043 Rashodi za usluge
007A005 Javna rasvjeta
8.000,00
0640 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
322
043 Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
323
043 Rashodi za usluge
4.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
008P017 Urbana oprema - dječja igrališta
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
5.000,00
10.000,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
422
071 Postrojenja i oprema
008P031 Poljski putevi - uređenje i sanacija
045 Promet
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
043 Rashodi za usluge
5.000,00
5.000,00
PROGRAM 010 SPORT
20.000,00
15.000,00
15.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
20.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
PROGRAM 012 RELIGIJA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
012A001 Održavanje vjerskih objekata
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
6.000,00
011 Kapitalne donacije
6.000,00
382
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2255
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA
150.000,00
200.000,00
0,00
015P001 Investicijsko održavanje javnih zgrada
150.000,00
200.000,00
0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
150.000,00
200.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
200.000,00
0,00
421
071 Građevinski objekti
PROGRAM 018 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
018P007 Sportski park Čukovec
0810 Službe rekreacije i sporta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
150.000,00
011 Građevinski objekti
10.000,00
RAZDJEL 02 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO
4.697.200,00
2.207.000,00
1.497.000,00
02.01 Komunalna djelatnost
4.460.000,00
1.690.000,00
985.000,00
PROGRAM 008 GRADNJA OBJEKATA
KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE
30.000,00
215.000,00
515.000,00
008P035 Projekat učinkovitosti javne rasvjete
na području Grada
10.000,00
200.000,00
500.000,00
10.000,00
200.000,00
500.000,00
10.000,00
200.000,00
500.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
0640 Ulična rasvjeta
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
011 Građevinski objekti
10.000,00
008P038 Sufinanciranje Međimurske energetske
agencije - MENEA
0435 Električna energija
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
15.000,00
15.000,00
1.050.000,00
165.000,00
115.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
PROGRAM 014 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
014A001 Osnovne aktivnosti za komunalno redarstvo
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
60.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
323
011 Rashodi za usluge
014A002 Osnovne aktivnosti postupanja s otpadom
60.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
014A003 Sanacija odlagališta otpada
“Gorice” Prelog
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0510 Gospodarenje otpadom
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
071 Građevinski objekti
500.000,00
Stranica 2256 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
014A004 Komunalna oprema
01 Opće javne usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
386
011 Kapitalne pomoći
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
485.000,00
100.000,00
50.000,00
485.000,00
100.000,00
50.000,00
485.000,00
100.000,00
50.000,00
3.355.000,00
1.300.000,00
345.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
485.000,00
PROGRAM 015 ODRŽAVANJE
POSLOVNIH ZGRADA
015A001 Redovno održavanje poslovnih
prostora - javni WC
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
40.000,00
40.000,00
65.000,00
60.000,00
55.000,00
323
011 Rashodi za usluge
40.000,00
015A003 Povrat prihoda od prodaje stanova
u Proračun RH - (55% prihoda)
0610 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
65.000,00
60.000,00
55.000,00
32
Materijalni rashodi
65.000,00
60.000,00
55.000,00
250.000,00
200.000,00
0,00
329
043 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
65.000,00
015P006 Uređenje kuće “Habuš”
0610 Razvoj stanovanja
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
250.000,00
200.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00
200.000,00
0,00
3.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
421
071 Građevinski objekti
015P007 Rekonstrukcija i sanacija zgrade
Glavna 33 Prelog
0620 Razvoj zajednice
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
071 Građevinski objekti
250.000,00
3.000.000,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
25.000,00
10.000,00
10.000,00
019P006 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra
25.000,00
10.000,00
10.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
10.000,00
10.000,00
323
011 Rashodi za usluge
25.000,00
02.05 Prometna jedinica mladeži
2.000,00
2.000,00
2.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
004A003 Prometna jedinica mladeži
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu
drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
323
011 Rashodi za usluge
2.000,00
02.06 Civilna zaštita
20.000,00
15.000,00
10.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
20.000,00
15.000,00
10.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2257
u kunama
Konto
NAZIV
004A017 Civilna zaštita
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
20.000,00
15.000,00
10.000,00
0220 Civilna obrana
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
15.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
15.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
02.07 Projekti Europske Unije
215.200,00
500.000,00
500.000,00
PROGRAM 023 PROJEKTI EU
215.200,00
500.000,00
500.000,00
023P001 Projekt prekogranične suradnje
SLO - HRV
0,00
200.000,00
300.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
200.000,00
300.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
200.000,00
300.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
023P002 Projekt IPA / prekogranična suradnja
HUN - HRV “MURASIDE BRIDGE FNR”
128.200,00
300.000,00
200.000,00
128.200,00
300.000,00
200.000,00
8.200,00
0,00
0,00
300.000,00
200.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0460 Komunikacije
3
RASHODI POSLOVANJA
31
Rashodi za zaposlene
311
054 Plaće (Bruto)
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
054
023P004 Projekt IPA / Operativni program za
razvoj ljudskih potencijala “GENERATION
NEXT AT WORK”
8.200,00
120.000,00
0,00
120.000,00
01 Opće javne usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
42.000,00
0,00
0,00
31
Rashodi za zaposlene
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
311
043 Plaće (Bruto)
32
329
Materijalni rashodi
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
023P005 Projekt EUROPA ZA GRAÐANE projekt bratimljenja gradova
30.000,00
12.000,00
12.000,00
0460 Komunikacije
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
0,00
0,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
45.000,00
4.292.500,00
4.107.500,00
4.192.500,00
GLAVA 03.01 Kultura i znanost
931.000,00
720.000,00
770.000,00
03.01.01 Dom kulture Prelog
480.000,00
300.000,00
350.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
480.000,00
300.000,00
350.000,00
011A001 Rashodi proračunskih korisnika
480.000,00
300.000,00
350.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
280.000,00
300.000,00
350.000,00
31
Rashodi za zaposlene
111.800,00
130.000,00
160.000,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
90.000,00
4.000,00
17.800,00
Stranica 2258 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
32
NAZIV
Materijalni rashodi
Plan 2012.
168.200,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
1.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
42.000,00
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
170.000,00
190.000,00
123.200,00
2.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
200.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
0,00
0,00
422
011 Postrojenja i oprema
200.000,00
03.01.02 Knjižnica i čitaonica
140.000,00
140.000,00
140.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
140.000,00
140.000,00
140.000,00
011A001 Rashodi proračunskih korisnika
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
121.300,00
120.000,00
120.000,00
32
Materijalni rashodi
121.300,00
120.000,00
120.000,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
2.000,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
323
011 Rashodi za usluge
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
102.300,00
2.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
18.700,00
20.000,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
18.700,00
20.000,00
20.000,00
422
011 Postrojenja i oprema
424
011 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
18.700,00
03.01.03 Tehnička kultura
10.000,00
10.000,00
10.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
011A026 Nautički klub “Labud” Prelog
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
381
011 Tekuće donacije
5.000,00
382
011 Kapitalne donacije
5.000,00
03.01.04 Udruge kulture
149.000,00
149.000,00
149.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
149.000,00
149.000,00
149.000,00
011A002 KU “Seljačka sloga” Prelog
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
40.000,00
40.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
381
011 Tekuće donacije
40.000,00
011A003 Likovna udruga Donjeg Međimurja
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
7.000,00
7.000,00
38
Ostali rashodi
7.000,00
7.000,00
7.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
381
011 Tekuće donacije
7.000,00
011A004 Tiskanje knjiga
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
12.000,00
12.000,00
323
011 Rashodi za usluge
12.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2259
u kunama
Konto
38
381
NAZIV
Ostali rashodi
011 Tekuće donacije
011A005 Pjevački zbor Udruge umirovljenika
Plan 2012.
4.000,00
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
4.000,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
38
Ostali rashodi
16.000,00
16.000,00
16.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A007 Tamburaški orkestar
16.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A008 Mažoretkinje
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
011A012 Književni krug Prelog
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
011A013 Priločka amaterska scena
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
011A015 Društvo Naša djeca
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
011A016 Dječji zbor “MALENI”
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
011A027 Projekat “Grad prijatelj djece”
08 Rekreacija, kultura i religija
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
03.01.05 Kulturni spomenik
30.000,00
0,00
0,00
PROGRAM 011 KULTURA
30.000,00
0,00
0,00
011P001 Kulturni spomenik
30.000,00
0,00
0,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Stranica 2260 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
011 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
03.01.06 Kulturne manifestacije
122.000,00
121.000,00
121.000,00
122.000,00
121.000,00
121.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
PROGRAM 011 KULTURA
011A017 Festival kazališnih amatera Međimurja
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
38
Ostali rashodi
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A018 Priločki folklorni susreti
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
8.000,00
4.000,00
011A019 Večer uz tamburicu
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
38
Ostali rashodi
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A020 Festival tamburaške glazbe
“Kraj Mure i Drave”
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
4.000,00
20.000,00
011A021 Ljeto u Prelogu
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
20.000,00
011A022 Barokne večeri
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
36.000,00
35.000,00
35.000,00
36.000,00
35.000,00
35.000,00
36.000,00
35.000,00
35.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
381
011 Tekuće donacije
011A023 Prosinac u Prelogu
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
011A024 Rokovo u Draškovcu
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
36.000,00
4.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2261
u kunama
Konto
NAZIV
011A025 Seoske igre
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
38
Ostali rashodi
4.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
381
011 Tekuće donacije
4.000,00
011A028 Večer uz poeziju
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
38
Ostali rashodi
12.000,00
12.000,00
12.000,00
381
011 Tekuće donacije
12.000,00
GLAVA 03.02 Sport i rekreacija
360.000,00
360.000,00
360.000,00
03.02.01 Redovna djelatnost
300.000,00
300.000,00
300.000,00
PROGRAM 010 SPORT
300.000,00
300.000,00
300.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
300.000,00
300.000,00
300.000,00
38
Ostali rashodi
300.000,00
300.000,00
300.000,00
381
011 Tekuće donacije
300.000,00
03.02.03 Sportska dvorana Prelog
60.000,00
60.000,00
60.000,00
PROGRAM 010 SPORT
60.000,00
60.000,00
60.000,00
010A001 Tekući izdaci u sportu
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0810 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
38
Ostali rashodi
60.000,00
60.000,00
60.000,00
2.161.000,00
2.175.000,00
2.225.000,00
381
011 Tekuće donacije
60.000,00
GLAVA 03.03 Obrazovanje
03.03.02 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
iznad standarda
75.000,00
75.000,00
75.000,00
PROGRAM 009 OBRAZOVANJE
75.000,00
75.000,00
75.000,00
009A002 Donacije osnovnim školama
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0912 Osnovno obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
25.000,00
009A003 Donacije srednjim školama
092 Srednjoškolsko obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
009A004 Ostale donacije u obrazovanju
09 Obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
40.000,00
40.000,00
381
011 Tekuće donacije
40.000,00
03.03.03 Pomoći za obrazovanje
586.000,00
600.000,00
650.000,00
PROGRAM 009 OBRAZOVANJE
586.000,00
600.000,00
650.000,00
Stranica 2262 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
009A001 Studentski krediti i stipendije
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
3
34
342
372
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
586.000,00
600.000,00
650.000,00
RASHODI POSLOVANJA
586.000,00
600.000,00
650.000,00
Financijski rashodi
180.000,00
200.000,00
250.000,00
400.000,00
400.000,00
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
37
Plan 2012.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
180.000,00
406.000,00
406.000,00
03.03.04 Dječji vrtić “Fijolica”
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
PROGRAM 003 RASHODI DJEČJEG
VRTIĆA “FIJOLICA”
1.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
003A001 Tekući rashodi
1.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
1.380.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.041.900,00
1.041.900,00
1.041.900,00
435.100,00
435.100,00
3.000,00
3.000,00
311
011 Plaće (Bruto)
312
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
011 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
890.000,00
15.000,00
136.900,00
335.100,00
321
011 Naknade troškova zaposlenima
24.100,00
322
011 Rashodi za materijal i energiju
189.000,00
323
011 Rashodi za usluge
113.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
343
Financijski rashodi
011 Ostali financijski rashodi
8.500,00
3.000,00
3.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
20.000,00
20.000,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
20.000,00
20.000,00
422
011 Postrojenja i oprema
20.000,00
PROGRAM 019 IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE
100.000,00
0,00
0,00
019P023 Projektna dokumantacija - rekonstrukcija
i dogradnja dječjeg vrtića Prelog
100.000,00
0,00
0,00
0911 Predškolsko obrazovanje
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
0,00
0,00
421
071 Građevinski objekti
100.000,00
03.04 Socijalna zaštita
280.000,00
287.000,00
287.000,00
PROGRAM 013 SOCIJALNA ZAŠTITA
280.000,00
287.000,00
287.000,00
013A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1060 Stanovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
80.000,00
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
80.000,00
80.000,00
80.000,00
27.000,00
27.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A002 Troškovi školovanja
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno
redovnim socijalnim programima
80.000,00
27.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2263
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
27.000,00
27.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
27.000,00
27.000,00
27.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
27.000,00
013A003 Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
40.000,00
40.000,00
58.000,00
60.000,00
60.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
40.000,00
013A004 Pomoć za sufinanciranje cijene
predškolskog odgoja
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
58.000,00
60.000,00
60.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
58.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A006 Pomoć nezaposlenim osobama
105 Nezaposlenost
3
RASHODI POSLOVANJA
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
58.000,00
10.000,00
013A007 Pomoć mnogočlanim obiteljima
1040 Obitelj i djeca
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
013A009 Troškovi liječenja
1011 Bolest
3
RASHODI POSLOVANJA
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,00
5.000,00
013A010 Pogrebni troškovi i grobljanska naknada
1030 Sljednici
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000,00
013A011 Jednokratne novčane pomoći
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
15.000,00
15.000,00
15.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,00
Stranica 2264 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
013A012 Pomoć starijim osobama
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1020 Starost
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
25.000,00
25.000,00
25.000,00
372
011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
25.000,00
03.05 Potpore humanitarnih udruga i organizacija
168.000,00
168.000,00
158.000,00
PROGRAM 013 SOCIJALNA ZAŠTITA
168.000,00
168.000,00
158.000,00
013A014 Crveni križ
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0740 Službe javnog zdravstva
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
30.000,00
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
381
011 Tekuće donacije
30.000,00
013A015 Zaklada “Katruža”
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
38
Ostali rashodi
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
8.000,00
013A016 Ostale udruge invalida i invalidnih osoba
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
381
011 Tekuće donacije
013A017 Pomoći po posebnim Odlukama
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
10.000,00
40.000,00
013A019 Jednokratna pomoć novorođenoj djeci
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
80.000,00
80.000,00
38
Ostali rashodi
80.000,00
80.000,00
80.000,00
381
011 Tekuće donacije
80.000,00
03.06 Zdravstvo
15.000,00
20.000,00
20.000,00
PROGRAM 020 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI
PREGLEDI GRAÐANA
15.000,00
20.000,00
20.000,00
020A001 Sekundarna prevencija iz područja
onkologije
15.000,00
20.000,00
20.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
20.000,00
20.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
20.000,00
20.000,00
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
03.08 Turizam
70.000,00
70.000,00
70.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
70.000,00
70.000,00
70.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2265
u kunama
Konto
NAZIV
004A004 Donacije Turističkoj zajednici Grada
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0473 Turizam
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
70.000,00
70.000,00
38
Ostali rashodi
70.000,00
70.000,00
70.000,00
381
011 Tekuće donacije
70.000,00
03.09 Protupožarna zaštita i sigurnost
205.000,00
210.000,00
210.000,00
PROGRAM 004 DONACIJE I POMOĆI
205.000,00
210.000,00
210.000,00
004A001 Donacije vatrogasnoj zajednici
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
130.000,00
130.000,00
130.000,00
38
Ostali rashodi
130.000,00
130.000,00
130.000,00
75.000,00
80.000,00
80.000,00
381
011 Tekuće donacije
130.000,00
004A005 Javna vatrogasna postrojba
0320 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
75.000,00
80.000,00
80.000,00
38
Ostali rashodi
75.000,00
80.000,00
80.000,00
381
011 Tekuće donacije
75.000,00
03.10 Udruge građana
102.500,00
97.500,00
92.500,00
PROGRAM 021 SUFINANCIRANJE
DJELATNOSTI UDRUGA
102.500,00
97.500,00
92.500,00
021A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata
15.000,00
15.000,00
15.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381
011 Tekuće donacije
021A002 Ostale udruge građana
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
021A003 Političke stranke
0133 Ostale opće usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
021A004 Udruga studenata Grada Preloga
094 Visoka naobrazba
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
021A005 Udruga umirovljenika Grada Preloga
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
15.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
Stranica 2266 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
021A007 Udruga mladih Grada Preloga
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
Plan 2012.
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
021A008 Čukovečka udruga mladih
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
0,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
381
011 Tekuće donacije
5.000,00
021A009 Udruga mladih Cirkovljan
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
2.500,00
2.500,00
38
Ostali rashodi
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
381
011 Tekuće donacije
021A010 Udruga mladih Hemuševec - Draškovec
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
021A011 Udruga mladih Čehovec
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
381
011 Tekuće donacije
2.500,00
2.500,00
2.500,00
021A013 Zrinska garda Čakovec
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
781.000,00
1.717.500,00
1.172.500,00
381
011 Tekuće donacije
RAZDJEL 04 ODSJEK ZA FINANCIJE
I PRORAČUN
5.000,00
04 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
23.500,00
20.000,00
20.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
23.500,00
20.000,00
20.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja
23.500,00
20.000,00
20.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3
RASHODI POSLOVANJA
23.500,00
20.000,00
20.000,00
34
Financijski rashodi
23.500,00
20.000,00
20.000,00
343
011 Ostali financijski rashodi
23.500,00
04.01 Gospodarska djelatnost
117.500,00
97.500,00
97.500,00
PROGRAM 005 RAZVOJ GRADA
101.000,00
81.000,00
81.000,00
005A001 Razvoj gospodarstva
101.000,00
81.000,00
81.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2267
u kunama
Konto
NAZIV
Plan 2012.
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
011 Rashodi za usluge
35
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
101.000,00
81.000,00
81.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
Subvencije
100.000,00
352
011 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
100.000,00
PROGRAM 006 ZAŠTITA OD TUČE
16.500,00
16.500,00
16.500,00
006A001 Sufinanciranje obrane od tuče
16.500,00
16.500,00
16.500,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
3
RASHODI POSLOVANJA
16.500,00
16.500,00
16.500,00
38
Ostali rashodi
16.500,00
16.500,00
16.500,00
381
011 Tekuće donacije
16.500,00
04.02 Zajmovi
600.000,00
1.560.000,00
1.015.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
600.000,00
1.560.000,00
1.015.000,00
001A003 Otplate zajmova i kamata
600.000,00
1.560.000,00
1.015.000,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
60.000,00
15.000,00
34
Financijski rashodi
100.000,00
60.000,00
15.000,00
342
011 Kamate za primljene kredite i zajmove
100.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
54
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544
011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
500.000,00
04.03 Proračunska zaliha
40.000,00
40.000,00
40.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
001A004 Proračunska pričuva
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
40.000,00
40.000,00
17.020.000,00
16.010.000,00
385
011 Izvanredni rashodi
Ukupno rashodi i izdaci
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 400-08/11-01/3
URBROJ: 2109/14-01/11-01
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
37.
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Preloga
40.000,00
19.200.000,00
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Preloga
za 2012. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka
te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja jedinice lokalne samouprave, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
Stranica 2268 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Članak 2.
U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona
o proračunu.
Članak 3.
Prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u
proračunu i iskazani prema izvorima iz koji potječu.
Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u
proračunu prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Proračunske klasifikacije jesu:
- - organizacijska,
- - programska,
- - funkcijska,
- - ekonomska,
- - lokacijska,
- - izvori financiranja.
Članak 4.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana
razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun
financiranja, dok se Posebni dio sastoji od plana rashoda
i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i
razvojne programa za tekuću proračunsku godinu.
Plan razvojnih programa obuhvaća planiranje rashoda
za investicije te kapitalne pomoći i donacije za višegodišnje
razdoblje.
Članak 5.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda
prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
- - prihodi od poreza (skupina konta 61)
- - pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna (skupina konta 63)
- - prihodi od imovine (skupina konta 64)
- - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
prihodi po posebnim propisima i naknada (skupina
konta 65)
- - kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68)
- - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina
konta 7)
- - rashodi za zaposlene (skupina konta 31)
- - materijalni rashodi (skupina konta 32)
- - financijski rashodi (skupina konta 34)
- - subvencije (skupina konta 35)
- - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina konta 37)
- - ostali rashodi (skupina konta 38)
- - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina
konta 4)
Članak 6.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci
21. prosinca 2011.
za nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita
(skupina konta 5 i 8).
Članak 7.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini
prihoda planiranih u Proračunu.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju
se u proračun, već se troše prema potrebama i planovima
proračunskih korisnika. Radi potrebe izrade konsolidiranog
izvještaja proračunski korisnici polugodišnje i godišnje izvještavaju o strukturi ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda.
Članak 8.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na
vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje
obveza plaćanja.
Gradonačelnik mora prije isplate provjeriti i potpisati
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Rashodi i izdaci realiziraju se do iznosa planiranih proračunom, osim izdataka za otplatu glavnice i kamatu, koji
se mogu izvršavati u iznosima iznad planiranih.
Primljena, a manje planirana ili neplanirana sredstva
od pomoći, donacije i prihoda za posebne namjene mogu
se trošiti iznad iznosa planiranih Proračunom, do visine
primljenih sredstava.
Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu
korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane
pozicije navedenih rashoda.
Članak 9.
Proračunskim korisnicima sredstva se doznačuju mjesečno, prema njihovim zahtjevima, a smiju ih koristiti samo
za namjene i do visine određene Proračunom.
Izvješća o utrošenim sredstvima korisnici dostavljaju
u pisanom obliku do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici proračunskih sredstava dostavljaju
izvješća o utrošenim sredstvima prema pozivu, a najmanje
jednom godišnje za utrošena sredstva u prethodnoj godini.
U slučaju neispunjenja obveze iz ovog članka korisnicima
sredstava može se obustaviti isplata iz Proračuna. Odluku
o tome donosi gradonačelnik.
Upravni odjeli Grada Preloga mogu obaviti kontrolu
u gradskim ustanovama i poduzećima vezano uz utrošena
sredstva.
Članak 10.
U proračunu se utvrđuju sredstva za nepredviđene rashode
u okviru skupine 385 – Proračunska pričuva. Kada se tijekom
godine ti nepredviđeni rashodi realiziraju, evidentiraju se na
teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.
Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu
se financiranjem sredstvima pod stavkom Proračunska pričuva, te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu na stavci
Proračunske pričuve.
Pod nepredviđenim rashodima podrazumijevaju se
rashodi za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se
tijekom godine pokaže da nisu osigurana dostatna sredstva,
jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2269
Proračunska zaliha može iznositi najviše do visine 0,5%
proračunskih prihoda bez primitaka. U 2012. planiraju se
sredstva proračunske pričuve u visini od 40.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje
gradonačelnik.
O utrošku proračunske zalihe iz prethodnog stavka gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg
i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00
kn, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i
provedeno u skladu s zakonskim propisima.
Članak 11.
Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli
sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske
imovine u okviru planiranih sredstava za rashode, ali najviše
do 5% rashoda na stavci koja se umanjuje. O utvrđenim
preraspodjelama izvješćuje Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.
Gradonačelnik je nalogodavac za izvršenje Proračuna.
Članak 12.
Gradonačelnik može donijeti Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja, ako bi troškovi naplate potraživanja bili približni, jednaki ili veći od visine potraživanja
ili se ustanovi apsolutna nemogućnost naplate.
Članak 13.
U skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju
Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku zaduživanja
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave,
proračun se može zadužiti samo za investiciju koja se
financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo
uz prethodnu suglasnost Vlade.
Grad Prelog neće se zaduživati u 2012. godini.
Grad Prelog neće davati jamstva u 2012. godini a dug
po danim jamstvima procjenjuje se do kraja proračunske
godine na iznos od 250.000,00 kuna.
Gradonačelnik donosi odluku o davanju suglasnosti na
zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Grada, izvanproračunskim korisnicima i ustanovama kojima je Grad osnivač.
Članak 14.
Gradonačelnik svojom odlukom može rashode i izdatke
utvrđene programima, projektima i aktivnostima evidentirane
u proračunu prema ekonomskoj klasifikaciji na kontima
skupine 32 i 42 povjeriti GKP “Pre-kom” d.o.o Prelog i
“Gospodarske zone” d.o.o. Prelog.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka evidentirat će se na
kontima skupine 38 Proračuna. Preraspodjela sredstava
prema ekonomskoj klasifikaciji izvršit će se izmjenama i
dopunama Proračuna tokom tekuće godine.
Članak 15.
Sredstvima Proračuna raspolaže gradonačelnik.
Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim
slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod
poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju donosi gradonačelnik.
Članak 16.
Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Preloga čija pojedinačna vrijednost
Članak 17.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.
Članak 18.
Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova odvija
se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 19.
Proračun se objavljuje na način na koji se objavljuju
odluke predstavničkog tijela i mora biti dostupan stanovnicima Grada Preloga.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije” a primjenjuje
se od 1. siječnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 400-08/11-01/3
URBROJ: 2109/14-01-10-02
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
38.
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i
čl. 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada
Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi Grada Preloga za 2011. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o Izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2011. godinu
mijenja se Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga
u 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 26/10).
Članak 2.
U članku III. mijenja se tabela “KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE” te sada glasi:
Stranica 2270 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE
IZNOS PLANIRANIH
SREDSTAVA U 2011.
Ku “Seljačka sloga” Prelog
21. prosinca 2011.
IZMJENE
I DOPUNE
NOVI PLAN
40.000,00
0
40.000,00
7.000,00
-2.000,00
5.000,00
16.000,00
0
16.000,00
Književni krug Prelog
5.000,00
0
5.000,00
Priločka amaterska scena
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
Dječjeg pjevačkog zbora “Maleni”
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
Tamburaški orkestar
10.000,00
-10.000,00
0
5.000,00
-5.000,00
0
25.000,00
-2.500,00
22.500,00
133.000,00
-26.500,000
106.500,00
LUDM-a Prelog
Pjevački zbor udruge umirovljenika Prelog
Mažoretkinje
Društvo naša djeca
UKUPNO
Članak 3.
U članku IV. mijenja se tabela “MANIFESTACIJE” te sada glasi:
MANIFESTACIJE
IZNOS PLANIRANIH
SREDSTAVA U 2011.
Festival KAM
IZMJENE
I DOPUNE
NOVI PLAN
8.000,00
-8.000,00
0
Festival tamburaške glazbe “Kre Mure i Drave”
20.000,00
+1.000,00
21.000,00
Barokne večeri
10.000,00
0
10.000,00
Ljeto u Prelogu
16.000,00
0
16.000,00
Večer uz tamburicu
4.000,00
0
4.000,00
Priločki folklorni susreti
4.000,00
0
4.000,00
36.000,00
0
36.000,00
4.000,00
0
4.000,00
Prosinac u Prelogu
Rokovo u Draškovcu
Seoske igre Čukovec
UKUPNO
Članak 4.
U članku V. “NAKLADNIČKA DJELATNOST” povećava
se planirani iznos od 12.000,00 te sada glasi 12.500,00 kuna.
Članak 5.
U članku VI. “OSTALI PROGRAMI I DODATNO FINANCIRANJE” umanjuje se planirani iznos od 40.000,00
te sada glasi 5.000,00 kuna.
Članak 6.
U članku VII. “ZAKLJUČAK” umjesto iznosa “691.000,00
kuna” stavlja se iznos “623.000,00 kuna”.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 612-01/10-01/6
URBROJ: 2109/14-01-11-2
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
4.000,00
0
4.000,00
106.000,00
-7.000,00
99.000,00
39.
Temeljem članka 8. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti (“Narodne novine”, broj 138/06, 152/08, 43/09.
i 88/10.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o obavljanju ugostiteljske
djelatnosti na području
Grada Preloga
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Preloga mijenja se
Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 3/07).
Članak 2.
U cijeloj Odluci o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
na području Grada Preloga umjesto riječi “Gradsko poglavarstvo” stavlja se riječ “Gradonačelnik”.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u športu Grada Preloga u 2011. godini
KLASA: 335-02/11-01/1
URBROJ: 2109/14-01-11-01
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
Broj 21 - Stranica 2271
Članak 1.
Ovom Odlukom o II Izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u športu Grada Preloga u 2011. godinu
mijenja se Program javnih potreba u športu Grada Preloga
u 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 26/10).
40.
Članak 2.
Temeljem članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine”,
broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka 34. Statuta
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ŠPORTSKIH OBJEKATA
U točci IV. mijenja se tabela “IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA” koja sada glasi:
PLANIRANA
SREDSTVA U 2011.
IZMJENE
I DOPUNE
NOVI PLAN
Sportski park Mladost
30.000,00
-26.000,00
4.000,00
Teniski tereni
91.500,00
-10.000,00
81.500,00
Sportski park Čehovec
10.000,00
-10.000,00
0
Sportski park Otok
15.000,00
0
15.000,00
Sportski park Čukovec
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
Sportski park Draškovec
20.000,00
-20.000,00
0
Sportski park Oporovec
15.000,00
-15.000,00
0
196.500,00
-84.000,00
112.500,00
UKUPNO
Članak 3.
U točci V mijenja se tabela “REKAPITULACIJA” te sada glasi:
PROGRAMI
PLANIRANA
SREDSTVA U 2011.
IZMJENE
I DOPUNE
NOVI PLAN
1.
Zajednica športskih udruga Grada Preloga
300.000,00
0,00
300.000,00
2.
Djelovanje športskih udruga
200.000,00
0,00
200.000,00
3.
Korištenje dvorane
60.000,00
0,00
60.000,00
4.
Izgradnja i održavanje športskih objekata
196.500,00
-84.000,00
112.500,00
UKUPNO
756.500,00
-84.000,00
672.500,00
Članak 4.
U točci VI stavka 2. umjesto iznosa “756.500,00 kuna”
stavlja se iznos “672.500,00 kuna”.
KLASA: 620-01/10-01/12
URBROJ: 2109/14-01-11-3
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
Članak 5.
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Preloga stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
41.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
Stranica 2272 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11)
i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće
Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu
UKUPNA
VRIJEDNOST
21. prosinca 2011.
Članak 1.
Ovom Odlukom o II. izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu mijenja se i dopunjuje Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10 i 11/11)
tako da sada glasi:
SKUPINA A
Sadržava objekte navedene u programu tablicama od
1.- 4. u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2011. godini od:
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
1.
javne površine
5.063.000,00
2.600.000,00
3.635.000,00
4.141.400,00
+ 506.400,00
2.
nerazvrstane ceste
9.115.000,00
1.270.000,00
491.500,00
658.500,00
+ 167.000,00
3.
groblja i krematoriji
4.
javna rasvjeta
100.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
2.528.000,00
266.000,00
202.950,00
128.500,00
- 74.450,00
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine A predviđeni su izvori financiranja:
1. komunalni doprinos
2. Proračun Grada
3. naknada za koncesiju
4. drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom
1. JAVNE POVRŠINE
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
UREĐENJE PARKA IZA
LOVCA , TRG SLOBODE
PRELOG
2.000.000,00
1.420.000,00
2.780.000,00
2.885.000,00
+ 105.000,00
2.
REKONSTRUKCIJA
TRGA SV. LOVRE U
CIRKOVLJANU
1.600.000,00
110.000,00
160.000,00
180.000,00
+ 20.000,00
3.
OBORINSKA ODVODNJA - ULICA ZDENCI
CIRKOVLJAN
50.000,00
50.000,00
50.000,00
57.000,00
+ 7.000,00
4.
URBANA OPREMA - CIRKOVLJAN
55.000,00
55.000,00
5.000,00
0,00
- 5.000,00
5.
GRADSKI PARK PRELOG-JUG (PROJEKT,
GRAĐEVINSKA DOZVOLA, GRADNJA)
50.000,00
50.000,00
90.000,00
35.000,00
- 55.000,00
6.
VANJSKO UREĐENJE
DVORIŠTA DOMA KULTURE OPOROVEC
85.000,00
80.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
7.
SPORTSKA IGRALIŠTA
- OTOK
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
8.
URBANA OPREMA DJEČJA IGRALIŠTA - SVA
NASELJA
105.000,00
105.000,00
40.000,00
21.400,00
- 18.600,00
9.
PJEŠAČKA STAZA KNEZA DOMAGOJA /
LUDBREŠKA ULICA U
PRELOGU
400.000,00
350.000,00
200.000,00
550.000,00
+ 350.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
10.
IZGRADNJA PJEŠAČKE
STAZE ULICE KRALJA
ZVONIMIRA U DRAŠKOVCU
550.000,00
350.000,00
200.000,00
165.000,00
- 35.000,00
11.
UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA ZVONIMIRA
PRELOG
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
+ 40.000,00
12.
UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI KRALJA
ZVONIMIRA PRELOG
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
+ 60.000,00
13.
IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJE
OBORINSKE ODVODNJE
UZ ŽUPANIJSKU CESTU
- OPOROVEC
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
+ 20.000,00
14.
UREĐENJE DIJELA ULICE A.G. MATOŠA U HEMUŠEVCU
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
+ 18.000,00
5.063.000,00
2.600.000,00
3.635.000,00
4.141.400,00
+ 506.400,00
UKUPNO:
PLAN 2011.
Broj 21 - Stranica 2273
2. NERAZVRSTANE CESTE
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
GRADNJA ULICA - OBUHVAT DETALJNOG PLANA JUG PRELOG
3.500.000,00
360.000,00
100.000,00
73.000,00
- 27.000,00
2.
GRADNJA PROMETNICA - NOVI JUG PRELOG
4.000.000,00
450.000,00
200.000,00
90.000,00
- 110.000,00
3.
IZGRADNJA NOVE ULICE U ČEHOVCU
1.000.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
4.
POLJSKI PUTEVI - UREĐENJE I SANACIJA
80.000,00
75.000,00
96.500,00
96.500,00
0,00
5.
ULICA-GOSPODARSKO-STAMBENA ZONA
DRAŠKOVEC-HEMUŠEVEC
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
6.
UREĐENJE DIJELA PROMETNICE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU
85.000,00
85.000,00
85.000,00
89.000,00
+ 4.000,00
7.
PROMETNICA - ULICA
MATIJE GUPCA PRELOG
250.000,00
0,00
0,00
300.000,00
+ 300.000,00
UKUPNO:
9.115.000,00
1.270.000,00
491.500
658.500
+ 167.000,00
3. GROBLJA I KREMATORIJI
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
REKONSTRUKCIJA ILI
IZGRADNJA GROBNE
KUĆE NA GROBLJU U
PRELOGU (PROJEKTI)
100.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
UKUPNO:
100.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
Stranica 2274 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
4. JAVNA RASVJETA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
N.N. I JR. NOVA ULICA
ČEHOVEC
108.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
- 36.000,00
2.
N.N. I J.R. PRELOG NOVI JUG
350.000,00
100.000,00
100.000,00
65.000,00
- 35.000,00
3.
N.N. I J.R. STAMBENA
ZONA DRAŠKOVEC (ZELENA ULICA)
300.000,00
80.000,00
30.000,00
1.000,00
- 29.000,00
4.
JAVNA RASVJETA PARK U CENTRU DRAŠKOVCA
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
+30.000,00
5.
ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE
PODRUČJA GRADA
30.000,00
30.000,00
16.950,00
22.500,00
+ 5.550,00
6.
PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE
PODRUČJA GRADA
1.700.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
7.
SUFINANCIRANJE MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE - MENEA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
UKUPNO:
2.528.000,00
266.000,00
202.950
128.500
- 74.450
SKUPINA B
Sadržava objekte navedene u Programu u tablicama 5. i 6.u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2011. godini od:
5.
opskrba plinom
6.
odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda
UKUPNA
VRIJEDNOST
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
MEĐ. PLIN
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
120.000,00
- 480.000,00
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine B predviđeni su izvori financiranja:
1. cijene komunalne usluge
2. naknade za priključenje
3. proračuna jedinice lokalne samouprave
4. naknade za koncesiju
5. drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom
5. OPSKRBA PLINOM
NAZIV OBJEKTA
1.
IZGRADNJA PLINSKE
MREŽE PRELOG - NOVI
JUG
2.
IZGRADNJA PLINSKE
MREŽE - STAMBENA
ZONA OTOK - ZAPAD
3.
GOSPODARSKO-STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
M. PLIN
PLAN 2011.
M. PLIN
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
M. PLIN
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
M. PLIN
povećanje /
smanjenje
M. PLIN
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
NAZIV OBJEKTA
4.
STAMBENA ZONA (ZELENA ULICA) U DRAŠKOVCU
UKUPNO:
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
Broj 21 - Stranica 2275
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
M. PLIN
0,00
IZVEDENO
0,00
0,00
0,00
0,00
6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
KANALIZACIJA NOVI JUG
U PRELOGU
600.000,00
0,00
600.000,00
120.000,00
- 480.000,00
UKUPNO:
600.000,00
0,00
600.000,00
120.000,00
- 480.000,00
Skupina C
Sadržava objekte u Programu u tablicama 7.- 10., u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2011. godini od:
7.
prijevoz putnika
8.
održavanje čistoće
9.
odlaganje
otpada
10.
tržnice na malo
komunalnog
UKUPNA
VRIJEDNOST
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
80.000,00
60.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
- 45.000,00
3.800.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
2.220.000,00
- 180.000,00
955.000,00
580.000,00
592.300,00
635.000,00
+ 42.700,00
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine C predviđaju se izvori financiranja:
1. cijena komunalne usluge
2. Proračuna Grada
3. naknade za koncesije
4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom
7. PRIJEVOZ PUTNIKA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRELOG
50.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
- 5.000,00
2.
AUTOBUSNO STAJALIŠTE OPOROVEC
30.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
- 5.000,00
UKUPNO:
80.000,00
60.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
1.
DERATIZACIJA, KOMARCI, AMBROZIJA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
- 45.000,00
UKUPNO:
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
-45.000,00
Stranica 2276 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
9. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
SANACIJA SMETIŠTA
- GORICE
3.800.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
2.220.000,00
- 180.000,00
UKUPNO:
3.800.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
2.220.000,00
- 180.000,00
10. TRŽNICE NA MALO
NAZIV OBJEKTA
1.
OTKUP KUĆE HABUŠ
ZA PROŠIRENJE
TRŽNICE
2.
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - TRŽNICA PRELOG
UKUPNO:
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
900.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
0,00
55.000,00
0,00
12.300,00
55.000,00
+ 42.700,00
955.000,00
580.000,00
592.300
635.000,00
+ 42.700,00
SKUPINA D
Sadržava objekte u Programu u tablicama od 11.-12., u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2011. godini od:
UKUPNA
VRIJEDNOST
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
11.
javne zgrade i sakralni
objekti
16.500.000,00
465.000,00
775.000,00
793.000,00
+ 18.000,00
12.
prostorni planovi, projekti, parcelacije
446.000,00
130.000,00
40.000,00
45.510,00
+ 5.510,00
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine D predviđaju se izvori financiranja:
1. Proračun Grada Preloga
2. naknade za koncesiju
3. drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom
11. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2011.
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
REKONSTRUKCIJA I
SANACIJA ZGRADA
GLAVNA 35 PRELOG
11.500.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
2.
REKONSTRUKCIJA I
SANACIJA ZGRADA
GLAVNA 33 PRELOG
4.200.000,00
100.000,00
50.000,00
65.000,00
+ 15.000,00
3.
DOM KULTURE ČUKOVEC
300.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000,00
- 85.000,00
4.
REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE
DRAŠKOVEC
400.000,00
200.000,00
300.000,00
320.000,00
+ 20.000,00
5.
ZGRADA “STARI MLIN”
U ČEHOVCU
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
PLAN 2011.
Broj 21 - Stranica 2277
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
6.
DOM KULTURE
ČEHOVEC
35.000,00
0,00
5.000,00
35.000,00
+ 30.000,00
7.
DOM KULTURE OPOROVEC (ADAPTACIJA
FASADE)
20.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
+ 10.000,00
8.
UREĐENJE PROSTORIJE UDRUGE MLADIH
CIRKOVLJAN
30.000,00
0,00
0,00
28.000,00
+ 28.000,00
UKUPNO:
16.500.000,00
465.000,00
775.000,00
793.000,00
+ 18.000,00
12. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
PLAN 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
NAZIV OBJEKTA
1.
IZRADA DETALJNOG
PROSTORNOG PLANA
CENTRA PRELOG
100.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
- 40.000,00
2.
IZRADA DETALJNOG
PLANA “MARINA” PRELOG
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
3.
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZAOBILAZNICE
PRELOG
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4.
IZRADA ID DETALJNOG
PLANA GOSPODARSKE
ZONE PRELOG - SJEVER
46.000,00
0.00
0,00
45.510,00
+ 45.510,00
UKUPNO:
446.000,00
130.000,00
40.000,00
45.510,00
+ 5.510,00
R E KAPI T U LAC I JA
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
1. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
PLAN 2011.
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
povećanje /
smanjenje
1.
JAVNE POVRŠINE
5.063.000,00
2.600.000,00
3.635.000,00
4.141.400,00
+ 506.400,00
2.
NERAZVRSTANE
CESTE
9.115.000,00
1.270.000,00
491.500,00
658.500,00
+ 167.000,00
3.
GROBLJA
I KREMATORIJI
100.000,00
50.000,00
10.000,00
0.00
- 10.000,00
4.
JAVNA RASVJETA
2.528.000,00
266.000,00
202.950,00
128.500,00
- 74.450,00
5.
OPSKRBA PLINOM
MEĐ. PLIN
0
0
0
0
6.
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
600.000,00
0,00
600.000,00
120.000,00
- 480.000,00
7.
PRIJEVOZ PUTNIKA
80.000,00
60.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
8.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
- 45.000,00
9.
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
3.800.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
2.220.000,00
- 180.000,00
10.
TRŽNICE NA MALO
955.000,00
580.000,00
592.300,00
635.000,00
+ 42.700,00
11.
JAVNE ZGRADE I
SAKRALNI OBJEKTI
16.500.000,00
465.000,00
775.000,00
793.000,00
+ 18.000,00
12.
PLANOVI PROJEKTI
PARCELACIJE
446.000,00
130.000,00
40.000,00
45.510,00
+ 5.510,00
39.287.000,00
6.721.000,00
8.856.750,00
8.796.910,00
- 59.840
SVEUKUPNO:
Stranica 2278 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 2.
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
KLASA: 810-01/10-01/1
URBROJ: 2109/14-01-10-2
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 363-05/10-01/41
URBROJ: 2109/14-01-11-3
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
21. prosinca 2011.
43.
Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donosi
SOCIJALNI PLAN
Grada Preloga za 2012. godinu
42.
I UVOD
Temeljem članka 28., 29. i 29. a. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja
Grada Preloga i Plana civilne zaštite Grada Preloga
I. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Grada Preloga i Plana civilne zaštite Grada
Preloga.
II. Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Grada
Preloga i Plana civilne zaštite Grada Preloga izradio
je ovlaštenik za izradu planova zaštite i spašavanja
i planova civilne zaštite.
III.Izvornici Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite čuvaju se u Upravnom odjelu za gospodarstvo
i financije Grada Preloga, a jedan primjerak dostavit
će se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Područnom uredu Čakovec.
IV.Planovi se daju na uvid članovima Gradskog vijeća,
članovima Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništvu civilne zaštite, zaposlenicima Grada, te osobama
uključenim u izvršenje Plana.
V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Međimurske
županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
Socijalnim planom Grada Preloga za 2012. godinu
utvrđuju se poslovi od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana. Jedinice lokalne
samouprave dužne su osigurati sredstva za ostvarivanje
prava na pomoć za stanovanje. Ovim Socijalnim planom
osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za
stanovanje u skladu s uvjetima i na način koji je određen
Zakonom o socijalnoj skrbi te za ostvarivanje novčanih
pomoći i socijalnih usluga iznad standarda utvrđenih navedenim Zakonom. Ovim Socijalnim planom osiguravaju
se i ostvaruju novčane pomoći i socijalne usluge socijalno
ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim
ili obiteljskim okolnostima.
Socijalnim planom Grada Preloga utvrđuju se najugroženije kategorije građana, a to su:
1. Staračka jednočlana domaćinstva i dvočlana poljoprivredna domaćinstva,
2. Mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja,
3. Umirovljenici sa niskom mirovinom,
4. Invalidi,
5. Korisnici pomoći za uzdržavanje,
6. Djeca bez oba roditelja,
7. Nezaposleni.
Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća
i druge stvari za osobne potrebe, osobna njega, kućanske
potrepštine, grijanje i zdravstvene potrebe, a obuhvaćaju
i sudjelovanje u životu zajednice. Kod djece i mladeži
osnovne životne potrebe obuhvaćaju i potrebe koje prvenstveno proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja
i obrazovanja. Kod djece s teškoćama u razvoju i odraslih
osoba s invaliditetom osim osnovnih životnih potreba postoje dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja
zdravlja, odnosno invaliditeta za aktivno uključivanje u
svakodnevni život zajednice.
Prema posljednjem popisu stanovništva Grad Prelog
broji 7840 stanovnika i to:
- Prelog
4340 stanovnika,
- Cirkovljan
818 stanovnika,
- Čehovec
720 stanovnika,
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
- Draškovec
602 stanovnika,
- Oporovec
425 stanovnika,
- Otok
339 stanovnika,
- Čukovec
332 stanovnika,
- Hemuševec
264 stanovnika.
II OBLICI SOCIJALNE POMOĆI
Oblici socijalne pomoći u okviru ove Odluke su:
1. Pomoć za stanovanje,
2. Jednokratna pomoć,
3. Potpora za obrazovanje.
III KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDNIH
OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI
1. POMOĆ ZA STANOVANJE
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi
kućanstva pod uvjetima propisanim ovim Socijalnim planom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po
drugoj osnovi.
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve,
komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvoza smeća, odvodnje te
drugih troškova stanovanje u skladu s posebnim propisima.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi
kućanstva koji koriste stan ili manje veličine od zadovoljavajućeg i ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova
kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi
visinu sredstava za uzdržavanje.
Prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva
ne smije prelaziti iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod samca ili članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog
iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo,
koji podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos
osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
Broj 21 - Stranica 2279
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
nakon poroda za
- za 50% osnovice
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za
odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.
Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m 2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe
s invaliditetom 20 % veći (42 m 2), uvećane za 10 m 2 za
svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji
služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje
osnovnih stambenih potreba.
Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi Upravni
odjel za upravu i društvene djelatnosti i to u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva. Grad Prelog djelomično ili
u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je pružila usluge stanovanja za troškove
koji su gore navedeni, na temelju rješenja.
Pomoć za stanovanje priznaje se u visini mjesečnog
iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za
stanovanje iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije
siromaštva za samačko kućanstvo, koji podatak objavlju
Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na
temelju linije siromaštva za samačko kućanstvo iz prethodne
godine. Ako iznos osnovice nije cijeli broj, zaokružuje se
na cijeli broj.
Iznos pomoći za stanovanje utvrđuje se u postotku od
osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- di jete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2
mjeseca nakon poroda za
- za 50% osnovice
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Stranica 2280 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad gore navedenih iznosa a najviše do dvostrukog iznosa osnovice,
ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji.
Pomoć za stanovanja sastoji se od slijedećih vrsta pomoći:
a) Pomoć u podmirenju najamnine,
b) Pomoć u podmirenju pričuve,
c) Pomoć u podmirenju komunalne naknade,
d) Pomoć u podmirenju grobljanske naknade,
e) Pomoć u podmirenju troškova utroška električne
energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te
drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim
propisima,
f) Pomoć u podmirenje troškova ogrijeva.
a) Pomoć u podmirenju najamnine
Pomoć u podmirenju troškova utvrđenih ugovorom o
najmu, odnosno ugovorena najamnina odobrava se samcu
ili članovima kućanstva:
- ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova
kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenje
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava utvrđenih prema
kriterijima za ostvarivanje pomoći za stanovanje iz
ovog Socijalnog plana,
- ako koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora,
- ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan
koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih
potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.
Pravo na pomoć u podmirenju najamnine ima samac ili
članovi kućanstva koji koriste stan ili manje veličine od
zadovoljavajućeg i ako prosječni mjesečni prihod samca ili
članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne
prelazi visinu sredstava za uzdržavanje.
Prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva
ne smije prelaziti iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod samca ili članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog
iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo,
koji podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos
osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
21. prosinca 2011.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za
odmor, nemaju pravo na podmirenje najamnine.
Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m 2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe
s invaliditetom 20 % veći (42 m 2), uvećane za 10 m 2 za
svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji
služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje
osnovnih stambenih potreba.
Rješenje o pravu na podmirenje najamnine donosi
Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti i to u roku
od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Grad Prelog djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge stanovanja
za troškove najamnine, na temelju rješenja.
Podmirenje najamnine priznaje se u visini mjesečnog
iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos podmirenja
najamnine iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije
siromaštva za samačko kućanstvo, koji podatak objavlju
Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na
temelju linije siromaštva za samačko kućanstvo iz prethodne
godine. Ako iznos osnovice nije cijeli broj, zaokružuje se
na cijeli broj.
Iznos podmirenje najamnine utvrđuje se u postotku od
osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Pomoć u podmirenju najamnine odobrava se na osnovu
pismenog zahtjeva kojem treba priložiti:
- ugovor o najmu,
- izjavu o broju članova kućanstva,
- izvadak iz zemljišne knjige i katastra nekretnina,
- rješenje o nesposobnosti za rad,
- drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na pomoć za
podmirenje najamnine.
Pomoć u podmirenju najamnine može se priznati i iznad
gore navedenih iznosa a najviše do dvostrukog iznosa osnovice, ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji.
Postupak odobravanja pomoći u podmirenju najamnine
može se pokrenuti i po službenoj dužnosti.
Pomoć u podmirenju najamnine može se odobriti izravno
korisniku ili na način da se izravno plati pravnoj ili fizičkoj
osobi iz ugovora o najmu.
b) Pomoć u podmirenju pričuve
Pomoć u podmirenju pričuve odobrava se samcu ili
članovima kućanstva:
- ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova
kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenje
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava utvrđenih prema
kriterijima za ostvarivanje pomoći za stanovanje iz
ovog Socijalnog plana,
- ako koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora,
- ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan
koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih
potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.
Pravo na pomoć u podmirenju pričuve ima samac ili
članovi kućanstva koji koriste stan ili manje veličine od
zadovoljavajućeg i ako prosječni mjesečni prihod samca ili
članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne
prelazi visinu sredstava za uzdržavanje.
Prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva
ne smije prelaziti iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod samca ili članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog
iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo,
koji podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos
osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2
mjeseca nakon poroda za
- za 50% osnovice
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za
odmor, nemaju pravo na podmirenje pričuve.
Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m 2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe
s invaliditetom 20 % veći (42 m 2), uvećane za 10 m 2 za
svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji
služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje
osnovnih stambenih potreba.
Rješenje o pravu na podmirenje pričuve donosi Upravni
odjel za upravu i društvene djelatnosti i to u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva. Grad Prelog djelomično ili
u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je pružila usluge, na temelju rješenja.
Podmirenje pričuve priznaje se u visini mjesečnog
iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos podmirenja
pričuve iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije
siromaštva za samačko kućanstvo, koji podatak objavlju
Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na
temelju linije siromaštva za samačko kućanstvo iz prethodne
godine. Ako iznos osnovice nije cijeli broj, zaokružuje se
na cijeli broj.
Iznos podmirenje pričuve utvrđuje se u postotku od
osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
120% osnovice
80% osnovice
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji - dijete do navršene 7. godine
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- potvrde o prihodima,
1. samca
Broj 21 - Stranica 2281
Stranica 2282 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
3. invalidi sa 70% invalidnosti,
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
4. invalidi Domovinskog rata ako uzdržavaju obitelj ili
samog sebe, ako su članovi domaćinstva čiji ukupni
mjesečni prihod nije veći od 1.000,00 kuna po članu
domaćinstva.
Mjesečni prihod po članu domaćinstva utvrđuje se na
osnovu:
- izjave o broju članova domaćinstva ovjerenu od
strane Socijalnog vijeća Grada Preloga,
- potvrda o isplaćenoj plaći za mjesec koji prethodi
mjesecu kada se ulaže zahtjev za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade,
- za 25% osnovice.
Pomoć u podmirenju pričuve odobrava se na osnovu
pismenog zahtjeva kojem treba priložiti:
- potvrda o zadnjoj isplaćenoj mirovini,
- uplatnice pravne osobe koja je izvršila uslugu,
- izvod iz katastra
- ugovor o najmu,
- potvrde o prihodima,
- izjavu o broju članova kućanstva,
- izvadak iz zemljišne knjige i katastra nekretnina,
- saznanjima o eventualnim drugim prihodima.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su zahtjevu za
oslobađanje plaćanja komunalne naknade priložiti slijedeću
dokumentaciju:
- rješenje o primanju stalne pomoći,
- rješenje o nesposobnosti za rad,
- izjavu da nemaju djece koja bi ih bila dužna uzdržavati, ovjerenu od strane Socijalnog vijeća Grada
Preloga,
- drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na pomoć za
podmirenje najamnine.
Postupak odobravanja pomoći u podmirenju pričuve
može se pokrenuti i po službenoj dužnosti.
- rješenje o utvrđivanju invalidnosti,
Pomoć u podmirenju pričuve može se priznati i iznad
gore navedenih iznosa a najviše do dvostrukog iznosa osnovice, ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji.
- liječničku dokumentaciju,
Pomoć u podmirenju pričuve može se odobriti izravno
korisniku ili na način da se izravno plati pravnoj ili fizičkoj
osobi kojoj je korisnik dužan plaćati pričuvu.
- izjavu da uzdržava sam sebe odnosno da uzdržava
obitelj ovjerenu od strane Socijalnog vijeća Grada
Preloga.
c) Pomoć u podmirenje komunalne naknade
Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 21/09) u članku 22. i 23. određeni su
kriteriji i kategorije obveznika plaćanja komunalne naknade
koji se mogu osloboditi plaćanja komunalne naknade i to
na slijedeći način:
Članak 22.
U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:
- osobe koje su korisnici prava na naknadu troškova
stanovanja iz socijalne skrbi,
- osobama koje su zbog zdravstvenog stanja duže
vrijeme (više od 3 mjeseca) podvrgnute bolničkom
liječenju, za vrijeme liječenja,
- potvrdu Zavoda za zapošljavanje (o evidenciji u
popis prijavljenih osoba),
Rješenje o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
vrijedi samo za tekuću godinu.
Zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade
podnose se u periodu od 1. do 30. travnja.
Podmirenje komunalne naknade priznaje se u visini
mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili
članova obitelji.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos podmirenja
komunalne naknade iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji podatak
objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko kućanstvo
iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije cijeli broj,
zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos podmirenje komunalne naknade utvrđuje se u
postotku od osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- privremeno nezaposlenom samohranom roditelju za
vrijeme trajanja nezaposlenosti.
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
1. primatelji stalne pomoći,
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
2. staračka domaćinstva (član i dva člana, radno nesposobne osobe),
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade odobrit
će se pod uvjetom da osobe iz stavka 1. ovog članka žive u
zajedničkom domaćinstvu s obveznikom komunalne naknade.
Članak 23.
Plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi:
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2283
- za 50% osnovice
osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
- za 30% osnovice
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
nakon poroda za
- za 50% osnovice
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
1. samca
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
- za 25% osnovice.
Postupak odobravanja pomoći u podmirenju komunalne
naknade može se pokrenuti i po službenoj dužnosti.
Pravo na pomoć u podmirenju komunalne naknade može
se odobriti do iznosa sredstava utvrđenih po kriterijima
prihoda, ako se ocijeni da se samo na taj način može izbjeći
odvajanje djece od roditelja.
Pomoć u podmirenju komunalne naknade odobrava se
na način da se izravno plati Gradu Prelogu.
d) Pomoć u podmirenju grobljanske naknade
Pomoć u podmirenju grobljanske naknade dodjeljuje se
na način i pod uvjetima određenim kao i za dodjelu pomoći
u podmirenju komunalne naknade.
e) Pomoć u podmirenje troškova utroška električne
energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te
drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim
propisima
Pomoć u podmirenju troškova utroška električne energije,
plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova
stanovanja u skladu s posebnim propisima odobrava se
samcu ili članovima kućanstva:
- ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova
kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenje
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava utvrđenih prema
kriterijima za ostvarivanje pomoći za stanovanje iz
ovog Socijalnog plana,
- ako koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora,
- ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan
koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih
potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.
Pravo na pomoć u podmirenje troškova utroška električne
energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima ima samac
ili članovi kućanstva koji koriste stan ili manje veličine od
zadovoljavajućeg i ako prosječni mjesečni prihod samca ili
članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne
prelazi visinu sredstava za uzdržavanje.
Prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva
ne smije prelaziti iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod samca ili članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog
iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo,
koji podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos
120% osnovice
2. obitelj za:
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću
za odmor, nemaju pravo na podmirenje troškova utroška
električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te
drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m 2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe
s invaliditetom 20 % veći (42 m 2), uvećane za 10 m 2 za
svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji
služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje
osnovnih stambenih potreba.
Rješenje o pravu na podmirenje troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te
drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima
donosi Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti i
to u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Grad
Prelog djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge,
na temelju rješenja.
Podmirenje troškova utroška električne energije, plina,
vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja
u skladu s posebnim propisima priznaje se u visini mjesečnog
iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos podmirenja
troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza
smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja u skladu s
posebnim propisima iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji podatak
objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko kućanstvo
Stranica 2284 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije cijeli broj,
zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos podmirenje troškova utroška električne energije,
plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova
stanovanja u skladu s posebnim propisima utvrđuje se u
postotku od osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 50% osnovice
- za 30% osnovice
- za 25% osnovice.
Pomoć u podmirenju troškova utroška električne energije,
plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova
stanovanja u skladu s posebnim propisima odobrava se na
osnovu pismenog zahtjeva kojem treba priložiti:
- uplatnice pojedinih pravnih osoba koje su izvršile
određene usluge,
21. prosinca 2011.
f) Pomoć u podmirenju troškova ogrijeva
Korisnik pomoći za stanovanje iz ovog Socijalnog plana
koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3
drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu ili mu se može odobriti novčani
iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini i na način koji
odlukom odredi Međimurska županija.
2. JEDNOKRATNA POMOĆ
Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju
trenutne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli,
odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti
podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje
ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu,
nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.
Jednokratna pomoć može se priznati do iznosa koji
podmiruje naprijed navedene potrebe. Ako je iznos potrebne
pomoći veći od peterostrukog iznosa osnovice, potrebno je
pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Osnovica za dodjelu jednokratne pomoći iznosi 15,04%
utvrđene proračunske osnovice za obračun naknada i drugih
primanja u Republici Hrvatskoj. Ako iznos osnovica nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Prije odobrenja jednokratne pomoći potrebno je izvršiti uvid u prethodna dugovanja korisnika Gradu Prelogu
i podmiriti iste.
Jednokratne pomoći su:
a) Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova,
b) Pomoć u održavanju stana,
c) Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika,
- ugovor o najmu,
d) Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog
stanja,
- potvrde o prihodima,
e) Jednokratne novčane pomoći,
- izjavu o broju članova kućanstva,
f) Pomoć starijim osobama,
- izvadak iz zemljišne knjige i katastra nekretnina,
g) Pomoć nezaposlenim osobama.
- rješenje o nesposobnosti za rad,
- drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na pomoć za
podmirenje najamnine.
Postupak odobravanja pomoći u podmirenju troškova
utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim
propisima može se pokrenuti i po službenoj dužnosti.
Pomoć u podmirenju troškova utroška električne energije,
plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova
stanovanja u skladu s posebnim propisima može se priznati i
iznad gore navedenih iznosa a najviše do dvostrukog iznosa
osnovice, ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji.
Pomoć u podmirenju troškova utroška električne energije, plina, vode, odvoza smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima može se
odobriti izravno korisniku ili na način da se izravno plati
pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je korisnik dužan plaćati
troškove utroška električne energije, plina, vode, odvoza
smeća, odvodnje te drugih troškova stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
a) Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova i opreme daje
se socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u skladu
s kriterijima i uvjetima određenim pri dodjeli pomoći za
stanovanje.
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova i opreme može
se priznati do iznosa koji podmiruje navedenu potrebu.
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova i opreme
odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj
dužnosti, odlukom Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova i opreme odobrava se uz uvjet stavljanja zabilježbe na imovinu korisnika.
U slučaju da Zavod za socijalnu skrb odobri jednokratnu
pomoć za plaćanje pogrebnih troškova koja se sastoji u pokriću osnovnih troškova pogreba kao i troškove prijevoza
pokojnika, Grad Prelog će preuzeti obvezu podmirenja
preostalih pogrebnih troškova.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova odobrava se
na način da se izravno plati pravnoj ili fizičkoj osobi koja
je korisniku izvršila uslugu.
b) Pomoć u održavanju stana
Pomoć u održavanja stana dodjeljuje se za potrebe
izvođenja hitnih radova na stanu ili kući koji su nužni za
normalno življenje samca ili obitelji.
Pomoć u održavanja stana odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta
za socijalnu skrb Grada Preloga.
Pomoć u održavanje stana može se odobriti i u naravi.
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene vrijednosti
radova koji se trebaju izvesti i ne može iznositi više od
2.000,00 kuna.
c) Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških
bolesnika
Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika
dodjeljuje se kao pomoć u podmirenju pojačanih troškova
vezano uz liječenje iznenadnih, teških bolesti.
Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika
odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj
dužnosti, odlukom Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.
Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika
može se odobriti i u naravi.
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene vrijednosti
nabave lijekova ili usluga koji su nužni i ne može iznositi
više od 2.000,00 kuna.
d) Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog
stanja
Vezano uz problem smanjena nataliteta na području
Republike Hrvatske, a i Međimurske županije, potrebna
je pojačana skrb za obitelji koje imaju troje i više djece, a
težeg su materijalnog stanja. Pomoć se sastoji u pomoći u
kupnji darova, knjiga, pribora, osiguranja, prijevoza djece
tijekom školske godine i organiziranih izleta uz predočenje
uvjerenja o upisu u obrazovnu instituciju.
Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja
odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj
dužnosti, odlukom Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.
Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja
može se odobriti i u naravi.
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene potrebne
pomoći i ne može iznositi više od 2.000,00 kuna.
e) Jednokratne novčane pomoći
Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik novčane
pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli,
odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti
podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje
ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu,
nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.
Broj 21 - Stranica 2285
Jednokratna pomoć može se priznati do iznosa koji
podmiruje naprijed navedene potrebe. Ako je iznos potrebne
pomoći veći od peterostrukog iznosa osnovice, potrebno je
pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Osnovica za dodjelu jednokratne pomoći iznosi 15,04%
utvrđene proračunske osnovice za obračun naknada i drugih
primanja u Republici Hrvatskoj. Ako iznos osnovica nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos jednokratne novčane pomoći utvrđuje se u postotku
od osnovice preračunate u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
- za 50% osnovice
živi sama
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
- za 30% osnovice
živi u obitelji - trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
- za 25% osnovice.
obitelji
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta
za socijalnu skrb Grada Preloga.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti i u naravi.
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene potrebne
pomoći i ne može iznositi više od 2.000,00 kuna.
f) Pomoć starijim osobama
Pomoć starijim osobama predstavlja jednokratnu novčanu pomoć kao poseban oblik pomoći samcu ili obitelji
prigodom uskršnjih i božićnih blagdana.
Pomoć starijim osobama može se dodijeliti:
- umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos
minimalne mirovine
- osobama starijim od 70 godina bez redovitih prihoda.
Iznos jednokratne novčane pomoći određuje gradonačelnik u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna za
tekuću godinu.
g) Pomoć nezaposlenim osobama
Jednokratna pomoć nezaposlenim osobama je poseban
oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji
Stranica 2286 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
su se našli u položaju trenutne materijalne ugroženosti iz
razloga što im je prestao radni odnos.
Pomoć nezaposlenim osobama odobrava se na osnovu
zahtjeva korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta
za socijalnu skrb Grada Preloga.
Pomoć nezaposlenim osobama može se odobriti i u naravi.
21. prosinca 2011.
vice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene potrebne pomoći i ne može iznositi više od 2.000,00 kuna.
120% osnovice
2. obitelj za:
4. POTPORA ZA OBRAZOVANJE
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
90% osnovice
Potpora za obrazovanje je poseban oblik novčane ili
materijalne pomoći samcu ili obitelji koji nisu u mogućnosti
podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su smještaj
djeteta u predškolsku ili neku drugu ustanovu, školovanje
djeteta, troškova prijevoza, nabavke knjiga, neophodne
odjeće i obuće i drugo.
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
Potpora se može priznati do iznosa koji podmiruje
naprijed navedene potrebe. Ako je iznos potpore veći od
peterostrukog iznosa osnovice, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika.
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
Osnovica za dodjelu potpore iznosi 15,04% utvrđene
proračunske osnovice za obračun naknada i drugih primanja
u Republici Hrvatskoj. Ako iznos osnovica nije cijeli broj,
zaokružuje se na cijeli broj.
Potporu za obrazovanje odobrava se na osnovu zahtjeva
korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta za
socijalnu skrb Grada Preloga, kojem treba priložiti:
- izjavu o broju članova domaćinstva,
- presliku porezne prijave za prethodnu godinu ili
porezne kartice,
- potvrde o ukupno isplaćenoj mirovini za prethodnu
godinu,
- saznanjima o eventualnim drugim prihodima članova
domaćinstva,
- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.
Potpore za obrazovanje su:
a) Potpora u podmirenju troškova školovanja
b) Potpora u prehrani u školskim kuhinjama
c) Potpora u pokriću dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi.
a) Potpora u podmirenju troškova školovanja
Potpora u podmirenju troškova školovanja je poseban
oblik novčane ili materijalne pomoći obiteljima čiji su članovi
učenici srednjih škola i fakulteta. Potporom se pokrivaju
troškovi prijevoza i nabave knjiga i pribora.
Pravo na potporu u podmirenju troškova školovanja
imaju članovi kućanstva čiji prosječni mjesečni prihod
članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne
prelazi visinu sredstava za uzdržavanje.
Prosječni mjesečni prihod članova kućanstva ne smije
prelaziti iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog iznosa
relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji
podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osno-
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Pravo na potporu odobrava se na osnovu zahtjeva
korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta za
socijalnu skrb Grada Preloga.
Potpora u podmirenje troškova školovanja može se
odobriti i u naravi.
Iznos pomoći utvrđuje se nakon procjene potrebne
pomoći i izvršenih usluga, odnosno nabavnih vrijednosti.
b) Potpora u prehrani u školskim kuhinjama
Potpora u prehrani u školskim kuhinjama je poseban
oblik novčane pomoći obiteljima čiji su članovi učenici
osnovnih škola i srednjih škola u kojima je organizirana
prehrana za učenike.
Pravo na potporu pomoći u prehrani u školskim kuhinjama
odobrava se na osnovu zahtjeva korisnika ili po službenoj
dužnosti, odlukom Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.
Savjet za socijalnu skrb može odobriti potporu u prehrani
u školskim kuhinjama u potpunosti ili djelomično.
Pravo na potporu u prehrani u školskim ustanovama u
potpunosti imaju djeca u obitelji čiji korisnik ima pravo na
pomoć za uzdržavanje i/ili pomoć u podmirenju najamnine.
Pravo na potporu u prehrani u školskim ustanovama
djelomično imaju djeca u obitelji čiji korisnik ima pravo
na pomoć za stanovanje i/ili:
- dijete razvedenih roditelja težeg imovnog stanja,
- dijete kojemu je umro jedan roditelj,
- dijete jednog roditelja studenta ili učenika.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2287
- učenici težeg imovnog stanja obitelji predloženi od
strane razrednika i uz suglasnost roditelja,
- svako drugo dijete učenik obitelji težeg imovnog
stanja na prijedlog razrednika i uz suglasnost roditelja.
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi djelomično, odnosno 30% ekonomske
cijene predškolskog programa imaju roditelji:
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
- ako je živ jedan roditelj,
c) Potpora u pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi
- ako je jedan roditelj redovni učenik ili redovni
student,
- ako je samohrani roditelj.
Potpora u pokriću dijela ekonomske cijene u predškolskoj
ustanovi je poseban oblik novčane pomoći obiteljima čiji
su članovi djeca koja su smještena u predškolsku ustanovu.
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi odobrava se na osnovu zahtjeva
korisnika ili po službenoj dužnosti, odlukom Savjeta za
socijalnu skrb Grada Preloga.
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi u potpunosti imaju roditelji:
- za treće i svako naredno dijete koje pohađa predškolsku ustanovu,
- ako su oba roditelja redovni učenici ili redovni
studenti,
-
ako primaju pomoć za uzdržavanje.
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi djelomično, odnosno 30% ekonomske
cijene predškolskog programa ima roditelj koji je razveden
i to ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva ne
prelazi iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog iznosa
relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji
podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi u potpunosti imaju roditelji iz obitelji
težeg imovnog stanja i to ako prosječni mjesečni prihod
članova kućanstva ne prelazi iznos pomoći za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog iznosa
relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji
podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
90% osnovice
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
- za 25% osnovice.
Pravo na potporu pokriću dijela ekonomske cijene u
predškolskoj ustanovi djelomično, odnosno 10% ekonomske cijene predškolskog programa ima roditelj za drugo
dijete koje pohađa predškolsku ustanovu i to ako prosječni
mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos pomoći
za uzdržavanje.
Osnovica na temelju koje se utvrđuje prosječni mjesečni
prihod članova kućanstva iznosi 22,5% mjesečnog iznosa
relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo, koji
podatak objavlju Državni zavod za statistiku. Iznos osnovice utvrđuje se na temelju linije siromaštva za samačko
kućanstvo iz prethodne godine. Ako iznos osnovice nije
cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj.
Stranica 2288 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova
kućanstva utvrđuje se u postotku od osnovice preračunate
u novčani iznos i iznosi:
1. samca
120% osnovice
2. obitelj za:
- odraslog člana obitelji 80% osnovice
- dijete do navršene 7. godine
80% osnovice
- dijete od navršene 7. godine
do navršene 15 godine
90% osnovice
- dijete od navršene 15. godine
do 18 godine života, odnosno
mlađi punoljetnik do završetka
redovitog školovanja, a najduže
do navršene 26. godine života 100% osnovice.
Iznosi utvrđen na osnovu ovih kriterija povećavaju se
ako je korisnik:
Red.
br.
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi sama - za 50% osnovice
- odrasla osoba s općom
nesposobnosti za rad koja
živi u obitelji - za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana
trudnoće i rodilja do 2 mjeseca
- za 50% osnovice
nakon poroda za
- dijete u jednoroditeljskoj
obitelji
POMOĆ ZA STANOVANJE
1.1.
POMOĆ U PODMIRENJU NAJAMNINE
1.2.
POMOĆ U PODMIRENJU PRIČUVE
- za 25% osnovice.
IV SREDSTVA U PRORAČUNU GRADA
Proračun Grada Preloga u 2012. godini predviđa izdvajanje u iznosu od 280.000,00 kuna za predviđene oblike
pomoći iz ovog Socijalnog plana i to:
PLANIRANI
IZNOS
VRSTA POMOĆI
1.
21. prosinca 2011.
10.000,00
3.000,00
1.3.
POMOĆ U PODMIRENJU KOMUNALNE NAKNADE
1.4.
POMOĆ U PODMIRENJU GROBLJANSKE NAKNADE
15.000,00
1.5.
POMOĆ U PODMIRENJU TROŠKOVA UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PLINA, VODE,
ODVOZA SMEĆA, ODVODNJE TE DRUGIH TROŠKOVA STANOVANJA U SKLADU S
POSEBNIM PROPISIMA
24.000,00
1.6.
POMOĆ U PODMIRENJU TROŠKOVA OGRIJEVA
26.000,00
2.
JEDNOKRATNA POMOĆ
2.000,00
2.1.
POMOĆ U PODMIRENJU POGREBNIH TROŠKOVA
3.000,00
2.2.
POMOĆ U ODRŽAVANJU STANA
2.000,00
2.3.
POMOĆ U PODMIRENJU TROŠKOVA LIJEČENJA TEŠKIH BOLESNIKA
5.000,00
2.4.
POMOĆ MNOGOČLANIM OBITELJIMA TEŽEG IMOVNOG STANJA
15.000,00
2.5.
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
15.000,00
2.6.
POMOĆ STARIJIM OSOBAMA
25.000,00
10.000,00
2.7.
POMOĆ NEZAPOSLENIM OSOBAMA
3.
POTPORA ZA OBRAZOVANJE
3.1.
POTPORA U PODMIRENJU TROŠKOVA ŠKOLOVANJA
27.000,00
3.2.
POTPORA U PREHRANI U ŠKOLSKIM KUHINJAMA
40.000,00
3.3.
POTPORA U POKRIĆU DIJELA EKONOMSKE CIJENE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
58.000,00
SVEUKUPNO
Osobe koje su radno sposobne, nezaposlene, a primaju
pomoć iz ovog Socijalnog plana, dužne su se uključiti u
uređenje naselja u kojem žive.
Osobama iz prethodnog stavka ponudit će se posao u
visini dobivene pomoći i to jedan radni dan u vrijednosti
od 100,00 kn primljene pomoći.
Onaj korisnik koji odbije ponuđeni posao u određenom
trajanju gubi pravo primanja nove pomoći.
Savjet za socijalnu skrb dužan do kraja ožujka iduće
godine dostaviti Gradskom vijeću izvještaj o utrošenim
sredstvima za 2011. godinu.
280.000,00
V Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Preloga za provođenje ovog Programa.
VI Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”
a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2289
ske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada
Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2011. godine donosi
KLASA: 550-02/11-01/2
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
II IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini
Članak 1.
44.
Temeljem članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09. i 49/11.)
i čl. 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimur-
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1.1. Redovito čišćenje tijela slivnika
Ovim II. izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2011. godini mijenja se i dopunjuje Program održavanja komunalne infrastrukture za
2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 26/10 i 11/11) tako da sada glasi:
PLAN 2011.
1. IZMJENE I 2. IZMJENE I
DOPUNE 2011. DOPUNE 2011.
povećanje /
smanjenje
18.000,00
13.000,00
4.000,00
- 9.000,00
1.2. Izgradnja novih slivnika
9.000,00
5.000,00
2.500,00
- 2.500,00
1.3. Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika
5.000,00
5.000,00
1.500,00
- 3.500,00
7.000,00
85.000,00
86.000,00
+ 1.000,00
1.4.
Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih
okana
1.5. Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jarkova
22.000,00
5.000,00
4.000,00
- 1.000,00
1.6. Redovito održavanje postojećih jarkova
15.000,00
12.000,00
7.000,00
- 5.000,00
1.7. Špricanje dna jarka herbicidima
3.000,00
3.000,00
1.000,00
- 2.000,00
1.8. Čišćenje postojeće kanalizacije
11.000,00
7.000,00
1.000,00
- 6.000,00
90.000,00
135.000,00
107.000,00
- 28.000,00
UKUPNO:
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- prihod od korištenja javnih površina
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog
Skupljanje otpadaka iz koševa - ostala naselja
Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog
Ručno i strojno čišćenje uz rubnike - ostala naselja
Čišćenje parkova 2× godišnje
Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim
mjestima
Održavanje i sadnja cvjetnih gredica - sva mjesta
Održavanje živice u Draškovcu i grmova u
Glavnoj ulici u Prelogu.
Održavanje grmova u ostalim naseljima
Otklon uginulih životinja s javne površine
Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta
Izrada katastra zelenih površina
Košnja područja Obuhvata DPU JUG Prelog gradske površine
Ostalo
UKUPNO:
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi Proračuna
PLAN
2011.
1. IZMJENE I 2. IZMJENE I
DOPUNE 2011. DOPUNE 2011.
povećanje /
smanjenje
11.000,00
3.500,00
18.000,00
6.000,00
12.000,00
402.000,00
15.000,00
5.000,00
25.000,00
6.000,00
10.000,00
352.000,00
16.000,00
5.000,00
20.000,00
6.000,00
16.500,00
265.000,00
+ 1.000,00
0,00
- 5.000,00
0,00
+ 6.500,00
- 87.000,00
38.000,00
50.000,00
61.000,00
+ 11.000,00
55.000,00
45.000,00
120.000,00
+ 75.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
- 500,00
3.000,00
6.000,00
2.500,00
2.000,00
3.000,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.500,00
- 500,00
- 1.000,00
+ 2.500,00
+ 4.500,00
34.000,00
34.000,00
0,00
- 34.000,00
0,00
596.000,00
0,00
557.500,00
0,00
530.000,00
0,00
- 27.500,00
Stranica 2290 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
PLAN
2011.
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
3.1. Čišćenje nogostupa
1. IZMJENE I 2. IZMJENE I
DOPUNE 2011. DOPUNE 2011.
8.000,00
3.2. Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima
3.3. Održavanje prometne signalizacije
21. prosinca 2011.
10.000,00
8.000,00
povećanje /
smanjenje
- 2.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
- 500,00
27.000,00
60.000,00
101.000,00
+ 41.000,00
3.4.
Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje
građevinskog otpada
37.000,00
37.000,00
77.000,00
+ 40.000,00
3.5.
Urbana oprema popravak klupa po parkovima,
popravak i nabava dječjih igrališta
15.000,00
15.000,00
41.000,00
+ 26.000,00
27.000,00
38.000,00
37.000,00
- 1.000,00
3.6. Nabava tabli sa nazivima ulica
3.7. Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
3.8. Montaža i demontaža bina za potrebe Grada
3.9.
3.000,00
3.000,00
500,00
- 2.500,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
- 2.000,00
34.000,00
+ 34.000,00
307.000,00
+ 133.000,00
Ostalo - navodnjavanje javnih površina na
području Grada - sva naselja
UKUPNO:
130.000,00
174.000,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi proračuna
- naknada za koncesije
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
4.1.
Sanacije nerazvrstanih cesta, udarne rupe,
prekopi
PLAN
2011.
1. IZMJENE I 2. IZMJENE I
DOPUNE 2011. DOPUNE 2011.
povećanje /
smanjenje
82.000,00
70.000,00
86.000,00
+ 16.000,00
4.2. Strojno rezanje bankina po mjestima
16.500,00
5.000,00
0,00
- 5.000,00
4.3. Sanacija poljskih putova
15.000,00
64.000,00
81.000,00
+ 17.000,00
4.4. Zimska služba
91.500,00
41.500,00
39.000,00
- 2.500,00
205.000,00
180.500,00
206.000,00
- 24.500,00
UKUPNO:
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi proračuna
PLAN
2011.
5. JAVNA RASVJETA
5.1. Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta
65.000,00
1. IZMJENE I 2. IZMJENE I
DOPUNE 2011. DOPUNE 2011.
55.000,00
45.000,00
povećanje /
smanjenje
- 10.000,00
5.2. Popravak javne rasvjete
66.000,00
50.000,00
57.000,00
+ 7.000,00
5.3. Potrošnja javne rasvjete
440.000,00
440.000,00
355.000,00
- 85.000,00
571.000,00
545.000,00
457.000,00
- 88.000,00
UKUPNO:
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- korištenje prostora elektrana
- ostali prihodi proračuna
R E KAPI T U LAC I JA
DJELATNOST
1.
Odvodnja atmosferskih voda
2.
3.
PLAN 2011.
1. IZMJENE I
DOPUNE 2011.
2. IZMJENE I
DOPUNE 2011.
povećanje /
smanjenje
90.000,00
135.000,00
107.000,00
- 28.000,00
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
596.000,00
557.500,00
530.000,00
- 27.500,00
Održavanje javnih površina
130.000,00
174.000,00
307.000,00
+133.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
DJELATNOST
1. IZMJENE I
DOPUNE 2011.
PLAN 2011.
Broj 21 - Stranica 2291
2. IZMJENE I
DOPUNE 2011.
povećanje /
smanjenje
4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
205.000,00
180.500,00
206.000,00
+ 25.500,00
5.
Javna rasvjeta
571.000,00
545.000,00
457.000,00
- 88.000,00
UKUPNO:
1.592.000,00
1.592.000,00
1.607.000,00
+ 15.000,00
45.
Članak 2.
Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2011. godini stupaju na snagu 8 dana od
dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
Temeljem članka 26. Zakona o vodama (“Narodne novine”,
broj 153/09) i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine donosi
II IZMJENE I DOPUNE
KLASA: 363-05/10-01/43
URBROJ: 2109/14-01-11-3
Prelog, 15. prosinca 2011.
Programa gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2011. godini
Članak 1.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
Mijenja se i dopunjuje Program gradnje komunalnih
vodnih građevina za 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10 i 11/11) tako da sada glasi:
1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
1.
PRELOG - NOVI JUG
2.
PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE
ULICE MATIJE GUPCA U PRELOGU
UKUPNO:
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
2011.
povećanje/
smanjenje
320.000,00
70.000,00
100.000,00
+ 30.000,00
80.000,00
30.000,00
68.000,00
+ 38.000,00
400.000,00
100.000,00
168.000,00
+ 68.000,00
1.2. Građevine za javnu odvodnju
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
2. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA 2011.
NAZIV OBJEKTA
1.
KANALIZACIJA U DRAVSKOJ ULICI,
ULICI MATIJE GUPCA I ULICI DRAGUTINA
TADIJANOVIĆA U PRELOGU
3.000.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
UKUPNO:
3.000.000,00
10.000,00
0,00
- 10.000,00
Članak 2.
Ove II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih
vodnih građevine za 2011. godinu stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
2011.
povećanje/
smanjenje
KLASA: 363-05/10-01/42
URBROJ: 2109/14-01-11-3
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
Stranica 2292 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
46.
21. prosinca 2011.
Članak 1.
Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donosi
Ovim Izmjenama Socijalnog programa Grada Preloga u
2011. godinu mijenja se Socijalni program Grada Preloga
u 2011. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 26/10).
Članak 2.
IZMJENE
Socijalnog programa Grada Preloga
u 2011. godini
NAZIV PROGRAMA
U točci IV. mijenja se “SREDSTVA U PRORAČUNU
GRADA” koja sada glasi:
PLANIRANA
SREDSTVA U 2011.
IZMJENE
I DOPUNE
NOVI PLAN
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
105.000,00
-56.000,00
49.000,00
Pomoć za podmirenje troškova školovanja
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama
40.000,00
0
40.000,00
Pomoć za pokriće dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi
socijalno ugroženim obiteljima
40.000,00
+15.000,00
55.000,00
Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja
15.000,00
0
15.000,00
Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika
5.000,00
0
5.000,00
Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova i grobljanske naknade
5.000,00
+1.600,00
6.600,00
15.000,00
0
15.000,00
Jednokratne novčane pomoći
Pomoć starijim osobama
UKUPNO
Članak 3.
Ove Izmjene Socijalnog programa Grada Preloga stupaju
na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 620-01/10-01/1
URBROJ: 2109/14-01-11-2
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
47.
Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09. i 49/11.)
i čl. 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada
Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2011. godine donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2012. godini
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme koji će se graditi u planskom
20.000,00
0
20.000,00
270.000,00
-59.000,00
210.600,00
razdoblju, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i
Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru na naredno
dvogodišnje razdoblje.
Financiranje objekata i uređaja iz Programa vrši se iz
sljedećih izvora:
- komunalni doprinos
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti
- dijela cijene komunalne usluge koja služi za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Preloga.
- naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
a koja je određena posebnom odlukom
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade, amortizacije na osnovna sredstva, sufinanciranje
građana, itd).
Članak 2.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čini prostorno planska dokumentacija Grada,
politika razvoja Grada, potreba za izgradnjom objekata i
uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama,
te raspoloživim financijskim sredstvima.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture bazira se na tri osnovne skupine gradnje, te četvrtu
skupinu koja sadržava Program javnih zgrada i sakralnih
objekata, te Program prostorni planovi, projekti i parcelacija.
SKUPINA A
Sadržava objekte navedene u programu tablicama od
1-4 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2012. godini od:
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
UKUPNA VRIJEDNOST
1.
javne površine
2.
nerazvrstane ceste
3.
groblja i krematoriji
4.
javna rasvjeta
Broj 21 - Stranica 2293
PLAN 2012.
4.420.000,00 kn
1.000.000,00 kn
13.150.000,00 kn
1.085.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
2.528.000,00 kn
117.000,00 kn
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine A predviđeni su izvori financiranja:
1. komunalni doprinos
2. Proračun Grada
3. naknada za koncesiju
4. drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom
1. JAVNE POVRŠINE
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
NAZIV OBJEKTA
1.
DOGRADNJA NADSTREŠNICE I UREĐENJE PROSTORA
UZ DOM KULTURE PRELOG
3.100.000,00
200.000,00
2.
PJEŠAČKA STAZA - ULICA KRALJA ZVONIMIRA U
DRAŠKOVCU
650.000,00
350.000,00
3.
PJEŠAKA STAZA - UL. KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC
50.000,00
30.000,00
4.
UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU
100.000,00
100.000,00
5.
GRADSKI PARK JUG PRELOG
100.000,00
50.000,00
6.
URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA
85.000,00
80.000,00
7.
UREĐENJE AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA I PARKINGA
KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU
65.000,00
10.000,00
8.
UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZMEĐU CRKVE I ŠKOLE
U DRAŠKOVCU
60.000,00
10.000,00
9.
UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN
50.000,00
10.000,00
10. SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC
10.000,00
10.000,00
11. SPORTSKI PARK ČEHOVEC
10.000,00
10.000,00
12. SPORTSKI PARK MLADOST PRELOG
50.000,00
50.000,00
13. SPORTSKI PARK OPOROVEC
10.000,00
10.000,00
14. SPORTSKI PARK OTOK
15.000,00
15.000,00
15. SPORTSKI PARK ČUKOVEC
10.000,00
10.000,00
16. UREĐENJE PARKA U CENTRU DRAŠKOVCA
55.000,00
55.000,00
4.420.000,00
1.000.000,00
UKUPNO:
2. NERAZVRSTANE CESTE
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT
DETALJNOG PLANA)
7.000.000,00
300.000,00
2.
PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK
4.000.000,00
400.000,00
3.
UREĐENJE DIJELA PROMETNICE ULICE ZDENCI
U CIRKOVLJANU - NASTAVAK
250.000,00
100.000,00
4.
REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE
ULICE U PRELOGU
HC i ŽUC
30.000,00
5.
REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE
ULICE U CIRKOVLJANU
100.000,00
25.000,00
6.
UREĐENJE I SANACIJA ULICE MATIJE GUPCA
I DRAVSKE - MEĐIMURSKE VODE
1.000.000,00
25.000,00
1.
Stranica 2294 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
PLAN
2012.
7.
IZGRADNJA ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
U PRELOGU - MEĐ. VODE
600.000,00
25.000,00
8.
UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA ZVONIMIRA
U PRELOGU
100.000,00
100.000,00
9.
POLJSKI PUTEVI - UREĐENJE I SANACIJA
UKUPNO:
100.000,00
80.000,00
13.150.000,00
1.085.000,00
3. GROBLJA I KREMATORIJI
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
0,00
0,00
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
UKUPNO:
4. JAVNA RASVJETA
NAZIV OBJEKTA
1.
JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG
350.000,00
45.000,00
2.
FINANCIRANJE TRAFOSTANICE U NOVOJ ULICI
U ČEHOVCU
108.000,00
37.000,00
3.
N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC
(ZELENA ULICA)
300.000,00
10.000,00
4.
ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA
JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA
70.000,00
15.000,00
5.
PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE
PODRUČJA GRADA
1.700.000,00
10.000,00
UKUPNO:
2.528.000,00
117.000,00
SKUPINA B
Sadržava objekte navedene u Programu u tablici 5 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2012. godini od:
5.
opskrba plinom
UKUPNA VRIJEDNOST
PLAN 2012.
MEĐIMURJE PLIN
0 kn
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine B predviđeni su izvori financiranja:
1. cijene komunalne usluge
2. naknade za priključenje
3. proračuna jedinice lokalne samouprave
4. naknade za koncesiju
5. drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom
5. OPSKRBA PLINOM
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
1.
IZGRADNJA PLINSKE MREŽE PRELOG - NOVI JUG
MEĐ. PLIN
0
UKUPNO:
MEĐ. PLIN
0
Skupina C
Sadržava objekte u Programu u tablicama 6-9, u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2012. godini od:
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
UKUPNA VRIJEDNOST
Broj 21 - Stranica 2295
PLAN 2012.
6.
prijevoz putnika
0,00 kn
0,00 kn
7.
održavanje čistoće
0,00 kn
0,00 kn
8.
odlaganje komunalnog otpada
2.525.000,00 kn
500.000,00 kn
9.
Za
1.
2.
3.
4.
tržnice na malo
250.000,00 kn
250.000,00 kn
gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine C predviđaju se izvori financiranja:
cijena komunalne usluge
Proračuna Grada
naknade za koncesije
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom
6. PRIJEVOZ PUTNIKA
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
0,00
0,00
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN
2012.
0,00
0,00
UKUPNO:
7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
NAZIV OBJEKTA
UKUPNO:
8. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
1.
PLAN 2012.
SANACIJA SMETIŠTA - GORICE
2.525.000,00
500.000,00
UKUPNO:
2.525.000,00
500.000,00
9. TRŽNICE NA MALO
NAZIV OBJEKTA
1.
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2012.
UREĐENJE KUĆE HABUŠ U PRELOGU
250.000,00
250.000,00
UKUPNO:
250.000,00
250.000,00
SKUPINA D
Sadržava objekte u Programu u tablicama od 10-11, u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2012. godini od:
UKUPNA VRIJEDNOST
10.
javne zgrade i sakralni objekti
11.
Za
1.
2.
3.
5.550.000,00 kn
PLAN 2012.
3.200.000,00 kn
prostorni planovi, projekti, parcelacije
150.000,00 kn
140.000,00 kn
gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine D predviđaju se izvori financiranja:
Proračun Grada Preloga
naknade za koncesiju
drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom
10. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
NAZIV OBJEKTA
1.
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33
PRELOG - KULTURNI CENTAR
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
5.200.000,00
PLAN 2012.
3.000.000,00
Stranica 2296 - Broj 21
2.
3.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC
PLAN 2012.
300.000,00
UREĐENJE PROSTORIJA DVD ČEHOVEC - STARI MLIN
UKUPNO:
150.000,00
50.000,00
50.000,00
5.550.000,00
3.200.000,00
11. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
1.
DETALJNI PROSTORNI PLAN CENTAR PRELOG
2.
IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA
GRADA PRELOGA
UKUPNO:
PLAN 2012.
100.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
140.000,00
R E KAPI T U LAC I JA
PROGRAM GRADNJE
PLANIRANA VRIJEDNOST
INVESTICIJE
PLAN 2012.
1.
JAVNE POVRŠINE
2.
NERAZVRSTANE CESTE
3.
GROBLJA I KREMATORIJI
0.00
0.00
4.
JAVNA RASVJETA
2.528.000,00
117.000,00
5.
OPSKRBA PLINOM
MEĐ. PLIN
0.00
6.
PRIJEVOZ PUTNIKA
0.00
0.00
7.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
0.00
0.00
8.
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
9.
TRŽNICE NA MALO
10. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
11. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE
SVEUKUPNO:
Vrijednost pojedinih radova iz Programa utvrđena je
na temelju približnih potreba i količina i prosječne cijene
građenja uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada.
Članak 4.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini stupa na snagu u roku od 8 dana
od objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
1.000.000,00
1.085.000,00
2.525.000,00
500.000,00
250.000,00
250.000,00
5.550.000,00
3.200.000,00
150.000,00
140.000,00
28.573.000,00
6.292.000,00
KLASA: 363-05/11-01/39
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova
koji obuhvaćaju i ostale troškove, počevši od rješavanja
imovinsko pravnih odnosa, projektiranja, nadzora, te
izvođenja radova.
Opseg poslova na gradnji objekata i uređaja mogu se
mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom gradonačelnika i Gradskog vijeća, a prema priljevu financijskih
sredstava predviđenih kao izvor financiranja.
4.420.000,00
13.150.000,00
48.
Temeljem članka 26. Zakona o vodama (“Narodne novine”,
broj 153/09) i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10.), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2011. godine, donosi
PROGRAM
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2012. godinu
Članak 1.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
Gradnja komunalnih vodnih građevina provodi se prema
slijedećem Programu:
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2297
1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu
NAZIV OBJEKTA
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
2012.
UKUPNO
ZAVRŠETAK
INVESTICIJE
1.
OTOK - STAMBENA ZONA ZAPAD
80.000,00
50.000,00
30.000,00
UKUPNO:
80.000,00
50.000,00
30.000,00
1.2. Građevine za javnu odvodnju
PLANIRANA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
NAZIV OBJEKTA
1.
KANALIZACIJA U DRAVSKOJ ULICI, ULICI
MATIJE GUPCA I ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU
5.500.000,00
SREDSTVA IZ
PROGRAMA IPA
(prekogranična
suradnja)
450.000,00
5.050.000,00
2.
KANALIZACIJSKA MREŽA INDUSTRIJSKE ZONE
PRELOG - ODVOJAK
440.000,00
440.000,00
440.000,00
UKUPNO:
5.940.000,00
890.000,00
5.490.000,00
Izvori financiranja:
1. naknada za priključenje
2. naknada za razvoj
3. Proračun
4. drugi izvori utvrđeni posebnim propisima
5. Vlada Republike Hrvatske i “Hrvatske vode”
Članak 2.
Ovaj Program gradnje komunalnih vodnih građevina u
2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 363-05/11-01/40
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
49.
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11)
i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće
Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2011. godine donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
na području Grada Preloga
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Preloga određuje
se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini za
komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
3. Održavanje javnih površina
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
5. Javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Gradu Prelogu obuhvaća:
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1.1.
Redovito čišćenje tijela slivnika
1.2.
Izgradnja novih slivnika
1.3.
Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika
2012.
UKUPNO
ZAVRŠETAK
INVESTICIJE
PLAN 2012.
9.900,00
14.500,00
5.900,00
Stranica 2298 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
PLAN 2012.
1.4.
Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih okana
32.200,00
1.5.
Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jarkova
37.500,00
1.6.
Redovito održavanje postojećih jarkova
19.000,00
1.7.
Špricanje dna jarka herbicidima
4.300,00
1.8.
Čišćenje postojeće kanalizacije
12.100,00
UKUPNO:
135.400,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- prihod od korištenja javnih površina
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
2.1. Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog
2.2. Skupljanje otpadaka iz koševa ostala naselja
2.3. Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog
2.4. Ručno i strojno čišćenje uz rubnike - ostala naselja
2.5. Čišćenje parkova 2× godišnje
2.6. Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
2.7. Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima
2.8. Održavanje i sadnja cvjetnih gredica - sva mjesta
2.9. Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu
2.10. Održavanje grmova u ostalim naseljima
2.11. Otklon uginulih životinja s javne površine
2.12. Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta
2.13. Izrada katastra zelenih površina
2.14. Košnja područja Obuhvata DPU JUG Prelog - gradske površine
2.15. Ostalo
UKUPNO:
PLAN 2012.
20.000,00
6.000,00
25.000,00
7.000,00
22.000,00
283.500,00
77.500,00
77.500,00
2.500,00
1.000,00
6.000,00
3.000,00
1.000,00
30.000,00
0,00
562.000,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi Proračuna
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
PLAN 2012.
3.1.
Čišćenje nogostupa
3.2.
Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima
3.3.
Održavanje prometne signalizacije
42.500,00
3.4.
Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
43.500,00
3.5.
Urbana oprema popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrališta
31.000,00
3.6.
Nabava tabli sa nazivima ulica
6.500,00
3.7.
Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
3.800,00
3.8.
Montaža i demontaža bina za potrebe Grada
UKUPNO:
10.500,00
1.200,00
13.000,00
152.000,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi Proračuna
- naknada za koncesije
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
PLAN 2012.
4.1.
Sanacije nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi
71.500,00
4.2.
Strojno rezanje bankina po mjestima
19.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2299
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
PLAN 2012.
4.3.
Sanacija poljskih putova
61.500,00
4.4.
Zimska služba
68.000,00
UKUPNO:
220.000,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- ostali prihodi Proračuna
5. JAVNA RASVJETA
PLAN 2012.
5.1.
Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta
72.500,00
5.2.
Popravak javne rasvjete
39.000,00
5.3.
Potrošnja javne rasvjete
411.500,00
UKUPNO:
523.000,00
Izvori financiranja:
- komunalna naknada
- korištenje prostora elektrana
- ostali prihodi Proračuna
R E KAPI T U LAC I JA
DJELATNOST
PLAN 2012.
1.
Odvodnja atmosferskih voda
135.400,00
2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
562.000,00
3.
Održavanje javnih površina
152.000,00
4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
220.000,00
5.
Javna rasvjeta
523.000,00
UKUPNO:
1.592.400,00
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.592.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade, ostalih
prihoda proračuna, prihoda od korištenja javnih površina,
naknade za koncesije - korištenje prostora elektrana.
50.
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i
članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada
Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2011. godine donijelo je sljedeći
Članak 4.
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u
2012. godini na području Grada Preloga stupa na snagu 8
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 363-05/11-01/41
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Preloga
za 2012. godinu
Javne potrebe u kulturi Grada Preloga jesu kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za
Grad Prelog a osobito:
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku
i promicanju kulturnog života.
Javne potrebe u kulturi Grada Preloga za 2012. godinu
utvrđuju se prema prioritetima financiranja kako slijedi:
Stranica 2300 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
I. DOM KULTURE GRADA PRELOGA:
Dom kulture Grada Prelog je ustanova u kulturi koja
organizira kulturne priredbe i manifestacije kao:
Sredstva za rad Kulturno umjetničkih udruga planirana u
Proračunu Grada Preloga za 2012. raspoređuju se odlukama
gradonačelnika i to u iznosu od 133.000,00 kuna.
IV.SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA:
- filmsku djelatnost,
- digitalizacija kina (u skladu sa Nacionalnim programom
razvoja audiovizualnog stvaralaštva, Ministarstva
kulture, HAVCA i jedinica lokalne samouprave u
2012. provodit će se akcija digitalizacije kina).
- tribinu Prelog Petkom,
21. prosinca 2011.
U 2012. godini u Gradu Prelogu održavaju se tradicionalne manifestacije koje su od interesa za Grad Prelog.
Za sufinanciranje navedenih manifestacija u Proračunu
Grada Prelog osiguran je iznos od 122.000,00 kuna.
- koncertnu djelatnost,
- kazališnu djelatnost,
MANIFESTACIJE
- muzejsku djelatnost,
Festival KAM
- promicanje multimedijalne kulture u suradnji sa
obrazovnim institucijama,
- osnivanje i rad Tamburaškog orkestra.
Za navedenu djelatnost, troškove zaposlenika, materijalne
troškove, troškove muzejske djelatnosti, digitalizacije kina
i poslove Doma kulture Grada Preloga u Proračunu Grada
Preloga za 2012. godinu osiguran je iznos od 480.000,00
kuna.
Barokne večeri
10.000,00
Ljeto u Prelogu
20.000,00
Večer uz tamburicu
4.000,00
Priločki folklorni susreti
4.000,00
36.000,00
Seoske igre Čukovec
- nabavu posudbu knjiga i druge građe
4.000,00
4.000,00
Večer poezije
12.000,00
U K UP N O
122.000,00
V. NAKLADNIČKA DJELATNOST
- korištenje knjiga i druge građe u prostoru knjižnice
- obrazovanje korisnika
20.000,00
Rokovo u Draškovcu
Knjižnica i čitaonica Grada Preloga ima slijedeće
djelatnosti:
- pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku
8.000,00
Festival tamburaške glazbe
“Kre Mure i Drave”
Prosinac u Prelogu
II. KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA
- informacijska služba i usluga i usluge rezervacije
PLANIRANA
SREDSTVA U 2012.
Za izdavanje knjiga, časopisa (Pikač, Priločki list, Fotomonografija), grafičke usluge u Proračunu Grada Preloga
osiguran je iznos od 16.000,00 kuna.
- organiziranje raznih programa i događanja
Za navedenu djelatnost i poslove Knjižnice i čitaonice
Grada Preloga u Proračunu Grada Preloga za 2012. godinu
osiguran je iznos od 140.000,00 kuna.
III. KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE:
KULTURNO UMJETNIČKE
UDRUGE
Ku “Seljačka sloga” Prelog
LUDM-a Prelog
IZNOS
PLANIRANIH
SREDSTAVA U 2012.
40.000,00
7.000,00
Pjevački zbor udruge
umirovljenika Prelog
16.000,00
Književni krug Prelog
5.000,00
Priločka amaterska scena
5.000,00
Dječjeg pjevačkog zbora “Maleni”
20.000,00
Tamburaški orkestar
10.000,00
Mažoretkinje
5.000,00
Društvo naša djeca
15.000,00
Akcija Grad prijatelj djece
10.000,00
UKUPNO
133.000,00
VI.OSTALI PROGRAMI I DODATNO
FINANCIRANJE
Na temelju prijava na javni poziv objavljen u rujnu
2011. godine u Proračunu Grad Prelog osigurana su sredstva
i za različite druge programe u kulturi kao što su izrada
spomenika u Cirkovljanu, djelatnost tehničke kulture, rad
Udruga mladih i drugih udruga i pojedinaca koji se bave
djelatnostima u kulturi, u Proračunu Grada Preloga za 2012.
godinu potrebno je osigurati iznos u 40.000,00 kuna.
VII.ZAKLJUČAK
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga utvrđuje
prioritete i sredstva za njihovo ostvarivanje.
Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi Grada
Preloga za 2012. godinu u Proračunu Grada Preloga planiran
iznos od 931.000,00 kuna.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga
za 2012. godinu stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2301
Na području Grada Preloga djeluju slijedeće sportske
udruge:
KLASA: 612-01/11-01/62
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
1. RUKOMETNI KLUB PRELOG
2. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB PRELOG
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
3. RUKOMETNA ŠKOLA PRELOG
4. NOGOMETNI KLUB “MLADOST” PRELOG
5. NOGOMETNI KLUB “ČSK Čehovec” ČEHOVEC
6. NOGOMETNI KLUB OTOK
51.
Temeljem članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine”,
broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka 34. Statuta
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine
donijelo je sljedeći
7. NOGOMETNI KLUB “NAPRIJED” CIRKOVLJAN
8. NOGOMETNI KLUB DRAŠKOVEC
9. NOGOMETNI KLUB HEMUŠEVEC
10. NOGOMETNI KLUB “GALEB” OPOROVEC
11. NOGOMETNI KLUB “ČUKOVEC 77” ČUKOVEC
12. TENIS KLUB PRELOG
13. KOŠARKAŠKI KLUB PRELOG
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Preloga
u 2012. godini
Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje sportskim
aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva Programa javnih
potreba u sportu Grada Preloga.
14. SPEEDWAY KLUB PRELOG
15. DŠR “SPORTIKUS” PRELOG
16. UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE PRELOG
17. NAUTIČKI KLUB PRELOG
18. ŠRD “GLAVATICA” PRELOG
19. ŠRD SMUĐ CIRKOVLJAN
20. ŠRD SLOGA, OPOROVEC
UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA
21. ŠRD SMUĐ DRAŠKOVEC
22. KARATE KLUB “MIHOVIL” PRELOG
Javnim potrebama u sportu za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada utvrđuju se aktivnosti, poslovi i
djelatnosti koje su od značenja za Grad:
Djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Preloga
Djelovanje sportskih udruga kroz MO
Korištenje dvorana
25. STOLNO TENISKI KLUB CIRKOVLJAN
26. STOLNO TENISKI KLUB DRAŠKOVEC-HEMUŠEVEC
28. PLANINARSKO DRUŠTVO, PRELOG
Na području Grada Preloga djeluje 30-tak športskih
udruga.
I. ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
GRADA PRELOGA
Zajednica sportskih udruga Grada Preloga objedinjuje
rad 30-tak sportskih udruga sa područja Grada Preloga.
Sredstva koja su osigurana u Proračunu Grada Preloga
za aktivnosti sportskih udruga Grada Preloga raspoređuju
se unutar Zajednice sportskih udruga Grada Preloga prema
Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava:
Planirana
sredstva u 2012.
Zajednica sportskih udruga Grada
Preloga (sveukupno)
300.000,00
Izvršni odbor Zajednice sportskih
udruga Grada
25.000,00
Raspodjela sredstava prema sportskim klubovima
250.000,00
Projekti (Sportske igre mladih)
24. STRELIČARSKI KLUB PRELOG
27. BICIKLISTIČKI KLUB “PRELOG” PRELOG
Izgradnja i održavanje športskih objekata
23. JUDO KLUB JOKER PRELOG
25.000,00
29. ZMAJARSKI KLUB “RODE” PRELOG
II. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA KROZ MO
Sredstva u Proračunu Grada Preloga osiguravaju se za
rad sportskih udruga sa područja mjesnih odbora i to kroz
proračun mjesnih odbora, koji ih i raspoređuju. Sredstva
se raspoređuju za zadovoljavanje materijalnih uvjeta rada
sportskih udruga i to za potrebe utroška struje, vode, plina,
komunalne naknade, tekuće održavanje i sl.
Materijalni uvjeti rada
športskih udruga
MO Prelog
Iznos planiranih
sredstava za 2012.
100.000,00
MO Čehovec
15.000,00
MO Otok
15.000,00
MO Cirkovljan
15.000,00
MO Draškovec
15.000,00
MO Oporovec
15.000,00
MO Čukovec
SVEUKUPNO
20.000,00
195.000,00
Stranica 2302 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
III. KORIŠTENJE DVORANA
Sredstva iz Proračuna Grada Preloga osiguravaju se za
korištenje sportske dvorane Grada Preloga i drugih sportskih dvorana, a raspoređuju se odlukama gradonačelnika
u iznosu od 60.000,00 kuna.
IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ŠPORTSKIH OBJEKATA
Planirana
sredstva u 2012.
Sportski park Mladost
50.000,00
Sportski park Čehovec
10.000,00
Sportski park Otok
15.000,00
Sportski park Čukovec
10.000,00
Sportski park Draškovec
10.000,00
Sportski park Oporovec
UKUPNO
10.000,00
105.000,00
V. REKAPITULACIJA
Odobreni iznos sredstava za program javnih potreba u
sportu u 2012. godini su:
Plan
2012. godine
1.
Zajednica sportskih udruga
Grada Preloga
300.000,00
2.
Djelovanje sportskih udruga
kroz MO
195.000,00
3. Korištenje dvorane
Izgradnja i održavanje sportskih
4.
objekata
UKUPNO
60.000,00
105.000,00
660.000,00
VI. ZAKLJUČAK
Program javnih potreba u sportu na području Grada
Preloga utvrđuje prioritete u sportu, sportskih projekata,
sredstva za njihovo ostvarivanje kao i sredstva namijenjena
za izgradnju i održavanje sportskih objekata.
Ukupno je za financiranje javnih potreba u sportu Grada
Preloga u 2012. godini u Proračunu Grada Preloga predviđen
iznos od 660.000,00 kuna.
Ovaj Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u
2012. godini stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 620-01/11-01/8
URBROJ: 2109/14-*01-11-01
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
52.
Sredstva iz Proračuna Grada Preloga osiguravaju se
za izgradnju i održavanje sportskih objekata na području
Grada Preloga, a raspoređuju se odlukama gradonačelnika
u iznosu od 105.000,00 kuna.
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
SPORTSKIH OBJEKATA
21. prosinca 2011.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i
članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko vijeće
Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj 15. prosinca
2011. godine, donosi
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga
u 2011. godini
Sukladno odredbama članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/07, 79/07, 38/09 i
127/10 ) analizira se stanje sustava zaštite i spašavanja Grada
Preloga, s posebnim naglaskom na stanje operativnih snaga
zaštite i spašavanja, kao osnova za smjernice angažiranja
u narednom periodu (godini), po sljedećim elementima:
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Preloga imenovan
je Odlukom Gradskog vijeća na 2. sjednici održanoj
13. srpnja 2009. godine, klase: 810-01/09-01/2,
urbroj: 2109/14-01-09-01. Stožer nije timski i
stručno osposobljen za koordinaciju i provođenje
zadaća zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa ili
velikih nesreća, osim osobnim iskustvom svojih
članova. S obzirom na veličinu područja Grada i
valoriziranu Procjenu ugroženosti te izrađenosti
novih elaborata Plana zaštite i spašavanja i Plana
Civilne zaštite Grada Preloga, procjenjuje se da će
Stožer moći obaviti osnovne potrebne zadaće zbog
iskustva članova stožera u rukovođenju akcijama
zaštite i spašavanja u obrani od poplava i pojave
olujnih vjetrova i drugih nepogoda. Posebna stručna
pomoć i koordinacija s više razine potrebna je kod
incidenata sa prolomom brana jezera HE, tehnoloških i RKBN incidenata. Tijekom godine Stožer nije
operativno aktiviran, nije se kolektivno sastajao ali
djelomično da, radi proučavanja i usvajanja novih
planova ZiS.
2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Preloga
imenovano je Odlukom Gradskog vijeća na 2.
sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, klase:
810-01/09-01/1, urbroj: 2109/14-01-09-01. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Preloga imenovano
je sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne
novine”, broj 40/08 i 44/08). Tijekom ove godine
Zapovjedništvo CZ Grada nije operativno aktivirano
niti obučavano. Pripadnici Zapovjedništva proučili
su usvojene dokumente iz oblasti zaštite i spašavanja
Grada Preloga (procjenu i planove) i pojedinačno
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2303
7. Komunalne i druge organizacije koje su uključene
u zaštitu i spašavanje:
učestvovali u njihovoj izradi. Procjenjuje se da su
članovi Zapovjedništva dostatno sposobni za učinkovitu koordinaciju i vođenje sustava Civilne zaštite
Grada.
3. Provedeno je osposobljavanje čelnika, gradonačelnika
Grada Preloga predavanjem o Zakonskoj obvezi,
važnosti, značaju i odgovornosti u području Zaštite
i spašavanja, od strane PU ZS Čakovec (1 dnevno
predavanje). Drugih planskih osposobljavanja u
domeni ZiS nije bilo, osim DVD-a u sustavu vatrogastva.
4. Obzirom da je Grad Prelog temeljne dokumente za
organizaciju sustava zaštite i spašavanja Grada izradio
i usvojio još 2010. godine, u ovoj je izvršen stručni
nadzor od strane inspektorice DUZS. Ocijenjeno je
da je sva dokumentacija izrađena, pravilna i realno
provediva, a da se Plan zaštite i spašavanja Grada i
Plan civilne zaštite dorade po naknadno usvojenim
smjernicama DUSZ. Isto je promptno i učinjeno te
stanje i ažurirano.
Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. sa
ljudskim i materijalnim resursima (vozila i strojevi), aktivno su uključena u zaštitu i spašavanje,
a kao pomoć pridodan im je i komunalni redar. U
aktivnosti zaštite i spašavanja aktivno su uključene i
građevinske firme i privatni poduzetnici sa područja
Grada Preloga i to: EUROBETON d.d. Prelog, GM
MEHANIZACIJA d.o.o., Autoprijevoznik Sinković
Florijan, “GORUPIĆ” USLUGE GRAĐEVINSKOM
MEHANIZACIJOM, Marijan Gorupić”.
8. Zdravstvo: ambulante, zubarske ambulante;
Na području Grada Preloga djeluju četiri liječnička
tima opće prakse, u tijeku je formiranje Hitne medicinske pomoći od 3 tima, te dvije zubarske ambulante
u okviru Doma zdravlja Čakovec, koji će provoditi
zdravstvenu zaštitu stanovništva u slučaju nesreće
ili katastrofe.
9. Veterinarska stanica, veterinari;
5. Na području Grada Preloga djeluje šest (6) Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to DVD Prelog, DVD
Čehovec, DVD Cirkovljan, DVD Čukovec, DVD
Draškovec i DVD Oporovec, koja broje ukupno 266
članova. Dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju
najveću snagu te je moguće u najkraćem mogućem
roku okupiti stotinjak članova na intervenciju. Društva
su dobro opremljena te osposobljena za provođenje
najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja u slučaju
velikih nesreća ili katastrofa.
DVD-ovi su glavna interventna snaga za zaštitu
i spašavanje koja će moći obaviti sve zadaće uz
logističku potporu pripadnika civilne zaštite, ekipa
crvenog križa i redovnih službi. DVD-ovi djeluju
u Vatrogasnoj zajednici Grada Preloga, solidno
su opremljeni i vrlo dobro osposobljeni i za zadaće
zaštite i spašavanja.
6. Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana
je mjerodavnom Odlukom Gradskog vijeća Grada
Preloga. Pripadnici postrojbe kvalitetno su odabrani
od strane predsjednika VMO (inače povjerenika CZ)
uz odabir mlađih godišta i sa završenom vojnom
obukom, te je prijedlog za njihov raspored upućen
PU ZS Čakovec. Grad Prelog očekuje konačnu odluku PU ZS Čakovec (rade u suradnji s Uredom za
obranu) glede ustrojbenog rasporeda za pripadnike
postrojbe CZ Grada Preloga (ukupno 6 timova odnosno
68 pripadnika). S istima će se odmah organizirati
prvotno aktiviranje-jednodnevna smotra, priopćavanje rasporeda, upis rasporeda u vojne knjižice,
upoznavanje sa zadaćama, zapovjednicima i načinima
djelovanja. Ovom predstojećom aktivnosti sustav
ZiS se organizacijski zaokružuje, te slijedi stručno
i vježbovno osposobljavanje pripadnika, opremanje
osobnim i kolektivnim sredstvima, te ocjena operativne
sposobnosti. Do opremanja i osposobljavanja, što je
višegodišnji proces, pripadnici postrojbe težišno će
se angažirati na potpori osposobljenim operativnim
snagama (prvenstveno DVD Grada), te logističkim
zadaćama.
Zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog podrijetla provodi Veterinarska stanica Prelog.
Zaštitu i spašavanje životinja također će provoditi i
individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Veterinarske
stanice Prelog te pripadajućih logističkih snaga. Na
području Grada obavezno se provodi sustav DDD
sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Planovima ZiS Grada razrađene su aktivnosti i način
uključivanja lovačkog društva Prepelica u sustav
kod epidemija i epizotija.
10.Zaštita okoliša
Na području Grada Preloga djeluje tvrtka Švenda
Tarmann Chemie d.o.o. koja posjeduje sve potrebne
dozvole Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša te koncesiju za područje Međimurske županije
za intervenciju i djelovanje u slučaju bilo kakvih
akcidentnih situacija (prometne nesreće, intervencija
u slučaju izlijevanja opasnih tvari u okoliš i sl.).
Tvrtka posjeduje sva potrebna sredstva kao i ekipe za
sanaciju i intervenciju. Također posjeduje i dozvole
za zbrinjavanje i prijevoz opasnih tvari. U slučaju
bilo kakvih akcidentnih situacija ista se firma poziva
na intervenciju na području Grada Preloga.
11. Poljoprivredno dobro ili zadruga;
Na području Grada djeluje Agromeđimurje d.d., Poljoprivredna zadruga Čakovec, te brojni individualni
uzgajivači bilja koji kontinuirano uz pomoć stručne
Savjetodavne poljoprivredne službe Međimurske
županije provode zaštitu bilja.
12. Crveni križ;
Na području Grada djeluje Gradsko društvo crvenog
križa Prelog u okviru Gradskog društva crvenog
križa Čakovec, koje djeluje kao Županijsko društvo.
Organizira se natjecanje iz prve pomoći osnovnih i
srednjih škola. U slučaju većih nesreća i katastrofa
Stranica 2304 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
osnovat će se posebne ekipe prve pomoći, a također
će se organizirati dobrovoljno davanje krvi, dijeliti
pomoć ugroženima što se i konstantno provodi.
13. Ostale udruge;
Sve udruge sa područja Grada Preloga (lovačka
društva, ribička društva, športska društva, i druge)
aktivno će se uključiti u zaštitu i spašavanje. Svi
pripadnici navedenih društava dužni su zadaće zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju
potrebe provoditi pod Zapovjedništvom DVD-a ili
Zapovjednika civilne zaštite. Čelnici ovih udruga
koje su značajne za ZiS upoznati su sa procjenom
ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja.
14. Srednja škola, Osnovne škole i Područna škola;
Posebna briga vodi se o zaštiti djece, a istovremeno
djeca se mogu djelomično aktivno uključiti u provođenje zadaća zaštite i spašavanja i to posebno
na logističkim poslovima i pružanju prve pomoći.
Edukativne aktivnosti s učenicima održavanje su
tijekom godine s sa svim kategorijama učenika (PU
ZS Čakovec, MUP)
15. Redovne službe koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem;
Nastaviti dobru suradnju s poduzećima na području
Međimurske županije (Elektrom Čakovec, Međimurjeplinom Čakovec, Međimurskim vodama, Hrvatskim
vodama, Hidro elektranama), kao i drugima kod
provođenja mjera zaštite i spašavanja. U slučaju
većih nesreća ili katastrofa sve raspoložive jedinice
navedenih službi bit će angažirane na otklanjanju i
saniranju posljedica.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 810-01/11-01/1
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
53.
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te
odredbi Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, broj 40/08 i
44/08), kao i članka 36. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 10/09 i 26/10), Gradsko
vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj 15.
prosinca 2011. godine, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Preloga za 2012. godinu
21. prosinca 2011.
O stanju zaštite i spašavanja na području Grada Preloga
raspravljao je Stožer zaštite i spašavanja Grada Preloga te
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada, te donijelo Analizu
stanja zaštite i spašavanja u Gradu Prelogu u 2011. godini
i predložilo donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za
2012. godinu i to:
1. Članove Stožera ZiS Grada, Zapovjedništva CZ
Grada Preloga te zapovjednike timova postrojbe
CZ upućivati na moguće oblike edukacije i vježbi
organiziranih od strane PU ZS Čakovec ili DUZS.
Potrebno je provesti timsko osposobljavanje Stožera
zaštite i spašavanja Grada Preloga, za sve procijenjene aktivnosti. Osposobljavanje Stožera provest
će se na Županijskoj razini ili na razini Države u
organizaciji Područnog ureda Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
2. Postrojbu CZ opće namjene na području Grada
Preloga, u suradnji s Uredom za obranu Čakovec
popuniti novim obveznicima CZ, za iste pripremiti
mobilizacijske pozive, te izvršiti ažuriranje sistema
pozivanja. Imena pripadnika postrojbe CZ Grada su
selektirana od strane predsjednika VMO (povjerenici
CZ u naseljima) i potrebno je što prije (čeka se raspored istih) početno aktivirati, upoznati sa zadaćama
i načinom djelovanja, te kasnije osposobiti kroz
osnovnu obuku i zajedničku vježbu s pripadnicima
DVD-a.
3. Izraditi Plan opremanja postrojbe CZ osobnom i
skupnom opremom (dinamika po godinama) te Plan
osposobljavanja i uvježbavanja iste. Za početno
opremanje osigurati rukavne oznake za pripadnike
postrojbe CZ (70 komada) te prsluke pripadnika CZ.
U suradnji sa PU ZS nastojati izraditi materijalni
ustroj postrojbe CZ Grada. Za postrojbu CZ već je
nabavljen dio skupne opreme za zaštitu i spašavanje
koji se čuva u prostorima DVD Prelog. Kod daljnje
nabave opreme potrebno je voditi brigu da se nabavi najnužnija osobna oprema, koju će koristiti i
pripadnici DVD-a. Opremu i sredstva CZ treba dati
na korištenje DVD-u, a ista će se voditi na posebnim
listama kao oprema postrojbe CZ.
4. Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi
osposobljavanje svih pripadnika DVD-a. Po mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih
pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja
(zapovjednog ili vodećeg sastava), pod stručnim
vodstvom Zapovjedništva CZ i Stožera ZiS Grada.
5. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj
učenika iz osnovnih škola te Srednje škole Prelog
u suradnji sa Gradskim crvenim križem Prelog i
ravnateljima osnovnih škola i Srednje škole. U
sklopu ukupne aktivnosti crvenog križa nastaviti
sa akcijama dobrovoljnog davanja krvi na području
Grada Preloga;
6. Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.
aktivno uključiti u provođenje akcija zaštite i spaša-
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
vanja. Pored GKP PRE-KOM d.o.o., aktivno uključiti
i građevinske tvrtke EUROBETON d.d. Prelog, GM
MEHANIZACIJA d.o.o., Autoprijevoznik Sinković
Florijan, “GORUPIĆ - USLUGE GRAĐEVINSKOM
MEHANIZACIJOM, Marijan Gorupić” s ljudstvom
i strojevima.
7. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama
koje se u svojoj Redovnoj djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem, kao što su: “Elektra” Čakovec, “Međimurske vode” Čakovec, “Međimurje-Plin” Čakovec,
Hidroelektrane Sjever i drugima.
8. U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje
preventivnih mjera aktivno uključiti zdravstvene
ustanove Zavod za javno zdravstvo ambulante Prelog,
veterinarsku stanicu ili veterinare, poljoprivredno
dobro ili zadruge i slično.
9. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih
mjera, te organizaciju i održavanje vježbi aktivno
uključiti pripadnike udruga, kao što su: lovačko
društvo, ribičko društvo, sportska društva i slično.
10. Poslije početnog aktiviranja i postrojavanja postrojbe CZ Grada, organizirati stručno predavanje
za predstavnike svih struktura sustava ZiS Grada
(zapovjednici timova postrojbe CZ, DVD-a, članovi Stožera ZiS i Zapovjedništva CZ Grada, pravne
osobe Grada od značaja za ZiS, udruge od značaja
za ZiS, i druge) u trajanju od 2 sata, sa spoznajama
procijenjenih ugroza i planovima ZiS i CZ Grada,
njihovom ulogom u sustavu, ulogom informiranja
putem Studija M, i drugo). Ovime implementirati
zasade sustava ZiS u sve strukture Grada i na najširoj
osnovi.
Broj 21 - Stranica 2305
zadaća zaštite i spašavanja, a naročito obavljanja
logističkih poslova.
12. Izvršiti, prema osiguranim sredstvima u Proračunu
Grada Preloga, nabavu najpotrebnije opreme za
postrojbu civilne zaštite i uvesti je u inventurnu
listu, te isto tako ustrojiti i voditi listu zaduženja,
izraditi iskaznicu pripadnika civilne zaštite;
13. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u
epidemijskom obliku u suradnji sa inspekcijskim
službama, veterinarskom stanicom, Zavodom za
javno zdravstvo i drugim službama kontrolirati
već prisutne zarazne bolesti, vodu za piće, promet
namirnica, odlaganje otpada, odlaganje otpadnih,
otrovnih i lako zapaljivih tvari, skladištenje istih, kao
i sprečavanje ostalih opasnosti po ljude, materijalna
dobra i okoliš, te sustavno provoditi mjere DDD;
14. U cilju provođenja zaštite i spašavanja primjenjivati
postojeću dokumentaciju: Plan zaštite od požara i
tehnološke eksplozije za Grad Prelog, Plan zaštite
i spašavanja Grada Preloga i Plan civilne zaštite
Grada Preloga;
15. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Grada Preloga osigurati potrebna financijska
sredstva.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 810-01/11-01/2
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 15. prosinca 2011.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Terezija Božek, ing., v. r.
11. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u osnovnim školama (područnim školama), predškolskim ustanovama,
te po mogućnosti uključivati djecu u provođenje
OPĆINA DEKANOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.
Na temelju članka 1. i članka 20b. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04,
178/04, 38/09 i 70/09) i članka 16. Statuta Općine Dekanovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/09),
Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 21. sjednici održanoj
25. studenoga 2011. godine, donijelo je
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s 1. siječnja 2012. godine, a
objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DEKANOVEC
KLASA: 021-05/11-01/50
URBROJ: 2109/20-11-01
Dekanovec, 25. studenoga 2011.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
Verica Grbavec, v. r.
ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade
u Općini Dekanovec za 2012. godinu
Članak 1.
Vrijednost boda (B) za naplatu komunalne naknade u
2012. godini utvrđuje se u iznosu od 0,15 kuna/m 2/mjesečno.
17.
Na temelju članka 16. Statuta Općine Dekanovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/09), Općinsko
Stranica 2306 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
vijeće Općine Dekanovec na 21. sjednici održanoj 25.
studenoga 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
o izmjenama i dopunama Zaključka o naknadama
za svako novorođeno dijete na području
Općine Dekanovec
Članak 1.
Članak 1. Zaključka o naknadama za svako novorođeno
dijete na području Općine Dekanovec (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 8/08), mijenja se i glasi:
21. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DEKANOVEC
KLASA: 021-05/11-01/52
URBROJ: 2109/20-11-01
Dekanovec, 25. studenoga 2011.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
Verica Grbavec, v. r.
“Naknada u iznosu od 1.000,00 kuna isplaćuje se za svako
novorođeno dijete s prijavljenim prebivalištem i boravištem
na području Općine Dekanovec (naselje Dekanovec).”
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
ODLUKU
45.
Općina Donji Kraljevec na temelju odredbe članka 32.
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne
novine”, broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Donji Kraljevec, a koji je donijela Općina Donji
Kraljevec, Klasa: 021-05/02-02/18, Urbroj: 2109-0602-01, od dana 9. travnja 2002., a na koji je Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost
Klasa: 320-02/02-01/1002, Urbroj: 525-2-02-3/SGT,
od dana 2. prosinca 2002., na 20. sjednici održanoj dana
16. prosinca 2011. godine, donosi sljedeću
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Donji Kraljevec za katastarsku
općinu Donji Hrašćan
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji
Kraljevec u katastarskoj općini Donji Hrašćan, koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Općine Donji Kraljevec
predviđeno za zakup:
1. k.o. Donji Hrašćan
početna
zakupnina kn/ha
trajanje zakupa
godina
r.br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
Ukupno kn
1.
19/1
Pašnjak
15,00
223,30
5
3.349,50
2.
19/2
-//-
15,00
223,30
5
3.349,50
3.
13/1
-//-
2,6296
223,30
5
587,19
4.
243/7
-//-
3,8397
223,30
5
857,41
5.
230/1
-//-
6,5418
223,30
5
1.460,78
43,01
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda
provest će Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec.
Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koju može imati u zakupu jedna osoba
iznosi 15 ha.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu Međimurje i na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku
datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da
se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Kraljevec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javom glasilu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
Broj 21 - Stranica 2307
Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću
Općine Donji Kraljevec u roku od 15 dana računajući od
dana objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim
općinama
k.o. Donji Hrašćan,
Ukupno površina: 43,01 ha
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj sjednici
20. održanoj dana 16. prosinca 2011. donijelo je Odluku
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za k.o. Donji Hrašćan. Predmet zakupa
su nekretnine označene u točci I. ove Odluke i u Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj
provest će Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina Donji
Kraljevec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natječaj
za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj
za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (“Narodne
novine”, broj 52/11).
Ukupna početna cijena pod tč.1. iznosi 3.349,50 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.2. iznosi 3.349,50 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.3. iznosi 587,19 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.4. iznosi 857,41 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.5. iznosi 1.460,78 kuna
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa:320-02/11-01/75
Urbroj:2109-06-11-01
Donji Kraljevec,16.12.2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu Međimurje, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.
Popis katastarskih čestica na natječaju za zakup na području Općine Donji Kraljevec
k.o. Donji Hrašćan
početna
zakupnina kn/ha
trajanje zakupa
godina
r.br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
Ukupno kn
1.
19/1
Pašnjak
15,00
223,30
5
3.349,50
2.
19/2
-//-
15,00
223,30
5
3.349,50
3.
13/1
-//-
2,6296
223,30
5
587,19
4.
243/7
-//-
3,8397
223,30
5
857,41
5.
230/1
-//-
6,5418
223,30
5
1.460,78
43,01
46.
Općina Donji Kraljevec na temelju odredbe članka 32.
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne
novine”, broj 152/08, 63/11), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Kraljevec, a koji je donijela Općina
Donji Kraljevec, Klasa: 021-05/02-02/18, Urbroj: 210906-02-01, od dana 9. travnja 2002., a na koji je Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost
Klasa: 320-02/02-01/1002, Urbroj: 525-2-02-3/SGT,
od dana 2. prosinca 2002.godine, na 20. sjednici održanoj
dana 16. prosinca 2011. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Donji Kraljevec za katastarsku
općinu Donji Hrašćan
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji
Kraljevec
Stranica 2308 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u k.o. Donji Hrašćan
r.br.
k.č.br.
1.
150
2.
kultura
površina/ha
početna zakupnina
kn/ha
Ukupno kn
11.107,80
10.213,62
livada
0,9195
UKUPNO
0,9195
998
livada
0,1015
6.058,80
614,97
999
Oranica
0,4836
8.863,80
4.286,53
1000
Oranica
0,064
8.863,80
567,28
6.058,80
1001
Livada
0,1631
UKUPNO
0,8122
10.231,62
988,19
6.456,97
3.
1040
oranica
0,1979
8.863,80
1.754,15
UKUPNO
1.0101
4.
1114
Oranica
0,1346
8.863,80
1.193,07
1115
Oranica
0,1321
8.863,80
1.170,91
1.754,15
0,2667
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda
provest će Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu
Međimurje i na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum
kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada
se primaju ponude.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Kraljevec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javom glasilu.
2.363,98
privrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na
natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(“Narodne novine”, broj 52/11).
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu Međimurje, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.
Pismene ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću
Općine Donji Kraljevec u roku od 15 dana računajući od
dana objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim
općinama:
1. k.o. Donji Hrašćan, površina 2,1963 ha
Ukupna početna cijena pod tč.1. iznosi 10.213,62
kuna
Ukupna početna cijena pod tč.2. iznosi 6.456,97 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.3. iznosi 1.754,15 kuna
Ukupna početna cijena pod tč.4. iznosi 2.363,98 kuna
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 16. prosinca 2011. donijelo je Odluku
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Donji Kraljevec za k.o. Donji Hrašćan. Predmet prodaje su
nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj
provest će Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina Donji
Kraljevec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljo-
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 320-02/11-01/74
Urbroj: 2109-06-11-02
Donji Kraljevec, 16. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
Popis katastarskih čestica na natječaju za prodaju na području Općine Donji Kraljevec
u k.o. Donji Hrašćan
r.br.
k.č.br.
1.
150
kultura
površina/ha
livada
0,9195
UKUPNO
0,9195
početna zakupnina
kn/ha
Ukupno kn
11.107,80
10.213,62
10.231,62
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
površina/ha
početna zakupnina
kn/ha
r.br.
k.č.br.
2.
998
livada
0,1015
6.058,80
614,97
999
Oranica
0,4836
8.863,80
4.286,53
1000
Oranica
0,064
8.863,80
567,28
6.058,80
1001
kultura
Broj 21 - Stranica 2309
Livada
0,1631
UKUPNO
0,8122
oranica
0,1979
Ukupno kn
988,19
6.456,97
3.
1040
8.863,80
1.754,15
UKUPNO
1.0101
4.
1114
Oranica
0,1346
8.863,80
1.193,07
1115
Oranica
0,1321
8.863,80
1.170,91
1.754,15
0,2667
47.
2.363,98
bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor,
član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog
odbora;
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa (“Narodne novine”, broj 26/11) i članka
32. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Kraljevec na svojoj 20. sjednici održanoj 16. prosinca
2011. donijelo je
- da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom
odboru društva ne bi došao/došla u sukob interesa;
- da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog
natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog
društva.
ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za
članove upravnih tijela i nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Općina
Donji Kraljevec ima udjele
odnosno dionice
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način provedbe javnog
natječaja i uvjeti za članove/članice upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Donji
Kraljevec ima udjele, odnosno dionice.
Članak 3.
Uz prijavu na natječaj osobe koje se prijavljuju na
javni natječaj dostavljaju životopis i potrebne dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke u izvorniku
ili ovjerenom prijepisu.
O nepostojanju okolnosti iz članka 239.st. 2. Zakona o
trgovačkim društvima i okolnostima navedenima u točkama 3.
do 5. članka 2. ove Odluke, podnositelj/podnositeljica prijave
daje izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću,
s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog
tijela, koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije
biti starija od 15 dana.
Članak 2.
Uvjet za člana/članicu nadzornog, odnosno upravnog
odbora trgovačkog društva u kojem Općina Donji Kraljevec ima udjele, odnosno dionice, osim uvjeta propisanih
Zakonom o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj
111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), jesu:
- da osoba ima završen stručni studij ili preddiplomski
sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij;
- da osoba ima najmanje pet godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima u struci;
- da kao član/članica trgovačkog društva, izvršni
direktor/direktorica, član/članica uprave ili član/
članica nadzornog, odnosno upravnog odbora nije
pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili
njegovim vjerovnicima;
- da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta
poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne
Članak 4.
Tekst javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke obvezatno
sadrži podatke:
- uvjete koje kandidati moraju ispunjavati,
- rok za podnošenje prijave,
- popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz
prijavu,
- način objave natječaja.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na internetskoj stranici Općine Donji Kraljevec, “Službenom
glasniku Međimurske županije” i u tjednom tisku.
Članak 5.
Natječaj iz članka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni
upravni odjel Općine Donji Kraljevec koji je dužan provesti
natječaj u roku od 45 dana od dana donošenja zaključka
općinskog načelnika o početku provedbe natječaja.
Stranica 2310 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Općinski načelnik zaključkom će imenovati povjerenstvo
koje će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i pozvati ih na razgovor-intervju. Razgovor-intervju s
kandidatima prijavljenima na javni natječaj provodi općinski
načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.
Na temelju rezultata provedenog postupka povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže načelniku kandidate
za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora društava.
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao
posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih
dijelova nekretnina iz prethodnog stavka ovog članka.
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao
posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih
vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine
plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova
nekretnine iz stavka 2. ovog članka.”
Općinski načelnik utvrđuje prijedlog kandidata iz stavka 4.
ovog članka i prosljeđuje ga Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/11-01/71
UrbrOJ: 2109-06-11-01
Donji Kraljevec, 16. prosinca 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
48.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (“Narodne
novine” broj 153/09) i članka 7. Uredbe o najvišem iznosu
naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine (“Narodne novine”, broj
109/11), članka 7. Uredbe o najvišem iznosu naknade za
priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne građevine (“Narodne novine”, broj 109/11 ), te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Kraljevec, na svojoj 20. sjednici održanoj 16. prosinca
2011. godine, donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE
Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine
Članak 1.
Ispred članka 20. Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine, od 18. ožujka 2011. godine, (u daljnjem
tekstu: Odluka) briše se podnaslov sa sljedećim tekstom:
“1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za
javnu vodoopskrbu”, a članak 20. Odluke mijenja se, tako
da sada glasi:
21. prosinca 2011.
Članak 2.
Ispred članka 21. Odluke, briše se podnaslov sa sljedećim tekstom: “2. Visina naknade za priključenje na vodne
građevine za javnu odvodnju”, a članak 21. Odluke mijenja
se tako da sada glasi:
“NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE IZNOSI:
1. za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske
(bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova
nekretnine:
- 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
2. za stan kao posebni dio nekretnine, površine do
200 m 2 građevinske (bruto) površine:
- 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
3. za stambenu zgradu površine od 200 m 2 do 400
m 2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao
posebnih dijelova nekretnine:
- 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
4. za stan kao posebni nekretnine, površine veće od
200 m 2 građevinske (bruto) površine:
- 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
5. za stambenu zgradu površine preko 400 m 2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
6. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine
do 500 m 2 građevinske (bruto) površine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
7. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine
preko 500 m 2 građevinske (bruto) površine:
- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
“Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i
drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu
odvodnju.
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine,
naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.
9. za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski
odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja,
8. za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove
nekretnina bez obzira na površinu:
- 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane
(javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge
socijalne ustanove i ostale građevine društvene
namjene:
- 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
10. za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu
djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini:
- 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
11. za priključenje zgrada / građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni
i sl.):
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
12. za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog
propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi
bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su
za priključenje:
- 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
Načelnik Općine Donji Kraljevec može utvrditi akcijske
uvjete plaćanja naknade za priključenje za fizičke osobe
(domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem utvrđenog iznosa naknade za priključenje građevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili javnu odvodnju iz prethodnog stavka, najviše
do 20% i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade
za priključenje iz članka 23. ove Odluke, ali najduže do 24
mjesečna obroka.”
Broj 21 - Stranica 2311
ANALIZU
stanja zaštite i spašavanja u Općini Donji Kraljevec
za 2011. godinu
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
1.1. Stožer zaštite i spašavanja za Općinu Donji Kraljevec imenovan je Odlukom Općinskog vijeća
Općine Donji Kraljevec, Klasa: 021-05/09-02/32,
Urbroj: 2109-06-09-01, od 13. srpnja 2009.godine, sukladno članku 5. Pravilnika o mobilizaciji
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(“Narodne novine”, broj 40/08 i 44/08) na prijedlog
općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec.
1.2. Dio članova Stožera zaštite i spašavanja za Općinu Donji Kraljevec je osposobljen za obavljanje
zakonom predviđenih poslova zaštite i spašavanja
(predstavnik PU Međimurske, zapovjednik DVD-a
D. Kraljevec), dio članova Stožera u svom zvanju
obavlja poslove prevencije i zaštite, dio članova
Stožera ima iskustva u radu s civilnom zaštitom
u dugogodišnjem radu na rukovodećim mjestima,
u smislu poznavanja problematike zaštite i spašavanja, kao i administrativnih poslova.
1.3. Postoji motiviranost za timski rad što se pokazalo
u prethodnom razdoblju kao i u razdoblju nakon
stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju.
2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE:
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke od 18. ožujka 2011. godine, ne
mijenjaju se.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/11-01/27
URBROJ: 2109-06-11-01
Donji Kraljevec, 16. prosinca 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
49.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04 i 79/07, 38/09 i 127/10) i
članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Donji Kraljevec na svojoj 20. sjednici održanoj
dana 16. prosinca 2011. godine, donosi
2.1. Sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne
novine”, broj 40/08 i 44/08) općine više ne trebaju
imenovati zapovjedništva CZ. Napominje se da
je Zapovjedništvo CZ za Općinu Donji Kraljevec
imenovano prema starom Pravilniku koji više
nije na snazi.
3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE:
3.1. Usvojena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa
pa će se osnovati postrojba civilne zaštite, koja će
brojiti ukupno 89 obveznika. Na nacrt Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa, Državna uprava
za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Čakovec dala je Suglasnost, Klasa:
810-03/10-04/13, UrBroj: 543-03-01-10-2, od
5. listopada 2010. godine. Procjena ugroženosti
biti je usvojena na 12.sjednici Općinskog vijeća
Općine Donji Kraljevec, koja je održana dana 20.
prosinca 2010.godine.
Do osnivanja nove postrojbe civilne zaštite djelovat
će postrojba CZ koja je osnovana 16. srpnja 2004.
godine.
Stranica 2312 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
3.2. Postrojba CZ nije dovoljno opremljena i nije dovoljno osposobljena za izvršavanje zadaća zaštite
i spašavanja.
3.3. Postojeća oprema CZ uz opremu DVD-a nalazi se
u spremištima DVD-a Općine Donji Kraljevec.
3.4. Općina Donji Kraljevec godišnje, sukladno zakonskom određenju izdvaja sredstva za nabavku
opreme DVD-a kao i opremu CZ koja je na čuvanju
i korištenju kao što je navedeno pod tč. 3.3.
4. VATROGASNA ZAJEDNICA
4.1. Općina Donji Kraljevec nema osnovanu vatrogasnu
zajednicu, već je ista ustrojena na nivou donjeg
Međimurja.
4.2. Postrojbe DVD-a Općine Donji Kraljevec u potpunosti su opremljene sukladno Pravilniku o
minimalnoj tehničkoj opremljenosti DVD-a, a i
osposobljene za spašavanje imovine građana, te
mogu u znatnoj mjeri pomoći i kod spašavanja
ljudi.
21. prosinca 2011.
- Hrvatske vode - u dijelu koji proizlazi temeljem
zakonskih obveza-poplave,
- Međimurske vode d.o.o. Čakovec - u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza-opskrba pitkom vodom,
- Međimurje plin d.o.o. Čakovec - u dijelu koji proizlazi iz zakonskih i drugih obveza-opskrba plinom,
- HEP DP Elektra Čakovec - u dijelu koji proizlazi iz
zakonskih obveza- opskrba električnom energijom,
- Poduzeća i fizičke osobe (obrtništvo) sa sjedištem i
prebivalištem na području Općine Donji Kraljevec u dijelu obveze koje proizlaze iz zakonskih obveza
samozaštite i zaštite stavljanjem na raspolaganje sve
mehanizacije (građevinski i drugi strojevi, prijevozna
sredstva i alati),
- Komunalni radnik Općine Donji Kraljevec-komunalni
radnik između Stožera zaštite i spašavanja i vlasnika
mehanizacije u slučaju potrebe.
8. ZDRAVSTVO
8.1. Na području Općine Donji Kraljevec djeluju:
5. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA TE
OKOLIŠA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA
5.1. Iz Procjene ugroženosti civilnog stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća
i katastrofa za područje Općine Donji Kraljevec
proizišla je potreba za formiranjem postrojbe CZ
za Općinu.
6. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
6.1. Na području Općine Donji Kraljevec djeluje je
šest dobrovoljnih vatrogasnih društava.
6.2. Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Donji Kraljevec osnovane
su vatrogasne postrojbe DVD-a Općine. DVD-i su
formirani po naseljima Općine. Pripadnici DVD-a
redovno se osposobljavaju i dobro su opremljeni. Iz
rečenog proizlazi da su DVD-i interventne snage za
zaštitu i spašavanje. Godišnje izdvajanje (2011g.)
za funkcioniranje DVD-a na području Općine Donji
Kraljevec iznosi 179.000,00 kuna. U organizaciji
DVD-a Općine Donji Kraljevec i osnovnih škola
Općine organiziraju se predavanja (edukacija djece)
u osnovnim školama i prostorijama DVD-a vezano
uz vatrogasnu djelatnost, sprječavanje nastajanja
požara i postupanje u slučaju da se isti dogodi.
- Ambulanta opće prakse u sklopu Doma zdravlja
Čakovec, sa dva doktora i dvije medicinske sestre.
- Jedna medicinska sestra obavlja poslove patronažne
za područje Općine Donji Kraljevec (naselja-D.
Kraljevec, D.Hrašćan, Hodošan) i Općine Goričan.
Druga patronažna sestra obavlja poslove patronažne
(naselja: D. Pustakovec, Sveti Juraj u Trnju, Palinovec) i Grad Prelog (dio).
- Zubna ambulanta sa jednom doktoricom i jednom
medicinskom sestrom te zubnim tehničarom.
8.2. Liječnički tim zadovoljava potrebe stanovništva.
9. VETERINARSKA STANICA
9.1. Na području Općine Donji Kraljevec djeluje Veterinarska stanica Prelog, koja zadovoljava potrebe
kućanstava.
10. POLJOPRIVREDNA SKLADIŠTA:
10.1.U D. Kraljevcu postoji sezonsko skladište poljoprivrednih proizvoda - Otkupno skladište za
žitarice vlasnika Poljoprivredne zadruge Čakovec
sa trgovinom zaštitnih sredstava i repromaterijalom
za poljoprivredu, skladište poduzeća “TONI” d.o.o.
iz D. Kraljevca sa trgovinom zaštitnih sredstava
i repromaterijalom za poljoprivredu, skladište
“Vlado” d.o.o. koja su u privatnom vlasništvu.
7. KOMUNALNA I DRUGA PODUZEĆA KOJA SE
UKLJUČUJU U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:
Skladišta kao otkupne stanice zadovoljavaju potrebe poljoprivrednika s područja Općine Donji
Kraljevec i šire.
7.1 Komunalna i druga poduzeća uključuju se u zaštitu
i spašavanje:
10.2.U Donjem Kraljevcu postoji pogon tvrtke Agromeđimurje d.d. koje ima svoje skladište i hladnjaču.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
11.CRVENI KRIŽ
11.1. Općina Donji Kraljevec godišnje je izdvojila iz
Proračuna (2011.g.) 21.868,20 kuna za potrebe
GO CK Čakovec.
12. OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC I
HODOŠAN, PODRUČNA ŠKOLA PALINOVEC
I SVETI JURAJ U TRNJU
12.1. P odaci:
- Ukupno 326 učenika
- Osnovna škola Donji Kraljevec, ima 113 učenika od
1 do 8 razreda,
- Osnovna škola Hodošan, ima 158 učenika od 1 do
8 razreda,
- Područna škola Palinovec, ima 27 učenika od 1 do
4 razreda,
- Područna škola Sveti Juraj u Trnju, ima 28 učenika
od 1 do 4 razreda,
- Broj učitelja i profesora je ukupno 65 od kojih 23
na puno radno vrijeme,
- ravnatelj, pedagog, tajnik i računovodstvo: (2+1
1/2+1 1/2+1 1/2) =6 1/2,
- broj pomoćnog osoblja (kuharica, domar i čistačice):
(2+2+7)= 11.
- LD Srnjak D. Kraljevec-Goričan
- LD Fazan Hodošan, Donji Hrašćan, Palinovec, Sveti
Juraj u Trnju, Donji Pustakovec,
- Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec,
- Sport za sve Općine Donji Kraljevec,
- DK WIRELESS, Donji Kraljevec
- Stolno teniski klub D. Kraljevec,
- Stolno teniski klub Hodošan
- Teniski klub Donji Kraljevec
13.2.S obzirom da je u svim udrugama, osim Udruge
umirovljenika članstvo uglavnom mlađe životne
dobi, moguće je uključivanje svih članova u
eventualnu akciju zaštite i spašavanja, poglavito
ribolovne udruge i lovačkih društava radi poznavanja terena.
14. ZAKLJUČAK:
14.1.Analiza stanja dostavlja se Općinskom vijeću
Općine Donji Kraljevec na usvajanje.
14.2. Temeljem Analize stanja zaštite i spašavanja Općinsko vijeće donosi Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Donji Kraljevec.
12.2. U Osnovnim i područnim školama izvršeno je
osposobljavanje iz zaštite i spašavanja učenika I.
i II. razreda.
13.UDRUGE:
Broj 21 - Stranica 2313
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
KLASA: 810-01/11-01/3
URBROJ: 2109-06-11-01
Donji Kraljevec, 16. prosinca 2011.
13.1.Ostale udruge koje djeluju na području Općine
Donji Kraljevec:
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
- DVD Donji Kraljevec, Palinovec, D.Hrašćan, Sveti
Juraj u Trnju, Hodošan i D. Pustakovec
- Udruga žena Palinovec
- Udruga žena Donji Pustakovec
- Udruga umirovljenika Općine Donji Kraljevec,
- Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata,
- Kulturno umjetničko društvo Općine Donji Kraljevec,
- Košarkaški klub Općine Donji Kraljevec,
- NK Kraljevčan 38,
- NK Hodošan iz Hodošana,
- NK Mladost Palinovec,
- NK Borac D. Hrašćan,
- ŠRD Črnec Donji Hrašćan,
- ŠRD Šaran Palinovec,
- ŠRD Jezerišće, Sveti Juraj u Trnju
- ŠRD Trnava
- Ekološka udruga “Prode”,
50.
Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona
o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 20. sjednici
održanoj dana 16. prosinca 2011. godine, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Donji Kraljevec
za 2012. godinu
Za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Donji Kraljevec donose se slijedeće
smjernice:
Stranica 2314 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
1. Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa
Općine i Odluci o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene za Općinu Donji Kraljevec u suradnji s
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Čakovec,
izvršit će se raspoređivanje novih vojnih obveznika
u postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine
Donji Kraljevec.
Pripremiti mobilizacijske pozive, te izraditi pozivarski
sustav postrojbe.
Provesti smotru postrojbe, te priopćiti svim obveznicima raspored u postrojbu civilne zaštite.
2. Za daljini razvoj sustava zaštite i spašavanja potrebno
je što prije provesti osposobljavanje Stožera zaštite
i spašavanja, te provesti osposobljavanje postrojbe
civilne zaštite.
3. Za postrojbu CZ nabaviti osnovnu opremu za zaštitu i spašavanje, kao što su: motorne pile, potopne
pumpe, agregati i sl. Opremu i sredstva CZ dati
na korištenje DVD-ima, a istu voditi na posebnim
listama kao opremu postrojbe CZ.
4. Potrebno je planirati provesti (barem jednom godišnje) vježbu zaštite i spašavanja svih pripadnika
organiziranih snaga zaštite i spašavanja.
5. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj
učenika iz osnovne škole u suradnji s Gradskim
Crvenim križem Čakovec i ravnateljem osnovne
škole. Nastaviti sa akcijama dobrovoljnog davanja
krvi na području Općine Donji Kraljevec,
6. U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje preventivnih mjera aktivno uključiti postojeću
ambulantu i veterinarsku stanicu Prelog koja djeluje
na području Općine Donji Kraljevec.
7. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama
koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem: Hrvatske vode, VGO Varaždin (Ispostava
21. prosinca 2011.
Čakovec), “Elektra” Čakovec, “Međimurske vode”
Čakovec, “Međimurje-Plin” Čakovec i drugima.
8. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih
mjera, te organizaciju i održavanje vježbi aktivno
uključiti pripadnike udruga, kao što su: lovačko
društvo, ribičko društvo, sportska društva i slično.
9. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u
epidemijskom obliku u suradnji s inspekcijskim službama, veterinarskom stanicom, Javnim zdravstvom
i drugim službama kontrolirati već prisutne zarazne
bolesti, vodu za piće, promet namirnica, odlaganje
otpada, odlaganje otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih
tvari, skladištenje istih, kao i sprječavanje ostalih
opasnosti po ljude, materijalna dobra i okoliš.
10. Nastaviti sa izgradnjom vodonepropusne kanalizacije
u ostalim naseljima koja se nalaze u vodozaštitnom
području, u svrhu zaštite vodocrpilišta. Kako bi se
spriječilo zagađenje vodotoka, potrebno je izgraditi
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
11. U cilju zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću
dokumentaciju: Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Općine Donji
Kraljevec.
12. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Općine Donji Kraljevec osigurati potrebna
financijska sredstva.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
KLASA: 810-01/11-01/2
URBROJ: 2109-06-11-01
Donji Kraljevec, 16. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Mlinarić, v. r.
OPĆINA DONJI VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
3.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 15. Statuta Općine
Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj
9. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine, donijelo je
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za utvrđivanje i plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
u financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec, a posebno:
- područje zona za plaćanje komunalnog doprinosa u
Općini Donji Vidovec,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti
objekta i uređaja komunalne infrastrukture određena
po m 3 građevine za određenu zonu,
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinosi su javna davanja koja se plaćaju
za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na
kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne
čestice, odnosno investitor, sudjeluje u gradnji objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Donji Vidovec.
Kada je Općina Donji Vidovec investitor gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedene u ovom
članku, ista nema obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Donji Vidovec i to za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblje,
4. javnu rasvjetu.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka, rušenje postojećih
objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i
podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.
OBJEKTI
I UREĐAJI
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Novogradnja
stambene
građevine
Novogradnja
poslovne
građevine
Broj 21 - Stranica 2315
Pod gradnjom i korištenjem objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u smislu ove Odluke razumijeva se građenje
novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih
djelatnosti i korištenje istih, te pribavljanje i uređenje
zemljišta u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i
rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Rješenjem o razrezu komunalnog doprinosa preciznije
se određuje namjena sredstava iz stavka 5. od točke 1. do 4.
ili za pojedinu točku, ovisno o godišnjem programu gradnje ili za već prije započetu gradnju objekata komunalne
infrastrukture.
Članak 3.
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Članak 4.
Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture vrši se iz:
1. komunalnog doprinosa,
2. naknade za koncesiju,
3. Proračuna Općine Donji Vidovec,
4. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.
II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 5.
Područje Općine Donji Vidovec utvrđuju se kao jedinstvena zona za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa.
III. JEDINIČNA VRIJEDNOST, OBRAČUN
KOMUNALNOG DOPRINOSA I IZRAČUN
OBUJMA GRAĐEVINE
Članak 6.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje
se u kunama po obujmu građevine, odnosno m 3 građevine,
kako slijedi:
Dogradnja i
nadogradnja
stambene
građevine
Dogradnja i
nadogradnja
poslovne
građevine
Gospodarske
i pomoćne
građevine
Otvoreni
bazeni, igrališta
i dr. otvorene
građevine
(čl. 31. st. 10.)
JAVNE POVRŠINE
5,00
2,00
5,00
2,00
1,00
2,00
NERAZVRSTANE
CESTE
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
3,00
GROBLJE
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
JAVNA RASVJETA
4,00
4,00
4,00
4,00
1,00
2,00
15,00
12,00
15,00
12,00
4,00
8,00
UKUPNO kn/m³
1. Novogradnjom (točka 1. i 2. tabele) se smatra gradnja
stambene ili poslovne građevine koja se gradi na
praznoj građevnoj parceli ili na mjestu stare srušene
stambene ili poslovne građevine. Pod poslovnom
građevinom smatra se građevina u kojoj se obavlja
bilo koja djelatnost.
2. Dogradnjom i nadogradnjom (točka 3. i 4. tabele)
stambene ili poslovne građevine se podrazumijeva
povećanje površine u odnosu na prijašnju građevinu
koja se dograđuje (i) ili nadograđuje. Pod poslovnom
građevinom smatra se građevina u kojoj se obavlja
bilo koja djelatnost.
Stranica 2316 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
3. Pod gospodarskom građevinom (točka 5. tabele)
podrazumijevaju se manji prostori za držanje životinja do 50 m 2, spremišta poljoprivrednih strojeva i
proizvoda do 50 m 2 i ljetne kuhinje do 16 m 2.
Rokovi plaćanja:
4. Pod pomoćnim građevinama (točka 5. tabele) podrazumijevaju se garaže za osobne automobile veličine
do 24 m 2 ako nisu u sklopu stambene građevine,
spremišta do 20 m 2,
2. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može
zatražiti da plaća svoju obvezu u mjesečnim obrocima u roku godine dana, čija se mjesečna naplata
pojedinog obroka određuje rješenjem o komunalnom
doprinosu.
5. Pod otvorenim građevinama (točka 6. tabele) podrazumijevaju se otvoreni bazeni, otvorena igrališta,
prometnice i druge otvorene građevine.
Obračun komunalnog doprinosa:
1. Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m 3 građevine koja se gradi na
građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja
zbog gradnje nove građevine, ili kada se postojeća
građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni
doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu što se utvrđuje uvidom
u projektnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta
o čemu se sastavlja zapisnik.
2. Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena
igrališta i druge otvorene građevine obračunava se
po m² tlocrtne površine te građevine (odnosno po
m³ na način da se obračuna m² površine pomnoženo
sa 1 m visine).
Utvrđivanje i izračun obujma građevine:
1. Obujam građevine utvrđuje se u m³ (prostornom
metru) kao neto zapremina odnosno zbroj zapremina
pojedinih dijelova građevine koji su zatvoreni tj.
omeđeni s vanjske strane, uvećano za dijelove te
građevine koje nisu zatvorene, ali su natkrivene i
omeđene prema van.
2. Obujam građevine izračunava se prema podacima
(kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se
donosi akt temeljem kojeg se može graditi određena
građevina, a utvrđuje se na temelju važećeg akta o
načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa koji donosi ministar u čijem
je djelokrugu komunalno gospodarstvo.
21. prosinca 2011.
IV.NAČIN, ROKOVI PLAĆANJA I IZDAVANJE
POTVRDE O PLAĆENOM KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Članak 7.
Način plaćanja:
1. Visina i plaćanje komunalnog doprinosa za pojedinog
obveznika utvrđuje se rješenjem, a plaća se na žiro
račun Općine Donji Vidovec.
2. Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Donji Vidovec u postupku
pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj
dužnosti.
3. Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem utvrditi
će plaćanje komunalnog doprinosa u cijelom iznosu
ili u obročnoj otplati.
1. Komunalni doprinos plaća se u cijelosti u roku od
15 dana od dana konačnosti rješenja za obračun
komunalnog doprinosa.
3. Na sve obroke iz stavka 2. točke 2. ovoga članka
zaračunava se kamata u visini kamate na štedne
uloge oročene bez posebne namjene, preko godinu
dana.
4. Na dospjele i neplaćene obroke komunalnog doprinosa iz stavka 2. točke 1. i točke 2. ovoga članka,
obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća
za neplaćene javne prihode.
5. Obvezniku koji plaćanje komunalnog doprinosa
vrši u obrocima, ako ne plati dva mjesečna obroka
uzastopce u rokovima utvrđenim rješenjem iz stavka
1. točka 1. ovoga članka, ostatak neplaćenog iznosa
dospijeva na naplatu odmah u cijelosti.
Potvrda o plaćenom komunalnom doprinosu:
1. Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu izdaje
Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Vidovec.
2. Potvrda iz prethodnog stavka izdaje se kada je za
građevinu izvršena uplata iznosa po rješenju o komunalnom doprinosu.
Članak 8.
Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za
građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture
koje će Općina Donji Vidovec graditi u skladu s
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture,
5. obvezu Općine Donji Vidovec u razmjernom povratu
sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga
članka i ostvareni priliv sredstava.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava
upravno tijelo iz članka 7. stavka 1. točke 2. ove Odluke u
postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati
poreza na dohodak, odnosno dobit.
Protiv rješenja iz članka 7. stavka 1. točke 2. može
se izjaviti žalba upravnomu tijelu Međimurske županije
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva (Upravni
odjel za gospodarstvo i zaštitu okoliša).
Članak 9.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost
Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec i sam snositi
troškove građenja nerazvrstane ceste, te mu se ti troškovi
priznaju u iznos komunalnog doprinosa.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Uvjeti gradnje nerazvrstane ceste iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuju se posebnim ugovorom između obveznika
komunalnog doprinosa i Općine Donji Vidovec.
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
4.
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 125/08 i 21/10) i članka
15. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Vidovec na svojoj 7. sjednici održanoj 13. kolovoza
2010. godine, donijelo je
Članak 10.
ODLUKU
U cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa građevine iz članka 2. stavka 4. ove Odluke.
Općinsko vijeće Donji Vidovec može posebnom odlukom osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja
komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine
namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine
za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su
u vlasništvu Općine Donji Vidovec kao i investitore koji
grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec može, ako je to
interesu Općine Donji Vidovec i njezinih građana, posebnom odlukom uz određene uvjete, djelomično ili potpuno
oslobađati od plaćanja komunalnog doprinosa kada se radi
o gradnji poduzetničkih objekata u poduzetničkim zonama.
Članak 11.
U cijelosti se oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa investitor koji si prvi puta rješava vlastito stambeno
pitanje, a ima prijavljeno mjesto prebivališta na području
Općine Donji Vidovec.
VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 12.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa
iz članka 10. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2.
stavka 5. osigurat će se u Proračunu Općine Donji Vidovec
iz sredstava poreznih i drugih raspoloživih prihoda.
Broj 21 - Stranica 2317
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Vidovec
Članak 1.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Donji Vidovec, KLASA: 021-05/10-01/216 URBROJ:
2109/7-10-01.
Članak 2.
Stupanjem na snagu Programa raspolaganja iz članka
1. ove Odluke prestaje važiti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec, KLASA: 021-05/0601/257, URBROJ: 2109/7-06-01, koji je Općinsko vijeće
Općine Donji Vidovec donijelo na svojoj sjednici održanoj
10. rujna 2006. godine.
Članak 3.
Ova Odluka čini sastavni dio Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a objavit će
se i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/10-01/217
URBROJ: 2109/7-10-01
Donji Vidovec, 13. kolovoza 2010.
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 13.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/10-01/146
URBROJ: 2109/7-10-01
Donji Vidovec, 29. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, p.p. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201
Stranica 2318 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
KLASA: 320-02/10-01/1848
URBROJ: 525-09-1-0848/11-3
Zagreb, 14. srpnja 2011.
Temeljem odredbe članka 30. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08, 21/10 i 63/11),
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja daje
SUGLASNOST
na Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za Općinu Donji Vidovec koje je
Općinsko vijeće usvojilo na 7. sjednici dana 13. kolovoza 2010.
godine, Klasa: 021-05/10-01/216, Urbroj: 2109/7-10-01.
Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za Općinu Donji Vidovec
sastavni su dio ove Suglasnosti.
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.
21. prosinca 2011.
lokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u
izradi prostornog plana;
- rok za izradu DPU-a, odnosno njihovih pojedinih
faza;
- izvori financiranja izrade DPU-a.
Pravna osnova za izradu i donošenje DPU
Članak 3.
1. odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji te
izmjene i dopune (“Narodne novine”, broj 76/07,
38/09, 55/11 i 90/11):
- odredba članka 26. stavak 1.,
- odredba članka 76.,
- odredba članka 100. stavak 7.
2. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 14/06) odredba članka 198. PPUO
Donji Vidovec kojim je propisana obveza izrade
Detaljnog plana uređenja za prostor “Poduzetničke
zone -jug Donji Vidovec”.
Prostorni obuhvat DPU
Članak 4.
5.
Temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07), te članka
15. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni vjesnik Međimurske županije” broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Vidovec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25.
kolovoza 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja
“Poduzetničke zone - jug Donji Vidovec”
Članak 1.
Pristupa se izradi Detaljnog plana uređenja “Poduzetničke
zone - jug Donji Vidovec” (u daljnjem tekstu DPU); kao
neizgrađenog građevinskog područja naselja Donji Vidovec
za isključivo gospodarsku namjenu.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuje se:
- pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana
uređenja “Poduzetničke zone - jug Donji Vidovec”
(u daljnjem tekstu DPU);
- prostorni obuhvat DPU-a;
- ocjena stanja u obuhvatu DPU-a;
- ciljevi i programska polazišta;
- potrebne stručne podloge za izradu DPU-a;
- način pribavljanja stručnih rješenja;
- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
posebnih geodetskih podloga;
- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima,
koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
dokumente) za izradu DPU-a iz područja svog dje-
Granice prostornog obuhvata DPU-a, definirane su
kartografskim prikazom br. 4 Građevinsko područje naselja Donji Vidovec, a obuhvaćaju katastarske čestice 6006,
6007 i 6008.
Površina prostornog obuhvata iznosi cca 15,90 ha.
Ocjena stanja u obuhvatu DPU
Članak 5.
Prostor obuhvata DPU-a je neizgrađeno građevinsko
područje naselja Donji Vidovec koje je u južnom dijelu
PPUO Donji Vidovec planirano kao zona gospodarske
namjene - malo i srednje poduzetništvo.
Područje Detaljnog plana uređenja obuhvaća poljoprivredno zemljište, koje nije opremljeno komunalnom,
energetskom, telekomunikacijskom i ostalom infrastrukturom. Sjevernim rubom zone prolazi državna cesta D-20
Čakovec-Prelog-Donja Dubrava, Južnim rubom uz odvodni
kanal HE Donja Dubrava prolazi lokalna cesta L-20039,
zapadnim rubom zone prolazi mjesna spojna cesta dviju
prije navedenih cesta.
Područjem prolazi magistralni srednjetlačni plinovod
- međumjesna mreža, a uz cestu D-20 magistralni vodoopskrbni cjevovod Ø400.
Prostor obuhvata nalazi se u području Nacionalne
ekološke mreže Međimurske županije (“Narodne novine”,
broj 109/07).
Ciljevi i programska polazišta
Članak 6.
Ciljevi donošenja DPU-a su:
- izgradnja i razvoj suvremene gospodarske zone,
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
- poticanje ulaganja domaćeg i inozemnog kapitala,
- kvalitetniji gospodarski razvoj Općine po načelima
održivog razvoja,
- definiranje uvjeta gradnje za bio plinsko postrojenje
i termoelektranu na šumsku biomasu,
- solarnu energanu i staklenike za potencijalnog ulagača.
Posebnu pažnju posvetiti mišljenjima, stavovima, preporukama i prijedlozima iznesenim u prethodnim raspravama
i javnoj raspravi o nacrtu prijedloga odnosno prijedloga
DPU-a te ona koja su u skladu s navedenim ciljevima i
programskim polazištima ugraditi u DPU.
Potrebne stručne podloge za izradu DPU
Članak 7.
Ne procjenjuje se potrebnim izrada posebnih stručnih
podloga za izradu DPU-a. Koristit će se studije izrađene
na županijskoj razini, koje imaju utjecaj na planiranje
prostora. Postupak izrade može se provestii temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će
dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima
iz svog djelokruga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
Izrada DPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj
za izradu dokumenata prostornog uređenja ili ovlaštenom
arhitektu koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog planiranja u postupku provedenom sukladno Zakonu
o javnoj nabavi.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
posebnih geodetskih podloga
Članak 9.
DPU će se izraditi na posebnoj geodetskoj podlozi, na
katastarskom planu (plan sa visinskim prikazom s uklopljenim
katastarskim planom) u mjerilu 1:1000 izrađen od pravne
osobe registrirane za geodetske poslove i ovjeren od Državne
geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Čakovec.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima,
koje daju zahtjeve
Članak 10.
Tijela i osobe koje će svojim podacima, planskim
smjernicama i propisanim dokumentima iz područja svog
djelokruga sudjelovati u izradi DPU-a su:
1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec
2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GRADNJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec
3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Broj 21 - Stranica 2319
4. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KONZERVATORSKI
ODJEL U VARAŽDINU
Gundulićeva 2, 42 000 Varaždin
5. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU
PRIRODE
Savska ulica 41, 10000 Zagreb
6. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,
Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb
7. MUP, POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA,
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
J. Gotovca 7, 40 000 Čakovec
8. HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA ZA SLIVNO PODRUČJE “MEĐIMURJE’’
I. Mažuranića 2, 40 000 Čakovec
9. MEĐIMURSKE VODE D.O.O.
Matice Hrvatske 10, 40 000 Čakovec
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec
11. HEP, OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
d.o.o. ELEKTRA ČAKOVEC
Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec
12. MEĐIMURJE PLIN D.O.O.
Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec
13. HRVATSKE CESTE D.O.O. ZAGREB
Kralja Petra Kerešimira IV 25, 42 000 Varaždin
14. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Prema posebnim propisima određena tijela i pravne
osobe s javnim ovlastima, moraju u svojim zahtjevima
odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne
i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u
obuhvatu DPU-a.
Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka
obvezne dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je 30 dana
od dana kada su zaprimile takav zahtjev. Ako u tom roku
tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve, planske smjernice
i propisane dokumente, smatrat će se da ih nemaju.
Rok za izradu DPU, odnosno pojedinih faza
Članak 12.
Obavijest javnosti o izradi DPU bit će objavljen najkasnije u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi
istog u javnom tisku ili na lokalno uobičajni način.
Rok za izradu nacrta prijedloga DPU-a je 60 dana od
dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi u koji rok ne
ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje podataka navedenih
u prethodnom stavku.
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima
provest će se u toku izrade nacrta prijedloga plana sa rokom
trajanja od 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.
Stranica 2320 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom prijedloga DPU nositelj izrade DPU pripremit će i dostaviti
načelniku na utvrđivanje prijedloga plana za javnu raspravu.
Objava javne rasprave o Prijedlogu DPU objavit će se
u roku od 8 dana od dana utvrđivanja Prijedloga DPU-a u
“Službenom glasniku Međimurske županije” i dnevnom
tisku., a početak javne rasprave utvrđuje se sa rokom od 8
dana od dana objave oglasa javne rasprave. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja prijedloga i primjedbi na
Prijedlog DPU određuje se u trajanju od 30 dana od dana
početka javne rasprave.
Nositelj izrade DPU s odgovornim voditeljem izrade
DPU priprenit će Izvješće o javnoj raspravi u roku od 8
dana od isteka javne rasprave.
Nositelj izrade DPU izradit će Nacrt konačnog prijedloga DPU te ga uputiti na pribavljanje mišljenja propisanih
člankom 94. Zakona, sa rokom od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec odlučit će o
donošenju DPU-a nakon dostave materijala Konačnog
prijedloga DPU-a.
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja
DPU-a utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod
uvjetima propisanim zakonom.
Izvori financiranja izrade DPU
Članak 13.
Sredstva za izradu ovog Plana osigurana su temeljem
članka 59. Zakona, odnosno iz drugih izvora, a prema
odredbama ugovora o financiranju izrade DPU-a.
Završne odredbe
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom vjesniku Međimurske županije”.
21. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01/265-16
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 25. kolovoza 2011.
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Željko Dolenec, v. r.
6.
Općina Donji Vidovec na temelju Odluke Vlade Republike
Hrvatske o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave
i Gradu Zagrebu za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je
po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište (KLASA:
941-06/11-01/01, URBROJ: 5030125-11-1), a koju je Vlada
Republike Hrvatske donijela na svojoj sjedici održanoj
17. ožujka 2011. godine, te odredbi članka 32. stavka 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”,
broj 152/08, 21/10 i 63/11), Općinsko vijeće Općine Donji
Vidovec na 12. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Donji Vidovec koje je po uporabnom
svojstvu poljoprivredno zemljište
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec, k.o. Donji Vidovec,
koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište:
k.o. Donji Vidovec
r. br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
početna zakupnina
trajanje zakupa
1.
1357/29
Oranica
4,4572
1.880,94
5 godina
1357/32
Oranica
4,0351
1.702,81
5 godina
1357/159
Oranica
1,3909
586,96
5 godina
1318/2
Oranica
0,0745
31,44
5 godina
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za
obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Općine Donji
Vidovec, a Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu u listu
“MEĐIMURJE” i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži
oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu, te upozorenje da se od tog datuma računa rok za dostavljanje
ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Vidovec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj sjednici 12. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011. godine,
donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec za k.o. Donji Vidovec.
Predmet zakupa su nekretnine označene u točci I. ove Odluke, a koje su u naravi neizgrađeno građevinsko zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište. Javni natječaj provest će Povjerenstvo za provođenje
natječaja za obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup
i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i
Općine Donji Vidovec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je Općinsko vijeće
Općine Donji Vidovec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade
na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(“Narodne novine”, broj 52/11).
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu “MEĐIMURJE”, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću
Općine Donji Vidovec u roku od 15 dana računajući od dana
objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskoj
općini Donji Vidovec:
1. k.o.Donji Vidovec
Broj 21 - Stranica 2321
KLASA: 021-05/11-01/265-10
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 25. kolovoza 2011.
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Željko Dolenec, v. r.
7.
Općina Donji Vidovec na temelju odredbe članka 32.
stavka 2. i članka 52. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08, 21/10 i 63/11),
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec, a koji je donijela Općina Donji Vidovec, KLASA:
021-05/10-01/216, URBROJ: 2109/7-10-01, od dana 13.
kolovoza 2010. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost, KLASA:
320-02/10-01/1848, URBROJ:525-09-1-0848/11-3, od dana
14. srpnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Donji
Vidovec, na sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011.
godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Donji Vidovec koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec predviđeno za zakup
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji Vidovec u katastarskoj općini Donji Vidovec, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
na području Općine Donji Vidovec predviđeno za zakup:
Ukupno površina: 9,9577 ha
Ukupna početna cijena 4.202,15 kn
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
k.o. Donji Vidovec
r. br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
početna zakupnina
trajanje zakupa
1.
6160 Dio
oranica
3,4743
1.466,15
20 godina
6164 Dio
oranica
8,3443
3.521,29
20 godina
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za
obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Općine Donji
Vidovec, a Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu u listu
“MEĐIMURJE” i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku
datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje
da se od tog datuma računa rok za dostavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Vidovec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011. godine, donijelo
je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Vidovec koje je Programom raspo-
Stranica 2322 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
laganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Općine Donji Vidovec predviđeno za zakup za k.o.
Donji Vidovec. Predmet zakupa su nekretnine označene u
točci I. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji
je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Povjerenstvo
za provođenje natječaja za obavljanje poslova vezanih
uz davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države i Općine Donji Vidovec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je Općinsko vijeće
Općine Donji Vidovec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade
na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(“Narodne novine”, broj 52/11).
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu “MEĐIMURJE”, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću
Općine Donji Vidovec u roku od 15 dana računajući od dana
objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskoj
općini Donji Vidovec:
1. k.o.Donji Vidovec
Ukupno površina: 11,8186 ha
21. prosinca 2011.
KLASA: 021-05/11-01/265-10
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 25. kolovoza 2011.
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Željko Dolenec, v. r.
8.
Općina Donji Vidovec na temelju odredbe članka 32.
stavka 2. i članka 52. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08, 21/10 i 63/11),
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji
Vidovec a koji je donijela Općina Donji Vidovec, KLASA:
021-05/10-01/216, URBROJ: 2109/7-10-01, od dana 13.
kolovoza 2010. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost KLASA:
320-02/10-01/1848, URBROJ: 525-09-1-0848/11-3, od dana
14. srpnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Donji
Vidovec, na sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011.
godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Donji Vidovec koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec predviđeno za prodaju
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji Vidovec u katastarskoj općini Donji Vidovec, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
na području Općine Donji Vidovec predviđeno za prodaju:
Ukupna početna cijena 4.987,44 kn
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
k.o. Donji Vidovec
r. br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
početna cijena
1.
1357/34
livada
0,2956
2.984,97
2.
1357/134
oranica
0,1216
1.796,40
3.
1358/2
livada
0,2885
2.913,27
4.
1378/9
pašnjak
0,0213
151,36
5.
1386/2
livada
0,0379
382,71
6.
1431
livada
0,3489
3.523,19
7.
1506
oranica
0,0712
1.051,84
8.
1536/2
livada
0,0553
558,42
9.
1865/2
livada
0,0583
588,71
10.
1867/4
oranica
0,1358
2.006,17
11.
2067/2
livada
0,1492
1.506,62
12.
2067/3
livada
0,1849
1.867,12
13.
2068
livada
0,0773
780,57
14.
2106/5
livada
0,8456
8.538,87
15.
2106/41
oranica
0,0924
1.365,02
16.
2148
oranica
0,1193
1.762,42
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2323
r. br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
17.
2206/1
livada
0,5884
5.941,66
18.
2207/2
oranica
0,1000
1.477,30
19.
2208/6
livada
0,0719
726,05
20.
2482
oranica
0,1257
1.856,97
21.
2506
livada
0,1106
1.116,84
22.
2574
oranica
0,1834
2.709,37
23.
2726/2
oranica
0,3377
4.988,84
2726/3
oranica
0,1270
1.876,17
3622
livada
0,0511
516,01
3623
livada
0,0941
950,22
25.
3654
oranica
0,1268
1.873,22
26.
4113/1
oranica
0,0907
1.339,91
27.
4670
oranica
0,1651
2.439,02
28.
5335
oranica
0,0377
556,94
5335
oranica
0,0378
558,42
29.
5534
oranica
0,2010
2.969,37
30.
5708
livada
0,0252
254,47
31.
6016 Dio
oranica
0,3168
4.680,09
32.
6109/4
oranica
0,2928
4.325,53
33.
6125
pašnjak
0,1579
1.122,04
24.
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za
obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Općine Donji
Vidovec, a Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu u listu
“MEĐIMURJE” i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku
datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje
da se od tog datuma računa rok za dostavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Vidovec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
početna cijena
na području Općine Donji Vidovec koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
na području Općine Donji Vidovec predviđeno za prodaju
za k.o. Donji Vidovec. Predmet prodaje su nekretnine
označene u točci I. ove Odluke i u Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za obavljanje poslova vezanih
uz davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države i Općine Donji Vidovec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je Općinsko vijeće
Općine Donji Vidovec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade
na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(“Narodne novine”, broj 52/11).
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu “MEĐIMURJE”, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Pismene ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom
vijeću Općine Donji Vidovec u roku od 15 dana računajući
od dana objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskoj
općini Donji Vidovec:
1. k.o.Donji Vidovec
Ukupno površina: 6,1448 ha
Ukupna početna cijena 74.056,61 kn
Stranica 2324 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost
KLASA: 320-02/10-01/1848, URBROJ: 525-09-1-0848/11-3,
od dana 14. srpnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine
Donji Vidovec, na sjednici održanoj dana 25.kolovoza 2011.
godine, donosi sljedeću
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01/265-10
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 25. kolovoza 2011.
ODLUKU
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Željko Dolenec, v. r.
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Donji Vidovec koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec predviđeno za ostale namjene
9.
Općina Donji Vidovec na temelju odredbe članka 32.
stavka 2. i članka 52. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08, 21/10 i
63/11), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Donji Vidovec, a koji je donijela Općina Donji Vidovec,
KLASA: 021-05/10-01/216, URBROJ: 2109/7-10-01, od
dana 13. kolovoza 2010. godine, a na koji je Ministarstvo
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec u katastarskoj općini Donji Vidovec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Donji Vidovec predviđeno za
ostale namjene:
k.o. Donji Vidovec
r. br.
k.č.br.
kultura
površina/ha
1.
6109/1 D
oranica
7,2564
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za
obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Općine Donji
Vidovec, a Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu u listu
“MEĐIMURJE” i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku
datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje
da se od tog datuma računa rok za dostavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Donji Vidovec
u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
donošenja.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj sjednici 12. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2011. godine,
donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Donji Vidovec za k.o. Donji Vidovec.
Predmet zakupa su nekretnine označene u točci I. ove Odluke
i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost.
početna zakupnina trajanje zakupa
3.062,20
napomena
20 godina
Javni natječaj provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za obavljanje poslova vezanih uz davanje u zakup
i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i
Općine Donji Vidovec.
Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je Općinsko vijeće
Općine Donji Vidovec temeljem Pravilnika o početnoj cijeni
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade
na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(“Narodne novine”, broj 52/11).
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu listu “MEĐIMURJE”, kao i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.
Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću
Općine Donji Vidovec u roku od 15 dana računajući od dana
objave u javnom glasilu.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskoj
općini Donji Vidovec:
1. k.o.Donji Vidovec, površina 7,2564
Ukupno površina: 7,2564 ha
Ukupna početna cijena: 3.062,20 kuna
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/11-01/265-10
URBROJ: 2109/7-11-01
Donji Vidovec, 25. kolovoza 2011.
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Željko Dolenec, v. r.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
10.
Broj 21 - Stranica 2325
- površine određene za povrat imovine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 125/08 i 21/10) i članka
15. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Donji Vidovec na svojoj 7. sjednici održanoj 13.kolovoza
2010. godine, donijelo je
- površine poljoprivrednog zemljišta određene za
prodaju,
- površine poljoprivrednog zemljišta određene za
dugogodišnji zakup,
- površine poljoprivrednog zemljišta određene za
zakup,
PROGRAM
- površine poljoprivrednog zemljišta određene za
ostale namjene.
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Donji Vidovec
I. OPĆE ODREDBE
II. UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
Članak 2.
Članak 1.
Ovim Programom određuje se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Vidovec (u daljnjem tekstu: “poljoprivrednim zemljištem”).
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem zasniva se na
podacima koji se odnose na:
- ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
- dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države,
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji Vidovec prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za
katastar Čakovec, Ispostava Prelog, iznosi 2.018.478 m/2,
a od čega se 230.538 m/2 nalazi u granicama građevinskog
područja naselja Donji Vidovec, a 1.787.940 m/2 poljoprivrednog zemljišta nalazi se izvan granica građevinskog
područja naselja Donji Vidovec i isto je obuhvaćeno ovim
Programom.
Površine poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog
članka prema kulturi obuhvaćaju:
Tablica 1.
Oranice
Livade
Pašnjaci
Ostalo
Ukupno m/2
1.175.773 m/2
256.431 m/2
47.005 m/2
308.731 m/2
1.787.940 m/2
Članak 3.
Podaci o površinama poljoprivrednog zemljišta navedeni
u članku 2. ovog Programa obuhvaćaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u K.O. Donji Vidovec
koje se prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji
Prostorni plan uređenja Općine Donji Vidovec (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 14/06) nalaze izvan
granica građevinskog područja.
Članak 4.
Područja poljoprivrednog zemljišta navedena u članku
2. i 3. ovog Programa iskazana su u popisu poljoprivrednih
katastarskih čestica, te kopijama katastarskih planova koji
su sastavni dio ovog Programa.
Vidovec raspolagala je u obliku zakupa i potvrda o korištenju
poljoprivrednog zemljišta.
IV.POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT
Članak 6.
Pri Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu već
su rješavani postupci za povratom oduzete imovine za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i isti su
okončani.
V. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU
III. DOSADAŠNJE RASPOLAGANJE
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Članak 7.
Članak 5.
Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Donji Vidovec, Općina Donji
Za potrebe prodaje poljoprivrednog zemljišta u Općini
Donji Vidovec određuju se površine poljoprivrednog zemljišta kako slijedi:
Tablica 2.
Oranice
Livade
Pašnjaci
Ostalo
Ukupno m/2
51.220 m/2
59.429 m/2
11.898 m/2
450 m/2
122.997 m/2
Stranica 2326 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 8.
Površine iz članka 7. ovog Programa određuju se za
prodaju radi poticanja poljoprivrede na području Općine
Donji Vidovec.
Ne određuje se maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec, koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu, fizičkoj ili pravnoj osobi.
21. prosinca 2011.
VI. POVRŠINE ODREĐENE ZA DUGOGODIŠNJI
ZAKUP
Članak 9.
Za potrebe dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u Općini Donji Vidovec određuju se površine
poljoprivrednog zemljišta kako slijedi:
Tablica 4.
Oranice
Livade
Pašnjaci
Ostalo
Ukupno m/2
927.243 m/2
197.002 m/2
31.855 m/2
302.775 m/2
1.458.875 m/2
dovec, koja se može dati u dugogodišnji zakup obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu, fizičkoj ili pravnoj osobi.
Članak 10.
Površine poljoprivrednog zemljišta namijenjenog za
dugogodišnji zakup, dat će se u dugogodišnji zakup na rok
od 50 godina.
VII. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP
Članak 11.
Za potrebe zakupa poljoprivrednog zemljišta u Općini
Donji Vidovec određuju se površine poljoprivrednog zemljišta kako slijedi:
Ne određuje se maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji Vi-
Tablica 5.
Oranice
Livade
Pašnjaci
Ostalo
Ukupno m/2
118.186 m/2
-
-
-
118.186
Članak 12.
Površine poljoprivrednog zemljišta namijenjenog za
zakup, dati će se u zakup na rok od 20 godina.
Ne određuje se maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Donji
Vidovec, koja se može dati u zakup obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, fizičkoj ili pravnoj osobi.
VIII. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE
NAMJENE
Članak 13.
Za potrebe ostale namjene poljoprivrednog zemljišta u
Općini Donji Vidovec određuju se površine poljoprivrednog
zemljišta kako slijedi:
Tablica 6.
Oranice
Livade
Pašnjaci
Ostalo
Ukupno m/2
79.124 m/2
-
3.252 m/2
5.506 m/2
87.882 m/2
Članak 14.
Površine poljoprivrednog zemljišta namijenjenog za
ostale namjene koristit će se u svrhu sporta i rekreacije.
IX. OSTALO
privredno zemljište, u slučaju ako se za istu ukaže potreba
od važnog interesa za Općinu Donji Vidovec i Republiku
Hrvatsku, a naročito vezanu uz gospodarski razvoj.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Pri raspolaganju poljoprivrednim zemljištem vodit će se
računa da se očuva njegova prostorna cjelovitost.
Članak 16.
Svaki Ugovor o dugogodišnjem zakupu ili zakupu može
se raskinuti za svaku katastarsku česticu ili njezin dio, poljo-
Članak 17.
U slučaju povrata oduzete imovine prijašnjim vlasnicima
i dodjele zamjenskog zemljišta ili provedbe zamjendbenih
ugovora, Ugovor o zakupu se raskida i to za onu površinu
koja je vraćena novom vlasniku, a s dosadašnjim zakupcem
potpisat će se aneks ugovora o zakupu za preostalu površinu
poljoprivrednog zemljišta.
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 18.
Za sve odnose koji nisu uređeni ovim Programom vrijede
odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne
novine”, broj 152/08 i 21/10) i drugih relevantnih zakona.
Broj 21 - Stranica 2327
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/10-01/216
Urbroj: 2109/7-10-01
Donji Vidovec, 13. kolovoza 2010.
Članak 19.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomislav Horvat, v. r.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINA MALA SUBOTICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
37.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Mala
Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije,” broj
10/09), Općinsko vijeće Mala Subotica, na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 8. prosinca 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Mala Subotica za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
6 Prihodi poslovanja
7.014.500,00
-2.083.430,02
4.931.069,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.312.680,00
-190.000,00
1.122.680,00
Konto
NAZIV
3 Rashodi poslovanja
3.903.399,00
123.026,01
4.026.425,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.953.781,00
-2.191.217,76
1.762.563,24
470.000,00
-205.238,27
264.761,73
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
Konto
Izmjene
i dopune
NAZIV
u kunama
Povećanje
smanjenje
Plan
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zamova
470.000,00
-163.899,40
Izmjene
i dopune
306.100,60
Neto financiranje (8 - 5)
-470.000,00
163.899,40
-306.100,60
Ukupno prihodi i primici
8.327.180,00
-2.273.430,02
6.053.749,98
Višak prihoda iz prethodnih godina
0,00
41.338,87
41.338,87
Sveukupno prihodi i primici
8.327.180,00
-2.232.091,15
6.095.088,85
Ukupno rashodi i izdaci
8.327.180,00
-2.232.091,15
6.095.088,85
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i izdataka i to:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
6
Prihodi poslovanja
7.014.500,00
-2.083.430,02
4.931.069,98
61
Prihodi od poreza
3.107.000,00
-371.500,00
2.735.500,00
611
Porez i prirez na dohodak
2.800.000,00
-340.000,00
2.460.000,00
Stranica 2328 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
6111
NAZIV
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
61111 011 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
61315 011 Porez na korištenje javnih površina
6134
Povremeni porezi na imovinu
61341 011 Porez na promet nekretnina
61342 011 Ostali povremeni porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
61453 011 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
2.800.000,00
-340.000,00
2.460.000,00
2.800.000,00
-340.000,00
2.460.000,00
177.000,00
-11.500,00
165.500,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
152.000,00
-16.500,00
135.500,00
150.000,00
-15.000,00
135.000,00
2.000,00
-1.500,00
500,00
130.000,00
-20.000,00
110.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
6146
Ostali porezi na robu i usluge
60.000,00
-20.000,00
40.000,00
61469
Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge
60.000,00
-20.000,00
40.000,00
60.000,00
-20.000,00
40.000,00
2.225.000,00
-1.445.000,00
780.000,00
2.225.000,00
-1.445.000,00
780.000,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
2.200.000,00
-1.440.000,00
760.000,00
1.500.000,00
-1.000.000,00
500.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
700.000,00
-440.000,00
260.000,00
63322 011 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
300.000,00
-300.000,00
0,00
052
61469-1 011 POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH
I BEZALKOHOLNIH PIĆA
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
633
Pomoći iz proračuna
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
63311 011 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
6332
63321 Kapitalne pomoći iz proračuna
011 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
63322
63322-1 052 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA
200.000,00
60.000,00
63322-2 200.000,00
-200.000,00
0,00
371.000,00
-11.113,22
359.886,78
8.386,78
052 KAPITALNE DONACIJE ŽUC-a
260.000,00
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
2.000,00
6.386,78
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
7.386,78
7.386,78
0,00
7.386,78
7.386,78
64132 011 Kamate na depozite po viđenju
6416
Prihodi od dividendi
64162 011 Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim
društvima u javnom sektoru
642
Prihodi od nefinancijske imovine
369.000,00
-17.500,00
351.500,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
350.000,00
-45.000,00
305.000,00
64221
Prihodi od zakupa nekretnina
130.000,00
-5.000,00
125.000,00
130.000,00
-5.000,00
125.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
64221-1 011 PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA (STANOVI)
64222 011 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
64225 011 Prihodi od zakupa poslovnih objekata
150.000,00
-40.000,00
110.000,00
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
19.000,00
27.500,00
46.500,00
64231 011 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda
i eksploataciju mineralnih sirovina
16.000,00
29.000,00
45.000,00
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
6423
64236 042 Spomenička renta
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2329
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
1.296.500,00
-252.816,80
1.043.683,20
5.000,00
0,00
5.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
5.000,00
0,00
5.000,00
011 Prihod od prodaje državnih biljega
5.000,00
0,00
5.000,00
65139 652
Prihodi po posebnim propisima
636.500,00
-199.399,40
437.100,60
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
300.000,00
-225.899,40
74.100,60
65221 011 Vodni doprinos
65229 011 Ostali prihodi vodnog gospodarstva
6524
65241 Doprinosi za šume
011 Doprinosi za šume
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
6.500,00
1.500,00
8.000,00
6.500,00
1.500,00
8.000,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
330.000,00
25.000,00
355.000,00
65268
Ostali prihodi za posebne namjene
330.000,00
10.000,00
340.000,00
120.000,00
5.000,00
125.000,00
40.000,00
20.000,00
60.000,00
120.000,00
-15.000,00
105.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
65268-1 031 Grobna naknada
65268-2 031 Ostali nespomenuti prihodi
65268-4 031 Prihod o povrata sredstava za sufinaciranje prijevoza
65268-5 031 Prihod od naknade za rad - naplata slivne vodne
naknade
65269 011 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
031
653
Komunalni doprinosi i naknade
655.000,00
-53.417,40
601.582,60
6531
Komunalni doprinosi
100.000,00
-40.000,00
60.000,00
043 Komunalni doprinosi
100.000,00
-40.000,00
60.000,00
6532
65311 Komunalne naknade
550.000,00
-38.417,40
511.582,60
65321
Komunalne naknade
550.000,00
-38.417,40
511.582,60
-40.000,00
360.000,00
65321-1 031 Komunalna naknada - fizičke osobe
400.000,00
65321-2 031 Komunalna naknada - pravne osobe
150.000,00
1.582,60
151.582,60
5.000,00
25.000,00
30.000,00
5.000,00
25.000,00
30.000,00
6533
65331 Naknade za priključak
031 Naknade za priključak za plin i vodu
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
681
Kazne i upravne mjere
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
6819
Ostale kazne
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
1.312.680,00
-190.000,00
1.122.680,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
1.312.680,00
-190.000,00
1.122.680,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava
1.252.680,00
-190.000,00
1.062.680,00
7111
Zemljište
1.252.680,00
-190.000,00
1.062.680,00
62.680,00
0,00
62.680,00
68191 031 Ostale nespomenute kazne
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
71111 071 Poljoprivredno zemljište
71112 071 Građevinsko zemljište
1.190.000,00
-190.000,00
1.000.000,00
712
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
60.000,00
0,00
60.000,00
7122
Koncesije
60.000,00
0,00
60.000,00
71221 041 Koncesije
Ukupno prihodi
60.000,00
0,00
60.000,00
8.327.180,00
-2.273.430,02
6.053.749,98
Stranica 2330 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
3
Rashodi poslovanja
3.903.399,00
123.026,01
4.026.425,01
31
Rashodi za zaposlene
1.001.499,00
-62.515,00
938.984,00
311
Plaće (Bruto)
857.113,00
-53.613,00
803.500,00
3111
Plaće za redovan rad
839.113,00
-58.613,00
780.500,00
31111
Plaće za zaposlene
839.113,00
-58.613,00
780.500,00
011 Plaće za zaposlene
289.113,00
-22.113,00
267.000,00
31111-01 011 PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA
540.000,00
-53.000,00
487.000,00
31111-02 011 PLAĆE DJELATNIKA - JAVNI RADOVI
10.000,00
16.500,00
26.500,00
31111 Plaće u naravi
18.000,00
5.000,00
23.000,00
011 Dnevni obroci
18.000,00
5.000,00
23.000,00
3112
31126 312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
134.386,00
-1.902,00
132.484,00
31213 011 Darovi
313
Doprinosi na plaće
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
72.238,00
-998,00
71.240,00
011 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
72.238,00
-998,00
71.240,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
62.148,00
-904,00
61.244,00
31321 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
54.178,00
1.012,00
55.190,00
31329 011 Ostali doprinosi
7.970,00
-1.916,00
6.054,00
1.464.500,00
128.098,72
1.592.598,72
47.000,00
-13.000,00
34.000,00
8.000,00
-4.000,00
4.000,00
31311 3132
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
32111 011 Dnevnice za službeni put u zemlji
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
32115 011 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
3.000,00
0,00
3.000,00
24.000,00
-2.000,00
22.000,00
011 Naknade za prijevoz na posao i s posla
24.000,00
-2.000,00
22.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
011 Seminari, savjetovanja i simpoziji
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
294.500,00
12.000,00
306.500,00
43.000,00
6.000,00
49.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00
250.500,00
3212
32121 3213
32131 3214
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Ostale naknade troškova zaposlenima
32141 011 Naknada za korištenje privatnog automobila
u službene svrhe
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
32211 011 Uredski materijal
32212 011 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige
i ostalo)
32219 011 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
3223
Energija
249.500,00
32231
Električna energija
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
42.000,00
-12.000,00
30.000,00
32231-01 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA MALA SUBOTICA
031
32231-02 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA DRŽIMUREC
STRELEC
8.000,00
-3.000,00
031 5.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2331
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
32231-03 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
ŠTEFANEC
8.500,00
-2.000,00
6.500,00
45.000,00
0,00
45.000,00
11.000,00
2.000,00
13.000,00
14.000,00
-1.000,00
13.000,00
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
031
32231-15 011 JAVNA RASVJETA - PALOVEC
4.000,00
031
32231-14 011 JAVNA RASVJETA - SVETI KRIŽ
1.500,00
031
32231-13 011 JAVNA RASVJETA - ŠTEFANEC
2.500,00
031
32231-12 011 JAVNA RASVJETA - DRŽIMUREC-STRELEC
15.000,00
031
32231-11 011 JAVNA RASVJETA - MALA SUBOTICA
11.500,00
Izmjene
i dopune
031
32231-05 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
PALOVEC
3.500,00
Povećanje
smanjenje
031
32231-04 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
SVETI KRIŽ
Plan
17.000,00
-3.000,00
14.000,00
031
32231-16 011 JAVNA RASVJETA PIŠKOROVEC
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
031
32233 011 Plin
70.000,00
10.000,00
80.000,00
32234 011 Motorni benzin i dizel gorivo
12.000,00
2.000,00
14.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
823.000,00
86.002,98
909.002,98
3225
32251 Sitni inventar i auto gume
011 Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
37.000,00
2.000,00
39.000,00
32311 011 Usluge telefona, telefaksa
24.000,00
1.000,00
25.000,00
32313 011 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
13.000,00
1.000,00
14.000,00
60.000,00
82.746,48
142.746,48
60.000,00
82.746,48
142.746,48
Usluge promidžbe i informiranja
40.000,00
10.000,00
50.000,00
011 Ostale usluge promidžbe i informiranja
40.000,00
10.000,00
50.000,00
450.000,00
-38.211,23
411.788,77
15.000,00
6.000,00
21.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
32322 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
3233
32339 3234
Komunalne usluge
32341 011 Opskrba vodom
32343 011 Deratizacija i dezinsekcija
32349
Ostale komunalne usluge
32349-01 011 ČIŠĆENJE SNIJEGA
40.000,00
-271,23
39.728,77
395.000,00
-43.940,00
351.060,00
50.000,00
-18.940,00
31.060,00
031
32349-02 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
MALA SUBOTICA
2.000,00
-2.000,00
0,00
40.000,00
-28.000,00
12.000,00
32349-04 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
PALOVEC
2.000,00
-2.000,00
0,00
32349-05 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
DRŽIMUREC-STRELEC
2.000,00
-2.000,00
0,00
32349-03 011 Odvodnja oborinskih voda
Stranica 2332 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
32349-06 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
ŠTEFANEC
14.000,00
0,00
14.000,00
90.000,00
4.000,00
94.000,00
40.000,00
3.000,00
43.000,00
031
32349-10 011 Izdaci za održavanje groblja naselja
Držimurec-Strelec i Piškorovec
74.000,00
031
32349-09 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PALOVEC
1.000,00
031
32349-08 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GROBLJA MALA
SUBOTICA I BENKOVEC
73.000,00
Izmjene
i dopune
031
32349-07 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
SVETI KRIŽ
Povećanje
smanjenje
Plan
42.000,00
3.000,00
45.000,00
031
32349-11 011 NAKNADA TROŠKOVA KOMUNALNOG
REDARA
40.000,00
-2.000,00
38.000,00
3236
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
32369 Zdravstvene i veterinarske usluge
011 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
165.000,00
32.706,73
197.706,73
120.000,00
-20.000,00
100.000,00
32372 011 Ugovori o djelu
32373 011 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
25.000,00
14.706,73
39.706,73
32375 011 Geodetsko-katastarske usluge
20.000,00
38.000,00
58.000,00
Računalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
011 Ostale računalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
39.000,00
-239,00
38.761,00
3238
32389 3239
Ostale usluge
32391 011 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja
i uvezivanja i slično
30.000,00
1.519,00
31.519,00
Ostale nespomenute usluge
9.000,00
-1.758,00
7.242,00
9.000,00
-1.758,00
7.242,00
32399
32399-01 011 Slivna vodna naknada
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
8.000,00
8.000,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
32412 011 Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
300.000,00
35.095,74
335.095,74
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
120.000,00
8.135,41
128.135,41
32911
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela i upravnih vijeća
120.000,00
8.135,41
128.135,41
32911 011 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela i upravnih vijeća
80.000,00
-10.000,00
70.000,00
32911-01 011 Troškovi izbora za VMO
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
18.135,41
18.135,41
16.000,00
4.546,33
20.546,33
32911-02 011 Troškovi izbora za romsku nacionalnu manjinu
3292
32922 011 Premije osiguranja ostale imovine
16.000,00
4.546,33
20.546,33
Reprezentacija
30.000,00
5.000,00
35.000,00
011 Reprezentacija
30.000,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
129.000,00
19.414,00
148.414,00
3293
32931 3294
32941 Premije osiguranja
Članarine
011 Tuzemne članarine
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2333
u kunama
Konto
Izvor
32999
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
129.000,00
19.414,00
148.414,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
25.000,00
65.000,00
32999-01 011 Ostali izdaci za potrebe MO
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
32999-02 011 JVP - usluge središnjeg društva
37.000,00
0,00
37.000,00
32999-03 011 Troškovi nabave darova za predškolsku
i školsku djecu
22.000,00
-586,00
21.414,00
34
Financijski rashodi
55.000,00
53.544,00
108.544,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
30.000,00
6.000,00
36.000,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
30.000,00
6.000,00
36.000,00
34235 011 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih
financijskih institucija izvan javnog sektora
30.000,00
6.000,00
36.000,00
343
Ostali financijski rashodi
25.000,00
47.544,00
72.544,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
4.000,00
-500,00
3.500,00
4.000,00
-500,00
3.500,00
1.000,00
-800,00
200,00
1.000,00
-800,00
200,00
20.000,00
48.844,00
68.844,00
32999 34312 011 Usluge platnog prometa
3433
34333 Zatezne kamate
011 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
34343
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
34343-01 011 Zeleni plan
34349 011 OSTALI RASHODI - sredstva od prodaje stanova
20.000,00
-20.000,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
68.844,00
68.844,00
35
Subvencije
10.000,00
5.082,60
15.082,60
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
10.000,00
5.082,60
15.082,60
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
10.000,00
5.082,60
15.082,60
10.000,00
5.082,60
15.082,60
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
542.400,00
42.600,00
585.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
542.400,00
42.600,00
585.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
35231 011 Subvencije poljoprivrednicima
302.400,00
42.600,00
345.000,00
37212 011 Pomoć obiteljima i kućanstvima
150.000,00
65.000,00
215.000,00
37215 011 Stipendije i školarine
152.400,00
-22.400,00
130.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
3722
37221 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
240.000,00
0,00
240.000,00
38
011 Sufinanciranje cijene prijevoza
Ostali rashodi
830.000,00
-43.784,31
786.215,69
381
Tekuće donacije
830.000,00
-48.784,31
781.215,69
3811
Tekuće donacije u novcu
830.000,00
-48.784,31
781.215,69
30.000,00
0,00
30.000,00
38112 011 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
38114 011 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
25.000,00
-15.000,00
10.000,00
Tekuće donacije sportskim društvima
495.000,00
-43.784,31
451.215,69
011 Tekuće donacije sportskim društvima
95.000,00
0,00
95.000,00
120.000,00
-3.850,00
116.150,00
38115
38115 38115-01 011 Dotacija za DVD
38115-02 011 Dotacija za kulturu
35.000,00
5.000,00
40.000,00
38115-03 011 POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA
30.000,00
2.065,69
32.065,69
38115-04 011 DOTACIJA NK DINAMO - adaptacija svlačionica
50.000,00
0,00
50.000,00
Stranica 2334 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
38115-05 011 DOTACIJA DVD DRŽIMUREC-STRELEC
(dogradnja garaže)
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
38115-06 011 Dotacija za adaptaciju svlačionica NK Spartak
40.000,00
0,00
40.000,00
38115-07 011 Dotacija DVD Mala Subotica za adaptaciju objekta
20.000,00
0,00
20.000,00
38115-08 011 Dotacija NK Omladinac Držimurec-Strelec svlačionice
20.000,00
0,00
20.000,00
38115-09 011 Dotacija DVD Palovec - uređenje vježbališta
30.000,00
-7.000,00
23.000,00
38115-10 011 Dotacija NK Eko - dogradnja svlačionica
30.000,00
-30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
210.000,00
20.000,00
230.000,00
Ostale tekuće donacije
70.000,00
-10.000,00
60.000,00
011 Ostale tekuće donacije
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
38115-7 011 Troškovi žetvene ophodnje
38117 011 Tekuće donacije građanima i kućanstvima
38119
38119 20.000,00
0,00
20.000,00
38119-02 011 DOTACIJA DJEČJI VRTIĆ - HASAP
38119-01 011 DOTACIJA ZA ŠKOLSTVO
0,00
10.000,00
10.000,00
385Izvanredni rashodi
0,00
5.000,00
5.000,00
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
5.000,00
5.000,00
38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
5.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3.953.781,00
-2.191.217,76
1.762.563,24
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
312.050,00
-169.408,97
142.641,03
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
20.751,00
20.751,00
4111
Zemljište
0,00
20.751,00
20.751,00
41119
Ostala zemljišta
0,00
20.751,00
20.751,00
0,00
20.751,00
20.751,00
41119-11 011 Zemljište za potrebe parkirališta groblja Mala
Subotica-Štefanec
418
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
4181
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
41811
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
41811-01 011 Izrada izvedbenog projekta uređenja središta
naselja Mala Subotica
80.000,00
-80.000,00
0,00
41811-06 011 IZMJENE I DOPUNE PPUO ZONE
PODUZETNIŠTVA
21.150,00
1.912,00
23.062,00
41811-08 011 IZRADA DPU ZORANA ŠEGOVIĆA U
M. SUBOTICI
24.000,00
-24.000,00
0,00
41811-10 011 Izrada idejnog projekta središta naselja Mala Subotica
40.000,00
-25,00
39.975,00
41811-17 011 IZRADA DPU STAMBENO-POSLOVNE ZONE
(Športska ulica u Palovcu)
36.900,00
0,00
36.900,00
41811-19 011 Uređenje okoliša središta naselja Držimurec-Strelec
40.000,00
-18.046,97
21.953,03
41811-20 011 Izrada projekata sanacije objekta “stare Općine”
30.000,00
-30.000,00
0,00
41811-21 011 Izrada projekta prometnice Novo naselja
Mala Subotica
40.000,00
-40.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.641.731,00
-2.021.808,79
1.619.922,21
421
Građevinski objekti
3.626.788,00
-2.042.462,44
1.584.325,56
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.896.500,00
-1.409.984,11
486.515,89
42131
Ceste
1.896.500,00
-1.409.984,11
486.515,89
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2335
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
42131-10 011 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE
STAZE U ŠTEFANCU
150.000,00
-83.884,94
66.115,06
42131-13 011 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE
CESTE U PALOVCU - Čakovečka do groblja
100.000,00
-15.000,00
85.000,00
42131-14 011 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE
STAZE U M.SUBOTICI - Ulica B. Radića
400.000,00
-327.507,64
72.492,36
50.000,00
-4.419,00
45.581,00
120.000,00
864,59
120.864,59
42131-18 011 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ulica Benkovec
do Ljekarne
80.000,00
-40.000,00
40.000,00
42131-19 011 Uređenje parkirališta kod groblja Benkovec-Jurčevec
40.000,00
-40.000,00
0,00
800.000,00
-800.000,00
0,00
42131-15 011 Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Svetom
Križu - Ulica A. Šenoe
42131-17 011 Uređenje ulice u Štefancu (prema PIB extra)
42131-26 011 Uređenje središta naselja Mala Subotica
42131-27 011 Uređenje prostora u Ulici A. Stepinca - između
DVD doma i Crkve
30.000,00
-30.000,00
0,00
42131-3 011 Izgradnja dječjih igrala u Strelcu
20.000,00
-20.000,00
0,00
052
42131-35 011 Izgradnja ograde Društveni dom Palovec
20.000,00
0,00
20.000,00
42131-36 011 Uređenje pješačko prijelaza u Ulica B. Radića
Mala Subotica
36.500,00
-37,12
36.462,88
052
42131-37 011 Proširenje Športske ulice u Palovcu
4214
Ostali građevinski objekti
42147
Javna rasvjeta
42147-01 011 Izgradnja javne rasvjete u Ulici Z.Šegovića
u M.Subotici
50.000,00
-50.000,00
0,00
1.730.288,00
-632.478,33
1.097.809,67
50.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
1.680.288,00
-582.478,33
1.097.809,67
36.288,00
0,00
36.288,00
42149-16 011 Izgradnja nadstrešnice uređenje prostorije na
groblju Palovec
130.000,00
-130.000,00
0,00
42149-19 011 Sanacija mrtvačnice Mala Subotica
400.000,00
-40.000,00
360.000,00
42149-26 011 PROŠIRENJE ULICE U STRELCU PREMA
GROBLJU
16.000,00
-16.000,00
0,00
42149-30 011 Sanacija krovišta Doma kulture Držimurec-Strelec
30.000,00
-30.000,00
0,00
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti
42149-11 011 INVESTICIJSKO ULAGANJE STARA ŠKOLA
PALOVEC
42149-31 011 Sanacija krovišta kapele Sv. Ane u Strelcu
42149-32 011 Dogradnja Društvenog doma Sveti Križ
50.000,00
-50.000,00
0,00
400.000,00
-155.000,00
245.000,00
071
42149-33 011 Uređenje središnjeg parka sa postavom igrala
u Štefancu
10.000,00
5.000,00
15.000,00
42149-35 011 Izgradnja autobusnih nadstrešnica u Štefancu
40.000,00
-40.000,00
0,00
42149-37 011 Izgradnja autobusnog stajališta u M. Subotici
0,00
20.000,00
-20.000,00
42149-5 011 SANACIJA VIŠENAMJENSKE DVORANE
U ŠTEFANCU
120.000,00
-116.654,40
3.345,60
42149-71 011 PROMETNICE ZONE PODUZETNIŠTVA
101.000,00
-62,02
100.937,98
052
42149-72 052 NN MREŽA I JR ZONE
42149-73 011 IZGRADNJA RAZDJELNOG SUSTAVA
ODVODNJE U ZONI PODUZETNIŠTVA
55.000,00
-55.000,00
0,00
272.000,00
65.238,09
337.238,09
052 Stranica 2336 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
422
Postrojenja i oprema
14.943,00
20.653,65
35.596,65
4221
Uredska oprema i namještaj
14.943,00
-6.348,38
8.594,62
14.943,00
-6.348,38
8.594,62
42211 011 Računala i računalna oprema
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
27.002,03
27.002,03
42271
Uređaji
0,00
12.300,00
12.300,00
42271-5 011 Dječji igralište Palovec
0,00
12.300,00
12.300,00
42273 011 Oprema
0,00
14.702,03
14.702,03
7.857.180,00
-2.068.191,75
5.788.988,25
Ukupno rashodi
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
470.000,00
-163.899,40
306.100,60
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
53212 011 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
220.000,00
32.000,00
252.000,00
542
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u u jav.
220.000,00
32.000,00
252.000,00
5422
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru
220.000,00
32.000,00
252.000,00
54222 011 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru - dugoročnih
220.000,00
32.000,00
252.000,00
470.000,00
-163.899,40
306.100,60
Ukupno izdaci
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA
TIJELA
120.000,00
8.135,41
128.135,41
01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
120.000,00
8.135,41
128.135,41
PROGRAM 001 RASHODI VIJEĆA
I POGLAVARSTVO
120.000,00
8.135,41
128.135,41
001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE
120.000,00
8.135,41
128.135,41
3
Rashodi poslovanja
120.000,00
8.135,41
128.135,41
32
Materijalni rashodi
120.000,00
8.135,41
128.135,41
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
120.000,00
8.135,41
128.135,41
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
120.000,00
8.135,41
128.135,41
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2337
u kunama
Konto
Izvor
32911
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
i upravnih vijeća
120.000,00
8.135,41
128.135,41
32911 011 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
i upravnih vijeća
80.000,00
-10.000,00
70.000,00
32911-01 011 Troškovi izbora za VMO
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
18.135,41
18.135,41
32911-02 011 Troškovi izbora za romsku nacionalnu manjinu
RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.003.999,00
46.517,06
2.050.516,06
02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.003.999,00
46.517,06
2.050.516,06
PROGRAM 002 TEKUĆI RASHODI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.003.999,00
46.517,06
2.050.516,06
002A001 RUKOVODSTVO
I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
1.048.499,00
-67.515,00
980.984,00
3
Rashodi poslovanja
1.048.499,00
-67.515,00
980.984,00
31
Rashodi za zaposlene
1.001.499,00
-62.515,00
938.984,00
311
Plaće (Bruto)
857.113,00
-53.613,00
803.500,00
3111
Plaće za redovan rad
839.113,00
-58.613,00
780.500,00
31111
Plaće za zaposlene
839.113,00
-58.613,00
780.500,00
31111 011 Plaće za zaposlene
289.113,00
-22.113,00
267.000,00
31111-01 011 PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA
540.000,00
-53.000,00
487.000,00
31111-02 011 PLAĆE DJELATNIKA - JAVNI RADOVI
10.000,00
16.500,00
26.500,00
Plaće u naravi
18.000,00
5.000,00
23.000,00
011 Dnevni obroci
18.000,00
5.000,00
23.000,00
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
3112
31126 312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
31213 011 Darovi
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
134.386,00
-1.902,00
132.484,00
313
Doprinosi na plaće
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
72.238,00
-998,00
71.240,00
011 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
72.238,00
-998,00
71.240,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
62.148,00
-904,00
61.244,00
31321 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
54.178,00
1.012,00
55.190,00
31329 011 Ostali doprinosi
31311 3132
7.970,00
-1.916,00
6.054,00
32
Materijalni rashodi
47.000,00
-5.000,00
42.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
47.000,00
-13.000,00
34.000,00
3211
Službena putovanja
8.000,00
-4.000,00
4.000,00
32111 011 Dnevnice za službeni put u zemlji
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
32115 011 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
3.000,00
0,00
3.000,00
24.000,00
-2.000,00
22.000,00
011 Naknade za prijevoz na posao i s posla
24.000,00
-2.000,00
22.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
011 Seminari, savjetovanja i simpoziji
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
3212
32121 3213
32131 3214
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Ostale naknade troškova zaposlenima
32141 011 Naknada za korištenje privatnog automobila
u službene svrhe
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
8.000,00
8.000,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
32412 011 Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje
Stranica 2338 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
002A002 FINANCIJSKI RASHODI
35.000,00
73.544,00
108.544,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
73.544,00
108.544,00
34
Financijski rashodi
35.000,00
73.544,00
108.544,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
30.000,00
6.000,00
36.000,00
3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
30.000,00
6.000,00
36.000,00
34235 011 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih
financijskih institucija izvan javnog sektora
30.000,00
6.000,00
36.000,00
343
Ostali financijski rashodi
5.000,00
67.544,00
72.544,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
4.000,00
-500,00
3.500,00
4.000,00
-500,00
3.500,00
1.000,00
-800,00
200,00
1.000,00
-800,00
200,00
0,00
68.844,00
68.844,00
0,00
68.844,00
68.844,00
34312 011 Usluge platnog prometa
3433
34333 3434
34349 Zatezne kamate
011 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
011 OSTALI RASHODI - sredstva od prodaje stanova
002A003 OSTALE OPĆE USLUGE
537.000,00
17.246,06
554.246,06
3
Rashodi poslovanja
537.000,00
17.246,06
554.246,06
32
Materijalni rashodi
537.000,00
17.246,06
554.246,06
322
Rashodi za materijal i energiju
32.000,00
5.000,00
37.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
325.000,00
-14.714,27
310.285,73
10.000,00
50.000,00
32211 011 Uredski materijal
3225
32251 Sitni inventar i auto gume
011 Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
3233
Usluge promidžbe i informiranja
40.000,00
011 Ostale usluge promidžbe i informiranja
32339 40.000,00
10.000,00
50.000,00
3234
Komunalne usluge
90.000,00
-20.940,00
69.060,00
32349
Ostale komunalne usluge
90.000,00
-20.940,00
69.060,00
50.000,00
-18.940,00
31.060,00
32349-01 011 ČIŠĆENJE SNIJEGA
031
32349-11 011 NAKNADA TROŠKOVA KOMUNALNOG REDARA
3237
Intelektualne i osobne usluge
32372 011 Ugovori o djelu
32373 011 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
3238
32389 38.000,00
-5.293,27
139.706,73
120.000,00
-20.000,00
100.000,00
25.000,00
14.706,73
39.706,73
Računalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
1.519,00
31.519,00
Ostale usluge
32391 011 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja
i uvezivanja i slično
30.000,00
1.519,00
31.519,00
180.000,00
26.960,33
206.960,33
16.000,00
4.546,33
20.546,33
16.000,00
4.546,33
20.546,33
Reprezentacija
30.000,00
5.000,00
35.000,00
011 Reprezentacija
30.000,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292
Premije osiguranja
011 Premije osiguranja ostale imovine
3293
32931 -2.000,00
011 Ostale računalne usluge
3239
32922 40.000,00
145.000,00
3294
Članarine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2339
u kunama
Konto
32941 Izvor
NAZIV
011 Tuzemne članarine
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
129.000,00
19.414,00
148.414,00
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
129.000,00
19.414,00
148.414,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
25.000,00
65.000,00
32999-01 011 Ostali izdaci za potrebe MO
30.000,00
-5.000,00
25.000,00
32999-02 011 JVP-usluge središnjeg društva
37.000,00
0,00
37.000,00
32999-03 011 Troškovi nabave darova za predškolsku
i školsku djecu
22.000,00
-586,00
21.414,00
32999 002A004 ELEKTRIČNA ENERGIJA
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
3
Rashodi poslovanja
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
32
Materijalni rashodi
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
3223
Energija
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
32231
Električna energija
167.500,00
-11.000,00
156.500,00
42.000,00
-12.000,00
30.000,00
32231-01 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA MALA SUBOTICA
031
32231-02 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA DRŽIMUREC
STRELEC
32231-03 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
ŠTEFANEC
4.000,00
8.500,00
-2.000,00
6.500,00
45.000,00
0,00
45.000,00
11.000,00
2.000,00
13.000,00
14.000,00
-1.000,00
13.000,00
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
17.000,00
-3.000,00
14.000,00
031
32231-16 011 JAVNA RASVJETA PIŠKOROVEC
1.500,00
031
32231-15 011 JAVNA RASVJETA - PALOVEC
2.500,00
031
32231-14 011 JAVNA RASVJETA - SVETI KRIŽ
15.000,00
031
32231-13 011 JAVNA RASVJETA - ŠTEFANEC
11.500,00
031
32231-12 011 JAVNA RASVJETA - DRŽIMUREC-STRELEC
3.500,00
031
32231-11 011 JAVNA RASVJETA - MALA SUBOTICA
5.000,00
031
32231-05 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
PALOVEC
-3.000,00
031
32231-04 011 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA NASELJE
SVETI KRIŽ
8.000,00
031
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
031
002A005 PRIRODNI PLIN
82.000,00
12.000,00
94.000,00
3
Rashodi poslovanja
82.000,00
12.000,00
94.000,00
32
Materijalni rashodi
82.000,00
12.000,00
94.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
82.000,00
12.000,00
94.000,00
3223
Energija
82.000,00
12.000,00
94.000,00
32233 011 Plin
70.000,00
10.000,00
80.000,00
32234 011 Motorni benzin i dizel gorivo
12.000,00
2.000,00
14.000,00
Stranica 2340 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
002A006 VODA
64.000,00
-23.758,00
40.242,00
3
Rashodi poslovanja
64.000,00
-23.758,00
40.242,00
32
Materijalni rashodi
64.000,00
-23.758,00
40.242,00
323
Rashodi za usluge
64.000,00
-23.758,00
40.242,00
3234
Komunalne usluge
55.000,00
-22.000,00
33.000,00
15.000,00
6.000,00
21.000,00
40.000,00
-28.000,00
12.000,00
40.000,00
-28.000,00
12.000,00
32341 NAZIV
011 Opskrba vodom
32349
Ostale komunalne usluge
32349-03 011 Odvodnja oborinskih voda
3239
Ostale usluge
9.000,00
-1.758,00
7.242,00
32399
Ostale nespomenute usluge
9.000,00
-1.758,00
7.242,00
32399-01 011 Slivna vodna naknada
9.000,00
-1.758,00
7.242,00
002A007 KOMUNIKACIJE
24.000,00
1.000,00
25.000,00
3
Rashodi poslovanja
24.000,00
1.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
24.000,00
1.000,00
25.000,00
323
Rashodi za usluge
24.000,00
1.000,00
25.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
24.000,00
1.000,00
25.000,00
24.000,00
1.000,00
25.000,00
32311 011 Usluge telefona, telefaksa
002A008 OPĆI POSLOVI
46.000,00
45.000,00
91.000,00
3
Rashodi poslovanja
46.000,00
45.000,00
91.000,00
32
Materijalni rashodi
46.000,00
45.000,00
91.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
13.000,00
6.000,00
19.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
13.000,00
6.000,00
19.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
33.000,00
39.000,00
72.000,00
32212 011 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige
i ostalo)
32219 011 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
32313 13.000,00
1.000,00
14.000,00
13.000,00
1.000,00
14.000,00
Intelektualne i osobne usluge
20.000,00
38.000,00
58.000,00
011 Geodetsko-katastarske usluge
20.000,00
38.000,00
58.000,00
011 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
3237
32375 RAZDJEL 03 DRUŠTVENE I KULTURNE
DJELATNOSTI
1.339.400,00
3.478,77
1.342.878,77
03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI
1.339.400,00
3.478,77
1.342.878,77
PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE
DJELATNOSTI
1.339.400,00
3.478,77
1.342.878,77
003A001 OBRAZOVANJE
470.000,00
30.000,00
500.000,00
3
Rashodi poslovanja
470.000,00
30.000,00
500.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
240.000,00
0,00
240.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
240.000,00
0,00
240.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37221 011 Sufinanciranje cijene prijevoza
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
38
Ostali rashodi
230.000,00
30.000,00
260.000,00
381
Tekuće donacije
230.000,00
30.000,00
260.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
230.000,00
30.000,00
260.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2341
u kunama
Konto
38117 Izvor
NAZIV
011 Tekuće donacije građanima i kućanstvima
38119
Ostale tekuće donacije
38119-01 011 DOTACIJA ZA ŠKOLSTVO
38119-02 011 DOTACIJA DJEČJI VRTIĆ - HASAP
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
210.000,00
20.000,00
230.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA
177.000,00
-16.850,00
160.150,00
3
Rashodi poslovanja
177.000,00
-16.850,00
160.150,00
32
Materijalni rashodi
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
323
Rashodi za usluge
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
011 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
12.000,00
-3.000,00
9.000,00
32369 38
Ostali rashodi
165.000,00
-13.850,00
151.150,00
381
Tekuće donacije
165.000,00
-13.850,00
151.150,00
3811
Tekuće donacije u novcu
165.000,00
-13.850,00
151.150,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
165.000,00
-13.850,00
151.150,00
120.000,00
-3.850,00
116.150,00
38115-05 011 DOTACIJA DVD DRŽIMUREC-STRELEC
(dogradnja garaže)
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
38115-07 011 Dotacija DVD Mala Subotica za adaptaciju objekta
20.000,00
0,00
20.000,00
011 Troškovi žetvene ophodnje
5.000,00
0,00
5.000,00
003A004 KULTURA
35.000,00
5.000,00
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
5.000,00
40.000,00
38
Ostali rashodi
35.000,00
5.000,00
40.000,00
381
Tekuće donacije
35.000,00
5.000,00
40.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
35.000,00
5.000,00
40.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
35.000,00
5.000,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
40.000,00
38115-01 011 Dotacija za DVD
38115-7 38115-02 011 Dotacija za kulturu
003A005 ŠPORTSKE UDRUGE
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
3
Rashodi poslovanja
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
38
Ostali rashodi
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
381
Tekuće donacije
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
265.000,00
-37.000,00
228.000,00
38115 011 Tekuće donacije sportskim društvima
95.000,00
0,00
95.000,00
38115-04 011 DOTACIJA NK DINAMO - adaptacija svlačionica
50.000,00
0,00
50.000,00
38115-06 011 Dotacija za adaptaciju svlačionica NK Spartak
40.000,00
0,00
40.000,00
38115-08 011 Dotacija NK Omladinac Držimurec-Strelec svlačionice
20.000,00
0,00
20.000,00
38115-09 011 Dotacija DVD Palovec - uređenje vježbališta
30.000,00
-7.000,00
23.000,00
38115-10 011 Dotacija NK Eko - dogradnja svlačionica
30.000,00
-30.000,00
0,00
003A006 RELIGIJA
30.000,00
0,00
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
0,00
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
0,00
30.000,00
381
Tekuće donacije
30.000,00
0,00
30.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
38112 011 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Stranica 2342 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
003A007 SOCIJALNA SKRB
302.400,00
42.600,00
345.000,00
3
Rashodi poslovanja
302.400,00
42.600,00
345.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
302.400,00
42.600,00
345.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
302.400,00
42.600,00
345.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
302.400,00
42.600,00
345.000,00
37212 011 Pomoć obiteljima i kućanstvima
150.000,00
65.000,00
215.000,00
37215 011 Stipendije i školarine
152.400,00
-22.400,00
130.000,00
60.000,00
-20.271,23
39.728,77
003A008 ZAŠTITA OKOLIŠA
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
-20.271,23
39.728,77
32
Materijalni rashodi
40.000,00
-271,23
39.728,77
323
Rashodi za usluge
40.000,00
-271,23
39.728,77
3234
Komunalne usluge
40.000,00
-271,23
39.728,77
32343 011 Deratizacija i dezinsekcija
40.000,00
-271,23
39.728,77
34
Financijski rashodi
20.000,00
-20.000,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
20.000,00
-20.000,00
0,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
20.000,00
-20.000,00
0,00
34343
Deratizacija i dezinsekcija
20.000,00
-20.000,00
0,00
34343-01 011 Zeleni plan
20.000,00
-20.000,00
0,00
RAZDJEL 04 KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
4.748.781,00
-2.267.370,68
2.481.410,32
04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
4.748.781,00
-2.267.370,68
2.481.410,32
PROGRAM 004 KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
325.000,00
87.746,48
412.746,48
004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
60.000,00
82.746,48
142.746,48
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
82.746,48
142.746,48
32
Materijalni rashodi
60.000,00
82.746,48
142.746,48
323
Rashodi za usluge
60.000,00
82.746,48
142.746,48
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
60.000,00
82.746,48
142.746,48
60.000,00
82.746,48
142.746,48
32322 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
004A002 ODRŽAVANJE GROBLJA
265.000,00
5.000,00
270.000,00
3
Rashodi poslovanja
265.000,00
5.000,00
270.000,00
32
Materijalni rashodi
265.000,00
5.000,00
270.000,00
323
Rashodi za usluge
265.000,00
5.000,00
270.000,00
3234
Komunalne usluge
265.000,00
5.000,00
270.000,00
32349
Ostale komunalne usluge
265.000,00
5.000,00
270.000,00
32349-02 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
MALA SUBOTICA
2.000,00
-2.000,00
0,00
32349-04 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
PALOVEC
2.000,00
-2.000,00
0,00
32349-05 031 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
DRŽIMUREC-STRELEC
2.000,00
-2.000,00
0,00
32349-06 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
ŠTEFANEC
73.000,00
1.000,00
74.000,00
031
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2343
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
32349-07 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
SVETI KRIŽ
14.000,00
90.000,00
4.000,00
94.000,00
40.000,00
3.000,00
43.000,00
031
32349-10 011 Izdaci za održavanje groblja naselja Držimurec
Strelec i Piškorovec
0,00
031
32349-09 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PALOVEC
14.000,00
Izmjene
i dopune
031
32349-08 011 IZDACI ZA ODRŽAVANJE GROBLJA MALA
SUBOTICA I BENKOVEC
Povećanje
smanjenje
Plan
42.000,00
3.000,00
45.000,00
031
PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE
4.423.781,00
-2.355.117,16
2.068.663,84
4
005A001 IZGRADNJA CESTA
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
421
Građevinski objekti
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
42131
Ceste
436.500,00
-108.591,53
327.908,47
100.000,00
-15.000,00
85.000,00
50.000,00
-4.419,00
45.581,00
120.000,00
864,59
120.864,59
42131-18 011 Izgradnja pješačko-biciklističke staze
Ulica Benkovec do Ljekarne
80.000,00
-40.000,00
40.000,00
42131-36 011 Uređenje pješačko prijelaza u Ulici B. Radića
Mala Subotica
36.500,00
-37,12
36.462,88
42131-13 011 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE
U PALOVCU - Čakovečka do groblja
42131-15 011 Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Svetom
Križu - Ulica A. Šenoe
42131-17 011 Uređenje ulice u Štefancu (prema PIB extra)
052
42131-37 011 Proširenje Športske ulice u Palovcu
50.000,00
-50.000,00
0,00
005A002 OSTALE INVESTICIJE
3.987.281,00
-2.246.525,63
1.740.755,37
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3.517.281,00
-2.082.626,23
1.434.654,77
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
312.050,00
-169.408,97
142.641,03
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
20.751,00
20.751,00
4111
Zemljište
0,00
20.751,00
20.751,00
41119
Ostala zemljišta
0,00
20.751,00
20.751,00
0,00
20.751,00
20.751,00
41119-11 011 Zemljište za potrebe parkirališta groblja Mala
Subotica-Štefanec
418
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
4181
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
41811
Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine
312.050,00
-190.159,97
121.890,03
41811-01 011 Izrada izvedbenog projekta uređenja središta naselja
Mala Subotica
80.000,00
-80.000,00
0,00
41811-06 011 IZMJENE I DOPUNE PPUO ZONE
PODUZETNIŠTVA
21.150,00
1.912,00
23.062,00
Stranica 2344 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
Povećanje
smanjenje
Izmjene
i dopune
41811-08 011 IZRADA DPU ZORANA ŠEGOVIĆA
U M. SUBOTICI
24.000,00
-24.000,00
0,00
41811-10 011 Izrada idejnog projekta središta naselja
Mala Subotica
40.000,00
-25,00
39.975,00
41811-17 011 IZRADA DPU STAMBENO-POSLOVNE ZONE
(Športska ulica u Palovcu)
36.900,00
0,00
36.900,00
41811-19 011 Uređenje okoliša središta naselja Držimurec-Strelec
40.000,00
-18.046,97
21.953,03
41811-20 011 Izrada projekata sanacije objekta “stare Općine”
30.000,00
-30.000,00
0,00
41811-21 011 Izrada projekta prometnice Novo naselja Mala
Subotica
40.000,00
-40.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.205.231,00
-1.913.217,26
1.292.013,74
421
Građevinski objekti
3.190.288,00
-1.933.870,91
1.256.417,09
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.460.000,00
-1.301.392,58
158.607,42
42131
Ceste
1.460.000,00
-1.301.392,58
158.607,42
42131-10 011 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE
STAZE U ŠTEFANCU
150.000,00
-83.884,94
66.115,06
42131-14 011 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE
STAZE U M.SUBOTICI - Ulica B. Radića
400.000,00
-327.507,64
72.492,36
40.000,00
-40.000,00
0,00
800.000,00
-800.000,00
0,00
30.000,00
-30.000,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
42131-19 011 Uređenje parkirališta kod groblja Benkovec-Jurčevec
42131-26 011 Uređenje središta naselja Mala Subotica
42131-27 011 Uređenje prostora u Ulici A. Stepinca - između
DVD doma i crkve
42131-3 011 Izgradnja dječjih igrala u Strelcu
42131-35 011 Izgradnja ograde Društveni dom Palovec
4214
Ostali građevinski objekti
42147
Javna rasvjeta
42147-01 011 Izgradnja javne rasvjete u Ulici Z.Šegovića u
M.Subotici
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti
42149-11 011 INVESTICIJSKO ULAGANJE STARA ŠKOLA
PALOVEC
20.000,00
0,00
20.000,00
1.730.288,00
-632.478,33
1.097.809,67
50.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
1.680.288,00
-582.478,33
1.097.809,67
36.288,00
0,00
36.288,00
42149-16 011 Izgradnja nadstrešnice uređenje prostorije
na groblju Palovec
130.000,00
-130.000,00
0,00
42149-19 011 Sanacija mrtvačnice Mala Subotica
400.000,00
-40.000,00
360.000,00
42149-26 011 PROŠIRENJE ULICE U STRELCU PREMA
GROBLJU
16.000,00
-16.000,00
0,00
42149-30 011 Sanacija krovišta Doma kulture Držimurec-Strelec
30.000,00
-30.000,00
0,00
42149-31 011 Sanacija krovišta kapele Sv. Ane u Strelcu
50.000,00
-50.000,00
0,00
400.000,00
-155.000,00
245.000,00
42149-32 011 Dogradnja Društvenog doma Sveti Križ
071
42149-33 011 Uređenje središnjeg parka sa postavom igrala
u Štefancu
10.000,00
5.000,00
15.000,00
42149-35 011 Izgradnja autobusnih nadstrešnica u Štefancu
40.000,00
-40.000,00
0,00
42149-37 011 Izgradnja autobusnog stajališta u M. Subotici
20.000,00
-20.000,00
0,00
42149-5 011 SANACIJA VIŠENAMJENSKE DVORANE
U ŠTEFANCU
120.000,00
-116.654,40
3.345,60
42149-71 011 PROMETNICE ZONE PODUZETNIŠTVA
101.000,00
-62,02
100.937,98
052
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2345
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
42149-72 052 NN MREŽA I JR ZONE
42149-73 011 IZGRADNJA RAZDJELNOG SUSTAVA
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
55.000,00
-55.000,00
0,00
272.000,00
65.238,09
337.238,09
052 ODVODNJE U ZONI PODUZETNIŠTVA
422
Postrojenja i oprema
14.943,00
20.653,65
35.596,65
4221
Uredska oprema i namještaj
14.943,00
-6.348,38
8.594,62
42211 011 Računala i računalna oprema
14.943,00
-6.348,38
8.594,62
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
27.002,03
27.002,03
42271
Uređaji
0,00
12.300,00
12.300,00
42271-5 011 Dječji igralište Palovec
0,00
12.300,00
12.300,00
42273 011 Oprema
0,00
14.702,03
14.702,03
470.000,00
-163.899,40
306.100,60
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
53212 011 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
250.000,00
-195.899,40
54.100,60
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
220.000,00
32.000,00
252.000,00
542
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav.
220.000,00
32.000,00
252.000,00
5422
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru
220.000,00
32.000,00
252.000,00
54222 011 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru – dugoročnih
220.000,00
32.000,00
252.000,00
RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO
115.000,00
-27.851,71
87.148,29
05 GOSPODARSTVO
115.000,00
-27.851,71
87.148,29
PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
005A003 OSTALI RASHODI
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
3
Rashodi poslovanja
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
38
Ostali rashodi
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
381
Tekuće donacije
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
3811
Tekuće donacije u novcu
105.000,00
-32.934,31
72.065,69
25.000,00
-15.000,00
10.000,00
30.000,00
2.065,69
32.065,69
38114 011 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
38115-03 011 POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA
30.000,00
2.065,69
32.065,69
38119 50.000,00
-20.000,00
30.000,00
011 Ostale tekuće donacije
PROGRAM 006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA
10.000,00
5.082,60
15.082,60
006A001 POLJOPRIVREDA
10.000,00
5.082,60
15.082,60
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
5.082,60
15.082,60
35
Subvencije
10.000,00
5.082,60
15.082,60
352
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora
10.000,00
5.082,60
15.082,60
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
10.000,00
5.082,60
15.082,60
10.000,00
5.082,60
15.082,60
35231 011 Subvencije poljoprivrednicima
Stranica 2346 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Povećanje
smanjenje
Plan
Izmjene
i dopune
RAZDJEL 06 OPĆINA MALA SUBOTICA
0,00
5.000,00
5.000,00
06 OPĆINA MALA SUBOTICA
0,00
5.000,00
5.000,00
PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE
0,00
5.000,00
5.000,00
005A003 OSTALI RASHODI
0,00
5.000,00
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
0,00
5.000,00
5.000,00
385Izvanredni rashodi
0,00
5.000,00
5.000,00
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
5.000,00
5.000,00
38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
5.000,00
5.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
8.327.180,00
-2.232.091,15
6.095.088,85
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je načelnik.
KLASA: 021-05/11-01/94
Urbroj: 2109/10-11-01
Mala Subotica, 8. prosinca 2011.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Vladimir Mihalic, dipl.ing., v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
OPĆINA NEDELIŠĆE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2. IZMJENE I DOPUNE
23.
Temeljem članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 83. Statuta Općine Nedelišće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj 23. sjednici
održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi
Proračuna Općine Nedelišće
za 2011. godinu
Članak 1.
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za
2011. godinu sastoje se od:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
1. izmjene
i dopune
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
u kunama
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
16.733.000,00
-74.000,00
16.659.000,00
1.479.000,00
-667.500,00
811.500,00
3
Rashodi poslovanja
15.419.000,00
-643.000,00
14.776.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.695.000,00
-800.500,00
3.894.500,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-1.902.000,00
702.000,00
-1.200.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
2.899.481,05
-1.205.000,00
1.694.481,05
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
1.175.000,00
-503.000,00
672.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2347
u kunama
Konto
1. izmjene
i dopune
NAZIV
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Neto financiranje (8 - 5)
1.724.481,05
-702.000,00
1.022.481,05
Ukupno prihodi i primici
21.111.481,05
-1.946.500,00
19.164.981,05
Višak prihoda iz prethodnih godina
177.518,95
0,00
177.518,95
Sveukupno prihodi i primici
21.289.000,00
-1.946.500,00
19.342.500,00
Ukupno rashodi i izdaci
21.289.000,00
-1.946.500,00
19.342.500,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto Izvor
NAZIV
u kunama
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
6
Prihodi poslovanja
16.733.000,00
-74.000,00
16.659.000,00
61
Prihodi od poreza
10.239.500,00
0,00
10.239.500,00
611
Porez i prirez na dohodak
9.680.000,00
0,00
9.680.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
9.680.000,00
0,00
9.680.000,00
9.680.000,00
0,00
9.680.000,00
314.500,00
0,00
314.500,00
34.500,00
0,00
34.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
61111 011 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
61314
011 Porez na kuće za odmor
61315
011 Porez na korištenje javnih površina
6134
61341
Povremeni porezi na imovinu
011 Porez na promet nekretnina
614
Porezi na robu i usluge
6142
Porez na promet
61424
011 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
30.000,00
0,00
30.000,00
280.000,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
280.000,00
245.000,00
0,00
245.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
1.498.000,00
-379.000,00
1.119.000,00
633
Pomoći iz proračuna
1.498.000,00
-474.000,00
1.024.000,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
520.000,00
-200.000,00
320.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
500.000,00
-200.000,00
300.000,00
978.000,00
-274.000,00
704.000,00
6145
61453
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
011 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
63311
011 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
63312
011 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
63321
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
978.000,00
-478.000,00
500.000,00
633213 011 Ministarstvo kulture
300.000,00
0,00
300.000,00
633218 011 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva
200.000,00
0,00
200.000,00
633219 011 Fond za energetsku učinkovitost 478.000,00
-478.000,00
0,00
63322
0,00
204.000,00
204.000,00
634
052 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna
0,00
95.000,00
95.000,00
6342
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
63426 052 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
županijskih, gradskih i općinskih proračuna
Stranica 2348 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
64
Prihodi od imovine
641
6413
2. izmjene
i dopune
78.500,00
1.510.000,00
Prihodi od financijske imovine
17.000,00
58.000,00
75.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
17.000,00
10.000,00
27.000,00
10.000,00
7.000,00
17.000,00
7.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
011 Kamate na oročena sredstva
64132
011 Kamate na depozite po viđenju
64143
Povećanje
smanjenje
1.431.500,00
64131
6414
1. izmjene
i dopune
Prihodi od zateznih kamata
011 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
6417
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih
i ostalih financijskih institucija po posebnim pro.
0,00
28.000,00
28.000,00
64172
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru
0,00
28.000,00
28.000,00
1.414.500,00 20.500,00 1.435.000,00
222.000,00 13.000,00
235.000,00
80 000,00 10 000,00
90 000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe i ostale koncesije
142.000,00
3.000,00 145.000,00
64219 011 Naknade za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe i ostale koncesije
37.000,00 0,00 37.000,00
642191 011 Naknada za koncesiju - Čakom 85.000,00 0,00 85.000,00
642192 011 Naknada za koncesiju - groblje
20.000,00
3.000,00 23.000,00
645.500,00 24.500,00
670.000,00
011
642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64213 011 Naknada za koncesije na vodama i javnom
vodnom dobru
64219 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
64222
011 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 300.000,00 0,00 300.000,00
64225
011 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 270.000,00 10.000,00 280.000,00
64227
011 Iznajmljivanje dvorana u MO 5.000,00 0,00 5.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
70.500,00 14.500,00 85.000,00
64229 011 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 60.000,00 10.000,00 70.000,00
64229 642291 011 Klesarske usluge na groblju 10.500,00 4.500,00 15.000,00
547.000,00 -17.000,00 530.000,00
115.000,00 -10.000,00 105.000,00
32.000,00 -2.000,00 30.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
397.000,00 -5.000,00 392.000,00
305.000,00 -5.000,00 300.000,00
642392 011 Naknada za korištenje grobnog mjesta Macinec 26.000,00 0,00 26.000,00
642393 011 Naknada za korištenje grobnog mjesta G.Hrašćan
66.000,00 0,00 66.000,00
3.309.000,00 417.500,00
3.726.500,00
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine 64233 011 Naknada za korištenje prostora elektrana
64236
042 Spomenička renta 64238 011 Naknada za promjenu namjene poljopr. zemljišta 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine
642391 011 Naknada za korišt. grobnog mjesta Nedelišće 65 Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
651 Upravne i administrativne pristojbe 33.000,00 7.000,00 40.000,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
18.000,00 7.000,00 25.000,00
65129 011 Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom
/općinskom odlukom
18.000,00 7.000,00 25.000,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 15.000,00 0,00 15.000,00
65139 011 Prihod od prodaje državnih biljega 15.000,00 0,00 15.000,00
1.284.000,00 60.000,00 1.344.000,00
899.000,00 -12.000,00 887.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2349
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
65221 011 Vodni doprinos 1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
70.000,00 -12.000,00 58.000,00
Ostali prihodi vodnog gospodarstva 829.000,00 0,00 829.000,00
652291 011 Posebna naknada za zaštitu vodocrpilišta Nedelišće
461.000,00 0,00 461.000,00
652292 011 Naknada iz cijene vode za izgradnju
magistralnih vodova vodovoda
60.000,00 0,00 60.000,00
652293 011 Naknada za priključenje za izgradnju lokalnih
vodovodnih mreža
55.000,00 0,00 55.000,00
652294 011 Naknada iz cijene vode za kanalizaciju 53.000,00 0,00 53.000,00
652295 011 Naknada iz cijene vode za izradu projektne
dokumentacije kanalizacije
72.000,00 0,00 72.000,00
128.000,00 0,00 128.000,00
30.000,00
-25.000,00 5.000,00
65229 652296 011 Naknada za priključenje za izgradnju kanalizacije
6524 Doprinosi za šume 65241 011 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65267 011 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete
i totalne štete
65268 043 Ostali prihodi za posebne namjene
-25.000,00 5.000,00
97.000,00 452.000,00
5.000,00
-3.000,00 2.000,00
35.000,00 50.000,00 85.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
315.000,00 50.000,00 365.000,00
011 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
245.000,00
-193.000,00
52.000,00
45.000,00
10.000,00
55.000,00
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
65269 65269
30.000,00 355.000,00 652691 011 Ostali nespomenuti prihodi - Hrvatske vode
652692 011 Ostali prihodi - uplate zaposlenih
652693 011 Ostali nespomenuti prihodi - Zavod za zapošljavanje
652694 011 Ostali nespomenuti prihodi - povrat stipendije 0,00
237.000,00
237.000,00
20.000,00
-2.000,00
18.000,00
1.992.000,00
350.500,00
2.342.500,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
6531
Komunalni doprinosi
450.000,00
186.500,00
636.500,00
043 Komunalni doprinosi
450.000,00
186.500,00
636.500,00
65311
6532
1.392.000,00
14.000,00
1.406.000,00
65321
043 Komunalne naknade - stambeni prostori
Komunalne naknade
1.100.000,00
14.000,00
1.114.000,00
65322
043 Komunalne naknade - poslovni prostori
292.000,00
0,00
292.000,00
6533
Naknade za priključak
150.000,00
150.000,00
300.000,00
65331
Naknade za priključak
150.000,00
150.000,00
300.000,00
653311 043 Naknade za priključak - vodovod
60.000,00
20.000,00
80.000,00
653312 043 Naknade za priključak - kanalizacija
90.000,00
130.000,00
220.000,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija
0,00
27.000,00
27.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna
0,00
27.000,00
27.000,00
6632
Kapitalne donacije
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
66323
061 Kapitalne donacije od trgovačkih društava
67
Prihodi iz proračuna
250.000,00
-215.000,00
35.000,00
671
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne
djelatnosti proračunskih korisnika
250.000,00
-215.000,00
35.000,00
6713
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
250.000,00
-215.000,00
35.000,00
011 Prihodi na temelju ugovorenih obveza
250.000,00
-215.000,00
35.000,00
67131
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
681
Kazne i upravne mjere
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
Stranica 2350 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
6819
NAZIV
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
1.479.000,00
-667.500,00
811.500,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
524.000,00
-247.000,00
277.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine
prirodnih bogatstava
524.000,00
-247.000,00
277.000,00
7111
Zemljište
524.000,00
-247.000,00
277.000,00
71112
Građevinsko zemljište
524.000,00
-247.000,00
277.000,00
071 Građevinsko zemljište
499.000,00
-242.000,00
257.000,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
955.000,00
-420.500,00
534.500,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
955.000,00
-420.500,00
534.500,00
7211
Stambeni objekti
140.000,00
20.000,00
160.000,00
071 Ostali stambeni objekti
140.000,00
20.000,00
160.000,00
815.000,00
-440.500,00
374.500,00
68191
011 Ostale nespomenute kazne
7
71112
Ostale kazne
1. izmjene
i dopune
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
711122 071 Zemljište - Privredna zona
72119
7214
72149
Ostali nespomenuti građevinski objekti
815.000,00
-440.500,00
374.500,00
Ukupno prihodi
18.212.000,00
-741.500,00
17.470.500,00
3
Rashodi poslovanja
15.419.000,00
-643.000,00
14.776.000,00
31
Rashodi za zaposlene
3.525.500,00
43.500,00
3.569.000,00
311
Plaće (Bruto)
3.115.000,00
50.000,00
3.165.000,00
011 Plaće za redovan rad
3.115.000,00
50.000,00
3.165.000,00
97.500,00
-13.500,00
84.000,00
97.500,00
-13.500,00
84.000,00
313.000,00
7.000,00
320.000,00
281.500,00
7.000,00
288.500,00
3111
071
Ostali građevinski objekti
312
3121
011 Ostali rashodi za zaposlene
313
3132
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
31.500,00
0,00
31.500,00
4.982.000,00
-483.000,00
4.499.000,00
114.500,00
-17.000,00
97.500,00
19.000,00
-2.000,00
17.000,00
3212
011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
18.000,00
0,00
18.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
7.500,00
0,00
7.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
799.500,00
-126.000,00
673.500,00
3221
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
116.000,00
-6.000,00
110.000,00
3223
011 Energija
623.500,00
-95.000,00
528.500,00
3225
011 Sitni inventar i auto gume
45.000,00
-25.000,00
20.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3.429.000,00
-283.000,00
3.146.000,00
91.500,00
0,00
91.500,00
1.521.500,00
-171.000,00
1.350.500,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2351
u kunama
Konto Izvor
3233
NAZIV
Usluge promidžbe i informiranja
3234
011 Komunalne usluge
3235
011 Zakupnine i najamnine
3236
011 Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
011 Intelektualne i osobne usluge
3238
3239
2. izmjene
i dopune
130.000,00
0,00
130.000,00
1.134.000,00
-124.500,00
1.009.500,00
77.000,00
-8.000,00
69.000,00
32.000,00
13.000,00
45.000,00
-30.500,00
261.500,00
011 Računalne usluge
60.000,00
13.000,00
73.000,00
011 Ostale usluge
91.000,00
25.000,00
116.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
639.000,00
-61.000,00
578.000,00
367.500,00
-50.000,00
317.500,00
40.000,00
0,00
40.000,00
153.500,00
6.000,00
159.500,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
3292
Premije osiguranja
3293
011 Reprezentacija
3295
011 Pristojbe i naknade
3299
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
3423
011 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
343
Ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3434
Povećanje
smanjenje
292.000,00
324
3241
1. izmjene
i dopune
011 Ostali nespomenuti financijski rashodi
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
6.000,00
4.000,00
10.000,00
72.000,00
-21.000,00
51.000,00
202.000,00
64.000,00
266.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
202.000,00
54.000,00
256.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
177.000,00
54.000,00
231.000,00
922.000,00
-49.500,00
872.500,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
922.000,00
-49.500,00
872.500,00
3721
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
860.500,00
-42.000,00
818.500,00
3722
011 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
61.500,00
-7.500,00
54.000,00
372
38
Ostali rashodi
5.787.500,00
-218.000,00
5.569.500,00
381
Tekuće donacije
4.762.500,00
-409.000,00
4.353.500,00
011 Tekuće donacije u novcu
4.757.500,00
-404.000,00
4.353.500,00
3812
Tekuće donacije u naravi
5.000,00
-5.000,00
0,00
382
Kapitalne donacije
225.000,00
761.000,00
986.000,00
3811
225.000,00
761.000,00
986.000,00
386
3821
011 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kapitalne pomoći
800.000,00
-570.000,00
230.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.
800.000,00
-800.000,00
0,00
3862
011 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog
0,00
230.000,00
230.000,00
4.695.000,00
-800.500,00
3.894.500,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
50.000,00
272.000,00
322.000,00
411
50.000,00
272.000,00
322.000,00
50.000,00
272.000,00
322.000,00
4
4111
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
011 Zemljište
Stranica 2352 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
3.946.000,00
-890.500,00
3.055.500,00
3.094.000,00
-662.500,00
2.431.500,00
4213
011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
2.030.000,00
-197.000,00
1.833.000,00
4214
011 Ostali građevinski objekti
1.064.000,00
-465.500,00
598.500,00
Postrojenja i oprema
240.000,00
34.000,00
274.000,00
011 Uredska oprema i namještaj
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
6.000,00
-6.000,00
0,00
209.000,00
50.000,00
259.000,00
612.000,00
-262.000,00
350.000,00
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
422
4221
4222
4227
Komunikacijska oprema
011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
011 Ulaganja u računalne programe
4263
011 Umjetnička, literarna i znanstvena djela
252.000,00
-64.000,00
188.000,00
4264
011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
340.000,00
-194.000,00
146.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
699.000,00
-182.000,00
517.000,00
451
220.000,00
-167.000,00
53.000,00
220.000,00
-167.000,00
53.000,00
479.000,00
-15.000,00
464.000,00
479.000,00
-15.000,00
464.000,00
20.114.000,00
-1.443.500,00
18.670.500,00
4511
011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
454
4541
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
011 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Ukupno rashodi
B. RAČUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto Izvor
8
NAZIV
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
2.899.481,05
-1.205.000,00
1.694.481,05
81
Primljene otplate (povrati)
glavnice danih zajmova
99.481,05
70.000,00
169.481,05
816
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
99.481,05
70.000,00
169.481,05
8163
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim
društvima izvan javnog sektora
99.481,05
70.000,00
169.481,05
0,00
70.000,00
70.000,00
99.481,05
0,00
99.481,05
81631 011 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim
društvima izvan javnog sektora - kratkoročni
81632 011 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim
društvima izvan javnog sektora - dugoročni
84
Primici od zaduživanja
2.800.000,00
-1.275.000,00
1.525.000,00
842
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
2.800.000,00
-1.275.000,00
1.525.000,00
8421
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
2.800.000,00
-1.275.000,00
1.525.000,00
84211 011 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru - kratkoročni
2.800.000,00
-2.800.000,00
0,00
84212 011 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru - dugoročni
0,00
1.525.000,00
1.525.000,00
2.899.481,05
-1.205.000,00
1.694.481,05
Ukupno primici
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2353
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
51
Izdaci za dane zajmove
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
1.175.000,00
-503.000,00
672.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima
i obrtnicima izvan javnog sektora
70.000,00
0,00
70.000,00
5163
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima
izvan javnog sektora
70.000,00
0,00
70.000,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
1.105.000,00
-503.000,00
602.000,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
820.000,00
-218.000,00
602.000,00
5321
011 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
820.000,00
-218.000,00
602.000,00
534
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
izvan javnog sektora
285.000,00
-285.000,00
0,00
5341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih
društava izvan javnog sektora
285.000,00
-285.000,00
0,00
1.175.000,00
-503.000,00
672.000,00
Ukupno izdaci
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
9.439.000,00
-474.000,00
8.965.000,00
RAZDJEL 01 PREDSTAVNiČKA I IZVRŠNA
TIJELA, MJESNA UPRAVA I SAMOUPRAVA
01.01 OPĆINSKO VIJEĆE
320.000,00
-29.000,00
291.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE
OPĆINSKOG VIJEĆA
320.000,00
-29.000,00
291.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća
320.000,00
-29.000,00
291.000,00
3
Rashodi poslovanja
320.000,00
-29.000,00
291.000,00
32
Materijalni rashodi
230.000,00
-37.000,00
193.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
2.000,00
-2.000,00
0,00
3211
Službena putovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
3211
Službena putovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3.000,00
0,00
3.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.000,00
0,00
3.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.000,00
0,00
3.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
225.000,00
-35.000,00
190.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
190.000,00
-35.000,00
155.000,00
3291
011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
190.000,00
-35.000,00
155.000,00
3293
Reprezentacija
35.000,00
0,00
35.000,00
3293
Reprezentacija
35.000,00
0,00
35.000,00
34
Financijski rashodi
90.000,00
8.000,00
98.000,00
343
Ostali financijski rashodi
90.000,00
8.000,00
98.000,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
90.000,00
8.000,00
98.000,00
011 Ostali nespomenuti financijski rashodi
90.000,00
8.000,00
98.000,00
3434
Stranica 2354 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
01.02 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENICI
399.000,00
5.500,00
404.500,00
PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE
OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA
399.000,00
5.500,00
404.500,00
002A002 Rashodi funkcioniranja
Općinskog načelnika i zamjenika
399.000,00
5.500,00
404.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
399.000,00
5.500,00
404.500,00
31
Rashodi za zaposlene
255.000,00
1.500,00
256.500,00
311
Plaće (Bruto)
215.000,00
0,00
215.000,00
3111
Plaće za redovan rad
215.000,00
0,00
215.000,00
31111
Plaće za zaposlene
215.000,00
0,00
215.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.500,00
1.500,00
4.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
2.500,00
1.500,00
4.000,00
011 Ostali rashodi za zaposlene
2.500,00
1.500,00
4.000,00
3121
313
Doprinosi na plaće
37.500,00
0,00
37.500,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
33.500,00
0,00
33.500,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
33.500,00
0,00
33.500,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
4.000,00
0,00
4.000,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
4.000,00
0,00
4.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
144.000,00
4.000,00
148.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
14.500,00
0,00
14.500,00
3211
Službena putovanja
10.000,00
0,00
10.000,00
3211
Službena putovanja
10.000,00
0,00
10.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
0,00
3.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
0,00
3.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
1.500,00
0,00
1.500,00
32141
Naknada za korištenje privatnog automobila
u službene svrhe
1.500,00
0,00
1.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
4.000,00
4.000,00
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
4.000,00
4.000,00
3241
011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00
4.000,00
4.000,00
129.500,00
0,00
129.500,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
97.500,00
0,00
97.500,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
97.500,00
0,00
97.500,00
3293
Reprezentacija
30.000,00
0,00
30.000,00
3293
Reprezentacija
30.000,00
0,00
30.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
01.03 OPĆINSKA UPRAVA
3.227.500,00
72.500,00
3.300.000,00
PROGRAM 003 FUNKCIONIRANJE
OPĆINSKE UPRAVE
3.227.500,00
72.500,00
3.300.000,00
003A001 Rashodi funkcioniranja Općinske uprave
3.227.500,00
72.500,00
3.300.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.176.500,00
50.000,00
3.226.500,00
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.970.500,00
42.000,00
2.012.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2355
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
311
Plaće (Bruto)
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
3111
Plaće za redovan rad
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
011 Plaće za redovan rad
3111
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
95.000,00
-15.000,00
80.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
95.000,00
-15.000,00
80.000,00
011 Ostali rashodi za zaposlene
95.000,00
-15.000,00
80.000,00
3121
313
Doprinosi na plaće
275.500,00
7.000,00
282.500,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
248.000,00
7.000,00
255.000,00
011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
248.000,00
7.000,00
255.000,00
3132
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
27.500,00
0,00
27.500,00
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti
27.500,00
0,00
27.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.064.000,00
-21.000,00
1.043.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
98.000,00
-15.000,00
83.000,00
3211
Službena putovanja
7.000,00
0,00
7.000,00
3211
Službena putovanja
7.000,00
0,00
7.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
3212
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
15.000,00
0,00
15.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
15.000,00
0,00
15.000,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
6.000,00
0,00
6.000,00
32141
Naknada za korištenje privatnog automobila
u službene svrhe
6.000,00
0,00
6.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
180.000,00
-10.000,00
170.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
90.000,00
0,00
90.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
90.000,00
0,00
90.000,00
3223
Energija
70.000,00
0,00
70.000,00
3223
Energija
70.000,00
0,00
70.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
011 Sitni inventar i auto gume
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
654.000,00
20.000,00
674.000,00
3225
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
80.000,00
0,00
80.000,00
32311
Usluge telefona, telefaksa
50.000,00
0,00
50.000,00
32312
Usluge interneta
2.000,00
0,00
2.000,00
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
28.000,00
0,00
28.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
-10.000,00
40.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
-10.000,00
40.000,00
3232
3233
Usluge promidžbe i informiranja
130.000,00
0,00
130.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
130.000,00
0,00
130.000,00
3234
Komunalne usluge
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
011 Komunalne usluge
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
60.000,00
-8.000,00
52.000,00
3234
3235
3235
Zakupnine i najamnine
011 Zakupnine i najamnine
3237
Intelektualne i osobne usluge
60.000,00
-8.000,00
52.000,00
144.000,00
30.000,00
174.000,00
Stranica 2356 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
3237
011 Intelektualne i osobne usluge
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
144.000,00
30.000,00
174.000,00
Računalne usluge
60.000,00
13.000,00
73.000,00
011 Računalne usluge
3238
3238
NAZIV
60.000,00
13.000,00
73.000,00
3239
Ostale usluge
90.000,00
0,00
90.000,00
3239
Ostale usluge
90.000,00
0,00
90.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
132.000,00
-16.000,00
116.000,00
3292
Premije osiguranja
40.000,00
0,00
40.000,00
3292
Premije osiguranja
40.000,00
0,00
40.000,00
3293
Reprezentacija
46.000,00
0,00
46.000,00
3293
Reprezentacija
46.000,00
0,00
46.000,00
3295
Pristojbe i naknade
6.000,00
4.000,00
10.000,00
3295
011 Pristojbe i naknade
0,00
9.000,00
9.000,00
32951
011 Upravne i administrativne pristojbe
6.000,00
-5.000,00
1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3299
3299
34
Financijski rashodi
112.000,00
46.000,00
158.000,00
343
Ostali financijski rashodi
112.000,00
46.000,00
158.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
25.000,00
0,00
25.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
25.000,00
0,00
25.000,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
87.000,00
46.000,00
133.000,00
011 Ostali nespomenuti financijski rashodi
12.000,00
13.000,00
25.000,00
3434
Troškovi izbora - nacionalne manjine
75.000,00
33.000,00
108.000,00
011 Troškovi izbora - nacionalne manjine
75.000,00
-52.000,00
23.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
15.000,00
-3.000,00
12.000,00
1.000,00
34347
34347
343471 011 Troškovi izbora - mjesni odbori
37223
011 Stanovanje
38
Ostali rashodi
15.000,00
-14.000,00
381
Tekuće donacije
15.000,00
-14.000,00
1.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
3811
3812
Tekuće donacije u naravi
5.000,00
-5.000,00
0,00
38129
Ostale tekuće donacije u naravi
5.000,00
-5.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
51.000,00
22.500,00
73.500,00
51.000,00
22.500,00
73.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
0,00
6.500,00
6.500,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
6.500,00
6.500,00
42146
0,00
6.500,00
6.500,00
422
Postrojenja i oprema
31.000,00
-16.000,00
15.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
011 Uredska oprema i namještaj
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
4221
011 Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2357
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
4222
Komunikacijska oprema
6.000,00
-6.000,00
0,00
4222
Komunikacijska oprema
6.000,00
-6.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
32.000,00
52.000,00
4262
Ulaganja u računalne programe
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
011 Ulaganja u računalne programe
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
36.000,00
36.000,00
011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
36.000,00
36.000,00
4262
4264
4264
GLAVA 01.04 MJESNI ODBORI
5.492.500,00
-523.000,00
4.969.500,00
01.04.01 MO ČREČAN
300.000,00
-94.000,00
206.000,00
PROGRAM 004 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO ČREČAN
300.000,00
-94.000,00
206.000,00
004A001 Troškovi funkcioniranja MO Črečan
25.000,00
-5.500,00
19.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-5.500,00
19.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
22.000,00
-2.500,00
19.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
7.000,00
-3.500,00
3.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
Energija
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
011 Energija
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
3221
3223
3223
323
Rashodi za usluge
4.000,00
1.000,00
5.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.000,00
1.000,00
4.000,00
011 Intelektualne i osobne usluge
3.000,00
1.000,00
4.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
3237
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
5.000,00
0,00
5.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
5.000,00
0,00
5.000,00
3293
Reprezentacija
4.000,00
0,00
4.000,00
3293
Reprezentacija
4.000,00
0,00
4.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
-3.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
-3.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
-3.000,00
0,00
38119
Ostale tekuće donacije
3.000,00
-3.000,00
0,00
004A002 Javna rasvjeta
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.000,00
0,00
10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
-1.000,00
7.000,00
3223
Energija
8.000,00
-1.000,00
7.000,00
011 Energija
8.000,00
-1.000,00
7.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.000,00
1.000,00
3.000,00
Stranica 2358 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
3232
NAZIV
1. izmjene
i dopune
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Povećanje
smanjenje
0,00
3.000,00
2. izmjene
i dopune
3.000,00
32322
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
2.000,00
-2.000,00
0,00
004A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
323
Rashodi za usluge
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
3234
Komunalne usluge
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
011 Komunalne usluge
46.000,00
-4.000,00
42.000,00
3234
004A004 Čišćenje snijega i javnih površina
17.000,00
0,00
17.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
0,00
17.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.000,00
0,00
17.000,00
323
Rashodi za usluge
17.000,00
0,00
17.000,00
3234
Komunalne usluge
17.000,00
0,00
17.000,00
3234
Komunalne usluge
17.000,00
0,00
17.000,00
004A005 Održavanje groblja u Gornjem Hrašćanu
19.000,00
1.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
1.000,00
19.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
18.000,00
1.000,00
19.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3.000,00
0,00
3.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3223
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
3223
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
323
Rashodi za usluge
15.000,00
1.000,00
16.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3234
Komunalne usluge
9.000,00
1.000,00
10.000,00
011 Komunalne usluge
9.000,00
1.000,00
10.000,00
3234
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.000,00
0,00
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.000,00
0,00
1.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.000,00
0,00
1.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
1.000,00
0,00
1.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
1.000,00
0,00
1.000,00
004A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja obor.voda i dječjih igrališta
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
-6.000,00
14.000,00
3232
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2359
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
004A008 Dotacije sportskim društvima
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
0,00
5.000,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
0,00
5.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
0,00
5.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
5.000,00
0,00
5.000,00
381154
Odbojka - OK Črečan
5.000,00
0,00
5.000,00
004A009 Socijalne pomoći građanima
3.000,00
0,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
0,00
3.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
3.000,00
0,00
3.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
3.000,00
0,00
3.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3.000,00
0,00
3.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3.000,00
0,00
3.000,00
004A010 Uređenje Društvenog doma Črečan
60.000,00
-56.000,00
4.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
-60.000,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
60.000,00
-60.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
-60.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
60.000,00
-60.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
60.000,00
-60.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
0,00
4.000,00
4.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
42271
011 Uređaji
004A011 Izgradnja mosta
35.000,00
1.000,00
36.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
35.000,00
1.000,00
36.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
35.000,00
1.000,00
36.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
35.000,00
1.000,00
36.000,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
35.000,00
1.000,00
36.000,00
011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
4264
35.000,00
1.000,00
36.000,00
004A012 Detaljni plan Črečan
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
42637 011 Dokumenti prostornog uređenja
(prostorni planovi i ostalo)
40.000,00
-12.000,00
28.000,00
004A013 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju i prometna signalizacija
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
Stranica 2360 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
3232
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
-12.500,00
7.500,00
01.04.02 MO DUNJKOVEC
331.500,00
-158.500,00
173.000,00
PROGRAM 005 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO DUNJKOVEC
331.500,00
-158.500,00
173.000,00
005A001 Troškovi funkcioniranja MO Dunjkovec
32.500,00
-4.000,00
28.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
32.500,00
-4.000,00
28.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
29.500,00
-4.000,00
25.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
12.500,00
-4.000,00
8.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.500,00
-1.000,00
500,00
3221
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.500,00
-1.000,00
500,00
Energija
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
011 Energija
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
3223
3223
3225
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
32251
Sitni inventar
1.000,00
0,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
6.000,00
0,00
6.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.500,00
0,00
1.500,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.500,00
0,00
1.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.500,00
0,00
2.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.500,00
0,00
2.500,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.000,00
0,00
11.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično 4.000,00
0,00
4.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
4.000,00
0,00
4.000,00
3293
Reprezentacija
5.000,00
0,00
5.000,00
3293
Reprezentacija
5.000,00
0,00
5.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
0,00
2.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
0,00
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
0,00
3.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
38119
011 Ostale tekuće donacije
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
005A002 Javna rasvjeta
23.000,00
-4.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
-4.000,00
19.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
23.000,00
-4.000,00
19.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
17.000,00
-2.000,00
15.000,00
3223
Energija
17.000,00
-2.000,00
15.000,00
011 Energija
17.000,00
-2.000,00
15.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3232
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2361
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
005A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
323
Rashodi za usluge
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
3234
Komunalne usluge
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
011 Komunalne usluge
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
3234
005A004 Čišćenje snijega i javnih površina
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3234
Komunalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3234
Komunalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
005A005 Produžetak Ulice Ciglenice
135.000,00
-130.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
135.000,00
-130.000,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
135.000,00
-130.000,00
5.000,00
421
Građevinski objekti
135.000,00
-130.000,00
5.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
120.000,00
-115.000,00
5.000,00
120.000,00
-115.000,00
5.000,00
4214
42131
Ostali građevinski objekti
15.000,00
-15.000,00
0,00
42144
Energetski i komunikacijski vodovi
15.000,00
-15.000,00
0,00
005A006 Održav. poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
24.500,00
5.500,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.500,00
5.500,00
30.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
24.500,00
5.500,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
24.500,00
5.500,00
30.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
24.500,00
5.500,00
30.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
24.500,00
5.500,00
30.000,00
3232
011 Ceste
005A007 Dotacije sportskim društvima
10.500,00
0,00
10.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.500,00
0,00
10.500,00
38
OSTALI RASHODI
10.500,00
0,00
10.500,00
381
Tekuće donacije
10.500,00
0,00
10.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.500,00
0,00
10.500,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
10.500,00
0,00
10.500,00
3811503
Nogomet - NK Međimurec
10.500,00
0,00
10.500,00
005A008 Socijalne pomoći građanima
9.000,00
1.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
9.000,00
1.000,00
10.000,00
9.000,00
1.000,00
10.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
9.000,00
1.000,00
10.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
6.000,00
4.000,00
10.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
6.000,00
4.000,00
10.000,00
3721
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
3.000,00
-3.000,00
0,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
3.000,00
-3.000,00
0,00
Stranica 2362 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
005A011 Tekuća i investiciona održav. po
naselju i prometna signalizacija
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
3232
005A012 Pješačka staza - Glavna ulica
27.000,00
0,00
27.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
0,00
27.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
27.000,00
0,00
27.000,00
323
Rashodi za usluge
27.000,00
0,00
27.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
27.000,00
0,00
27.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
27.000,00
0,00
27.000,00
01.04.03 MO GORNJI HRAŠĆAN
359.000,00
-32.500,00
326.500,00
PROGRAM 006 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO G.HRAŠĆAN
359.000,00
-32.500,00
326.500,00
006A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Hrašćan
64.000,00
-16.000,00
48.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
64.000,00
-16.000,00
48.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
63.000,00
-15.000,00
48.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
27.000,00
-10.000,00
17.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
Energija
25.000,00
-9.000,00
16.000,00
011 Energija
25.000,00
-9.000,00
16.000,00
27.000,00
-6.000,00
21.000,00
3221
3223
3223
323
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
Komunalne usluge
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
011 Komunalne usluge
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
3232
3234
3234
3235
Zakupnine i najamnine
17.000,00
0,00
17.000,00
32359
Ostale zakupnine i najamnine
17.000,00
0,00
17.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
9.000,00
1.000,00
10.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3293
Reprezentacija
3.000,00
1.000,00
4.000,00
011 Reprezentacija
3.000,00
1.000,00
4.000,00
3293
38
OSTALI RASHODI
1.000,00
-1.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
1.000,00
-1.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
1.000,00
-1.000,00
0,00
38119
Ostale tekuće donacije
1.000,00
-1.000,00
0,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2363
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
006A002 Javna rasvjeta
26.000,00
-7.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
26.000,00
-7.000,00
19.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
26.000,00
-7.000,00
19.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
3223
Energija
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
011 Energija
3223
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
006A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
323
Rashodi za usluge
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
3234
Komunalne usluge
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
011 Komunalne usluge
3234
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
006A004 Čišćenje snijega i javnih površina
14.000,00
0,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
0,00
14.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
14.000,00
0,00
14.000,00
323
Rashodi za usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
3234
Komunalne usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
3234
Komunalne usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
006A005 Groblje G.Hrašćan
36.000,00
1.500,00
37.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
34.000,00
3.500,00
37.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
34.000,00
3.500,00
37.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
0,00
6.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
3223
Energija
4.000,00
0,00
4.000,00
3223
Energija
4.000,00
0,00
4.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
28.000,00
3.500,00
31.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
0,00
10.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
0,00
10.000,00
3234
Komunalne usluge
18.000,00
2.000,00
20.000,00
011 Komunalne usluge
18.000,00
2.000,00
20.000,00
Intelektualne i osobne usluge
0,00
1.500,00
1.500,00
011 Intelektualne i osobne usluge
0,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
2.000,00
-2.000,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
2.000,00
-2.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene namjene
2.000,00
-2.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
2.000,00
-2.000,00
0,00
3234
3237
3237
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Stranica 2364 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
006A006 Održav.poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
39.000,00
6.000,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
31.000,00
6.000,00
37.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
31.000,00
6.000,00
37.000,00
323
Rashodi za usluge
31.000,00
6.000,00
37.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
31.000,00
6.000,00
37.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
31.000,00
6.000,00
37.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
8.000,00
0,00
8.000,00
422
Postrojenja i oprema
8.000,00
0,00
8.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.000,00
0,00
8.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
8.000,00
0,00
8.000,00
006A007 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju i prometna signalizacija
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
3232
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
20.000,00
-12.000,00
8.000,00
006A008 Dotacije sportskim društvima i udrugama
18.000,00
3.000,00
21.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
3.000,00
21.000,00
38
OSTALI RASHODI
18.000,00
3.000,00
21.000,00
381
Tekuće donacije
18.000,00
3.000,00
21.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
18.000,00
3.000,00
21.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
18.000,00
3.000,00
21.000,00
16.000,00
3.000,00
19.000,00
3811502011 Nogomet NK G.Hrašćan
381156
Udruga mladih G.Hrašćan
2.000,00
0,00
2.000,00
006A009 Socijalne pomoći građanima
8.000,00
0,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
0,00
8.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
8.000,00
0,00
8.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
8.000,00
0,00
8.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
8.000,00
0,00
8.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
8.000,00
0,00
8.000,00
006A017 Tekuće i investic. održavanje
Društvenog doma
110.000,00
0,00
110.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
110.000,00
0,00
110.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
110.000,00
0,00
110.000,00
323
Rashodi za usluge
110.000,00
0,00
110.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
110.000,00
0,00
110.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
110.000,00
0,00
110.000,00
01.04.04 MO GORNJI KURŠANEC
242.000,00
36.500,00
278.500,00
PROGRAM 007 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO G.KURŠANEC
242.000,00
36.500,00
278.500,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2365
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
007A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Kuršanec
46.500,00
-22.000,00
24.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
46.500,00
-22.000,00
24.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
46.500,00
-22.000,00
24.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
21.000,00
-9.000,00
12.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
3223
Energija
17.000,00
-7.000,00
10.000,00
011 Energija
3223
17.000,00
-7.000,00
10.000,00
Sitni inventar i auto gume
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
011 Sitni inventar i auto gume
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
16.500,00
-13.000,00
3.500,00
500,00
0,00
500,00
3225
3225
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
500,00
0,00
500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
-15.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.000,00
-15.000,00
0,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
0,00
2.000,00
2.000,00
011 Intelektualne i osobne usluge
0,00
2.000,00
2.000,00
3237
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
9.000,00
0,00
9.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3293
Reprezentacija
3.000,00
0,00
3.000,00
3293
Reprezentacija
3.000,00
0,00
3.000,00
007A002 Javna rasvjeta
36.000,00
2.000,00
38.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
36.000,00
2.000,00
38.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
36.000,00
2.000,00
38.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
30.000,00
0,00
30.000,00
3223
Energija
30.000,00
0,00
30.000,00
3223
Energija
30.000,00
0,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
6.000,00
2.000,00
8.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
2.000,00
8.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
6.000,00
2.000,00
8.000,00
007A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
3234
Komunalne usluge
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
011 Komunalne usluge
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
3234
007A004 Čišćenje snijega i javnih površina
17.500,00
0,00
17.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.500,00
0,00
17.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.500,00
0,00
17.500,00
Stranica 2366 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
323
Rashodi za usluge
17.500,00
0,00
17.500,00
3234
Komunalne usluge
17.500,00
0,00
17.500,00
3234
Komunalne usluge
17.500,00
0,00
17.500,00
007A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
10.000,00
5.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
5.000,00
15.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.000,00
5.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
5.000,00
15.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
5.000,00
15.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
5.000,00
15.000,00
3232
007A007 Dotacije sportskim društvima
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
38
OSTALI RASHODI
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
10.000,00
-4.500,00
5.500,00
3811510
Malonogometni klub G.Kuršanec
5.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
5.500,00
3811551011 Šahovski klub G.Kuršanec
007A008 Socijalne pomoći građanima
7.000,00
4.000,00
11.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
4.000,00
11.000,00
7.000,00
4.000,00
11.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
7.000,00
4.000,00
11.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
7.000,00
4.000,00
11.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
7.000,00
4.000,00
11.000,00
007A012 Tekuća i investiciona održav. po
naselju i prometna signalizacija
10.000,00
0,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
0,00
10.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.000,00
0,00
10.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
0,00
10.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
0,00
10.000,00
3721
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
0,00
10.000,00
007A014 Izgradnja pješačke staze
80.000,00
62.000,00
142.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
80.000,00
62.000,00
142.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
80.000,00
62.000,00
142.000,00
421
Građevinski objekti
80.000,00
62.000,00
142.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
80.000,00
62.000,00
142.000,00
4213
011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
80.000,00
62.000,00
142.000,00
01.04.05 MO MACINEC
307.500,00
28.500,00
336.000,00
PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO MACINEC
307.500,00
28.500,00
336.000,00
008A001 Troškovi funkcioniranja MO Macinec
27.500,00
-4.500,00
23.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
27.500,00
-4.500,00
23.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
25.500,00
-2.500,00
23.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2367
u kunama
Konto Izvor
322
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
-500,00
7.500,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3221
3221
NAZIV
1.000,00
-500,00
500,00
3223
Energija
6.000,00
0,00
6.000,00
3223
Energija
6.000,00
0,00
6.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
32251
Sitni inventar
1.000,00
0,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
6.500,00
0,00
6.500,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.500,00
0,00
1.500,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.500,00
0,00
1.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.500,00
0,00
1.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.500,00
0,00
1.500,00
3234
Komunalne usluge
1.500,00
0,00
1.500,00
3234
Komunalne usluge
1.500,00
0,00
1.500,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3239
Ostale usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3239
Ostale usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
6.000,00
0,00
6.000,00
3293
Reprezentacija
3.000,00
0,00
3.000,00
3293
Reprezentacija
3.000,00
0,00
3.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-2.000,00
0,00
38
OSTALI RASHODI
2.000,00
-2.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
2.000,00
-2.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
2.000,00
-2.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
2.000,00
-2.000,00
0,00
008A002 Javna rasvjeta
18.000,00
-2.000,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
-2.000,00
16.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
18.000,00
-2.000,00
16.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
-2.000,00
12.000,00
3223
Energija
14.000,00
-2.000,00
12.000,00
011 Energija
14.000,00
-2.000,00
12.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
4.000,00
0,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
0,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
0,00
4.000,00
008A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
Stranica 2368 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
3234
3234
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Komunalne usluge
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
011 Komunalne usluge
45.000,00
-30.000,00
15.000,00
008A004 Čišćenje snijega i javnih površina
22.000,00
0,00
22.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
0,00
22.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
22.000,00
0,00
22.000,00
323
Rashodi za usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
3234
Komunalne usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
3234
Komunalne usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
008A005 Groblje Macinec
48.500,00
7.500,00
56.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
46.500,00
9.500,00
56.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
46.500,00
9.500,00
56.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
6.500,00
1.500,00
8.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3223
Energija
4.000,00
1.500,00
5.500,00
011 Energija
4.000,00
1.500,00
5.500,00
3225
3223
Sitni inventar i auto gume
2.000,00
0,00
2.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
2.000,00
0,00
2.000,00
323
Rashodi za usluge
40.000,00
8.000,00
48.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
5.000,00
35.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
5.000,00
35.000,00
Komunalne usluge
8.000,00
3.000,00
11.000,00
011 Komunalne usluge
3232
3234
8.000,00
3.000,00
11.000,00
3237
3234
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
2.000,00
-2.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
2.000,00
-2.000,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
2.000,00
-2.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene namjene
2.000,00
-2.000,00
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
2.000,00
-2.000,00
0,00
008A006 Održavanje poljskih puteva,
odvodnja oborinskih voda
20.500,00
24.500,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.500,00
24.500,00
45.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.500,00
24.500,00
45.000,00
323
Rashodi za usluge
20.500,00
24.500,00
45.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.500,00
24.500,00
45.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
20.500,00
24.500,00
45.000,00
008A007 Dotacije sportskim društvima
19.000,00
0,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
0,00
19.000,00
38
OSTALI RASHODI
19.000,00
0,00
19.000,00
381
Tekuće donacije
19.000,00
0,00
19.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
19.000,00
0,00
19.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
19.000,00
0,00
19.000,00
3811505
Nogomet - NK Macinec
19.000,00
0,00
19.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2369
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
008A008 Manifestacija Dani Macinca
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
20.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
20.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
20.000,00
3299
008A009 Socijalne pomoći građanima
12.000,00
0,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
0,00
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00
0,00
12.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
12.000,00
0,00
12.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
12.000,00
0,00
12.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
12.000,00
0,00
12.000,00
008A010 Održavanje Društvenog doma u Macincu
35.000,00
34.000,00
69.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
17.000,00
52.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
35.000,00
17.000,00
52.000,00
323
Rashodi za usluge
35.000,00
17.000,00
52.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
35.000,00
17.000,00
52.000,00
011 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
35.000,00
17.000,00
52.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
17.000,00
17.000,00
421
Građevinski objekti
0,00
17.000,00
17.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
17.000,00
17.000,00
011 Ostali građevinski objekti
32329
4
4214
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
17.000,00
17.000,00
008A011 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju i prometna signalizacija
10.000,00
19.000,00
29.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
19.000,00
29.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.000,00
19.000,00
29.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
19.000,00
29.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
19.000,00
29.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
19.000,00
29.000,00
3232
008A013 Rekonstrukcija Brežne ulice
20.000,00
-20.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
20.000,00
-20.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
20.000,00
-20.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
-20.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
-20.000,00
0,00
42641
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
-20.000,00
0,00
008A014 Nabava dječjih igrala
10.000,00
0,00
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Stranica 2370 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
0,00
10.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
10.000,00
0,00
10.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
10.000,00
0,00
10.000,00
01.04.06 MO NEDELIŠĆE
2.096.500,00
-57.500,00
2.039.000,00
PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO NEDELIŠĆE
2.096.500,00
-57.500,00
2.039.000,00
009A001 Troškovi funkcioniranja MO Nedelišće
180.000,00
-30.000,00
150.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
180.000,00
-40.000,00
140.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
177.000,00
-37.000,00
140.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
83.000,00
-42.000,00
41.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
Energija
70.000,00
-30.000,00
40.000,00
011 Energija
70.000,00
-30.000,00
40.000,00
3221
3223
3223
3225
Sitni inventar i auto gume
11.000,00
-11.000,00
0,00
32251
Sitni inventar
11.000,00
-11.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
79.000,00
5.000,00
84.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.000,00
0,00
4.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.000,00
0,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
3232
3234
Komunalne usluge
10.000,00
3234
Komunalne usluge
10.000,00
0,00
10.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
40.000,00
10.000,00
50.000,00
011 Intelektualne i osobne usluge
40.000,00
10.000,00
50.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3237
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
9.000,00
0,00
9.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
9.000,00
0,00
9.000,00
3293
Reprezentacija
6.000,00
0,00
6.000,00
3293
Reprezentacija
6.000,00
0,00
6.000,00
38
OSTALI RASHODI
3.000,00
-3.000,00
0,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
-3.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
-3.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
-3.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
10.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
10.000,00
10.000,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
10.000,00
10.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
10.000,00
10.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
10.000,00
10.000,00
009A002 Javna rasvjeta
190.000,00
0,00
190.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
190.000,00
0,00
190.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
190.000,00
0,00
190.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2371
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
322
Rashodi za materijal i energiju
170.000,00
-10.000,00
160.000,00
3223
Energija
170.000,00
-10.000,00
160.000,00
011 Energija
170.000,00
-10.000,00
160.000,00
323
3223
Rashodi za usluge
20.000,00
10.000,00
30.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
10.000,00
30.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
20.000,00
10.000,00
30.000,00
009A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
323
Rashodi za usluge
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
3234
Komunalne usluge
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
011 Komunalne usluge
85.000,00
-43.000,00
42.000,00
3234
009A004 Čišćenje snijega i javnih površina
78.000,00
0,00
78.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
78.000,00
0,00
78.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
78.000,00
0,00
78.000,00
323
Rashodi za usluge
78.000,00
0,00
78.000,00
3234
Komunalne usluge
78.000,00
0,00
78.000,00
3234
Komunalne usluge
78.000,00
0,00
78.000,00
009A005 Groblje Nedelišće
393.500,00
-43.000,00
350.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
253.500,00
-58.000,00
195.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
253.500,00
-58.000,00
195.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
63.500,00
-2.000,00
61.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
7.500,00
0,00
7.500,00
011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
4.000,00
3.500,00
7.500,00
3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
37.000,00
32214
32219
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
3223
Energija
37.000,00
3223
Energija
37.000,00
0,00
37.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
32251
011 Sitni inventar
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
32271
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3232
3232
15.000,00
0,00
15.000,00
190.000,00
-56.000,00
134.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
90.000,00
-50.000,00
40.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
60.000,00
-38.000,00
22.000,00
32322 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
30.000,00
-12.000,00
18.000,00
3234
Komunalne usluge
96.000,00
-6.000,00
90.000,00
011 Komunalne usluge
3234
96.000,00
-6.000,00
90.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
4.000,00
0,00
4.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
4.000,00
0,00
4.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
140.000,00
15.000,00
155.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
140.000,00
15.000,00
155.000,00
422
140.000,00
15.000,00
155.000,00
Postrojenja i oprema
Stranica 2372 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
4227
4227
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
140.000,00
15.000,00
155.000,00
011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
140.000,00
15.000,00
155.000,00
009A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
96.000,00
6.000,00
102.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
82.000,00
-20.000,00
62.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
82.000,00
-20.000,00
62.000,00
323
Rashodi za usluge
82.000,00
-20.000,00
62.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
82.000,00
-20.000,00
62.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
82.000,00
-20.000,00
62.000,00
14.000,00
26.000,00
40.000,00
14.000,00
26.000,00
40.000,00
3232
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
14.000,00
26.000,00
40.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
14.000,00
26.000,00
40.000,00
011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
14.000,00
26.000,00
40.000,00
4227
009A007 Gradnja ulice - produžetak O.Price
170.000,00
60.000,00
230.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
170.000,00
60.000,00
230.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
170.000,00
60.000,00
230.000,00
421
Građevinski objekti
170.000,00
60.000,00
230.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
150.000,00
75.000,00
225.000,00
011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
150.000,00
75.000,00
225.000,00
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
4213
4214
42144
Ostali građevinski objekti
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
009A009 Rekonstrukcija ulice - M.Tita
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
421
Građevinski objekti
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
460.000,00
-50.000,00
410.000,00
42139
011 Energetski i komunikacijski vodovi
011 Ostali slični prometni objekti
009A010 Dotacije sportskim društvima
110.500,00
6.000,00
116.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
110.500,00
6.000,00
116.500,00
38
OSTALI RASHODI
110.500,00
6.000,00
116.500,00
381
Tekuće donacije
110.500,00
6.000,00
116.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
110.500,00
6.000,00
116.500,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
110.500,00
6.000,00
116.500,00
381150
Nogomet - NK Nedelišće
51.000,00
0,00
51.000,00
381152 011 Rukomet - RK Nedelišće
35.000,00
6.000,00
41.000,00
3811541
Odbojkaški klub Nedelišće
12.000,00
0,00
12.000,00
381155
Šahovski klub - Nedelišće
4.000,00
0,00
4.000,00
381157
Stolni tenis - Nedelišće
5.500,00
0,00
5.500,00
381158
ŠRD Amur Nedelišće
3.000,00
0,00
3.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2373
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
009A011 Socijalne pomoći građanima
11.500,00
8.500,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
11.500,00
8.500,00
20.000,00
11.500,00
8.500,00
20.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
11.500,00
8.500,00
20.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,00
10.000,00
20.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,00
10.000,00
20.000,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
3721
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37221
Sufinanciranje cijene prijevoza
1.500,00
-1.500,00
0,00
009A012 Detaljni plan - Podzavrtje
62.000,00
1.000,00
63.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
62.000,00
1.000,00
63.000,00
62.000,00
1.000,00
63.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
62.000,00
1.000,00
63.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
62.000,00
1.000,00
63.000,00
42637 011 Dokumenti prostornog uređenja
(prostorni planovi i ostalo)
62.000,00
1.000,00
63.000,00
009A013 Izmjene i dopune DPU Zavrtje
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
35.000,00
-1.000,00
34.000,00
42637 011 Dokumenti prostornog uređenja
(prostorni planovi i ostalo)
009A014 Tekuća i investic. održavanja po
naselju i prometna signalizacija
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
323
Rashodi za usluge
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
105.000,00
-20.000,00
85.000,00
3232
009A015 Uređenje pila - Imakulata
30.000,00
5.000,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
5.000,00
35.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
5.000,00
35.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
5.000,00
35.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
5.000,00
35.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
5.000,00
35.000,00
3232
009A018 Uređenje prilaza stambeno
poslovnom objektu
90.000,00
43.000,00
133.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
90.000,00
43.000,00
133.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
133.000,00
133.000,00
421
0,00
133.000,00
133.000,00
Građevinski objekti
Stranica 2374 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
4213
42139
NAZIV
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
011 Ostali slični prometni objekti
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
33.000,00
33.000,00
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
0,00
33.000,00
33.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
90.000,00
-90.000,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
90.000,00
-90.000,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
90.000,00
-90.000,00
0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
90.000,00
-90.000,00
0,00
01.04.07 MO PRETETINEC
324.500,00
-500,00
324.000,00
PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO PRETETINEC
324.500,00
-500,00
324.000,00
010A001 Troškovi funkcioniranja MO Pretetinec
17.000,00
3.500,00
20.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
3.500,00
20.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.000,00
3.500,00
20.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
Energija
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
011 Energija
3221
3223
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
323
3223
Rashodi za usluge
6.000,00
1.000,00
7.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.000,00
1.000,00
3.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
0,00
2.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000,00
4.000,00
11.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
4.000,00
0,00
4.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
4.000,00
0,00
4.000,00
3293
Reprezentacija
2.000,00
3.000,00
5.000,00
011 Reprezentacija
2.000,00
3.000,00
5.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
1.000,00
2.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3293
3299
3299
010A002 Javna rasvjeta
18.000,00
-4.000,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
-4.000,00
14.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
18.000,00
-4.000,00
14.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
-4.000,00
10.000,00
3223
Energija
14.000,00
-4.000,00
10.000,00
011 Energija
14.000,00
-4.000,00
10.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2375
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
0,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
0,00
4.000,00
010A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
46.000,00
0,00
46.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
46.000,00
0,00
46.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
46.000,00
0,00
46.000,00
323
Rashodi za usluge
46.000,00
0,00
46.000,00
3234
Komunalne usluge
46.000,00
0,00
46.000,00
3234
Komunalne usluge
46.000,00
0,00
46.000,00
010A004 Čišćenje snijega i javnih površina
22.000,00
0,00
22.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
0,00
22.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
22.000,00
0,00
22.000,00
323
Rashodi za usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
3234
Komunalne usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
3234
Komunalne usluge
22.000,00
0,00
22.000,00
010A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
71.000,00
0,00
71.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
0,00
55.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
55.000,00
0,00
55.000,00
323
Rashodi za usluge
55.000,00
0,00
55.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
55.000,00
0,00
55.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
55.000,00
0,00
55.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
16.000,00
0,00
16.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
16.000,00
0,00
16.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
16.000,00
0,00
16.000,00
010A007 Dotacije sportskim društvima i udrugama
13.000,00
0,00
13.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.000,00
0,00
13.000,00
38
OSTALI RASHODI
13.000,00
0,00
13.000,00
381
Tekuće donacije
13.000,00
0,00
13.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
13.000,00
0,00
13.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
13.000,00
0,00
13.000,00
3811503
Nogomet - NK Međimurec
7.000,00
0,00
7.000,00
3811540
Udruga Hrastinka
3.000,00
0,00
3.000,00
3811550
Šahovski klub Pretetinec
3.000,00
0,00
3.000,00
010A009 Socijalne pomoći građanima
2.500,00
0,00
2.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
0,00
2.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
2.500,00
0,00
2.500,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
2.500,00
0,00
2.500,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
2.500,00
0,00
2.500,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
2.500,00
0,00
2.500,00
Stranica 2376 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
010A012 Tekuća i investiciona održav.po naselju
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
0,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
0,00
20.000,00
010A014 Uređenje društvenog doma zamjena krovišta
115.000,00
0,00
115.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
115.000,00
0,00
115.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
115.000,00
0,00
115.000,00
323
Rashodi za usluge
115.000,00
0,00
115.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
115.000,00
0,00
115.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
115.000,00
0,00
115.000,00
01.04.08 MO PUŠĆINE
807.500,00
-188.500,00
619.000,00
PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO PUŠĆINE
807.500,00
-188.500,00
619.000,00
011A001 Troškovi funkcioniranja MO Pušćine
38.000,00
500,00
38.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
38.000,00
500,00
38.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
38.000,00
500,00
38.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
3221
3223
3223
Energija
011 Energija
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.000,00
0,00
3.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.000,00
0,00
3.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
7.000,00
0,00
7.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
7.000,00
0,00
7.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
2.000,00
23.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
9.000,00
0,00
9.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
9.000,00
0,00
9.000,00
3293
Reprezentacija
11.000,00
1.000,00
12.000,00
011 Reprezentacija
11.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
323
Rashodi za usluge
3231
3293
3299
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
1.000,00
2.000,00
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
011A002 Javna rasvjeta
56.000,00
-7.000,00
49.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
56.000,00
-7.000,00
49.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
56.000,00
-7.000,00
49.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
45.000,00
-5.000,00
40.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2377
u kunama
Konto Izvor
3223
3223
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Energija
45.000,00
-5.000,00
40.000,00
011 Energija
45.000,00
-5.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.000,00
-2.000,00
9.000,00
3232
011A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
3234
Komunalne usluge
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
011 Komunalne usluge
55.000,00
-15.000,00
40.000,00
3234
011A004 Čišćenje snijega i javnih površina
30.000,00
0,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
30.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
0,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
3234
Komunalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
3234
Komunalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
011A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
60.000,00
-15.000,00
45.000,00
011A006 Uređenje Ciglenice
(košarka, odbojka, rukomet)
95.000,00
-95.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
95.000,00
-95.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
95.000,00
-95.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
95.000,00
-95.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
95.000,00
-95.000,00
0,00
42145
Sportski i rekreacijski tereni
95.000,00
-95.000,00
0,00
011A007 Dotacije sportskim društvima
57.500,00
0,00
57.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
57.500,00
0,00
57.500,00
38
OSTALI RASHODI
57.500,00
0,00
57.500,00
381
Tekuće donacije
17.500,00
0,00
17.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
17.500,00
0,00
17.500,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
17.500,00
0,00
17.500,00
3811504
Nogomet - NK Pušćine
17.500,00
0,00
17.500,00
382
Kapitalne donacije
40.000,00
0,00
40.000,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
40.000,00
0,00
40.000,00
38215
Kapitalne donacije sportskim društvima
40.000,00
0,00
40.000,00
011A008 Socijalne pomoći građanima
6.000,00
6.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
Stranica 2378 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
6.000,00
6.000,00
12.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
6.000,00
6.000,00
12.000,00
3721
6.000,00
6.000,00
12.000,00
011A010 Dogradnja Društvenog doma
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
-75.000,00
5.000,00
4511
011A012 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju, prometna signalizacija
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
0,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
0,00
20.000,00
011A013 Uređenje dječjeg igrališta
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
10.000,00
-1.000,00
9.000,00
42273
011A014 Adaptacija kapelice u Pušćinama
0,00
28.000,00
28.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
28.000,00
28.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
28.000,00
28.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
28.000,00
28.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
28.000,00
28.000,00
011 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
28.000,00
28.000,00
32329
011 Oprema
011A015 Sanacija Ul. V.Nazora i Voćarske
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
4541
011 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
300.000,00
-15.000,00
285.000,00
01.04.09 MO SLAKOVEC
279.000,00
-14.000,00
265.000,00
PROGRAM 012 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO SLAKOVEC
279.000,00
-14.000,00
265.000,00
012A001 Troškovi funkcioniranja MO Slakovec
25.500,00
-8.000,00
17.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.500,00
-8.000,00
17.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
25.500,00
-8.000,00
17.500,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2379
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
4.500,00
-1.000,00
3.500,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3223
Energija
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
011 Energija
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
16.000,00
-7.000,00
9.000,00
0,00
1.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
-4.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.000,00
-4.000,00
0,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
011 Intelektualne i osobne usluge
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
3237
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
3.000,00
0,00
3.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
3.000,00
0,00
3.000,00
3293
Reprezentacija
1.000,00
1.000,00
2.000,00
011 Reprezentacija
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3293
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
-1.000,00
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
-1.000,00
0,00
012A002 Javna rasvjeta
14.500,00
-4.000,00
10.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.500,00
-4.000,00
10.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
14.500,00
-4.000,00
10.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
11.000,00
-3.000,00
8.000,00
3223
Energija
11.000,00
-3.000,00
8.000,00
011 Energija
11.000,00
-3.000,00
8.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
3232
012A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
323
Rashodi za usluge
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
3234
Komunalne usluge
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
011 Komunalne usluge
40.000,00
-3.000,00
37.000,00
3234
012A004 Čišćenje snijega i javnih površina
14.000,00
0,00
14.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
0,00
14.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
14.000,00
0,00
14.000,00
323
Rashodi za usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
3234
Komunalne usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
3234
Komunalne usluge
14.000,00
0,00
14.000,00
Stranica 2380 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
012A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
323
Rashodi za usluge
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
16.000,00
-4.000,00
12.000,00
3232
012A007 Dotacije sportskim društvima
39.000,00
0,00
39.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
0,00
39.000,00
38
OSTALI RASHODI
39.000,00
0,00
39.000,00
381
Tekuće donacije
39.000,00
0,00
39.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
39.000,00
0,00
39.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
39.000,00
0,00
39.000,00
3811501
Nogomet - NK Slakovec
35.000,00
0,00
35.000,00
3811520
Teniski klub Slakovec
4.000,00
0,00
4.000,00
012A008 Socijalne pomoći građanima
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
5.000,00
0,00
5.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
5.000,00
0,00
5.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
5.000,00
0,00
5.000,00
012A009 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju, prometna signalizacija
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.000,00
0,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
0,00
5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
012A010 Otvaranje nove ulice - Zavrtje
20.000,00
0,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
20.000,00
0,00
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
20.000,00
0,00
20.000,00
421
Građevinski objekti
20.000,00
0,00
20.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
20.000,00
0,00
20.000,00
42144
Energetski i komunikacijski vodovi
20.000,00
0,00
20.000,00
012A012 Dotacija DVD - za uređenje doma
100.000,00
5.000,00
105.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
5.000,00
105.000,00
38
OSTALI RASHODI
100.000,00
5.000,00
105.000,00
382
Kapitalne donacije
100.000,00
5.000,00
105.000,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
100.000,00
5.000,00
105.000,00
38219 011 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim
organizacijama
100.000,00
5.000,00
105.000,00
01.04.10 MO TRNOVEC
288.500,00
-25.500,00
263.000,00
PROGRAM 013 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO TRNOVEC
288.500,00
-25.500,00
263.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2381
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
013A001 Troškovi funkcioniranja MO Trnovec
30.500,00
-7.500,00
23.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.500,00
-7.500,00
23.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.500,00
-7.500,00
23.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
11.000,00
-5.500,00
5.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3221
1.000,00
-500,00
500,00
Energija
9.000,00
-5.000,00
4.000,00
011 Energija
9.000,00
-5.000,00
4.000,00
3223
3223
3225
Sitni inventar i auto gume
1.000,00
0,00
1.000,00
32251
Sitni inventar
1.000,00
0,00
1.000,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.000,00
0,00
1.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.000,00
0,00
3.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.000,00
0,00
3.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3234
Komunalne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
011 Intelektualne i osobne usluge
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
11.500,00
0,00
11.500,00
3237
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
8.000,00
0,00
8.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
8.000,00
0,00
8.000,00
3293
Reprezentacija
2.500,00
0,00
2.500,00
3293
Reprezentacija
2.500,00
0,00
2.500,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
0,00
1.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
0,00
1.000,00
013A002 Javna rasvjeta
17.000,00
-2.500,00
14.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
-2.500,00
14.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
17.000,00
-2.500,00
14.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
-3.000,00
11.000,00
3223
Energija
14.000,00
-3.000,00
11.000,00
011 Energija
14.000,00
-3.000,00
11.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
3.000,00
500,00
3.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.000,00
500,00
3.500,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
3.000,00
500,00
3.500,00
013A003 Održavanje zelenih površina
(košnja, sadnja)
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
323
Rashodi za usluge
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
3234
Komunalne usluge
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
011 Komunalne usluge
62.000,00
-3.000,00
59.000,00
3234
Stranica 2382 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
013A004 Čišćenje snijega i javnih površina
21.000,00
0,00
21.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
21.000,00
0,00
21.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
21.000,00
0,00
21.000,00
323
Rashodi za usluge
21.000,00
0,00
21.000,00
3234
Komunalne usluge
21.000,00
0,00
21.000,00
3234
Komunalne usluge
21.000,00
0,00
21.000,00
013A005 Održavanje groblja G.Hrašćan
19.000,00
1.500,00
20.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
1.500,00
19.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
18.000,00
1.500,00
19.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3.000,00
0,00
3.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
3223
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
3223
Energija
2.000,00
0,00
2.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
3225
Sitni inventar i auto gume
500,00
0,00
500,00
323
Rashodi za usluge
15.000,00
1.500,00
16.500,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.000,00
0,00
5.000,00
3234
Komunalne usluge
9.000,00
1.500,00
10.500,00
011 Komunalne usluge
9.000,00
1.500,00
10.500,00
3234
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.000,00
0,00
1.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.000,00
0,00
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.000,00
0,00
1.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.000,00
0,00
1.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
1.000,00
0,00
1.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
1.000,00
0,00
1.000,00
013A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
8.000,00
22.000,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
22.000,00
30.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
8.000,00
22.000,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
22.000,00
30.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
8.000,00
22.000,00
30.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
8.000,00
22.000,00
30.000,00
3232
013A007 Dotacije sportskim društvima
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
0,00
20.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
20.000,00
0,00
20.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
20.000,00
0,00
20.000,00
3811500
Nogomet - NK Trnovec
20.000,00
0,00
20.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2383
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
013A008 Socijalne pomoći građanima
11.000,00
4.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
11.000,00
4.000,00
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
11.000,00
4.000,00
15.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
11.000,00
4.000,00
15.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
11.000,00
4.000,00
15.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
11.000,00
4.000,00
15.000,00
3721
013A010 Tekuća i investiciona održavanja po
naselju, prometna signalizacija
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
323
Rashodi za usluge
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
23.000,00
-11.000,00
12.000,00
013A011 Popravak društvenog doma
27.000,00
-27.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
-27.000,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
27.000,00
-27.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
27.000,00
-27.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
27.000,00
-27.000,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
27.000,00
-27.000,00
0,00
013A012 Uređenje prilaznog puta Društvenom domu
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
4511
011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
50.000,00
-2.000,00
48.000,00
01.04.11 MO PARAG
156.500,00
-17.000,00
139.500,00
PROGRAM 014 PLAN RASHODA I IZDATAKA
MO PARAG
156.500,00
-17.000,00
139.500,00
014A001 Javna rasvjeta
13.500,00
-3.500,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
13.500,00
-3.500,00
10.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
13.500,00
-3.500,00
10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
7.500,00
-1.500,00
6.000,00
3223
Energija
7.500,00
-1.500,00
6.000,00
011 Energija
7.500,00
-1.500,00
6.000,00
3223
323
Rashodi za usluge
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3232
014A002 Čišćenje snijega i javnih površina
20.000,00
0,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
0,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
0,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3234
Komunalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
3234
Komunalne usluge
20.000,00
0,00
20.000,00
Stranica 2384 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
014A003 Održavanje poljskih puteva, kolnika
(bankina), odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
20.000,00
22.000,00
42.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
22.000,00
42.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
22.000,00
42.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
22.000,00
42.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
22.000,00
42.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232
20.000,00
22.000,00
42.000,00
014A004 Troškovi funkcioniranja MO
23.000,00
-15.500,00
7.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
-15.500,00
7.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
23.000,00
-15.500,00
7.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
-500,00
500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.000,00
-500,00
500,00
3221
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
22.000,00
-15.000,00
7.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
3291
011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
20.000,00
-15.000,00
5.000,00
3293
Reprezentacija
2.000,00
0,00
2.000,00
3293
Reprezentacija
2.000,00
0,00
2.000,00
014A005 Izgradnja autobusnog stajališta
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
421
Građevinski objekti
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
42139
011 Ostali slični prometni objekti
014A007 Sanacija divljih odlagališta
50.000,00
0,00
50.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
0,00
50.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
0,00
50.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
0,00
50.000,00
3234
Komunalne usluge
50.000,00
0,00
50.000,00
3234
Komunalne usluge
50.000,00
0,00
50.000,00
RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO
4.780.000,00
-1.217.000,00
3.563.000,00
02.01 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
115.000,00
-52.000,00
63.000,00
PROGRAM 015 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA
115.000,00
-52.000,00
63.000,00
015A003 Izmjene i dopune PPUO Nedelišće
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
90.000,00
-27.000,00
63.000,00
42637 011 Dokumenti prostornog uređenja
(prostorni planovi i ostalo)
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2385
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
015A004 Detaljni plan Goričica
25.000,00
-25.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
25.000,00
-25.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
25.000,00
-25.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
25.000,00
-25.000,00
0,00
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
25.000,00
-25.000,00
0,00
42637
Dokumenti prostornog uređenja
(prostorni planovi i ostalo)
25.000,00
-25.000,00
0,00
02.05 KOMUNALNI POSLOVI
4.665.000,00
-1.165.000,00
3.500.000,00
PROGRAM 017 RAZVOJ KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4.486.000,00
-1.165.000,00
3.321.000,00
017A001 Izgradnja privredne zone Nedelišće
70.000,00
-70.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
70.000,00
-70.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
70.000,00
-70.000,00
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
70.000,00
-70.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
70.000,00
-70.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
70.000,00
-70.000,00
0,00
017A002 Plan zelenog djelovanja (Zelena agenda)
200.000,00
46.000,00
246.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
200.000,00
46.000,00
246.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
10.000,00
-6.000,00
4.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
-6.000,00
4.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
-10.000,00
0,00
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00
-10.000,00
0,00
3234
Komunalne usluge
0,00
4.000,00
4.000,00
011 Ostale komunalne usluge
0,00
4.000,00
4.000,00
32349
38
OSTALI RASHODI
190.000,00
52.000,00
242.000,00
381
Tekuće donacije
190.000,00
52.000,00
242.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
190.000,00
52.000,00
242.000,00
38119
Ostale tekuće donacije
190.000,00
52.000,00
242.000,00
011 Ostale tekuće donacije
190.000,00
10.000,00
200.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
38119
381192
Izdavanje knjige - Britanska ambasada
017A003 Manipulativni troškovi (3%)
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
3234
Komunalne usluge
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
011 Komunalne usluge
60.000,00
-9.000,00
51.000,00
115.000,00
-10.000,00
105.000,00
3234
017A004 Iluminacija naselja - novogodišnja
rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
323
Rashodi za usluge
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
011 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
110.000,00
-10.000,00
100.000,00
32329
Stranica 2386 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
4
NAZIV
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
5.000,00
0,00
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
5.000,00
0,00
5.000,00
422
Postrojenja i oprema
5.000,00
0,00
5.000,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
5.000,00
0,00
5.000,00
42273
Oprema
5.000,00
0,00
5.000,00
017A005 Zimska služba
30.000,00
0,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
30.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
0,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
3234
Komunalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
3234
Komunalne usluge
30.000,00
0,00
30.000,00
017A006 Deratizacija
97.000,00
22.000,00
119.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
97.000,00
22.000,00
119.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
97.000,00
22.000,00
119.000,00
323
Rashodi za usluge
97.000,00
22.000,00
119.000,00
3234
Komunalne usluge
65.000,00
9.000,00
74.000,00
65.000,00
9.000,00
74.000,00
32.000,00
13.000,00
45.000,00
32.000,00
13.000,00
45.000,00
32343
011 Deratizacija i dezinsekcija
3236
32362
Zdravstvene i veterinarske usluge
011 Veterinarske usluge
017A008 Održavanje slivnika i rubnika
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
011 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
32329
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
017A009 Uređenje odlagališta građevinskog otpada
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3232
017A011 Obrana od tuče
0,00
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
25.000,00
25.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
25.000,00
25.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
25.000,00
25.000,00
3239
Ostale usluge
0,00
25.000,00
25.000,00
011 Ostale usluge
3239
0,00
25.000,00
25.000,0
017A012 Gospodarska zona Nedelišće - istočno
od Macinca
400.000,00
540.000,00
940.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
400.000,00
540.000,00
940.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
0,00
253.000,00
253.000,00
0,00
253.000,00
253.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2387
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
4111
Zemljište
0,00
253.000,00
253.000,00
4111
Zemljište
0,00
253.000,00
253.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
400.000,00
287.000,00
687.000,00
421
Građevinski objekti
400.000,00
287.000,00
687.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
400.000,00
287.000,00
687.000,00
400.000,00
287.000,00
687.000,00
42131
011 Ceste
017A013 Uređenje turističko sportskog
parka Trate
1.198.000,00
-545.000,00
653.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.198.000,00
-545.000,00
653.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
50.000,00
-19.000,00
31.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
50.000,00
-19.000,00
31.000,00
4111
Zemljište
50.000,00
-19.000,00
31.000,00
50.000,00
-19.000,00
31.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.148.000,00
-526.000,00
622.000,00
421
Građevinski objekti
1.083.000,00
-526.000,00
557.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
600.000,00
-500.000,00
100.000,00
600.000,00
-500.000,00
100.000,00
Ostali građevinski objekti
483.000,00
-26.000,00
457.000,00
011 Ostali građevinski objekti
483.000,00
-26.000,00
457.000,00
41111
42131
011 Poljoprivredno zemljište
011 Ceste
4214
4214
426
Nematerijalna proizvedena imovina
65.000,00
0,00
65.000,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
65.000,00
0,00
65.000,00
42641
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
65.000,00
0,00
65.000,00
017A014 Plan razvoja gospodarske zone,
SRC Sjever i zaobilaznice Nedelišće
0,00
9.000,00
9.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
9.000,00
9.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0,00
9.000,00
9.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
9.000,00
9.000,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
9.000,00
9.000,00
011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
9.000,00
9.000,00
4264
017A015 MESAP
605.000,00
38.000,00
643.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
250.000,00
323.000,00
573.000,00
38
OSTALI RASHODI
250.000,00
323.000,00
573.000,00
381
Tekuće donacije
250.000,00
323.000,00
573.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
250.000,00
323.000,00
573.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
250.000,00
323.000,00
573.000,00
355.000,00
-285.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
3811
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
51
Izdaci za dane zajmove
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima
i obrtnicima izvan javnog sektora
Stranica 2388 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
5163
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima
izvan javnog sektora
70.000,00
0,00
70.000,00
51631
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima
izvan javnog sektora - kratkoročni
70.000,00
0,00
70.000,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
285.000,00
-285.000,00
0,00
534
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
izvan javnog sektora
285.000,00
-285.000,00
0,00
5341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih
društava izvan javnog sektora
285.000,00
-285.000,00
0,00
5341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih
društava izvan javnog sektora
285.000,00
-285.000,00
0,00
017A016 Nekretnine Nedelišće d.o.o.
800.000,00
-542.000,00
258.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
800.000,00
-542.000,00
258.000,00
38
OSTALI RASHODI
800.000,00
-542.000,00
258.000,00
381
Tekuće donacije
0,00
28.000,00
28.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
28.000,00
28.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
0,00
28.000,00
28.000,00
3811
386
Kapitalne pomoći
800.000,00
-570.000,00
230.000,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.
800.000,00
-800.000,00
0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.
800.000,00
-800.000,00
0,00
3862
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog
0,00
230.000,00
230.000,00
3862
011 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog
0,00
230.000,00
230.000,00
017A018 Energetska učinkovitost
200.000,00
-200.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
200.000,00
-200.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
200.000,00
-200.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
200.000,00
-200.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
200.000,00
-200.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
200.000,00
-200.000,00
0,00
017A019 Geodetsko katastarska izmjera
70.000,00
-70.000,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
70.000,00
-70.000,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
70.000,00
-70.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
70.000,00
-70.000,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
70.000,00
-70.000,00
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
70.000,00
-70.000,00
0,00
017A021 Pristupna cesta UK 9
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
421
Građevinski objekti
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
70.000,00
-15.000,00
55.000,00
42131
011 Ceste
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2389
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
017A022 Pristupna cesta UK 8, UK 11
3
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
351.000,00
-204.000,00
147.000,00
RASHODI POSLOVANJA
0,00
10.000,00
10.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
10.000,00
10.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
10.000,00
10.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
10.000,00
10.000,00
011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
10.000,00
10.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
351.000,00
-214.000,00
137.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
0,00
38.000,00
38.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
38.000,00
38.000,00
4111
Zemljište
0,00
38.000,00
38.000,00
011 Zemljište
3232
4
4111
0,00
38.000,00
38.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
351.000,00
-252.000,00
99.000,00
421
Građevinski objekti
351.000,00
-252.000,00
99.000,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
120.000,00
-21.000,00
99.000,00
120.000,00
-21.000,00
99.000,00
4214
42131
011 Ceste
Ostali građevinski objekti
231.000,00
-231.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
231.000,00
-231.000,00
0,00
017A023 Tehnička dokumentacija
Društveno kulturnog centra Nedelišće
150.000,00
-150.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
150.000,00
-150.000,00
0,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00
-150.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00
-150.000,00
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00
-150.000,00
0,00
PROGRAM 032 IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
179.000,00
0,00
179.000,00
032A001 Izgradnja magistralnih vodova vodovoda
57.000,00
0,00
57.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
57.000,00
0,00
57.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
57.000,00
0,00
57.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
57.000,00
0,00
57.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
57.000,00
0,00
57.000,00
45412
Izgradnja magistralnih vodova vodovoda
57.000,00
0,00
57.000,00
032A002 Izgradnja lokalnih vodovodnih mreža
52.000,00
0,00
52.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
52.000,00
0,00
52.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
52.000,00
0,00
52.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
52.000,00
0,00
52.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
52.000,00
0,00
52.000,00
45413
Izgradnja lokalnih vodovodnih mreža
52.000,00
0,00
52.000,00
Stranica 2390 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
032A003 Izrada projektne dokumentacije
kanalizacije za ostala naselja
70.000,00
0,00
70.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
70.000,00
0,00
70.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
70.000,00
0,00
70.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
70.000,00
0,00
70.000,00
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
70.000,00
0,00
70.000,00
45415
Izrada projektne dokumentacije kanalizacije za
ostala naselja
70.000,00
0,00
70.000,00
RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
6.250.000,00
-107.500,00
6.142.500,00
03.01 OSNOVNO OBRAZOVANJE
495.000,00
-180.000,00
315.000,00
PROGRAM 019 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG
I SREDNJEG OBRAZOVANJA
495.000,00
-180.000,00
315.000,00
019A001 Prijevoz učenika u osnovnim
školama i ostalo
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
38
OSTALI RASHODI
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
381
Tekuće donacije
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
120.000,00
-10.000,00
110.000,00
38119
011 Ostale tekuće donacije
019A003 Nagradimo izvrsnost
5.000,00
0,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
0,00
5.000,00
38
OSTALI RASHODI
5.000,00
0,00
5.000,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
0,00
5.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
0,00
5.000,00
38119
Ostale tekuće donacije
5.000,00
0,00
5.000,00
019A004 Prijevoz učenika srednjih škola
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
38
OSTALI RASHODI
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
381
Tekuće donacije
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
370.000,00
-170.000,00
200.000,00
3811
03.02 PREDŠKOLSKI ODGOJ
1.995.000,00
-82.000,00
1.913.000,00
PROGRAM 020 SUFINANCIRANJE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
550.000,00
0,00
550.000,00
020A001 Sufinanciranje redovnog poslovanja
dječjih vrtića
550.000,00
0,00
550.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
550.000,00
0,00
550.000,00
38
OSTALI RASHODI
550.000,00
0,00
550.000,00
381
Tekuće donacije
550.000,00
0,00
550.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
550.000,00
0,00
550.000,00
38118
Tekuće donacije kultura
550.000,00
0,00
550.000,00
381181
Dječji vrtići - ostali
550.000,00
0,00
550.000,00
PROGRAM 031 DJEČJI VRTIĆ “ZVONČiĆ”
1.445.000,00
-82.000,00
1.363.000,00
031A001 Dječji vrtić “Zvončić”
1.360.000,00
-38.000,00
1.322.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
1.360.000,00
-38.000,00
1.322.000,00
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2391
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
311
Plaće (Bruto)
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
3111
Plaće za redovan rad
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
3111
Plaće za redovan rad
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
38
OSTALI RASHODI
60.000,00
-38.000,00
22.000,00
381
Tekuće donacije
60.000,00
-38.000,00
22.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
60.000,00
-38.000,00
22.000,00
38119
60.000,00
-38.000,00
22.000,00
031A002 Dogradnja dječjeg vrtića
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
38
OSTALI RASHODI
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
382
Kapitalne donacije
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
38219
011 Ostale tekuće donacije
011 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
85.000,00
-44.000,00
41.000,00
03.03 REKREACIJA I SPORT
1.050.000,00
105.000,00
1.155.000,00
PROGRAM 021 SPORT I REKREACIJA
1.050.000,00
105.000,00
1.155.000,00
021A001 Sportske udruge - financ. redov. djelatn.turniri, škole nogometa, ŠUK
465.000,00
105.000,00
570.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
465.000,00
105.000,00
570.000,00
38
OSTALI RASHODI
465.000,00
105.000,00
570.000,00
381
Tekuće donacije
465.000,00
105.000,00
570.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
465.000,00
105.000,00
570.000,00
38115
011 Tekuće donacije sportskim društvima
305.000,00
55.000,00
360.000,00
38116
011 Tekuće donacije sportskim društvima (SRC)
160.000,00
50.000,00
210.000,00
021A002 Sportske udruge - troškovi dvorana
385.000,00
0,00
385.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
385.000,00
0,00
385.000,00
38
OSTALI RASHODI
385.000,00
0,00
385.000,00
381
Tekuće donacije
385.000,00
0,00
385.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
385.000,00
0,00
385.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
385.000,00
0,00
385.000,00
021A003 Sufinanciranje olimpijaca - OI u Londonu
150.000,00
0,00
150.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
150.000,00
0,00
150.000,00
38
OSTALI RASHODI
150.000,00
0,00
150.000,00
381
Tekuće donacije
150.000,00
0,00
150.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
150.000,00
0,00
150.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
150.000,00
0,00
150.000,00
021A004 Sufinanciranje kampa sportsko ljeto
50.000,00
0,00
50.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
0,00
50.000,00
38
OSTALI RASHODI
50.000,00
0,00
50.000,00
381
Tekuće donacije
50.000,00
0,00
50.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
50.000,00
0,00
50.000,00
38115
Tekuće donacije sportskim društvima
50.000,00
0,00
50.000,00
03.04 STIPENDIJE
340.000,00
0,00
340.000,00
PROGRAM 022 FINANCIRANJE VISOKOG
OBRAZOVANJA
340.000,00
0,00
340.000,00
022A001 Stipendiranje studenata
340.000,00
0,00
340.000,00
Stranica 2392 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
3
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
340.000,00
0,00
340.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
340.000,00
0,00
340.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
340.000,00
0,00
340.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
340.000,00
0,00
340.000,00
37215
Stipendije i školarine
340.000,00
0,00
340.000,00
03.05 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
417.000,00
13.000,00
430.000,00
PROGRAM 023 POTREBE NA PODRUČJU
VATROG. ZAJEDNICE OPĆINE
417.000,00
13.000,00
430.000,00
023A001 Vatrogasna zajednica Općine
345.000,00
15.000,00
360.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
345.000,00
15.000,00
360.000,00
38
OSTALI RASHODI
345.000,00
15.000,00
360.000,00
381
Tekuće donacije
345.000,00
15.000,00
360.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
345.000,00
15.000,00
360.000,00
38119
Ostale tekuće donacije
345.000,00
15.000,00
360.000,00
381191 011 Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica
345.000,00
15.000,00
360.000,00
023A002 Javna vatrogasna postrojba
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
38
OSTALI RASHODI
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
381
Tekuće donacije
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
72.000,00
-2.000,00
70.000,00
03.06 KULTURA
316.000,00
34.000,00
350.000,00
PROGRAM 024 SUFINANCIRANJE
DJELATNOSTI UDRUGA - KULTURA
316.000,00
34.000,00
350.000,00
024A001 Sufinanciranje udruga građana redovna djelatnost - dvorana,voditelji
216.000,00
24.000,00
240.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
216.000,00
24.000,00
240.000,00
38
OSTALI RASHODI
216.000,00
24.000,00
240.000,00
381
Tekuće donacije
216.000,00
24.000,00
240.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
216.000,00
24.000,00
240.000,00
3811
38118
216.000,00
24.000,00
240.000,00
024A003 Božićni koncert
65.000,00
0,00
65.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
65.000,00
0,00
65.000,00
38
OSTALI RASHODI
65.000,00
0,00
65.000,00
381
Tekuće donacije
65.000,00
0,00
65.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
65.000,00
0,00
65.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
65.000,00
0,00
65.000,00
024A004 Međimurska popevka
35.000,00
10.000,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
10.000,00
45.000,00
38
OSTALI RASHODI
35.000,00
10.000,00
45.000,00
381
Tekuće donacije
35.000,00
10.000,00
45.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
35.000,00
10.000,00
45.000,00
011 Tekuće donacije u novcu
35.000,00
10.000,00
45.000,00
3811
011 Tekuće donacije kultura
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2393
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
03.07 UDRUGE GRAĐANA
302.000,00
0,00
302.000,00
PROGRAM 025 SUFINANCIRANJE
DJELATNOSTI UDRUGA - OSTALO
302.000,00
0,00
302.000,00
025A001 Udruge građana - redovna djelatnost
280.000,00
0,00
280.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
280.000,00
0,00
280.000,00
38
OSTALI RASHODI
280.000,00
0,00
280.000,00
381
Tekuće donacije
280.000,00
0,00
280.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
280.000,00
0,00
280.000,00
38114
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
280.000,00
0,00
280.000,00
025A002 Političke stranke
22.000,00
0,00
22.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
0,00
22.000,00
38
OSTALI RASHODI
22.000,00
0,00
22.000,00
381
Tekuće donacije
22.000,00
0,00
22.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
22.000,00
0,00
22.000,00
38114
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
22.000,00
0,00
22.000,00
03.08 SOCIJALNA ZAŠTITA
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
PROGRAM 026 ZAŠTITA SOCIJALNO
UGROŽENIH GRAĐANA
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
026A002 Ostale socijalne pomoći građanima
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
492.000,00
-70.000,00
422.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
450.000,00
-70.000,00
380.000,00
011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
450.000,00
-70.000,00
380.000,00
3722
3721
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
42.000,00
0,00
42.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
42.000,00
0,00
42.000,00
03.09 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
30.000,00
0,00
30.000,00
PROGRAM 033 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
30.000,00
0,00
30.000,00
033A001 Financiranje osposobljavanja,
organiziranje natjecanja, vježbi i nab.
materij.sredstava
30.000,00
0,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
0,00
30.000,00
38
OSTALI RASHODI
30.000,00
0,00
30.000,00
381
Tekuće donacije
30.000,00
0,00
30.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
30.000,00
0,00
30.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
30.000,00
0,00
30.000,00
03.10 VJERSKE ZAJEDNICE
700.000,00
110.000,00
810.000,00
PROGRAM 028 FINANCIRANJE VJERSKIH
ZAJEDNICA
700.000,00
110.000,00
810.000,00
028A001 Vjerske zajednice
0,00
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
10.000,00
10.000,00
38
OSTALI RASHODI
0,00
10.000,00
10.000,00
381
Tekuće donacije
0,00
10.000,00
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
38112
011 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Stranica 2394 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto Izvor
NAZIV
1. izmjene
i dopune
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
028A002 Crkve - spomenici kulture - Nedelišće
200.000,00
0,00
200.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
200.000,00
0,00
200.000,00
38
OSTALI RASHODI
200.000,00
0,00
200.000,00
381
Tekuće donacije
200.000,00
-200.000,00
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
200.000,00
-200.000,00
0,00
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
200.000,00
-200.000,00
0,00
382
Kapitalne donacije
0,00
200.000,00
200.000,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
38212
011 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 028A003 Crkve - spomenici kulture - Macinec 500.000,00 100.000,00 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 100.000,00 600.000,00
38 Ostali rashodi 500.000,00 100.000,00 600.000,00
381 Tekuće donacije 500.000,00 -500.000,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00
-500.000,00
0,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
500.000,00
-500.000,00 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 600.000,00 600.000,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 600.000,00
600.000,00
38212 011 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 03.11 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
PROGRAM 034 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 20.000,00 -1.500,00
18.500,00
034A001 Sufinanciranje sekundarne
onkološke prevencije
20.000,00 -1.500,00 18.500,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
38 Ostali rashodi 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
381 Tekuće donacije 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
011 Tekuće donacije u novcu 20.000,00
-1.500,00 18.500,00
3811
03.12 TURISTiČKA ZAJEDNICA 93.000,00 -36.000,00 57.000,00
PROGRAM 035 Turistička zajednica
Općine Nedelišće
93.000,00 -36.000,00 57.000,00
035A001 Turistička zajednica Općine Nedelišće 93.000,00 -36.000,00 57.000,00
3 Rashodi poslovanja 93.000,00 -36.000,00 57.000,00
38 Ostali rashodi 93.000,00 -36.000,00 57.000,00
381 Tekuće donacije
93.000,00 -36.000,00 57.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu
93.000,00 -36.000,00 57.000,00
93.000,00 -36.000,00 57.000,00
820.000,00
-148.000,00
672.000,00
38118 011 Tekuće donacije kultura
RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I PRORAČUN
04.01 OTPLATA KREDITA
0,00
10.000,00
10.000,00
PROGRAM 030 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
0,00
10.000,00
10.000,00
030A002 Otplata kamata po dugoročnim kreditima
0,00
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
0,00
10.000,00
10.000,00
34
Financijski rashodi
0,00
10.000,00
10.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
0,00
10.000,00
10.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2395
u kunama
Konto Izvor
3423
1. izmjene
i dopune
NAZIV
Povećanje
smanjenje
2. izmjene
i dopune
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
0,00
10.000,00
10.000,00
3423
011 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
0,00
10.000,00
10.000,00
04.04 DIONICE I UDJELI - IZGRADNJA
KANALIZACIJE
820.000,00
-158.000,00
662.000,00
PROGRAM 030 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
820.000,00
-158.000,00
662.000,00
030A005 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
53212
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
620.000,00
-18.000,00
602.000,00
532121 011 Dionice i udjeli - izgradnja kanalizacije
500.000,00
-18.000,00
482.000,00
532123
Naknada za priključenje kanalizacije
120.000,00
0,00
120.000,00
030A006 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije
Dunjkovec i Pretetinec
200.000,00
-140.000,00
60.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
0,00
60.000,00
60.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
60.000,00
60.000,00
011 Plinovod, vodovod, kanalizacija
0,00
60.000,00
60.000,00
5Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
200.000,00
-200.000,00
0,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
200.000,00
-200.000,00
0,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
200.000,00
-200.000,00
0,00
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
200.000,00
-200.000,00
0,00
53212
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
200.000,00
-200.000,00
0,00
532121
Dionice i udjeli - izgradnja kanalizacije
Ukupno rashodi i izdaci
42141
Članak 2.
Proračun se izvršava u razdoblju od 1. siječnja do 31.
prosinca 2011. godine.
Članak 3.
Za izvršenje Proračuna odgovoran je načelnik Općine
Nedelišće.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
200.000,00
-200.000,00
0,00
21.289.000,00
-1.946.500,00
19.342.500,00
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NEDELIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1279
Urbroj: 2109/12-01-11-1279
Nedelišće, 21. prosinca 2011.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Kacun, v. r.
Stranica 2396 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
PRORAČUN
24.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Nedelišće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj 23. sjednici
održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi
Općine Nedelišće za 2012. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Nedelišće za 2012. godinu sastoji se od:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
Plan
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
17.988.000,00
3
Rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.444.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-890.000,00
1.021.000,00
16.455.000,00
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
Konto
NAZIV
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
u kunama
Plan
1.375.000,00
485.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
890.000,00
Ukupno prihodi i primici
20.384.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
20.384.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto
Izvor
NAZIV
u kunama
Plan
6
Prihodi poslovanja
17.988.000,00
61
Prihodi od poreza
10.404.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
011
9.850.000,00
613
011
Porezi na imovinu
309.000,00
614
011
Porezi na robu i usluge
245.000,00
043
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
3.518.000,00
633
011
Pomoći iz proračuna
3.518.000,00
052
Prihodi od imovine
1.265.000,00
054
64
641
011
Prihodi od financijske imovine
642
011
Prihodi od nefinancijske imovine
1.190.000,00
042
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
2.701.000,00
651
011
Upravne i administrativne pristojbe
043
75.000,00
043
40.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2397
u kunama
Konto
Izvor
652
011
043
653
043 NAZIV
Plan
Prihodi po posebnim propisima
486.000,00
Komunalni doprinosi i naknade
2.175.000,00
67
Prihodi iz proračuna
95.000,00
671
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
95.000,00
011
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681
Kazne i upravne mjere
011
5.000,00
5.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
306.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
306.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
715.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
715.000,00
071 071 1.021.000,00
Ukupno prihodi
19.009.000,00
16.455.000,00
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
3.612.500,00
311
011
Plaće (Bruto)
3.179.500,00
312
011
Ostali rashodi za zaposlene
313
011
Doprinosi na plaće
333.500,00
32
Materijalni rashodi
4.665.500,00
321
011
Naknade troškova zaposlenima
103.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
741.000,00
043
Rashodi za usluge
99.500,00
323
011
043
324
011
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
633.000,00
34
Financijski rashodi
212.000,00
342
081 Kamate za primljene kredite i zajmove
343
011
Ostali financijski rashodi
147.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
950.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
011
3.184.500,00
4.000,00
65.000,00
950.000,00
38
Ostali rashodi
7.015.000,00
381
011
Tekuće donacije
4.020.000,00
382
011
Kapitalne donacije
386
011
425.000,00
Kapitalne pomoći
2.570.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.444.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
256.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
256.000,00
011
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.497.000,00
Građevinski objekti
2.162.000,00
421
011
052
081
422
011
043
Postrojenja i oprema
32.000,00
Stranica 2398 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
426
Izvor
011
NAZIV
Plan
Nematerijalna proizvedena imovina
303.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
691.000,00
451
011
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
454
011
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Ukupno rashodi
80.000,00
611.000,00
19.899.000,00
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
u kunama
Konto
Izvor
8
NAZIV
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Plan
1.375.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
816
011
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima
i obrtnicima izvan javnog sektora
84
Primici od zaduživanja
1.275.000,00
844
011
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
1.275.000,00
100.000,00
100.000,00
081 Ukupno primici
1.375.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
485.000,00
51
Izdaci za dane zajmove
200.000,00
516
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
200.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
285.000,00
544
081 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan
285.000,00
Ukupno izdaci
485.000,00
011
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
RAZDJEL 01 PREDSTAVNiČKA I IZVRŠNA TIJELA, MJESNA
UPRAVA I SAMOUPRAVA Plan
8.716.000,00
01.01 OPĆINSKO VIJEĆE 327.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 327.000,00
327.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3 RASHODI POSLOVANJA 327.000,00
32 Materijalni rashodi 230.000,00
321 011 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00
322 011 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00
329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00
34 Financijski rashodi 97.000,00
343 Ostali financijski rashodi 97.000,00
011 01.02 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENICI
416.500,00
PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA 416.500,00
002A002 Rashodi funkcioniranja Općinskog načelnika i zamjenika 416.500,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2399
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
3 RASHODI POSLOVANJA 416.500,00
31 Rashodi za zaposlene 265.500,00
311 011 Plaće (Bruto) 222.500,00
312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 38.500,00
32 Materijalni rashodi 151.000,00
321 011 Naknade troškova zaposlenima 324 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00
15.500,00
4.000,00
131.500,00
01.03 OPĆINSKA UPRAVA
3.296.500,00
PROGRAM 003 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE UPRAVE 3.296.500,00
003A001 Rashodi funkcioniranja Općinske uprave 3.296.500,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi
3 RASHODI POSLOVANJA 3.231.500,00
31 Rashodi za zaposlene 2.097.000,00
311 011 Plaće (Bruto) 1.707.000,00
312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće
95.000,00
295.000,00
32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 85.500,00
322 011 Rashodi za materijal i energiju 170.000,00
323 011 Rashodi za usluge 665.000,00
329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.000,00
1.054.500,00
34 Financijski rashodi
50.000,00
343 Ostali financijski rashodi 50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
65.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
65.000,00
011 011 011 422
011
Postrojenja i oprema
17.000,00
426
011
Nematerijalna proizvedena imovina
48.000,00
GLAVA 01.04 MJESNI ODBORI
01.04.01 MO ČREČAN
545.000,00
PROGRAM 004 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO ČREČAN
545.000,00
004A001 Troškovi funkcioniranja MO Črečan
4.661.000,00
24.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
32
Materijalni rashodi
21.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
5.000,00
323
011
Rashodi za usluge
5.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
011
Stranica 2400 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
004A002 Javna rasvjeta
Plan
10.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
7.000,00
323
043
Rashodi za usluge
3.000,00
004A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
004A004 Čišćenje snijega i javnih površina
17.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
32
Materijalni rashodi
17.000,00
323
043
Rashodi za usluge
17.000,00
004A005 Održavanje groblja u Gornjem Hrašćanu
19.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
043
322
043
Rashodi za materijal i energiju
323
043
Rashodi za usluge
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.000,00
15.000,00
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.000,00
043
004A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja obor. voda i dječjih igrališta
30.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
043
3
004A008 Dotacije sportskim društvima
5.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
004A009 Socijalne pomoći građanima
3.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
3.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3.000,00
011
011
004A010 Uređenje Društvenog doma Črečan
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
323
Rashodi za usluge
100.000,00
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2401
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
004A011 Izgradnja mosta
Plan
280.000,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
280.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
280.000,00
421
011
Građevinski objekti
245.000,00
426
011
Nematerijalna proizvedena imovina
004A013 Tekuća i investiciona održavanja po naselju
i prometna signalizacija
35.000,00
7.000,00
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
32
Materijalni rashodi
7.000,00
323
011
Rashodi za usluge
01.04.02 MO DUNJKOVEC
320.000,00
PROGRAM 005 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO DUNJKOVEC
320.000,00
005A001 Troškovi funkcioniranja MO Dunjkovec
7.000,00
31.500,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
31.500,00
32
Materijalni rashodi
28.500,00
11.500,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
323
011
Rashodi za usluge
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.000,00
11.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
011
005A002 Javna rasvjeta
19.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
323
043
Rashodi za usluge
4.000,00
005A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
323
Rashodi za usluge
25.000,00
005A004 Čišćenje snijega i javnih površina
20.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
043
043
005A005 Produžetak ulice Ciglenice
062 Razvoj zajednice
25.000,00
20.000,00
166.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
46.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
46.000,00
011
166.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000,00
421
Građevinski objekti
120.000,00
011
Stranica 2402 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
005A006 Održav. poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
Plan
30.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
10.500,00
043
005A007 Dotacije sportskim društvima
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
10.500,00
38
Ostali rashodi
10.500,00
Tekuće donacije
10.500,00
005A008 Socijalne pomoći građanima
13.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
381
011
13.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
13.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
13.000,00
011
005A011 Tekuća i investiciona održav. po naselju
i prometna signalizacija
5.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
323
011
Rashodi za usluge
01.04.03 MO GORNJI HRAŠĆAN
328.500,00
PROGRAM 006 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO G.HRAŠĆAN
328.500,00
006A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Hrašćan
5.000,00
59.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
59.000,00
32
Materijalni rashodi
59.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
26.000,00
011
323
011
Rashodi za usluge
23.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
006A002 Javna rasvjeta
26.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
26.000,00
32
Materijalni rashodi
26.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
20.000,00
323
043
Rashodi za usluge
6.000,00
006A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
24.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
32
Materijalni rashodi
24.000,00
323
Rashodi za usluge
24.000,00
006A004 Čišćenje snijega i javnih površina
14.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
32
Materijalni rashodi
14.000,00
323
Rashodi za usluge
14.000,00
043
043
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2403
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
006A005 Groblje G.Hrašćan
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
35.500,00
32
Materijalni rashodi
35.500,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
323
043
Rashodi za usluge
006A006 Održav. poljskih puteva, kolnika (bankina), odvodnja
oborinskih voda i dječjih igrališta
35.500,00
6.000,00
29.500,00
38.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
043
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
8.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
8.000,00
422
Postrojenja i oprema
8.000,00
043
006A007 Tekuća i investiciona održavanja po naselju
i prometna signalizacija
8.000,00
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
011
006A008 Dotacije sportskim društvima i udrugama
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
38
Ostali rashodi
16.000,00
Tekuće donacije
16.000,00
381
011
16.000,00
006A009 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
8.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
8.000,00
011
006A017 Tekuće i investic. održavanje Društvenog doma
8.000,00
100.000,00
0610 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
323
011
Rashodi za usluge
100.000,00
01.04.04 MO GORNJI KURŠANEC 252.000,00
PROGRAM 007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO G.KURŠANEC 252.000,00
007A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Kuršanec 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
46.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 46.500,00
32 Materijalni rashodi 46.500,00
322 011 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00
323 011 Rashodi za usluge 18.500,00
329
011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00
Stranica 2404 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
007A002 Javna rasvjeta 38.000,00
064 Ulična rasvjeta
3 RASHODI POSLOVANJA 38.000,00
32 Materijalni rashodi 38.000,00
322 043 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
323 043 Rashodi za usluge 8.000,00
007A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
323
25.000,00
Rashodi za usluge
25.000,00
007A004 Čišćenje snijega i javnih površina
17.500,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
043
17.500,00
32
Materijalni rashodi
17.500,00
323
Rashodi za usluge
17.500,00
043
007A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
15.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
323
Rashodi za usluge
15.000,00
043
007A007 Dotacije sportskim društvima
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
38
Ostali rashodi
4.000,00
381
Tekuće donacije
011
4.000,00
4.000,00
007A008 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
11.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
11.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
11.000,00
011
007A012 Tekuća i investiciona održav. po naselju
i prometna signalizacija
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
11.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
007A014 Izgradnja pješačke staze
85.000,00
0610 Razvoj stanovanja
011
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
85.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
85.000,00
421
011
Građevinski objekti
85.000,00
01.04.05 MO MACINEC
325.000,00
PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO MACINEC
325.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2405
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
008A001 Troškovi funkcioniranja MO Macinec
Plan
27.500,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
27.500,00
32
Materijalni rashodi
25.500,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
323
011
Rashodi za usluge
6.500,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.000,00
38
Ostali rashodi
2.000,00
381
Tekuće donacije
2.000,00
011
008A002 Javna rasvjeta
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
323
043
Rashodi za usluge
008A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
18.000,00
4.000,00
45.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
323
Rashodi za usluge
45.000,00
043
008A004 Čišćenje snijega i javnih površina
22.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
32
Materijalni rashodi
22.000,00
323
Rashodi za usluge
22.000,00
008A005 Groblje Macinec
51.500,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
51.500,00
32
Materijalni rashodi
51.500,00
043
322
043
Rashodi za materijal i energiju
323
043
Rashodi za usluge
008A006 Održavanje poljskih puteva, odvodnja oborinskih
voda i dječjih igrališta
6.500,00
45.000,00
25.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
323
Rashodi za usluge
25.000,00
008A007 Dotacije sportskim društvima
19.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
38
Ostali rashodi
19.000,00
381
Tekuće donacije
19.000,00
008A008 Manifestacija Dani Macinca
19.000,00
043
011
3
19.000,00
082 Službe kulture
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
19.000,00
011
Stranica 2406 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
008A009 Socijalne pomoći građanima
12.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
12.000,00
008A010 Održavanje Društvenog doma u Macincu
45.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
372
011
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
323
Rashodi za usluge
45.000,00
011
008A011 Tekuća i investiciona održavanja po naselju
i prometna signalizacija
11.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
11.000,00
32
Materijalni rashodi
11.000,00
323
Rashodi za usluge
11.000,00
008A013 Rekonstrukcija Brežne ulice
30.000,00
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
011
Rashodi za usluge
30.000,00
01.04.06 MO NEDELIŠĆE
1.595.500,00
1.595.500,00
011
PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO NEDELIŠĆE
009A001 Troškovi funkcioniranja MO Nedelišće
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
149.000,00
32
Materijalni rashodi
146.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
47.000,00
323
011
Rashodi za usluge
84.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
149.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
011
009A002 Javna rasvjeta
210.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
210.000,00
32
Materijalni rashodi
210.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
170.000,00
323
043
Rashodi za usluge
40.000,00
009A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
85.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
323
Rashodi za usluge
85.000,00
009A004 Čišćenje snijega i javnih površina
78.000,00
062 Razvoj zajednice
043
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2407
u kunama
Konto
Izvor
3
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
Plan
78.000,00
32
Materijalni rashodi
78.000,00
323
Rashodi za usluge
78.000,00
043
009A005 Groblje Nedelišće
453.500,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
203.500,00
32
Materijalni rashodi
203.500,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
323
043
Rashodi za usluge
140.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
4
63.500,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
250.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
250.000,00
011
009A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
84.000,00
84.000,00
32
Materijalni rashodi
84.000,00
323
Rashodi za usluge
84.000,00
043
009A007 Gradnja ulice - produžetak O.Price
062 Razvoj zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
105.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
105.000,00
421
105.000,00
Građevinski objekti
105.000,00
009A010 Dotacije sportskim društvima
114.500,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
114.500,00
38
Ostali rashodi
114.500,00
381
Tekuće donacije
114.500,00
011
011
009A011 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
21.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
21.500,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
21.500,00
011
009A012 Podzavrtje - otkup zemljišta
0620 Razvoj zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
21.500,00
110.000,00
110.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
110.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
110.000,00
011
009A014 Tekuća i investic. održavanja po naselju
i prometna signalizacija
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
85.000,00
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
323
Rashodi za usluge
85.000,00
011
009A019 Otkup zemljišta - Pungrad
0610 Razvoj stanovanja
100.000,00
Stranica 2408 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
411
011
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
100.000,00
01.04.07 MO PRETETINEC
163.500,00
PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO PRETETINEC
163.500,00
010A001 Troškovi funkcioniranja MO Pretetinec
3
21.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
RASHODI POSLOVANJA
21.000,00
32
Materijalni rashodi
21.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
4.000,00
323
011
Rashodi za usluge
7.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
010A002 Javna rasvjeta
18.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
323
043
Rashodi za usluge
4.000,00
010A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
46.000,00
32
Materijalni rashodi
46.000,00
323
Rashodi za usluge
46.000,00
010A004 Čišćenje snijega i javnih površina
22.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
32
Materijalni rashodi
22.000,00
323
Rashodi za usluge
22.000,00
043
043
010A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
46.000,00
20.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
14.000,00
043
010A007 Dotacije sportskim društvima i udrugama
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
38
Ostali rashodi
14.000,00
381
Tekuće donacije
14.000,00
011
010A009 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
2.500,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.500,00
011
2.500,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2409
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
010A012 Tekuća i investiciona održav.po naselju
20.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
011
Rashodi za usluge
20.000,00
01.04.08 MO PUŠĆINE
436.000,00
PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO PUŠĆINE
436.000,00
011A001 Troškovi funkcioniranja MO Pušćine
39.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
39.000,00
32
Materijalni rashodi
39.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
323
011
Rashodi za usluge
12.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
22.000,00
011A002 Javna rasvjeta
56.000,00
5.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
56.000,00
32
Materijalni rashodi
56.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
45.000,00
323
043
Rashodi za usluge
11.000,00
011A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
55.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
32
Materijalni rashodi
55.000,00
323
Rashodi za usluge
55.000,00
011A004 Čišćenje snijega i javnih površina
30.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
043
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
043
011A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
30.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
011A006 Uređenje Ciglenice (košarka, odbojka, rukomet)
95.000,00
062 Razvoj zajednice
043
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
95.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
95.000,00
421
Građevinski objekti
95.000,00
19.000,00
011
011A007 Dotacije sportskim društvima
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
38
Ostali rashodi
19.000,00
381
Tekuće donacije
19.000,00
011
Stranica 2410 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
011A008 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
12.000,00
011A010 Uređenje Društvenog doma
80.000,00
011
12.000,00
0610 Razvoj stanovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
80.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
011
011A012 Tekuća i investiciona održavanja po naselju,
prometna signalizacija
20.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
011
Rashodi za usluge
20.000,00
01.04.09 MO SLAKOVEC
150.000,00
PROGRAM 012 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO SLAKOVEC
150.000,00
012A001 Troškovi funkcioniranja MO Slakovec
22.500,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
22.500,00
32
Materijalni rashodi
22.500,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
323
011
Rashodi za usluge
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.500,00
12.000,00
6.000,00
012A002 Javna rasvjeta
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
14.500,00
32
Materijalni rashodi
14.500,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
11.000,00
323
043
Rashodi za usluge
14.500,00
3.500,00
012A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
323
40.000,00
Rashodi za usluge
40.000,00
012A004 Čišćenje snijega i javnih površina
14.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
14.000,00
32
Materijalni rashodi
14.000,00
323
Rashodi za usluge
14.000,00
043
043
012A005 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
062 Razvoj zajednice
20.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2411
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
012A007 Dotacije sportskim društvima
29.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
29.000,00
38
Ostali rashodi
29.000,00
Tekuće donacije
29.000,00
381
043
011
012A008 Socijalne pomoći građanima
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000,00
012A009 Tekuća i investiciona održavanja po naselju,
prometna signalizacija
5.000,00
011
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
323
011
Rashodi za usluge
5.000,00
01.04.10 MO TRNOVEC
309.500,00
PROGRAM 013 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO TRNOVEC
309.500,00
013A001 Troškovi funkcioniranja MO Trnovec
26.500,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
26.500,00
32
Materijalni rashodi
26.500,00
322
Rashodi za materijal i energiju
011
9.000,00
323
011
Rashodi za usluge
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.500,00
013A002 Javna rasvjeta
17.000,00
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
6.000,00
17.000,00
32
Materijalni rashodi
17.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
14.000,00
323
043
Rashodi za usluge
3.000,00
013A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
62.000,00
32
Materijalni rashodi
62.000,00
323
Rashodi za usluge
62.000,00
013A004 Čišćenje snijega i javnih površina
21.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
21.000,00
32
Materijalni rashodi
21.000,00
323
Rashodi za usluge
21.000,00
043
043
62.000,00
Stranica 2412 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
013A005 Održavanje groblja G.Hrašćan
Plan
19.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
323
043
Rashodi za usluge
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.000,00
15.000,00
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.000,00
043
013A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
043
013A007 Dotacije sportskim društvima
18.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
38
Ostali rashodi
18.000,00
Tekuće donacije
18.000,00
013A008 Socijalne pomoći građanima
15.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
15.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,00
013A010 Tekuća i investiciona održavanja po naselju,
prometna signalizacija
23.000,00
381
011
011
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
32
Materijalni rashodi
23.000,00
323
Rashodi za usluge
23.000,00
011
013A011 Popravak društvenog doma
100.000,00
0610 Razvoj stanovanja
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
323
011
Rashodi za usluge
100.000,00
01.04.11 MO PARAG
236.000,00
PROGRAM 014 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO PARAG
236.000,00
014A001 Javna rasvjeta
064 Ulična rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
322
043
Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
323
043
Rashodi za usluge
4.000,00
014A002 Čišćenje snijega i javnih površina
062 Razvoj zajednice
10.000,00
20.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2413
u kunama
Konto
Izvor
3
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
Plan
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
043
014A003 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
20.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
043
3
014A004 Troškovi funkcioniranja MO
8.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
322
011
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
329
011
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000,00
014A005 Izgradnja autobusnog stajališta
062 Razvoj zajednice
120.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000,00
421
Građevinski objekti
120.000,00
011
3
014A007 Sanacija divljih odlagališta
120.000,0
50.000,00
0510 Gospodarenje otpadom
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
011
014A008 Dotacije sportskim društvima
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
38
Ostali rashodi
8.000,00
381
Tekuće donacije
8.000,00
011
GLAVA 01.05 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
15.000,00
01.05.01 Rashodi funkcioniranja Vijeća romske nacionalne manjine
15.000,00
PROGRAM 036 FUNKCIONIRANJE VIJEĆA NACIONALNE MANJINE
15.000,00
036A001 Troškovi funkcioniranja Vijeća nacionalne manjine
15.000,00
01 Opće javne usluge
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
38
Ostali rashodi
15.000,00
381
011
Tekuće donacije
15.000,00
RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GOSPODARSTVO
5.253.000,00
02.01 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
70.000,00
PROGRAM 015 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA
70.000,00
015A003 Izmjene i dopune PPUO Nedelišće
70.000,00
4
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
70.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
70.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
70.000,00
011
Stranica 2414 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
02.05 KOMUNALNI POSLOVI
5.183.000,00
PROGRAM 017 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5.183.000,00
017A002 Plan zelenog djelovanja (Zelena agenda)
200.000,00
051 Gospodarenje otpadom
3
RASHODI POSLOVANJA
200.000,00
38
Ostali rashodi
200.000,00
381
Tekuće donacije
200.000,00
011
017A004 Iluminacija naselja - novogodišnja rasvjeta
105.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
323
Rashodi za usluge
100.000,00
043
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
422
Postrojenja i oprema
043
017A005 Zimska služba
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
30.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
043
3
017A006 Deratizacija
106.000,00
074 Službe javnog zdravstva
RASHODI POSLOVANJA
106.000,00
32
Materijalni rashodi
106.000,00
323
Rashodi za usluge
106.000,00
011
017A008 Održavanje slivnika i rubnika
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
017A009 Uređenje odlagališta građevinskog otpada
30.000,00
062 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
017A011 Obrana od tuče
25.000,00
011
011
20.000,00
0482 lstraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
323
Rashodi za usluge
011
25.000,00
017A013 Uređenje turističko sportskog parka Trate
0620 Razvoj zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.032.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.032.000,00
421
Građevinski objekti
1.032.000,00
081 1.032.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2415
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
017A015 MESAP
Plan
550.000,00
0620 Razvoj zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
550.000,00
38
Ostali rashodi
550.000,00
381
011
Tekuće donacije
305.000,00
386
011
Kapitalne pomoći
245.000,00
017A016 Nekretnine Nedelišće d.o.o.
2.575.000,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
3
RASHODI POSLOVANJA
2.375.000,00
38
Ostali rashodi
2.375.000,00
381
011
Tekuće donacije
386
011
Kapitalne pomoći
50.000,00
2.325.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
200.000,00
51
Izdaci za dane zajmove
200.000,00
516
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
200.000,00
017A018 Energetska učinkovitost
200.000,00
011
0610 Razvoj stanovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
421
Građevinski objekti
200.000,00
017A022 Pristupna cesta UK 8, UK 11
160.000,00
052 061 Razvoj stanovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
160.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
160.000,00
421
Građevinski objekti
160.000,00
011
017A023 Tehnička dokumentacija Društveno kulturnog
centra Nedelišće
150.000,00
0610 Razvoj stanovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
426
011
Nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00
RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
5.704.000,00
03.01 OSNOVNO OBRAZOVANJE
315.000,00
PROGRAM 019 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
315.000,00
019A001 Prijevoz učenika u osnovnim školama i ostalo
110.000,00
0912 Osnovno obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
110.000,00
38
Ostali rashodi
110.000,00
381
Tekuće donacije
110.000,00
011
019A003 Nagradimo izvrsnost
0912 Osnovno obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
38
Ostali rashodi
5.000,00
381
Tekuće donacije
5.000,00
011
019A004 Prijevoz učenika srednjih škola
0912 Osnovno obrazovanje
200.000,00
Stranica 2416 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
3
NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
Plan
200.000,00
38
Ostali rashodi
200.000,00
381
Tekuće donacije
200.000,00
011
03.02 PREDŠKOLSKI ODGOJ
PROGRAM 020 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
700.000,00
020A001 Sufinanciranje redovnog poslovanja dječjih vrtića
700.000,00
3
2.045.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje
RASHODI POSLOVANJA
700.000,00
38
Ostali rashodi
700.000,00
381
Tekuće donacije
700.000,00
011
PROGRAM 031 DJEČJI VRTIĆ “ZVONČiĆ”
1.345.000,00
031A001 Dječji vrtić “Zvončić”
1.270.000,00
0911 Predškolsko obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
1.270.000,00
31
Rashodi za zaposlene
1.250.000,00
311
Plaće (Bruto)
1.250.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
031A002 Dogradnja dječjeg vrtića
75.000,00
011
011
0911 Predškolsko obrazovanje
3
RASHODI POSLOVANJA
75.000,00
38
Ostali rashodi
75.000,00
382
Kapitalne donacije
011
75.000,00
03.03 REKREACIJA I SPORT
910.000,00
PROGRAM 021 SPORT I REKREACIJA
910.000,00
021A001 Sportske udruge - financ. redov. djelatn.turniri, škole nogometa, ŠUK
410.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
410.000,00
38
Ostali rashodi
410.000,00
381
Tekuće donacije
410.000,00
021A002 Sportske udruge - troškovi dvorana
372.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
372.000,00
38
Ostali rashodi
372.000,00
381
011
Tekuće donacije
372.000,00
021A003 Sufinanciranje olimpijaca - OI u Londonu
100.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
381
Tekuće donacije
100.000,00
011
011
021A004 Sufinanciranje kampa sportsko ljeto
28.000,00
081 Službe rekreacije i sporta
3
RASHODI POSLOVANJA
28.000,00
38
Ostali rashodi
28.000,00
381
Tekuće donacije
28.000,00
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2417
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
03.04 STIPENDIJE
340.000,00
PROGRAM 022 FINANCIRANJE VISOKOG OBRAZOVANJA
340.000,00
022A001 Stipendiranje studenata
340.000,00
3
094 Visoka naobrazba
RASHODI POSLOVANJA
340.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
340.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
340.000,00
03.05 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
460.000,00
PROGRAM 023 POTREBE NA PODRUČJU VATROG. ZAJEDNICE OPĆINE
460.000,00
023A001 Vatrogasna zajednica općine
360.000,00
011
032 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
360.000,00
38
Ostali rashodi
360.000,00
381
Tekuće donacije
360.000,00
023A002 Javna vatrogasna postrojba
100.000,00
011
032 Usluge protupožarne zaštite
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
381
Tekuće donacije
100.000,00
03.06 KULTURA
335.000,00
PROGRAM 024 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA - KULTURA
335.000,00
011
024A001 Sufinanciranje udruga građana - redovna djelatnostdvorana,voditelji
225.000,00
082 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
225.000,00
38
Ostali rashodi
225.000,00
381
Tekuće donacije
225.000,00
011
024A003 Božićni koncert
65.000,00
082 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
65.000,00
38
Ostali rashodi
65.000,00
381
011
Tekuće donacije
65.000,00
024A004 Međimurska popevka
45.000,00
082 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
38
Ostali rashodi
45.000,00
381
Tekuće donacije
45.000,00
011
03.07 UDRUGE GRAĐANA
302.000,00
PROGRAM 025 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA - OSTALO
302.000,00
025A001 Udruge građana - redovna djelatnost
280.000,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
280.000,00
38
Ostali rashodi
280.000,00
381
Tekuće donacije
280.000,00
011
025A002 Političke stranke
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
22.000,00
Stranica 2418 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
38
Ostali rashodi
22.000,00
381
011
Tekuće donacije
22.000,00
03.08 SOCIJALNA ZAŠTITA
492.000,00
PROGRAM 026 ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA
492.000,00
026A002 Ostale socijalne pomoći građanima
492.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim
socijalnim programima
3
RASHODI POSLOVANJA
492.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
492.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
492.000,00
011
03.09 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
30.000,00
PROGRAM 033 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
30.000,00
033A001 Financiranje osposobljavanja, organiziranje natjecanja,
vježbi i nab.materij. sredstava
30.000,00
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
381
011
Tekuće donacije
30.000,00
03.10 VJERSKE ZAJEDNICE
350.000,00
PROGRAM 028 FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA
350.000,00
028A002 Crkve - spomenici kulture - Nedelišće
100.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
382
Kapitalne donacije
100.000,00
028A003 Crkve - spomenici kulture - Macinec
250.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice
3
RASHODI POSLOVANJA
011
250.000,00
38
Ostali rashodi
250.000,00
382
Kapitalne donacije
250.000,00
011
03.11 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
30.000,00
PROGRAM 034 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
30.000,00
034A001 Sufinanciranje sekundarne onkološke prevencije
30.000,00
0740 Službe javnog zdravstva
3
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
03.12 TURISTiČKA ZAJEDNICA
95.000,00
PROGRAM 035 Turistička zajednica Općine Nedelišće
95.000,00
035A001 Turistička zajednica Općine Nedelišće
95.000,00
0820 Službe kulture
3
RASHODI POSLOVANJA
95.000,00
38
Ostali rashodi
95.000,00
381
Tekuće donacije
95.000,00
011
011
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2419
u kunama
Konto
Izvor
NAZIV
Plan
RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
711.000,00
04.01 OTPLATA KREDITA
350.000,00
PROGRAM 030 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
350.000,00
030A001 Otplata glavnice dugoročnih kredita
285.000,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
285.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
285.000,00
544
081 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan
285.000,00
030A002 Otplata kamata po dugoročnim kreditima
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
3
RASHODI POSLOVANJA
65.000,00
34
Financijski rashodi
65.000,00
342
081 65.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove
65.000,00
04.04 IZGRADNJA KANALIZACIJE
361.000,00
PROGRAM 030 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
361.000,00
030A006 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije
Dunjkovec i Pretetinec
361.000,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
361.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
361.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
361.000,00
011
Ukupno rashodi i izdaci
20.384.000,00
25.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Nedelišće,
Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj 23. sjednici
održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NEDELIŠĆE
Klasa: 021-05/11-01/1280
Urbroj: 2109/12-01-11-1280
Nedelišće, 21. prosinca 2011.
PROJEKCIJU PRORAČUNA
Općine Nedelišće za 2013. i 2014. godinu
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Kacun, v. r.
Članak 1.
Projekcija proračuna Općine Nedelišće za 2013. i 2014.
godinu sastoji se od:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
NAZIV
6
Prihodi poslovanja
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3
Rashodi poslovanja
4
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
17.951.000,00
18.670.000,00
457.000,00
640.000,00
16.831.000,00
16.678.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.067.000,00
3.122.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))
-490.000,00
-490.000,00
Stranica 2420 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
u kunama
Konto
NAZIV
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
1.100.000,00
1.100.000,00
610.000,00
610.000,00
Neto financiranje (8 - 5)
490.000,00
490.000,00
Ukupno prihodi i primici
19.508.000,00
20.410.000,00
Ukupno rashodi i izdaci
19.508.000,00
20.410.000,00
Višak/manjak + Neto financiranje
0,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama
Konto
6
NAZIV
Prihodi poslovanja
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
17.951.000,00
18.670.000,00
10.816.000,00
11.332.000,00
10.816.000,00
11.332.000,00
61
10.816.000,00
11.332.000,00
3.000.000,00
3.100.000,00
3.000.000,00
3.100.000,00
63
3.000.000,00
3.100.000,00
1.276.000,00
1.327.000,00
1.276.000,00
1.327.000,00
64
1.276.000,00
1.327.000,00
2.754.000,00
2.784.000,00
2.754.000,00
2.784.000,00
65
2.754.000,00
2.784.000,00
100.000,00
120.000,00
100.000,00
120.000,00
67
100.000,00
120.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
5.000,00
7.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi iz proračuna
457.000,00
640.000,00
207.000,00
280.000,00
207.000,00
280.000,00
71
207.000,00
280.000,00
250.000,00
360.000,00
250.000,00
360.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00
360.000,00
Ukupno prihodi
18.408.000,00
19.310.000,00
3
Rashodi poslovanja
16.831.000,00
16.678.000,00
3.616.000,00
3.626.000,00
3.616.000,00
3.626.000,00
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2421
u kunama
Konto
31
NAZIV
Projekcija za
2014.
3.616.000,00
3.626.000,00
4.463.500,00
4.759.500,00
4.463.500,00
4.759.500,00
32
4.463.500,00
4.759.500,00
280.000,00
149.000,00
280.000,00
149.000,00
34
Rashodi za zaposlene
Projekcija za
2013.
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
280.000,00
149.000,00
944.500,00
946.500,00
944.500,00
946.500,00
37
944.500,00
946.500,00
7.527.000,00
7.197.000,00
7.527.000,00
7.197.000,00
38
Ostali rashodi
7.527.000,00
7.197.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.067.000,00
3.122.000,00
1.567.000,00
2.312.000,00
1.567.000,00
2.312.000,00
1.567.000,00
2.312.000,00
500.000,00
810.000,00
500.000,00
810.000,00
500.000,00
810.000,00
18.898.000,00
19.800.000,00
42
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Ukupno rashodi
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
u kunama
Konto
8
NAZIV
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
1.100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
81
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
84
Primici od zaduživanja
1.000.000,00
1.000.000,00
Ukupno primici
1.100.000,00
1.100.000,00
610.000,00
610.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
51
50.000,00
50.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
560.000,00
560.000,00
Ukupno izdaci
610.000,00
610.000,00
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Stranica 2422 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto
NAZIV
RAZDJEL 01 PREDSTAVNiČKA I IZVRŠNA TIJELA,
MJESNA UPRAVA I SAMOUPRAVA
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
7.957.000,00
8.004.000,00
01.01 OPĆINSKO VIJEĆE
325.000,00
324.000,00
PROGRAM 001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
325.000,00
324.000,00
001A001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća
325.000,00
324.000,00
Rashodi poslovanja
325.000,00
324.000,00
3
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
32
230.000,00
230.000,00
95.000,00
94.000,00
95.000,00
94.000,00
34
Financijski rashodi
95.000,00
94.000,00
01.02 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENICI
416.000,00
416.000,00
PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I ZAMJENIKA
416.000,00
416.000,00
002A002 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika i zamjenika
416.000,00
416.000,00
3
Rashodi poslovanja
416.000,00
416.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
31
Materijalni rashodi
266.000,00
266.000,00
Rashodi za zaposlene
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
150.000,00
01.03 OPĆINSKA UPRAVA
3.312.500,00
3.202.500,00
PROGRAM 003 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE UPRAVE
3.312.500,00
3.202.500,00
003A001 Rashodi funkcioniranja Općinske uprave
3.312.500,00
3.202.500,00
3
Rashodi poslovanja
3.282.500,00
3.172.500,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
31
2.100.000,00
2.100.000,00
Rashodi za zaposlene
1.050.500,00
1.050.500,00
1.050.500,00
1.050.500,00
32
1.050.500,00
1.050.500,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
34
110.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
37
10.000,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
38
Ostali rashodi
12.000,00
12.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
42
30.000,00
30.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2423
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
GLAVA 01.04 MJESNI ODBORI
3.888.500,00
4.046.500,00
01.04.01 MOČREČAN
206.000,00
185.000,00
PROGRAM 004 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO ČREČAN
206.000,00
185.000,00
004A001 Troškovi funkcioniranja MO Črečan
23.000,00
22.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
23.000,00
22.000,00
21.000,00
20.000,00
21.000,00
20.000,00
32
21.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
38
Ostali rashodi
2.000,00
2.000,00
004A002 Javna rasvjeta
10.000,00
11.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
Materijalni rashodi
10.000,00
11.000,00
10.000,00
11.000,00
10.000,00
11.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
11.000,00
004A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
50.000,00
50.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
50.000,00
004A004 Čišćenje snijega i javnih površina
16.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
15.000,00
16.000,00
15.000,00
16.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
16.000,00
15.000,00
004A005 Održavanje groblja u Gornjem Hrašćanu
19.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
18.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.000,00
1.000,00
004A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja obor.voda i dječjih igrališta
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
004A008 Dotacije sportskim društvima
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
38
5.000,00
5.000,00
Ostali rashodi
Stranica 2424 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
004A009 Socijalne pomoći građanima
3.000,00
3.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
3.000,00
3.000,00
004A010 Uređenje Društvenog doma Črečan
50.000,00
30.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
004A013 Tekuća i investiciona održavanja po naselju
i prometna signalizacija
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
01.04.02 MO DUNJKOVEC
205.500,00
205.500,00
PROGRAM 005 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO DUNJKOVEC
205.500,00
205.500,00
005A001 Troškovi funkcioniranja MO Dunjkovec
31.000,00
31.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
31.000,00
31.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
3.000,00
3.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
3.000,00
005A002 Javna rasvjeta
19.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
19.000,00
005A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
005A004 Čišćenje snijega i javnih površina
18.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
18.000,00
005A005 Produžetak Ulice Ciglenice
60.000,00
60.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
42
60.000,00
60.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2425
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
005A006 Održav.poljskih puteva, kolnika (bankina), odvodnja
oborinskih voda i dječjih igrališta
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
005A007 Dotacije sportskim društvima
10.500,00
10.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
38
Ostali rashodi
10.500,00
10.500,00
005A008 Socijalne pomoći građanima
12.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00
12.000,00
005A011 Tekuća i investiciona održav.po naselju i prometna signalizacija
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.000,00
01.04.03 MO GORNJI HRAŠĆAN
211.000,00
211.000,00
PROGRAM 006 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO G.HRAŠĆAN
211.000,00
211.000,00
006A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Hrašćan
55.000,00
55.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
32
Materijalni rashodi
55.000,00
55.000,00
006A002 Javna rasvjeta
26.000,00
26.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
32
Materijalni rashodi
26.000,00
26.000,00
006A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
24.000,00
24.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
32
Materijalni rashodi
24.000,00
24.000,00
006A004 Čišćenje snijega i javnih površina
12.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32
12.000,00
12.000,00
Materijalni rashodi
Stranica 2426 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
006A005 Groblje G.Hrašćan
38.000,00
38.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
32
Materijalni rashodi
38.000,00
38.000,00
006A006 Održav.poljskih puteva, kolnika (bankina), odvodnja
oborinskih voda i dječjih igrališta
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
006A007 Tekuća i investiciona održavanja po naselju
i prometna signalizacija
7.000,00
7.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
32
Materijalni rashodi
7.000,00
7.000,00
006A008 Dotacije sportskim društvima i udrugama
16.000,00
16.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
38
Ostali rashodi
16.000,00
16.000,00
006A009 Socijalne pomoći građanima
8.000,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
8.000,00
8.000,00
01.04.04 MO GORNJI KURŠANEC
161.000,00
461.000,00
PROGRAM 007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO G.KURŠANEC
161.000,00
461.000,00
007A001 Troškovi funkcioniranja MO G.Kuršanec
45.000,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
45.000,00
007A002 Javna rasvjeta
38.000,00
38.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
32
Materijalni rashodi
38.000,00
38.000,00
007A003 Održavanje zelenih površina (košnja,sadnja)
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
25.000,00
25.000,00
Materijalni rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2427
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
007A004 Čišćenje snijega i javnih površina
15.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.000,00
007A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
15.000,00
15.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.000,00
007A007 Dotacije sportskim društvima
4.000,00
4.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
38
Ostali rashodi
4.000,00
4.000,00
007A008 Socijalne pomoći građanima
11.000,00
11.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
11.000,00
11.000,00
007A011 Rekonstrukcija Ulice Zrinski - Dravska
0,00
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
300.000,00
007A012 Tekuća i investiciona održav.po naselju i prometna signalizacija
8.000,00
8.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32
Materijalni rashodi
8.000,00
8.000,00
01.04.05 MO MACINEC
296.000,00
398.000,00
PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO MACINEC
296.000,00
398.000,00
008A001 Troškovi funkcioniranja MO Macinec
27.000,00
27.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
27.000,00
27.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
25.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
38
Ostali rashodi
2.000,00
2.000,00
008A002 Javna rasvjeta
18.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
19.000,00
18.000,00
19.000,00
18.000,00
19.000,00
32
18.000,00
19.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Stranica 2428 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
008A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
45.000,00
45.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
45.000,00
008A004 Čišćenje snijega i javnih površina
20.000,00
20.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.000,00
008A005 Groblje Macinec
51.000,00
52.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
51.000,00
52.000,00
51.000,00
52.000,00
51.000,00
52.000,00
32
Materijalni rashodi
51.000,00
52.000,00
008A006 Održavanje poljskih puteva, odvodnja oborinskih
voda i dječjih igrališta
25.000,00
25.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
25.000,00
25.000,00
008A007 Dotacije sportskim društvima
19.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
38
Ostali rashodi
19.000,00
19.000,00
008A008 Manifestacija Dani Macinca
19.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
19.000,00
008A009 Socijalne pomoći građanima
12.000,00
12.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00
12.000,00
008A010 Održavanje Društvenog doma u Macincu
50.000,00
150.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
150.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
150.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
150.000,00
008A011 Tekuća i investiciona održavanja po naselju i prometna
signalizacija
10.000,00
10.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
21. prosinca 2011.
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Broj 21 - Stranica 2429
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
01.04.06 MO NEDELIŠĆE
1.220.500,00
1.483.500,00
PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO NEDELIŠĆE
1.220.500,00
1.483.500,00
009A001 Troškovi funkcioniranja MO Nedelišće
149.000,00
150.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
149.000,00
150.000,00
146.000,00
147.000,00
146.000,00
147.000,00
32
146.000,00
147.000,00
Materijalni rashodi
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
3.000,00
009A002 Javna rasvjeta
210.000,00
212.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
210.000,00
212.000,00
210.000,00
212.000,00
210.000,00
212.000,00
210.000,00
212.000,00
32
Materijalni rashodi
009A003 Održavanje zelenih površina (košnja, sadnja)
80.000,00
82.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
82.000,00
80.000,00
82.000,00
80.000,00
82.000,00
32
Materijalni rashodi
80.000,00
82.000,00
009A004 Čišćenje snijega i javnih površina
75.000,00
75.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
32
Materijalni rashodi
009A005 Groblje Nedelišće
354.000,00
364.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
204.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
32
Materijalni rashodi
204.000,00
204.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
160.000,00
150.000,00
160.000,00
150.000,00
160.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
150.000,00
160.000,00
009A006 Održavanje poljskih puteva, kolnika (bankina),
odvodnja oborinskih voda i dječjih igrališta
83.000,00
80.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
83.000,00
80.000,00
83.000,00
80.000,00
83.000,00
80.000,00
32
Materijalni rashodi
83.000,00
80.000,00
009A009 Sanacija pješačkih staza Čakovečka i Varaždinska ulica
50.000,00
300.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
300.000,00
50.000,00
300.000,00
50.000,00
300.000,00
32
50.000,00
300.000,00
Materijalni rashodi
Stranica 2430 - Broj 21
“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
21. prosinca 2011.
u kunama
Konto
NAZIV
Projekcija za
2013.
Projekcija za
2014.
009A010 Dotacije sportskim društvima
114.500,00
114.500,00
3
RASHODI POSLOVANJA
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
38
Ostali rashodi
114.500,00
114.500,00
009A011 Socijalne pomoći građanima
22.000,00
23.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
22.000,00
23.000,00
22.000,00
23.000,00
22.000,00
23.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
22.000,00
23.000,00
009A014 Tekuća i investic. održavanja po naselju i prometna signalizacija
83.000,00
83.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
32
Materijalni rashodi
01.04.07 MO PRETETINEC
311.500,00
162.500,00
PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO PRETETINEC
311.500,00
162.500,00
010A001 Troškovi funkcioniranja MO Pretetinec
21.000,00
21.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
32
Materijalni rashodi
21.000,00
21.000,00
010A002 Javna rasvjeta
18.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
18.000,00
19.000,00
18.000,00
19.000,00
18.000,00
19.000,00
32
Materijalni rashodi
18.000,00
19.000,00
010A003 Održavanje zelenih pov
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
4 147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content