close

Enter

Log in using OpenID

AD « TRANSTTER » BROD P O Z I V

embedDownload
AD « TRANSTTER » BROD
Na osnovu članova 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( «Službeni glasnik Republike Srpske « broj
127/08; 58/09 ; 100/11 i 67/13 ) i Odluke Upravnog odbora AD « Transtter » Brod broj 45-321/14 od
28.11.2014.godine, Upravni odbor AD « Transtter » Brod objavljuje
POZ I V
ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD « TRANSTTER » BROD
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA) SA POČETKOM U 09,00 časova, U
PRNJAVORU, na adresi UKRINSKI LUG B.B. ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA AD « RIBNJAK »
PRNJAVOR
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći :
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Donošenje Odluke o izboru Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Transtter » Brod
Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Transtter » Brod
Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2013. Godinu
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 26.11.2013.28.11.2014. godine
Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarene u poslovnoj 2013. godini
Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka na teret osnovnog kapitala
Društva
Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara,
JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke,
ili je «uzdržan od glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za
akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog
pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara
zaposlenih u AD « Transtter » Brod ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku
( puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i
klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština AD « Transtter » Brod (za komisiju za glasanje) ili direktno u Upravi
društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15
časova u sjedištu Društva, internet stranici berze i internet stranici AD « Transtter » Brod: www.transtterbrod.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od
vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana
odžavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine
akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 10,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: ________/2014
Dana, 28.11.2014.godine
UPRAVNI ODBOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
38 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content