close

Enter

Log in using OpenID

AD GIPSARA « VOLARI » ŠIPOVO P O Z I V

embedDownload
AD GIPSARA « VOLARI » ŠIPOVO
Na osnovu članova 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( «Službeni glasnik Republike Srpske « broj 127/08;
58/09 i 100/11 ) i Odluke Upravnog odbora AD Gipsara « Volari» Šipovo broj: 66-387/2014 od 27.11.2014.godine, Upravni
odbor AD Gipsara « Volari» Šipovo objavljuje
POZ I V
ZA XIV (ČETRNAESTU) REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD GIPSARA «VOLARI»
ŠIPOVO
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA) SA POČETKOM U 11,00 časova, U
PRNJAVORU, na adresi UKRINSKI LUG B.B. ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA AD « RIBNJAK »
PRNJAVOR
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći :
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD Gipsara « Volari» Šipovo
2. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara AD Gipsara « Volari» Šipovo
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 14.10.2013.- 27.11.2014.
godine
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara,
JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke, ili
je «uzdržan od glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za
akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog
lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara
zaposlenih u AD Gipsara « Volari» Šipovo ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (
puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi
akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština AD Gipsara « Volari» Šipovo (za komisiju za glasanje) ili direktno u
Upravi društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova
u sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici AD Gipsara « Volari» Šipovo: www.gipsarasipovo.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti
RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana odžavanja
sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine
akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 12,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: ______ /2014
Dana, 27.11.2014.godine
UPRAVNI ODBOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
38 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content