close

Enter

Log in using OpenID

"Ribnjak" Prnjavor.pdf

embedDownload
AD « RIBNJAK » PRNJAVOR
Na osnovu članova 267. ; 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ( «Službeni glasnik Republike Srpske « broj
127/08 ; 58/09 i 100/11 ) i Odluke Upravnog odbora AD « Ribnjak » Prnjavor broj: 54-281/2014 od 28.11.2014. godine,
Upravni odbor AD « Ribnjak » Prnjavor objavljuje
POZ I V
ZA XX ( DVADESETU ) REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD «RIBNJAK» PRNJAVOR
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA ) SA POČETKOM U 14,00 časova, U
PRNJAVORU, UKRINSKI LUG B.B. ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći :
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RED
Donošenje Odluke o izboru Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD «Ribnjak» Prnjavor
Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara AD «Ribnjak» Prnjavor
Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 27.09.2013.28.11.2014. godine
Donošenje Odluke o pokriću ukupnog gubitka po bilansu stanja na dan 31.12.2013. godine na teret osnovnog
kapitala Društva
Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara,
JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke,
ili je «uzdržan od glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za
akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog
pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara
zaposlenih u AD « Ribnjak » Prnjavor ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku
( puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i
klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština « Ribnjak » AD Prnjavor (za komisiju za glasanje), Ukrinski lug ,
Štrpci, Prnjavor ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15
časova u sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici A «Ribnjak» Prnjavor www.ribnjakprnjavor.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od
vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana
odžavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine
akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: _____/2014
Dana, 28.11.2014.godine
UPRAVNI ODBOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content