close

Enter

Log in using OpenID

Broj 6-11 - Koprivničko

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
2011.
BROJ: 6 - Godina XIX.
Koprivnica, 1. lipnja 2011.
ISSN 1333-6398
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
65.
Na temelju članka 91. stavka 3. točke 3. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09),
članka 42. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju zona
sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine” broj
55/02), članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 08/09, 12/09. i 10/10) i mišljenja
„Hrvatskih voda“ KLASA: 325-03/06-01/117, URBROJ: 374-1-4-10-8 od 20.12.2010. godine Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11.
sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
O ZAŠTITI IZVORIŠTA „IVANŠČAK“
U KOPRIVNICI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite vode za piće od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati
na zdravstvenu ispravnost ili njenu izdašnost, ovom
Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: Zone) izvorišta „Ivanščak“ (u daljnjem
tekstu: Izvorište), sanitarni i drugi uvjeti održavanja, te
mjere zaštite Izvorišta od onečišćenja.
Provođenje mjera zaštite od onečišćavanja vode
za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom području Izvorišta je od javnog interesa i ima prioritet u
odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih
osoba.
Članak 2.
Zemljišta, objekti i uređaji na području Zona koji
su izgrađeni ili se planiraju graditi, mogu se koristiti
za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s
ovom Odlukom i na način kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne onečišćuju vodonosni slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja zemljišta
iznad vodonosnog sloja i ne smanjuje njegova debljina.
Unutar definiranih granica Zona provodi se pasivna i aktivna zaštita.
Pasivnu zaštitu Izvorišta čine mjere zabrane gradnje i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđenih Zona.
Aktivnu zaštitu čini redovito praćenje kakvoće
podzemne vode na priljevnom području Izvorišta i
poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito:
gradnja i rekonstrukcija odvodnih i vodoopskrbnih
sustava, obrada otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnja, izgradnja spremnika tekućina opasnih za vodu s dodatnom zaštitom i sl.
Članak 3.
Granice Zona, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i
zaštitne mjere u području Zona, određeni su na temelju izvješća: “Crpilište Ivanščak - Prva faza istraživanja zona sanitarne zaštite izvorišta” kojega je 2005.
godine izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Izvješće).
Članak 4.
Na osnovu vodoistražnih radova utvrđeno je da
se radi o relativno plitkom aluvijalnom vodonosniku s
međuzrnskom poroznošću i oksidacijskim uvjetima
formiranja. Izvorište se sastoji od 6 bunara dubine
oko 40 m, ukupnog proizvodnog kapaciteta 390 l/s.
Članak 5.
Zone Izvorišta utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćavanja i drugih štetnih utjecaja koji
mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost.
Katastar potencijalnih onečišćivača podzemne
vode sastavni je dio Izvješća te sadrži bazu podataka
i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni svi potencijalni onečišćivači.
Stranica 571 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno
korisnici zemljišta u Zonama, a koji su potencijalni
onečišćivači podzemnih voda, dužni su pravnoj osobi
koja upravlja Izvorištem dostaviti u pisanom obliku
podatke o djelatnosti i pokazati svaku lokaciju iz st. 2
ovog članka.
Članak 6.
Članak 10.
1.
2.
Zone Izvorišta su:
1. Zona ograničenja i kontrole - III. Zona,
2. Zona strogoga ograničenja - II. Zona i
3. Zona strogoga režima zaštite -I. Zona.
Područje predviđeno za proširenje Izvorišta uključeno je u II. Zonu.
4.
5.
Članak 7.
6.
7.
Zone Izvorišta urisane su na karti mjerila 1:25
000 za III Zonu (karta 1) i karti mjerila 1:1000 za II. i I.
Zonu (karta 2) koje su sastavni dio ove Odluke.
Zone su izrađene u GIS tehnologiji i pohranjene u Koprivničko-križevačkoj županiji.
II MJERE ZAŠTITE ZONA
1. Zona ograničenja i kontrole – III. Zona
Članak 8.
Zona ograničenja i kontrole, III. Zona, utvrđena je
radi zaštite i smanjenja rizika onečišćenja podzemnih
voda od teško razgradivih kemijskih i od radioaktivnih
tvari, sprječavanja od mogućega ugrožavanja prirodno raspoložive količine i kakvoće podzemnih voda, te
osiguranja prostora za zaštitu podzemnih voda.
Članak 9.
Područje III. Zone zaštite, odnosno njegova vanjska granica određeno je na temelju izračunatog minimalno tridesetgodišnjega zadržavanja vode, koje odgovara pretežitom području napajanja podzemnih
voda.
Granična crta ove Zone određena je tako da :
• na jugo-zapadu granica slijedi željezničku prugu
Koprivnica - Ludbreg do Globočeca Ludbreškoga,
• na zapadu cestom Globočec Ludbreški prema
Slokovcu, zaobilazeći naselje Slokovec,
• na sjeverozapadu zaobilazi naselja Novo Selo
Podravsko – Županec – Antolovec i dalje sustavom poljskih putova i kanala tako da uključuje
naselje Koledinec, zaobilazi naselje Pustakovec
te poljskim putovima do željezničke pruge Koprivnica – Botovo, te slijedi željezničku prugu do Koprivnice,
Površina III. Zone iznosi 8218,467 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi III. zaštitna Zona navedene
su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
1. lipnja 2011.
3.
Unutar područja III. Zone zabranjeno je :
Gradnja državnih i županijskih javnih cesta bez
sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja
oborinskih voda,
Otvoreno skladištenje tvari opasnih za podzemne vode,
Gradnja kemijskih industrijskih postrojenja i
sličnih pogona opasnih za podzemne vode,
Trajno odlaganje svih vrsta i kategorija otpada,
Ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda i drugih tekućina koje bi mogle prouzročiti onečišćenje podzemne vode,
Podpovršinsko upuštanje otpadnih tekućina,
Izgradnja vojnih poligona.
Članak 11.
Na području III. Zone obvezno je:
1.
Uspostaviti evidenciju i nadzor nad zdencima
korištenje kojih prelazi granicu općeg korištenja
voda, a zdence koji nisu u funkciji konzervirati
(očistiti) ili zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode,
2.
Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje
površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje
voda izvan granica Zone,
3.
Za formiranje eksploatacijskog polja građevinskog materijala i odstranjivanje površinskog
pokrivača za druge namjene elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati da nema
opasnosti za Izvorište;
4.
Kod izgradnje rezervoara i pretakališta za naftu, naftne derivate i druge tekućine opasne za
vodu, elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati da nema opasnosti za Izvorište,
5.
Poljoprivrednu proizvodnju uskladiti s odredbama Nitratne direktive (Council Directive 91/676/
EEC), odnosno s odredbama Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva
(NN 56/08);
Elaborat pod točkama 3. i 4. se izrađuje samo
ukoliko se za predmetne aktivnosti ne provodi procjena utjecaja na okoliš.
Elaborat pod točkama 3. i 4. treba izraditi
pravna osoba ovlaštena za provođenje hidrogeoloških ispitivanja.
Za djelatnosti pod točkama 3. i 4. potrebno je
ishoditi prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja Izvorištem.
Članak 12.
Prijevoznici koji obavljaju djelatnost javnog cestovnog prijevoza dužni su najaviti prijevoz tvari opasnih za vode pravnoj osobi koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost najkasnije 24 sata prije prolaska kroz
Zonu.
2. Zona strogoga ograničenja - II. Zona
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 13.
Zona strogog ograničenja, II. Zona, se utvrđuje
radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda
patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja
koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.
Članak 14.
II. Zona je zona strogog ograničenja, i obuhvaća
područje izvan I. Zone do linije od koje podzemna
voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju
od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.
Granična linija ove Zone je u većem dijelu u rasponu od 50 dnevnog do jednogodišnjeg zadržavanja, a određena je:
•
na jugoistoku cestom u ulici I. Česmičkog do
ceste za ind. zonu Danica,
•
istočno ide cestom za ind. zonu Danica,
•
na sjeveru slijedi sustav kanala i lokalnih putova
od južne periferije Ivanca tako da nigdje ne ulazi dublje od područja 150 dnevnog zadržavanja,
•
na jugozapadu ide Ivanečkom cestom.
Površina II. zone iznosi 76,94 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi II. Zona navedene su u Prilogu 2. koji se sastavni dio ove Odluke.
Članak 15.
•
•
Broj 6 - Stranica 572
zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti
putem ovlaštenog poduzeća,
otpadne vode (prometnice i kanalizacija naselja) moraju se odvesti izvan granica II. Zone
izgraditi javni vodoopskrbni sustav uz obvezu
priključenja svih građevina na taj sustav čim se
za to stvore uvjeti.
3. Zona strogog režima - I. Zona
Članak 17.
I. Zona se utvrđuje radi zaštite uređaja za zahvat
vode i neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja voda, kao i drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.
Članak 18.
Površina I. Zone iznosi 20,18 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi I. Zona navedene su u Prilogu 3. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 19.
U I. Zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih
koje služe crpljenju i obradi vode te transportu vode u
vodoopskrbni sustav.
Članak 20.
Unutar područja II. Zone, uz ograničenja navedena za III Zonu, zabranjeno je:
• izgradnja bunara izvan sustava javne vodoopskrbe,
• poljoprivredna proizvodnja osim ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
• izgradnja kanala za otpadne vode,
• stočarska proizvodnja osim za potrebe seljačkog
gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
• gradnja pogona za proizvodnju, skladištenje i
transport opasnih tvari,
• prijevoz opasnih tvari,
• gradnja groblja i proširenje postojećih,
• gradnja novih cesta i putova osim za potrebe
Izvorišta,
• gradnja željezničkih pruga.
Pristup I. Zoni dopušten je samo radnicima pravne osobe koja upravlja Izvorištem koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu
praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim
tijelima.
Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz
prethodnu najavu i posebno odobrenje pravne osobe
koja upravlja Izvorištem.
Svaki posjet I. Zoni registrira se u dnevnik koji
vodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Članak 16.
Članak 22.
•
•
U području II. Zone obvezno je:
izgraditi nepropustan sustav javne odvodnje
otpadnih voda,
priključiti sve građevine na taj sustav, a ako za
pojedinu građevinu to nije moguće, ista se mora priključiti na tipski uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda ili nepropusnu sabirnu jamu
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem nositelj je
stvarnoga prava na zemljištu u I. Zoni.
Područje iz prethodnoga stavka, u granicama
koje su određene člankom 18. mora biti omeđeno
ogradom najmanje visine 2 m, koja je od bunara udaljena najmanje 10 m.
Članak 21.
U sklopu mjera zaštite, pravna osoba koja upravlja
Izvorištem dužna je:
1.
Pri izgradnji zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskog zdenca prema
projektnoj dokumentaciji,
2.
Ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem
terena iznad poplavne kote,
Stranica 573 - Broj 6
3.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Organizirati fizičku ili tehničku zaštitu Izvorišta.
Članak 23.
Mjere zaštite i uređenja I. Zone određene ovom
Odlukom provodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Pravna osoba iz prethodnoga stavka dužna je po
nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.
1. lipnja 2011.
Članak 28.
Pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost obvezuje se provoditi redoviti nadzor nad provođenjem mjera aktivne zaštite ove Odluke.
U slučaju akcidentnih onečišćenja potrebno je
postupiti sukladno Operativnom planu interventnih
mjera u slučaju izvanrednih onečišćenja.
2. Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 29.
III
POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE
ZAŠTITE
Članak 24.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je
na ogradu koja omeđuje I. Zonu postaviti natpisne
ploče koje označavaju granicu.
Na pločama iz prethodnoga stavka mora pisati :
•
Izvorište Ivanščak
•
I. zona zaštite
•
Zona strogoga režima zaštite
•
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama
Članak 25.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je
na prometnicama koje presijecaju II. Zonu ili dodiruju
njenu granicu postaviti odgovarajuće oznake i upozorenja o propisanim zaštitnim mjerama i natpisne ploče koje označavaju granicu.
Natpisne ploče iz prethodnoga stavka postavljaju
se na ulazu i izlazu svih prometnica koje dodiruju ili
presijecaju II. Zonu.
Na pločama iz prethodnoga stavka mora pisati :
•
Izvorište Ivanščak
•
II. zona zaštite
•
Zona strogoga ograničenja
Članak 26.
Oznake granice III. Zone suglasno članku 9. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite („Narodne
Novine“ broj 55/02) postavljaju Hrvatske vode.
IV MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 27.
Radi provođenja učinkovite zaštite podzemnih
voda propisuju se dodatne mjere: kontrole provođenja zaštite i zdravstvene ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.
1. Neposredni nadzor nad propisanim mjerama
zaštite
Opažački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje razina podzemnih voda, kakvoće podzemnih voda
iz eksploatacijskih zdenaca i piezometara, te crpnih
količina iz svih zdenaca Izvorišta.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
Objekti motriteljskog sustava podzemne vode su :
Postojeći objekti prikladni za opažanje podzemne vode su:
zdenci Z-1, B-1, B-2, B-3, B-4 i B-5,
piezometar P-8,
piezometar P-11,
piezometar P-12,
piezometarsko gnijezdo GP-1 u Grbaševcu,
piezometar PK-1 u Kuzmincu,
opažački objekt (bunar) u tvornici Bilokalnik,
opažački objekt (bunar) u tvornici Podravka.
Novi objekti nužni za mjerenje razine opažanje
kakvoće podzemne vode su:
piezometar N-1 zapadno od Izvorišta na jednogodišnjoj izokroni,
piezometar N-2 jugozapadno od Ivanca između
dvo- i trogodišnje izokrone,
piezometar N-3 u južnom dijelu Ivanca na jednogodišnjoj izokroni,
piezometar N-4 uz tvornicu lijekova,
piezometar N-5 između Izvorišta i tvornice lijekova,
piezometar N-6 istočno od Izvorišta na jednogodišnjoj izokroni
Članak 30.
U slučaju loše kondicije opažačkih i kontrolnih
objekata (piezometara), odnosno nemogućnosti kontrole nivoa vode i ispravnog uzimanja uzoraka, potrebno je obaviti njihovu sanaciju ili ih zamijeniti novima.
3. Kontrola podzemnih voda
Članak 31.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja i kakvoće podzemnih voda te izdašnosti Izvorišta obvezatno je provoditi :
1. lipnja 2011.
1.
2.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
mjerenje razina podzemnih voda u svim eksploatacijskim i opažačkim zdencima svakodnevno i opažačkim piezometrima jednom u
dva tjedna, te ustroj odgovarajućih očevidnika
mjerenja,
registriranje rada zdenaca kontinuirano
(mjerenje protoka, razine vode, vremena rada
crpki, tlaka na izlazu iz crpke), uz jednodnevni
zapis u datoteku,
uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskog
zdenca jedanput svakih šest mjeseci i provedba laboratorijske B analize,
uzimanje uzoraka iz eksploatacijskog zdenca
jedanput u dvije godine i provedba laboratorijske C analize,
uzimanje uzoraka vode iz odgovarajućih opažačkih bušotina jedan puta godišnje i provedba laboratorijske B analize.
Broj 6 - Stranica 574
Program mjera za sanaciju okoliša iz stavka 1. i
2. ovog članka, nadležna pravna osoba i nadležna
tijela su obvezna donijeti u roku od 12 (dvanaest)
mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VI POSEBNE NAKNADE
Članak 36.
Opseg analiza pod točkama 3., 4. i 5. je sukladan
Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
(„Narodne novine“ broj 47/08).
Ukoliko se pokaže potreba za povećana ulaganja
u javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje
otpadnih voda radi zaštite Izvorišta predstavničko
tijelo regionalne samouprave koje donosi Odluku o
zonama izvorišta, uvest će posebnu naknadu u tu
svrhu, uvažavajući pritom potrebe zaštite Izvorišta od
za to ovlaštenih institucija.
Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici
javnog vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada
plaća se zajedno s cijenom vode.
Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest
će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.
4. Verifikacija rada Izvorišta i sustava opažanja
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
3.
4.
5.
Članak 32.
Članak 37.
Verifikaciju rada Izvorišta glede kakvoće podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca,
te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina
ili češće u slučaju kada srednja godišnja crpna količina poraste 30% iznad stvarne srednje godišnje crpne
količine pri prethodnoj verifikaciji.
Dokumenti prostornog uređenja, koji su na snazi
na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se
s odredbama ove Odluke u roku od dvije godine.
Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu
donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.
Članak 33.
Članak 38.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom
Odlukom, na području Zona smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava
izdašnosti i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz
prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja
Izvorištem.
Pravne i fizičke osobe ne smiju obavljati nikakve
djelatnosti ili izvoditi radove na zaštićenom području
kojima se ugrožava kakvoća vode za piće, zagađuje
vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga
sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina.
Ukoliko to ipak učine, dužne su odmah same ili u
roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo
otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova. U protivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.
V. MJERE SANACIJE ZONA IZVORIŠTA
Članak 34.
Članak 39.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza izrade Programa mjera za poboljšanje stanja okoliša u Zonama
Izvorišta Ivanščak (u daljnjem tekstu: Program), koji
će se usuglasiti s odredbama ove Odluke.
Program je podloga za sustavno poboljšavanje
zatečenoga stanja okoliša u Zonama i izradbu, po
potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske
zahvate.
Članak 35.
Program za I. Zonu predlaže i njegovu izradbu
osigurava pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Program za II. i III. Zonu predlaže i njegovu izradbu osiguravaju jedinice regionalne uprave.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju
nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.
Kakvoću vode za piće i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo
nadležno za poslove sanitarne inspekcije.
Članak 40.
Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno
odredbama ove Odluke, snosit će odgovornost prema
odredbama važećih zakonskih propisa.
Stranica 575 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Članak 41.
Članak 43.
Unutar granica III. Zone utvrđene ovom Odlukom
provode se mjere zabrane, zaštite i sanacije na području koje zahvaća Koprivničko-križevačku županiju i
Varaždinsku županiju.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“, a objavit će se kada Odluku
donese Skupština Varaždinske županije u istovjetnom tekstu.
Članak 42.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o vodozaštitnom području crpilišta Ivanščak u
Koprivnici („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ br. 9/98).
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA : 325-01/02-01/27
URBROJ : 2137/1-04/05-11-15
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
AKTI ŽUPANA
11.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) Župan
Koprivničko-križevačke županije donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
URBROJ: 2137-16-0593/11 donijetu na sjednici 10.
svibnja 2011. godine, a koja se odnosi na davanje na
korištenje prostora u vlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Trg dr. Tomislava Bardeka 10, k.č.br. 1282/1, k.o. Koprivnica,
Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke
županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
KLASA: 510-03/11-01/6
URBROJ: 2137/1-07/04-11-2
Koprivnica, 19. svibnja 2011.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
OPĆINA DRNJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Drnje («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09. i 14/09), Općinsko
vijeće Općine Drnje na 21. sjednici održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Općine Drnje
za 2010. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Drnje za 2010. godinu
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 19/09. i 16/10) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Plan za 2010.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
POSLOVANJA
PRIHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI POSLOVANJA DJEČJEG VRTIĆA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DJ.VRTIĆA
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK
2.953.500
1.785.000
2.000
1.409.954
1.784.100
1.041.500
900
504.046
B) RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
PRENESENI MANJAK PRIHODA
Broj 6 - Stranica 576
Izvršenje 2010.
Indeks
2.229.663
1.714.279
1.361
1.220.358
1.713.386
591.120
893
419.546
75
96
68
87
96
57
99
83
1.000
102.200
-101.200
950
89.800
88.850
95
88
88
402.846
402.846
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU
72.150
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu kako slijedi:
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
Račun
iz rač.
plana
6
PRIHODI POSLOVANJA
61
Plan za 2010.
godinu
4.738.500,00
3.943.941,29
83
PRIHODI OD POREZA
1.318.000,00
1.103.029,48
87
611
Porez i prirez na dohodak
1.243.000,00
1.032.495,48
83
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog
rada
Porez i prirez na dohodak od sam. djelatnosti
1.350.000,00
1.162.753,49
86
80.000,00
76.890,85
96
3.000,00
2.456,90
82
6117
Porez i prirez na dohodak od imov. i imov. prava
Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi
-190.000,00
209.605,76
110
613
Porezi na imovinu
50.000,00
52.879,99
106
6134
Povremeni porezi na imovinu
50.000,00
52.879,99
106
614
Porezi na robu i usluge
25.000,00
17.654,01
71
6142
Porez na promet
10.000,00
5.469,54
55
6145
15.000,00
12.184,47
81
742.000,00
392.750,00
53
633
Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
POM.IZ INOZ.(DAROVNICE) I OD SU.UN.
OP.DR.
Pomoći iz proračunu
442.000,00
392.750,00
89
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
42.000,00
42.750,00
102
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
400.000,00
350.000,00
88
634
Pomoći od ostalih sub. unutar opće države
300.000,00
-
-
6342
300.000,00
-
-
64
Kapitalne pomoći od ostalih sub. unutar opće
države
PRIHODI OD IMOVINE
435.800,00
343.485,66
79
641
Prihodi od financijske imovine
11.000,00
5.489,48
50
6112
6113
63
OPIS
Ostvareno
Indeks
Stranica 577 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
6413
Kamate na oročena sredstva i dep. po viđenju
6414
Prihodi od zateznih kamata
642
Prihodi od financijske imovine
6421
1. lipnja 2011.
1.000,00
278,11
28
10.000,00
5.211,37
52
424.800,00
337.996,18
80
Naknade za koncesije
28.800,00
31.991,36
111
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
95.500,00
75.026,99
79
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
300.500,00
230.977,83
77
65
PR.OD ADM.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROP.
457.200,00
390.397,46
85
651
Administrativne (upravne) pristojbe
20.000,00
15.413,48
77
6512
15.000,00
12.960,10
86
6514
Županijske, gradske, općinske pristojbe i naknade
Ostale pristojbe
5.000,00
2.453,38
49
652
Prihodi po posebnim propisima
437.200,00
374.983,98
86
6523
272.000,00
254.233,00
93
6524
Kom. dop. i druge nak. utvrđene posebnim
prop.
Doprinos za šume
200,00
126,06
63
6526
Ostali nespomenuti prihodi
165.000,00
120.624,92
73
652691
Ostali nespomenuti prihod
32.500,00
26.577,21
82
652692
Uplata Hrvatskih voda, 8% od vodnog doprinosa
12.000,00
11.082,63
92
652693
Prihod VMO Drnje
5.000,00
3.400,00
68
652694
Prihod VMO Torčec
5.000,00
3.000,00
60
652695
Uplata za priključak na vodu
30.000,00
26.450,84
88
652696
Povrat sr.iza općina radi konsolidacije D.v. Vrapčić
15.500,00
15.114,24
98
652698
Lukačić prijevoz, razlika od 2,6% do 2,00 kune
65.000,00
35.000,00
54
66
OSTALI PRIHODI
1.785.500,00
1.714.278,69
96
662
Kazne
500,00
-
-
6627
Ostale kazne
500,00
-
-
664
Prihodi iz proračuna za financiranje
1.785.000,00
1.714.278,69
96
6641
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
1.785.000,00
1.714.278,69
96
66411-2
175.000,00
190.573,58
109
450.000,00
428.904,00
95
570.000,00
544.800,00
96
66411-5
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Đelekovec
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja –
Kopr.Ivanec
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Peteranec
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Gola
590.000,00
550.001,11
107
7
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
2.000,00
1.360,80
68
72
Prihodi od prodaje proizvedene dug. imovine
2.000,00
1.360,80
68
721
Prihodi od prodaje građe. Objekata
2.000,00
1.360,80
68
7211
Stambeni objekti
2.000,00
1.360,80
68
3
RASHODI POSLOVANJA
3.194.054,00
2.933.744,40
92
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
2.182.100,00
2.023.731,49
93
311
Plaće
1.850.500,00
1.755.783,58
95
66411-3
66411-4
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3111
Plaće za redovan rad
312
Broj 6 - Stranica 578
1.850.500,00
1.755.783,58
95
Ostali rashodi za zaposlene
103.600,00
55.603,33
54
3121
Ostali rashodi za zaposlene
103.600,00
55.603,33
54
313
Doprinosi na plaće
228.000,00
212.344,58
93
3132
Doprinos za zdravstveno osiguranje
210.200,00
194.820,46
93
3133
Doprinos za zapošljavanje
17.800,00
17.524,12
98
32
MATERIJALNI RASHODI
683.054,00
599.119,72
88
321
Naknade troškova zaposlenima
76.800,00
65.570,60
85
3211
Službena putovanja
5.300,00
4.579,26
86
3212
70.400,00
60.410,73
86
3213
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život
Stručno usavršavanje zaposlenika
1.100,00
580,61
53
322
Rashodi za materijal i energiju
136.800,00
129.905,12
95
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
18.500,00
19.340,22
105
3223
Energija
112.600,00
105.030,74
93
3224
Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje
5.700,00
4.518,06
79
3225
Sitni inventar
-
1.016,10
-
323
Rashodi za usluge
317.450,00
270.325,63
85
3231
Usluge telefona, pošte, prijevoza
26.950,00
24.234,92
90
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
128.900,00
88.791,92
69
3233
Usluge promidžbe i informiranja
20.500,00
20.586,22
100
3234
Komunalne usluge
44.300,00
48.025,27
108
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
11.800,00
8.037,39
68
3237
Intelektualne i osobne usluge
71.200,00
68.195,78
96
3238
Računalne usluge
5.400,00
5.456,54
101
3239
Ostale usluge
8.400,00
6.997,59
83
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
152.004,00
133.318,37
88
3291
Naknade za rad predstavničkih tijela pov. i sl
70.000,00
71.784,82
103
3292
Premije osiguranja
9.700,00
9.661,77
100
3293
Reprezentacija
8.200,00
8.114,55
99
3295
Pristojbe i naknade
3.500,00
3.500,00
100
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.604,00
40.257,23
66
34
FINANCIJSKI RASHODI
18.400,00
15.946,80
87
343
Ostali financijski rashodi
18.400,00
15.946,80
87
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
12.000,00
9.637,76
80
3433
Zatezne kamate
6.400,00
6.309,04
99
Stranica 579 - Broj 6
35
352
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
11.000,00
11.000,00
10.913,45
10.913,45
99
99
11.000,00
10.913,45
99
82.500,00
83.597,20
101
371
SUBVENCIJE
Subv.trg.dr., malim i sr.poduzetnicima izvan
j.sektora
Subv.poljoprivrednicima,
obrtnicima,
m.i
sr.poduzet.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Nak.građ.i kućanstvima na temelju osiguranja
10.000,00
9.500,00
95
3711
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,00
9.500,00
95
372
Ostale naknade građ. i kuć. iz proračuna
72.500,00
74.097,20
102
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
52.500,00
51.833,79
99
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
20.000,00
22.263,41
111
38
OSTALI RASHODI
217.000,00
200.435,74
92
381
Tekuće donacije
197.000,00
184.267,89
94
3811
Tekuće donacije u novcu
197.000,00
184.267,89
94
385
Izvanredni rashodi
20.000,00
16.167,85
81
3851
Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve
20.000,00
16.167,85
81
4
1.042.400,00
592.012,72
57
80.000,00
18.384,60
23
412
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna imovina
80.000,00
18.384,60
23
4126
Ostala nematerijalna imovina
80.000,00
18.384,60
23
42
452.400,00
63.969,87
14
421
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Građevinski objekti
300.000,00
-
-
4214
Ostali građevinski objekti
300.000,00
-
-
422
Postrojenje i oprema
152.400,00
63.969,87
42
4221
Uredska oprema i namještaj
900,00
893,16
99
4223
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
90.000,00
-
-
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
61.500,00
63.076,71
103
45
510.000,00
509.658,25
100
451
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA
NEF.IM.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
510.000,00
509.658,25
100
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
510.000,00
509.658,25
100
3523
37
41
B) RAČUN FINANCIRANJA
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IM. I ZADUŽIVANJA
1.000,00
950,00
95
81
PR.OTPLATE (POVRATI) GL. DANIH ZAJMOVA
1.000,00
950,00
95
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim org. građanima i kućanstvima
Povrati zajmova danih neprofitnim org. građanima i kućanstvima u tuzemstvu
1.000,00
950,00
95
1.000,00
950,00
95
8121
1. lipnja 2011.
5
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 580
IZDACI ZA FINANCIJSKU IM. I OTPL. ZAJMOVA
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
102.200,00
89.800,00
88
70.000,00
57.600,00
82
70.000,00
57.600,00
82
70.000,00
57.600,00
82
53
Izdaci za dane zajmove nepr.org. građ.i kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim org.,građ.i kuć.u tuzemstvu
IZDACI ZA DINOCE I UDJELE U GLAVNICI
32.200,00
32.200,00
100
532
Dionice i udjeli u gl.trg.dr. u javnom sektoru
32.200,00
32.200,00
100
5321
Dionice i udjeli u gl.trg.dr.u javnom sektoru
32.200,00
32.200,00
100
51
512
5121
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i
projektima je sljedeće:
Rač.
iz rač.
plana
OPIS
Plan za 2010.
godinu
Ostvareno
Indeks
865.954,00
740.839,16
86
865.954,00
740.839,16
86
3
RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE I
OPĆINSKI NAČELNIK
Program rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela
RASHODI POSLOVANJA
683.754,00
633.039,16
93
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
309.500,00
296.745,52
96
311
Plaće
230.000,00
223.957,59
97
3111
Plaće za redovan rad
230.000,00
223.957,59
97
31111
Plaće za zaposlene
230.000,00
223.957,59
97
312
Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
35.103,33
88
3121
Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
35.103,33
88
31219
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
40.000,00
35.103,33
88
313
Doprinosi na plaće
39.500,00
37.684,60
95
3132
Doprinos za zdravstveno osiguranje
35.500,00
33.959,93
96
313211
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
34.000,00
32.864,48
97
313212
1.500,00
1.095,45
73
3133
Dop.za zdr.osig.u sl.ozljede na radu i profesionalne
bolesti
Doprinos za zapošljavanje
4.000,00
3.724,67
93
31331
Doprinos za zapošljavanje
4.000,00
3.724,67
93
32
MATERIJALNI RASHODI
326.854,00
294.957,05
90
321
Naknade troškova zaposlenima
7.500,00
6.383,60
85
3211
Službena putovanja
500,00
203,60
41
32111
Dnevnice za službeni put u zemlji
200,00
85,00
43
32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
300,00
118,60
40
3212
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život
6.500,00
6.180,00
95
Stranica 581 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
32121
Naknade za prijevoz na posao i s posla
3213
1. lipnja 2011.
6.500,00
6.180,00
95
Stručno usavršavanje zaposlenika
500,00
-
-
32131
Seminari, savjetovanja, simpoziji
500,00
-
-
322
Rashodi za materijal i energiju
51.500,00
43.311,31
84
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
11.000,00
8.679,06
79
32211
Uredski materijal
7.000,00
5.082,51
73
32212
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)
2.500,00
2.010,00
80
32214
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
1.500,00
1.586,55
106
3223
Energija
40.500,00
34.632,25
86
32231
Električna energija
10.000,00
8.001,73
80
32233
Plin
25.000,00
21.848,75
87
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
5.500,00
4.781,77
87
323
Rashodi za usluge
124.150,00
118.922,51
96
3231
Usluge telefona, pošte, prijevoza
18.550,00
16.793,73
91
32311
Usluge telefona i telefaksa
12.000,00
11.145,92
93
32312
Usluge interneta
550,00
524,40
95
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
6.000,00
5.123,41
85
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.000,00
5.978,37
100
32322
Usluge tek.i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme
Usluge promidžbe i informiranja
6.000,00
5.978,37
100
20.000,00
20.206,46
101
20.000,00
20.206,46
101
3.100,00
2.106,30
68
2.500,00
1.862,30
74
600,00
244,00
41
3233
32339
3234
Ostale usl.promidžbe i informiranja (natječaji i oglasi)
Komunalne usluge
32341
Opskrba vodom
32342
Iznošenje i odvoz smeća
3237
Intelektualne i osobne usluge
71.000,00
68.090,36
96
32372
Ugovori o djelu
10.000,00
10.769,52
11
32373
Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
10.000,00
7.239,35
72
32375
Geodetsko-katastarske usluge
26.000,00
25.770,50
99
32379
Ostale intelektualne usluge (komunalno redarstvo)
25.000,00
24.310,99
97
3238
Računalne usluge
5.000,00
4.920,00
98
32389
Ostale računalne usluge
5.000,00
4.920,00
98
3239
Ostale usluge
500,00
827,29
165
32399
500,00
827,29
165
329
Ostale nespomenute usluge (naplata prihoda od
porezne upr.)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
143.704,00
126.339,63
88
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
70.000,00
71.784,82
103
329111
Naknada članovima Općinskog vijeća
30.000,00
31.783,38
106
329112
Naknada Općinskom načelniku
40.000,00
40.001,44
100
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 582
3292
Premije osiguranja
9.700,00
9.661,77
100
32922
Premije osiguranja imovine
8.500,00
8.089,29
95
32923
Premije osiguranja zaposlenih
1.200,00
1.572,48
131
3293
Reprezentacija
8.000,00
7.985,71
100
329311
Reprezentacija
6.000,00
6.096,23
102
329312
Izdaci vezani za proslavu Dana Općine
2.000,00
1.889,48
94
3295
Pristojbe i naknade
3.500,00
3.500,00
100
32952
Sudske pristojbe
3.500,00
3.500,00
100
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
52.504,00
33.407,33
64
329991
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.504,00
5.406,04
51
329992
Izdaci za dječje darove
15.000,00
14.146,99
94
329993
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović»
7.000,00
7.000,00
100
329996
Povrat sredstava od uplate za priključak na vodu
20.000,00
6.854,30
34
34
FINANCIJSKI RASHODI
16.400,00
14.255,29
87
343
Ostali financijski rashodi
16.400,00
14.255,29
87
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
7.946,25
79
34311
Usluge banaka
10.000,00
7.946,25
79
3433
Zatezne kamate
6.400,00
6.309,04
99
34333
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo
6.400,00
6.309,04
99
35
SUBVENCIJE
11.000,00
10.913,45
99
352
11.000,00
10.913,45
99
11.000,00
10.913,45
99
35231
Subvencije
trg.društvima,
malim
i
sr.poduz.izvan j.sekt.
Subvencije trgovačkim dr. malim i srednjim
poduzetn.
Subvencije poljoprivrednicima
11.000,00
10.913,45
99
38
OSTALI RASHODI
20.000,00
16.167,85
81
385
Izvanredni rashodi
20.000,00
16.167,85
81
3851
20.000,00
16.167,85
81
20.000,00
16.167,85
81
80.000,00
18.384,60
23
80.000,00
18.384,60
23
412
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE
IM.
Nematerijalna imovina
80.000,00
18.384,60
23
4126
Ostala nematerijalna imovina
80.000,00
18.384,60
23
3523
38511
4
41
Stranica 583 - Broj 6
412611
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Os.nem.im.-izmjene Prostornog plana uređenja
Općine Drnje
Ost.nemat.im.-projekti za kanalizaciju
80.000,00
18.000,00
23
-
384,60
-
-
1.755,00
-
422
RAS.ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IM.
Postrojenja i oprema
-
1.755,00
-
44227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
-
1.755,00
-
42273
Strojevi
-
1.755,00
-
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IM. I OTPLATE ZAJMOVA
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
102.200,00
89.800,00
88
70.000,00
57.600,00
82
Izdaci za dane zajmove nepr.org,građanima i
kućanstv.
Dani zajmovi nepr.org,građaima i kuć.u tuzemstvu
Dani zajmovi nepr.org,građ.i kuć.u tuzemstvu –
studentski kr.
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
70.000,00
57.600,00
82
70.000,00
57.600,00
82
70.000,00
57.600,00
82
32.200,00
32.200,00
100
32.200,00
32.200,00
100
32.200,00
32.200,00
100
32.200,00
32.200,00
100
1.183.800,00
745.931,63
63
80.000,00
73.833,46
92
3
Program održavanja i potrošnje javne rasvjete
RASHODI POSLOVANJA
80.000,00
73.833,46
92
32
MATERIJALNI RASHODI
80.000,00
73.833,46
92
322
Rashodi za materijal i energiju
60.000,00
58.937,32
98
3223
Energija
60.000,00
58.937,32
98
322312
Utrošena energija za javnu rasvjetu
60.000,00
58.937,32
98
323
Rashodi za usluge
20.000,00
14.896,14
74
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
14.896,14
74
323291
Održavanje uređaja i objekata javne rasvjete
20.000,00
14.896,14
74
59.000,00
31.551,66
53
3
Program održ. nerazvrstanih cesta i poljskih
putova
RASHODI POSLOVANJA
59.000,00
31.551,66
53
32
Materijalni rashodi
59.000,00
31.551,66
53
323
Rashodi za usluge
59.000,00
31.551,66
53
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
59.000,00
31.551,66
53
323293
Razgrtanje snijega
20.000,00
17.318,40
87
323294
Tekuće održanje poljskih putova
39.000,00
14.233,26
37
Program održ.postrojenja i opreme i ost. komunalnih poslova
81.300,00
67.774,55
83
412614
42
51
512
5121
51211
53
532
5321
53212
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih dr.u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih dr.u javnom sektoru
Dinoce i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru - dokapitalizacija Glasa Podravine
RAZDJEL 002 – KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 584
3
RASHODI POSLOVANJA
81.300,00
67.774,55
83
32
MATERIJALNI RASHODI
81.300,00
67.774,55
83
323
Rashodi za usluge
80.500,00
67.069,41
83
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
35.000,00
22.159,03
63
32322
10.000,00
5.838,43
58
323292
Usluge tekućeg i inv. održavanje postrojenja i
opreme
Ostale nespomenute usluge održavanja
25.000,00
16.320,60
65
3234
Komunalne usluge
40.000,00
40.789,88
102
32343
Deratizacija i dezinsekcija
40.000,00
40.789,88
102
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
5.500,00
4.120,50
75
32369
Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
5.500,00
4.120,50
75
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
800,00
705,14
88
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
800,00
705,14
88
329993
Izdaci za vodoprivredu
800,00
705,14
88
663.500,00
572.771,96
86
Program održavanja zgrada
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
1.792,00
90
32
MATERIJALNI RASHODI
2.000,00
1.792,00
90
323
Rashodi za usluge
2.000,00
1.792,00
90
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.000,00
1.792,00
90
32321
2.000,00
1.792,00
90
661.500,00
570.979,96
86
151.500,00
61.321,71
40
422
Usluge tekućeg i investicijskog održ.građevinskih
objekata
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVEU PROIZVEDENE
DUG.IM.
Postrojenja i oprema
151.500,00
61.321,71
40
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
90.000,00
-
-
42231
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
90.000,00
-
-
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
61.500,00
61.321,71
100
42273
Oprema – za Dječji vrtić
61.500,00
61.321,71
100
45
510.000,00
509.658,25
100
451
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IM.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
510.000,00
509.658,25
100
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
510.000,00
509.658,25
100
451112
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –
Dječji vrtić
Program sanacije smetlišta Teleš Drnje i Rudičevo Torčec
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
510.000,00
509.658,25
100
300.000,00
-
-
300.000,00
-
-
300.000,00
-
-
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
300.000,00
-
-
4214
Ostali građevinski objekti
300.000,00
-
-
421491
Os.nespomenuti gr.obj. – sanacija smetlišta Drnje i Torčec
300.000,00
-
-
4
42
4
42
Stranica 585 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
RAZDJEL 003 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. lipnja 2011.
279.500,00
267.865,09
96
Program potreba u socijalnoj skrbi
82.500,00
83.597,20
101
3
RASHODI POSLOVANJA
82.500,00
83.597,20
101
37
82.500,00
83.597,20
101
10.000,00
9.500,00
95
3711
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,00
9.500,00
95
37113
Naknade za djecu i obitelj
10.000,00
9.500,00
95
372
72.500,00
74.097,20
102
3721
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
52.500,00
51.833,79
99
372121
Pomoć obiteljima i kućanstvima
1.000,00
659,79
66
372122
Pomoć obiteljima i kućanstvima - ogrjev
42.000,00
42.750,00
102
372123
9.500,00
8.424,00
89
3722
Pomoć
obiteljima
i
kućanstvima
–
osl.pl.komunalne nak.
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
20.000,00
22.263,41
111
37222
Pomoć i njega u kući
18.000,00
20.108,41
112
37224
Prehrana
2.000,00
2.155,00
108
Program potreba vjerskih zajednica
2.000,00
2.000,00
100
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
2.000,00
100
38
OSTALI RASHODI
2.000,00
2.000,00
100
381
Tekuće donacije
2.000,00
2.000,00
100
3811
Tekuće donacije u novcu
2.000,00
2.000,00
100
38112
Tek.donacije vjerskim zaj. (RKT Župa rođenja
BDM Drnje)
Program potreba u kulturi
2.000,00
2.000,00
100
12.000,00
12.000,00
100
3
RASHODI POSLOVANJA
12.000,00
12.000,00
100
38
OSTALI RASHODI
12.000,00
12.000,00
100
381
Tekuće donacije
12.000,00
12.000,00
100
3811
Tekuće donacije u novcu
12.000,00
12.000,00
100
381141
Tekuće donacije - kultura
12.000,00
12.000,00
100
Udruga žena «Hrvatsko srce» Drnje
4.000,00
4.000,00
100
Udruga žena Torčec
4.000,00
4.000,00
100
Društvo za povjesnicu i starine Torčec
4.000,00
4.000,00
100
Program potreba u športu
98.000,00
98.000,00
100
3
RASHODI POSLOVANJA
98.000,00
98.000,00
100
38
OSTALI RASHODI
98.000,00
98.000,00
100
381
Tekuće donacije
98.000,00
98.000,00
100
3811
Tekuće donacije u novcu
98.000,00
98.000,00
100
38115
Tekuće donacije športskim društvima
98.000,00
98.000,00
100
371
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
NK «Tomislav» Drnje
NK «Podravec» Torčec
Broj 6 - Stranica 586
50.000,00
40.000,00
50.000,00
40.000,00
100
100
ŠRK «Amur» Drnje - Botovo
4.000,00
4.000,00
100
ŠRK «Štuka» Torčec
4.000,00
4.000,00
100
75.000,00
63.267,89
84
Program potreba u vatrogastvu
3
RASHODI POSLOVANJA
75.000,00
63.267,89
84
38
OSTALI RASHODI
75.000,00
63.267,89
84
381
Tekuće donacije
75.000,00
63.267,89
84
3811
Tekuće donacije u novcu
75.000,00
63.267,89
84
381143
Tekuće donacije DVD i Vatrogasna zajednica
75.000,00
63.267,89
84
Program potreba ostalih društvenih djelatnosti
10.000,00
9.000,00
90
3
RASHODI POSLOVANJA
10.000,00
9.000,00
90
38
OSTALI RASHODI
10.000,00
9.000,00
90
381
Tekuće donacije
10.000,00
9.000,00
90
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
9.000,00
90
381144
Tekuće donacije LU «Fazan» Drnje
2.000,00
2.000,00
100
381145
Tekuće donacije – ostalo
8.000,00
7.000,00
88
RAZDJEL 004 – DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ
2.009.400,00
1.858.781,64
93
Financiranje od osnivača – Općina Drnje
224.400,00
144.502,95
64
3
RASHODI POSLOVANJA
224.400,00
144.502,95
64
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
198.200,00
131.801,00
67
311
Plaće
165.300,00
116.469,69
70
3111
Plaće za redovan rad
165.300,00
116.469,69
70
31111
Plaće za zaposlene
165.300,00
116.469,69
70
312
Ostali rashodi za zaposlene
4.400,00
3.400,00
77
3121
Ostali rashodi za zaposlene
4.400,00
3.400,00
77
31219
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
4.400,00
3.400,00
77
313
Doprinosi na plaće
28.500,00
11.931,31
42
3132
Doprinos za zdravstveno osiguranje
25.700,00
10.658,00
41
313211
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
24.800,00
10.306,52
42
313212
900,00
351,48
39
3133
Dop.za zdr.osig.u sl.ozljede na radu i profesionalne
bolesti
Doprinos za zapošljavanje
2.800,00
1.273,31
45
31331
Doprinos za zapošljavanje
2.800,00
1.273,31
45
32
MATERIJALNI RASHODI
26.200,00
12.701,95
48
321
Naknade troškova zaposlenima
17.600,00
4.172,59
24
3212
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život
Naknade za prijevoz na posao i s posla
17.600,00
4.172,59
24
17.600,00
4.172,59
24
32121
Stranica 587 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
322
3223
Rashodi za materijal i energiju
Energija
8.600,00
8.600,00
8.529,36
8.529,36
99
99
32233-2
Plin - vrtić
8.600,00
8.529,36
99
1.785.000,00
1.714.278,69
96
3
Financiranje od osnivača – Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Peteranec i Gola
RASHODI POSLOVANJA
1.784.100,00
1.713.385,53
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.674.400,00
1.595.184,97
95
311
Plaće
1.455.200,00
1.415.356,30
97
3111
Plaće za redovan rad
1.455.200,00
1.415.356,30
97
31111-2
Plaće za zaposlene - Đelekovec
168.000,00
172.692,71
103
31111-3
Plaće za zaposlene – Koprivnički Ivanec
385.000,00
381.968,19
99
31111-4
Plaće za zaposlene - Peteranec
502.200,00
481.316,46
96
31111-5
Plaće za zaposlene - Gola
400.000,00
379.378,94
95
312
Ostali rashodi za zaposlene
59.200,00
17.100,00
29
3121
Ostali rashodi za zaposlene
59.200,00
17.100,00
29
31219-2
6.000,00
-
-
30.000,00
8.000,00
27
8.200,00
-
-
31219-5
Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene - Đelekovec
Ostali nesp.rashodi za zaposlene-Koprivnički
Ivanec
Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene - Peteranec
Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene - Gola
15.000,00
9.100,00
61
313
Doprinosi na plaće
160.000,00
162.728,67
102
3132
Doprinos za zdravstveno osiguranje
149.000,00
150.202,53
101
313211-2
1.000,00
10.691,38
1069
34.000,00
31.589,38
93
44.700,00
45.354,17
101
65.000,00
58.632,54
90
-
502,41
1.000,00
357,34
35
1.400,00
1.453,71
104
1.900,00
1.621,60
85
3133
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranjeĐelekovec
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje –
Kopr.Ivanec
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje Peteranec
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje Gola
Dop.za zdr.os.u sl.ozlj.na radu i prof.bolestiĐelekovec
Dop.za zdr.os.u sl.ozlj.na radu i prof.bolestiKopr.Ivanec
Dop.za zdr.os.u sl.ozlj.na radu i prof.bolesti - Peteranec
Dop.za zdr.os.u sl.ozlj.na radu i prof.bolesti –
Gola
Doprinos za zapošljavanje
11.000,00
12.526,14
114
31331-3
Doprinos za zapošljavanje – Koprivnički Ivanec
-
2.160,63
31331-4
Doprinos za zapošljavanje - Peteranec
4.700,00
4.851,74
103
31331-5
Doprinos za zapošljavanje - Gola
6.300,00
5.513,77
88
32
MATERIJALNI RASHODI
107.700,00
116.509,05
108
321
Naknade troškova zaposlenima
51.700,00
55.014,41
106
3211
Službena putovanja
4.800,00
4.375,66
91
32119-5
Ostali rashodi za službena putovanja - Gola
4.800,00
4.375,66
91
31219-3
31219-4
313211-3
313211-4
313211-5
313212-2
313212-3
313212-4
313212-5
1. lipnja 2011.
3212
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 588
32121-5
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život
Naknade za prijevoz na posao i s posla - Đelekovec
Naknade za prijevoz na posao i s posla –
Kopr.Ivanec
Naknade za prijevoz na posao i s posla - Peteranec
Naknade za prijevoz na posao i s posla - Gola
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
600,00
580,61
97
32131-5
Seminari, savjetovanja i simpoziji - Gola
600,00
580,61
97
322
Rashodi za materijal i energiju
16.700,00
19.127,13
115
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
7.500,00
10.661,16
142
32211-5
Uredski materijal - Gola
2.300,00
2.116,70
92
32212-5
Literatura - Gola
1.200,00
1.005,73
84
32214-5
Mat.i sr.za čišćenje i održavanje - Gola
-
177,71
-
32215-3
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Gola
-
1.753,59
-
32219-5
4.000,00
5.607,43
140
3223
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja Gola
Energija
3.500,00
2.931,81
84
32231-5
Električna energija - Gola
1.600,00
1.368,12
86
32233-5
Plin – Gola
1.700,00
1.348,72
79
32234-5
Motorni benzin i dizel gorivo - Gola
200,00
214,97
107
3224
5.700,00
4.518,06
79
4.000,00
3.116,20
78
1.000,00
865,83
87
700,00
536,03
77
3225
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.građevinskih obj.Gola
Mat.i dij.za tek.i inv.održavanje postrojenja i opr.Gola
Ostali materijal i dijelovi za tek.i investicijsko
održ. - Gola
Sitni inventar i auto gume
-
1.016,10
-
32251-5
Sitni inventar - Gola
-
1.016,10
-
323
Rashodi za usluge
31.800,00
36.093,91
114
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
8.400,00
7.441,19
89
32311-5
Usluge telefona, telefaksa - Gola
7.900,00
7.067,40
89
32313-5
Poštarina - Gola
500,00
373,79
75
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.900,00
12.414,72
180
32321-5
Usl.tek.i investicijskog održ.građevinskih objekata - Gola
3.900,00
3.093,45
79
32121-2
32121-3
32121-4
32241-5
32242-5
32244-5
46.300,00
50.058,14
108
-
4.978,96
-
-
632,58
-
8.800,00
11.823,92
134
37.500,00
32.622,68
87
Stranica 589 - Broj 6
32322-3
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
3233
32339-5
Usl.tek.i investicijskog održ.postrojenja i opremeKop.Ivanec
Usl.tek.i investicijskog održ.postrojenja i opremeGola
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge promidžbe i informiranja - Gola
3234
Komunalne usluge
1.200,00
1.008,59
84
32341-5
Opskrba vodom - Gola
1.200,00
1.008,59
84
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
6.300,00
8.037,39
128
32361-5
6.300,00
8.037,39
128
3237
Obvezni i preventivni zdr.pregledi zaposlenika Gola
Intelektualne i osobne usluge
200,00
105,42
53
32379-5
Ostale intelektualne usluge - Gola
200,00
105,42
53
3238
Računalne usluge
400,00
536,54
134
32389-5
Ostale računalne usluge - Gola
400,00
536,54
134
3239
Ostale usluge
7.900,00
6.170,30
78
32391-5
3.400,00
2.795,80
82
32399-5
Grafičke i tisk.usl.,usl.kopiranja i uvezivanja - Gola
Ostale nespomenute usluge – Gola
4.500,00
3.374,50
75
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.500,00
6.273,60
84
3293
Reprezentacija
200,00
128,84
64
32931-5
Reprezentacija - Gola
200,00
128,84
64
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.300,00
6.144,76
84
32999-5
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Gola
7.300,00
6.144,76
84
34
FINANCIJSKI RASHODI
2.000,00
1.691,51
85
343
Ostali financijski rashodi
2.000,00
1.691,51
85
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.000,00
1.691,51
85
34311-5
Usluge banaka - Gola
2.000,00
1.691,51
85
4
900,00
893,16
99
42
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IM.
900,00
893,16
99
422
Postrojenja i oprema
900,00
893,16
99
4221
Uredska oprema i namještaj
900,00
893,16
99
42219
Ostala uredska oprema
900,00
893,16
99
32322-5
-
5.904,00
-
3.000,00
3.417,27
114
500,00
500,00
379,76
379,76
76
76
Članak 4.
Ostvareni manjak prihoda i primitaka u
svoti 72.150,60 kuna podmirit će se iz prihoda i primitaka Proračuna Općine Drnje za 2011. godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/04-11-1
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v. r.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 590
II.
7.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Drnje («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije broj 9/09. i 14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na 21. sjednici održanoj 27. svibnja
2011. donijelo je
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Drnje za
2010. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
godine
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Drnje za 2010.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2010. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 620-02/11-01/04
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v. r.
9.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 9/09. i 14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na
21. sjednici održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 400-05/11-01/03
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
8.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području
Općine Drnje u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2010.
godini KLASA: 612-01/11-01/02, URBROJ: 2137/0411-1 od 5. svibnja 2011. godine.
II.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 9/09. i 14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na
21. sjednici održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu
na području Općine Drnje u 2010. godini
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u športu na području Općine Drnje u 2010.
godini, KLASA: 620-02/11-01/04, URBROJ: 2137/0411-1 od 5. svibnja 2011. godine.
III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 612-01/11-01/02
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
Stranica 591 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
III.
10.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 9/09. i 14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na
21. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja
na području Općine Drnje u 2010. godini
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 550-01/11-01/06
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2010. godini KLASA: 601-01/1101/01, URBROJ: 2137/04-11-1 od 5. svibnja 2011.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
12.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09.
i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Drnje ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/09. i
14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na 21. sjednici
održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za komunalne djelatnosti koje se financiraju
iz komunalne naknade u 2010. godini na području
Općine Drnje
I.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 9/09. i 14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na
21. sjednici održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Drnje u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u
2010. godini KLASA: 550-01/11-01/06, URBROJ:
2137/04-11-1 od 5. svibnja 2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u
2010. godini na području Općine Drnje, KLASA: 36303/11-01/161, URBROJ: 2137/04-11-1 od 5. svibnja
2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 363-03/10-01/161
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 592
14.
13.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09.
i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Drnje ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/09. i
14/09), Općinsko vijeće Općine Drnje na 21. sjednici
održanoj 27. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
na području Općine Drnje u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Drnje u 2010. godini KLASA: 36301/11-01/04, URBROJ: 2137/04-11-1 od 5. svibnja
2011. godine.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 9/09. i 14/09) Općinsko vijeće Općine Drnje na
21. sjednici održanoj 27. svibnja 2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
poticanja poljoprivredne proizvodnje
na području Općine Drnje u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Općine
Drnje u 2010. godini, KLASA: 320-01/11-01/03, URBROJ: 2137/04-11-1 od 5. svibnja 2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 320-01/11-01/03
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
KLASA: 363-01/11-01/04
URBROJ: 2137/04-11-2
Drnje, 27. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Antolić, v.r.
OPĆINA FERDINANDOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
I. OPĆI DIO
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 14. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac
2010. godinu
za
Članak 1.
Proračun Općine Ferdinandovac za 2010. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije"
broj 18/09, 11/10. i 14/10) ( u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
Stranica 593 - Broj 6
A
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan za 2010.
1. lipnja 2011.
Izvršenje I-XII
Indeks
6
PRIHODI POSLOVANJA
4.424.500,00
2010.
5.116.853,34
115,65
7
PRIHODI OD PRODAJE
3.000,00
1.931,78
64,39
3.945.150,00
4.164.940,57
105,57
381.000,00
334.522,04
87,80
101.350,00
619.322,51
611,07
2.000,00
680,00
34,00
0,00
0,00
2.000,00
680,00
34,00
103.350,00
620.002,51
599,91
NEFINANCIJSKE IMOVINE
3
RASHODI POSLOVANJA
4
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA/ VIŠAK - MANJAK
B
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
5
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
C
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja za 2010. godinu kako slijedi:
6 PRIHODI
61 PRIHODI OD POREZA
6111 Porez na dohodak
6118 Porez na doh.-za JVP
6131 Porez na korištenje javnih površina
6134 Porez na promet nekretnina
6142 Porez na potrošnju
6145 Porez na tvrtku
63 POTPORE
6331 Pomoći za štetu
6332 Potpore iz županijskog proračuna
6332 Potpore zavoda za zapošljavanje
64 PRIHODI OD IMOVINE
6411 Prihodi od kamata na dane zajmove
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
6416 Prihodi od dividende
6421 Naknada za koncesiju - groblje
6421 Naknada za koncesiju - odvoz smeća
6421 Naknada za koncesiju - dimnjačarske usluge
4.424.500,00
5.116.853,34
115,65
798.000,00
650.000,00
100.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
799.445,46
643.883,75
108.248,61
336,00
14.868,46
5.525,39
26.583,25
100,18
99,06
108,25
11,20
148,68
55,25
106,33
212.000,00
780.381,60
368,10
0,00
70.000,00
142.000,00
569.706,00
70.000,00
140.675,60
100,00
99,07
2.948.500,00
3.062.432,32
103,86
1.000,00
1.000,00
4.500,00
4.000,00
500,00
497,66
0,00
4.400,00
3.020,83
75,00
49,77
0
97,78
75,52
15,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423 Prihod od spomeničke rente
Broj 6 - Stranica 594
37.000,00
500,00
40.941,00
3,78
110,65
0,76
2.900.000,00
3.013.494,05
103,91
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
6523 Komunalni doprinos
441.000,00
2.000,00
448.881,96
997,50
101,79
49,88
6523 Komunalne naknade
6524 Šumski doprinos
6526 Sufinanciranje građana - plinska mreža
6526 Naknade za priključak na vodovod
6526 Dotacija za drva
6526 Ostali nespomenuti prihodi
120.000,00
250.000,00
125.672,75
248.904,76
104,73
99,56
15.000,00
34.000,00
20.000,00
0,00
13.000,00
42.750,00
17.556,95
86,67
125,74
87,78
25.000,00
9.000,00
8.000,00
8.000,00
25.712,00
8.500,00
9.512,00
7.700,00
102,85
94,44
118,90
96,25
3.000,00
3.000,00
1.931,78
1.931,78
64,39
64,39
3.945.150,00
4.164.940,57
105,57
1.146.500,00
996.000,00
996.000,00
1.112.645,02
971.860,87
971.860,87
97,05
97,58
97,58
150.500,00
133.000,00
17.500,00
140.784,15
126.917,07
13.867,08
93,54
95,43
79,24
1.764.500,00
1.528.498,72
86,63
84.000,00
79.876,90
95,09
25.000,00
21.856,80
87,43
49.000,00
10.000,00
49.410,00
8.610,10
100,84
86,10
358.500,00
35.500,00
8.000,00
312.000,00
3.000,00
346.079,81
31.486,66
7.941,20
303.814,23
2.837,72
96,54
88,69
99,27
97,38
94,59
1.184.000,00
995.050,95
84,04
6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
6421 Naknada za koncesiju - skela Brodić
66 OSTALI PRIHODI
6612 Prihodi od vage
6612 Prihodi od groblja i mrtvačnice
6612 Prihodi od društvenog doma
6628 Ostale nespomenute kazne
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVI72 NE
7211 Stambeni objekti
3 RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLE31 NE
311 PLAĆE
3111 Plaće za redovan rad
3121 Jubilarne nagrade
313 DOPRINOSI NA PLAĆE
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za zapošljavanje
32 MATERIJALNI RASHODI
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
3211 Službena putovanja ( dnevnice i prijevoz)
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3224 Ostali materijal
3223 Energija
3225 Sitan inventar
323 RASHODI ZA USLUGE
Stranica 595 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja
3234 Komunalne usluge
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
3237 Intelektualne i osobne usluge
3239 Ostale usluge
40.000,00
728.000,00
25.000,00
25.000,00
175.000,00
78.000,00
113.000,00
39.414,69
592.843,96
24.878,48
22.179,37
144.735,69
74.839,73
96.159,03
98,54
81,43
99,51
88,72
82,71
95,95
85,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3291 Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava
3292 Premije osiguranja
3293 Reprezentacija
3294 Članarine
138.000,00
45.000,00
8.000,00
82.000,00
3.000,00
107.491,06
36.685,09
5.942,02
62.863,95
2.000,00
77,89
81,52
74,28
76,66
66,67
24.000,00
24.000,00
11.000,00
13.000,00
18.050,43
18.050,43
9.590,29
8.460,14
75,21
75,21
87,18
65,08
140.000,00
140.000,00
143.577,80
143.577,80
102,56
102,56
3631 Grad Đurđevac-za JVP
3631 Školske aktivnosti
9.000,00
120.000,00
11.000,00
9.000,00
123.577,80
11.000,00
100,00
102,98
100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
465.000,00
465.000,00
465.000,00
418.181,68
418.181,68
418.181,68
89,93
89,93
89,93
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
381 TEKUĆE DONACIJE
3811 Tekuće donacije u novcu
405.150,00
374.150,00
374.150,00
943.986,92
930.534,12
930.534,12
233,00
248,71
248,71
31.000,00
20.000,00
11.000,00
13.452,80
2.755,00
10.697,80
43,40
13,78
97,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
381.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
331.000,00
334.522,04
87,80
297.380,36
89,84
331.000,00
297.380,36
89,84
50.000,00
50.000,00
37.141,68
37.141,68
74,28
74,28
34 FINANCIJSKI RASHODI
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
363 Pomoći unutar opće države
3631 Standard djece školske dobi
385 IZVANREDNI RASHODI
3851 Tekuća rezerva
3859 Dječji darovi
4214 Izgradnja vod., kanaliz., plinovoda i odlag. Smeća
Izgradnja poduzetničke
4214 zone
4216 Planovi i projekti
422 POSTROJENJA I OPREMA
4223 Ostala oprema
B
1. lipnja 2011.
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVA8 NJA
81 POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA
812 POVRAT ZAJMOVA
8121 POVRAT ZAJMOVA
Broj 6 - Stranica 596
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
680,00
680,00
680,00
680,00
34,00
34,00
34,00
34,00
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i
projektima je sljedeće:
Broj računa
Vrsta rashoda i izdataka
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
Tekući plan
Ostvareno
Indeks
4.326.150,00
4.499.462,61
104,01
611.150,00
556.931,98
91,13
547.500,00
503.179,21
91,90
547.500,00
503.179,21
91,90
313.500,00
95.000,00
22.000,00
29.000,00
142.000,00
22.000,00
3.500,00
0,00
299.090,02
91.168,52
19.813,86
27.331,17
139.095,54
19.357,78
2.323,15
95,40
95,97
90,06
94,25
97,95
87,99
66,38
234.000,00
204.089,19
87,22
10.000,00
1.500,00
1.500,00
60.000,00
9.600,00
1.328,40
1.302,43
58.634,10
96,00
88,56
86,83
97,72
36.000,00
45.000,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
35.390,16
36.685,09
18.225,14
22.158,72
14.767,11
98,31
81,52
60,75
88,63
98,45
FUNKC.KLASIFIKACIJA: 01 - OPĆE JAVNE USLUGE
PROGRAM 01: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG
I IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
3111 Neto plaća načelnika
3111 Porez na dohodak
3111 Doprinosi iz plaća
311 Javni radovi-bruto
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za zapošljavanje
3121 Jubilarna nagrada-bruto
32 MATERIJALNI RASHODI
Službena putovanja ( dnevnice i prije3211 voz)
3213 Stručno usavršavanje
3213 Pregled
3237 Usluge odvjetnika
3239 Troškovi lokalnih izbora
3239 Bruto naknada zamjeniku načelnika
3291 Naknade članovima Op.vijeća i Povjerenstava
3293 Reprezentacija - općinski i vjerski blagdani
3293 Reprezentacija
3293 Reprezentacija - božićni pokloni
Stranica 597 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
3293 Reprezentacija - međunarodna suradnja
AKTIVNOST: DJEČJI DAROVI
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3859 Kupnja dječjih darova
10.000,00
5.998,04
59,98
11.000,00
10.697,80
97,25
11.000,00
11.000,00
11.000,00
10.697,80
10.697,80
10.697,80
97,25
97,25
97,25
KAPITALNI PROJEKT: IZRADA IZVJEŠĆA I
PROGRAMA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3237 Izrada Izvješća o stanju u prostoru
3237 Izrada programa zaštite i spašavanja
15.000,00
14.760,00
98,40
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.760,00
14.760,00
0,00
14.760,00
98,40
98,40
AKTIVNOST: DJELOKRUG MJESNE
21.000,00
11.644,97
55,45
SAMOUPRAVE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3232 Tekuće održavanje
3291 Naknade članovima MO
3239 Troškovi izbora za MO
21.000,00
21.000,00
15.000,00
6.000,00
0,00
11.644,97
11.644,97
8.144,94
3.500,03
55,45
55,45
54,30
58,33
PROGRAM 02: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA
AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA
16.650,00
16.650,00
16.650,00
16.650,00
100,00
100,00
16.650,00
16.650,00
16.650,00
16.650,00
16.650,00
16.650,00
100,00
100,00
100,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
3.715.000,00
3.942.530,63
106,12
GLAVA 01 : JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE
1.180.500,00
1.053.141,43
89,21
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
807.500,00
751.022,10
93,01
757.500,00
445.000,00
280.000,00
75.000,00
22.000,00
60.000,00
8.000,00
713.880,42
434.737,45
279.239,70
72.947,30
17.991,70
58.358,15
6.200,60
94,24
97,69
99,73
97,26
81,78
97,26
77,51
288.500,00
261.092,54
90,50
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Tekuće donacije u novcu
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
3111 Neto plaće
3111 Doprinosi iz plaća
3111 Porez na dohodak
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za zapošljavanje
32 MATERIJALNI RASHODI
98,40
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 598
3211 Službena putovanja
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla-JR
3213 Stručno usavršavanje
3221 Uredski materijal
3221 Literatura
3221 Materijal i sred. za čišćenje i održavanje
3221 Radna obuća
3221 Ostali materijal
3223 Električna energija
3223 Potrošnja plina i vode
3234 Slivna vodna naknada
3225 Sitan inventar
3233 Izdaci reklamiranja
3233 Izdaci objave oglasa
3237 Intelektualne usluge
3239 Grafičke i tiskarske usluge,izrada fotografija
3239 Održavanje informatičkog tečaja
3239 Ugovori o djelu - bruto
3239 Usluge Bibliobusa
3293 Reprezentacija - tekuća
3294 Članarine
15.000,00
25.000,00
4.000,00
7.000,00
12.000,00
13.000,00
12.256,80
25.760,00
3.650,00
5.979,27
11.359,48
10.094,00
81,71
103,04
91,25
85,42
94,66
77,65
8.000,00
2.500,00
8.000,00
35.000,00
60.000,00
4.000,00
3.000,00
12.000,00
13.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
37.000,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
7.581,33
2.451,85
7.941,20
29.879,63
63.434,98
1.983,39
2.837,72
12.000,00
12.878,48
1.445,63
1.974,90
0,00
36.868,94
7.000,00
1.714,94
2.000,00
94,77
98,07
99,27
85,37
105,72
49,58
94,59
100,00
99,07
48,19
19,75
0,00
99,65
100,00
85,75
66,67
34 FINANCIJSKI RASHODI
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3434 Ostali nesp. fin. rashodi
24.000,00
11.000,00
13.000,00
18.050,43
9.590,29
8.460,14
75,21
87,18
65,08
50.000,00
50.000,00
50.000,00
37.141,68
37.141,68
37.141,68
74,28
74,28
74,28
353.000,00
353.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
55.000,00
150.000,00
15.000,00
25.000,00
8.000,00
299.364,33
299.364,33
29.804,82
4.871,92
4.737,95
8.208,47
49.980,81
141.754,02
14.767,06
14.297,26
5.942,02
84,81
84,81
99,35
97,44
94,76
23,45
90,87
94,50
98,45
57,19
74,28
25.000,00
25.000,00
100,00
20.000,00
2.755,00
13,78
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE
422 Ostala oprema
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3231 Usluge telefona
3231 Usluge interneta
3231 Poštanske marke i poštarina
3232 Uređenje prostora karaula
3232 Održavanje građevinskih objekata
3232 Održavanje zdravstvene ambulante
3232 Održavanje postrojenja i opreme
3232 Održavanje paviljona
3292 Premije osiguranja
3232 Sufin.postavljanja reflektora na igralištu
AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA
Stranica 599 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3851 Tekuća zaliha proračuna
1. lipnja 2011.
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.755,00
2.755,00
2.755,00
13,78
13,78
13,78
181.000,00
174.577,80
96,45
171.000,00
174.577,80
102,09
120.000,00
120.000,00
123.577,80
123.577,80
102,98
102,98
51.000,00
10.000,00
35.000,00
51.000,00
10.000,00
35.000,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
100,00
100,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GLAVA 03 GOSPODARSTVO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA : 04 - EKONOMSKI POSLOVI
PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
AKTIVNOST: RAZVOJ STOČARSTVA
518.000,00
453.541,05
87,56
187.000,00
156.160,69
83,51
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3263 Pregled mesa na trihinelozu
3236 Troškovi umjetnog osjemenjivanja
3523 Sufinanciranje osiguranja usjeva
3239 Monitoring-kukuruzna zlatica (edukacija poljoprivred.)
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA
KANALIZACIJE I ODLAGALIŠTA SMEĆA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR.
IMOVINE
4214 Izgradnja vodovoda i kanalizacije
4214 Izgradnja sekundarnog vodovoda
4263 Sufin.sanacije odlagališta smeća
187.000,00
187.000,00
20.000,00
156.160,69
156.160,69
15.574,35
83,51
83,51
77,87
155.000,00
0,00
12.000,00
129.161,34
83,33
11.425,00
95,21
331.000,00
331.000,00
297.380,36
297.380,36
89,84
89,84
200.000,00
100.000,00
31.000,00
193.917,05
72.713,31
30.750,00
96,96
72,71
99,19
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 JAVNI TRED I SIGURNOST
PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
3631 Pomoći gradskom proračunu-JVP
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 VZ Općine Ferdinandovac
3811 DVD Ferdinandovac
DVD BRODIĆ
DVDV LEPA GREDA
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Donacija - Civilna zaštita
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
GLAVA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
583.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 EKONOMSKI POSLOVI
PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3223 Gorivo za kosilice
3232 Održavanje parkova i deponija smeća
3232 Šodrenje, tekuće održavanje cesta i mostova
3232 Asfaltiranje
3232 Održavanje groblja
3232 Održavanje kosilica
AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3223 Utrošak el.energije
3232 Održavanje mreže javne rasvjete
GLAVA 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA : 09 OBRAZOVANJE
PROGRAM 01: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
AKTIVNOST: ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE
KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "KOŠUTICA"
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
3111 Bruto plaće za redovni rad
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za zapošljavanje
32 MATERIJALNI RASHODI
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla
3223 Potrošnja plina i vode
3232 Tekuće održavanje
3225 Sitan inventar
PROGRAM 02: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU
AKTIVNOST: STANDARD DJECE ŠKOLSKE DOBI
KORISNIK: OŠ FERDINANDOVAC
3 RASHODI POSLOVANJA
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
3631 Standard djece školske dobi
AKTIVNOST: STIPENDIRANJE STUDENATA
Broj 6 - Stranica 600
523.647,49
89,82
338.000,00
278.622,23
82,43
14.000,00
25.000,00
150.000,00
100.000,00
40.000,00
9.000,00
12.481,79
9.609,88
143.151,40
85.884,75
20.975,75
6.518,66
89,16
38,44
95,43
85,88
52,44
72,43
245.000,00
245.025,26
100,01
245.000,00
245.000,00
180.000,00
65.000,00
245.025,26
245.025,26
180.474,30
64.550,96
100,01
100,01
100,26
99,31
494.000,00
459.361,08
92,99
450.000,00
416.361,08
92,52
450.000,00
388.000,00
331.000,00
51.000,00
6.000,00
416.361,08
378.817,55
324.273,08
49.201,14
5.343,33
92,52
97,63
97,97
96,47
89,06
62.000,00
20.000,00
37.543,53
20.000,00
60,55
100,00
23.000,00
19.000,00
17.543,53
0,00
76,28
0,00
9.000,00
9.000,00
100,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
100,00
100,00
100,00
35.000,00
34.000,00
97,14
Stranica 601 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3 RASHODI POSLOVANJA
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
3721 Stipendije
1. lipnja 2011.
35.000,00
35.000,00
34.000,00
34.000,00
97,14
97,14
21.000,00
20.195,98
96,17
21.000,00
21.000,00
21.000,00
20.195,98
20.195,98
20.195,98
96,17
96,17
96,17
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
56.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA - 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
AKTIVNOST: MANIFESTACIJE U KULTURI
21.000,00
56.000,00
100,00
21.000,00
100,00
GLAVA 06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 07 ZDRAVSTVO
PROGRAM: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA
AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE, ISPITIVANJE KAKVOĆE ZRAKA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI
3234 Deratizacija i dezinsekcija
3 RASHODI POSLOVANJA
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
3631 Školske aktivnosti
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
100,00
100,00
100,00
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Pjevačko društvo "Ferdinand"
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
100,00
100,00
AKTIVNOST: POMOĆ ZA FUNKCIONIRANJE CRKVE I ŽUPNOG UREDA
35.000,00
35.000,00
100,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
100,00
100,00
100,00
GLAVA 08: PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
127.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST
127.000,00
126.633,80
99,71
126.633,80
99,71
126.633,80
126.633,80
10.000,00
110.000,00
4.633,80
2.000,00
99,71
99,71
100,00
100,00
92,68
100,00
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Župa sv. Ferdinanda
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 ŠRK "Štuka"
3811 NK "Ferdinandovac"
3811 LU "Fazan"
3811 ŠŠK "Sokol"
GLAVA 09: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
127.000,00
127.000,00
10.000,00
110.000,00
5.000,00
2.000,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
PROGRAM 01: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI
AKTIVNOST: POMOĆ U NOVCU OBITELJIMA I POJEDINCIMA
445.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
3721 Pomoć - socijalne potrebe
3721 Drva za ogrijev
3721 Sufinanciranje prijevoza učenika
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Tekuće donacije - naknada za štetu
430.000,00
430.000,00
185.000,00
35.000,00
210.000,00
Broj 6 - Stranica 602
968.501,82
217,64
953.887,68
953.887,68
133.322,00
42.749,67
208.110,01
221,83
221,83
72,07
122,14
99,10
0,00
569.706,00
PROGRAM 02: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA
AKTIVNOS: HVIDRA, UDRUGA SLIJEPIH
7.000,00
6.614,14
94,49
6.614,14
6.614,14
5.614,14
1.000,00
94,49
94,49
93,57
100,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109.500,00
106.930,18
97,65
109.500,00
109.500,00
5.000,00
90.000,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
5.000,00
106.930,18
106.930,18
5.000,00
87.430,18
3.000,00
3.000,00
3.500,00
5.000,00
97,65
97,65
100,00
97,14
100,00
100,00
100,00
100,00
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 HVIDRA - Ferdinandovac
3811 Udruga slijepih
7.000,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
AKTIVNOST: POTICAJ DJELOVANJA PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA
3 MATERIJALNI RASHODI
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Udruga umirovljenika Ferdinandovac
GLAVA 10: DJELATNOST UDRUGE GRAĐANA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE USLUGE
PROGRAM: DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA
AKTIVNOS: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA
3 MATERIJALNI RASHODI
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
3811 Udruga "Hrvatska žena"
3811 Turistička zajednica
3811 Udruga mladih
3811 Bratovština sv. Ferdinanda
3811 Udruga informatičara
3811 HKUD "Frankopan"
Članak 4.
Ostvareni višak prihoda u svoti 620.002,51 kuna prenosi se u Proračun Općine Ferdinandovac za 2011. godinu.
Stranica 603 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/15-11-1
Ferdinandovac, 12. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Nikola Ščuka, v. r.
6.
Na temelju članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(''Narodne novine'' broj 114/10) i članka 28. Statuta
Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije " broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 14. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Općine Ferdinandovac za 2010. godinu
Članak 1.
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2010. godinu,
kojeg čini stanje na osnovnim računima podskupine
922 višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2010.
godine i to:
−
92212 – višak prihoda od financijske imovine u
svoti 67.873,76 kuna.
Članak 2.
Višak prihoda poslovanja u svoti 67.873,76 kuna raspoređuje se za gradnju kapitalne imovine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
1. lipnja 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA : 400-05/11-01/02
URBROJ : 2137/15-11-1
Ferdinandovac, 12. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Nikola Ščuka, v. r.
7.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09.
i 49/11) i članka 28. Statuta Općine Ferdinandovac
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac
na 14. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora na području Općine
Ferdinandovac
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/97. i 4/10) u članku
2. stavku 6. riječi ''stručni nadzor nad tim radovima''
zamjenjuju se riječima ''ukop pokojnika''.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 363-02/11-01/01
URBROJ: 2137/15-11-1
Ferdinandovac,12. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Nikola Ščuka, v. r.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 604
OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
(''Narodne novine'' broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka (''Službeni glasnik KoprivničkoKriževčke županije'' broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Gornja Rijeka na 22. sjednici održanoj 31. svibnja
2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za
2010. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Gornja Rijeka za 2010. godinu
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj
19/09,
5/10,
14/10.
i
18/10)
(u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:
Plan za
2010. godinu
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B) RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ MOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
Izvršeno za
2010. godinu
U kunama
Indeks
3.062.941,00
18.000,00
2.558.921,00
1.188.650,00
706.630,00
2.683.176,81
18.000,00
1.886.052,70
811.334,36
-
87,60%
100,00%
73,70%
68,26%
-
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00''.
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:
6
61
611
6111
613
6131
6134
614
6142
6145
63
633
6331
6332
634
6342
64
641
Prihodi
Prihodi od poreza
Porez na dohodak
Porez na prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porezi na imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Pomoći od subjekata unutar opće države
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
2.982.900,00
1.085.000,00
1.045.000,00
1.045.000,00
23.000,00
8.300,00
14.700,00
17.000,00
9.600,00
7.400,00
1.493.900,00
1.100.300,00
150.300,00
950.000,00
393.600,00
393.600,00
62.000,00
31.000,00
2.604.402,08
1.093.577,52
1.053.783,54
1.053.783,54
22.806,63
8.180,59
14.626,04
16.987,35
9.644,10
7.343,25
1.079.256,51
1.079.256,51
134.264,13
944.992,38
0,00
0,00
62.671,40
29.887,71
87,31%
100,79%
100,84%
100,84%
99,16%
98,56%
99,50%
99,93%
100,46%
99,23%
72,24%
98,09%
89,33%
99,47%
0,00%
0,00%
101,08%
96,41%
Stranica 605 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
6413
6414
642
6421
6422
6423
65
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
8.000,00
23.000,00
31.000,00
400,00
30.500,00
100,00
332.000,00
7.685,10
22.202,61
32.783,69
234,71
32.439,75
109,23
359.896,65
96,06%
96,53%
105,75%
58,68%
106,36%
109,23%
108,40%
651
6513
6514
652
6522
6523
Administrativne (upravne) pristojbe
Ostale upravne pristojbe
Ostale pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi vodoprivrede
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim
17.000,00
1.000,00
16.000,00
315.000,00
3.900,00
297.000,00
16.284,68
674,68
15.610,00
343.611,97
4.129,30
325.194,04
95,79%
67,47%
97,56%
109,08%
105,88%
109,49%
6524
6526
66
663
6631
Doprinosi za šume
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Tekuće donacije
100,00
14.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18,50
14.270,13
9.000,00
9.000,00
9.000,00
18,50%
101,93%
90,00%
90,00%
90,00%
80.041,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
150,00
150,00
150,00
78.774,73
54.972,00
54.972,00
54.972,00
103,56
103,56
103,56
98,42%
99,95%
99,95%
99,95%
69,04%
69,04%
69,04%
4.700,00
4.700,00
4.700,00
20.191,00
4.714,35
4.714,35
4.714,35
18.984,82
19.991,00
18.760,00
19.991,00
200,00
200,00
18.760,00
224,82
224,82
112,41%
112,41%
Izvor sredstava: OPĆINSKA KNJIŽNICA S.R.ERDODY
6
Prihodi poslovanja
Pomoći od subjekata unutar opće države
63
633
Prihodi iz proračuna
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna
Prihodi od imovine
64
641
Prihodi od financijske imovine
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
100,31%
6611
663
6632
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisiPrihodi po posebnim propisima -članarine,zakasnine..
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelat.igraonica
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
kapitalne donacije
7
71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
100,00%
100,00%
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats-
18.000,00
18.000,00
100,00%
7111
Zemljište
18.000,00
18.000,00
100,00%
3
31
311
3111
312
3121
313
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
2.558.921,00 1.886.052,70
316.500,00
310.566,40
260.000,00
256.413,43
260.000,00
256.413,43
11.500,00
10.050,00
11.500,00
10.050,00
45.000,00
44.102,97
73,70%
98,13%
98,62%
98,62%
87,39%
87,39%
98,01%
65
652
6526
66
661
100,31%
100,31%
94,03%
93,84%
93,84%
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
3234
3236
3237
3238
3239
329
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kučanstvima iz
proračuna
3291
3292
3293
3294
3299
34
343
3431
37
372
3721
Naknade građanima i kučanstvima u novcu
3722
38
381
3811
383
3831
385
Naknade građanima i kučanstvima u naravi
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
zalihe
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
Zemljište
3851
4
41
411
4111
Broj 6 - Stranica 606
40.000,00
39.743,99
5.000,00
4.358,98
1.922.721,00 1.277.777,66
61.900,00
59.863,70
30.900,00
29.254,70
25.900,00
25.509,00
5.100,00
5.100,00
313.000,00
313.629,24
22.100,00
21.221,21
120.000,00
129.872,38
169.000,00
161.026,71
1.900,00
1.508,94
1.235.750,00
599.929,42
72.800,00
43.119,00
1.015.800,00
412.757,60
41.200,00
40.703,30
99,36%
87,18%
66,46%
96,71%
94,68%
98,49%
100,00%
100,20%
96,02%
108,23%
95,28%
79,42%
48,55%
59,23%
40,63%
98,79%
30.800,00
1.000,00
67.800,00
3.500,00
2.850,00
312.071,00
30.636,68
0,00
67.143,98
3.385,99
2.182,87
304.355,30
99,47%
0,00%
99,03%
96,74%
76,59%
97,53%
240.000,00
242.188,49
100,91%
12.171,00
13.300,00
2.500,00
44.100,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
11.268,12
11.653,53
2.500,00
39.666,93
10.004,26
10.004,26
10.004,26
92,58%
87,62%
100,00%
89,95%
83,37%
83,37%
83,37%
98.100,00
96.320,79
98,19%
98.100,00
96.320,79
98,19%
52.800,00
53.300,00
100,95%
45.300,00
209.600,00
199.100,00
199.100,00
500,00
500,00
10.000,00
43.020,79
191.383,59
191.383,59
191.383,59
0,00
0,00
0,00
94,79%
91,31%
96,12%
96,12%
0,00%
0,00%
0,00%
10.000,00
0,00
0,00%
1.188.650,00
811.334,36
68,26%
260.000,00
260.000,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
Stranica 607 - Broj 6
42
421
4212
4214
422
4221
424
4241
426
4263
4264
5
53
532
5321
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru
1. lipnja 2011.
928.650,00
811.334,36
87,37%
707.600,00
516.000,00
191.600,00
62.650,00
62.650,00
35.350,00
35.350,00
123.050,00
120.900,00
2.150,00
630.909,38
435.415,11
195.494,27
62.570,75
62.570,75
36.399,23
36.399,23
81.455,00
81.455,00
0,00
89,16%
84,38%
102,03%
99,87%
99,87%
102,97%
102,97%
66,20%
67,37%
0,00%
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100,00%
100,00%
40.000,00
40.000,00
100,00%
40.000,00
40.000,00
100,00%
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i
projektima je sljedeće:
001 Općinsko vijeće
00101 Općinsko vijeće
01 Opće javne usluge
3
32
321
3211
323
3231
329
3291
3293
3294
3299
37
372
3722
38
A 01 Glavni program Općinskog vijeća
100 Program općinskog vijeća i izvršnih tijela
A 100001 Djelatnost općinskog vijeća i izvršnih tijela
Ukupni rashodi
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Ostali rashodi
358.250,00
298.500,00
284.000,00
24.000,00
24.000,00
10.000,00
10.000,00
250.000,00
240.000,00
5.500,00
2.000,00
2.500,00
340.274,23
286.024,23
283.347,19
22.364,00
22.364,00
10.966,65
10.966,65
250.016,54
242.188,49
5.828,05
2.000,00
2.921,77
94,98%
95,82%
99,77%
93,18%
93,18%
109,67%
109,67%
100,01%
100,91%
105,96%
100,00%
116,87%
3.000,00
2.677,04
89,23%
3.000,00
3.000,00
11.500,00
2.677,04
2.677,04
0,00
89,23%
89,23%
0,00%
1. lipnja 2011.
381
3811
385
3851
4
42
426
4264
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
5
53
532
5321
Tekuće donacije
1.500,00
Tekuće donacije u novcu
1.500,00
Izvanredni rashodi
10.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
10.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
2.000,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
2.000,00
A 100002 Informiranje
Rashodi poslovanja
2.000,00
Materijalni rashodi
2.000,00
Rashodi za usluge - radio Križevci
2.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
2.000,00
A 100003 Političke stranke
Rashodi poslovanja
11.250,00
Ostali rashodi
11.250,00
Tekuće donacije
11.250,00
Tekuće donacije u novcu
11.250,00
A 100004 LAG
Rashodi poslovanja
4.500,00
Ostali rashodi
4.500,00
Tekuće donacije
4.500,00
Tekuće donacije u novcu
4.500,00
K 100018 Povećanje temeljnog kapitala - Komunalno poduzeće G.Rijeka
d.o.o.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
40.000,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
40.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
40.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
40.000,00
3
31
311
3111
312
3121
313
002 Jedinstveni upravni odjel
Ukupni rashodi
01 Opće javne usluge
101 Redovna djelatnost
A 100005 Administracija
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
3
32
323
3233
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Broj 6 - Stranica 608
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
11.250,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
22,22%
22,22%
22,22%
22,22%
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
553.871,00
519.645,79
93,82%
541.771,00
259.500,00
215.000,00
215.000,00
7.500,00
7.500,00
37.000,00
507.614,44
255.402,44
211.904,94
211.904,94
7.050,00
7.050,00
36.447,50
93,70%
98,42%
98,56%
98,56%
94,00%
94,00%
98,51%
33.000,00
4.000,00
271.771,00
35.000,00
6.900,00
23.000,00
5.100,00
32.845,19
3.602,31
243.676,86
34.628,70
6.890,70
22.638,00
5.100,00
99,53%
90,06%
89,66%
98,94%
99,87%
98,43%
100,00%
Stranica 609 - Broj 6
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3237
3238
329
3292
3299
34
343
3431
4
42
422
4221
3
38
381
3811
4
41
411
4111
3
32
323
3239
329
3299
4
42
421
4212
421
4212
421
4212
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
003 Gospodarstvo
Ukupni rashodi
A 100006 Turističke manifestacije po odluci načelnika
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
K 100003 Zemljišta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
Zemljište
T 100001 Najljepše naselje
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
K 100004 ZGRADA III. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti - adaptacija II.faza
Poslovni objekti
Građevinski objekti - adaptacija III.faza
poslovni objekti
Građevinski objekti - uređenje dvorišta
Poslovni objekti
64.000,00
17.500,00
40.000,00
6.000,00
500,00
158.000,00
57.000,00
5.000,00
37.500,00
9.000,00
46.000,00
3.500,00
14.771,00
12.171,00
2.600,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
12.100,00
12.100,00
12.100,00
12.100,00
1. lipnja 2011.
68.780,35
17.604,14
43.934,99
6.458,04
783,18
126.305,12
26.850,95
4.369,98
37.079,70
8.927,18
45.691,32
3.385,99
13.962,69
11.268,12
2.694,57
8.535,14
8.535,14
8.535,14
12.031,35
12.031,35
12.031,35
12.031,35
107,47%
100,60%
109,84%
107,63%
156,64%
79,94%
47,11%
87,40%
98,88%
99,19%
99,33%
96,74%
94,53%
92,58%
103,64%
81,29%
81,29%
81,29%
99,43%
99,43%
99,43%
99,43%
604.500,00
462.076,06
76,44%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10.500,00
10.500,00
500,00
500,00
10.000,00
10.000,00
9.309,95
9.309,95
368,88
368,88
8.941,07
8.941,07
88,67%
88,67%
73,78%
73,78%
89,41%
89,41%
511.000,00
511.000,00
190.000,00
190.000,00
200.000,00
200.000,00
86.000,00
86.000,00
435.415,11
435.415,11
188.845,96
188.845,96
189.653,70
189.653,70
24.750,95
24.750,95
85,21%
85,21%
99,39%
99,39%
94,83%
94,83%
28,78%
28,78%
1. lipnja 2011.
421
4212
421
4212
4
42
421
4212
4
42
426
4263
3
32
323
3232
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Građevinski objekti - ograda
Poslovni objekti
Građevinski objekti - gromobrani
Poslovni objekti
K 100005 ZGRADA II. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti
K 100006 ZGRADA I. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3
32
323
3239
38
381
3811
004 Društvene djelatnosti
01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Ukupni rashodi
Korisnik - Mala škola
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Ukupni rashodi
Korisnik - Osnovna škola Sidonije R.Erdody
A 100011 Darovi povodom Svetog Nikole
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
A 100012 NAGRADE postignute rezultate
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
3
38
381
005 KULTURA
Ukupni rashodi
102 Program javnih potreba u kulturi
A 100010 Kulturno umjetnički amaterizam
Korisnik - Udruga POTKALNIČKI PLEMENITAŠI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
3
38
381
3811
3
38
381
3811
Broj 6 - Stranica 610
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
18.573,00
18.573,00
13.591,50
13.591,50
92,87%
92,87%
90,61%
90,61%
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
9.840,00
9.840,00
9.840,00
9.840,00
7.011,00
7.011,00
7.011,00
7.011,00
99,39%
99,39%
99,39%
99,39%
98,75%
98,75%
98,75%
98,75%
34.000,00
33.973,59
99,92%
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
33.973,59
33.973,59
33.973,59
33.973,59
99,92%
99,92%
99,92%
99,92%
8.550,00
8.531,99
99,79%
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
4.050,00
350,00
350,00
350,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
4.031,99
331,99
331,99
331,99
3.700,00
3.700,00
3.700,00
99,56%
94,85%
94,85%
94,85%
100,00%
100,00%
100,00%
704.200,00
533.142,24
75,71%
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
Stranica 611 - Broj 6
3811
3
31
311
3111
32
321
3212
323
3237
38
381
3811
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
322
3221
3225
323
3231
3233
3237
329
3293
3294
3299
34
343
3431
4
42
424
4241
4
42
422
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Tekuće donacije u novcu
103 Program ustanova u kulturi
Korisnik - Općinska knjižnica Sidonije R.Erdody
Izvor sredstava: Općina Gornja Rijeka
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije - Nikolinje
Tekuće donacije u novcu
Izvor sredstava: Općinska knjižnica S.R.Erdody
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
K 100009 Kapitalna ulaganja u kulturu
Korisnik - OPČINSKA KNJIŽNICA S.R.Erdody Gornja Rijeka
Izvor sredstava: Općina Gornja Rijeka
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Izvor sredstava: Općinska knjižnica S.R.Erdody
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
1. lipnja 2011.
20.000,00
20.000,00
100,00%
42.250,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
9.100,00
2.900,00
2.900,00
6.200,00
6.200,00
150,00
150,00
150,00
41.898,55
32.744,21
32.744,21
32.744,21
9.004,34
2.871,00
2.871,00
6.133,34
6.133,34
150,00
150,00
150,00
99,17%
99,22%
99,22%
99,22%
98,95%
99,00%
99,00%
98,92%
98,92%
100,00%
100,00%
100,00%
72.700,00
40.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
7.000,00
1.000,00
31.200,00
6.000,00
4.600,00
1.400,00
8.100,00
5.800,00
1.700,00
600,00
3.000,00
800,00
38.142,88
22.419,75
11.764,28
11.764,28
3.000,00
3.000,00
7.655,47
6.898,80
756,67
14.254,01
4.342,83
3.617,07
725,76
7.433,15
5.301,40
1.623,60
508,15
2.478,03
319,54
52,47%
56,05%
98,04%
98,04%
75,00%
75,00%
95,69%
98,55%
75,67%
45,69%
72,38%
78,63%
51,84%
91,77%
91,40%
95,51%
84,69%
82,60%
39,94%
500,00
1.700,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.658,49
1.469,12
1.469,12
1.469,12
100,00%
97,56%
97,94%
97,94%
97,94%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
169.950,00
169.950,00
50.550,00
47.175,11
47.175,11
50.539,40
27,76%
27,76%
99,98%
1. lipnja 2011.
4221
424
4241
426
4264
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
32
329
3299
Uredska oprema i namještaj
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Nematerijalna proizvedena imovina
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
104 Manifestacije
A 100014 Obilježavanje Dana Općine
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A 100015 Obilježavanje Sidonijinog dana
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A 100016 Dani plemstva
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A 100017 Kestenijada
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A 100018 Šljivarijada
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3
32
105 Uređenje sakralnih objekata
T 100002 Crkva BDM
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
3
32
323
3239
329
3293
3299
3
32
329
3299
3
32
329
3299
3
32
329
3293
3299
3
32
323
3232
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
T 100003 Crkva F. Ksaverski
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3
106 Ostali spomenici kulture
T 100004 Mali Kalnik
Rashodi poslovanja
322
3224
323
3232
Broj 6 - Stranica 612
50.550,00
34.350,00
34.350,00
150,00
150,00
50.539,40
36.399,23
36.399,23
0,00
0,00
99,98%
105,97%
105,97%
0,00%
0,00%
12.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
10.775,88
10.775,88
1.482,00
1.482,00
9.293,88
2.651,88
6.642,00
89,80%
89,80%
74,10%
74,10%
92,94%
88,40%
94,89%
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
22.000,00
22.000,00
22.000,00
4.000,00
18.000,00
17.363,09
17.363,09
17.363,09
2.854,06
14.509,03
78,92%
78,92%
78,92%
71,35%
80,61%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
164.000,00
164.000,00
155.101,45
155.101,45
163.000,00
163.000,00
1.000,00
1.000,00
154.568,67
154.568,67
532,78
532,78
94,57%
94,57%
13
94,83%
94,83%
53,28%
53,28%
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
46.550,84
46.550,84
46.550,84
46.550,84
99,04%
99,04%
99,04%
99,04%
86.000,00
85.416,74
99,32%
Stranica 613 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4
42
421
4214
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
K 100010 Etno park
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
3
38
381
3811
006 Sport i rekreacija
Ukupni rashodi
107 Program rekreacije
Korisnik - Lovačko društvo Košuta - prigorje
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
32
323
3232
4
42
426
4263
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
Korisnik - Lovačko društvo Lještarka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
108 Program poticanja amaterskog sporta
Korisnik: Športsko društvo Plava krv
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Športsko rekreaciono društvo Josip Žganec
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Paragliding klub Feniks
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Društvo športske rekreacije Vukšinec Riječki
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Društvo športske rekreacije Capin
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
1. lipnja 2011.
86.000,00
86.000,00
86.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
85.416,74
85.416,74
85.416,74
27.499,00
27.499,00
27.499,00
27.499,00
99,32%
99,32%
99,32%
98,21%
98,21%
98,21%
98,21%
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
40.918,70
40.918,70
40.918,70
40.918,70
110,59%
110,59%
110,59%
110,59%
46.000,00
46.000,00
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00%
100,00%
100,00%
1. lipnja 2011.
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
3
38
381
3811
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Nogometni klub Gornja Rijeka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
007 SOCIJALNA SKRB
Ukupni rashodi
109 Program ZDRAVSTVA
Korisnik: Ljekarna Križevci
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
110 Program SOCIJALNE POMOĆI
A 100019 Sufinanciranje potreba osoba treće dobi
Korisnik: Udruga umirovljenika Križevci
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
A 100020 Sufinanciranje potreba bolesnih i nemoćnih
Korisnik: Crveni križ
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
A 100021 Sufinanciranje osoba s invaliditetom
Korisnik: Udruga slijepih
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Korisnik: Udruga invalida
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
A 100022 Socijalno ugrožene obitelji
Broj 6 - Stranica 614
500,00
500,00
100,00%
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
105.600,00 103.953,75
98,44%
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.310,00
2.310,00
2.310,00
2.310,00
92,40%
92,40%
92,40%
92,40%
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3
Rashodi poslovanja
500,00
0,00
0,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu-
500,00
0,00
0,00%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
500,00
0,00
0,00%
500,00
0,00
0,00%
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
100,00%
100,00%
3721
A 100023 Geronto domaćica
3
37
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Stranica 615 - Broj 6
372
3722
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
1. lipnja 2011.
8.800,00
8.800,00
100,00%
8.800,00
8.800,00
100,00%
27.000,00
27.000,00
26.305,00
26.305,00
97,43%
97,43%
27.000,00
27.000,00
26.305,00
26.305,00
97,43%
97,43%
1.000,00
1.000,00
618,00
618,00
61,80%
61,80%
1.000,00
1.000,00
618,00
618,00
61,80%
61,80%
500,00
500,00
203,00
203,00
40,60%
40,60%
500,00
500,00
203,00
203,00
40,60%
40,60%
32.300,00
32.300,00
32.300,00
32.300,00
100,00%
100,00%
32.300,00
32.300,00
32.300,00
32.300,00
100,00%
17
100,00%
20.000,00
20.000,00
21.000,00
21.000,00
105,00%
105,00%
20.000,00
20.000,00
21.000,00
21.000,00
105,00%
105,00%
5.000,00
5.000,00
4.417,75
4.417,75
88,36%
88,36%
5.000,00
4.417,75
88,36%
5.000,00
4.417,75
88,36%
95.500,00
74.811,17
78,34%
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
A 100024 BESPLATNA PREHRANA UČENIKA
3
37
372
3722
3
37
372
3722
3
37
372
3722
3
37
372
3721
3
37
372
3721
3
37
372
3722
3
38
381
3811
Korisnik - Osnovna škola Sidonije R.Erdody
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Korisnik - Osnovna škola Sveti Petar Orehovec
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Korisnik - Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
A 100025 POMOĆI ZA OGRIJEV
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A 100026 POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A 100027 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Ukupni rashodi
111 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Korisnik - Vatrogasna zajednica Općine Gornja Rijeka
A 100028 Materijalni troškovi zajednice
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
A 100030 Naknade DVD-ima za gašenje požara
1. lipnja 2011.
3
38
381
3811
3
32
323
3237
3
38
381
3811
4
42
426
4263
3
38
383
3831
3
32
323
3232
323
3232
323
3232
3
32
323
3232
323
3232
3
32
322
3223
323
3232
3
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Rashodi poslovanja
1.000,00
Ostali rashodi
1.000,00
Tekuće donacije
1.000,00
Tekuće donacije u novcu
1.000,00
A 100031 Tim za izradu plana i procjene zaštite od požara
Rashodi poslovanja
15.000,00
Materijalni rashodi
15.000,00
Rashodi za usluge
15.000,00
Intelektualne i osobne usluge
15.000,00
112 CIVILNA ZAŠTITA
A 100032 Civilna zaštita
Rashodi poslovanja
1.000,00
Ostali rashodi
1.000,00
Tekuće donacije
1.000,00
Tekuće donacije u novcu
1.000,00
A 100033 Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
18.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
18.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
18.000,00
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
18.000,00
A 100034 Naknada za štete uzrokovane prirodnim
nepogodama
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
009 KOMUNALNE DJELATNOSTI
01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Ukupni rashodi
113 Održavanje komunalne infrastrukture
T 100006 Održavanje cesta
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge - nasipavanje kamenom, razgrtanje…
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za usluge -održavanje odvodnih kanala i propusta
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za usluge - zimska služba
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
T 100007 Održavanje javnih površina
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge - košnja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za usluge - nabava,sadnja, održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
T 100009 Održavanje javne rasvjete
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Energija
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
T 100010 Održavanje groblja
Rashodi poslovanja
Broj 6 - Stranica 616
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14.811,17
14.811,17
14.811,17
14.811,17
98,74%
98,74%
98,74%
98,74%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
346.600,00 341.443,65
98,51%
223.500,00
223.500,00
113.000,00
113.000,00
80.500,00
80.500,00
30.000,00
30.000,00
216.463,57
216.463,57
112.411,52
112.411,52
80.320,09
80.320,09
23.731,96
23.731,96
96,85%
96,85%
99,48%
99,48%
99,78%
99,78%
79,11%
79,11%
24.100,00
24.100,00
16.000,00
22.319,34
22.319,34
14.253,24
16.000,00
8.100,00
8.100,00
14.253,24
8.066,10
8.066,10
92,61%
92,61%
89,08%
19
89,08%
99,58%
99,58%
98.000,00 102.660,74
98.000,00 102.660,74
80.000,00
85.937,39
80.000,00
85.937,39
18.000,00
16.723,35
18.000,00
16.723,35
104,76%
104,76%
107,42%
107,42%
92,91%
92,91%
0,00
0,00%
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
Stranica 617 - Broj 6
32
323
3232
3
32
323
3232
4
42
421
4214
3
32
323
3232
4
42
426
4263
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
02 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Ukupni rashodi
114 Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture
T 100011 Modernizacija nerazvrstanih cesta EIB II-2.faza
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
K 100016 Uređenje sajmišta
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
T 100015 Modernizacija javne rasvjete
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1. lipnja 2011.
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1.022.700,00 212.061,57
20,74%
97.600,00
97.600,00
97.600,00
97.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
129.999,93
129.999,93
129.999,93
129.999,93
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,00%
30.000,00
30.000,00
12.300,00
12.300,00
41,00%
41,00%
30.000,00
12.300,00
41,00%
35.000,00
35.000,00
35.000,00
31.816,00
31.816,00
31.816,00
90,90%
90,90%
90,90%
4263
K 100017 Kanalizacijski sustav
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
35.000,00
31.816,00
90,90%
3
32
323
3232
4
42
421
4214
T 100016 Opskrba pitkom vodom
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti - klorinator
Ostali građevinski objekti
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
13.370,00
13.370,00
13.370,00
13.370,00
24.575,64
24.575,64
24.575,64
24.575,64
99,04%
99,04%
99,04%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
4
41
411
4111
K 100007 Poduzetničke zone
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22.800,00
21.709,50
95,22%
3
32
323
03 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA
Ukupni rashodi
115 Zaštita pučanstva
A 100035 Deratizacija
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
21.800,00
21.800,00
21.800,00
21.709,50
21.709,50
21.709,50
99,58%
99,58%
99,58%
4
42
426
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3234
Komunalne usluge
3
32
323
3236
A 100036 Veterinarske usluge (zbrinjavanje pasa)
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Broj 6 - Stranica 618
21.800,00
21.709,50
99,58%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Članak 4.
Manjak prihoda i primitaka u svoti 36.210,25
kuna namirit će se kod donošenja Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/15-11-1
Ferdinandovac, 12. svibnja, 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
''Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije''.
OPĆINA HLEBINE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
II.
14.
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08. i
87/09) i članka 31. Statuta Općine Hlebine („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 16. sjednici održanoj 4. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja
otpadom na području
Općine Hlebine za 2010. godinu
Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka nalazi se u
prilogu i njegov je sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE
KLASA: 351-01/11-01/01
URBROJ: 2137/07-11-4
Hlebine, 4. svibnja 2011.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za 2010.
godinu, KLASA: 351-01/11-01/01, URBROJ: 2137/07
-11-1 od 4. ožujka 2011. godine.
PREDSJEDNIK:
Miralem Alečković, v.r.
AKTI OPĆINSKOG NAĆELNIKA
1.
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o
otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08.
i 87/09) i članka 46. Statuta Općine Hlebine
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), općinski načelnik Općine Hlebine podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području
Općine Hlebine za 2010. godinu
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine (u
daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“ broj 4/09), a izrađen je u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjekom
za zaštitu okoliša i prirode.
Na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina), postoji u naselju Gabajeva Greda jedno
divlje odlagalište „Krapinčeva graba“ površine 10.000
m2 gdje se komunalni otpad ne odlaže od 2000. godine, a u 2010. godini sanirala se samo u smislu guranja otpada s puta u obližnju depresiju.
Stranica 619 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Na čitavom području Općine organizirano je
skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz kućanstava,
a koncesionar je „Prizma VV” iz Malog Otoka, Mali
Otok 20. Otpad se odlaže na odlagalište „Pškornica”
koje se nalazi na području katastarske općine
Koprivnički Ivanec.
U 2010. godini prikupljeno je 79,260 tona
komunalnog otpada.
Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada na području Općine Hlebine
koncesionar jednom tjedno skuplja, odvozi i zbrinjava
otpad. Glomazni otpad se prikuplja dva puta godišnje,
a korisne sirovine (gume za vozila, staklena
ambalaža, papir, karton, metali, akumulatori,
električni i elektronički otpad) se besplatno
preuzimaju na reciklažnom dvorištu u Koprivnici.
U 2010. godini je prikupljeno 34 m³
glomaznog otpada.
1. lipnja 2011.
Skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim
otpadom regulirano je člancima 32. do 42. Odluke o
komunalnom redu na području Općine Hlebine
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/08).
U Planu gospodarenja otpadom definirana je
daljnja suradnja komunalnog redara sa sanitarnom
inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se
spriječilo onečišćenje okoliša kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE HLEBINE
KLASA: 351-01/11-01/01
URBROJ: 2137/07-11-1
Hlebine, 4. ožujka 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Hrvoje Gaži, v.r.
OPĆINA KALINOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 87/08) i članka 32. Statuta
Općine Kalinovac ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 15. sjednici održanoj 12. svibnja
2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KALINOVAC ZA 2010. GODINU ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA
2010. GODINE
A)
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Kalinovac za 2010. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 18/09, 10/10. i 14/10) ( u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
OSTVARANJE
PLAN ZA
OSTVARENJE
ZA 2009.
2010.
ZA 2010.
INDEX
5/3
5/4
9.753.709,31
12.240.010,60
11.658.394,30 119,53
95,25
74.366,37
397.000,00
60.779,87 81,73
15,31
RASHODI
6.902.244,43
7.430.450,00
6.560.708,15 95,05
88,29
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
2.550.377,45
3.334.500,00
2.987.611,57 117,14
89,60
375.453,80
1.872.060,60
2.170.854,45 578,19
115,96
-1.017.242,86
0,00
-976.616,30 96,01
PRIH. OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B)
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Broj 6 - Stranica 620
0,00
0,00
0,00
318.089,76
900.000,00
885.500,98 278,38
98,39
-959.878,82
972.060,60
308.737,17 -32,16
31,76
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK /MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2010. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI
Broj konta
Vrsta prihoda
PRIHODI
Prihodi od poreza
OSTVAREINDEX
NJE
ZA 2009.
2010.
ZA 2010.
5/3 5/4
3
4
5
9.753.709,31 12.240.010,60 11.658.394,30 119,53 95,25
1.865.816,13 1.886.100,00 1.689.077,33 90,53 89,55
611
613
614
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
1.784.059,29 1.821.100,00 1.631.014,52
41.188,27
23.000,00
19.918,32
40.568,57
42.000,00
38.144,49
633
Pomoći
Pomoći iz proračuna
641
642
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
651
652
Prihodi od adm. prist. i po poseb.prop.
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
1
6
61
63
64
65
66
661
663
7
71
711
72
721
2
Ostali prihodi
Prih. koje pr.ostv.obav. pos.(vl.
prih.)
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
PRIHODI OD PRODAJE NEFI-
OSTVARANJE
PLAN ZA
91,42
48,36
94,02
89,56
86,60
90,82
64,13
64,13
88,59
88,59
6.251.893,27 8.424.710,60 8.173.075,01 130,73
6.351,23
2.700,00
2.652,41 41,76
6.245.542,04 8.422.010,60 8.170.422,60 130,82
97,01
98,24
97,01
801.028,58 1.021.200,00
964.526,46 120,41
94,45
66.476,68
734.551,90
80.100,00
941.100,00
71.168,06 107,06
893.358,40 121,62
88,85
94,93
2.000,00
2.000,00
305.000,00
5.000,00
297.515,50
2.500,00 125,00
97,55
50,00
0,00
300.000,00
295.015,50
98,34
832.971,33
832.971,33
603.000,00
603.000,00
534.200,00
534.200,00
74.366,37
397.000,00
60.779,87
81,73 15,31
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne
imovine-prirodna bogatstva
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Prih. od prodaje proizved. imov.
74.366,37
97.000,00
60.779,87
81,73 62,66
Prihodi od prodaje građev.objekata
74.366,37
97.000,00
60.779,87
81,73 62,66
U K U P NO P R I H O D I:
9.828.075,68 12.637.010,60 11.719.174,17 119,24 92,74
Stranica 621 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna Općine Kalinovac za 2010. godinu, po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija), programima, aktivnostima i projektima je slijedeće:
Broj
konta
3
1
2
UKUPNI RASHODI I IZDACI
OSTVARAPLAN ZA OSTVARENJE
NJE
ZA 2009.
2010.
ZA 2010.
3
4
5
9.770.711,64 11.664.950,00 10.433.820,70
I
6.902.244,43 7.430.450,00
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
36
363
37
372
38
381
382
383
385
411
412
42
5/3
5/4
89,45
6.560.708,15
95,05
88,29
1.601.123,61 1.769.650,00
1.311.794,90 1.460.000,00
63.700,00
57.300,00
225.628,71
252.350,00
1.659.934,13
1.368.716,75
55.798,11
235.419,27
103,67
104,34
87,60
104,34
93,80
93,75
97,38
93,29
Materijalni rashodi
2.430.267,06 2.711.800,00
Naknade troškova zaposlenima
50.964,80
75.500,00
Rashodi za materijal i energiju
333.525,65
433.350,00
Rashodi za usluge
1.523.473,19 1.545.700,00
Ostali nespomenuti rashodi poslo522.303,42
657.250,00
vanja
2.255.818,69
60.645,49
385.492,48
1.208.291,17
601.389,55
92,82
118,99
115,58
79,31
115,14
83,19
80,33
88,96
78,17
91,50
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Financijski rashodi
Kamate na primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije .trgov. društ.
obrt.malim i sred. poduz.
Pomoći
Pomoći unutar opće države
Naknade građ. i kućanstvima iz
pror.
Ostale naknade građ.i kućanst. iz
pror.
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Naknade šteta fizičkim i pravnim
osobama
Izvanredni rashodi
KAPITALNI RASHODI
41
INDEX
106,79
TEKUĆI RASHODI
31
II
Vrsta prihoda
371.301,86
357.588,35
13.713,51
375.000,00
360.000,00
15.000,00
288.169,04
274.910,14
13.258,90
77,61
76,88
96,68
76,85
76,36
88,39
64.974,00
64.974,00
80.000,00
80.000,00
67.723,98
67.723,98
104,23
104,23
84,65
84,65
391.414,08
391.414,08
385.000,00
385.000,00
361.747,63
361.747,63
92,42
92,42
93,96
93,96
775.254,86
937.000,00
829.441,78
106,99
88,52
775.254,86
937.000,00
829.441,78
106,99
88,52
1.172.000,00 1.097.872,90
960.000,00
925.257,47
162.000,00
157.615,43
86,59
96,12
78,43
93,68
96,38
97,29
0,00
15.000,00
14,37
0,00
37,50
3.334.500,00 2.987.611,57
117,14
89,60
1.455.000,00 1.159.267,03
254,83
79,67
589.456,49
569.810,54
187,62
404,87
90,69
70,78
1.879.500,00 1.828.344,54
90,02
97,28
1.267.908,96
962.587,98
200.957,46
0,00
104.363,52
2.550.377,45
Rashodi za nab. neproizv. imovine
454.923,73
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
314.183,73
Nematerijalna imovina
140.740,00
Rashodi za nab. proizv. dugotr.
imov
2.031.018,36
10.000,00
40.000,00
650.000,00
805.000,00
1. lipnja 2011.
421
422
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
426
Građevinski objekti
Postrojenje i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
451
452
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefin. imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Dodatna ulaganja na opremi
45
5
54
542
544
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otpl.glav.prim.zajm.od banaka i
ost.fin.inst.u.J.S.
Otpl.glav.prim.zajm.od banaka i
ost.fin.inst.izvan.J.S.
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI
Broj
konta
1
Vrsta prihoda
2
Broj 6 - Stranica 622
1.863.924,25
167.094,11
1.800.000,00
79.500,00
1.754.295,63
74.048,91
15.529,14
0,00
0,00
0,00
64.435,36
0,00
0,00
0,00
64.435,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.089,76
900.000,00
885.500,98
278,38 98,39
318.089,76
900.000,00
885.500,98
278,38 98,39
318.089,76
520.000,00
511.672,99
160,86 98,40
0,00
380.000,00
373.827,99
98,38
9.786.240,78 11.664.950,00
10.433.820,70
106,62 89,45
OSTVARANJE
PLAN ZA
OSTVARENJE
ZA 2009.
3
2010.
4
ZA 2010.
5
94,12 97,46
44,32 93,14
INDEX
5/3
5/4
RAZDJEL 0100 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA OPĆINE
GLAVA 0110 OPĆINSKO VIJEĆE I
NJIHOVA RADNA TIJELA
10 Program redovnog rada vijeća i
radnih tijela
1001 Aktivnost: Redovni rad vijeća i
njegov. radnih tijela
3
RASHODI
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
2.949.011,36
3.713.400,00
3.316.027,30
112,45
89,30
2.949.011,36
3.713.400,00
3.316.027,30
112,45
89,30
2.949.011,36
3.713.400,00
3.316.027,30
112,45
89,30
2.450.384,28
755.879,81
621.996,42
26.900,00
106.983,39
2.752.900,00
900.200,00
743.000,00
28.200,00
129.000,00
2.372.615,37
845.646,80
697.481,02
28.199,04
119.966,74
96,83 86,19
111,88 93,94
112,14 93,87
104,83 100,00
112,14 93,00
32
1.224.400,40
12.827,80
195.268,62
502.785,73
513.518,25
1.443.700,00
26.000,00
251.000,00
558.700,00
608.000,00
1.229.452,42
14.607,69
222.799,83
412.209,22
579.835,68
100,41
113,88
114,10
81,99
112,91
85,16
56,18
88,76
73,78
95,37
365.740,55
369.000,00
282.516,15
77,24
76,56
357.588,35
360.000,00
274.910,14
76,88
76,36
8.152,20
9.000,00
7.606,01
93,30
84,51
Donacije i ostali rashodi
104.363,52
40.000,00
15.000,00
14,37
37,50
Izvanredni rashodi
104.363,52
40.000,00
15.000,00
14,37
37,50
321
322
323
329
34
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
342
343
38
385
Kamate na primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Stranica 623 - Broj 6
1002
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Aktivnost: Informatizacija i nabava
opreme
1. lipnja 2011.
180.537,32
60.500,00
57.910,95
32,08 95,72
4
RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)
180.537,32
60.500,00
57.910,95
32,08 95,72
42
Rashodi za nab. proizv. dugotr.
imov
180.537,32
60.500,00
57.910,95
32,08 95,72
Postrojenje i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
165.008,18
15.529,14
60.500,00
0,00
57.910,95
0,00
35,10 95,72
0,00
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLA-
318.089,76
900.000,00
885.500,98 278,38 98,39
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zaj-
318.089,76
900.000,00
885.500,98 278,38 98,39
542
Otpl.glav.prim.zajm.od banaka i
318.089,76
520.000,00
511.672,99 160,86 98,40
544
Otpl.glav.prim.zajm.od banaka i
0,00
380.000,00
373.827,99
422
426
5
54
UKUPNO RAZDJEL I
RAZDJEL 0200 DRUŠTVENE DJEL.I OST.
DRUŠT. POTREBE
GLAVA 0210 PREDŠKOLSKI ODGOJ
11 Program predškolskog odgoja i obrazovanja
0211Predškolski odgoj
1101 Aktivnost
D.V."Bubamara"
3
RASHODI
2.949.011,36
98,38
3.713.400,00 3.316.027,30 112,45 89,30
1.130.521,28 1.212.550,00 1.114.932,25
98,62 91,95
1.130.521,28 1.212.550,00 1.114.932,25
1.130.521,28 1.212.550,00 1.114.932,25
98,62 91,95
98,62 91,95
1.130.521,28 1.212.550,00 1.114.932,25
98,62 91,95
1.128.435,35 1.193.550,00 1.098.794,29
97,37 92,06
Rashodi za zaposlene
845.243,80
869.450,00
814.287,33
96,34 93,66
311
312
313
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaću
689.798,48
36.800,00
118.645,32
717.000,00
29.100,00
123.350,00
671.235,73
27.599,07
115.452,53
97,31 93,62
75,00 94,84
97,31 93,60
321
322
323
329
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
277.630,24
38.137,00
138.257,03
98.543,01
2.693,20
318.100,00
49.500,00
182.350,00
77.000,00
9.250,00
278.854,07
46.037,80
162.692,65
63.028,82
7.094,80
Financijski rashodi
5.561,31
6.000,00
5.652,89 101,65 94,21
Ostali financijski rashodi
5.561,31
6.000,00
5.652,89 101,65 94,21
RASHODI ( za nabavu kapitalne imovine)
2.085,93
19.000,00
16.137,96 773,66 84,94
19.000,00
16.137,96
31
32
34
343
4
1102
42
422
Aktivnost: Nabava opreme
100,44
120,72
117,67
63,96
263,43
87,66
93,01
89,22
81,86
76,70
84,94
Rashodi za nabavu proizv. dugotr.
imovine
2.085,93
19.000,00
16.137,96 773,66 84,94
Postrojenja i oprema
2.085,93
19.000,00
16.137,96 773,66 84,94
1. lipnja 2011.
1103
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Aktivnost: Dodatna ulaganja na zgradi
vrtića
363
13
0,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
88,24 100,00
88,24 100,00
88,24 100,00
Rashodi
Pomoći
Pomoći unutar opće države
170.000,00
170.000,00
170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
88,24 100,00
88,24 100,00
88,24 100,00
GLAVA 0230 SOCIJALNA ZAŠTITA
Program SOCIJALNE POMOĆI
775.254,86
775.254,86
937.000,00
937.000,00
829.441,78 106,99
829.441,78 106,99
88,52
88,52
GLAVA 0220 OBRAZOVANJE
12 Program OBRAZOVANJA
1201 Aktivnost: Osnovna škola Kalinovac
3
36
Broj 6 - Stranica 624
1301 Aktivnosti: Socijalne pomoći
Rashodi
Naknade građ. i kućanstvima iz pror.
372
Naknade građ.i kućanstvima iz pror.
GLAVA 0240 OSTALE JAVNE POTREBE
775.254,86
937.000,00
829.441,78
775.254,86
937.000,00
829.441,78
775.254,86
937.000,00
829.441,78
775.254,86
937.000,00
829.441,78
1.384.959,52 1.357.000,00 1.294.620,53
106,99
106,99
106,99
106,99
93,48
88,52
88,52
88,52
88,52
95,40
14 Program OSTALE JAVNE POTREBE
1401 Aktivnost: Djelovanje udruga građ. vjer.
zajed. i ost.
3
Rashodi
36
Pomoći
363
Pomoći unutar opće države
1.384.959,52 1.357.000,00 1.294.620,53
1.384.959,52 1.357.000,00 1.294.620,53
93,48
93,48
95,40
95,40
1.384.959,52 1.357.000,00 1.294.620,53
221.414,08
235.000,00
211.747,63
221.414,08
235.000,00
211.747,63
93,48
95,63
95,63
95,40
90,11
90,11
1.163.545,44 1.122.000,00 1.082.872,90
962.587,98
960.000,00
925.257,47
200.957,46
162.000,00
157.615,43
93,07
96,12
78,43
96,51
96,38
97,29
3.460.735,66 3.656.550,00 3.388.994,56
97,93
92,68
3
37
38
381
382
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
UKUPNO RAZDJEL 2
RAZDJEL 0300 GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI
GLAVA 0310 KOMUNALNE DJELATNOSTI
15 Program Održavanje komunalne
infrastrukture
Aktivnost: Održavanje komunalne
1501
infrastrukture
3.376.493,76
4.295.000,00
3.728.798,84 110,43 86,82
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
3
Rashodi
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
32
Materijalni rashodi
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
922.144,45
910.000,00
733.053,13 79,49 80,56
71.065,97
130.000,00
82.183,05 115,64 63,22
71.065,97
130.000,00
82.183,05 115,64 63,22
71.065,97
71.065,97
6.091,97
130.000,00
130.000,00
40.000,00
82.183,05 115,64 63,22
82.183,05 115,64 63,22
14.459,07 237,35 36,15
323
Rashodi za usluge
GLAVA 0320 GOSPODARSKE DJELATNOSTI
16 Program Razvoj gospodarstva
Aktivnost: Poticanje i razvoj gospo1601
darstva
3
Rashodi
32
Materijalni rashodi
Stranica 625 - Broj 6
329
35
352
38
383
17
1701
4
41
411
412
42
421
1704
4
41
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije
Subv. trg.društ. obrt., malim i sred. poduzet
Ostali rashodi
Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama
GLAVA 0330 GRADNJA OBJ.I
UREĐ.KOM.INFRASTR.
Program GRADNJA OBJ. I UREĐ.
KOMUN.INFRASTR.
Projekt: Gospodarska zona
RASHODI ( za nab. nefin. imov
Rashodi za nab.neproizv. imovine
Materijalna imovina – prir. bogatstva
Nematerijalna imovina - u obliku prava
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imov.
Ostali građevinski objekti - ind. zona
trafostanica
Projekt: Uređenje mjesta Kalinovac
Rashodi za nab. nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizv. imov.
411
412
Materijalna imovina – prir. bogatstva
Nematerijalna imovina - u obliku pra-
1. lipnja 2011.
6.091,97
64.974,00
40.000,00
80.000,00
14.459,07 237,35 36,15
67.723,98 104,23 84,65
64.974,00
0,00
80.000,00
10.000,00
67.723,98 104,23 84,65
0,00
0,00
0,00
2.383.283,34
10.000,00
0,00
0,00
3.255.000,00 2.913.562,66 122,25 89,51
2.383.283,34
3.255.000,00 2.913.562,66 122,25 89,51
113,95
113,95
786,51
262,84
95,73
95,73
90,08
63,08
99,72
745.159,35
745.159,35
43.520,00
24.000,00
19.520,00
887.000,00
887.000,00
380.000,00
100.000,00
280.000,00
849.085,28
849.085,28
342.291,00
63.081,00
279.210,00
701.639,35
507.000,00
506.794,28 72,23 99,96
701.639,35
507.000,00
506.794,28 72,23 99,96
1.573.688,63
1.573.688,63
1.748.000,00 1.509.480,57 95,92 86,35
1.748.000,00 1.509.480,57 95,92 86,35
411.403,73
1.055.000,00
816.976,03 198,58 77,44
290.183,73
121.220,00
550.000,00
505.000,00
526.375,49 181,39 95,70
290.600,54 239,73 57,54
1.162.284,90
693.000,00
692.504,54 59,58 99,93
1.162.284,90
64.435,36
693.000,00
620.000,00
692.504,54 59,58 99,93
554.996,81 861,32 89,52
64.435,36
620.000,00
554.996,81 861,32 89,52
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
554.996,81
92,50
0,00
600.000,00
554.996,81
92,50
64.435,36
0,00
0,00
0,00
64.435,36
0,00
0,00
0,00
va
Rashodi za nabavu proizv. dugotr.
im
421
Građevinski objekti
1707 Projekt: Izgradnja zgrade O.Š. i
sportskih objekata
Rashodi za nab. nefinancijske imo4
vine
41
Rashodi za nabavu neproizv. imov.
Nematerijalna imovina - u obliku pra412
va
42
42
421
45
451
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.
Građevinski objekti
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
4.295.000,00 3.728.798,84 110,43 86,82
UKUPNO RAZDJEL 3:
3.376.493,76
SVEUKUPNO RAZDJEL : 1 + 2 +3
9.786.240,78 11.664.950,00 10.433.820,70 106,62 89,45
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Višak prihoda i primitaka prema utvrđenom rezultatu u
svoti 308.737,17 kuna utrošiti će se u 2011. godini za
financiranje kapitalnih investicija.
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
KLASA: 400-08/11-01/02
URBROJ: 2137/21-11-1
Kalinovac, 12. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, v.r.
6.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu
(„Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06,110/07,60/08. i 87/09) i članka 32. Statuta Općine
Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 15. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. donijelo
je
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC
za razdoblje od 2011. do 2019. godine
1. UVOD
Neodgovarajuće gospodarenje otpadom trenutno je najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad
trebala zbrinuti nije dostatna, a sam sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti. Takav sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na
okoliš, vodu, zrak, more i tlo, te na klimu, ljudsko
zdravlje i drugi živi svijet.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na
području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija) pa tako i na području Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Općina), predstavlja problem
koji je potrebno riješiti. Problem je što se komunalni
otpad ne odvaja kod skupljanja, nizak je stupanj recikliranja otpada i njegove obrade, te postoji konstantan
problem pojavljivanja novih manjih lokacija „divljih“
odlagališta.
Područje primjene Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje 2011-2019. godine (u daljnjem tekstu: Plan) je Općina u svojim administrativnim
granicama. Plan će imati odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na razini
Općine, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative,
Broj 6 - Stranica 626
europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih
planskih dokumenata.
Cilj gospodarenja otpadom je izbjegavanje i
smanjivanje nastajanja otpada i opasnih komponenta
otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom
uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom
koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili
uporabu otpada u energetske svrhe, zatim zbrinjavanje otpada na propisan način, sanacija otpadom onečišćenog okoliša. U ostvarivanju navedenih ciljeva
potrebno je koristiti najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarsku provedivost u skladu s načelima
zaštite okoliša.
2. SVRHA I OPSEG GOSPODARENJA OTPADOM
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom i dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju Županije osigurati provedbu propisanih
mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08. i
87/09) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisao je obvezu
jedinica lokalne samouprave da u dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju
otpada.
Zakonom su propisane obveze donošenja
planskih dokumenata u vidu Plana gospodarenja otpadom države, županije, te Plana gospodarenja otpadom grada/općine koji se odnose na 8-godišnje razdoblje.
Plan se donosi za 8-godišnje razdoblje te ga
Općinski načelnik Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) dostavlja Općinskom vijeću
Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
na usvajanje. Ujedno je Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje
2008-2015. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/08) (u daljnjem tekstu: Županijski
plan) propisana provedba procedure usvajanja od
strane Županije, odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Izvršavanje Plana provjerava se godišnje,
gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće
godine dostaviti Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana na usvajanje. Ujedno nadzor nad provedbom
Plana kao i provjeru usvojenog Izvješća provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije koji usvojeno
izvješće prosljeđuje u Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša.
Izmjene i dopune Plana mogu se donijeti samo za 4-godišnje razdoblje temeljem analize učinkovitosti mjera vidljivih iz Izvješća.
Plan je detaljnije usmjeren na razradu i propisivanje mjera gospodarenja komunalnim otpadom, ali
Stranica 627 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
s obzirom da je razlika pojedinih vrsta otpada i komunalnog otpada mala, ovaj Plan će se dotaknuti tematike i posebnih vrsta otpada kao što su: ambalažni otpad, građevinski otpad, animalni otpad i drugo.
Svaka Općina treba postaviti svoje ciljeve i
mjere za provođenje kako bi se što prije postigli rezultati na područjima što većeg izbjegavanja novonastalih količina otpada kao i na povećanju recikliranja,
obrade i oporabe otpada. Planom je potrebno propisati poticanje mjera izbjegavanja, mjere sortiranja i
odvajanja u domaćinstvima, mjere uspostave zelenih
otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije
njegovog odlaganja, mjere sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i slično.
1. lipnja 2011.
Planu gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2007 do 2015 godine
(„Narodne novine“ broj 85/07 i 126/10) kao i Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 130/05) utvrđen je sastav komunalnog otpada koji pokazuje konkretan odnos pojedinih iskoristivih frakcija otpada. Kako bi se okoliš
što manje onečišćivao otpadom, propisane su mjere
koje imaju jedinstveni cilj - poticanje što većeg postotka recikliranja.
Grafikon 1.: Prikaz odnosa pojedinih komponenti u izdvojeno skupljenom komunalnom
otpadu
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Narodne novine broj 85/07, 126/10 i 31/11
Zakonski je propisano da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstava otpada, uz primjenu načela
„onečišćivač plaća“. Za komunalni otpad se mogu
primijeniti i drugi obračunski kriterij u skladu sa propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ali
treba procijeniti koliko su stimulativni unutar sustava
u kojem nastojimo poticati smanjenje nastanka otpada kao i njegovu primarnu reciklažu.
Potrebno je naglasiti funkcioniranje planiranog sustava gospodarenja otpadom na području Županije. Postojat će samo jedan Centar gospodarenja otpadom
(u daljnjem tekstu: CGO) koji će otpad preuzimati od
stanovništva, a njegovo će zbrinjavanje naplaćivati
temeljem količine, odnosno vaganjem. Obzirom na
navedenu situaciju u cilju je svake Općine da potakne
primarno recikliranje otpada, selekciju i gospodarenje
posebnim vrstama otpada tako da do krajnjeg cilja
(CGO-a) dođe što manja količina otpada Osnovni principi gospodarenja otpadom odnose
se na;
−
izbjegavanje i smanjivanje nastajanje otpada
te smanjivanje njegovih opasnih svojstava
−
ukoliko se nastajanje otpada ne može izbjeći
niti smanjiti, otpad se mora ponovo koristiti reciklirati/oporabiti/vrednovati
−
otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti
trajno se odlaže na prihvatljiv način za okoliš
Pojednostavljeni shematski prikaz gospodarenja otpadom – IVO
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 628
Koncept IVO (Izbjegavanje-VrednovanjeOdlaganje), primjenjiv je za sve tokove otpada.
Bitni sudionici u cjelokupnom sustavu gospodarenja
otpadom su gradovi/općine kao i pripadajuće gospodarstvo i stanovništvo, a njihove najvažnije zadaće su:
gospodarenja otpadom, koja se odnosi na razdoblje
do 2025. godine i Planu gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007 do 2015
godine. Navedeni propisi usklađeni su sa europskim
direktivama te su dobar temelj prioritetnog rješavanja
problema gospodarenja otpadom.
Za jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
donijeti Plan gospodarenja otpadom Općine,
usklađen s državnim i Županijskim planom
gospodarenja otpadom,
−
prostornim planom utvrditi lokacije građevina
i postrojenja za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada,
−
organizirati skupljanje i sigurno odlaganje
(komunalnog) otpada u skladu sa standardima i planom gospodarenja otpadom grada/
općine,
−
sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i stanovništvo,
−
omogućiti odvojeno skupljanje otpada posebnih kategorija uključujući građevinski otpad
postavljanjem spremnika i gradnjom reciklažnih dvorišta,
−
dostavljati podatke u skladu s propisima.
Člankom 4. Zakona, utvrđen je skup aktivnosti,
odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja
otpadom, a člankom 11. Zakona utvrđen je sadržaj
Plana, koji obuhvaća:
−
Za proizvođače otpada-kućanstva
odlagati otpad na odgovarajući način i ne
spaljivati otpad na vrtovima,
−
odvajati otpad namijenjen oporabi (papir,
staklo, PET-ambalaža, limenke, staro željezo, biootpad i dr.) ili posebnoj obradi
(baterije, ulja, bio-otpad, lijekovi i dr.) u odgovarajuće spremnike/reciklažna dvorišta ili na
druga odgovarajuća mjesta i način
(kompostiranje),
−
kupovati proizvode koji sadrže reciklirane
materijale te kupovati proizvode i koristiti usluge koje stvaraju manje otpada (pridržavati
se osnovnih načela održivog razvoja),
−
biti aktivnim sudionikom programa i aktivnosti
sustavnog gospodarenja otpadom.
−
Za ostale proizvođače otpada i proizvoda
−
izrađivati planove gospodarenja otpadom,
−
prijavljivati sve vrste i količine proizvedenog
otpada,
−
omogućiti odvojeno skupljanje, prijevoz i oporabu i/ili zbrinjavanje (obradu i/ili odlaganje)
otpada kojeg stvaraju,
−
izbjegavati stvaranje otpada i smanjivati otpad na mjestu nastanka.
3.
−
−
−
−
mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za
komunalni otpad,
popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu
sanacije.
Strategijom gospodarenja otpadom RH, utvrđeni
su kvantitativni ciljevi koji određuju dinamiku ostvarivanja strateških ciljeva za područje cijele RH do
2025.godine:
−
99% stanovništva obuhvaćenog skupljanjem
komunalnog otpada,
−
količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada - 25 %,
−
količina obrađenog komunalnog otpada - 30
%,
−
količina odloženog komunalnog otpada - 45 % i
−
količina odloženog biorazgradivog komunalnog
otpada - 35 %.
Sljedećim popisom evidentirani su zakoni i pravilnici
koji reguliraju sustav gospodarenja na području Republike Hrvatske s ciljem što većeg izbjegavanja nastajanja otpada kao i sa ciljem što veće reciklaže, obrade i oporabe otpada.
−
3.1. Pregled propisa koji uređuju gospodarenje
otpadom u Republici Hrvatskoj
1.
2.
3.
4.
ZAKONODAVNI OKVIR
Temelji politike gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu, Strategiji
mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
5.
Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05),
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10. i 31/11),
Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04,
111/06, 60/08. i 87/09),
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o
nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju („Narodne novine“ Međunarodni ugovori broj 3/1994),
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji
otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada („Narodne novine“ broj 50/05. i 39/09)
Stranica 629 - Broj 6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa
otpadom („Narodne novine“ broj 69/06, 17/07. i 39/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 23/07. i 111/ 07),
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07),
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada („Narodne novine“ broj 45/07),
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
(„Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08,
31/09, 156/09, 38/10. i 10/11),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
(„Narodne novine“ broj 40/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
(„Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj
133/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
(„Narodne novine“ broj 136/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električkim i elektroničkim uređajima i opremom
(„Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09.
i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ broj 72/07),
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 38/08),
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja
otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07),
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljoprivredi („Narodne novine“ broj
38/08),
Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba
koje se bave djelatnošću posredovanja u
organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada
i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada („Narodne
novine“ broj 51/06),
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
(„Narodne novine“ broj 59/06),
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži
azbest („Narodne novine“ broj 89/08),
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
(„Narodne novine“ broj 128/08).
Postoji niz dodatnih propisa (zakona, pravilnika,
uredbi) koji također reguliraju i utječu na gospodarenje otpadom:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1. lipnja 2011.
Zakon
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/100, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04,38/09, 79/09, 153/09. i
49/11),
Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj
125/08),
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
110/07),
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ broj 64/08. i 67/09),
Pravilnik o registru onečišćivanja okoliša
(„Narodne novine“ broj 35/08),
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša („Narodne novine“ broj 64/08),
Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu,
(„Narodne novine“ broj 139/08),
Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima, („Narodne novine“ broj 145/08),
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03) sa pripadajućim pravilnicima
3.2. Direktive Europske unije
Temelji politike gospodarenja otpadom u
EU sadržani su u Rezoluciji Vijeća Europe o strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01) koja se temelji na Okvirnoj direktivi o otpadu (75/4 42/
EEC) i ostalim propisima o gospodarenju otpadom
u EU.
Rezolucija Vijeća EU kao i Okvirna direktiva
o otpadu, predstavljaju jedan od temelja Kohezijske
politike razvoja i zaposlenosti Europske unije. Navedenom politikom nastoji se maksimalno povećati
ekonomska dobit kao i smanjiti stupanj zagađenja
okoliša na samom izvoru njegovog nastanka.
Implementirajući načela u sektor gospodarenja otpadom dolazimo do prioritetnih akcija; prevencija, sortiranja, recikliranja i biološke razgradnje
otpada koji su jeftiniji sustavi, a osiguravaju višu
zaposlenost za razliku od spaljivanja i samog odlaganja otpada.
3.3. Odredbe i obveze preuzete iz Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije
Temeljem zakonske regulative kao i odredbi
Županijskog plana potrebno je prioritetno donijeti/
usvojiti Plan Općine.
1.
2.
Planom se detaljno određuje i propisuje:
Uključivanje u centralni sustav gospodarenja
otpadom (CGO).
Planom odrediti lokacije i načine skupljanja,
predobrade ili obrade pojedinih vrsta otpada,
glede iskorištavanja vrijednih svojstava otpada. Planirati i odrediti lokacije zelenih otoka,
1. lipnja 2011.
3.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
reciklažnog dvorišta, lokacije za prihvat građevinskog otpada.
Promijeniti način naplate zbrinjavanja otpada,
odnosno primijeniti drugi obračunski kriterij uz
primjenu načela „onečišćivač plaća“. U novi
tarifni sustav, u cijenu odnosno troškove gospodarenja otpadom ugraditi troškove skupljanja, obrade, odlaganja otpada kao i troškove
sanacije onečišćenih područja i drugo.
4.
Evidentirati lokacije onečišćenih područja
(„divljih“ odlagališta) te propisati mjere sanacije
i rokove provedbe – zakonski je određen rok za
sanaciju odlagališta - kraj 2011. godina.
5.
Općina treba donijeti Odluku o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima
o umanjenoj vrijednosti nekretnina. Temeljem
odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
Broj 6 - Stranica 630
odjel) izdaje rješenja za sve nekretnine koje su
udaljene 500 m od građevina za zbrinjavanje
otpada.
4. OSNOVNI PODACI O OPĆINI KALINOVAC
Općina Kalinovac je smještena na jugoistoku podravskog dijela Koprivničko-križevačke županije te graniči sa Gradom Đurđevcom i općinama
Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski. Površina Općine iznosi 35,25 km2, što iznosi
2,02% površine Županije, tako da je među tri najmanje jedinice u Županiji (manje su samo općine
Đelekovec i Kalnik). Područje administrativno čine
područja 3 naselja – Batinske, Molvice i Kalinovac.
Središte Općine je naselje Kalinovac, a u svakom
naselju je ustanovljena politička samoupravna jedinica – Mjesni odbor.
Slika 1.: Položaj Općine Kalinovac u odnosu na prostor Županije
Izvor: Odluka o donošenju PPUO Kalinovac (Službeni glasnik KKŽ br. 6/07. i 2/09)
Sa 1725 stanovnika, raspoređenih u 551
kućanstvu, Općina spada među četiri najmalobrojnije jedinice u Županiji (manje stanovnika imaju općine Hlebine, Kalnik i Novo Virje). Prema istraživanjima Državnog zavoda za statistiku Općina bilježi
kontinuirani blagi pad stanovništva od 1953. godine
kada je imala najveći broj stanovnika (2951). Najveći pad stanovništva zabilježen je u međupopisnom
razdoblju od 1971. – 1981. godine (-14,6%). Prosječna starost stanovništva je 41,07 godina što je ispod prosjeka Županije (39,69) i RH (39,29 godina).
Navedeno demografsko kretanje najznačajnije je potaknuo proces urbane tranzicije. Smanjivanje broja stanovnika u pretežno agrarnim krajevima
uz istovremeni porast u gradovima i naseljima najbližim većim mjestima i značajnijim prometnicama dovelo je do smanjenja prosječne veličine naselja, a porast broja stanovnika usmjeren je uglavnom u povećanje velikih naselja.
Prema aktivnosti na području Općine ima
47,65% (822) aktivnog stanovništva, 23,13% (399) s
osobnim prihodima i 29,22% (504) je uzdržavano stanovništvo. Od poljodjelstva živi 60,2% (327) ukupnog
broja stanovnika (od toga 239 ili 73,09 % kao aktivno,
a 88 ili 26,91% uzdržavano). Nezaposlenih je bilo 120
(14,6% od aktivnog st.).
Stranica 631 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Tablica 1: Općina Kalinovac – površina naselja i broja stalnog stanovništva
POVRŠINA
OPĆINA KALINOVAC
naziv naselja
(km2)
%
Broj stanovnika 2001.
Gustoća
naseljenosti
(st./km2)
Batinske
1,57
4,44
110
70,06
Kalinovac
32,75
92,91
1573
48,03
Molvice
0,93
2,65
42
45,16
Ukupno Općina Kalinovac
35,25
1725
48,94
100
Izvor:Odluka o donošenju PPUO Kalinovac (Službeni glasnik KKŽ, br. 6/07. i 2/09)
Poljoprivreda predstavlja također značajnu
gospodarsku granu Općine. Poljoprivredne površine
zauzimaju 56,27 % ukupne površine Općine, što je
nešto manje od županijskog prosjeka koji iznosi
60,1%. Najveći dio otpada na oranice i livade. Od
presudnog je značaja za razvoj poljoprivrede kao važne gospodarske grane ovog područja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, iako pedologija tla ukazuje da
se poljoprivredne površine doradom (melioracija, drenaža) mogu osjetno poboljšati. Ograničavajući faktori
su usitnjenost i rascjepkanost posjeda, niska tehnološka razina proizvodnje, još uvijek nedostatna stručna
obrazovanost, nerazvijena tržišna infrastruktura. Ukupni udio stanovništva koje se bavi poljoprivredom je
18,84% (327 od čega 239 aktivno), što je znatno više
od državnog prosjeka (9,1%).
Geografsko-prometni položaj Općine smatra
se vrlo povoljnim. Općina leži na osnovnom longitudinalnom pravcu koji spaja središnji i istočni dio Hrvatske (Podravska magistrala i željeznička pruga Koprivnica – Osijek). Uz navedeni pravac razvija se poduzetnička (gospodarska) zona. Gospodarstvo Općine
bazirano je na dugoj tradiciji obrtništva, poljoprivrednoj djelatnosti i šumskom gospodarstvu. Istovremeno
na području Općine djeluje 40-tak obrtnika od kojih je
najaktualnije malo i srednje poduzetništvo, koje predvodi vodeća tvrtka "Rasco" d.o.o. tvornica za proizvodnju specijalne komunalne opreme i građevinska tvrtka. Na području Općine djeluju tvrtke kao što su INA,
Plinacro, Hrvatske šume Šumarija Đurđevac.
Od mineralnih bogatstava, Općinu karakterizira eksploatacija prirodnog plina na plinskom polju
Kalinovac, čiji prihod od rente je danas jedan od snažnijih generatora razvoja sela i Općine.
Tablica 2. Osnovne kategorije korištenja zemljišta (k.o. Kalinovac)
ukupno
(km2)
poljoprivredne
površine
šumske povr- prometnice
šine
vodene
površine
zgrade i
dvorišta
ostalo
35,74
20,1122
12,77
0,64
0,5
0,77
0,95
%
56,27
35,73
1,79
1,40
2,15
2,66
Izvor: Odluka o donošenju PPUO Kalinovac (Službeni glasnik KKŽ, br. 6/07. i 2/09)
Najveći dio obradivih površina Općine zauzimaju
šume gospodarske namjene površine 12,0483 km2
odnosno 33,71% površine Općine, te 72,25 ha šuma
posebne namjene. Šume zauzimaju površinu od
12,77 ha što čini 35,73 % ukupne površine Općine.
Veće šumske površine su u državnom vlasništvu –
11,462 km2 i njima gospodari Javno poduzeće Hrvatske šume Šumarija u Đurđevci. Njihov potencijal
do sada se koristio za izvoz neprerađenih trupaca i u
drvnoj industriji. Državne šume spadaju u gospodarsku jedinicu Đurđevačke nizinske šume, koje obuhvaćaju šumske komplekse Kupinje i Crni Jarki u katastarskoj općini Kalinovac.
Šume predstavljaju zbog svojih ekoloških
vrijednosti i značajan potencijal za razvitak lovnog,
izletničkog i rekreacijskog turizma koji tu postoji već
nekoliko desetljeća, ali nije u dovoljnoj mjeri valoriziran.
U prirodo-znanstvenom smislu u Općini na udaljenosti ne većoj od 500-tinjak metara, nalaze se suprotnosti koje u ovakvoj konstelaciji predstavljaju posebnost
koja zasigurno prelazi nacionalne (državne) okvire i
koja se nalazi unutar područja ekološke mreže Republike Hrvatske. Radi se najme o posebnom rezervatu
šumske vegetacije "Crni jarki" (HR2000570), u vidu
šumskog rezervata crne johe reliktnog značaja u europskim razmjerima (među najnižim takovim staništima u Europi) – "močvarnog karaktera" i prijedloga za
zaštitu "Kalinovačkih pijesaka" (HR2000572) s karakterističnom pješćarskom vegetacijom koje predstavlja
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
posljednje ostatke takvih biotopa i takve vegetacije u
Hrvatskoj
Prvenstveno postoji mogućnost razvoja lovnog turizma, seoskog i ugostiteljskog turizma sa popratnim sportsko-rekreacijskim sadržajima, te izletničkog i kulturno-edukativnog turizma.
Općina se nalazi u naplavnoj ravni rijeke Drave (Dravskoj potolini) i potrebno je spomenuti da se
područje cijele Općine nalazi na vodonosnom području koje prema hidrogeološkoj regionalizaciji spada u
područje Srednja Podravina. Svi vodotoci na području
Općine imaju pluvijalni (kišni) režim, s maksimalnim
protocima u proljeće (ožujak-travanj). Kvaliteta vode
u svim vodotocima ugrožena je zbog ispuštanja otpadnih voda i odlaganja smeća, što predstavlja opasnost za izvore pitke vode.
Vodotoci na području Općine: Čivićevac, Bistra Đurđevačka, Sirova Katalena, (Rog-Strug) i niz
kanala za melioracijsku odvodnju. S obzirom na stupanj zagađenja, kvaliteta Čivićevca od Đurđevca nizvodno tijekom godine jako oscilira. Najviše su ugroženi vodotoci koji protječu kroz naselja. Visokim stupnjem zagađenja ističe se kanal Čivićevac, nizvodno
od Grada Đurđevca.
Današnje stanje vodoopskrbe je zadovoljavajuće te Općina raspolaže sa lokalnim vodovodima
pod nadzorom organiziranih mještana po ulicama, sa
magistralnim vodovodom (takozvanim prstenom).
Odvodnja se provodi djelomično izgrađenim kanalizacijskim sustavom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji je u funkciji od 2007. godine.
Na području Općine djeluje Dječji vrtić
"Bubamara" Kalinovac dok se osnovno obrazovanje
provodi kroz rad matične Osnovne škole „Ivan Lacković Croata“ koja je stekla i status međunarodne ekoškole i redovito provodi razne ekološke akcije.
Na području Općine nalazi se Mjesno groblje
Kalinovac koje je smješteno u središnjem dijelu naselja Kalinovac.
"Peski" koje, obzirom da nije uređeno sukladno Zakonu o otpadu, nakon uspostave županijskog ili regionalnog odlagališta, treba sanirati u skladu sa zakonom. U svrhu sanacije navedenog odlagališta, kao i
za izradu potrebne dokumentacije, Općina računa na
sredstva Fonda za zaštitu okoliša.“
Gospodarenje otpadom na području Općine
najzastupljenije je u vidu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, a regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalinovac
(„Službeni
glasnik
Koprivničkokriževačke županije“ broj 13A/00) (u daljnjem tekstu: Odluka).
−
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i
mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja
naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih
površina, skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, držanje domaćih životinja, uklanjanja snijega i leda, kao i nadzor i mjere nad
provođenjem komunalnog reda.
−
Mjere su propisane člancima 8.-15.
−
Odluku o komunalnom redu potrebno je
uskladiti sa novim uvjetima i terminima važećih zakonskih propisa.
Gospodarenje komunalnim i ostalim vrstama otpada
na području Općine određeno je Odlukom (izvod iz
Odluke):
1.
Odlukom su opisane razne vrste otpada
– izvor nastanka i način predviđenog
zbrinjavanja.
5. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC
Problematika zbrinjavanja otpada obuhvaća
zbrinjavanje komunalnog i posebnog otpada i ima
osobitu važnost s gledišta zaštite okoliša i prirodnih
resursa, ali nedovoljno sagledano gospodarskorazvojno značenje.
Pod komunalnim otpadom se podrazumijeva:
otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji
nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Prostornim planom uređenja općine Kalinovac i
pripadajućim mu Izmjenama i dopunama (Službeni
glasnik KKŽ br. 6/07 i 2/09) evidentirano je trenutno
stanje gospodarenja otpadom na području Općine
koje navodi da „Zbrinjavanje otpada na području Općine nije zadovoljavajuće riješeno. U Općini postoji
organizirani odvoz otpada na privremeno odlagalište
Broj 6 - Stranica 632
2.
S obzirom da je Odluka iz 2000.godine
kada na području Općine nije bio uspostavljen organizirani odvoz otpada, ostavljena je mogućnost odabira pravne ili
fizičke osobe koja će obavljati navedene
komunalne djelatnosti.
3.
Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su otpad sakupljati i držati do odvoza
u tipskim posudama ili vrećama za smeće na za to predviđenim mjestima koje je
odobrio mjesni odbor i općinsko vijeće.
−
−
4.
Ne smiju se oštećivati posude za kućno
smeće, istresati, prosipati, prekapati po
smeću ili na drugi način onečišćavati
mjesto na koje su odložene posude za
kućno smeće.
U posude za kućno smeće ne smije se
odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućine
ili lešine životinja.
Općinsko poglavarstvo može pobliže određivati način odlaganja, skupljanja i odvoza
otpadaka, uređenje i održavanje deponija
kao i druga pitanja od značenja za skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom.
Stranica 633 - Broj 6
5.
Poslove skupljanja i odvoza komunalnog
otpada, obavljaju fizičke i pravne osobe
kojima je isto povjereno. Uređenje, upravljanje i korištenje određenih prostora za
javno smetište povjerava se službama ili
pravnim osobama koje se bave odvozom
smeća −
−
6.
7.
8.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Djelatnici koncesionara su dužni pri
odvozu smeća paziti na održavanje
reda i čistoće.
Odvoz glomaznog otpada obavlja
pravna osoba kojoj je povjeren odvoz
komunalnog otpada.
Zabranjeno je bacati smeće, životinjske
leševe i otpatke izvan za to određenih površina i mjesta, kao i prekopavanje po smetištima i strviništima. Zabranjeno je na javnim površinama paliti sve vrste smeća i
otpada. Zabranjeno je na javnim površinama i javnim vodenim površinama pranje
automobila, traktora, kamiona, poljoprivrednih strojeva i sl.
Za područje Općine je raspisana koncesija skupljanja komunalnog otpada koja je koncesijom povjerena komunalnom poduzeću Komunalije d.o.o. Đurđevac. Navedena tvrtka sakuplja komunalni otpad od
kućanstava/tvrtki i odvozi ga na privremeno općinsko
odlagalište komunalnog otpada „Peski“ u Kalinovcu
koje je potrebno sanirati i zatvoriti do kraja 2011. godine.
−
−
−
−
Odlaganje kućnog i drugog smeća, otpadaka te životinjskih leševa i otpadaka na
za to predviđenim mjestima dozvoljeno je
samo stanovnicima Općine Kalinovac.
Svim ostalima (stanovnici okolnih općina i
Grada Đurđevca) zabranjeno je odlaganje
komunalnog otpada na odlagalištima Općine Kalinovac.
−
Zabranjeno je postupanje s otpadom suprotno odredbi Odluke u protivnom će se
fizičke i pravne osobe kazniti raznim novčanim kaznama ovisno o vrsti prekršaja i učinjenim štetama na okoliš.
−
5.1. Način skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom što znači da su Općinski načelnik i
Općinsko vijeće dužni na svom području osigurati
uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom.
Komunalni otpad obuhvaća i razne, po Zakonu definirane kategorije posebnog otpada za koje su
doneseni posebni podzakonski akti, pravilnici (o ambalaži, otpadnim baterijama i akumulatorima, gumama, vozilima, elektroničkom otpadu i dr.) kojima se
pobliže određuje način gospodarenja ovim skupinama otpadnih materijala. Ponekad je teško razdijeliti
granicu komunalni-posebni otpad, te stoga polazimo
od činjenice da je iz ukupne mase komunalnog otpada uputno izdvojiti što je više moguće posebnih vrsta
otpada.
1. lipnja 2011.
−
−
−
−
Organiziranim odvozom otpada je od 2007.
godine pokriveno 100% područja Općine.
Na području Općine postoji službeno općinsko odlagalište komunalnog otpada –
„Peski“ Kalinovac koje trenutno ne zadovoljava propisane uvjete Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
(„Narodne novine“ br. 117/07).
Skupljanje se vrši 1 put tjedno kamionima
“smećarima“ specijaliziranim za prijevoz
otpada.
Otpad se prikuplja kantama (80l, 120l i
160l) i posebnim vrećama s logom firme, a
trgovine, ugostiteljski objekti i firme skupljanje vrše putem kontejnera.
Cijena usluga skupljanja komunalnog otpada obračunava se prema volumenu odnosno prema zaduženoj kanti ili kontejneru.
Građani Općine su do 2011. godine odvojeno skupljali papir, staklo i PET u 3 spremnika te su postojala 2 spremnika za baterije. Spremnici su se nalazili u blizini O.Š., u
Dravskoj i u Ulici Grgura Karlovčana (kod
kapelice).
Na području Općine je od svibnja 2011.
godine povećan broj spremnika i postavljeni su kompletni „zeleni otoci“ (PET,
MET, papir, staklo) i to na lokacijama:
centar naselja Kalinovac, muzej, naselje
Batinske, naselje Hladna voda i ulica prema Podravskoj magistrali.
Glomazni otpad (KB 20 03 07) se odvozi 2
put godišnje i navedeno je obveza koncesionara koji skuplja komunalni otpad. Tijekom 2009. godine se skupilo 10,7 t.
Građevinski otpad (KB 17 09 04) se trenutno zbrinjava na način da se povremeno
posipavaju poljski putovi, zatrpavaju pojedine grabe. Ujedno se građevinski otpad
deponira na predviđenu parcelu u ulici Ciglana. Parcela je u vlasništvu Općine i tamo
se otpad deponira unatrag 5 godina. Odlaže se usitnjeni građevinski otpad, te je u
2009.god. odloženo D1 postupkom 60,8t.
Za godišnje potrebe gospodarenja otpadom, Općina prosječno izdvaja 10.000,00
kn.
Podaci Registra onečišćavanja okoliša KKŽ o količinama prijavljenog i odloženog miješanog komunalnog
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
otpada (KB 20 03 01) – dostavljenih od strane koncesionara Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, Đurđevac:
•
2008.god. – 434,71 t
−
−
−
•
2009. god. – 363,5 t
Sukladno prijavi podataka u Registru onečišćavanja okoliša za 2009. godinu, procjena količina otpada,
za narednih 10-ak godina, radi se temeljem sljedećih
podataka i pretpostavki:
Broj 6 - Stranica 634
Organiziranim odvozom otpada pokriveno je cjelokupno područje Općine.
Broj stanovnika neće se bitno mijenjati.
Temeljem Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne
novine broj 130/05), zbog povećanja
standarda života predviđa se vrlo blagi
porast količina otpada (2% godišnje).
Tablica 3.: Procjena količine novonastalog komunalnog otpada za područje Općine
Kalinovac za razdoblje do 2019. god.– podaci iz ROO
G OD INA
KOL. ODLOŽENOG KOMUNALNOG OTPADA U POJEDINOJ GODINI (T)
2009
363,5
UDIO KUMUL. KOL. ODLOŽENOG KOMUNALNOG OTPADA
(T) NA ODLAGALIŠTU „PESKI“
KALINOVAC *
363,5
2010
370,77
734,27
2011
378,2
1.112,47
2012
385,7
1.498,17
2013
386,5
1.884,67
2014
394,2
2.278,87
2015
402,1
2.680,97
2016
410,1
3.091,07
2017
418,3
3.509,37
2018
426,6
3.935,97
435,1
4.371,07
2019
Izrada: UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ,
ožujak, 2011. god.
* - predviđeni izračun odloženih količina otpada je prikazan za odlagalište „Peski“ u Kalinovcu, ali navedeno odlagalište se treba do kraja 2011. godine sanirati i zatvoriti, tako da će se predviđene količine otpada zbrinjavati van područja Općine, na legalnom odlagalištu otpada s kojim JLS sklopi Ugovor.
5.2. Higijenski servis
Općina nema uspostavljenu vlastitu higijeničarsku službu te ne mogu sami rješavati problem uginulih životinja, pasa lutalica i sličnog. Navedene poslove temeljem pojedinačnih narudžbi povjeravaju
„Veterinarskoj stanici Koprivnica“ d.o.o. iz Koprivnice.
Problem animalnog otpada (goveda/krava,
svinja u vlasništvu OPG-a) je uniformno riješen na
području cijele Republike Hrvatske pa tako i u predmetnoj Općini. Vlasnik prijavljuje uginuće životinje
odabranoj veterinarskoj stanici (najčešće Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac) o čemu se radi zapisnik. Nakon toga vlasnik poziva ovlaštenog
prijevoznika, ovlaštenog od strane kafilerije
„Agroproteinka“ d.d. iz Sesvetskog Kraljevca koji dolazi po životinju i odvozi u kafileriju.
6.
POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
TLA
I
Jedinice lokalne samouprave su prema Zakonu dužne osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada
kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta
otpada na njihovom području. Ukoliko osoba odgovorna za obavljanje komunalne djelatnosti na području općine ne zbrine otpad kojeg je nepoznata osoba
odložila izvan odlagališta, taj otpad će zbrinuti županija na teret općine.
.
Stranica 635 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Lokacije onečišćenih područja se kontroliraju godišnjim redovitim nadzorima nadležne inspekcije zaštite
okoliša koja očevidom na terenu i na temelju trenutne
situacije ukoliko je potrebno, propisuje daljnje mjere
sanacije i gospodarenja na odlagalištu.
6.1 Postupanje s otpadom na općinskom odlagalištu otpada „Peski“
Odlagalište je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/07. i
2/09) i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/07) označeno kao
„službeno“ te se privremeno koristi do uspostave
Centra gospodarenja otpadom. Navedeno odlagalište
ne zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ br.
117/07) te ga je potrebno sanirati i zatvoriti do kraja
2011. godine. Izrađen je Program sanacije i
1. lipnja 2011.
troškovnik za odlagalište otpada „Peski“ u Općini Kalinovac, izrađenom u srpnju 2007. godine od tvrtke
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb koji je 2009.
godine od nadležnog županijskog tijela za zaštitu
okoliša ishodio načelnu suglasnost, s naznakom
potrebe promijene predviđenog načina sanacije u ex
situ sanaciju.
Tokove novonastalog otpada bi trebalo preusmjeriti na odlagalište koje posjeduju dozvolu za rad
odlagališta. Na području Županije navedenu dozvolu
posjeduju odlagališta: „Piškornica“- Koprivnički Ivanec, „Peski“ – Đurđevac i „Ivančino brdo“ – Križevci.
Odlagalište na koje se trenutno odlaže općinski otpad je „Peski“ i ono se organizirano koristi od
2007. godine. Odlagalište se nalazi na zemljištu u
vlasništvu Općine i nalazi se unutar šumskog područja na rubnom kraju Općine:
•
Gauss-Krügerove koordinate
x:5096438, y:6433137,
•
Udaljeno je oko 1,5 - 2 kilometra od
naselja,
•
kčbr: 1351/3, 2617/11, 2627/1, 2627/2,
2627/3, 2627/4 u k.o. Kalinovac.
Slika 2.: Satelitske snimke odlagališta „Peski“ Kalinovac – stanje u 2006. i 2010.god.
Izvor: www.googleerth.hr, www.arkod.hr ožujak, 2011.godina.
Odlagalište je ukupne površine oko 2 ha ukupnog
kapaciteta oko 10 000 m3, djelomično je ograđeno
sa zemljanim nasipom, žičanom ogradom i raslinjem. Dosadašnja količina deponiranog otpada procjenjuje se na oko 2000 m3.
•
Do odlagališta vodi posebno izgrađen makadamski put sa rampom smještenom na ulasku u
prostor odlagališta.
•
Postoji natpis sa informacijama o
radu odlagališta propisan Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj
•
•
117/07) sa istaknutim radnim vre
menom odlagališta.
Postoji nadzor odlagališta (unutar
radnog vremena) – 1 djelatnik tvrtke koncesionara Komunalije d.o.o.,
Đurđevac.
Povremeno na odlagalištu izbija
požar – kao posljedica neovlaštenog ulaza građanstva na odlagalište.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 636
Slika 3. : Prikaz rampe na ulazu u odlagalište
Izvor: Odluka o donošenju PPUO Kalinovac (Službeni glasnik KKŽ, br. 6/07. i 2/09)
Otpad se povremeno prekriva inertnim materijalom. Na plohi za odlaganje nisu izvedeni odgovarajući brtveni slojevi tako da se znatna količina
oborinske vode procjeđuje kroz otpad te postoji
mogućnost zagađenja podzemnih voda. Jedanput
godišnje se provodi dezinsekcija i deratizacija.
Kontrolu trenutnog stanja i daljnje napore
održavanja i poboljšavanja uvjeta okoliša Općine
provode predstavnici Općine, komunalni redar i
djelatnici koncesionara.
6.2. Utisna bušotina Kalinovac- 6
(utiskivanje) opasnog proizvodnog otpada iz djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina isključivo s područja njegova nastanka – Koprivničkokriževačke županije u bušotinu Kalinovac-6 (Članak
130. Odredbi za provođenje).
•
Gauss-Krügerove koordinate x:5099958,
y:6433448,
•
•
Udaljeno je 1 kilometra od naselja,
kčbr: 235/07, 235/08, 235/09 i 235/10 u
k.o. Kalinovac
Kao specifična vrsta otpada na području Općine, Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije određena je lokacija za skladištenje
Slika 4.: Utisna bušotina Kalinovac-6 - satelitski snimak i stanje na terenu
Izvor: Odluka o donošenju PPUO Kalinovac (Službeni glasnik KKŽ, br. 6/07. i 2/09)
Prema ROO podacima predviđeni godišnji
kapacitet utisne bušotine je 18 460 t . U bušotinu se
otpad zbrinjava D3 postupkom te su sljedećom tablicom prikazani podaci i vrste opasnog i neopasnog
otpada koje su utisnute tijekom 2008, 2009. i 2010.
godine.
Stranica 637 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Tablica 4.: Prikaz zbrinutih količina otpada tijekom 2008., 2009. i 2010.god.– ROO podaci
Vrste otpada
KB
Opis
t/2008
19 08 14
Muljevi iz ostalih obrada
indust. otpadnih voda koji
nisu navedeni pod 190813
Isplačni muljevi koji sadrže
slatku vodu i otpad
2
189,39
01 05 04
01 05 99
05 07 02
05 01
03*
1
285,44
Otpad koji nije specificiran
na drugi način
Otpad koji sadrži sumpor
Talozi iz spremnika
Prikaz količina otpada po
godinama
t/t/2010.god.
2009.god.
879,71
2 092,72
2 055,88
-
139,38
-
1 223,04
Analize otpada
provode se analize
ispuštanja Cu,
Ni i Zn sa spojevima Norma HRN EU
ISO 11885
- Pb, Zn, Ni, i kloridi
78
Izrada: UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, ožujak, 2011. god.
* - znak za opasni otpad
6.3. Neuređeno odlagalište otpada Općine Kloštar Podravski na području Općine Kalinovac – „Peski“ toponim Draganci
Zakonski je predviđeno da se sve lokacije
neuređenih odlagališta saniraju i zatvore do kraja
2011. godine. U cilju što efikasnije i kvalitetnije sanacije potrebno je uspostaviti suradnju sa susjednom jedinicom lokalne samouprave i sa Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uz sufinanciranje realizirati mjere predviđene sanacijom.
Kvalitetna sanacija odlagališta predstavlja
sanaciju terena potpunim čišćenjem, izmiještanjem
otpada s lokacije čime se teren vraća u doprirodno
stanje što sličnije onom prije postojanja odlagališta,
tzv. off-site tj. ex-situ sanacija na neko od odlagališta koje posjeduje dozvolu za rad. Prilikom sanacija,
potrebno je što kvalitetnije sanirati lokaciju deponije.
Slika 5.: Satelitske snimke odlagališta „Peski“ (toponim Draganci) – stanje u 2006. i 2010.god.
Izvor: www.googleerth.hr, www.arkod.hr ožujak, 2011.godina.
Navedeno odlagalište je pretežno uniformiranog sastava otpada kao i ostala stara općinska
odlagališta otpada sa područja Županije: miješani
komunalni, poljoprivredni-biorazgradivi, građevinski
otpad i slično. Optimalan način sanacije deponija
na području Općine je ex situ sanacija koja
podrazumijeva prikupljanje, sortiranje iskoristivog dijela otpada te odvoženje ostatnog otpada sa lokacije
uz provođenje rekultivacije onečišćene površine.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Općina Kloštar Podravski trenutno još uvijek koristi odlagalište kao službeno općinsko odlagalište. Ujedno je sklopila suradnju sa FZOEU vezanu uz sufinanciranje sanacije te je tvrtka IPZ
Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb, 2006. godine
izradila Program sanacije i troškovnik za odlagalište
otpada „Peski“ i „Sekili“ Općine Kloštar Podravski.
2.
Potrebno je uspostaviti suradnju sa Općinom Kloštar Podravski i omogućiti joj sanaciju navedenog odlagališta. Potrebno je srediti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se sanacija na terenu
provela sukladno svim zakonskim propisima.
4.
3.
5.
7. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I POSEBNIH VRSTA OTPADA
Općenito govoreći, da bi se ostvarilo što
bolje gospodarenje otpadom na području Općine,
potrebno je komunalnim mjerama organizirati izdvojeno skupljanje i odvoz korisnog otpada, štetnog
otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, recikliranje tehnološkog otpada, predobradu ostalog
otpada i slično. Takvim postupanjem bi se količine
otpada za odlaganje svele na minimum, kao i problemi postupanja s otpadom, dok bi se istovremeno
povećala zaštita okoliša.
Sukladno čl. 15. Zakona, Općine su na
svom području dužne postaviti odgovarajuće
spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta
za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju
komunalnim otpadom (do 31.12.2008. godine) te
osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Trenutno na području
Općine postoji 6 spremnika za odvojeno skupljanje
otpada, a u narednom vremenskom razdoblju je
prostorno planskom dokumentacijom potrebno predvidjeti lokaciju reciklažnog dvorišta.
Cilj sustava gospodarenja otpadom je
smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog
otpada, a čiji ostatni dio će se otpremati u Centra za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.
Smjernice za poboljšanje sustava gospodarenja
otpadom:
1.
Uspostaviti zelene otoke i sabirna mjesta po
naseljima, u okviru kojih se putem spremnika
odvojeno prikuplja plastika (PET), staklo,
papir, metal;
−
Za pojedinu vrstu izdvojenog
otpada predvidjeti spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni papir, žuti spremnik za PET
ambalažu, zeleni spremnik za
staklo, sivi za metal);
6.
7.
8.
9.
10.
Broj 6 - Stranica 638
U gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
djelatnostima (trgovine) selektivno prikupljati karton, PET, staklenu, metalni otpad i aluminijsku ambalažu;
Selektivno prikupljati metalni otpad kao i
glomazni otpad, te posebne kategorije
otpada (otpadna jestiva ulja, akumulatori
i autogume);
Pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari
(pravnih osoba, poduzeća) potrebno je
predavati ovlaštenim skupljačima i oporabiteljima otpadnih tvari;
Primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje otpada na mjestu njegova nastanka promicanjem korištenja proizvoda sa
što manje ambalaže, korištenja proizvoda koji se mogu reciklirati i oporabiti, promicati korištenje povratne ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže, stimulirati kupovinu ekoloških proizvoda;
U kasnijim fazama zelene otoke i sabirna
mjesta upotpuniti spremnicima za izdvajanje
drugih
vrsta
plastičnog
(ambalažnog) otpada (osim PET) i problematičnih otpadnih tvari (npr. baterije);
Osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za izdvojeno prikupljanje iskoristivih
i štetnih otpadnih tvari;
Poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranja biootpada u okućnicama gdje uvjeti
njegove primjene to omogućuju (dvorišta
i vrtovi);
Reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima propisa za gradnju reciklažnih
dvorišta, (glavnom projektu, građevinskoj
dozvoli);
Reciklažno dvorište izgraditi i opremiti
kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za odlaganje korisnih otpadnih tvari (papir, karton, PET, staklo
(bijelo, smeđe i zeleno), Al ambalaža,
metalni otpad (željezo, bakar, aluminij i
olovo));
◊
Unutar reciklažnog dvorišta osigurati
prostor (nepropusni plato s nadstrešnicom sa kontejnerima i spremnicima
odgovarajućeg volumena za odlaganje štetnih tvari (autogume, akumulatori, baterije, otpadna ulja, otpadne
boje i lakovi);
◊
Unutar reciklažnog dvorišta je moguće formiranje sortirnice otpada.
◊
Unutar reciklažnog dvorišta osigurati
prostor za odlaganje glomaznog otpada;
Stranica 639 - Broj 6
11.
12.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te rad povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju;
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba
prilagoditi načinu života i potrebama gravitirajućeg stanovništva na način da je
reciklažno dvorište otvoreno sve dane u
tjednu osim nedjelje;
Planirane mjere s predviđenim rokovima odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada i
zbrinjavanja otpada:
1.
Poboljšati uključenost stanovnika Općine u
uspostavljeni organizirani odvoz otpada –
2011.god.
2.
Potrebno je poboljšati odvojeno skupljanje
otpada putem novo postavljenih spremnika/
posuda/kontejnera – „zelenih otoka“ za odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada
(minimalno 4 kontejnera - PET, MET, Papir i
Staklo):
•
Potrebno je trajno poticati stanovništvo
na odvojeno skupljanje otpada i odvajanje sekundarnih sirovina putem postavljenih spremnika koji se nalaze na 5
lokacija.
•
Na jedan „zeleni/reciklažni otok“ gravitira oko 750 stanovnika naselja (ovisno o
potrebama naselja i specifičnosti prostora).
•
•
PPUO, odredbe, čl. 127. - propisuje
uvjete i prijedloge postavljanja kontejnera za komunalni otpad i za sekundarne
sirovine (npr. potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, način ograđivanja ogradom, pojasom zelenila i sl.)
zelene otoke postaviti na lokacije sa
najvećom koncentracijom ljudi, da bude
dovoljno blizu i lako dostupna.
•
Realizaciju postavljanja spremnika provesti u
fazama. Temeljem učinkovitosti postavljenih
kontejnera prve faze, proširiti sustav sa
dodatnim spremnicima (2015.god.) uz postavljanje dodatnih novih lokacija „zelenih otoka“.
•
postaviti na javnom mjestu, posebno uz trgovine propisane posude za skupljanje opasnog otpada kao i kod budućih građevina čija
će djelatnost biti povezana sa opasnim otpadom potrebno je predvidjeti mjesto za posudu za adekvatno zbrinjavanje opasnog otpada (Navedeno riješiti u fazi idejnog projekta i
kod ishođenja dozvola).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. lipnja 2011.
Alternativa zelenim otocima je uvođenje odvojenog skupljanja otpada u domaćinstva –
podijeliti posebne vreće/kante za svaku vrstu
otpada. Odvoz odvojeno sakupljenog otpada
je jednom mjesečno i predaje se ovlaštenom
koncesionaru.
Izgraditi mini reciklažno dvorište (RD)
(sekundarne sirovine) – planirano tijekom
2013. godine u okviru kojeg će se skupljati i
građevinski otpad – lokaciju je moguće predvidjeti u sklopu proizvodne zone.
•
Jednom izgrađeno RD u kasnijim
etapama potrebno proširivati dodatnim vrstama iskoristivog otpada.
Usporedo s uspostavom zelenog otoka i reciklažnog dvorišta Općina je dužna vršiti intenzivne edukacijske mjere predložene ovim
Planom.
Građevinski otpad će se prikupljati bilo unutar navedenog RD-a, bilo formiranjem zasebnog reciklažnog dvorišta na lokaciji bliže najvećim općinskim izvorima ovog otpada.
Uspostaviti odvojeno skupljanje biljnog otpada uz poticanje izgradnje privatnih kompostišta. Moguća lokacija je prostorno planskom
dokumentacijom, čl. 128. određena u smislu
formiranja individualnih kompostišta na dvorištima u stambenim zonama, u zoni gradnje
gospodarskih građevina s izvorom zagađenja.
Sanirati privremeno općinsko odlagalište otpada „Peski“ – do kraja 2011.godine.
Surađivati sa Općinom Kloštar Podravski u
realizaciji projekta sanacije Odlagališta otpada „Peski“ – toponim Draganci – do kraja
2011. godine.
Provoditi trajnu kontrolu, saniranje i sprečavanje nastajanja novih „divljih“ odlagališta.
Provoditi trajnu kontrolu i propisani program
praćenja stanja okoliša utisne bušotine Kal-6.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 640
Tablica 5.: Terminski plan aktivnosti Općine Kalinovac
Aktivnosti
Zeleni otoci
Godina
2011
2012
x
x
Vreće za
odvojeno
skupljanje
otpada
Mini reciklažno dvorište
Građevinski
otpad
Posude za
opasni otpad
Sanacija
divljih odlagališta „Peski“ Kalinovac i
„Peski“ Kloštar Podravski
Monitoring
Kal-6
Edukacija
2013
x
x
2015
2016
2017
x
x
x
2014
2019
x
x
x
x
x
x
x
2018
x
x
x
x
x
x
x
T r a jno
x
T r a jno
T r a jno
Izrada: UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, ožujak,
8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O POTREBI
IZDVOJENOG SKUPLJANJA POSEBNOG OTPADA
Stanovništvo Općine potrebno je kontinuirano educirati. Neke od metoda koje je moguće primijeniti su: radionice, predavanja, prezentacije, plakat,
brošure, letci, oglasne ploče, lokalni mediji – lokalne novine, radio, školske udruge, priredbe s edukacijskim sadržajem i slično.
Potrebno je provoditi edukaciju o:
−
mjerama odvojenog prikupljanja i selekcije otpada,
−
mjerama sprečavanja odlaganja otpada
na nezaštićeno tlo,
−
opasnostima ugrožavanja zdravlja pri
neadekvatnom postupanju s otpadom,
−
ekonomskim i okolišnim prednostima
recikliranja otpada,
−
mjerama, akcijama i poticajima koje treba
na općinskoj razini poduzeti da bi se spriječilo nelegalno odlaganje otpada,
−
važnost korištenja reciklažnog dvorišta,
odnosno zelenih otoka,
−
način odlaganja otpada u reciklažnim
dvorištima i otocima,
pravilnom korištenju energije i mjerama
moguće uštede u domaćinstvu,
−
opasnostima odlaganja otpada opasnih
svojstva u okolišu (stare baterija, ambalaža
pesticida, ispiranje oprema od pesticida na
nezaštićenim površinama, otpadne kemikalije i slično),
−
potrebi većeg uključivanja komunalnog
redarstva, inspekcije zaštite okoliša i sanitarne inspekcije u rješavanju problema u
okolišu po pozivu mještana,
−
potrebi korištenja općine i komunalnog poduzeća, koncesionara kao info-servisa za
sve upite o gospodarenju otpadom,
Također je potrebno edukacijom naglasiti negativne okolišne i zdravstvene utjecaje spaljivanja otpada na otvorenom.
Potrebno je osigurati trajnu komunikaciju komunalnog redara sa sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje
okoliša kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.
Sve registrirane privredne subjekte na području općine potrebno je nadzirati u smislu ispunjenja svojih
obveza glede postupanja s otpadom i prijave onečišćujućih tvari u županijski registar onečišćivanja okoliša.
−
Stranica 641 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
9. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU GOSPODARENJA OTPADOM
Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati iz javnih i privatnih izvora.
Privatni izvori financiranja:
−
privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada - postrojenja za reciklažu i
skupljanje.
1. lipnja 2011.
Javni izvori financiranja:
državni proračun,
−
proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave i sredstava komunalnih društava (u vlasništvu jedinica lokalne samouprave);
−
EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA;
strukturni fondovi za države članice);
−
FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost);
−
krediti banaka
−
Tablica 6.: Evidencija utroška sredstava gospodarenja otpadom u Općini za razdoblje od 2007. – 2010. god. s
naznakom planiranja u 2011. godini
Sredstva državnog proračuna
Sredstva državnog proračuna
Sredstva državnog proračuna
Sredstva državnog proračuna
Sredstva državnog proračuna
EVIDENCIJA UTROŠKA SREDSTAVA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U OPĆINI KALINOVAC
ZA PERIOD OD 2007.-2010. g. s planom za 2011
2008
2009
2010
2011
Namjena ut- 2007
r o š e n i h Utrošena
UtroUtrošena
Utrošena
Planirana
sredstava
šena
sredstva
sredstva
sredstva
sredstva
sredza gospoza gospostva
darenje
darenje
otpadom u
otpadom
proračunu
iz proračuJ
L
S
na jedinice
(vlastita
lokalne
proračunsamoupraska sredve - JLS
stva)
i
(vlastita
sredstva
proračunFZOEU
ska sredstva)
i
sredstva
FZOEU
23.180 12.878,0 3.874,50
Sanacija od- 13.176,00
,00
0
lagališta
8.784,00
(FZOEU)
58.535,0
0
(FZOEU)
Popratni sa- držaji na odlagalištu
Sufinancira- nje odvoza
otpada
50.000,00
Zeleni otoci i poticanje
odvojenog
načina skupljanja otpada
10.000,00
Ostalo
21.960,00
23.180 71.413,0 3.874,50
60.000,00
Ukupno
,00
0
-
-
-
Izrada:UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, svibanj,
2011. god.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Općina će u slijedećem proračunskom razdoblju odrediti, sukladno mogućnostima, visinu
sredstava za provedbu Plana. Samo financiranje
zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, u slučajevima
kada nema osiguranih nepovratnih sredstava, zasniva se na principu „proizvođač plaća“, pa je na
jedinici lokalne samouprave odabir načina osiguranja sredstava, procijenjenih i predviđenih ovim Planom.
U Tablici 7. nalazi se približna procjena ulaganja predviđenih projekata za naredno 8-godišnje
razdoblje. Realni iznos bit će poznat nakon provedenih
Broj 6 - Stranica 642
javnih natječaja, odabira isporučitelja opreme i izbora
izvođača radova. Ulaganja po godinama potrebno je
ovisno o planiranim aktivnostima predvidjeti Proračunom Općine Kalinovac. Za realizaciju ovog Plana mogu se koristiti jedan ili više financijskih izvora. Razlozi
za to su višestruki: nedostatak inspekcijskog kadra,
nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog
iskustva i prakse i drugo.
Tablica 7.: Procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom u razdoblju od
2011. – 2019. godine na području Općine Kalinovac.
Oprema, objekti, dokumentacija i dr.
oko IZNOS ULAGANJA (kuna)
Zeleni otoci
40.000,00*
Kante za odvojeno prikupljanje otpada
10.000,00
Mini reciklažno dvorište
Sanacija neuređenog odlagališta „Peski“
Građevinski otpad
Ostalo( tehnička sredstva, edukacija…)
UKUPNO:
200.000,00**
1.000.000,00**
**
50.000,00
1.300.000,00
Izrada: UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, ožujak
2011.god.
* Procijenjena svota se predviđa ukoliko JLS sama kupuje i postavlja kontejnere. Postoji povoljnija alternativa kada JLS
dogovori najam kontejnera te se usluga održavanja mjesečno plača (cijena je oko 60-70 kn+PDV/mjesečno/po kontejneru),
ujedno je moguće sa koncesionarom dogovoriti da usluga postavljanja i održavanja kontejnera bude besplatna, s obzirom da
se radi o iskoristivom otpadu.;
**
Financijski troškovi će se utvrditi kasnije nakon izrade projektne dokumentacije
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovim Planom reguliran je postojeći sustav
zbrinjavanja otpada Općine te se planiraju mjere za
njegovo unaprjeđenje. Općina mora biti nositelj i
pokretač mjera predloženih Planom te je odgovorna
za učinkovitost provedbe Plana.
Izvršavanje Plana provjerava se godišnje,
gdje je Općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće godine dostaviti Općinskom vijeću Izvješće o
provedbi plana na usvajanje.
Izmjene i dopune ovog Plana donose se na
propisan način, nakon četverogodišnjeg razdoblja
temeljem donesenih Izvješća o provedbi realizacije
općinskog Plana.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
KLASA: 351-01/11-01/04
URBROJ: 2137/21-11-1
Kalinovac, 12. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r.
P
R
E
D
S
J
E
D
Stranica 643 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
OPĆINA KALNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.
Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“
broj 76/07, 38/09. i 55/11) i članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/09), po prethodno pribavljenoj
suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Koprivničko-križevačke
županije, KLASA: 350-05/11-01/17, URBROJ: 2137/1-06-11-3 od 19. svibnja 2011. godine, Općinsko
vijeće Općine Kalnik na 15. sjednici održanoj 30.
svibnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Kalnik
I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o donošenju I. Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Kalnik (u daljnjem tekstu: Odluka), donose
se I. Izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/08).
Članak 2.
I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik sadržane su u elaboratu „I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik” (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana), koji je sastavni dio ove Odluke i sadrži:
(1) TEKSTUALNI DIO
I. Opće odredbe
II. Odredbe za provođenje
III. Prijelazne i završne odredbe
(2) GRAFIČKI DIO
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
M 1: 25 000
2.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.2. Energetski sustavi
M 1: 25 000
2.3. Vodnogospodarski sustavi
M 1: 25 000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4.1. Borje
M 1: 5 000
4.2.1. Kalnik – središnji dio naselja
M 1: 5 000
4.2.2. Kalnik – istočni dio naselja
M 1: 5 000
4.3. Kamešnica
M 1: 5 000
4.4.
Obrež Kalnički
M 1: 5 000
4.6.
Potok Kalnički
M 1: 5 000
4.7.
Šopron
M 1: 5 000
4.8.
Vojnovec Kalnički
M 1: 5 000
KARTOGRAM
1. Ceste u Općini Kalnik
M 1: 25 000
(3) OBVEZNI PRILOZI
- Obrazac prostornog plana
- Uvodni dio
- Obrazloženje
- Izvod iz Prostornog plana Koprivničkokriževačke županije
- Popis dokumenata i propisa
- Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
- Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
- Sažetak za javnost
Članak 3.
Granice obuhvata Prostornog plana su administrativne granice Općine Kalnik kao jedinice lokalne samouprave određene Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 10/97, 124/97, 86/06, 125/06, 16/07, 46/10. i
145/10).
II.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta
osigurava se na građevnoj čestici pripadajuće građevine. Izuzetno smještaj potrebnog broja parkirališnih
ili garažnih mjesta je potrebno predvidjeti na građevnoj čestici građevine, na drugoj zasebnoj čestici na
javnom parkiralištu u neposrednoj blizini uz suglasnost vlasnika ili u sklopu zelenog pojasa odnosno
javne površine ispred građevne čestice uz suglasnost
nadležnog tijela za promet.“.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 5.
U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Građevine namijenjene za povremeno stanovanje (kuće za odmor, građevine za vikend i hobi
djelatnosti, klijeti, spremišta voća i alata i slično)
mogu se graditi u području zona povremenog stanovanja /M3/ (za povremeno stanovanje, vikend i
hobi djelatnosti) ili na površinama koje se u katastru
vode kao vinogradi i voćnjaci, i to kao samostojeće
građevine s najviše 42,0 m2 površine tlocrtne projekcije građevine te najveće etažne visine prizemlje,
uz mogućnost izvedbe podruma i potkrovlja
(V=Po+Pr+Ptkr). Za klijet ili spremište voća navedena površina je najveća dopuštena kada se gradi u
vinogradu ili voćnjaku minimalne površine od 250
do 1000 m2, od 1000 do 2000 m2 objekt može biti
veličine do 60 m2 , te se može uvećati za 10 m2 za
svakih daljnjih 1000 m2 vinograda ili voćnjaka.“
U istom članku stavku 6. iza riječi „od 1,0
metar“ dodaju se riječi „,iznimka su već izgrađeni
objekti koji mogu biti udaljeni 0,5 m od međe ili na
međi (uz suglasnost susjeda)“.
Članak 6.
U članku 51. stavku 1. brojka „7,0“ zamjenjuje se
brojkom „8,5“.
Članak 7.
U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Eksploatacija mineralnih sirovina uvjetovana
je položajem njihovog ležišta. Aktivna eksploatacijska polja su Vojnovec i Hruškovec 4 – Jazvine.
Ovim Prostornim planom ne dozvoljava se širenje
eksploatacijskog polja Vojnovec.“
Članak 8.
U članku 77. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7,
8, 9. i 10. koji glase:
„Elektronička komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli
se na:
−
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama
(antenski prihvat),
−
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim
stupovima.
Ovim Prostornim planom se omogućuje postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme na postojećim građevinama u
skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama i
radovima („Narodne novine“ broj 21/09).
Ovim Prostornim planom se omogućuje gradnja samostojećih antenskih stupova kao elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u skladu s Prostornim planom Koprivničkokriževačke županije.
Na području Općine postoji radiokomunikacijski objekt Kalnik koji se sastoji od radioantenskog
stupa i zgrade odašiljača s ograđenim okolišem.
Radioantenski stup prikazan je na kartografskom
prikazu broj 2.1. „Pošta i telekomunikacije.“.
Broj 6 - Stranica 644
Članak 9.
U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:
„U elektroenergetskom sustavu na području Općine u svrhu poboljšanja stanja opskrbe potrošača te kvalitete isporučene energije, planiraju se
sljedeći zahvati:
−
izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Stari
grad Kalnik,
−
izgradnja TS 10(20)/0,4 kv Kamešnica-Jembreki,
−
izgradnja TS 10(20)/0,4 kv Šopron,
−
izgradnja TS 10(20)/0,4 kv Borje,
−
izgradnja TS 10(20)/0,4 kv Vojnovec,
−
rekonstrukcija postojećih 10 kV dalekovoda,
−
rekonstrukcija postojeće niskonaponske mreže,
−
izgradnja novih građevina sukladno
planovima razvoja.“
Članak 10.
U članku 89. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Planska određenja vodoopskrbnog sustava na području Općine bazirana su na "Novelaciji
studije koncepcije razvitka vodoopskrbnog sustava
Koprivničko-križevačke županije" (Dippold&Gerold
Hidroprojekt 91 d.o.o., Zagreb 2004.) i "Novelaciji
studije koncepcije razvitka vodoopskrbnog sustava
Koprivničko-križevačke županije" (Dippold&Gerold
Hidroprojekt 91 d.o.o., Zagreb, svibanj 2009.) i važečoj projektnoj dokumentaciji kojima se predviđa
izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava na
području Općine, te održavanje i rekonstrukcija postojeće mreže.“
Članak 11.
U članku 90. alineji 1. iza riječi „županije“, dodaju se
riječi „Zagreb, studeni 2008.“
U istom članku alineji 5. iza riječi „naselja“,
dodaje se riječ „je“, a riječ „bujne“ zamjenjuje se
riječju „biljne“.
Članak 12.
Članak 91. mijenja se i glasi:
„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se
pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba, te građevine koje služe održavanju građevine (pojas za
održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna
proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno
zakonitoga posjednika zemljišta.
Izvođač radova održavanja u obvezi je dogovoriti vrijeme održavanja i mjesta pristupa građevinama iz stavka 1. ovoga članka s vlasnikom, odnosno zakonitim posjednikom susjednoga zemljišta,
koji je dužan omogućiti pristup u dobroj vjeri i u razumnom roku. Ako se dogovor ne postigne izvođač
Stranica 645 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
je ovlašten pristupiti građevinama iz stavka 1. ovoga
članka i izvesti radove održavanja, na način kojim se
čini najmanja šteta vlasniku, odnosno zakonitom posjedniku susjednoga zemljišta.
Objekti u regulacijskom i zaštitnom sustavu
prikazani su orijentacijski na kartografskom prikazu
broj 2.3. „Vodnogospodarski sustavi". Detaljnije će se
odrediti idejnim rješenjima i odgovarajućom stručnom
dokumentacijom.“.
Članak 13.
Članak 97. mijenja se i glasi:
„Za područje značajnog krajobraza i posebnog
botaničkog rezervata treba sukladno Zakonu o zaštiti
prirode ("Narodne novine" broj 70/05. i 139/08) donijeti plan upravljanja koji će određivati razvojne smjernice, način provođenja zaštite, način korištenja i upravljanja te pobliže smjernice za zaštitu i očuvanje
prirodnih vrijednosti-zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.“.
Članak 14.
Članak 99. mijenja se i glasi:
„Za planirani zahvat u područje ekološke mreže, koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže, potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu prema Pravilniku o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku
mrežu ("Narodne novine" broj 118/09).
Za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji
potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili dopuštenje sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka s
ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda (nastanak
bujica i erozije), treba prethodno snimiti postojeće
stanje te planirati zahvat na način da se zadrži doprirodno stanje vodotoka.
Pri planiranju trasa novih prometnica uvažavati
specifičnosti reljefa i vegetacijski pokrov na način da
se utjecaj na krajobraz i prirodne sastavnice prostora
svedu na najmanju moguću mjeru.
Otkriće svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao
predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost iz članka
20. i 111. Zakona o zaštiti prirode, obvezatno prijaviti
Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture u roku 8
dana.“.
Članak 15.
Članak 101. mijenja se i glasi:
„Ekološki vrijedna područja na području obuhvata Prostornog plana treba sačuvati i vrednovati u
skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o
vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i
rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje
stanišnih tipova ("Narodne novine" broj 7/06. i 119/09).
Na području obuhvata Prostornog plana utvrđeni su ugroženi i rijetki tipovi staništa (mezofilne i
1. lipnja 2011.
neutrofilne čiste bukove šume, srednjoeuropske termofilne hrastove šume te mješovite hrastovo-grabove
i čiste grabove šume) za koje temeljem Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka treba provoditi sljedeće mjere
očuvanja:
−
gospodarenje šumama provoditi sukladno
načelima certifikacije šuma,
−
prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno ostavljati manje neposječene površine,
−
u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj
mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i drugo)
i šumske rubove,
−
u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s
obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i
zdravstveno stanje šumske zajednice,
−
u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu
kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških
kontrolnih sredstava („control agents“), ne
koristiti genetski modificirane organizme,
−
očuvati biološke vrste značajne za stanišni
tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
−
u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama,
−
u gospodarenju šumama osigurati prikladnu
brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih
svojti te sustavno praćenje njihova stanja
(monitoring),
−
pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u
sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi,
−
uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina.“.
Članak 16.
Članak 102. mijenja se i glasi:
„Područje obuhvata Prostornog plana preklapa
se ili je u neposrednoj blizini područja Ekološke mreže koja je proglašena Uredbom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 109/07), odnosno tu su
utvrđena područja važna za divlje svojte (osim ptica)
i stanišne tipove: Kalnik (HR2000579), te područja
važna za ptice EU (tzv. SPA područja): Bilogora i Kalničko gorje (HR1000008).
Za područje ekološke mreže „Kalnik“ (HR2000579) iz
stavka 1. ovoga članka propisane su sljedeće smjernice za mjere zaštite:
−
pažljivo provoditi turističko - rekreacijske
aktivnosti,
−
sprečavati zaraštavanje travnjaka,
−
osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP),
1. lipnja 2011.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
gospodariti travnjacima putem ispaše i
režimom košnje, prilagođenim stanišnom
tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava
za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva,
očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme,
očuvati povoljni omjer između travnjaka i
šikare, uključujući i sprečavanje procesa
sukcesije (sprječavanje zaraštavanja
travnjaka i cretova i drugoga),
očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti
mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih
travnjaka,
gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih
površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine,
u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske
zajednice,
u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i
bioloških kontrolnih sredstava („control
agents“); ne koristiti genetski modificirane organizme,
u svim šumama osigurati stalan postotak
zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama,
u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih
divljih svojti te sustavno praćenje njihova
stanja (monitoring).
Za područje ekološke mreže „Bilogora i Kalničko
gorje“ (HR1000008) iz stavka 1. ovoga članka propisane su slijedeće smjernice za mjere zaštite:
−
−
−
−
−
−
−
pažljivo provoditi turističko - rekreacijske
aktivnosti,
ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom,
osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo,
gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih
površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine,
u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci
i drugo) i šumske rubove,
u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske
zajednice,
−
−
−
−
−
Broj 6 - Stranica 646
u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i
bioloških kontrolnih sredstava (“control
agents“), ne koristiti genetski modificirane
organizme,
očuvati biološke vrste značajne za stanišni
tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
u svim šumama osigurati stalan postotak
zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama,
u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih
divljih svojti te sustavno praćenje njihova
stanja (monitoring),
pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti
staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo
gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni
tipovi.“.
Članak 17.
Članak 140. mijenja se i glasi:
„Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara od elementarnih nepogoda, ratnih i drugih opasnosti temelji se sukladno:
−
Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10),
−
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“
broj 29/83, 36/85, 42/86. i 76/07),
−
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju
objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ“ broj 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90, „Narodne novine“ broj 1/07,
121/07, 112/08, 119/09. 125/10).“.
Iza članka 140. dodaju se nove podtočke 8.1.,
8.2., 8.3. i 8.4. i članci 140a, 140b, 140c. i 140d. koji
glase:
„ 8.1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda
Članak 140a.
Potresi od 6 i više stupnjeva po MCS (Mercalli
-Cancani-Siebergovoj) skali spadaju u elementarne
nepogode.
Stambene građevine na području Općine građene su
kao obiteljske kuće prizemnice ili jednokatnice.
Mjerama zaštite i spašavanja potrebno je uvjetovati
sljedeće:
−
novoizgrađene građevine potrebno je graditi na
način da u slučaju potresa te građevine sačuvaju svoja bitna svojstva odnosno sačuvaju
mehaničku otpornost i stabilnost, da ne dođe ili
u što manjem postotku rušenje ili deformacija
dijela ili cijele građevine,
Stranica 647 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
izgradnja građevina visokogradnje u seizmičkim područjima VII stupnja po MCS ljestvici
projektiraju se tako da potresi najjačeg intenziteta mogu uzrokovati oštećenja nosivih
konstrukcija, ali ne smije doći do rušenja tih
građevina,
−
za projektiranje višestambenih i poslovnih
građevina (za koje je to propisano važećim
zakonima i pravilnicima) potrebno je izvršiti
geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako
bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđene potrese,
−
građevine visokogradnje svrstavaju se u kategorije: izvan kategorije, I, II, III, IV
(kategorije), te je za njih potrebno proučiti
seizmiku lokacije, odrediti projektni i maksimalni potres na osnovi istraživanja seizmičkog rizika.
Olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora
(Bf), pretpostavljaju primjenu propisanih uvjeta pri
projektiranju i izvođenju građevina kako tijekom
takvih vjetrova ne bi nastala oštećenja na građevinama i njihovim konstruktivnim dijelovima. Također
takvi vjetrovi mogu nanijeti velike štete na ratarski
kulturama, voću, povrću i vinogradima pa je potrebno planirati blagovremeno obavještavanje i zaštitu.
Uz olujne i orkanske vjetrove vezana je pojava pijavica.
Poplave i bujice, pojava koja se javlja tijekom velikih kiša i izlijevanja rijeka iz svojih korita.
Sve je češća pojava zadržavanja velikih količina
vode na poljoprivrednim površinama.
Hrvatske vode su dužne izraditi karte opasnosti od
poplava i karte rizika od poplava za vodno područje, a djelomično za dijelove vodnog područja i podslivova. Karte opasnosti prikazuju mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija, daju mjere
sklanjanja i spašavanja, upravljanja poplavom, način obavješćivanja i upozoravanja.
Potrebno je planirati sustav za melioracijsku odvodnju oborinskih voda.
Mjerama zaštite od poplava predvidjeti redovito
održavanje svih postojećih odteretnih kanala, uočavati problematična mjesta, kontinuirano pratiti stanje oborinske odvodnje te izgradnju novog sustava
za odvodnju.
Suše mogu uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim gospodarskim djelatnostima. Suše su sve češće i izražajnije tijekom
ljetnih mjeseci, uzrokuju velike štete na poljoprivrednim površinama, a učestala je i pojava nestašica
pitke vode. Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih površina, voćnjaka, povrtnjaka i svih ostalih površina jer vrlo lako
u sušnim periodima dolazi do nepovratne štete dugogodišnjm nasadima.
Tuča se sve češće javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost za poljoprivredne površine, voćnjake, povrtnjake. Tuča
kao pojava predstavlja opasnost za građevine
(krovovi, prozori) te pokretnu imovinu. Potrebna je
organizacija sustava za obranu od tuče.
−
1. lipnja 2011.
Ugroženost usjeva od mrazeva česta je pojava u rano proljeće, naročito voćnjaka. U svrhu zaštite potrebno je planirati zaštitu nasada pokrivanjem i odgovarajućim sličnim aktivnostima.
Velika visina snijega i snježni nanosi mogu
nanijeti štetu zgradama i građevinama koje služe za
stanovanje ili proizvodnju, a naročito starijim zgradama kojima može uzrokovati razne poremećaje na
relativno kraći period. Snježni pokrivač u ovom području u kratkom vremenskom razdoblju može doseći
visine od 50 cm, te može predstavljati problem u odvijanju svakodnevnih aktivnosti, odvijanje svih oblika
prometa, opskrbe energijom i slično. Mjerama zaštite
od snježnih nanosa potrebno je organizirati učinkovitu
zimsku službu za čišćenje i održavanje prohodnim
prometnica tijekom zimskih mjeseci.
Nagomilavanje leda na vodotocima potrebno
je pratiti razvoj i kretanje leda te u slučaju potrebe
planirati njegovo lomljenje.
Klizišta, rasjedne zone treba izbjegavati koristiti za širenje građevinskog područja nekog naselja
zbog velike nestabilnosti tog područja i mogućih odrona zemljišta. U utvrđenim rasjednim zonama u nekom
naselju mogu se uređivati zelene i druge javne površine, pojedine vrste objekata i infrastrukturnih građevina
8.2. Mjere zaštite od požara, eksplozija
Članak 140b.
Nesreće uzrokovane požarom, eksplozijama
potrebno je prilikom projektiranja uzeti u obzir proces
rada, kemikalije koje se koriste u procesu rada, primijeniti sve mjere zaštite kako neposredan okoliš ne bi
bio ugrožen.
Prilikom projektiranja takvih postrojenja, građevina potrebno je primijeniti odgovarajuće udaljenosti
između građevina. Obvezno uvijek osigurati da svaka
građevina ima pristupne protupožarne putove ili riješenu protupožarnu zaštitu građevina na odgovarajući
način.
U svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne zgrade, međusobni razmak stambenih odnosno
poslovnih zgrada (osim zgrada niske stambene izgradnje), ne može biti manji od visine sljemena krovišta
zgrade ali ne manji od H1/2+H1/2+5,0 m, gdje su H1 i
H2 visine dviju zgrada pod uvjetom da krovište nema
nagib veći od 600.
Međusobni razmak može biti i manji od unaprijed utvrđenog u stavku 3. ovoga članka, minimum 4,0
m, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike
materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i drugoga, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih
građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min.,
tehničkom dokumentacijom dokaže se kako je konstrukcija otporna na rušenje od elementarnih nepogoda, u slučaju ratnih razaranja rušenje zgrade neće
ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim
zgradama.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Prilikom rekonstrukcije postojećih blokova gdje stanovi imaju jednostranu orijentaciju, mora se ostaviti najmanje dva otvora čija širina ne može biti manja od
H1/2+H1/2+5,0 m, odnosno jedan otvor ako postoji
još jedan kolni prolaz u dvorište minimalne širine 3,0
m i 4,20 m ili je dovoljan samo jedan otvor minimalne
širine 3,0 m i 4,20 m koji je zaštićen od djelovanja
ruševina u dometu njihova rasprostiranja.
Prilikom rekonstrukcije postojećih blokova gdje
imaju obostranu orijentaciju stanova i poslovnih jedinica ne postoje dvorišne zgrade, javne površine niti
pomoćni izlazi iz skloništa, kod takvog bloka nije potrebno osigurati kolni prilaz u dvorište.
U svrhu spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
Naselja, ulice unutar naselja potrebno je organizirati na način da se osiguraju evakuacijski putovi
izlaska iz naselja za stanovništvo.
Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom obojene telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidratanske mreže i
uređaja koji trebaju osigurati potreban tlak i količinu
vode.
Novu gradnju građevina u kojima se pojavljuju
opasne tvari i obavljaju potencijalno opasne djelatnosti potrebno je planirati unutar gospodarskih zona
odnosno izvan stambenih zona, tako da se potencijalno ugrožavanje stanovništva smanji na najmanju moguću mjeru.
Kao efikasne mjere zaštite su preventivne mjere zaštite vezane uz eksploatacijska polja, plinske
bušotine, magistralne plinoopskrbne cjevovode na
način da se spriječi mogućnost tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća.
8.3. Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja prirodnih resursa i ekoloških zagađenja
Članak 140c.
Iscrpljenje ili uništenje prirodnih resursa
podrazumijeva se kao raspad tehničkih sustava opskrba vodom, strujom i drugim vrstama energije,
zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada, prijevoz
ljudi i materijalnih dobara, prijenos informacija. Prirodne izvore potrebno je očuvati na razini kvalitete koja
nije štetna za čovjeka, biljni i životinjski svijet.
Voda je jedan od najosjetljivijih prirodnih resursa, naročito pitka voda. Osnovni cilj je zaštititi izvorišta pitke vode i racionalno ih koristiti. Mjere zaštite voda sastoje se u ograničenju korištenja otvorenih vodenih površina i zemljišta u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode, određivanju vodozaštitnih zona s određenim aktivnostima koje se smiju ili ne smiju obavljati u pojedinoj zoni, a sve prema posebnim propisima.
Mineralne sirovine (pijesak, šljunak, kamen,
nafta, plin) prirodni su resursi čija je eksploatacija u
usponu. Istražne radove i radove eksploatacije potrebno je provoditi planski vodeći računa o zalihama
Broj 6 - Stranica 648
mineralnih sirovina. Nakon eksploatacije određenog
područja potrebno je provesti mjere sanacije i privesti
područje odgovarajućoj namjeni.
Ekološka zagađenja moguća su kao posljedica nesreće u cestovnom prometu s posljedicama ispuštanja opasnih tvari. Moguće je zagađenje čovjekove okoline zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja uginulih životinja i otpadnih dijelova, neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada i opasnih tvari, kao i neadekvatnog
zbrinjavanja otpadnih voda.
8.4. Mjere zaštite od ratnih opasnosti
Članak 140.d.
Ratnim opasnostima smatraju se napad razornim, zapaljivim, nuklearnim, biološkim, kemijskim i
drugim borbenim sredstvima koje uzrokuju rušenja,
požare i radiološke, biološke i kemijske kontaminacije
odnosno ugrožavaju živote i zdravlje ljudi.
Mjere zaštite od ratnih opasnosti obuhvaćaju
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u skloništa i druge zaštitne objekte, te na pogodna manje ugrožena
mjesta u blizini rada i stanovanja, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih, zamračivanje, radiološko-biološko
-kemijsku zaštitu, efikasnu medicinsku pomoć, zaštitu
od požara, rušenja i eksplozija i druge mjere utvrđene
propisima.
Skloništa se ne trebaju planirati u građevinama
za privremenu uporabu, u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih tvari, u zonama plavljenja i u područjima
s nepovoljnim geološko-hidrološkim uvjetima.
Skloništa se trebaju projektirati i graditi prema
Pravilniku o tehničkim normativima za skloništa
(„Službeni list SFRJ“ broj 55/83, „Narodne novine“
broj 55/96. i 120/10).
Mreža skloništa treba biti ravnomjerno razmještena s obzirom na gustoću naseljenosti i stupanj
ugroženosti. Skloništa treba locirati tako da su udaljena od lako zapaljivih i eksplozivnih mjesta kako požar
ili eksplozija tih građevina ne bi utjecala na sigurnost
korisnika skloništa. Lokacija skloništa treba biti planirana tako da je pristup skloništu omogućen i u uvjetima rušenja građevine u kojoj je smješteno sklonište.
Skloništa se moraju planirati kao dvonamjenska, te se trebaju koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, a u slučaju ratnih opasnosti trebaju biti sposobna za potrebe
sklanjanja stanovništva.
Prilikom planiranja skloništa potrebno je voditi
računa o racionalnosti izgradnje, prosječnom broju
ljudi koji borave, rade ili su u poslovno-uslužnom odnosu u građevini, ugroženosti građevine, geološkohidrološkim uvjetima građenja. Broj sklonišnih mjesta
višestambene zgrade određuje se prema broju stanara zgrade s tim da ne može biti manje od jednog sklonišnog mjesta na 50,0 m2 bruto razvijene površine
stambene
Stranica 649 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 18.
U članku 143. stavak 2. briše se.
III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Izvornik ove Odluke sa svim prilozima izrađen je u
šest (6) istovjetnih primjeraka koje ovjerava predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik.
Primjerci Izvornika će se dostaviti:
−
Općini dva (2),
−
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva jedan (1),
−
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije jedan (1),
−
Koprivničko-križevačkoj županiji – Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša (2).
Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana
izrađen na magnetnom mediju pohranit će se u arhivi Općine.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
kartografski prikazi 1. Korištenje i namjena površina
(1:25000), 2.2. Energetski sustavi (1:25000), 2.3.
Vodnogospodarski sustavi (1:25000), 4.1. Borje
(1:5000), 4.2.1. Kalnik – središnji dio naselja
1. lipnja 2011.
(1:5000), 4.2.2. Kalnik – istočni dio naselja
(1:5000), 4.3. Kamešnica (1:5000), 4.4. Obrež Kalnički (1:5000), 4.6. Potok Kalnički (1:5000), 4.7.
Šopron (1:5000) i 4.8. Vojnovec Kalnički (1:5000).
Umjesto nabrojenih grafičkih prikaza primjenjuju se novi grafički prikazi koji su sastavni dio ove
Odluke.
Članak 21.
Za tumačenje ove Odluke i elaborata iz članka
1. ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine
Kalnik.
Članak 22.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
urbanistička inspekcija u skladu s posebnim propisima.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALNIK
KLASA: 350-02/11-01/01
URBROJ: 2137/23-11-20
Kalnik,30. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Dražen Car, v.r.
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I. OPĆI DIO
3.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
( «Narodne novine» broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Legrad („Službeni glasnik Korivničko - križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja
2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Legrad
za 2010.godinu
Članak 1.
Proračun Općine Legrad za 2010. godinu
(«Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije»
broj 19/09. i 15/10) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHOD POSLOVANJA
PRIHOD OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU
NEFINACIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK
B) RAČUN FININCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE
C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA /VIŠAK/ MANJAK
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA
RAZLIKA – OSTVARENI MANJAK
Broj 6 - Stranica 650
Plan za
2010.
Izvršenje za
I-XII 2010.
Indeks
12.782.741,10
7.432.522,26
58,14%
435.000,00
4.283.520,31
377.227,31
3.754.401,07
86,72%
87,65%
7.136.334,50
+ 1.797.886,29
6.510.606,31
-2.455.257,81
91,23%
0
0
0
32.200,00
- 32.200,00
32.200,00
-32.200,00
100,00%
- 2.322.668,53
+ 1.765.686,29
- 556.982,24
- 2.322.668,53
-2.487.457,81
- 4.810.126,34
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:
I. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A) PRIHODI I PRIMICI
Račun iz
OPIS
račun. plana
Plan za
2010.
Ostvareno
I – XII 2010.
Indeks
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7)
13.217.741,10
7.809.749,57
59,09%
6
PRIHODI POSLOVANJA
12.782.741,10
7.432.522,26
58,14 %
61
611
613
614
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez na imovinu
Porez na robu i usluge
1.603.000,00
1.300.000,00
250.000,00
53.000,00
1.502.275,05
1.220.603,72
225.754,65
55.916,68
93,72%
93,89%
90,30%
105,50%
63
633
634
Potpore
Potpore iz proračuna
Ostale potpore unutar opće države
9.819.141,10
962.806,60
8.856.334,50
4.935.115,60
291.273,60
4.643.842,00
50,26%
30,25%
52,44%
64
641
642
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
772.000,00
3.000,00
769.000,00
410.552,57
1.126,74
409.425,83
53,18%
37,56%
53,24%
65
651
652
Prihodi od prodaje roba i usluga
Administrativne upravne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
588.600,00
0
588.600,00
584.579,04
306,70
584.272,34
99,32%
0
99,26%
7
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
435.000,00
377.227,31
86,72%
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
435.000,00
377.227,31
86,72%
71
Stranica 651 - Broj 6
711
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Prihod od prodaje materijalne imovineprirodna bogatstva
1. lipnja 2011.
435.000,00
377.227,31
86,72%
Plan za
2010.
Ostvareno
I – XII 2010.
Indeks
4.283.520,31
3.754.401,07
87,65
397.276,00
333.000,00
7.000,00
57.276,00
395.466,54
331.454,77
7.000,00
57.011,77
99,54
99,54
100,00
99,54
2.186.103,88
23.500,00
303.200,00
1.697.877,04
161.526,84
1.917.402,78
21.015,84
297.635, 34
1.459.729,51
139.022,09
87,71
89,43
85,97
85,97
86,07
728.571,73
728.571,73
719.781,14
719.781,14
98,79
98,79
B) RASHODI I IZDACI
Račun iz
račun.plana
OPIS
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)
3
RASHODI POSLOVANJA
31
311
312
313
Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
32
321
322
323
329
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
343
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
35
352
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima
62.000,00
62.000,00
60.955,60
60.955,60
98,32
98,32
37
372
Naknade građanima i kućanstvima
Ostale naknade građ.i kućanstvima u novcu
440.150,00
440.150,00
431.467,63
431.467,63
98,03
98,03
38
381
382
385
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Izvanredni rashodi
469.418,70
308.500,00
141.734,00
19.184,70
229.327,38
188.408,68
21.734,00
19.184,70
48,85
61,07
15,33
100,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
7.136.334,50
6.510.606,31
91,23
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Materijalna imovina- prirodna bogatstva
6.956.334,50
6.956.334,50
6.483.654,13
6.483.654,13
93,20
93,20
180.000,00
30.000,00
150.000,00
26.952,18
22.456,53
4.495,65
14,97
74,86
3,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATU ZAJMOVA
32.200,00
32.200,00
100,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgov.društva
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
100,00
100,00
41
411
42
421
422
5
53
532
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 652
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i
projektima (funkcijska klasifikacija) je sljedeće:
Račun iz
RASHODI I IZDACI
račun. plana
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Plan za
2010.
11.452.054,81
Izvršenje
I – XII 2010.
10.297.207,38
8.109.967,83
7.526.042,36
Funkcijska klasifikacija 01- Opće javne usluge
Program – Redovna djelatnost
0111- Izvršna i zakonodavna tijela
114.086,83
112.347,28
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
114.086,83
114.086,83
114.086,83
112.347,28
112.347,28
112.347,28
Funkcijska klasifikacija 01- Opće javne usluge
Program – Ostala djelatnost
0133- Ostale opće usluge
100.124,71
76.017,35
3
32
329
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.124,71
37.940,01
37.940,01
76.017,35
22.106,66
22.106,66
37
372
Naknade građ.i kućanstvima iz Proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna
35.000,00
35.000,00
30.725,99
30.725,99
38
381
385
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Nepredviđeni rashodi – proračunska zaliha
27.184,70
8.000,00
19.184,70
23.184,70
4.000,00
19.184,70
7.242.534,50
6.750.140,65
254.000,00
254.000,00
254.000,00
234.286,52
234.286,52
234.286,52
6.956.334,50
6.483.654,13
6.956.334,50
6.956.334,50
6.483.654,13
6.483.654,13
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
RAZDJEL 1 - OPĆINSKO VIJEĆE I
OPĆINSKI NAČELNIK
3
32
329
Funkcijska klasifikacija 01- Opće javne usluge
Program – Ostala djelatnost
0160- Opće javne usluge koje nisu drugdje
svrstane
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
4
41
411
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
5
53
532
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
Stranica 653 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Funkcijska klasifikacija 04 – Ekonomski poslovi
Program – Poljoprivreda
0421- Poljoprivreda
62.000,00
60.955,60
3
35
352
62.000,00
62.000,00
62.000,00
60.955,60
60.955,60
60.955,60
Funkcijska klasifikacija 06- Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – Opskrba vodom
0630 – Opskrba vodom
456.221,79
453.341,19
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
456.221,79
446.221,79
446.221,79
453.341,19
442.881,22
442.881,22
34
343
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
10.000,00
10.000,00
10.459,97
10.459,97
Funkcijska klasifikacija 06- Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – Upravljanje objektima u vlas.Općine
066- Rashodi vezani za stanov. i kom.pogodnosti
135.000,00
73.240,29
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
120.000,00
120.000,00
120.000,00
73.240,29
73.240,29
73.240,29
4
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
15.000,00
0
15.000,00
15.000,00
0
0
1.402.547,73
1.350.409,07
Funkcijska klasifikacija 01- Opće javne usluge
Program – Redovna djelatnost
0111- Administrativno, stručno i tehn.osoblje
1.402.547,73
1.350.409,07
3
31
311
312
313
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali nanavedeni rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
1.397.547,73
397.276,00
333.000,00
7.000,00
57.276,00
1.345.913,42
395.466,54
331.454,77
7.000,00
57.011,77
32
321
322
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
281.700,00
23.500,00
141.700,00
241.125,71
21.015,84
140.925,58
323
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
97.000,00
9.500,00
75.616,14
3.568,15
34
343
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
718.571,73
718.571,73
709.321,17
709.321,17
4
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedne
dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
5.000,00
4.495,65
5.000,00
5.000,00
4.495,65
4.495,65
958.984,00
662.665,39
422
Rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije poljoprivrednicima
RAZDJEL 2 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
422
RAZDJEL 3 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 654
Funkcijska klasifikacija 03- Javni red i sigurnost
Program – Zaštita od požara
032- Dobrovoljne vatrogasne udruge
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
140.000,00
140.000,00
15.000,00
15.000,00
58.663,91
58.663,91
13.663,91
13.663,91
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije
125.000,00
85.000,00
40.000,00
45.000,00
45.000,00
0
14.790,00
14.790,00
14.790,00
14.790,00
0
0
0
0
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
147.500,00
111.600,00
147.500,00
147.500,00
147.500,00
111.600,00
111.600,00
111.600,00
146.734,00
40.062,68
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
146.734,00
9.000,00
9.000,00
40.062,68
8.000,00
8.000,00
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije
137.734,00
36.000,00
101.734,00
32.062,68
10.328,68
21.734,00
365.000,00
326.307,16
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
305.000,00
5.000,00
5.000,00
303.850,63
3.850,63
3.850,63
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Ostale naknade građanima i kućan.iz Proračuna
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
60.000,00
22.456,53
60.000,00
22.456,53
Funkcijska klasifikacija 022- Zaštita i spašavanje
Program – Zaštita i spašavanje stanovništva
i materijalnih dobara
0220 -Civilna zaštita
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Intelektualne i osobne usluge
Funkcijska klasifikacija 04- Ekonomski poslovi
Program – Turizam
0473 – Turizam
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Intelektualne i osobne usluge
Funkcijska klasifikacija 08 – Rekreacija, kultura i religija
Program – Javne potrebe u sportu
081 – Službe rekreacije i sporta
3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Funkcijska klasifikacija 08 - Rekreacija,
kultura i religija
Program – Javne potrebe u kulturi
082 - Djelatnost udruga u kulturi i razvoj kulturne
djelatnosti
Funkcijska klasifikacija 09- Obrazovanje
Program – Javne potrebe u predškolskon odgoju
091- Predškolski odgoj
4
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Stranica 655 - Broj 6
421
422
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Građevinski objekti
Postrojenje i oprema
30.000,00
30.000,00
22.456,53
0
Funkcijska klasifikacija 09- Obrazovanje
Program – Javne potrebe u školstvu
091- Osnovnoškolsko obrazovanje
26.380,00
18.860,00
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
26.380,00
1.380,00
1.380,00
18.860,00
1.380,00
1.380,00
38
381
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
25.000,00
25.000,00
17.480,00
17.480,00
Funkcijska klasifikacija 10 – Socijalna zaštita
Program – Javne potrebe u zdrastvu i socijalnoj skrbi
109- Aktivnosti socijalne zaštite
112.150,00
100.741,64
Rashodi poslovanja
Ostale naknade građanima i kućan.iz Proračuna
Ostale naknade građanim i kućan.iz Proračuna
112.150,00
105.150,00
105.150,00
100.741,64
100.741,64
100.741,64
3
37
372
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
7.000,00
7.000,00
0
0
980.555,25
758.090,56
65.000,00
41.630,20
65.000,00
65.000,00
65.000,00
41.630,20
41.630,20
41.630,20
Funkcijska klasifikacija 06-Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – Program održavanja komun.infrastrukture
064-Ulična rasvjeta
240.000,00
214.165,58
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
240.000,00
240.000,00
135.000,00
105.000,00
214.165,58
214.165,58
142.865,83
71.299,75
Funkcijska klasifikacija 06- Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program- Program komunalne infrastrukture
066- Komun. djelatnosti koje nisu drugdje svrst.
675.555,25
502.294,78
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Rashodi za usluge
575.555,25
575.555,25
1.500,00
574.055,25
502.294,78
502.294,78
180,02
502.114,76
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0
0
0
RAZDJEL 4 – KOMUNALNE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija 04 – Ekonomski poslovi
Program- Programi komunalne infrastrukture
045- Modernizacija cesta
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3
32
322
323
3
32
322
323
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imovine
422 Postrojenja i oprema
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Ostvareni manjak prihoda i primitaka u svoti
4.810.126,34 kuna podmirit će se iz prihoda i primitaka Općine Legrada u 2011.godini.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u „
Službenom glasniku Koprivničko–križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-2
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
5.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09.
i 49/11) i članka 31. Statuta Općine Legrad („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
na području Općine Legrad
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-1
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
4.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja
2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna
Općine Legrad za 2010. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
godine
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Legrad
za 2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2010. godine.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnom doprinosu na području
Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju
se uvjeti i način obračuna i plaćanja komunalnog doprinosa, visina komunalnog doprinosa, te uvjeti za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
−
područja zona u Općini,
−
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i po pojedinim zonama,
određena u kunama po m3 građevine,
−
način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
−
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa,
−
izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalnog
doprinosa.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
Broj 6 - Stranica 656
Članak 2.
Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine.
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena
su za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane
ceste, groblja i javnu rasvjetu.
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva gradnju novih, te rekonstrukciju i sanaciju postojećih uređaja i objekata komunalne infrastrukture.
Stranica 657 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 3.
−
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se: javne zelene površine, pješačke
staze, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja
igrališta, javne prometne površine i dijelovi javnih
cesta koje prolaze kroz naselja, kada se ti dijelovi ne
održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
−
−
Članak 4.
Pod nerazvrstanim cestama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se površine koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane u smislu posebnih zakona.
Članak 5.
Pod javnom rasvjetom u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se objekti i uređaji javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
II. zona obuhvaća građevinsko područje
Turističko-rekreacijskog
centra
„Šoderica“,
III. zona obuhvaća građevinska područja
naselja: Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali
Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i
Zablatje,
IV. zona obuhvaća građevinske čestice
izvan građevinskih područja.
IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA PO ZONAMA I PO VRSTI OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Članak 8.
Jedinična vrijednost po m3 građevine po pojedinoj zoni na području Općine utvrđuje se kako slijedi:
II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRI
NOSA
1. za I. zonu 10,00 kn/m3, od toga za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu
Članak 6.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
III. ZONE U OPĆINI ZA PLAĆANJE KOMUNAL
NOG DOPRINOSA
Članak 7.
Na području Općine utvrđuju se četiri zone za
plaćanje komunalnog doprinosa kako slijedi:
−
1. lipnja 2011.
I. zona obuhvaća izdvojena građevinska
područja poduzetničkih zona Općine Legrad – zona „Mali Pažut, zone „Vajkek“ i
1,50 kn/m3,
4,00 kn/m3,
0,50 kn/m3,
4,00 kn/m3.
2. za II. zonu 6,00 kn/m3, od toga za:
- javne površine
0,50 kn/m3,
- nerazvrstane ceste
3,00 kn/m3,
- groblja
0,50 kn/m3,
- javnu rasvjetu
2,00 kn/m3.
3. za III. zonu 3,00 kn/m3, od toga za:
- javne površine
0,50 kn/m3,
- nerazvrstane ceste
1,50 kn/m3,
- groblja
0,50 kn/m3,
- javnu rasvjetu
0,50 kn/m3.
4. za IV. zonu 2,50 kn/m3, od toga za:
- javne površine
0,50 kn/m3,
- nerazvrstane ceste
1,00 kn/m3,
- groblja
0,50 kn/m3,
- javnu rasvjetu
0,50 kn/m 3.
Članak 9.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ovisno o obujmu građevine i ovisno o namjeni građevine utvrđuje se množenjem s koeficijentima kako slijedi:
Obujam građevine
u m3
Koeficijent za
objekte poslovne namjene
Koeficijent za
objekte proizvodne namjene
Koeficijent za
objekte javne
namjene
0 – 2000
1,00
0,80
2001 – 10000
0,90
preko 10000
0,80
0,70
Koeficijent za
objekte za
odmor
(vikendice)
1,00
Koeficijent za
objekte stambene namjene
1,00
0,70
0,60
0,10
0,90
0,60
0,50
0,20
0,80
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
IV. NAČIN OBRAČUNA I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 10.
Komunalni doprinos obračunava se prema m3
građevine koja se gradi na građevnoj čestici.
Obujam građevine u svakom pojedinačnom
slučaju, utvrđuje se na temelju projektne dokumentacije koju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, koji
izdaje akt na temelju kojeg se može graditi ili akt kojim se legaliziraju izgrađeni objekti.
−
Broj 6 - Stranica 658
obvezu povrata razmjernog dijela sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava, ako Općina ne izvrši
svoju obvezu.
Članak 16.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa
iz članka 8. ove Odluke, koeficijenta iz članka 9. ove
Odluke i obujma građevine.
Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili u
najviše 12 mjesečnih rata.
Za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa
određuje se rok od 15 dana od dana donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa, o čemu odlučuje općinski načelnik Općine Legrad (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), na zahtjev obveznika
plaćanja komunalnog doprinosa.
U slučaju da je odobreno obročno plaćanje komunalnog doprinosa, obveznik je dužan uplatiti 1.
ratu u roku 8 dana od dana donošenja rješenja.
Članak 12.
Članak 17.
Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje
nove građevine ili kada se postojeća građevina nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.
Kada je rješenjem utvrđeno obročno plaćanje
komunalnog doprinosa obveznik je dužan dati bjanko
zadužnicu radi naplate cjelokupne tražbine Općine s
osnova komunalnog doprinosa.
Članak 13.
Članak 18.
Za otvorene bazene, otvorena igrališta ili druge
otvorene građevine, komunalni doprinos se obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu
je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražene u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za
obračun obujma po m3 građevine.
Potvrdu o izvršenoj obvezi plaćanja u skladu s
rješenjem, u svrhu dobivanja rješenja o uvjetima gradnje ili rješenja o izvedenom stanju, izdaje Jedinstveni upravni odjel nakon uplate cijelog iznosa ili uplate
prve rate u slučaju obročne otplate.
Članak 11.
V. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 14.
Komunalni doprinos plaća se na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se
pojedinačno za svakog obveznika u rokovima određenim Zakonom o općem upravnom postupku.
Članak 15.
Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno
sadrži:
−
iznos sredstava komunalnog doprinosa
koji je obveznik dužan platiti,
−
način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
−
prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
−
popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi u skladu s programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobađaju:
−
Općina,
−
trgovačka društva i ustanove kojima je Općina
osnivač ili većinski vlasnik,
−
vjerske zajednice kada grade objekte za obavljanje svoje djelatnosti,
−
udruge građana i neprofitne organizacije kada
grade objekte koje službe kulturi, športu i rekreaciji,
−
investitori koji grade građevine koje službe
obavljanju djelatnosti školstva, predškolskog
odgoja, zdravstva i socijalne skrbi, vatrogastva
i humanitarnih djelatnosti,
−
fizičke osobe s prebivalištem na području Općine koje grade nove ili dograđuju postojeću građevinu u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja,
pod uvjetom da u svojem vlasništvu nemaju
drugu kuću ili stan koji se može koristiti kao
stambeni prostor,
Stranica 659 - Broj 6
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja kada grade odgovarajuću
građevinu radi svojeg stambenog zbrinjavanja,
trgovačka društva i fizičke osobe koje grade ili
dograđuju proizvodne ili poslovne objekte za
obavljanje djelatnosti, s ciljem povećanja broja
zaposlenih, pod uvjetom da im je sjedište djelatnosti na području Općine,
fizičke osobe koje legaliziraju gospodarske građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
koje služe za smještaj domaćih životinja, poljoprivrednih proizvoda i opreme
Članak 20.
Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično
se oslobađaju:
−
fizičke osobe koje grade nove ili legaliziraju gospodarske građevine izgrađene
nakon 15. veljače 1968. godine, a koje
služe za smještaj domaćih životinja, poljoprivrednih proizvoda i opreme, uz uvjet
da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a ti objekti su im nužni u obavljanju
te djelatnosti, uz uvjet da im je mjesto
prebivališta na području Općine najmanje 10 godina.
Djelomično oslobođenje iz stavka 1. ovoga
članka odobrava se u iznosu 50 % od obračunatog
iznosa komunalnog doprinosa.
1. lipnja 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 363-01/11-01/07
URBROJ: 2137/10-11-1
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
6.
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09. i
49/11) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
na području Općine Legrad u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Legrad u 2010. godini.
Članak 21.
II.
Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa sukladno članku
19. i 20. ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel.
VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBOĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
Članak 22.
U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobođenja
od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 19. i 20.
ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata
i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove
Odluke, osigurat će se u proračunu Općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-3
Legrad, 19. svibnja 2011.
VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBE
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/01. i 7/04).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
7.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09. i
49/11) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Legrad u 2010. godini
I.
Broj 6 - Stranica 660
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-5
Legrad, 19. svibnja 2011.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Legrad u 2010. godini.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
9.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01, 8201, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja
2011. donijelo je
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Legrad u 2010. godini
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
I.
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-4
Legrad, 19. svibnja 2011.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Legrad
u 2010. godini.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
II.
8.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj
47/90, 27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na
24. sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na
području Općine Legrad u 2010. godini
I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-6
Legrad, 19. svibnja 2011.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2010.
godini.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
II.
10.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
Na temelju članka 76. Zakona o športu
("Narodne novine" broj 71/06, 150/08. i 124/10) i
članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19.
svibnja 2011. donijelo je
Stranica 661 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu na
području Općine Legrad u 2010. godini
KLASA: 400-05/-11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-8
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u športu na području Općine Legrad u 2010.
godini.
II.
12.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Legrad
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24.
sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća udruga građana
o utrošenim sredstvima iz Proračuna
Općine Legrad u 2010. godini
III.
I.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
1. lipnja 2011.
Usvajaju se izvješća udruga građana koje imaju sjedište na području Općine Legrad o utrošenim
financijskim sredstvima iz Proračuna Općine Legrad
u 2010. godini.
II.
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-7
Legrad, 19. svibnja 2011.
Izvješća iz točke I. ovog Zaključka njegov su
sastavni dio i nalaze se u prilogu.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
11.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Legrad
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24.
sjednici održanoj 19. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća za odjeljenje
predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Legrad
u 2010. godini
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-9
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
I.
Usvaja se Financijsko izvješće za odjeljenje
predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Legrad u
2010. godini.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
13.
Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) i članka
31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 24. sjednici održanoj 19. svibnja
2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjena i dopuna
Plana zaštite od požara
i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 662
I.
III.
Usvajaju se izmjene i dopune Plana zaštite od
požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 4/03, 10/06, 14/07. i 6/09).
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
II.
Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad sastavni su dio
ovog Zaključka i nalaze se u prilogu.
KLASA: 214-01/11-01/01
URBROJ: 2137/10-11-4
Legrad, 19. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
4.
5.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13. travnja 2011.
donijelo je
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13. travnja 2011.
donijelo je
Odluka o izmjeni
Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2010.
godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2010. godine
l.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za
2010. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
.II.
Izvješće iz točke l. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA:022-05/11-01/02
URBROJ: 2137/17-11-2
Molve, 13. travnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Molve („ Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/10)( u daljnjem tekst:
Odluka) u članku 2. stavku 1. u tablici riječi
„STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO“ zamijenjuju se riječima „VIŠI REFERENT
ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 120-01/10-01/05
URBROJ: 2137/17-11-3
Molve,13.travnja 2011.
PREDSJENIK:
Marijan Jaković, v.r.
Stranica 663 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
6.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) i
članka 31. Statuta Općine Molve (''Službeni glasnik
Koprivničko – križevačke županije'' broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13.
travnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Molve
I. OPĆE ODREDBE
1. lipnja 2011.
- poslove pripreme prijedloga akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine i to: zakupa i prodaje nekretnina, prijedloga ugovora o zakupu i prodaji
nekretnina (stanova, poslovnih prostora, objekata i
zemljišta),
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade prijedloga i izvršavanja proračuna
Općine te izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, osim razreza i naplate prihoda od općinskih poreza povjerenih Poreznoj upravi, obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, vođenje evidencija o imovini Općine,
Članak 1.
Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Molve (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), te druga pitanja značajna za
njegov rad.
II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Molve (u
daljnjem tekstu: Općina) kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:
- poslove koji se odnose na društvene djelatnosti:
kulturu, tehničku kulturu i šport, briga i odgoj djece
predškolske dobi, osnovno školstvo, socijalnu skrb,
zdravstvo i djelatnost udruga građana,
- poslove koji se odnose na djelatnost komunalnog
gospodarstva: izrada prijedloga programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izrada
prijedloga programa izgradnje komunalne infrastrukture, rješavanje upravnih poslova iz djelatnosti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,
programi održavanja i izgradnje drugih objekata kojih
je vlasnik ili investitor Općina,
- poslove iz djelatnosti prostornog uređenja i zaštite
okoliša: izrada prijedloga izviješća o stanju u prostoru, izrada prijedloga programa za unapređenje stanja
u prostoru, obavljanje poslova vezanih uz donošenje
prostornog plana uređenja Općine i provedbe postupka javne rasprave, izrada prijedloga programa zaštite
okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
- opće poslove: opće i kadrovske poslove, vođenje
evidencija iz djelatnosti rada i radnih odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
osiguravanje tehničkih uvjeta za rad u Jedinstvenom
upravnom odjelu (održavanje čistoće, grijanja i slično
u prostorijama Općine), nabava opreme i investicijsko
održavanje, poslovi prijama i otpreme pošte, vođenje
uredskog poslovanja, urudžbenog zapisnika, poslovi
arhive, poslovi javne nabave radova, roba i usluga,
- poslove pripreme materijala za održavanje sjednica
Općinskog vijeća Općine Molve (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće), radnih tijela Općinskog vijeća, praćenje rada na sjednicama, izrada zapisnika i akata
koje donosi Općinsko vijeće i radna tijela Općinskoga
vijeća, te općinski načelnik Općine Molve (u daljnjem
tekstu: općinski načelnik), priprema i dostava donijetih akata za objavu,
- pružanje stručne pomoći predsjedniku Općinskog
vijeća i općinskom načelniku,
- davanje pravnih i stručnih mišljenja u vezi s radom
Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- druge poslove koje odredi Općinsko vijeće i općinski
načelnik iz djelokruga rada Općine.
III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA JEDINSTVENIM
UPRAVNIM ODJELOM
Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja
Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji donosi općinski načelnik.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 664
Članak 4.
Članka 8.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik. Upravne i stručne poslove u
Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici,
a pomoćne i prateće poslove obavljaju namještenici.
Općinski načelnik godišnjim planom prijama
u službu utvrđuje popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, te planira zapošljavanje
potrebnog broja službenika i namještenika na slobodna radna mjesta.
Članak 5.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela, kao i za izvršavanje zadaća i poslova iz njegova djelokruga.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine o stručnom usavršavanju službenika u tijeku službe, brine
o funkcioniranju Jedinstvenog upravnog odjela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Općine.
Članak 6.
Općinski načelnik može razriješiti dužnosti
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u sljedećim
slučajevima:
1. kada pročelnik to sam zatraži,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim
aktima Općinskog vijeća ili općinskog načelnika ili
neosnovano ne izvršava odluke Općinskog vijeća
ili općinskog načelnika ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim
radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje
mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.
Ukoliko pročelnik bude razriješen iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka rasporedit će se na
drugo slobodno radno mjesto za koje ispunjava stručne uvjete.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu
izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, izvješća i
analiza, te druge radne materijale za potrebe Općinskog vijeća, općinskog načelnika, radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu
neposredno izvršava i nadzire izvršavanje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za
poboljšanje stanja u pojedinim djelatnostima iz samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su
mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug
rada.
IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
Članak 9.
Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad
Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
obavljanju poslova iz svojeg samoupravnog djelokruga i za svoj rad odgovoran je općinskom načelniku i
Općinskom vijeću za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.
Plaće službenika i namještenika uređuju se
posebnim aktima u skladu sa zakonom.
Ostala prava i obveze iz rada i na osnovi rada službenika i namještenika uređuju se Kolektivnim
ugovorom kojeg, po pribavljenoj suglasnosti Općinskog vijeća potpisuje općinski načelnik s odgovarajućim sindikatom.
Do zaključenja Kolektivnog ugovora iz stavka
4. ovoga članka, službenici i namještenici ostvaruju
svoja prava na način i po mjerilima i kriterijima po
kojima ta prava ostvaruju državni službenici i namještenici.
V. SREDSTVA ZA RAD
Članak 10.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Molve, na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsegu poslova i zadataka.
VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine
Molve (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 14/03).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
Stranica 665 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
KLASA: 021-01/11-01/04
URBROJ: 2137/17-11-1
Molve, 13. travnja 2011.
1. lipnja 2011.
l.
Predsjednik:
Marijan Jaković
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2010. godine.
II.
7.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/99, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće
Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13. travnja
2011. donijelo je
Izvješće iz točke l. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini
l.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini.
II.
Izvješće iz točke l. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 363-02/09-01/33
URBROJ: 2137/17-11-2
Molve, 13. travnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
8.
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13. travnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Molve za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
KLASA: 361-02/11-01/02
URBROJ: 2137/17-11-2
Molve, 13. travnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
9.
Na temelju članka 30 stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/99, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće
Općine Molve na 37. sjednici održanoj 13. travnja
2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2010. godini
l.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2010. godini.
II.
Izvješće iz točke l. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
KLASA: 361-02/10-01/08
URBROJ: 2137/17-11-3
Molve, 13. travnja 2011.
Broj 6 - Stranica 666
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
II.
17.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08) i članka 28. Statuta
Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 12. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2010. godinu
za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2010. godine.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov
je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 400-06/11-01/02
URBROJ: 2137/24-11-2
Podravske Sesvete, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak, v. r.
OPĆINA SOKOLOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Općine Sokolovac na 16. sjednici održanoj 31. svibnja 2011. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Sokolovac za 2010.
godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Sokolovac za 2010. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 20/09. i 15/10) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:
PLANIRANO
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B) RAČUN FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
OSTVARENO
INDEKS
3.032.000,00
0,00
2.679.300,00
320.500,00
32.200,00
3.048.544,55
0,00
2.606.788,28
319.892,59
32.200,00
100,55
97,29
99,81
100,00
32.200,00
-32.200,00
32.200,00
-32.200,00
100,00
100,00
0,00
89.663,68
-
Stranica 667 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
OSTVARENO
INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih
prava
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
Porezi na imovinu
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Potpore
Potpore iz proračuna
Tekuće potpore iz proračuna
Kapitalne potpore iz proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
3.032.000,00
3.032.000,00
1.515.000,00
1.452.000,00
1.600.000,00
110.000,00
2.000,00
3.048.544,55
3.048.544,55
1.429.680,28
1.365.657,14
1.531.468,89
127.842,32
1.939,80
100,55
100,55
94,37
94,05
95,72
116,22
96,99
- 260.000,00
- 295.593,87
113,69
46.000,00
46.000,00
17.000,00
10.000,00
7.000,00
407.000,00
407.000,00
103.000,00
304.000,00
613.000,00
4.000,00
4.000,00
609.000,00
9.000,00
20.000,00
580.000,00
457.000,00
47.741,99
47.741,99
16.281,15
9.078,43
7.202,72
404.383,57
404.383,57
101.378,02
303.005,55
724.212,25
2.897,21
2.897,21
721.315,04
5.295,84
10.700,00
705.319,20
457.128,45
103,79
103,79
95,77
90,78
102,90
99,36
99,36
98,43
99,67
118,14
72,43
72,43
118,44
58,84
53,50
121,61
100,03
651
6512
652
6522
6523
Administrativne (upravne) pristojbe
"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi vodoprivrede
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
50.000,00
50.000,00
407.000,00
30.000,00
8.000,00
43.550,00
43.550,00
413.578,45
30.211,02
8.053,45
87,10
87,10
101,62
100,70
100,67
6524
Doprinosi za šume
363.000,00
362.519,20
99,87
6526
66
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće
države
Kapitalne donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Zemljište
6.000,00
40.000,00
12.794,78
33.140,00
213,25
82,85
40.000,00
33.140,00
82,85
40.000,00
0,00
0,00
33.140,00
0,00
0,00
82,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
61
611
6111
6112
6113
6117
613
6134
614
6142
6145
63
633
6331
6332
64
641
6413
642
6421
6422
6423
65
663
6632
7
71
711
7111
1. lipnja 2011.
BROJ
KONTA
3
31
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
329
3291
3293
3294
3299
34
343
3431
3433
3434
35
352
3523
36
363
3631
37
372
3721
3722
38
381
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 668
VRSTA RASHODA / IZDATKA
PLANIRANO
OSTVARENO
INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog
sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima
Potpore
Potpore unutar opće države
Tekuće potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
3.032.000,00
2.679.300,00
375.200,00
300.000,00
298.000,00
2.000,00
23.000,00
23.000,00
52.200,00
47.000,00
5.200,00
1.059.600,00
74.700,00
4.000,00
2.958.880,87
2.606.788,28
374.105,32
299.566,82
297.773,13
1.793,69
22.658,86
22.658,86
51.879,64
46.751,99
5.127,65
1.035.237,65
72.982,20
3.133,20
97,59
97,29
99,71
99,86
99,92
89,68
98,52
98,52
99,39
99,47
98,61
97,70
97,70
78,33
64.700,00
63.919,00
98,79
6.000,00
242.800,00
17.700,00
186.100,00
37.000,00
2.000,00
461.600,00
14.500,00
294.600,00
7.000,00
35.000,00
70.000,00
40.500,00
280.500,00
5.930,00
234.729,17
15.062,18
180.932,00
36.858,18
1.876,81
462.508,40
13.711,85
295.724,41
7.822,80
34.658,29
70.645,05
39.946,00
265.017,88
98,83
96,68
85,10
97,22
99,62
93,84
100,20
94,56
100,38
111,75
99,02
100,92
98,63
94,48
248.000,00
233.637,57
94,21
16.000,00
2.500,00
14.000,00
28.000,00
28.000,00
13.000,00
1.000,00
14.000,00
280.000,00
15.227,30
2.462,88
13.690,13
21.507,72
21.507,72
11.856,91
163,61
9.487,20
267.705,00
95,17
98,52
97,79
76,81
76,81
91,21
16,36
67,77
95,61
280.000,00
267.705,00
95,61
280.000,00
267.705,00
95,61
36.500,00
36.500,00
36.500,00
33.690,05
33.690,05
33.690,05
92,30
92,30
92,30
260.500,00
249.627,23
95,83
260.500,00
249.627,23
95,83
40.000,00
220.500,00
639.500,00
242.500,00
40.000,00
209.627,23
624.915,31
242.428,00
100,00
95,07
97,72
99,97
Stranica 669 - Broj 6
3811
385
3851
386
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
421
4214
422
Tekuće donacije u novcu
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim
institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektor
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
3861
4
42
1. lipnja 2011.
242.500,00
15.000,00
15.000,00
382.000,00
242.428,00
1.235,23
1.235,23
381.252,08
99,97
8,23
8,23
99,80
382.000,00
381.252,08
99,80
320.500,00
319.892,59
99,81
320.500,00
319.892,59
99,81
319.000,00
319.000,00
1.500,00
318.392,60
318.392,60
1.499,99
99,81
99,81
100,00
1.500,00
1.499,99
100,00
PLANIRANO
OSTVARENO
INDEKS
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
100,00
100,00
100,00
32.200,00
32.200,00
100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATKA
5
53
532
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
5321
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija), programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
3.032.000,00
2.958.880,87
97,59
OPĆINA SOKOLOVAC
3.032.000,00
2.958.880,87
97,59
OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
439.700,00
410.796,40
93,43
REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
439.700,00
410.796,40
93,43
Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
439.700,00
410.796,40
93,43
Aktivnost
Redovna djelatnost Općinskog vijeća, Općinskog
A010100A
načelnika i njihovih radnih tijela
100001
336.700,00
307.796,40
91,42
3
32
323
3233
329
3291
3291
3293
3294
3299
34
343
3434
304.500,00
287.500,00
7.000,00
7.000,00
280.500,00
193.000,00
55.000,00
16.000,00
2.500,00
14.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
275.596,40
272.840,68
7.822,80
7.822,80
265.017,88
193.739,14
39.898,43
15.227,30
2.462,88
13.690,13
1.520,49
1.520,49
1.520,49
90,51
94,90
111,75
111,75
94,48
100,38
72,54
95,17
98,52
97,79
76,02
76,02
76,02
Razdjel
001
Glava
00101
Glavni
program
A01
Program
A010100
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge promidžbe i informiranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknada načelniku i predsjedniku OV
Naknade članovima OV i radnih tijela
Reprezentacija
Članarina Savezu općina
Izdaci za proslavu Dana Općine
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknada za uređenje voda
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 670
38
385
3851
5
Donacije i ostali rashodi
Izvanredni rashodi
Proračunska zaliha
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
15.000,00
15.000,00
15.000,00
32.200,00
1.235,23
1.235,23
1.235,23
32.200,00
8,23
8,23
8,23
100,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
32.200,00
32.200,00
100,00
32.200,00
32.200,00
100,00
532
5321
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
Dokapitalizacija "Glasa Podravine"
32.200,00
32.200,00
100,00
Aktivnost
Redovna djelatnost Vijeća srpske nacionalne maA010100A
njine Općine Sokolovac
100002
18.000,00
18.000,00
100,00
3
38
381
3811
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Aktivnost
Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Općine
A010100A
Sokolovac
100003
85.000,00
85.000,00
100,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
85.000,00
100,00
38
Donacije i ostali rashodi
85.000,00
85.000,00
100,00
381
3811
Tekuće donacije
Vatrogasna zajednica Općine
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
100,00
100,00
Aktivnost
A010100A Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
100004
0,00
0,00
0,00
3
38
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
Tekuće donacije
0,00
0,00
0,00
3811
Glava
00102
Civilna zaštita
0,00
0,00
0,00
2.592.300,00
2.548.084,47
98,29
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu VSNM
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni
program
A01
REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
581.700,00
565.932,12
97,29
Program
A010101
Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
581.700,00
565.932,12
97,29
Aktivnost
A010101A Administrativni poslovi
100001
524.200,00
510.685,93
97,42
3
31
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3212
524.200,00
338.700,00
269.000,00
267.000,00
2.000,00
23.000,00
23.000,00
46.700,00
42.000,00
4.700,00
159.500,00
65.000,00
4.000,00
32.000,00
23.000,00
510.685,93
337.670,16
268.478,82
266.685,13
1.793,69
22.658,86
22.658,86
46.532,48
41.933,35
4.599,13
153.028,54
63.285,20
3.133,20
31.758,00
22.464,00
97,42
99,70
99,81
99,88
89,68
98,52
98,52
99,64
99,84
97,85
95,94
97,36
78,33
99,24
97,67
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Naknade za prijevoz za rad na terenu
Stranica 671 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
3213
322
3221
3221
3221
3223
3225
323
3231
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za čišćenje
Energija
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona i pošte
6.000,00
46.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
28.000,00
2.000,00
48.500,00
14.500,00
5.930,00
41.602,66
6.234,76
5.564,50
1.563,92
26.362,67
1.876,81
48.140,68
13.711,85
98,83
90,44
77,93
92,74
78,20
94,15
93,84
99,26
94,56
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme
21.000,00
21.587,16
102,80
3237
34
343
3431
3433
3434
3434
3434
Čišćenje uredskih prostorija
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Sudske pristojbe
Sređivanje imovinsko-pravnih odnosa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
13.000,00
26.000,00
26.000,00
13.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00
12.841,67
19.987,23
19.987,23
11.856,91
163,61
0,00
3.075,00
4.891,71
98,78
76,87
76,87
91,21
16,36
0,00
61,50
81,53
Aktivnost
A010101A Održavanje općinskih zgrada
100002
56.000,00
53.746,20
95,98
3
32
322
56.000,00
56.000,00
22.000,00
53.746,20
53.746,20
22.517,31
95,98
95,98
102,35
22.000,00
22.517,31
102,35
34.000,00
34.000,00
31.228,89
31.228,89
91,85
91,85
1.500,00
1.499,99
100,00
1.500,00
1.499,99
100,00
1.500,00
1.499,99
100,00
1.500,00
1.500,00
1.499,99
1.499,99
100,00
100,00
1.546.600,00
1.532.302,74
99,08
877.600,00
875.560,09
99,77
Aktivnost
A020100A Održavanje javnih površina
100001
417.000,00
415.910,37
99,74
3
32
323
417.000,00
35.000,00
35.000,00
415.910,37
34.658,29
34.658,29
99,74
99,02
99,02
35.000,00
34.658,29
99,02
382.000,00
382.000,00
382.000,00
381.252,08
381.252,08
381.252,08
99,80
99,80
99,80
218.000,00
223.130,30
102,35
3224
323
3232
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Tekuće i investicijsko održavanje općinskih zgrada materijl
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kapitalni
projekt
Opremanje općinskih prostorija
A010101K
100001
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo42
vine
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
Glavni
program
A02
GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I
UREĐENJE PROSTORA
Program
A020100
Održavanje komunalne infrastrukture
3234
38
386
3861
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Komunalne usluge (odvoz otpada, dimnjačarska,
groblja)
Donacije i ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Modernizacija cesta
Aktivnost
A020100A Održavanje nerazvrstanih cesta
100002
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 672
3
Rashodi poslovanja
218.000,00
223.130,30
102,35
32
322
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
ceta
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta
218.000,00
15.000,00
223.130,30
14.340,87
102,35
95,61
15.000,00
14.340,87
95,61
203.000,00
203.000,00
208.789,43
208.789,43
102,85
102,85
Aktivnost
A020100A Održavanje groblja
100003
62.600,00
62.381,28
99,65
3
31
311
3111
313
3132
3133
32
321
3212
3212
322
3221
3223
323
62.600,00
36.500,00
31.000,00
31.000,00
5.500,00
5.000,00
500,00
26.100,00
9.700,00
4.700,00
5.000,00
4.800,00
1.700,00
3.100,00
11.600,00
62.381,28
36.435,16
31.088,00
31.088,00
5.347,16
4.818,64
528,52
25.946,12
9.697,00
4.719,00
4.978,00
4.815,66
1.699,00
3.116,66
11.433,46
99,65
99,82
100,28
100,28
97,22
96,37
105,70
99,41
99,97
100,40
99,56
100,33
99,94
100,54
98,56
11.600,00
11.433,46
98,56
Aktivnost
A020100A Održavanje javne rasvjete
100004
180.000,00
174.138,14
96,74
3
32
322
3223
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Javna rasvjeta
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (javna
rasvjeta)
180.000,00
180.000,00
155.000,00
155.000,00
25.000,00
174.138,14
174.138,14
151.452,67
151.452,67
22.685,47
96,74
96,74
97,71
97,71
90,74
25.000,00
22.685,47
90,74
Gradnja komunalne infrastrukture
319.000,00
318.392,60
99,81
Kapitalni
projekt
Izgradnja sekundarnog vodovoda
A020101K
100001
319.000,00
318.392,60
99,81
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Izgradnja sekundarnog vodovoda
319.000,00
318.392,60
99,81
319.000,00
318.392,60
99,81
319.000,00
319.000,00
318.392,60
318.392,60
99,81
99,81
Gospodarstvo
350.000,00
338.350,05
96,67
Aktivnost
A020102A Potpore poljoprivrednicima
100001
280.000,00
267.705,00
95,61
3
35
280.000,00
280.000,00
267.705,00
267.705,00
95,61
95,61
280.000,00
267.705,00
95,61
3224
323
3232
3232
3232
Program
A020101
42
421
4214
Program
A020102
352
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Naknade za prijevoz za rad na terenu
Rashodi za materijal i energiju
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Motorni benzin i dizel gorivo
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme
(kosilice)
Rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Stranica 673 - Broj 6
3523
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Umjetno osjemenjivanje goveda
1. lipnja 2011.
280.000,00
267.705,00
95,61
Aktivnost
A020102A Potpore kućanstvima - sistemska deratizacija
100002
70.000,00
70.645,05
100,92
3
32
323
3236
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Sistemska deratizacija
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.645,05
70.645,05
70.645,05
70.645,05
100,92
100,92
100,92
100,92
Glavni
program
A03
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
464.000,00
449.849,61
96,95
Program
A030101
Osnovno školstvo
28.000,00
26.762,58
95,58
28.000,00
26.762,58
95,58
Aktivnost Program Osnovne škole Sokolovac
A030101A (izvanškolske aktivnosti, natjecanja, školski
100001
list,...)
3
Rashodi poslovanja
28.000,00
26.762,58
95,58
32
323
3237
36
363
3631
Program
A030102
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ugovori o djelu - OŠ Sokolovac
Potpore
Potpore unutar opće države
Osnovno školstvo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
8.912,53
8.912,53
8.912,53
17.850,05
17.850,05
17.850,05
89,13
89,13
89,13
99,17
99,17
99,17
Predškolski odgoj
71.000,00
70.271,80
98,97
Aktivnost
Redovna djelatnost predškolskog odgoja u skloA030102A
pu OŠ Sokolovac
100001
36.000,00
34.031,80
94,53
3
32
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
36.000,00
17.500,00
34.031,80
18.191,80
94,53
103,95
323
Rashodi za usluge
17.500,00
18.191,80
103,95
3237
36
363
3631
Ugovori o djelu - predškolski odgoj
Potpore
Potpore unutar opće države
Predškolski odgoj
17.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.191,80
15.840,00
15.840,00
15.840,00
103,95
85,62
85,62
85,62
Aktivnost
Sufinanciranje predškolskog odgoja za polaznike
A030102A
vrtića
100002
35.000,00
36.240,00
103,54
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Sufinanciranje vrtića
35.000,00
36.240,00
103,54
35.000,00
36.240,00
103,54
35.000,00
36.240,00
103,54
35.000,00
36.240,00
103,54
Šport
90.000,00
89.990,00
99,99
90.000,00
89.990,00
99,99
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Športski klubovi
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
89.990,00
89.990,00
89.990,00
89.990,00
99,99
99,99
99,99
99,99
Kultura i tehnička kultura
48.500,00
48.438,00
99,87
37
372
3722
Program
A030103
Aktivnost
A030103A Redovna djelatnost športskih klubova
100001
3
38
381
3811
Program
A030104
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 674
Aktivnost
A030104A Sufinanciranje bibliobusa
100001
7.000,00
7.000,00
100,00
3
38
381
3811
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Aktivnost
A030104A Vjerske zajednice
100002
30.000,00
30.000,00
100,00
3
38
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100,00
100,00
381
Tekuće donacije
30.000,00
30.000,00
100,00
3811
Sakralni objekti
30.000,00
30.000,00
100,00
11.500,00
11.438,00
99,46
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Donacije udrugama
Ostale donacije
11.500,00
11.500,00
11.500,00
6.000,00
5.500,00
11.438,00
11.438,00
11.438,00
6.000,00
5.438,00
99,46
99,46
99,46
100,00
98,87
Socijalni program
226.500,00
214.387,23
94,65
Aktivnost
A030105A Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima
100001
54.000,00
53.200,00
98,52
3
54.000,00
53.200,00
98,52
54.000,00
53.200,00
98,52
54.000,00
53.200,00
98,52
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Sufinanciranje Bibliobusa
Aktivnost
A030104A Redovna djelatnost udruga
100003
3
38
381
3811
3811
Program
A030105
37
372
3722
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Podmirenje troškova ogrjeva
54.000,00
53.200,00
98,52
Aktivnost
A030105A Pomoći obiteljima u novcu i naravi
100002
172.500,00
161.187,23
93,44
3
172.500,00
161.187,23
93,44
171.500,00
160.187,23
93,40
171.500,00
160.187,23
93,40
40.000,00
25.000,00
12.000,00
28.500,00
56.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
25.683,00
11.778,40
27.092,23
45.633,00
10.000,60
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
102,73
98,15
95,06
81,49
100,01
100,00
100,00
100,00
37
372
3721
3722
3722
3722
3722
3722
38
381
3811
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Pomoć obiteljima za rođenje djeteta
Prehrana učenika
Ukop socijalnih slučajeva
Pomoć obiteljima
Darovi djeci
Sufinanciranje troškova gerontodomaćice
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Gradsko društvo Crvenog križa
Stranica 675 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna su sljedeći financijski izvještaji:
1.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, obrazac PR-RAS
2.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2010. godine, obrazac RAS-funkcijski
3.
Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine, obrazac BIL
4.
Promjene u vrijednosti imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, obrazac P-VRIO
5.
Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, obrazac NT
6.
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2010. godine, obrazac Obveze
7.
Bilješke uz financijske izvještaje.
Članak 5.
Ostvareni višak prihoda i primitaka u svoti 89.663,68
kuna koristit će se za pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja.
1. lipnja 2011.
KLASA: 400-05/11-01/02
URBROJ: 2137/14-11-1
Sokolovac, 31. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v.r.
11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sokolovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na
16. sjednici održanoj 31. svibnja 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji
Općine Sokolovac za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Sokolovac za 2010. godinu, Državnog
ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, KLASA: 041-01/11-02/5, URBROJ: 613-08-11-6 od 6.
travnja 2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 6.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 041-01/11-01/03
URBROJ: 2137/14-11-2
Sokolovac, 31. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v.r.
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 676
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/09) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 15. sjednici održanoj 30. svibnja 2011. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Sveti Ivan Žabno za 2011. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Sveti Ivan Žabno za 2011.
godinu ( "Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 18//10),(u daljnjem tekstu Proračun),
članak 1. mijenja se i glasi :
"Proračun Općine Sveti Ivan Žabno za 2011.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
Plan 2011.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan za
2011.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika-manjak
5.901.640,16
343.359,84
5.010.717,60
1.439.282,40
-200.000,00
-8.000,00
8.000,00
171.440,63
-171.440,63
5.893.640,16
356.359,84
5.182.158,23
1.267.841,77
-200.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
200.000,00
200.000,00
Neto zaduživanje/financiranje
200.000,00
200.000,00
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA
Preneseni višak/ manjak iz protekle godine
Višak / manjak prihoda koji se
prenosi u sljedeće razdoblje
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
‘’Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja za 2011. godinu
povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJ
POZICIJA KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak od nesaP0001
611
mostalnog rada i drugih samt
P0002
613
Porez na kuće za odmor
P0003
613
Porez na korištenje javnih površina
PROMJENA
PLANIRANO IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
6.450.000,00
0,00
0,00 6.450.000,00
6.450.000,00
0,00
0,00 6.450.000,00
2.848.432,00 -124.553,40 -4,37 2.723.878,60
2.848.432,00 -124.553,40 -4,37 2.723.878,60
2.625.432,00 -124.553,40 -4,74 2.500.878,60
2.150.000,00 -124.553,40
14.232,00
0,00
4.000,00
0,00
-5,79 2.025.446,60
0,00
14.232,00
0,00
4.000,00
Stranica 677 - Broj 6
P0004
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
613 Porez na promet nekretnina
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih
P0005
614 pića
P0006
614 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
64 Prihodi od imovine
P0007
642 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
Prihodi od administrativnih pristojbi i po po65 sebnim propisima
P0008
651 Prihod od prodaje državnih biljega
Izvor VLASTITI PRIHODI
6
Prihodi poslovanja
64 Prihodi od imovine
P0009
641 Kamate na depozite po viđenju
P0010
641 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
P0011
642 Prihodi od zakupa nekretnina - stan Senković
P0012
642 Prihodi od zakupa nekretnina - stan Palatinuš
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0013
642 naj. Hosni
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0014
642 naj. Erste
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0015
642 naj. Špar
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0016
642 naj. Aktual
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0017
642 Andriana
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0018
642 Draganić
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0019
642 Poljocenta
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov. P0020
642 Jokić B
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imov . P0021
642 Bafčari
P0022
642 Ostali prihodi-Hosni Compitel - struja
P0023
642 Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od administrativnih pristojbi i po po65 sebnim propisima
P0024
652 Ostali nespomenuti prihodi-prihod sajma
Ostali nesp. prihodi - prenamjena polj. zemlj. u
P0025
652 građevinsko
66 Ostali prihodi
P0052
663 Tekuće donacije od fizičkih osoba
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
71 imovine
P0026
711 Poljoprivredno zemljište
P0027
711 Građevinsko zemljište
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
72 imovine
P0028
721 Ostali stambeni objekti-prodaja stanova
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
6
Prihodi poslovanja
64 Prihodi od imovine
P0053
642 Naknada za koncesije
Prihodi od administrativnih pristojbi i po po65 sebnim propisima
1. lipnja 2011.
290.000,00
0,00
0,00
290.000,00
80.000,00
87.200,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
87.200,00
220.000,00
220.000,00
3.000,00
3.000,00
249.412,00
249.412,00
234.012,00
2.000,00
20.000,00
5.292,00
7.200,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,14
0,00
25,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
254.412,00
254.412,00
239.012,00
2.000,00
25.000,00
5.292,00
7.200,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
34.920,00
0,00
0,00
34.920,00
18.060,00
0,00
0,00
18.060,00
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
15.600,00
0,00
0,00
15.600,00
45.600,00
0,00
0,00
45.600,00
42.120,00
0,00
0,00
42.120,00
3.720,00
1.500,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.720,00
1.500,00
11.000,00
15.400,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
15.000,00
400,00
0,00
0,00
348.359,84
348.359,84
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
2,30
2,30
400,00
0,00
0,00
356.359,84
356.359,84
328.359,84
298.359,84
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328.359,84
298.359,84
30.000,00
20.000,00
8.000,00
20.000,00
8.000,00
951.256,16 45.150,00
951.256,16 45.150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
40,00
40,00
4,75
4,75
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
996.406,16
996.406,16
150,00
150,00
4,79
985.256,16
940.256,16
45.000,00
1. lipnja 2011.
P0029
P0030
P0031
P0032
P0033
P0034
P0035
P0036
P0037
P0038
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
652 Prihodi vodoprivrede-vodni doprinos
3.000,00
652 Doprinosi za šume
75.000,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-cesta Čvr.-Ervišci
70.650,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-cesta Cep-Čvrs.
18.950,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-cesta Škrinjari
15.100,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-Cirkvena-Duga
22.100,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-Cirkvena-Varoška
4.700,00
653 Komunalni doprinosi
15.000,00
653 Komunalne naknade
702.756,16
653 Nahnada za priključak na vodovod
13.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
11.000,00
P0039
681 Naplaćeni troškovi prisilne naplate
11.000,00
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.852.540,00
6
Prihodi poslovanja
1.852.540,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subje63 kata unutar opće države
1.852.540,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Min. kulP0040
633 ture
10.000,00
Tekuće pomoći iz drž. pror.-Ministarsvo znanosti
P0041
633 i obr.
14.640,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-tek.
P0042
633 izdaci i drvarina
39.900,00
P0043
633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-izbori
58.000,00
P0044
633 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
300.000,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
P0045
634 HV-vodovod
100.000,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih koris.P0046
634 HV-kanalizacija
250.000,00
Kapitalne pomoći od izvanproračnunskih koris.P0047
634 Fond- smetište
380.000,00
P0048
634 Ministarstvo regionalnog razvoja
400.000,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih koris.
100.000,00
P0049
634 Fond - javna rasvjeta
P0050 634 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih koris- 200.000,00
nika MIP-Mjera 301
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-POZAJMICA 200.000,00
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00
84
Primici od zaduživanja 200.000,00
P0051 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u jav- 200.000,00
nom sektoru -kratkoročni
Članak 3.
Broj 6 - Stranica 678
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.403,40
66.403,40
0,00
3.000,00
60,00 120.000,00
0,00
70.650,00
0,00
18.950,00
0,00
15.100,00
0,00
22.100,00
0,00
4.700,00
0,00
15.000,00
0,00 702.756,16
0,00
13.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
3,58 1.918.943,40
3,58 1.918.943,40
66.403,40
3,58 1.918.943,40
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
14.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.900,00
58.000,00
300.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
400.000,00
66.403,40
66,40
0,00
0,00
166.403,40
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Članak 3. mijenja se i glasi:
" Ukupni rashodi i izdaci u svoti 6.450.000,00 kn iskazani u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:
BROJ
PROMJENA
POZICIJA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI
6.450.000,00
0,00
0,00
6.450.000,00
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
141.500,00
0,00
0,00
141.500,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE
141.500,00
0,00
0,00
141.500,00
PROGRAM A01 1000 FINANCIRANJE REDOVNE
DJELATNOSTI
141.500,00
0,00
0,00
141.500,00
AKTIVNOST A01 1000 A100001 MATERIJALNI
RASHODI
124.500,00
0,00
0,00
124.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
124.500,00
0,00
0,00
124.500,00
Stranica 679 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
R0047 329
tijela i upr. odbora
R0049 329
Naknada Stjepan Palatinuš
R0053 329
Reprezentacija
Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i
R0058 329
slično)
Aktivnost A01 1000 A100002 POLITIČKE STRANKE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075 381
Tekuće donacije političkim strankama
Aktivnost A01 1000 A100003 SPONZORSTVA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0068 381
Tekuće donacije - Pokroviteljstva
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE
PROGRAM A01 1000 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
AKTIVNOST A01 1000 A100001 MATERIJALNI RASHODI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0048 329
Nak. član. pred. i izvršnih tijela-Izbori
34
Financijski rashodi
R0138 343
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
Aktivnost A01 1000 A100004 RASHODI ZA ZAPOSLENE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0001 311
Plaće za zaposlene-neto-JUO
R0003 311
Doprinosi za MIO-JUO
R0004 311
Porez i prirez
R0005 311
Plaća bruto- Općinski načelnik
R0006 312
Regres za godišnji odmor
R0009 312
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
R0010 313
Dop. na plaću zdravstvo-načelnik
R0011 313
Dop- za obv. zdrav. osiguranje-JUO
R0012 313
Doprinosi za zapošljavanje-JUO
R0013 313
Dopr. za zapošlj. - načelnik
Aktivnost A01 1000 A100005 MATERIJALNI RASHODI I
RASHODI ZA USLUGE
1. lipnja 2011.
124.500,00
124.500,00
124.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.500,00
124.500,00
124.500,00
52.000,00
34.500,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
34.500,00
35.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
6.308.500,00
0,00
1.296.961,30 -18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,39
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.308.500,00
1.278.961,30
1.296.961,30 -18.000,00
58.000,00 22.000,00
58.000,00 22.000,00
-1,39
37,93
37,93
1.278.961,30
80.000,00
80.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
662.100,00
662.100,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
37,93
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
58.000,00
58.000,00
22.000,00
22.000,00
662.100,00
662.100,00
662.100,00
662.100,00
662.100,00
290.000,00
77.000,00
25.000,00
157.000,00
8.750,00
8.750,00
23.550,00
59.000,00
9.600,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.100,00
662.100,00
662.100,00
290.000,00
77.000,00
25.000,00
157.000,00
8.750,00
8.750,00
23.550,00
59.000,00
9.600,00
3.450,00
521.861,30 -40.000,00
-7,66
481.861,30
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0014 321 Dnevnice za službeni put u zemlji
Naknade za prijevoz na službenom putu u
R0015 321 zemlji
R0016 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla
R0019 321 Seminari, savjetovanja i simpoziji
R0020 322 Uredski materijal
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjiR0021 322 ge i ostalo)
R0022 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
R0024 322 Plin
R0025 322 Motorni benzin i dizel gorivo
Tekuće održavanje (fotokopirni ap. kompjuR0026 322 tori)
R0027 322 Sitni inventar
R0028 323 Usluge telefona, telefaksa
R0029 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R0032 323 postrojenja i opr.
R0033 323 Usluge tek. i inv. održ. računala
R0034 323 Tisak
R0040 323 Ugovori o djelu
R0042 323 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Usluge ažuriranja rač. programa-održavanje
R0044 323 programa
R0045 323 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
R0046 323 Ostale nespomenute usluge poslovanja
R0050 329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava
R0051 329 Premije osiguranja ostale imovine
R0052 329 Premije osiguranja zaposlenih
R0054 329 Tuzemne članarine
R0055 329 Tuzemne članarine HRT pretplata
R0057 329 Javnobilježničke pristojbe
R0060 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
R0061 343 Usluge banaka
R0062 343 Usluge platnog prometa
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE
USLUGE
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0038 323 Dimnjačarske i ekološke usluge
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI
PROMET
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
Broj 6 - Stranica 680
521.861,30 -40.000,00
-7,66
481.861,30
382.360,00 10.000,00
382.360,00 10.000,00
369.060,00 10.000,00
7.000,00
0,00
2,62
2,62
2,71
0,00
392.360,00
392.360,00
379.060,00
7.000,00
5.000,00
55.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
55.000,00
5.000,00
25.000,00
8.000,00
3.500,00
55.000,00
8.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
37,50
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.500,00
55.000,00
8.000,00
11.000,00
5.000,00
22.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10,00
11.000,00
5.000,00
22.000,00
33.000,00
4.000,00
5.000,00
27.000,00
10.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
4.000,00
5.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
30.000,00
3.000,00
12.000,00
2.000,00
5.500,00
2.300,00
3.800,00
960,00
4.000,00
6.000,00
13.300,00
13.000,00
300,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.000,00
12.000,00
2.000,00
5.500,00
2.300,00
3.800,00
960,00
4.000,00
6.000,00
13.300,00
13.000,00
300,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
80.000,00 -50.000,00
-62,50
30.000,00
80.000,00 -50.000,00
80.000,00 -50.000,00
-62,50
-62,50
30.000,00
30.000,00
Stranica 681 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
R0039 323 Usluge tek. i inv. održ.- čišćenje snijega
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0043 323 Troškovi za pripremu dokumentacije - Mjera 301
R0059 329 Ostali rashodi poslovanja- povrati za vodovod
Kapitalni projekt A01 1000 K100001 OPREMANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
R0089 422 Računala i računalna oprema
R0090 422 Uredski namještaj
R0091 426 Programi LC
Glavni program A02 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program A02 1000 VODOVOD
Aktivnost A02 1000 A100007 BUŠENJE ISPOD ASFALTA
ZA VODOVOD
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0035 323 Komunalne usluge - bušenje ispod asfalta
R0036 323 Komunalne usluge - vodovodni priključak
Kapitalni projekt A02 1000 K100003 PROJEKTI SEKUNDARNE MREŽE
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
R0131 426 Projektna dokumentacija za sekundarnu mrežu
Kapitalni projekt A02 1000 K100005 Revizija projekta za
vodotoranj Sv. Ivan Žabno
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
Ugovori o djelu - revizija projekta vodotornja Sv.I.
R0041 323 Žabno
Kapitalni projekt A02 1000 K100006 Izgradnja sekundarne
mreže za vodovod
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
1. lipnja 2011.
80.000,00
-50.000,00
-62,50
30.000,00
52.501,30
52.501,30
52.501,30
40.000,00
12.501,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.501,30
52.501,30
52.501,30
40.000,00
12.501,30
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
2.612.288,08
542.089,35
-83.915,00
49.893,05
22.700,00
22.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
15.000,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
15.000,00
7.700,00
29.282,40
29.282,40
29.282,40
29.282,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.282,40
29.282,40
29.282,40
29.282,40
29.282,40
29.282,40
0,00
0,00
0,00
0,00
29.282,40
29.282,40
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
395.000,00
395.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
0,00
0,00
395.000,00
-3,21 2.528.373,08
9,20
591.982,40
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 682
R0130 421 Izgr. sekundarne mreže
Kapitalni projekt A02 1000 K100007 DONACIJE KOMUNALNOM PODUZEĆU KRIŽEVCI ZA VODOVOD
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
395.000,00
0,00
0,00
395.000,00
80.106,95
80.106,95
49.893,05
49.893,05
62,28
62,28
130.000,00
130.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
Kap. don. Kom. pod. Križevci - ref. trošk. za vodoR0127 382 vod
Program A02 1001 IZGRADNJA CESTA
Aktivnost A02 1001 A100001 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0122 323 Usluge tek. i inv. odr. nerazvrstane ceste
R0123 323 Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB 2 (ceste)
Aktivnost A02 1001 A100002 PUTNA I KANALSKA MREŽA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
80.106,95
80.106,95
80.106,95
49.893,05
49.893,05
49.893,05
62,28
62,28
62,28
130.000,00
130.000,00
130.000,00
80.106,95 49.893,05
1.095.191,28 -116.606,86
62,28
-10,65
130.000,00
978.584,42
1.025.191,28
1.025.191,28
1.025.191,28
1.025.191,28
1.025.191,28
825.191,28
200.000,00
40.000,00
40.000,00
-176.606,86
-176.606,86
-176.606,86
-176.606,86
-176.606,86
-176.606,86
0,00
60.000,00
60.000,00
-17,23
-17,23
-17,23
-17,23
-17,23
-21,40
0,00
150,00
150,00
848.584,42
848.584,42
848.584,42
848.584,42
848.584,42
648.584,42
200.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
300.000,00 -200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66,67
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
300.000,00 -200.000,00
300.000,00 -200.000,00
300.000,00 -200.000,00
-66,67
-66,67
-66,67
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00 -200.000,00
300.000,00 -200.000,00
-66,67
-66,67
100.000,00
100.000,00
300.000,00 -200.000,00
605.007,45 182.798,81
-66,67
30,21
100.000,00
787.806,26
560.000,00 158.154,44
28,24
718.154,44
560.000,00 158.154,44
28,24
718.154,44
545.000,00 158.154,44
29,02
703.154,44
545.000,00 158.154,44
545.000,00 158.154,44
305.000,00
0,00
90.000,00
0,00
150.000,00 158.154,44
29,02
29,02
0,00
0,00
105,44
703.154,44
703.154,44
305.000,00
90.000,00
308.154,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0031 323 Usluge tek. i inv. održ. - putna i kanalska mreža
Aktivnost A02 1001 A100003 TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0118 323 Usluge tek. i invest. odr. - mostovi
Program A02 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Kapitalni projekt A02 1002 K100001 KANALIZACIJA
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
R0129 421 Izgradnja kanalizacije
Program A02 1003 ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A02 1003 A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0116 322 Električna energija - javna rasvjeta
R0117 322 Električna energija - održavanje jav. rasvjete
R0119 323 Ostale usluge - rekonstrukcija jav. rasvjete
Stranica 683 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0121 323 Ostale intelektualne usluge (vršenje nadzora JR)
Aktivnost A02 1003 A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.007,45
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
54.007,45
45.007,45
9.000,00
20,00
54.007,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0120 323 Ostale usluge tek. održ .- čišćenje javnih površina
45.007,45
0,00
0,00
45.007,45
45.007,45
45.007,45
45.007,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.007,45
45.007,45
45.007,45
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
15.644,37
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
15.644,37
0,00
15.644,37
0,00
15.644,37
0,00
15.644,37
0,00
15.644,37
0,00
0,00
15.644,37
15.644,37
0,00
0,00
15.644,37
15.644,37
0,00
70.000,00
15.644,37
0,00
0,00
0,00
15.644,37
70.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE
ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0136 323 Komunalne usluge - iznošenje i odvoz smeća
Aktivnost A02 1003 A100003 Radovi na ozvučenju groblja
- postavljanje razglasa
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
R0137 422 Glazbeni instrumenti i oprema - ozvučenje groblja
Program A02 1004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Aktivnost A02 1004 A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0095 323 Usluge tek.i inv. održ. - zgrada općine
Aktivnost A02 1004 A100002 Uređenje autobusnih stajališta
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0135 323 Usluge tek. i inv. održ. - autobusna stajališta
Glavni program A03 PROSTORNO UREĐENJE
Program A03 1000 PROSTORNI PLAN
Kapitalni projekt A03 1000 K100001 IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
R0092 426 Ost. nem. imovina - Prostorni plan
Program A03 1001 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA
Kapitalni projekt A03 1001 K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
R0115 411 Građevinsko zemljište
Program A03 1002 PROGRAMI NA SANACIJI SMETIŠTA
Kapitalni projekt A03 1002 K100001 SANACIJA SMETIŠTA
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
Broj 6 - Stranica 684
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
216,67
216,67
400.000,00
400.000,00
400.000,00
114.000,00
114.000,00
Aktivnost A04 1000 A100001 GEODETSKO KATASTARSKA
IZMJERA
Izvor VLASTITI PRIHODI
25.000,00
66.000,00
264,00
91.000,00
25.000,00
66.000,00 264,00
91.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0097 323 Geodetska izmjera zemljišta
R0098 323 Geodetsko - katastarske usluge
Aktivnost A04 1000 A100002 UKNJIŽBA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA RH
Izvor VLASTITI PRIHODI
25.000,00
25.000,00
25.000,00
16.000,00
9.000,00
3.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
0,00
10.000,00
264,00
264,00
264,00
412,50
0,00
333,33
91.000,00
91.000,00
91.000,00
82.000,00
9.000,00
13.000,00
3.000,00
10.000,00 333,33
13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0096 323 Tisak troškovi uknjižbe PZ na RH - objava u NN
Aktivnost A04 1000 A100003 Sudske pristojbe
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
333,33
333,33
333,33
333,33
25,00
25,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA
8.000,00
2.000,00
25,00
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE
KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
R0133 426 Ostala nesp. prava - projektna dokum. za smetište
2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0124 323 Radovi na sanaciji smetišta
Glavni program A04 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Program A04 1000 GEODETSKO KATASTARSKA IZMJERA
Stranica 685 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0056 329 Sudske pristojbe
Glavni program A05 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program A05 1000 ŠKOLSTVO
Aktivnost A05 1000 A100001 POKLON PAKETI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1. lipnja 2011.
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.135.616,62
545.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.000,00
6.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0139 329 Program Eko škole - O.Š. Grigor Vitez
Kapitalni projekt A05 1000 K100002 IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA ŠPORTSKU DVORANU
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00 310.000,00
0,00 310.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00 310.000,00
0,00 310.000,00
310.000,00
0,00
0,00 310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
R0087 381 Ostale tekuće donacije-poklon paketi za djecu
Aktivnost A05 1000 A100002 ŠKOLA U PRIRODI
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
R0114 381 Ostale tekuće donacije školi
Aktivnost A05 1000 A100004 STIPENDIJE I ŠKOLARINE
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 osiguranja i druge naknade
R0099 372 Stipendije i školarine
Aktivnost A05 1000 A100005 SUFINANCIRANJE CIJENE
PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 osiguranja i druge naknade
R0066 372 Sufinanciranje cijene prijevoza
Aktivnost A05 1000 A100006 Program Eko-škole
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
25,00
10.000,00
25,00
10.000,00
25,00
10.000,00
0,97 1.146.616,62
1,10 551.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ost. nem imov - izrada proj. dok. za Športsku dvoR0093 426
ranu
Kapitalni projekt A05 1000 K100004 Proj. dok. za osmogodišnju školu u Cirkveni
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
R0132 426 Projektna dokumentaciju za školu u Cirkveni
Program A05 1001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost A05 1001 A100001 FINANCIRANJE REDOVNE
DJELATNOSTI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
R0002 311 Plaće za zaposlene - ROŽMAN KATARINA
R0007 312 Regres za godišnji odmor
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
R0008 312 (božićnica)
32 Materijalni rashodi
R0017 321 Nak. za prijev. na posao i iz posla - Rožman
38 Ostali rashodi
R0076 381 Tek.don.udr. građ. - MŠ-Min. znanosti
Kapitalni projekt A05 1001 K100002 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DJEČJI VRTIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 imovine
R0094 426 Ostala nem. imov . - proj. dok.za dječji vrtić
Program A05 1002 SUFINANCIRANJE ŠPORTA, KULTURE I
RELIGIJE
Aktivnost A05 1002 A100001 NK "TOMISLAV" SVETI IVAN
ŽABNO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078 381 Tekuće don. sport. dr. - NK "TOMISLAV" ŽABNO
Aktivnost A05 1002 A100002 NK "SVETI PETAR ČVRSTEC"
ČVRSTEC
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Broj 6 - Stranica 686
310.000,00
0,00
0,00 310.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
195.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00 195.640,00
135.640,00
135.640,00
0,00
0,00
0,00 135.640,00
0,00 135.640,00
135.640,00
135.640,00
112.500,00
110.000,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.640,00
135.640,00
112.500,00
110.000,00
1.250,00
1.250,00
8.500,00
8.500,00
14.640,00
14.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
8.500,00
8.500,00
14.640,00
14.640,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
361.000,00
5.000,00
1,39 366.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00
0,00 35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Stranica 687 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0079 381 Tekuće donacije sportskim društvima - NK ČVRSTEC
Aktivnost A05 1002 A100003 ŠK "TOMISLAV-GORAN" SV.
IVAN ŽABNO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0080 381 Tekuće donacije sportskim društvima - ŠK TOMISLAV ŽABNO
Aktivnost A05 1002 A100004 ŠK "STARI GRANIČAR" CIRKVENA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0081 381 Tekuće donacije sportskim društvima - ŠK CIRKVENA
Aktivnost A05 1002 A100005 STRELIČARSKI KLUB
"TOMISLAV" SV. I ŽABNO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0082 381 Tekuće don. "STRELIČARSKI KLUB" ŽABNO
Aktivnost A05 1002 A100006 KUD "TOMISLAV" SVETI IVAN
ŽABNO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0070 381 Tekuće donacije KUD "TOMISLAV" ŽABNO
R0141 381 Tekuće donacije KUD Tomislav za knjigu
Aktivnost A05 1002 A100007 KUD "STARI GRANIČAR" CIRKVENA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
1. lipnja 2011.
17.000,00
0,00
0,00 17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
12.000,00
0,00
0,00 12.000,00
12.000,00
0,00
0,00 12.000,00
12.000,00
0,00
0,00 12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
45,45 16.000,00
45,45 16.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
45,45
45,45
45,45
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
11.000,00
5.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
R0071 381 Tekuće don. KUD "ST. GRANIČAR" CIRKVENA
Aktivnost A05 1002 A100008 ETNOGRAFSKA ZBIRKA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Broj 6 - Stranica 688
9.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0072 381 Tekuće don. - ETNOGRAFSKA ZBIRKA
Aktivnost A05 1002 A100009 ODRŽAVANJE SVETOIVANJSKIH DANA
Izvor VLASTITI PRIHODI
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0107 381 Tekuće don. KUD-u za Svetoivanjske dane
Aktivnost A05 1002 A100010 GRADSKA KNJIŽNICA
Izvor VLASTITI PRIHODI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
16.000,00
16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0108 381 Tekuće donacije - Gradska knjižnica
Aktivnost A05 1002 A100011 RADIO KRIŽEVCI
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R010
9
381
Tekuće donacije Radio Križevci
Aktivnost A05 1002 A100013 TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R006
9
381
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Aktivnost A05 1002 A100014 SVLAČIONICE ZA NK
"TOMISLAV" SVETI IVAN ŽABNO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Stranica 689 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE
I SPORTA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R008
3
381
Tekuće donacije - za svlačionice NK Tomislav
Aktivnost A05 1002 A100015 GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCIarheol. iskapanja
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R008
6
381
Ostale tekuće donacije - Gradski muzej
Aktivnost A05 1002 A100016 Tekuće donacije za takmičenja na državnoj razini i više
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R008
Tekuće donacije za takmičenja na državnoj razini
5
381
i više
Kapitalni projekt A05 1002 K100001 KAPITALNE DONACIJE-CRKVA SV. JULIJANA-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R012
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama - SV.
6
382
JULIJANA
Program A05 1003 SUFINANCIRANJE UDRUGA
Aktivnost A05 1003 A100001 SUFINANCIRANJE UDRUGA
ŽENA CIRKVENA
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R011
0
381
Tekuće donacije udruga žena Cirkvena
Aktivnost A05 1003 A100002 OSTALE UDRUGE
Izvor VLASTITI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
1. lipnja 2011.
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
150.000,00
0,00
0,00 150.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
38 Ostali rashodi
R0111 381 Tekuće donacije udrugama - ostale udruge
Program A05 1004 PROGRAM POTPORA U OBRAZOVANJU
Aktivnost A05 1004 A100001 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA U
VRTIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
R0064 372 Pomoć obit. i kuć. - sufin. smještaja u vrtiću
Glavni program A06 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA
Program A06 1000 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA
Aktivnost A06 1000 A100001 BRIGA O STARIJIM OSOBAMA I
UMIROVLJENICIMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
R0018 321 Putni troškovi gerontodomaćice
38 Ostali rashodi
R0073 381 Tekuće donacije - Klub za starije i nemoćne
R0074 381 Tekuće donacije - Udruga umirovljenika Sv. I. Žabno
Aktivnost A06 1000 A100002 BRIGA O SOCIJALNO UGROŽENIM
SKUPINAMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU,
KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
R0088 381 Ostale tekuće donacije za socijalne slučajeve
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu37 ranja i druge naknade
R0063 372 Pomoć obit. i kuć. - prehrana učenika
Aktivnost A06 1000 A100004 SUZBIJANJE OVISNOSTI I PREVENCIJE OD OVISNOSTI
Izvor VLASTITI PRIHODI
Broj 6 - Stranica 690
10.000,00
10.000,00
20.976,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20.976,62
20.976,62
20.976,62
0,00
0,00
0,00
0,00
20.976,62
20.976,62
20.976,62
20.976,62
0,00
0,00
0,00
0,00
20.976,62
20.976,62
20.976,62
20.976,62
320.134,00
297.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 20.976,62
0,00 20.976,62
0,00 320.134,00
0,00 297.634,00
25.724,00
25.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.724,00
25.724,00
25.724,00
25.724,00
3.924,00
3.924,00
21.800,00
18.800,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.724,00
25.724,00
3.924,00
3.924,00
21.800,00
18.800,00
3.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
R0105 381 Tekuće donacije - Klub liječenih alkoholičara
Aktivnost A06 1000 A100005 PROISTERKLA IZ DOMOVINSKOG
RATA
Izvor VLASTITI PRIHODI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
Stranica 691 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
38
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije udrugama - Graničarska uzdanica
R0106 381 Čvrstec
Aktivnost A06 1000 A100006 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA-OGRIJEV
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Pomoć obiteljima i kućanstvima - potpora za ogR0125
372
rijev
Aktivnost A06 1000 A100007 PROVOĐENJE NATALITETNIH MJERA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0065
372
Porodiljne naknade - naknade za rodilje
Aktivnost A06 1000 A100008 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
Tek. don. građ. i kućanstvima - cjepljenje protiv
R0134
381
HPV
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0037
323
Deratizacija i dezinsekcija
38
Ostali rashodi
R0067
381
Tekuće donacije - dežurstvo Ljekarne Križevci
Program A06 1001 PROGRAMI HUMANITARNIH UDRUGA
Aktivnost A06 1001 A100001 OSTALE HUMANITARNE AKTIVNOSTI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM
PROGRAMIMA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije - Udruga slijepih
R0084
381
Tekuće donacije - Crveni križ
Glavni program A07 PROGRAMI POTICANJA GOSPODARSTVA I
POLJOPRIVREDE
1. lipnja 2011.
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
39.900,00
39.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.900,00
39.900,00
39.900,00
39.900,00
0,00
0,00
0,00 39.900,00
0,00 39.900,00
39.900,00
0,00
0,00 39.900,00
39.900,00
0,00
0,00 39.900,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
86.510,00
86.510,00
0,00
0,00
0,00 86.510,00
0,00 86.510,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00
15.000,00
0,00
0,00 15.000,00
71.510,00
71.510,00
65.000,00
65.000,00
6.510,00
6.510,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00 22.500,00
0,00 22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
4.000,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00 20.500,00
71.510,00
71.510,00
65.000,00
65.000,00
6.510,00
6.510,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
4.000,00
18.500,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 692
Program A07 1000 POTICANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POLJOPRIVREDE
Aktivnost A07 1000 A100001 TEKUĆE DONACIJE GOSPODARSTVENICIMA I UZGAJVAČIMA
Izvor VLASTITI PRIHODI
20.500,00
0,00
0,00
20.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0100
381
Tekuće donacije - Udruga Holstein
R0101
381
Tekuće donacije - Udruga Simentalac
R0102
381
Tekuće donacije - Poduzetnički centar
Tekuće donacije - CRO BAL (spremanje sjeR0103
381
naže)
Tekuće donacije udr. građ. - udruga malih siraR0104
381
ra
Aktivnost A07 1000 A100002 POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Izvor POMOĆI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
10.500,00
10.500,00
10.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
500,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
159.915,00
159.915,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0128
383
Ostale naknade - elementarne nepogode
Glavni program A08 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program A08 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE
Aktivnost A08 1000 A100001 OSTALE TEKUĆE DONACIJE-VZ
SVETI IVAN ŽABNO
Izvor VLASTITI PRIHODI
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
147.000,00 12.915,00
147.000,00 12.915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,79
8,79
132.000,00
132.000,00
0,00 132.000,00
0,00 132.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0112
381
Ostale tekuće donacije - VZ Sveti Ivan Žabno
Aktivnost A08 1000 A100002 CIVILNA ZAŠTITA
Izvor VLASTITI PRIHODI
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
15.000,00 12.915,00
15.000,00 12.915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,10
86,10
132.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
27.915,00
27.915,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0113
381
Ostale tekuće donacije - Civilna zaštita
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
42
R0140
426
Izrada procjene i plana zaštite i spašavanja
Glavni program A09 MJESNA SAMOUPRAVA
Program A09 1000 DRUŠTVENI DOMOVI
Aktivnost A09 1000 A100001 ADAPTACIJA DRUŠTVENIH DOMOVA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
15.000,00 12.915,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00 12.915,00
86,10
0,00
0,00
0,00
0,00
27.915,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
12.915,00
0,00 12.915,00
0,00 12.915,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.915,00
12.915,00
140.000,00
140.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
Stranica 693 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja graR0030
323
đevinskih objekata
Aktivnost A09 1000 A100002 RASVJETA U DRUŠTVENIM DOMOVIMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0023
322
Električna energija - društveni domovi
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
KLASA:400-08/11-01/01
URBROJ:2137/19-02/1-11-2
Sveti Ivan Žabno, 30. svibnja 2011.
PREDSJEDNIK.
Mirko Habijanec,v.r.
1. lipnja 2011.
95.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
95.000,00
0,00
0,00 95.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 694
SADRŽAJ
OPĆINA FERDINANDOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
65.
Odluka o zaštiti izvorišta ‘’Ivanščak’’ u 570
Koprivnici
AKTI ŽUPANA
11.
Zaključak o davanju suglasnosti na Odlu- 575
ku Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
5.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 592
Općine Ferdinandovac za 2010. godinu
6.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 603
Općine Ferdinandovac za 2010. godinu
7.
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim 603
djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac
OPĆINA DRNJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 575
Općine Drnje za 2010. godinu
7.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korište- 590
nju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Drnje za 2010. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2010. godine
8.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvrše- 590
nju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Drnje u 2010. godini
10.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 591
Programa javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgojana području Općine
Drnje u 2010. godini
12.
13.
14.
6.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 591
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Drnje u 2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 591
Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade u 2010.
godini na području Općine Drnje
14.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 618
Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Hlebine za 2010. godinu
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 618
otpadom na području Općine Hlebine za
2010. godinu
OPĆINA KALINOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 619
Općine Kalinovac za 2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
godine
6.
Plan gospodarenja otpadom na području 626
Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine
OPĆINA KALNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 592
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvrše- 592
nju Programa poticanja poljoprivredne
proizvodnje na području Općine Drnje u
2010. godini
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 604
Općine Gornja Rijeka za 2010. godinu
OPĆINA HLEBINE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Zaklučak o usvajanju Izvješća o izvršenju 590
Programa javnih potreba u športu na području Općine Drnje u 2010. godini
9.
11.
OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna 643
Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Kalnik
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 649
Općine Legrad za 2010.godinu
Stranica 695 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korište- 656
nju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Legrad za 2010. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2010. godine
5.
Odluka o komunalnom doprinosu na pod- 656
ručju Općine Legrad
6.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 659
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne Infrastrukture na području Općine Legrad u 2010. godini
7.
7.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 665
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u
2010. godini
8.
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Op- 665
ćinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.
godine
9.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 656
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 659
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u
2010. godini
8.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 660
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2010. godini
9.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 660
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Legrad u 2010. godini
10.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 660
Programa javnih potreba u športu na području Općine Legrad u 2010. godini
11.
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješ- 661
ća za odjeljenje predškolskog odgoja pri
Osnovnoj školi Legrad u 2010. godini
12.
Zaključak o usvajanju izvješća udruga 661
građana o utrošenim sredstvima iz Proračuna Općine Legrad u 2010. godini
13.
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 661
Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Legrad
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
4.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korište- 662
nju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2010. godinu za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2010. godine
5.
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima 662
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve
6.
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve
663
1. lipnja 2011.
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
17.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korište- 666
nju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2010.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2010. godine
OPĆINA SOKOLOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
10.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 666
Općine Sokolovac za 2010. godinu
11.
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavlje- 676
noj financijskoj reviziji Općine Sokolovac
za 2010. godinu
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.
Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti 676
Ivan Žabno za 2011. godinu
1. lipnja 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 6 - Stranica 696
Stranica 697 - Broj 6
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. lipnja 2011.
«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete,
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Glavni i odgovorni urednik: pročelnica Stručne službe - Tajnica, Marina Horvat Pavlic dipl. iur.
Telefon: (048) 658-250, telefaks (048) 622-584.
Uredništvo: Helena Matica Bukovčan, dipl. iur. i Verica Ujlaki dipl. inf.
Pretplata za 2010. godinu iznosi 360,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-račun broj: 2386002-1800006000; poziv na
broj: 21 7390– vaš OIB (pravne osobe), 22 7390– vaš OIB.
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 004 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content