close

Enter

Log in using OpenID

Biografija - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

embedDownload
DOC. DR. NEDIM BEGOVIĆ
Ime i prezime
Nedim Begović
Kontakt
[email protected]
Tel: +387 33 251 032
Fax: +387 33 251 044
Adresa na poslu: Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo
Mjesto i godina rođenja
Mrkonjić-Grad, 1982.
Obrazovanje
25. maj 2014., odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u
Sarajevu na temu “Iskazivanje islama muslimanskih manjina u Evropi: uporedna studija o
jurisprudenciji Evropskog vijeća za fetve i praksi Evropskog suda za ljudska prava” pred
komisijom u sastavu: prof. dr. Fikret Karčić, predsjednik, prof. dr. Enes Ljevaković, mentor i
doc. dr. Mustafa Hasani, član. Stečeno zvanje: doktor islamskih nauka u oblasti šerijatskog
prava (fikha).
2008. – 2011., Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Postdiplomski magistarski studij
“Savremene islamske studije”, stečeno zvanje: magistar islamskih nauka u oblasti šerijatskog
prava (fikha). Magistarski rad na temu „Sloboda religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih
prava Ujedinjenih nacija” odbranio je na Fakultetu islamskih nauka 11. januara 2011., pred
komisijom u sastavu: prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić, predsjednik, prof. dr. Fikret Karčić, član i
prof. dr. Enes Ljevaković, mentor i član.
2001. – 2005., Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Smjer islamske teologije, Dodiplomski
studij, stečeno zvanje: profesor islamske teologije (juni 2005.)
1997. – 2001., Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, stečeno zvanje: imam – hatib –
mu’allim
Stručno usavršavanje i specijalizacije
2. mart – 7. mart 2013, Seminar „Fikh manjina, metodologija izdavanja fetvi i dijalog među
religijama“, Fakultet islamskih nauka Univerziteta Hamad Bin Halifa u Kataru.
Akademska 2011/2012., kao dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije State Departmenta
boravio u svojstvu gostujućeg istraživača na Pravnom fakultetu John Marshall u Čikagu,
Sjedinjene Američke Države, gdje je realizirao istraživanje pod naslovom “Sloboda vjere u
praksi Evropskog suda za ljudska prava”
14.-15. april 2011., V Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja “Daljnji trendovi reforme
visokog obrazovanja po bolonjskim principima”, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
16.-17. april 2010., IV Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja “Razvoj sistema
upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju”, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
April 2008., Seminar o arapsko-islamskoj kulturi, Centar za arapsku kulturu Univerziteta u
Kairu, Kairo, Egipat
Januar 2008. – mart 2008., Pedagoško obrazovanje nastavnika i saradnika Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
15. januar - 19. februar 2007., kao gostujući istraživač realizirao istraživanje o temi „Islam i
ljudska prava“ u Centru Kralja Fejsala za istraživanja i islamske studije, Rijad, Saudijska
Arabija.
April 2006., Seminar o arapsko-islamskoj kulturi, Centar za arapsku kulturu Univerziteta u
Kairu, Kairo, Egipat
Sadašnja pozicija na FIN-u
Docent za oblast šerijatsko pravo (fikh)
Predmeti na kojima je angažiran
Historija šerijatskog prava
Metodologija šerijatskog prava
Uvod u šerijatsko pravo
Religija i pravo
Savremene fikhske teme
Savremene fikhske studije
Kretanje u karijeri
28. januar 2015. – danas, docent na Katedri za šerijatsko pravo (fikh) Fakulteta islamskih
nauka Univerziteta u Sarajevu
25. maj 2011. – 27. januar 2015., viši asistent na Katedri za šerijatsko pravo (fikh) Fakulteta
islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu na predmetima: Historija šerijatskog prava, Uvod u
šerijatsko pravo, Usuli fikh, Religija i pravo, Ibadat, Šerijatsko porodično pravo, Šerijatsko
nasljedno i vakufsko pravo, Šerijatsko građansko i krivično pravo i Savremene fikhske teme.
1. septembar 2005. - 24. maj 2011., asistent na Katedri fikha Fakulteta islamskih nauka u
Sarajevu na predmetima: Historija šerijatskog prava, Usuli fikh, Religija i pravo, Ibadat,
Šerijatsko porodično pravo, Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo, Šerijatsko građansko i
krivično pravo, Šerijatska pravna pravila i Savremene fikhske teme.
Akademske 2003/04. i 2004/05., demonstrator na Katedri fikha Fakulteta islamskih nauka u
Sarajevu
Oblasti naučnog interesiranja
Fikh
Religija i pravo
Dodatni angažmani
2014. – danas, član Redakcije Glasnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
24. oktobar 2012. - danas, potpredsjednik Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini
Član Odbora za selekciju bosanskohercegovačkih kandidata za Fulbright Visiting Student
Program State Departmenta za akademsku 2013/14.
2008. – 2011., član Izdavačkog savjeta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
2007. – 2008., član redakcije Zbornika radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
2006. – 2014., predavač na kursu „Diploma u islamskim naukama”, Fakultet islamskih nauka
u Sarajevu (na bosanskom i engleskom jeziku)
Maj 2005. – decembar 2014., tehnički pomoćnik fetva-i emina Vijeća za fetve Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Nagrade i priznanja
22. oktobar 2011., Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu: nagrada za najuspješnijeg
magistranta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
27. juni 2007., Priznanje za izvanredni uspjeh postignut u toku studija na Fakultetu islamskih
nauka u Sarajevu i proglašenje prvim među deset najboljih studenata Fakulteta, dodijeljeno
prilikom obilježavanja 30 godina rada Fakulteta
8. januar 2007., Priznanje za afirmaciju Gazi Husrev-begove medrese kroz fakultetsko
obrazovanje
Poznavanje stranih jezika
Engleski (TOEFL certifikat, 2011.)
Arapski
Istraživački projekti
1. Istraživački projekat pod naslovom “Sloboda vjere u praksi Evropskog suda za ljudska
prava” reliziran na Pravnom fakultetu John Marshall u Čikagu, Sjedinjene Američke
Države u akademskoj 2011/12. godini
2. Sarađivao sa doc. dr. Mustafom Hasanijem i mr. Ahmedom Purdićem u istraživačkom
projektu pod naslovom “Aktuelna praksa izdvajanja zekata i sadekatu-l-fitra u Bosni i
Hercegovini”, akademska 2011/2012.
3. Sa doc. dr. Mustafom Hasanijem vodio je istraživački projekt pod naslovom: “Praksa
šerijatskih vjenčanja u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini” na vježbama iz
predmeta Šerijatsko porodično pravo, akademska 2010/2011.
4. Tendencije razvoda braka u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1996. do 2007.
godine“, istraživanje realizirano za potrebe Vijeća za fetve Islamske zajednice u Bosni
i Hercegovini, Sarajevo, prezentirano 11. novembra 2008.
Učešće na naučnim skupovima i gostujuća predavanja (izbor)
1. „Šerijatski aspekti kurbana“, referat podnesen na Naučnom kolokviju „Kurban: svrha,
propisi i socijalne implikacije“, Bugojno, 27. 9. 2014.
2. „Nastava fikha na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu“, referat
podnesen na Susretu predavača „Izučavanje fikha na islamskim fakultetima i
medresama na Balkanu“ kojeg je organizirala Katedra za šerijatsko pravo (fikh)
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Centrom za napredne studije i
Udruženjem „Horizonti“ u Podgorici, Crna Gora, 7. juna 2014.
3. „Nasljedno pravo: pravila i primjene“, serijal predavanja održanih u Centru za
istraživanje i edukaciju „Nahla“, Sarajevo, 13. januar – 3. februar 2014.
4. „Brak i razvod kod bosanskih muslimana“, referat podnesen na Summer School
„Religion, law and minorities“ (Ljetnoj školi “Religija, pravo i manjine”) koja je
održana u Sarajevu, od 5. do 10. jula 2013. u organizaciji Instituta za islamsku
teologiju Univerziteta u Osnabrücku, Visoka škola za židovske studije Heidelberga i
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
5. „Defining religion or belief in the case law of the European Court of Human Rights“
(„Definiranje vjere ili uvjerenja u praksi Evropskog suda za ljudska prava“), izlaganje
na Pravnom fakultetu John Marshall u Čikagu, Sjedinjene Američke Države, april
2012.
6. „Pregled radova o intencijama Šerijata“, referat podnesen na Stručno-edukativnom
seminaru o intencijama Šerijata (mekasidu-š-šeri'ah) u organizaciji Vijeća za fetve i
Centra za napredne studije, Sarajevo, 25. decembra 2008.
7. „Tendencije razvoda braka u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1996. do 2007.
godine“, referat podnesen na Devetoj redovnoj sjednici Vijeća za fetve Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 11. novembra 2008.
8. „Šerijat i ljudska prava“, održano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 20.
mart 2007.
Organizatorske reference
1. Učešće u Organizacionom odboru Naučne konferencije „Sloboda vjere u javnom
prostoru“ koja je održana u organizaciji Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini i Centra za napredne studije u Sarajevu, 6. novembra
2014.
2. Učešće u organizaciji Susreta predavača fikha na medresama i islamskim fakultetima
na prostoru Balkana pod nazivom „Izučavanje fikha na islamskim fakultetima i
medresama na Balkanu“ u Podgorici, Crna Gora, 7. juna 2014.
3. Organizacija sjednica Vijeća za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
4. Organizacija seminara za profesore fikha u medresama (islamskim srednjim školama)
iz Bosne i Hercegovine i Srbije
Članstva u komisijama za diplomske i magistarske radove:
1. Član Komisije za ocjenu uslova kandidata Muhedina Spahića i podobnosti teme
magistarskog rada „Ferhat-pašin vakuf u Banjoj Luci od 1918. do 1941.“
2. Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada Bilala Hodžića „Interpretacija
šerijatskih propisa u djelima Smaila Balića“, 21. 1. 2015.
3. Predsjednik Komisije za ocjenu uslova kandidata Malika Šljive i podobnosti teme
magistarskog rada „Institucija mehra: teorija i praksa bosanskohercegovačkih
muslimana od 1918. do danas“, 2014.
4. Predsjednik Komisije za ocjenu uslova kandidata Salema Dedovića i podobnosti teme
magistarskog rada „Vakufska imovina u Mostaru u historijskom periodu 1931.- 2013.
godina; uporedna analiza na temelju izvještaja Vakufske direkcije iz 1931.
godine za područje vakufskog povjerenstva u Mostaru i aktualnog stanja u evidenciji
Medžlisa IZ Mostar zaključno sa 2013. godinom“
5. Član Komisije za ocjenu uslova kandidata Amira Mahića i teme magistarskog rada
„Rad Mehmeda Begovića na polju šerijatskih znanosti s posebnim osvrtom na
doktorsku disertaciju „De L'Evolution Du Droit Musulman En Yougoslavie“, 2014.
6. Član Komisije za ocjenu i odbranu diplomskog rada Samira Alajbegovića
„Transplantacija organa u islamskom pravu“, 31. 1. 2013.
Radovi i prijevodi:
Autorske knjige
1. Islamska vjeronauka za 3. razred srednjih škola, El-Kalem, Sarajevo, 2013. (koautor)
2. Ilmihal za 4. godinu mekteba, El-Kalem, Sarajevo, 2008. (koautor)
3. Ilmihal za 5. godinu mekteba, El-Kalem, Sarajevo, 2008. (koautor)
4. Ilmihal za 6. godinu mekteba, El-Kalem, Sarajevo, 2008. (koautor)
5. Doprinos Mehmeda Ali-ef. Ćerimovića šerijatsko-pravnoj nauci u BiH, El-Kalem,
Sarajevo, 2007.
Autorski članci
1. „Princip slobode vjerovanja u islamskom pravu i instrumentima ljudskih prava
Ujedinjenih nacija”, Takvim za 2015., El-Kalem, 2014., str. 155-164.
2. „Islamsko pravo i načelo nediskriminacije u ostvarenju prava na slobodu religije”,
Takvim za 2014., El-Kalem, Sarajevo, 2013., str. 99-112.
3. „Aktuelna praksa izdvajanja zekata i sadekatu-l-fitra u Bosni i Hercegovini”, Glasnik,
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, LXXV/2013., juli-avgust,
br. 7-8, str. 557-566. (koautor)
4. „El-Mu’alleka: problem ‘visećeg braka’ u kontekstu primjene šerijatskih normi u
sekularnoj državi, Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, LXXV/2013., januar-februar, br. 1-2, str. 33-48.
5. „Izvori za proučavanje religijske slobode u islamskom pravu”, Zbornik radova
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2012., br. 16, str. 115-131.
6. „Obrazovanje o pravima djeteta u udžbenicima islamske vjeronauke I-IV za osnovnu
školu“, Novi Muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 2012., br. 49, str. 65-76.
7. „Praksa šerijatskih vjenčanja u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini”, Glasnik,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, LXIII/2011., novembar-decembar, br. 1112, str. 1124-1137 (kaoautor)
8. „Vjerski simboli u javnoj sferi: uporednopravna perspektiva”, Novi Muallim,
Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, XII/2011., br.
45, str. 43-50.
9. „Inkluzivni pristup mezhebima: primjena metoda selekcije (tehajjur) i eklekticizma
(telfik) u tumačenju Šerijata”, Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,
LXXIII/2011., br. 1-2, str. 33-50.
10. „Ciljevi Šerijata: pregled savremene literature na arapskome jeziku", Zbornik radova
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, XXIX/2010., br. 14, str. 169-183.
11. „Fikhski propisi o teraviji i bajram-namazima”, Takvim za 2011., Rijaset Islamske
zajednice u BiH, Sarajevo, 2010., str. 63-71.
12. “Kolektivni idžtihad”, Takvim za 2010., Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,
2009., str. 67-80.
13. “Tendencije razvoda braka u FBiH od 1996. do 2007. godine”, Glasnik, Rijaset
Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, LXXI/2009., br. 3-4, str. 220-238.
14. “Fikhski propisi o imamu i mujezinu”, Takvim za 2009., Rijaset Islamske zajednice u
BiH, Sarajevo, 2008., str. 81-97.
15. “Ka islamskom ekološkom pravu”, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka,
Sarajevo, 2007., br. 12, str. 161-179.
16. “Životopis (sira) poslanika Muhammeda, a.s., u kurikulumu osnovnih i srednjih škola
u BiH”, Novi Muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,
VIII/2007., br. 32, str. 46-54.
17. “Šerijatski aspekti džuma-namaza”, Takvim za 2008., Rijaset Islamske zajednice u
BiH, Sarajevo, 2007., str. 93-108.
18. "Šerijatski propisi o džamijama", Takvim za 2007., Rijaset Islamske zajednice u BiH,
Sarajevo, 2006., str. 85-100.
19. "Lična prava i dužnosti bračnih drugova u šerijatskom pravu i porodičnom
zakonodavstvu Federacije BiH", Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,
LXVIII/2006., br. 9-10, str. 881-892.
20. "Bračne smetnje u šerijatskom pravu i porodičnom zakonodavstvu BiH", Glasnik,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, LXVII /2005., br. 1-2, str. 31-42.
21. “Afirmacija koncepta darure u suvremenoj islamskoj jurisprudenciji”, Zbornik radova
Fakulteta islamskih nauka, Sarajevo, 2005., br. 10, str. 191-208.
22. "Testament u islamskom pravu", Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo,
LXIV/ 2002., br. 11-12, str. 1147-1156.
Prijevodi knjiga
1. Jasser Auda, Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava – sistemski pristup, ElKalem i Centar za napredne studije, Sarajevo, 2012.
2. Ibn Kajjim el-Dževzijje, Knjiga o džennetu, El-Kalem, Sarajevo, 2004.
3. Taha Jabir al-‘Alwani, Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja, Centar za
napredne studije, Sarajevo.
4. Muhammad Umer Chapra, Islamska vizija razvoja u svjetlu intencija Šerijata, Centar
za napredne studije, Sarajevo.
Prijevodi članaka
1. Sidi Ali al-‘Iraqi al-Husaini, “Fetva i qada’ (presuda) u malikijskoj pravnoj školi”,
Takvim za 2003, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2002., str. 129-146.
Prikazi knjiga
1. "Fetve iz oblasti ibadata i mu’amelata" (Fetve Evropskog vijeća za fetve i istraživanja,
preveo i priredio: dr. Enes Ljevaković, Connectum, Sarajevo, 2005, 255 str.),
Preporod, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, XXXVI /2006, br. 10/828, str.
30.
Recenzije
1. Vehid Arnaut, Elvir Duranović i Kemal Tokmić, Ilmihal za 8. godinu mekteba, ElKalem, Sarajevo, 2008.
Uredništva
1. Zbornik radova „Vakufi u Bosni i Hercegovini“, Vakufska direkcija Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2013.
2. Zbornik radova „Vakufi u Bosni i Hercegovini“, Vakufska direkcija Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2015. (u pripremi)
Ažurirano: 2. 2. 2015.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content