close

Enter

Log in using OpenID

Biografija - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

embedDownload
MUSTAFA HASANI
( rođen 09. 10. 1967. godine u Sarajevu)
Obrazovanje
1982-1986. Gazi Husrev-begova medresa
1986-1994. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, dodiplomski studij
1996-2001. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, postdiplomski studiji, Katedra
za Fikh
14. 11. 2001. stekao zvanje magistra islamskih nauka u oblasti Fikha odbranom
magistarske radnje pod naslovom Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom
životu muslimana Bosne i Hecegovine. Rad je odbranjen na Fakultetu islamskih
nauka u Sarajevu pred komisijom: prof. dr. Jusuf Ramić, mr. Ibrahim Džananović,
mr. Ismet Bušatlić i mr. Enes Ljevaković.
17. 1. 2011. stekao zvanje doktora islamskih nauka u oblasti Fikha odbranom
doktorske radnje pod naslovom Tumačenje i primjena normi šerijatskog prava o
mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini u periodu 1930-1940. godine. Rad je
odbranjen na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pred komisijom: prof. dr.
Džemal Latić (predsjednik komisije), prof. Fikret Karčić, prof. dr. Ismet Bušatlić,
prof. dr. Enes Durmišević i dr. Enes Ljevaković (mentor i član).
Radno iskustvo
- novembar 1994. – juni 2002. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, asistent na
predmetu Fikh
1
- u zvanje predavača izabran 4. 4. 2004. godine Rješenjem Rijaseta IZ u BiH br.
03-HN-1526/02
- septembar 2003. - predavač Fikha na Pedagoškoj akademiji odsjek Islamska
vjeronauka Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
- reizbor 10. 7. 2007. godine u zvanje predavača
- u zvanje docenta izabran 25. 5. 2011. godine Odlukom Senata Univerziteta u
Sarajevu br. 01-34-467-13/11
Predmeti
Vodi slijedeće predmete: Ibadat, Šerijatsko porodično pravo, Šerijatsko nasljedno,
testamentalno i vakufsko pravo. S otvaranjem Smijera za imam, hatibe i muallime
vodi predmet Imamet, a s uvođenjem bolonjskog procesa na FIN-u vodi predmet
Praktikum.
Učešće na znanstvenim skupovima i seminarima
- Organizirani rad sa omladinom, organizator: Omladinski krug Islamske
zajednice u BiH, održan u Sarajevu 8-9. juna 1996.
- Život i djelo Husein ef. Đoze, organizator Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,
održan u Sarajevu 7. juna 1997.
- Regional Workshop on the Development of Islamic Education Curricula,
organizatori: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ( ISESCO)
i World Islamic Call Society (WICS), održan u Tonkabonu, Iran, 22-26. juni
2002.
- "Bošnjačke muslimanske zajednice i naše savremen fetve i pitanja i odgovori u
našoj periodici", Doprinos Islamskog centra Zagrebu uključivanju muslimana u
suvremmene europske tokove, organizatori: Mešihat Islamske zajednice u
Hrvatskoj, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Naučnoistraživački institut "Ibn
Sina", Zagreb, 10-12. april 2007.
- "Obrazovanje imama u BiH", Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj:
Razmjena iskustava i mogućnosti saradnje u oblasti obrazovanja imama",
2
organizator: Friedrich Ebert Stiftung i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,
Sarajevo, 19-20. novembar 2007.
- „Tendencije u tumačenju šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na
postavljena pitanja u periodu 2000-2005. godina“, Islamski diskurs u/za BiH,
(stanje, perspektive i prioriteti), organizatori: Institut za proučavanje tradicije
Bošnjaka, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Centar za napredne studije;
održan u Sarajevu, 20. januar 2010. godine.
- „Family as a value in terms of religion, tradition and modernity” („Porodica kao
vrijednost u svjetlu religije, tradicije i modernosti“), Fondacija novinara i pisaca
Turske, Antalija/Turska, 26. i 27. novembra 2010. godine.
- „The status of imams in Bosnia and Herzegovina“, Training of Imams and
Teachers for Islamic education in Southeast Europe, Universität Wien i Fakulteti i
Studimeve Islame Prishtinë, Priština, 21-23. oktobar 2011.
Organizacija naučnih skupova
"Bioetičke perspektive u današnjoj medicini", organizatori: Fakultet islamskih
nauka u Sarajevu i Medicinska asocijacija BIMA u BiH, Fakultet islamskih nauka
u Sarajevu, Sarajevo, 21-22. april 2006. godine – član organizacionog odbora i
seretar ispred FIN-a
- "Konferencija o međunarodnom humanitarnom pravu i islamu", organizatori
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Međunarodni komitet Crvenog križa/krsta,
Ured u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 6. novembar
2007. godine - član organizacionog odbora, seretar ispred FIN-a i moderator.
- „Vakufi u BiH“, naučni skup održan u Bošnjačkom institutu u Sarajevu 22. juna
2012., organizator Vakufska direkcija i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, u
okviru manifestacija „Dani vakufa u BiH" od 17. do 28. 06. 2011. godine.
- okrugli sto pod nazivom “Restitucija” održan 23. juna 2012. na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu,
organizator Vakufska direkcija, u okviru
manifestacija „Dani vakufa u BiH" od 17. do 28. 06. 2011. godine.
3
- „Mukate u Bosni i Hercegovini“, okrugli sto održan 13. 6. 2013. na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu, organizator Vakufska direkcija i Fakultet islamskih
nauka u Sarajevu, u okviru manifestacija „Dani vakufa u BiH" od 11. do 16. 06.
2012. godine.
- „Uloga Turali-begova vakufa u razvoju Tuzle“, okrugli sto održan 13. 6. 2013. u
Tuzli, organizator Vakufska direkcija i Medžliz Islamske zajednice Tuzla, u
okviru manifestacija „Dani vakufa u BiH" od 11. do 16. 06. 2012. godine.
Dodatni angažman
- 1985. do danas: Medžlis (Odbor) Islamske zajednice Sarajevo, honoraran
angažman u džamiji Abdulhalife - Budakovići, trenutno hatib
- urednik internet stranice Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu www.fin.ba,
imenovan 13. 10. 2004. Odlukom Upravnog odbora br. 01/UO-11-1121/04.
Razriješen Odlukom 02/01-44-965/12, dana 14.11.2012. godine.
- član i sekretar redakacije Zbornika radova FIN-a ( brojeva: 5, 7, 8, 9, 10, 11. i
12)
- član Disciplinske komisije Rijaseta Islamske zajednice BiH, imenovan
Rješenjem br. 01-SM-189/09 na sjednici Rijaseta IZ održanoj u Sarajevu 12. 1.
2009. godine. Razriješen 2013. istekom mandata.
- predsjednik Upravnog odbora Vakufske direkcije, imenovan Odlukom Sabora
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini broj SIZ-35/09 od 12. rebiu'l-ahira
1430.h. g. / 07. 04. 2009. godine, donesena na sjednici Sabora Islamske zajednice
održanoj u Sarajevu 28. 3. 2009. godine.
- Koordinator u ime Fakulteta za realizaciju projekta: Menadžment ljudskih
resursa u okviru izgradnje integralnog informacionog sistema Univerziteta u
Sarajevu. Imenovan Odlukom Nastavno-naučnoog vijeća Fakulteta broj 03-03696/10, dana 8.10.2010. godine. Razriješen Odlukom NNV-a FIN-a br. 03-03454-1057/12, donesena dana 12.12.2012. godine.
4
- prodekan za finasije Fakulteta islamskih nauka, imenovan odlukom Upravnog
odbora br. 01/UO-17-849/12 od 16. 12. 2012- godine.
- član Komisije za slobodu vjere, imenovan Odlukom Rijaseta IZ-e u BiH br. 0303-1-2082-1/12 od 13. 9. 2012. godine.
Projekti
1. Kompilacija fetvi objavljenih na bosanskom jeziku (2003. godine)
2. Primjena porodičnog prava u muslimanskim zemljama ( akademske
2005/2006. godine)
3. Tendencije u tumačenju šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na
postavljena pitanja u periodu 2000-2005. godina (mart 2007. godine)
4. Bosanski indeks islamikus knjiga objavljenih izvan institucija Islamske
zajednice 1997-2009. godina (2008/2009.)
5. Vodič kroz islamsku baštinu Bosne i Hercegovine (2009/2010.)
6. -, Mr. Nedim Begović, Praksa šerijatskih vjenčanja u Islamskoj zajednici u
Bosni i Hercegovini (2010/2011.)
7. Život u Gazi Hurev-begovoj medresi pedesetih i šezdesetih godina prošlog
stoljeća ispričan kroz đačka sjećanja (2010/2011. i 2011/2012.)
8. Bibliografija radova o vjeronauci i vakufu objavljenih u periodici u BiH u
periodu 1990-2000-godina. (2011/2012.)
Radovi
a) Radovi (izbor)
“Sunnet
Božijeg
Poslanika,
alejhi's-selam,
u
metodologiji
islamske
jurisprudencije”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo,
1996, br. 5, str. 113-127.
Husein Đozo ( 1912. – 1982.), Preporod, XXVII, br. 12 ( 614), 15. juni 1997, str.
12.
5
“Biografija i bibliografija Husein-ef. Đoze”, Život i djelo Husein ef. Đoze, (
Zbornik radova sa naučnog simpozija održanog 7. juna 1997. godine u Sarajevu),
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 1998, str. 9- 48.
Muhammed Aruçi, (M.H.), «Hűseyin efendi, Cozo (1912-1982)», tom 18 ( HilalHűseyin Lâmekânî), İslâm ansiklopedisi, Tűrkiye diyanet vakfi, Istablul, 1998,
str. 544-545.
Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i
Hecegovine, (neobjavljen magistarski rad, odbranjen 14. 11. 2001. godine na
Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu)
“Kategorije lica kojima se daje zekjat”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih
nauka, Sarajevo, 2002, br. 8, str. 99-118.
«Neki pravni aspekti klanja kurbana», Selam, Bošnjačka revija za društvo, vjeru i
kulturu, VIII, Prizren, februar 2002, br. 23, str. 26-27.
«Fidja – « post» trajno bolesnih i starih iznemoglih lica», Preporod, Islamske
informativne novine, XXXIII, br. 22/743, 15. novembar 2002/10. ramazan 1423,
Sarajevo, str. 17.
“Još jedna žrtva zločina u Srebrenici”, Preporod, XXXIV, 1. septembar 2003. / 4.
redžep 1424, Sarajevo, br. 17/762, str. 5.
«Zbornik fetvi muftije Ahmed ef. Mostarca», Anali GHB, Knjiga XXI-XXII, Gazi
Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2003, str. 243- 261.
«Imovina na koju se daje zekat», Glasnik, LXV, Rijaset Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini, Sarajevo, novembar-decembar 2003, br. 11-12, str. 1029 –
1038.
«Modeli organiziranog prikupljanja i distribucije zekata u svijetu», Glasnik,
LXVI, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, septembaroktobar, 2004, br. 9-10, str. 932-948.
«Merhum Ibrahim Džananović (1946 – 2003)», Zbornik radova FIN-a, Fakultet
islamskih nauka, Sarajevo, 2004, br. 9, str.11 – 28.
«Fond zekjata iz Kuvajta – primjer savremene organizacije za prikupljanje i
distribuciju zekata», Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo,
2004, br. 9, str.149 – 164.
6
Ibadat (Hrestomatija), Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2005, 447.
str.
«Dobro li je hadžiju
po povratku sa hadža zijaretiti», Preporod, Islamske
informativne novine, XXXVI, br. 4/798, 15. februar 2005, str. 19.
«Problem AIDS-a i pitanja koja se nameću u vezi s tim», Glasnik, LXVII,
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, januar-februar 2005, br. 1-2,
str. 42 –54.
"Opći pogled na instituciju fetve i muftije u šerijatskom pravu", (pogovor), Fetve
Evropskog vijeća za fetve i istraživanje, Evropsko vijeće za fetve i istraživanja,
preveo dr. Enes Ljevaković, Connektum, Sarajevo, 2005, str. 217-253.
"Institucija fetve i služba muftije u šerijatskom pravu", Glasnik, LXVII, Rijaset IZ
u BiH, juli-august 2005, br. 7-8, str. 639-659.
"Šematski prikaz razlika između zekata, sadekatu'l-fitra i poreza", Preporod,
XXXVI, br. 20/814, 15 oktobar 2005, str. 22.
«Problem gužve u Harem-i Šerifu za vrijeme hadždža», Zbornik radova FIN-a,
Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, br. 10, str. 167-190.
"Jedna interesantna vasijjetnama iz Gračanice iz 1936. godine", Takvim za 2006,
Rijaset IZ u BiH, Sarajevo, 2005, str.
Katalog izdanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (1977.-2005.), Fakultet
islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2005.
"Važnost islamske vlasti u organizaciji i vođenju akcije ubiranja i distribucije
zekata sa posebnim osvrtom na Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini",
Znakovi vremena, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Vol. 9, Sarajevo, 2006,
br. 31, str. 63-78.
"Vjera u svakodnevnici", (Kako predavati fikhske teme u vjeronauci za srednje
škole), Novi muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, VII, Sarajevo,
2006, br. 27, str. 68- 72.
"Stav islamskih pravnika o kloniranju čovjeka", Elif, VI, Podgorica, decembar
2006, br. 36, str. 3-4.
Muhammed Dajfullah Betajne, “Islamska metodologija, Pogled na Fikh”, Takvim,
Rijaset IZ BiH, Glavni odbor Ilmijje, Sarajevo, 1996, str. 141-159.
7
Prilog bibliografiji radova iz fikha objavljenih u periodici u vremenu od 1995. do
2004. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 194. str.
"Organizacija hadža kroz brojke i planove", Preporod, XXXVII, br. 24/866, 15
decembar 2007./21. zu'l-hidždže 1428., Str. 18-19.
„Problem gužve na Mini za vrijeme hadždža“, Zbornik radova FIN-a, Fakultet
islamskih nauka u Sarajevu, XXVI, Sarajevo, 2007, br. 12, str. 139-159.
Imamet (hrestomatija), koautor mr. Ferid Dautović, Fakultet islamskih nauka u
Sarajevu, Sarajevo, 2008, 323 str.
„Tržište fetvi“ na bosanskom jeziku“, Takvim za 2009., Rijaset IZ u BiH, 2008,
str. 99-114.
„Gurur – obmana“, Novi Muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, X,
Sarajevo, 29. mart 2009, br. 37, str. 136-137.
„Sawm - islamski post“, u: Vodič za islamski post „… Mjesec ramazana počinje“,
Tugra, Sarajevo, 2009.
„Akademik Mehmed Begović“, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka
u Sarajevu, XXIX, Sarajevo, 2010., br. 14, str. 149-168.
„Vakuf – zanemarena tema“, Takvim za 2011, Rijaset IZ-e u BiH, 2010, str. 7381.
„Porodica je vrijednost“, (Međunarodna konferecija o pitanju porodice),
Preporod, 1.1.2011., br. 1/939, str. 42.
Tumačenje i primjena normi šerijatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni i
Hercegovini u periodu 1930-1940. godine, (neobjavljen doktorski rad, odbranjen
17. 1. 2011. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu).
„Stavovi Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije o političkom
angažmanu njenih službenika“, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo,
2011, br. 40, str. 231-244.
„Tendencije u tumačenju šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na
postavljena pitanja u periodu 2000-2005. godine“, u: Islamski diskurs u Bosni i
Hercegovini, zbornik radova s naučnog skupa "Islamski diskurs u/za BiH, stanje,
perspektive i prioriteti", Institut za proučavanje tradicije Bošnjaka, Fakultet
8
islamskih nauka u Sarajevu, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2011, str. 4157.
„Ibn Hazm i njegov odnos prema izvorim šerijatskog prava“, Zbornik radova
FIN-a, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, XXX, Sarajevo, 2011., br. 15, str.
163-183.
- Mr. Nedim Begović, „Praksa šerijatskih vjenčanja u Islamskoj zajednici u Bosni
i Hercegovini“, Glasnik, LXXIII, Rijaset IZ u BiH, novembar- decembar 2011,
br. 5-6, str. 1124-1137.
„The status of imams in Bosnia and Herzegovina“, u: Ednan Aslan i Zsofia
Windisch, Training of Imams and Teachers for Islamic education in Europe,
Peter Lang, Frankfirt am Main, 2012, str. 135-145.
„Ciljevi braka u šerijatskom pravu“, Glasnik, LXXIV, Rijaset Islamske zajednice
u Bosni i Hercegovini, novemba-decembar 2012, br. 11-12, str. 1074-1082.
„Problem „visećih brakova“ kod nas“, Glasnik, LXXV, Rijaset Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, mart-april 2013, br. 3-4, str. 188--196.
mr. Nedim Begović i mr. Ahmed Purdić, „Aktuelna prksa izdavanja zekata i
sadekatul-lfitra u Bosni i Hercegovini“, Glasnik, LXXV, Rijaset Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, juli-august 2013, br. 7-8, str. 557-566.
„Stavovi uleme o šerijatskopravnom statusu Bosne i Hercegovine pod AustroUgarskom upravom“, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka u
Sarajevu, XXXI, Sarajevo, 2012., br. 16, str. Str. 91-114.
b) prikazi knjiga
“Prijevodi djela dr. Jusufa El-Karadavija na bosanski jezik”, Zbornik radova FINa, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2001, br. 7, str. 332-341.
“Multeka na bosanskom jeziku”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih
nauka, Sarajevo, 2002, br. 8, str. 323-326.
«Brak – savremena kriza najstarije institucije» Novi Muallim, Časopis za odgoj i
obrazovanje, Godina IV, Sarajevo, 6. zu'l-ka'de 1424/ 29. decembar 2003., br. 16,
9
str. 118 – 119. ( prikaz djela: Rukaje Varis Maksud, Vodić za muslimanski brak,
preveo Ahmed Alibašić, Selsebil, Živinice, 2003.)
"Knjiga jedinstvenog sadržaja na bosanskom jeziku", Novi Muallim, Časopis za
odgoj i obrazovanje, godina V, Sarajevo, 25. ša'ban 1426/ 29. septembar 2005.,
br. 23, str. 109 – 110. ( prikaz djela: Osman Kozlić, Fikhska pravila, , Selsebil,
El-Kalem, Sarajevo, 2005.)
«Predgovor»:
Wael b. Hallaq, Zatvaranje vrata idžtihada: kritička studija»,
preveo hfz. Aid Smajić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem,
Sarajevo, 2006, str. 5-9.
«Knjiga o tešanjskoj ulemi», Novi Muallim, Časopis za odgoj i obrazovanje,
godina VII, Sarajevo, 29. saffer 1427/ 29. mart 2006., br. 25, str. 108-109. (prikaz
djela: Almir Fatić, Tešanjska oaza islamske duhovnosti, Planjaxs, Tešanj, 2005.)
„Udžbenik o šerijatskom pravu i njegovoj nauci u BiH“, Novi Muallim, IX,
Sarajevo, 29. ramazan 1429/ 29. septembar 2008., br. 35, str. 164-166. ( Prikaz
djela: Enes Durmišević, Šerijatsko pravo i nauka šerijatskog prava u Bosni i
Hercegovini u prvoj polovini XX stoljeća, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
Sarajevo, 2008, 289 str.)
„Dr. Ahmed er-Rejsuni: Ciljevi Šerijata: Eš-Šatibijeva teorija“, Glasnik, LXXII.
Sarajevo, mart-april 2010, str. 333-337. (Prikaz knjige: Dr. Ahmed er-Rejsuni:
Ciljevi Šerijata: Eš-Šatibijeva teorija, preveo Enes Ljevaković, El-Kalem i Centar
za napredne studije, Sarajevo, 2009, 420. str.“)
„Studija o vakufu i nevladinom sektoru“, Novi Muallim, XII, Sarajevo, 29. ljeto
2011., br. 46, str. 131-132. (Prikaz djela: Senad Ćeman, Vakufi i fondacije
(Komparativna studija o položaju vakufa i fondacija u šerijatskom pravu i
pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini), El-Kalem, 2011.)
Hana Younis, Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb - Al-Hayat al-yawmiyyah lin-nas
fi Sarayifu fi nahayati al-qarn al-tasii ašer (Život između Istoka i Zapada Svakodnevni život u Sarajevu pred kraj osmanske uprave). Sarajevo: Kulturni
centar "Kralj Fahd", preveo Kenan Musić, 2012., u: Prilozi, Institut za istoriju u
Sarajevu, br. 41, Sarajevo, 2012. str. 287-289.
10
d) vijesti i ljetopisi
Mr. Ahmet Alibašić i ( M. H), “Iz ljetopisa Fakulteta islamskih nauka 1996.2000.”, Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2001, br. 7,
str. 345-360.
«Ljetopis», Zbornik radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004, br.
9, str.399 - 420.
„Stipendije za studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu“, Preporod,
Islamske informativne novine, XXXVI, br. 5/799, 1. mart 2005, str. 26.
"Okončan program "Diploma u islamskim naukama" treće generacije", Preporod,
godina XXXVI, , 7. rebiu-l-ahir 1426/ 15. maj 2005, Sarajevo broj 10/804, str. 10.
„Okončan značajan projekat“, Preporod, XXXVI, br. 23/817, 1. decembar 2005,
str. 34. ( Provjera stepena autentičnosti hadisa iz zbirke Izbor Poslanikovih hadisa
od Jakuba Memića)
„Vijesti sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu“, Preporod, XXXVI, br. 23/817,
1. decembar 2005, str. 38.
«Ljetopis» (od septembra 2004. do kraja 2005. godine), Zbornik radova FIN-a,
Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, br. 10, str. 399-446.
Mr. Mustafa Hasani, Firedvsa Jelovac, "Ljetopis Fakulteta 2006. godine", Zbornik
radova FIN-a, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2006, br. 11, str. 177-212.
Mentorstvo
Mentor je u izradi slijedećih diplomskih radova branjenih na FIN-u iz oblasti
fikha i vjerske prakse muslimana Balkana:
1. Amir (Husnija) Mehić, Olakšice na putu kod pravnih škola, 12. 7. 2004.
2. Lišić (Abdulah) Ahmed, Ukupljanje zekata na području Medžlisa IZ Brčko,
30.3.2005.
3. Sijamhodžić (Husein) Fahrudin, Vakufska uprava u BiH od 1978. do 1918.
godine, 20. 5. 2005.
11
4. Bečirović (Hašim) Misala, Tretman muslimanke u islamskoj literaturi
objavljenoj od 1995. do 2005. godine, 10. 6. 2005.
5. Mujkanović (Sabit) Hajrudin, Prikupljanje zekata u Medžlisu IZ-e Rijeka, 26.
9. 2005.
6. Duraković (Rajif) Aref, O fikhskom pravilu „Nužda zakon mijenja“, 27. 1.
2006.
7. Šako (Salih) Haris, Hamid Hadžibegić i njegov „Usuli-fikh“, 3. 2. 2006.
8. Omić (Sulejman) Senad, Prikupljanje zekata na području Medžlisa IZ-e
Sanski Most, 9. 2. 2006.
9. Velić (Meho) Ejub, Analiza teksta hutbi hatiba Medžlis IZ-e Sarajevo, 19. 4.
2006.
10. Zilkić (Adem) Selma, Šerijatski tretman osobe zaražene AIDS-om, 7. 6. 2006.
11. Botonjić (Hazim) Sabahudin, Radovi o zekatu i zekatul-fitru u Glasniku u
periodu od 1976. do 1992. godine, 12. 6. 2006.
12. Tahiri (Ramiz) Selmir, Vjerska praksa muslimana u Prizrenskoj župi s
osvrtom na selo Nebregošte, 17. 5. 2007.
13. Žerić (Medin) Mirza, Vakufi na području Medžlisa IZ-e Sanski Most u periodu
od 1945-2007. god., 18. 6. 2007.
14. Hodžić (Ešref) Amela, Edukacije žene u nevladinim islamskim udruženjima
na području Sarajeva, 9. 7. 2008.
15. Dauti (Ejup) Mustafa, Institucionalno organiziranje muslimana u Makedoniji,
12. 1. 2009.
16. Rama (Bersim) Besim, Komparacija Kanuna Leke Dukađinija sa šerijatskim
porodičnim pravom, 9. 7. 2009.
17. Pozder (Sulejman) Safet, Vjerski život muslimana u Prozoru od Drugog
svjetskog rata do danas, 17. 9. 2009.
18. Zimić (Abid) Aida, Izučavanje fikha u udžebenicima islamske vjeronauke u
osnovnim školama, 15. 2. 2010.
19. Nurikić Jasmin, Pisanje Dnevnog avaza, Oslobođenja i printanih medija
Islamske zajednice o vakufu i vakufskoj imovini u periodu 2000-2003. godina,
11. 2. 2011.
12
Studijska putovanja i posjete sa studentima
- Trodnevna posjeta Islamskoj zajednici Slovenije (Obraćenje prije džume u
zagrebačkoj džamiji, Kopar - program u mesdžidu kojeg su izveli studenti i
predavanje M. Hasanija (petak), posjeta Izoli, Kranjskoj Gori i odboru IZ
Jesenice, Ljubljana – akademija studenata u Domu kulture i predavanje M.
Hasanija (subota), posjeta odboru IZ-e Maribor i povratak (nedjelja), april 2003.
- Posjeta džematu Šerići (Medžlis IZ Zenica) i najboljem muallimu za 2003.
godinu Zehrid-ef. i posjeta Nasih-ef. Spahiću u Pojskama, april 2007.
- Posjeta Medžlisu IZ Fojnica, tekije na Oglavku i prisustvo džumi namazu
glavnog imama Mensur-ef. Pašalića, april 2007.
- Centar za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci (CROPS), Smoluća, 21. 4.
2008. i 12. 7. 2008.
- Posjete Lamiji i Adi-ef. Mehmediću, Kotorsko, Doboj, 21.4.2008. i 12. 7. 2008.
- Posjeta džematu Maoča i razgovor s hfz Šemsudinom Kavazovićem, Medžlis IZ
Brčko i glavni imam Mustafa Gobeljić i Medžlis IZ Gradačac glavni imam Nusret
Kurjaković, 21.5.2009.
- Centar za borbu protiv ovisnosti od droga u Ilijašu, 17. i 19. 3. 2009.
- Ženski edukavini centar „Nahla“, 23.3.2009.
- Posjeta Medžlisima IZ-e Žepće glavni imam Efendić, Zavidovići glavni imam
Sulejman-ef. Efendić i Izet-ef. Čamdžić, Maglaj glavni imam Zehrudin-ef.
Kruško i džemat i stari grad Vranduk, 28. 4. 2010.
- Ženski edukativni centar “Kewser”, Sarajevo, 24.3.2010.
- Udruženje “Žena-žrtva rata”, Sarajevo, 21.4. 2010.
- KJU „Gerontološki centar“, Sarajevo, 17. 3. 2011.
- Dječiji dom Bjelave, Sarajevo, 24. 3. 2011.
- Bošnjački institut „Fondacija Adila Zulfikarpašića“, Sarajevo, 29. 3. 2011.
- Muftijstvo goraždansko muftija Hamed-ef. Efendić, Medžlis IZ-e Višegrad
predsjednik Medžlisa Bilal Memišević, Medžlis IZ-e Goražde glavni imam
Rasim-ef. Džafić, Medžlis IZ-e Ustikolina v.d. glavnog imama Izudin-ef. Perjan i
Medžlis IZ-e Foča v.d. glavnog imama Faruk-ef. Džankić, 17. 5. 2011.
13
- Internacionalni Burch Univerzitet, 21. 5. 2012.
- Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus, Prihvatni centar „Duje“, Doboj
Istok, Medžlis IZ-e Doboj glavni imam Bajro-ef. Džafić; Medžlis IZ-e Tešanj
glavni imam Fuad-ef. Omerbašić, susret s profesoricom islamske vjeronauke u
Doboju Lamijom Mehmedić, 23.5.2012.
- Muftijstvo travničko muftija mr. Nusret-ef. Abdibegović, Medžlis IZ Bugojno
glavni imam Vehid-ef. Arnaut, Islamski kulturni centar „Princeza Dževhera“ u
Bugojnu nadzornik centra Rahmetallah Nezir Han Gari, Ajvatovica – Prusac, 22.
maj 2013,
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content