close

Enter

Log in using OpenID

bhs - Univerzitet u Travniku

embedDownload
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
prof.dr. Almin Dautbegović
prof.dr. Almin Dautbegović
032 227 257
061/ 131 969; 062 785 555;
[email protected],
www.almindautbegovic.com
Spol M
| Datum rođenja 14.02.1960.
Državljanstvo BiH
RADNO ISKUSTVO
2013.-
24.12.2008./ 01.12.2010.
1993.-
Vanredni profesor
Uža krivičnopravna naučna oblast
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Izbor u zvanje docenta
Katedra za Krivično pravo
Krivično procesno pravo I i II/ Penologija/ Viktimologija
Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet
Advokat
Obavlja advokatsku djelatnost sa sjedištem u Zenici.
Prije toga je bio sudija Osnovnog suda u Konjicu.
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
28.03.2008.
Doktor pravnih nauka
»Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava
i slobode garantovane Ustavom Bosne i Hercegovine«.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 6
Curriculum vitae
Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet u Zenici
20.04.2007.
Magistar pravnih nauka
Katedra za krivično pravo
„Ostvarivanje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava u ustavnopravnom sistemu Bosne
i Hercegovine“
Univerzitet Apeiron u Banja Luci
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
Bosanski jezik
DODATNE INFORMACIJE
Izbor iz bibliografije
Knjige:
1. „Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i
slobode garantovane Ustavom BiH“, Univerzitet u Zenici, Zenica, 2008. (str. 243)
2. „Upravno-pravni unutarnji poslovi“, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, 2009. (str. 453)
3. „ Pravna klinika krivičnog procesnog prava“ Dom štampe u Zenici, 2011. (str. 255)
4. „Ostvarivanje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava u ustavnopravnom sistemu Bosne i
Hercegovine“ Opća biblioteka Tešanj, 2011. (str.203)
5. „Zbornik radova - Krivičnopravni, kriminološki, kriminalistički i sigurnosni aspekt" Opća
biblioteka Tešanj, 2011. (koautor sa prof.dr. Nedžadom Korajlićem) (str. 278)
6. "Osnovi kriminalistike", Univerzitet u Travniku, 2012. (koautor sa prof.dr. Nedžadom Korajlićem)
(str. 334)
7. "Krivično procesno pravo I - Autorizovana predavanja", Agencija Ira Tuzla, 2012. (str.201)
8. "Krivično procesno pravo II - Autorizovana predavanja", Agencija Ira Tuzla 2012. (str. 207)
9. "Pritvor u Bosni i Hercegovini - zakonska regulativa i sudska praksa", Univerzitet u Travniku,
2012. (str. 608)
10. "Istraživanje krivičnih djela", Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, (Nedžad Korajlić sa grupom
koatuora) 2012., saradnik na knjizi, (str.807)
11. „Krivično procesno pravo“ Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu, (koautor sa prof.dr.
Milanom Miloševićem), 2014. (str. 374)
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 6
Curriculum vitae
prof.dr. Almin Dautbegović
Naučni, stručni i drugi radovi:
1. „Bezbjedonosni i pravni aspekti pranja novca“, Sarajevo 2006., Ljudska prava, časopis za sve
pravno-političke teme, br. 1-2, (u koautorstvu sa dr. Nebojša Teofilović, mr. Nedžad Korajlić ) str.132148;
2. „Serijske i višestruke ubice i njihove žrtve“, Banja Luka, 2006, Godišnjak pravnog fakulteta u
Banja luci, broj XXVII-XXVIII, (u koautorstvu sa prof.dr. Alija Ramljak, mr.sc. Nedžad Korajlić ) str.73-95;
3. „Nasilništvo u krvnim i seksualnim deliktima“, Banja Luka 7/2006. Pravna riječ-časopis za
pravnu teoriju i praksu udruženja pravnika RS, ( u koautorstvu sa dr.Alija Ramljak) str.323-335;
4. „Korupcija u svijetu politike", Sarajevo 2006., Kriminalističke teme, časopis za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije FKN, broj 1-4, (u koautorstvu sa dr. Nebojša Teofilović, mr. Nedžad
Korajlić ) str.145-169;
5. "Žrtve samoubilačkog akta", Banja Luka 2007., Srpska pravna misao, br. 41. (u koautorstvu sa
dr.Alija Ramljak ) str.99-123;
6. „Kriminalističke procedure na licu mjesta kriminalnog događaja radi obezbjeđenja materijalnih
tragova za forenzičku analizu", Sarajevo 2007., Kriminalističke teme, časopis za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije FKN, br 1 i 2 (u koautorstvu sa doc.dr.sc. Nedžad Korajlić, doc.dr.sc.
Želimir Kešetović, mr.sc. Haris Halilović ) str. 49-57;
7. „ Neki aspekti prava na pravično suđenje“, Zenica 2008., Društvena istraživanja, časopis Pravnog
fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 2. str. 27-51;
8. „Pravo na djelotvorni pravni lijek u svjetlu posljednjih izmjena i dopuna ZKP BiH“ Zenica 2008.,
Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 3. str. 69-80;
9. „Relacije korupcije i organizovanog kriminala“, Sarajevo 2007., Ljudska prava, časopis za sve
pravno-političke probleme, broj: 1-4 god.8. (u koautorstvu sa doc.dr. Nebojša Teofilović, doc.dr. Nedžad
Korajlić) str. 141-155;
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 6
Curriculum vitae
Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
10. „Notion. classification and procedures on collection, preservation and transporation of
traces caused by explosion“, Thesis Kosova Internatinal Ressearch Review No. 1/2009. Pojam,
klasifikacija i procedura prikupljanja, pakiranja i transporta tragova nastalih eksplozijom (u koautorstvu
sa doc.dr.sc. Nedžad Korajlić, mr.sc. Driton Muharemi ) str. 83-105;
11. „ Osposobljenost policije kao faktor prevencije organizovanog kriminaliteta“, Društvena
istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 4. (u koautorstvu sa Nedžad Korajlić,
Nebojša Teofilović, Driton Muharemi ) str. 73-81;
12. „Kriminalističko-kriminološke specifičnosti ekološkog kriminaliteta“, Časopis Pravnog
fakulteta u Travniku br. 3. god. 2010. (u koautorstvu sa Nedžad Korajlić, Driton Muharemi, Majda
Bećirević), str. 71-77;
13. „Položaj oštećenog u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine“, Anali pravnog fakulteta
Univerziteta uu Zenici, br. 5. 2010. (u koautorstvu sa mr. Pivić Nezir) str. 7-35;
14. „Pritvor u praksi sudova u Bosni i Hercegovini“, Univerzitetska hronika- Časopis Univerziteta u
Travniku vol.4 br. 1 Travnik, decembar 2012. Str. 109-119.
15. „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u krivičnom zakonu Bosne i
Hercegovine“, ( u koautorstvu sa mr. Ahmić Elmedin) BH Ekonomski forum-Časopis ekonomskog
fakulteta UNZE, broj 4., 2012.
16. „ Zakonska regulativa i sudska praksa pritvora u Bosni i Hercegovini od 1992. do 2012“ ( u
koautorstvu sa prof.dr. Korajlić Nedžadom i Gagula Amnom) Tematski zbornik radova međunarodnog
značaja DANI ARČIBALDA RAJSA, Kriminalističko-policijske akademije, Beograd 1-2 mart 2013,
str.293- 304.
17. „Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesuiranju
krivičnog djela pranja novca pred sudom BiH“ (u koautorstvu sa mr. Elmedin Ahmić“ Kriminalističke
teme-Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, broj 1-2, 2013, str. 60-75
Naučni i stručni simpoziji, konferencije, kongresi
1. Internacionalna naučna konferencija „Sigurnost građana u tranzicijskim zemljama“ Sarajevo,
UNTIC, 31.05.2006. učešće i referat u koautorstvu sa dr. Nebojša Teofilović, mr. Nedžad Korajlić, „
Korupcija u svetu politike“;
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 6
Curriculum vitae
prof.dr. Almin Dautbegović
2. Savjetovanje pravnika „Oktobarski pravnički dani“ na temu „Izgradnja i funkcionisanje pravnog
sistema, Banja Luka, 6. i 7. oktobar 2006. Učešće i koautorski rad sa prof.dr. Ramljak Alijom „
Nasilništvo u krvnim i seksualnim deliktima“
3. Regionalna naučna konferencija: „Organizovani kriminal – faktor nestabilnosti u zemljama u
tranziciji“ u organizaciji FKN Priština, Priština 30.10.2006. učešće i autorski rad „Organizovani
kriminal i korupcija u institucijama Bosne i Hercegovine“;
4. VI dani kriminalističkih nauka u Sarajevu "Globalni sigurnosni izazovi", održana 16.05.2007. u
Sarajevu, učešće i rad u koautorstvu sa: Nedžad Korajlić, Želimir Kešetović, Haris Halilović, "Kriminalističke procedure na licu mjesta događaja radi obezbjeđenja materijalnih tragova za
forenzičnu analizu";
5. VII dani kriminalističkih nauka u Sarajevu, maj 2008. naučna konferencija „Sistemi sigurnosti u
višeetničkim državama-komparativni pristup“ učešće i rad - „Povrede prava optuženog na pravično
suđenje-odnos normativnog i stvarnog“
6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Identitet i globalizacija“ Zenica, decembar 2008.
učešće i rad - „Osvrt na položaj branioca u krivičnom postupku prema Zakonu o krivičnom postupku
Bosne i Hercegovine“
7. VIII dani kriminalistike, naučna konferencija „Problemi i perspektive primjenjene kriminalistike i
kriminologije“, maj 2009. u organizaciji Fakulteta kriminalističkih nauka, Univerziteta u Sarajevu,
učešće i rad u koautorstvu sa doc.dr.sc. Nedžad Korajlić i mr.sc. Driton Muharemmi - „Dokumentacija
na licu mjesta kriminalnog događaja i njen značaj za daljni tok postupka";
8. Sedma međunarodna radionica u Hrvatskoj pod nazivom „Djelovanje usljed kaosa- standardni
operativni postupci i opravak nakon katastrofe“ 28. i 29.rujna 2010. u Splitu, rad u koautorstvu sa
doc. dr. Nedžad Korajlić i prof. dr.Želimir Kešetović „Primjena kriminalističkih i istražnih procedura
u situacijama sa kritičnim incidentom“
9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Bosna i Hercegovina i evropski
identitet“
Zenica, novembar 2010. učešće i rad - „ Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene
krivičnim djelom u svjetlu posljednjih izmjena Krivičnog zakona Federacije Bosne i
Hercegovine“;
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 6
Curriculum vitae
Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
10. Međunarodni naučni skup DANI ARČIBALDA RAJSA – tema Pravna država, policija i suzbijanje
kriminaliteta, Beograd 1 i 2 mart 2013 god. učešče i rad u koautorstvu sa prof.dr. Korajlić Nedžadom i
Gagula Amnom „ Zakonska regulativa i sudska praksa pritvora u Bosni i Hercegovini od 1992. do
2012“
11. Znanstvena konferencija „Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih
studija u suvremenim uvjetima“ Sarajevo, 16.maj 2013. učešče i rad u koautorstvu sa prof.dr.
Milanom Miloševićem „ Krivičnoprocesni i kriminalistički problemi korištenja stalnog informatora“
12. 7. Međunarodna znasntveno-stručna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ Velika Gorica, 22.23. Svibnja 2014 rad u kooautorstvu sa Prof.dr. Nedžadom Korajlićem i mr.sci. Elmedinom Ahmićem „
Nekonvencionalna energetska sigurnost“
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content