close

Enter

Log in using OpenID

"Ένταξη των Προσφύγων στην Κύπρο: Διαχείριση της

embedDownload
"Έληαμε ησλ Πξνζθύγσλ ζηελ Κύπξν: Δηαρείξηζε ηεο Πνηθηινκνξθίαο"
Πέκπηε, 11 Σεπηεκβξίνπ 2014 - EU House
Αιεμάλδξα Αηηαιίδνπ
Αλ. Επηθεθαιήο Γξαθείν ΕΚ ζηελ Κύπξν
Αγαπεηέ θ. Νηθνιαΐδε,
Αγαπεηέ θ. Dessalegne,
Αγαπεηέ θ. Oel,
Αγαπεηνί Πξέζβεηο,
Φίινη θαη θίιεο,
Σαο θαισζνξίδσ θαη εγώ κε ηελ ζεηξά κνπ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε κε ζέκα ηελ έληαμε ησλ
πξνζθύγσλ ζηελ Κύπξν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηθηινκνξθίαο.
Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, όπσο όινη γλσξίδεηε, απνηεινύλ κία από ηηο θύξηεο
πξνηεξαηόηεηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη βεβαίσο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ην
νπνίν έρεη ζπκβάιεη ζην κέγηζην βαζκό γηα ην όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξν θαη πην αλζξώπηλν
ρεηξηζκό ησλ αηηνύλησλ άζπιν.
Σε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δνθηκάζεη ζθιεξά αξθεηά θξάηε
κέιε αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ηδέα ηεο ΕΕ, ην ΕΚ δείρλεη όηη δελ θείδεηαη πξνζπαζεηώλ θαη
θνλδπιίσλ όηαλ πξόθεηηαη γηα δεηήκαηα πξνάζπηζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Καλείο δελ ιέεη όηη δελ πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα ή όηη έρνπκε θηάζεη ζην ηδαληθό
ζεκείν. Αιιά ζίγνπξα ην ΕΚ κπνξεί δηθαίσο λα ππνζηεξίμεη όηη αλαιώλεη ζεκαληηθό ρξόλν
θαη θόπν γηα ην δήηεκα απηό:
√ Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο ππνςήθηεο
πξνο έληαμε ρώξεο όηη νθείινπλ λα εθαξκόδνπλ ηνπο Επξσπατθνύο λόκνπο, λα
απνθεξύηηνπλ ηε μελνθνβία θαη λα πξνζθέξνπλ αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο.
√ Ωο ζπλνκνζέηεο ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο
πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζύινπ, ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο έληαμεο. Τν λέν επξσπατθό
ζύζηεκα αζύινπ ηίζεηαη ζε πιήξε εθαξκνγή ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2015.
√ Πξνο πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο, ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ελέθξηλε κεγάια
θνλδύιηα ώζηε ηα θξάηε κέιε λα κπνξέζνπλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 λα αληαπεμέιζνπλ.
√ Όζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε αζύινπ, ην ΕΚ έρεη δεηήζεη αμηόπηζηεο θαη δίθαηεο δηαδηθαζίεο
πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνώζεζεο.
√ Η Επηηξνπή Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
επηζθέςεηο ζε θέληξα θηινμελίαο θαη θέληξα θξάηεζεο εληόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
√ Μόιηο ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ελέθξηλε ην λνκνζρέδην ζρεηηθά
κε ην Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ην νπνίν θαιεί ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ λα
δηαζέζνπλ πεξηζζόηεξα θνλδύιηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ αζύινπ θαη ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ελ γέλεη.
√ Πάλσ από 3 δηο επξώ έρνπλ δεζκεπηεί από ηα θνηλνηηθά ηακεία γηα απηό ην ζθνπό κε ηα
θξάηε κέιε λα ππνρξενύληαη λα βειηηώζνπλ ηα κέηξα πνπ αθνξνύλ ην άζπιν.
Όια ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη πξέπεη λα ηζρύνπλ βέβαηα θαη γηα ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία.
Οπόηε ηα ζηνηρεία πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζηόρεπζεο πνπ θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ε
Κύπξνο ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα ζα πξέπεη λα δηέπνληαη από ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ όηη ε έληαμε θαη ε ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ
ζηελ θππξηαθή θνηλσλία πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα όισλ καο. Εμάιινπ, ε
πνηθηινκνξθία δελ απνηειεί απεηιή θαη δελ πξέπεη λα καο θνβίδεη. Αληηζέησο, ζε θνηλσλίεο
πνπ κπνξνύλ λα ηελ ρεηξηζηνύλ ε πνηθηινκνξθία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θηλεηήξην δύλακε
θαη ζηνηρείν πνιηηηζηηθνύ θαη άιινπ εκπινπηηζκνύ.
Η Κύπξνο, έρνληαο δήζεη θαη ε ίδηα ηελ θξίθε ηνπ πνιέκνπ, έρεη θαη ηζηνξηθά ηελ
ππνρξέσζε λα αγθαιηάζεη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα εληαρζνύλ
δείρλνληαο ηνπο ηελ απαξαίηεηε ζπκπόληα θαη αιιειεγγύε.
Σαο επραξηζηώ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content