close

Enter

Log in using OpenID

10-2011 - Općina Dugi Rat

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
LIST IZLAZI PO POTREBI
________________________
BROJ 10/2011
Dugi Rat, 28. rujna 2011.
Tel: 735-291
Telefaks: 734-900
Izdaje: Općina Dugi Rat
Tiska: Općina Dugi Rat
Adresa: 21315 Dugi Rat,
Poljiĉka cesta 133.
OIB 70748151333
S A D R Ţ A J
Stranica
21. Odluka o vrijednosti u kunama jediniĉnog iznosa za
odgovarajući broj poloţajnih zona u postupanju s
nezakonito izgraĊenim objektina na podruĉju općine Dugi Rat ………. 153
22. Plan zaštite i spašavanja za Općinu Dugi Rat ………………………….. 154
___________________________________________________________________________
21.
Temeljem ĉlanka 17. stavak 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama („Narodne novine“ broj: 90/11), ĉlanka 5. stavak 3. Uredbe o naknadi za
zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj: 101/11), i
ĉlanka 37. Statuta Općine Dugi Rat („Sluţbeni glasnik“ – sluţbeno glasilo Općine Dugi Rat,
broj: 4/09 – drugi proĉišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 24. sjednici,
odrţanoj 27. rujna 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o vrijednosti u kunama jediniĉnog iznosa
za odgovarajući broj poloţajnih zona u postupanju
s nezakonito izgraĊenim objektima
na podruĉju općine Dugi Rat
Ĉlanak 1.
Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama i Uredbi o naknadi
za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru, kao i Odluci o komunalnom
doprinosu Općine Dugi Rat („Sluţbeni glasnik“ – sluţbeno glasilo Općine Dugi Rat, broj:
3/10, 1/11 i 4/11 – proĉišćeni tekst) na podruĉju općine Dugi Rat odreĊuju se tri pripadajuće
poloţajne zone kako slijedi:
a) PRVA ZONA – obuhvaća podruĉje od mora do drţavne ceste D-8 (Jadranska
magistrala)
b) DRUGA ZONA – obuhvaća podruĉje iznad drţavne ceste D-8 (Jadranska
magistrala) sve do granice obuhvata graĊevinske zone prema Prostornom planu ureĊenja
Općine Dugi Rat (PPUO)
153
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
c) TREĆA ZONA – obuhvaća podruĉje iznad granice obuhvata graĊevne zone iz
Prostornog plana ureĊenja Općine Dugi Rat (PPUO) i stara sela Duće, Krug, Zeljovići i
Jesenice.
Ĉlanak 2.
U skladu sa Uredbom o naknadi za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u
prostoru odreĊuje se jediniĉna vrijednost (NP) u kunama prema pripadajućim zonama iz
prethodnog ĉlanka kako slijedi:
- za prvu zonu ……………………….….. 20,00 kn/ m³
- za drugu zonu …………………………. 10,00 kn/ m³
- za treću tonu ………………………….… 3,00 kn/ m³
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Sluţbenom glasniku“ –
sluţbenom glasilu Općine dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA:
URBROJ: 2155/02-01Dugi Rat, 27. rujna 2011.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med.
22
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA OPĆINU DUGI RAT
Dugi Rat, 27.rujna 2011. god
OPĆE ODREDBE
Plan zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu Općine) sastoji se od planova
djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, ĉijim
ostvarivanjem se osigurava usklaĊeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na odreĊenom podruĉju Općine.
Pravnim osobama, redovnim sluţbama i djelatnostima koje su nositelji posebnih zadaća u
zaštiti i spašavanju za razradu dobivenih zadaća i usklaĊivanje djelovanja s drugim
operativnim snagama u sustavu zaštite i spašavanja dostavljaju se izvodi iz Plana odreĊene
razine.
154
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
Plan zaštite i spašavanja se donosi poradi utvrĊivanja organizacije aktiviranja i djelovanja
sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadleţnosti ljudskih
snaga i potrebnih materijalno-tehniĉkih sredstava, te provoĊenja zaštite i spašavanja do
otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Plan se sastoji od :
I
Upozoravanja
II
Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
III
Mjera zaštite i spašavanja.
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE DUGI RAT
I.
UPOZORAVANJE
Planom zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu Plan), Općina moţe dobiti i definirati izvore iz
kojih dobija informacije o mogućim ugrozama, kako bi mogla poduzeti mjere upozoravanja
vlastitih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za Općinu, kao npr..
Naĉelnik općine će informacije o poduzimanju mjera upozoravanja dobiti od:
1.
2.
3.
4.
Ţupanijskog centra 112
Od pravnih subjekta, središnjih tijela drţavne uprave, zavoda, institucija
Od graĊana
Neposredno sticanjem uvida u stanje i dogaĊaje na svom podruĉju koji bi mogli
zadesiti Općinu.
Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih
osoba s obzirom na moguće prijetnje dostaviti će naĉelnik Općine:
1. Operativnim snagama ZiS na podruĉju Općine;
2. Pravnim osobama od interesa za ZiS na podruĉju Općine, odreĊenih odlukom o
odreĊivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za ZiS;
3. Ostalim pravnim osobama i stanovništvu i to:

Hrvatskim vodama, ukoliko se dobiju informacije da će u kraćem
vremenskom razdoblju podruĉje Općine zahvatiti iznimno velika koliĉina
oborina, nailazak toplinskog vala, zatim dogaĊaj tehniĉko-tehnološkog znaĉaja
(nesreće u cestovnom prometu) sa isticanjem opasnih tvari u okolinu, kao i
eventualne nesreće u stacionarnim objektima kojima se nalaze opasne tvari.

DVD "Dalmacija" Dugi Rat, u sluĉajevima, iznimno velikih koliĉina oborina,
mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, oĉekivanim duţim sušnim
razdobljima, tehniĉko tehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim tvarima,
pojavama mogućeg širenja poţara otvorenog prostora i drugo

Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo - Ispostava Omiš, u svezi mogućih
pojava zaraznih bolesti većeg broja stanovništva (epidemije), o mogućim
posljedicama na objektima za snabdijevanje pitkom vodom, mogućim
155
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT

posljedicama po stanovništvo u sluĉajevima prirodnih ugroza, tehniĉkotehnoloških nesreća i drugo.

Veterinarskoj ambulanti Omiš, u svezi moguće pojave zaraznih bolesti
ţivotinja, moguće nesreće na odlagalištima otpada, posljedicama na stoĉni
fond u sluĉajevima prirodnih nepogoda, nesreća u tehniĉko-tehnološkim
postrojenjima i drugo.

Policijskoj postaji Omiš, u svezi mogućeg nastanka dogaĊaja gdje je
potrebna intenzivnija djelatnost policije na regulaciji prometa, zatvaranju
prometnica i zabrane kretanja roba i ljudi i drugo.

Komunalnom poduzeću „Peovica” Omiš, graĊevinskim tvrtkama,
tvrtkama za prijevoz osoba i tereta, tvrtkama sa smještanim
kapacitetima, u svezi njihovog mogućeg angaţiranja na otklanjanju
posljedica odreĊene ugroze na podruĉju nadleţnosti i drugim.

Komunalnom poduzeću „Vodovod” Omiš, u svezi mogućeg nastanka
dogaĊaja gdje je potrebno opskrba vodom, prekid vodom odreĊenih podruĉja
zbog pojave poţara, klizišta-odrona, poplava i sl.

Centru za socijalnu skrb Omiš i Gradskom odboru Hrvatskog crvenog
kriţa u Omišu, za pripreme i angaţiranje u sluĉajevima evakuacije i
zbrinjavanja stanovništva.

Udrugama, od znaĉaja za zaštitu i spašavanje, utvrĊenih Procjenom
ugroţenosti i Odlukom o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje za eventualno reagiranje u odreĊenoj ugrozi.

Fiziĉkim osobama, graĊanima o mogućoj ugrozi
II. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE
OPERATIVNIH SNAGA
Organizacija mobilizacije (aktiviranja) Stoţera zaštite i spašavanja, pravnih osoba,
redovnih sluţbi i djelatnosti i davaoca materijalno tehniĉkih sredstava
Naĉelnik Općine uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od znaĉaja
za zaštitu i spašavanje sa slijedećim obvezama:
Uvesti deţurstvo (aktivno) svih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti zaposlenika i
stanja materijalno tehniĉkih sredstava za djelovanje u sluĉaju odreĊene ugroze ( stoţer
zaštite i spašavanja, vatrogastvo, zdravstvo, Crveni kriţ, socijalna sluţba, policija je u fazi
stalnog deţurstva u redovnoj djelatnosti i zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće
namjene (Općine).
Odgovorne osobe: ĉelnici navedenih operativnih snaga ili njihovi zamjenici
Naĉin priopćavanja: pisanom zapovijedi faks-om, e-mailom, putem ŢC 112, osobnim
pozivanjem i sl.
Uvesti pasivno deţurstvo u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje
( odreĊenih odlukom naĉelnika Općine ) , s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i
156
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
popunjenosti materijalnim sredstvima.(graĊevinske, komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz
osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode, te
udruge graĊana HGSS, planinari, lovaĉke udruge (sukladno Odluci o odreĊivanju pravnih
osoba od znaĉaja za zaštitu i spašavanje na razini Općine)
AKTIVIRANJE:
I. Stoţera zaštite i spašavanja Općine (popis ĉlanova u privitku Plana broj 1.)
Naĉelnik Stoţera: Arsen Ercegović.
Naĉin pozivanja: struĉne sluţbe Općine ili putem nadleţnog ŢC 112,
Mjesto pozivanja: Zgrada općine, općinska vijećnica.
II.Vatrogasnog zapovjedništva i postrojbe (popis u privitku Plana broj 2.)
Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD "Dalmacija", Dugi Rat: Pavao Tomić.
Mjesto pozivanja: sjedište vatrogasne postrojbe i Ured naĉelnika Općine.
Naĉin aktiviranja: dostavom zapovjedi od struĉne sluţbe faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uruĉenjem, ili putem nadleţnog ŢC 112.
Pregled sposobnosti u privitku plana.
III. ZDRAVSTVO - Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske ţupanije
Odgovorna osoba: Prim. Dragomir Petric, dr. med., Kavanjinova 2, tel. 481 060, fax. 481
074
Aktiviranje zdravstvenih ambulanti (na podruĉju Općine)
Pregled sposobnosti u privitku plana.
Naĉin aktiviranja: dostavom zapovjedi od struĉne sluţbe faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uruĉenjem, ili putem nadleţnog ŢC 112.
IV. Hrvatski Crveni kriţ, Gradsko društvo Omiš
Odgovorna osoba: Ana Stejskal, Punta 1 tel./faks 861-224
Pregled sposobnosti u privitku plana.
Naĉin aktiviranja: dostavom zapovjedi od struĉne sluţbe faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uruĉenjem, ili putem nadleţnog ŢC 112.
V. Centar za socijalnu skrb Omiš.
Odgovorna osoba: Marko Zelić, Ĉetvrt Ribnjak bb tel./faks 864-470
Pregled sposobnosti u privitku plana.
Naĉin aktiviranja: dostavom zapovjedi od struĉne sluţbe faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uruĉenjem, ili putem nadleţnog ŢC 112.
VI. Ostale pravne osobe od znaĉaja za zaštitu i spašavanje
Hrvatske ceste, Hrvatske šume, graĊevinske , prijevozniĉke, tvrtke i ustanove za
smještaj,prehranu, snabdijevanje, udruge graĊana
1. Hrvatske ceste – Ispostava Split
Odgovorna osoba: Neven Matijević, RuĊera Boškovića 22, tel:435 600 fax: 435 640
2. Ţupanijske ceste – Nadcestarija Omiš.
Odgovorna osoba: Vicko Boţić, Vukovarska 2, tel./faks 861-410
Zamjenik: Pere Perković, Vukovarska 2, tel./faks 861-410
3. Hrvatske šume – Podruţnica Split.
157
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
Odgovorna osoba: Ivan Melvan, Kralja Zvonimira 35, tel./faks 482-744
Zamjenik: Dragica Ţaja, Kralja Zvonimira 35 tel./faks 482-744
4. Hrvatske vode - VGO Split
Odgovorna osoba: AnĊelko Drnas, Vukovarska 35, tel./faks 309-400
5. Hrvatske vode – VGI ”Cetina” Sinj
Odgovorna osoba: Goran Vukasović, Miljenka Buljana bb, tel/fax 821-528
6. HGSS – Stanica Split
Odgovorna osoba: Stipe Boţić, mob. 091 7210001
7. CIAN - Split
Odgovorna osoba: Petar Bojić, Varaţdinska 51, tel./faks 540-190
8. NZZJZ SDŢ
Odgovorna osoba: Jasna Ninĉević, tel. 531 465 faks. 535 318, mob. 091/15 12 001
9. DVD - Omiš
Zapovjednik: Višeslav Pešić, Vangrad 17, mob. 091 393 0010
10. UHMP SDŢ - Omiš
Odgovorna osoba: Dr.med. Danijel Štambuk, Dinka Šimunovića 23,
Tel. Posao. 863-450 Tel. Kući. 509-304
11. Elektrodalmacija – pogon Omiš
Odgovorna osoba: Ţeljko Rogošić, Vrisovci 8, tel. 879 324 fax. 879-134
12. Hrvatske vode VGI Cetina Sinj
Odgovorna osoba: Goran Vukasović, Miljenka Buljana 35, tel. 821 528 fax. 821 977
13. Cetina d.o.o. Sinj
Odgovorna osoba: Marko Zorić, Miljenka Buljana 35 tel. 826 694 fax. 821-977
14. Colligo d.o.o. – Dugi Rat
Odgovorna osoba: SlaĊan Ercegović, tel. 091/300 2042
15. Obrt „Barbara” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Ante Trgo, P. cesta Suhi Potok 3, tel. 091 508 7470 tel. 098 921
2755
16. Obrt „Kovaĉević” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Matko Kovaĉević, Mosorska 3, tel. 091 519 8058
17. Obrt „Bakota Iskopi” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Marijo Bakota, Duće Golubinka II/7,
18. Obrt „Duće Tours” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Boško Vojnović, Poljiĉka cesta Golubinka 19, tel. 098 970 5980
19. Supermarket „Tommy” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Anka Babić, Trg Kralja Tomislava 8, tel. 600 329
158
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
20. Supermarket „Studenac” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: _____________, Jadranska 14, tel./faks 734 924
21. Pekara Kamen, Dugi Rat
Odgovorna osoba: Mark Prekpaljaj, Poljiĉka cesta 121 a, tel. 734 166
22. O.Š. Dugi Rat
Odgovorna osoba: Ţivko Dropuljić, tel. 785 095 fax. 784 625 mob. 095 919 5889
23. P.Š. Krilo Jesenice
Odgovorna osoba: Ţivko Dropuljić, tel. 785 095 fax. 784 625 mob. 095 919 5889
24. Hotel „Krilo” – Dugi Rat
Odgovorna osoba: Slavko Bandov, Poljiĉka cesta Krilo 27, tel. 756 770 faks 872 966
25. Autokampovi – kampovi
”ORIJ”, vlasnik: Zdravka Kadić, Poljiĉka cesta Orij 16, tel. 734 098
„DUĆE”, vlasnik: Milan Vojnović, Poljiĉka cesta Rogaĉ 17, tel. 734 782
„ANTE”, vlasnik: Ante Ercegović, Poljiĉka cesta 113, tel. 734 913
„MIRA”, vlasnik: Ranko Vojnović, Poljiĉka cesta Rogaĉ 63, tel. 734 430
„MIROSLAV”, vlasnik: Miroslav Vojnović, Poljiĉka cesta Rogaĉ, tel. 734 593
„LUKA”, vlasnik: Jure Vojnović, Poljiĉka cesta Luka 75, tel. 734 130
„B”, vlasnik: Lidija Bliznac, Poljiĉka cesta Rogaĉ 5, tel. 734 280
„DARKO”, vlasnik: Marko Ercegović, Poljiĉka cesta Rogaĉ 7, tel. 734 393
„MORE”, vlasnik: Branka Bilanović, Poljiĉka cesta Luka 53, tel. 734 233
„IVO”, vlasnik: Ivo Šarolić, Poljiĉka cesta Luka 5, tel. 734 966
„DELFIN”, vlasnik: Danica Tomasović, Poljiĉka cesta Luka 79, tel. 734 068
26. Udruge brodara „Krilo”
Odgovorna osoba: Ivo Tomaš, tel. 091/538 4532
27. Lovaĉko društvo Mosor - Priko
Odgovorna osoba: Ivan Kadić, Poljiĉka cesta Dugi Rat, tel. 091 300 2061
28. Ronilaĉki klub „Jadran”
Odgovorna osoba: Luka Lukaĉević, Jadranska 10, Dugi Rat, tel. 091/5056523
Naĉin aktiviranja: dostavom zapovjedi od struĉne sluţbe faks-om, e-mail, mob. vezom,
osobnim uruĉenjem, ili putem nadleţnog ŢC 112.
Pregled sposobnosti u privitku plana.
AKTIVIRANJE- MOBILIZACIJA:
VII. Postrojba civilne zaštite (opće namjene)
Zborno mjesto: Dvorište općinske zgrade.
Naĉin mobilizacije: teklićkim sustavom od pripadnika postrojbi, putem struĉne sluţbe
Općine i nadleţnog PUZS Split.
159
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i
osobnim i skupnim materijalno-tehniĉkim sredstvima
Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se:




imenovanjem na duţnosti u stoţer zaštite i spašavanja (predstavniĉko tijelo)
na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja
bave u redovitoj djelatnosti
rasporeĊivanjem u postrojbe civilne zaštite i povjerenike putem obveze sluţenja u
civilnoj zaštiti
odreĊivanjem struĉnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili ĉlanova udruge za
izvršavanja dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju.
Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehniĉkim sredstvima
1. Ĉlanovi Stoţera ZIS popunjavaju se:
 opremom i sredstvima za rad od struĉnih sluţbi Općine (sredstva veze,
raĉunalnu opremu, i ostala sredstva za rad)
2. Ostale Operativne snage (zdravstvo, vatrogastvo, veterinarstvo, socijalna sluţba,
Organizacija crvenog kriţa, Hrvatske vode, policija)
 popunjavaju se materijalnim sredstvima, koje koriste i tijekom redovnih
poslova iz svojih vlastitih izvora
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene
 popunjavaju se -koriste osobnu opremu koju su zaduţile i drţe je kod kuće
(odjeća i obuća i oznaka pripadnosti), i MTS pravnih osoba s kojima izvršavaju
zajedniĉke poslove u zaštiti i spašavanju.
4. Ostale pravne osobe i udruge graĊana od interesa za ZiS, koriste opremu i sredstva
vlastitih-tvrtki, te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.
III MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RazraĊuju se za:
Poplave - bujice,
Potres,
Opasnosti od prirodnih uzroka,
Tehniĉko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim
objektima u gospodarstvu i prometu,
5. Epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija,
1.
2.
3.
4.
160
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
1. Zaštita od poplava (bujica)
R/B
1.
Zadaća
(mjera ZiS)
Organizacija
provoĊenja
obveza iz
Drţavnog plana
obrane od
poplava-bujica
Nositelj
Hrvatske
vode
Općina
PUZS Split
Operativni postupci, Kapaciteti i Operativni
doprinos Općine
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. Prve mjere u nadleţnosti su Hrvatskih voda
(aktiviranje snaga i MTS iz operativnih
provedbenih planova te kapaciteta na
odgovarajućoj razini, oznaĉavanje sigurnih
zona u poplavnom podruĉju;
Rukovoditelj obrane od poplava inicira
uzbunjivanje stanovništva; inicira evakuaciju
stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara
iznad ili izvan poplavnog-bujiĉnog podruĉja
uz primjenu osobne i uzajamne pomoći);
2. Općina kod nastupa opasnosti od plavljenja
većeg opsega, uvoĊenje deţurstva i
nalaganje aktivnosti na provedbi mjera
obrane od poplava-bujica, na podruĉjima
svoje nadleţnosti na inicijativu rukovoditelja
obrane od poplava:
3. organiziranje, opremanje operativnih snaga
ZIS na podruĉju svoje nadleţnosti; (osobni i
materijalni ustroj postrojbi; strukturu, sastav i
veliĉinu postrojbi; popunu, zapovijedanje,
opremanje i djelovanje, a sve navedeno uz
utvrĊivanje odgovornih osoba i ostvarivanje
komunikacije sa stoţerom ZiSi suradnjom s
drugim operativnim snagama ZiSmobilnost
i veze; i sl.)
4. provoĊenje operativnih i logistiĉkih
mjera za smanjenje rizika, zaštitu i
spašavanje ugroţenog stanovništva i
imovine te uklanjanje posljedica
(priprema za postupanje po
informacijama upozorenja; provoĊenje
zadaća, upute odgovornim osobama o
angaţiranju vlastitih kapaciteta i naĉinu
ostvarivanja suradnje s operativnim
snagama i sudionicima ZiS;osiguravanje
materijalnih i tehniĉkih potreba tijekom
djelovanja operativnih snaga; pomoćni
dokumenti, mape informatiĉki programi;
i sl.)
5. KOD IZVANREDNE OBRANE OD
POPLAVA-BUJICA aktiviranje Stoţera ZIS i
operativnih snaga ZiS u provedbi mjera
obrane od poplava odnosno mjera ZiS
(obavljati potrebne radnje i izvoditi radove
na vodnim graĊevinama ili graditi
privremene vodne graĊevine, evakuacija,
zbrinjavanje, spašavanje iz vode, prva
pomoć i dr);
6. U skladu s razmjerima nastalih posljedica
Ţupan proglašava izvanredno stanje;
7. Nakon povlaĉenja voda-prestanak poplavaformiraju struĉno povjerenstvo za procjenu
šteta na podruĉjima svoje nadleţnosti
8. I druge aktivnosti (asanacija i sl.)
161
Napomena
U suradnji sa
Hrvatskim
vodama
2.
Organizacija
zaštite podruĉja i
naselja ugroţenih
poplavama i
bujicama
Općina
PUZS
Split
3.
Organizaciju i
pregled obveza u
ojaĉavanju
zaštitne
infrastrukture i
provoĊenju drugih
aktivnosti s
pregledom
pravnih osoba te
sluţbi koje se
ukljuĉuju u obranu
od poplava –
bujica (zadaće
nositeljima na
podruĉju
nadleţnosti)
Općina
4.
Spašavanje iz
vode (pomoc
ISPCZ)
Općina
PPROVEDBENO DEFINIRATI za podruĉje
nadleţnosti:
definirati sigurne zone u poplavnom podruĉju,
uzbunjivanje stanovništva; evakuacija i
zbrinjavanje stanovništva, mat. I kulturnih
dobara iznad ili izvan poplavnog podruĉja;
osobna i uzajamna pomoć te obavljanje
potrebnih radnji i izvoĊenje radova na vodnim
graĊevinama ili graĊenje privremenih vodnih
graĊevina uz utvrĊivanje pravnih osoba i
odgovornih osoba s imenima i prezimenima,
brojevima telefona, mobitela i adresama,
ostvarivanje komunikacije sa stoţerom ZiS i
suradnja s drugim operativnim snagama; ZiS
mobilnost i veze; naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu
i spašavanje ugroţenog stanovništva i imovine
te uklanjanje posljedica);
- Provedba drugih aktivnosti
IZVRŠITELJI:
Hrvatske vode,
te operativne
snage ZiS
PROVEDBENO DEFINIRATI za podruĉje
nadleţnosti.
1. Pregled pravnih osoba i sluţbi koje se
ukljuĉuju u obranu od poplava - bujica s
imenima i prezimenima te adresama i brojevima
telefona i mobitela i odgovornih osoba u
pravnim osobama te pripadajući MTS uz;
definiranje obveza pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje te operativnih snaga ZiS, te
utvrĊivanje odgovornih osoba s imenima i
prezimenima, brojevima telefona, mobitela i
adresama., uz ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom ZiS suradnja drugimoperativnim
snagama ZiS;
3. mobilnost i veze;
4. naĉin provedbe-zadaće na terenu
5. te druge mjere i aktivnosti (ustrojavanje
snaga za provoĊenje zadaća po zahtjevu
naĉelnika/gradonaĉelnika i sl.)
PROVEDBENO DEFINIRATI:
Aktivnosti operativnih snaga zaštite Općine za
spašavanje iz vode:
1. Neposredno spašavanje stradalih iz vode;
2. Evakuacija stradalih iz Plana CZ,
3. Zbrinjavanje stradalih iz Plana CZ
4. Pumpanje objekata
5. I druge aktivnosti s operativnim snagama
zis i
(naĉiniti popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom ZiSi suradnja s drugim operativnim
snagamaZiS; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe)
IZVRŠITELJI:
Operaterivlasnici objekata
kritiĉne
infrastrukture
materijalnih i
kulturnih dobara
nadleţnog
podruĉja) i
ostale
operativne
snage ZiS
Izrada dijela
plana:U
suradnji sa
odgovornima u
objektima
kritiĉne
infrastrukture
IZVRŠITELJI:
Operativne
snage ZiS
162
Izrada dijela
plana :U suradnji
sa Hrvatskim
vodama
5.
Uporaba MTS za
zaštitu od poplava
(Tablice u prilogu
plana ZiS)
Općina
Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje
Popis MTS za postrojbe CZ
Popis MTS graĊana
Popis MTS HCK
Troškove angaţiranih pravnih osoba i redovnih
sluţbi prema vrsti odreĊenih aktivnosti s
dnevnim troškovima strojeva ljudi i sl.
6.
Naĉin zaštite
ugroţenih
objekata kritiĉne
infrastrukture
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. Provedba Tehniĉke zaštite proizvodnih
objekata i distribucijske mreţe
( vrećama sa pijeskom,
pumpanje vode i sl, operativne snage zis,
graĊani i sl);
2. Provedba osiguranja neometanog djelovanje
kljuĉnih procesa i operacija;
3. Provedba Osiguranja zamjenskog
specijalistiĉkog osoblja i opreme;
4. Provedba Preseljenja infrastrukture;
5. I drugi naĉini zaštite,
a sve uz popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom zis i suradnja s drugim operativnim
snagama zis; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe
IZVRŠITELJI:
vlasnici objekata
kritiĉne
infrastrukture(
pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje) i
operativne
snage zis
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
Popis utvrĊenih pravnih osoba i zadaća te
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela
i adresama koja je zaduţen za :
- pruţanje specijalistiĉke pomoći;
- higijensko-epidemiološke mjere
- opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
- psihološku potporu operativnim snagama zis i
stradalom stanovništvu
- Naĉin provedbe te druge provedbene
aktivnosti
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
1. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti
na sprjeĉavanju nastanka ili širenja
zaraznih bolesti;
2. nadzor nad prometom i distribucijom
namirnica ţivotinjskog porijekla
3. prikupljanje i zbrinjavanje ţivotinja;
lijeĉenje, klanje ili eutanazija ţivotinja;
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Ambulante,DZ,
bolnice i sl.., te
druge operativne
snage ZiS )
7.
Organizaciju
pruţanja prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore
Općina
8.
Organizacija
pruţanja
veterinarske
pomoći
Općina
Veterinarsk
a
ambulanta
Omiš
4.
i druge provedbene aktivnosti
a sve sa utvrĊivanjem pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje s
odgovornim osobama s imenima i
prezimenima brojevima telefona,
mobitela i adresama te definiranim
zadaćama; mobilnosti veze
5. Naĉin provedbe
163
(U suradnji s
distributerima,
operaterima,
zdravstvenim
ustanovama)
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Veterinarska
ambulanta te
druge operativne
snage ZiS )
9.
Organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja s
pregledom
nositelja s
kapacitetima i
zadaćama
Općina
Prema planu CZ za ovu opasnost
PROVEDBENO DEFINIRATI za obranu od
poplava:
1. popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom zis i zapovjedništvom CZ te suradnja s
drugim operativnim snagama zis; mobilnost i
veze; uz definiranje naĉina provedbe ukljuĉujući
i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i
zaštitu i spašavanje ugroţenog stanovništva i
imovine te uklanjanje posljedica)
2. pregled nositelja zadaća sa kapacitetima i
MTS
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
10.
Organizacija
provoĊenja
humane asanacije
i identifikacije
poginulih
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. identifikaciju poginulih;
2. sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih;
3. osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i
druge provedbene aktivnosti uz utvrĊivanje
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela
i adresama, MTS te zadaće i naĉin provedbe
ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na smanjenju
rizika i zaštitu i spašavanje ugroţenog
stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Policijska
postaja, i sl..,
operativne
snage ZiS
11.
Organizacija
provoĊenja
animalne
asanacije
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI: zadaće
komunalnim poduzećima:
1. organizacija prikupljanja ţivotinjskih
leševa;
2. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti
na sprjeĉavanju nastanka ili širenja
zaraznih bolesti;
3. neškodljivo uklanjanje ranjenih,
ozlijeĊenih ili bolesnih ţivotinja;
4. odreĊivanje lokacija za ukop ţivotinja
i druge aktivnosti
(uz popis utvrĊenih pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela
i adresama, MTS te naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštiti i
spašavanju ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica)
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
(Komunalno
poduzeće
”Peovica” i
Veterinarska
ambulanta, i sl.)
12
Reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme
intervencija
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI
1. ocjene stanja i funkcionalnosti prometa i
komunikacijskih sustava i objekata;
2. donošenje odluka o zabrani cestovnog i
morskog prometa poradi zaštite sigurnosti na
pogoĊenom podruĉju;
3. uspostava alternativnih prometnih pravaca;
4. osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika
s prednošću uporabe;
5. nadzor i ĉuvanje ugroţenog podruĉja;
6. osiguravanje podruĉja intervencija i druge
provedbene aktivnosti sa popisom utvrĊivanja
odgovornih pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje i zadaća s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
(Policijska
Postaja Omiš,
organizirano
zdravstvo i sl.)
Policija
164
i adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom ZiS i suradnja s drugim operativnim
snagama ZiS; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na
smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje
ugroţenog stanovništva i imovine te uklanjanje
posljedica za sljedeće aktivnosti :
Obavješćivanje
javnosti
13.
Općina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE
JAVNOSTI
Obavijest sredstvima javnog priopćavanja
daje naĉelnik ili osoba koju ovlasti;
Sluţbena objava podataka o ţrtvama
Stanje na pogoĊenom podruĉju
Opasnostima za ljude materijalna dobra i
okoliš
Mjerama koje se poduzimaju
Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat
i pruţanje PMP
ProvoĊenju osobne i uzajamne zaštite
Sudjelovanju i suradnji s operativnim
snagama ZiS
Pristupu dodatnim informacijama
Ostalim ĉinjenicama u svezi sa specifiĉnim
okolnostima dogaĊaja i dr.
2. Zaštita od potresa
R/B
1.
2.
Zadaća
(mjera ZiS)
Nositelj
Operativni postupci, Kapaciteti i Operativni doprinos
Općine
Napomena
Organizacija
rašĉišćavanja
ruševina i
spašavanja
zatrpanih ,
utvrĊivanje
zadaća s
pregledom
zadaća i
nadleţnosti
Općina
PPROVEDBENO DEFINIRATI za podruĉje
nadleţnosti:
-definirati sigurne zone u ugroţenom podruĉju,
-uzbunjivanje stanovništva;
-evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara,
-osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih
radnji i izvoĊenje radova na ruševinama uz
utvrĊivanje pravnih osoba s utvrĊenim pregledom
zadaća i odgovornih osoba s imenima i
prezimenima, brojevima telefona, mobitela i
adresama, ostvarivanje komunikacije sa stoţerom
ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS;
-mobilnost i veze; naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i
spašavanje ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica);
- Provedba drugih aktivnosti
IZVRŠITELJI:
operativne
snage ZiS i
pravne osobe
od znaĉaja za
zaštitu i
spašavanje
Organizaciju i
uspostavljanja
funkcija kritiĉne
infrastrukture i
provoĊenju drugih
aktivnosti s
pregledom
pravnih osoba te
sluţbi koje se
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI za podruĉje
nadleţnosti.
1. Pregled pravnih osoba i sluţbi koje se
ukljuĉuju u zaštitu od potresa s imenima i
prezimenima te adresama i brojevima telefona i
mobitela i odgovornih osoba u pravnim
osobama te pripadajući MTS uz;
definiranje obveza pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje te operativnih snaga ZiS, te
IZVRŠITELJI:
Operaterivlasnici
objekata
kritiĉne
infrastrukture
materijalnih i
kulturnih
dobara
PUZS
Split
165
Izrada dijela
plana :
U suradnji sa
pravnim
osobama od
znaĉaja za
zaštitu i
spašavanje
ukljuĉuju u zaštitu
od potresa
(zadaće
nositeljima na
podruĉju
nadleţnosti)
utvrĊivanje odgovornih osoba s imenima i
prezimenima, brojevima telefona, mobitela i
adresama., uz ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom zis i suradnja s drugim operativnim
snagama ZiS;
3. mobilnost i veze;
4. naĉin provedbe-zadaće na terenu
5. te druge mjere i aktivnosti (ustrojavanje
snaga za provoĊenje zadaća po zahtjevu
naĉelnika Općine )
3.
IzviĊanje i
spašavanje iz
ruševina (zadaće
snaga ZiS)
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
- Aktivnosti operativnih snaga zaštite Općine za
zaštitu i spašavanje od potresa:
1. organizacija gašenja poţara
2. organizacija izviĊanja i pretraţivanja ruševina,
3. organizacija neposredno spašavanje stradalih iz
ruševina;
4. Evakuacija stradalih iz Plana CZ,
5. Zbrinjavanje stradalih iz Plana CZ
6. I druge aktivnosti s operativnim snagama ZiS i
(naĉiniti popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća,
brojevima telefona, mobitela i adresama, i
ostvarivanje komunikacije sa stoţerom ZiS i
suradnja s drugim operativnim snagama ZiS;
mobilnost i veze; te naĉin provedbe)
4.
Uporaba MTS za
zaštitu od potresa
(Tablice u prilogu
plana ZiS)
Općina
5.
Naĉin zaštite
ugroţenih
objekata kritiĉne
infrastrukture
Općina
Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje
Popis MTS za postrojbe CZ
Popis MTS graĊana
Popis MTS HCK
Troškove angaţiranih pravnih osoba i redovnih
sluţbi prema vrsti odreĊenih aktivnosti s dnevnim
troškovima strojeva ljudi i sl.
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. Provedba osiguranja tehniĉke zaštite
proizvodnih objekata i distribucijske mreţe
( istraţivanje i spašavanje iz ruševina i sl,
operativne snage ZiS, graĊani i sl);
2. Provedba osiguranja neometanog djelovanje
kljuĉnih procesa i operacija;
3. Provedba Osiguranja zamjenskog
specijalistiĉkog osoblja i opreme;
4. Provedba Preseljenja infrastrukture;
5. I drugi naĉini zaštite,
a sve uz popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom ZiS i suradnja s drugim operativnim
snagama ZiS; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
Popis utvrĊenih pravnih osoba i zadaća te
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela
i adresama koja je zaduţen za :
- pruţanje specijalistiĉke pomoći;
- higijensko-epidemiološke mjere
6.
Organizaciju
pruţanja prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore
Općina
166
nadleţnog
podruĉja) i
ostale
operativne
snage zis
Izrada dijela
plana:U
suradnji sa
odgovornima
u objektima
kritiĉne
infrastrukture
IZVRŠITELJI:
Operativne
snage ZiS
IZVRŠITELJI:
vlasnici
objekata
kritiĉne
infrastrukture
( pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje) i
operativne
snage ZiS
(U suradnji s
distributerima,
operaterima,
zdravstvenim
ustanovama)
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Dom zdravlja,
Ambulante,
- opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
- psihološku potporu operativnim snagama zis i
stradalom stanovništvu
- Naĉin provedbe te druge provedbene
aktivnosti
bolnice i sl.., te
druge
operativne
snage ZiS )
7.
Organizacija
pruţanja
veterinarske
pomoći
Općina
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
1. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti na
sprjeĉavanju nastanka ili širenja zaraznih
bolesti;
2. nadzor nad prometom i distribucijom
namirnica ţivotinjskog porijekla
3. prikupljanje i zbrinjavanje ţivotinja; lijeĉenje,
klanje ili eutanazija ţivotinja;
4. i druge provedbene aktivnosti a sve sa
utvrĊivanjem pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje s odgovornim osobama s
imenima i prezimenima brojevima telefona, mobitela
i adresama te definiranim zadaćama;
4. mobilnosti veze
6. Naĉin provedbe
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Veterinarska
ambulanta te
druge
operativne
snage ZiS )
8.
Organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja s
pregledom
nositelja s
kapacitetima i
zadaćama
Općina
Prema Planu CZ PROVEDBENO DEFINIRATI za
ZiS od potresa:
1. popis utvrĊivanja odgovornih osoba s imenima i
prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima
telefona, mobitela i adresama, i ostvarivanje
komunikacije sa stoţerom ZiS i zapovjednikom
skupine CZ te suradnja s drugim operativnim
snagama ZiS; mobilnost i veze; uz definiranje
naĉina provedbe ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na
smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroţenog
stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica)
2. pregled nositelja zadaća sa kapacitetima i MTS
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
9.
Organizacija
provoĊenja
humane asanacije
i identifikacije
poginulih
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. identifikaciju poginulih;
2. sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih;
3. osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i
druge provedbene aktivnosti uz utvrĊivanje
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, MTS te zadaće i naĉin provedbe
ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika
i zaštitu i spašavanje ugroţenog stanovništva i
imovine te uklanjanje posljedica
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Policijska
postaja Omiš, i
sl.., operativne
snage ZiS
10.
Lokacije za
odlaganje
materijala
Općina
Lokacije za odlaganje materijala uskladiti s
nadleţnim sluţbama za prostorno planiranje
IZVRŠITELJI:
KP „Peovica” i
Komunalna
sluţba
11.
Organizacija
provoĊenja
animalne
asanacije
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI: zadaće komunalnim
poduzećima:
1. organizacija prikupljanja ţivotinjskih leševa;
2. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti na
sprjeĉavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti;
3. neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijeĊenih ili
bolesnih ţivotinja;
4. odreĊivanje lokacija za ukop ţivotinja
5. i druge aktivnosti
(uz popis utvrĊenih pravnih osoba od interesa za
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
(Komunalno
poduzeće
„Peovica”,
167
zaštitu i spašavanje s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, MTS te naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštiti i
spašavanju ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica)
Veterinarska
ambulanta, i sl)
12.
Reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme
intervencija
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI
1. ocjene stanja i funkcionalnosti prometa i
komunikacijskih sustava i objekata;
2. donošenje odluka o zabrani cestovnog i
pomorskog prometa poradi zaštite sigurnosti na
pogoĊenom podruĉju i pregled prioritetnih
korisnika;
3. uspostava alternativnih prometnih pravaca;
4. osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s
prednošću uporabe;
5. nadzor i ĉuvanje ugroţenog podruĉja;
6. osiguravanje podruĉja intervencija i druge
provedbene aktivnosti sa popisom utvrĊivanja
odgovornih pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje i zadaća s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa stoţerom
ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS;
mobilnost i veze; te naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i
spašavanje ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica za sljedeće aktivnosti :
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
od interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne
snage ZiS
(Policijska
postaja Omiš,
DZ Ispostava
Omiš i sl.)
13.
Obavješćivanje
javnosti
Općina
PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE
JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje
naĉelnik ili osoba koju ovlasti;
2. Sluţbena objava podataka o ţrtvama
3. Stanje na pogoĊenom podruĉju
4. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
5. Mjerama koje se poduzimaju
6. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i
pruţanje PMP
7. ProvoĊenju osobne i uzajamne zaštite
8. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama
ZiS
9. Pristupu dodatnim informacijama
10. Ostalim ĉinjenicama u svezi sa specifiĉnim
okolnostima dogaĊaja
IZVRŠITELJI:
Naĉelnik i
zamjenik
naĉelnika
3. Zaštita od ekstremnih vremenskih uvjeta
Red.
Br.
1.
Zadaća
(mjera ZiS)
Organizacija
mjera ZiS od
posljedica
ekstremnih
vremenskih
uvjeta
Nositelj
Općina
Operativni postupci, Kapaciteti i Operativni
doprinos Općine
1.
2.
SUŠA i TOPLINSKI VAL: osiguranje
preventivnih mjera , snabdijevanje
stanovništva vodom i hranom,
TUĈA i OLIJNO NEVRIJEME,
ORKANSKI VJETAR, SNJEŢNE
OBORINE i dr.: otklanjanje posljedica
168
Napomena
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe
kojima je zis
redovita
djelatnost, pravne
osobe vlasnici
oštećenih graĊ. objekata, objekata
kritiĉne infrastrukture, omogućiti odvijanje
prometa, rašĉišćavanje, sanacija
uklanjanje i odvoţenje na unaprijed
odreĊene lokacije i sl.
Općina
2.
Pregled
raspoloţivih
snaga i
sredstava za
otklanjanje
posljedica
3.
Naĉin zaštite
ugroţenih
objekata
kritiĉne
infrastrukture
4.
Organizaciju
pruţanja prve
medicinske
pomoći i
psihološke
potpore
Općina
5.
Organizacija
pruţanja
veterinarske
pomoći
Općina
Općina
objekata kritiĉne
infrastrukture,
pravne osobe od
znaĉaja za ZiS,
operativne snage
ZiS
Popis pravnih osoba od znaĉaja za ZiS i popis
operativnih snaga ZiS sa utvrĊenim zadaćama
Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje
Popis MTS za postrojbe CZ
Popis MTS graĊana
Popis MTS HCK
Troškove angaţiranih pravnih osoba i redovnih
sluţbi prema vrsti odreĊenih aktivnosti s dnevnim
troškovima strojeva ljudi i sl.
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. Provedba Tehniĉke zaštite proizvodnih
objekata i distribucijske mreţe
2. Provedba osiguranja neometanog djelovanje
kljuĉnih procesa i operacija;
3. Provedba osiguranja zamjenskog
specijalistiĉkog osoblja i opreme;
4. Provedba preseljenja infrastrukture;
5. I drugi naĉini zaštite,
a sve uz popis utvrĊivanja odgovornih osoba s
imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama,
i ostvarivanje komunikacije sa stoţerom ZiS i
suradnja s drugim operativnim snagama ZiS;
mobilnost i veze; te naĉin provedbe
IZVRŠITELJI:
vlasnici objekata
kritiĉne
infrastrukture
(pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje) i
operativne snage
ZiS
(U suradnji s
distributerima i
operaterima)
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
Popis utvrĊenih pravnih osoba i zadaća te
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona,
mobitela i adresama koja je zaduţen za :
- pruţanje specijalistiĉke pomoći;
- higijensko-epidemiološke mjere
- opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
- psihološku potporu operativnim snagama
ZiS i stradalom stanovništvu
Naĉin provedbe te druge provedbene
aktivnosti
PRODVEDBENO DEFINIRATI:
1. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti na
sprjeĉavanju nastanka ili širenja zaraznih
bolesti;
2. nadzor nad prometom i distribucijom
namirnica ţivotinjskog porijekla
3. prikupljanje i zbrinjavanje ţivotinja;
4. lijeĉenje, klanje ili eutanazija ţivotinja;
5. i druge provedbene aktivnosti a sve sa
utvrĊivanjem pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje s odgovornim
osobama s imenima i prezimenima
brojevima telefona, mobitela i adresama
te definiranim zadaćama; mobilnosti veze
6. Naĉin provedbe
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Ambulante, DZ
Ispostava Omiš,
NZZZZ Ispostava
Omiš, KBC i sl. te
druge operativne
snage ZiS )
169
IZVRŠITELJ:
Pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje
(Veterinarska
ambulanta, te
druge operativne
snage ZiS)
6.
IzviĊanje i
spašavanje iz
ruševina
(zadaće snaga
ZiS)
7.
Organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja s
pregledom
nositelja s
kapacitetima i
zadaćama
8..
Organizacija
provoĊenja
humane
asanacije i
identifikacije
poginulih
9.
Organizacija
provoĊenja
animalne
asanacije
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
- Aktivnosti operativnih snaga zaštite Općine za
zaštitu i spašavanje od potresa:
1. organizacija gašenja poţara
2. organizacija izviĊanja i pretraţivanja ruševina,
3. organizacija neposredno spašavanje
stradalih iz ruševina;
4. Evakuacija stradalih iz Plana CZ,
5. Zbrinjavanje stradalih iz Plana CZ
6. I druge aktivnosti s operativnim snagama
ZiS i (naĉiniti popis utvrĊivanja odgovornih
osoba s imenima i prezimenima odgovornih
osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela
i adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom zis i suradnja s drugim operativnim
snagama zis; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe)
IZVRŠITELJI:
Operativne snage
ZiS
Prema planu CZ PROVEDBENO DEFINIRATI za
ekstremne vremenske uvjete:
1. popis utvrĊivanja odgovornih osoba s imenima
i prezimenima odgovornih osoba i zadaća,
brojevima telefona, mobitela i adresama, i
ostvarivanje komunikacije sa stoţerom ZiS i
zapovjednikom CZ te suradnja s drugim
operativnim snagama ZiS; mobilnost i veze; uz
definiranje naĉina provedbe ukljuĉujući i ostale
mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i
spašavanje ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica)
2. pregled nositelja zadaća sa kapacitetima i MTS
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne snage
ZiS
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI:
1. identifikaciju poginulih;
2. sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih;
3. osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i
druge provedbene aktivnosti uz utvrĊivanje
odgovornih osoba s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, MTS te zadaće i naĉin provedbe
ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na smanjenju
rizika i zaštitu i spašavanje ugroţenog
stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe od
znaĉaja za
zaštitu i
spašavanje
(Policijska
postaja Omiš, i
sl.., operativne
snage ZiS
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI: zadaće pravnim
osobama od znaĉaja za zis:
1. organizacija prikupljanja ţivotinjskih
leševa;
2. praćenje stanja i provoĊenje aktivnosti na
sprjeĉavanju nastanka ili širenja zaraznih
bolesti;
3. neškodljivo uklanjanje ranjenih,
ozlijeĊenih ili bolesnih ţivotinja; 4.
odreĊivanje lokacija za ukop ţivotinja
4. i druge aktivnosti
(uz popis utvrĊenih pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, MTS te naĉin provedbe ukljuĉujući i
ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštiti i
spašavanju ugroţenog stanovništva i imovine te
uklanjanje posljedica)
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe od
znaĉaja za
zaštitu i
spašavanje i
operativne snage
ZiS
(Komunalno
poduzeće
Veterinarska
ambulanta, i sl.)
Općina
170
10.
Reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme
intervencija
Općina
11.
Obavješćivanje
javnosti
Općina
PROVEDBENO DEFINIRATI
1. ocjene stanja i funkcionalnosti prometa i
komunikacijskih sustava i objekata;
2. donošenje odluka o zabrani cestovnog
prometa poradi zaštite sigurnosti na pogoĊenom
podruĉju;
3. uspostava alternativnih prometnih pravaca;
4. osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s
prednošću uporabe;
5. nadzor i ĉuvanje ugroţenog podruĉja;
6. osiguravanje podruĉja intervencija i druge
provedbene aktivnosti sa popisom utvrĊivanja
odgovornih pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje i zadaća s imenima i prezimenima
odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i
adresama, i ostvarivanje komunikacije sa
stoţerom ZiS i suradnja s drugim operativnim
snagama ZiS; mobilnost i veze; te naĉin
provedbe ukljuĉujući i ostale mjere zaštite na
smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroţenog
stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica za
sljedeće aktivnosti :
PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE
JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja
daje naĉelnik ili osoba koju ovlasti;
2. Sluţbena objava podataka o ţrtvama
3. Stanje na pogoĊenom podruĉju
4. Opasnostima za ljude materijalna dobra i
okoliš
5. Mjerama koje se poduzimaju
6. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i
pruţanje PMP
7. ProvoĊenju osobne i uzajamne zaštite
8. Sudjelovanju i suradnji s operativnim
snagama ZiS
9. Pristupu dodatnim informacijama
10. Ostalim ĉinjenicama u svezi sa specifiĉnim
okolnostima dogaĊaja i dr
IZVRŠITELJI:
Pravne osobe od
interesa za
zaštitu i
spašavanje i
operativne snage
ZiS
(Policijska
postaja Omiš, i
dr.)
4. Mjere zaštite i spašavanja od tehniĉko-.tehnoloških katastrofa i velikih nesreća
s opasnim tvarima u stacionarnim objektima i u prometu
Red.
broj
1.
Zadaća
(mjera ZiS)
Nositelj
Obveze pravne
Operater (vlasnik i
osobe u kojoj je
korisnik
došlo do nesreće,
postrojenja)
pregled sposobnosti
Općina
Operativni postupci,
kapaciteti i operetivni
doprinos
snaga operatera, Općine
Napomena
Izvršitelji
Operater
opasnom tvari i provedbi
Vlastiti spasilaĉki
postupka zis na postrojenju:
interventni timovi,
( izvijestiti o vrsti tima koji
procesno
sudjeluje u ZiS na postrojenju, o
osoblje
broju osposobljenog procesnog
Ostale
operativne
osoblja tima, o vrsti opasne
snage
ZiS i
tvari, dostatnosti MTS za
postrojba CZ
sprjeĉavanje posljedica nesreća,
opsegu nesreće i procijenjenom
1. Obavijestiti ŢC 112 o nesreći s
171
2.
2.
Pregled pravnih
osoba, redovnih
sluţbi i drugih
potrebnih
kapaciteta za
provoĊenje
aktivnosti na zaštiti
od opasnosti ove
vrste, s utvrĊenim
zadaćama
Općina,
Ĉelnik komunalnog
poduzeća, zaštita
okoliša na
ţupanijskoj razini –
inspekcija zo,
sluţba za javno
zdravstvo,
inspekcijske sluţbe
1.
2.
3.
3.
Pregled
raspoloţivih
sredstava i
mogućih lokacija za
dekontaminaciju
stanovništva,
ţivotinja i
materijalnih dobara
Operateri
Općina
Ĉelnik komualnog
poduzeća,
Sanitarna
inspekcija za
zaštitu okoliša s
odgovarajućim
drugim
inspekcijama
stupnju zagaĊenja opasnom
tvari, naĉinu ĉišćenja i
uklanjanja otpadnog materijala)
Po potrebi provesti druge
aktivnosti
Napraviti pregled (popis)
pravnih osoba sluţbi i drugih
potrebnih kapaciteta Općina
koje će biti ukljuĉene za sluĉaj
da se posljedice nesreće s
opasnom tvari prošire izvan
poslovnog prostora operatera s
njihovim adresama, sa
zaduţenjima, imenima i
prezimenima, brojevima
telefona i mobitela njihovih
odgovornih osoba
Odrediti zadaće svake pravne
osobe
(naĉin provedbe i mjere ZiS
koje će se primijeniti za
smanjenje rizika i ZiS
stanovnika i materijalnih dobara
te uklanjanja posljedica
nesreće s opasnom tvari)
Napraviti pregled MTS-a (popis,
vrsta, karakteristike, njihov broj,
ime i prezime, telefonski broj,
broj mobitela i adresa vlasnika
MTS te podaci o lokaciji na
kojoj se MTS nalazi) koje će se
koristiti za sprjeĉavanje
nastanka i uklanjanje posljedica
u sluĉaju da se posljedice
nesreće s opasnom tvari
prošire izvan poslovnog
prostora operatera
Izvršitelji
Operateri
Vlastiti spasilaĉki
interventni timovi,
procesno osoblje
Vatrogasna
postrojba DVD
„Dalmacija” Dugi
Rat
Postrojba opće
namjene CZ
Općine
PUZS, proĉelnik
ŢC 112
Ostale operativne
snage ZiS
Zdravstveni djelatnici
iz:
HMP, KBC-a, DZ,
ambulante
Osposobljeni
graĊani
Interventna spec.
Postrojba CZ RH
za RKBN
1. Napraviti pregled MTS-a (popis, Izvršitelji
vrsta, karakteristike, broj, ime,
prezime, telefonski broj, broj
mobitela i adresa vlasnika te
podaci o lokaciji MTS-a ) koje
će se koristiti za sprjeĉavanje
nastanka i uklanjanje posljedica
nesreće s opasnom tvari
(unutar poslovnog prostora
operatera)
2. Napraviti pregled lokacija za
dekontaminaciju stanovništva
na otvorenom i zatvorenom
prostoru (popis, karakteristike,
adresa lokacije) izvan prostora
operatera na
otvorenom/zatvorenom
prostoru
3. Napraviti pregled lokacija za
dekontaminaciju ţivotinja i
materijalnih dobara (popis,
karakteristike, adresa lokacije)
172
Operater
Vlastiti spasilaĉki
interventni
timovi, procesno
osoblje
Stoţer ZiS
Zapovjednik CZ
PUZS,proĉelnik
ŢC 112
Ostale operativne
snage ZiS:
Vatrogasna
postrojbe DVD
„Dalmacija” Dugi
Rat
Postrojbe opće
4. Osigurati (izolirati) prostor za
dekontaminaciju stanovništva,
ţivotinja i materijalnih dobara
od nepozvanih
5. Osigurati prostor za neškodljivo
odlaganje kontaminiranog
otpada (odjeće i obuće,
kontaminirane hrane, otpadne
vode i dr.)
namjene CZ
Općine
Zdravstveni
djelatnici iz:
KBC, DZ,
Veterinarska
ambulanta
Osposobljeni
graĊani
Policijske snage
za osiguranje
prostora PP Omiš
4.
Reguliranje
prometa i
osiguranja za
vrijeme intervencija
(uskladiti s
policijom)
5.
Gašenje poţara
Općina
- RKBN-postrojba
(ISPCZ RH)
- Suradnja vatrogasnih snaga i
Izvršitelji
policijskih snaga,
1.Operativne
- Provoditi mjeru ZiS sa svojim
snage ZiS
MTS za boravak u okruţenju s
- Vatrogasna
opasnom tvari
postrojba DVD
- Osigurati mjesto nesreće s opasnom Dugi Rat
tvari sa svojim MTS
- PUZS (DIP)
- Osigurati tijek redovitog prometa
2.Policijske
- Osigurati pomoćne puteve za
snage za regulaciju
odrţavanje tijeka redovitog
prometa i
prometa u Općini (pregled- popis odrţavanje reda i
puteva)
mira PP Omiš odjel
- Osigurati javni red i mir za vrijeme za regulaciju
intervencije,evakuacije i na mjestimaprometa i
prihvata i zbrinjavanja stanovništva osiguranja
- Osigurati konvoje i prometnice
(putove evakuacije)
Općina
- Informirati stanovništvo putem
sredstava javnog priopćavanja o
3.PUZS, proĉelnik
stanju u prometu (za vrijeme
intervencije u okruţenju s
ŢC 112
opasnom tvari)
Izvršitelji
- Obavijestiti nadleţni centar 112 o
poţaru i provedbi postupka
(ukoliko je poţar poĉeo gasiti
operater izvijestiti o odgovornoj
osobi – ime, prezime, broj
telefona ili mobitela vrsti tima i
korištenim MTS, o vrsti opasne
tvari, opsegu poţara,
procijenjenom stupnju zagaĊenja
s opasnom tvari, o broju
povrijeĊenih)
- Organizirati gašenja poţara i
spašavanje od poţara
- Ukljuĉiti VOS DUZS u Divuljama
1.Operater DVD
”Dalmacija”
Dugi Rat
2. Drugi
operateri
3.Stoţer ZiS
4.PUZS,
proĉelnik, ŢC112
5. Vatrogasne
snage
- Postrojba i VZ
JLP(R)S (JVP,
DVD)
- Postrojba DUZS
(DIP)
6. Snage CZ
173
- Postrojba opće
namjene Općine
7. Postrojbe
RKBN
(ISPCZ RH)
8. OS RH
6.
Organizaciju
sklanjanja
ugroţenog
stanovništva
Općina
- Skloniti ugroţeno stanovništvo u
skloništa osnovne zaštite ( pregledpopis skloništa s adresom i
lokacijom, kapacitet, povjerenika s
adresom i telefonom)
- Skloniti ugroţeno stanovništvo u
zaklonjene prostore - javna
garaţa, podrum, prostor bez
prozora, prostor udaljen od otvora
( pregled- popis zaklonjenih
prostora s adresom i lokacijom,
- Hermetizirati otvore (prozor,
ventilacijski otvor, vrata ) ljepljivim
trakama i drugim
- Osigurati ĉuvanje napuštenih
zgrada i imovine
Izvršitelji
-Stoţer ZiS
-Zapovjednik CZ
Postrojbe opće
namjene CZ
Povjerenici CZ
-PUZS, proĉelnik
ŢC 112
-Aktivisti CK Omiš
- Policijske snage
PP Omiš
Osiguranja javnog
reda i mira
Osiguranja prometa
Osiguranja imovine
-Postrojbe OSRH
7.
Organizaciju
evakuacije
ugroţenog
stanovništva
Općina
- Provesti samozaštitu samoevakuaciju (pregled-popis
donositelja preporuke/obavijesti s
podacima )
- Odrediti nadleţne osobe
zaduţene za provedbu mjere
evakuacije (pregled – popis,
podaci za odgovornu osobu, ime i
prezime. adresa, broj telefona i
mobitela)
- Odrediti kategorije stanovništva
koje će se evakuirati (npr. trudnice
i majke s djecom do 10. g., djeca
bez roditelja do 15 g, bolesni,
nemoćni, stariji)
- Napraviti popis osoba koje se
evakuiraju (popis trebaju imati
povjerenici CZ i treba biti uz plan)
- Odrediti naĉin provedbe
evakuacije, prijevozna sredstva za
provedbu mjere evakuacije
(pregled-popis vlasnika prijevoznih
sredstava, vrsta , broj i lokacija
prijevoznih sredstava)
-Odrediti mjesto prikupljanja za
evakuaciju ( glavno i rezervno s
adresama gdje se nalaze)
- Odrediti pravce (smjer) evakuacije
(navesti prometnice kojima se ide)
- Provesti organizirano privremeno
preseljenje na neugroţena
podruĉja (odrediti mjesta i
rezervna mjesta za evakuaciju,
174
-Drugi sudionici
Općine na razini
sustava ZiS
Izvršitelji
Stoţer ZiS
Zapovjednik CZ
Postrojba
opće namjene CZ
Povjerenici CZ
Aktivisti CK
Vlasnici
prijevoznih
sredstava (prema
popisu)
Zdravstveni
djelatnici iz:
DZ, ambulante
Veterinarska
ambulanta
PP Sinj:
Osiguranja
javnog reda i
mira
Osiguranja
putova
evakuacije
Osiguranja
pratnje konvoja
Reguliranja
8.
odrediti osobe koje će provoditi
evakuaciju)
- Provesti preseljenje u
organizirane privremene prihvatne
centre /ostale raspoloţive
smještajne kapacitete (pregledpopis i lokacija prihvatnih centara)
- Provesti preseljenje u vlastitoj
organizaciji stanovništva (kod
rodbine, prijatelja i sl.)
- Osigurati evakuaciju ţivotinja
(samo u izuzetnim sluĉajevima) i
puštanje iz staja..
- Pregled i izbor lokacija za prihvat i
smještaj ugroţenog stanovništva
(šatorskih i drugih privremenih
naselja) s kapacitetima i
sadrţajima)
- Odrediti osobe zaduţene za
otvaranje šatorskih i drugih
privremenih naselja (navesti ime i
prezime, adresu, broj telefona i
mobitela odgovorne osobe i
njezinog zamjenika)
- Pregled i izbor lokacija i
kapaciteta u ĉvrstim objektima
(npr. škole ,sportske dvorane,
domovi..)
- Odrediti osobe zaduţene za
otvaranje škole, sportske dvorane
ili doma (navesti ime i prezime,
adresu, broj telefona i mobitela
odgovorne osobe i njezinog
zamjenika
- Pregled smještaja u objektima
fiziĉkih osoba
- Odrediti ekipe za prihvat
ugroţenog stanovništva (navesti
ĉlanove ekipe njegovu funkciju u
zbrinjavanju, ime i prazime, broj
telefona, mobitela,adresa
prihvatnog mjesta)
-Pregled kapaciteta za opskrbu i
pripremu hrane i pića (ukoliko ga
nema)
- Pregled MTS potrebnih za
provedbu mjere
- Odrediti organizirati i kapacitete za
medicinsko zbrinjavanje
- Organizirati psihološku pomoć
Organizaciju
zbrinjavanja
ugroţenog
stanovništva
Općina
9.
Organizaciju i
mogućnosti
pruţanja prve
medicinske pomoći
(utvrĊivanje zadaća
nositeljima),
Općina, ĉelnici
Zdravstvenih
ustanova (bolnica,
DZ,dispanzer,ambul
anta opće medicine,
stomatološka
ambulanta), zavod
za javno zdravstvo
Stoţer ZiS
prometa
Postrojbe OSRH
Drugi sudionici
Općine iz
sustava ZiS
Izvršitelji
Stoţer ZiS
Zapovjednik CZ
Povjerenici CZ
Postrojba CZ
opće namjene
Snage zdravstva:
DZ Ispostava
Omiš, ambulanta
za humanu
medicinu
Socijalni radnici
Centra za
socijalnu skrb
Omiš
Ekipa za
psihološku i
duhovnu pomoć
(ţupnik...)
Aktivisti CK
Policijske snage PP
Omiš, za:
osiguranje javnog
reda i mira te opće
sigurnosti
- Odrediti mjesto za trijaţu povrijeĊenih
Izvršitelji
- Pruţiti hitnu medicinsku pomoć
1. U zoni
(pregled-popis zdravstvenih
prometnih
ustanova, struĉnih timova i
pravaca graĊana osposobljenih za
s
malo
poginulih
pruţanje pomoći)
- Zdravstveni
- Pruţiti hitnu specijalistiĉku pomoć
djelatnici
(pregled-popis najbliţih
- Osposobljeni
specijalistiĉkih
graĊani za
zdravstvenih ustanova- bolnice i
pruţanje PMP
- Pripadnici tima
dr., stanice CK, struĉnih timovaCZ- bolniĉari
bolniĉari za provedbu pomoći)
175
- Osigurati puteve za prijevoz
povrijeĊenih do zdravstvenih
ustanova
- Osigurati prijevoz povrijeĊenih u
nedostatku specijaliziranih vozila
(pregled-popis i vrsta vozila,
podaci o vlasniku i lokaciji vozila)
- Osigurati zraĉni prijevoz s
nepristupaĉnih terena
- Provoditi mjeru zis sa sanitetskim
MTS (pregled -popis zaduţenih
za
opskrbu)
- Provesti opskrbu lijekovima
(pregled - popis ljekarni
zaduţenih za opskrbu,
odgovornih osoba/vlasnika s
imenom i prezimenom, brojem
telefona ili mobitela, adresom)
- Identificirati poginule (pregledpopis poginulih)
- Zdravstveno zbrinuti povrijeĊene
u stacionarnim zdravstvenim
ustanovama i drugi oblici
zdravstvene skrbi ugroţenog
stanovništva
10.
Organizaciju
veterinarske
pomoći i animalne
asanacije
(utvrĊivanje zadaća
nositeljima),
- Policijske snage
( PP Omiš)
- Vatrogasna
Postrojba DVD
„Dalmacija“ Dugi
Rat
- PostrojbaCZ opće
namjene
s više poginulih
- Zdravstveni
djelatnici
- Osposobljeni
graĊani za
pruţanje PMP
- Pripadnici tima
CZ bolniĉari
- Policijske snage
( PP Omiš)
- Vatrogasne
Postrojba DVD
”Dalmacija” Dugi
Rat
- Aktivisti CK
- Pripadnici
HGSS
2. Na teško
dostupnom terenu
za hitni sluĉaj
- Pripadnici HGSS
+ Pripadnici
helikopterskog
spašavanja
Postrojba CZ
Postrojbe
zdravstvene sluţbe
HV
Općina
-8 - Pruţiti hitnu veterinarsku pomoć Izvršitelji
- Fiziĉke i pravne
Ĉelnici tijela za
(pregled-popis veterinarskih,
osobe vlasnici
poljoprivredu i
lovaĉkih i drugih ustanova, struĉnih
ţivotinja, lovci..
ruralni razvoj
timova i graĊana osposobljenih za
- Veterinarski
MPRR, inspekcije
pruţanje veterinarske pomoći)
djelatnici
veterinarska,
- Pruţiti specijalistiĉku pomoć
(lijeĉnici,
sanitarna,
(pregled-popis najbliţih
bolniĉari..)
vodopravna,
specijalistiĉkih veterinarskih
- Osposobljeni
Komunalna i druga
ustanova s adresama odgovornih)
graĊani za
pruţanje VP
poduzeća i udruge - Osigurati puteve za prijevoz
- Pripadnici tima
te specijalizirane
povrijeĊenih do veterinarskih
CZ- bolniĉari
pravne osobe ili
ustanova
Vatrogasna
koncesionari
- Organizirati prikupljanje
Postrojba DVD
ţivotinjskih leševa
Dugi Rat
- Neškodljivo ukloniti ranjene,
-10 Postrojbe CZ
ozlijeĊene ili bolesne ţivotinja
opće namjene
- Osigurati prijevoz vozilima
- Policijske snage
uginulih/povrijeĊenih/bolesnih
( PP Omiš)
- OS RH
ţivotinja(pregled-popis i vrsta
vozila, podaci o vlasniku, ime i
prezime, telefon, mobitel, adresa i
lokaciji vozila)
- Pratiti stanje i provedbu aktivnosti
na spreĉavanju nastanka ili širenja
zaraznih bolesti,
- Provesti mjeru zis sa veterinarskim
MTS (pregled -popis zaduţenih za
176
opskrbu)
- Provesti opskrbu lijekovima
(pregled - popis ljekarni zaduţenih
za opskrbu, odgovornih
osoba/vlasnika s imenom i
prezimenom, brojem telefona i
mobitela i
11.
Organizaciju
asanacije
(utvrĊivanje zadaća
nositeljima),
Organizirati animalnu asanaciju i
(utvrditi zadaće komunalnim i dr.
organizacijama)
- Osigurati prostor za prikupljanje
poginulih (odrediti lokaciju i
rezervne lokacije i njihove adrese)
- Organizirati prikupljanje
ţivotinjskih leševa
- Provesti sanitarni nadzor nad
ukapanjem uginulih ţivotinja
- Organizirati tehniĉki dio asanacije
Operateri (vlasnici i
(pregled-popis pravnih osoba i
korisnici
njihovih MTS-a i lokacija na kojima se
postrojenja)
nalaze, njihovih odgovornih osoba s
Općina, ĉelnik
imenom prezimenom,brojem telefona i
Komunalna
mobitela, adresom zaduţenih za
poduzeća -sve
rašĉišćavanje ruševina i terena,
Izvršitelji:
sluţbe - za
odvoz otpada, popravak putova,
Fiziĉke i pravne
graĊevinarstvo,
objekata kritiĉne infrastrukture..)
osobe, vlasnici
ceste i ostalu
-Organizirati humanu asanaciju i
ţivotinja, lovci..
infrastrukturu, druga identificirati poginule (pregled- Zdravstveni
poduzeća i udruge
popis poginulih)
djelatnici
te specijalizirane
- Odrediti nadleţne za identifikaciju
(lijeĉnik/stomatolo
pravne osobe ili
g/veterinar,
(popis identifikatora s imenom i
bolniĉar..)
koncesionari,
prezimenom, sluţbenom funkcijom,
- Osposobljeni
inspekcijske sluţbe, telefonom, mobitelom i adresom)
graĊani za
sanitarna,
-Odrediti mjesto i rezervno
pruţanje MP/VP
zdravstvena,
mjesto skupljanja za identifikaciju
- Pripadnici tima
veterinatska,
poginulih
CZ- bolniĉari
(pregled- popis i adresa
- Vatrogasna
lokacije)-Odrediti mjesto ukopa
Postrojba DVD
(pregled
„Dalmacija” Dugi
Rat
popis groblja i lokacija groblja)
-Odrediti mjesto ukopa ako groblje - Postrojba CZ opće
nema dovoljno ukopnih mjesta(pregled-namjene
- Policijske snage
popis, lokacija)
za:
- Provesti sanitarni nadzor nad
Osiguranje javnog
ukopom poginulih ljudi
reda i mira,
- Uvesti karantenu za sprijeĉavanje
Prometa,
širenja epidemije/epizootije (popis
Fiziĉku zaštitu
naselja/dijela naselja s uvedenom
lokacije( PP Omiš)
- Komunalni
karantenom)
djelatnici (grobari- Organizirati osiguranje podruĉja,
popis, ime
fiziĉku zaštitu i
prezime, telefon,
zabranu,kretanja/prometovanja i
mobitel,adresa)
zabranu pristupa mjestima za
- Postrojbe
identifikaciju, prikupljanje,
zdravstvene sluţbe
pokapanje zbog spriĉavanja širenja HV
zaraze
-Organizirati animalnu asanaciju
(odrediti lokaciju za prikupljanje
leševa)
- Odrediti lokaciju s adresom za
ukop uginulih ţivotinja
- Odrediti nadleţne iz veterinarske
177
12.
Pregled prometnica
po kojima je
dozvoljen prijevoz
opasnih tvari,
sluţbe za identifikaciju (popis
identifikatora s imenom i
prezimenom, sluţbenom
funkcijom, telefonom, mobitelom i
adresom)
- Provesti sanitarni nadzor nad
ukopom uginulih ţivotinja
- Odrediti mjesto za neškodljivo
uklanjanje (klanje) oboljelih
ţivotinja (pregled-popis lokacija,
popis osoba s imenom i
prezimenom, brojem telefona i
mobitela te adresom)
- Odrediti lokaciju s adresom za
odlaganje štetnih i pokvarenih
organskih tvari
- Provesti sanitarni nadzor nad
odlaganjem štetnih i pokvarenih
organskih tvari
- Osigurati provedbu detoksikacije i
DDD (pregled-popis lokacija
pravnih osoba i njihovih
odgovornih osoba s imenom i
prezimenom, brojem telefona i
mobitela te adresom)
- Osigurati opskrbu hranom i pitkom
vodom
1.
Cestovna mreţa
Općina, tijela
Obveza
operatera (prijevoznika)
nadleţna za
Prijaviti
svaki
prijevoz opasne
cestovni promet i
tvari
nadleţnom
tijelu za
promet opasnom
gospodarstvo,
zdravstvo,
promet,
tvari, zaštitu okoliša
sigurnost
i kontrolu prometa- Instalirati signalnu opremu
PP Omiš
(naranĉaste rotirke)
- Traţiti pratnju policijske sluţbe
PP Omiš po zahtjevu nadleţnog
tijela koje izdaje dozvolu za
prijevoz
Obveza Općine
- Odrediti javne ceste na podruĉju
svoje nadleţnosti koje su
posebnim propisom dozvoljene
za prijevoz opasnih tvari
(pregled-popis i duljina drţavnih,
ţupanijskih, lokalnih cesta,
autocesta u podruĉju nadleţnosti
Općine
- Odrediti tranzitne pravce za
vozila koja prevoze opasne tvari
(klasa 1, 2, 3, 6.1, 7. i 8) Odrediti mostove (popis, duljina)
- Odrediti javne ceste dozvoljene
za prijevoz opasnih tvari iz luka i
slobodnih zona i obrnuto (pregledpopis i duljina javnih cesta)
- Odrediti tranzitne pravce za vozila
koja prevoze opasne tvari (klasa
1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 i klasa 1, 2, 3, i
8)
- Odrediti javne ceste dozvoljene
za prijevoz opasnih tvari iz luka i
178
Izvršitelji
- Općina
- tijela nadleţna za
cestovni promet s
opasnom tvari
- PUZS- ŢC 112
- Policijske snage
PP Omiš
- Ostale
operativne
snage ZiS
sukladno
vlastitim
planovima,
zakonu i SOPovima.
13.
14.
Organizacija i
mogućnosti
provoĊenja
specifiĉnih i
propisanih mjera za
ublaţivanje
posljedica od
nesreće ili
akcidenta
Organizaciju
osiguranja
podruĉja (fiziĉka
zaštita prostora,
zabrana
kretanja/prometova
nja do saniranja
nastalih posljedica
– u dogovoru s
policijom)
slobodnih zona (pregled- popis
drţavnih, ţupanijskih, lokalnih
cesta, duţina tih cesta)
Ĉišćenje
zagaĊenja na kopenim
Operateri (na
vodotokovima
i cestovnim pravcima
stacionarnom objektu
i prijevoznici opasne
-Odrediti pravne osobe koje mogu
tvari)
provesti specifiĉne mjere za
Općina,
ublaţavanje posljedica nesreća s
opasnom tvari postavljanjem
PP Omiš
zaštitnih brana na vodotokovima
(pregled-popis pravnih osoba koje
imaju specifiĉna MTS (brane,
spec. sredstva za uklanjanje
masnoća i ulja, pijesak...) za
provoĊenje zaštite od prolivene
/prosute opasne tvari, s adresama,
telefonima, mobilnim telefonima
odgovornih osoba, navedenom
lokacijom gdje su smještena MTS
-Odrediti pravne osobe koje mogu
provesti specifiĉne mjere za
ublaţavanje posljedica nesreća s
opasnom tvari na cestovnim
prometnicama(pregled-popis
pravnih osoba koje imaju
specifiĉna MTS ( spec. sredstva
za uklanjanje masnoća i ulja,
krutih kemikalija, pijesak...) za
provoĊenje zaštite od prolivene
/prosute opasne tvari, s adresama,
telefonima, mobilnim telefonima
odgovornih osoba, navedenom
lokacijom gdje su smještena MTS
Operateri
Općina, ĉelnik,
tijela nadleţna za
promet s opasnom
tvari u cestovnom
prometu, zaštiti
okoliša i kontrolu
prometa-PP Omiš
Napomena
Operateri na
stacionarnom
objektu postupaju
sukladno
planovima ZiS,
SOP-ovima,
posebnim
propisima (ZZO,
Uredba , Plan
intervencija)
Operateri
(prijevoznici
opasne tvari) u
prometu
postupaju
sukladno
posebnim
propisima, Zakon
o prijevozu
opasnih tvari
Izvršitelji
- Operater:
Vlastiti
spasilaĉki
interventni
timovi, procesno
osoblje
-Snage
komunalnog
poduzeća
-- Vatrogasna
postrojba (DVD
Dugi Rat)
-- Postrojba CZ
opće namjene
-- Ostale operativne
snage ZiS
Izvršitelji
-Osigurati prometa unutar
kontaminiranog podruĉja
- Operater:
- Osigurati promet izvan
Vlastiti spasilaĉki
kontaminiranog podruĉja
interventni
-Osigurati alternativni- obilazni put
timovi, procesno
(navesti ime, broj, prometnice,
osoblje
duţinu obilazne dionice) u Općini
- Za regulaciju i
-Napraviti popis mostova, tunela,
osiguranje
vijadukata, nadvoţnjaka,
prometa, za
podvoţnjaka, kako bi spasilaĉke
kontrolu
ekipe nesmetano mogle pristupiti
obilaznih putova
mjestu nesreće te kako bi se
izvan
preusmjereni promet mogao odvijati
kontaminiranog
bez poteškoća.
podruĉja do
-Napraviti popis energetske i
ponovnog
telekomunikacijske i drugej
otvaranja
infrastrukturi koja prelazi preko
dionice za
prometnica (treba odrediti njihove
redovan promet
karakteristike – visinu te iznijeti
na cestama:
179
podatak prolaze li alternativni pravci
kroz neka od zaštićenih podruĉja,
crpilišta i sl.), odnosno postoje li na
tim podruĉjima ograniĉenja.
- Provesti fiziĉku zaštititu i
osiguranje prostora te uvesti
zabranu kretanja/ prometovanja do
saniranja nastalih posljedica
poslova.
-Odrediti pravne osobe, operatere
zaduţene za spašavanje
materijalnih dobara (pregled-popis,
navesti odgovorne osobe, ime i
Općina, ĉelnik
prezime, broj telefona i mobitela,
Komunalnog
adresa)
poduzeća
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju
-sve sluţbe za
za pohranu spašenih materijalnih
graĊevinarstvo,
dobara koja ne treba
ceste i ostalu
dekontaminirati (pregled-popis
infrastrukturu, druga lokacija, odgovorna osoba za
poduzeća i udruge
prijem dobara te njeno ime i
(lovaĉke, ribolovne, prezime, broj telefona i mobitela,
sportske..) te
adresa)
specijalizirane
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju
pravne osobe ili
za pohranu spašenih materijalnih
koncesionari,
dobara koja treba dekontaminirati
inspekcijske sluţbe, (pregled-popis lokacija, odgovorna
graĊevinska
osoba za prijem dobara te njeno
sanitarna,
ime i prezime, broj telefona i
zdravstvena,
mobitela, adresa)
veterinatska, zo,
- Naĉiniti popis spašenih
ZiS
materijalnih dobara i lokaciju gdje
se ista nalaze
- Napraviti upute i obavijesti (vrijedi
za sve graĊane) za provedbu
mjera osobne i uzajamne zaštite
-Napraviti upute za provedbu mjera
CZ
klanjanje,evakuacija,zbrinjavanje,
asanacija..)
-Pradvidjeti naknadu troškova i
izraditi zahtjeve (sukladno Zakonu
o ZiS, Pravilniku o mobilizaciji)
15.
Organizaciju
spašavanja
materijalnih dobara
(pravne osobe,
redovne sluţe i
djelatnosti, obveze
Općine, provoĊenje
mjera osobne i
uzajamne zaštite te
djelovanje po
mjerama civilne
zaštite iz Plana CZ)
Operateri (vlasnici i
korisnici
postrojenja)
16.
Nadleţnosti u
postupcima izrade
zahtjeva za
naknadu troškova
angaţiranja pravnih
osoba i redovnih
sluţbi za
sudjelovanje u
saniranju nastalih
Općina, ĉelnik
Policijske
snage(PP Omiš)
Općina
+ Tim za
odrţavanje
prometa na
cestama
- Za organizaciju
prometa unutar
kontaminiranog
podruĉja:
-Ostale snage ZiS
Izvršitelji
- Operater:
Vlastiti
spasilaĉki
interventni
timovi, procesno
osoblje
-- Vatrogasna
postrojba(DVD
– Dugi Rat)
- Snage
komunalnog
poduzeća
-Snage CZ:
Postrojbe CZ
opće namjene
Povjerenici cz
-Aktivisti CK
-Vlasnici
prijevoznih
sredstava
(prema popisu)
-Veterinarske
snage
- Policijske snage
-Zdravstveni
djelatnici
(humana/veteri
narska
zaštita)
- Pripadnici
HGSS
+ Pripadnici
helikopterskog
spašavanja
- Tim za
psihološku
pomoć
- Ţupnik
Izvršitelji
-Općina, ĉelnik
- Odrediti opremu za zaštitu i
spašavanje (osobna zaštitna
oprema, vozila, specijalistiĉka
oprema koju koriste struĉnjaci,
spasioci i ostale sluţbe...) na razini
Općine
- Napraviti (pregled-popis pravnih
osoba vlasnika opreme s adresom,
brojem telefona i mobitela,vrstom,
koliĉinom-brojem, cijenom/h s
180
-Stoţer ZiS
- Snage DVD
Dugi Rat
-Snage CZ
Općine
djelatnikom, utrošenim satima
rada, ukupni iznos u kunama za
korišteno)
- Odrediti opremu za ZiS za CZ
- Financijska sredstva (naknada
troškova redovnih sluţbi u
saniranju nastalih posljedica,
privatnih pravnih osoba, dnevnica
te drugih troškova)
- Financijska sredstva planirati za
razinu dostatnosti za pokrivanje
tekućih troškova.
- Odrediti ukupna potraţivanja svih
sudionika ( da se isplaćuju po
završetku provedene akcije).
posljedica
PUZS, proĉelnik
ŢC 112
-Snage HPMP
- NZZJZ
Ispostave Omiš
-Aktivisti CK
-Ostale snage ZiS
5. Mjere zaštite i spašavanja od epidemija i sanitarnih opasnosti, nesreća na
odlagalištima otpada te asanacija
Red.
Zadaća
broj
(mjera ZiS)
Nositelj
1.
Organizacija
preventivnih
mjera za
sluĉajeve
epidemija,
epizootija,
biljnih bolesti
GraĊani
Općina, ĉelnik
Redovne higijenskoepidemiološke,
veterinarske i
agrarne sluţbe
Operativni postupci, kapaciteti i
operativni doprinos
snaga operatera, Općine
- Osigurati mjesta za provedbu
karantene (pregled-popis lokacija, za
odgovornu osobu ime i prezime, broj
telefona, mobitela i adresu)
-Osigurati zalihe lijekova, cjepiva dr.
-Suradnja epidemiologa, sanitarnog i
veterinarskog inspektora te
poljoprivrednog struĉnjaka
- Laboratorijski istraţivati uzroĉnike
bolesti
- SuraĊivati s nadleţnim ŢC 112
-Prijavljivati i pratiti kretanje pojave
zaraznih bolesti te izraĊivati izvješća o
tome
- Osigurati zdravstveno ispravne
namirnice i promet istih
- Osigurati zdravstveno ispravnu vodu
za piće provedbom sanitarne zaštite
izvorišta i objekata za opskrbu vodom
-Osigurati sanitarno-tehniĉke i
higijenske uvjete odvodnje otpadnih
voda i drugih otpadnih tvari
-Osigurati prijevoz, izolaciju i lijeĉenje
oboljelih od zaraznih bolesti
-Provesti imunizaciju, seroprofilaksu i
kemoprofilaksu protiv pojave zaraznih
bolesti
- Provoditi preventivne i obvezne
preventivne DDD mjere u objektima
pravnih osoba (pregled-popis,
odgovorne osobe s imenom i
prezimenom, brojem telefona i mobitela,
adresom) za javnu vodoopskrbu vodom
za piće
-Provoditi redoviti zdravstveni nadzor
nad kliconošama, zaposlenicima i
181
Napomena
Izvršitelj
-NZZJZ nadleţan
za Općinu
-Sluţba za
mikrobiologiju
NZZJZ
-DZ/ PZZ/ Bolnica
-Vet stanica/
ambulanta Općine
-Vlasnici stoke /
poljoprivrednici
-Snage CZ
drugim osobama
-Provoditi zdravstvenu edukaciju
2.
3.
Organizacija
provoĊenja
kurativnih
mjera u
sluĉaju
epidemija,
epizootija i
biljnih bolesti
Općina, ĉelnik
Organizacija
sudjelovanja
ukljuĉivanja
dodatnih
operativnih
snaga i
nositelja u
provoĊenju
mjera
naloţenih od
strane
nadleţnih
sluţbi
GraĊani
Redovne higijenskoepidemiološke,
veterinarske i
agrarne sluţbe
Općina, ĉelnik,
Redovne higijenskoepidemiološke,
veterinarske i
agrarne sluţbe,
komunalne,
sigurnosne
snage
-Sprijeĉiti širenje zaraznih bolesti (u
stambenim objektima, javnim
prostorijama, sredstvima javnog
prijevoza i prijevoza namirnica)
provedbom DDD postupaka
-Izolirati kliconoše
-Prijaviti zaraznu bolest
-Laboratorijski ispitati uzroĉnika zarazne
bolesti
- Odrediti mjesto za karantenu (za sluĉaj
epidemije / epizootije)
-Pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih
djelatnika koji skrbe za oboljele i koji
rade u proizvodnji i distribuciji lijekova
-Provjeriti zdravlje osobama školskih i
predškolskih i drugih ustanova gdje
borave djeca
-Staviti pod zdravstveni nadzor osobe
koje posluju s namirnicama i koje se
bave poslovima osobnih usluga (frizeri,
za njegu lica i tijela...)
-Provoditi vakcinaciju
-Odrediti mjesto higijensko odlaganje
otpada
-Obaviti pogreb i iskopavanje umrlih
(dobiti suglasnost sluţbe za unutarnje
poslove)
- Odrediti karantenu humanu / ţivortinja
- Provesti zabranu kretanja ţivotinja i
promet ţivotinja ( naredbom)
-Zabraniti odrţavanja stoĉnih sajmova i
izloţbi (naredbom)
- Provesti zabranu ispaše, kupnju i
napajanje ţivotinja na rijekama i
potocima, klanje stoke u svrhu
(naredbom) korištenja mesa za hranu
(naredbom)
-Provesti dezinfekcija osoba koje su bile
u dodiru sa zaraţenim ţivotinjama,
dezinsekciju i deratizacije prostora i
objekata za smještaj stoke te preradu i
ĉuvanje bilja
- Provesti zabranu uzgoja pojedinih
vrsta bilja za odreĊeno vrijeme i na
odreĊenom podruĉju (naredbom)
- Zabraniti promet kontaminiranim biljem
i biljnim proizvodima (naredba)
-Sterilizirati predmete koji su bili u
dodiru s uzroĉnikom bolesti
-Uništavati zaraţeno bilje (naredba)
- Objaviti naredbe putem sredstava
javnog priopćavanja
182
Izvršitelji
-NZZJZ
nadleţan za
Općinu
-Sluţba za
mikrobiologiju
NZZJZ
-DZ/ PZZ/
Bolnica
-Vet stanica/
ambulanta
Općine
- i dr.
- Policijske snage
za osiguranje reda
i mira, osiguranje
prometa,
identifikaciju
umrlih.. PP
Omiš
-Vlasnici stoke /
poljoprivrednici
-Snage CZ i
ostale snage ZiS
Općine
Izvršitelj
-ZZJZ nadleţno
za Općinu
-Veterinarska
ambulanta
nadleţna za
Općinu
-Fiziĉke i pravne
osobe, vlasnici
usjeva i ţivotinja,
lovci..
-Sanitarni djelatnici
-Komunalni
djelatnici
- Snage CZ
-Policijske snage
PP Omiš:
za red i mir
promet, fiziĉku
zaštitu
-Mediji za javno
priopćavanje
4.
Organizacija
provoĊenja
asanacije s
pregledom
pravnih
osoba koje
mogu
osigurati
snage i
sredstva za
asanaciju
Općina, ĉelnik
Organizirati i nadzirati provedbu
asanacije (humane/animalne)
- Komunalne za pokapanje poginulih -Pregledom medicinskih pravnih osoba s
licencom za identifikaciju leševa i
koordinaciju aktivnosti na asanaciji
-Prikazom lokacija za pokop poginulih
-Pregled lokacija za prikupljanje i
neškodljivo uklanjanje štetnih i
pokvarenih organskih tvari,
-Popis pravnih osoba koje obavljaju
DDDD mjere
-Pregled pravnih osoba, redovnih sluţbi
i djelatnosti koje se ukljuĉuju u provedbu
asanacije na razini lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave
5.
Nesreće na
odlagalištima
otpada
Općina, ĉelnik
-Planirati, organizirati, zapovijedati,
nadzirati provedbu ZiS
-Provesti mjere gašenja poţara
-Mjeriti kvalitetu zraka, vode, tla
- Provesti sanaciju opasne tvari na
deponiji
- Osigurati snage i sredstva na saniranju
posljedica(pregled, popis pravnih osoba,
odgovornih osoba s imenom,
prezimenom, brojem telefona, adresom,
popis i vrsta opreme i vozila, lokacija
vozila)
-Osigurati zdravstveno zbrinjavanje,
povrijeĊenih i bolesnih
- Pruţiti hitnu medicinsku pomoć
povrijeĊenim i bolesnim
- provesti animalnu asanaciju i
asanaciju terena
-Provesti DDD mjere (preventivne i protuepidemijske)
-Provesti animalnu asanaciju i asanaciju
terena
-Osigurati promet i zaštitu lokacije
183
Izvršitelji
-NZZJZ nadleţan
za Općinu
Ambulanta
PZZ/DZ/ bolnica
-Veterinarska
ambulanta
-Sanitarna sluţba
-Komunalna
Sluţba
-Policijske snage
PP Omiš za red i
mir,
promet,
fiziĉku zaštitu
- CK Omiš
-Fiziĉke, pravne
osobe, vlasnici
usjeva i
ţivotinja, lovci
Izvršitelji
-NZZJZ
Nadleţan za
Općinu
-Veterinarska
stanica/ambulanta
-Sanitarna sluţba
-Komunalna
Sluţba
- Policijske snage
PP Omiš za red
i mir, promet,
fiziĉku zaštitu
-Snage CZ
„SLUŢBENI GLASNIK“ – SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
Djelovanje Općine u sluĉaju nastanka velikih poţara urbanog i otvorenog prostora:
1. ProvoĊenje evakuacije ugroţenih
Prvo treba definirati koji su to otvoreni prostori na podruĉju Općine na kojima su mogući veliki
poţari, (koji su to dijelovi naselja- stare jezgre, gospodarske zone ili drugo, kao i koje su to
vanjski prostori na kojima moţe doći do velikih poţara (šumske površine, i dr.).
a) definirati koji je to broj stanovnika ili drugih graĊana (turista) koje bi bili ugroţeni i koji
bi podlijegali provoĊenju evakuacije.
b) definirati lokacije za prihvat osoba koje se evakuiraju
c) odrediti pravne osobe od znaĉaja za zaštitu i spašavanje s djelatnošću pruţanja
usluga prijevoza osoba,
d) definirati znaĉajnija materijalno tehniĉka sredstva i ţivotinje koje bi trebalo evakuirati
na sigurnija podruĉja,
Prema procjeni vatrogasnog zapovjednika, ĉelnik Općine donosi:
Odluku o evakuaciji ugroţenih stanovnika i ostalih graĊana, ţivotinja i vaţnijih
materijalnih dobara uz struĉnu potporu Stoţera zaštite i spašavanja, putem nadleţnog ŢC
112 ili preko sredstva javnog priopćavanja (lokalnog znaĉaja) ili na drugi podesan naĉin
Odluku o angaţiranju odreĊenih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje ( navoditi kojih), potrebnih i dostatnih za provoĊenje evakuacije,
2. Zbrinjavanje evakuiranih graĊana u sluĉajevima velikih poţara urbanog i
otvorenog prostora
Općina putem operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje,
organizira zbrinjavanje evakuiranih graĊana poduzimanjem slijedećih aktivnosti:
<
<
<
<
osiguranje osnovnih ţivotnih uvjeta (smještaj, hrana, odjeća, obuća)
pristup sredstvima javnog priopćavanja i informiranja
ukljuĉivanje evakuiranih u društveni, gospodarski i javni ţivot
stvaranje uvjeta za povratak evakuiranih.
184
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content