close

Enter

Log in using OpenID

31.12.2013. godine

embedDownload
GLAVNA SLUŽBA
ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 4
Republika Srpska, BiH
Tel: +387(0)51/247-408
Faks:+387(0)51/247-497
e-mail: [email protected]
Izvještaj o reviziji
konsolidovanog finansijskog izvještaja
Opštine Nevesinje
za period 01.01 - 31.12.2013. godine
Broj: RV036-14
Banja Luka, 03.10.2014. godine
SADRŽAJ
I
IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA............................................................ 1
II
REZIME DATIH PREPORUKA .................................................................... 5
III
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI) .................................. 7
1. Uvod ...................................................................................................... 7
2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja ............................. 7
3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola ...................... 7
4. Finansijski izvještaj ........................................................................... 10
4.1.
Priprema, izrada i donošenje budžeta .................................................. 11
4.2.
Periodični izvještaj o izvršenju budžeta ............................................... 12
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
Budžetski prihodi .................................................................................. 12
Budžetski rashodi ................................................................................. 13
Bilans uspjeha ....................................................................................... 18
Prihodi.................................................................................................. 18
Rashodi................................................................................................ 19
Finansijski rezultat................................................................................ 19
Bilans stanja .......................................................................................... 19
Aktiva ................................................................................................... 19
Pasiva .................................................................................................. 22
4.5.
Nabavke .................................................................................................. 24
4.6.
Ostali obrasci finansijskog izvještaja................................................... 24
4.6.1.
Bilans novčanih tokova ........................................................................ 24
4.7.
Napomene uz finansijski izvještaj ........................................................ 25
4.8.
Vanbilansna evidencija ......................................................................... 25
4.9.
Potencijalna imovina i potencijalne obaveze ....................................... 26
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
I
IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA
Predmet
Izvršili smo reviziju konsolidovanog finansijskog izvještaja (Bilansa stanja, Bilansa
uspjeha, Izvještaja o promjenama neto imovine, Bilansa novčanih tokova, Periodičnog
izvještaja o izvršenju budžeta i Periodičnog izvještaja o izvršenju po računovodstvenim
fondovima) Opštine Nevesinje sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine i za godinu
koja se završava na taj dan, te reviziju usklađenosti postupaka i transakcija sa značajnim
zakonskim i drugim propisima za isti period. Revizijom smo obuhvatili pregled značajnih
transakcija, objašnjavajućih napomena uz finansijske izvještaje i primjenu
računovodstvenih politika u revidiranom periodu.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Načelnik Opštine je odgovaran za pripremu i fer prezentaciju ovog finansijskog izvještaja
u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i
Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer
prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze,
nastale usljed prevare i greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
i računovodstvene procjene koje su primjerene u datim okolnostima. Načelnik Opštine je
takođe odgovoran da obezbijedi da poslovanje jedinice lokalne samouprave bude u
skladu sa odredbama zakona i propisa, uključujući i odredbe zakona i propisa koje
određuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskom izvještaju na osnovu provedene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike
Srpske i relevantnim ISSAI standardima revizije. Ovim standardima se nalaže da
postupimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze, te da je entitet ispravno primijenio značajne zakonske i druge
relevantne propise.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o
usklađenosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskom izvještaju.
Izbor postupaka je zasnovan na revizijskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika
materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskom izvještaju, nastalim usljed prevare i
greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za
pripremu i fer prezentaciju finansijskog izvještaja, u cilju osmišljavanja revizorskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog
mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih
računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i
ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi, s obzirom na propisani okvir izvještavanja,
dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za naše revizorsko mišljenje o
finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora, finansijskom rezultatu, izvršenju budžeta i
namjeni trošenja javnih sredstava.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
1
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Osnova za izražavanje negativnog mišljenja
Kao što smo naveli pod tačkom 4.1. Izvještaja:
Budžet za 2013. godinu nije u potpunosti pripremljen, donesen i izvršen prema
jedinstvenoj ekonomskoj budžetskoj klasifikaciji, shodno članu 15. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske. Stvarane su obaveze do nivoa planiranih, a ne do nivoa
raspoloživih sredstava, što nije u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske. Izvršenje ukupnih budžetskih sredstava je 5.770.186 KM ili 93% u
odnosu na rebalans budžeta a izvršenje budžetskih rashoda i izdataka je 6.221.488 KM ili
100% u odnosu na rebalans budžeta, pa je tako iskazan nepokriveni deficit tekućeg
perioda u iznosu od 451.302 KM.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.2.1. Izvještaja:
Nisu uspostavljeni i na adekvatan način sprovođeni kontrolni postupci i nisu primijenjene
računovodstvene politike po osnovu neporeskih prihoda i primitika. Po tom osnovu više su
iskazani neporeski prihodi za 64.948 KM, a manje su iskazni primici za nefinansijsku
imovinu za 19.179 KM.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.2.2. Izvještaja:
Opština Nevesinje i revidirani budžetski korisnici nisu uskladili interne akte kojima se
regulišu obračuni i isplate plata i naknada sa važećim zakonskim propisima.
Rashodi za tekuće održavanje nisu dokumentovani na odgovarajući način (fakture nemaju
priloge - otpremnice sa podacima o količinama utrošenog materijala, dnevnike rada i
izvještaje nadzornog organa).
Nisu uspostavljeni i na adekvatan način sprovođeni kontrolni postupci kod rashoda za
službena putovanja. Opština Nevesinje nije donijela normativ potrošnje goriva za
službena vozila.
Opština Nevesinje je povjerila izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje
preduzeću JP „Komus“ Nevesinje, što nije uskladu sa članom 10 i 11. Zakona o
komunalnim djelatnostima. Izvršene usluge na ime zajedničke komunalne potrošnje od
strane JP „Komus“ Nevesinje nisu na adekvatan način kontrolisane.
Kod usluga zimske službe utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na: dokumentovanje
izvršenih usluga, nadzor o izvršenoj usluzi, način i rok fakturisanja izvršenih usluga.
Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima nije vršeno u skladu sa
članom 34. Zakona o radu.
Kod jednog dijela odobrenih sredstava na ime grantova nije obezbijeđena jednakost, tj.
nije izvršena ravnomjerna raspodjela sredstava u skladu sa punjenjem budžetskih
sredstava pa se izvršenje kreće u rasponu od 12 do 247% u odnosu na rebalans budžeta.
Aktivnosti na organizovanju Nevesinjske olimpijade nisu na odgovarajući način
kontrolisane i adekvatno dokumentovane.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.3. Izvještaja:
Opština Nevesinje nije primijenila prihvaćene računovodstvene politike za priznavanje
prihoda i primitaka. Pomoći u naturi su više iskazane za 929.718 KM a dugoročno
razgraničeni prihodi manje za isti iznos. Manje su iskazani finansijski prihodi obračunskog
karaktera za 40.305 KM a ostali prihodi obračunskog karaktera za 37.303 KM. U Bilansu
uspjeha iskazan je negativan finansijski rezultat tekuće godine u iznosu od 340.142 KM, a
po nalazu revizije negativan finansijski rezultat manje je iskazan za 898.101 KM i isti
iznosi 1.238.243 KM.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.4. Izvještaja:
2
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Opština Nevesinje i revidirani budžetski korisnici nisu uspostavili blagajničko poslovanje u
skladu sa Uputstvom o blagajničkom poslovanju i Uredbom o uslovima i načinu plaćanja
gotovim novcem.
Pomoćne evidencije kratkoročnih potraživanja kod nižih budžetskih korisnika
uspostavljene su u formi ručnih tabelarnih pregleda, zbog čega su nepouzdane i postoji
rizik u pogledu tačnosti iskazanih podataka po navedenim osnovama.
Kratkoročna potraživanja Opštine Nevesinje nisu na dan bilansiranja procijenjena sa
stanovišta njihove naplativosti, odnosno potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 12
mjeseci od datuma dospijeća nisu klasifikovana kao nenaplativa potraživanja.
Opština Nevesinje nije evidentirala učešće (od 65%) u kapitalu Javnog preduzeća
„Komus“ Nevesinje u iznosu od 126.049 KM i učešće (od 65%) u kapitalu JP „Vodovod“
Nevesinje u iznosu od 1.861.657 KM, pa su učešće u kapitalu i trajni izvori sredstava
manje iskazani za navedene iznose.
Za proizvedenu stalnu imovinu nije vršen obračun amortizacije u skladu sa zahtjevima
MRS JS 17- Nekretnine, postrojenja i oprema.
Kratkoročno razgraničeni prihodi su više iskazani za 195.190 KM a manje finansijski
rezultat ranijih godina.
Dugoročne obaveze po zajmovima primljenim od banaka nisu klasifikovane po ročnosti pa
su zbog toga za 320.184 KM više iskazane dugoročne obaveze po zajmovima, a manje
kratkoročne obaveze po dugoročnim zajmovima.
Dugoročna razgraničenja su više iskazana za 143.374 KM, a manje razgraničenja po
osnovu poreza i doprinosa za koje je produžen rok plaćanja.
Trajni izvori sredstava su manje iskazani za 2.195.348 KM, finansijski rezultat ranijih
godina više za 15.260 KM i negativan finansijski rezultat tekuće godine manje za 985.983
KM.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.5. Izvještaja:
Dio javnih nabavki nije sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine, jer: ugovorena vrijednost nabavki realizovanih putem direktnog sporazuma
prelazi 10% ukupnog godišnjeg budžeta za nabavke; ugovorni organ je izvršio dijeljenje
nabavki za asfaltiranje puteva, putem 5 konkurentskih zahtjeva; prema građevinskom
dnevniku radovi na asfaltiranju lokalnog puta su počeli ili radovi su završeni prije nego što
je ugovor i potpisan; pristupilo se sprovođenju konkurentskog zahtjeva za nabavku goriva
i usluga zimskog održavanja lokalnih puteva, umjesto procedure otvorenog postupka i dio
radova nije završen u ugovorenom roku.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.7. Izvještaja:
Opština Nevesinje i budžetski korisnici su sastavili Napomene uz finansijske izvještaje za
2013. godinu, ali iste nisu u potpunosti sačinjene u skladu sa MRS JS 1 - Prezentacija
finansijskih izvještaja i članom 57. Pravilnika o finansijskom izvještavanju za korisnike
prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.8. Izvještaja:
Vanbilansna evidencija je više iskazana za 697.468 KM po osnovu stavki koje nisu
predmet vanbilansne evidencije, a manje za 226.783 KM po osnovu izdate garancije.
Negativno mišljenje
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvještaj Opštine Nevesinje, zbog
navedenog u pasusu Osnova za izražavanje negativnog mišljenja, ne prikazuje istinito i
objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
3
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
na dan 31.12.2013. godine, finansijski rezultat i izvršenje budžeta za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.
Opština Nevesinje u toku 2013. godine, zbog navedenog u pasusu Osnova za izražavanje
negativnog mišljenja, nije primijenila u svim materijalno značajnim aspektima zakonske i
druge propise.
Banja Luka, 03.10.2014. godine
Glavni revizor
Dr Duško Šnjegota, s.r.
4
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
II
REZIME DATIH PREPORUKA
Preporučujemo načelniku Opštine da se:
1) uspostavi sistem internih kontrola u skladu sa opšteprihvaćenim standardima
i smjernicama interne kontrole (član 60. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske), kojim će se obezbijediti zakonito, efikasno, efektivno,
odgovorno i transparentno trošenje javnih sredstava;
2) konsolidovani finansijski izvještaj sastavlja u skladu sa članom 60. Pravilnika
o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština,
gradova i fondova;
3) budžet priprema i donosi u skladu sa odredbama Pravilnika o budžetskim
klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda
budžeta Republike, opština, gradova i fondova (u dijelu koji se odnosi na
ekonomsku klasifikaciju) i obaveze stvaraju i sredstva koriste samo za
namjene predviđene budžetom u skladu sa raspoloživim sredstvima kako je
definisano članom 40. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske;
4) primjenjuju prihvaćene računovodstvene politike koje se odnose na prihode i
primitke;
5) interni akti kojima su regulisana lična primanja usklade sa važećim zakonskim
propisima;
6) definišu normativi potrošnje goriva za službena vozila; obračun rashoda
službenih putovanja uskladi sa Uredbom o naknadama za službena
putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike
Srpske; uspostavi adekvatan sistem internih kontrola u dijelu koji se odnosi
na donošenje naloga, dokumentovanje izvršenih usluga i adekvatnost
nadzora o izvršenoj usluzi zajedničke komunalne potrošnje i te usluge
povjere izvršiocu u skladu sa članom 10 ili 11 Zakona o komunalnim
djelatnostima; zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima
vrši u skladu sa članom 34. Zakona o radu;
7) za korisnike grantova uspostave adekvatni kontrolni postupci koji će osigurati
ravnomjernu podjelu u odnosu na punjenje budžetskih sredstava, a da
aktivnosti na organizovanju Nevesinjske olimpijade na odgovarajući način
budu kontrolisane i adekvatno dokumentovane;
8) blagajničko poslovanje obavlja u skladu sa Uputstvom o blagajničkom
poslovanju i Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem; na dan
bilansiranja izvrši analiza kratkoročnih potraživanja sa aspekta mogućnosti
naplate istih, nakon toga Skupštini opštine uputi prijedlog za donošenje
odgovarajuće odluke u skladu sa važećim propisima i potraživanja
evidentiraju u skladu sa računovodstvenim politikama;
9) priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši u skladu sa zahtjevima MRS
JS 17 - Nekretnine, postrojenja i oprema; a sa nadležnim institucijama
kontinuirano preduzimaju aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa
u vezi sa vlasništvom nad imovinom koja se vodi na Opštini ili njenim pravnim
prednicima;
10) izvrše odgovarajuće analize u vezi sa utvrđenim nepravilnostima kod
sprovođenja nabavki i da se uspostavi adekvatan interni kontrolni sistem koji
će osigurati dosljednu primjenu Zakona, te da se na adekvatan način vrši
praćenje realizacije zaključenih ugovora;
11) Napomene uz finansijske izvještaje sastavljaju u skladu sa MRS JS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja i članom 57. Pravilnika o finansijskom
izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i
fondova;
12) informacije o potencijalnoj imovini i potencijalnim obavezama objelodanjuju u
Napomenama uz finansijski izvještaj, u skladu sa članom 73. stav (5)
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
5
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim
procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj.
Preporučujemo Skupštini opštine da:
1) u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima donese: 1) Plan utroška
sredstava po osnovu naknade definisane članom 81. Zakona o zaštiti od
požara; 2) Godišnji plan utroška namjenskih sredstava po osnovu naknade
definisane članom 89. Zakona o šumama; 3) Program korišćenja sredstava
po osnovu naknada definisanih članom 195. Zakona o vodama; (4) Strategiju
razvoja lokalnih puteva i akt o upravljanju, građenju, rekonstrukciji,
održavanju i zaštiti lokalnih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima,
kako je definisano članom 16. stav (6) Zakona o javnim putevima;
2) definiše visinu boravišne takse u skladu sa članom 8. stav (2) Zakona o
boravišnoj taksi.
3) svoja akta uskladi sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.
Preporučujemo direktorima potrošačkih jedinica da se:
1) interni akti kojima su regulisana lična primanja usklade sa važećim zakonskim
propisima;
2) uspostavi adekvatna evidencija o kratkoročnim potraživanjima;
3) blagajničko poslovanje obavlja u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu
plaćanja gotovim novcem.
6
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
III
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)
1.
Uvod
Opština Nevesinje (u daljem tekstu: Opština) je teritorijalna jedinica lokalne samouprave
koja zauzima dio Istočne Hercegovine i obuhvata površinu od 910,75 km2. Na području
Opštine živi 13.758 stanovnika koji su organizovani u 17 mjesnih zajednica.
Opština izvršava obaveze utvrđene Ustavom, Statutom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i
drugim važećim propisima, kojima su definisana područja odgovornosti, nadležnosti
organa i način finansiranja. Skupština opštine je u decembru 2013. godine usvojila
Strategiju razvoja opštine za period 2014 - 2023. godina.
Organi Opštine su Skupština i načelnik. Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja
politike, a načelnik zastupa i predstavlja Opštinu i nosilac je izvršne vlasti. U toku 2013.
godine održano je 13 redovnih, 1 posebna i 1 svečana sjednica.
Načelnik Opštine je donio Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštine.
Poslovi u opštinskoj upravi su organizovani u okviru 4 odjeljenja: (1) odjeljenje za
finansije; (2) odjeljenje za opštu upravu; (3) odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove i (4) odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti. Za obavljanje
stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Skupštine opštine obrazovana je
Stručna služba Skupštine opštine, a za potrebe načelnika Opštine obrazovana je Stručna
služba načelnika Opštine.
Sredstva za rad Opštine u 2013. godini obezbijeđena su iz poreskih i neporeskih prihoda,
grantova, transfera između budžetskih korisnika i primitaka od nefinansijske imovine i
primitaka od zaduživanja.
Prema Odluci Vlade Republike Srpske o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave
u Republici Srpskoj za 2013. godinu, Opština je svrstana u nerazvijene jedinice lokalne
samouprave.
Revizijom je obuhvaćen konsolidovani finansijski izvještaj Opštine (u daljem tekstu:
finansijski izvještaj) koji uključuje finansijske izvještaje opštinske uprave i budžetskih
korisnika: (1) Javna ustanova Centar za socijalni rad; (2) Javna ustanova Dječiji vrtić
„Sveta Evgenija carica Milica“; (3) Javna ustanova Narodna biblioteka; (4) Srednjoškolski
centar „Aleksa Šantić“ i (5) Opštinska upravna organizacija za protivpožarnu zaštitu.
Zbog činjenice da se revizija sprovodi provjerama na bazi uzoraka i da u sistemu interne
kontrole i računovodstvenom sistemu postoje inherentna ograničenja – postoji mogućnost
da pojedine materijalno značajne greške ostanu neotkrivene.
Na nalaze revizije iz Nacrta Izvještaja, Opština nije imala primjedbi.
Preporuke date u ovom izvještaju, u cilju njihovog naglašavanja, boldovane su i
pisane italik slovima.
2.
Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je u 2010. godini
reviziju finansijskih izvještaja Opštine za 2009. godinu. Prema nalazima revizije u radu
opštinskih organa utvrđeni su određeni nedostaci i nepravilnosti, zbog čega je izraženo
mišljenje sa rezervom. U prethodnom revizorskom izvještaju dato je 9 preporuka. S
obzirom da je od te revizije do revizije finansijskih izvještaja Opštine za 2013. godinu
protekao duži vremenski period, provođenje preporuka iz prethodnog izvještaja nije
predmet ove revizije.
3.
Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola
Usvajanjem Statuta, donošenjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima, Pravilnika o
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
7
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
računovodstvu i računovodstvenoj politici za korisnike budžeta opštine i drugih internih
akata stvorene su pretpostavke za funkcionisanje sistema interne kontrole.
Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštini je sistematizovano
57 radnih mjesta za 72 izvršioca, a prema prezentovanom pregledu na dan 31.12.2013.
godine u Opštini je bilo zaposleno 67 izvršilaca na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na
određeno vrijeme, 4 funkcionera i 3 pripravnika. Prema izvještaju o broju i strukturi
zaposlenih – sa svim korisnicima budžeta, tj. na nivou konsolidacije, prosječno je na dan
31.12.2013. godine bilo 99 zaposlenih, i to: 84 izvršioca na određeno vrijeme, 8 na
neodređeno vrijeme, 4 funkcionera i 3 pripravnika.
Skupština opštine je 31.12.2013. godine u skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti od
požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12) osnovala teritorijalnu vatrogasnu
jedinicu Nevesinje, kao posebnu unutrašnju organizacionu jedinicu Opštine. Utvrdili smo
da do završetka revizije načelnik Opštine nije uskladio opšte akte o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta, kako je definisano članom 6. Odluke o osnivanju teritorijalne
vatrogasne jedinice Nevesinje.
Nadležna služba Opštine je Ministarstvu finansija Republike Srpske, 06.04.2014. godine
dostavila registar budžetskih korisnika Opštine, kako je definisano članom 14. Pravilnika o
kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 116/13). U navedenom registru nije navedena Javna ustanova „Centar za
informisanje i kulturu“ Nevesinje, a osnivač iste je Opština.
Skupština opštine nije donijela Strategiju razvoja lokalnih puteva kako je definisano
članom 13. stav (4) Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
89/13). Skupština opštine je 06.11.2013. godine donijela Program izgradnje i održavanja
lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu. Utvrdili smo da isti
nije donesen u skladu sa članom 16. stav (6) i 32. stav (2) navedenog zakona, jer istim
nisu definisani svi potrebni parametri.
Transakcije o poslovnim događajima u Opštini evidentirane su u okviru glavne knjige i
pomoćnih knjiga trezora. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama za
Opštinu donesen je u toku 2007. godine i isti je usaglašen u toku revizije sa odredbama
Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama
za budžetske korisnike u Republici Srpskoj.
Utvrdili smo da rukovodstvo Opštine nije radilo dovoljno na poboljšanju administrativnoupravljačke i računovodstvene kontrole i nije preduzelo određene aktivnosti na
poboljšanju ugrađenih kontrola i donošenju novih pravila i procedura/uputstava u skladu
sa datim ovlašćenjima.
Opština nije dokumentovala finansijske transakcije odgovarajućim knjigovodstvenim
ispravama, obezbijedila vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih finansijskih
izvještaja u skladu sa važećim zakonima i odgovarajućim podzakonskim propisima, jer:
•
nije uređen broj i sadržaj pomoćnih knjiga, način njihovog vođenja i povezivanja sa
glavnom knjigom trezora, kako je definisano članom 10. stav 7. Zakona o
računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
36/09 i 52/11). Uspostavljene pomoćne knjige nisu vođene u skladu sa pravilima i
procedurama vođenja pomoćnih knjiga. Npr. u pomoćnoj knjizi nefinansijske imovine,
nije primijenjen opšti princip priznavanja sredstva po trošku nabavke, uključujući
početne troškove i naknadne izdatke koje treba pripisati tom sredstvu - pa analitičku
evidenciju sredstava predstavljaju pojedinačna ulaganja u imovinu. Odgovorna lica
nisu tromjesečno usaglašavala analitičke evidencije iz pomoćnih knjiga sa glavnom
knjigom trezora, kako je definisano članom 2. Pravilnika o vođenju pomoćnih knjiga (
iskazan saldo u analitičkoj evidenciji dobavljača se ne slaže sa iskazanim saldom u
glavnoj knjizi trezora);
ulazna knjigovodstvena dokumentacija (faktura/račun) od strane ovlaštenih lica nije
ovjerena, odnosno nije izvršena formalna i računsku kontrola, a u glavnoj knjizi trezora
•
8
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Opštine transakcije o poslovnim promjenama nisu evidentirane u roku od osam dana
od dana prijema, kako je definisano članom 8. stav (6) Zakona o računovodstvu i
reviziji Republike Srpske;
• blagajničko poslovanje nije vršeno u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu plaćanja
gotovim novcem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/12). Npr. od strane
ovlašćenih lica nisu na adekvatan način kontrolisane (uplate i isplate koje su vršene
putem blagajničkog poslovanja), tj. nisu uspostavljeni odgovarajući kontrolni postupci
koji omogućavaju otkrivanje i sprečavanje pogrešno nastalih poslovnih događaja i
transakcija. Revizija se za dio prezentovane dokumentacije u vezi blagajničkog
poslovanja nije mogla uvjeriti da se stvarno i desila transakcija (blagajnička temeljnica
– isplate u dijelu gdje je navedeno ko prima sredstva nema potpisa lica kojim bi se
dokazalo da su sredstva isplaćena iz blagajne). Uplate sredstava iz blagajne (po
osnovu prihoda od zakupa Sportske dvorane) na žiro račun Opštine, nisu vršena u
skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština,
gradova i fondova.
Opština nije poštovala usvojene računovodstvene standarde, računovodstvena načela i
principe urednog knjigovodstva i nije poštovala interne računovodstvene kontrolne
postupke koji omogućavaju otkrivanje i sprečavanje pogrešnih poslovnih događaja, kako
je definisano članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Šira
objašnjenja navedenih nepravilnosti data su tačkama 4.2, 4.3 i 4.4. Izvještaja.
Interne procedure i računovodstveni kontrolni postupci u Opštini definisani su Pravilnikom
o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima iz 2007. godine. Navedeni
pravilnik je nepotpun, jer nije na adekvatan način definisan monitoring (nadzor) nad
sistemom interne kontrole u skladu sa opšteprihvaćenim standardima i smjernicama
interne kontrole, kojim treba da se obezbijedi zakonito, efikasno, efektivno, odgovorno i
transparentno trošenje javnih sredstava - član 60. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12).
Pravilnik o obračunu, naplati i kontroli naplate javnih prihoda (iz 2007. godine) treba
ispitati i izvršiti cjelovitu analizu s osvrtom na: utvrđivanje i obračun neporeskih prihoda;
uspostavljenu komunikaciju između odjeljenja; uspostavljenu evidenciju u pomoćnim
programima i glavnoj knjizi; kontrolu naplate i sveobuhvatno praćenje nenaplaćenih
dospjelih neporeskih prihoda od strane nadležnih odjeljenja, kako bi se blagovremeno
preduzimale mjere na poboljšanju naplate neporeskih prihoda.
Utvrdili smo da u prilogu Rješenja o iznosu naknade za troškove uređenja gradskog
građevinskog zemljišta i iznosu rente koje je doneseno od strane Odjeljenja za prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove, nije sačinjen zapisnik o obračunu troškova
uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente sa svim parametrima na osnovu kojih su
obračunate naknade, što nije u skladu sa članom 74. stav (4) Zakona o uređenju prostora
i građenja (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13).
Javna ustanova Dječiji vrtić „Sveta Evgenija carica Milica“, nije utvrdila računovodstvene
politike i računovodstvene procjene (član 6. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji
Republike Srpske) i nije donijela Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim
postupcima.
Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Opštine, identifikovani
su rizični procesi poslovanja i postupci njihovog nadgledanja. Međutim, nije
dokumentovano da se upravljalo rizicima, odnosno da su preduzimane mjere za
sprečavanje negativnih efekata kod definisanih rizičnih područja. Šira objašnjenja
navedenih nepravilnosti data su tačkama 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5. Izvještaja.
Nije definisan način obavljanja kontrole nižih budžetskih korisnika koji se finansiraju iz
opštinskog budžeta i od strane Opštine nije vršena kontrola njihovog poslovanja.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
9
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Popis sredstava, potraživanja i obaveza u Opštini na dan 31.12.2013. godine nije izvršen
u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza (u daljem tekstu: Pravilnik o
popisu) jer:
• popis nije izvršen u skladu sa načelima urednog inventarisanja, odnosno sa načelima:
pojedinačnog obuhvatanja, potpunosti, istinitosti, tačnog označavanja, provjere i
kontrole;
• prije početka popisa komisiji za popis građevinskih objekata, inventara, opreme i
druge stalne imovine nisu dati podaci o nomenklaturnim brojevima, nazivima, vrstama
i jedinicama mjere za imovinu koja je predmet popisa (član 17. tačka 2. Pravilnika o
popisu). Nisu sačinjene odvojene popisne liste za svaku kategoriju imovine;
• izvještaji o popisu pojedinačnih popisnih komisija nisu sačinjeni u skladu sa članom
20. Pravilnika o popisu, jer ne sadrže uporedni pregled stvarnog i knjigovodstvenog
stanja popisane imovine i obaveza i druge dijelove izvještaja o popisu;
• na osnovu dostavljenih izvještaja pojedinih popisnih komisija, centralna popisna
komisija je sačinila izvještaj o popisu ali isti ne sadrži ukupne efekte popisa imovine i
obaveza, kako je definisano Pravilnikom o popisu;
• izvještaji popisnih komisija nisu razmatrani od strane nadležnog organa i shodno
tome, nije ni donesena odluka nadležnog organa o usvajanju izvještaja o izvršenom
popisu imovine i obaveza (član 21. tačka 3. Pravilnika o popisu).
Nedostaci u sprovođenju popisa potraživanja, imovine i obaveza, utvrđeni su i kod drugih
uzorkom obuhvaćenih budžetskih korisnika. Revidirani budžetski korisnici nisu uspostavili
pomoćnu evidenciju za nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima (knjiga kapitalne
imovine).
U toku revizije utvrdili smo da je sistem interne kontrole u Opštini uspostavljen, ali isti
treba unapređivati (donesene interne akte koji regulišu određene procese preispitati i
utvrditi da li ih treba dopuniti, promijeniti ili ažurirati) jer njegovo funkcionisanje u 2013.
godini, nije u potpunosti obezbijedilo istinito i fer izvještavanje i potpunu usklađenost
poslovanja sa važećim zakonima i propisima u smislu zahtjeva člana 60. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske.
Preporučujemo načelniku da se uspostavi sistem internih kontrola u skladu sa
opšteprihvaćenim standardima i smjernicama interne kontrole (član 60. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske) kojim će se obezbijediti zakonito, efikasno,
efektivno, odgovorno i transparentno trošenje javnih sredstava.
Preporučujemo Skupštini opštine da donese Strategiju razvoja lokalnih puteva i akt
o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih puteva, ulica u
naselju i putnih objekata na njima, kako je definisano članom 13 i 16. Zakona o
javnim putevima.
4.
Finansijski izvještaj
Revizijski nalazi i zaključci o fer i istinitoj prezentaciji finansijskog izvještaja Opštine se
oslanjaju na propisani okvir finansijskog izvještavanja, koji podrazumijeva primjenu
Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor i Pravilnika o finansijskom
izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
Opština je sastavila konsolidovani finansijski izvještaj na propisanim obrascima i dostavila
Ministarstvu finansija Republike Srpske. Opština nije sačinila konsolidovani finansijski
izvještaj u skladu sa članom 60. stav 3. Pravilnika o finansijskom izvještavanju za
korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova („Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 16/11, 126/11), odnosno nije konsolidovala finansijske izvještaje
Javne ustanove „Centar za informisanje i kulturu“ Nevesinje, čiji je osnivač. Sredstva su
planirana i evidentirana na poziciji subvencija, umjesto na poziciji transferi budžetskim
10
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
jedinicama istog nivoa vlasti. U kolonama plana i izvršenja budžeta nije izvršena
eliminacija planiranih i iskazanih sredstava sa pozicije subvencije na odgovarajuće
pozicije rashoda.
Na poziciji finansijski i obračunski odnosi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
iskazana su potraživanja u iznosu od 82.862 KM i obaveze u iznosu od 113.372 KM.
Utvrdili smo da prilikom sačinjavanja konsolidovanog obrasca za jedan nivo vlasti, stanja
potraživanja i obaveza po osnovu finansijskih i obračunskih odnosa između budžetskih
jedinica istog nivoa vlasti, nisu usaglašena, jednaka a potom eliminisana prilikom
konsolidacije što nije u skladu sa članom 60. stav 4. Pravilnika o finansijskom
izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Po tom
osnovu su pozicije finansijski i obračunski odnosi između budžetskih jedinica istog nivoa
vlasti u konsolidovanom bilansu stanja iskazane više za 82.862 KM.
Utvrđene greške (navedene u daljem tekstu Izvještaja u vezi neevidentiranja i pogrešnog
evidentiranja transakcija) u iskazanim pozicijama obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha i
Periodični izvještaj o izvršenju budžeta otklonjene su u toku revizije i za iste u Izvještaju
nisu date preporuke.
Preporučujemo načelniku da se konsolidovani finansijski izvještaj sastavlja u
skladu sa članom 60. Pravilnika o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda
budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
4.1.
Priprema, izrada i donošenje budžeta
Skupština opštine je 31.12.2012. godine donijela Odluku o usvajanju budžeta za 2013.
godinu u iznosu od 5.552.411 KM. Nakon sprovedene procedure Skupština opštine je
20.12.2013. godine donijela Odluku o usvajanju rebalansa budžeta opštine za 2013.
godinu u iznosu od 6.191.697 KM (poreski prihodi 4.469.050 KM, neporeski prihodi
572.047 KM, grantovi 56.100 KM, transferi jedinicama lokalne samouprave 311.270 KM,
primici za nefinansijsku imovinu 383.230 KM i primici od zaduživanja 400.000 KM).
Sredstva budžeta su raspoređena za tekuće rashode u iznosu od 5.186.182 KM, izdatke
za nefinansijsku imovinu u iznosu od 205.930 KM, izdatke za finansijsku imovinu u iznosu
od 787.585 KM i budžetsku rezervu u iznosu od 12.000 KM.
Budžet nije u potpunosti pripremljen, donesen i izvršen prema jedinstvenoj ekonomskoj
budžetskoj klasifikaciji shodno članu 15. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske
i u skladu sa odredbama Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i
primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i
fondova. Šira objašnjenja su data u tački 4.2 i 4.3. Izvještaja.
Izvršenje ukupnih budžetskih sredstava je 5.770.186 KM ili 93% u odnosu na rebalans
budžeta a izvršenje budžetskih rashoda i izdataka je 6.221.488 KM ili 100% u odnosu na
rebalans budžeta, što nije u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske, pa je tako iskazan nepokriveni deficit tekućeg perioda u iznosu od
451.302 KM.
Skupština oštine je 08.05.2014. godine donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju
budžeta Opštine za 2013. godinu.
Preporučujemo načelniku da se budžet priprema i donosi u skladu sa odredbama
Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za
korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova (u dijelu koji se
odnosi na ekonomsku klasifikaciju) i obaveze stvaraju i sredstva koriste samo za
namjene predviđene budžetom u skladu sa raspoloživim sredstvima kako je
definisano članom 40. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
11
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
4.2.
Periodični izvještaj o izvršenju budžeta
4.2.1.
Budžetski prihodi
Budžetski prihodi Opštine iskazani su u iznosu od 5.294.268 KM, što je za 2% manje u
odnosu na rebalans budžeta. Po nalazu revizije isti iznose 5.229.320 KM.
Poreski prihodi iskazani su u iznosu od 4.304.939 KM, što je za 4% manje u odnosu na
rebalans budžeta.
Neporeski prihodi su iskazani u iznosu od 639.278 KM, što je za 12% više u odnosu na
rebalans budžeta. Izvršenje neporeskih prihoda u odnosu na rebalans kreće se uglavnom
iznad planiranih pozicija (rebalans budžeta donesen krajem decembra), što upućuje na
nedovoljne aktivnosti u vezi sa pripremom rebalansa budžeta, odnosno planiranje dijela
budžetskih sredstava nije zasnovano na realnim projekcijama prihoda. Po nalazu revizije
neporeski prihodi su više iskazani za 64.948 KM. Podaci o planiranim i ostvarenim
prihodima dati su u Tabeli broj 1 – koja je u prilogu ovog Izvještaja.
U skladu sa članom 8. stav (2) Zakona o boravišnoj taksi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 78/11) Opština nije definisala visinu boravišne takse.
Skupština opštine je u decembru 2013. godine donijela: 1) Godišnji plan utroška
namjenskih sredstava po osnovu naknade definisane članom 89. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o šumama; 2) Program korišćenja sredstava po osnovu naknada
definisanih članom 195. Zakona o vodama, a nije donijela Plan utroška sredstava po
osnovu naknade definisane članom 81. Zakona o zaštiti od požara.
Opština je za 2013. godinu iskazala ove prihode u sljedećim iznosima: prihodi od naknada
za korišćenje šuma 120.591 KM, naknada za korišćenje voda 22.808 KM i prihodi od
sredstava za finansiranje zaštite od požara 9.824 KM. Nadležna služba Opštine nije
sačinila izvještaj ili informaciju o utrošenim sredstvima po osnovu pomenutih naknada.
Preporučujemo Skupštini opštine da u skladu sa svojim nadležnostima i
ovlašćenjima donese na vrijeme: 1) Godišnji plan utroška namjenskih sredstava po
osnovu naknade definisane članom 89. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
šumama; 2) Program korišćenja sredstava po osnovu naknada definisanih članom
195. Zakona o vodama; 3) Plan utroška sredstava po osnovu naknade definisane
članom 81. Zakona o zaštiti od požara i (4) definiše visinu boravišne takse u skladu
sa članom 8. stav (2) Zakona o boravišnoj taksi
Naknade po raznim osnovama su iskazane u iznosu od 314.405 KM, a po nalazu
revizije iste su više iskazane za 37.303 KM a manje pozicija ostali prihodi obračunskog
karaktera, jer Opština nije postupila po Uputstvu o primjeni MRS JS 23 – Prihodi od
transakcija koje nisu transakcije razmjene.
Prihodi od pružanja javnih usluga su iskazani u iznosu od 95.572 KM a isti se odnose
na vlastite prihode budžetskih korisnika koji su ostvareni po osnovu registrovane
djelatnosti. Nisu uspostavljeni i na adekvatan način sprovođeni interni kontrolni postupci
po osnovu uplaćenih sredstava, jer je uplata sredstava na ime prihoda od pružanja javnih
usluga, evidentirana samo u korist računa javnih prihoda Opštine. Šira objašnjenja su
data uz poziciju bilansa stanja (tačka 4.4.1 Izvještaja).
Ostali neporeski prihodi su iskazani u iznosu od 82.613 KM, a po nalazu revizije isti su
više iskazani za 27.645 KM, jer je Opština na poziciji neporeskih prihoda planirala i
evidentirala:
•
12
uplaćena sredstva od zaposlenih u Opštini i drugih budžetskih korisnika po osnovu
korišćenja tarifnog paketa – VPN (uplaćena sredstva nemaju karakter javnih prihoda)
pa su po tom osnovu ostali nepomenuti rashodi i ostali neporeski prihodi više iskazani
za 16.716 KM. Po tom osnovu Opština na poziciji kratkoročnih potraživanja (a po
osnovu korišćenja tarifnog paketa – VPN) nije evidentirala dio računa za 11 i 12
mjesec 2013. godine (sredstva koja potražuje od zaposlenih) već je iste evidentirala
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
•
•
na poziciji ostalih rashoda, pa je po tom osnovu pozicija ostalih rashoda više iskazane
za 4.646 KM, a manje pozicije kratkoročnih potraživanja. Ukupna nenaplaćena
potraživanja na ime korišćenja tarifnog paketa - VPN na dan 31.12.2013. godine
iznose 7.356 KM;
uplaćena sredstva od strane Ministarstva finansija Republike Srpske po osnovu
korišćenja poslovnog prostora (na ime zajedničkih obaveza za troškove električne
energije, vode i grijanja) planirana su i evidentirana na poziciji rashoda i ostalih
neporeskih prihoda, pa su po tom osnovu navedene pozicije više iskazane za 7.689
KM;
povrat sredstva po osnovu datih pozajmica zaposlenim u Opštini u iznosu od 3.240
KM (objašnjenje je dato uz poziciju kratkoročnih plasmana), a ista nemaju tretman
javnih prihoda.
Grantovi su iskazani u iznosu od 46.604 KM, a odnose se na tekuće pomoći od pravnih i
fizičkih lica u iznosu od 30.674 KM na ime održavanja Nevesinjske olimpijade i kapitalne
pomoći u iznosu od 15.930 KM.
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti iskazani su u iznosu od
303.447 KM, a isti se odnose na doznačena sredstva od: Ministarstva zdravlja i socijalne
zaštite Republike Srpske na ime projekata iz zdravstva i socijalne zaštite u iznosu od
232.255 KM, Vlade Republike Srpske za nerazvijene opštine u iznosu od 31.745 KM i
druge transfere u iznosu od 39.429 KM.
Primici za nefinansijsku imovinu iskazani su u iznosu od 117.101 KM što je 69% manje
u odnosu na rebalans budžeta, a odnose se uglavnom na primitke za neproizvedenu
stalnu imovinu (primici od zemljišta). Po nalazu revizije primici za nefinansijsku imovinu su
manje iskazani za 19.179 KM, jer prodaja gradskog građevinskog zemljišta („Graten“
d.o.o. Nevesinje) nije evidentirana u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim politikama,
odnosno dobijena sredstva prodajom zemljišta nisu evidentirana kao primitak od
nefinansijske imovine, već je uplata sredstava evidentirana samo u korist žiro računa i
kratkoročnih potraživanja. Po tom osnovu manje je iskazana pozicija kratkoročnih
potraživanja a više pozicija zemljišta. Takođe, Opština nije utvrdila razliku između
knjigovodstvene vrijednosti i iznosa ugovorenog prodajom (utvrđena eventualna razlika bi
se evidentirala kao dobitak/gubitak od prodaje nefinansijske imovine). Dio iskazanih
primitaka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 86.250 KM na ime prodaje zemljišta,
ostvaren je ubrzo nakon obračunskog perioda (januar i februar 2014. godine). Primici od
prodaje stalne imovine namijenjeni prodaji i obustavljenih poslovanja planirani su u iznosu
od 220.000 KM, a nisu ostvareni.
Primici od naplate datih zajmova nisu planirani, a isti po nalazu revizije iznose 4.586
KM (objašnjenje je dato uz poziciju kratkoročnih plasmana).
Primici od zaduživanja iskazani su u iznosu od 400.000 KM, a odnose se na primitke po
osnovu uzetih zajmova na ime finansiranja prenesenih obaveza iz ranijih godina.
Preporučujemo načelniku da se primjenjuju prihvaćene računovodstvene politike
koje se odnose na prihode i primitke.
4.2.2.
Budžetski rashodi
Budžetski rashodi Opštine iskazani su u iznosu od 5.198.082 KM, što je 100% u odnosu
na rebalans budžeta, a odnose se na tekuće rashode osim rashoda obračunskog
karaktera. Po nalazu revizije isti iznose 5.169.698 KM.
Rashodi za lična primanja iskazani su u iznosu od 2.343.722 KM, a odnose se na
rashode opštinske uprave i budžetskih korisnika po osnovu bruto plata u iznosu od
1.835.779 KM i bruto naknada troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih u iznosu od
507.943 KM.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
13
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Revizijom rashoda za lična primanja u Opštini, utvrđeno je sljedeće:
•
Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih u opštinskoj upravi
definisani su koeficijenti za obračun plate za svako pojedinačno radno mjesto, ali
nisu definisani kriterijumi u zavisnosti od složenosti poslova, vremena provedenog
na radu i rezultata rada, što nije u skladu sa članom 6. Posebnog kolektivnog
ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske;
• uvećanje osnovne plate za vršenje inspekcijskih poslova i kancelarijskog
poslovanja (član 8. Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Opštini)
nije doneseno u skladu sa članom 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene
u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske;
• donesena dva rješenja sa uvećanjima osnovnih koeficijenata za obračun plate nisu
u skladu sa Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih u Opštini;
• cijena rada kao osnovica za obračun plate (Odluka načelnika Opštine) je utvrđena
u manjem iznosu od cijene utvrđene stavom 3. Odluke o utvrđivanju najniže cijene
rada;
• obračun plate za dva radnika sa statusom neraspoređenih, vršen je na bazi
koeficijenata koji su utvrđeni dok su isti bili raspoređeni na radna mjesta;
• Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih u Opštini nisu definisani
koeficijenti za obračun plate za dva sistematizovana radna mjesta a visina plate je
utvrđena: za jedno radno mjesto ugovorom o radu na određeno vrijeme u fiksnom
iznosu, a za drugo radno mjesto u skladu sa Odlukom o visini plate funkcionera
opštine, što nije u skladu sa članom 2. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave;
• za određene dane na koje su zaposleni bili na službenim putovanjima vršen je
istovremeno obračun dnevnica za službeno putovanje i naknada za troškove
toplog obroka.
Preporučujemo načelniku da se interni akti kojima su regulisana lična primanja
usklade sa važećim zakonskim propisima.
Revizijom rashoda za lična primanja kod Javne ustanove Dječiji Vrtić „Sveta Evgenija
carica Milica“ Nevesinje utvrđeno je sljedeće:
•
Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene i Pravilnik o platama i drugim
primanjima radnika nisu doneseni u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za
zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske;
• cijena rada nije utvrđena u skladu sa članom 11. Posebnog kolektivnog ugovora
za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske;
• članom 15. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i
kulture Republike Srpske definisane su naknade na ime toplog obroka i regresa a
iste internim aktima nisu definisane ni obračunate.
Revizijom rashoda za lična primanja kod Javne ustanove Centar za socijalni rad
Nevesinje, utvrđeno je sljedeće:
•
•
Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene i Pravilnik o platama i drugim
primanjima radnika nisu doneseni u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za
zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske;
cijena rada nije utvrđena u skladu sa članom 12. Posebnog kolektivnog ugovora
za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.
Preporučujemo direktorima revidiranih potrošačkih jedinica da se interni akti
kojima su regulisana lična primanja usklade sa važećim zakonskim propisima.
14
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iskazani su u iznosu od 1.260.691 KM što
je za 6% više u odnosu na rebalans budžeta, a po nalazu revizije isti su više iskazni za
28.384 KM.
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
iskazani su u iznosu od 174.983 KM, a čine ih rashodi po osnovu: utroška električne
energije 48.452 KM, centralnog grijanja 27.849 KM, utroška lož ulja 23.517 KM, usluga
odvoza smeća 22.349 KM, usluga korišćenja fiksnog telefona 18.654 KM, usluga
korišćenja interneta 6.276 KM, usluga vodovoda i kanalizacije 8.470 KM i ostali rashodi u
iznosu od 19.416 KM.
Rashodi za režijski materijal iskazani su u iznosu od 43.974 KM, a odnose se na rashode
za: ostali režijski materijal 14.375 KM, obrasce i papir 7.929 KM, kompjuterski materijal
6.244 KM, knjige 2.990 KM, službena glasila 2.903 KM, hemijski materijal za održavanje
čistoće 1.827 KM i ostali materijal u iznosu od 7.706 KM.
Rashodi za materijal za posebne namjene u iznosu od najmanje 10.000 KM u Javnoj
ustanovi Dječiji Vrtić „Sveta Evgenija carica Milica“, Nevesinje pogrešno su planirani i
evidentirani u okviru ovih rashoda, umjesto na poziciji - izdaci za nefinansijsku imovinu,
što nije u skladu sa članom 49. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i
računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj.
Rashodi za tekuće održavanje iskazani su u iznosu od 173.029 KM, a odnose se na
rashode za tekuće održavanje: zgrada 12.367 KM; opreme 15.332 KM; ostalih objekata
drumskog saobraćaja 129.109 KM; prevoznih sredstava 7.499 KM i ostale rashode od
8.722 KM.
Na ime usluga tekućeg održavanja, a na osnovu zaključka načelnika Opštine, odobrena
su i isplaćena sredstva fizičkim licima bez odgovarajućeg dokaza o izvršenoj usluzi.
Utrošak ugrađenog materijala za održavanje objekata drumskog saobraćaja u najmanjem
iznosu od 43.814 KM nije dokumentovan na odgovarajući način (fakture nemaju priloge otpremnice sa podacima o količini utrošenog materijala, dnevnike rada, izvještaje
nadzornog organa) a za dio izvršenih usluga tekućeg održavanja objekata drumskog
saobraćaja u najmanjem iznosu od 12.431 KM sačinjeni se građevinski dnevnici bez
potpisa od strane nadzornog organa.
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja iskazani su u iznosu od 68.306 KM.
Najznačajniji dio ovih rashoda čine rashodi po osnovu: utroška nafte i naftnih derivata
35.508 KM, utroška benzina 11.257 KM, dnevnica za službena putovanja u zemlji 9.340
KM, dnevnica za službena putovanja u inostranstvu 4.216 KM, ostalih rashoda po osnovu
službenih putovanja u inostranstvu 4.125 KM i ostali rashodi po osnovu putovanja i
smještaja 3.842 KM.
Utvrdili smo da nije u svim segmentima primijenjena Uredba o naknadama za službena
putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske (u
daljem tekstu: Uredba) jer:
•
•
•
dio obračunatih i isplaćenih naknada troškova službenog putovanja nije vršen u skladu
sa članom 7 i 16. Uredbe (npr. nepravilno su obračunate dnevnice, ne upisuje se
vrijeme polaska i dolaska, uz određeni broj putnih naloga nema izvještaja o službenom
putu, putni nalozi nisu pravdani u roku od 7 dana i drugo);
obračun naknade troškova prevoza za korišćenje vlastitog automobila u službene
svrhe nije vršen u skladu sa članom 12. Uredbe;
za službena putovanja u inostranstvo Opština nije donosila rješenja, kako je
definisano članom 14. Uredbe.
Opština nije donijela normative potrošnje goriva za službena vozila i nije vodila evidenciju
o broju pređenih kilometara na mjesečnom i godišnjem nivou.
Rashodi za stručne usluge iskazani su u iznosu od 46.049 KM, a čine ih rashodi za:
geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 10.084 KM, usluge održavanja računarskih
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
15
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
programa u iznosu od 9.388 KM, ostale finansijske usluge u iznosu od 6.680 KM,
osiguranje zaposlenih u iznosu od 6.064 KM, usluge platnog prometa-banke u iznosu od
5.696 KM i ostali rashodi za stručne usluge u iznosu od 8.219 KM.
Opština je sa „Itineris“ d.o.o. Tuzla na ime usluga održavanja računarskih programa,
potpisala tri ugovora. Naknada je ugovorena u fiksnom mjesečnom iznosu od 750 KM.
Fakturisana usluga nije dokumentovana na odgovarajući način (fakture nemaju izvještaj o
izvršenoj usluzi - dnevnik rada).
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine iskazani su u
iznosu od 358.583 KM, a odnose se na: usluge zimske službe 110.630 KM, usluge
čišćenja javnih površina 175.805 KM i rashode po osnovu utroška električne rasvjete
71.698 KM. Opština je povjerila izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje
preduzeću JP „Komus“ Nevesinje, a članom 10. Zakona o komunalnim djelatnostima
definisano je da se obavljanje komunalne djelatnosti povjerava javnom preduzeću aktom
o osnivanju, što nije učinjeno, a drugim preduzećima obavljanje komunalne djelatnosti
povjerava se ugovorom, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u obavljanju tih
djelatnosti. Opština je sa JP „Komus“ Nevesinje, zaključila ugovor o obavljanju
komunalnih djelatnosti 15.01.2013. godine, a Skupština je 17.04.2013. godine usvojila
Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje. Ugovor nije zaključen u
skladu sa članom 11. Zakona o komunalnim djelatnostima (nije sproveden postupak
javnih nabavki) i isti nije potpisan od strane načelnika Opštine, već od strane načelnika
odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Izvršene usluge na ime
zajedničke komunalne potrošnje od strane JP „Komus“ Nevesinje nisu na adekvatan
način kontrolisane, jer npr: fakturisane su usluge koje nisu definisane navedenim
programom, neke usluge iz programa nisu izvršene, a izvršene usluge nisu na adekvatan
način dokumentovane. Takođe, nije dokumentovan utrošak goriva za izvršene usluge na
deponiji u iznosu od 17.285 KM.
Na osnovu zaključenog ugovora izvršena je usluga od strane JP „Komus“ Nevesinje na
ime: sanacije i uređenja deponija „Bukovik“ i „Bišina“, uređenja gradskog groblja i
partizanskog spomen groblja, koja nije definisana skupštinskim Programom obavljanja
usluga zajedničke komunalne potrošnje.
Kod usluga zimske službe utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na: dokumentovanje
izvršenih usluga, nadzor o izvršenoj usluzi, način i rok fakturisanja izvršenih usluga.
Primjer: faktura na ime izvršenih usluga čišćenja snijega („Aurora“ d.o.o. Nevesinje na
iznos od 42.226 KM) ispostavljena je 16.07.2013. godine, dio usluga je izvršen u
decembru 2012. godine (oko 21.000 KM) a drugi dio u januaru i februaru 2013. godine.
Utvrdili smo da je ponuđač „Aurora“ d.o.o. Nevesinje, Opštini ispostavio fakture za usluge
zimske službe po cijeni od 115 KM/h, a ugovorena je cijena od 150 KM/h (rad mašine ULT
160 za sezonu 2011/2012) a za sezonu 2012/2013 fakturisane su cijene kako su i
ugovorene po cijeni od 150KM/h. Usluge zimske službe su više iskazane za 5.100 KM a
manje izdaci za otplatu neizmirenih dugova iz ranijih perioda (usluga je izvršena u 2012.
godini).
Ostali nepomenuti rashodi iskazani su u iznosu od 392.447 KM, a odnose se na rashode
za: bruto naknade skupštinskim odbornicima 152.772 KM, ostale nepomenute rashode
38.299 KM, poreze na teret poslodavca 37.104 KM, organizacije prijema, manifestacija i
sl. 34.651 KM, doprinose na teret poslodavca 33.901 KM, bruto naknade za privremene i
povremene poslove 33.758 KM, bruto naknade članovima komisija i radnih grupa 30.498
KM, bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora 15.768 KM i ostale rashode
15.696 KM. Po nalazu revizije isti su više iskazani za 21.362 KM. Zaključivanje ugovora o
privremenim i povremenim poslovima nije vršeno u skladu sa članom 34. Zakona o radu,
jer privremeni i povremeni poslovi nisu utvrđeni u kolektivnom ugovoru i pravilniku o radu,
predstavljali su poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno
vrijeme i trajali su duže od 60 dana. Za izvršene poslove po osnovu ugovora o
16
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
privremenim i povremenim poslovima nisu sačinjavani izvještaji. Po osnovu zaključka
načelnika Opštine za obilježavanje određenih manifestacija odobrena su i isplaćena
sredstva fizičkim licima, a od strane istih nije na odgovarajući način dokumentovan
utrošak primljenih sredstava.
Preporučujemo načelniku da se:
•
•
definišu normativi potrošnje goriva za službena vozila;
obračun rashoda službenih putovanja uskladi sa Uredbom o naknadama za
službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru
Republike Srpske;
• uspostavi adekvatan sistem internih kontrola u dijelu koji se odnosi na
donošenje naloga, dokumentovanje izvršenih usluga i adekvatnost nadzora o
izvršenoj usluzi zajedničke komunalne potrošnje;
•
usluge zajedničke komunalne potrošnje povjere izvršiocu u skladu sa članom 10
ili 11 Zakona o komunalnim djelatnostima;
•
zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima vrši u skladu sa
članom 34. Zakona o radu.
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iskazani su u iznosu od 160.854 KM,
što je za 2% više u odnosu na rebalans budžeta, a odnose se na rashode po osnovu:
kamata na primljene zajmove u zemlji u iznosu od 115.598 KM i zateznih kamata u iznosu
od 45.256 KM.
Subvencije su iskazane u iznosu od 115.420 KM, a odnose se na subvencije:
nefinansijskim subjektima u oblasti medija u iznosu od 80.000 KM i u oblasti saobraćaja i
veza u iznosu od 35.420 KM. Sredstva na ime finansiranja redovne djelatnosti Javne
ustanove „Centar za informisanje i kulturu“ Nevesinje u iznosu od 72.000 KM, pogrešno
su planirana i iskazana kao subvencije, umjesto transferi između budžetskih jedinica
različitog nivoa vlasti, a sredstva na ime tekućih grantova u iznosu od 6.500 KM (Info
centar) pogrešno su planirana i iskazana u okviru subvencija, što nije u skladu sa
Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za
korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
Grantovi su iskazani u iznosu od 500.910 KM. Najznačajnije grantove čine tekući
grantovi: sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 236.771 KM,
organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i
raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom u iznosu od 159.362 KM, organizacijama i
udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 25.665 KM, ostalim
neprofitnim subjektima u zemlji u iznosu od 24.885 KM, političkim organizacijama i
udruženjima u iznosu od 15.028 KM, etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima u
iznosu od 13.899 KM, organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne
zaštite u iznosu od 13.000 KM i humanitarnim organizacijama i udruženjima u iznosu od
12.300 KM.
Kod jednog dijela odobrenih sredstava na ime grantova nije obezbijeđena jednakost, tj.
nije izvršena ravnomjerna podjela u odnosu na punjenje budžetskih sredstava, pa se
izvršenje kreće u rasponu od 12% (Fondacija „Sveti Vukašin“) do 247% (Udruženje
građana „Sloga“) u odnosu na rebalans budžeta. Izvještavanje o izvršenim grantovima
nije konzistentno, pa se tako u Izvještaju o izvršenju budžeta Opštine za nekolicinu
primalaca grantova izvještava da su sredstva izvršena u visini planiranih sredstava, a ista
nisu doznačena u tom iznosu (npr. Odbojkaški klub, planirana i iskazana su sredstva u
iznosu od 5.000 KM a do 28.02.2014. godine isplaćena su sredstava u iznosu od 3.000
KM) ili izvršenja su iskazana u manjem iznosu od planiranih, a sredstva nisu doznačena ni
u tom manjem iznosu (npr „Udruženje penzionera“ planirana sredstava od 15.000 KM,
iskazana 13.000 KM a do 28.02.2014. godine isplaćena su sredstava u iznosu od 3.000
KM).
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
17
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Obaveze za grantove iskazane su u iznosu od 101.581 KM (na grantove se odnosi 69.565
KM a na stipendije 32.016 KM). Dio iskazanih obaveza po osnovu grantova u iznosu od
20.891 KM isplaćen je do kraja februara 2014. godine, a dio od 48.674 KM prema članu
39. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske nije mogao biti odobren kao
izvršenje budžeta za 2013. godinu.
Većina primalaca grantova nije vršila pravdanje doznačenih sredstava i nije dostavila
izvještaj o utrošku sredstava. Utvrdili smo da se iskazani podaci u izvještajima Opštine ne
slažu sa iskazanim podacima u izvještajima pojedinih korisnika grantova.
Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl. od 64.256 KM (za organizaciju
Nevesinjske olimpijade) pogrešno su planirani i evidentirani u okviru pozicije tekući
grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima, što nije u skladu sa
Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za
korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
Aktivnosti na organizovanju Nevesinjske olimpijade nisu na odgovarajući način
kontrolisane i adekvatno dokumentovane, jer: za isplaćena sredstva po osnovu nagrada u
najmanjem iznosu od 19.000 KM, nema izvještaja o dobitnicima nagrada, identifikacionog
dokumenta, potpisa lica koja su osvojila i preuzela novčane nagrade.
Preporučujemo načelniku da se za korisnike grantova uspostave adekvatni
kontrolni postupci koji će osigurati ravnomjernu podjelu u odnosu na punjenje
budžetskih sredstava, a da aktivnosti na organizovanju Nevesinjske olimpijade na
odgovarajući način budu kontrolisane i adekvatno dokumentovane.
Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i
gradova iskazane su u iznosu od 816.485 KM, a odnose se na doznake: građanima u
iznosu od 711.630 KM, drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od
42.533 KM i pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike,
opština i gradova u iznosu od 62.322 KM.
Izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani su u iznosu od 218.846 KM, što je 6% više u
odnosu na rebalans budžeta a najvećim dijelom se odnose na izdatke za proizvedenu
stalnu imovinu u iznosu od 209.121 KM (izgradnja i pribavljanje zgrada i objekata 48.283
KM, investiciono održavanje, rekonstrukcija i adaptacija zgrada i objekata 109.985 KM,
nabavka postrojenja i opreme 28.573 KM, investiciono održavanje opreme 17.280 KM i
nematerijalna proizvedena imovina od 5.000 KM). Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
imovinu u iznosu od 36.972 KM nisu planirani, a izvršenje je omogućeno na osnovu
donesenih Odluka o realokaciji budžetskih sredstava. Po nalazu revizije zbog
neevidentirnih faktura iz 2013. godine, izdaci za nefinansijsku imovinu su manje iskazani
za 28.548 KM.
Izdaci za otplatu dugova iskazani su u iznosu od 794.917 KM, a odnose se na izdatke
za otplatu: glavnice primljenih zajmova u zemlji 251.531 KM i ostalih dugova u iznosu od
543.386 KM. Po nalazu revizije isti su manje iskazani za 5.100 KM.
Nepokriveni deficit tekućeg perioda je iskazan u iznosu od 403.406 KM. Po nalazu
revizije nepokriveni deficit tekućeg perioda iznosi 455.888 KM. U Napomenama uz
konsolidovani finansijski izvještaj za 2013. godinu objelodanjen je kumulativni deficit u
iznosu od 1.876.047 KM, bez izvršene analize koja to potvrđuje.
4.3.
Bilans uspjeha
4.3.1.
Prihodi
Prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike,
opština i gradova i fondova u obrascu Bilans uspjeha (izvještaj o finansijskoj uspješnosti)
iskazan je pregled svih prihoda i rashoda u izvještajnom periodu. Prihodi su u bilansu
uspjeha iskazani u iznosu od 6.231.312 KM, a čine ih: poreski i neporeski prihodi,
grantovi, prihodi obračunskog karaktera i transferi između budžetskih jedinica različitih
18
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
nivoa vlasti. Objašnjenja poreskih i neporeskih prihoda, grantova i transfera između
budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti su data u tački 4.2.1. Izvještaja.
Prihodi obračunskog karaktera iskazani su u iznosu od 937.044 KM, a čine ih: prihodi
po osnovu pomoći u naturi 935.411 KM i ostali prihodi obračunskog karaktera od 1.633
KM. Po nalazu revizije prihodi obračunskog karaktera su više iskazani za 852.110 KM i isti
iznose 84.934 KM, jer su:
• pomoći u naturi više iskazane za 929.718 KM a dugoročno razgraničeni prihodi manje
za isti iznos. Opština nije primijenila prihvaćene računovodstvene politike, tj. nije u
skladu sa članom 90. stav 1 i 2. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim
politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici
Srpskoj, pravilno evidentirala pomoći u naturi. Po tom osnovu je manje iskazan i
negativan finansijski rezultat tekuće godine;
• finansijski prihodi obračunskog karaktera manje su iskazani za 40.305 KM a finansijski
rezultat ranijih godina više za isti iznos, jer Opština nije primijenila prihvaćene
računovodstvene politike po osnovu evidentiranja pozitivnih kursnih razlika na
obaveze;
• ostali prihodi obračunskog karaktera manje iskazani za 37.303 KM (objašnjenje dato
uz poziciju naknade po raznim osnovama).
4.3.2.
Rashodi
Rashodi su iskazani u iznosu od 6.571.454 KM a čine ih tekući rashodi u iznosu od
5.198.082 KM i rashodi obračunskog karaktera od 1.373.372 KM. Najveći dio rashoda
obračunskog karaktera se odnosi na rashode po osnovu amortizacije u iznosu od
1.336.537 KM. Pošto rashodi amortizacije nisu utvrđeni u skladu sa usvojenim
računovodstvenim politikama i u skladu sa MRS JS, iskazane pozicije rashoda
obračunskog karaktera nisu tačne. Utvrdili smo da su rashodi po osnovu negativnih
kursnih razlika manje iskazani za 9.427 KM a više finansijski rezultat ranijih godina, jer
Opština nije primijenila prihvaćene računovodstvene politike po osnovu evidentiranja
negativnih kursnih razlika na obaveze.
4.3.3.
Finansijski rezultat
U Bilansu uspjeha za period 01.01 - 31.12.2013. godine iskazan je negativan finansijski
rezultat tekuće godine u iznosu od 340.142 KM, a u bilansu stanja je iskazan negativan
finansijski rezultat tekuće godine u iznosu od 251.291 KM, tj. manje je iskazan za 88.851
KM, jer su više iskazane pozicije: finansijski rezultat ranijih godina za 55.885 KM i
dugoročno razgraničeni prihodi za 31.997 KM. Po nalazu revizije negativan finansijski
rezultat u bilansu uspjeha manje je iskazan za 898.101 KM i isti iznosi 1.238.243 KM, što
je objašnjeno u tačkama 4.2, 4.3.1, 4.3.2 i 4.4. Izvještaja.
4.4.
Bilans stanja
4.4.1.
Aktiva
Ukupna aktiva Opštine je na dan 31.12.2013. godine iskazana u iznosu od 71.149.081
KM, a čini je poslovna aktiva od 67.536.617 KM (tekuća i stalna imovina) i vanbilansna
aktiva od 3.612.464 KM. Po nalazu revizije poslovna aktiva iznosi 69.487.256 KM a
vanbilansna aktiva iznosi 3.141.779 KM. Šira objašnjenja navedenih razlika data su u
nastavku Izvještaja.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani su u iznosu od 29.649 KM a odnose se na
stanja na žiro računima od 23.120 KM i blagajni u iznosu od 6.529 KM.
Opština nije donijela akt kojim bi bile propisane uplate i isplate u sistemu jedinstvenog
računa trezora, kako je definisano članom 9. Zakona o trezoru („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj 28/13) i nije definisala prioritete u izvršavanju plana gotovinskih
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
19
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
tokova. Utvrdili smo da je bez posebnih prioriteta za podizanje gotovog novca, u toku
2013. godine, saldo novčanih sredstava u blagajni bilo uglavnom veće od 5.000 KM.
Načelnik Opštine je u toku 2014. godine donio Uputstvo o blagajničkom poslovanju.
Utvrdili smo da promet, stanje i sve gotovinske transakcije blagajne kod revidiranih
budžetskih korisnika nisu bile evidentirane kroz glavnu knjigu trezora. Uplaćena sredstva
na ime usluga boravka djece u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Sveta Evgenija carica Milica“
Nevesinje u iznosu od 37.532 KM, evidentirana su samo u korist žiro računa i računa
javnih prihoda. U glavnoj knjizi trezora Opštine nije iskazan promet i stanje potraživanja
na dan 31.12.2013. godine. Takođe, uplata/isplata gotovog novca nije vršena u skladu sa
Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Iste nepravilnosti su utvrđene i po
osnovu: (1) uplaćenih sredstava na ime participacije po osnovu upisa u školsku godinu,
polaganja vozačkih ispita i zakupa u Srednjoškolskom centru „Aleksa Šantić“ Nevesinje.
Utvrdili smo da je pomoćna evidencija potraživanja kod nižih budžetskih korisnika
uspostavljena u formi ručnih tabelarnih pregleda – zbog toga je ista nepouzdana i postoji
rizik u pogledu tačnosti iskazanih podataka po navedenim osnovama.
Kratkoročni plasmani su iskazani u iznosu od 56.560 KM a odnose se na date zajmove
pravnim licima u ranijem periodu u iznosu od 22.714 KM, date pozajmice zaposlenim u
Opštini u iznosu od 27.594 KM i druge kratkoročne plasmane od 6.252 KM. Opština nije
pravilno bilansirala korekciju vrijednosti kratkoročnih zajmova pravnim licima u ranijem
periodu, pa su kratkoročni plasmani više iskazani za 22.714 KM a manje finansijski
rezultat ranijih godina.
Opština je u prethodnom periodu i u toku 2013. godine davala pozajmice službenicima
(putem isplata gotovine iz blagajne i uplatom na žiro račun) bez definisanog načina
davanja pozajmica, vremenskog perioda korišćenja pozajmljenih sredstava i adekvatnog
knjigovodstvenog dokumenta. Plasman i povrat sredstava nije pravilno planiran i
evidentiran. Po nalazu revizije povrat datih plasmana nije evidentiran u skladu sa
računovodstvenim politikama, pa su ostali neporeski prihodi i kratkoročni plasmani više
iskazani za 3.240 KM, a manje primici od naplate datih zajmova. Takođe, povrat datih
pozajmica u iznosu od 1.346 KM nije evidentiran u korist primitaka od naplate datih
zajmova, a izdatak od 1.449 KM nije evidentiran na teret izdataka za date zajmove. U toku
revizije načelnik Opštine je donio Naredbu u kojoj je definisao način i rok vraćanja datih
pozajmica.
Kratkoročna potraživanja su iskazana u iznosu od 871.036 KM (bruto vrijednost
1.449.411 KM i ispravka vrijednosti 578.375 KM). Iskazana potraživanja odnose se na
potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga u iznosu od 86.330 KM, potraživanja od
zaposlenih u iznosu od 2.710 KM, potraživanja za nenaplaćene poreze, doprinose i
neporeske prihode od 736.068 KM i ostala kratkoročna potraživanja od 45.928 KM.
Potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga manje su iskazana za 19.179 KM što je
objašnjeno uz poziciju primitaka od nefinansijske imovine.
Kratkoročna potraživanja Opštine u iznosu od 193.648 KM (na ime naknada za uređenje
gradskog građevinskog zemljišta, rente, zakupa javnih površina, komunalne naknade i
druga potraživanja) nisu na dan bilansiranja procijenjena sa stanovišta njihove
naplativosti. Potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 12 mjeseci od datuma dospijeća,
za potrebe prezentacije u finansijskim izvještajima nisu klasifikovana kao nenaplativa i
nisu iskazana kao (sumnjiva i) sporna potraživanja, uz istovremeno vršenje ispravke
vrijednosti (sumnjivih i) spornih potraživanja.
Od strane nadležnog odjeljenja donesena su samo rješenja na ime obaveza za
komunalnu naknadu za pravna lica. Rješenja fizičkim licima nisu donesena zato što
Opštini nisu dostupne evidencije/registri podataka o imovini i nepokretnostima, što je
jedan od preduslova za obračun komunalne naknade.
Sa zakupcima koji su koristili gradsko građevinsko zemljište u toku 2013. godine, ugovori
nisu bili produženi nakon isteka ugovorenog perioda a zakupci su i dalje koristili gradsko
20
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
građevinsko zemljište. U toku 2014. godine ugovori su ponovo obnovljeni i zaključeni na
određeni vremenski period.
Prema odredbama članova 7. i 11. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/11, 108/11 i 67/13), Poreska uprava je
nadležna da vodi poreske evidencije i poresko knjigovodstvo, odnosno da uspostavlja
jedinstvenu evidenciju o prijavljenim i uplaćenim porezima.
Formiranje početnog stanja u okviru glavne knjige trezora Opštine i unos podataka o
promjenama u stanju poreskih potraživanja, izvršeno je na osnovu evidencija iz pomoćne
knjige Poreske uprave (izvještaj iz Jedinstvene evidencije o prijavljenim i uplaćenim
porezima), shodno članu 13. stav (3) Pravilnika o sistemu poreskog knjigovodstva u
Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/12). Prethodno nisu
izvršene analize i usaglašavanje promjena poreskih potraživanja, a ista su iskazana u
početnom stanju u iznosu od 455.522 KM.
Opština je formirala početna stanja poreskih potraživanja na dan 01.01.2013. godine, bez
detaljne analize svih nastalih a nenaplaćenih poreskih potraživanja, kako je definisano
članom 22. tačka (1) Pravilnika o sistemu poreskog knjigovodstva u Republici Srpskoj.
Početna stanja kratkoročnih potraživanja su iskazana u iznosu od 466.463 KM.
Preporučujemo načelniku da se:
•
•
blagajničko poslovanje obavlja u skladu sa Uputstvom o blagajničkom
poslovanju i Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem;
na dan bilansiranja izvrši analiza kratkoročnih potraživanja sa aspekta
mogućnosti naplate istih, nakon toga uputi Skupštini opštine prijedlog za
donošenje odgovarajuće odluke u skladu sa važećim propisima i ista
evidentiraju u skladu sa računovodstvenim politikama.
Preporučujemo direktorima revidiranih budžetskih korisnika da se:
•
•
uspostavi adekvatna evidencija o kratkoročnim potraživanjima;
blagajničko poslovanje obavlja u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu
plaćanja gotovim novcem.
Dugoročna finansijska imovina je iskazana u iznosu od 18.154 KM, a odnosi se na
poreze, doprinose i neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja, po osnovu
evidencija iz pomoćne knjige Poreske uprave Republike Srpske.
Akcije i učešće u kapitalu u bilansu stanja nisu iskazani, jer Opština nije evidentirala
učešće (od 65%) u kapitalu Javnog preduzeća „Komus“ Nevesinje u iznosu od 126.049
KM i učešće (od 65%) u kapitalu JP „Vodovod“ Nevesinje u iznosu od 1.861.657 KM, pa
su po tom osnovu pozicije učešće u kapitalu i trajni izvori sredstva manje iskazani za
navedene iznose.
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima iskazana je u iznosu 66.454.736 KM
(bruto vrijednost 84.157.844 KM i ispravka vrijednosti 17.703.108 KM), a čini je:
proizvedena stalna imovina u iznosu od 31.528.007 KM i neproizvedena stalna imovina u
iznosu od 34.723.777 KM i nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi u iznosu
od 202.474 KM. Povećanje vrijednosti nefinansijske imovine u stalnim sredstvima
izvršeno je po osnovu novih ulaganja, a smanjenje na osnovu obračunate amortizacije. Po
nalazu revizije ista je više iskazana za 34.937 KM.
Na osnovu prezentovane dokumentacije utvrđeno je sljedeće:
• knjigovodstvenom evidencijom je obuhvaćen značajan dio imovine Opštine, koja se
sastoji iz stvari na kojima pravo raspolaganja, upravljanja ili korišćenja ima Opština, a
koja je stečena: nasljeđivanjem, odlukom državnog organa, finansiranjem iz sredstava
budžeta (gdje se Opština javlja kao pravni sljedbenik ustanova i institucija koje su
prestale da postoje) i sl. gdje spadaju: zemljište, zgrade (poslovni i drugi objekti), ulice,
prostor za parkiranje i objekti komunalne infrastrukture. Opština je evidentirala
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
21
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
•
•
•
imovinu, ali za istu nisu preduzete dovoljne aktivnosti u skladu sa Zakonom o
utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave i
Zakonom o stvarnim pravima (nije izvršena identifikacija imovine koja po osnovu
navedenih zakona pripada Opštini i nije formirana baza podataka o prioritetima
rješavanja prava vlasništva);
za proizvedenu stalnu imovinu nije vršen obračun amortizacije u skladu sa zahtjevima
MRS JS 17- Nekretnine, postrojenja i oprema (paragraf 59-81 na osnovu
procijenjenog vijeka trajanja sredstva), već je isti vršen na bazi Pravilnika o
nomenklaturi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja i stopama amortizacije;
dio opreme koja je u upotrebi nema iskazanu sadašnju vrijednost jer nije izvršena
procjena fer vrijednosti kako je definisano MRS JS 17- Nekretnine, postrojenja i
oprema i drugim relevantnim računovodstvenim standardima i propisima;
u toku 2009. godine dat je avans u iznosu od 100.000 KM, za izradu glavnog projekta
vodosnabdijevanja grada Nevesinje i gravitirajućih sela iz izvorišta Jama Udbina.
Izvođač radova je ispostavio fakturu 01.11.2010. godine, a u glavnoj knjizi trezora
Opštine je u toku 2013. godine izvršeno zatvaranje pozicije - datih avansa i prenos na
poziciju - objekti u pripremi (faktura je protokolisana u Opštini u februaru 2014.godine).
Preporučujemo načelniku da se:
•
•
priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši u skladu sa zahtjevima MRS
JS 17 - Nekretnine, postrojenja i oprema;
sa nadležnim institucijama, kontinuirano preduzimaju aktivnosti na rješavanju
imovinsko pravnih odnosa u vezi sa vlasništvom nad imovinom koja se vodi na
Opštini ili njenim pravnim prednicima.
4.4.2.
Pasiva
Ukupna pasiva Opštine je na dan 31.12.2013. godine iskazana u iznosu od 71.149.081
KM, a sastoji se od poslovne pasive od 67.536.617 KM i vanbilansne pasive od 3.612.565
KM. Po nalazu revizije poslovna pasiva iznosi 69.487.256 KM, a vanbilansna pasiva
iznosi 3.141.779 KM. Šira objašnjenja navedenih razlika data su u nastavku Izvještaja.
Kratkoročne obaveze su iskazane u iznosu od 2.155.714 KM, a čine ih: kratkoročne
obaveze od 10.722 KM, obaveze za lična primanja od 683.675 KM, obaveze iz poslovanja
od 734.456 KM, obaveze za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite od
198.716 KM, kratkoročna rezervisanja i razgraničenja od 413.492 KM i finansijski i
obračunski odnosi između budžetskih jedinica u iznosu od 113.372 KM.
Obaveze za lična primanja se odnose na obaveze za bruto plate zaposlenih u iznosu od
270.840 KM i obaveze za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih u
iznosu od 412.835 KM. Nije isplaćena obaveza za neto platu za 12 mjesec 2013. godine
(za opštinsku upravu i budžetske korisnike) obaveza za zimnicu i regres (za zaposlene u
opštinskoj upravi, Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad i Opštinskoj upravnoj
organizacija za protivpožarnu zaštitu) i obaveze na ime poreza i doprinosa za 11 i 12
mjesec 2013. godine.
Obaveze iz poslovanja su više iskazane za 40.377 KM jer je u 2011. godini izvršeno
evidentiranje obaveza i nematerijalne proizvedena imovine. Evidentiranje je izvršeno na
osnovu ugovora o pružanju usluga izrade Prostornog plana Opštine (nije ispostavljena
faktura i nije dokumentovano da je usluga izvršena).Takođe, kratkoročne obaveze su
manje iskazane zbog neevidentiranja računa po osnovu izdataka za nefinansijsku imovinu
od 24.619 KM i rashoda utroška električne energije od 5.767 KM.
Ktratkoročna rezervisanja i razgraničenja su iskazana u iznosu od 413.492 KM a odnose
se na kratkoročno razgraničene prihode u iznosu od 280.233 KM i na ostala kratkoročna
razgraničenja od 133.259 KM.
Po nalazu revizije kratkoročno razgraničeni prihodi su više iskazani za 195.190 KM a
manje finansijski rezultat ranijih godina, jer Opština nije evidentirala prihode obračunskog
22
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
karaktera (komunalna naknada, naknada na ime uređenja gradskog građevinskog
zemljišta, renta, naknada za korišćenje prostora na javnim površinama i druge naknade) u
skladu sa Pravilnikom o sistemu poreskog knjigovodstva i Uputstvom o primjeni MRS JS
23 – Prihodi od transakcija koje nisu transakcija razmjene, kojima je definisano da se za
potraživanja koja su nastala u ranijem izvještajnom periodu (početna stanja) terete
poreska potraživanja a odobrava finansijski rezultat ranijih godina.
Na poziciji ostala kratkoročna razgraničenja iskazan je iznos od 133.864 KM a isti se
odnosi na ukalkulisane, a neisplaćene obaveze po osnovu grantova iz 2012. godine.
Dugoročne obaveze su iskazane u iznosu od 2.502.617 KM, a čine ih: dugoročne
finansijske obaveze u iznosu od 2.210.019 KM (obaveze po zajmovima primljenim od
banaka) i dugoročna rezervisanja i razgraničenja u iznosu od 292.598 KM (razgraničenja
po osnovu poreza i doprinosa za koje je produžen rok plaćanja u iznosu od 227.053 KM i
dugoročno razgraničeni prihodi u iznosu od 65.545 KM).
Dugoročne obaveze po zajmovima primljenim od banaka na dan bilansa 31.12.2013.
godine nisu klasifikovane po ročnosti pa su zbog toga za 320.184 KM više iskazane
dugoročne obaveze po zajmovima, a manje kratkoročne obaveze po dugoročnim
zajmovima koje dospijevaju u 2014. godini. Informacije o iznosu kredita, roku otplate,
kamatnoj stopi kao i iznosu kamata koje dospijevaju za plaćanje u 2014. godini nisu
objelodanjene u Napomenama uz finansijske izvještaje, kako je definisano članom 73.
Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama
za budžetske korisnike u Republici Srpskoj. Preostale obaveze na ime kamata po
zajmovima su evidentirane u vanbilansnoj evidenciji u iznosu od 449.310 KM, što nije u
skladu sa članom 83. navedenog pravilnika.
U skladu sa članom 66. stav 3. tačka a) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama
Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12), Opština se u toku
2013. godine kreditno zadužila za iznos od 400.000 KM za potrebe finansiranja
prenesenih obaveza iz ranijeg perioda. Kreditna sredstva u iznosu od 399.984 KM su
utrošena za izmirenje prenesenih obaveza iz ranijih perioda. Međutim, u toku 2013.
godine Opština je iskazala nepokriveni deficit tekućeg perioda u iznosu od 403.406 KM,
odnosno stvorene su nove obaveze iznad raspoloživih budžetskih sredstava u 2013.
godini, što ukazuje na činjenicu da Opština nije prevazišla problem finansiranja deficita.
Po osnovu kreditnog zaduženja obaveze su povećane za 57.899 KM obračunatih kamata.
Na osnovu Rješenja o reprogramu poreskih obaveza Opštine koje je 31.07.2012. godine
izdalo Ministarstvo finansija Republike Srpske za plaćanje poreskih obaveza u iznosu od
430.206 KM (po osnovu javnih prihoda iz ranijeg perioda) Opština je zadužena još za
iznos od 184.531 KM (po osnovu: posebne takse u iznosu od 45.982 KM, troškova
postupka u iznosu od 23.315 KM i kamate u periodu otplate duga u iznosu od 115.234
KM) pa su tako ukupne obaveze Opštine po tom osnovu umjesto 430.206 KM, iznosile
614.737 KM.
Dugoročna razgraničenja po osnovu poreza i doprinosa za koje je produžen rok plaćanja
na dan bilansa (31.12.2013. godine) nisu klasifikovana po ročnosti pa su po tom osnovu
više iskazana dugoročna razgraničenja za 143.374 KM, a manje razgraničenja po osnovu
poreza i doprinosa za koje je produžen rok plaćanja, a dospijevaju za naplatu u toku 2014.
godine.
Dugoročno razgraničeni prihodi su manje iskazani za 818.341 KM (objašnjenja su data u
tački 4.3.1 Izvještaja).
Opština nije objavila izvještaj o stanju duga i garancijama u Službenom glasniku
Republike Srpske (jednom godišnje a najkasnije do 30 aprila), što nije u skladu sa članom
72. stav 2. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.
Vlastite izvore koji su iskazani čine: trajni izvori sredstava od 35.071.058 KM i finansijski
rezultat od 27.807.228 KM. Po nalazu revizije zbog pogrešnog evidentiranja i
neevidentiranja transakcija, trajni izvori sredstava su manje iskazani za 2.195.348 KM,
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
23
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
finansijski rezultat ranijih godina više za 15.260 KM i negativan finansijski rezultat tekuće
godine manje za 985.983 KM.
4.5.
Nabavke
Utvrđene nepravilnosti sprovedenih postupaka javnih nabavki u odnosu na odredbe
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) su sljedeće:
• ugovorni organ je izvršio dijeljenje nabavki za asfaltiranje puteva, putem 5
konkurentskih zahtjeva, u ukupnom iznosu od 151.039 KM, što nije u skladu sa
članom 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekst:
Zakon). Prema građevinskom dnevniku, radovi na asfaltiranju lokalnog puta u
Mjesnoj Zajednici Odžak su počeli prije potpisivanja ugovora a radovi na
asfaltiranju lokalnog puta u naselju Batkovići su završeni prije nego što je ugovor i
potpisan;
• ukupna vrijednost nabavki putem direktnog sporazuma prelazi 10% ukupnog
godišnjeg budžeta za nabavke, što nije u skladu sa članom 45. Zakona;
• nisu sprovedene procedure javnih nabavki za materijal za održavanje javne
rasvjete u najmanjem iznosu od 10.000 KM i zimsku službu u iznosu od 9.367 KM,
a u Javnoj Ustanovi Dječiji Vrtić „Sveta Evgenija carica Milica“ Nevesinje, nije
sprovedena procedura javne nabavke za nabavku hrane u iznosu od najmanje
10.000 KM, što nije u skladu sa članom 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine;
• pristupilo se sprovođenju konkurentskog zahtjeva za nabavku goriva (potpisan je
ugovor 20.06.2013. godine na iznos od 16.885 KM a vrijednost izvršene nabavke
je veća od 70.000 KM) umjesto procedure otvorenog postupka što nije u skladu sa
članom 6. Zakona;
• pristupilo se sprovođenju konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga zimskog
održavanja lokalnih puteva (ugovor potpisan sa jediničnim cijenama a vrijednost
izvršenih usluga je veća od 108.000 KM) umjesto procedure otvorenog postupka
što nije u skladu sa članom 6. Zakona;
• nije dokumentovano na osnovu čega je ugovorni organ izvršio procjenu vrijednosti
ugovora, kako je definisano članom 8. Uputstva o primjeni Zakona;
• radovi nisu završeni u ugovorenom roku (nabavka projektne dokumentacije za
sanaciju i optimizaciju postrojenja za prečišćavanje vode iz akumulacije Alagovac);
• za pojedine nabavke ugovoreni uslovi nisu u skladu sa uslovima iz ponude (izbor
najpovoljnije banke za kreditno zaduženje i uređenje protivpožarnog puta oko
jezera Alagovac).
Preporučujemo načelniku Opštine da se izvrše odgovarajuće analize u vezi sa
utvrđenim nepravilnostima kod sprovođenja nabavki i da se uspostavi adekvatan
interni kontrolni sistem koji će osigurati dosljednu primjenu zakona, te da se na
adekvatan način vrši praćenje realizacije zaključenih ugovora.
4.6.
Ostali obrasci finansijskog izvještaja
4.6.1.
Bilans novčanih tokova
Prilikom iskazivanja podataka o tokovima gotovine iz poslovnih aktivnosti, primijenjen je
direktan metod. Iskazani su prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 5.258.444
KM, odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 4.843.883 KM i neto novčani tokovi
iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 414.561 KM. Takođe, iskazani su prilivi gotovine iz
investicionih aktivnosti od 25.851 KM, odlivi gotovine iz investicionih aktivnosti od 129.277
i iskazan je negativan neto novčani tok iz investicionih aktivnosti od 103.426 KM. Iskazan
24
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
je negativan novčani tok iz aktivnosti finansiranja od 394.917 KM. Na osnovu iskazanog
pozitivnog novčanog toka iz poslovnih aktivnosti od 414.561 KM, negativnog neto
novčanog toka iz investicionih aktivnosti od 103.426 KM i negativnog neto novčanog toka
iz aktivnosti finansiranja od 394.917 KM, dobije se smanjenje gotovine i gotovinskih
ekvivalenata za 83.782 KM. Gotovina i gotovinski ekvivalenti su na početku perioda
iznosili 113.431 KM a na kraju perioda iznose 29.649 KM.
4.7.
Napomene uz finansijski izvještaj
Opština i budžetski korisnici su sastavili Napomene uz finansijske izvještaje za 2013.
godinu, ali iste nisu u potpunosti sačinjene u skladu sa MRS JS 1 - Prezentacija
finansijskih izvještaja i članom 57. Pravilnika o finansijskom izvještavanju za korisnike
prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova. Nisu objavljene: potpune
informacije vezane za sastavljanje finansijskih izvještaja, odnosno primijenjenih MRS JS
(par. 127 a) i informacije koje nisu prikazane u izvještaju o finansijskoj uspješnosti,
izvještaju o promjenama neto imovine/kapitala i izvještaju o novčanim tokovima (par. 127
b). Nisu objavljene informacije u skladu sa MRS JS 17 - Nekretnine, postrojenja i oprema:
u vezi svake klase nekretnina, postrojenja i opreme priznate u finansijskim izvještajima;
osnov za mjerenje; korišćeni metod amortizacije; koristan vijek upotrebe ili korišćena
stopa amortizacije; bruto knjigovodstvena vrijednost i kumulativna ispravka vrijednosti i
usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na početku i na kraju perioda, uključujući sva
povećanja i sva umanjenja (par. 88, tačke a, b, c i d 1-9). Nisu objavljene informacije u
skladu sa MRS JS 23 – Prihodi od transakcija koje nisu transakcije razmjene u vezi
iznosa prihoda i računovodstvenih politika za priznavanje prihoda od transakcija koje nisu
transakcije razmjene (par.106 a i 107 a).
Preporučujemo načelniku da se Napomene uz finansijske izvještaje sastavljaju u
skladu sa MRS JS 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja i članom 57. Pravilnika o
finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština,
gradova i fondova.
4.8.
Vanbilansna evidencija
Opština je na dan 31.12.2013. godine iskazala vrijednost vanbilansne aktive i pasive u
iznosu od 3.612.464 KM. Utvrdili smo da je vanbilansna evidencija više iskazana za
697.468 KM, jer je Opština u vanbilansnoj evidenciji evidentirala:
•
obaveze za kamate po dugoročnim kreditima u iznosu od 449.310 KM, a prema članu
86. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana
za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova, obaveze po
osnovu kamata nisu predmet vanbilansne evidencije;
•
potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova u kojima se Opština pojavljuje u
ulozi tuženog u vrijednosti od 237.158 KM, a prema člana 73. stav (5) Pravilnika o
računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za
budžetske korisnike u Republici Srpskoj, potencijalne obaveze nisu predmet
vanbilansne evidencije, već se iste samo objelodanjuju u Napomenama uz finansijske
izvještaje;
•
potencijalna potraživanja po osnovu sudskih sporova u kojima se Opština pojavljuje
kao tužilac u vrijednosti spora od 11.000 KM, takođe nisu predmet vanbilansne
evidencije.
Takođe, utvrdili smo da je vanbilansna evidencija manje iskazana za 226.783 KM, jer
Opština u vanbilansnoj evidenciji nije evidentirala uslovnu obavezu - datu garanciju u
iznosu od 226.783 KM, na ime odloženih plaćanja poreskih obaveza po osnovu javnih
prihoda.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.0131.12.2013. godine
25
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
4.9.
Potencijalna imovina i potencijalne obaveze
U Opštini nisu vođene odgovarajuće evidencije, niti je vršeno praćenje i procjena ishoda
sudskih sporova u toku. Na osnovu dostavljenih podataka od strane Pravobranilaštva
Republike Srpske, Sjedište zamjenika Trebinje, protiv Opštine je pokrenuto 10 sudskih
sporova i vrijednost potencijalnih obaveza po osnovu istih iznosi 71.000 KM. Navedeni
iznos ne uključuje zateznu kamatu, sudske i druge troškove, jer će se njihovi konačni
obračuni, plaćanja i knjiženja vršiti po okončanju sudskih sporova.
U skladu sa članom 73. stav (5) Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama
i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj potencijalnu
imovinu i potencijalne obaveze potrebno je objelodaniti u Napomenama uz finansijski
izvještaj.
Preporučujemo načelniku da se informacije o potencijalnoj imovini i potencijalnim
obavezama objelodanjuju u Napomenama uz finansijski izvještaj, u skladu sa
članom 73. stav (5) Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i
računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj.
Revizorski tim:
Stanojka Vučetić, s. r.
Mr Bojan Ćurić, s. r.
26
Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period
01.01-31.12.2013. godine
Periodični izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Nevesinje za godinu 2013 - Tabela broj 1
A. BUDžETSKI PRIHODI (I+II+III + IV)
71
I PORESKI PRIH. (1+2+3+4+5+6+7+8)
1. Prihodi od poreza na dohodak i dobit (a
711
do v)
7111 a) Porezi na dohodak
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
Indeks
(11/5)
2
Korekcija
Indeks
(11/6)
1
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
9
10,00
11
12
13
5.452.411
-43.944
5.408.467
5.294.268
-114.199
98
5.287.957
100
5.229.320
99
99
4.597.150
-128.100
4.469.050
4.304.939
-164.111
96
4.571.172
94
4.304.939
100
100
499.100
-35.900
463.200
428.083
-35.117
92
476.832
90
428.083
100
100
7112 b) Porezi na dobit pravnih lica
7113 v) Porezi na prih. Kapitaln. dobitaka
712
2. Doprinosi za socij. osiguranje (a)
7121 a) Doprinosi za socijalno osiguranje
3. Porezi na lična prim. i prihode od
713
samostalnih djelatnosti (a)
a) Porezi na lična primanja i prihode od
7131 samostalnih djelatnosti
714
4. Porezi na imovinu (a do g)
499.100
-35.900
463.200
428.083
-35.117
92
476.832
90
428.083
100
100
222.000
500
222.500
181.214
-41.286
81
141.337
128
181.214
100
100
7141 a) Porezi na imovinu
222.000
222.000
179.793
-42.207
81
139.407
129
179.793
100
100
500
500
1.421
921
284
1.842
77
1.421
100
100
7142 b) Porezi na nasljeđe i poklone
88
7143 v) Por. na finans.i kapit. transakcije
7149 g) Ostali porezi na imovinu
5. Porezi na promet proizvoda i usluga (a
715
do v)
7151 a) Porezi na promet proizvoda
6.050
-4.700
1.350
332
-1.018
25
24.201
1
332
100
100
4.050
-2.900
1.150
199
-951
17
22.367
1
199
100
100
7152 b) Porezi na promet usluga
2.000
-1.800
200
133
-67
67
1.834
7
133
100
100
3.870.000
-90.000
3.780.000
3.694.002
-85.998
98
3.928.802
94
3.694.002
100
100
3.870.000
-90.000
3.780.000
3.694.002
-85.998
98
3.928.802
94
3.694.002
100
100
7153 v) Akcize
716
6. Carine i uvozne dažbine (a)
7161 a) Carine i uvozne dažbine
717
7. Indirektni por. doznač. od UIO (a)
7171 a) Indirek. porezi doznačeni od UIO
719
8. Ostali poreski prihodi (a)
7191 a) Ostali poreski prihodi
2.000
2.000
1.308
-692
65
1.308
100
100
2.000
2.000
1.308
-692
65
1.308
100
100
II NEPORESKI PRIHODI (1 + 2 + 3 + 4)
721
1. Prihodi od finansijske i nefinansijske
imovine i pozitivnih kursnih razlika (a do e)
a) Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i
7211 sličnih prava
7212 b) Prihodi od zakupa i rente
v) Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske
7213 ekvivalente
g) Prihodi od hartija od vrijednsti i finansijskih
7214 derivata
d) Prihodi od kamata i ostalih naknada za date
7215 zajmove
đ) Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih
7216 kursnih razlika
7219 e) Ostali prihodi od imovine
2. Naknade, takse i prihodi od pružanja
722
javnih usluga (a do d)
7221 a) Administrativne naknade i takse
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
10,00
Indeks
(11/5)
2
Korekcija
Indeks
(11/6)
1
72
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
529.698
42.349
572.047
639.278
67.231
112
338.461
189
574.330
90
90
2.150
2.850
5.000
4.174
-826
83
2.224
188
4.174
100
100
2.000
3.000
5.000
4.160
-840
83
2.059
202
4.160
100
100
150
-150
14
14
14
100
100
464.548
20.179
484.727
552.131
67.404
114
276.256
200
514.828
93
93
73.199
-3.199
70.000
62.774
-7.226
90
64.975
97
62.774
100
100
84.000
3.000
87.000
77.380
-9.620
89
64.915
119
77.380
100
100
165
8
7222 b) Sudske naknade i takse
7223 v) Komunalne naknade i takse
7224 g) Naknade po raznim osnovama
7225 d) Prihodi od pružanja javnih usluga
723
222.100
2.191
224.291
314.405
90.114
140
125.952
250
277.102
88
88
85.249
18.187
103.436
97.572
-5.864
94
20.414
478
97.572
100
100
320
320
360
40
113
360
100
100
3. Novčane kazne (a)
7231 a) Novčane kazne
320
320
360
40
113
360
100
100
63.000
19.000
82.000
82.613
613
101
59.981
138
54.968
67
67
7291 a) Ostali neporeski prihodi
63.000
19.000
82.000
82.613
613
101
59.981
138
54.968
67
67
73
III GRANTOVI (1)
51.000
5.100
56.100
46.604
-9.496
83
132.278
35
46.604
100
100
731
1. Grantovi (a + b)
51.000
5.100
56.100
46.604
-9.496
83
132.278
35
46.604
100
100
51.000
5.100
56.100
46.604
-9.496
83
132.278
35
46.604
100
100
729
4. Ostali neporeski prihodi (a)
7311 a) Grantovi iz inostranstva
7312 b) Grantovi iz zemlje
78
781
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
10,00
Indeks
(11/5)
2
IV TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH
JEDINICA (1 + 2)
1. Transf. između budžetskih jedinica
različitih nivoa vlasti (a do đ)
Korekcija
Indeks
(11/6)
1
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
274.563
36.707
311.270
303.447
-7.823
97
246.046
123
303.447
100
100
274.563
36.707
311.270
303.447
-7.823
97
246.046
123
303.447
100
100
274.563
36.707
311.270
303.447
-7.823
97
246.046
123
303.447
100
100
4.977.477
220.705
5.198.182
5.198.082
-100
100
5.067.203
103
5.169.698
99
99
4.957.477
228.705
5.186.182
5.198.082
11.900
100
5.067.203
103
5.169.698
99
99
7811 a) Transferi državi
7812 b) Transferi entitetu
7813 v) Transferi jedinic. lokalne samoup.
7814 g) Transferi mjesnim zajednicama
7815 d) Transferi fondovima
7819 đ) Transferi ostalim nivoima vlasti
2. Transferi između budžetskih jedinica
782
istog nivoa vlasti (a)
a) Transferi između budžetskih jedinica istog
7821 nivoa vlasti
B. B U Dž E T S K I R A S H O D I (I+II+III)
I TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA
41
OBRAČ. KARAKTERA (1+2+3+4+5+6+7)
411
1. Rashodi za lična primanja (a + b)
2.290.173
76.164
2.366.337
2.343.722
-22.615
99
2.097.681
112
2.343.722
100
100
1.783.008
57.177
1.840.185
1.835.779
-4.406
100
1.595.008
115
1.835.779
100
100
507.165
18.987
526.152
507.943
-18.209
97
502.673
101
507.943
100
100
994.664
194.772
1.189.436
1.260.691
71.255
106
1.326.565
95
1.232.307
98
98
172.261
6.192
178.453
174.983
-3.470
98
105.308
166
173.061
99
99
55.295
-2.099
53.196
43.794
-9.402
82
29.682
148
43.794
100
100
5.950
-2.450
3.500
3.500
3.500
100
100
4125 d) Rashodi za tekuće održavanje
76.400
78.620
155.020
173.029
18.009
112
133.343
130
173.029
100
100
4126 đ) Rash. po osnovu putovanja i smještaja
50.900
13.115
64.015
68.306
4.291
107
37.689
181
68.306
100
100
4127 e) Rashodi za stručne usluge
44.379
1.752
46.131
46.049
-82
100
30.517
151
46.049
100
100
4111 a) Rashodi za bruto plate
b) Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih
4112 ličnih primanja zaposlenih
2. Rashodi po osnovu korišćenja roba i
412
usluga (a do z)
4121 a) Rashodi po osnovu zakupa
b) Rash. po osnovu utroš. energije, komun.
4122 komunikac. i transportn. usluga
4123 v) Rashodi za režijski materijal
4124 g) Rash. za materij. za posebne namjene
100
4139
414
4. Subvencije (a)
4128
4129
413
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
10,00
Indeks
(11/5)
2
ž) Rashodi za usluge održavanja javnih
površina i zaštite životne sredine
z) Ostali nepomenuti rashodi
3. Rashodi finansiranja i drugi finansijski
troškovi (a do z)
a) Rash.po osn.kamata na hart. od vrijed.
b) Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih
derivata
v) Rashodi po osnovu kamata na primljene
zajmove u zemlji
g) Rashodi po osnovu kamata na primljene
zajmove iz inostranstva
d) Rashodi po osnovu kamata na odobrene a
nerealizovane zajmove
đ) Rashodi po osnovu kamata na preuzete
zajmove
e) Trošk. servisiranja primlj. zajmova
ž) Rashodi po osnovu efektivnih negativnih
kursnih razlika
z) Rashodi po osnovu zateznih kamata
Korekcija
Indeks
(11/6)
1
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
285.000
47.000
332.000
358.583
26.583
108
634.936
56
353.483
99
99
304.479
52.642
357.121
392.447
35.326
110
355.090
111
371.085
95
95
164.822
-6.997
157.825
160.854
3.029
102
156.480
103
160.854
100
100
111.772
3
111.775
115.598
3.823
103
121.697
95
115.598
100
100
53.050
-7.000
46.050
45.256
-794
98
34.783
130
45.256
100
100
115.500
-1.500
114.000
115.420
1.420
101
121.489
95
115.420
100
100
4141 a) Subvencije
115.500
-1.500
114.000
115.420
1.420
101
121.489
95
115.420
100
100
415
491.500
6.900
498.400
500.910
2.510
101
690.283
73
500.910
100
100
491.500
6.900
498.400
500.910
2.510
101
690.283
73
500.910
100
100
900.818
-40.634
860.184
816.485
-43.699
95
674.705
121
816.485
100
100
746.216
-13.632
732.584
711.630
-20.954
97
563.203
126
711.630
100
100
55.032
-10.032
45.000
42.533
-2.467
95
33.867
126
42.533
100
100
5. Grantovi (a + b)
4151 a) Grantovi u inostranstvo
4152 b) Grantovi u zemlji
6. Doznake na ime socijalne zaštite koje se
isplaćuju iz budžeta Republike, opština i
416
gradova (a do g)
a) Doznake građanima koje se isplaćuju iz
4161 budžeta Republike, opšt. i gradova
b) Doznake drugim instituc. obaveznog soc.
osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta
4162 Republike, opština i gradova
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
62.322
99.570
-16.970
82.600
20.000
-8.000
12.000
Razlika
(6 – 5)
7
-20.278
4172 b) Dozn. po osnovu zdravstv.osiguranja
v) Doznake po osnovu osiguranja od
4173 nezaposlenosti
4174 g) Doznake po osnovu dječije zaštite
d) Doznake po osnovu ostalih vrsta obavezne
4179 socijalne zaštite
II TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH
48
JEDINICA (1 + 2)
1. Transferi između budžetskih jedinica
481
različ. nivoa vlasti (a do đ)
4811 a) Transferi državi
4812 b) Transferi entitetu
4813 v) Transferi jedinicama lokalne samouprave
4814 g) Transferi mjesnim zajednicama
4815 d) Transferi fondovima
4819 đ) Transferi ostalim nivoima vlasti
2. Transferi između budžetskih jedinica
482
istog nivoa vlasti (a)
a) Transferi između budžetskih jedinica istog
4821 nivoa vlasti
* * * * III BUDžETSKA REZERVA
-12.000
Izvršenje
8,00
9
10,00
75
77.635
80
Indeks
(11/5)
2
v) Doznake pružaocima usluga socijalne
zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike,
4163 opština i gradova
g) Ostale doznake na ime socijalne zaštite
koje se isplaćuju iz budžeta Republike,
4169 opština i gradova
7. Doznake na ime socijalne zaštite koje
isplaćuju institucije obaveznog socijalnog
417
osiguranja (a do d)
4171 a) Dozn. po osnovu penzijskog osiguranja
Korekcija
Indeks
(11/6)
1
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
100
100
62.322
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
Indeks
(11/5)
Korekcija
Indeks
(11/6)
2
V. B R U T O B U Dž E T S K I S U F I C I
T / D E F I C I T (A – B)
G. N E T O I Z D A C I Z A N E F I N A N
S I J S K U I M O V I N U (I – II)
I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (1
81
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
1. Primici za proizvedenu stalnu imovinu (a
811
do d)
8111 a) Primici za zgrade i objekte
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
1
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
10,00
11
12
13
59.622
62
62
474.934
-264.649
210.285
96.186
-114.099
46
220.754
44
-57.224
234.524
177.300
-101.745
-279.045
-57
-687.694
-111.114
109
109
100.000
283.230
383.230
117.101
-266.129
31
5.012
136.280
116
116
3.000
3.000
2.000
-1.000
67
150
2.000
100
100
3.000
3.000
2.000
-1.000
67
150
2.000
100
100
100.000
60.230
160.230
115.101
-45.129
72
4.862
134.280
117
117
100.000
60.230
160.230
115.101
-45.129
72
4.862
134.280
117
117
220.000
220.000
-220.000
220.000
220.000
-220.000
8112 b) Primici za postrojenja i opremu
8113 v) Primici za biološku imovinu
8114 g) Primici za investicionu imovinu
8119 d) Primici za ostalu proizv. imovinu
812
2. Primici za dragocjenosti (a)
8121 a) Primici za dragocjenosti
3. Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
813
(a do g)
8131 a) Primici za zemljište
8132 b) Prim. za podzem. i površ.nalazišta
8133 v) Primici za ostala prirodna dobra
8139 g) Prim. za ostalu neproizv. imovinu
4. Prim. od prod stalne imov. namijenj.
814
prodaji i obustavlj. poslovanja (a)
a) Prim. od prodaje stal. imov. namij. prodaji i
8141 obustavljenih poslov.
815
5. Primici za strateške zalihe (a)
8151 a) Primici za strateške zalihe
816
6. Primici od zaliha materijala, učinaka,
robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. (a)
a) Prim. od zaliha materijala, učinaka, robe i
8161 sitnog invent, ambalaže i sl.
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
(6 – 5)
11
12
13
247.394
113
113
33
237.669
114
114
424.365
11
58.062
120
120
108
198.223
55
119.764
109
109
99
20.262
141
37.563
131
131
100
17.280
100
100
100
5.000
100
100
Izvršenje
9
10,00
7
8,00
218.846
12.916
106
692.706
32
198.070
209.121
11.051
106
642.850
44.866
44.866
48.283
3.417
108
126.000
-23.976
102.024
109.985
7.961
26.224
2.676
28.900
28.573
-327
17.280
17.280
17.280
5.000
5.000
7. Primici po osnovu poreza na dodatu
817
vrijednost (a)
8171 a) Primici po osnovu PDV
II IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (1
51
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
1. Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (a
511
do e)
a) Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i
5111 objekata
157.224
48.706
205.930
157.224
40.846
b) Izdaci za investiciono održavanje, rekonst. i
5112 adaptaciju zgrada i objekata
5113 v) Izd. za nabavku postrojenja i opreme
Razlika
Indeks
(11/5)
Korekcija
Indeks
(11/6)
2
Prvobitni
budžet
Procenat
(6/9) *100
1
POZICIJA
Procenat
(6/5) *100
E.
kod
Prethod- na
godina
Izvršenje po
nalazu
revizora
FOND 01
Tekuća godina
5114 g) Izdaci za invest. održavanje opreme
5115 d) Izdaci za biološku imovinu
5116 đ) Izdaci za investicionu imovinu
5117 e) Izdaci za nemat. proizvedenu imov.
512
5.000
2. Izdaci za dragocjenosti (a)
5121 a) Izdaci za dragocjenosti
3. Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
513
(a do e)
5131 a) Izdaci za pribavljanje zemljišta
b) Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje
5132 zemljišta
v) Izdaci za pribavljanje podzemnih i
5133 površinskih nalazišta
g) Izd. po osnovu ulaganja u poboljšanje
5134 podzemnih i površinskih nalazišta
d) Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih
5135 dobara
đ) Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje
5136 ostalih prirodnih dobara
e) Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu
5137 imovinu
110
110
300
37
110
110
110
300
37
110
3.160
3.160
4.516
1.356
143
47.681
9
4.516
100
100
3.160
3.160
4.516
1.356
143
47.681
9
4.516
100
100
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
10,00
Indeks
(11/5)
Korekcija
Indeks
(11/6)
2
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
1
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
4. Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu
514
prodaji (a)
a) Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu
5141 prodaji
515
5. Izdaci za strateške zalihe (a)
5151 a) Izdaci za strateške zalihe
6. Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog
inventara, ambalaže i sl. (a)
a) Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog
5161 inventara, ambalaže i sl.
517
7. Izdaci po osnovu PDV (a)
4.700
4.700
5.099
399
4.700
4.700
5.099
399
417.710
-30.125
387.585
-5.559
-393.144
-1
-466.940
-417.710
30.125
-387.585
-397.847
-10.262
103
-668.057
-2.930
-2.930
516
108
1.875
272
5.099
100
100
1.875
272
5.099
100
100
1
-51.492
926
926
60
-399.810
100
100
-7
-7
5171 a) Izdaci po osnovu PDV
D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT(V+G)
91
Đ. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z)
E. N E T O P R I M I C I O D F I N A N S
I J S K E I M O V I N E (I – II)
I PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (1)
207
4.586
911
1. Prim. od finans. imovine (a do g)
a) Primici od hartija od vrijednosti (izuzev
9111 akcija)
9112 b) Prim. za akcije i učešća u kapitalu
4.586
9113 v) Primici od finansijskih derivata
9114 g) Primici od naplate datih zajmova
61
4.586
II IZDACI ZA FINANS. IMOV. (1)
2.930
2.930
4.379
149
149
1. Izdaci za finansij. imovinu (a do g)
a) Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev
6111 akcija)
6112 b) Izdaci za akcije i učešća u kapitalu
2.930
2.930
4.379
149
149
2.930
2.930
4.379
149
149
-394.917
-7.332
-400.017
101
101
611
6113 v) Izdaci za finansijske derivate
6114 g) Izdaci za date zajmove
Ž. N E T O Z A D U Ž I V A Nj E (I – II)
-417.710
30.125
-387.585
102
-668.057
59
Konačni
budžet
(3 + 4)
Izvršenje
3
4
5
6
I PRIMICI OD ZADUŽIVANjA (1)
921
1. Primici od zaduživanja (a do g)
a) Primici od izdavanja hartija od vrijednosti
9211 (izuzev akcija)
9212 b) Primici od uzetih zajmova
Razlika
(6 – 5)
7
8,00
Izvršenje
9
10,00
Indeks
(11/5)
Korekcija
Indeks
(11/6)
2
Prvobitni
budžet
Izvršenje po
nalazu
revizora
1
92
POZICIJA
Prethod- na
godina
Procenat
(6/9) *100
E.
kod
Procenat
(6/5) *100
FOND 01
Tekuća godina
11
12
13
400.000
400.000
400.000
100
400.000
100
100
400.000
400.000
400.000
100
400.000
100
100
400.000
400.000
400.000
100
400.000
100
100
9213 v) Prim. od refund. otplaćenih zajmova
9219 g) Primici od ostalog zaduživanja
62
II IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA (1)
417.710
369.875
787.585
794.917
7.332
101
668.057
119
800.017
101
101
621
1. Izdaci za otplatu dugova (a do e)
417.710
369.875
787.585
794.917
7.332
101
668.057
119
800.017
101
101
212.710
31.375
244.085
251.531
7.446
103
197.441
127
251.531
100
100
205.000
338.500
543.500
543.386
-114
100
470.616
115
548.486
101
101
-403.406
-403.406
-1.134.997
36
-451.302
112
112
a) Izdaci za otplatu glavnice po harti-jama od
6211 vrijednosti (izuzev akcija)
b) Izdaci za otplatu duga po finansijskim
6212 derivatima
v) Izdaci za otplatu glavnice primljenih
6213 zajmova u zemlji
g) Izdaci za otplatu glavnice zajmova
6214 primljenih iz inostranstva
6215 d) Izd. za otpl. glavn. preuzetih zajmova
6216 đ) Izd. za otpl. zajmova koji se refund.
6219 e) Izdaci za otplatu ostalih dugova
Z. R A S P O D J E L A S U F I C I T A I Z
RANIJIH PERIODA
I. NERASPOREĐENI SUFICIT/NEPOKRIVENI DEFIC. TEK. PERIODA(D+Đ)
Opština Nevesinje
E.kod
Tabela broj 2
BILANS STANjA
(Izvještaj o finansijskom stanju) na dan 31.12.2013.godine
POZICIJA
Oznak
a za
AOP
2
3
1
Tekuća godina
Bruto
Ispravka
Neto (4 – 5)
Prethodna
godina
4
5
6
7
Tek.god.
neto izn.po
nalazu rev.
8
Ind.
(8/6)
9
AKTIVA
A. T E K U Ć A I M O V I N A (002+032)
001
1.619.387
555.660
1.063.727
535.849
1.061.597
100
12
I KRATKOROČ. FINANS. IMOVINA (003+008+014+023+027+029)
002
1.619.387
555.660
1.063.727
535.849
1.061.597
100
121
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (004 do 007)
003
29.649
29.649
113.431
29.649
100
1211 a) Blagajna
004
6.529
6.529
6.278
6.529
100
1212 b) Bankovni računi
005
23.120
23.120
107.153
23.120
100
1213 v) Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
006
1219 g) Ostala gotovina i gotovinski ekvivalenti
007
2. Kratkoročni plasmani (009 do 013)
008
1221 a) Oročena novčana sredstva do godinu dana
009
1222 b) Hartije od vrijednos. koje dospijevaju do godinu dana
010
1223 v) Finansijski derivati koji dospijevaju do godinu dana
011
1224 g) Kratkoročni zajmovi
012
1225 d) Dugoročni zajmovi koji dospijevaju na naplatu do godinu dana
013
122
33.845
-22.715
56.560
51.778
35.251
62
33.845
-22.715
56.560
51.778
35.251
62
014
1.449.411
578.375
871.036
367.547
887.122
102
1231 a) Potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga
015
86.330
86.330
19.960
105.509
122
1232 b) Potraž. za kamate, dividende i druge finans. prih.
016
1233 v) Potraživanja od zaposlenih
017
2.710
2.710
2.615
2.710
100
1234 g) Potr. za nenapl. poreze, doprinose i nepores. prih.
d) Potr. za por., dopr. i neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja,
1235
a dospijevaju na naplatu u roku do godinu dana
1236 đ) Potraž. za više plać. por. doprin. i neporeske prih.
018
1.317.536
581.468
736.068
286.755
736.068
100
1237 e) Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost
021
1239 ž) Ostala kratkoročna potraživanja
022
42.835
-3.093
45.928
58.217
42.835
93
023
23.620
23.620
3.093
26.713
113
024
3.307
3.307
3.307
100
1272 b) Kratkoročno razgraničeni prihodi
025
20.313
20.313
20.313
100
1279 v) Ostala kratkoročna razgraničenja
026
123
127
3. Kratkoročna potraživanja (015 do 022)
4. Kratkoročna razgraničenja (024 do 026)
1271 a) Kratkoročno razgraničeni rashodi
128
5. Ostala kratkoročna finansijska imovina (028)
019
020
027
3.093
3.093
E.kod
POZICIJA
1
2
1281 a) Ostala kratkoročna finansijska imovina
Oznak
a za
AOP
3
029
1291 a) Finan. i obrač. odnosi između budž. Jed. Različ. nivoa vlasti
030
1292 b) Finans. i obračun.odnosi između budž. Jed. istog nivoa vlasti
031
02
II NEFINANS. IMOV. U TEKUĆ. SREDS. (033+035+037+042+044)
032
021
1. Stalna imov. namijenj. prodaji i obustavljena posl. (034)
033
0211 a) Stalna imov. namijenj.prodaji i obustavlj. poslovanja
034
022
035
2. Strateške zalihe (036)
0221 a) Strateške zalihe
023
3. Zalihe materijala, učinaka i robe (038 do 041)
0232 b) Zalihe nedovršenih učinaka
039
0233 v) Zalihe dovršenih učinaka
040
0234 g) Zalihe robe
041
4. Sitan inventar, auto-gume, odjeća, obuća i sl. (043)
025
5. Avansi za nefinans. imov. u tekuć. sredstv. (045)
0251 a) Avansi za nefinans. imovinu u tekućim sredstvima
B. S T A L N A I M O V I N A (047+061)
4
5
6
7
8
Ind.
(8/6)
9
82.862
82.862
82.862
100
82.862
82.862
82.862
100
68.425.659
103
042
043
044
045
046
84.175.998
18.154
11
I DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (048+054+057+059)
047
111
1. Dugoročni plasmani (049 do 053)
048
1111 a) Oročena novčana sredstva preko godinu dana
049
1112 b) Dugoročne hartije od vrijednosti (osim akcija)
050
1113 v) Akcije i učešća u kapitalu
051
1114 g) Dugoročni finansijski derivati
052
1115 d) Dugoročni zajmovi
053
2. Dugoročna potraživanja (055+056)
Neto (4 – 5)
037
038
024
Ispravka
Tek.god.
neto izn.po
nalazu rev.
036
0231 a) Zalihe materijala
0241 a) Sitan inventar, auto-gume, odjeća, obuća i sl.
Bruto
Prethodna
godina
028
6. Finans. i obrač. odnosi između budž. jedinica (030+031)
129
Tekuća godina
17.703.108
66.472.890
18.154
65.969.030
2.005.860 11.049
1.987.706
1.987.706
054
18.154
18.154
18.154
100
1121 a) Potr.za por.doprin.i nepor.prih. za koje je produžen rok plać.
055
18.154
18.154
18.154
100
1129 b) Ostala dugoročna potraživanja
056
112
117
3. Dugoročna razgraničenja (058)
057
E.kod
POZICIJA
1
2
1171 a) Dugoročna razgraničenja
118
4. Ostala dugoročna finansijska imovina (060)
1181 a) Ostala dugoročna finansijska imovina
Oznak
a za
AOP
3
Tekuća godina
Bruto
Ispravka
Neto (4 – 5)
Prethodna
godina
4
5
6
7
Tek.god.
neto izn.po
nalazu rev.
8
Ind.
(8/6)
9
058
059
060
01
II NEFINAN. IMOV. U STALNIM SREDSTV. (062+068+070+075)
061
84.157.844
17.703.108
66.454.736
65.969.030
66.419.799
100
011
1. Proizvedena stalna imovina (063 do 067)
062
49.147.644
17.619.637
31.528.007
30.942.498
31.487.630
100
0111 a) Zgrade i objekti
063
47.285.235
16.751.799
30.533.436
30.278.216
30.533.436
100
0112 b) Postrojenja i oprema
064
1.790.093
841.784
948.309
614.976
948.309
100
0113 v) Biološka imovina
065
0114 g) Investiciona imovina
066
0115 d) Nematerijalna proizvedena imovina
067
72.316
26.054
46.262
49.306
5.885
13
012
068
590
112
478
464
478
100
2. Dragocjenosti (069)
0121 a) Dragocjenosti
069
590
112
478
464
478
100
013
070
34.807.136
83.359
34.723.777
34.838.639
34.704.598
100
0131 a) Zemljište
071
34.723.777
34.723.777
34.838.639
34.704.598
100
0132 b) Podzemna i površinska nalazišta
072
0133 v) Ostala prirodna dobra
073
0134 g) Nematerijalna neproizvedena imovina
074
83.359
014
075
202.474
202.474
187.429
227.093
112
076
202.474
202.474
87.429
227.093
112
67.536.617
66.504.879
69.487.256
103
3.612.464
3.728.061
3.141.779
87
71.149.081
70.232.940
72.629.035
102
3. Neproizvedena stalna imovina (071 do 074)
4. Nefinans. imov. u staln. sreds. u pripr. i avansi (076+077)
0141 a) Nefinans. imovina u stalnim sredstvima u pripremi
0142 b) Avansi za nefinans. imovinu u stalnim sredstvima
391
077
100.000
V. P O S L O V N A A K T I V A (A+B)
078
85.795.385
G. V A N B I L A N S N A A K T I V A
079
080
3.612.464
D. U K U P N A A K T I V A (V+G)
83.359
89.407.849
18.258.768
18.258.768
Tabela broj 2a
Opština Nevesinje
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
Oznak
a za
AOP
Tekuća
godina
Prethodna
godina
Iznos po
nalazu revizije
2
3
4
5
6
1
Indeks (6/4)
7
PASIVA
A. O B A V E Z E (102 + 136)
22
I KRATKOROČ. OBAVEZE (103+109+112+115+120+126+131+133)
101
4.658.331
4.531.106
5.414.865
116
102
2.155.714
2.004.824
2.414.091
112
10.722
23.597
330.906
3.086
221 1. Kratkoročne finansijske obaveze (104 do 108)
103
2211 a) Kratkor. obaveze po osnovu gotovinskih ekvivalenata
104
2212 b) Kratkoročne obaveze po osnovu hartija od vrijednosti
105
2213 v) Kratkoročne obaveze za finansijske derivate
106
2214 g) Obaveze po kratkoročnim zajmovima
107
2215 d) Obav. po dugor. Zajm. koji dosp. na naplatu do god. dana
108
10.722
10.114
330.906
3.086
13.483
222 2. Obaveze za lična primanja (110 + 111)
109
683.675
641.705
683.675
100
2221 a) Obaveze za bruto plate zaposlenih
110
270.840
300.882
270.840
100
2222 b) Obav. za bruto naknade troš. i ostalih lič. primanja zaposl.
111
412.835
340.823
412.835
100
223 3. Obaveze iz poslovanja (113 + 114)
112
734.456
744.710
724.465
99
2231 a) Obaveze iz poslovanja u zemlji
113
734.456
744.710
724.465
99
39
39
100
39
100
198.716
100
101.581
100
73.546
100
23.589
100
2232 b) Obaveze iz poslovanja u inostranstvu
114
224 4. Obav. za rash. finansir. i druge finans. trošk. (116 do 119)
115
2241 a) Obaveze za kamate na hartije od vrijednosti
116
2242 b) Obaveze za rashode finans. po osnovu finans. derivata
117
2243 v) Obaveze za kamate po zajmovima
118
2249 g) Obaveze po osnovu ostalih troškova finansiranja
5. Obaveze za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite
225
(121 do 125)
2251 a) Obaveze za subvencije
119
39
120
198.716
2252 b) Obaveze za grantove
v) Obaveze za doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz
2253
budžeta Republike, opština i gradova
g) Obaveze za doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije
2254
obaveznog socijalnog osiguranja
2259 d) Ostale obav.za subvenc., grantove i doznake na ime soc. zašt.
122
101.581
123
73.546
125
23.589
53.184
121
53.184
124
227 6. Kratk. rezervis. i razgraničenja (127 do 130)
126
413.492
2271 a) Kratkoročno razgraničeni rashodi
127
-605
2272 b) Kratkoročno razgraničeni prihodi
128
280.233
2273 v) Kratkoročna rezervisanja
129
499.361
320.712
361.676
87
-605
100
85.043
30
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
1
2
2279 g) Ostala kratkoročna razgraničenja
Oznak
a za
AOP
3
130
Tekuća
godina
4
133.864
Prethodna
godina
Iznos po
nalazu revizije
5
6
178.649
Indeks (6/4)
7
277.238
207
228 7. Ostale kratkoročne obaveze (132)
131
1.242
667
1.242
100
2281 a) Ostale kratkoročne obaveze
132
1.242
667
1.242
100
229 8. Finans. i obrač. odnosi između budžets. jedinica (134 + 135)
133
113.372
41.600
113.372
100
2291 a) Finan. i obrač.odnosi između budž. Jedin. razl.nivoa vlasti
134
2292 b) Finan. i obrač. odnosi između budž. jed. istog nivoa vlasti
135
113.372
41.600
113.372
100
21
II DUGOROČNE OBAVEZE (137 + 141 + 143)
136
2.502.617
2.526.282
3.000.774
120
211 1. Dugoročne finansijske obaveze (138 do 140)
137
2.210.019
2.091.072
1.889.835
86
2111 a) Dugoročne obaveze po osnovu hartija od vrijednosti
138
2112 b) Dugoročne obaveze za finansijske derivate
139
2113 v) Dugoročne obaveze po zajmovima
140
2.210.019
2.091.072
1.889.835
86
217 2. Dugoročna rezervisanja i razgraničenja (142)
141
292.598
435.210
1.110.939
380
2171 a) Dugoročna rezervisanja i razgraničenja
142
292.598
435.210
1.110.939
380
218 3. Ostale dugoročne obaveze (144)
143
2181 a) Ostale dugoročne obaveze
144
145
62.878.286
61.973.773
64.072.391
102
146
35.071.058
34.932.784
37.266.406
106
311 1. Trajni izvori sredstava (148)
147
35.071.058
34.932.784
37.266.406
106
3111 a) Trajni izvori sredstava
148
35.071.058
34.932.784
37.266.406
106
96
B. V L A S T I T I I Z V O R I (146 + 149 + 152)
31
32
I TRAJNI IZVORI SREDSTAVA (147)
II REZERVE (150)
149
321 1. Rezerve (151)
150
3211 a) Rezerve
151
33
III FINANSIJSKI REZULTAT (153)
152
27.807.228
27.040.989
26.805.985
331 1. Finansijski rezultat (154 + 155)
153
27.807.228
27.040.989
26.805.985
96
3311 a) Finansijski rezultat ranijih godina
154
28.058.519
27.590.514
28.043.259
100
3312 b) Finansijski rezultat tekuće godine
392
155
-251.291
-549.525
-1.237.274
492
V. P O S L O V N A P A S I V A (A + B)
156
67.536.617
66.504.879
69.487.256
103
G. V A N B I L A N S N A P A S I V A
157
3.612.464
3.728.061
3.141.779
87
D. U K U P N A P A S I V A (V + G)
158
71.149.081
70.232.940
72.629.035
102
Tabela broj 3
Opština Nevesinje
BILANS USPJEHA
Izvještaj o finansijskoj uspješnosti od 1.1. do 31.12.20013.godine.
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
Ozna
ka za
AOP
2
3
1
7
Tekuća
godina
4
Prethod.
godina
5
Iznos po
nalazu rev.
Indeks
(6/4)
6
7,00
6.231.312
5.394.335
5.314.254
85
4.304.939
4.571.172
4.304.939
100
209
428.083
476.832
428.083
100
210
428.083
476.832
428.083
100
211
181.214
141.337
181.214
100
7141 a) Porezi na imovinu
212
179.793
139.407
179.793
100
7142 b) Porezi na nasljeđe i poklone
213
71
711
A. P R I H O D I (202+226+245+249+259)
I PORESKI PRIHODI
(203+207+209+211+216+220+222+224)
1. Prih. od por.na dohodak i dobit (204 do 206)
IZNOS
7111 a) Porezi na dohodak
202
203
204
7112 b) Porezi na dobit pravnih lica
205
7113 v) Porezi na prihode kapitalnih dobitaka
206
712
2. Doprinosi za socijalno osiguranje (208)
207
7121 a) Doprinosi za socijalno osiguranje
3. Porezi na lična primanja i pri-hode od samost.
713
djelatnosti (210)
a) Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih
7131
djelatnosti
714 4. Porezi na imovinu (212 do 215)
208
7143 v) Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
214
7149 g) Ostali porezi na imovinu
215
715
88
1.421
1.842
1.421
100
216
332
24.201
332
100
7151 a) Porezi na promet proizvoda
217
199
22.367
199
100
7152 b) Porezi na promet usluga
218
133
1.834
133
100
7153 v) Akcize
219
716
220
222
3.694.002
3.928.802
3.694.002
100
7171 a) Indirektni porezi doznač. od UIO
223
3.694.002
3.928.802
3.694.002
100
719
224
1.308
1.308
100
5. Por. na promet proizv. i usluga (217 do 219)
6. Carine i uvozne dažbine (221)
7161 a) Carine i uvozne dažbine
717
7. Indirektni porezi doznačeni od UIO (223)
8. Ostali poreski prihodi (225)
221
7191 a) Ostali poreski prihodi
225
1.308
1.308
100
72
226
639.278
338.461
574.330
90
227
4.174
2.224
4.174
100
II NEPORESKI PRIHODI (227+235+241+243)
1. Prihodi od finans. i nefinans. imovine i pozitiv-nih
721
kursnih razlika (228 do 234)
7211 a) Prih. od divid. učešća u kapitalu i slič. prava
228
7212 b) Prihodi od zakupa i rente
229
4.160
2.059
4.160
100
7213 v) Prihodi od kamata na gotovinu i gotov. Ekviv.
230
14
165
14
100
7214 g) Prih. od hart. od vrijed. i finansijskih derivata
231
7215 d) Prih. od kamata i ost. naknada za date zajmove
232
7216 đ) Prih.i po osn. efektivnih pozitivnih kurs. Razl.
233
7219 e) Ostali prihodi od imovine
2. Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
722
(236 do 240)
7221 a) Administrativne naknade i takse
234
235
552.131
276.256
514.828
93
236
62.774
64.975
62.774
100
7222 b) Sudske naknade i takse
237
7223 v) Komunalne naknade i takse
238
77.380
64.915
77.380
100
7224 g) Naknade po raznim osnovama
239
314.405
125.952
277.102
88
7225 d) Prihodi od pružanja javnih usluga
240
97.572
20.414
97.572
100
241
360
360
100
723
3. Novčane kazne (242)
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
1
2
7231 a) Novčane kazne
729
4. Ostali neporeski prihodi (244)
Ozna
ka za
AOP
Tekuća
godina
Prethod.
godina
3
4
5
242
IZNOS
360
Iznos po
nalazu rev.
Indeks
(6/4)
6
7,00
360
100
243
82.613
59.981
54.968
67
7291 a) Ostali neporeski prihodi
244
82.613
59.981
54.968
67
73
III GRANTOVI (246)
245
46.604
132.278
46.604
100
731
1. Grantovi (247+248)
246
46.604
132.278
46.604
100
7311 a) Grantovi iz inostranstva
247
7312 b) Grantovi iz zemlje
248
46.604
132.278
46.604
100
77
IV PRIHODI OBRAČUNSKOG KARAKTERA (250)
249
937.044
26.378
84.934
9
771
1. Prih. obrač. Karakt. (251 do 258)
250
937.044
26.378
84.934
9
7711 a) Prihodi od realizacije zaliha
251
7712 b) Korekcija prih. za promj. Vrijed. zaliha učinaka
252
7713 v) Prih. od ukidanja rezervisanja po osnovu obaveza
253
7714 g) Finansijski prih obrač. karaktera
254
7715 d) Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine
255
7716 đ) Dobici od prodaje imovine
256
40.305
7717 e) Pomoći u naturi
257
935.411
7719 ž) Ostali prihodi obrač. karaktera
258
1.633
V TRANSFERI IZMEĐU BUDž. JEDINICA (260+267)
1. Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa
781
vlasti (261 do 266)
7811 a) Transferi državi
259
303.447
326.046
303.447
100
260
303.447
326.046
303.447
100
261
7812 b) Transferi entitetu
262
303.447
326.046
303.447
100
78
7813 v) Transferi jedinicama lokalne samouprave
263
7814 g) Transferi mjesnim zajednicama
264
7815 d) Transferi fondovima
265
7819 đ) Transf. ostalim nivoima vlasti
266
782
2. Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa
vlasti (268)
26.378
5.693
1
38.936
2.384
267
7821 a) Transferi između budž. Jed. istog nivoa vlasti
268
4
269
6.571.454
6.339.142
6.552.497
100
270
5.198.082
5.067.203
5.169.698
99
271
2.343.722
2.097.681
2.343.722
100
272
1.835.779
1.595.008
1.835.779
100
273
507.943
502.673
507.943
100
274
1.260.691
1.326.565
1.232.307
98
276
174.983
105.308
173.061
99
277
43.794
29.682
43.794
100
278
3.500
3.500
100
4125 d) Rashodi za tekuće održavanje
279
173.029
133.343
173.029
100
4126 đ) Rash po osnovu putovanja i smješt.
280
68.306
37.689
68.306
100
4127 e) Rashodi za stručne usluge
ž) Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite
4128
životne sredine
4129 z) Ostali nepomenuti rashodi
281
46.049
30.517
46.049
100
282
358.583
634.936
353.483
99
283
392.447
355.090
371.085
95
41
411
B. R A S H O D I (270+310+320)
I TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA OBRAČUN.
KARAKTERA (271+274+284+294+296+299+304)
1. Rash. za lična prim. (272+273)
4111 a) Rashodi za bruto plate
b) Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih
4112
primanja zaposlenih
2. Rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga (275 do
412
283)
4121 a) Rashodi po osnovu zakupa
b) Rash po osnovu utroška energije, komun, komunik. i
4122
transportnih usluga
4123 v) Rashodi za režijski materijal
4124 g) Rashodi za mat. za posebne namjene
275
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
Ozna
ka za
AOP
Tekuća
godina
Prethod.
godina
1
2
3
4
5
3. Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi(285
413
do 293)
4131 a) Rash. po osnovu kamata na hartije od vrijednos.
284
IZNOS
Iznos po
nalazu rev.
6
Indeks
(6/4)
7,00
160.854
156.480
160.854
100
115.598
121.697
115.598
100
285
4132 b) Rash. finansiranja po osnovu finans.derivata
286
4133 v) Rash. po osn. kamata na prim zajmove u zemlji
g) Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz
4134
inostranstva
d) Rashodi po osnovu kamata na odobrene a nerealizovane
4135
zajmove
4136 đ) Rash.po osnovu kam. na preuzete zajm
287
4137 e) Trošk. servisiranja primlj. zajmova
291
4138 ž) Rash.i po osnovu efektivnih negat. kursnih razl.
292
4139 z) Rashodi po osnovu zateznih kamata
293
45.256
34.783
45.256
100
414
294
115.420
121.489
115.420
100
4. Subvencije (295)
288
289
290
4141 a) Subvencije
295
115.420
121.489
115.420
100
415
296
500.910
690.283
500.910
100
5. Grantovi (297+298)
4151 a) Grantovi u inostranstvo
297
4152 b) Grantovi u zemlji
298
500.910
690.283
500.910
100
299
816.485
674.705
816.485
100
300
711.630
563.203
711.630
100
301
42.533
33.867
42.533
100
302
62.322
77.635
62.322
100
310
1.373.372
1.271.939
1.382.799
101
311
1.373.372
1.271.939
1.382.799
101
312
463
6.087
463
100
4712 b) Rashodi po osnovu amortizacije
313
1.336.537
1.263.427
1.336.537
100
4713 v) Rash. rezervisanja po osnovu obaveza
314
4714 g) Finans. rashodi obračuns. karaktera
315
4715 d) Rash. od usklađ. vrijednosti imovine
316
4716 đ) Gubici od prodaje imovine
317
4717 e) Date pomoći u naturi
318
4719 ž) Ostali rashodi obračuns. karaktera
319
416
4161
4162
4163
4169
417
6. Doznake na ime soc. Zaš. koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova (300 do 303)
a) Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova
b) Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog
osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštinai
gradova
v) Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se isplaćuju
iz budžeta Republ. opština i gradova
g) Ostale doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju
iz budžeta Republ, opština i gradova
7. Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju
institucije obaveznog socijalnog osiguranja (305 do 309)
303
304
4171 a) Doznake po osnovu penzijs.osiguranja
305
4172 b) Doznake po osnovu zdravst osiguranja
306
4173 v) Doznake po osnovu osig. od nezaposl.
307
4174 g) Doznake po osnovu dječije zaštite
d) Doznake po osnovu ostalih vrsta obavezne socijalne
4179
zaštite
47
II RASHODI OBRAČUNSKOG KARAKTERA (311)
308
471
1. Rash. obrač. karaktera (312 do 319)
4711 a) Nabavna vrijednost realizov.zaliha
48
481
III TRANSFERI IZMEĐU BUDž. JEDINICA (321+328)
1. Transf. između budžetsk. jedinica različit. nivoa vlasti
(322 do 327)
309
320
321
9.427
34.094
34.094
100
2.278
100
2.000
2.278
425
Ekon
om.
Kod
POZICIJA
1
2
4811 a) Transferi državi
Ozna
ka za
AOP
Tekuća
godina
Prethod.
godina
3
4
5
323
4813 v) Transf. jedinicama lokalne samoup.
324
4814 g) Transferi mjesnim zajednicama
325
4815 d) Transferi fondovima
326
4819 đ) Transferi ostalim nivoima vlasti
327
2. Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa
vlasti (329)
4821 a) Transferi između budž. Jed. istog nivoa vlasti
V. FINANSIJSKI REZULTAT (A – B)
Iznos po
nalazu rev.
6
Indeks
(6/4)
7,00
322
4812 b) Transferi entitetu
482
IZNOS
328
329
330
-340.142
-944.807 -1.238.243
364
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
622 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content