Οικον. Καταστάσεις 2013

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 25088/05/Β/91/23 ΕΔΡΑ: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 57001 ΘΕΡΜΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ''ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.'' . Συνιστούμε, επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.interlife.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου
ελεγκτή.
Στοιχεία Επιχείρησης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τράπεζα της Ελλάδος (Δ.Ε.Ι.Α.)
Δημήτριος Ξουρής
Πρόεδρος
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.interlife.gr
Ιωάννης Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
29/04/2014
Γεωργία Βοτσαρίδου
Αντιπρόεδρος
Νόμιμος Ελεγκτής
Σωτήρης Κωνσταντίνου,(Α.Μ ΣΟΕΛ 13671)
Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
Μέλος
Ελεγκτική εταιρεία:
Grant Thornton A.E (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Παναγιώτης Βοτσαρίδης
Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύμφωνη Γνώμη
Aθανάσιος Πρόιος
Μέλος
Τουφεξής Γεώργιος
Μέλος
Αλεξανδρή Στυλιανή
Μέλος
Γλιάς Αναστάσιος
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2013
31/12/2012
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
31/12/2013
31/12/2012
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
8.965.404
7.192.506
Εγγεγραμένα μικτά ασφάλιστρα
49.357.231
45.663.718
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
62.032
6.165
Εκχωρημένα ασφάλιστρα
(2.877.950)
(2.389.227)
Επενδύσεις σε ακίνητα
15.858.447
14.832.284
Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα (α)
46.479.281
43.274.490
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
39.000.414
27.044.500
Μικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις
(17.926.675)
(15.585.408)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
1.334.663
635.324
Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων
(5.483.671)
(8.193.506)
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα
13.116.976
11.609.402
Καθαρές αποζημιώσεις ασφαλισμένων
(23.410.346)
(23.778.915)
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
1.623.402
964.672
Προμήθειες και συναφή έξοδα
(6.774.144)
(7.084.784)
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
9.840
18.139
Λοιπά λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών κλάδων
(5.610.967)
(4.769.813)
Προμήθειες και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων
1.745.092
2.912.033
Λειτουργικά έξοδα
(12.385.111)
(11.854.597)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
3.213.030
2.348.307
Έσοδα επενδύσεων
2.007.455
1.954.545
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα
40.982.998
37.239.892
Μείον: Έξοδα επενδύσεων
(73.532)
(18.192)
125.912.297
104.803.224
2.086.231
2.603.206
Σύνολο Ενεργητικού
Κέρδη/(Ζημιές) από Επενδύσεις
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές
Προβλέψεις / Λοιπές Υποχρεώσεις
Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων και Υποχρεώσεων
Κέρδη/(Ζημιές) από Επενδυτικά Ακινήτα
Επενδυτικό αποτέλεσμα
10.955.068
7.988
15.011.659
12.626.900
38.601.615
10.955.068
7.988
10.936.691
5.989.781
27.889.528
300.898
9.422.077
1.217.232
5.794.105
13.531.741
53.714.816
10.341.150
87.310.682
125.912.297
11.828.304
48.508.415
9.565.640
76.913.696
104.803.224
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31/12/2012 και 31/12/2013)
31/12/2013
31/12/2012
27.889.528
11.949.948
(1.237.861)
20.784.307
7.105.220
-
38.601.615
27.889.528
(1.013.535)
3.526.023
Ασφαλιστικό αποτέλεσμα
Λοιπά έσοδα
Μείον: Λοιπά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
15.196.065
258.695
(628.084)
14.826.676
11.167.002
269.753
(1.127.535)
10.309.220
(2.872.445)
(3.203.999)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων
11.954.230
7.105.220
(4.283)
-
11.949.948
7.105.220
0,6438
0,3827
31/12/2013
15.613.573
(10.621.859)
(1.248.608)
31/12/2012
11.246.014
(1.618.697)
(8.760)
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) λόγω αναθεώρησης IAS 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2012 και 1/1/2013)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Καταβολή μερίσματος
492.087
4.512.241
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Σύνολο Ταμειακών Ροών από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (α)
Σύνολο Ταμειακών Ροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο Ταμειακών Ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα της περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου
3.743.106
37.239.892
40.982.998
9.618.557
27.621.335
37.239.892
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας, εκτός της ασφαλιστικής τοποθέτησης, δεν υφίσταται κανένα άλλο εμπράγματο βάρος.
2. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχ ουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
3. Οι προβλέψεις ανέρχονται σε € 4.166 χιλ. για επισφαλείς απαιτήσεις, € 300 χιλ. για τις ανέλεγκτες χρήσεις και € 157 χιλ. για αποζημίωση προσωπικού.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2013 ήταν για την εταιρία 94 άτομα, ενώ την 31.12.2012 ήταν 83 άτομα.
5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στη Νεοαναπτυσόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου από τις 17 Οκτωβρίου 2012.
6. Λεπτομέρειες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας , παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 34 των οικονομικών κ αταστάσεων.
7. Την 31.12.2013 δεν κατέχονται μετοχές της εταιρίας από την ίδια.
8. Η εταιρεία έχει εκλπηρώσει τις προβλεπόμενες από το Ν.Δ. 400/1970 υποχρεώσεις της για ασφαλιστική τοποθέτηση με 31/12/2013 .
9. Τα ποσά από συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης μέχρι και την λήξη της, έχουν ως εξής (ποσά σε ευρω):
Συνδεμένο Μέρος
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Έξοδα
Συνδεμένες Εταιρείες
Αμοιβές και λοιπές παροχές Μελών Δ.Σ.
Αμοιβές και λοιπές παροχές Διευθυντικών Στελεχών
2.473.697,04
29.019,97
19.185,46
247.382,11
0,00
463,75
16.788,29
0,00
3.778,68
1.494.340,26
231.586,55
252.949,86
Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ξουρής Δημήτριος
ΑΔΤ:ΑΒ 360518
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βοτσαρίδης Π.Ιωάννης
ΑΔΤ:ΑΚ 300715
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Πρόιος Αθανάσιος
Αρ. Αδείας 013360 / Α' Τάξη
Ο Αναλογιστής
Μαργιός Βασίλης
Αρ.Αδ. 89567/5556/12-1-76
ΔΑΕ-ΕΠΕ 83/22-1 -76