close

Enter

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - 201411 - Grubi\232i\346 Partneri)

embedDownload
It’s not about being smarter than the rest – it’s
about being more disciplined
USLUGE FINANCIJSKOG SAVJETOVANJA S POSEBNIM NAGLASKOM NA ...
(i) Financijske analize poslovanja (ii) Procjene vrijednosti biznisa (iii) Vođenje projekata i
savjetovanje u postupku djelomične ili potpune prodaje kompanije (iv) Provedbe due diligencea,
savjetovanje i vođenje projekta akvizicije ciljnog društva (v) Pribavljanje kapitala za ekspanziju
poslovanja (vi) Provedbe financijskog restrukturiranja
GRUBISIC & Partners
M&A - Capital raising - Valuation - Due diligence - Financial advisory
1
Sadržaj
KORPORATIVNE FINANCIJE
GRUBIŠIĆ & Partneri – spektar pružanih usluga
3
Članstvo u M&A Worldwideu
4
Financijska analiza i valuacija
5
Prodaja ili dokapitalizacija kompanije
11
Akvizicija i due diligence ciljnog društva
18
Financijsko restrukturiranje
23
Partneri u tvrtci i odabrani klijenti
25
Kontakti
28
www.grubisic-partneri.net
2
Fokus naših aktivnosti je područje korporativnih
financija
1
Stručnjaci za
korporativne
financije
Prodaja biznisa
Vođenje procesa i financijsko
savjetovanje pri prodaji biznisa što
uključuje:
Strukturiranje transakcije
Izrada transakcije dokumentacije
za investitore (teaser, informacijski
memorandum)
Procjenu vrijednosti biznisa
(valuacija)
Pronalazak investitora
Analiza dobivenih neobvezujućih
ponuda
Organizaciju provedbe due
diligencea
Savjetovanje u pregovorima
4
Procjena vrijednosti biznisa
Neki od razloga za izradu valuacije
biznisa mogu biti priprema za
dokapitalizaciju ili prodaju, izlazak
partnera iz tvrtke, davanje dionica u
zalog, itd.
Osnovna metoda valuacije je
diskontirani novčani tok (DCF) u
sklopu koje se radi detaljna projekcija
RDG-a, bilance i novčanog toka
Metode koje služe za kontrolu
rezultata dobivenih DCF metodom su
metoda trgovinskih multiplikatora i
metoda transakcijskih multiplikatora
2
Akvizicija biznisa
Vođenje procesa i financijsko
savjetovanje pri akviziciji biznisa što
uključuje:
Identifikacija odgovarajućih tvrtki
za preuzimanje (Targeti)
Analiza Targeta i izrada inicijalne
valuacije
Strukturiranje i izrada
neobvezujuće ponude
Provedba due diligencea
Koordinacija rada pravnih i
poreznih savjetnika uključenih u
transakciju
Izrada finalne valuacije
Savjetovanje u pregovorima
5
Financijski i porezni due diligence
Detaljna analiza prihoda i troškova
Detaljna analiza imovine (potraživanja,
zalihe, dugoročna materijalna i
nematerijalna imovina)
Detaljna analiza obveza (dobavljači,
država, kreditori, ostale obveze)
Utvrđivanje stvarnih profitnih marži
po proizvodima i uslugama,
sezonalnost, anomalije i normalizacija
operativne dobiti
Struktura novčanog toka
Usklađenost računovodstvenih politika
i procedura s MSFI
Utvrđivanje poreznih rizika
www.grubisic-partneri.net
KORPORATIVNE FINANCIJE
3
Pribavljanje kapitala
Pribavljanje vlasničkog ili dužničkog
kapitala u svrhu daljnje ekspanzije ili
restrukturiranja. Indikativni poredak
izvora kapitala od jeftinijeg prema
skupljem:
Obveznice
Kolateralizirani krediti
Neosigurani krediti
Subordinirani dug
Dug konvertibilan u vlasničke
udjele
Povlaštene dionice
Redovne dionice
6
Financijsko restrukturiranje
Izrada detaljnog financijskog modela i
projekcija u različitim scenarijima
nastavka poslovanja
Identifikacija područja i mjera za
optimizaciju operativnih troškova,
načina tretiranja neoperativne
imovine i drugih mjera potrebnih za
stabilizaciju novčanog toka
Prezentacija plana financijskog
restrukturiranja kreditorima i
pregovaranje uvjeta reprograma i
refinanciranja kreditnih obveza
Pronalazak investitora za
dokapitalizaciju i/li refinanciranje
postojećih kreditora
3
Članstvo u M&A Worldwideu
KORPORATIVNE FINANCIJE
Države s tvrtkama članicama
Članstvo u M&A Worldwide
– 45 članica širom svijeta
GRUBIŠIĆ & Partneri su u studenom 2012.
primljeni u puno članstvo jedne od 4 vodeće
svjetske asocijacije tvrtki specijaliziranih za
transakcije spajanja i preuzimanja – M&A
Worldwide.
M&A Wordwide je udruženje 45 tvrtki iz gotovo
istog broja zemalja koje međusobnom suradnjom
omogućavaju bolju iskoristivost znanja i kontakata
pojedine članice udruženja u svojoj matičnoj
državi.
Članstvo u M&A Worldwideu za GRUBIŠIĆ &
Partnere i naše klijente donosi sljedeće koristi:
• Lakša identifikacija i pristup relevantnim
strateškim investitorima
• Korištenje globalnog networka uz snažno
lokalno prisustvo daje snažne sinergijske
efekte
• Jedinstvena ekspertiza i višegodišnje iskustvo
svih partnera tvrtki članica koji su potekli iz
investicijskih banaka i BiG 4 firmi jamči da
gotovo nema tipa transakcije ili industrije u
kojoj članice nemaju iskustva
• Involviranost seniora (partnera tvrtki članica) u
svakom dijelu transakcijskog procesa
M&A Worldwide je realizirao gotovo 300 transakcija u
2012. i 2013. ukupne vrijednosti 2,2 mlrd EUR
www.grubisic-partneri.net
4
KORPORATIVNE FINANCIJE
Primjer usluga u sklopu izrade financijske analize i
procjene vrijednosti biznisa
www.grubisic-partneri.net
5
Financijska analiza i procjena vrijednosti biznisa
Analiza na korporativnoj razini odnosno na razini profitnog ili
troškovnog centra (1/2)
Aktivnost i likvidnost
Profitabilnost
Prinos na investirani
kapital
KORPORATIVNE FINANCIJE
Pokazatelji aktivnosti (obrtaj imovine, dane vezivanja zaliha, dane naplate potraživanja, dane plaćanja operativnih
obveza). Uz navedeno, posebna pažnja će se posvetiti danima naplate od pojedinih kupaca u usporedbi sa
profitabilnošću kupca, sezonalnosti potraživanja, stupnju njihove naplativosti i strukturi po ročnosti. Kod zaliha će se
promatrati obrtaj na razini pojedine kategorije proizvoda, odnos između profitabilnosti kategorije proizvoda i obrtaja
zaliha istih proizvoda, dok će se kod dobavljača analizirati odnos između volumena nabave od pojedinih dobavljača,
financijskih uvjeta pod kojima se vrši nabava i prosječnog razdoblja naplate.
Pokazatelji likvidnosti (tekući omjer, ubrzana likvidnost, gotovinski omjer).
Pokazatelji profitabilnosti do razine bruto dobiti (bruto profitna marža). Posebna pažnja će se posvetiti strukturi
prihoda i troškova prodanih proizvoda vezanih uz kategoriju proizvoda, pojedinog kupca ili grupu kupaca, kanale prodaje
i/li geografsko područje, kao i trendovi u bruto profitnoj marži na razini svakog promatranog segmenta. Nadalje, detaljno
će se analizirati doprinos svake kategorije proizvoda ukupnoj bruto dobiti.
Pokazatelji profitabilnosti do razine EBITDA (EBITDA marža). Analizirati će se struktura fiksnih operativnih troškova
(OPEX) i napraviti njihova logična kategorizacija kako bi se razumjelo utjecaj svake pojedine kategorije na EBITDA-u.
Normalizacija bruto dobiti i EBITDA-e i pripadajućih marži. Analizom operativnih troškova će se utvrditi iznos tih
troškova koji po svojoj prirodi treba reklasificirati u troškove prodanih proizvoda kako bi se dobilo točniju kalkulaciju
bruto dobiti odnosno marže. Nadalje, analizirati će se postojanje eventualnih jednokratnih prihoda i troškova kako bi se
utvrdio njihov utjecaj na EBITDA-u i EBITDA maržu, te naposljetku utjecaj ostalih operativnih prihoda (dakle onih koji nisu
prihodi od prodaje) na povijesnu EBITDA-u (npr. utjecaj prodaje imovine, prihoda od najmova, otpuštenih rezervacija,
itd.).
Pokazatelja profitabilnosti ispod razine EBITDA (EBIT i neto profitna marža). Analizirati će se konzistentnost politike
amortizacije i struktura troškova financiranja kako bi se dobilo čistu operativnu zaradu i neto dobit.
Du Pont analiza. Pokazatelje profitabilnosti korištenih sredstava mjereno prinosom na imovinu (ROA), prinosom na
vlasnički kapital (ROE) i prinosom na ukupni investirani kapital (ROIC). Svaki od navedenih pokazatelja će biti raščlanjen
na ključne komponente kako bi se identificiralo koliki je utjecaj svake od komponenti na iznos pojedinog pokazatelja
(npr. ROE će biti promatran kao umnožak obrtaj imovine x neto profitna marža x multiplikator vlasničkog kapitala).
Navedenim pristupom će se bolje razumjeti gdje su eventualna područja za poboljšanje pojedinog indikatora.
www.grubisic-partneri.net
6
Financijska analiza i procjena vrijednosti biznisa
Analiza na korporativnoj razini odnosno na razini profitnog ili
troškovnog centra (1/2)
Operativna i
financijska poluga
Neto obrtni kapital
Dugotrajna imovina i
CAPEX
Novčani tok
KORPORATIVNE FINANCIJE
Pokazatelji zaduženosti (struktura kapitala, kretanje neto duga, omjer odabranih pokazatelja zarade i duga, omjer duga i
novčanog toka, pokriće fiksnih troškova financiranja).
Operativna i financijska poluga. Izračunati će se (i) stupanj operativne poluge koji mjeri postotnu promjenu u
operativnoj zaradi u slučaju promjene prihoda za 1% (testira se utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativnu
profitabilnost), te (ii) stupanj financijske poluge koji mjeri postotnu promjenu u neto profitu u slučaju promjene
operativne zarade za 1% (testira se utjecaj fiksnih troškova financiranja na neto profit.
Neto obrtni kapital. Poseban naglasak će se staviti na analizu operativnog i gotovinskog ciklusa u danima, te koliko su
promjene u neto obrtnom kapitalu doprinosile operativnom novčanom toku. Nadalje, kvantificirati će se koliko bi
eventualne promjene u danima naplate, vezivanju zaliha i danima plaćanja operativnih obveza imale utjecaja na poziciju
neto obrtnog kapitala.
Struktura dugotrajne imovine i kapitalna ulaganja (CAPEX). Analizirati će struktura i stupanj iskoristivosti dugotrajne
imovine, povijesni CAPEX i potrebe za za dodatnim CAPEX-om u budućnosti.
Identifikacija neoperativne imovine. Intencija je utvrditi u kojoj mjeri imovina doprinosi generiranju operativnog
novčanog toka kako bi se identificiralo koji je udjel neoperativne imovine u ukupnoj imovini, te može li ju se eventualno
prodati ili staviti u funkciju.
Struktura novčanog toka (operativni, investicijski, financijski, slobodni novčan tok). Naglasak će biti na identifikaciji i
razumijevanju strukture operativnog novčanog toka kako bi se utvrdilo koliki dio operativnog novčanog toka dolazi iz
bazične operativne profitabilnosti (EBITDA – porez na dobit) u usporedbi s promjenama u neto obrtnom kapitalu.
Nadalje, kod slobodnog novčanog toka fokus će biti na analizi njegove dostatnosti za servisiranje kamata, glavnica i
eventualnu isplatu dividendi.
www.grubisic-partneri.net
7
Financijska analiza i procjena vrijednosti biznisa
Izrada detaljnih financijskih projekcija (1/2)
Projekcije prihoda i
EBITDA-e
Projekcija neto
obrtnog kapitala
Projekcija dugoročne
imovine
Projekcija duga i
troškova kamata
KORPORATIVNE FINANCIJE
Projekcije bruto dobiti za sve kategorije proizvoda (količine, prosječne cijene, bruto profitna marža) uz dokumetiranje i
objašnjenje svih bitnih pretpostavki. Projekcije bruto dobiti će biti napravljene na način da se projicirani brojevi mogu
lako uspoređivati s povijesnim pokazateljima.
Projekcije operativnih troškova po svim profitnim i troškovnim centrima po glavnim kategorijama OPEX-a.
Projekcije potraživanja od kupaca na temelju pretpostavljenih dana naplate potraživanja, projekcije zaliha na temelju
pretpostavljnih dana vezivanja zaliha, te projekcije ostale kratkoročne imovine (izuzev gotovine) na temelju
pretpostavke o njenom udjelu u prihodima ili druge adekvatne metodologije.
Projekcije obveza prema dobavljačima na temelju pretpostavljenog dana plaćanja obveza prema dobavljačima, te
projekcije ostalih kratkoročnih obveza (izuzev kratkoročnog duga) na temelju pretpostavke o njihova udjela u ukupnim
troškovima ili druge adekvatne metodologije.
Projekcije kapitalnih ulaganja po glavnim segmentima (zemljišta, zgrade, strojevi, transportna sredstva, software,
akvizicija drugih tvrtki, itd.) na temelju pretpostavki vezanih uz potrebu zamjene dotrajale imovine novom imovinom i/li
potrebe za dodatnim ulaganjima kako bi se podržalo planirane projekcije prihoda.
Projekcija prihoda od dezinvestiranja (prodaja dijela poslovanja, prodaja neoperativne imovine i sl.).
Projekcija tekuće (i akumulirane) amortizacije na temelju zakonski propisanih stopa amortizacije za pojedinu vrstu
dugotrajne imovine.
Projekcije dugoročnog duga na temelju postojećeg otplatnog plana glavnice i/li pretpostavki vezanih uz nove uvjete
zaduženja na postojeći dugoročni dug (refinanciranje, reprogram ili sl.) i/li pretvaranja kratkoročnog duga u drugoročni
dug i/li pretpostavki vezanih uz pribavljanje dodatnog duga za financiranje poslovanja.
Projekcije kratkoročnog duga na temelju postojećeg otplatnog plana glavnice i/li pretpostavki vezanih uz nove uvjete
zaduženja na postojeći kratkoročni dug kroz refinanciranje i/li pretvaranja kratkoročnog duga u drugoročni dug i/li
pretpostavki vezanih uz pribavljanje dodatnog kratkoročnog duga za financiranje neto obrtnog kapitala.
Projekcija troškova kamata na temelju postojećeg otplatnog plana kamata prilagođenog za planirane promjene uvjeta
financiranja proizašlih iz restrukturiranja postojećih dugova i/li pribavljanja dodatnog duga.
www.grubisic-partneri.net
8
Financijska analiza i procjena vrijednosti biznisa
Izrada detaljnih financijskih projekcija (2/2)
Projekcija ostalih
dugoročnih obveza i
vlasničkog kapitala
Analiza osjetljivosti i
scenarija
Utvrđivanje potrebe
za eksternim izvorom
financiranja
KORPORATIVNE FINANCIJE
Projekcije ostalih dugoročnih obveza na temelju pretpostavki vezanih uz njihov udjel u ukupnim troškovima i/li kao
odnos spram ukupnih izvora financiranja i/li primjenom druge adekvatne metodologije.
Projekcije vlasničkog kapitala na temelju pretpostavki vezanih uz reinvestiranje dobiti i isplatu dividende te planiranih
dokapitalizacija.
Provedba analize osjetljivosti što podrazumijeva identifikaciju ključnih varijabli u RDG-u i bilanci te pokretača njihovih
vrijednosti s kvantificiranim efektima na projicirana financijska izvješća, s posebnim naglaskom na projicirani slobodni
novčani tok.
Provedba analize scenarija što podrazumijeva identifikaciju optimističnog, realnog i pesimističnog scenarija s
kvantificiranim efektima na projicirani novčani tok i sposobnost kompanije da iz operativnog poslovanja servisira
postojeće dugove.
Utvrđivanje pod kojim scenarijem će postojati potreba, u kojem iznosu i u kojem vremenskom periodu za dodatnim
vanjskim izvorima financiranja (dužnički ili vlasnički kapital).
www.grubisic-partneri.net
9
Financijska analiza i procjena vrijednosti biznisa
Procjena vrijednosti biznisa i vlasničkog kapitala uključujući evaluaciju
strateških opcija
Financijski model
Valuacija biznisa
Evaluacija strateških
opcija s
menadžmentom
KORPORATIVNE FINANCIJE
Izrada detaljnog financijskog modela koristeći ranije navedene elemente, u sklopu kojeg će posljedično biti projekcija
računa dobiti i gubitka, bilance te operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka. Istovjetni sadržaj
svih izvješća će se koristiti kod prikaza povijesnih i projiciranih stavki radi usporedivosti.
Utvrđivanje adekvatne diskontne stope (ponderiranog prosječnog troška vlasničkog i dužničkog kapitala).
Utvrđivanje adekvatne dugoročne ciljane strukture kapitala (udjel duga vs udjel vlasničkog kapitala).
Izračun terminalne vrijednosti upotrebom metode (i) EBITDA multiplikatora, (ii) Gordonovog modela stalnog rasta, te
(iii) perpetuiteta.
Analiza osjetljivosti procijenjene vrijednosti na promjene u diskontnoj stopi i terminalnoj vrijednosti.
Konačni rezultat valuacije metodom diskontiranog slobodnog novčanog toka.
Proširenje postojećeg portfelja usluga u sklopu postojeće organizacije ili njihovo izdvajanje (u pravnom, organizacijskom,
vlasničkom ili nekom drugom smislu)
Odabir načina financiranja daljeg rasta (dug vs vlasnički kapital)
Djelomična i/li potpuna prodaja udjela strateškom ili financijskom ulagaču
Tretman neoperativne imovine
Ostali strateški aspekti proizašli iz financijske analize
www.grubisic-partneri.net
10
KORPORATIVNE FINANCIJE
Primjer usluga u sklopu vođenja projekta prodaje
kompanije ili dokapitalizacije od strane strateškog ili
financijskog investitora
www.grubisic-partneri.net
11
Prodaja ili dokapitalizacija kompanije
Priprema transakcije, izrada informacijskog memoranduma i liste
potencijalnih investitora
Priprema Transakcije
i izrada inicijalne
transakcijske
dokumentacije
KORPORATIVNE FINANCIJE
Kreiranje optimalne strukture Transakcije
Izrada liste potencijalnih investitora
Izrada inicijalne transakcijske dokumentacije
Teaser (dokument s inicijalnim informacijama o predmetu Transakcije)
Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka
Informacijski memorandum je dokument s detaljnim podacima o predmetu Transakcije koji između ostalog uključuje:
Pregled tržišta (veličina, trendovi, potencijal rasta), tržišni udjeli, opis konkurenata, barijere za ulazak na tržište
novih konkurenata, itd.
Izrada informacijskog
memoranduma
Pregled proizvoda i usluga, proizvodne lokacije i kapaciteti, prodajni i distributivni kanali, struktura kupaca, itd.
Menadžment i SWOT analiza (snage, slabosti, prilike, opasnosti)
Povijesna financijska izvješća, analizu prihoda, troškova, imovine i obveza
Poslovni plan i financijske projekcije
Ostali podaci, informacije i analize relevantni za Transakciju
Pristup i
komunikacija s
potencijalnim
investitorima
Uspostavljanje početnog kontakta s investitorima
Potpisivanje ugovora o povjerljivosti i slanje teasera investitorima
Zaprimanje povratnih informacija i zahtjeva investitora za detaljnim podacima (informacijskim memorandumom)
Distribuiranje informacijskog memoranduma zainteresiranim investitorima
Održavanje stalne komunikacije s investitorima i odgovaranje na upite
www.grubisic-partneri.net
12
Prodaja ili dokapitalizacija kompanije
Pregovaranje osnovih elemenata i uvjeta transakcije te priprema za
provedbu due diligencea
Savjetovanje kod
dogovaranja uvjeta
neobvezujućih
ponuda
Priprema i provedba
due diligencea
KORPORATIVNE FINANCIJE
Neobvezujuće ponude dolaze u obliku Memoranduma o razumijevanju, Pisma namjere ili najčešće Term Sheeta, a prije
početka due diligencea, što ovisno o vrsti investitora i tipu transakcije najšćešće uključuje:
Strukturu transakcije
Period ekskluziviteta u pregovorima i provođenju due diligencea
Raspon valuacije i pretpostavke na temelju kojih se utvrđuje
Trajanje procesa i način podjele troškova
Struktura, dinamika i način plaćanja (gotovina, udjeli, earnout tj. zadržani dio dogovorene cijene, varijable za
utvrđivanje earnouta, itd.)
Uvjeti za dodatno financiranje (dokapitalizaciju) u razdobljima nakon ulaska investitora
Prava kupca i prodavatelja u slučaju prodaje udjela od strane jednog od njih (npr. drag-along pravo, tag-along
pravo, itd.)
Lock-up period (eventualna zabrana prodaje udjela tijekom određenog perioda)
Osnove tj. okvir dioničarskog ugovora
Zastupljenost kupca i prodavatelja u menadžmentu i nadzornom odboru
Strategiju izlaska kupca i/li prodavatelja iz vlasništva (izlasak na burzu, prodaja strateškom kupcu ili financijskom
investitoru, vremenski period, itd.)
Ostale elemente neobvezujuće ponude koji su bitni za provođenje konkretne transakcije
Organizacija i koordinacija provedbe due diligence-a od strane investitora što uključuje:
Prikupljanje dokumentacije za due diligence
Organizacija data room-a odnosno ˝sobe s podacima˝ u kojoj će se potencijalnom kupcu u sklopu due diligence-a
na uvid staviti relevantna pravna, tehnička, komercijalna i financijska dokumentacija
Koordiniranje i nadgledanje procesa due diligence-a
Pripremanje materijala i menadžmenta za sastanke sa zainteresiranim investitorima u sklopu due diligence-a
Odgovoranje na dodatna pitanja i distribucija dodatnih dokumenata zainteresiranim investitorima po završetku
due diligence-a
www.grubisic-partneri.net
Prodaja ili dokapitalizacija kompanije
Jamstva i garancije, tretman stavki proizašlih iz due diligencea,
konačna valuacija, kupoprodajni i dioničarski ugovor
Savjetovanje u
finalnim
pregovorima
KORPORATIVNE FINANCIJE
Savjetovanje u finalnim pregovorima najčešće uključuje:
Tekst kupoprodajnog ili sličnog ugovora
Representations and warranties (jamstva i garancije u slučaju ostvarenja rizičnih događaja)
Tretman pojedinih stavki proizašlih iz due diligencea
Dogovoranje konačne valuacije i earnouta
Ugovori s menadžmentom ukoliko se radi o vlasnicima koji ostaju u vlasničkoj strukturi
Ostali elementi bitni za zaključenje Transakcije
www.grubisic-partneri.net
14
Prodaja ili dokapitalizacija kompanije
KORPORATIVNE FINANCIJE
Indikativni vremenski tijek transakcije
Tjedan
1-2
tjedan
Priprema transakcijskog procesa
Prikupljanje podataka za
informacijski memorandum.
Izrada liste strateških
investitora¸.
Izrada finacijskog modela s
povijesnim financijskim
podacima.
Izrada teasera (dokument s
osnovnim informacijama o
predmetu transakcije).
Kreiranje optimalne strukture
transakcije.
3-4
tjedan
5-6
tjedan
7-8
tjedan
Valuacija i informacijski
memorandum
Planiranje RDG-a i bilance s
klijentom i dovršetak
financijskog modela s
projekcijama novčanog toka.
Valuacija predmeta transakcije
metodom diskontiranog
slobodnog novčanog toka (Free
Cash Flow model).
Izrada informacijskog
memoranduma (dokument s
detaljnim podacima o
predmetu transakcije koji
između ostalog uključuje opis
transakcijskog procesa; pregled
proizvoda i usluga; analizu
tržišta i konkurencije;
menadžment; SWOT analizu;
povijesna financijska izvješća;
analizu prihoda, troškova,
marži, imovine i obveza,
financijskih i operativnih
indikatora; poslovni plan s
elaboriranim pretpostavkama
na temelju kojih se plan bazira,
financijske projekcije, itd.).
9-10
tjedan
11-12
tjedan
Pristupanje investitorima
Uspostavljanje početnog
kontakta s investitorima (slanje
teasera).
Zaprimanje povratnih
informacija i zahtjeva
investitora za detaljnim
podacima (informacijskim
memorandumom).
Distribuiranje informacijskog
memoranduma
zainteresiranim investitorima.
Održavanje stalne
komunikacije s investitorima i
odgovaranje na upite.
13-14
tjedan
15-16
tjedan
17-18
tjedan
Dogovaranje osnovnih
elemenata transakcije
Struktura transakcije.
Period eksluziviteta u
pregovorima i provođenju due
diligencea.
Raspon valuacije i
pretpostavke na temelju kojih
se utvrđuje.
Trajanje procesa i način
podjele troškova.
Struktura, dinamika i način
plaćanja.
Uvjeti za dodatno financiranje
(dokapitalizaciju) u razdobljima
nakon ulaska investitora.
Drag-along pravo i tag-along
prava.
Lock-up period.
Osnove tj. okvir dioničarskog
ugovora.
Zastupljenost kupca i
prodavatelja u menadžmentu i
nadzornom odboru.
Strategiju izlaska kupca i/li
prodavatelja iz vlasništva.
Ostali elementi neobvezujuće
ponude (term sheeta) koji su
bitni za provođenje konkretne
transakcije.
www.grubisic-partneri.net
19-20
tjedan
21-22
tjedan
Priprema i provedba due
diligencea
23-24
tjedan
Završni pregovori i zatvaranje
transakcije
Prikupljanje dokumentacije za
due diligence.
Tekst kupoprodajnog ili sličnog
ugovora.
Organizacija data room-a
odnosno ˝sobe s podacima˝ u
kojoj će se potencijalnom
kupcu u sklopu due diligence-a
na uvid staviti relevantna
pravna, tehnička, komercijalna
i financijska dokumentacija.
Jamstva i garancije u slučaju
ostvarenja rizičnih događaja
(Representations and
warranties ).
Koordiniranje i nadgledanje
procesa due diligence-a.
Pripremanje materijala i
menadžmenta za sastanke sa
zainteresiranim investitorima u
sklopu due diligence-a.
Odgovoranje na dodatna
pitanja i distribucija dodatnih
dokumenata zainteresiranim
investitorima po završetku due
diligence-a.
Kreiranje rješenja i načina
tretmana stavki proizašlih iz
due diligencea.
Izrada radnih verzija
transakcijske dokumentacije
(kupoprodajni ugovor,
dioničarski ugovor, itd.).
Tretman pojedinih stavki
proizašlih iz due diligencea.
Dogovoranje konačne valuacije
i earnouta.
Ugovori s menadžmentom
ukoliko se radi o vlasnicima koji
ostaju u vlasničkoj strukturi.
Dogovor oko finalnih
preduvjeta za zaključenje
transakcije.
Potpis transakcijske
dokumentacije.
Zaključenje transakcije (isplata
postojećih vlasnika i/li
dokapitalizacija) po ispunjenju
finalnih preduvjeta za
zaključenje transakcije.
15
KORPORATIVNE FINANCIJE
Primjer usluga kod vođenja projekta i savjetovanja u
procesu akvizicije ciljnog društva
www.grubisic-partneri.net
16
Akvizicija ciljnog društva
Izrada term sheeta i savjetovanje u pregovorima osnovnih uvjeta za
provedbu akvizicije ciljnog društva tj. Targeta
Izrada dokumenta s
osnovnim
elementima
Transakcije (Term
sheet)
Savjetovanje u
pregovorima Term
sheeta
KORPORATIVNE FINANCIJE
Kreiranje inicijalne strukture transakcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na preuzimanje (dijela) imovine Targeta,
preuzimanje vlasništva nad udjelima Targeta, izdvajanje poslovne cjeline Targeta itd.
Period eksluziviteta za Kupca u vođenju pregovora.
Raspon valuacije i pretpostavljeni vlasnički udjeli nakon završetka Transakcije.
Stavke interkompanijskih pozajmica i neto obrtnog kapitala u trenutku preuzimanja.
Zadržani dio kupoprodajne cijene (earnout) i varijable za određivanje isplate zadržanog dijela cijene.
Poslovanje s povezanim društvima Targeta kao kupcima ili dobavljačima Targeta nakon preuzimanja od strane Kupca.
Raspolaganje udjelima nakon preuzimanja (lock-up period ili slično).
Pravo prvokupa Kupca i Prodavatelja.
Drag-along i Tag-along prava (prava Kupca i Prodavatelja u slučaju prodaje udjela od strane jednog od njih).
Uvjeti za provedbu due diligencea.
Tretman postojećeg menadžmenta.
Klauzule o međusobnom (ne)natjecanju (non-compete odredbe).
Call opcija (opcija kupnje od strane) Prodavatelja ili Kupca.
Put opcija (opcija prodaje od strane) Prodavatelja ili Kupca.
Tretman neoperativne imovine i netemeljnog poslovanja.
Jamstva i garancije Prodavatelja.
Dodatno financiranje u razdobljima nakon završetka Transakcije.
Zastupljenost kupca i prodavatelja u menadžmentu i nadzornom odboru.
Plan preuzimanja udjela od manjinskih dioničara.
Ostali elementi Transakcije ovisno o specifičnostima bitnim za poslovanje Targeta, te uvažavajući postojeću poziciju
Prodavatelja i Kupca.
Komunikacija s Prodavateljem i njegovim savjetnicima te nadopuna i pojašnjavanje svih stavki predloženog Term sheeta.
Savjetovanje u pregovorima svake pojedine stavke Term sheeta s objašnjem mogućih utjecaja na poziciju Kupca.
Kreiranje optimalnog paketa tj. najbolje kombinacije svih elemenata Term sheeta koji će u najboljoj mjeri štiti interese
Kupca, istovremeno adresirajući interese Prodavatelja na način da se transakcijski proces dovede u narednu fazu (due
diligence).
www.grubisic-partneri.net
17
Akvizicija ciljnog društva
Priprema due diligencea i izrada konačne valuacije ciljnog društva
Priprema due
diligencea
Due diligence slijedi po
potpisu Term sheeta.
Provedba due
diligencea
Podrobniji opis aktivnosti u
sklopu financijske, porezne
i pravne analize poslovanja
Targeta je na narednim
slajdovima.
Utvrđivanje konačne
valuacije Targeta
KORPORATIVNE FINANCIJE
Sastavljanje liste potrebnih dokumenata koji se odnose na financijske, porezne, pravne, komercijalne i tehničke aspekte
poslovanja Targeta.
Organizacija adekvatnog pristupa sobi s podacima (data roomu).
Dogovoranje opsega usluga i angažiranje poreznih i pravnih savjetnika u svim državama u kojima Target odvija svoje
poslovanje mimo Hrvatske (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija) te koordiniranje njihova rada (Grubišić & Partneri u
potpunosti odgovara za postupanje svih angažiranih trećih strana).
Provedba financijske analize poslovanja.
Provedba porezne analize poslovanja.
Provedba pravne analize poslovanja.
Komunikacija materijalnih aspekata i rezultata due diligencea tijekom provedbe due diligencea kao svojevrsni ˝rani
signal˝ evenutalnih problematičnih stavki.
Koordinacija rada svih uključenih strana na due diligenceu od strane Kupca.
Izrada liste ključnih identificiranih rizika u sklopu due diligencea.
Izrada prijedloga i načina tretmana problematičnih stavki proizašlih iz due diligencea i njihova prezentacija Prodavatelju
po odobrenju Kupca.
Projekcija računa dobiti i gubitka Targeta.
Projekcija bilance Targeta.
Projekcija operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka Targeta.
Valuacija Targeta.
Uzimajući u obzir rezultate
due diligencea.
www.grubisic-partneri.net
18
Akvizicija ciljnog društva
Provedba financijskog due diligencea
Financijska analiza
poslovanja Targeta
KORPORATIVNE FINANCIJE
U sklopu financijske analize napraviti će se strukturirani prikaz trendova, interpretacija vrijednosti i implikacije
povijesnih rezultata s naglaskom na:
Obrtaj imovine, dane vezivanja zaliha, dane naplate potraživanja i dane plaćanja operativnih obveza.
Tekući omjer i ubrzanu likvidnost.
Strukturu prihoda i troškova prodanih proizvoda vezanih uz kategoriju proizvoda, pojedinog kupca ili
grupu kupaca, kanale prodaje i/li geografsko područje, kao i trendovi u bruto profitnoj marži na razini
svakog promatranog segmenta.
Strukturu fiksnih operativnih troškova (OPEX), njihova logična kategorizacija kako bi se razumjelo utjecaj
svake pojedine kategorije na EBITDA-u.
Normalizaciju EBITDA-e analizirajući eventualne jednokratne prihode i troškove kako bi se utvrdio njihov
utjecaj na EBITDA-u i EBITDA maržu, te naposljetku utjecaj ostalih operativnih prihoda (dakle onih koji nisu
prihodi od prodaje) na povijesnu EBITDA-u (npr. utjecaj prodaje imovine, prihoda od najmova, itd.).
Strukturu kapitala, kretanje neto duga, omjer odabranih pokazatelja zarade i duga, omjer duga i novčanog
toka i pokriće fiksnih troškova financiranja.
Analizu operativnog i gotovinskog ciklusa u danima, te koliko su promjene u neto obrtnom kapitalu
doprinosile operativnom novčanom toku.
Analizu strukture i stupanj iskoristivosti dugotrajne imovine, povijesni CAPEX i potrebe za za dodatnim
CAPEX-om u budućnosti.
Identifikaciju neoperativne imovine, te može li ju se eventualno prodati ili staviti u funkciju.
Analizu strukture operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka.
Usklađenost korištenih računovodstvenih politika s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
˝Kvalitetu ˝računovdstva.
Utjecaj interkompanijskih transakcija na poslovanje i utjecaj njihove eventualne eliminacije na buduće
poslovanje.
www.grubisic-partneri.net
19
Akvizicija ciljnog društva
Provedba poreznog due diligencea
Porezna analiza
poslovanja Targeta
KORPORATIVNE FINANCIJE
Porez na dobit:
Pregled i analiza poreznih prijava te konta troškova s naglaskomna porezno nepriznate troškove.
Pregled i analiza korištenihporeznih olakšica te poreznih ušteda koje proizlaze iz korištenja istih.
Analiza transakcija s povezanim društvima i potencijalnih rizika koji proizlaze iz toga.
Pregled naknada plaćenih inozemnim primateljima te analiza obračuna poreza po odbitku na isplaćene
naknade uključujući provedbu procedura za preferencijalni porezni tretman prema ugovorima o
izbjegavanju dvostrukogoporezivanja.
Izračun potencijalnih rizika i obveza poreza na dobit.
PDV:
Pregled godišnjih i mjesečnih prijava PDV-a te poreznih knjiga i analitičkih konto kartica na kojima su
iskazane obveze za PDV i potraživanja za pretporez.
Pregled uzorka ulaznih računa s obzirom na formalnu ispravnosti pravo na priznavanje pretporeza.
Pregled uzorka izlaznih računa s obzirom na ispravno utvrđivanje osnovice za PDV.
Izračun potencijalnih rizika i obveza PDV-a.
Porez na dohodak i doprinosi:
Usporedba mjesečnih ID obrazaca s knjiženjima na kontima obveza i troškova plaća.
Kontrola obračuna dohotka od nesamostalnog rada te analiza poreznog tretmana dohotka u naravi.
Pregled naknada odobrenih zaposlenicima (npr. božićnica, regres za godišnji odmor, prijevoz s posla i na
posao i sl.).
Analiza plaćenih naknada prema ugovorima o djelu i autorskim ugovorima.
Izračun potencijalnih rizika i obveza poreza na dohodak.
Ostala porezna pitanja:
Pregled provedenih poreznih nadzora te analiza utvrđenih obveza kao rezultata tih nadzora.
Analiza situacija koje nisu jasno određene poreznim zakonima te potencijalnih rizika koji bi mogli nastati u
slučaju poreznog nadzora.
www.grubisic-partneri.net
20
Akvizicija ciljnog društva
KORPORATIVNE FINANCIJE
Provedba pravnog due diligencea
Pravna analiza
poslovanja Targeta
Statusna pitanja:
Ustrojstvoi osnivanje
Valjani unos nekretnina i opremeu u društvo
Odluke Glavne Skupštine, NO i Uprave
Imovina:
Posjed i vlasništvo nad nekretninamai pripadajući tereti
Urbanističko-građevinska pitanja (lokacijske,građevne i uporabne dozvole)
Koncesijei suglasnosti
Vlasništvo i posjed nad pokretninama i pravima
Sudski postupci:
Statusi i vjerojatni ishodi
Materijalni ugovori i pravni odnosi:
Zakupi
Osiguranje
Zajmovi i krediti
Ugovori s dobavljačima i kupcima
Ugovori o uslugama i djelu
Ostali materijalni ugovori
Radno pravna pitanja:
Ugovori o radu i menadžerski ugovori
Pravilnik o radu
Kolektivni ugovori
Ostala pravna pitanja:
Intelektualno vlasništvo, brend, tržišno natjecanje, subvencije, industrijsko vlasništvo itd.
www.grubisic-partneri.net
21
Akvizicija ciljnog društva
Strukturiranje, pregovaranje sadržaja transakcijske dokumentacije i
kontrola ispunjavanja finalnih preduvjeta za izvršenje transakcije
KORPORATIVNE FINANCIJE
Izrada konačne
strukture Transakcije
i Transakcijske
dokumentacije
Savjetovanje u
pregovorima uvjeta
iz Transakcijske
dokumentacije
Savjetovanje u pregovorima oko svih financijsko-pravnih aspekata kupoprodajnog ugovora.
Savjetovanje u financijsko-pravnim aspektima ugovora s ključnim zaposlenicima Targeta koji trebaju ostati na pozicijama
tijekom određenog perioda nakon akvizicije Targeta.
Savjetovanje u pregovoranju finalnih preduvjeta (Conditions Precedent ili skraćeno CP) koje Prodavatelj (ili Kupac) treba
ispuniti po potpisivanju Transakcije, a kao uvjet za završetak Transakcije (isplatu Prodavatelja od strane Kupca).
Organizacija
potpisivanja
Transakcije i
verifikacija izvršenja
CP-jeva
Priprema Transakcijske dokumentacije i organiziranje potpisivanja Transakcije kod javnog bilježnika.
Predaja relevantne dokumentacije nadležnim državnim tijelima.
Verifikacija ispunjenja finalnih preduvjeta od strane Prodavatelja potrebnih za završetak Transakcije (isplatu od strane
Kupca).
Utvrđivanje konačne strukture Transakcije na temelju provedenog due diligencea.
Izrada prijedloga kupoprodajnog ugovora (SPA).
Izrada prijedloga ugovora o prijenosu udjela u svrhu upisa u nadležni Trgovački sud.
Izrada prijedloga ugovora s menadžmentom.
Izrada prijedloga ugovora o poslovanju Targeta s povezanim društvima koja su bila kupci ili dobavljači Targeta prije
preuzimanja od strane Kupca.
Izrada pravne dokumentacije u svrhu tretiranja bitnih stavki proizašlih iz due diligencea i/li dijelova imovine (obveza) koja
imaju poseban tretman u sklopu provedbe Transakcije.
www.grubisic-partneri.net
22
KORPORATIVNE FINANCIJE
Primjer usluga u sklopu financijskog restrukturiranja
www.grubisic-partneri.net
23
Financijsko restrukturiranje
Detaljna financijska analiza, identifikacija i pomoć pri provedbi mjera
za poboljšanje novčanog toka te restrukturiranje kreditnih obveza
Izrada detaljne
financijske analize i
projekcija poslovanja
Identifikacija
područja za
poboljšanje
novčanog toka*
*ovisno o potrebama klijenta, GRUBIŠIĆ &
Partneri mogu za vrijeme provedbe mjera
obavljati funkciju privremenog direktora
financija
Restrukturiranje
postojećih
(kreditnih) obveza
KORPORATIVNE FINANCIJE
Aktivnost, likvidnost, operativna i financijska poluga, te prinos na investirani kapital
Profitabilnost na razini proizvoda
Povijesni neto obrtni kapital, dugotrajna imovina i CAPEX
Povijesni operativni, investicijski, financijski i slobodni novčani tok
Projekcije prihoda i EBITDA-e
Projekcije ulaganja u obrtni kapital i investicija u dugoročnu imovinu
Projekcije duga i kamata
Projekcija slobodnog novčanog toka i gotovinskog jaza (potrebe za eksternim izvorom financiranja)
Provedba analize osjetljivosti i analize scenarija
Utvrđivanje optimalnog portfelja proizvoda i usluga temeljem analize stvarne profitabilnosti i buduće perspektive
Identifikacija konkretnih područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova
Način tretiranja neoperativne imovine
Utvrđivanje konkretnih mjera za poboljšanje upravljanja neto obrtnim kapitalom
Pomoć u ispravnoj evaluaciji isplativosti postojećih prijedloga investicija u dugoročnu imovinu
Kreiranje liste konkretnih poteza i zaduženja na individualnoj razini i aktivna pomoć u njihovoj provedbi
Prezentiranje detaljnog plana financijskim institucijama s objašnjenjem bitnih pretpostavki i elaboriranjem interno
poduzetih mjera u svrhu optimizacije i prilagodbe novonastalim uvjetima na tržištu.
Razrada konkretnih prijedloga i zahtijeva financijskim institucijama i/li drugim vjerovnicima sa svrhom:
refinanciranja postojećih kredita / leasinga i/ili
promjene strukture duga u oblik koji je privatljiviji s aspekta ročnosti i/ili
prilagodbe kamatnih stopa i/ili
dobivanja grace perioda i/ili
ulaska u sale & lease back aranžman i/ili
zamjene postojećeg kreditora novim kreditorom i/ili pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava
Nadopuna ili modifikacija plana i financijskog modela u skladu sa zahtjevima kreditorima, a u svrhu provedbe
restrukturiranja postojećeg duga ili pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava.
www.grubisic-partneri.net
24
KORPORATIVNE FINANCIJE
Partneri u tvrtci i odabrani klijenti
www.grubisic-partneri.net
25
Partneri u tvrtci i voditelji projekata
KORPORATIVNE FINANCIJE
Ime i
prezime
Dr.sc. Andrej Grubišić
Edukacija
• Strateška financijska analiza za evaluaciju poslovanja – Harvard Business School, Cambridge, SAD, 2014.
• Doktorat iz poslovnog upravljanja iz područja financija – Business School Lausanne, Švicarska, 2007.
godina
• Magisterij iz financija – Webster University, St. Louis, SAD, 2003. godina
• Dodiplomski studij, smjer financije – Ekonomski fakultet Zagreb, 2001. godina
• Kandidat za polaganje 2. stupnja CFA programa
Iskustvo
Andrej je karijeru započeo 2002. u SAD-u na poslovima financijskog analitičara u kompaniji Sodexho Inc.
2003. godine dolazi u Hrvatski Telekom na poziciju asistenta u uredu člana Uprave za financije gdje je
zadužen za poslove riznice i korporativnih financija, nakon čega prelazi u odjel strategije gdje upravlja
procesom strateškog planiranja za sve članice T-HT grupe. 2007. godine postaje član uprave društva za
upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest čiji je suvlasnik do kraja 2008. kad prodaje svoj udjel i
prelazi na mjesto direktora korporativnih financija unutar Erste Grupe zadužen za hrvatsko tržište s
fokusom na projekte spajanja i preuzimanja, dokapitalizacije i financijska restrukturiranja. Početkom 2010.
osniva tvrku za financijsko savjetovanje – Grubišić & Partneri.
Ime i
prezime
Tomislav Žic, MBA
Edukacija
• Magisterij iz poslovnog upravljanja (MBA), smjer međunarodne financije — Fordham University, New
York, SAD
• Dodiplomski studij, smjer financije - Fordham University, New York, SAD
• Kandidat za polaganje 3. stupnja CFA programa
Iskustvo
Tomislav je dugogodišnje financijsko iskustvo stjecao od 1994. godine u New Yorku na poslovima
financijskog analitičara unutar investicijske banke Schroder & Co. 1998. godine postaje direktor investicija u
investicijskom (venture capital) fondu SEAF koji između ostalih ulaganja preuzima suvlasnički udjel u Iskon
Internetu u kojem Tomislav 1999. preuzima funkciju financijskog direktora. 2006. prelazi na mjesto
voditelja odjela analiza unutar brokerske kuće Ilirika vrijednosni papiri. Početkom 2011. postaje partner u u
društvu Grubišić & Partneri.
www.grubisic-partneri.net
26
Odabrani klijenti
KORPORATIVNE FINANCIJE
www.grubisic-partneri.net
27
KORPORATIVNE FINANCIJE
GRUBIŠIĆ i partneri d.o.o.
Zadarska 80
10000 Zagreb
Kontakt podaci
Andrej Grubišić, partner
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 120
Fax: 01 7987 125
Mob: 098 458 610
Email: [email protected]
Tomislav Žic, partner
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 121
Fax: 01 7987 125
Mob: 091 5857 433
Email: [email protected]
Teo Širola, analitičar
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 120
Fax: 01 7987 125
Mob: 099 701 1144
Email: [email protected]
Darijo Krešić, analitičar
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 120
Fax: 01 7987 125
Mob: 095 579 1566
Email: [email protected]
Ivan Stipančić, analitičar
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 120
Fax: 01 7987 125
Mob: 091 558 8089
Email: [email protected]
Filip Prlić, analitičar
Grubišić i partneri d.o.o.
Tel: 01 7987 120
Fax: 01 7987 125
Mob: 091 404 0518
Email: [email protected]
www.grubisic-partneri.net
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
5 120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content