close

Enter

Log in using OpenID

Baumit MultiContact MC 55 W Masa za renoviranje

embedDownload
Tehničke informacije
03/11
Baumit d.o.o. Sarajevo
Baumit
MultiContact MC 55 W
Masa za renoviranje, prijanjanje i zaglađivanje
Proizvod
Tvornički pripremljen suhi mort, bijeli mineralni tankoslojni malter za fasade i renoviranje, masa
za zaglađivanje betona, za ručnu i mašinsku obradu.
Sastav
Pijesak, laki mineralni dodaci, bijeli cement, krečni hidrat, dodaci, vlakna.
Svojstva
Bijela, mineralna, visoko poboljšana, lako obradiva masa za zaglađivanje fasada i renoviranje,
sa veoma dobrom prionjivošću na gotovo svim čvrstim podlogama. Kao vezivni most, primjenjiv
za utapanje mrežice i kao završni malter. Nakon otvrdnjavanja otporan na atmosferilije,
vodoodbojan, paropropusan. Idealna podloga za sve mineralne podložne i završne maltere ( vidi
gore) kao i za sve organski vezane završne maltere. Za premošćavanje pukotina, za utapanje i
zaglađivanje mrežice na podložnim malterima, i izolacionim pločama, od stiropora i višeslojnim
pločama u vezi sa alkalno postojanim mrežicama.
Namjena
Kao pojačani kontatni vezivni most na betonskim podlogama, između ostalog za dalje
malterisanje ovih podloga sa svim uobičajenim podložinim i završnim malterima iz grupe
maltera: CS I, CS II, CS III. Glavno područje primjene ovog proizvoda je kao masa za utapanje i
zaglađivanje mrežice na mineralnim podložnim malterima, malterima od vještačkih smola,
toplotnoizolacionim malterima, izolacionim pločama i pločama koje nose maltere. Grupe maltera
CS II do CS IV, beton, malteri od vještačkih smola i čvrsto prijanjajući premaze. Može se koristiti
kao tankoslojno i srednjeslojno ljepilo i masa za zaglađivanje, a može biti primjenjen i kao
završni sloj. Pogodan za obradu krečno – cementnih i cementnih maltera, i za beton sa i bez
utapanja mrežice za armiranje. Odgovara zahtjevima WTA Informacijski list 2-4-94 postupak F4
za sanaciju pukotina na fasadi.
Tehnički
podaci
Grupa morta:
Maksimalna granulacija:
Gustoća suhog materijala:
Koeficijent provodljivosti topline λ:
Koeficijent otpora difuzije pare μ:
Čvrstoča na pritisak:
Potrošnja vode:
Minimalna debljina sloja:
Potrošnja:
Izdašnost
CS III prema DIN EN 998-1
( prije P II prema DIN 18550)
1 mm
cca 1350 kg/m3
cca 0,8 W/mK
cca 10
3,5 – 7,5 N/mm² ( nakon 28 dana)
oko 5 - 6 l/vreći
3 mm kao završni sloj
3 – 5 mm ( kao sloj za zaglađivanje mrežice)
oko 1 kg/m2 ( za mm debljine sloja)
ca. 21 l/ vreći = ca. 840 l /t
Isporuka
Vreća 25 kg.
Skladištenje
6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama.
Kontrola
kvalitete
Vlastiti nadzor putem naših radnih laboratorija.
Znakovi
upozorenja
i
obavijesti
Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama
Simbol opasnosti: Xi nadražujuće.
Znakovi upozorenja R:R36: Nadražuje oči
R38: Nadražuje kožu
R41: Opasnost od ozbiljnog oštećenja očiju
R43: U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
Znakovi obavijesti S:S 2: Čuvati izvan dohvata djece
S 24: Spriječiti dodir s kožom
S 25: Spriječiti dodir s očima
S 26: U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i konsultovati liječnika
S 37/39: Nositi prikladnu zaštitnu odjeću i zaštitne naočale pri radu
Tehničke informacije
Baumit MultiContact MC55
strana 1 od 2
Tehničke informacije
Obrada
Podloga
03/11
Baumit d.o.o. Sarajevo
Odgovarajuće podloge su betonske površine, zidovi zidani od različitih materijala, izolacione
ploče kao i podložni malteri koji sadrže kreč i cement, sa ili bez premaza sve dok je podloga
čvrsta nosiva, čista i suha. Mora bit bez dijelova koji vise ili mjesta koja su pokidana, kao i
premaza koji se listaju, starih boja koje u svom sastavu imaju ljepila ili latex. Prljavština, prašina,
ulja i masnoće moraju se odstraniti. Pukotine treba klinasto proširiti. Jako upojne, podloge
ukoliko su nam sumnjive prije navlažiti. Sredstva za odvajanje oplata ( ulja, vosak i sl.) odstraniti.
Podloga mora biti propisno vezana i dovoljno suha. Posebno glatke površine prethodno ogrubjeti
i oprašiti. Jako upojne ili gipsom vezane podloge prethodno tretirati sa Baumit TiefenGrund-om,
a podloge koje se osipaju učvrstiti sa Baumit PutzFestiger-om.
Obrada
MultiContact MC55 W može su obrađivati ručno i tom prilikom će male količine biti zamješane
odgovarajućom mješalicom. Racionalnija je obrada sa, na tržištu dostupnim , protočnim
mješalicama ili mješačima. Kod nanošenja na veliku površinu preporučuje se upotreba mašine
za malterisanje.
MultiContact MC55 W se dobro obrađuje ručno i prema zahtjevima sa svim uobičajenim alatom
za malterisanje.
Radni postupak i debljina sloja zavise od svakog pojedinačnog slučaja. MultiContact MC55 W se
kod završne obrade maltera i za zaglađivanje mrežice u pravilu nanosi u debljini od 3 – 5 mm u
jednom sloju sa zubčastom gladilicom. Pri tome je uobičajeno da se na ugrožena područja( npr.
na pukotinama, zidovima zidanim od više vrsta materijala i sl,) utopi alkalno otporna mrežica
Ovakav postupak obrade je zadovoljavajući i kod primjene MultiContact –a MC55 W kao
vezivnog mosta.
Prije nanošenja narednih slojeva mora se pridržavati vremena sušenja ( jedan dan po 1mm
debljine maltera). Ukoliko je potrebno MultiContact MC55 W se može izvesti u filcanoj strukturi (
npr. kod primjene na betonskim podlogama i stropovima kao prijanjajući međusloj).
Upute i
opće
napomene
Površine na kojima se izvode radovi zaštititi od direktnog sunca, kod brzog sušenja ( vjetar,
sunce) jednom ili više puta naknadno nakvasiti, u datom slučaju fasadnu površinu zaštititi
mrežom za skelu do potpunog sušenja fasade. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno
produžiti vrijeme sušenja. Masa za zaglađivanje mora prije svakog narednog sloja biti suha i
otvrdnuta.
Prilikom izrade sloja za zaglađivanje obratiti pažnju da se mrežica ne ošteti ili da bude vidljiva.
Kod dvostrukog armiranja pridžavati se vremena sušenja, drugi sloj za taglađivanje nanijenti
najranije jedan dan nakon nanošenja prvog sloja. Ukoliko se MultiContact MC55 W koristi kao
završni sloj treba predvijeti upotrebu vodoodbojnog premaza. Zaštititi kritična područja ( staklo,
keramiku, metal). Prilikom obrade i sušenja temperatura (zraka, podloge, materijala) ne smije biti
ispod +5°C niti preko +30°C.
Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim
naučnim saznanjima i iskustvu.
Navodi nisu neophodno i dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obaveze, pa stoga ne
oslobađaju kupce provjere deklarisanih karakteristika i načina primjene proizvoda.
Tehničke informacije
Baumit MultiContact MC55
strana 2 od 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content