Π22 - Οδηγός για Προώθηση της Φιλαναγνωσίας και

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τίτλος Έργου:
«ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» Έρευνα για τα αναγνωστικά
κίνητρα, στάσεις, συνήθειες και συμπεριφορές των
μαθητών του δημοτικού σχολείου και ανάπτυξη
προγράμματος για προώθηση της φιλαναγνωσίας
Κωδικός Έργου:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0311 (ΒΙΕ)/21
Δέσμη Εργασίας 6:
Ανάπτυξη Οδηγού και Δειγματικού Προγράμματος
Φιλαναγνωσίας
Παραδοτέο 22:
Οδηγός για Προώθηση της Φιλαναγνωσίας και
Δειγματικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας
Περιεχόμενα
Εισαγωγή ....................................................................................................................... 3
Αναγνωστικό κίνητρο και «reading engagement» ..................................................... 6
Γενική Στρατηγική: Παράλληλη ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων αλλά και
αναγνωστικών κινήτρων .............................................................................................. 6
Προσέγγιση και τεχνικές για προώθηση της φιλαναγνωσίας .................................. 8
Καθοδηγητικές αρχές για αποτελεσματική προώθηση της φιλαναγνωσίας ......... 10
Βιβλιοθήκες, σχολεία και κοινότητες που υποστηρίζουν τη φιλαναγνωσία
επιτυχώς ...................................................................................................................... 11
Απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των εκπαιδευτικών για το θέμα ................... 16
1.
Πού θα βρω το χρόνο για προώθηση της φιλαναγνωσίας; ................................................... 16
2.
Ποια βιβλία είναι τα πιο κατάλληλα για προώθηση της φιλαναγνωσίας; ............................. 17
3.
Πώς μπορώ να πείσω τα παιδιά να διαβάζουν; ...................................................................... 18
4.
Πώς μπορώ να εμπλέξω τους γονείς; ....................................................................................... 18
5.
Πώς να οργανώσω τη βιβλιοθήκη της τάξης;........................................................................... 19
6.
Πού θα βρω βιβλία για την τάξη μου; ........................................................................................ 19
7.
Τι είδους δραστηριότητες μπορώ να οργανώσω; ................................................................... 19
Πηγές για βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό .................................................................. 20
Βιβλία ..................................................................................................................................................... 20
Ιστοσελίδες ............................................................................................................................................ 20
Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 22
Δειγματικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας ................................................................... 25
2
Εισαγωγή
Αν διαβάζετε το παρόν κείμενο, αυτό σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει να προωθήσετε τη
φιλαναγνωσία στα παιδιά της Κύπρου. Είτε είστε εκπαιδευτικός είτε βιβλιοθηκονόμος,
διευθύντρια/ης σχολείου, επιθεωρήτρια/ής ή αξιωματούχος του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, ελπίζουμε ότι ο Οδηγός για Προώθηση της Φιλαναγνωσίας θα σας
βοηθήσει στην επίτευξη της καίριας αυτής επιδίωξης.
Σύμφωνα με τον Μαρκίδη (2011), ο όρος φιλαναγνωσία «παραπέμπει τόσο στη θετικά
προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με τη γραπτή ύλη όσο και στις εξειδικευμένες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της
σχέσης» (στο Αρτζανίδου et al, 2011: 20). Η Atwell υποστηρίζει ότι η φιλαναγνωσία θα
πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης: «Και αυτός είναι ο
στόχος: κάθε παιδί να καταστεί ικανός, παθιασμένος, εθισμένος, κριτικός αναγνώστης»
(Atwell, 2007: 12). Η Miller, που όπως και η Atwell είναι ερευνήτρια-εκπαιδευτικός,
περιγράφει το κύριο χαρακτηριστικό των φιλαναγνωστών μαθητών της: «Βλέπετε, οι
μαθητές μου δεν είναι απλά δυνατοί, ικανοί αναγνώστες, αγαπούν τα βιβλία και το
διάβασμα. Η ανάπτυξη δια βίου αναγνωστών ξεκινάει από εδώ» (Miller, 2009: 4). Η
έμφαση της Miller στο διάβασμα για προσωπική ευχαρίστηση είναι έντονη. Έρευνες
έχουν καταδείξει πως η ικανοποίηση που αντλεί κάποιος από την εμπειρία της
ανάγνωσης αποτελεί καθοριστικό κίνητρο για ενασχόληση με αυτήν:
Όσοι δε βρίσκουν ευχαρίστηση στην ανάγνωση τείνουν να αντιμετωπίζουν το
διάβασμα βιβλίων με τον ίδιο τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν την ετοιμασία της φορολογικής τους δήλωσης: ως κάτι δύσκολο
και υποχρεωτικό, το οποίο απαιτεί πολύ και συνεχή χρόνο. (Ross et al, 2005: 4)
Πολλές έρευνες έχουν συσχετίσει άμεσα το διάβασμα για ευχαρίστηση, τις θετικές
αναγνωστικές στάσεις και συμπεριφορές και γενικότερα τη φιλαναγνωσία με υψηλά
επίπεδα γραμματισμού. Η διεθνής έρευνα PIRLS καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:
«Τόσο στην έρευνα PIRLS 2001, όσο και στην PIRLS 2006, οι μαθητές με τις πιο
θετικές στάσεις απέναντι στην ανάγνωση είχαν και τις υψηλότερες αναγνωστικές
επιδόσεις» (Mullis et al, 2006: 6).
3
Σε έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη, με τίτλο H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη:
Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές, τονίζεται ότι ολοένα και περισσότερα ερευνητικά
ευρήματα αναγνωρίζουν την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο και την ανάγνωση για
προσωπική ικανοποίηση ως σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της ικανότητας
ανάγνωσης των παιδιών (Δίκτυο Ευρυδίκη, 2011: 114). Οι Guthrie and Schafer
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο φιλαναγνώστης μπορεί να υπερβεί ακόμη και
εμπόδια που σχετίζονται με το οικογενειακό μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο, ή παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο (Guthrie & Schafer, 1999 στο
Baker et al, 2000) ενώ η έκθεση Reading for Change: Results from PISA 2000
καταλήγει στα εξής σημαντικά συμπεράσματα:
•
Ο ενθουσιασμός για το διάβασμα και οι καλές αναγνωστικές συνήθειες
αποδείχθηκαν ισχυρότερος θετικός παράγοντας από το μορφωτικό και
επαγγελματικό επίπεδο των γονιών.
•
Η εξεύρεση τρόπων προσέλκυσης των μαθητών στο διάβασμα μπορεί να
είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικότερους τρόπους για επίτευξη
κοινωνικής αλλαγής. (Kirsch et al, 2002: 3)
Δύο βασικοί στόχοι του έργου «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» είναι να προτείνει συγκεκριμένες και
εμπεριστατωμένες στρατηγικές και προσεγγίσεις και να στηρίξει σχολεία, διευθυντές
και εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του νέου ΑΠ για τη Λογοτεχνία και την επιδίωξη του
κεντρικού στόχου της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας.
Σε αυτούς τους δύο στόχους έρχεται να συνδράμει και η έκδοση του παρόντος
Οδηγού, ο οποίος αποτελείται από τα πιο κάτω μέρη:
1.
Αναγνωστικό κίνητρο και «reading engagement»
2.
Γενική Στρατηγική: Παράλληλη ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων αλλά
και αναγνωστικών κινήτρων
3.
Προσέγγιση και τεχνικές για προώθηση της φιλαναγνωσίας
4.
Καθοδηγητικές αρχές για αποτελεσματική προώθηση της φιλαναγνωσίας
5.
Βιβλιοθήκες, σχολεία και κοινότητες που υποστηρίζουν τη φιλαναγνωσία
επιτυχώς
4
6.
Απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των εκπαιδευτικών
7.
Πηγές για βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό
Επιπρόσθετα, ο Οδηγός διανθίζεται με ενδεικτικά αποσπάσματα δηλώσεων
ερευνητών, εκπαιδευτικών και μαθητών, σχετικά με την αποτελεσματική προώθηση
της φιλαναγνωσίας.
5
Αναγνωστικό κίνητρο και «reading engagement»
Οι περισσότερες έρευνες συμπεραίνουν ότι οι άνθρωποι γίνονται αναγνώστες
διαβάζοντας συχνά και εκτενώς, ενώ το σημαντικότερο κίνητρο για το νεοφώτιστο
αναγνώστη είναι η απόλαυση που αυτός αντλεί από την ίδια την αναγνωστική εμπειρία
(Ross, McKechnie και Rothbauer, 2006: ix).
Προσπαθώντας να εξηγήσουν το γιατί κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν περισσότερο στον
ελεύθερο τους χρόνο απ’ ότι κάποιοι άλλοι, ερευνητές και εκπαιδευτικοί καταδεικνύουν
τη σημασία του αναγνωστικού κινήτρου. Οι Guthrie και Wigfield, για παράδειγμα,
αναγνωρίζουν την αξία του και ορίζουν το αναγνωστικό κίνητρο ως «τους προσωπικούς
στόχους, αξίες και πιστεύω του ατόμου για τα θέματα, τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα της ανάγνωσης» (2000: 405).
Ο όρος «reading engagement» είναι ευρύτερη έννοια, η οποία εμπεριέχει το
αναγνωστικό κίνητρο καθώς και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως την ανάγνωση για
προσωπική ευχαρίστηση, την ανάγνωση ποικίλου έντυπου υλικού, και τις θετικές
αναγνωστικές στάσεις. Aυτά είναι και τα κύρια συστατικά του όρου φιλαναγνωσία. Οι
Baker et al (2000) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές είναι «engaged readers» όταν
διαβάζουν τακτικά, με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα, για προσωπική ευχαρίστηση
αλλά και για μάθηση. Αυτοί οι μαθητές είναι φιλαναγνώστες και στην ανάπτυξη τέτοιων
μαθητών στοχεύουν τα προγράμματα φιλαναγνωσίας.
Γενική Στρατηγική: Παράλληλη ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων
αλλά και αναγνωστικών κινήτρων
Έκθεση της OECD επισημαίνει την ανάγκη τα σχολεία να επιδιώκουν παράλληλα την
ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων αλλά και αναγνωστικών κινήτρων αφού το ένα
ενισχύει το άλλο (Kirsch et al, 2002). Οι Baker et al εξηγούν:
Το μήνυμά μας είναι ότι μια διδασκαλία που επιδιώκει να καταστήσει τους μαθητές
ικανούς αναγνώστες είναι αναγκαία αλλά δεν είναι ικανοποιητική. Επειδή η
6
φιλαναγνωσία [engaged reading] περιέχει ίσες ποσότητες δεξιότητας και κινήτρου,
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους εξίσου σε αυτούς τους
δίδυμους στόχους. Κανένας από τους δύο δεν πρέπει να αγνοείται. Ένα
ισορροπημένο πρόγραμμα είναι γνωστικό και συναισθηματικό μαζί. Διδάσκει
αναγνωστικές δεξιότητες, αλλά καλλιεργεί και αναγνωστικές στάσεις. Αυτή η διττή
έμφαση σε δεξιότητα και θέληση, ή ικανότητα και κίνητρο, μπορεί να επιτευχθεί.
Χωρίς την παρουσία και των δύο, η επίτευξη της φιλαναγνωσίας είναι απίθανη.
Και χωρίς την φιλαναγνωσία, η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κατανόησης είναι
αδύνατη. (Baker et al, 2000:11)
Παρά ταύτα, στην πράξη η εκπληκτική πλειοψηφία των σχολείων και εκπαιδευτικών
διδάσκει στα παιδιά μόνο το πώς να διαβάζουν και όχι το πώς να αγαπήσουν το
διάβασμα. Η Miller σχολιάζει: «Πώς καταντήσαμε την ανάγνωση μια τόσο τεχνοκρατική
διαδικασία ώστε στην πορεία να χάσουμε τα βιβλία και τα παιδιά; Είμαι πεπεισμένη ότι
αν δείξουμε στους μαθητές πώς να αγκαλιάσουν το διάβασμα ως μια δια βίου
ενασχόληση και όχι απλά ως μια συλλογή δεξιοτήτων για ακαδημαϊκή επιτυχία, τότε θα
πετύχουμε αυτό που είμαστε εντεταλμένοι να πετύχουμε: να δημιουργήσουμε
αναγνώστες» (2009: 4). Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας Philip Pullman λέει
σχετικά με το ίδιο θέμα:
Ανησυχώ μήπως μέσα από τη συνεχή αναζήτηση πραγμάτων προς αξιολόγηση,
ξεχνούμε τον αληθινό σκοπό, την αληθινή φύση, της ανάγνωσης και της γραφής·
και όταν πιέζουμε αυτά τα πράγματα να γίνουν δίνοντάς τους διαζύγιο από την
απόλαυση, δημιουργούμε μια γενιά παιδιών που μπορεί να είναι ικανά να
παράγουν τους σωστούς ήχους όταν βλέπουν έντυπο λόγο, αλλά μισούν το
διάβασμα και δεν νιώθουν τίποτε άλλο εκτός από έχθρα για τη λογοτεχνία.
(Powling et al., 2003: 10)
Πρωταρχικά, λοιπόν, θα πρέπει εκπαιδευτικό σύστημα, σχολεία και εκπαιδευτικοί να
αποδεχτούν ότι βασικός τους ρόλος είναι να επιδιώκουν παράλληλα την ανάπτυξη
αναγνωστικών δεξιοτήτων αλλά και αναγνωστικών κινήτρων. Όπως η Spiegel δηλώνει
7
με έμφαση: «Η ανάπτυξη της αγάπης για το διάβασμα είναι υπερβολικά σημαντική για
να αφεθεί στην τύχη της» (1981: 4).
Προσέγγιση και τεχνικές για προώθηση της φιλαναγνωσίας
Οι περισσότερες έρευνες φαίνεται να συγκλίνουν όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της
επιτυχημένης προώθησης της φιλαναγνωσίας. Η Miller υποστηρίζει πως αυτό που
χρειάζεται να γίνει για να προωθηθεί επιτυχώς η φιλαναγνωσία είναι θέμα «κοινής
λογικής» για κάθε έμπειρο αναγνώστη: «Ο καθένας που αποκαλεί τον εαυτό του
αναγνώστη μπορεί να μας πει ότι ξεκινά από συναντήσεις με υπέροχα βιβλία,
ενθουσιώδεις βιβλιοπροτάσεις και μια κοινότητα αναγνωστών που μοιράζονται το ίδιο
πάθος» (Miller, 2009: 4).
Για τον Πόσλανιεκ (1991) το πιο καθοριστικό βήμα προς τη φιλαναγνωσία είναι η
συνάντηση του παιδιού με ένα βιβλίο που να νιώσει ότι το εκφράζει σε βαθμό που θα
μπορούσε να είχε γραφεί από το ίδιο. Ο ίδιος ερευνητής προσθέτει: «Κανείς, όμως, δεν
είναι σε θέση να πει: αυτό το παιδί θα κάνει τη συνάντηση της ζωής του μ’ εκείνο το
βιβλίο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες για
συναντήσεις» (Πόσλανιεκ, 1991: 151). Πολλές ευκαιρίες για βιβλιοσυναντήσεις, καθώς
και εμψυχώσεις φιλαναγνωσίας που να βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τα δικά
τους κίνητρα για διάβασμα αποτελούν τα κύρια συστατικά της προσέγγισης του
Πόσλανιεκ.
Άλλοι ερευνητές αναγνωρίζουν τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους εστιάζουν τη
δράση τους οι εκπαιδευτικοί που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία:
1. Ενδυναμώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών-αναγνωστών, παρέχοντάς τους
πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό που παρουσιάζει προκλήσεις γι’ αυτούς αλλά
είναι βατό.
8
2. Ενδυναμώνουν
την
αίσθηση
αυτονομίας
των
μαθητών-αναγνωστών,
ενθαρρύνοντάς τους να επιλέγουν βιβλία που να ανταποκρίνονται στα
προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
3. Ενδυναμώνουν την αίσθηση του ανήκειν σε μία αναγνωστική κοινότητα,
παρέχοντάς τους ευκαιρίες για συζήτηση αυτών που διαβάζουν με άλλους.
(Baker et al, 2000:10)
Η παροχή ευκαιριών στους μαθητές για επιλογή και ανάγνωση κειμένων που να έχουν
νόημα και σημασία για αυτούς εμφανίζεται σταθερά σε όλα τα κείμενα που μιλούν για
αποτελεσματική προώθηση της φιλαναγνωσίας. Για να το κάνουν όμως αυτό οι
μαθητές, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τους παρέχουν τον απαραίτητο χρόνο στην τάξη
για ελεύθερη, εθελοντική ανάγνωση (FVR - Free Voluntary Reading): «FVR σημαίνει να
διαβάζεις επειδή το θέλεις. Ελεύθερη, εθελοντική ανάγνωση είναι αυτό που οι τακτικοί
αναγνώστες κάνουν κάθε φορά που παίρνουν στα χέρια τους ένα βιβλίο και το
διαβάζουν για δική τους ευχαρίστηση. Η σύνδεση ανάμεσα στην εθελοντική ανάγνωση
και τον ενισχυμένο γραμματισμό έγκειται στο ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να διαβάζουν
διαβάζοντας» (Ross et al, 2005: 4). Η ύπαρξη πλούσιου περιβάλλοντος έντυπου λόγου,
καθώς και εκπαιδευτικών που λειτουργούν ως αναγνωστικά πρότυπα, φαίνεται να
υποστηρίζει την επιτυχία ενός προγράμματος FVR.
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, συγκεκριμένοι παράγοντες αναγνωρίζονται από
όλους
σχεδόν
τους
μελετητές
ως
απαραίτητοι
για
επιτυχή
προώθηση
της
φιλαναγνωσίας. Η Gambrell (1996: 20) αναφέρει, για παράδειγμα, την ανάγκη
συνύπαρξης όλων των πιο κάτω:
 ένας εκπαιδευτικός που να αποτελεί πρότυπο αναγνώστη
 πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που είναι πλούσιο σε έντυπο υλικό
 ευκαιρίες για ελεύθερη επιλογή αναγνωσμάτων
 εξοικείωση με τα βιβλία
 κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους για βιβλία
 κίνητρα που αντανακλούν την αξία του διαβάσματος
9
Οι Guthrie (1996: 323), Turner (1997: 183) και άλλοι εντοπίζουν όμοιους παράγοντες,
ενώ ο Lockwood αποδίδει περιληπτικά τη συλλογική σοφία των ερευνητών:
Τα στοιχεία μιας επιτυχημένης διδακτικής πρακτικής [για τη φιλαναγνωσία] τα
οποία εμφανίζονται ξανά και ξανά σε αυτές και άλλες έρευνες είναι ανοικτές και
αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε ένα αναγνωστικό
περιβάλλον όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα κατάλληλων κειμένων
και ένας ενθουσιώδης εκπαιδευτικός που ενθαρρύνει την ελεύθερη επιλογή
αναγνωσμάτων, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τη συνειδητοποίηση από
πλευράς μαθητών του τι κάνουν, πώς το κάνουν και γιατί. (2008: 12)
Καθοδηγητικές αρχές για αποτελεσματική προώθηση της
φιλαναγνωσίας
Συνδυάζοντας και συμπτύσσοντας τις εισηγήσεις των διάφορων μελετητών, η
ερευνητική ομάδα του προγράμματος «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» προτείνει
τις πιο κάτω
καθοδηγητικές αρχές για εκπαιδευτικούς και σχολεία που θέλουν να προωθήσουν τη
φιλαναγνωσία με αποτελεσματικό τρόπο.
Ο εκπαιδευτικός που προωθεί τη
φιλαναγνωσία:
1. Λειτουργεί ως πρότυπο και μεταδίδει σε καθημερινή βάση τον ενθουσιασμό του
για το διάβασμα.
2. Είναι ενημερωμένος και έχει διαβάσει μεγάλο όγκο ποιοτικής λογοτεχνίας για
παιδιά και νέους.
3. Οργανώνει βιβλιοθήκη τάξης με πλούσιο και προσβάσιμο αναγνωστικό υλικό
(έντυπο και ηλεκτρονικό) ενώ αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό μεγαλύτερες
βιβλιοθήκες, ειδικά την κεντρική βιβλιοθήκη του σχολείου.
4. Βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα ποικίλα είδη αναγνωσμάτων που έχουν
στη διάθεσή τους.
5. Ενθαρρύνει τα παιδιά να επιλέξουν αναγνώσματα που τα ενδιαφέρουν.
10
6. Προωθεί το διάβασμα για ευχαρίστηση, καθώς και το διάβασμα προς αναζήτηση
γνώσεων και πληροφοριών.
7. Παρέχει ικανοποιητικό χρόνο για σιωπηρό ελεύθερο διάβασμα στο σχολείο.
8. Σχεδιάζει κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες για το βιβλίο και το
διάβασμα.
9. Στηρίζει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση.
10. Διαβάζει μεγαλόφωνα στα παιδιά για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία.
11. Αποφεύγει τη μετάδοση αρνητικών μηνυμάτων για την ανάγνωση.
12. Παρέχει κίνητρα τα οποία αντανακλούν την αξία της ανάγνωσης.
13. Προωθεί και τα λεγόμενα «ελαφρά αναγνώσματα» / “light reading” (π.χ. κόμικς
και περιοδικά).
14. Επιδιώκει και ενισχύει τη συνεργασία σχολείου, οικογένειας και ευρύτερης
κοινότητας για προώθηση της φιλαναγνωσίας.
15. Έχει μεγάλες προσδοκίες από τους μαθητές και τους ενθαρρύνει να κάνουν το
ίδιο.
Βιβλιοθήκες, σχολεία και κοινότητες που υποστηρίζουν τη
φιλαναγνωσία επιτυχώς
Παρά τα όσα υποδεικνύονται από τις διεθνείς έρευνες, το κυπριακό εκπαιδευτικό
σύστημα χαρακτηρίζεται από έλλειψη καθοδήγησης και στήριξης των σχολικών
μονάδων και εκπαιδευτικών σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί πρωταρχικό στόχο,
δηλαδή στη μόρφωση δια βίου αναγνωστών. Η κυπριακή εκπαίδευση έχει
πραγματοποιήσει ένα πρώτο θετικό βήμα, αφού η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και το
νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) για τη Λογοτεχνία, αναγνωρίζουν τη φιλαναγνωσία ως
κεντρικό στόχο. Σύμφωνα με το νέο ΑΠ, σε όλα τα επίπεδα (προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) επιδιώκεται η «καλλιέργεια εσωτερικών
κινήτρων που να ωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια σταθερότερη
αναγνωστική
σχέση
με
τη
Λογοτεχνία
και
εκτός
σχολικού
περιβάλλοντος
(φιλαναγνωσία)» (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2011: 35). Ο στόχος αυτός, ο
11
οποίος επικεντρώνεται στην αγάπη για το διάβασμα ως αυταξία, έχει το σημείο της
καινοτομίας, για να επιτευχθεί όμως χρειάζεται να γίνουν πολλά.
Οι Ross, McKechnie και Rothbauer (2006: ix) επισημαίνουν ότι σχολεία, βιβλιοθήκες και
κοινότητες που υποστηρίζουν τη φιλαναγνωσία επιτυχώς:

διευκολύνουν την πρόσβαση στα βιβλία

βοηθούν τους αναγνώστες να επιλέξουν βιβλία

προβάλλουν αναγνωστικά πρότυπα

γιορτάζουν την αγάπη για το διάβασμα και

σχηματίζουν αναγνωστικές κοινότητες
Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που εφαρμόζει
συστηματικά εθνικά προγράμματα προώθησης της φιλαναγνωσίας σε επίπεδο
ολόκληρων σχολικών μονάδων (π.χ. Reading Connects). Είναι ενδεικτικό, βέβαια, ότι
η βρετανική κυβέρνηση ακολούθησε μια μακρά διαδρομή μέχρι να συνειδητοποιήσει
την αναγκαιότητα για επικέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη μόρφωση δια
βίου αναγνωστών. Προηγήθηκε μια αποκλειστική εστίαση σε εθνικά επίπεδα για την
ανάγνωση, μηχανική διδασκαλία των τεχνικών πτυχών της ανάγνωσης, καθώς και
διδασκαλία με στόχο την επιτυχία στα τεστ (teaching to the test). Το αποτέλεσμα ήταν
η βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και η ενίσχυση της
απροθυμίας τους να διαβάσουν οτιδήποτε δεν ήταν υποχρεωμένοι να διαβάσουν
(Lockwood, 2008: 4-5). Το σύστημα παρήγαγε μαθητές που ήξεραν αλλά δεν ήθελαν
να διαβάζουν. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, οι εμπλεκόμενοι φορείς προσπάθησαν
να βελτιώσουν την κατάσταση εφαρμόζοντας εθνικά προγράμματα φιλαναγνωσίας.
Ένα πολύ γνωστό και κατά γενική ομολογία επιτυχημένο πρόγραμμα ήταν και το
Reading Connects (Osborne, 2008). Το πρόγραμμα καθοδηγούσε και στήριζε σχολεία
σε όλο το ΗΒ κατά το σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων δράσης για προώθηση της
φιλαναγνωσίας. Τα σχέδια δράσης περιελάμβαναν τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία:

Εμπλοκή του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου

Δημιουργία και ανάδειξη (visibility) αναγνωστικής κουλτούρας
12

Οργανωμένες δράσεις για τη φιλαναγνωσία

Αναγνωστικές προτάσεις από μαθητή σε μαθητή

Αξιοποίηση της τεχνολογίας

Συμμετοχή μαθητών στην οργάνωση και εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Επικοινωνία με οικογένειες

Δράσεις φιλαναγνωσίας για τις οικογένειες

Συμμετοχή οργανισμών και προσώπων από την κοινότητα

Ειδικές δράσεις για προώθηση της φιλαναγνωσίας στα αγόρια

Δράσεις για μαθητές και οικογένειες από ποικίλους πολιτισμούς και υπόβαθρα

Αναβαθμισμένες βιβλιοθήκες τάξεων

Κεντρική βιβλιοθήκη που να είναι προσβάσιμη, ελκυστική και πλούσια σε
αναγνωστικό υλικό
Θεωρούμε ότι τα δύο τελευταία σημεία, τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα και το
βαθμό αξιοποίησης των βιβλιοθηκών στα σχολεία, έχουν τόσο μεγάλη σημασία ώστε
να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε προσπάθεια προώθησης της φιλαναγνωσίας.
Χωρίς ποιοτικά βιβλία και βιβλιοθήκες δεν μπορεί κανείς να προωθήσει τη
φιλαναγνωσία. Από το 1963 κιόλας, ο Gaver έδειξε ότι τα παιδιά με πρόσβαση σε
σχολική βιβλιοθήκη είχαν καλύτερες επιδόσεις από αυτά που είχαν πρόσβαση απλά
σε «κεντρικές συλλογές» (χωρίς βιβλιοθηκονόμο), τα οποία με τη σειρά τους είχαν
καλύτερες επιδόσεις από παιδιά που είχαν πρόσβαση μόνο στη βιβλιοθήκη της τάξης.
Οι Houle and Montmarquette (1984) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι μαθητές
δανείζονται περισσότερα βιβλία από βιβλιοθήκες που έχουν περισσότερα βιβλία και
είναι προσβάσιμες για περισσότερο χρόνο.
Σε σχετική έρευνα που σύγκρινε μεταξύ τους διαφορετικά σχολεία (McQuillan, 1998)
παρατηρήθηκε πως οι αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών ήταν ανάλογες με τον
αριθμό των βιβλίων στην κεντρική βιβλιοθήκη, ενώ στις ΗΠΑ ο Krashen (1995)
μπορούσε να προβλέψει με σχετική ασφάλεια τα αποτελέσματα των αναγνωστικών
τεστ NAEP σε 41 πολιτείες, με βάση τον αριθμό βιβλίων ανά μαθητή στην κεντρική
βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι Lance et al (1993), μέσα από έρευνες στο Colorado αλλά
και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, βλέπουν ένα σταθερό συσχετισμό του επιπέδου
13
χρηματοδότησης της σχολικής βιβλιοθήκης με τα αποτελέσματα των παιδιών σε
αναγνωστικά τεστ, ακόμα κι όταν ελέγχονται παράγοντες όπως τα επίπεδα φτώχειας,
η πρόσβαση σε Η/Υ κ.ά. Τέλος, έρευνα σε 32 χώρες (Elley, 1992) κατέδειξε ότι η
ποιότητα των σχολικών βιβλιοθηκών της κάθε χώρας ήταν σημαντικός δείκτης όσον
αφορά στη γενικότερη κατάταξη της χώρας αυτής με βάση τις αναγνωστικές δεξιότητες
των παιδιών.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Lifelong Readers (CARDET, 2012)
περιγράφονται αρκετά σχέδια δράσης ή προγράμματα φιλαναγνωσίας, μερικά από τα
οποία έκαναν αρχή με την ανακαίνιση/αναβάθμιση της κεντρικής βιβλιοθήκης και των
βιβλιοθηκών των τάξεων. Μετέδωσαν, έτσι, θετικά αρχικά μηνύματα, παρώθηση και
ενθουσιασμό σε όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι προχώρησαν στη συνέχεια σε
επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου.
Οι McQuillan & Au (2001) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές διαβάζουν περισσότερο όταν
επισκέπτονται με το δάσκαλό τους τη βιβλιοθήκη συχνά και προγραμματισμένα, ενώ ο
Lockwood (2008: 38) υποστηρίζει ότι σχολεία που αξιοποιούν αποτελεσματικά τη
σχολική βιβλιοθήκη:

Οργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά και γονείς στη βιβλιοθήκη

Επιτρέπουν στους γονείς να δανείζονται βιβλία

Υποδέχονται συχνά συγγραφείς και εικονογράφους στη βιβλιοθήκη

Περιλαμβάνουν περιοδικά, εφημερίδες και κόμικς στη βιβλιοθήκη

Οργανώνουν «ραντεβού στα τυφλά» με βιβλία της βιβλιοθήκης

Οργανώνουν παιχνίδια ή θεματικές εκδηλώσεις στη βιβλιοθήκη (π.χ. «Μυστήριο
στη Βιβλιοθήκη» ή «Κυνήγι Θησαυρού»)

Έχουν καθιερώσει εκτενές ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης (ακόμα και το
πρωί ή το μεσημέρι)

Δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μελετήσουν και να ολοκληρώσουν τις
εργασίες τους στη βιβλιοθήκη

Λειτουργούν ομίλους βιβλιοθήκης, απογευματινές συναντήσεις για «καφέ στη
βιβλιοθήκη», κλπ.
14
Γενικότερα, ο Lockwood (2008) αναγνωρίζει δύο περιοχές που πρέπει να προσεχθούν
από
το σχολείο, εάν επιθυμεί να είναι αποτελεσματικό στην προώθηση της
φιλαναγνωσίας:
1. Το αόρατο ήθος του σχολείου (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται στο διάβασμα
για ευχαρίστηση)
2. Το ορατό περιβάλλον του σχολείου (π.χ. το διάβασμα αναγνωρίζεται ως
απόλαυση και ως αξία σε όλους τους χώρους του σχολείου και με κάθε
ευκαιρία)
Τόσο μελετητές όπως ο Lockwood (2008), όσο και προγράμματα φιλαναγνωσίας
όπως το Reading Connects, εισηγούνται συγκεκριμένα στάδια για σχολεία που θέλουν
να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για προώθηση της φιλαναγνωσίας.
Τα στάδια αυτά είναι παρόμοια με στάδια που προτείνονται γενικότερα για σχέδια
βελτίωσης μιας σχολικής μονάδας (π.χ. στο Kansas School Improvement Model) και
περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Σχηματισμός ομάδας πρωτοβουλίας
↓
2. Διασφάλιση συμμετοχής όλου του προσωπικού
↓
3. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση προσωπικού
↓
4. Διερεύνηση υφιστάμενων αναγκών
↓
5. Καθορισμός στόχων για προώθηση φιλαναγνωσίας
↓
6. Καταρτισμός & εφαρμογή πλάνου/ σχεδίου δράσης
↓
7. Συντρέχουσα & τελική αξιολόγηση σχεδίου δράσης
15
Τα στάδια αυτά αναλύονται και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lifelong Readers, το οποίο
περιγράφει ένα γενικό πλαίσιο για επιτυχή προώθηση της φιλαναγνωσίας σε επίπεδο
σχολικής μονάδας και παρέχει εργαλεία τόσο για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση
προσωπικού όσο και για τη διερεύνηση υφιστάμενων αναγκών. Ο Lockwood (2008:
18) επισημαίνει ότι για να επιτύχει το όποιο σχέδιο, θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά
τέσσερις βασικούς εταίρους: το προσωπικό, τα παιδιά, τους γονείς και την ευρύτερη
τοπική κοινωνία.
Στηριζόμενοι στις αρχές που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα στον Οδηγό, η κυπριακή
πολιτεία, τα σχολεία και ο εκπαιδευτικός κόσμος μπορούν να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν καινοτόμες προσεγγίσεις, δράσεις και δραστηριότητες ενίσχυσης της
φιλαναγνωσίας, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αναγνωστικής
κουλτούρας των σχολείων και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Στα τελευταία δύο
μέρη του οδηγού απαντώνται σε συντομία συνήθη ερωτήματα των εκπαιδευτικών για το
θέμα και παρουσιάζονται κάποιες πηγές για βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό.
Απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των εκπαιδευτικών για το θέμα
1. Πού θα βρω το χρόνο για προώθηση της φιλαναγνωσίας;
Η πίεση του χρόνου και της ύλης είναι το πρώτο πρόβλημα που καλείται να λύσει
ένας εκπαιδευτικός που θέλει να προωθήσει τη φιλαναγνωσία. Αρχικά, θα πρέπει
να εκτιμήσετε τις πολύ θετικές συνέπειες της φιλαναγνωσίας στην ακαδημαϊκή
επιτυχία των μαθητών σας. Όπως αποδεικνύουν πάρα πολλές έρευνες (βλέπε
στις πρώτες σελίδες του Οδηγού) το εκπαιδευτικό σας έργο θα γίνει πολύ πιο
εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό αν καταφέρετε να αυξήσετε τα επίπεδα
φιλαναγνωσίας των παιδιών που διδάσκετε. Με λίγα λόγια, δεν σπαταλάτε χρόνο
όταν
τον
αφιερώνετε
στη
φιλαναγνωσία—αντίθετα,
καλλιεργώντας
τη
φιλαναγνωσία επενδύετε χρόνο σε μετοχές υψηλής απόδοσης.
16
Επιπρόσθετα, το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Λογοτεχνία θέτει ως κεντρικό
στόχο τη φιλαναγνωσία, δίνοντας την ευχέρεια στον εκπαιδευτικό να βάλει
φιλαναγνωστικές δραστηριότητες στο καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας.
Εισηγούμαστε όπως τουλάχιστον δύο σαραντάλεπτα την εβδομάδα (από τον
ολικό χρόνο που αφιερλωννεται στη Γλώσσα και τον Πολιτισμό) να αφιερώνονται
στη Λογοτεχνία και τη Φιλαναγνωσία. Επιπρόσθετα, η φιλαναγνωσία μπορεί να
αναπτυχθεί και διαθεματικά μέσα από πολύ λίγο χρόνο που αφιερώνουμε σε
διαφορετικά μαθήματα και σε συνεργασία με το σπίτι.
Εξάλλου, υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκπαιδευτικών που έχουν καταφέρει να
λύσουν το πρόβλημα του χρόνου μέσα από συστηματική δουλειά με τα παιδιά και
έξυπνη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου. Κάποιοι εκπαιδευτικοί, για
παράδειγμα, αξιοποιούν όλο τον χαμένο χρόνο της καθημερινότητας του σχολείου
για ελεύθερη, εθελοντική ανάγνωση (FVR). Τέτοιος χρόνος είναι ο κενός χρόνος
όταν τα παιδιά περιμένουν να αρχίσει η συγκέντρωση ή η ενδοσχολική γιορτή,
όταν «μοιράζονται» σε άλλα τμήματα, όταν έχουν τελειώσει την εργασία ή το
διαγνωστικό τους, όταν αργεί να έρθει ο δάσκαλος κλπ. Επίσης, κάποιες δράσεις
μπορεί να είναι σύντομες (5-10 λεπτά) αλλά όταν επαναλαμβάνονται συχνά έχουν
σημαντικά αποτελέσματα. Τέτοιες δράσεις είναι ενθουσιώδεις πεντάλεπτες
παρουσιάσεις βιβλίων (από την εκπαιδευτικό ή παιδιά), μεγαλόφωνη ανάγνωση
ιστορίας «σε δόσεις» (μερικών σελίδων κάθε φορά) από την εκπαιδευτικό, 10
λεπτά σιωπηρής ανάγνωσης το πρωί από όλα τα παιδιά, κ.ά. Τέλος, κάποιες
δράσεις (όπως η δημιουργία πινακίδας με βιβλιοπροτάσεις από παιδιά σε παιδιά)
δεν παίρνουν καθόλου διδακτικό χρόνο.
2. Ποια βιβλία είναι τα πιο κατάλληλα για προώθηση της
φιλαναγνωσίας;
Τα πιο κατάλληλα βιβλία είναι τα βιβλία που θα ελκύσουν τους μαθητές σας… Και
επειδή κάθε παιδί αποτελεί μοναδική προσωπικότητα, για να πετύχετε στο
«ζευγάρωμα» μαθητών-βιβλίων, θα πρέπει να γνωρίσετε τις ανάγκες, τα
ενδιαφέροντα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού μέσα στην τάξη σας. Μετά
17
θα πρέπει μέσα από βιβλιοπροτάσεις και εμψυχώσεις να τους φέρετε σε επαφή
με όσο το δυνατό περισσότερα κατάλληλα αναγνώσματα, ώστε οι ίδιοι να
ανακαλύψουν τα κίνητρά τους για διάβασμα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό
να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον πλούσιο σε έντυπο λόγο. Όλα τα κείμενα έχουν
τη θέση τους και κανένα δεν υποτιμούμε, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε τα
παιδιά να «δοκιμάζουν» τα πάντα: κόμικς και περιοδικά, παραμύθια, ποίηση,
εικονογραφημένα, μυθιστορήματα περιπέτειας και επιστημονικής φαντασίας,
κοινωνικά, ιστορικά, βιογραφίες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία γνώσεων, ψηφιακά
κείμενα κ.ά.
3. Πώς μπορώ να πείσω τα παιδιά να διαβάζουν;
Δεν μπορείς. Όχι με λόγια τουλάχιστον. Το πιο καλό που μπορείς να κάνεις είναι
να λειτουργήσεις ως πρότυπο ενθουσιώδους και εθισμένου αναγνώστη, να τους
προσφέρεις ευκαιρίες για να ανακαλύψουν την αναγνωστική απόλαυση και να
τους ενθαρρύνεις να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ως αναγνώστες. Οι καλύτεροι
πρεσβευτές της φιλαναγνωσίας είναι οι συνομήλικοί τους ή άλλα άτομα τα οποία
θαυμάζουν.
4. Πώς μπορώ να εμπλέξω τους γονείς;
Αρχικά, για να κατορθώσεις να εμπλέξεις τους γονείς θα πρέπει να λάβεις
σοβαρά υπόψη το πιεστικό καθημερινό τους πρόγραμμα, αλλά και τις ανάγκες και
ενδιαφέροντά τους. Ένα παράδειγμα είναι η διοργάνωση συνάντησης για τη
φιλαναγνωσία σε χρόνο που να τους βολεύει (π.χ. μια μέρα που φέρνουν τα
παιδιά το πρωί, μένουν για μισή ώρα στη βιβλιοθήκη του σχολείου για «Πρωινό
καφέ φιλαναγνωσίας»). Άλλο παράδειγμα είναι η λειτουργία της βιβλιοθήκης σε
απογευματινή ώρα που να βολεύει τους περισσότερους και ο εξοπλισμός της με
βιβλία και για τους γονείς. Εξαιρετικά σημαντική είναι, πάντως, η συνεχής
ενημέρωση των γονιών για τη σημασία της φιλαναγνωσίας και τους τρόπους
προώθησής της.
18
5. Πώς να οργανώσω τη βιβλιοθήκη της τάξης;
Όπως ακριβώς θα οργάνωνες μια άνετη γωνιά στο δωμάτιο του παιδιού σου για
να παίζει και να διαβάζει. Αυτό μπορεί να γίνει με απλά υλικά και σίγουρα με την
ενεργό εμπλοκή των παιδιών που θα την αγαπήσουν και θα την φροντίζουν.
6. Πού θα βρω βιβλία για την τάξη μου;
Η πιο ανέξοδη πηγή είναι τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μπορούν να φέρουν κάποια
βιβλία από το σπίτι. Υπάρχουν όμως και πολλές ευκαιρίες για αγορά βιβλίων σε
χαμηλές τιμές, τις οποίες ένα σχολείο μπορεί να εκμεταλλευτεί (βιβλιοθήκες και
βιβλιοπωλεία που διοργανώνουν παζαράκια βιβλίων και εκπτώσεις, προμήθεια
σε είδος από τα κέρδη της ετήσιας έκθεσης βιβλίου, δωρεά βιβλίων για τη
βιβλιοθήκη από εκδότες και συγγραφείς που θέλουν να προωθήσουν τα βιβλία
τους, επιχορήγηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.ά.)
7. Τι είδους δραστηριότητες μπορώ να οργανώσω;
Υπάρχει απίστευτη ποικιλία δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα Lifelong Readers
(www.lifelongreaders.org)
φιλαναγνωσίας,
τις
προτείνει
οποίες
μάλιστα
πάνω
από
παρουσιάζει
100
σε
δραστηριότητες
κατηγορίες
(π.χ.
δραστηριότητες για εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση της βιβλιοθήκης,
δράσεις για αγόρια, για δίγλωσσα παιδιά, κτλ.). Ο Πόσλανιεκ, στο βιβλίο του Να
δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα: Εμψυχώσεις για να ανακαλύψουν
τα παιδιά την απόλαυση του διαβάσματος, περιγράφει δραστηριότητες που
στηρίζονται στο παιχνίδι, στο αίσθημα ευθύνης και στην ανάγκη για
πληροφόρηση των παιδιών. Οι Αρτζανίδου, Γουλής, Γρόσδος και Καρακίτσιος
παρουσιάζουν
εξαιρετικά
παιχνίδια
φιλαναγνωσίας
και
αναγνωστικές
εμψυχώσεις στο ομώνυμο βιβλίο τους. Το τελευταίο μέρος του Οδηγού
καταγράφει αυτές και άλλες πηγές όπου μπορείτε να βρείτε άφθονες και
δημιουργικές ιδέες.
19
Πηγές για βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό
Βιβλία
Τα ακόλουθα βιβλία περιέχουν ποικίλες ιδέες και πλούσιο βοηθητικό υλικό για την
προώθηση της φιλαναγνωσίας:
Αρτζανίδου, Ε., Γουλής, Δ., Γρόσδος, Σ. & Καρακίτσιος, Α. (2011). Παιχνίδια
φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Atwell, N. (2007). The reading zone: How to help kids become skilled, passionate,
habitual, critical readers. New York: Scholastic.
Lockwood, M. (2008). Promoting Reading for Pleasure in the Primary School. London:
Sage.
Miller, D. (2009). The book whisperer: Awakening the inner reader in every child. San
Francisco: Jossey Bass.
Μπρασέρ, Φ. (2005). 1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο: διηγούμαι,
ανακαλύπτω, παίζω, δημιουργώ. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παπαδάτος, Γ.Σ. (2009). Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία. Αθήνα: Πατάκη.
Πόσλανιεκ, Κ. (1991). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα: Εμψυχώσεις για
να ανακαλύψουν τα παιδιά την απόλαυση του διαβάσματος. Αθήνα: Καστανιώτη.
Ιστοσελίδες
Οι ακόλουθες ιστοσελίδες περιέχουν ποικίλες ιδέες και πλούσιο βοηθητικό υλικό για την
προώθηση της φιλαναγνωσίας:
http://www.guysread.com/
http://www.lifelongreaders.org
20
http://www.literacytrust.org.uk/
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.philanagnosia.gr/
http://www.readingrockets.org/
21
Βιβλιογραφία
Αρτζανίδου, Ε., Γουλής, Δ., Γρόσδος, Σ. & Καρακίτσιος, Α. (2011). Παιχνίδια
φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Atwell, N. (2007). The reading zone: How to help kids become skilled, passionate,
habitual, critical readers. New York: Scholastic.
Baker, L., Dreher, M.J. and Guthrie, J.T. (2000). Engaging young readers: Promoting
Achievement and Motivation. New York: The Guilford Press.
CARDET.
(2012).
Lifelong
Readers,
<www.lifelongreaders.org>
[Ημερομηνία
ανάκτησης: 10/4/2013].
Δίκτυο Ευρυδίκη. (2011). H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια,
Πολιτικές και Πρακτικές. Βρυξέλες: EACEA.
Elley, W. (1992). How in the world do students read? Hamburg: The International
Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Gambrell, L.B. (1996). “Creating classroom cultures that foster motivation”. The
Reading Teacher, vol. 50.1: 14-25.
Gaver, M. Effectiveness of centralized library service in elementary schools. New
Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1963.
Guthrie, J.T., & Wigfield, A. (2000). “Engagement and motivation in reading”. In M.L.
Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of reading
research: Volume III. New York: Erlbaum, pp. 403-422.
Guthrie, J.T., Van Meter, P., McCann, A., Wigfield, A., Bennett, L., Poundstone, C.,
Rice, M.E., Faibisch, F.M., Hunt, B. & Mitchell, A.M. (1996). “Growth of literacy
engagement: changes in motivations and strategies during concept-oriented
reading instruction”. Reading Research Quarterly, vol. 31.3: 306-331.
22
Houle, R. & Montmarquette, C. (1984). “An empirical analysis of loans by school
libraries”. Alberta Journal of Educational Research, vol. 30: 104-114.
Kirsch, I., Jong, J., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J. & Monseur, C. (2002).
Reading for change: Performance and engagement across countries, Results from
PISA 2000. Paris: OECD.
Krashen, S.D. (2004). The power of reading: Insights from the research. Westport,
Connecticut: Libraries Limited.
Lance, K., Welborn, L. & Hamilton-Pennell, C. (1993). The impact of school library
media centers on academic achievement. Castle Rock, Colo.: Hi Willow Research
and Publishing.
Lockwood, M. (2008). Promoting Reading for Pleasure in the Primary School. London:
Sage.
McQuillan, J. (1998). The literacy crisis: False claims and real solutions. Portsmouth,
NH: Heinemann.
McQuillan, J. & Au, J. (2001). “The effect of print access on reading frequency”.
Reading Psychology, vol. 22: 225-248.
Miller, D. (2009). The book whisperer: Awakening the inner reader in every child. San
Francisco: Jossey Bass.
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Kennedy, A.M. & Foy, P. (2006). PIRLS 2006 International
Report. Boston: TIMMS & PIRLS International Study Center.
Osborne, S. (2008). Reading Connects handbook: Building whole-school reading
communities.
London:
Literacy
Trust,
<http://www.literacytrust.org.uk/resources/practical_
resources_info/358_archive_resourcereading_connects_primary_school_handbook>
[Ημερομηνία
ανάκτησης:
10/4/2013].
23
Πόσλανιεκ, Κ. (1991). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα: Εμψυχώσεις για
να ανακαλύψουν τα παιδιά την απόλαυση του διαβάσματος. Αθήνα: Καστανιώτη.
Powling, C., Ashley, B., Pullman, P., Fine, A. & Gavin, J. (2003). Meetings with the
Minister: Five children’s authors and the National Literacy Strategy. Reading:
University of Reading- National Centre for Language and Literacy.
Ross, C., McKechnie, L. & Rothbauer, P. (2005). Reading Matters: What the Research
Reveals about Reading, Libraries, and Community. Westport, Connecticut:
Libraries Limited.
Spiegel, D. (1981). Reading for pleasure: Guidelines. Newark, DE: International
Reading Association.
Turner, J.C. (1997). “Starting right: Strategies for engaging young literacy learners”. In:
J.T. Guthrie & A. Wigfield (Eds.), Reading engagement: Motivating readers
through integrated instruction. Newark, DE: International Reading Association, pp.
183-204.
Υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισμού.
(2011).
Λογοτεχνία.
Λευκωσία:
Γραφείο
Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων, <http://www.moec.gov.cy/analytika_
programmata/programmata_spoudon.html> [Ημερομηνία ανάκτησης: 10/4/2013].
24
Δειγματικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά! Δώστε μας βιβλία, δώστε μας φτερά!
#
1.
2.
Στόχος/οι
Δράση
Πόροι
Κριτήρια επιτυχίας
Εμπλοκή όλων των
εκπαιδευτικών
Ενημέρωση για το πρόγραμμα
«Διαβάζουμε;» του CARDET.
http://www.cardet.org/diavazoume/
index.html
Παρουσίαση παιδικών βιβλίων και
καλών πρακτικών σε συναδέλφους.
Πινακίδα φιλαναγνωσίας για τους
δασκάλους.
- Φωτοτυπίες
Όλοι
οι
εκπαιδευτικοί
(συμπεριλαμβανομένων και των
δασκάλων ειδικών θεμάτων)
εφαρμόζουν και συμμετέχουν σε
δράσεις φιλαναγνωσίας.
Ανάδειξη
(visibility)
αναγνωστικής
κουλτούρας
- PPTs
- Βιβλία
-Πινακίδες
-Υλικό για
«Βιβλιοθήκη φιλαναγνωσίας» με πινακίδες
εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία σχετικά
-Τιμητικά
με την προώθηση της φιλαναγνωσίας
διπλώματα
(στο διάδρομο του συλλόγου)
Πινακίδα για παιδιά (στην καφετέρια)
Ανακοινώσεις
Αναφορές στις συγκεντρώσεις
-Αναγνωστικό
Σχετικές γωνιές και πινακίδες στις υλικό
τάξεις (π.χ. «το βιβλίο του μήνα» ή
«το
βιβλιόδεντρο»
ή
«γωνιά
- Μπαίνοντας κάποιος στο
σχολείο παίρνει αμέσως το
μήνυμα πως μαθητές και
δάσκαλοι σε αυτό το σχολείο
διαβάζουν, αγαπούν το βιβλίο
και ανταλλάσσουν απόψεις γι’
αυτό
Υπεύθυνοι
Επίτευξη
ανάγνωσης») –
Εποπτικό υλικό στο Dropbox
Αναγνωστικό υλικό και σχετικές
ανακοινώσεις στο χώρο υποδοχής
3.
4.
Αναγνωστικές
προτάσεις από
μαθητή σε μαθητή
Έντυπο με αναγνωστικές προτάσεις
-Φωτοτυπίες
και αναγνωστικές προτιμήσεις
-Διαδίκτυο
(μοιράζεται σε παιδιά, γονείς και στην
-Ηλεκτρονικοί
ιστοσελίδα)
υπολογιστές
Χρήση
ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου
(protoporia.gr
perizitito.gr)
Τα παιδιά χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο για να
δουν και να επιλέξουν βιβλία που
τους ενδιαφέρουν και που θεωρούν
κατάλληλα να προτείνουν στους
συμμαθητές τους
Τεχνολογία
Book trailers
-PowerPoint
Ιστοσελίδα - Ειδικός χώρος για -Διαδίκτυο
φιλαναγνωσία που να περιλαμβάνει:
-Η/Υ
Φωτογραφίες,
βιβλιοπροτάσεις,
ανακοινώσεις, booktrailers και άλλο
υλικό από παιδιά, σχετικά links
Όλοι οι Η/Υ του σχολείου έχουν
Screensavers με μηνύματα για το
βιβλίο
5.
Προβολή των
φιλαναγνωστικών
δράσεων των
παιδιών
-Όλα τα παιδιά, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου
επισκέπτονται
τακτικά
την
ιστοσελίδα
-Όλοι οι Η/Υ παρουσιάζουν
σταθερά τα σχετικά screensavers
-Η πλειοψηφία των μαθητών
εμπλέκεται στα Book trailers
Σε
συγκεντρώσεις
τα
παιδιά
παρουσιάζουν κατά τάξεις όποια
δράση/δραστηριότητα
έχουν
αναπτύξει σχετικά με τα βιβλία
26
6.
Δράσεις για τη
φιλαναγνωσία
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πρωινή δεκάλεπτη
Ελεύθερη Εθελοντική Ανάγνωση (FVR)
σε όλες τις τάξεις
Καθορισμός εβδομαδιαίας «ώρας
φιλαναγνωσίας» στη βιβλιοθήκη
Βιβλιοπαιχνίδια,
αφηγήσεις,
εμψυχώσεις και σιωπηρή ανάγνωση
στη βιβλιοθήκη και στις τάξεις
Έκθεση βιβλίου σε συνεργασία με το
ΣΓ και βιωματικά εργαστήρια
φιλαναγνωσίας σε απογευματινό
χρόνο
Επίσκεψη από το συγγραφέα και
εικονογράφο κ. Φρίξο Μιχαηλίδη.
~Βιβλιοπαρουσίαση
προς
μαθητές σε πρωινό χρόνο
τους
~«Ο τοίχος του εικονογράφου»
Επισκέψεις
από
διάφορους
συγγραφείς για βιβλιοπαρουσιάσεις,
αφήγηση, συζήτηση, κ.ά.
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις
στη
βιβλιοθήκη
του
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και στο βιβλιοπωλείο
Rivergate
ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Σταθμοί φιλαναγνωστικών δράσεων
27
Παράσταση «Οδυσσεβάχ»
Μαγειρική/Ζαχαροπλαστική
7.
Συμμετοχή
μαθητών
Να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις
των παιδιών για αγορά νέων βιβλίων
(δεδομένα από τη δραστηριότητα με
το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο)
Οργάνωση δράσεων από συμβούλια
τάξεων
Τα ίδια τα παιδιά ανακοινώνουν τις
δράσεις στα παιδιά
8.
9.
10.
Συμμετοχή
οργανισμών,
παραγόντων και
προσώπων από
την κοινότητα
Μαθητές και
οικογένειες από
διαφορετικούς
πολιτισμούς και
υπόβαθρα
Επισκέψεις από ηθοποιούς και
τοπικούς παράγοντες που
αφηγούνται βιβλία
Επικοινωνία με
οικογένειες
Ενημερωτικό τρίπτυχο για γονείς
σχετικά με το πρόγραμμα
«Διαβάζουμε;»
Δίγλωσσοι μαθητές φέρνουν και
διαβάζουν βιβλία στην πρώτη τους
γλώσσα κατά την Ελεύθερη
Εθελοντική Ανάγνωση. Παρουσιάζουν
ένα τέτοιο βιβλίο στους υπόλοιπους
Προτάσεις στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας
Συνάντηση ενημέρωσης γονέων Πρωινός φιλαναγνωστικός καφές
28
11.
Δράσεις
φιλαναγνωσίας
για τις οικογένειες
Εμπλοκή γονέων στην όλη δράση
μέσω της συμμετοχής τους στις
δράσεις
Σύσταση επιτροπής εθελοντών
γονέων για προσφορά βοήθειας στην
Ημέρα Δράσης Φιλαναγνωσίας
12.
Κεντρική
Βιβλιοθήκη:
προσβάσιμη &
«προκλητική»
Μασκότ βιβλιοθήκης
Αφίσες
Γωνιά κόμικς και περιοδικών
Επίσκεψη όλων των τάξεων 1 φορά τη
βδομάδα βάσει προγράμματος ?
13.
13.
Υλικό στην
κεντρική
βιβλιοθήκη
Αγορά καινούριων βιβλίων με βάση
τις προτιμήσεις των παιδιών
Βιβλιοθήκες των
τάξεων
Εμπλουτισμός βιβλιοθηκών των
τάξεων με τη δωρεά βιβλίων από τα
παιδιά
Κόμικς και περιοδικά
Κόμικς και περιοδικά
29