close

Enter

Log in using OpenID

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 9) - pedijatrija

embedDownload
KCU SARAJEVO
PEDIJATRIJSKA KLINIKA
PECS
BILTEN
BROJ 9
Sarajevo, januar 2012.
2
Sadržaj:
O Klinici……………………………………….....3
2011. godina:
• hronologija aktivnosti …………………... ...7
• oprema,dijagnostičko.terapeutske procedure,
novi medikamenti,protokoli...........................
• broj i struktura uposlenih ………………......15
• statistički prikaz rada Klinike
………... ..19
• struka, nauka ..................................................24
• edukacije, doedukacije, zdravstveno
prosvjećivanje.................................................26
• prijatelji pedijatrije, donacije, zahvalnice.......28
• učešće na seminarima, kongresima.................31
• stručni sastanci ljekara i medicinskih sestara/
tehničara, interaktivna nastava za specijalizante
i edukacija majki pratilja..................................
• publikacije, naučno-istraživački projekti.........40
Plan za 2012.godinu……………………………......45
3
O KLINICI
Djelatnost PEDIJATRIJE je sigurno najplemenitiji dio prakticiranja medicine i jedna od grana gdje
je brz oporavak i izlječenje pacijenta moguće samo uz maksimalan angažman liječnika, medicinskih
sestara/tehničara i svih uposlenih, a na zadovoljstvo, sreću i olakšanje roditelja i naših najmlađih pacijenata!
U svijetlu tradicije i djela naših učitelja, nastavljamo praksu savremene pedijatrijske institucije,
koja osim liječenja, preventivnog i socijalnog aspekta, ustanove koja mijenja roditeljski dom, ima i edukativno –
istraživački karakter!
Pedijatrijska klinika osnovana je 1947.godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu
“Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa
kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala
veća te je 1991 godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje.
Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992 godine, zbog posljedica
bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Klinika je bila locirana u zgradi
za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike.
Pedijatrijska klinika 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9 intenzivne njege, a od 2004. godine
(nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9
kreveta intenzivne njege.
15.03.2009. godine Pedijatrijska klinika je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo“
na lokalitet „Jezero“. Organizovana je kroz Hospitalni i Poliklinički dio. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini
– laboratoriju i Rtg kabinet. Hospitalni dio Klinike je organizovan kroz 12 odjeljenja.
4
Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica
KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 130 kreveta + 30 intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano
sa 110% iskorištenosti kapaciteta.
Osoblje čine 39. specijalista pedijatra (4. profesora, 4. docenta, i 16. magistara), 3. specijalizanta, 2
psihologa, 8. diplomiranih medicinskih sestara, 7 viših medicinskih, 1 diplomirani fizioteraput, 124. srednjih
medicinskih sestara + 5. fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi. Ono nastoji ljubaznošću, stručnošću,
higijenom, redom i profesionalizmom pružiti najoptimalnije usluge najmlađim stanovnicima Bosne i Hercegovine u
dijagnostici, njezi i terapiji.
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo, visoko tercijarna jedinstvena ustanova u zemlji, nudi znanje i
iskustvo plemenite umjetnosti medicine studentima: stomatologije, medicine, Fakulteta zdravstvenih studija, kao i
stažerima, učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima, subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji.
5
Organizacije Klinike
Klinika je organizirana kroz dvanaest odjeljenja:
• I =gastroenterohepatologija,
• II=nefrologija,
• III= kardiologija,
• IV=neonatologija,
• Pedijatrijska intenzivna njega i terapija ,
• Neonatalna intenzivna njega i terapija,
• V=pulmologija,
• VI=neruopedijatrija,
• VII=endokrinologija,
• VIII=hematoonkologija sa Dnevnom bolnicom,
• IX= fizijatrija
• X = alergoimunoreumatologija
Svako odjelenje ima i prateća savjetovališta.
Prijemno urgentna ambulanta i Dnevna bolnica je u sklopu Centra Urgentne Pedijatrije (CUP).
Reorganizacija Klinike kako prostorna, kadrovska, edukativna tako i po pitanju opreme s ciljem što efikasnijeg
rada i pružanja usluga je nastavljena u 2011. godini. Intencija je u narednom periodu sukladno potrebama službe
po pojedinm oblastima pedijatrije, istu planski popunjavati mlađim kadrom koji ima sklonost za pedijatruju, uz
obavezno poznavanje stranog jezika, rada na računaru te interesa za naučno-istraživački rad.
15.07.2011. godine u okviru KCU Sarajevo, Pedijatrijska klinika je organizovana u Disciplinu za zdravlje djeteta
KCU Sarajevo, zajedno sa Klinikom za dječiju hirurgiju.
Rad Klinike
Klinika radi 24 sata u kontinuitetu…
Jutarnji sastanci su obavezni kao i sastanci u poslijepodnevnim satima gdje se Kolegij upoznaje sa pacijentima u
intenzivnoj, postintenzivnoj kao i standardnoj njezi, prijemima, otpustima, premještajima i konzilijarnim
pregledima, uz diskutovanje svakog slučaja. Osim svakodnevnih vizita, sedmično se vrši Velika vizita uz prisustvo
kompletnog medicinskog osoblja, kao i specijalizanata, sekundaraca, studenata (medicine, stomatologije i
Fakulteta zdravstvenih studija), subspecijalista i ljekara na profesionalnoj edukaciji iz različitih polja pedijatrije.
Svakog petka se održavaju Kolegiji ljekara i Kolegiji Glavnih medicinskih sestara na kojem se evaluiraju
pacijenti, stanje na odjeljenjima u odnosu na slobodne kapacitete, opremu, kadar, interpersonalne odnose,
iznošenje i rješavanje eventualnih problema u svakodnevnom radu, epidemiološku situaciju, uz plan za predstojeći
vikend. Redovno je organizovan transport hirurških pacijenata od hirurške sale do Pedijatrijske klinike, uz 24h
dispoziciju ljekara za: Dječiju hirurgiju, ORL, Neurohirurgiju, ortopediju i Infektivnu kliniku, kao i ispomoć
liječničkog kadra Klinici za Ginekologiju i akušerstvo, uz mjesečne dežure u Centru za srce prilikom posjeta
kardiohirurških timova iz inostranstva. Uspostavljena je i Edukacija majki pratilja po odjeljenjima, koja se vrši od
strane Glavne medicinske sestre svih 12 odjela, kao i trening novoprimljenih medicinskih sestara/tehničara.
15.07.2011. godine je uspostavljena Disciplina za zdravlje djeteta, zajedno sa Klinikiom za dječiju hirurgiju.
Uvedena je i Interaktivna nastava, koja se održava jednom sedmično za specijalizante, ljekare sekundarce i ljekare
na kruženju. Svakog mjeseca se analizira poslovanje Klinike: rad odjeljenja (prijemi/otpusti), savjetovališta,
prijemne ambulante, dnevne bolnice uz dijagnostičke procedure, usluge,konsultativne preglede, zbirne i po
kantonima.
Na sedmičnim stručnim sastancima Kolegija ljekara prezentiraju se interesantni slučajevi uz novosti iz literature,
kao i na stručnim sastancima medicinskih sestara. Mjesečni sastanci o mortalitetu uz analizu svakog pacijenta,
sedmični sastanci sa dječijim radiolozima, a po potrebi službe i konzilijarni sastanci, uz sastanke Katedre za
pedijatriju, predstavljaju dio svakodnevne aktivnosi Klinike. Mjesečno su organizirani sastanci epidemio-mikroinfektivne grupe, Poslovanje klinike, kao i redovne Unutrašnje kontorle rada Klinike. Škola u bolnici je
nastavila rad 21.02.2005. godine, tj. nastavila prijeratnu praksu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo u vidu
kontinuirane nastave za naše pacijenate školskog uzrasta.
Klinika postiže zavidne rezultate u dijagnostici, tretmanu i njezi pacijenata kao i edukaciji kadrova svih profila.
Svih dvanaest odjeljenja Klinike uspostavilo je pisane saglasnosti roditelja za interventne i invazivne procedure,
te su iste proslijeđene na saglasnost Pravnoj službi KCU Sarajevo.
6
Knjiga utisaka o boravku pacijenata i roditelja na Klinici bilježi zapise....
Postavljena su tri panoa u auli Klinike i prezentirana na Web stranici:
• Pano osoblja: Mi smo tu zbog tebe
• Pano Prijatelja Klinike
• Pano Katedre za Pedijatriju
Pristup Internetu je omogućen svim zaposlenicima.
Katedra za Pedijatriju KCU Sarajevo je od 2003. godine izradila web stranicu u okviru Internetske web stranice
Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo: www.pedijatrija.sa-ba koja je izuzetno posjećena, savremeno organizirana, i
redovno up datirana.
Kontinuirana edukcija osoblja je proces koji je neprekidan kroz učešće na kongresima i sastancima u zemlji i
inostranstvu....
7
8
HRONOLOGIJA AKTIVNOSTI
U toku 2011. godine najznačajnije aktivnosti Pedijatrijske klinike su bile vezane za:
1. Redovan sastanak Kardiološke sekcije BiH
2. Pedijatre u svijetu – goste Matične kuće
3. XI Astmu Školu
4. XI Internacionalnu Pedijatrijsku ljetnu školu za liječnike i medicinske sestre / tehničare,
5. Obilježavanje 64. godišnjice rada Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo,
6. VII Škola Reanimacije
7. II Tečaj Neonatalne reanimacije
8. VII Dijabetološka škola
9. V Ultrazvučna škola
10.Redovni sastanak Neonatološke sekcije BiH
1. Redovan sastanak Kardiološke sekcije Bosne i Hercegovine održan je u Biblioteci Pedijatrijske klinike KCU
Sarajevo 03.02.2011. godine, gdje se evaluirao rad u protekloj godini uz strategiju organizovanja kardiološke
službe na nivou BiH prema evropskim načelima i primjeni savremene kardiološke doktrine.
2. Pedijatri u svijetu: Pedijatrijsku kliniku KCU Sarajevo u toku 2011. godine posjetio je: Dr Adnan Kulenović
(Francuska)- trenutno radi: Docteur en medecine: Docteur en pediatrie gastroenterologie et psychiatre; 1, rue
Victor et Louise de Monfor; 02310 Villiers- Saint- Denis
3.„XI Astma škola” za pacijente i roditelje je održana 05.05.2011. godine sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru
KCU Sarajevo, uz sponzorstvo farmaceutske kuće „Glaxo Smith Kline“
4. Jedanaesta Internacionalna Ljetna Pedijatrijska škola, održana je od 10-11. juna 2011.godine sa temama iz:
gastroenterohepatologije, oftalmologije i otorinolaringologije, uz sponzorstvo „Bosnalijeka“ i „Hippa“. Izuzetno
posjećana od strane pedijatara, specijalista školske i porodične medicine, medicinskih sestara i tehničara iz Bosne
i Hercegovine, okupila je brojne eminentne predavače KCU Sarajevo, Hrvatske, Slovenije i Hrvatske. Sticala su se
nova znanja, vršena je izmjena iskustava uz širenje vizije savremene pedijatrijske prakse, što je i pretočeno u
tradicionalnoj publikaciji na 218 stranica, realizirane posredstvom PECS-a. Gala večera je tradicionalno
upriličena u hotelu «Europa« Sarajevo uz muziku i druženje do kasno u noć…
9
5. Svečano je dana 20.06.2011.godine u prostorijama Biblioteke Klinike
druženjem liječnika, medicinskih sestara/tehničara i penzionera.
obilježen Dan Klinike prigodnim
Ispraćeni su u penziju uz simboličan poklon i VELIKO HVALA:
• Prof.dr Ediba Saračević
• Medicinska sestra Hasiba Žilić
6. Sedmi APLS kurs reanimacije održana je 10.-11.11.2011. godine u hotelu „Grand“ Sarajevo.
7. Drugi Tečaj neonatalne reanimacije održan je 08-11. decembra 2011. godine u hotelu „Grand“ Sarajevo
prema programu Američke akademije za pedijatriju i Američkog kardiološkog udruženja, a u organizaciji
Pedijatrijskog Edukativnog Centra Sarajevo (PECS-a) i Udruženja neonatologa i intenzivista BiH.
10
7.Sedma Dijabetološka Škola održana je 09. novembra 2011. godine u amfiteatru KCU Sarajevo. Sponzor Škole
tradicionalno je bila kompanija "Bosnalijek". Skupu su prisustvovali pacijenti dijabetološkog odjela i savjetovališta
Pedijatrijske klinike, te njihovi roditelji, mladi liječnici i medicinske sestre. Teoretski i praktični dio Škole izložili su
stručnjaci iz Sarajeva.
8.Ultrazvučna škola srca i mozga, održana je kroz završetak edukacije subspecijalista pedijatra.
9.Sastanak Neonatološke sekcije Bosne i Hercegovine održan je od 11.-14.03.2011. godine na Vlašiću
11
OPREMA, DIJAGNOSTIČKO/TERAPEUTSKE PROCEDURE, NOVI MEDIKAMENTI,
PROTOKOLI ...
Tokom 2003-2011. godine do danas nabavljena je savremena oprema i uvedene su nove dijagnostičko-terapeutske
procedure uz nove medikamente:
Video gastroskopija/distalna endoskopija
mini laboratorij
12
bronhoskopije sa fleksibilnim video bronhoskopom
24 satni monitoring glukoze u krvi
• Od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo u
2011. godini nabavljeno je novih 13 inzulinskih pumpi, tako da je do 31.12.2011. godine plasirano ukupno
81 inzulinska pumpa.
72 satni monitoring krvnog pritiska
Holter 24h EKG
13
Ergometar
Tilt table test
Fonokardiografija
UZ štitnjače + kukova + abdomena
14
Mjerenja NO2
Spirometrija
Alergo test
Video EEG monitoring uz polisomnografiju
Hidro terapija
15
Statički bicikl
Elektrostimulator
TENS
Cito komora
16
Uroflow
Multifitrat
Hirurška sala
počela s radom u novembru 2011.godine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interventna procedura: biopsija bubrega
novi protokol za terapiju neuroblastoma
novi protokol za relaps limfoblastične leukemije
novi protokol za aplastičnu anemiju
Ebrantil ( antireumatik ) za th: JIA
Tocilizumab (biološki lijek za sistemski JIA)
primjena Botulinum toxina u tretmanu spasticiteta kod djece oboljele od cerebralne paralize
Screening na fenilketonuriju
uvedena nova terapijska procedura na Gastroenterohepatologiji: PEG
kontinuirana edukacija pacijenata inzulinskim pumpama
Terapijska hipotermija – Artic Sun – Intenzivne njege
17
BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI KCU SARAJEVO:
Ljekari specijalisti
1. ACC. PROF. DR SENKA MESIHOVIĆ - DINAREVIĆ
2. PROF.DR SUADA HELJIĆ
3. PROF.DR EDO HASANBEGOVIĆ
4. DOC DR FERIHA HADŽAGIĆ - ĆATIBUŠIĆ
5. PROF.DR. AJŠA MEHOLJIĆ – FETAHOVIĆ
6. DOC.DR MELIHA SAKIĆ
7. DOC.DR. SMAIL ZUBČEVIĆ
8. DOC. DR. ESAD BRIGIĆ
9. PRIM.MR. AIDA OMERČAHIĆ-DIZDAREVIĆ
10. PRIM. MR.DR SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ
11. MR.DR. DANKA MILIČIĆ - POKRAJAC
12. MR.DR AMINA SELIMOVIĆ
13. MR.DR VERICA MIŠANOVIĆ
14. MR. DR ZIJO BEGIĆ
15. MR.DR ISMETA KALKAN
16. MR.DR HAJRIJA MAKSIĆ
17. PRIM. DR FEĐAT JONUZI
18. PRIM. DR EDINA KOVAČ – VIDAKOVIĆ
19. MR DR DUŠKO ANIĆ
20. DR AMRA ČENGIĆ
21. MR. DR ADMIR HADŽIMURATOVIĆ
22. DR SABINA KURTAGIĆ
23. PRIM. MR. DR SENADA MEHADŽIĆ
24. DR MIDHAT MUJIĆ
25. MR. DR ADELA TUNIĆ
26. DR MED.SCI. SAJRA UŽIČANIN
27. DR INDIRA DELIHASANOVIĆ
28. MR. DR AMRA DŽINOVIĆ
29. DR EMINA HADŽIMURATOVIĆ
30. MR.DR VELMA MULAOSMANOVIĆ
31. DR RAHO SPAHOVIĆ
32. MR. DR SABINA TERZIĆ
33. DR TATJANA ŠIMIŠIĆ
34. DR NERMINA HODŽIĆ
35. DR MELIKA MELUNOVIĆ
36. DR ALMIRA KADIĆ
37. DR ADISA ČENGIĆ
38. MR. DR SELMA DIZDAR
39. DR MIRZA HALIMIĆ
Od navedenog broja specijalista
Od 50 – 60 godina 8
Od 40 – 50 godina 19
Od 30 – 40 godina 12
Ljekari na specijalizaciji
40. DR BELMA KRDŽALIĆ
41. DR SEMRA KAPIĆ
42. DR SELMA TANOVIĆ – RUJANAC
Od 30 – 40 godina
2
Od 20 – 30 godina
1
Diplomirane medicinske sestre
47. ČENGIĆ NERMINA
48. ALEČKOVIĆ MIRSA
49. POPLATA INDIRA
50. HADŽIĆ ALMA
51. MRKULIĆ ELMEDINA
52. SAHAČIĆ SABINA
53. SUBAŠIĆ ELMA
54. STAMBOL ALDIJANA
55. FATIĆ SENKA
Klinički psiholozi:
46. LEJLA SMAJIĆ - HODŽIĆ
47. AJSELA BUČAN - VARATANOVIĆ
OD 30 – 40 godina 2
18
Više medicinske sestre
56. BUZA EMINA
57. COCALIĆ HANKA
58. HRVAT MUNEVERA
59. KAZIĆ MEHDIJA
60. KUČANIN AZRA
61. RAMIĆ JADRANKA
62. SPAHIĆ NERMINA
od 50 – 60 godina
od 40 – 50 godina
od 30 – 40 godina
5
6
5
Srednje medicinsko osoblje
63. AHMEDSPAHĆ ADMIRA
64. AJDINOVIĆ MUAMERA
65. ARNAUTOVIĆ SABINA
66. ADILOVIĆ AMINA
67. ABDOVIĆ ELMA
68. AHMIŠ SULEJMANA
69. AGIĆ LEJLA
70. ANTIĆ NATAŠA
71. BAŠIĆ VELIDA
72. BAKAL ISMAIL
73. BABIĆ MAJA
74. BJELAK ELMA
75. BAKAL ISMAIL
76. BEČKOVIĆ MELISA
77. BEĆA DRITA
78. BEJDIĆ DŽENANA
79. BOGILOVIĆ VELIDA
80. BEČIĆ AMELA
81. BIHORAC ELVISA
82. ČAUŠEVIĆ ELMA
83. ČOVČIĆ RABIJA
84. ĆEBO AMERA
85. ČENGIĆ ALEKSANDRA
86. ĆATIĆ SAMRA
87. ĆOSIĆ MERIMA
88. DELIĆ VESNA
89. DRINA ELVEDINA
90. DEMIROVIĆ AMRA
91. ĐELMO NURA
92. KRVAVAC SENADA
93. FAZLAGIĆ EDISA
94. FEJZIĆ DŽENANA
95. FERATOVIĆ BAJRA
96. FILIPOVIĆ JASMINA
97. FAZLIĆ AIDA
98. GAČANIN BELMA
99. GOLIĆ LEJLA
100. GANIĆ ELVINA
101. HAJDAREVIĆ AMIRA
102. HASANSPAHIĆ ELVIRA
103. HADŽIĆ TEREZA
104. HASANAGIĆ AZRA
145. MEHMEDOVIĆ AZIJADA
146. MEMIJA AMINA
147. MULIĆ NERMINA
148. MURATOVIĆ DŽENETA
149. MEŠETOVIĆ AMINA
150. MERDANOVIĆ SABINA
151. NEZIREVIĆ AMELA
152. ORMAN ALMA
153. OMERAGIĆ NAĐA
154. PAJIĆ ALMIRA
155. PANDŽIĆ BISERA
156. PRELIĆ AZRA
157. PRELIĆ SANELA
103. HARBA INDIRA
104. HANIĆ ZUMRETA
105. HASOVIĆ DIKA
106. HUJIĆ MERSIHA
107. HODŽIĆ ALDIJANA
108. HODŽIĆ AIDA
109. HODŽIĆ AMRA
110. HODŽIĆ AJKA
111. HELAĆ IFETA
112. HERIĆ ADMIRA
113. HIDIĆ SANELA
114. IVANIŠEVIĆ ĐINA
115. JAMAKOVIĆ AIDA
116. JAMAKOVIĆ –DUŠKAJ MAIDA
117. JUNUZOVIĆ MENSURA
118. KAHRIMAN ALDIJANA
119. KALAJDŽISALIHOVIĆ SENA
120. KAPIČIJA AIDA
121. KURTOVIĆ SANELA
122. KULOVAC AZRA
123. KULOVIĆ DIJANA
124. KADRIĆ MERSIHA
125. KLJAJIĆ EDINA
126. KARAČIĆ NEJRA
127. KAMENJAŠ AZEMINA
128. KARAMURATOVIĆ BEGAJETA
129. KOSO SANELA
130. KISO NERMIN
131. KOVAČEVIĆ SAFIJA
132. ZULOVIĆ ENISA
133. KUNDO ELVIRA
134. KARIĆ MIRZA
135. KULO ALDINA
136. KUDUZOVIĆ AMELA
137. LIVNJAK AJKA
138. LAKOVIĆ SELMA
139. LONČARIĆ MERSIHA
140. LEFKO DIJANA
141. LUČKIN SELMA
142. MAŠIĆ RUSMIRA
143. MERDŽANIĆ MUNIRA
144. MAŠNIĆ SELMIRA
188. TORLAK –MULIĆ ALMIRA
189. VASIĆ NADA
190. VRABAC LEJLA
191. VRAŽALICA RUSMIRA
192. ZAGIĆ KENAN
193. ZORNIĆ AMELA
od 50-60 godina
od 40-50 godina
od 30-40 godina
od 20–30 godina
23
25
52
24
19
158. POLJO DŽENITA
159. PRELJEVIĆ SABINA
160. PRELJEVIĆ ANESA
161. PURAN AMELA
162. PAVLOVIĆ KRISTINA
163. PAŠIĆ SAMRA
164. PLEH VILDANA
165. PUŠČUL BELMA
166. RAMEZIĆ ENISA
167. RAMIĆ NAIDA
168. SELIMOVIĆ ANISA
169. SEJDIJA EMIRA
170. SAGATI VINKA
171. SALANOVIĆ EDINA
172. SIMIŠIĆ VERA
173. SOFTIĆ AMINA
175. SAHAČIĆ AMRA
176. SMAJKAN ELMA
177. SARIĆ AMILA
178. SALKIĆ EMINA
179. ŠABANOVIĆ BELMA
180. ŠEHIĆ SUADA
181. ŠABIĆ MEDINA
182. ŠEHIĆ MUAMERA
183. ŠAHAT EMIRA
184. ŠABANOVIĆ MAHIRA
185. ŠABANOVIĆ AZRA
186. TERZIĆ AIDA
187. TVICA NADIJA
Administrativno osoblje:
195. OMEROVIĆ MUNIBA – TEHNIČKI SEKRETAR
od 40 – 50 godina
1
Radnice:
196. KONJEVIĆ HAVA
197. REDŽEPAGIĆ ENISA
198. DŽEBO TIDŽA
199. MEMIJA DŽEVADA
200. MEŠETOVIĆ RAMIZA
201. RUČIĆ MASIJA
202. ŽILIĆ ŠEĆA
203. DURAN MUNIRA
204. MEMIJA NUSRETA
205. MUJEZINOVIĆ RASEMA
206. LUČKIN AIDA
207. SPAHOVIĆ SABINA
208. JAŠARBEGOVIĆ AIDA
209. DŽEMIDŽIĆ ŠEFKA
210. HADŽOVIĆ SABIRA
211. BEZDROB AMIRA
212. ŠLJIVO FADILA
213. ČORBIĆ EDINA
214. KUJEVIĆ SUADA
215. OMERAGIĆ SAFIJA
216. ĐULIMAN BELMA
217. KOZIĆ JASNA
218. KADIJA SUADA
preko 60 godina
od 50-60 godina
od 40-50 godina
od 30-40 godina
2
4
14
2
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI JE: 218.
Prijemi: U toku 2003. godine primljeno je 7 sestara i 3 radnice,u toku 2004. godine primljen je 1 ljekar
specijalista, 11 sestara i 7 radnica, u toku 2005. godine primljen je 1 ljekar sekundarac, 1 psiholog, 2 sestre i 1
radnica, u toku 2006. godine primljen je 1 ljekar sekundarac, 1 psiholog, 10 sestara i 1 radnica i u toku 2007.
godine je primljena je 1 sestara, 1 radnica i 1 servirka. 2008. godine primljeno je 33 sestre i 3 radnice. 2009.
godine primljene su 3 radnice i 15 medicinskih sestara (ugovor).2010. godine primljene 3 medicinske sestre u
stalni radni odnos. U toku 2011. godine primljeni su 2 ljekara specijalista-pedijatra, 1 psiholog.
Interes za pedijatriju je izuzetan. Trenutno je 26 liječnika i srodnih disciplina (psihologa, bibliotekara) apliciralo
za prijem u radni odnos na Pedijatrijskoj klinici, kao i 37 medicinskih sestara i tehničara.
20
STATISTIČKI PRIKAZ RADA KLINIKE TOKOM
2010. GODINE U ODNOSU NA 2011. GODINU
Prijemi 2010 – 2011 godina
Otpusti 2010-2011 godina
Prijemi 2010 – 2011 godina
Otpusti 2010 – 2011 godina
21
Usluge po savjetovalištima 2010 - 2011 godina
Rtg usluge u 2010. -2011. godini
Pregledi po savjetovalištima 2010 – 2011 godina
22
U toku 2011. godine je primljen 4652 pacijent, a u Prijemnoj ambulanti i Savjetovalištima pregledano 42.147.
pacijenata.
Usluge po savjetovalištima:
1. Antropometrijske mjere: tjelesna težina, visina, obim glave, obim grudnog koša
2. Mjerenje vitalnih parametara: temperatura, puls, pritisak, saturacija kiseonikom
3. Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage
4. Sprovođenje terapije: IV, IM, SC, per-os
5. Sedacija
6. Plasiranje braunile
7. Plasiranje urinarnih katetera
8. Obrada pupka
9. Čišćenje soora
10.
Frikcije
11.
Lavaža
12.
Inhalacije
13.
Kineziterapija
14.
Vojta
15.
Bobath
16.
Perkusija – drenaža
17.
Vježbe disanja
18.
Fizikalna terapija
19.
Termo terapija – hidrokolator
20.
Termoterapija – krioterapija
21.
Hidroterapija
22.
Elektroterapija
23.
Masaža
24.
Grupna terapija i terapija igrom / po članu
25.
Obrada pacijenta za upučivnje na kategorizaciju
26.
Metode intervjua psihologa
Psihološki intervju sa roditeljima
27.
28.
Ispitivanje i procjena psihomotornog razvoja
29.
Procjena intelektualnih sposobnosti
30.
Procjena ličnosti projektivnim tehnikama
31.
Procjena ličnosti inventarima i upitnicima
32.
Psihološko savjetovanje
33.
Procjena mentalnih oštečenja ili propadanja
34.
Psihološko ispitivanje sa davanjem mišljenja
35.
Učešće psihologa u timskoj obradi
36.
Rtg usluge
Dijagnostičke procedure 2010 – 2011 godine
23
Dijagnostičke-terapeutske procedure:
1. EKG
2. EEG
3. UZ abdomena
4. UZ bubrega
5. UZ mozga
6. UZ srca
7. UZ kukova
8. UZ štitnjače
9. Holter (24 satni EKG)
10. Holter 72 satni krvni pritisak
11. Fonokardiogram
12. Gastroskopija
13. Kolonoskopija
14. Biopsija tankog crijeva
15. Biopsija želuca
16. Biopsija jetre
17. Bronhoskopija
18. Alergo test
19. Spirometrija
20. LP
21. SP
22. LE ćelije
23 .CGMS (holter glukoze u krvi)
24. Peritonalna dijaliza
25. PICC
26.Punkcija limfnog čvora
27.Hormon rasta
28.Hloridi u znoju
29. CVK
30. Video EEG
31. Ergometrija
32. NO2
33. Balon atrijalna septostomija (BAS)
34. Tilt table test
35. TOE (Ttransoesophageal echocardiography)
36. Uroflow/multifiltrat
37. EMG
Dijagnostičke procedure 2010 – 2011 godine
24
Dijagnostičke procedure 2010 – 2011 godine
25
Dijagnostičke procedure po odjelima
Januar – februar
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
35
30
25
20
Januar
15
Februar
10
5
0
Uz.abd
Biop. Dc.
Biop. Tc.
Biop. žel. Biop. jetr. Gastrosk. Kolonosk. Rectoskop.
Januar
10
0
3
2
0
9
6
0
Februar
31
5
9
8
0
11
5
0
II Nefrološke dijagnostičke procedure
12
10
8
Januar
6
Februar
4
2
0
Uz. bubrega
Biop.bub.
Pert.dijaliza
Hemodijaliza
Uroflow
Multifiltrat
Januar
10
0
2
0
1
1
Februar
10
0
2
0
4
0
III Kardiološke dijagnostičke procedure
400
300
Januar
200
Februar
100
0
Holter EKG Holter KP
Tilt Table
Ergometrija
test
Toe
Fono
EKG
Uz. srca
Januar
336
253
49
13
11
8
0
0
Februar
288
237
18
4
3
0
0
12
26
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
700
600
500
400
Janaur
300
Februar
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Janaur
53
29
654
24
Februar
72
27
461
18
V Pulmološke dijagnostičke procedure
180
160
140
120
100
Januar
80
Februar
60
40
20
0
Bronhosk.
Spiromet.
Alerg.test
CL.u znoju
Januar
1
10
161
0
Februar
0
40
123
4
VI Neurološke dijagnostičke procedure
180
160
140
120
Januar
100
80
Februar
60
40
20
0
EMG
Polisomo
EVOC EEG
EEG
EEGcjelovec
ernji
LP
UL MOZGA
Januar
0
0
0
126
0
3
17
Februar
0
0
0
161
0
0
15
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
7
6
5
4
Januar
3
Februar
2
1
0
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Januar
5
4
2
0
0
Februar
6
5
3
0
0
27
VIII Hematoonkološke dijagnostičke procedure
16
14
12
10
Januar
8
Februar
6
4
2
0
Punk.linf.čvorova
SP
Punk.slezene
Lumbal.pun.
PIIC
Januar
0
10
0
14
2
Februar
0
10
0
12
3
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
180
160
140
120
100
Januar
80
Februar
60
40
20
0
LE ćelije
Feno
Januar
0
25
Februar
0
160
Mart-april
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
40
35
30
25
Maj
20
Jun
15
10
5
0
Uz.abd
Biop. Dc.
Biop. Tc.
Biop. žel.
Biop. jetr.
Gastrosk.
Maj
36
0
6
6
0
7
Kolonosk. Rectoskop.
0
0
Jun
19
1
5
6
0
7
2
0
28
II Nefrološke dijagnostičke procedure
20
15
Maj
10
Jun
5
0
Uz. bubrega
Biop.bub.
Pert.dijaliza
Hemodijaliza
Uroflow
Multifiltrat
Maj
4
1
2
0
9
0
Jun
15
1
3
0
2
0
III Kardiološke dijagnostičke procedure
300
250
200
Maj
150
Jun
100
50
0
Holter EKG Holter KP
Tilt Table
Ergometrija
test
EKG
Uz. srca
Maj
240
202
18
6
3
Jun
252
243
44
7
4
Toe
Fono
0
0
9
3
0
1
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
600
500
400
Maj
300
Jun
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Maj
48
12
500
16
Jun
71
6
476
23
V Pulmološke dijagnostičke procedure
250
200
150
Mart
April
100
50
0
Bronhosk.
Spiromet.
Alerg.test
CL.u znoju
Mart
5
33
158
5
April
1
26
209
1
29
VI Neurološke dijagnostičke procedure
140
120
100
80
Maj
60
Jun
40
20
0
EMG
Polisomo
EVOC EEG
EEG
EEGcjelovec
ernji
LP
UL MOZGA
Maj
0
0
0
129
0
0
7
Jun
0
0
0
111
0
1
23
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
14
12
10
8
Maj
6
Jun
4
2
0
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Maj
5
3
2
0
1
Jun
13
1
1
0
2
VIII Hematoonkološke dijagnostičke procedure
20
15
Maj
10
Jun
5
0
Punk.linf.čvorova
SP
Punk.slezene
Lumbal.pun.
PIIC
Maj
0
12
0
12
3
Jun
0
14
0
19
10
30
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
6
5
4
Maj
3
Jun
2
1
0
LE ćelije
Feno
Maj
0
5
Jun
0
0
Maj-juni
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
40
35
30
25
Maj
20
Jun
15
10
5
0
Uz.abd
Biop. Dc.
Biop. Tc.
Biop. žel.
Biop. jetr.
Gastrosk.
Kolonosk. Rectoskop.
Maj
36
0
6
6
0
7
0
0
Jun
19
1
5
6
0
7
2
0
II Nefrološke dijagnostičke procedure
20
15
Maj
10
Jun
5
0
Uz. bubrega
Biop.bub.
Pert.dijaliza
Hemodijaliza
Uroflow
Multifiltrat
Maj
4
1
2
0
9
0
Jun
15
1
3
0
2
0
31
III Kardiološke dijagnostičke procedure
300
250
200
Maj
150
Jun
100
50
0
Holter EKG Holter KP
Tilt Table
Ergometrija
test
EKG
Uz. srca
Maj
240
202
18
6
3
Jun
252
243
44
7
4
Toe
Fono
0
0
9
3
0
1
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
600
500
400
Maj
300
Jun
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Maj
48
12
500
16
Jun
71
6
476
23
VI Neurološke dijagnostičke procedure
140
120
100
80
Maj
60
Jun
40
20
0
EMG
Polisomo
EVOC EEG
EEG
EEGcjelovec
ernji
LP
UL MOZGA
Maj
0
0
0
129
0
0
7
Jun
0
0
0
111
0
1
23
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
14
12
10
8
Maj
6
Jun
4
2
0
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Inzulinske
pumpe
Maj
5
3
2
0
1
0
Jun
13
1
1
0
2
7
32
VIII Hematoonkološke dijagnostičke procedure
20
15
Maj
10
Jun
5
0
Punk.linf.čvorova
SP
Punk.slezene
Lumbal.pun.
PIIC
Maj
0
12
0
12
3
Jun
0
14
0
19
10
IX Fizijatrijske dijagnostičke procedure
Metoda po Vojtu
94
92
90
88
86
84
82
80
Maj
Jun
92
85
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
6
5
4
Maj
3
Jun
2
1
0
LE ćelije
Feno
Maj
0
5
Jun
0
0
33
Juli-avgust
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
30
25
20
Jul
15
Avgust
10
5
0
Uz.abd
Biop. Dc.
Biop. Tc.
Jul
6
0
4
Biop. žel. Biop. jetr. Gastrosk. Kolonosk. Rectoskop.
0
0
4
0
0
Avgust
24
1
0
0
0
4
1
0
II Nefrološke dijagnostičke procedure
12
10
8
Jul
6
Avgust
4
2
0
Uz. bubrega
Biop.bub.
Pert.dijaliza Hemodijaliza
Jul
5
0
2
Avgust
11
1
2
Uroflow
Multifiltrat
0
2
0
0
2
0
III Kardiološke dijagnostičke procedure
300
250
200
Jul
150
Avgust
100
50
0
EKG
Uz. srca Holter EKG Holter KP
Tilt Table
Ergometrija
test
Toe
Fono
Jul
190
134
35
5
1
5
0
0
Avgust
261
208
28
7
1
2
0
0
34
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
500
400
300
Jul
Avgust
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Jul
45
20
372
19
Avgust
64
18
399
0
V Pulmološke dijagnostičke procedure
140
120
100
80
Jul
60
Avgust
40
20
0
Bronhosk.
Spiromet.
Alerg.test
CL.u znoju
Jul
0
2
132
3
Avgust
1
16
50
1
VI Neurološke dijagnostičke procedure
200
150
Jul
100
Avgust
50
0
EMG
Polisomo
EVOC EEG
EEG
EEGcjelovec
ernji
LP
Ul.mozga
Jul
0
0
0
185
0
1
42
Avgust
0
0
0
125
1
2
8
35
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
3,5
3
2,5
2
Jul
Avgust
1,5
1
0,5
0
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Inzul.pumpe
Jul
0
1
3
0
0
2
Avgust
2
3
0
0
0
2
IX Fizijatrijske dijagnostičke procedure
Metoda po Vojtu
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jul
Avgust
63
83
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
45
40
35
30
Jul
25
20
Avgust
15
10
5
0
Feno
Intraartikularna aplikacija
lijeka u zglobu
Alergo test
Jul
0
1
10
Avgust
0
1
40
36
Septembar-oktobar
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
50
40
30
Septembar
Oktobar
20
10
0
Uz.abd
Biop. Dc. Biop. Tc. Biop. žel. Biop. jetr. Gastrosk. Kolonosk.
Rectosko
p.
Septembar
15
0
12
9
1
17
0
0
Oktobar
45
3
3
2
0
7
5
0
III Kardiološke dijagnostičke procedure
400
300
Septem
bar
Oktobar
200
100
0
EKG
Uz. srca Holter EKG Holter KP
Tilt Table Ergometrij
test
a
Toe
Fono
Septembar
337
271
0
2
0
0
4
30
Oktobar
175
284
44
10
7
6
0
15
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
500
400
300
Septembar
Oktobar
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Septembar
48
5
445
24
Oktobar
67
22
392
17
37
V Pulmološke dijagnostičke procedure
100
90
80
70
60
50
Septembar
Oktobar
40
30
20
10
0
Bronhosk.
Spiromet.
Alerg.test
CL.u znoju
Septembar
1
60
95
7
Oktobar
0
23
94
0
VI Neurološke dijagnostičke procedure
200
150
Septembar
100
Oktobar
50
0
EMG
Polisomo
EVOC
EEG
EEGcjelove
cernji
EEG
LP
Ul.mozga
Septembar
0
0
0
161
1
1
8
Oktobar
0
0
0
159
1
0
12
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
9
8
7
6
5
Septembar
4
Oktobar
3
2
1
0
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Inzul.pumpe
Septembar
2
2
8
0
0
1
Oktobar
1
2
7
0
0
1
38
IX Fizijatrijske dijagnostičke procedure
Metoda po Vojtu
125
120
115
110
105
100
95
Septembar
Oktobar
121
106
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
70
60
50
40
Septembar
30
Oktobar
20
10
0
Feno
Intraartikularna aplikacija
lijeka u zglobu
Alergo test
Septembar
0
1
55
Oktobar
0
0
60
Novembar-decembar
I Gastroenterološke dijagnostičke
procedure
40
35
30
25
Novembar
20
Decembar
15
10
5
0
Uz.abd
Biop. Dc. Biop. Tc. Biop. žel. Biop. jetr. Gastrosk. Kolonosk.
Rectoskop
.
Novembar
35
1
14
12
0
14
1
0
Decembar
23
1
16
16
0
18
1
0
39
II Nefrološke dijagnostičke procedure
12
10
8
Novem
bar
Decem
6
4
2
0
Uz. bubrega
Biop.bub.
Pert.dijaliza Hemodijaliza
Novembar
11
1
2
Decembar
7
0
2
Uroflow
Multifiltrat
0
0
1
0
3
0
III Kardiološke dijagnostičke procedure
400
300
Novemb
ar
Decemb
200
100
0
EKG
Uz. srca Holter EKG Holter KP
Tilt Table Ergometrij
test
a
Toe
Fono
Novembar
264
285
19
2
1
0
11
20
Decembar
311
360
26
11
3
1
0
7
IV Neonatološke dijagnostičke procedure
500
400
300
Novembar
Decembar
200
100
0
UZ.mozga
Uz.kukova
ABS
Umb.kateter
Novembar
57
8
409
9
Decembar
54
22
401
15
40
V Pulmološke dijagnostičke procedure
140
120
100
80
Novembar
60
Decembar
40
20
0
Bronhosk.
Spiromet.
Alerg.test
CL.u znoju
Novembar
0
16
121
0
Decembar
1
17
92
2
VI Neurološke dijagnostičke procedure
200
150
Novembar
100
Decembar
50
0
EMG
Polisomo EVOC EEG
EEG
EEGcjelove
cernji
LP
Ul.mozga
Novembar
0
0
0
161
0
4
20
Decembar
0
0
0
176
2
12
12
VII Endokrinološke dijagnostičke procedure
7
6
5
4
Novembar
3
Decembar
2
1
0
Iz izloženog je očigledno da je i dal je:
Uz.štitne
Hormon rast.
CGMS
OGTT
LH-RH
Inzul.pumpe
Novembar
6
3
2
0
0
0
Decembar
4
1
3
0
0
0
41
VIII Hematoonkološke dijagnostičke procedure
20
15
Novem
bar
Decem
10
5
0
Punk.linf.čvorova
SP
Punk.slezene
Lumbal.pun.
PIIC
Novembar
0
10
0
16
5
Decembar
0
8
0
12
3
IX Fizijatrijske dijagnostičke procedure
Metoda po Vojtu
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
Novembar
Decembar
102
97
X Imunoalergološkoreumatološke
dijagnostičke procedure
70
60
50
40
Novembar
30
Decembar
20
10
0
Feno
Intraartikularna aplikacija
lijeka u zglobu
Alergo test
Novembar
0
2
63
Decembar
0
2
40
42
Iz izloženog je očigledno da je i dalje:
•
•
•
•
broj dijagnostičko-terapeutskih procedura se uvećao,
broj usluga signifikatno uvećan,
uvedeni novi dijagnostički testovi+ tretmani,
broj B.O. dana je skraćen.
PEDIJATRIJSKA KLINIKA KCU SARAJEVO USPJEŠNO ZAVRŠAVA 2011.GODINU SA NOVIM
DIJAGNOSTIČKIM PROCEDURAMA/TERAPIJAMA KOJE SU NA USLUZI SVIM PACIJENTIMA
PEDIJATRIJSKE DOBI OD ROĐENJA DO NAVRŠENIH 18.GODINA U BOSNI I HERCEGOVINI I TO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROKSIMALNA ENDOSKOPIJA
PLAZMAFEREZA
BIOPSIJA BUBREGA
ERGOMETRIJA
24H HOLTER EKG I KRVNOG PRITISKA
SRČANE TERAPEUTSKE KATETERIZACIJE ZATVARANJA SRČANIH DEFEKATA
TILT TABLE TEST
ULTRAZVUK SRCA, MOZGA, ABDOMENA, ŠTITNJAČE, BUBREGA
BRONHOSKOPIJA
SPIROMETRIJA
ALERGOTESTOVI
ODREĐIVANJE HLORIDA U ZNOJU
TEST NA RESPIRATORNI SINCICIJELNI VIRUS, HIPOTIREOZU I FENILKETONURIJU
VENTILATORNA TERAPIJA
24H ELEKTROENCEFALOGRAM
INZULINSKE PUMPE
ODREĐIVANJE NITRIČNOG OKSIDA U IZDAHNUTOM ZRAKU
LUMBALNA, STERNALNA I VENTRIKULO PUNKCIJA
UROFLOW
BIOPSIJA TANKOG, DEBELOG CRIJEVA I ŽEULCA
PLASIRANJE PEGA
ODREĐIVANJE HORMONA RASTA
METODE PO VOJTI I BOBATU
APLIKACIJA BOTULINUM TOXINA
UZ NOVE U 2012 GODINI:
•
•
•
•
•
•
•
•
DISTALNA ENDOSKOPIJA/KOLONOSKOPIJA I VAĐENJA STRANIH TIJELA
AUTOLOGNA TRNSPLANATACIJA KOŠTANE SRŽI
ELEKTROMIOGRAFIJA
BIOPSIJA JETRE
HEMODIJALIZA
DIJAGOSTIKA VEZIKUOURETERALNOG REFLUKSA ULTRAZVUKOM
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA STEROIDA
ULTRAZVUK ZGLOBOVA
Ogledalo razvijenosti jedne zemlje očituje se u stupnju razvijenosti pedijatrijske kardiologije i kardiohirurgije, koja
u Sarajevu u posljednih nekoliko godina postiže zavidne rezultate zahvaljujući saradnji sa kolegama iz Austrije na
čelu sa Prof.Wollenekom kao i Švedskim timom na čelu sa Prof.dr. Sune Johanson.. Ukupan broj kardiohirurških
pedijatrijskih pacijenata od 1997.godine do danas iznosi 465, a kateteriziranih 120. Preoperativni i postoperativni
tretman je uvijek vršen od strane tima iz Sarajeva (Klinika za pedijatriju+Kardiohirurgiju odnosno Centar za
srce).2010. godine operisano je 72 pacijenta, i to: Austrijski tim operisao je 25 pacijenata, 3 kateterizacije, Švedski
tim operisao je 45 pacijenata, 21 kateterizaciju, u Italiji operisano je 2 pacijentaa, a lokalni tim u 2010. godini
nije izvršio samostalne operativne zahvate djece. Operisano je 2011. godine 45 pacijenata, i to: Austrijski tim
operisao je 12 pacijenat, 9 kateterizacija, Švedski tim operisao je 33 pacijenta, 24 kateterizacije, uz asistenciju
lokalnog tima kardiohirurga.
43
Kardiohirurški zahvati i srčane kateterizacije 2010-2011
Ukupan broj tretiranih kardiohirurških pacijenata u 2011. godini je iznosio 78 .
Mortalitet pacijenata na Pedijatrijskoj Klinici KCU Sarajevo je u 2011.godini iznosio 1,77% (broj pacijenata
4652), u odnosu na 2010. godinu gdje je mortalitet iznosio 2,02% (broj pacijenata 4792).
Iz izloženog je očigledno da je i dalje:
•
•
•
•
broj dijagnostičko-terapeutskih procedura se uvećao,
broj usluga signifikatno uvećan,
uvedeni novi dijagnostički testovi+ tretmani,
broj B.O. dana je skraćen.
44
STRUKA, NAUKA
• Pedijatrijski edukacioni centar Sarajevo (PECS) koji je osnovan 2003. godine u čijem kompleksnom
djelovaju su uključene: Pedijatrijska ljetna škola, Astma škola, Ultrazvučna škola djeteta, Reanimaciona
Škola, Dijabetološka škola, kursevi, Farmaceutske kuće u službi djeteta, je radio punim kapacitetom tokom
protekle godine. Plan za 2012. godinu je stimulacija mlađih ljekara i medicinskih sestara za publikovanje
naučnih i stručnih radova u relevantnim medicinskim časopisima, kao i kontinuirane pomoći u
doedukacijama osoblja.
• Položeno je 13. specijalističkih ispita, dva za Pedijatrijsku kliniku KCU Sarajevo (Dr Selma Dizdar i Dr
Mirza Halimić), tri za Kantonalnu bolnicu Zenica (Dr Edina Sarač, Dr Orhana Grahić-Mujčinović i Dr
Mersiha Karavdić)), tri za Kantonalnu bolnicu Bihać (Dr Anela Mahmić, Dr Redin Zjakić i Dr Šeherzada
Ezić-Majstorović), jedan za Hrvatsku bolnicu „Fra Mato Nikoloć“ Nova Bila (Dr Adrijana Topalović), jedan
za J.U. DZ Kantona Sarajevo (Dr Aida Lokvančić-Bekto), jedan za J.U. DZ sa poliklinikom Zavidovići (Dr
Maida Humkić-Mustafić), jedan za DZ Žepče (Dr Emina Huseinagić) i jedan za DZ Goražde (Dr Mubera
Kozica).
Upućen je prijedlog prema Federalnom ministarstvu zdravlja za odobrenje 3 subspecijalizacije: dr. Indira
Delihasanović iz Urgentne pedijatrije, Dr.Kurtagić Sabina iz gastroenterohepatologije, Dr Senada Mehadžić iz
Hematoonkologije.
2011. godine na Pedijatrijskoj klinici 99 ljekara je obavilo ljekarski staž, a 26 ljekara iz drugih centara je
završilo specijalizantsko kruženje.
•
•
•
•
•
•
•
•
U 2003. godini odbranjen je 1 magisterij i 1 doktorat.
U 2004. godini odbranjena su 3 magisterija i 1 doktorat
U 2005. godini odbranjena su 2 magisterija i 1 doktorat
U 2006. godini odbranjena su 3 magisterija i 1 doktorat.
U 2008. godini odbranjen je 1 magistarski rad
U 2009. godini odbranjena su 3 magistarska rada
U 2010. godine odbranjena su 3. magistarska rada
U 2011. godini odbranjen je 1 magisterij i 1 doktorat
• Odbranjen magistarski rad: Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo:
Dr Adela Tunić – 10.01.2011. godine
„Dijagnostičko-terapijski pristup trombocitopenijama dječije dobi“
Mentor: Prof. Dr Edo Hasanbegović
• Odbranjen doktorat: Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo
Mr.dr Sajra Užičanin – 11.11.2011. godine
„Prediktivna vrijednost neonatalnih konvulzija u procjeni neurorazvojnih poremećaja“
Mentor: Prof. Dr Suada Heljić
• U pripremi su odbrane tri magisterija (Dr.Adisa Čengić, Dr Almira Kadić i Dr Mirza Halimić) na
Medicinskom fakultetu u Sarajevu, kao i
• tri doktorata (Mr.dr.Danka Miličić, Mr. dr.Verica Mišanović, Prim.Mr.dr Sniježana Hasanbegović)
45
EDUKACIJE I DOEDUKACIJE, ZDRAVSTVENO I MEDIJSKO PROSVJEĆIVANJE:
• Doc.dr Feriha Hadžagić –Ćatibušić – Edukacija – Symposium on epilepsis, epileptis syndromes and EEG
07.-09.04.2011. – Split – Hrvatska
• Dr.sci.med. Sajra Užičanin - Edukacija – Symposium on epilepsis, epileptis syndromes and EEG
07.-09.04.2011. – Split – Hrvatska
• Prof.dr Suada Heljić – Pedijatrijska škola Split – 11.-15.04.2011. – Split – Hrvatska
• Dr Indira Delihasanović – Pedijatrijska škola Split – 11.-15.04.2011. – Split – Hrvatska
• Mr.dr Sabina Terzić – Pedijatrijska škola Split – 11.-15.04.2011. – Split – Hrvatska
• Dr Nermina Hodžić – Edukacija iz kineziterapije – 08-11-04.2011. – Ljubljana – Slovenija
• Prof. Dr Suada Heljić – Škola ultrazvuka Ian Donalds – 05.-06.05.2011. – Dubrovnik – Hrvatska
• Mr.dr Hajrija Maksić – Škola ultrazvuka Ian Donalds – 05.-06.05.2011. – Dubrovnik – Hrvatska
• Lejla Smajić-Hodžić – Edukacija SMSI – Psihijatrija – 19.-25.06.2011.- Salzburg – Austrija
• Lejla Smajić-Hodžić – Edukacija „Kongenitivno bihejvioralna psihoterapija u Sarajevu – 25.09.2011;
23.10.2011; 27.11.2011. – decembar 2011; - Sarajevo – Bosna i Hercegovina
• Doc.dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić – Sekcija za bolesti metabolizma – 14.-15.10.2011. – Zagreb – Hrvatska
• Lejla Smajić-Hodžić – Forenzička psihologija – 14.-18.11.2011. – Sarajevo – Bosna i Hercegovina
• Prim.Dr Senada Mehadžić – Postdiplomski tečaj iz dječije onkologije – 16.-17.12.2011. – Zagreb – Hrvatska
Edukacije i doedukacije obavljene na Pedijatrijskoj klinici:
( ljekari, studenti, ostali zdravstveni radnici iz drugih centara )
Edukacija studenata sa Medicinskih fakulteta iz svijeta u 2011 god
• Arnela Vejzović – Medicinski fakultet iz Njemačke – 14.03.-15.04.2011. godine
• Aldijana Brezovac – Filozofski fakultet Sarajevo – 24.05.-06.06.2011. godine; Mentor; Dipl psiholog Lejla
Smajić – Hodžić
• Andrea Pašić – Filozofski fakultet Sarajevo – Odsjek za psihologiju – decembar 2011. godine - Pripravnički
staž; Mentor Dipl. psiholog Ajsela Bučan – Varatanović
• Dženita Berberović - Medicinski fakultet iz Austrije – 01.-30.09. 2011. godine
46
RAD MEDICINSKIH SESTARA U TOKU 2011. godine:
Modernizovane su prema evropskim standardima liste zdravstvstvene njege uz doedukaciju sestara iz
gastroskopije, bronhoskopije i aplikacije inzulinskih pumpi, ergometrije i mjerenja No2.
• DMS Čengić Nermina – Kongres pedijatara Makedonije – 05.-09.10.2011. godine – Ohrid – Makedonija
• DMS Hadžić Alma - Kongres pedijatara Makedonije – 05.-09.10.2011. godine – Ohrid – Makedonija
• DMS Hadžić Alma – Neonatološka sekcija – 11.-14.03.2011. – Vlašić – Bosna i Hercegovina
• VMS Hrvat Munevera - Neonatološka sekcija – 11.-14.03.2011. – Vlašić – Bosna i Hercegovina
• DMS Mirsa Alečković – 09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija –
Turska
• DFT Sabina Sahačić – Edukacija iz Kineziterapije – 08.-11.04.2011. – Ljubljana – Slovenija
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
• Fizeotatapeut Hadžić Tereza – Edukacija iz Kineziterapije – 08.-11.04.2011. – Ljubljana – Slovenija
• Fizetarapeut Zagić Kenan – Edukacija iz dječije habilitacije i rehabilitacije – 19.-23.09.2011. – Keln –
Njemačka
• V Kongres Medicinskih sestara i tehničara – Sarajevo:
DMS Čengić Nermina, DMS Subašić Elma, DMS Fazlić Aida, DMS Mrkulić Elmedina, DMS Alečković
Mirsa, DMS Fatić senka , VMS Cocalić Hanka – aktivno učestovale sa 4 predavanja na temu:
1. „Klinički status gojazne djece hospitalizirane na Pedijatrijskoj klinici“
2. „Akutne urtikarije dječije dobi“
3. „Učestalost i uzroci rehospitalizacije novorođenčadi nakon ranog otpusta iz rodilišta“
4. „Infekcije kod djece i liječenje od akutne limfoblastne leukemije2
• Medicinska sestra Fazlić Aida odbranila Diplomski na Fakultetu zdravstvenih studija u Zenici na temu
„Akutne urtikarije u dječijoj dobi“ – 06.01.2011. godine – dobila zvanje – Diplomirane medicinske sestre
• Medicinska sestra Fatić Senka odbranila Diplomski na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu na temu „
Infekcije kod djece oboljele od akutne limfoblastne leukemije“ – 21.04.2011. godine – dobila zvanje
Diplomirane medicinske sestre
• Medicinska sestra Stambol Aldijana – diplomirala na Fakultetu zdravstvenih studija na temu: „Značaj i
uloga magnetne rezonance (MR) u evaluaciji EPI kod djece“ – 03.11.2011. godine - dobila zvanje –
Diplomirani inžinjer medicinske radiologije
Zdravstveno prosvjećivanje-medijsko:
U toku 2011. godine u saradnji sa RTV–servisima i novinskim agencijama, snimljene su emisije odnosno
publikovani članci o Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo na TV SA, Hayat, Pink, BHT1, FTV, TV Hema, TV1, Avaz,
Oslobođenje, TV Vogošća, i OBN uz učešće pedijatara u kontakt emisijama.
47
PRIJATELJI PEDIJATRIJSKE KLINIKE:
2003-2011.godine
48
2008.godina
Januar 2008. godine
Februar 2008. godine
Gđa Elizabeta Sopota–Split
Mart 2008. godine
April 2008. godine
Maj 2008. godine
Juni 2008. Godine
Gđa. Nada Đurić
Juli 2008. godine
Gdin. Almir Karišik
August 2008. godine
Oktobar 2008. godine
Novembar 2008. godine
BA BRAND d.o.o. Sarajevo
Decembar 2008. godine
Internacionalni klub žena
Gđa Mirjana Jančić i Gđa Vesna Marić
2009. godina
49
GOSP. NARCIS MIŠANOVIĆ
GĐA. NICOL BABITCSH THOMAS MAGES
2010. godina
Januar
Februar
- g-đa Kasopović Đulesma
Mart
-*MUCH* organizacija
- Gospoda – Nikol Babiths i Thomas Mages putem *NICKY LINE DESIGN* Njemačka
April
Maj
Juni
Juli
Septembar
- Prva Dama Republike Turske g-đa Hayrunnise Gul
Oktobar
Dr. Olivera Ross iz Engleske putem ->
Novembar
Decembar
2011. godina
Januar
Mart
50
Juni
Avgust
Septembar
Oktobar
g-din. Mehmed Šokolj
Decembar
Za period 01.01.2011. godine – 31.12.2011. godine Pedijatrijskoj klinici donirano je opreme i osnovnih sredstava u
vrijednosti od: 27. 114, 47 KM.
Ukupna vrijednost donacija od 03.02.2003. godine do danas iznosi: 1. 247. 877, 12 KM.
Zahvalnice su uručene svim organizacijama i ljudima dobre volje koji su se svojim humanitarnim gestom sjetili
pacijenata i osoblja Pedijatrijske klinike.
Udruženje «Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH Sarajevo", Kabinet gradonačelnika Sarajeva, Nato, Actavis,
II Gimnazija, Osnovne škole „Alija Nametak“, „Sokolje“ i „8 osnovna škola“, Civitas, Srednja Elektrotehnička
škola, III gimnazija“, ekipa „Srce puno osmijeha“ i Medžlis islamske zajednice su uručile novogodišnje i
bajramske paketiće za pacijente Pedijatrijske Klinike.
51
UČEŠĆE NA SEMINARIMA, KONGRESIMA
Ukupno je ostvareno 54 putovanja uposlenika Pedijatrijske klinike:
I odjeljenje – Gastroenterohepatologija
Dr Sabina Kurtagić
05.-09.10.2011. – Kongres pedijatara Makedonije – Ohrid - Makedonija
III odjeljenje- Kardiologija
Acc.Prof.Dr Senka Mesihović-Dinarević
11.-14.03.2011.- Kongres plućne hipertenzije – Lisabon – Portugal
18.-22.-05-2011.- 45Th Annual Meeting of the Association of European Paediatric Cardiology – Granada –
Španija
16.-18.06.2011. – Plućna arterijska hipertenzija – Prag – Češka
03.10.2011. – Revitalizacija bolnice „Nemanja Vlatković“ - Cavtat – Hrvatska
09.-13.10.2011. – Kongres kardiologa – Venecija – Italija
19.-20-10.2011. – Međunarodnja saradnja sa bolnicom u Istambulu – Istambul – Turska
16.-19.11.2011.- Evropski Kongres Akademija Nauka – Budimpešta – Mađarsaka
Mr.dr Zijo begić
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
05.-09.10.2011. – Kongres pedijatara Makedonije – Ohrid – Makedonija
Dr Almira Kadić
18.-22.-05-2011.- 45Th Annual Meeting of the Association of European Paediatric Cardiology – Granada –
Španija
Dr Mirza Halimić
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
IV Odjeljenje – Neonatologija
Mr.dr Hajrija Maksić
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
16.-18.03.2011. – Simpozij „Ishrana prijevremeno rođene djece“ – Beograd – Srbija
23.-26.06.2011. – 5Th Europaediatrics – Beč – Austrija
20.- 24.09.2011. – 22. Kongres European Students Conference – Berlin – Njemačka
Neonatalna intenzivna njega
Prof. Dr Suada Heljić
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
16.-18.03.2011. – Simpozij „Ishrana prijevremeno rođene djece“ – Beograd – Srbija
02.-03.09.2011.- 2. Kongres intenzivne medicine „Signativae“ – Split – Hrvatska
13. – 17.10.2011. – Annual Meeting of Europen Society for Research – Newcastle – Engleska
Dr Amra Čengić
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
02.-03.09.2011.- 2. Kongres intenzivne medicine „Signativae“ – Split – Hrvatska
Dr Raho Spahović
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
Pedijatrijska intenzivna njega
Prim.dr Fedžat Jonuzi
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
13.-17.06.2011. – Simpozij intenzivne medicine – Brioni – Hrvatska
02.-03.09.2011.- 2. Kongres intenzivne medicine „Signativae“ – Split – Hrvatska
05.-09.10.2011. – Kongres pedijatara Makedonije – Ohrid – Makedonija
Mr.dr Duško Anić
02.-03.09.2011.- 2. Kongres intenzivne medicine „Signativae“ – Split – Hrvatska
52
Mr.dr Verica Mišanović
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
29.08.-30.09.2011.- Njujork – USA
V Odjeljenje – Pulmologija
Mr.dr Amina Selimović
08.-11.06.2011. – 34. Evropsli Kongres o cističnoj fibrozi – Hamburg – Njemačka
VI Odjeljenje – Neuropedijatrija
Doc.dr Smail Zubčević
09.-13.05.2011.- Evropski Kongres pedijatrijske neurologije – Cavtat – Hrvatska
13.-17.09.2011.- Mediteranski Kongres pedijatara – Piran – Slovenija
03.-07.10.2011.- Seminar iz pedijatrije – Gent – Belgija
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
Doc.dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić
09.-13.05.2011.- Evropski Kongres pedijatrijske neurologije – Cavtat – Hrvatska
07.-11.06.2011. – Sastanak nacionalnih koordinatora EACD – Rim – Italija
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
Dr.sci.med. Sajra Užičanin
11.-14.03.2011. – Neonatološka sekcija – Vlašić – Bosna i Hercegovina
VII Odjeljenje – Endokrinologija
Prim.mr.dr Sniježana Hasanbegović
16.-19.02.2011.- IV Kongres ATTD (Advenced Technologies and Treatments for Diabetes) – London – Engleska
05.-08.12.2011. – Kongres World Diabetes Congress 2011 (WDC/IDF) – Dubai – Ujedinjeni Arapski Emirati
VIII Odjeljenje – Hematoonkologija
Prof.dr Edo Hasanbegović
02.-04.02.2011. – Ženeva – Belgija
15.02.2011.- Mostar – Bosna i Hercegovina
05.-06.11.2011. – Kongres hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem – Beograd – Srbija
Doc.dr Meliha Sakić
05.-09.10.2011. – Kongres pedijatara Makedonije – Ohrid – Makedonija
Mr.dr Adela Tunić
05.-06.11.2011. – Kongres hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem – Beograd – Srbija
14.-18.11.2011. – Combating Health Inequalities in Life theatening Diseases – Beč – Austrija
IX Odjeljenje – Fizijatrija
Prof.dr Ajša Meholjić-Fetahović
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
X- Odjeljenje – alergoimunoreumatologija
Prim.Mr.dr Aida Omerčahić-Dizdarević
30.11.-04.12.2011. – Internacionalni Pedijatrijski Kongres – Istambul – Turska
Dr Adisa Čengić
18.-24.04.2011. – Evropski Reumatološki Kongres – Antalija – Turska
Psiholozi
Lejla Smjić-Hodžić
09.-13.05.2011.- Evropski Kongres pedijatrijske neurologije – Cavtat – Hrvatska
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
Ajsela Bučan-Varatanović
09.-11.12.2011.- VI Internacionalni simpozij Child Neurology Meets – Antalija – Turska
Specijalizanti:
Dr Selma Tanović-Rujanac
09.-13.05.2011.- Evropski Kongres pedijatrijske neurologije – Cavtat – Hrvatska
53
STRUČNI SASTANCI NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI ZA 2011. GODINU
54
STRUČNI SASTANCI LJEKARA 2011. godina (prezentacije)
BRONCHOPNEUMONIA
( PRIKAZ SLUČAJA)
BOTOX I DISFUNKCIJA
MOKRAĆNOG MJEHURA
Danka Miličić-Pokrajac
Kongenitalna
citomegalovirusna bolest
Celijakia - Glutenska
enteropatija
Mr sci dr. Hajrija Maksić
Eastern ESPGHAN Summer School
Sept 2010.
Hipokalemija
Histiocitoze dječije dobi
Diferencijalna dijagnoza i algoritam pretraga
A. Tunić
Epidemiološke karakteristike
zaraze HIV-om
Inzulin kao onkogen
Stručni sastanak 16.11.2011.
Dr. S. Hasanbegović
Jasna Topalović Ćetković
Klinika za infektivne bolesti KCUS
Sarajevo, 2011. godine
1
55
KONGENITALNI HILOTORAKS
prikaz slučaja
Pedijatrijska klinika Sarajevo
Gastroenterohepatološki odjel
Dr S. Kurtagić
Dr Sabina Terzić
septembar 2011
LEUKEMIJE DJECIJE
DOBI
MYASTHENIA GRAVIS
Senada Mehadzic
Novine u liječenju HIE
dr.R.Spahović
PRIKAZ SLUČAJA
POTRPORNA TERAPIJA U
LIJEČENJU DJECE OBOLJELE
OD MALIGNIH BOLESTI
Doc. Dr. Edo Hasanbegović
Pedijatrijska Klinika, KCU Sarajevo
PREVENCIJA PRENOŠENJA
HIV-a SA MAJKE NA DIJETE
Strabizam, razrokost,
"škiljavost"
Doc.dr Jasmina Alajbegović-Halimić
Prim dr Meliha Alendar
Mr sci dr Denisa Zvizdić
Kabinet za strabologiju i dječiju oftalmologiju
Klinika za očne bolesti KCUS
Sarajevo, maj 2011.
Jasna Topalović-Ćetković
56
REANIMACIJA DJECE
KCUS Pedijatrijska klinika
Odjel pedijatrijske intenzivne njege
Stručni sastanak, 01.06.2011.
Dr.D.Anić
Smjernice za tretman RDS‐a
European Consensus Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants 2010 Update
Prof dr S.Heljić
STRANO TIJELO
U DISAJNIM PUTEVIMA
Dizdar dr.Selma
z26.3.2011. Tuzla
z13.NAUČNO-STRUČNI SASTANAK
PEDIJATARA REGIONA
SJEVEROISTOČNE BIH
z “Aktuelni fizijatrijski problemi u djece i
adolescenata u pedijatrijskoj praksi"
KCU Sarajevo
Pedijatrijska klinika
Respiratorne infekcije sa RSV
Epidemiologija
Dijagnoza
Prevencija
TRETMAN PLUĆNE HIPERTENZIJE
Mr s c i d r Ha jrija Ma k s ić
Sarajevo, april 2011.
Halimić Mirza
Mentor: Acc. prof. dr Senka Mesihović-Dinarević
NEPHROBLASTOMA
prikaz slučaja
VSD, Infektivni endokarditis
Prikaz slučaja
Dr Ismail Lutolli
Mentor Prof. dr Edo Hasanbegović
Dr. Almira Kadic
_____________________________________________________________________
Decembar 2011. godine
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo
Elektronska verzija radova sa ljekarskih stručnih sastanaka dostupna je u sekretarijatu Pedijatrijske klinike KCU
Sarajevo.
57
STRUČNI SASTANCI MEDICINSKIH SESTRA/TEHNIČARA 2011. GOD.
Datum
JANUAR
12.01.2010.
26.01.2010.
FEBRUAR
09.02.2010.
23.02.2010.
MART
09.03.2010.
23.03.2010.
APRIL
13.04.2010.
27.04.2010.
MAJ
11.05.2010.
25.05.2010.
JUNI
08.06.2010
22.06.
2010.
SEPTEMBAR
07.09.2009.
Odjeljenje
Sestra
Tema
I
I
MS Admira Herić
MS Azra Prelić
Priprema pacijenta endoskopiju
Primjena klizme kod opstipacija
II
II
MS Sabina Merdanić
MS Azemina Kamenjaš
MS Selma Lučkin
Multifiltrat aparat-indikacije i vođenje
pedijatrijskog pacijanta
Značaj med. sestre u tretmanu lupus nefritisa
III
III
MS Elvira Kundo
DMS Alma Hadžić
Ergometrija
Značaj i uloga sestre kod izvođenja TILT-TABLE
testa
IV
IV
DMS Elmedina Mrkulić
MS Vesna Delić
Infekcije u novorođenačkoj dobi
Dojenje-prednosti i kontraindikacije
V
V
MS Buza Emina
VMS Jadranka Ramić
Primjena ICS kod djece ( bebi haller volumatic)
Dijagnoza TBC kod djece
VI
VI
DMS Mirsa Alečković
MS Velida Bogilović
Nadzor akutne flakcidne paralize/pareze
Dostizanje ciljeva u aktivnom životu pacijenata sa
epilepsijom
MS Melisa Spahić
DMS Elma Subašić
MS Medina Šabić
Inzulinska pumpa
Hormon rasta
Transfuzije kod djece
MS Bisera Pandžić
VMS Azra Kučanin
Anemije u dječijoj dobi
Uloga sestre u reanimaciji djeteta
VMS Munevera Hrvat
MS Belma Šabanović
Postavljanje djeteta na C-PAP
Intrahospitalne infekcije
MS Hidić Sanela
MS Rabija Čovčić
Aplikacija humanih imunoglobulina
Obrada reumatološkog pacijenta
VII
VII
VIII
21.09.2010.
OKTOBAR
05.10.2010.
VIII
19.10.2010.
PED.INT
NOVEMBAR
02.11.2010.
NEO INT
16.11.2010.
NEO INT
DECEMBAR
07.12.2010.
X
21.12.2010.
X
STRUČNI SASTANCI MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA 2011.god
(prezentacije)
IX LJETNA
PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
PEDIJATRIJSKA KLINIKA SARAJEVO
Astma škola za djecu i
roditelje
ANEMIJE DJEČIJE DOBI
SETY – zmaj
koji ima astmu,
ali bljuje vatru
kao i ostali
zmajevi, jer ima
dobru terapiju!
MEDICINSKE SESTRE:
BISERA PANDŽIĆ
ELVISA BIHORAC
SARAJEVO, MAJ, 2009.
GSK-14-12-09-EEDU-I
Stavovi i mišljenja izrečeni na ovome skupu nisu nužno i stavovi kompanije GlaxoSmithKline
58
DOJENJE :
PREDNOSTI I
KONTRAINDIKACIJE
Pedijatrija KCU Sarajevo
Delić Vesna
HORMON RASTA
ERGOMETRIJA
KCU Sarajevo
Pedijatrijska klinika
MS Kundo Elvira
INFEKCIJE U
NOVOROĐENAČKOJ DOBI
(MRSA)
Dipl.med.sestra Elmedina Mrkulić
Šećerna bolest / Diabetes Mellitus y
je stanje u kojem organizam ne može da koristi unesenu hranu na pravi način. Veliki dio unesene hrane se razgradi na šećer –
glukozu, koji organizam koristi za dobijanje energije. y Inzulin je jedan od najvažnijih hormona za život čovjeka koji proizvodi gušterača/ pankreas. Ovaj hormon pomaže da se šećer u krvi razgradi i uđe u ćelije našeg organizma kako bi dobijali energiju.
y Kod osoba koje boluju od dijabetesa gušterača ne luči dovoljno ili nikako inzulin , količina šećera u krvi raste iznad normalnog nivoa i ne može da uđe u naše ćelije. y Normalna kolicina šećera u krvi kod osoba koje ne boluju od dijabetesa je Opstipacija ne mora biti trajni problem jer pacijenti će dati
detaljan opis svog problema.
Dok neki nerado govore o tome, statistika pokazuje da je
to problem koji se javlja u 2 % kod mlađe populacije, a s
godinama taj postotak raste i do 34 % kod žena, a 26 %
kod muškaraca starijih od 65 godina.
y3‐6 mml/l TILT TABLE TEST
Alma Hadžić
MED.SESTRA HERIĆ ADMIRA
Elektronska verzija radova sa stručnih sastanaka medicinskih sestara/tehničara dostupna je u Kabinetu Glavne
sestre Pedijatrijske klinike.
59
INTERAKTIVNA NASTAVA ZA SPECIJALIZANTE PEDIJATRIJSKE KLINIKE ZA 2011.
(četvrtkom od 12-13 h)
60
PUBLIKACIJE, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:
Knjige
•
•
•
•
U 2003. godini izdate su 3 knjige, 2 priručnika i portfolio Klinike
U 2004. godini izdato je 6 knjiga
U 2005. godini izdata je 1 knjiga i 1 priručnik
U 2006. godini 3 knjige, 3 udžbenika iz pedijatrije + CD za studente medicine, stomatologije i visoke
zdravstvene škole i ljekara i adresar pedijatara i ljekara koji rade sa dječijom populacijom u Bosni i
Hercegovini
• U 2007. godini izdate su 4 knjige
• U 2009. godini objavljen je:
Bilten br.6.
IX Ljetna Pedijatrijska škola: Teme:hematoonkologija i endokrinologija:
ISBN:978 – 9958 – 9903 – 4 - 2; Izdavač: PECS
Portfolio Pedijatrijske klinike „Jezero“
• U 2010. godini objavljen je:
Bilten br.7.
X Ljetna Pedijatrijska škola: Teme:Alergologija-Reumatologija, Intenzivna pedijatrijska terapija i Prijemno
trijažno urgentna pedijatrija
ISBN:978 – 9958 – 9903 – 5 -9; Izdavač: PECS
Dopunjeni Vodič za specijalizante
• U 2011. godini objavljan je:
Bilten br.8
XI Ljetna Pedijatrijska škola: Teme: Dječija gastroenterohepatologija, Dječija oftalmologija, Dječija
otorinolaringologija
ISBN: 978-9958-9903-6-6; COBIS: BH-ID 18869510 ; Izdavač: PECS
CD Stručni radovi ljekara i medicinskih sestara 2005-2011. godina
CD Pedijatrijska klinika
Naučno istraživački projekti:
• Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine – 29.09.2011. godine – obilježavanja Svjetskog dana
srca – Moto: „Jedan svijet, jedan dom, jedno srce“- Acc.prof. Dinarević
• Simpozij u Akademiji Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine - 21.12.2011. godine –Tema: „ Riziko faktori
za nastanak kardiovaskularnih oboljenja u Kantonu Sarajevo“- acc.Prof. Dinarević
• Prevalenca, kliničke i genetske karakteristike pacijenata sa periodičnim febrilnim sindromima u Sloveniji i
B iH od : 1.1.2010. do 31.12.2011.Mr.dr. Mulaosmanović, Prim mr. dr. Dizdarević, Prof.dr. Dinarević
• Strategija Ranog rasta i razvoja u federaciji BiH – UNICEF - Doc. Zubčević, Prof. Dinarević
61
Plan rada PEDIJATRIJSKE KLINIKE /ODJELJENJA/ za 2012. godinu:
Prijemna ambulanta i Dnevna bolnica:
Kadar: 1 ljekar, 2 medicinske sestre
Edukacija: subspecijalizacija iz Urgentne pedijatrije
Oprema: negatoskop-1; ventilator-1; set za reanimaciju-1; monitor-1
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
I-Gastroenterohepatološki odjel
Kadar: 1 ljekar, 1 medicinska sestra
Oprema: PH-metar; 2-pumpe za enteralnu prehranu; Set za biopsiju jetre; 1-mašina za pranje:endoskopa i
kolonoskopa; Endoskopska kapsula
Edukacija: distalna endoskopija i vađenje stranih tijela (Dr Kurtagić do juna), Biopsija jetre; UZ abdomena uz
Doc. Brigića (Dr Kurtagić+Dr Melunović)
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata, rad na izradi Magistarskog Dr Melika Đozić
II-Nefrološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 1 medicinska sestra
Oprema: 1 soba + do izgradnje Paviljona, Pede - aparat za noćnu perinotealnu dijalizu x 2; 4 pumpe; 2
perfuzomata; 1 pištolj za biopsiju bubrega
Edukacija: nastaviti već započetu edukaciju doktora i medicinske sestre za hemodijalizu i plazmaferezu, i to: Dr
Semra Kapić i Rusmire Vražalice
Naučno istraživački rad: rad na izradi doktorata Mr.dr Danke Miličić-Pokrajac, učešće na Kongresima,
Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i projekata
III-Kardiološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 2 medicinske sestre; 1 radnica
Oprema: Holter EKG x 2; Holter krvnog pritiska x 1;
Edukacija: Interventna CC, Elektrofiziologija; Fetalna EHO, Ehokardiografija
Naučno istraživački rad: Odbor za kardiovaskularne bolesti, Pedijatrijska kardiološka sekcija BiH 2012. godine,
Internacionalna Konferencija „Perspektive u dječijoj kardiologiji“ Dubrovnik-septembar 2012; Obilježavanje
Svjetskog dana srca-septembar 2012, učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje
publikovanje radova i projekata
IV-Neonatološki odjel
Kadar: dostatan broj ljekara i medicinskih sestara
Oprema: 24 satni EEG (u toku nabavka)
Edukacija: Fenilketonurija, T3T4TSH, Synargis RSV u toku
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
NICU - Neonatalna intenzivna njega i terapija
Kadar: dostatan broj ljekara i sestara
Oprema: UZ portabl Color Dopller (u toku), 24 satni EEG aparat (u toku), mobilni RTG aparat (u toku), Higq
Freh ventil , 2 mobilna inkubatora
Edukacija: 4 obučene medicinske sestre za Long line; ljekara: za venski i arterijski pristup uz setove, Uvodi se
Hipotermija, CPAP – u toku
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
PICU - Pedijatrijska intenzivna njega i terapija
Kadar: 1 ljekar; 3 medicinske sestre
Oprema: Hirurška sala sa NevFlow opcijom; 2 respiratora (od toga 1 High Frequency); tkivni oximetar x 2;
Komplet kitova za hemo. i pertonealnu dijalizu
Edukacija: 2 subspecijalizacije iz Intenzivne pedijatrije
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
62
V-Pulmološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 2 medicinske sestre
Oprema: aspirator x 1; Dozatori za aspiratore x 10; Prsluci za eliminaciju sekreta x 5; Nano Duct (Cl u znoju –
Neonatus)
Edukacija: Pletzmografija aparat; Fizeoterapeut na odjeljenju
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
VI-Neuropedijatrijski odjel
Kadar: 2 medicinske sestre; 2 EEG tehničara; EMG tehničar; neuropsiholog
Oprema: Vido monitoring; Printer za novi EEG nabavljen 2009. godine x 2
Edukacija: Metaboličke bolesti- dijagnoza; Faza 1 hirurgija Epi; Subspecijalizacija x 1; edukacija iz EMG i
Polisomnografije
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
VII-Odjel endokrinologije i dijabetesa
Kadar: 1 ljekar; 4 medicinske sestre
Oprema: Mini link transmiter x 1; PC x 2; vaga sa visinomjerom x 2; HbA1C – kapilarni
Edukacija: Endokrinolog za inzulinske pumpe; Savjetovalište za inzulinske pumpe
Naučno istraživački rad: rad na izradi doktorata Prim. Mr.dr Sniježane Hasanbegović, učešće na Kongresima,
Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i projekata
VIII-Hematoonkološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 2 medicinske sestre
Oprema: Dostatna
Edukacija: Autologna transplantacija matičnih ćelija
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
IX-Odjel za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju
Kadar: 3 fizeoterapeuta
Oprema: dostatna
Edukacija: respiratorna kineziterapija; Kinezitejping
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
X- Odjel Alergoimunoreumatologije
Kadar: 2 medicinske sestre; 1 radnica
Oprema: Feno No(Niox) x 1; Portabilni x 2; EKG x 1; Infuzomati x 5; Monitori x 1; PC x 2, Planirati 1 sobu za
terapiju pacijenata na Imunosupresivnim lijekovima
Edukacija: Intraartikularna Aplikacija Steroida na Ortopediji: 1 ljekar + 1 medicinska sestra; UZ dijagnostika
zglobova
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
Kabinet za psihologiju
Kadar: 3 nova psihologa; 1 neuropsiholog; 2 medicinske sestre
Oprema: Psihološki instrumenti
Edukacija: kraća edukacija sestre van Bosne i Hercegovine; magistarski x 2 – u toku; KBT u toku; Specijalizacije
iz kliničke psihologije kandidirane
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i
projekata
63
• Revitalizacija zgrada na lokalitetu „Jezero“ i izgradnja: Paviljona za majke pratilje i Klinike za dječiju
hirurgiju, amfiteatra i laboratorija uz pomoć ljudi dobre volje: prijedlog upućen u Saudijsku Arabiju, Katar,
Tursku, Kanton sarajevo ...
• revitalizacija Dječije bolnice Cavtat
• upućen prijedlog programa rehabilitacije pacijenata sa cerebralnom paralizom-hipoterapije/Butmir ka
Kantonalnom ministarstvu zdravstva
• Realizacija pomoći FK «Barcelona» za Pedijatrijsku kliniku na lokalitetu Jezero u okviru Instituta za zdravlje
djeteta.
• prijedlog izgradnje rehabiliticanog centra – pedijatrijski dio u Fojnici
Plan razvoja sestrinske službe
- edukacija i doedukacija kadra
- prijem u radni odnos većeg broja sestara i radnica
Kadrovi, nauka, struka, oprema
• Prijemi mladih lječnika, pedagoga, psihoterapeuta i bibliotekara, nutricionista, medicinskih sestara, radnica
• upućen prijedlog ka dobijanju naziva Referentni centar-Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo ka menadžmentu
KCU
Stručni kolegij Pedijatrijske klinike na sastancima održanim tokom januara i februara 2004.godine nakon detaljnje
analize Pravilnika, je mišljenje da su se stekli uslovi za apliciranje ove ustanove za naziv Referentni centar.
Prema članu 2. Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva Referentni Centar F Ministarstva zdravstva (Službene
novine Federacije BiH, broj 06-37-758/00 od 14.02.2000.godine), Pedijatrijska klinika odnosno njen dio i to
odjelenja: neonatološke i pedijatrijske intenzivne njege, kardioreumatologije i hematoonkologije, ispunjavaju sve
uslove koji se odnose na:
- postignute naučne i stručne rezultate u praćenju,
proučavanju i unapređivanju dijagnostike i terapije u dijelu medicinske struke koji odgovaraju svjetskim
standardima, postignute stručno – kadrovske uvjete,
( 4 profesora, 5 doktora med. nauka - docenti i 16 magistara ),
- broj objavljenih radova - 376.
- broj izdatih knjiga - 12.
- broj izdatih udžbenika - 1.
- broj izdatih priručnika - 7.
- odgovarajući prostor, biblioteku i medicinsko-tehničku opremu koji omogućavaju rad na pružanju stručno
metodološke pomoći u dijagnostici i terapiji bolesti, odnosno grupe bolesti, utvrđivanje doktrinarnih kriterija za
dijagnostiku i liječenje bolesti, te upoznavanje zdravstvenih radnika sa najnovijim u svijetu prihvaćenim
saznanjima o pojedinoj bolesti odnosno grupi i bolesti te njenoj dijagnostici i terapiji.
Iz ovog proizilazi da Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo već zadnjih pet godina segmentalna(neonatološka i
pedijatrijska intenzivna njega, kardioreumatologija i hematoonkologija), kao i dio pulmoalergologije
(dijagnostička bronhoskopija), nefrologije (peritonealna dijaliza ), neuropedijatrije (kontinuirani EEG video
monitoring), fizijatrije (rehabilitacija po Vojti i Bobarthu ) gastroenterologije (gastroskopija + kolonoskopija),
funkcioniše kao Referentni Centar jer sistemski zbrinjava sve pacijente kojima je potreban tretman iz navedenih
oblasti, iz različitih dijelova BiH.
Molimo Vas da prema odredbama člana 93. i 94. Zakona o zdravstvenog zaštiti F BiH, pokrenete proceduru
donošenja rješenja kojim se Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo dodjeljuje naziv Referentni Centar sukladno
zakonu.
•
•
•
•
•
•
nastavak učešća u naučno-istraživačkim projektima
finalizacija odbrane magisterija
nastavak rada na doktorskim tezama
neinvazivno dokazivanje vezikoureteralnog refluksa
nastavak screeninga na hipotireozu
screening na cističnu fibrozu
64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uvođenje: kolonoskopije
EEG za intenzivne njege
elektromiografije
osvježenje postojećeg monitoring sistema
nabavka pHmetra
mobilnog Rtg aparata
UZ portabl Color Dopller
obnavljanje respiratora i inkubatora
uspostavljanje banke majčinog mlijeka
aparat za praćenje tkivne oksignacije
Edukacije
•
•
•
•
KCU Sarajevo adultna gastroenterologija (Dr.Kurtagić, Dr Melunović)-interventne procedure, kolonoskopije
Edukacija iz hemodijalize KCU Sarajevo, Dr Miličić/dr Hadžimuratović+medicinske sestre,
Edukacija iz neuropedijatrije /EMG
KCU Sarajevo u saradnji sa KCU Ljubljana + Centar za srce KCU Sarajevo: samostalna srčana
kateterizacija: lokalni tim
• edukacija kardiologa: fetalna ehokardografija, TOE
• odlazak ljekara i sestara na Kongrese i seminare u zemlji i inostranstvu sa radovima iz matične kuće
• edukacije sestrinskog kadra po oblastima (1 mjesečna stručna + novosti) uz sestrinsku njegu i terapiju
pacijenata
• edukacija majki od strane sestrinskog i liječničkog tima (plan: video zapis)
• Subspecijalizacije po pedijatrijskim oblastima
• Nabavka izulinskih pumpi za svu dijabetološku juvenilnu popuaciju preko Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravlja Sarajevo
• Edukacija pacijenata i roditelja djece koja boluju od astme, dijabetesa, reumatskih i drugih oboljenja....
Ostalo
• Kontinuirano osavremenjavanje opreme,
• Kontinuirano osvježavanje web stanice,
• Uspostava sistema pejdžera na Klinici
• Planiranje osavremenjavanje mreže
(EKG, Holter, Rtg snimci, MRI, CT i UZ snimci na mreži)
• Planiranje daktilo usluga
65
EDUKATIVNI PLAN RADA ZA 2012. GODINU:
STRUČNI SASTANCI NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI ZA 2012. GODINU
Januar 2012.
11.01.12. Dipl psiholog Lejla –Smajić- Hodžić: Stres
18.01.12. X odjeljenje: Dr Bečirević: Sisitemska forma JIA – prikaz slučaja
25.01.12. X odjeljenje: Dr.Velma Selmanović: Biološka terapija u dječijoj reumatologiji – indikacijsko područje
Mart 2012.
07. 03.12. X odjeljenje: Dr.A.Čengić : Klinička imunologja u pedijatriji – primarni imuni defekti. Primjer :
Selektivni IgA deficit
14.03.12. I odjeljenje: Doc. dr.E.Brigić: Rana dijagnoza celijakije prevencija pravilnog rasta i razvoja
21.03.12. I odjeljenje Dr. S. Kurtagić : Diferencijalna dijagnoza krvarenja iz gastrointestinalnog trakta
28.03.12. GOST: Dr. Milišić ( dječija hirurgija ): Vezikouretralni refluks – opcije tretmana u novom
milenijimu
April 2012.
04.04.12. I odjeljenje: Dr.Šlaku: Hronična holestaza – prikaz slučaja
11.04.12. II odjeljenje: Dr.D..Pokrajac: Vezikouretralni refluks – nove terapijske strategije
18. 04.12. II odjeljenje : Dr. A. Hadžimuratović : Akutna bubrežna insuficijencija kod djece sa malom
porođajnom težinom
25. 04. 12. GOST: Očna klinika Doc.dr. J.Alajbegović – Halimić : Značaj rane detekcije i liječenja
slabovidnosti kod djece
Maj 2012.
09.05.12. II Odjeljenje : Dr. Mrkonja : Primjena plazmafereze kod fokalne segmentne glomerulonefroze – prikaz
slučaja
16.05.12. III odjeljenje : Dr.M.Halimić: Preporuke za prevenciju i tretman proteinske enteropatije Fontan
pacijenata
23.05.12. III odjeljenje: Dr.A.Kadić i Dr. A. Mehić: ToF- status post OP
30. 05.12. GOST: Radiologija Dr. A. Džananović: Imaging mogućnosti kod VUR-a
Juni 2012.
06.06.12. III odjeljenje: Dr.Z.Begić: Plućna arterijska hipertenzija
13.06.12. Neonatalna int.njega: Dr.S.Terzić : Anemija prematuriteta
20.06.12. Neonatalna int.njega: Prof..Dr.S.Heljić: Kontrola bola u jedinici intenzivne terapije i njege
Septembar 2012.
05.09.12. Neonatalna int.njega: Dr.Adašević :Dijafragmalna hernija – prikaz slučaja
12.09.12. Neonatologija : Dr.H.Maksić : Dijete majke ovisnice,klinička slika i tretman
19.09.12. Pedijatrijska int.terapija: Dr.D.Anić : Opekotine
26.09.12. Pedijatrijska int.terapija: Dr.V.Mišanović: Terapija tečnošću Koloidi ili kristaloidi
Oktobar 2012.
03.10.12. V odjeljenje: Dr.A.Selimović: Bronhoskopija, BAL, trasplantacija pluća
10.10.12. V odjeljenje: Dr.S.Dizdar: Bronhopulmonalna displazija
17. 10.12. V odjeljenje: Dr.M.Riđal : Prikaz slučaja
24.10.12. VI odjeljenje: Dr.T.Šimšić : Neuroimunološke bolesti
31.10.12. GOST: Klinički farmakolog: Dr. Amra Čabaravdić: Zloupotreba antibiotika
Novembar 2012.
07.11.12. VI odjeljenje: Doc.dr.S.Zubčević : Glavobolje kod djece - protokoli postupanja
14.11.12. . VI odjeljenje: ( specijalizant): Prikaz slučaja: Hereditarna senzorimotorna neuropatija
21.11.12. . VII odjeljenje: Dr.S.Šabanović: GLP – 1
28.11.12. GOST: Radiologija Dr. A. Čarovac: Akutni abdomen kod djece
Decembar 2012.
05.12.12. VII odjeljenje : Dr.Mujić : Diabetes insipidus – prikaz slučaja
12.12.12. VIII odjeljenje: Dr.A. Tunić: Tumori CNS-a
19.12.12. VIII odjeljenje: Doc.dr.M.Sakić : Mogućnosti liječenja matičnim ćelijama
26.12.12. IX odjeljenje : Dr.N.Hodžić: Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
Pripremio:
Direktor Pedijatrijske Klinike
Prof. Dr. Edo Hasanbegović
Acc. Prof. Dr. Senka Mesihović- Dinarević
66
67
EDUKATIVNA (INTERAKTIVNA) NASTAVA ZA SPECIJALIZANTE PEDIJATRIJSKE KLINIKE
ZA 2012. GODINU (četvrtkom od 12- 13 h)
Januar 2012.
12.01.12. I odjeljenje: Doc.dr. E.Brigić: Enteralna ishrana
19.01.12. II odjeljenje: Dr D. Miličić-Pokrajac: Dijagnostičke procedure u pedijatrijskoj nefrologiji
26.01.12. III odjeljenje: Acc. Prof. dr S. Mesihović- Dinarević: Dijagnostika u kardiologiji
Mart 2012.
01. 03.12. Neonatalna int.njega: Dr.I.Kalkan: Respiratorna podrška u neonatalnoj dobi
08.03.12. Neontaologija: Dr H. Maksić: Konvulzije neonatalne dobi
15.03.12. Pedijatrijska int. Dr.F.Junuzi: Teške infekcije u intenzivnoj pedijatriji
22.03.12. V odjeljenje: Dr A.Džinović: Liječenje bronhiolitisa
29. 03. 12. VI odjeljenje: Doc.dr.S.Zubčević: Bolesti neuromuskularne spojnice
April 2012.
05.04.11. VII odjeljenje: Dr.S.Šabanović: Savremena terapija diabetes melitusa tip 1
12. 04.12. VIII odjeljenje: Prof.dr.E.Hasanbegović : Anemije dječije dobi
19. 04.12. IX odjeljenje: Dr. N.Hodžić : Fiziološki i motorni razvoj djeteta
26. 04.12. X Odjeljenje: Dr. V.Selmanović: Bol u zglobu
Maj 2012.
03.05.12. Prijemna ambulanta: Dr.I.Delihasanović : Indikacije i postupak sedacije djece u prijemnoj ambulanti
10.05.12. I odjeljenje: Dr.S.Kurtagić: Autoimune bolesti jetre
17.05.12. II odjeljenje:Dr.D.Miličić - Pokrajac : Glomerulonefritis
24.05.12. III odjeljenje : Acc.Prof.dr. S. .Mesihović – Dinarević: Kongestivno srčano zatajenje
31.05.12.Neona.int.njega Dr.R.Spahović : Termoregulacija i terapeutska hipotermija
Juni 2012.
07.06.12. Neonatologija: Dr H. Maksić: Hiperviskozni sindrom – policitemija
14.06.12. Pedij.int.njega: Dr.V.Mišanović: Kardiopulmonarna reanimacija
Septembar 2012.
06. 09.12. V odjeljenje: Mr dr A. Selimović: Tretman astme - novosti
13.09.12. VI odjeljenje: Doc. Dr S. Zubčević: Nemedikamentozno liječenje epilepsije
20.09.12. VII odjeljenje: Dr. S. Hasanbegović: Panhipopituitarizam
27.09.12. VIII odjeljenje:Dr.S.Mehadžić: Limfadenopatije kod djece
29. 09.11. Psiholog: A.Bučan - Varatanović: Mentalna retardacija
Oktobar 2012.
04.10.12. IX odjeljenje: Prof.A.Meholjić : Fizikalni tretman djece sa JIA
11.10.12.X odjeljenje: Dr.A.Dizdarević – Omerčahić :Alergijska astma – terapija
18. 10.12. I odjeleljenje: Doc.Dr. E.Brigić : Gastritis kod djece
25. 10.12. II odjeljenje: Dr.D. .Miličić – Pokrajac : Bubreg u neonatoligiji
Novembar 2012.
01.11.12. III odjeljenje: Acc..Prof..Dr.S.Mesihović – Dinarević:Algoritam urgentnih stanja u kardilogiji
08.11.12. Neon.int.njega: Dr.A.Čengić: Neonatalne konvulzije
15.11.12. Neonatologija:Dr. H. Maksić: Standardna radiografija kao dijagnotička procedura u neonatologiji
22.11.12. Pedijatrijska intezivna: Dr Mr D. Anić: Uspostava venskih puteva
29.11.12. V odjeljenje Dr.S.Dizdar: TBC – dijagnostika (Quantiferon)
Decembar 2012.
06.12.12. VI odjeljenje : Doc dr. S.Zubčević : Neurokutane bolesti
13.12.12. VII odjeljenje : Dr. S.Šabanović : Terapija hormonom rasta(dilema)
20.12.12. VIII odjeljenje : Prof. Dr.E.Hasanbegović : Trombocitopenije dječije dobi
27.12.12. Psiholog: L. Smajić – Hodžić : Rana detekcija poremećaja u razvoju
29.12 11. X odjeljenje : Dr.A. Čengić : Sistemski Lupus erimatosis
Pripremio:
Direktor Pedijatrijske Klinike:
Prof.. dr. Edo Hasanbegović
Acc. Prof .dr. Senka Mesihović- Dinarević
68
EDUKACIJA MAJKI PRATILJA 2012.godina:
Odjel
Tema
Med.setra
I
Ishrana kod akutnih
enterokolitisa
VMS Kazić
Mehdija
II
Edukacija roditelja za pravilno
uzimanje urina i urinokultura
III
Edukacija roditelja o
cijanotičnim atacima kao i post
operativnom kardiohirurškom
tretmanu i kućnoj njezi op
pacijenta
Šta je novorođenačka
žutica?Kako se liječi?
Šta je
meningomijelocoela?Može li se
preventirati?Toaleta pupka
Edukacija roditelja za primjenu
Bebi halera
VMS
Nermina
Spahić
DMS Alma
Hadžić
IV
V
VI
MS
Elmedina
Mrkulić
Dnevni
boravak od
13-14h
VMS
Jadranka
Ramić
DMS Mirsa
Alečković
Odjeljenje
od 13-14h
Postupak i savjeti roditelju šta
da rade i kako da se ponašaju pri
epileptičnom napadu
Edukacija majke za davanje
hormona rasta
MS Subašić
Elma
VIII
Ishrana kod pacijenata sa
anemijom
VMS Hanka
Cocalić
X
Njega pacijenta sa urtikarijom
MS Aida
Fazlić
NEO
INT
Održavanje laktacije i
epidemiološka procedura prije
dojenja
Aspiriranje djeteta
VMS
Munevera
Hrvat
VMS
Kučanin
Azra
VFT Sahačić
Sabina
VII
PED
INT
IX
Obuka roditelja po Bobat
konceptu
Mjesto i
vrijeme
održavanja
Dnevni
boravak od
13-14h
Dnevni
boravak od
13-14h
Dnevni
boravak od
14-15h
Dnevni
boravak od
13-14h
Dnevni
boravak od
14-15h
Igraona na
VIII odjelu
utorak od
13-14h
Dnevni
boravak od
14-15h
Odjeljenje
od 13-14h
Odjeljenje
od 14-15h
Fizijatrija
od 14-15h
69
Izdavač
Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, PECS
Priredila
Acc.Prof.dr.Senka Mesihović-Dinarević
Redakcioni odbor:
Suada Heljić, Edo Hasanbegović, Ajša Meholjić,Amina Selimović, Edina Kovač, Fedžat Jonuzi, Danka Miličić,
Smail Zubčević, Sniježana Hasanbegović, Hajrija Maksić, Feriha Ćatibušić,
Aida Dizdarević, Indira
Delihasanović, Muniba Omerović, Alma Hadžić, Nermina Čengić, Elma Abdović, Indira Poplata, Kenan Zagić
Munira Merdžanić
Tehnička obrada
Gosp. Muniba Omerović
Štampa
„Grafonet“ d.o.o. Sarajevo
Tiraž
100 primjeraka
Adresa Uredništva
Pedijatrijska klinika Kliničkog Centra Univerziteta Sarajevo (PECS)
Patriotske lige 81, Sarajevo tel ++378 (33) 566 428; fax ++387 (33) 566 525
http:/www.pedijatrija-sa.ba.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
4 287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content