close

Enter

Log in using OpenID

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 10) - pedijatrija

embedDownload
KCU SARAJEVO
PEDIJATRIJSKA KLINIKA
PECS
BILTEN
BROJ 10
Sarajevo, januar 2013.
2
Sadržaj:
O Klinici ........................................................................................................3
2012 godina:
 hronologija aktivnosti ..............................................................................11
 oprema, dijagnostičko-terapeutske procedure,
novi medikamenti, protokoli ...................................................................19
 broj i struktura uposlenih .........................................................................30
 statistički prikaz rada Klinike ..................................................................36
 struka, nauka ............................................................................................48
 edukacije, doedukacije, zdravstveno prosvjećivanje...............................50
 prijatelji pedijatrije, donacije, zahvalnice................................................53
 učešće na seminarima, kongresima .........................................................61
 stručni sastanci ljekara i medicinskih sestara/tehničara,
interaktivna nastava za specijalizante i edukacija majki pratilja ............66
 publikacije, naučno-istraživački projekti ................................................75
Plan za 2013.godinu ....................................................................................76
3
O KLINICI
Djelatnost PEDIJATRIJE je sigurno najplemenitiji dio prakticiranja
medicine i jedna od grana gdje je brz oporavak i izlječenje pacijenta moguće
samo uz maksimalan angažman liječnika, medicinskih sestara/tehničara i svih
uposlenih, a na zadovoljstvo, sreću i olakšanje roditelja i naših najmlađih
pacijenata!
U svijetlu tradicije i djela naših učitelja, nastavljamo praksu
savremene pedijatrijske institucije, koja osim liječenja, preventivnog i
socijalnog aspekta, ustanove koja mijenja roditeljski dom, ima i edukativno –
istraživački karakter!
4
Pedijatrijska klinika osnovana je 1947.godine pod rukovodstvom Prof.Dr
Milivoja Sarvana na lokalitetu “Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna
institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom
od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika
postepeno postajala veća te je 1991 godine imala 250 postelja za pacijente i
majke pratilje.
Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju
1992 godine, zbog posljedica bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet
Koševo. Od januara 1996.godine Klinika je bila locirana u zgradi za dijalizu,
nuklearnu medicinu Prve interne klinike.
Pedijatrijska klinika 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9
intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta
2009. godine na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9
kreveta intenzivne njege.
15.03.2009. godine Pedijatrijska klinika je nakon 17. godina
uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo“ na lokalitet „Jezero“.
Organizovana je kroz Hospitalni i Poliklinički dio. Ukupna površina iznosi
6500 m2, uz mini – laboratoriju i Rtg kabinet. Hospitalni dio Klinike je
organizovan kroz 12 odjeljenja.
5
Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od
najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom
od 130 kreveta + 30 intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano sa 130140% iskorištenosti kapaciteta.
Osoblje čine 41. specijalista pedijatra (4. profesora, 4. docenta, 4
dr.med.sci. i 14. magistara),
4. specijalizanta, 2 psihologa, 9. diplomiranih medicinskih sestara, 7 viših
medicinskih, 1 diplomirani fizioteraput, 139. srednjih medicinskih sestara + 5.
fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi. Ono nastoji ljubaznošću,
stručnošću, higijenom, redom i profesionalizmom pružiti najoptimalnije usluge
najmlađim stanovnicima Bosne i Hercegovine u dijagnostici, njezi i terapiji.
Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo, visoko tercijarna jedinstvena
ustanova u zemlji, nudi znanje i iskustvo plemenite umjetnosti medicine
studentima: stomatologije, medicine, Fakulteta zdravstvenih studija, kao i
stažerima, učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima,
subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji.
6
Organizacije Klinike
Klinika je organizirana kroz dvanaest odjeljenja:
 I =gastroenterohepatologija, Dnevna bolnica (po potrebi),
 II=nefrologija,
 III= kardiologija,
 IV=neonatologija,
 Pedijatrijska intenzivna njega i terapija ,
 Neonatalna intenzivna njega i terapija,
 V=pulmologija,
 VI=neruopedijatrija,
 VII=endokrinologija,
7
 VIII=hematoonkologija sa Dnevnom bolnicom,
 IX= fizijatrija
 X = alergoimunoreumatologija
Svako odjeljenje ima i prateća savjetovališta.
Prijemno urgentna ambulanta i Dnevna bolnica je u sklopu Centra Urgentne
Pedijatrije (CUP).
Reorganizacija Klinike kako prostorna, kadrovska, edukativna tako i po
pitanju opreme s ciljem što efikasnijeg rada i pružanja usluga je nastavljena u
2012. godini. Intencija je u narednom periodu sukladno potrebama službe po
pojedinm oblastima pedijatrije, istu planski popunjavati mlađim kadrom koji
ima sklonost za pedijatruju, uz obavezno poznavanje stranog jezika, rada na
računaru te interesa za naučno-istraživački rad.
Rad Klinike
Klinika radi 24 sata u kontinuitetu…
Jutarnji sastanci su obavezni kao i sastanci u poslijepodnevnim satima gdje
se Kolegij upoznaje sa pacijentima u intenzivnoj, postintenzivnoj kao i
standardnoj njezi, prijemima, otpustima, premještajima i konzilijarnim
pregledima, uz diskutovanje svakog slučaja. Osim svakodnevnih vizita,
sedmično se vrši Velika vizita (koje se pohranjuju na CD) uz prisustvo
kompletnog medicinskog osoblja, kao i specijalizanata, sekundaraca, studenata
(medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstvenih studija), subspecijalista i
ljekara na profesionalnoj edukaciji iz različitih polja pedijatrije.
Svakog petka se održavaju Kolegiji ljekara i Kolegiji Glavnih medicinskih
sestara na kojem se evaluiraju pacijenti, stanje na odjeljenjima u odnosu na
slobodne kapacitete, opremu, kadar, interpersonalne odnose, iznošenje i
rješavanje eventualnih problema u svakodnevnom radu, epidemiološku
situaciju, uz plan za predstojeći vikend. Redovno je organizovan transport
hirurških pacijenata od hirurške sale do Pedijatrijske klinike, uz 24h
dispoziciju ljekara za: Dječiju hirurgiju, ORL, Neurohirurgiju, Ortopediju i
Infektivnu kliniku, uz mjesečne dežure u Centru za srce prilikom posjeta
kardiohirurških timova iz inostranstva. Uspostavljena je i Edukacija majki
pratilja po odjeljenjima, koja se vrši od strane Glavne medicinske sestre svih
12 odjela, kao i trening novoprimljenih medicinskih sestara/tehničara.
8
15.07.2011. godine je uspostavljena Disciplina za zdravlje djeteta, zajedno sa
Klinikiom za dječiju hirurgiju.
Uvedena je i Interaktivna nastava, koja se održava jednom sedmično za
specijalizante, ljekare sekundarce i ljekare na kruženju. Svakog mjeseca se
analizira Poslovanje Klinike: rad odjeljenja (prijemi/otpusti), savjetovališta,
prijemne ambulante, dnevne bolnice uz dijagnostičke procedure,
usluge,konsultativne preglede, zbirne i po kantonima.
Na sedmičnim Stručnim sastancima Kolegija ljekara prezentiraju se
interesantni slučajevi uz novosti iz literature, kao i na Stručnim sastancima
medicinskih sestara. Mjesečni sastanci o Mortalitetu uz analizu svakog
pacijenta, sedmični sastanci sa dječijim Radiolozima, a po potrebi službe i
Konzilijarni sastanci, uz sastanke Katedre za pedijatriju, predstavljaju dio
svakodnevne aktivnosi Klinike. Mjesečno su organizirani sastanci EpidemioMikro-Infektivne grupe. Škola u bolnici je nastavila rad 21.02.2005. godine,
tj. nastavila prijeratnu praksu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo u vidu
kontinuirane nastave za naše pacijenate školskog uzrasta.
Klinika postiže zavidne rezultate u dijagnostici, tretmanu i njezi pacijenata kao
i edukaciji kadrova svih profila.
Svih dvanaest odjeljenja Klinike uspostavilo je pisane saglasnosti roditelja za
interventne i invazivne procedure, te su iste proslijeđene na saglasnost
Pravnoj službi KCU Sarajevo.
Knjiga utisaka o boravku pacijenata i roditelja na Klinici bilježi zapise....
Postavljena su tri panoa u auli Klinike i prezentirana na Web stranici:
 Pano osoblja: Mi smo tu zbog tebe
 Pano Prijatelja Klinike
 Pano Katedre za Pedijatriju
9
Pristup Internetu je omogućen svim zaposlenicima.
Katedra za Pedijatriju KCU Sarajevo je od 2003. godine izradila web stranicu
u okviru Internetske web stranice Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo:
www.pedijatrija.sa-ba koja je izuzetno posjećena, savremeno organizirana, i
redovno up datirana.
10
U toku je DRG i AKAZ sistem za Pedijatrijsku kliniku, te uspostavljen IMPAX
program (RTG, MRI, CT na mreži), uz sistem PEJDžERA.
Kontinuirana edukcija osoblja je proces koji je neprekidan kroz učešće na
kongresima i sastancima u zemlji i inostranstvu....
11
HRONOLOGIJA AKTIVNOSTI
U toku 2012. godine najznačajnije aktivnosti Pedijatrijske klinike su bile
vezane za:
Redovan VII Sastanak Kardiološke sekcije BiH
Pedijatri u svijetu – gosti Matične kuće
XII Astma Škola
XII Internacionalna Pedijatrijska ljetna škola za liječnike i medicinske
sestre / tehničare,
5. Obilježavanje 65. godišnjice rada Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo,
6. Dodjela Internacionalnog Dijamanta Pedijatrijskoj klinici KCU
Sarajevo
7. III Tečaj neonatalne reanimacije
8. IV Tečaj neonatalne reanimacije
9. VIII Dijabetološka škola
10.Ispraćaj penzionera
11. V Ultrazvučna škola
12.Redovni sastanak Neonatološke sekcije BiH
1.
2.
3.
4.
1. Redovan VII Sastanak Kardiološke sekcije Bosne i Hercegovine održan je u
Biblioteci Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo 02.02.2012. godine, gdje se
evaluirao rad u protekloj godini uz strategiju organizovanja kardiološke
službe na nivou BiH prema evropskim načelima i primjeni savremene
kardiološke doktrine, pripreme za obilježavanje Svjetskog dana srca i
održavanja Internacionalne Konferencije „Perspektive u pedijatrijskoj
kardiologiji“ u Dubrovniku (ANUBiH, Slovenije, Austrije).
12
2. Pedijatri u svijetu: Pedijatrijsku kliniku KCU Sarajevo u toku 2010. godine
posjetili su: Dr Danica Moro (Mostar) i Dipl.psiholog Admira Zimić
(Kanada).
3. „XII Astma Škola“ se održala 04. maja 2012. Godine u Malom
amfiteatru KCU Sarajevo sa početkom u 11.00 sati. Pedijatrijski edukativni
centar Sarajevo je organizovao tradicionalnu ''XII Astma školu'' za roditelje i
pacijente,
uz
sponzorstvo
farmaceutske
kuće
„INSPIRE“.
13
4. 01-02 juna 2012. godine održana je tradicionalna Internacionalna "XII
Ljetnja Pedijatrijska Škola, uz mnogobrojne učesnike i goste iz zemlje i
regiona (oko 200 gostiju iz R Hrvatske), te sponzore ALKALOID I HIPP.
14
Okupljenim ljekarima, zdravstvenim radnicima i uposlenicima Klinike kao i
prisutnim gostima iz drugih zemalja obratili su se Federalni Ministar
zdravstva Prof.dr. Rusmir Mesihović naglasivši da je u toku procedura da
Pedijatrijska klinika postane Referalni zdravstveni centar po savremenim
standardima u FBiH, zatim Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Prim.dr.
Zlatko Vuković, Gradonačelnik grada Sarajeva, Prof.dr. Alija Behmen,
Generalni Direktor KCUS-a Prof.dr. Faris Gavrankapetanović, u ime Dekana
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof.dr. Bakira Mehića
prisutnima se obratila Prof.dr. Senija Rašić. Sticala su se nova znanja, vrštena
izmjena iskustava pretočena na 251 stranici knjige.
Nakon proslave Jubileja, a u organizaciji Pedijatrijskog Edukativnog Centra
Sarajevo (PESC) nastavljena su stručna predavanja u okviru "XII ljetnje
pedijatrijske škole" za oko 400 učesnika,ljekara i medicinskih
sestara/tehničara.Gosti predavači na XII Ljetnoj Pedijatrijskoj Školi su
eminentni profesori iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Njemačke i BiH.
Teme Škole su:
- Nefrologija
- Habilitacija i rehabilitacija
- Dermatologija
Voditelji Škole su:
Mr. Dr Danka Miličić-Pokrajac
Prof.Dr Ajša Meholjić-Fetahović
Prof.Dr Faruk Alendar
15
5. Svečano je u amfiteatru i hotelu „Evropa“ obilježena 65. godišnjica Klinike
sa preko 450 gostiju, koji su se uz zvuke muzike veselili do duboko u noć...
Publikovana je i knjiga (656 stranica): „65. godina Pedijatrijske klinike KCU
Sarajevo.
6. Dodjela Dijamanta
24. juna 2012. godine u Rimu je dodjeljena Internacionalna Dijamantna
Nagrada za 2012. godinu na osnovu Internet glasanja, koju je u ime
Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo primila Acc.Prof.dr Senka MesihovićDinarević.
16
7. Dvanaestog aprila 2012. godine je u Hotelu „Grand" u organizaciji
Udruženja neonatologa i intenzivista FBIH i Pedijatrijske klinike KCUS počeo
dvodnevni "Treći tečaj neonatalne reanimacije" za zdravstvene radnike u
BIH. Tečaj je baziran na programu Neonatal Resuscitation Program, 5 th
edition - NRP iza koga stoji „Američka Akademija za pedijatriju" i „Američko
Udruženje kardiologa".
8. Petog novembara 2012. godine Akademik prof. dr. Senka Mesihović Dinarević je u Hotelu Grand svečano otvorila „4. Tečaj neonatalne
reanimacije". Tečaj se održava u saradnji sa LDS Charitires iz SAD-a i
Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo, zajedno sa Udruženjem neonatologa BiH
i Crvenog križa FBiH. Uz profesoricu Mesihović - Dinarević, prisutnima su
se obratili i prof. dr. Suada Heljić, kao i prof. dr. George Bennett.
17
9. Osma Dijabetološka Škola održana je 23. novembra 2012. godine u
amfiteatru KCU Sarajevo. Sponzor Škole je bila kompanija "Bosnalijek".
Skupu su prisustvovali pacijenti dijabetološkog odjela i savjetovališta
Pedijatrijske klinike, te njihovi roditelji, mladi liječnici i medicinske sestre.
Teoretski i praktični dio Škole izložili su stručnjaci iz Sarajeva.
10. 07.12.2012. godine svečano su u zasluženu penziju ispraćene četiri
medicinske sestre, uz simboličan poklon i VELIKO HVALA:
1. Šimišić Vera
2. Vasić Nada
3. Junuzović Mensura
4. Beća Drita
18
11. Ultrazvučna škola srca i mozga, održana je kroz završetak edukacije
specijaliste pedijatra
12.
Sastanak Neonatološke sekcije Bosne i Hercegovine održan je 30.1101.12.2012. godine na Jahorini./ Link- Udruženje Neonatologa BiH/
19
OPREMA, DIJAGNOSTIČKO/TERAPEUTSKE PROCEDURE,
NOVI MEDIKAMENTI, PROTOKOLI ...
Tokom 2003-2012. godine do danas nabavljena je savremena oprema i
uvedene su nove dijagnostičko-terapeutske procedure uz nove medikamente:
Video gastroskopija/distalna endoskopija
20
mini laboratorij
bronhoskopije sa fleksibilnim video bronhoskopom
21
24 satni monitoring glukoze u krvi
 Od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i
Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo nabavljeno je 13 novih
inzulinskih pumpi, tako da je do 31.12.2012. godine plasirano 94
inzulinske pumpe.
72 satni monitoring krvnog pritiska
22
Holter 24h EKG
Ergometar
23
Tilt table test
Fonokardiografija
UZ štitnjače + kukova + abdomena
24
Mjerenja NO2
Spirometrija
25
Alergo test
Video EEG monitoring uz polisomnografiju
Hidro terapija
26
Statički bicikl
Elektrostimulator
27
TENS
Cito komora
Uroflow
28
Multifitrat
Hipotermija
PH metar
29
Kolor Doppler UZ srca
EMG
30
Mobilni RTG
Kolonoskop
31
 Za terapiju JIA – HUMIRA
 Screening na fenilketonuriju, Cističnu fibrozu (u toku)
- uvedena nova terapijska procedura na Gastroenterohepatologiji: PEG +
Ph metrija
- nova terapijska procedura – hipotermija
- kontinuirana edukacija pacijenata inzuilinskim pumpam
32
BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH NA PEDIJATRIJSKOJ
KLINICI KCU SARAJEVO:
Ljekari specijalisti
1. ACC. PROF. DR SENKA MESIHOVIĆ - DINAREVIĆ
2. PROF.DR SUADA HELJIĆ
3. PROF.DR EDO HASANBEGOVIĆ
4. PROF.DR. AJŠA MEHOLJIĆ – FETAHOVIĆ
5. DOC.DR FERIHA HADŽAGIĆ-ĆATIBUŠIĆ
6. DOC.DR MELIHA SAKIĆ
7. DOC.DR. SMAIL ZUBČEVIĆ
8. DOC. DR. ESAD BRIGIĆ
9. PRIM.MR. AIDA OMERČAHIĆ-DIZDAREVIĆ
10.DR.SCI.MED. SNIJEŽANA HASANBEGOVIĆ
11.DR.SCI.MED. AMINA SELIMOVIĆ
12.DR.SCI.MED. VERICA MIŠANOVIĆ
13.MR.DR DANKA MILIČIĆ-POKRAJAC
14.PRIM. MR. DR ZIJO BEGIĆ
15.MR.DR ISMETA KALKAN
16.MR.DR HAJRIJA MAKSIĆ
17.PRIM. DR FEĐAT JONUZI
18.PRIM. DR EDINA KOVAČ – VIDAKOVIĆ
19.MR DR DUŠKO ANIĆ
20.DR AMRA ČENGIĆ
21. MR. DR ADMIR HADŽIMURATOVIĆ
22. DR SABINA KURTAGIĆ
23.PRIM. MR. DR SENADA MEHADŽIĆ
24.DR MIDHAT MUJIĆ
25.MR. DR ADELA TUNIĆ
26.DR MED.SCI. SAJRA UŽIČANIN
27.DR INDIRA DELIHASANOVIĆ
28.MR. DR AMRA DŽINOVIĆ
29.DR EMINA HADŽIMURATOVIĆ
30.MR.DR VELMA SELMANOVIĆ
31.DR RAHO SPAHOVIĆ
32.MR. DR SABINA TERZIĆ
33.DR TATJANA ŠIMIŠIĆ
34.PRIM. DR NERMINA HODŽIĆ
35. DR MELIKA MELUNOVIĆ
36. DR ALMIRA KADIĆ
33
37. DR ADISA ČENGIĆ
38.MR. DR SELMA DIZDAR
39.DR MIRZA HALIMIĆ
40.DR BELMA KRDŽALIĆ – ZEČEVIĆ
41.MR.DR LUTVO SPORIŠEVIĆ
Od navedenog broja specijalista
Od 50 – 60 godina 8
Od 40 – 50 godina 21
Od 30 – 40 godina 12
Ljekari na specijalizaciji
42.DR SEMRA KAPIĆ
43.DR EMINA VUKAS
44.DR SAMRA RAHMANOVIĆ
45.DR SANELA ČEKIĆ-HAJDARPAŠIĆ
Od 30 – 40 godina
Od 20 – 30 godina
2
2
Klinički psiholozi:
46. LEJLA SMAJIĆ - HODŽIĆ
47. AJSELA BUČAN – VARATANOVIĆ
OD 30 – 40 godina 2
Diplomirane medicinske sestre
48. ČENGIĆ NERMINA
49. ALEČKOVIĆ MIRSA
50. POPLATA INDIRA
51. HADŽIĆ ALMA
52. MRKULIĆ ELMEDINA
53.SAHAČIĆ SABINA
54.SUBAŠIĆ ELMA
55.FATIĆ SENKA
56.FAZLIĆ AIDA
57.SOFTIĆ AMINA
Više medicinske sestre
58.BUZA EMINA
59.COCALIĆ HANKA
60.HRVAT MUNEVERA
61.KAZIĆ MEHDIJA
62.KUČANIN AZRA
63.RAMIĆ JADRANKA
64.SPAHIĆ NERMINA
od 50 – 60 godina
od 40 – 50 godina
od 30 – 40 godina
4
7
6
34
Srednje medicinsko osoblje
66. ABDOVIĆ ELMA
67. ADILOVIĆ AMINA
68. AGIĆ LEJLA
69. AHMETSPAHIĆ ADMIRA
70. AHMIŠ SULEJMANA
71. AJDINOVIĆ MUAMERA
72. AJANOVIĆ ELVINA
73. ANTIĆ NATAŠA
74. ARNAUTOVIĆ SABINA
75.BAJRAMOVIĆ ALDIJANA
76.BAKAL ISMAIL
77.BAŠIĆ AZRA
78.BAŠIĆ VELIDA
79.BOJANOVIĆ AIDA
80.BEČIĆ AMELA
81.BEGANOVIĆ AZEMINA
82.BIHORAC ELVISA
83.BJELAK-KORIĆ ELMA
84.BOGILOVIĆ VELIDA
85.CVIKO DŽENANA
86.ČEBO AMERA
87.ČENGIĆ ALEKSANDRA
88.ČAUŠEVIĆ ELMA
89.ĆOSIĆ MERIMA
90.ĆOVČIĆ RABIJA
91.ČENGIĆ NAĐA
92.ĆATIĆ SAMRA
93.DELIĆ VESNA
94.DEMIROVIĆ AMRA
95.DRINA ELVEDINA
96. ĐELMO NURA
97.FAZLAGIĆ EDISA
98.FEJZIĆ DŽENANA
99.FERATOVIĆ BAJRA
100.FILIPOVIĆ JASMINA
101.GAČANIN BELMA
102.GOLIĆ LEJLA
103.HADŽIĆ TEREZA
104.DERVIŠI EMIRA
105.HAJDAREVIĆ AMIRA
106.HANIĆ ZUMRETA
107.HARBA INDIRA
150. MULIĆ ADMIRA
151. MULIĆ NERMINA
152. MAŠIĆ RUSMIRA
153. MURATOVIĆ DŽENETA
154. NEZIREVIĆ AMELA
155. ORMAN ALMA
156. PAJIĆ ALMIRA
157. PANDŽIĆ BISERA
158. PAŠIĆ SAMRA
159. PELJTO ELMA
160. PLEH VILDANA
161. POLJO DŽENITA
162. PRELIĆ SANELA
163. PRELJEVIĆ ANESA
164. PRELJEVIĆ SABINA
165. PURAN AMELA
166. PUŠČUL BELMA
167. RAMIĆ NAIDA
168.. RAMEZIĆ ENISA
169 PRELJEVIĆ MAJA
170. ŠIŠIĆ MIRELA
171. ŠUŠKO AZRA
172. ŠABANOVIĆ AZRA
173.ŠABANOVIĆ BELMA
174. ŠABANOVIĆ MAHIRA
175. ŠABIĆ MEDINA
176. SAGATI VINKA
177. SAHAČIĆ AMRA
178. ŠAHAT EMIRA
179. SALANOVIĆ EDINA
180. SALKIĆ EMINA
181. ŠABANOVIĆ AMRA
182.SARIĆ AMILA
183. ŠEHIĆ SUADA
184. ŠEHIĆ MUAMERA
185. SELIMOVIĆ ANISA
186. SELMANOVIĆ BELMA
187. SOFTIĆ AMINA
188. SPAHIĆ MELISA
189. SMAJOVIĆ INDIRA
190. TERZIĆ AIDA
191. TVICA NADIJA
35
108.HASANAGIĆ AZRA
109. HASOVIĆ DIKA
110. HELAĆ IFETA
111. HERIĆ ADMIRA
112. HIDIĆ SANELA
113. HODŽIĆ AIDA
114. HODŽIĆ AJKUNA
115. HUJIĆ MERSIHA
116. HODŽIĆ ELVEDINA
117. HASANSPAHIĆ ELVIRA
118. HOTA FATIMA
119. IVANIŠEVIĆ ĐINA
120. JAMAKOVIĆ-DUŠKAJ MAIDA
121. JUSOVIĆ AIDA
122. KADRIĆ MERSIHA
123. KAHRIMAN ALDIJANA
124. KALAJDŽISALIHOVIĆ SENIJA
125. KAPIČIJA AIDA
126. KARAČIĆ NEJRA
127. KARAMURATOVIĆ BEGAJETA
128. KARIĆ MIRZA
129. KISO NERMIN
130. KOSO SANELA
131. KOVAČEVIĆ SAFIJA
132. KRVAVAC SENADA
133. KULO ALDINA
134. KLJAJIĆ EDINA
135. KULOVAC AZRA
136. KUNDO ELVIRA
137. KURTOVIĆ SANELA
138. KUDUZOVIĆ AMELA
139. LAKOVIĆ SELMA
140. LEFKO DIJANA
141. LIVNJAK AJKA
142. LONČARIĆ MERSIHA
143. MAŠNIĆ SELMIRA
144. MEHMEDOVIĆ AZIJADA
145. MEMIJA AMINA
146. MERDANOVIĆ SABINA
147. MERDŽANIĆ MUNIRA
148. MEŠETOVIĆ AMINA
149. MUHIĆ SELMA
192. TUFO EMINA
193. UŠANOVIĆ AMRA
194. VRABAC LEJLA
195. VRAŽALICA RUSMIRA
196. ZAGIĆ KENAN
197. ZULOVIĆ ENISA
198.BEĆA DRITA
199. SIMIŠIĆ VERA
200. JUNUZOVIĆ MENSURA
201. VASIĆ NADA
202. LUČKIN SELMA
od 50 – 60 godina
od 40 – 50 godina
od 30 – 40 godina
od 20 – 30 godina
preko 60 godina
25
30
52
33
4
36
Administrativno osoblje:
203. OMEROVIĆ MUNIBA – TEHNIČKI SEKRETAR
204. SPAHOVIĆ SABINA – MAGACIONER
od 40 – 50 godina
2
Radnice:
205. KONJEVIĆ HAVA
206. REDŽEPAGIĆ ENISA
207. DŽEBO TIDŽA
208. MEMIJA DŽEVADA
209. MEŠETOVIĆ RAMIZA
210. RUČIĆ MASIJA
211. ŽILIĆ ŠEĆA
212. DURAN MUNIRA
213. MEMIJA NUSRETA
214. MUJEZINOVIĆ RASEMA
215. LUČKIN AIDA
216. JAŠARBEGOVIĆ AIDA
217. DŽEMIDŽIĆ ŠEFKA
218. HADŽOVIĆ SABIRA
219. BEZDROB AMIRA
220. ŠLJIVO FADILA
221. ČORBIĆ EDINA
222. KUJEVIĆ SUADA
223. OMERAGIĆ SAFIJA
224. ĐULIMAN BELMA
225. KOZIĆ JASNA
226. KADIJA SUADA
227. TEROVIĆ NERMANA
228. UŠTOVIĆ ISMETA
preko 60 godina
od 50-60 godina
od 40-50 godina
od 30-40 godina
3
4
14
3
37
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI JE: 228.
Prijemi: U toku 2003. godine primljeno je 7 sestara i 3 radnice,u toku 2004.
godine primljen je 1 ljekar specijalista, 11 sestara i 7 radnica, u toku 2005.
godine primljen je 1 ljekar sekundarac, 1 psiholog, 2 sestre i 1 radnica, u toku
2006. godine primljen je 1 ljekar sekundarac, 1 psiholog, 10 sestara i 1
radnica i u toku 2007. godine je primljena je 1 sestara, 1 radnica i 1 servirka.
2008. godine primljeno je 33 sestre i 3 radnice. 2009. godine primljene su 3
radnice i 15 medicinskih sestara (ugovor).2010. godine primljene 3 medicinske
sestre u stalni radni odnos. U toku 2011. godine primljeno je 2 ljekara
specijaliste-pedijatri, 1 psiholog. 2012. godine primljeno je: 1 ljekar
specijalista, 3 specijalizanta, 6 medicinskih sestara na neodređeno vrijeme, 8
med. sestara na određeno vrijeme i 4 radnice.
Interes za pedijatriju je izuzetan. Trenutno je 20 liječnika i srodnih disciplina
(psihologa, bibliotekara) apliciralo za prijem u radni odnos na Pedijatrijskoj
klinici, kao i 37 medicinskih sestara i tehničara.
38
STATISTIČKI PRIKAZ RADA KLINIKE TOKOM
2011. GODINE U ODNOSU NA 2012. GODINU
Prijemi 2011 – 2012 godina
5400
5200
5000
2011
4800
2012
4600
4400
4200
2011
4652
Series1
2012
5365
Otpusti 2011-2012 godina
5400
5200
5000
2011
4800
2012
4600
4400
4200
Series1
2011
4678
2012
5358
39
Prijemi 2011 – 2012 godina
700
600
500
400
2011
300
2012
200
100
0
I
2011 555
2012 641
II
449
495
III
558
585
IV
335
391
V
526
569
VI
576
577
VII
270
296
VIII
252
307
IX
64
76
X PINT NINT D.B.
310 132 256 369
429 113 287 599
Otpusti 2011 – 2012 godina
700
600
500
400
2011
300
2012
200
100
0
I
2011 588
2012 663
II
457
514
III
555
589
IV
344
372
V
561
574
VI
586
583
VII
287
308
VIII
247
296
IX
60
80
X PINT NINT
323 95 249
436 94 287
40
Axis Title
Pregledi u savjetovalištima 2011/2012
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
I
IX
X
Ambul
D.B.
anta
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Psiho.
2011 1264
1618
3236
1569
3760
3067
2439
1605
2053 2,367 15239
760
1010
2012 2415
1792
3350
1652
3895
3948
3068
1641
2107 2,368 16851 1097
1593
U toku 2012. godine je primljen 5365 pacijent (Sarajevski kanton-3681,
Vanjski kanton-1684), a u Prijemnoj ambulanti i Savjetovalištima pregledano
44.433. pacijenata.
Usluge po savjetovalištima:
1. Antropometrijske mjere: tjelesna težina, visina, obim glave, obim
grudnog koša
2. Mjerenje vitalnih parametara: temperatura, puls, pritisak, saturacija
kiseonikom
3. Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage
4. Sprovođenje terapije: IV, IM, SC, per-os
5. Sedacija
6. Plasiranje braunile
7. Plasiranje urinarnih katetera
8. Obrada pupka
9. Čišćenje soora
10. Frikcije
11. Lavaža
12. Inhalacije
13. Kineziterapija
14. Vojta
15. Bobath
16. Perkusija – drenaža
17. Vježbe disanja
41
18. Fizikalna terapija
19. Termo terapija – hidrokolator
20. Termoterapija – krioterapija
21. Hidroterapija
22. Elektroterapija
23. Masaža
24. Grupna terapija i terapija igrom / po članu
25. Obrada pacijenta za upučivnje na kategorizaciju
26. Metode intervjua psihologa
27. Psihološki intervju sa roditeljima
28. Ispitivanje i procjena psihomotornog razvoja
29. Procjena intelektualnih sposobnosti
30. Procjena ličnosti projektivnim tehnikama
31. Procjena ličnosti inventarima i upitnicima
32. Psihološko savjetovanje
33. Procjena mentalnih oštečenja ili propadanja
34. Psihološko ispitivanje sa davanjem mišljenja
35. Učešće psihologa u timskoj obradi
36. Rtg usluge
Usluge u savjetovalištima 2011/2012
60,000
Axis Title
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Ambul
anta
D.B
Psiho.
2011 3,837 2,366 9,681 3,019 7,339 2,808 7,885 7,169 33,780 4,856 26,856 2,445 5,057
2012 5,260 3,040 10,906 3,427 6,847 7,233 8,688 6,140 34,640 4,940 47,746 4,547 6,741
42
Dijagnostičke-terapeutske procedure:
1. EKG
2. EEG
3. UZ abdomena
4. UZ bubrega
5. UZ mozga
6. UZ srca
7. UZ kukova
8. UZ štitnjače
9. Holter (24 satni EKG)
10. Holter 72 satni krvni pritisak
11. Fonokardiogram
12. Gastroskopija
13. Kolonoskopija
14. Biopsija tankog crijeva
15. Biopsija želuca
16. Biopsija jetre
17. Bronhoskopija
18. Alergo test
19. Spirometrija
20. LP
21. SP
22. LE ćelije
23 .CGMS (holter glukoze u krvi)
24. Peritonalna dijaliza
25. PICC
26.Punkcija limfnog čvora
27.Hormon rasta
28.Hloridi u znoju
29. CVK
30. Video EEG
31. Ergometrija
32. NO2
33. Balon atrijalna septostomija (BAS)
34. Tilt table test
35. TOE (Ttransoesophageal echocardiography)
43
36. Uroflow/multifiltrat
37. EMG
38. Ph metrija
39. Hipotermija
40. Start Impax sistema (RTG, MRI, CT)
Dijagnostičke procedure 2011 – 2012 godine
Gastroenterohepatološko savjetovalište
350
300
Axis Title
250
200
150
100
50
0
UZ
Biopsija Biopsija Biopsija Biopsija Biopsija Gastros Kolonos Rektosk Vađenj
PH
abdome
e
ST
DC
TC
jednjaka jetre želudca kop
kop
op
metrija
na
2011
300
17
102
0
1
39
132
28
0
0
0
2012
301
23
143
1
1
145
212
40
0
8
10
Nefrološko savjetovalište
250
Axis Title
200
150
100
50
0
UZ bubrega
biopsija
bubrega
pertonalna
dijaliza
hemodijaliza
uroflow
plazmafereza
2011
138
14
28
1
46
0
2012
217
7
22
23
94
29
44
Kardiološko savjetovalište
Axis Title
5000
4000
3000
2000
1000
0
EKG
UZ srca
Holter
EKG
2011
3320
2909
351
78
49
2012
4388
3536
351
122
81
Holter KP
TiltTableT Ergometrij
est
a
TOE
Fono
42
15
11
44
15
65
Neonatološko savjetovalište
6000
Axis Title
5000
4000
3000
2000
1000
0
UZ mozga
UZ kukova
ABS
Umb. Kateter
UZ lica
2011
902
217
5485
204
0
2012
1114
310
5052
249
1
Pulmološko savjetovalište
2500
Axis Title
2000
1500
1000
500
0
Bronhoskopija
spirometrija
alergo test
Cl u znoju
2011
10
315
1925
37
2012
10
355
977
66
45
Neuropedijatrijsko svjetovalište
2500
1500
1000
500
0
Polisomogr
afija
EMG
Evoc EEG
2011
2012
0
0
0
EEG
cjelovečernj UZ mozga
i
EEG
L.P.
1704
25
5
194
1941
42
6
117
Axis Title
Endokrinološko svjetovalište
140
120
100
80
60
40
20
0
UZ
štitnjače
hormon
rasta
CGMS
2011
51
29
34
2012
74
49
22
Edukacija
DM
120
Edukacija
HR
31
LH-RH
inzulinske
pumpe
6
13
8
13
Hematoonkološko savjetovalište
Axis Title
Axis Title
2000
300
250
200
150
100
50
0
Punkcija LČ
SP
Punkcija
slezene
L.P
PICC
2011
0
126
0
169
46
2012
0
146
0
256
79
46
Dijagnostičke i terapeutske fizijatrijske procedure
5000
Axis Title
4000
3000
2000
1000
0
Metoda po
Vojtu
termoterapij
respiratorna
hidroterapija kinezitejping
a
kinez.
Bobath
koncept
korektivna
gimnastika
2011
1073
0
0
0
0
0
0
2012
1330
490
275
325
520
4585
400
Alergoimunoreumatološko savjetovalište
2500
Axis Title
2000
1500
1000
500
0
Feno
UZ zglobova
intraartikularna
aplikacija lijeka u
zglobu
Alergo test
2011
195
0
7
1925
2012
391
10
11
486
Neonatalne i Pedijatrijske procedure
Axis Title
200
150
100
50
0
CVK
PICC
Balon
septostomija
24 satni EEG
Hipotermija
2011
86
103
1
0
0
2012
186
164
1
16
9
47
Radiološke usluge/klinički pacijenti
3000
Axis Title
2500
2000
1500
1000
500
0
RTG pluća
RTG abdomena
ostali RTG
2516
202
738
2011
2012
Axis Title
Radiološke usluge/ambulantni
pacijenti
1200
1000
800
600
400
200
0
RTG pluća
RTG abdomena
ostali RTG
1084
62
204
2011
2012
03.05.2012. Otvorena ambulanta za autizam (VI odjeljenje)
Ambulanta za autizam
100%
Axis Title
80%
60%
40%
20%
0%
Series2
1
0
2
56
48
03.05.2012. Otvorena ambulanta za cističnu fibrozu (V odjeljenje) uz sobu za
TBC /donacija namještaja TVSA/
Ambulanta za cističnu fibrozu
80
Axis Title
60
40
20
0
1
0
Series2
2
77
Axis Title
Konzilijarni pregledi
600
500
400
300
200
100
0
Neur Dječ. orto Infek Očna MFH ORL Der GAK Psihij Pl.
ohir Hirur ped. c.
ma
. Hirur
u.
g.
.
2012 132 517 447 96
31
49
43
9
64
31
10
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ogledalo razvijenosti jedne zemlje očituje se u stupnju razvijenosti
pedijatrijske kardiologije i kardiohirurgije, koja u Sarajevu u posljednih
nekoliko godina postiže zavidne rezultate zahvaljujući saradnji sa kolegama iz
Austrije na čelu sa Prof.Wollenekom kao i Švedskim timom na čelu sa Prof.dr.
Sune Johanson.. Ukupan broj kardiohirurških pedijatrijskih pacijenata od
1997.godine do danas iznosi 763, a kateteriziranih 257. Preoperativni i
postoperativni tretman je uvijek vršen od strane tima iz Sarajeva (Klinika za
pedijatriju+Kardiohirurgiju odnosno Centar za srce).2010. godine operisano
je 72 pacijenta, i to: Austrijski tim operisao je 25 pacijenata, 3 kateterizacije,
Švedski tim operisao je 45 pacijenata, 21 kateterizaciju, u Italiji operisano je 2
pacijentaa, a lokalni tim u 2010. godini nije izvršio samostalne operativne
zahvate djece. 2011. godine operisano je 45 pacijenata, i to: Austrijski tim
49
operisao je 12 pacijenat, 9 kateterizacija, Švedski tim operisao je 33 pacijenta,
24 kateterizacije, a loklani tim u 2011. godini nije izvršio samostalne
operativne zahvate.
2012. godine operisano je 86 pacijenata, i to: Austrijski tim operisao je 10
pacijenat, 10 kateterizacija, Švedski tim operisao je 42 pacijenta, 13
kateterizacije, u Tursku izmješteno 10 pacijenata, i u Italiju 1 pacijent, a
loklani tim u 2012. godini je obavljao operativne zahvate zajedno sa Švedskim
kardiohirurškim timom.
Kardiohirurški zahvati i srčane kateterizacije 2011-2012
80
60
40
OP
20
CC
0
OP
2011
OP
CC
CC
2012
2011
45
33
2012
63
23
Ukupan broj tretiranih kardiohirurških pacijenata u 2012. godini je iznosio
86.
Mortalitet pacijenata na Pedijatrijskoj Klinici KCU Sarajevo je u 2012.godini
iznosio 0,8% (broj pacijenata 5365), u odnosu na 2011. godinu gdje je
mortalitet iznosio 2,02% (broj pacijenata 4652).
Iz izloženog je očigledno da je i dalje:




broj dijagnostičko-terapeutskih procedura se uvećao,
broj usluga signifikatno uvećan,
uvedeni novi dijagnostički testovi+ tretmani,
broj B.O. dana je skraćen.
50
STRUKA, NAUKA
 Pedijatrijski edukacioni centar Sarajevo (PECS) koji je osnovan 2003.
godine u čijem kompleksnom djelovaju su uključene: Pedijatrijska ljetna
škola, Astma škola, Ultrazvučna škola djeteta, Reanimaciona Škola,
Dijabetološka škola, kursevi, Farmaceutske kuće u službi djeteta, je radio
punim kapacitetom tokom protekle godine. Plan za 2012. godinu je
stimulacija mlađih ljekara i medicinskih sestara za publikovanje naučnih
i stručnih radova u relevantnim medicinskim časopisima, kao i
kontinuirane pomoći u doedukacijama osoblja.
 Položeno su 3. subspecijalistička ispita: jedan za Kantonalnu bolnicu
Mostar/Nefrologija (Dr Vesna Brkić), jedan za Kantonalnu bolnicu
Travnik/Kardiologija (Dr Ediba Hadžimujić-Konjalić), jedan za
Kantonalnu bolnicu Zenicu/Neuropedijatrija
(Dr Emira GasalGvozdenović),
 Položena su 5.specijalistička ispita: jedan za Pedijatrijsku kliniku (Dr
Belma Krdžalić-Zečević), jedan za Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Dr
Elvira Duraković-Bahador), jedan za J.Z.U. Opću bolnicu Gračanica (Dr
Alma Hadžić), jedan za Dom zdravlja Bugojno (Dr Belma Karadža) i
jedan za Kantonalnu bolnicu Bihać (Dr Bećirević Alma).
Upućen je prijedlog prema Federalnom ministarstvu zdravlja za odobrenje
3 subspecijalizacije: dr. Indira Delihasanović iz Urgentne pedijatrije,
Dr.Kurtagić Sabina iz gastroenterohepatologije, Dr Senada Mehadžić iz
Hematoonkologije.
2012. godine na Pedijatrijskoj klinici 39 ljekara je obavilo ljekarski staž,
a 23 ljekara iz drugih centara je završilo specijalizantsko kruženje.






U 2003. godini odbranjen je 1 magisterij i 1 doktorat.
U 2004. godini odbranjena su 3 magisterija i 1 doktorat
U 2005. godini odbranjena su 2 magisterija i 1 doktorat
U 2006. godini odbranjena su 3 magisterija i 1 doktorat.
U 2008. godini odbranjen je 1 magistarski rad
U 2009. godini odbranjena su 3 magistarska rada
51
 U 2010. godine odbranjena su 3. magistarska rada
 U 2011. godini odbranjen je 1 magisterij i 1 doktorat
 U 2012. godini odbranjena su 3 doktorata
 Odbranjeni doktorati:
- Mr.dr Amina Selimović - 26.06.2012. godine
Tema: » BAL u dijagnostici i terapiji plućnih infiltrata dečijeg uzrasta«
Medicinskom fakultetu Niš – Srbija
Mr.dr Sniježana Hasanbegović – 15.10.2012. godine
Tema: „Evaluacija varijabilnosti glikemije i metaboličke kontrole Tip 1
Dijabetesa kod pedijatrijskih pacijenata na terapiji inzulinskom pumpom
i penom “
Mentor: Prof. Dr Tadej Battelino – KCU Ljubljana
Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo
Mr.dr Verica Mišanović – 09.11.2012. godine
Tema: „Prematuritet kao faktor rizika za nastanak razvojnog poremećaja
kuka“
Mentor: Prof.dr Ismet Gavrankapetanović
Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo
 U pripremi su odbrane tri magisterija (Dr.Adisa Čengić, Dr Almira
Kadić i Dr Mirza Halimić) na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, kao i
 četiri doktorata (Mr.dr.Danka Miličić, Mr.dr. Hajra Maksić, Mr.dr.
Ismeta Kalkan, Mr.dr. Zijo Begić)
52
EDUKACIJE I DOEDUKACIJE, ZDRAVSTVENO I
MEDIJSKO PROSVJEĆIVANJE:
 Dr Mirza Halimić – Edukacija iz interventne kateterizacije i ultrazvučne
dijagnostike – Lund – Švedska – mart 2012.
 Dr Almira Kadić - Edukacija iz interventne kateterizacije i ultrazvučne
dijagnostike – Lund – Švedska –
april 2012.
 Dr Tanja Šimšić - Edukacija iz autologne transplatacije matičnih ćelija
– Ljubljana – Slovenija - 02.04.-30.05.2012.
 Prim.Mr.dr Adela Tunić - Edukacija iz autologne transplatacije matičnih
ćelija – Ljubljana – Slovenija - 01.-30.06.2012.
 Doc.dr Meliha Sakić - Edukacija iz autologne transplatacije matičnih
ćelija – Ljubljana – Slovenija – 10.-23.09.2012.
 Mr.dr Selma Dizdar – Seminar u školi „Mjedenica“ – 29.05.2012. godine
 Mr.dr Selma Dizdar – Edukacija iz Pulmologije – Beograd – Srbija - 01.03.10.2012.
 Dr Amra Čengić – 13.08.-13.11.2012. godine – Edukacija - ERAZMUS –
Holandija
 Dr Semra Kapić – Edukacija „Acidobazna ravnoteža bubrega“- Zagreb
– Hrvatska – 19.11.2012.
 Dr Adisa Čengić – Edukacija UZ zglobova – Klinika za Radiologiju
KCUS – februar 2012. godine
 Dr Adisa Čengić – Edukacija iz intraartikularne aplikacije steroidne
terapije – Klinika za ortopediju KCUS – februar – maj 2012. godine
 Dr Belma Krdžalić – Edukacija iz EMG – Klinika za neurologiju KCUS –
maj – juli 2012. godine
 Dr Sabina Kurtagić – Edukacija iz UZ abdomena – Klinika za
Radiologiju KCUS – 19.11.-19.12.2012. godine
 Dr Sabina Kurtagić – Edukacija iz Ishrane – Banja Luka – BiH –
decembar 2012. godine
 Mr.dr Hajrija Maksić i MS Filipović Jasmina – boravile 14.12.2012.
godine u Kantonalnoj bolnici Travnik, gdje su educirele uposlenike
Bolnice o suzbijanju infekcije MRSA.
53
Edukacije i doedukacije obavljene na Pedijatrijskoj klinici:
( ljekari, studenti, ostali zdravstveni radnici iz drugih centara )
Edukacija studenata sa Medicinskih fakulteta iz svijeta u 2012. g.
 Hata Ćomić – 01.-31.08.2012. godine – Medicinski fakultet Holandija
 Nicola Maria Mastrogiacomo – 01.-31.08.2012.godine – Medicinski
fakultet Italija
 Miloš Sarvan -03.09.-26.10.2012. – Semmelweis Universitat Fakultat fur
Medizin – Budapest – Ungary
RAD MEDICINSKIH SESTARA U TOKU 2012. godine:
(18 putovanja)
Modernizovane su prema evropskim standardima liste zdravstvstvene njege uz
doedukaciju sestara iz gastroskopije, bronhoskopije i aplikacije inzulinskih
pumpi, ergometrije i mjerenja No2.
 DMS Alečković Mirsa Međuklinička saradnja o autolognoj
transplantaciji matičnih ćelija – 12.-14.03.2012. godine – Ljubljana –
Slovenija
 DMS Čengić Nermina – Seminar Ishrane – 20.-22.03.2012. godine –
beograd – Srbija
 DMS Čengić Nermina - Hrvatski internacionalni simpozij intenzivne
medicine – 18.-21.06.2012. godine – Brioni – Hrvatska
 Amela Puran – Hrvatski internacionalni simpozij intenzivne medicine –
18.-21.06.2012. godine – Brioni – Hrvatska
 DFT Sabina Sahačić – Hrvatska proljetna škola – 16.-20.04.2012.
godine – Split – Hrvatska
 VMS Kazić Mehdija – Hrvatska proljetna škola – 16.-20.04.2012.
godine – Split – Hrvatska
 Amela Puran – Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – 20.-22.09.2012.
godine – Dubrovnik – Hrvatska
54
 DMS Fatić Senka – Edukacija iz autologne transplatacije matičnih ćelija
– 02.-15.04.2012. – Ljubljana – Slovenija
 Azra Šabanović – Edukacija iz autologne transplatacije matičnih ćelija
– 16.-29.04.2012. – Ljubljana – Slovenija
 Harba Indira – Edukacija iz autologne transplatacije matičnih ćelija –
30.04.-13.05.2012. – Ljubljana – Slovenija
 Sahačić Amra – Edukacija iz autologne transplatacije matičnih ćelija –
14.-27.05.2012. – Ljubljana – Slovenija
 DMS Subašić Elma – I Dijabetološki Kongres Federacije BiH –
23.11.2012. godine – Mostar – BiH
 DMS Softić Amina - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH –
23.11.2012. godine – Mostar – BiH
 MS Amra Šabanović - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH –
23.11.2012. godine – Mostar – BiH
 MS Sena Kalajdžisalihović - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH –
23.11.2012. godine – Mostar – BiH
 VMS Hrvat Munevera - Neonatološka sekcija – 30.11.-01.12.2012. –
Jahorina – Bosna i Hercegovina
 MS Ajdinović Muamera - Neonatološka sekcija – 30.11.-01.12.2012. –
Jahorina – Bosna i Hercegovina
 MS Mehmedović Azijada - Neonatološka sekcija – 30.11.-01.12.2012. –
Jahorina – Bosna i Hercegovina
 Medicinska sestra Amina Softić – diplomirala na Fakultetu
zdravstvenih studija Zenica na temu: „Uzroci relapsa multipleskleroze“
– 15.05.2012. godine - dobila zvanje – Diplomirana medicinska sestra
Zdravstveno prosvjećivanje-medijsko:
U toku 2012. godine u saradnji sa RTV–servisima i novinskim agencijama,
snimljene su emisije odnosno publikovani članci o Pedijatrijskoj klinici KCU
Sarajevo na TV SA, Hayat, Pink, BHT1, FTV, TV Hema, TV1, Avaz,
Oslobođenje, TV Vogošća, i OBN uz učešće pedijatara u kontakt emisijama.
55
PRIJATELJI PEDIJATRIJSKE KLINIKE:
2003-2013. godine
56
57
58
59
60
61
62
Za period 01.01.2012. godine – 31.12.2012. godine Pedijatrijskoj klinici
donirano je opreme i osnovnih sredstava u vrijednosti od: 188. 078, 76 KM.
Ukupna vrijednost donacija od 03.02.2003. godine do danas iznosi:
1. 435.955, 88 KM.
Zahvalnice su uručene svim organizacijama i ljudima dobre volje koji su se
svojim humanitarnim gestom sjetili pacijenata i osoblja Pedijatrijske klinike.
Udruženje «Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH Sarajevo", Kabinet
Gradonačelnika Sarajeva, Nato, Actavis,
Srednja medicinska škola Bjelave,
Osnovna škola „Alija Nametak“,
Kantonalno Ministarstvo obrazovanja, ekipa „Srce puno osmijeha“ i Medžlis
islamske zajednice su uručile novogodišnje i bajramske paketiće za pacijente
Pedijatrijske Klinike.
63
UČEŠĆE NA SEMINARIMA, KONGRESIMA
Ukupno je ostvareno 69. putovanja uposlenika Pedijatrijske klinike:
I odjeljenje – Gastroenterohepatologija
Prim. Dr Edina Kovač – Vidaković
20.-22.03.2012. – Seminar Ishrane – Beograd - Srbija
30.11.-01.12.2012. - Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Dr Sabina Kurtagić
16.-20.04.2012. godine – Hrvatska proljetna škola - Split – Hrvatska
09.-11.05.2012. – Posjeta tvornici hrane – Berlin - Njemačka
II odjeljenje – Nefrologija
Mr.dr Danka Miličić-Pokrajac
Mr.dr Admir Hadžimuratović
19.05.2012. – Simpozij na temu“Novine u nefrologiji i dijalizi“ – Međugorje –
BiH
III odjeljenje- Kardiologija
Acc. Prof. Dr Senka Mesihović – Dinarević
12.-14.03.2012.- Međuklinička saradnja o autolognoj transplantaciji matičnih
ćelija - Ljubljana – Slovenija
18.04.2012. – Dani „BHAAS“ – Sarajevo – BiH
22.-24.06.2012.- Dodjela Dijamanta Pedijatrijskoj klinici – Rim – Italija
05.-08.10.2012.- 4. Kongres Evropskih Akademskih Pedijatrijskih društava –
Istambul – Turska
29.10.2012 – Simpozij o Astmi i alergologiji – Konjic – BiH
20.-22.09-2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
Mr. Dr Zijo Begić
22.-25.05.2012. – Evropski Kongres pedijatrijske kardiologije – Istambul –
Turska
20.-22.09-2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
64
Dr Almira Kadić
20.-22.09.2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
Dr Mirza Halimić
20.-22.09-2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
IV Odjeljenje – Neonatologija
Mr. dr Hajrija Maksić
12.-16-06.2012.- Evropski Kongres perinatologije – Pariz – Francuska
14.-18.11.2012. – III Svjetski Kongres neonatologije i perinatologije – Porto –
Portugal
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Neonatalna intenzivna njega
Prof. Dr Suada Heljić
25.-27.01.2012. – Neonatology Conference – Almaty – Kazahstan
22.-23.03.2012. – Simpozij iz neonatalne neurologije – Genova – Italija
12.-16.06.2012. – Evropski Kongres Perinatologije – Pariz – Francuska
14.-18.11.2012. – III Svjetski Kongres neonatologije i perinatologije – Porto –
Portugal
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Mr.dr Sabina Terzić
02.-08.09.2012. – Seminar fetalne neonatalne medicine – Salzburg – Austrija
20.-22.09-2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Pedijatrijska intenzivna njega
Prim. dr Fedžat Jounuzi
08.-10.03.2012. – XII th LIPMIC simpozij intenzivne medicine sa
međunarodnim učešćem – Ljubljana – Slovenija
18.-21.06.2012. – Hrvatski internacionalni simpozij intenzivne medicine –
Brioni – Hrvatska
65
05.-08.10.2012.- 4. Kongres Evropskih Akademskih Pedijatrijskih društava –
Istambul – Turska
Mr. dr Duško Anić
20.-22.09-2011.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
Mr.dr Verica Mišanović
08.-10.03.2012. – XII th LIPMIC simpozij intenzivne medicine sa
međunarodnim učešćem – Ljubljana – Slovenija
18.-21.06.2012. – Hrvatski internacionalni simpozij intenzivne medicine –
Brioni – Hrvatska
05.-08.10.2012.- 4. Kongres Evropskih Akademskih Pedijatrijskih društava –
Istambul – Turska
V Odjeljenje – Pulmologija
Mr.dr Amra Džinović
06.-09.06.2012. – European Cystic Fibrosis Conference – Dablin – Irska
29.10.2012 – Simpozij o Astmi i alergologiji – Konjic – BiH
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Mr.dr Lutvo Sporišević
07.-09.06.2012. – XXV Simpozij Hrvatskog društva za pulmologiju –
Crikvenica – Hrvatska
29.10.2012 – Simpozij o Astmi i alergologiji – Konjic – BiH
VI Odjeljenje – Neuropedijatrija
Doc.Dr Smail Zubčević
22.-25.02.2012. – SEAN National Coordinators Meeting – Ljubljana –
Slovenija
25.-31.05.2012. – Svjetski Kongres dječijih neurologa – Australija
07.-11.11.2012. – Multidisciplinary Approach to Cerebral palas“ – Istambul –
Turska
Doc.dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić
16.-19.05.2012. – Evropski Sastanak EACD – Istambul – Turska
66
07.-11.11.2012. – Multidisciplinary Approach to Cerebral palas“ – Istambul –
Turska
Dr.sci.med. Sajra Užičanin
30.11.-01.12.2012. - Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
VII Odjeljenje – Endokrinologija
Dr.sci.med. Sniježana Hasanbegović
20.-22.04.2012. – XI Pedijatrijski dani Republike Srpske – Banja ”Vrućica”
Teslić – BiH
10.-13.10.2012.- 38 Annval Meeting of ISPAD – Istambul – Turska
Dr Midhat Mujić
23.11.2012. - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH – Mostar – BiH
VIII Odjeljenje – Hematoonkologija
Prof.dr Edo Hasanbegović
12.-14.03.2012.- Međuklinička saradnja o autolognoj transplantaciji matičnih
ćelija - Ljubljana – Slovenija
Doc .Dr. Meliha Sakić
30.11.-01.12.2012. Neonatološka sekcija – Jahorina – Bosna i Hercegovina
Prim.Mr.Dr Adela Tunić
30.05.2012. – Kongres hematologa – Ohrid – Makedonija
IX Odjeljenje – Fizijatrija
Prof.dr Ajša Meholjić – Fetahović
16.-20.04.2012. – Hrvatska proljetna škola – Split – Hrvatska
19.-22.09.2012. godine – IV Kongres fizijatara – Banja Luka – BiH
07.-11.11.2012. godine – Multidisciplinary Approach to Cerebral palas“ –
Istambul – Turska
X- Odjeljenje – alergoimunoreumatologija
Prim. Mr. Dr Aida Omerčahić – Dizdarević
18.04.2012. – Dani „BHAAS“ – Sarajevo – BiH
29.10.2012 – Simpozij o Astmi i alergologiji – Konjic – BiH
05.-08.10.2012.- 4. Kongres Evropskih Akademskih Pedijatrijskih društava –
Istambul – Turska
67
Dr Adisa Čengić
18.04.2012. – Dani „BHAAS“ – Sarajevo – BiH
22.-24.10.2012. – I Pedijatrijski reumatološki kurs jugoistočne Evrope –
Bukurešt – Rumunija
20.-22.09-2012.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
29.10.2012 – Simpozij o Astmi i alergologiji – Konjic – BiH
Psiholozi
Lejla Smajić – Hodžić
18.04.2012. – Dani „BHAAS“ – Sarajevo – BiH
23.11.2012. - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH – Mostar – BiH
Ajsela Bučan - Varatanović
18.04.2012. – Dani „BHAAS“ – Sarajevo – BiH
23.11.2012. - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH – Mostar – BiH
Specijalizanti:
Dr Semra Kapić – Cepić
20.-21.09.2012. – II Međunarodna škola UZ cistografije – Ljubljana –
Slovenija
Dr Emina Vukas
20.-22.09-2012.- Kongres „Perspektive u kardiologiji“ – Dubrovnik –
Hrvatska
30.11-03.12.2012. – European Academy of Pediatric Societies – Istambul –
Turska
Dr Samra Rahmanović
23.11.2012. - I Dijabetološki Kongres Federacije BiH – Mostar – BiH
68
STRUČNI SASTANCI NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI ZA
2012. GODINU
69
STRUČNI SASTANCI LJEKARA 2012. godina (prezentacije)
70
71
72
Elektronska verzija radova sa ljekarskih stručnih sastanaka dostupna je u
sekretarijatu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo.
73
STRUČNI SASTANCI MEDICINSKIH SESTRA/TEHNIČARA
2012. GOD.
74
STRUČNI SASTANCI MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA
2012.god (prezentacije)
75
Elektronska verzija radova sa stručnih sastanaka medicinskih
sestara/tehničara dostupna je u Kabinetu Glavne sestre Pedijatrijske klinike.
76
INTERAKTIVNA NASTAVA ZA SPECIJALIZANTE
PEDIJATRIJSKE KLINIKE ZA 2012.
(četvrtkom od 12-13 h)
77
PUBLIKACIJE, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:
Knjige




U 2003. godini izdate su 3 knjige, 2 priručnika i portfolio Klinike
U 2004. godini izdato je 6 knjiga
U 2005. godini izdata je 1 knjiga i 1 priručnik
U 2006. godini 3 knjige, 3 udžbenika iz pedijatrije + CD za studente
medicine, stomatologije i visoke zdravstvene škole i ljekara i adresar
pedijatara i ljekara koji rade sa dječijom populacijom u Bosni i
Hercegovini
 U 2007. godini izdate su 4 knjige
 U 2009. godini objavljen je:
Bilten br.6.
IX Ljetna Pedijatrijska škola: Teme:hematoonkologija i endokrinologija:
ISBN:978 – 9958 – 9903 – 4 - 2; Izdavač: PECS
Portfolio Pedijatrijske klinike „Jezero“
 U 2010. godini objavljen je:
Bilten br.7.
X
Ljetna Pedijatrijska škola: Teme:Alergologija-Reumatologija,
Intenzivna pedijatrijska terapija i Prijemno
trijažno urgentna pedijatrija
ISBN:978 – 9958 – 9903 – 5 -9; Izdavač: PECS
Dopunjeni Vodič za specijalizante
 U 2011. godini objavljan je:
Bilten br.8
XI Ljetna Pedijatrijska škola: Teme: Dječija gastroenterohepatologija,
Dječija oftalmologija, Dječija otorinolaringologija
ISBN: 978-9958-9903-6-6; COBIS: BH-ID 18869510 ; Izdavač: PECS
CD Stručni radovi ljekara i medicinskih sestara 2005-2011. godina
CD Pedijatrijska klinika
 U 2012. godini objavljen je:
Bilten br. 9
XII Ljetna Pedijatrijska Škola: Teme: Nefrologija, Habilitacija i
rehabilitacija, Dermatologija
ISSN broj: 2233 – 1476; Izdavač: PECS
65. godina Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo
ISBN: 978-9958-9903-8-0; COBIS.BH-ID 19572742; Izdavač PECS
78
Naučno istraživački projekti:
 Strategija Ranog rasta i razvoja – Federalno Ministarstvo zdravstva i
UNICEF
 Strategija Ishrane – Federalno Ministarstvo zdravstva i UNICEF
 ANUBiH 29.09.2012. Svjetski Dan Srca „Jedan svijet, jedan dom, jedno
srce“
Plan rada PEDIJATRIJSKE KLINIKE /ODJELJENJA/ za 2013. godinu:
Prijemna ambulanta i Dnevna bolnica:
Kadar: 1 ljekar, 4 medicinske sestre
Edukacija: subspecijalizacija iz Urgentne pedijatrije – u toku
Oprema: set za reanimaciju-1; monitor-1
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
I-Gastroenterohepatološki odjel
Kadar: 1 ljekar, 2 medicinska sestra; 1 logoped
Oprema: 2-pumpe za enteralnu prehranu; Set za biopsiju jetre; 1-mašina za
pranje:endoskopa i kolonoskopa; Endoskopska kapsula, Gastroskop 5.9 mm.
Edukacija: Biopsija jetre x 2 – u toku; UZ abdomena; Phmetrija; Hepatologija
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata, rad na izradi Magistarskog Dr Melika Đozić
II- Odjel za nefrologiju i dijalizu
Kadar: 2 ljekara; 2 medicinske sestre
Oprema: 4 infuzione pumpe; 2 perfuzomata; 1 pištolj za biopsiju bubrega, 1 – krevet s
vagom; 1 – računar s printerom ; 1 – vaga sa visinomjerom; 1 – aparat za krvni pritisak; 1
– kolica za dijalizu
Edukacija: Uz cistografije, UZ bubrega, VUR (UZ Ljubljana)
Naučno istraživački rad: rad na izradi doktorata Mr.dr Danke Miličić-Pokrajac, učešće
na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i projekata
III-Kardiološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 2 medicinske sestre; 1 medicinska sestra u Savjetovalištima,
Oprema: Holter EKG x 2; 1 – računar s printerom; 1 – grijač za transfuziju; 1 – inkubator
(u toku)
Edukacija: Interventna CC (Sarajevo i Beč) , Elektrofiziologija; Fetalna EHO, TOE (u
toku)
79
Naučno istraživački rad: Odbor za kardiovaskularne bolesti, Pedijatrijska kardiološka
sekcija BiH 2013. godine, VI Kongres kardiologa i angiologa BiH – Tuzla 30.05.02.06.2013; „XIII Ljetna Pedijatrijska Škola“ teme: Kardiologija i Neuropedijatrija;
Obilježavanje Svjetskog dana srca-septembar 2013, učešće na Kongresima, Seminarima i
Stručnim sastancima, i dalje publikovanje radova i projekata
IV-Neonatološki odjel
Kadar: 1 ljekar, 2 medicinske sestre
Oprema: 5 – Kupole (GE) za inkubatore; 2 – posteljice; 2 – monitora
Edukacija: UZ Dopler mozga;
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata; CF Screening
NICU - Neonatalna intenzivna njega i terapija
Kadar: 1 ljekar, 4 medicinske sestre
Oprema: 2 mobilna inkubatora; 2 – računara s printerom; Tkivna oksignacija;
Transkutani CO2
Edukacija: baza podataka za sve pacijente; subspecijalizacije x 3;
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
PICU - Pedijatrijska intenzivna njega i terapija
Kadar: 2 ljekara;
Oprema: 3 – računara s printerom; 1 – bronhoskop mobilni 3-3.5 mm;
Edukacija: 2 subspecijalizacije iz Intenzivne pedijatrije; UZ pluća i Hikmanov kateter Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
V-Pulmološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 1 medicinska sestra, 1 radnica
Oprema: 1 računar s printerom
Edukacija: Bronhoskopija (Pedijatrija, Podhrastovi i KCU Ljubljana); UZ pluća
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata, Kongres respiratorne medicine Sarajevo
VI-Neuropedijatrijski odjel
Kadar: 1 ljekar, 2 medicinske sestre; 2 medicinske sestre u Savjetovalištu
Oprema: 1 - Vido monitoring uključujući Holter EEG; 1 – EEG aparat; 3 – računara s
printerom; EMG /potrošni materijal/ – u toku
Edukacija: Metaboličke bolesti- dijagnoza; Faza 1 hirurgija Epi; Subspecijalizacija x1 ,
edukacija iz EMG – u toku, Uz mozga – u toku;
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
80
VII-Odjel endokrinologije i dijabetesa
Kadar: 1 ljekar; 2 medicinske sestre, 1 medicinska sestra u Savjetovalištu
Oprema: 2 - računara s printerom; 2 – infuzione pumpe; 2 – perfuzomata; vage – u toku;
Edukacija: UZ štitnjače i edukacija iz endokrinologije x 1;
Naučno istraživački rad: Učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
VIII-Hematoonkološki odjel
Kadar: 1 ljekar; 5 medicinske sestre, 1 radnica
Oprema: 10- infuzionih pumpi; 2 – računara s printerom
Edukacija: Autologna transplantacija matičnih ćelija/ razvoj
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
IX-Odjel za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju
Kadar: 2 fizijatra - ljekara, 2 medicinske sestre, 3 respiratorna fizeoterapeuta
Oprema: kinezitejping aparat – potrošni materijal; 2 – računara s printerom; 3 –
vibracioni prsluk - 3; Flater aparat – 1;
Edukacija: Ambulanta za skoliozu– uspostaviti 2013. godine;
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
X- Odjel Alergoimunoreumatologije
Kadar: 1 ljekar, 2 medicinske sestre
Oprema: 1 - Feno No(Niox) / portabl; 1 - EKG ; 5 - Infuzomati; 1 - Monitori; 1 – računar
s printerom
Edukacija: Edukacija iz Intraartikularne Aplikacije Steroida/Ortopedija i UZ
zglobova/Radiologija – u toku
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
Kabinet za psihologiju
Kadar: 3 nova psihologa
Oprema: 2 računara s printerom
Edukacija: magistarski x 2 – u toku; KBT u toku; Specijalizacije iz kliničke psihologije –
u toku
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
Laboratorija
Kadar: 1 specijalista; 1 Glavni laborant – Ing. labaratorijske dijagnostike; 3 laboranta;
Oprema: 1 računar s printerom; 1 – novi aparat za koagulaciju; 1 – biohemijski aparat
Edukacija: uvođenje novih analiza; prostor – idejni projekat u toku
81
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
RTG Kabinet
Kadar: dostatan
Oprema: 1 – stolica za slikanje djece; 1 - klima
Edukacija: CT/MRI; Vodiči – u toku
Naučno istraživački rad: učešće na Kongresima, Seminarima i Stručnim sastancima, i
dalje publikovanje radova i projekata
Apoteka
Kadar: 1 farmaceut
Oprema: klima x2; veliki frižider sa dvoja vrata x 1; police
Edukacija: eventualno centralno spravljanje infuzionih rastvora
 revitalizacija Dječije bolnice Cavtat
 rekonstrukcija zgrada na lokalitetu „Jezero“ Paviljona za majke pratilje,
Dječije hirurgije + Laboratorije i Amfiteatra
 upućen prijedlog programa rehabilitacije pacijenata sa cerebralnom
paralizom-hipoterapije/Butmir ka Kantonalnom ministarstvu zdravstva
 Realizacija pomoći FK «Barcelona» za Pedijatrijsku kliniku na lokalitetu
Jezero u okviru Centra za majku i dijete.
 prijedlog izgradnje rehabiliticanog centra – pedijatrijski dio u Fojnici
Plan razvoja sestrinske službe
- edukacija i doedukacija kadra
- prijem u radni odnos većeg broja sestara i radnica
Kadrovi, nauka, struka, oprema
 Prijemi mladih lječnika, pedagoga, psihoterapeuta i bibliotekara,
nutricionista, medicinskih sestara, radnica
 upućen prijedlog ka dobijanju naziva Referentni centar-Pedijatrijska
klinika KCU Sarajevo ka menadžmentu KCU
82
Stručni kolegij Pedijatrijske klinike na sastancima održanim tokom januara i
februara 2004.godine nakon detaljnje analize Pravilnika, je mišljenje da su se
stekli uslovi za apliciranje ove ustanove za naziv Referentni centar.
Prema članu 2. Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva Referentni Centar F
Ministarstva zdravstva (Službene novine Federacije BiH, broj 06-37-758/00 od
14.02.2000.godine), Pedijatrijska klinika odnosno njen dio i to odjelenja:
neonatološke i pedijatrijske intenzivne njege, kardioreumatologije i
hematoonkologije, ispunjavaju sve uslove koji se odnose na:
postignute naučne i stručne rezultate u praćenju, proučavanju i
unapređivanju dijagnostike i terapije u dijelu medicinske struke koji
odgovaraju svjetskim standardima, postignute stručno – kadrovske uvjete,
( 4 profesora, 6 doktora med. nauka - docenti i 16 magistara ),
- broj objavljenih radova - 376.
- broj izdatih knjiga - 14.
- broj izdatih udžbenika - 1.
- broj izdatih priručnika - 7.
- odgovarajući prostor, biblioteku i medicinsko-tehničku opremu koji
omogućavaju rad na pružanju stručno metodološke pomoći u dijagnostici i
terapiji bolesti, odnosno grupe bolesti, utvrđivanje doktrinarnih kriterija za
dijagnostiku i liječenje bolesti, te upoznavanje zdravstvenih radnika sa
najnovijim u svijetu prihvaćenim saznanjima o pojedinoj bolesti odnosno
grupi i bolesti te njenoj dijagnostici i terapiji.
Iz ovog proizilazi da Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo već zadnjih pet
godina segmentalna(neonatološka i pedijatrijska intenzivna njega,
kardioreumatologija i hematoonkologija), kao i dio pulmoalergologije
(dijagnostička bronhoskopija), nefrologije
(peritonealna dijaliza ),
neuropedijatrije (kontinuirani EEG video monitoring), fizijatrije
(rehabilitacija po Vojti i Bobarthu ) gastroenterologije (gastroskopija +
kolonoskopija), funkcioniše kao Referentni Centar jer sistemski zbrinjava sve
pacijente kojima je potreban tretman iz navedenih oblasti, iz različitih dijelova
BiH.
Molimo Vas da prema odredbama člana 93. i 94. Zakona o zdravstvenog zaštiti
F BiH, pokrenete proceduru donošenja rješenja kojim se Pedijatrijskoj klinici
KCU Sarajevo dodjeljuje naziv Referentni Centar sukladno zakonu.
83











finalizacija odbrane magisterija
nastavak rada na doktorskim tezama
neinvazivno dokazivanje vezikoureteralnih refluksa
nastavak screeninga na hipotireozu, fenilketonuriju
screening na cističnu fibrozu
uvođenje elektromiografije
osvježenje postojećeg monitoring sistema
obnavljanje respiratora i inkubatora
uspostavljanje banke majčinog mlijeka
aparat za praćenje tkivne oksignacije
pomoćni kreveti za majke
Edukacije











KCU Sarajevo adultna gastroenterologija -interventne procedure,
Doedukacije iz gastroenterohepatologije,
Edukacija iz hemodijalize KCU Sarajevo - u toku
KCU Sarajevo u saradnji sa KCU Ljubljana + Centar za srce KCU Sarajevo:
samostalna srčana kateterizacija: lokalni tim – u toku
edukacija kardiologa: fetalna ehokardografija, TOE
odlazak ljekara i sestara na Kongrese i seminare u zemlji i inostranstvu sa
radovima iz matične kuće
edukacije sestrinskog kadra po oblastima (1 mjesečna stručna + novosti) uz
sestrinsku njegu i terapiju pacijenata
edukacija majki od strane sestrinskog i liječničkog tima (plan: video zapis)
Subspecijalizacije po pedijatrijskim oblastima
Nabavka inzulinskih pumpi za svu dijabetološku juvenilnu popuaciju preko Zavoda
zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravlja Sarajevo - u
toku
Edukacija pacijenata i roditelja djece koja boluju od astme, dijabetesa, reumatskih i
drugih oboljenja....
Ostalo
 Kontinuirano osavremenjavanje opreme,
 Kontinuirano osvježavanje web stanice,
 Planiranje osavremenjavanje mreže
(EKG, Holter i UZ snimci na mreži)
 Planiranje daktilo usluga
84
EDUKATIVNI PLAN RADA ZA 2013. GODINU:
STRUČNI SASTANCI NA PEDIJATRIJSKOJ KLINICI ZA 2013. god.
Januar 2013.
09.01.13. Dipl. psiholog Lejla Smajić-Hodžić: Stres
16.01.13. Dipl. psiholog Marija Božić: Škola u bolnici
23.01.13. X odjeljenje: Dr Adisa Čengić : Fosfo lipidni sindrom kao klinička prezentacija SLE
30. 01.13.X odjeljenje: Dr Emina Vukas: Reumatska groznica, prikaz slučaja.
Mart 2013.
06.03.13. I odjeljenje: Dr. M. Melunović : Ph metrija
13.03.13. I odjeljenje: Dr. S. Kurtagić : Menienterova bolest
20.03.13. I odjeljenje: Prim. Dr. E Kovač: Bilijarna atrezija sa osvrtom na neuspješan Kassai
27.03. 13.GOST Radiolog: Dr. Amra Džananović: Uloga ultrazvuka u evaluaciji ikterusa djece i
novorođenčadi
April 2013.
03.04.13. II odjeljenje: Dr. Mr. M. Pokrajac: Cistinurija, prikaz slučaja
10.04.13. II odjeljenje: Dr. Mr. A. Hadžimuratović: Vazomotorna nefropatija kod novorođenčadi
17. 04.13. II odjeljenje: Dr. Kapić-Cjepić: renalne bolestu usljed mitohondrijalne disfunkcije.
24. 04.13. GOST Očna Klinika: Dr. D. Zvizdić: Tumori oka i orbite u dječijem uzrastu.
Maj 2013.
01.05.13. III odjeljenje: Dr. A. Kadić: Intrakoronarna aplikacija ćelija koštane srži u terminalnj fazi
kongetivnog srčanog zatajenja
08.05.13. III odjeljenje: Dr. M. Halimić: Ishod interventne elekro-fiziologije kod djece uzrasta ispod
dvije godine.
15.05.13. III odjeljenje: Dr. S. Beganović: Kompleksna srčana anomalija i asplenija sindrom
22. 05.13. GOST Dječiji hirurg: Dr. K. Karavdić:Tretman ehinokokoze u dječijem uzrastu
29.05.13. Pedijatrijska Intezivna: Dr. D. Anić:Terapijska hipotermija u pedijatriji.
Juni 2013.
05.06.13. Neonatalna intezivna: Dr. S. Terzić: Primjena kisika u neonatalnoj reanimaciji
12.06.13. Neonatalna intezivna: Dr. S. Rahmanović: Mekonijalni aspiracijski sindrom-terapija
19.06.13. Pedijatrijska intezivna: Dr. V. Mišanović: Trovanja u pedijatriji
Septembar 2013.
04.09.13. Neonatalnja intezivna: Prim. Dr. F. Junuzi: Novine u mehaničkoj ventilaciji
11.09.13. Neonatologija: Dr. H. Maksić: Neonatalne infekcije sa MRSA
18.09.13. V odjeljenje: Dr. S. Dizdar: Asthma bronchiale
25.09.13. V odjeljenje: Dr. sci. A. Selimović: Bronhoskopija
Oktobar 2013.
02.10.13. V odjeljenje: Dr. A. Lemeš: Intersticijalna bolest pluća
09.10.13. VI odjeljenje: Doc. dr S.Zubčević: Progres u kauzalnom liječenju neurometaboločkih bolesti
16. 10.13. VI odjeljenje: Doc. dr F. Čatibušić: Akutna falkcidna paraliza
23.10.13. VI odjeljenje: Dr. Šlaku : Neurokutani sindrom-prikaz slučaja
30.10.13. GOST Radiolog, Dr Ermina Sefić-Pašić: Imaging muskuloskeletnog sistema u dječijoj
dobi
Novembar 2013.
06.11.13. VII odjeljenje: Dr. sci. S. Hasanbegović: MODY dijabetes
13.11.13. VII odjeljenje :Dr. E. Petrović: Prikaz slučaja
20.11.13. VIII odjeljenje: Prof. dr. E. Hasanbegović: Hemofilija
27.11.13. GOST Klinički farmakolog, Dr. sci A. Čabarabdić: Zloupotreba antibiotika
85
Decembar 2013.
04. 12.13. VIII odjeljenje: Dr. S. Mehadžić: Autoimune hemolitičke anemije
11.12.13. VIII odjeljenje: Dr. A. Tunić: Mekotkivni tumori kod djece
18.12.13. IX odjeljenje: Prof. dr. A. Meholjić:Primjena kinezioterapije u korekciji deformiteta i
kičmenog stuba kod djece
25.12.13. VIII odjeljenje: Prim. Dr. N. Hodžić: Fizijatrijski tretman deformiteta grudnog koša
Pripremio:
Prof. Dr. Edo Hasanbegović
Direktor Pedijatrijske Klinike:
Acc. Prof. Dr. Senka Mesihović- Dinarević
86
KCU SARAJEVO PEDIJATRIJSKA KLINIKA
STRUČNI SASTANCI PEDIJATRIJSKE KLINIKE ZA MEDICINSKE
SESTRE 2013 GODINA
DATUM
ODJELENJE
SESTRA
TEMA
JANUAR
09.01.2013
PICU
MS Lončarić
Mersiha
Uloga sestre u toaleti disajnih puteva kod životno
ugroženog djeteta
IV
MS Delić vesna
Održavanje i upotreba Venski linija
CVK,UMBK,BRAONILE
FEBRUAR
13.02.2013
27.02.2013
VI
Njega pacijenta za vrijeme za vrijeme epileptičnog
statusa
Nega pacijenta sa pervarzivnim razvojnim
poremećajem (Autizam )
MART
VI
13.03.2013
27.03.2013
VII
APRIL
I
MS Antić
Nataša
DMS
Alečković
Mirsa
DMS
ALEČKOVIĆ
MIRSA
DMS Subašić
Elma
MS Peljto Elma
10.04.2013
24.04.2013
III
MS Kundo
Elvira
DMS Buza
Emina
DMS Čengić
Nermina
DMS Poplata
Indira
DMS Fazlić
Aida
MS Puščul
Belma
Šahat Emira
fizioterapeut
Ms Halilović
Mirha
MS Pandžić
Bisera
Ms Sahačić
Amra
VMS Spahić
Nermina
VMS Spahić
Nermina
MS
Merdanović
Sabina
Pripremila
:Čengić
Nermina
Tilt Table Test
30.01.2013
VI
MAJ
08.05.2013
29.05.2013
PULMOLOŠKO
JUNI
12.06.2013
29.06.2013
Kardio.s
SEPTEMBAR
4.09.2013
18.09.2013
NICU
OKTOBAR
09.10.2013
30.10.2013
V
NOVEMBAR
13.11.2013
27.11.2013
VIII
DECEMBAR
4.12.2013
18.12.2013
II
x
IX
VIII
II
II
Priprema pacijenta za MRI u opštoj anesteziji i
rutinski MRI
Inzulinske pumpe
Enteralna prehrana
Astma i pravilna primjena inhalacione terapije
Medicinski otpad način odlaganja
Njega Kardiološkog Pacijenta
Urtikarikje
Dezinfekcija
Tretman skolioza
Pranje ruku
Indikacije i moguće komplikacije krvnih derivata
Indikacije i priprema pacijenta za transplataciju
matičnih stanica
Priprema pacijenta za MRI urografiju
Priprema pacijenta za biopsiju bubrega
Plazma fereza i hemodijaliza
Šef klinike
Acc. Prof. Dr. Senka Mesihović –Dinarević
87
EDUKATIVNA (INTERAKTIVNA) NASTAVA ZA SPECIJALIZANTE
2013. GODINE
(četvrtkom od 12- 13 h)
Januar 2013.
03.01.13. I odjeljenje: Dr. M. Melunović: Hiperbilirubunemije
10.01.13. II odjeljenje: Dr. M. Pokrajac: Akutna bubrežna insuficijencija
17.01.13. III odjeljenje: Acc. Prof. S. Mesihović-Dinarević: Pretrage u dječijij kardiologiji
24. 01.13. Pedijatrijska intezivna: Prim. Dr. F. Junuzi: Terapija boli u pedijatriji
31. 01.13. Neonatalna intezivna: Prof. Dr. S. Heljić: Diferencijalna dijagnoza respiratornih oboljenja u
neonatalnoj dobi
Mart 2013.
07. 03.13. Neonatologija: Dr. H. Maksić: Morbus haemoliticus neonatorum
14.03.13. V odjeljenje: Dr. S. Dizdar:Kvantiferon u dijagnostici TBC-a
21.03.13. VI odjeljenje: Doc. dr S. Zubčević: Diferencijalna dijagnoza epileptičnih napada
28.03.13. VII odjeljenje: Dr sci S. Hasanbegović: Panhipopituitarizam
April 2013.
04. 04.13. VIII odjeljenje: Prof. dr E. Hasanbegović: Potporna terapija kod liječenja malignih oboljenja
11.04.13. Psiholog Lejla Smajić-Hodžić: Rana detekcija poremečaja u razvoju.
18. 04.13. IX odjeljenje: Prof. dr A. Meholjić: Fiziološki motorni razvoj djeteta
25. 04.13. X odjeljenje: Prim. Dr. A. Dizdarević: Primarna imuno deficijencija
Maj 2013.
02.05.13. Prijemna ambulanta:Dr I. Delihasanović: Indikacije, kontraindikacije za sedacije, postupak u
toku same procedure
09.05.13. I odjeljenje: Dr. S. Kurtagić: RAB ( recidivirajuća abdominalna bol)
16.05.13. II odjeljenje: Dr D. Miličić: Disfunkcija uriniranja
23.05.13. III odjeljenje: Acc. Prof dr S. Mesihović- Dinarević: Bolesti srca u kardiologiji
30.05.13. Pedijatrijska intezivna: Dr. Anić: Tumačenje i korekcija jonograma
Juni 2013.
06.06.13. Neonatalna intezivna: Dr R. Spahović: Terapijska hipotermija
13.06.13. Neonatologija: Dr. H. Maksić: Oksigenoterapija
20. 06.13. V odjeljenje: Dr. sci. A. Selimović: Komplikovan pneumonije-tretman
Septembar 2013.
05.09.13. VI odjeljenje: Doc.dr. S. Zubčević: Tretman autoimunih bolesti CNS-a
12.09.13. VII odjeljenje: Dr. M. Mujić: Gojaznost i inzulinska rezistencija
19.09.13. VIII odjeljenje: Doc. dr M. Sakić: Indikacije za transplataciju krvotvornih matičnih stanica
26. 09.13. Psiholog: A. Bućan -Varatanović : Mentalna retardacija
Oktobar 2013.
03.10.13. IX odjeleljenje: Prof. Dr. A. Meholjić: Torticolis i paresisi plexus brachialis-terapijski
tretman
10.10.13. X odjeljenje: Dr. A. Čengić: Vaskulitisi
17. 10.13. I odjeleljenje: Doc. dr. Brigić: Hronični proljev kod djece
24. 10.13. II odjeljenje: Dr. A. Hadžimuratović: Nefrolitijaza kod djece
Novembar 2013.
07.11.13. III odjeljenje: Acc. Prof dr S. Mesihović Dinarević: Neonatus- kardijalni pacijent
14.11.13. Neonatalna intezivna: Dr. I. Kalkan: Acidobazni status-NICU
21.11.13. Pedijatrijska intezivna: Dr. sci. V. Mešanović: Tumačenje i korekcija ABS-a
28.11.13. V odjeljenje: Dr. A. Džinović: Dijagnostika cistične fibroze
Decembar 2013.
88
05.12.13. VI odjeljenje: Doc. dr. S. Zubčević:Dijete sa glavoboljom
12.12.13. VII odjeljenje: Dr. sci. S. Hasanbegović: Dijagnostika i terapija bolesti štitnjaće u dječijoj
dobi.
19.12.13. VIII odjeljenje: Dr. S. Mehadžić: Limfomi dječije dobi
26.12.13. VII odjeljenje: Dr V.Selimanović: Febrilna stanja, diferencijalna dijagnoza.
Pripremio:
Direktor Pedijatrijske Klinike:
Prof. Dr. Edo Hasanbegović
Acc. Prof.dr Senka Mesihović- Dinarević
89
EDUKACIJA MAJKI PRATILJA 2013
Odjel
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X
NEO
INT
PED INT
IX
Tema
Med.setra
Njega djeteta sa prolivom o
povraćanjem
Njega splovila kod djece sa
urinarnom infekcijom
Edukacija roditelja i djece na
peritonealnoj dijalizi
Njega i higijensko-dijetetski režim
kod djece nakon korekcije USA
Značaj opšte i oralne higijene kod
djece
Značaj prirodne prehrane –dojenje
Tehnika dojenja
Značaj opšte higijene i higijene
dojke kod porodilje
Njega djece kod akutnih
respiratornih infekcija
Režim života kod djece sa
epilepsijom
Zbrinjavanje djeteta u
epileptičnom napadu
Način skidanja povišene tjelesne
temperature
Njega djeteta sa dijebetes
melitusom
Higijensko-epidemiološke mjere
na odjeljenju pedijatrijske
Hematoonkologije
Održavanje LONG-LINE u
kućnim uslovima
Njega djeteta sa JIA
Higijensko-epidemiološke mjere
na odjeljenju neonatalne
intenzivne njege
Higijensko-epidemiološke mjere
na odjeljenju intenzivne njege
Haendling
VMS Kazić Mehdija
Mjesto i vrijeme
održavanja
Dnevni boravak od 13-14h
VMS Nermina Spahić
Dnevni boravak od 13-14h
DMS Alma Hadžić
Dnevni boravak od 14-15h
MS Elmedina Mrkulić
Dnevni boravak od 13-14h
VMS Jadranka Ramić
Odjeljenje od 13-14h
DMS Mirsa Alečković
Dnevni boravak od 13-14h
MS Subašić Elma
Dnevni boravak od 14-15h
VMS Hanka Cocalić
Igraona na VIII odjelu utorak
od 13-14h
MS Aida Fazlić
VMS Munevera Hrvat
Dnevni boravak od 14-15h
Odjeljenje od 13-14h
VMS Kučanin Azra
Odjeljenje od 14-15h
VFT Sahačić Sabina
Fizijatrija od 14-15h
GLAVNA SESTRA KLINIKE
ČENGIĆ NERMINA
90
PREDAVANJE ZA MEDICINSKE SESTRE I RADNICE 2013. god.
ZADNJI PETAK U MJESECU U 14.45 SATI)
DATUM
ODJELENJE
SESTRA
TEMA
JANUAR
Gl.KLINIKE
FEBRUAR
I ODJEL
MART
II ODJEL
BOLNIČKE INFEKCIJE
RIZIČNA ODJELENJA
Mjere sprečavanja i suzbijanje i širenje
bolničkih infekcija
Sanitarno higjenski postupci
APRIL
III ODJEL
Dms Čengić
Nermina
Vms Kazić
Mehdija
Vms spahić
Nermina
Dms Hadžić Alma
MAJ
IV ODJEL
JUNI
V ODJEL
JULI
PICU
AVGUST
NICU
Vms Hrvat
Munevera
Prikupljanje ,razvrstavanje ,pranje i
transport bolničkog rublja
SEPTEMBAR
VI
Aseptični i higjenski postupci
OKTOBAR
VII ODJEL
NOVEMBAR
VIII ODJEL
DECEMBAR
AMBULANTA
DMS Alečković
Mirsa
DMS S ubašić
ELMA
DMS Cocalić
HANKA
MS Puran Amela
Pripremile:
Glavna sestra Klinike
DMS Čengić Nermina
Čiščenje ,pranje i provjetravanje
prostorija i pripadajuće opreme
Higjena i Dezinfekcijaruku i kože
DMS Mrkulić
Elmedina
Vms Ramić
Dezinfekcija
Jadranka
Vms Kučanin Azra Aseptični i higjenski postupci
Medicinski otpad
Mehaničko pranje podova i površina
dezinficijensi
Vrsta dezinfekcionih sredstava za
podove površine i opremu
Šef Klinike
Acc.Prof.Dr Senka Mesihović-Dinarević
91
PEDIJATRIJSKA KLINIKA KCU SARAJEVO USPJEŠNO ZAVRŠAVA 2012.
GODINU SA NOVIM DIJAGNOSTIČKIM PROCEDURAMA/TERPIJAMA
KOJE SU NA USLUZI SVIM PACIJENTIMA PEDIJATRIJSKE DOBI OD
ROĐENJA DO NAVRŠENIH 18. GODINE U BOSNI I HERCEGOVINI I TO:

































PROKSIMALNA ENDOSKOPIJA
PLAZMAFEREZA
BIOPSIJA BUBREGA, PERITONEALNA DIJALIZA
ERGOMETRIJA
24H HOLTER EKG I KRVNOG PRITISKA
SRČANE TERAPEUTSKE KATETERIZACIJE ZATVARANJA SRČANIH
DEFEKATA, TIMSKI
TILT TABLE TEST
ULTRAZVUK SRCA, MOZGA, ABDOMENA, ŠTITNJAČE, BUBREGA
BRONHOSKOPIJA
SPIROMETRIJA
ALERGO TESTOVI
ODREĐIVANJE HLORIDA U ZNOJU
TEST NA RESPIRATORNI SINCICIJELNI VIRUS, HIPOTIREOZU I
FENILKETONURIJU
VENTILATORNA TERAPIJA
24H ELEKTROENCEFALOGRAM
INZULINSKE PUMPE
ODREĐIVANJE NITRIČNOG OKSIDA U IZDAHNUTOM ZRAKU
LUMBALNA, STERNALNA I VENTRIKULO PUNKCIJA
UROFLOW
BIOPSIJA TANKOG, DEBELOG CRIJAVA I ŽELUCA
PLASIRANJE PEGA
ODREĐIVANJE HORMONA RASTA
METODE PO VOJTI I BOBATU
APLIKACIJA BOTULINUM TOXINA
UZ NOVE U 2012. GIDINI:
DISTALNA ENDOSKOPIJA/KOLONOSKOPIJA I VAĐENJE STRANIH TIJELA
ELEKTROMIOGRAFIJA
HEMODIJALIZA
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA STEROIDA
ULTRAZVUK ZGLOBOVA
PHMETRIJA
HIPOTERMIJA
KOLONOSKOPIJA
92
Izdavač
Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, PECS
/ID broj 4200881170004/
Priredila
Acc.Prof.dr.Senka Mesihović-Dinarević
Redakcioni odbor:
Suada Heljić,Edo Hasanbegović, Edina Kovač, Esad Brigić,Sabina Kurtagić,
Melika Đozić, Amina Selimović, Amra Džinović, Selma Dizdar, Danka Miličić,
Admir Hadžimuratović, Smail Zubčević, Sniježana Hasanbegović, Belma
Krdžačić, Sajra Užičanin, Ajša Meholjić, Nermina Hodžić, Midhat Mujić,
Fedžat Jonuzi, Raho Spahović, Amra Čengić, Sabina Terzić, Ismeta Kalkan,
Feriha Ćatibušić, Aida Dizdarević, Adisa Čengić, Velma Selmanović, Duško
Anić, Verica Mišanović, Muniba Omerović, Alma Hadžić, Nermina Čengić,
Elma Abdović, Indira Poplata, Munira Merdžanić
Tehnička obrada
Gosp. Muniba Omerović
Štampa
„Grafonet“ d.o.o. Sarajevo
Tiraž
100 primjeraka
Adresa Uredništva
Pedijatrijska klinika Kliničkog Centra Univerziteta Sarajevo (PECS)
Patriotske lige 81, Sarajevo tel ++378 (33) 566 428; fax ++387 (33) 566 525
http:/www.pedijatrija-sa.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
2 349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content