Υπουργική Απόφαση Ένταξης και Απόρριψης Επενδυτικών Σχεδίων

ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Α2
Μεσογείων 56
115 27 Αθήνα
Αθήνα 23/8//2013
Α.Π.:5794/1403A2
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
2.
3.
4.
5.
6.
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-42005).
Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012
(Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μετονομασία των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα.
Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/07.03.2012 απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ
σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 1 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L
210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L
317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
10. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως ισχύει.
12. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
13. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 11770/ΕΥΣ 2102/28.03.2013 (ΦΕΚ 696/Β/28.03.2013) Υπουργική
Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.
15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση
του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον
ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).
16. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/14.04.2009,
«Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ,
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96».
17. Την υπ’ αριθμ. 1496/286Α1/0020-Α10/04.03.2013 (ΦΕΚ 604/Β/15.03.2013)
Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
18. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον
Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους
Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού»”.
19. Την από 21.11.2012 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ)
για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
20. Την με Α.Π. 316/49/Α2/18.01.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 2 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
21. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/26.03.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Συμπλήρωση
διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για
την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας
υποβολής προτάσεων.
22. Την με Α.Π. 2324/531/Α2/05.04.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Παράταση
μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη
παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων».
23. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου
αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/9.10.2009.
24. Την με Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/10.6.2010 Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από
την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
25. Την με Α.Π. 2369/547/A2/08.04.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» όπως
τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 3010/717/Α2/30.04.2013 όμοια απόφαση.
26. Την με Α.Π. 2890/670/Α2/25.04.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών του
Προγράμματος για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».
27. Την με Α.Π. 3011/718/Α2/ 30-4-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/24.04.2013 της
Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»,
που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2369/547/Α2/08.03.2013 Απόφαση.
28. Το από 27.03.2013 αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων του
Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» που είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
29. Τα Πρακτικά 3/13.05.2013, 4/24.05.2013, 5/31.05.2013, 6/06.06.2013,
7/07.06.2013, 8/19.06.2013, 9/26.06.2013, 10/03.07.2013, 11/04.07.2013,
12/05.07.2013, 13/08.07.2013, 14/11.07.2013, 15/17.07.2013, 16/19.07.2013,
17/09.08.2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη
παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας».
30. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4628/12.07.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4934/
15.07.2013).
31. Την με Α.Π. 5171/1286/Α2/23.07.2013 επιστολή του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Επαναξιολόγηση προτάσεων του
Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».
32. Την με Α.Π. 5245/1315/Α2/25.07.2013 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα:
Επαναξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση
για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας».
33. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4839/06.08.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5619/
1380/Α2/07.08.2013).
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 3 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
34. Το από 07.08.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5625/1383/Α2/07.08.2013) ηλεκτρονικό
μήνυμα του Προϊσταμένου της Μονάδας Α΄ της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων» για τη δυνατότητα υπέρβασης του προϋπολογισμού ένταξης
κατά 25-30%.
35. Το από 08.08.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5650/1391/Α2/09.08.2013) ηλεκτρονικό
μήνυμα της Μονάδας Α΄ της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
για τη σύμφωνη γνώμη της για το ύψος των εντάξεων στις δύο υποδράσεις του
Προγράμματος.
36. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4862/14.08.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5712/
14.08.2013) με το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως
προέκυψαν από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με
την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την αποδοχή των Πρακτικών 3/13.05.2013, 4/24.05.2013, 5/31.05.2013,
6/06.06.2013, 7/07.06.2013, 8/19.06.2013, 9/26.06.2013, 10/03.07.2013,
11/04.07.2013, 12/05.07.2013, 13/08.07.2013, 14/11.07.2013, 15/17.07.2013,
16/19.07.2013, 17/09.08.2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε
με την με Α.Π. 2369/547/A2/08.04.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π.
3010/717/Α2/30.04.2013 όμοια απόφαση, για την εισήγηση προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».
2. Την ένταξη χιλίων διακοσίων τριάντα εννέα (1.239) έργων με συνολικό
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 39.041.974,06 € και δημόσια δαπάνη
39.041.974,06 € στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη
παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας
Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
3. Την ένταξη χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό 37.886.135,39 € και δημόσια δαπάνη 37.886.135,39 € στην
Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
στήριξη
της
Γυναικείας
Απασχόλησης
μέσω
ενίσχυσης
της
Επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας
Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
4. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων πέντε (205) αιτήσεων
χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 5.650.552,35 € που υποβλήθηκαν
στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
στήριξη
της
Γυναικείας
Απασχόλησης
μέσω
ενίσχυσης
της
Επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας
Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
5. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων τριακοσίων τριάντα (330) αιτήσεων
χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 9.415.043,4 € που υποβλήθηκαν
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 4 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
στήριξη
της
Γυναικείας
Απασχόλησης
μέσω
ενίσχυσης
της
Επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας
Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
6. Την απόρριψη δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (2.322) αιτήσεων
χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 71.226.791,59 € και
συνολική δημόσια δαπάνη 71.226.791,59 € που υποβλήθηκαν στην Υποδράση
1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για
γυναίκες 18-35 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα
V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της
συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
7. Την απόρριψη χιλίων εξακοσίων πενήντα τριών (1.653) αιτήσεων
χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 50.534.253,71 € και
συνολική δημόσια δαπάνη 50.534.253,71 € που υποβλήθηκαν στην Υποδράση
2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για
γυναίκες 36-64 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα
VI, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της
συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
8. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε δυνητικό δικαιούχο σχετικές εγκριτικές ή
απορριπτικές επιστολές. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των ενταγμένων έργων
θα αναφέρεται το τελικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και
η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον υποβαλλόμενο
προϋπολογισμό.
Στην
περίπτωση
των
απορριφθέντων
Αιτήσεων
Χρηματοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο με τους λόγους απόρριψης.
9. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει το αργότερο
μέχρι τις 15.10.2013 να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-ΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» με τις εξής
εξαιρέσεις:
 Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας υπ. αρ. 4 (άδεια λειτουργίας της
επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία
της επιχείρησης) πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την τελευταία εκταμίευση
της δημόσιας επιχορήγησης.
 Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού υπ. Αρ. 6 πρέπει να
προσκομιστούν μέχρι την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.
Η προθεσμία της 15.10.2013 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί σε
απένταξη του έργου. Μετά την παρέλευσή της και για την κάλυψη τυχόν
αδιάθετων πόρων, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε ένταξη έργων των
Κατηγοριών 6 και 7 της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών με ταχυδρομείο ή με υπηρεσία
ταχυμεταφορών λαμβάνεται υπ΄όψιν η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στο
ταχυδρομείο ή την υπηρεσία ταχυμεταφορών προς αποστολή.
10. Σε κάθε περίπτωση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του
Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 5 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν τις προϋποθέσεις
ένταξης του έργου στο πρόγραμμα.
11. Για τις δικαιούχους των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
ανήκουν στις κατηγορίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας, και οι οποίες
κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν υποβάλλει Βεβαίωση της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης για συμμετοχή στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), θα
πρέπει μέχρι τις 15.10.2013 να υποβάλλουν την απαιτούμενη Βεβαίωση.
12. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ
www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.
www.espa.gr,
του
ΕΦΕΠΑΕ
Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι
2. Παράρτημα ΙΙ
3. Παράρτημα ΙΙΙ
4. Παράρτημα ΙV
5. Παράρτημα V
6. Παράρτημα VΙ
Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 ΕΦΕΠΑΕ
 ΕΥΔ ΕΠΕΑΑ
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Μονάδες Α1, Β3, Β2, Γ, Δ
Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3
Σελίδα 6 από 6
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1
2
ΑΑΓ1-05791
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-00249
3
ΑΑΓ1-00043
4
ΑΑΓ1-02025
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ Κ.-ΧΑΝΙΩΤΗ Μ.
ΚΡΗΤΗ
ΑΙΚ. ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΛΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
Ο.Ε.
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΦ. - ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ Ζ. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
93,68
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
93,4
31.999,72
92,8
32.000,00
92,8
31.460,00
92,8
31.990,00
91,73
32.000,00
5
ΑΑΓ1-05175
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
6
ΑΑΓ1-03685
ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
7
ΑΑΓ1-02331
ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
91,6
32.000,00
8
ΑΑΓ1-03900
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
91,6
31.950,00
9
ΑΑΓ1-04362
ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
91,6
32.000,00
10
11
12
13
14
15
16
17
ΑΑΓ1-00040
ΓΚΑΚΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00345
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΛΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
30.800,00
ΑΑΓ1-00478
ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
91,2
31.986,00
ΑΑΓ1-00700
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00729
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
31.970,30
ΑΑΓ1-01341
ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
91,2
28.888,89
ΑΑΓ1-01888
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
91,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04997
ΚΡΗΤΗ
91,2
30.172,50
18
ΑΑΓ1-05092
ΚΡΗΤΗ
91,2
32.000,00
19
ΑΑΓ1-00734
90,96
32.000,00
20
21
22
23
24
25
26
27
ΑΑΓ1-00727
ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
GREECE ME NOW-PRIVATE COMPANY,
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
90,8
29.900,00
ΑΑΓ1-01336
ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
90,8
31.598,73
ΑΑΓ1-04641
ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,8
28.012,78
ΑΑΓ1-04977
ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
90,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00119
ΑΣΛΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00137
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00153
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΒΙΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00753
ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
90,4
30.555,56
28
ΑΑΓ1-00943
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
90,4
32.000,00
29
ΑΑΓ1-00969
90,4
31.934,23
30
ΑΑΓ1-01475
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
31.980,00
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΑΑΓ1-01628
ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΙΩΤΗ
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΙΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01880
ΝΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
31.910,00
ΑΑΓ1-02016
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02103
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
90,4
31.884,00
ΑΑΓ1-02281
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02429
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02456
ΤΣΙΑΛΑΜΠΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02487
ΚΟΥΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
30.211,11
ΑΑΓ1-02515
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02930
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
32.000,00
41
ΑΑΓ1-03040
ΗΠΕΙΡΟΣ
90,4
31.998,00
42
ΑΑΓ1-03042
ΝΤΙΣΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
σελ1 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
43
ΑΑΓ1-03210
ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΚΡΗΤΗ
90,4
28.670,00
44
ΑΑΓ1-03267
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
90,4
31.055,56
45
ΑΑΓ1-03507
46
47
48
49
ΑΑΓ1-04346
50
51
52
53
54
55
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
90,4
31.900,54
ΑΑΓ1-03574
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ -ΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ
ΝΤΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03680
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΨΑΛΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
31.975,78
ΑΑΓ1-04290
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
31.964,10
ΑΑΓ1-04403
ΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04878
ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
90,4
31.925,60
ΑΑΓ1-05328
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΚΕΚΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
90,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05480
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
31.100,00
ΑΑΓ1-05835
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
90,4
28.098,88
ΑΑΓ1-04234
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
90
32.000,00
56
ΑΑΓ1-04599
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
90
32.000,00
57
58
59
ΑΑΓ1-04736
ΓΙΑΤΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
90
32.000,00
ΑΑΓ1-05842
ΑΛΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90
31.955,86
ΑΑΓ1-05863
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90
31.995,56
60
ΑΑΓ1-04294
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,96
32.000,00
61
62
63
64
65
ΑΑΓ1-00194
Ε. ΚΑΡΤΕΡΟΥ - Χ. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
SUPER MARKET 'ΒΛΑΧΟΥ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
89,92
31.880,00
ΑΑΓ1-00359
ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.620,00
ΑΑΓ1-00571
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.968,00
ΑΑΓ1-01305
ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01358
ΡΑΠΤΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
89,6
24.233,40
66
ΑΑΓ1-01623
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,6
32.000,00
67
68
69
70
71
ΑΑΓ1-01683
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01727
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01851
ΤΣΑΚΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,6
31.618,13
ΑΑΓ1-02345
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02404
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ -ΙΡΙΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,6
32.000,00
72
ΑΑΓ1-02531
ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,6
31.300,00
73
ΑΑΓ1-03165
ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
89,6
31.748,78
74
ΑΑΓ1-03337
ΣΦΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
89,6
32.000,00
75
76
ΑΑΓ1-03340
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΑΓ1-03424
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
77
ΑΑΓ1-03560
ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
78
79
80
81
82
83
84
85
ΑΑΓ1-03561
ΑΑΓ1-03697
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
32.000,00
89,6
31.680,00
89,6
32.000,00
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.777,78
ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΝΙΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03734
ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΤΕΡΑ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04196
ΦΑΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04305
ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04307
ΜΠΛΑΚΟΥ ΜΑΤ. ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.908,00
ΑΑΓ1-05286
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.670,00
ΑΑΓ1-05935
ΜΠΑΤΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,6
32.000,00
σελ2 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
86
ΑΑΓ1-03464
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
ΑΑΓ1-00025
ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ)
ΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΑΓ1-00035
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΗ
ΑΑΓ1-00326
ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΑΓ1-00501
ΑΑΓ1-00579
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
89,44
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
31.980,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,2
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
31.460,00
ΜΟΥΣΧΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,2
32.000,00
ΤΣΑΔΗΛΑ ΔΑΝΑΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00901
KOKKINAKH MAΡΙA
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01472
ΝΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
31.969,98
ΑΑΓ1-01524
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01525
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02432
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02723
Κρεμμύδα Λευκοθέα-Στέλλα
ΚΡΗΤΗ
89,2
30.700,00
ΑΑΓ1-02819
EΛΕΝΗ ΓΚΛΕΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
31.840,00
ΑΑΓ1-03124
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03793
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
Χρυσούλα Ελευθεριάδου
ΘΡΑΚΗ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΘΩΜΑΗ
ΘΡΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,2
32.000,00
89,2
32.000,00
89,2
26.440,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
89
32.000,00
88,8
32.000,00
88,8
30.320,00
88,8
32.000,00
88,8
31.920,00
88,8
32.000,00
88,8
31.995,20
88,8
31.999,98
101 ΑΑΓ1-04224
102 ΑΑΓ1-04478
103 ΑΑΓ1-04669
104 ΑΑΓ1-04721
105 ΑΑΓ1-04909
106 ΑΑΓ1-05041
ΚΡΗΤΗ
Συνολική Βαθμολογία
107 ΑΑΓ1-05095
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
108 ΑΑΓ1-05345
109 ΑΑΓ1-05477
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ
110 ΑΑΓ1-03333
Το χοντρό μπιζέλι Ι.Κ.Ε.
111 ΑΑΓ1-00431
112 ΑΑΓ1-00676
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
113 ΑΑΓ1-01038
ΣΟΦΙΑ ΠΟΠΛΙΔΟΥ
114 ΑΑΓ1-01099
ΒΑΛΒΗ ΜΙXΑΗΛΙΑ
115 ΑΑΓ1-01278
ΜΑΓΔΑΛΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
116 ΑΑΓ1-01393
ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
117 ΑΑΓ1-01404
ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
118
119
120
121
122
123
124
125
ΑΑΓ1-01468
ΜΑΡΙΑ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01489
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01572
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
31.740,00
ΑΑΓ1-02040
ΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
31.984,00
ΑΑΓ1-02541
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03597
ΛΕΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03907
ΜΥΤΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΦΛΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03977
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
32.000,00
126 ΑΑΓ1-04215
ΣΑΚΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
88,8
31.940,00
127 ΑΑΓ1-04778
128 ΑΑΓ1-04830
129 ΑΑΓ1-04950
ΧΑΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
30.662,44
ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
30.516,00
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΤΖΑΚΗ
σελ3 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
31.991,40
ΑΑΓ1-05192
ΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
30.560,00
ΑΑΓ1-05357
ΛΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05655
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
31.970,00
ΑΑΓ1-02476
Ν.ΑΛΕΞΙΟΥ & Ν.ΛΟΥΤΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
88,79
31.279,30
88,58
31.935,56
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,41
31.930,00
130 ΑΑΓ1-04985
131
132
133
134
Περιφέρεια
135 ΑΑΓ1-05864
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Α. - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΑΑΓ1-00312
Ευαγγελία-Μαρίνα και Βασιλική Βουλδή
Ομμόρυθμη Εταιρία - Υπό ίδρυση
ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
31.996,10
ΑΑΓ1-00375
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
29.690,00
ΑΑΓ1-00617
ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00673
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΖΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00698
ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΥΒΟΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00801
ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00853
ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00955
ΚΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00977
ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01111
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01198
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01215
ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
88,4
31.976,38
149 ΑΑΓ1-01224
ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
88,4
32.000,00
150 ΑΑΓ1-01405
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
136 ΑΑΓ1-06111
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
151 ΑΑΓ1-01407
152 ΑΑΓ1-01439
153 ΑΑΓ1-01557
154 ΑΑΓ1-01596
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
32.000,00
88,4
31.840,00
88,4
32.000,00
157 ΑΑΓ1-01792
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
88,4
29.700,00
158 ΑΑΓ1-01793
ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
88,4
32.000,00
159 ΑΑΓ1-01878
ΨΑΛΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
88,4
156 ΑΑΓ1-01645
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΖΕΪΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
88,4
31.690,00
160 ΑΑΓ1-01894
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
31.860,00
161 ΑΑΓ1-01905
ΧΑNΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜIΣ
88,4
32.000,00
162 ΑΑΓ1-02093
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
88,4
32.000,00
163
164
165
166
167
168
ΑΑΓ1-02098
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02108
ΧΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
24.469,17
ΑΑΓ1-02138
ΚΙΟΣΣΕ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02349
ΒΑΛΑΣΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
31.911,11
ΑΑΓ1-02362
Β.Ι.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88,4
24.382,53
ΑΑΓ1-02542
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
88,4
29.951,88
88,4
32.000,00
155 ΑΑΓ1-01603
169 ΑΑΓ1-02625
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
σελ4 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
170 ΑΑΓ1-02680
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
171 ΑΑΓ1-02699
ΑΑΓ1-02792
ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΣΑΡΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΛΑΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΑΓ1-02895
ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ε.-ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σ. ΟΕ
ΑΑΓ1-03010
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
88,4
31.886,80
88,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03331
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03344
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03351
MATZANH EYAΓΓEΛΙA ΜΑΡΙΧΕΝ
88,4
30.020,00
88,4
32.000,00
172 ΑΑΓ1-02703
173
174
175
176
177
178
Συνολική Βαθμολογία
179 ΑΑΓ1-03542
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΑΙΛΑ
180
181
182
183
184
185
ΑΑΓ1-03646
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
31.830,00
ΑΑΓ1-03677
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΥΑΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03867
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03956
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03985
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03987
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04276
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΕΒΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
31.960,00
ΑΑΓ1-04358
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
31.990,00
ΑΑΓ1-04367
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
31.986,00
ΑΑΓ1-04412
ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
88,4
30.888,89
ΑΑΓ1-04417
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04517
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
27.020,00
ΑΑΓ1-04796
ΡΑΠΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04876
ΦΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
31.992,78
ΑΑΓ1-04952
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04973
ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05133
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05768
ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
28.059,88
ΑΑΓ1-05834
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΦΛΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05893
ΛΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
88,4
32.000,00
88,4
31.992,78
186 ΑΑΓ1-04214
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 ΑΑΓ1-06082
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
202 ΑΑΓ1-06182
203 ΑΑΓ1-03772
204 ΑΑΓ1-03015
ΠΑΤΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
31.980,00
ΜΠΙΤΗΣ Α.- ΤΖΕΛΛΟΥ Φ. ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,22
32.000,00
Ε.ΒΟΥΤΙΡΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
88,04
31.980,00
205 ΑΑΓ1-00173
ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
88,02
31.999,85
206 ΑΑΓ1-00470
207 ΑΑΓ1-00578
208 ΑΑΓ1-00601
ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΜΥΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
88
31.999,00
209 ΑΑΓ1-00663
ΜΕΧΜΕΤ ΣΕΛΝΤΑ
88
32.000,00
210 ΑΑΓ1-00990
MILENKOVIC OLGA
88
32.000,00
211 ΑΑΓ1-01232
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
88
31.850,00
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88
32.000,00
212 ΑΑΓ1-01322
213 ΑΑΓ1-01331
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
σελ5 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
214
215
216
217
218
219
ΑΑΓ1-01447
ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-01464
ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-01677
ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-01746
ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
28.490,00
ΑΑΓ1-02023
ΛΙΑΠΟΥΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-02148
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΚΟΥΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88
32.000,00
88
32.000,00
88
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
220 ΑΑΓ1-02380
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΗΤΗ
221 ΑΑΓ1-02525
ΟΣΜΑΝ ΙΜΡΑΝ
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
ΑΑΓ1-02713
ΜΑΡΚΕΛΛΑ Β. ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
31.980,00
ΑΑΓ1-02781
ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-02858
Ψ-Χ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
31.984,00
ΑΑΓ1-02921
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
30.888,89
ΑΑΓ1-02933
ΔΩΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88
30.126,00
ΑΑΓ1-03349
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88
31.760,00
ΑΑΓ1-03362
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88
28.025,00
ΑΑΓ1-03596
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-03669
ΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
31.650,00
ΑΑΓ1-03744
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-03881
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88
31.860,00
ΑΑΓ1-04217
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-04685
ΠΟΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-04891
ΚΟΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88
31.400,00
ΑΑΓ1-05252
ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-05392
ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
ΑΑΓ1-05641
ΚΟΛΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
88
32.000,00
88
31.990,00
239 ΑΑΓ1-05686
ΜΟΥΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
240 ΑΑΓ1-05819
241 ΑΑΓ1-05879
242 ΑΑΓ1-06251
IOΡΔΑΝΗ ΜΑΡΘΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
32.000,00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
32.000,00
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
243 ΑΑΓ1-01024
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ. - ΦΩΤΙΟΥ Θ. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,99
32.000,00
244 ΑΑΓ1-01611
ΠΛΕΤΣΑΣ Δ. -ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ Σ. Ο.Ε
87,98
32.000,00
245 ΑΑΓ1-00887
Ι.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ-Ι.ΚΑΙΛΗΣ ΕΠΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
87,95
32.000,00
87,61
32.000,00
ΑΑΓ1-00458
ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΔΗHΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ο.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
31.922,40
ΑΑΓ1-00496
Αγγελική Κων. Κωτή
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
31.746,00
ΑΑΓ1-00705
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤ.ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-00731
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
29.666,71
ΑΑΓ1-00861
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
87,6
31.810,00
ΑΑΓ1-00985
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01022
ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
31.184,00
ΑΑΓ1-01087
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01144
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01148
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,6
29.370,00
ΑΑΓ1-01311
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01515
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01556
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,6
32.000,00
246 ΑΑΓ1-04975
247
248
249
250
251
252
253
254
255 ΑΑΓ1-01132
256
257
258
259
260
σελ6 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
87,6
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
261 ΑΑΓ1-01613
262 ΑΑΓ1-01688
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΒΗ
ΚΡΗΤΗ
ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
87,6
32.000,00
263 ΑΑΓ1-01739
ΑΛΤΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
87,6
31.999,98
264
265
266
267
268
269
270
271
ΑΑΓ1-01796
ΜΠΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02155
ΞΑΝΘΗ ΜΑΖΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02169
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02174
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02384
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02426
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02447
ΚΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
31.977,78
ΑΑΓ1-02490
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ
ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
87,6
32.000,00
87,6
32.000,00
ΛΟΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
87,6
32.000,00
87,6
32.000,00
272 ΑΑΓ1-02540
273 ΑΑΓ1-02619
274 ΑΑΓ1-02865
275 ΑΑΓ1-03234
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
276 ΑΑΓ1-03529
277 ΑΑΓ1-03611
278 ΑΑΓ1-03663
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,6
32.000,00
SKARKOVA IRENA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
32.000,00
ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
87,6
32.000,00
279 ΑΑΓ1-03905
MARIANA MANUKYAN
87,6
32.000,00
280
281
282
283
284
285
286
287
ΑΑΓ1-03926
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,6
31.532,00
ΑΑΓ1-03967
ΜΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04004
ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04202
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04216
ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04314
SZUMNY MALGORZATA ΤΟΥ LESZEK
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04325
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04340
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04574
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04668
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04708
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04774
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05033
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05099
ΓΙΑΜΑ
87,6
32.000,00
87,6
32.000,00
288 ΑΑΓ1-04350
289 ΑΑΓ1-04414
290
291
292
293
294
295
296 ΑΑΓ1-05112
ΜΠΡΟΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
297
298
299
300
301
302
ΑΑΓ1-05132
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05212
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
29.950,00
ΑΑΓ1-05307
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05577
ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05846
ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
ΑΑΓ1-06292
ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ
ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ-ΜΠΕΚΙΩΤΗ Β ΟΕ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
87,6
31.113,50
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,59
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,57
31.960,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,24
32.000,00
303 ΑΑΓ1-00298
304 ΑΑΓ1-03388
305 ΑΑΓ1-02121
σελ7 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
306
307
308
309
310
311
312
313
ΑΑΓ1-00011
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΣΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00181
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
31.999,88
ΑΑΓ1-00295
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00344
ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00515
ΟΡΥΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00516
ΚΟΣΣΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00583
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
30.300,00
ΑΑΓ1-00629
ΣΟΥΦΗ ΖΩΗ
87,2
32.000,00
87,2
32.000,00
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
314 ΑΑΓ1-00997
ΤΡΙΑΔΑ ΤΣΑΠΡΑΖΗ
315
316
317
318
319
320
321
ΑΑΓ1-01108
ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01117
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01345
ΡΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01412
ΣΙΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01506
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΤΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01716
ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
31.980,00
ΑΑΓ1-01758
ΠΕΛΤΕΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
87,2
32.000,00
87,2
31.960,00
87,2
32.000,00
322 ΑΑΓ1-01860
ΚΑΜΠΟΥΡΟΜΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
323
324
325
326
327
328
ΑΑΓ1-01862
ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-02135
ΜΑΡΙΑΜ ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02171
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
31.980,00
ΑΑΓ1-02194
ΚΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02347
ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02415
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
87,2
31.999,72
87,2
32.000,00
329 ΑΑΓ1-02544
ΠΑΜΕΛΑ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΛΙΕ
330
331
332
333
ΑΑΓ1-02636
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02694
ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03109
ΜΗΛΑ ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03153
ΤΣΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
87,2
32.000,00
87,2
32.000,00
334 ΑΑΓ1-03407
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
335
336
337
338
ΑΑΓ1-03422
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03672
ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03740
ΔΙΚΑΙΑ ΜΟΣΧΟΒΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03741
ΒΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
87,2
31.956,00
87,2
32.000,00
87,2
32.000,00
339 ΑΑΓ1-03810
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
340
341
342
343
344
345
346
347
ΑΑΓ1-03830
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΑΓ1-03911
ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03992
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04404
ΜΑΝΩΛΙΤΖΑ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04656
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04761
ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05083
ANETA-JOANNA ADAMCZYK
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05110
ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
87,2
32.000,00
87,2
23.725,00
348 ΑΑΓ1-05377
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
349
350
351
352
ΑΑΓ1-05385
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
31.160,00
ΑΑΓ1-05388
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
30.940,00
ΑΑΓ1-05894
ΚΟΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03742
Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-Μ.ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε
ΚΡΗΤΗ
87,18
32.000,00
σελ8 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
87,06
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,01
31.992,00
ΚΡΗΤΗ
86,96
32.000,00
ΑΑΓ1-00047
E. ΠΑΠΑΔΑΚΗ & Α. ΡΟΝΙΟΤΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΗ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΕ
ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ EΕ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
87,16
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00111
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00160
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00258
ΛΟΥΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,8
31.955,00
ΑΑΓ1-00366
ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00393
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00400
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,8
31.990,00
ΑΑΓ1-00611
ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00647
ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
86,8
32.000,00
86,8
30.607,64
86,8
31.999,90
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
353 ΑΑΓ1-00818
354 ΑΑΓ1-01757
355 ΑΑΓ1-04299
356 ΑΑΓ1-05558
357
358
359
360
361
362
363
364
365
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
366 ΑΑΓ1-00648
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
367 ΑΑΓ1-00710
Αλεξιάδου Αγγελική
368
369
370
371
372
373
374
375
376
ΑΑΓ1-00816
ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00968
ΖΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,8
30.370,00
ΑΑΓ1-01061
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
25.939,00
ΑΑΓ1-01244
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01337
ΓΟΡΓΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01577
ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
27.266,42
ΑΑΓ1-01599
ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01689
Κατσαφάνα Βασιλική Ευγενία
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
31.948,00
ΑΑΓ1-01690
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.966,00
86,8
32.000,00
86,8
32.000,00
86,8
25.936,18
86,8
32.000,00
377 ΑΑΓ1-01694
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
378 ΑΑΓ1-01731
379 ΑΑΓ1-02073
ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
380 ΑΑΓ1-02367
ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΙΜΕΤ
381 ΑΑΓ1-02383
382 ΑΑΓ1-02407
383 ΑΑΓ1-02496
ΠΡΩΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
32.000,00
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
86,8
32.000,00
384 ΑΑΓ1-02664
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
86,8
31.437,07
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
ΑΑΓ1-02883
ΠΑΤΣΟΥ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-02990
ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03086
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
24.260,00
ΑΑΓ1-03104
ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03119
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03138
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
30.065,00
ΑΑΓ1-03450
ΤΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03519
ΣΤΑΘΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,8
31.850,00
ΑΑΓ1-03558
ΞΗΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03565
ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03666
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03678
KARKALETSOS MAYA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03711
ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03731
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
σελ9 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
399 ΑΑΓ1-03743
ΓΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
400 ΑΑΓ1-03875
ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
401
402
403
404
405
406
ΑΑΓ1-03935
Βάια Ουγιάρου
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-04175
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΑΓ1-04200
ΤΖΟΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΑΓ1-04288
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
86,8
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
86,8
32.000,00
86,8
28.005,12
86,8
31.990,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04361
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04735
ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΑ
86,8
31.910,00
86,8
32.000,00
86,8
27.473,50
407 ΑΑΓ1-05028
ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
408
409
410
411
412
413
414
ΑΑΓ1-05034
ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-05484
Τσουβαλά Μαρία
ΚΡΗΤΗ
86,8
31.978,00
ΑΑΓ1-05518
ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.960,00
ΑΑΓ1-05522
ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05620
ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
31.170,00
ΑΑΓ1-05696
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05800
ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
86,8
30.500,00
86,8
30.600,00
ΑΑΓ1-05883
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΡΑΚΗ
Ιωάννα Κατσέλη
ΚΡΗΤΗ
86,8
31.955,00
ΑΑΓ1-06204
ZHBA MAΡIETTA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00118
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
31.790,00
ΑΑΓ1-00196
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
86,4
31.962,00
86,4
32.000,00
415 ΑΑΓ1-05809
416
417
418
419
420 ΑΑΓ1-00413
ΠΑΝΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
421
422
423
424
425
ΑΑΓ1-00665
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.922,00
ΑΑΓ1-00675
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
86,4
30.641,75
ΑΑΓ1-00708
ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00917
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01285
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΗ
86,4
32.000,00
86,4
32.000,00
426 ΑΑΓ1-01317
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
427
428
429
430
431
ΑΑΓ1-01378
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01398
ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01441
ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
31.996,00
ΑΑΓ1-01446
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01654
ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
86,4
32.000,00
86,4
32.000,00
432 ΑΑΓ1-01751
ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΑΡΜΙΝΕ
433
434
435
436
437
ΑΑΓ1-01785
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01808
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.350,00
ΑΑΓ1-01861
ΔΟΥΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01882
ΧΡΙΣΤΟΛΙΟΥΜΠΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,4
31.500,00
ΑΑΓ1-01895
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ
86,4
31.992,00
86,4
32.000,00
438 ΑΑΓ1-01938
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
439
440
441
442
443
ΑΑΓ1-02151
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02218
ΠΑΛΛΑ ΚΥΡΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02316
ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02543
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
31.986,00
ΑΑΓ1-02604
ΤΣΙΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
32.000,00
444 ΑΑΓ1-02712
σελ10 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
445 ΑΑΓ1-02738
446 ΑΑΓ1-02743
BAΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
86,4
32.000,00
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
29.360,00
447 ΑΑΓ1-03247
ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
448 ΑΑΓ1-03379
449 ΑΑΓ1-03394
450 ΑΑΓ1-03439
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΟΥΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.996,00
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
86,4
30.708,33
ΑΑΓ1-03861
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03872
ΓΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03876
ΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03884
ΜΙΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03896
ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
24.582,78
ΑΑΓ1-03984
AΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΤΖΑΜΙΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04286
ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04293
ΔΟΥΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.200,00
ΑΑΓ1-04411
ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΙΤΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04635
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04651
ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04683
PIPERIDIS MIHAELA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04689
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.929,95
ΑΑΓ1-04776
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
86,4
32.000,00
86,4
32.000,00
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
451 ΑΑΓ1-03808
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
466 ΑΑΓ1-05094
ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ ΝΑΚΟΥ
467
468
469
470
ΑΑΓ1-05142
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05209
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
31.109,52
ΑΑΓ1-05561
ΝΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
ΑΑΓ1-06158
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
86,4
32.000,00
86,38
32.000,00
86,02
32.000,00
86
32.000,00
471 ΑΑΓ1-05538
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ
472 ΑΑΓ1-02285
SMARTMARKETS ΙΚΕ
473 ΑΑΓ1-00052
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
474 ΑΑΓ1-00171
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
475 ΑΑΓ1-00185
476 ΑΑΓ1-00556
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
86
31.992,78
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-00704
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-00739
ΣΟΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-01253
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΖΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86
30.000,00
ΑΑΓ1-01302
ΤΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
31.992,00
ΑΑΓ1-01467
ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
31.990,00
ΑΑΓ1-01626
ΡΟΖΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-01629
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-01904
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-02152
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-02217
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
31.753,46
488 ΑΑΓ1-02248
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΚΥΡΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAΡΙΑNΝΑ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
489 ΑΑΓ1-02324
ΕΜΙΝΕ ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
86
32.000,00
477 ΑΑΓ1-00649
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
σελ11 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
ΚΡΗΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.980,00
ΑΑΓ1-02479
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΤΤΙΚΑ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
86
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-02628
ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.900,00
ΑΑΓ1-02690
ΡΙΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-02737
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-02775
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
86
31.996,00
86
32.000,00
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
490 ΑΑΓ1-02376
491 ΑΑΓ1-02460
492
493
494
495
496
497 ΑΑΓ1-02794
ΜΟΥΣΤΑΚΕΑ ΙΡΙΣ
498 ΑΑΓ1-03093
ΖΟΥΛΕΙΧΑ ΒΕΛΗ-ΜΕΜΕΤ
499 ΑΑΓ1-03317
500 ΑΑΓ1-03383
Σέτσικα Χρυσούλα
501 ΑΑΓ1-03626
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
502 ΑΑΓ1-03655
ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
503 ΑΑΓ1-03951
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
504 ΑΑΓ1-03981
505 ΑΑΓ1-04385
506 ΑΑΓ1-04565
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
86
32.000,00
86
32.000,00
86
32.000,00
86
31.999,98
86
32.000,00
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
86
28.530,00
507 ΑΑΓ1-04622
508 ΑΑΓ1-04822
509 ΑΑΓ1-04877
ΤΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86
32.000,00
ΔΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
86
31.996,00
510 ΑΑΓ1-04923
ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
86
32.000,00
511
512
513
514
515
516
517
518
ΑΑΓ1-05042
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86
23.166,00
ΑΑΓ1-05115
ΣΚΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86
30.666,66
ΑΑΓ1-05188
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86
31.994,00
ΑΑΓ1-05314
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.946,52
ΑΑΓ1-05461
ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.940,00
ΑΑΓ1-05769
ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-06078
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
ΑΑΓ1-06227
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
85,6
32.000,00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
519 ΑΑΓ1-00110
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
520 ΑΑΓ1-00145
521 ΑΑΓ1-00148
ΔΑΡΔΑΜΑΝΟΥ
522 ΑΑΓ1-00157
ΧΟΥΠΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
523 ΑΑΓ1-00233
524 ΑΑΓ1-00467
ΜΑΝΘΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
525 ΑΑΓ1-00504
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
526 ΑΑΓ1-00772
ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
527 ΑΑΓ1-01149
ΒΕΖΥΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
528 ΑΑΓ1-01432
529 ΑΑΓ1-01453
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ
530 ΑΑΓ1-02062
ΚΑΤΙΜΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
531 ΑΑΓ1-02111
ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ
ΠΑΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
85,6
31.988,60
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
32.000,00
85,6
30.800,00
85,6
31.910,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
85,6
31.996,00
85,6
31.500,00
85,6
31.920,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
σελ12 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
85,6
32.000,00
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
ΑΑΓ1-02179
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-02301
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02318
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02342
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02364
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.999,84
ΑΑΓ1-02423
ΜΠΟΖΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02572
Βερόνα Πεντόγαλου
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
29.890,00
ΑΑΓ1-02608
ΧΟΛΕΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02617
ΦΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02697
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
85,6
31.800,00
85,6
32.000,00
85,6
32.000,00
542 ΑΑΓ1-02700
ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΧΝΙΔΟΥ
543 ΑΑΓ1-02779
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
544 ΑΑΓ1-02810
545 ΑΑΓ1-02863
ΑΚΑΡΕΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΕΤΗ
546 ΑΑΓ1-02877
ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΝΟΥΡΓΙΟΥΛ
547
548
549
550
551
552
553
554
ΑΑΓ1-03257
ΝΙΦΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03259
ΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03336
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03403
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03474
ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03549
TΣΙΝΤΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03554
ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03577
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ
85,6
31.960,00
85,6
32.000,00
ΧΑΛΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
555 ΑΑΓ1-03735
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
556 ΑΑΓ1-03781
557 ΑΑΓ1-03782
558 ΑΑΓ1-03795
ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
ΚΙΝΙΚΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,6
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
28.953,50
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
30.980,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
32.000,00
563 ΑΑΓ1-04318
TEMESCU DANIELA-IULIANA
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ALBA MORGAZ ARNEDO
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.
ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
564 ΑΑΓ1-04516
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.999,98
565 ΑΑΓ1-04785
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ
85,6
30.000,00
566 ΑΑΓ1-04811
ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
85,6
32.000,00
567
568
569
570
571
572
573
574
575
ΑΑΓ1-04825
ΔΡΑΓΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.502,60
ΑΑΓ1-04826
ΛΕΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04960
ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05014
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05225
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05273
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05414
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.996,00
ΑΑΓ1-05684
ΝΤΑΦΑΛΟΓΑΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
31.665,86
ΑΑΓ1-06087
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
32.000,00
559 ΑΑΓ1-03962
560 ΑΑΓ1-04198
561 ΑΑΓ1-04261
562 ΑΑΓ1-04287
σελ13 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
576 ΑΑΓ1-06326
577 ΑΑΓ1-00528
Περιφέρεια
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
85,6
31.020,00
Συνολική Βαθμολογία
ΝΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,48
32.000,00
578 ΑΑΓ1-04368
Προσεχώς
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΙΩΤΟΥ
Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,28
32.000,00
579 ΑΑΓ1-02589
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΙΩΖΙΟΥ-ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΜΠΟΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ
85,24
32.000,00
580 ΑΑΓ1-00056
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
85,2
32.000,00
581
582
583
584
585
586
587
588
589
ΑΑΓ1-00105
ΛΙΑΤΣΟΥ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00280
ΓΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00437
ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00533
ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
28.390,00
ΑΑΓ1-00534
ΜΠΟΓΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00819
ΠΑΣΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00897
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00981
ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01053
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
85,2
31.977,02
590 ΑΑΓ1-01079
ΟΥΜΡΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
85,2
32.000,00
591 ΑΑΓ1-01094
ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
85,2
32.000,00
592
593
594
595
596
597
ΑΑΓ1-01256
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
31.143,78
ΑΑΓ1-01342
Crawford Artemis-Florence
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01353
ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
31.997,00
ΑΑΓ1-01399
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01416
ΜΠΑΚΑ ΦΛΩΡΑ- ΙΣΙΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01566
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
31.961,24
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01795
Λαμπροπούλου Αγγελική
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01813
WOZNIAK ALEKSANDRA
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01896
-
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
31.997,78
ΑΑΓ1-01902
ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01932
ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01986
ΜΕΤΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02634
ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
85,2
32.000,00
85,2
29.810,00
85,2
32.000,00
598 ΑΑΓ1-01568
599
600
601
602
603
604
605
ΑΑΓ1-02720
WOJNOWSKA IWONA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-02954
ΚΟΥΠΟΥΖΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
31.993,00
ΑΑΓ1-02986
ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03079
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03816
OLENA VASILATOS
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
29.678,76
ΑΑΓ1-03947
ΣΙΟΥΡΑ ΘΩΜΑΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04211
ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
31.968,00
ΑΑΓ1-04356
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04491
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04502
ΜΑΛΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
30.126,94
ΑΑΓ1-04612
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04711
ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
25.877,78
ΑΑΓ1-05070
ΠΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
85,2
31.500,00
85,2
22.220,00
606 ΑΑΓ1-02651
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620 ΑΑΓ1-05128
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
σελ14 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
621 ΑΑΓ1-05249
CHRISTINA BAGIROVA
622
623
624
625
626
ΑΑΓ1-05379
Χρυσαφίδου Κορνέλια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-05435
TOSKA VASILIKA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΑΓ1-05487
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05568
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05665
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
85,2
32.000,00
85,2
32.000,00
85,2
32.000,00
85,2
31.868,00
85,2
32.000,00
627 ΑΑΓ1-05757
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΠΑΚΗ
628
629
630
631
632
633
ΑΑΓ1-05802
ΨΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,2
30.555,56
ΑΑΓ1-05820
MΙΣΟΜΙΚΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
31.986,00
ΑΑΓ1-05909
ΗΛΙΑΔΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,2
32.000,00
ΑΑΓ1-00096
ΕΡΓΑΤΗ ΕΛΕΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,8
31.977,78
ΑΑΓ1-00109
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00210
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΝΤΙΔΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,8
31.940,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
32.000,00
634 ΑΑΓ1-00412
ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ
635 ΑΑΓ1-00440
ΑΑΓ1-00531
ΚΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΑΑΓ1-00560
ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
31.028,92
ΑΑΓ1-00702
ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
31.102,81
ΑΑΓ1-00766
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
30.766,70
ΑΑΓ1-00824
ΜΟΥΤΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.990,00
ΑΑΓ1-00841
ΤΖΙΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01286
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΡΑΚΗ
ΛΑΠΑΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01303
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
31.993,75
ΑΑΓ1-01444
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
31.800,00
ΑΑΓ1-01660
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΕΣΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
30.000,00
648 ΑΑΓ1-01696
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,8
32.000,00
649
650
651
652
ΑΑΓ1-01801
ΛΟΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01810
ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
31.998,00
ΑΑΓ1-01818
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
31.990,00
ΑΑΓ1-01847
ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.974,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
636 ΑΑΓ1-00517
637
638
639
640
641
642
643 ΑΑΓ1-01088
644
645
646
647
653 ΑΑΓ1-01935
ΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
654 ΑΑΓ1-01982
655 ΑΑΓ1-02001
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
656 ΑΑΓ1-02054
ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
657
658
659
660
661
662
663
664
ΑΑΓ1-02056
ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-02251
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-02444
ΛΕΜΠΕΣΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
31.930,00
ΑΑΓ1-02578
ΚΑΤΣΙΚΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
30.053,33
ΑΑΓ1-03020
ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
30.500,00
ΑΑΓ1-03021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03053
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
31.916,00
ΑΑΓ1-03143
ΧΟΡΕΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
665 ΑΑΓ1-03240
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
σελ15 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
666
667
668
669
670
671
672
673
ΑΑΓ1-03371
ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03584
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03617
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03766
ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03809
ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
31.960,00
ΑΑΓ1-03882
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04208
ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04285
ΤΖΙΑΧΑΝΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
84,8
31.910,00
674 ΑΑΓ1-04351
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
84,8
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
ΑΑΓ1-04562
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΑΓ1-04602
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04755
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04842
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.010,00
ΑΑΓ1-05373
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05479
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΡΗΤΗ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05555
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
32.000,00
ΑΑΓ1-05740
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.920,00
ΑΑΓ1-06178
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,8
31.996,00
ΑΑΓ1-05413
ΚΡΗΤΗ
84,7
31.950,52
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,68
32.000,00
687 ΑΑΓ1-01442
ELDO ΕΠΕ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΡΗΡΟΓΗ
ΜΑΡΙΑ ΟΕ
ΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ KAI ΣΙΑ ΟΕ
84,64
31.990,00
688 ΑΑΓ1-01886
ΧΡΗΣΤΙΑ-ΝΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
84,6
32.000,00
689 ΑΑΓ1-00765
690 ΑΑΓ1-00071
691 ΑΑΓ1-00156
Neurosynthesis
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,48
31.170,00
ΠΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΜΗΤΣΑΡΑ ΑΡΕΤΗ
ΜΠΑΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
31.885,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
27.650,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
30.008,12
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
84,4
29.901,10
84,4
23.175,00
84,4
29.701,11
84,4
31.403,00
675 ΑΑΓ1-04455
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686 ΑΑΓ1-01559
692 ΑΑΓ1-00273
693 ΑΑΓ1-00374
694 ΑΑΓ1-00411
695 ΑΑΓ1-00432
696 ΑΑΓ1-00461
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
697 ΑΑΓ1-00495
ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
698 ΑΑΓ1-00589
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
ΑΑΓ1-00795
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
29.653,96
ΑΑΓ1-00796
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
30.888,89
ΑΑΓ1-00863
XHIMA ZARIKA
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00953
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,4
29.333,33
ΑΑΓ1-00971
ΝΙΚΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00992
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
30.400,00
ΑΑΓ1-01004
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01225
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
31.999,92
ΑΑΓ1-01403
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01617
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01642
ΖΗΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
84,4
31.700,00
84,4
31.996,00
710 ΑΑΓ1-01752
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ
σελ16 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
711 ΑΑΓ1-01754
PENA LOPEZ
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
ΑΑΓ1-01978
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-02000
ΚΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΑΓ1-02047
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΑΓ1-02050
32.000,00
84,4
29.819,94
84,4
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
29.700,00
ΑΑΓ1-02085
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
31.930,00
ΑΑΓ1-02099
ΚΑΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02187
ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
31.307,84
ΑΑΓ1-02200
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02213
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
31.258,00
ΑΑΓ1-02313
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02586
ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02654
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02828
DUTA LEONTINA NICOLETA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02878
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
30.850,00
ΑΑΓ1-02958
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΝΕΛΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
31.999,36
ΑΑΓ1-03164
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03238
ΛΟΗ ΕΥΥΑΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03324
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03568
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03586
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03625
KOLOMOYTSEVA ANASTASIYA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
31.496,00
ΑΑΓ1-03629
ΜΟΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,4
30.960,00
ΑΑΓ1-03691
ΣΟΥΚΙΑ ΒΑ'Ι'Α
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04319
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04388
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
32.000,00
84,4
32.000,00
84,4
31.310,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
84,4
32.000,00
84,4
31.880,00
84,4
31.967,60
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
738 ΑΑΓ1-04419
ΘΕΚΛΑ ΚΟΓΚΙΝΟΥ
739 ΑΑΓ1-04421
740 ΑΑΓ1-04611
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
741 ΑΑΓ1-04726
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Ε. ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗ
742 ΑΑΓ1-04748
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΑΓ1-04919
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΡΑΤΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04934
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
31.980,00
ΑΑΓ1-05057
ΒΟΥΚΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05062
ΣΑΠΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
29.300,00
ΑΑΓ1-05152
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05207
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
30.073,60
ΑΑΓ1-05358
ΤΣΙΟΥΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05567
ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ
84,4
32.000,00
84,4
32.000,00
743 ΑΑΓ1-04793
744
745
746
747
748
749
750
751
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84,4
726 ΑΑΓ1-02894
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
Συνολική Βαθμολογία
752 ΑΑΓ1-05581
ΡΑΙΦΕ ΟΣΜΑΝ
753 ΑΑΓ1-05678
754 ΑΑΓ1-05688
755 ΑΑΓ1-05730
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
TUREVICIUTE AISTE
"ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
31.998,30
756 ΑΑΓ1-05761
σελ17 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
757
758
759
760
761
762
763
764
765
ΑΑΓ1-05779
ΤΣΑΚΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84,4
30.800,22
ΑΑΓ1-05783
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05926
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-06203
ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
31.503,94
ΑΑΓ1-06265
ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02126
ΝΑΣΟΡ Ο.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,16
32.000,00
ΑΑΓ1-04794
FOS SERVICES IKE
ΚΡΗΤΗ
84,02
32.000,00
ΑΑΓ1-00200
ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-00310
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-00542
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
RELIABLE SERVICES SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY
ΤΟΠΟΥΖΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-00640
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
30.888,89
ΑΑΓ1-00775
ΒΟΡΙΔΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-00814
ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
31.990,00
84
30.950,00
84
31.924,00
ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΒΩΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84
28.666,67
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
31.998,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84
31.930,00
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
31.970,00
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
84
32.000,00
84
32.000,00
766 ΑΑΓ1-00447
767
768
769
770
771 ΑΑΓ1-00856
ΤΟΡΟΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
772 ΑΑΓ1-00875
773 ΑΑΓ1-00898
ΜΠΑΘΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
774 ΑΑΓ1-00910
775 ΑΑΓ1-01026
776 ΑΑΓ1-01035
777 ΑΑΓ1-01050
Συνολική Βαθμολογία
778 ΑΑΓ1-01236
ΧΑΣΛΑΜΑΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
779
780
781
782
ΑΑΓ1-01247
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-01552
ΦΟΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-01641
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84
31.999,98
ΑΑΓ1-01747
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
84
32.000,00
783 ΑΑΓ1-01777
ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
84
32.000,00
784 ΑΑΓ1-01949
ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
785 ΑΑΓ1-02070
786 ΑΑΓ1-02254
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84
32.000,00
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
84
31.000,00
787 ΑΑΓ1-02363
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
84
32.000,00
788 ΑΑΓ1-02375
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΠΕΤΗ
84
32.000,00
789 ΑΑΓ1-02436
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
84
32.000,00
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
ΑΑΓ1-02773
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
30.900,00
ΑΑΓ1-02814
ΜΟΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-02824
ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-02966
ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84
31.828,00
ΑΑΓ1-03013
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-03188
ΖΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
31.990,00
ΑΑΓ1-03228
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΟΥΡΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-03261
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
31.960,00
ΑΑΓ1-03377
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-03515
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84
30.888,91
ΑΑΓ1-03525
ΣΑΠΕΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
31.200,00
ΑΑΓ1-03943
ΤΑΚΤΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-03989
LOUFOPOULOS SVETLANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
σελ18 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
803 ΑΑΓ1-04204
804 ΑΑΓ1-04229
805 ΑΑΓ1-04262
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84
32.000,00
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
84
32.000,00
806 ΑΑΓ1-04344
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
84
32.000,00
807 ΑΑΓ1-04521
808 ΑΑΓ1-04642
809 ΑΑΓ1-04655
ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
ΛΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗ ΑΝΝΑ
84
32.000,00
810 ΑΑΓ1-04823
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
84
31.315,44
811 ΑΑΓ1-04859
84
30.800,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
31.674,40
ΑΑΓ1-05098
ΚΑΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΓΙΓΑΝΤΕ
ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84
27.000,00
ΑΑΓ1-05265
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
30.500,00
ΑΑΓ1-05496
ΜΑΡΤΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
32.000,00
ΑΑΓ1-05642
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84
31.189,99
84
31.998,00
84
31.900,00
83,92
32.000,00
83,63
31.978,42
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
812 ΑΑΓ1-04965
813
814
815
816
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
817 ΑΑΓ1-06009
ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
818 ΑΑΓ1-06095
819 ΑΑΓ1-03057
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
820 ΑΑΓ1-02985
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τ. ΟΕ
821 ΑΑΓ1-00085
822 ΑΑΓ1-00449
823 ΑΑΓ1-00815
ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
32.000,00
MITROI IONELA CARMEN
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
31.900,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01011
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ΟΙ
ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΕΣ"
ΚΑΠΡΑΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΡΕΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01137
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
31.500,00
ΑΑΓ1-01178
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01348
ΠΑΤΡΙΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01377
ΓΚΑΝΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
83,6
32.000,00
83,6
31.699,51
824 ΑΑΓ1-00979
825
826
827
828
829
Α. ΚΑΙΑΦΑ & Μ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΟΕ
830 ΑΑΓ1-01396
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
831
832
833
834
835
836
837
838
ΑΑΓ1-01546
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01624
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01627
ΜΟΥΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01638
ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
28.029,26
ΑΑΓ1-01682
ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01685
ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01807
ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
31.780,00
ΑΑΓ1-01831
ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
29.840,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ
83,6
27.453,15
840 ΑΑΓ1-02122
841 ΑΑΓ1-02190
ΧΟΥΡΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΔΟΥΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
83,6
31.940,00
842 ΑΑΓ1-02294
ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
83,6
32.000,00
843 ΑΑΓ1-02520
844 ΑΑΓ1-02742
845 ΑΑΓ1-02762
ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
MARA FATMIRA
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
839 ΑΑΓ1-02094
σελ19 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
83,6
31.800,00
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
31.810,00
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
31.999,20
ΑΑΓ1-03244
ΒΟΥΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03276
ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03373
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
30.348,00
ΑΑΓ1-03436
ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
83,6
31.940,00
83,6
32.000,00
83,6
32.000,00
846 ΑΑΓ1-02774
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
847
848
849
850
851
852
ΑΑΓ1-02889
ΑΑΓ1-03174
853 ΑΑΓ1-03467
ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΝΑ
854 ΑΑΓ1-03536
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
855 ΑΑΓ1-03632
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
30.081,34
856 ΑΑΓ1-03799
857 ΑΑΓ1-04184
858 ΑΑΓ1-04223
ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
32.000,00
ΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΝΤΑΚΟΥ ΛΙΒΙΑ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
31.998,42
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
31.999,98
Κουνάλη Νίκη
ΚΡΗΤΗ
83,6
30.888,89
ΒΡΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
83,6
30.888,89
83,6
23.400,00
859 ΑΑΓ1-04254
860 ΑΑΓ1-04267
861 ΑΑΓ1-04279
862 ΑΑΓ1-04360
863 ΑΑΓ1-04424
ANGELINA POPANDOPULO
864
865
866
867
868
869
870
871
ΑΑΓ1-04545
ΚΟΘΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04666
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04694
ΒΙΔΑΙ ΙΛΣΙΝΤΑ ( VIDHAJ ILSIDA)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
31.811,28
ΑΑΓ1-04734
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
25.624,93
ΑΑΓ1-04760
DAVYDOVA JULIA
ΚΡΗΤΗ
83,6
29.700,00
ΑΑΓ1-04888
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
29.950,00
ΑΑΓ1-05166
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05167
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
29.290,00
83,6
29.500,09
83,6
30.995,32
83,44
32.000,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
83,2
31.400,00
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.828,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
32.000,00
83,2
32.000,00
83,2
32.000,00
872 ΑΑΓ1-05342
ΠΑΠΑ ΑΝΝΑ
873 ΑΑΓ1-06248
ΠΑΝΑΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
874 ΑΑΓ1-05891
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
875 ΑΑΓ1-00125
ΣΤΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑ
876 ΑΑΓ1-00180
877 ΑΑΓ1-00321
878 ΑΑΓ1-00441
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
879 ΑΑΓ1-00487
ΚΙΟΣΕ ΜΠΕΛΙΣ
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
ΑΑΓ1-00918
ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01089
KITO MANJOLA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01106
ΚΟΙΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01195
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01314
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,2
31.995,00
ΑΑΓ1-01354
ΛΕΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.996,00
ΑΑΓ1-01401
ΨΙΛΟΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01598
ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-01610
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
31.170,00
ΑΑΓ1-01633
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΓΚΙΖΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,2
31.003,96
σελ20 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
83,2
31.980,00
Συνολική Βαθμολογία
890 ΑΑΓ1-01769
891 ΑΑΓ1-01834
ΜΠΑΡΣΟΥΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΤΖΙΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
83,2
32.000,00
892 ΑΑΓ1-01890
ΑΝΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
83,2
32.000,00
893 ΑΑΓ1-02051
894 ΑΑΓ1-02208
895 ΑΑΓ1-02222
ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.999,98
ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
83,2
32.000,00
896 ΑΑΓ1-02306
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΦΙΛΙΤΣΑ
83,2
32.000,00
897
898
899
900
901
902
903
904
ΑΑΓ1-02328
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02474
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
31.980,00
ΑΑΓ1-02502
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02545
ΜΗΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
31.980,00
ΑΑΓ1-02590
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02758
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02920
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02956
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
83,2
31.999,80
83,2
32.000,00
83,2
32.000,00
905 ΑΑΓ1-02971
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
906 ΑΑΓ1-03036
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
ΑΑΓ1-03160
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03206
ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
31.999,90
ΑΑΓ1-03207
ΛΕΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
30.993,90
ΑΑΓ1-03311
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03367
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03631
ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
31.998,00
ΑΑΓ1-03696
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.984,00
ΑΑΓ1-03777
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
31.974,60
ΑΑΓ1-04225
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04275
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04301
ΛΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
23.630,00
ΑΑΓ1-04312
ΜΑΙΣΤΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
83,2
32.000,00
83,2
31.920,00
919 ΑΑΓ1-04407
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΔΗ
920
921
922
923
924
ΑΑΓ1-04511
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04884
ΠΥΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05084
ΣΤΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.991,00
ΑΑΓ1-05173
ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
30.200,00
ΑΑΓ1-05355
ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,2
32.000,00
83,2
29.233,00
83,2
32.000,00
83,2
31.980,00
83,2
31.842,78
925 ΑΑΓ1-05361
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
926 ΑΑΓ1-05398
927 ΑΑΓ1-05564
ΠΩΠΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
928 ΑΑΓ1-05630
SHAPOVALOVA OLENA
929
930
931
932
933
934
ΑΑΓ1-05713
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
27.030,00
ΑΑΓ1-05810
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05814
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.999,88
ΑΑΓ1-05877
ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05885
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,2
32.000,00
ΑΑΓ1-06129
ΣΥΛΒΙΑ Δ. ΒΙΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
83,2
30.500,00
82,8
31.910,00
935 ΑΑΓ1-00104
ΓΙΑΜΠΑΣΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΖΩΗ
σελ21 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
936
937
938
939
ΑΑΓ1-00234
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Ι. ΕΛΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00394
ΚΑΖΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
31.997,00
ΑΑΓ1-00445
ΜΟΥΔΗΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00450
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
82,8
29.595,00
82,8
29.500,00
82,8
30.133,33
Συνολική Βαθμολογία
940 ΑΑΓ1-00548
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝ ΣΙΜΠΕΛ
941
942
943
944
945
946
947
ΑΑΓ1-00558
ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΑΓ1-00802
ΤΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00820
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00938
ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01047
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΕΡΜΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
29.021,48
ΑΑΓ1-01214
ΚΟΥΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-01395
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
82,8
31.875,00
82,8
32.000,00
ΑΣΗΘΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,8
27.105,70
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΖΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,8
29.090,85
ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
31.990,00
82,8
32.000,00
82,8
31.980,00
82,8
32.000,00
82,8
32.000,00
948 ΑΑΓ1-01408
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΖΩΗ
949 ΑΑΓ1-01606
950 ΑΑΓ1-01681
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
951 ΑΑΓ1-01733
952 ΑΑΓ1-01812
953 ΑΑΓ1-01866
954 ΑΑΓ1-01955
955 ΑΑΓ1-02117
956 ΑΑΓ1-02118
957 ΑΑΓ1-02234
958 ΑΑΓ1-02354
ΑΜΕΤ ΑΙΣΕΛ
959 ΑΑΓ1-02478
960 ΑΑΓ1-02508
ΜΑΝΟΥΚΟΒΑ ΝΙΝΑ
961 ΑΑΓ1-02510
ΜΕΜΕΤ ΜΟΥΜΙΝ ΑΙΣΕ
962 ΑΑΓ1-02755
963 ΑΑΓ1-02786
964 ΑΑΓ1-02805
ΑΣΛΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
32.000,00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
30.700,00
82,8
28.489,18
82,8
30.160,00
967 ΑΑΓ1-03169
ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΦΑΤΜΕ
82,8
32.000,00
968 ΑΑΓ1-03171
ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΕΜΕΛ
82,8
32.000,00
969 ΑΑΓ1-03191
ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
82,8
32.000,00
970
971
972
973
974
ΑΑΓ1-03414
ΤΑΜΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
966 ΑΑΓ1-02924
ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03444
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΓΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
29.350,00
ΑΑΓ1-03585
ΓΚΡΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
31.750,00
ΑΑΓ1-03764
ΧΡΙΣΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-03807
ΒΟΝΤΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
82,8
30.611,22
975 ΑΑΓ1-03847
ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΙΠΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82,8
32.000,00
976 ΑΑΓ1-03937
ΓΙΑΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
31.976,76
977 ΑΑΓ1-04384
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82,8
32.000,00
965 ΑΑΓ1-02855
ΜΙΧΕΛΑΚAKΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
σελ22 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82,8
32.000,00
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
978
979
980
981
982
ΑΑΓ1-04457
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΑΓ1-04469
ΚΙΚΙΩΝΗ ΑΓΑΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
31.000,00
ΑΑΓ1-04650
ΠΛΕΣΣΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΘΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,8
31.820,00
ΑΑΓ1-04799
ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΑΑΓ1-04869
ΠΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
82,8
32.000,00
82,8
31.880,00
82,8
31.959,92
82,8
31.960,00
82,8
25.490,00
82,8
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82,8
31.889,52
82,8
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,8
30.130,00
983 ΑΑΓ1-04890
ΣΑΛΗ ΣΥΔΙΚΑ
984 ΑΑΓ1-04908
ΧΑΣΑΜΠΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
985 ΑΑΓ1-05038
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
986 ΑΑΓ1-05087
ΚΙΑΡΙ ΜΑΙΛΙΝΤΑ
987 ΑΑΓ1-05449
ΝΤΙΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
988 ΑΑΓ1-05501
989 ΑΑΓ1-05508
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Συνολική Βαθμολογία
991 ΑΑΓ1-05560
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑ
ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
992 ΑΑΓ1-05566
BUGA ALEXANDRA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82,8
32.000,00
993 ΑΑΓ1-05782
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82,8
31.495,22
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
ΦΛΕΡΗ ΖΔΕΤΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,8
32.000,00
82,8
30.800,00
82,77
31.992,80
82,44
31.000,00
990 ΑΑΓ1-05528
994 ΑΑΓ1-05793
995 ΑΑΓ1-05982
996 ΑΑΓ1-06075
997 ΑΑΓ1-03660
998 ΑΑΓ1-03667
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
ΑΑΓ1-00072
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00116
ΛΟΥΤΣΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00132
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.842,10
ΑΑΓ1-00179
ΑΡΛΕΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
28.742,38
ΑΑΓ1-00379
ΔΟΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,4
25.010,00
ΑΑΓ1-00529
ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00552
ΤΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00889
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
29.222,22
ΑΑΓ1-00924
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.353,90
ΑΑΓ1-00937
ΞΕΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-00965
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01120
ΒΕΡΡΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01234
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
82,4
32.000,00
82,4
31.648,90
ΑΑΓ1-01316
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΚΑΡΑΙΣΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΡΑΚΗ
ΛΕΝΕΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01869
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.500,00
ΑΑΓ1-01907
ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01912
ΜΠΑΛΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-01945
ΑΔΡΙΑΝΗ Ε. ΣΟΥΣΟΥΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.623,00
ΑΑΓ1-01989
Μαυρομμάτη Ειρήνη
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙA-ΤΣΙΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ο.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
31.720,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
1012 ΑΑΓ1-01276
1013
1014
1015
1016
1017
1018
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΟΕ
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "PENGUIN"
1019 ΑΑΓ1-02080
σελ23 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
ΑΑΓ1-02123
ΠΑΤΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02240
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
31.539,17
ΑΑΓ1-02299
ΦΡΑΓΚΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
30.450,00
ΑΑΓ1-02427
ΛΩΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02450
ΠΡΟΒΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02494
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
26.520,00
ΑΑΓ1-02588
ΤΣΟΥΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02649
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02650
ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.714,29
ΑΑΓ1-02662
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Δ. - ΜΑΝΟΥ Ε. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02890
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02960
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-02982
ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
82,4
31.560,00
82,4
32.000,00
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
1033 ΑΑΓ1-03082
ΑΙΦΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
ΑΑΓ1-03137
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δ. ΜΠΕΚΡΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03248
ΚΡΙΣΤΟ ΓΙΟΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
19.780,00
ΑΑΓ1-03268
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.500,00
ΑΑΓ1-03313
ΞΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
29.848,00
ΑΑΓ1-03427
ΠΑΝΤΖΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03473
ΜΗΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
30.000,00
ΑΑΓ1-03556
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03713
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΑΑΓ1-04428
ΤΣΙΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.998,00
ΑΑΓ1-04553
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
82,4
32.000,00
82,4
31.995,00
82,4
32.000,00
1044 ΑΑΓ1-04572
ΜΠΟΥΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1045 ΑΑΓ1-04603
ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
1046 ΑΑΓ1-04671
1047 ΑΑΓ1-04927
1048 ΑΑΓ1-05150
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
31.875,86
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
32.000,00
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
82,4
32.000,00
1049 ΑΑΓ1-05200
ΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΛΑ
82,4
32.000,00
1050 ΑΑΓ1-05258
1051 ΑΑΓ1-05367
ΚΛΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
28.158,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
82,4
31.360,00
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
82,4
31.950,00
82,4
32.000,00
1053 ΑΑΓ1-05715
ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
Ο.Ε.
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
1054 ΑΑΓ1-05870
ΜΠΑΤΡΑΚΑ ΝΤΙΑΝΑ
1055 ΑΑΓ1-05954
ΖΑΡΙΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
1056 ΑΑΓ1-06011
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
30.310,00
1057 ΑΑΓ1-06212
82,4
26.100,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,21
30.888,89
ΑΑΓ1-04575
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΓΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΟΕ
ΤΣΙΕΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,19
32.000,00
ΑΑΓ1-00034
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-00101
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
31.906,03
ΑΑΓ1-00131
ΔΕΛΗΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82
31.620,00
82
30.280,00
1052 ΑΑΓ1-05514
1058 ΑΑΓ1-02116
1059
1060
1061
1062
1063 ΑΑΓ1-00643
ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
σελ24 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
1064 ΑΑΓ1-00835
1065 ΑΑΓ1-00920
1066 ΑΑΓ1-00957
1067 ΑΑΓ1-00989
Περιφέρεια
ΧΙΣΗΜ ΓΙΑΣΕΜΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
82
25.080,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
31.182,63
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
82
32.000,00
82
32.000,00
82
32.000,00
82
30.300,00
1068 ΑΑΓ1-01435
ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
1069 ΑΑΓ1-01470
ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
1070 ΑΑΓ1-01477
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
1071 ΑΑΓ1-01630
1072 ΑΑΓ1-01951
1073 ΑΑΓ1-02043
ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
ΜΠΑΜΠΙΩΝΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
82
32.000,00
1074 ΑΑΓ1-02048
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
82
32.000,00
1075
1076
1077
1078
1079
1080
ΑΑΓ1-02092
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
30.080,00
ΑΑΓ1-02270
ΑΣΠΡΟΜΑΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02280
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02293
ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02311
ΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02312
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
82
32.000,00
82
26.960,00
1081 ΑΑΓ1-02374
ΚΑΛΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1082
1083
1084
1085
1086
ΑΑΓ1-02425
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02629
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02793
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02842
ΔΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
32.000,00
ΑΑΓ1-02926
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
82
31.975,00
82
31.988,89
1087 ΑΑΓ1-02934
ΒΛΟΥΝΤΑΡΤΣΙΚ ΜΑΡΙΑ
1088 ΑΑΓ1-02999
1089 ΑΑΓ1-03250
1090 ΑΑΓ1-03523
Μιχαλοπούλου Ηλιάνα
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
32.000,00
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
82
29.050,00
1091 ΑΑΓ1-03594
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
82
31.770,00
1092 ΑΑΓ1-03651
1093 ΑΑΓ1-03716
1094 ΑΑΓ1-03814
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
82
29.777,78
ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
82
32.000,00
1095 ΑΑΓ1-03887
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
82
29.780,00
1096 ΑΑΓ1-03945
1097 ΑΑΓ1-04345
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
ΑΛΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMART PHONES:
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ»
ΚΡΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
29.053,15
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
32.000,00
ΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
32.000,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
82
32.000,00
82
31.500,00
1098 ΑΑΓ1-04657
1099 ΑΑΓ1-04661
1100 ΑΑΓ1-04704
1101 ΑΑΓ1-04706
1102 ΑΑΓ1-04739
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
1103
1104
1105
1106
1107
ΑΑΓ1-04848
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
17.589,33
ΑΑΓ1-05239
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
31.590,00
ΑΑΓ1-05325
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
31.780,00
ΑΑΓ1-05439
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
31.567,70
ΑΑΓ1-05836
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
σελ25 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82
31.966,00
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΑΑΓ1-06079
ΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΑΓ1-06235
ΠΑΡΑΓΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-02518
Α. ΛΑΓΓΑ- Ξ.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΑΓ1-00050
ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-00302
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-00932
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01142
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
27.597,00
ΑΑΓ1-01237
ΜΠΑΝΑΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-01463
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
31.990,00
ΑΑΓ1-01616
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
24.950,00
81,6
32.000,00
81,6
29.410,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
81,6
29.640,00
1118 ΑΑΓ1-01684
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
1119 ΑΑΓ1-01693
1120 ΑΑΓ1-01925
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1121 ΑΑΓ1-01960
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1122 ΑΑΓ1-02028
1123 ΑΑΓ1-02064
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
1124 ΑΑΓ1-02068
ELENI CARLOTTA MANAVIS
1125 ΑΑΓ1-02153
1126 ΑΑΓ1-02183
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΝΑ
1127 ΑΑΓ1-02307
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΘΗ
1128 ΑΑΓ1-02336
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ MON. ΕΠΕ
1129 ΑΑΓ1-02356
ΣΙΡΑΚ ΦΑΤΜΕ
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
ΑΑΓ1-02368
ΑΑΓ1-02437
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Συνολική Βαθμολογία
82
31.998,00
81,96
31.980,00
81,6
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
32.000,00
81,6
31.990,00
81,6
31.998,00
81,6
32.000,00
81,6
32.000,00
81,6
32.000,00
81,6
31.400,00
ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
31.000,00
ΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02534
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02708
ΚΑΤΣΑΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.999,84
ΑΑΓ1-02751
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΜΑΤΖΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02767
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-02884
ΧΛΑΠΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
81,6
32.000,00
81,6
31.743,90
81,6
32.000,00
32.000,00
ΓΚΟΡΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1137 ΑΑΓ1-03162
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1138
1139
1140
1141
1142
ΑΑΓ1-03326
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-03503
ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
ΑΑΓ1-03531
ΠΑΡΜΑΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
30.777,78
ΑΑΓ1-03559
ΦΟΥΣΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
31.990,00
ΑΑΓ1-03621
ΣΩΤΗΡΗ ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
81,6
32.000,00
81,6
32.000,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,6
32.000,00
1143 ΑΑΓ1-03642
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1144 ΑΑΓ1-03692
ΑΑΓ1-03767
ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΖΟΒΟΛΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
HETA ELENI
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03866
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-03888
BIJNEA NADIA-MADALINA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04259
ΚΑΦΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.999,92
ΑΑΓ1-04260
ΒΕΛΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.199,94
ΑΑΓ1-04272
ΤΖΕΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04461
ΜΠΟΥΧΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
28.816,00
ΑΑΓ1-04503
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
30.340,00
1145 ΑΑΓ1-03749
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
σελ26 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
81,6
32.000,00
Συνολική Βαθμολογία
1154 ΑΑΓ1-04508
1155 ΑΑΓ1-04509
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΡΙΓΓΑ ΣΟΦΙΑ
81,6
31.960,00
1156 ΑΑΓ1-04628
ΖΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
81,6
30.126,62
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
ΑΑΓ1-04679
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04719
ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ τ. ΝΙΚΗΤΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
27.935,00
ΑΑΓ1-04720
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΑΛΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04820
ΝΟΝΑ ΣΑΧΜΠΑΖΙΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-04961
ΚΑΨΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
31.200,00
ΑΑΓ1-05089
-
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.920,00
ΑΑΓ1-05232
ΝΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.814,00
ΑΑΓ1-05363
ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05364
ΚΛΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
81,6
31.999,98
1166 ΑΑΓ1-05415
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ
81,6
32.000,00
1167
1168
1169
1170
ΑΑΓ1-05456
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05521
ΖΗΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05570
ΦΑΙΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05681
ΑΛΑΤΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
81,6
31.980,00
81,6
29.652,78
1171 ΑΑΓ1-05711
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1172
1173
1174
1175
ΑΑΓ1-05716
ΚΑΣΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-05824
ΦΙΤΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
ΑΑΓ1-06063
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΖΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
30.450,00
ΑΑΓ1-06126
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
31.950,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,4
25.140,00
ΑΑΓ1-00095
ΤΣΙΚΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΟΕ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
30.888,89
ΑΑΓ1-00226
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
31.990,00
ΑΑΓ1-00237
ΞΕΝΟΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
26.100,00
ΑΑΓ1-00256
ΚΑΤΑΓΗ ΜΟΣΧΩ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
31.936,00
ΑΑΓ1-00290
ΜΑΡΙΑ ΖΙΟΥΤΟΥ
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
1176 ΑΑΓ1-05216
1177
1178
1179
1180
1181
1182 ΑΑΓ1-00300
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ
1183 ΑΑΓ1-00471
ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΝΑ
1184 ΑΑΓ1-00483
ΚΙΔΗΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1185
1186
1187
1188
1189
ΑΑΓ1-00499
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΑΓ1-00693
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-00832
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,2
30.000,00
ΑΑΓ1-00995
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
31.791,00
ΑΑΓ1-01052
ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
31.980,00
81,2
32.000,00
81,2
30.348,23
1190 ΑΑΓ1-01093
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1191 ΑΑΓ1-01100
1192 ΑΑΓ1-01114
ΕΡΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1193 ΑΑΓ1-01492
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1194
1195
1196
1197
ΑΑΓ1-01512
ΛΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
31.144,44
ΑΑΓ1-01558
ΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
30.646,00
ΑΑΓ1-02400
ΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02405
NEDELJKOVIC MARIJA
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
1198 ΑΑΓ1-02481
ΣΙΩΚΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΧΑΣΙΕ
σελ27 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Α/Α
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
1199 ΑΑΓ1-02535
ΜΠΕΣΗΜ ΜΕΛΤΕΜ
1200
1201
1202
1203
1204
ΑΑΓ1-02644
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΑΓ1-02646
WWW.E-PENA.GR
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΑΓ1-02766
ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-02787
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
31.744,00
ΑΑΓ1-02800
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
81,2
32.000,00
81,2
31.952,78
81,2
32.000,00
81,2
22.284,40
81,2
32.000,00
81,2
32.000,00
81,2
22.197,13
1205 ΑΑΓ1-02820
MONIKA EWA PAWELEC
1206 ΑΑΓ1-02981
KIRILOVA BEATRIS
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
AIOANEI ANDRA ELENA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΑΓ1-03081
KUCLLARI BRISILDA
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
29.999,90
ΑΑΓ1-03226
ΤΣΑΜΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
31.680,00
ΑΑΓ1-03357
ΣΑΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
31.720,00
ΑΑΓ1-03361
ΣΦΗΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03401
ΤΣΙΠΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03704
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03798
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
31.486,00
ΑΑΓ1-03072
1215 ΑΑΓ1-03806
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
1216 ΑΑΓ1-03839
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
81,2
32.000,00
1217 ΑΑΓ1-03845
ΜΤΒΑΡΕΛΑΣΒΙΛΙ ΛΑΛΗ
81,2
32.000,00
1218
1219
1220
1221
1222
1223
ΑΑΓ1-03858
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-03894
PETROVA M. TSVETELINA
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04243
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04289
ΒΑΡΩΝΗ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
31.910,00
ΑΑΓ1-04413
ΚΙΣΣΑΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04475
ΚΡΟΜΥΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
81,2
31.976,00
81,2
31.950,00
1224 ΑΑΓ1-04627
ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1225
1226
1227
1228
1229
1230
ΑΑΓ1-04670
ΠΑΓΙΑΖΗΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-04691
ΛΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05031
ΠΕΤΜΕΖΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
ΑΑΓ1-05045
ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
30.888,89
ΑΑΓ1-05059
ΚΑΣΟΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
27.661,96
ΑΑΓ1-05162
ΝΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
1231 ΑΑΓ1-05599
ΣΕΝΤΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΗΤΗ
81,2
31.960,00
1232 ΑΑΓ1-05647
1233 ΑΑΓ1-05690
1234 ΑΑΓ1-05728
ΚΕΛΛΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
29.751,44
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
31.903,78
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
1238 ΑΑΓ1-06170
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ - MAIRIAGE ART
STUDIO
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΑΝΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
81,2
32.000,00
1239 ΑΑΓ1-06174
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
81,2
31.960,00
1235 ΑΑΓ1-05789
1236 ΑΑΓ1-05830
1237 ΑΑΓ1-06000
39.041.974,06
σελ28 από 28
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
1
ΑΑΓ2-02058
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΚΕ
2
ΑΑΓ2-04343
3
ΑΑΓ2-00011
4
ΑΑΓ2-02833
Β. ΠΕΤΙΔΟΥ - Μ. ΡΩΝΗ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΝΤΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ο.Ε.
Κοιν.Σ.Επ. ''ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ''
5
ΑΑΓ2-02414
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6
ΑΑΓ2-01643
ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7
ΑΑΓ2-01860
8
ΑΑΓ2-02485
9
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία
Π/Υ
93,04
32.000,00
92,4
31.920,00
91,8
32.000,00
91,76
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
91,6
32.000,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
91,2
32.000,00
ΜΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
31.998,00
ΒΟΜΠΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
91,2
31.255,56
ΑΑΓ2-02899
ΚΑΦΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
91,2
32.000,00
10
ΑΑΓ2-03353
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
91,2
32.000,00
11
ΑΑΓ2-03746
ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
12
ΑΑΓ2-00580
ΙΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
13
ΑΑΓ2-00112
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
91,2
32.000,00
90,92
26.000,00
ΚΡΗΤΗ
90,8
30.420,00
14
ΑΑΓ2-00770
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΘΙΠΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
90,8
29.777,78
15
ΑΑΓ2-01576
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,8
31.855,00
16
ΑΑΓ2-02688
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
90,8
32.000,00
17
ΑΑΓ2-02933
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,8
31.960,00
18
ΑΑΓ2-00382
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
90,4
32.000,00
19
ΑΑΓ2-01337
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ
90,4
32.000,00
20
ΑΑΓ2-01441
ΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
90,4
32.000,00
21
ΑΑΓ2-02154
ANΩΓΙΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
31.919,37
22
ΑΑΓ2-02554
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90,4
31.786,00
23
ΑΑΓ2-02722
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
24
ΑΑΓ2-02756
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
25.260,00
25
ΑΑΓ2-02897
ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
26
ΑΑΓ2-03640
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
32.000,00
27
ΑΑΓ2-03664
ΤΖΑΝΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
90,4
32.000,00
28
ΑΑΓ2-04082
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
90,4
32.000,00
29
ΑΑΓ2-00345
ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90
32.000,00
30
ΑΑΓ2-00482
ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90
31.999,65
31
ΑΑΓ2-00851
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
90
32.000,00
32
ΑΑΓ2-00923
ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ
90
32.000,00
33
ΑΑΓ2-01657
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
90
32.000,00
34
ΑΑΓ2-01699
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ
90
32.000,00
35
ΑΑΓ2-01729
ΤΣΟΥΡΟΥΔΙΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
90
32.000,00
36
ΑΑΓ2-02019
ΞΕΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
90
31.941,00
37
ΑΑΓ2-02275
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
90
32.000,00
38
ΑΑΓ2-03277
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
90
32.000,00
39
ΑΑΓ2-03714
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ
90
32.000,00
40
ΑΑΓ2-03977
ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
90
32.000,00
41
ΑΑΓ2-04560
90
32.000,00
42
ΑΑΓ2-02862
ΛΥΚΟΚΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΤΟΥΜΠΑΝ ΑΪΝΟΥΡ - ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΧΟΥΣΕΪΝ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
89,79
32.000,00
43
ΑΑΓ2-01135
ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ) ΚΡΗΤΗ
89,7
32.000,00
44
ΑΑΓ2-00028
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
89,6
28.930,00
ΚΡΗΤΗ
σελ 1 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
45
ΑΑΓ2-00093
ΛΥΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
89,6
32.000,00
46
ΑΑΓ2-00672
ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
47
ΑΑΓ2-00969
ΞΥΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
31.990,00
48
ΑΑΓ2-00974
ΝΑΛΕΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
49
ΑΑΓ2-01033
PANARETAKI CHRISTINE ANNE
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
50
ΑΑΓ2-01357
Δερμιτζάκη Μαρία
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
51
ΑΑΓ2-01371
ΤΣΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
52
ΑΑΓ2-01519
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
53
ΑΑΓ2-01599
ΠΗΛΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
89,6
31.444,44
54
ΑΑΓ2-01653
ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
89,6
32.000,00
55
ΑΑΓ2-01654
ΛΟΤΣΑΡΗ ΑΝΤΙΟΠΗ
89,6
32.000,00
56
ΑΑΓ2-01789
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
89,6
31.890,00
57
ΑΑΓ2-01841
ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,6
32.000,00
58
ΑΑΓ2-01959
ΤΡΙΒΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,6
32.000,00
59
ΑΑΓ2-02336
ΡΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,6
32.000,00
60
ΑΑΓ2-02660
ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
61
ΑΑΓ2-02941
ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
62
ΑΑΓ2-03247
ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,6
32.000,00
63
ΑΑΓ2-03548
ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑΤΖΕΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,6
32.000,00
64
ΑΑΓ2-03972
ΞΑΝΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,6
32.000,00
65
ΑΑΓ2-04042
ΓΚΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΛΥΝ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,6
32.000,00
66
ΑΑΓ2-04242
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΚΟΡΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
89,6
32.000,00
67
ΑΑΓ2-04467
ΚΡΗΤΗ
89,6
32.000,00
68
ΑΑΓ2-02762
ΚΡΗΤΗ
89,47
32.000,00
69
ΑΑΓ2-01947
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΑΚΗ-ΚΟΡΑΣΑΝΗ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε. (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΚΥΡΚΟΥ Μ. - ΤΗΛΕΛΗ Μ. Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,41
32.000,00
70
ΑΑΓ2-04076
Κ. ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,36
31.594,00
71
ΑΑΓ2-00035
ΒΑΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
72
ΑΑΓ2-00304
ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
73
ΑΑΓ2-00476
ΠΛΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
89,2
30.920,00
74
ΑΑΓ2-00546
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
75
ΑΑΓ2-00568
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
76
ΑΑΓ2-00627
ΤΖΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
77
ΑΑΓ2-00807
ΦΟΥΝΤΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
89,2
32.000,00
78
ΑΑΓ2-00997
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
89,2
32.000,00
79
ΑΑΓ2-01263
ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΚΡΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
31.621,08
80
ΑΑΓ2-01331
ΔΑΦΝΗ ΔΡΟΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
89,2
32.000,00
81
ΑΑΓ2-01725
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
31.984,78
82
ΑΑΓ2-01859
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
83
ΑΑΓ2-02108
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
89,2
32.000,00
84
ΑΑΓ2-02792
ΛΑΔΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
85
ΑΑΓ2-03433
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
86
ΑΑΓ2-03494
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
31.950,00
87
ΑΑΓ2-03685
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
89,2
32.000,00
88
ΑΑΓ2-03984
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
89,2
32.000,00
89
ΑΑΓ2-04164
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
89,2
32.000,00
90
ΑΑΓ2-04607
ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
89,2
32.000,00
91
ΑΑΓ2-04724
SCHNEIDER BRIGITTE
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
89,2
32.000,00
σελ 2 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
92
ΑΑΓ2-00163
93
ΑΑΓ2-00479
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
Μαρία Δεληγιαννίδου
94
ΑΑΓ2-00595
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
95
ΑΑΓ2-00893
96
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88,8
31.683,60
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,8
32.000,00
ΜΟΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
32.000,00
ΑΑΓ2-01062
ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,8
28.788,00
97
ΑΑΓ2-01078
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88,8
32.000,00
98
ΑΑΓ2-01561
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88,8
32.000,00
99
ΑΑΓ2-01825
ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
100
ΑΑΓ2-01923
AURELIA MUNTEANOU ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,8
32.000,00
101
ΑΑΓ2-02035
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,8
32.000,00
102
ΑΑΓ2-02117
ΓΟΥΛΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
32.000,00
103
ΑΑΓ2-02159
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
31.827,36
104
ΑΑΓ2-02224
ΖΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88,8
32.000,00
105
ΑΑΓ2-02441
ΤΣΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
88,8
32.000,00
106
ΑΑΓ2-02892
ALLA AFANASIDIS
88,8
32.000,00
107
ΑΑΓ2-02996
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
32.000,00
108
ΑΑΓ2-03017
ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,8
31.500,00
109
ΑΑΓ2-03287
ΤΖΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
110
ΑΑΓ2-03338
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
111
ΑΑΓ2-03471
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,8
30.775,00
112
ΑΑΓ2-03620
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
113
ΑΑΓ2-03810
ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,8
32.000,00
114
ΑΑΓ2-04043
DOBRA TRANDAFILE
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,8
32.000,00
115
ΑΑΓ2-04348
ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88,8
32.000,00
116
ΑΑΓ2-04417
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88,8
32.000,00
117
ΑΑΓ2-05240
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88,8
32.000,00
118
ΑΑΓ2-00492
ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΩ
88,4
32.000,00
119
ΑΑΓ2-00512
ΧΑΤΖΗΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ
88,4
31.558,71
120
ΑΑΓ2-00531
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
121
ΑΑΓ2-00687
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
122
ΑΑΓ2-00748
ΠΑΡΤΑΤΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
88,4
32.000,00
123
ΑΑΓ2-00896
ΣΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
88,4
32.000,00
124
ΑΑΓ2-00994
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
125
ΑΑΓ2-01007
DECLOEDT NADINE
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
126
ΑΑΓ2-01010
ΒΑΓΚΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
127
ΑΑΓ2-01047
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
30.333,33
128
ΑΑΓ2-01228
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
88,4
32.000,00
129
ΑΑΓ2-01315
ΚΟΥΚΙΑ ΣΟΦΙΑ
88,4
31.766,18
130
ΑΑΓ2-01469
ΠΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
131
ΑΑΓ2-01914
ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
132
ΑΑΓ2-02261
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
133
ΑΑΓ2-02326
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
31.986,00
32.000,00
134
ΑΑΓ2-02824
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
135
ΑΑΓ2-02855
ΜΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
32.000,00
136
ΑΑΓ2-03248
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88,4
32.000,00
137
ΑΑΓ2-03533
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88,4
31.980,00
138
ΑΑΓ2-03701
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88,4
32.000,00
139
ΑΑΓ2-03905
ΛΕΚΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
σελ 3 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
140
ΑΑΓ2-04399
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
88,4
32.000,00
141
ΑΑΓ2-04456
ΚΡΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88,4
32.000,00
142
ΑΑΓ2-04931
ΚΩΤΤΑ ΕΡΗΜΙΑ
88,4
25.220,00
143
ΑΑΓ2-04991
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
88,4
32.000,00
144
ΑΑΓ2-05211
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
31.964,00
145
ΑΑΓ2-05238
ΜΑΡΙΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88,4
32.000,00
146
ΑΑΓ2-00489
Τσιβουράκη Μ. Μουλάκη Γ. Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
88,2
31.960,00
147
ΑΑΓ2-00477
ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88
32.000,00
148
ΑΑΓ2-01447
ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΖΑ ΚΑΛΟΥΔΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88
32.000,00
149
ΑΑΓ2-01635
ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
150
ΑΑΓ2-01714
ΤΑΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88
31.999,92
151
ΑΑΓ2-01764
ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
88
31.996,00
152
ΑΑΓ2-01961
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
88
28.040,00
153
ΑΑΓ2-02043
ΝΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
154
ΑΑΓ2-02337
ΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
88
30.359,08
155
ΑΑΓ2-02663
ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
156
ΑΑΓ2-02736
ΜΑΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
88
31.986,00
157
ΑΑΓ2-02838
ΒΛΕΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
88
32.000,00
158
ΑΑΓ2-02854
ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
32.000,00
159
ΑΑΓ2-02951
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
160
ΑΑΓ2-02952
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
161
ΑΑΓ2-02984
ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
32.000,00
162
ΑΑΓ2-03221
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
163
ΑΑΓ2-03224
ΚΛΙΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
24.263,80
164
ΑΑΓ2-03310
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
88
31.980,00
165
ΑΑΓ2-03586
RADOΙNA LUCIE
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
166
ΑΑΓ2-03659
ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
167
ΑΑΓ2-03734
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
88
25.359,00
168
ΑΑΓ2-03918
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
88
30.888,89
169
ΑΑΓ2-03929
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
88
32.000,00
170
ΑΑΓ2-04120
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Μ. – ΛΕΛΕΚΑ Ε. Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
88
31.666,67
171
ΑΑΓ2-04127
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
88
31.896,00
172
ΑΑΓ2-04392
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
88
32.000,00
173
ΑΑΓ2-04511
ΤΣΙΧΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
31.842,00
174
ΑΑΓ2-04536
ΚΟΛΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
88
30.100,00
175
ΑΑΓ2-01071
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΡΗΤΗ
87,98
30.888,89
176
ΑΑΓ2-02398
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,8
32.000,00
177
ΑΑΓ2-01589
Ι. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ACCRUE MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ι.Κ.Ε
87,71
32.000,00
178
ΑΑΓ2-00360
ΟΥΣΤΑΔΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
87,6
31.973,00
179
ΑΑΓ2-00511
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
87,6
32.000,00
180
ΑΑΓ2-00846
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,6
32.000,00
181
ΑΑΓ2-00933
ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
182
ΑΑΓ2-00935
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
183
ΑΑΓ2-01046
ΑΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
184
ΑΑΓ2-01171
ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
87,6
32.000,00
185
ΑΑΓ2-01222
ΧΑΡΣΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
87,6
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
σελ 4 από 27
Συνολική
Βαθμολογία
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
186
ΑΑΓ2-01361
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
187
ΑΑΓ2-01379
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
188
ΑΑΓ2-01456
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
189
ΑΑΓ2-01642
ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
190
ΑΑΓ2-01706
NICULAE ELENA GINA
ΗΠΕΙΡΟΣ
191
ΑΑΓ2-01719
ANNA GUNHILD ELLIS
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,6
32.000,00
192
ΑΑΓ2-01720
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,6
32.000,00
87,6
31.920,00
87,6
31.833,94
87,6
32.000,00
87,6
31.871,43
87,6
32.000,00
193
ΑΑΓ2-01724
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΛΗΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
194
ΑΑΓ2-01838
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
195
ΑΑΓ2-02641
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
87,6
31.982,78
196
ΑΑΓ2-02874
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
87,6
32.000,00
197
ΑΑΓ2-02917
ΜΑΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
198
ΑΑΓ2-02949
ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
199
ΑΑΓ2-02959
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
87,6
31.996,00
200
ΑΑΓ2-03001
LAZARIDU SVITLANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
28.511,11
201
ΑΑΓ2-03237
ANDOCZI BALOG ZSUZSANNA
ΚΡΗΤΗ
87,6
32.000,00
202
ΑΑΓ2-03299
ΧΑΣΑΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,6
32.000,00
203
ΑΑΓ2-03360
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,6
31.867,98
204
ΑΑΓ2-03710
ΛΕΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
31.990,00
205
ΑΑΓ2-04085
ΚΟΥΤΖΑΒΕΚΙΑΡΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
87,6
32.000,00
206
ΑΑΓ2-04145
ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
207
ΑΑΓ2-04403
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,6
32.000,00
208
ΑΑΓ2-04562
ΝΟΥΡΙΕ ΧΟΥΣΕΙΝ
87,6
32.000,00
209
ΑΑΓ2-00384
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΚΑΘΡΙΝ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ
87,2
31.833,99
210
ΑΑΓ2-00386
ΑΣΠΙΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
87,2
32.000,00
211
ΑΑΓ2-00403
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
212
ΑΑΓ2-00431
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
213
ΑΑΓ2-00976
ΣΙΑΦΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΟΥΡΣΑΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,2
31.720,00
214
ΑΑΓ2-01100
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,2
31.999,57
215
ΑΑΓ2-01106
ΔΑΛΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
28.815,00
216
ΑΑΓ2-01404
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
217
ΑΑΓ2-01462
ΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,2
32.000,00
218
ΑΑΓ2-01495
ΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
219
ΑΑΓ2-01680
ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
87,2
32.000,00
220
ΑΑΓ2-01726
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
87,2
32.000,00
221
ΑΑΓ2-01852
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ...ΔΟΣΗ ΕΠΙ..ΤΟΠΟΥ
87,2
31.930,00
222
ΑΑΓ2-01856
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
87,2
31.970,48
223
ΑΑΓ2-01892
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
87,2
32.000,00
224
ΑΑΓ2-01910
ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
87,2
32.000,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
225
ΑΑΓ2-02319
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
87,2
31.994,80
226
ΑΑΓ2-02448
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
227
ΑΑΓ2-02654
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
228
ΑΑΓ2-02755
ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
87,2
32.000,00
229
ΑΑΓ2-02783
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
87,2
32.000,00
230
ΑΑΓ2-02957
ΑΣΠΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,2
32.000,00
σελ 5 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
231
ΑΑΓ2-03180
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
87,2
31.888,72
232
ΑΑΓ2-03384
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
31.999,88
233
ΑΑΓ2-03678
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
87,2
32.000,00
234
ΑΑΓ2-03703
ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΒΛΑΝΤΙΝΑ
87,2
32.000,00
235
ΑΑΓ2-03735
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
87,2
31.946,78
236
ΑΑΓ2-03992
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
87,2
32.000,00
237
ΑΑΓ2-04119
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
87,2
32.000,00
238
ΑΑΓ2-04173
ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
87,2
32.000,00
239
ΑΑΓ2-04812
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
87,2
30.560,00
240
ΑΑΓ2-04993
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ - ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
87,2
31.700,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
241
ΑΑΓ2-05204
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
87,2
31.990,00
242
ΑΑΓ2-05263
31.720,00
ΑΑΓ2-03399
87
31.980,00
244
ΑΑΓ2-04256
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
87,2
243
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗ Μ. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ.
ΟΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
87
32.000,00
245
ΑΑΓ2-00314
ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
246
ΑΑΓ2-00429
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
247
ΑΑΓ2-00440
ΚΛΕΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
19.569,00
248
ΑΑΓ2-00578
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΠΠΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
249
ΑΑΓ2-00620
ATODIRESEI LIDIA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
250
ΑΑΓ2-00637
ΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.996,00
251
ΑΑΓ2-00648
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,8
31.918,78
252
ΑΑΓ2-00714
ΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
253
ΑΑΓ2-00756
ΜΑΡΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
32.000,00
254
ΑΑΓ2-00927
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,8
32.000,00
255
ΑΑΓ2-00928
ΠΟΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
256
ΑΑΓ2-01426
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
257
ΑΑΓ2-01624
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,8
31.999,95
258
ΑΑΓ2-01698
ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.996,00
259
ΑΑΓ2-01847
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΦΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
260
ΑΑΓ2-01884
ΣΙΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
29.750,03
261
ΑΑΓ2-01984
ΚΡΟΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
262
ΑΑΓ2-02003
ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
263
ΑΑΓ2-02024
NOTERDAEME ANN
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,8
32.000,00
264
ΑΑΓ2-02096
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
265
ΑΑΓ2-02313
ΖΑΡΑΝΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
266
ΑΑΓ2-02369
ΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,8
24.522,26
267
ΑΑΓ2-02621
ΠΡΑΝΤΖΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.680,00
268
ΑΑΓ2-02873
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
269
ΑΑΓ2-03286
ΧΑΧΛΙΟΥΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
86,8
31.996,00
270
ΑΑΓ2-03610
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
31.990,00
271
ΑΑΓ2-03709
ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
32.000,00
272
ΑΑΓ2-03835
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,8
32.000,00
273
ΑΑΓ2-04184
ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΙΡΟΣΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,8
32.000,00
274
ΑΑΓ2-04263
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
86,8
32.000,00
275
ΑΑΓ2-04306
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΤΣΙΟΥ
86,8
31.940,00
276
ΑΑΓ2-04571
ΤΣΑΓΚΟΥΝΑΒΑ ΡΟΥΣΟΥΝΤΑΝ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,8
32.000,00
277
ΑΑΓ2-04997
ΚΛΑΒΑ ΛΕΣΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,8
32.000,00
278
ΑΑΓ2-05070
ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,8
31.990,00
σελ 6 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
279
ΑΑΓ2-03897
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΩΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΤΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΕ
280
ΑΑΓ2-03691
ΜΕΤΙΣ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΣΙ ΙΚΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
281
ΑΑΓ2-00308
ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
282
ΑΑΓ2-00033
283
ΑΑΓ2-00146
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
86,77
32.000,00
86,6
32.000,00
86,48
29.875,86
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,4
31.670,00
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
284
ΑΑΓ2-00242
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
Α.ΠΑΝΤΕΛΗ - Ε.ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΟΕ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ)
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
285
ΑΑΓ2-00451
ΠΛΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
286
ΑΑΓ2-01110
ΒΙΤΚΟΒΑ ΖΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.910,00
287
ΑΑΓ2-01322
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,4
32.000,00
288
ΑΑΓ2-01486
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
32.000,00
31.960,00
289
ΑΑΓ2-01619
ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86,4
290
ΑΑΓ2-01840
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
291
ΑΑΓ2-01883
ΝΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
292
ΑΑΓ2-02020
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
30.321,00
293
ΑΑΓ2-02170
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΖΩΙΤΣΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
294
ΑΑΓ2-02199
ΒΛΑΣΤΕΛΛΗ ΦΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,4
32.000,00
295
ΑΑΓ2-02397
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
296
ΑΑΓ2-02430
ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
297
ΑΑΓ2-02697
ΒΛΑΔΕΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
31.989,00
298
ΑΑΓ2-02706
HOBBIT
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
23.700,00
299
ΑΑΓ2-02848
ΣΙΜΗΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
300
ΑΑΓ2-02881
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
86,4
31.100,00
301
ΑΑΓ2-02918
MORARU VIOLETA
86,4
31.880,00
302
ΑΑΓ2-03522
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
86,4
32.000,00
303
ΑΑΓ2-03607
ΚΑΡΑΚΛΑ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86,4
32.000,00
304
ΑΑΓ2-04080
ΣΤΡΕΚΛΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,4
32.000,00
305
ΑΑΓ2-04143
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86,4
31.999,88
306
ΑΑΓ2-04175
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86,4
32.000,00
307
ΑΑΓ2-04308
ΚΡΗΤΗ
86,4
30.970,00
308
ΑΑΓ2-04466
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,4
31.989,18
309
ΑΑΓ2-04737
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86,4
31.840,00
310
ΑΑΓ2-05149
ΝΥΚΤΑΡΗ ΟΛΓΑ
ΚΡΗΤΗ
86,4
32.000,00
311
ΑΑΓ2-02612
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΙΚΕ
ΚΡΗΤΗ
86,34
31.996,00
312
ΑΑΓ2-02953
ΚΡΗΤΗ
86,18
32.000,00
313
ΑΑΓ2-02100
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86,16
29.700,00
314
ΑΑΓ2-00230
Ευδοκία Κατσαράκη
ΕΡΩΚΕΡΙ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΗ
86
32.000,00
315
ΑΑΓ2-00375
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
316
ΑΑΓ2-00453
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
86
31.777,50
317
ΑΑΓ2-00729
ΧΑΣΑΝΚΗΛ ΕΜΙΝΕ
86
32.000,00
318
ΑΑΓ2-00850
MIJATOVIC DE PATER ANA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86
31.992,00
319
ΑΑΓ2-00964
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
320
ΑΑΓ2-01343
ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
321
ΑΑΓ2-01408
ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
322
ΑΑΓ2-01414
MARGARITA GORBENKO
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
29.990,00
323
ΑΑΓ2-01522
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.250,00
324
ΑΑΓ2-01652
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
86
31.750,00
325
ΑΑΓ2-01672
Cubas Manfredini Maria Silva Paraguaya
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
86
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
σελ 7 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
326
ΑΑΓ2-01934
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
86
31.814,34
327
ΑΑΓ2-02172
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
328
ΑΑΓ2-02426
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.990,00
329
ΑΑΓ2-02514
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
330
ΑΑΓ2-02526
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗ - ΤΡΙΓΩΝΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
331
ΑΑΓ2-02760
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
332
ΑΑΓ2-02776
ΜΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86
32.000,00
333
ΑΑΓ2-02888
ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
334
ΑΑΓ2-02896
ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
335
ΑΑΓ2-03214
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
86
32.000,00
336
ΑΑΓ2-03311
ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
337
ΑΑΓ2-03363
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
338
ΑΑΓ2-03694
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
32.000,00
339
ΑΑΓ2-03745
ΝΤΑΛΛΑ ΜΑΛΒΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
31.980,00
340
ΑΑΓ2-03847
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
86
26.500,00
341
ΑΑΓ2-03857
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
86
28.393,66
342
ΑΑΓ2-04121
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
86
32.000,00
343
ΑΑΓ2-04152
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.830,00
344
ΑΑΓ2-04213
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΛΑΙΑ
86
32.000,00
345
ΑΑΓ2-04247
ΙΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
86
32.000,00
346
ΑΑΓ2-04288
ΜΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
32.000,00
347
ΑΑΓ2-04342
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
86
30.860,00
348
ΑΑΓ2-04601
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
349
ΑΑΓ2-04629
ΣΓΟΥΡΟΥ ΚΩΝ ΧΡΥΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.942,78
350
ΑΑΓ2-04652
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΗ
ΚΡΗΤΗ
86
31.995,51
351
ΑΑΓ2-04782
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
86
31.485,86
352
ΑΑΓ2-04954
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
32.000,00
353
ΑΑΓ2-05087
AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
86
29.470,00
354
ΑΑΓ2-05127
Balance Fitness Studio
86
31.400,00
86
31.720,00
355
ΑΑΓ2-05207
ΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
356
ΑΑΓ2-00819
ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,97
32.000,00
357
ΑΑΓ2-01983
Ε. ΑΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,68
32.000,00
358
ΑΑΓ2-00105
ΚΥΡΜΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.999,00
359
ΑΑΓ2-00159
ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
360
ΑΑΓ2-00604
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
31.250,00
361
ΑΑΓ2-00860
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
28.496,66
362
ΑΑΓ2-01187
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
363
ΑΑΓ2-01320
ΒΟΡΕΑΔΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
85,6
30.139,33
364
ΑΑΓ2-01345
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
85,6
24.200,00
365
ΑΑΓ2-01474
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
32.000,00
366
ΑΑΓ2-01510
ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
367
ΑΑΓ2-01545
MARIA MUSIEL
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
32.000,00
368
ΑΑΓ2-01692
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
369
ΑΑΓ2-01874
ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
31.000,00
370
ΑΑΓ2-01882
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
85,6
32.000,00
371
ΑΑΓ2-01887
ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
85,6
32.000,00
372
ΑΑΓ2-01889
ΜΠΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
31.908,12
373
ΑΑΓ2-02192
ΖΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
σελ 8 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
374
ΑΑΓ2-02330
ΣΤΟΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
375
ΑΑΓ2-02360
ΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
376
ΑΑΓ2-02428
ΦΙΣΤΕ ΕΛΕΝΗ
377
ΑΑΓ2-02438
ΒΡΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
378
ΑΑΓ2-02766
379
ΑΑΓ2-02768
380
Περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
85,6
31.968,00
85,6
32.000,00
85,6
31.990,00
85,6
32.000,00
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,6
31.980,00
ΑΑΓ2-02818
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
381
ΑΑΓ2-02825
MARLEN (HAND MADE COSMETICS)
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
382
ΑΑΓ2-03193
PEPA MIMOZA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
383
ΑΑΓ2-03195
ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
384
ΑΑΓ2-03368
ΣΙΚΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
32.000,00
385
ΑΑΓ2-03388
ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
386
ΑΑΓ2-03565
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,6
31.200,00
387
ΑΑΓ2-03793
ΧΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
31.970,00
388
ΑΑΓ2-03823
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
32.000,00
389
ΑΑΓ2-03872
AΔΑΜΑΝΤΙΑ Β. ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
32.000,00
390
ΑΑΓ2-03960
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.200,00
391
ΑΑΓ2-04029
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,6
31.500,00
392
ΑΑΓ2-04386
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
393
ΑΑΓ2-04416
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,6
32.000,00
394
ΑΑΓ2-04419
ΑΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,6
32.000,00
395
ΑΑΓ2-04468
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,6
31.200,00
396
ΑΑΓ2-04919
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,6
31.980,00
397
ΑΑΓ2-04973
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,37
32.000,00
398
ΑΑΓ2-00086
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΥ.ΠΕ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
31.970,00
399
ΑΑΓ2-00324
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
28.032,80
400
ΑΑΓ2-00405
ΓΡΙΒΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
401
ΑΑΓ2-00668
ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙΤΗ
85,2
30.550,00
402
ΑΑΓ2-00742
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
85,2
30.395,00
403
ΑΑΓ2-00833
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
85,2
32.000,00
404
ΑΑΓ2-00960
ΤΣΟΥΚΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
405
ΑΑΓ2-01076
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
31.960,00
406
ΑΑΓ2-01491
ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
31.970,00
407
ΑΑΓ2-01627
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,2
31.444,44
408
ΑΑΓ2-01638
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΡYΚΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
31.999,86
409
ΑΑΓ2-01679
ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
85,2
32.000,00
410
ΑΑΓ2-01733
ΠΑΤΡΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
411
ΑΑΓ2-01745
CAKA FATBARDHA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
412
ΑΑΓ2-01749
ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
85,2
32.000,00
413
ΑΑΓ2-01792
ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ
85,2
32.000,00
414
ΑΑΓ2-01794
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
85,2
32.000,00
415
ΑΑΓ2-01827
ΚΑΟΥΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
31.980,00
416
ΑΑΓ2-01992
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
85,2
31.910,00
417
ΑΑΓ2-02098
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
85,2
32.000,00
418
ΑΑΓ2-02166
ΚΛΕΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
σελ 9 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
419
ΑΑΓ2-02211
ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
85,2
31.980,00
420
ΑΑΓ2-02217
ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
28.742,78
421
ΑΑΓ2-02312
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
85,2
31.950,00
422
ΑΑΓ2-02374
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
423
ΑΑΓ2-02678
ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
31.480,00
424
ΑΑΓ2-02751
ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
425
ΑΑΓ2-02808
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,2
27.135,00
426
ΑΑΓ2-02821
GLADKOVA SVITLANA
85,2
32.000,00
427
ΑΑΓ2-02834
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ
85,2
32.000,00
428
ΑΑΓ2-03581
MARCU TEODORA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
26.480,00
429
ΑΑΓ2-03939
ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
85,2
32.000,00
430
ΑΑΓ2-03966
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
85,2
32.000,00
431
ΑΑΓ2-04195
ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
432
ΑΑΓ2-04574
ΜΑΚΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
85,2
32.000,00
433
ΑΑΓ2-04585
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
434
ΑΑΓ2-04643
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΟΥΙΓΙΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
435
ΑΑΓ2-04818
ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
85,2
32.000,00
436
ΑΑΓ2-04988
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
28.510,00
437
ΑΑΓ2-05015
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΡΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
85,2
31.919,52
438
ΑΑΓ2-05079
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,2
32.000,00
439
ΑΑΓ2-00705
ΑΡΓΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ-ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
85,02
32.000,00
440
ΑΑΓ2-03665
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
84,81
31.990,00
441
ΑΑΓ2-00285
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
84,8
32.000,00
442
ΑΑΓ2-00291
ΚΑΪΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
84,8
26.050,00
443
ΑΑΓ2-00307
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
84,8
31.770,00
444
ΑΑΓ2-00331
ΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
84,8
30.000,00
445
ΑΑΓ2-00359
AZNIV MNATSAKANYAN
84,8
30.010,00
446
ΑΑΓ2-00407
TSVETOSLAVA GEORGIEVA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
32.000,00
447
ΑΑΓ2-00496
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
448
ΑΑΓ2-00526
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.980,00
449
ΑΑΓ2-00588
ΨΥΛΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.120,00
450
ΑΑΓ2-00664
ΚΟΣΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,8
31.980,00
451
ΑΑΓ2-01063
Μεταφράσεις Βέργου Ελένη
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
28.801,00
452
ΑΑΓ2-01626
ΚΟΨΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,8
32.000,00
453
ΑΑΓ2-01817
ΓΑΖΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.959,92
454
ΑΑΓ2-01971
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
84,8
32.000,00
455
ΑΑΓ2-02153
ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
456
ΑΑΓ2-02409
MITIC ALEKSANDRA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
457
ΑΑΓ2-02447
ΜΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
84,8
32.000,00
458
ΑΑΓ2-02450
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
84,8
31.915,00
459
ΑΑΓ2-02479
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.995,00
460
ΑΑΓ2-02504
ΓΚΟΥΤΖΑΡΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
31.200,00
461
ΑΑΓ2-02531
ΚΑΖΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
462
ΑΑΓ2-02734
ΨΩΝΗ ΜΑΡΘΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
32.000,00
463
ΑΑΓ2-02770
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
32.000,00
464
ΑΑΓ2-02911
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.998,00
σελ 10 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84,8
27.410,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
465
ΑΑΓ2-03047
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
466
ΑΑΓ2-03191
ΜΙΤΣΕΝΚΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
467
ΑΑΓ2-03197
ΚΕΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
32.000,00
468
ΑΑΓ2-03235
SUKHAREVA ELENA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
30.910,00
469
ΑΑΓ2-03264
ΣΕΧΜΟΥΓΙΟΒΙΤΣ ΓΙΑΣΜΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
32.000,00
470
ΑΑΓ2-03448
ΝΤΑΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,8
31.620,00
471
ΑΑΓ2-03669
ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
84,8
31.700,60
472
ΑΑΓ2-04757
ΠΛΑΤΙΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
84,8
24.840,00
473
ΑΑΓ2-04816
ΑΡΙΑΝΘΗ ΛΥΔΑΤΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,8
31.243,50
474
ΑΑΓ2-04989
KAREN ANN FOZZARD
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,8
26.990,00
475
ΑΑΓ2-05178
ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,8
28.250,00
476
ΑΑΓ2-05219
ΠΑΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,8
32.000,00
477
ΑΑΓ2-01185
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & Α.Π.Ε. Ε.Ε.
ΚΡΗΤΗ
84,64
32.000,00
478
ΑΑΓ2-00940
84,5
32.000,00
479
ΑΑΓ2-02557
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,42
32.000,00
480
ΑΑΓ2-00165
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
481
ΑΑΓ2-00636
ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΟΥΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ε.Ε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
482
ΑΑΓ2-00700
ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
483
ΑΑΓ2-00702
ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
484
ΑΑΓ2-00755
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
485
ΑΑΓ2-00799
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
84,4
31.959,60
486
ΑΑΓ2-00801
ΝΤΑΧΗΛ ΤΖΕΒΡΙΕ
84,4
32.000,00
487
ΑΑΓ2-00913
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
84,4
30.970,00
488
ΑΑΓ2-00951
ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
84,4
32.000,00
489
ΑΑΓ2-01013
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
84,4
32.000,00
490
ΑΑΓ2-01017
Μαρία Αμφιλοχιάδου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
491
ΑΑΓ2-01032
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΙΑΒΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
492
ΑΑΓ2-01084
ΠΑΓΙΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ
ΚΡΗΤΗ
84,4
28.720,00
493
ΑΑΓ2-01124
ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
84,4
31.930,00
494
ΑΑΓ2-01160
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
84,4
32.000,00
495
ΑΑΓ2-01284
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΚΛΕΙΑ
84,4
32.000,00
496
ΑΑΓ2-01327
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
497
ΑΑΓ2-01543
ΒΛΑΣΣΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
31.950,00
498
ΑΑΓ2-01700
ΚΟΤΣΗ ΛΕΩΝ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,4
32.000,00
499
ΑΑΓ2-01806
ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
84,4
31.968,00
500
ΑΑΓ2-01832
ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
84,4
32.000,00
501
ΑΑΓ2-01886
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
502
ΑΑΓ2-01933
USOVA VILENA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
503
ΑΑΓ2-02028
ΧΩΡΑΙΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
504
ΑΑΓ2-02417
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
84,4
32.000,00
505
ΑΑΓ2-02452
ΛΑΠΠΑ ΑΓΛΑΙΑ
84,4
32.000,00
506
ΑΑΓ2-02460
ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
507
ΑΑΓ2-02483
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΒΑΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
29.058,00
σελ 11 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΗΠΕΙΡΟΣ
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84,4
32.000,00
508
ΑΑΓ2-02567
ΛΙΣΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
509
ΑΑΓ2-02579
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
510
ΑΑΓ2-02589
ΦΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
511
ΑΑΓ2-02619
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
512
ΑΑΓ2-02634
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
513
ΑΑΓ2-02832
ARIOTTI ALEXANDRA LOUISE
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
514
ΑΑΓ2-02954
TRIVYZAS MICHELLE ELIZABETH
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,4
32.000,00
515
ΑΑΓ2-03009
ΤΣΙΒΟΛΑ ΔΕΣΠΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
516
ΑΑΓ2-03366
ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
517
ΑΑΓ2-03413
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84,4
31.800,00
518
ΑΑΓ2-03441
ΜΗΤΣΙΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
519
ΑΑΓ2-03650
ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
84,4
31.954,02
520
ΑΑΓ2-03711
SUSANNA MANUKYAN
84,4
32.000,00
521
ΑΑΓ2-03792
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΟΥ
84,4
32.000,00
522
ΑΑΓ2-03828
ΒΟΜΠΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84,4
32.000,00
523
ΑΑΓ2-03871
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ TOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
524
ΑΑΓ2-03875
ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
28.394,00
525
ΑΑΓ2-04007
ΜΑΝΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
31.630,00
526
ΑΑΓ2-04033
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
28.203,60
527
ΑΑΓ2-04094
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
84,4
31.000,00
528
ΑΑΓ2-04115
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
84,4
32.000,00
529
ΑΑΓ2-04208
ΠΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
84,4
31.970,00
530
ΑΑΓ2-04224
ΦΙΛΗ ΑΡΤΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84,4
32.000,00
531
ΑΑΓ2-04227
ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84,4
32.000,00
532
ΑΑΓ2-04281
MORGAN LILIAS PHILOMENA EIRINI
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,4
32.000,00
533
ΑΑΓ2-04405
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤ. ΣΚΛΑΒΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
32.000,00
534
ΑΑΓ2-04531
ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
31.696,14
535
ΑΑΓ2-04627
ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84,4
32.000,00
536
ΑΑΓ2-05010
ΝΕΣΤΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
32.000,00
32.000,00
537
ΑΑΓ2-05167
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84,4
538
ΑΑΓ2-05275
ΚΑΛΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,4
31.999,50
539
ΑΑΓ2-04206
HOT YOGA EXLUSIVE IKE
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84,08
31.802,06
540
ΑΑΓ2-00008
ΤΑΣΗ ΜΑΝΘΑ
84
32.000,00
541
ΑΑΓ2-00106
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
84
32.000,00
542
ΑΑΓ2-00426
ΓΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
84
32.000,00
543
ΑΑΓ2-00436
ΣΙΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
544
ΑΑΓ2-00605
ΔΗΜΗΤΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
32.000,00
545
ΑΑΓ2-00916
ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
546
ΑΑΓ2-00924
IVANEISHVILI MANANA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
28.586,50
547
ΑΑΓ2-01085
ΣΑΒΒΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
31.560,00
548
ΑΑΓ2-01258
ΔΑΛΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
549
ΑΑΓ2-01324
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
550
ΑΑΓ2-01390
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
551
ΑΑΓ2-01516
ΓΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
31.974,98
552
ΑΑΓ2-01531
ΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
32.000,00
553
ΑΑΓ2-01591
ΝΤΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
29.480,00
554
ΑΑΓ2-01613
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84
31.120,00
555
ΑΑΓ2-01658
ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
31.910,00
σελ 12 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
556
ΑΑΓ2-02169
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
84
31.962,78
557
ΑΑΓ2-02233
ΖΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
22.000,00
558
ΑΑΓ2-02321
ΣΟΦΙΑ ΜΥΛΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
559
ΑΑΓ2-02443
ΦΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
84
31.999,98
560
ΑΑΓ2-02595
ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
561
ΑΑΓ2-02682
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
84
31.980,00
562
ΑΑΓ2-02699
ΡΟΥΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
32.000,00
563
ΑΑΓ2-02710
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
564
ΑΑΓ2-02715
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
31.800,00
565
ΑΑΓ2-02787
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
31.967,78
566
ΑΑΓ2-02839
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
32.000,00
567
ΑΑΓ2-03447
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
84
32.000,00
568
ΑΑΓ2-03460
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
84
32.000,00
569
ΑΑΓ2-03477
Γεραλή Αγγελική
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
31.880,00
570
ΑΑΓ2-03491
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
31.996,10
571
ΑΑΓ2-03538
ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
32.000,00
572
ΑΑΓ2-03597
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΚΡΗΤΗ
84
32.000,00
573
ΑΑΓ2-03616
ΜΑΜΑΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
32.000,00
574
ΑΑΓ2-03667
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
84
32.000,00
575
ΑΑΓ2-03676
ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
84
32.000,00
576
ΑΑΓ2-03958
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
84
29.820,00
577
ΑΑΓ2-03987
ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
84
30.000,00
578
ΑΑΓ2-04293
HARTMANN NICOLE-NATHALIE
84
32.000,00
579
ΑΑΓ2-04432
ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡIΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
580
ΑΑΓ2-04807
ΚΑΛΕΜΟΥ
581
ΑΑΓ2-04836
582
ΑΑΓ2-05039
583
ΑΑΓ2-05271
584
ΑΑΓ2-01454
585
586
84
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΕΜΕΡΝΤΖΙΕΒΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΛΑΔΗ ΕΥΘΑΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
84
32.000,00
84
32.000,00
84
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
84
28.760,00
83,91
32.000,00
ΑΑΓ2-00085
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΝΗ
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ''ΒΟΤΑΝΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ''
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ2-00236
ΒΑΛΤΣΑΝΗ Α ΜΑΛΤΑΚΙΔΟΥ Κ Ο.Ε.
83,6
31.998,00
587
ΑΑΓ2-00238
ΜΠΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
83,6
32.000,00
588
ΑΑΓ2-00271
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
83,6
32.000,00
589
ΑΑΓ2-00497
ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
590
ΑΑΓ2-00553
ΠΑΝΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
32.000,00
591
ΑΑΓ2-00638
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
592
ΑΑΓ2-00849
ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
30.785,20
593
ΑΑΓ2-01101
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Χ-ΚΟΝΤΟΝΗ Α ΟΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,6
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
594
ΑΑΓ2-01179
ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
32.000,00
595
ΑΑΓ2-01264
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
83,6
32.000,00
596
ΑΑΓ2-01372
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
83,6
32.000,00
597
ΑΑΓ2-01606
ΠΑΣΧΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
32.000,00
598
ΑΑΓ2-01631
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
31.800,00
599
ΑΑΓ2-01668
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
30.980,00
600
ΑΑΓ2-01744
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
601
ΑΑΓ2-01802
ΣΙΜΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
602
ΑΑΓ2-01823
ΚΟΥΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
83,6
31.600,00
σελ 13 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
603
ΑΑΓ2-01876
ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
604
ΑΑΓ2-01912
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HANNA DRUHAKOVA
605
ΑΑΓ2-01958
ΠΑΥΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
83,6
31.500,00
606
ΑΑΓ2-02184
ΤΣΟΠΕΛΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
24.227,16
607
ΑΑΓ2-02222
ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
ΑΑΓ2-02223
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ VESNA MIRCEVA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
83,6
32.000,00
608
83,6
32.000,00
83,6
32.000,00
609
ΑΑΓ2-02350
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
610
ΑΑΓ2-02477
ΒΑΡΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
611
ΑΑΓ2-02490
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
83,6
32.000,00
612
ΑΑΓ2-02608
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
83,6
32.000,00
613
ΑΑΓ2-02658
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
31.991,80
614
ΑΑΓ2-02749
ΣΤΡΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
29.899,84
615
ΑΑΓ2-02788
ΖΗΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
31.960,00
616
ΑΑΓ2-02861
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
32.000,00
617
ΑΑΓ2-02863
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΠΙΡΜΠΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
31.993,00
618
ΑΑΓ2-02864
ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
30.209,06
619
ΑΑΓ2-02929
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
620
ΑΑΓ2-03362
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
20.000,00
32.000,00
621
ΑΑΓ2-03462
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
622
ΑΑΓ2-03536
DAHL TINA THERESE
ΚΡΗΤΗ
83,6
32.000,00
623
ΑΑΓ2-03557
ΣΑΡΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
31.979,00
624
ΑΑΓ2-03859
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΩΡΙΩΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,6
32.000,00
625
ΑΑΓ2-03902
ΤΡΙΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
32.000,00
626
ΑΑΓ2-04111
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
627
ΑΑΓ2-04318
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
31.999,20
628
ΑΑΓ2-04378
ΝΤΟΚΟ ΛΕΟΝΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,6
31.473,60
629
ΑΑΓ2-04521
ΣΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
83,6
31.416,23
630
ΑΑΓ2-04580
ΠΛΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,6
32.000,00
631
ΑΑΓ2-04584
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
29.390,00
632
ΑΑΓ2-04593
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,6
32.000,00
633
ΑΑΓ2-04722
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,6
31.967,00
634
ΑΑΓ2-05180
ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,6
32.000,00
635
ΑΑΓ2-05236
ΚΡΗΤΗ
83,6
30.560,00
636
ΑΑΓ2-00690
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΔΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ο.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,4
31.890,00
637
ΑΑΓ2-00835
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
83,2
32.000,00
638
ΑΑΓ2-00869
ΔΑΒΗ ΑΝΝΑ
639
ΑΑΓ2-01020
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
640
ΑΑΓ2-01025
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
641
ΑΑΓ2-01082
642
ΑΑΓ2-01128
643
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,2
32.000,00
83,2
32.000,00
83,2
32.000,00
ΚΑΝΔΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
30.110,00
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,2
28.111,11
ΑΑΓ2-01225
ΠΕΛΤ ΑΝΕΛΙΖΑ- ΥΒΟΝ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
26.253,96
644
ΑΑΓ2-01229
ΞΕΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
645
ΑΑΓ2-01256
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΛΙΚΗ
83,2
31.998,50
646
ΑΑΓ2-01502
FLOROKAPIS MONICA EUGENIA
83,2
31.970,00
83,2
32.000,00
83,2
31.959,00
647
ΑΑΓ2-01514
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
648
ΑΑΓ2-01728
ΛΕΟΝΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
σελ 14 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
649
ΑΑΓ2-01746
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
83,2
32.000,00
650
ΑΑΓ2-01750
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
83,2
31.963,20
651
ΑΑΓ2-01781
ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
32.000,00
652
ΑΑΓ2-01931
ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
653
ΑΑΓ2-01948
KOΓΧΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
654
ΑΑΓ2-01972
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
83,2
32.000,00
655
ΑΑΓ2-02027
ΚΕΚΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
83,2
31.962,00
656
ΑΑΓ2-02032
ΠΡΟΥΣΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
83,2
30.906,00
657
ΑΑΓ2-02155
ΚΡΗΤΗ
83,2
31.895,86
658
ΑΑΓ2-02228
ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
31.775,10
659
ΑΑΓ2-02556
ΜΕΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
28.625,00
660
ΑΑΓ2-02568
ΑΛΦΑ ΠΑΦΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
31.970,00
661
ΑΑΓ2-02745
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
662
ΑΑΓ2-02754
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
663
ΑΑΓ2-02822
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΒΑΝ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
664
ΑΑΓ2-02885
ΝΥΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
665
ΑΑΓ2-02942
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
666
ΑΑΓ2-03215
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
667
ΑΑΓ2-03325
ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
83,2
32.000,00
668
ΑΑΓ2-03326
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,2
32.000,00
669
ΑΑΓ2-03438
-
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
83,2
31.992,12
670
ΑΑΓ2-03467
ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
671
ΑΑΓ2-03549
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
672
ΑΑΓ2-03738
ΝΤΟΒΑ - ΤΖΙΜΑ ΦΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,2
31.998,00
673
ΑΑΓ2-03866
ΗΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
83,2
31.992,78
674
ΑΑΓ2-03967
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΝΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
83,2
30.992,78
675
ΑΑΓ2-04182
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,2
28.400,00
676
ΑΑΓ2-04540
ΡΟΥΒΕΛΛΑ ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
83,2
31.000,00
677
ΑΑΓ2-04866
ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΑΛΤΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
83,2
32.000,00
678
ΑΑΓ2-00074
ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
679
ΑΑΓ2-00195
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
31.394,00
680
ΑΑΓ2-00342
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
681
ΑΑΓ2-00350
ΣΙΑΝΝΑ ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
31.970,00
682
ΑΑΓ2-00358
ΚΟΝΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,8
29.760,00
683
ΑΑΓ2-00418
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
82,8
32.000,00
684
ΑΑΓ2-00554
ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΛΕΙΛΑ
82,8
32.000,00
685
ΑΑΓ2-00782
ΤΣΑΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
32.000,00
686
ΑΑΓ2-00882
ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
31.500,00
687
ΑΑΓ2-01066
ΡΟΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
688
ΑΑΓ2-01070
ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
31.980,00
689
ΑΑΓ2-01072
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
82,8
31.950,00
690
ΑΑΓ2-01129
ΧΟΤΖΑΚΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
82,8
32.000,00
691
ΑΑΓ2-01145
ΤΕΛΩΝΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
32.000,00
692
ΑΑΓ2-01407
ΣΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
693
ΑΑΓ2-01430
ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,8
32.000,00
σελ 15 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82,8
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
694
ΑΑΓ2-01803
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΡΡΙΕΤΗ
695
ΑΑΓ2-01919
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
696
ΑΑΓ2-02000
ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
697
ΑΑΓ2-02104
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
698
ΑΑΓ2-02287
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
699
ΑΑΓ2-02385
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΔΟΚΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
24.000,00
700
ΑΑΓ2-02640
ΛΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
32.000,00
82,8
31.948,60
82,8
31.812,78
82,8
29.830,00
82,8
32.000,00
701
ΑΑΓ2-02642
ΒΑΡΔΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
30.500,00
702
ΑΑΓ2-02686
ΣΙΑΝΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
32.000,00
703
ΑΑΓ2-02691
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
704
ΑΑΓ2-02758
ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
705
ΑΑΓ2-02767
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,8
28.200,00
706
ΑΑΓ2-02907
ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
707
ΑΑΓ2-02915
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
708
ΑΑΓ2-02998
ΦΙΛΙΠΠΟΒΑ ΕΛΒΙΡΑ
82,8
32.000,00
709
ΑΑΓ2-03258
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ
82,8
30.400,00
710
ΑΑΓ2-03296
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
29.955,56
711
ΑΑΓ2-03371
ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
31.940,00
712
ΑΑΓ2-03459
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
32.000,00
713
ΑΑΓ2-03613
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,8
30.970,00
714
ΑΑΓ2-03726
ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
715
ΑΑΓ2-03751
ΜΠΛΑΖΑΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
31.092,60
716
ΑΑΓ2-03764
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,8
32.000,00
717
ΑΑΓ2-03772
ΔΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,8
31.980,00
718
ΑΑΓ2-03780
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
719
ΑΑΓ2-04188
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
82,8
32.000,00
720
ΑΑΓ2-04424
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΚΑΚΗ
82,8
32.000,00
721
ΑΑΓ2-04447
ΜΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
82,8
32.000,00
722
ΑΑΓ2-04527
ΜΠΕΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
82,8
32.000,00
723
ΑΑΓ2-04760
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,8
32.000,00
724
ΑΑΓ2-04769
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
82,8
32.000,00
725
ΑΑΓ2-04987
ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,8
32.000,00
726
ΑΑΓ2-02283
Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ - Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΟΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
727
ΑΑΓ2-04275
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ E.- ΚΟΥΤΣΩΝΑ Μ. Ο.Ε.
728
ΑΑΓ2-00052
ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
729
ΑΑΓ2-00135
ΠΑΣΤΙΑΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ
730
ΑΑΓ2-00183
731
ΑΑΓ2-00445
82,62
31.994,32
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,6
30.800,00
82,4
29.603,66
82,4
31.251,04
ΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
31.822,78
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
31.880,00
31.745,00
732
ΑΑΓ2-00464
ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
733
ΑΑΓ2-00574
ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
30.150,00
734
ΑΑΓ2-00632
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,4
31.999,98
735
ΑΑΓ2-00723
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
736
ΑΑΓ2-00788
ΑΡΑΚΑ ΙΟΥΛΙΤΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
29.240,00
737
ΑΑΓ2-01089
ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82,4
31.937,90
738
ΑΑΓ2-01146
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
82,4
32.000,00
739
ΑΑΓ2-01252
IATINA SVETLANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
82,4
32.000,00
σελ 16 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
740
ΑΑΓ2-01443
ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
741
ΑΑΓ2-01512
ΧΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
742
ΑΑΓ2-01542
ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
743
ΑΑΓ2-01727
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
744
ΑΑΓ2-01927
ΖΕΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
745
ΑΑΓ2-01968
ΚΑΛΑΙΤΣΕΒΑ ΓΚΟΥΛΝΑΡΑ
746
ΑΑΓ2-02029
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑ
747
ΑΑΓ2-02325
748
ΑΑΓ2-02381
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
31.992,00
749
ΑΑΓ2-02503
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
750
ΑΑΓ2-02656
ΑΛΕΧΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
82,4
31.996,00
751
ΑΑΓ2-02679
ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟΥ
82,4
32.000,00
752
ΑΑΓ2-03233
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
753
ΑΑΓ2-03330
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
31.430,00
82,4
32.000,00
82,4
32.000,00
82,4
30.240,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
82,4
32.000,00
82,4
31.623,90
82,4
27.628,80
ΗΠΕΙΡΟΣ
82,4
32.000,00
754
ΑΑΓ2-03344
ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
32.000,00
755
ΑΑΓ2-03357
ΛΑΔΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
27.347,78
756
ΑΑΓ2-03461
ΣΜΥΡΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
26.140,74
757
ΑΑΓ2-03524
ΒΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
758
ΑΑΓ2-03591
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
27.250,00
759
ΑΑΓ2-03618
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
760
ΑΑΓ2-03696
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82,4
32.000,00
761
ΑΑΓ2-03760
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
31.990,00
762
ΑΑΓ2-03825
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
763
ΑΑΓ2-04009
ΣΜΠΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82,4
32.000,00
764
ΑΑΓ2-04048
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,4
32.000,00
765
ΑΑΓ2-04357
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
82,4
32.000,00
766
ΑΑΓ2-04433
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
82,4
32.000,00
767
ΑΑΓ2-04454
ΜΑΓΓΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
768
ΑΑΓ2-04483
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
769
ΑΑΓ2-04543
ΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
770
ΑΑΓ2-04841
ΣΑΛΙΧΑ ΤΖΕΜΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ
771
ΑΑΓ2-05076
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
772
ΑΑΓ2-01398
E-PROPERTIESCORFU Ο.Ε
773
ΑΑΓ2-04129
ΝΤΑΤΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
774
ΑΑΓ2-04320
775
ΑΑΓ2-04728
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,4
32.000,00
82,4
32.000,00
82,4
32.000,00
82,4
32.000,00
82,27
31.999,92
82,22
32.000,00
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ Χ.-ΚΑΡΔΑΡΑ Α. Ο.Ε.
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82,19
32.000,00
-
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82,16
31.870,00
776
ΑΑΓ2-00201
ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
777
ΑΑΓ2-00838
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
778
ΑΑΓ2-00931
ΣΩΦΡΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
32.000,00
779
ΑΑΓ2-00993
ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
780
ΑΑΓ2-01000
ΦΙΩΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
781
ΑΑΓ2-01126
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
22.682,60
782
ΑΑΓ2-01350
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
31.983,60
783
ΑΑΓ2-01389
ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αικατερίνη Χατζηκουμπάρογλου - Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
82
32.000,00
784
ΑΑΓ2-01439
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
82
32.000,00
σελ 17 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
785
ΑΑΓ2-01581
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
82
32.000,00
786
ΑΑΓ2-01839
ΔΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
32.000,00
787
ΑΑΓ2-01862
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
788
ΑΑΓ2-01878
ΝΤΡΑΜΠΙΝΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82
31.999,88
789
ΑΑΓ2-01890
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
31.000,00
790
ΑΑΓ2-02015
VAN DER ZEE SIGRID
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
791
ΑΑΓ2-02173
ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
82
28.500,00
792
ΑΑΓ2-02510
ΒΑΡΤΣΕΝΚΟ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
82
31.960,00
793
ΑΑΓ2-02513
82
32.000,00
794
ΑΑΓ2-02559
82
32.000,00
795
ΑΑΓ2-02575
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΣΤΑΓΓΟΛΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
31.333,33
796
ΑΑΓ2-02674
ΓΚΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
32.000,00
797
ΑΑΓ2-02687
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
31.920,00
798
ΑΑΓ2-02694
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΘΕΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
31.973,50
799
ΑΑΓ2-02796
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
82
32.000,00
800
ΑΑΓ2-02878
ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
32.000,00
801
ΑΑΓ2-03117
ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
82
31.992,00
802
ΑΑΓ2-03559
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
82
31.950,00
803
ΑΑΓ2-03560
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
82
32.000,00
804
ΑΑΓ2-03754
ΚΑΦΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
82
29.143,90
805
ΑΑΓ2-03794
ΜΑΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
32.000,00
806
ΑΑΓ2-03930
ΜΑΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82
30.996,00
807
ΑΑΓ2-03943
ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
82
31.999,50
808
ΑΑΓ2-04060
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
82
32.000,00
809
ΑΑΓ2-04081
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
32.000,00
810
ΑΑΓ2-04217
Καραγεώργου Βασιλική
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
82
31.900,00
811
ΑΑΓ2-04402
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΤΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
26.341,83
31.250,00
812
ΑΑΓ2-04683
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
82
813
ΑΑΓ2-04756
ΜΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
82
31.915,86
814
ΑΑΓ2-00986
ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΡΗΤΗ
81,99
32.000,00
815
ΑΑΓ2-02399
ΙΚΕ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,84
32.000,00
816
ΑΑΓ2-00199
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
817
ΑΑΓ2-00220
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
81,6
31.960,00
818
ΑΑΓ2-00286
ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
81,6
32.000,00
819
ΑΑΓ2-00306
ΓΚΙΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
820
ΑΑΓ2-00332
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
31.975,00
821
ΑΑΓ2-00507
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
81,6
32.000,00
822
ΑΑΓ2-00677
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
81,6
22.055,00
823
ΑΑΓ2-00784
ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
32.000,00
824
ΑΑΓ2-00864
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
825
ΑΑΓ2-00971
ΣΙΩΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
826
ΑΑΓ2-01016
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
31.954,48
827
ΑΑΓ2-01045
ΠΛΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
828
ΑΑΓ2-01204
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.996,00
829
ΑΑΓ2-01287
ΒΑΛΒΗ ΚΑΤΣΙΠΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
830
ΑΑΓ2-01288
ΒΛΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
831
ΑΑΓ2-01313
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
30.127,46
σελ 18 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
832
ΑΑΓ2-01329
ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
81,6
31.989,00
833
ΑΑΓ2-01410
ΛΟΓΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
834
ΑΑΓ2-01427
DUNCA MARISCA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.910,00
835
ΑΑΓ2-01448
ΜΕΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
32.000,00
836
ΑΑΓ2-01548
ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.960,00
837
ΑΑΓ2-01623
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
838
ΑΑΓ2-01645
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
839
ΑΑΓ2-01647
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
28.540,00
840
ΑΑΓ2-01675
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
841
ΑΑΓ2-01693
ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
842
ΑΑΓ2-01747
ΜΗΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
31.100,00
31.544,00
32.000,00
843
ΑΑΓ2-01755
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
844
ΑΑΓ2-01805
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
26.600,00
845
ΑΑΓ2-01833
ΦΩΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
81,6
31.060,00
846
ΑΑΓ2-01964
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
81,6
31.865,70
847
ΑΑΓ2-02186
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
848
ΑΑΓ2-02219
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
32.000,00
849
ΑΑΓ2-02279
ΜΠΡΙΟΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
31.989,00
850
ΑΑΓ2-02378
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.999,80
851
ΑΑΓ2-02632
Στέλιου Ιουλία
81,6
30.240,00
852
ΑΑΓ2-02865
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
81,6
32.000,00
853
ΑΑΓ2-02904
ΒΑΡΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
854
ΑΑΓ2-02999
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
855
ΑΑΓ2-03005
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΛΠΙΣ-ΒΙΚΥ-ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
856
ΑΑΓ2-03013
ΓΙΑΝΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
32.000,00
857
ΑΑΓ2-03143
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
31.940,00
858
ΑΑΓ2-03232
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.516,00
859
ΑΑΓ2-03400
ΣΠΥΡΕ ΤΣΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,6
25.738,20
860
ΑΑΓ2-03577
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
32.000,00
861
ΑΑΓ2-04069
ΜΑΚΡΙΔΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.972,00
862
ΑΑΓ2-04113
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,6
31.940,00
863
ΑΑΓ2-04138
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
864
ΑΑΓ2-04181
BUCUR LAURA NICOLETA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,6
32.000,00
865
ΑΑΓ2-04274
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
32.000,00
866
ΑΑΓ2-04380
ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.955,86
867
ΑΑΓ2-04411
TUTLIES INGE
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
31.955,86
868
ΑΑΓ2-04449
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,6
32.000,00
869
ΑΑΓ2-04768
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
32.000,00
870
ΑΑΓ2-05134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
871
ΑΑΓ2-05158
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,6
31.940,00
872
ΑΑΓ2-04254
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,38
31.900,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
873
ΑΑΓ2-00983
ΤΖΗΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
81,35
32.000,00
874
ΑΑΓ2-00311
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
875
ΑΑΓ2-00347
ΠΟΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
876
ΑΑΓ2-00355
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
31.490,00
877
ΑΑΓ2-00448
ΑΡΩΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
32.000,00
878
ΑΑΓ2-00470
ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
31.000,00
879
ΑΑΓ2-00518
ΚΟΚΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΚΡΗΤΗ
81,2
28.750,80
880
ΑΑΓ2-00575
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
25.251,88
σελ 19 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
881
ΑΑΓ2-00898
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
81,2
32.000,00
882
ΑΑΓ2-00908
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
883
ΑΑΓ2-01155
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
884
ΑΑΓ2-01208
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
28.152,86
885
ΑΑΓ2-01547
SYLVIE LETURGEON
81,2
30.990,80
886
ΑΑΓ2-01926
ΖΕΡΒΑ ΘΩΜΑΗ
81,2
32.000,00
887
ΑΑΓ2-01974
ΒΟΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
81,2
31.960,74
888
ΑΑΓ2-02052
ΠΡΙΓΓΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
81,2
32.000,00
889
ΑΑΓ2-02065
MADZHARSKA KLEITSAS L. - PENEVA V. OE
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
32.000,00
890
ΑΑΓ2-02218
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
31.834,99
32.000,00
891
ΑΑΓ2-02304
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
892
ΑΑΓ2-02572
ΖΗΣΗ ΚΛΕΡΗ
81,2
32.000,00
893
ΑΑΓ2-02610
ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΦΙΛΙΣ
81,2
24.700,00
894
ΑΑΓ2-02698
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
32.000,00
895
ΑΑΓ2-02712
ΓΕΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
27.650,00
896
ΑΑΓ2-02725
PAPE ELLEN JOA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
31.939,07
897
ΑΑΓ2-02790
MC CRYSTAL BERNADETTE
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
31.990,00
898
ΑΑΓ2-02820
ΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
81,2
31.990,00
899
ΑΑΓ2-03213
ΓΡΑΤΣΟΥΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
31.100,00
900
ΑΑΓ2-03265
ΚΑΦΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
901
ΑΑΓ2-03437
ΚΑΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
31.943,00
902
ΑΑΓ2-03635
ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
903
ΑΑΓ2-03649
ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,2
31.990,00
904
ΑΑΓ2-03662
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
32.000,00
905
ΑΑΓ2-03698
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
81,2
29.830,36
906
ΑΑΓ2-03863
ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
HYSA VOJSAVA
ΚΡΗΤΗ
81,2
32.000,00
907
ΑΑΓ2-04245
ΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
81,2
32.000,00
908
ΑΑΓ2-04329
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
81,2
23.760,00
909
ΑΑΓ2-04379
ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,2
31.882,78
910
ΑΑΓ2-04554
ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
31.910,00
911
ΑΑΓ2-04634
ΧΛΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
81,2
32.000,00
912
ΑΑΓ2-05147
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
81,2
31.500,00
913
ΑΑΓ2-05153
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
81,2
27.320,00
914
ΑΑΓ2-02629
ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΡΕΤΗ - ΝΤΑΝΚΟ ΑΓΝΙΕΣΚΑ Ο.Ε.
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,84
32.000,00
915
ΑΑΓ2-00049
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80,8
29.455,00
916
ΑΑΓ2-00079
ΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
917
ΑΑΓ2-00209
ΚΑΜΠΟΥΡΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
31.520,00
918
ΑΑΓ2-00428
ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
919
ΑΑΓ2-00430
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
29.100,00
920
ΑΑΓ2-00510
ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
80,8
24.860,00
921
ΑΑΓ2-00607
ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
80,8
32.000,00
922
ΑΑΓ2-00961
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
923
ΑΑΓ2-00965
MIRCHEVA ANKA GEORGIEVA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.950,00
924
ΑΑΓ2-01147
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.950,00
925
ΑΑΓ2-01214
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
926
ΑΑΓ2-01270
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
29.540,00
927
ΑΑΓ2-01341
ΖΟΛΚΑ - ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
31.944,00
σελ 20 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
928
ΑΑΓ2-01769
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
80,8
32.000,00
929
ΑΑΓ2-01970
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
25.437,02
930
ΑΑΓ2-01976
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
80,8
31.670,00
931
ΑΑΓ2-01986
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
80,8
29.880,00
932
ΑΑΓ2-02054
ΣΓΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
29.299,00
933
ΑΑΓ2-02193
NAMURADZE EKATERINE
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
934
ΑΑΓ2-02195
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
80,8
32.000,00
935
ΑΑΓ2-02368
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
80,8
31.560,00
936
ΑΑΓ2-02423
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
937
ΑΑΓ2-02431
ΚΡΗΤΗ
80,8
31.976,00
Περιφέρεια
938
ΑΑΓ2-02543
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΜΠΑ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΙΟΡΕΝΤΣΑ
ΖΓΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
939
ΑΑΓ2-02843
ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
940
ΑΑΓ2-02844
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
941
ΑΑΓ2-02958
942
ΑΑΓ2-02961
943
Συνολική
Βαθμολογία
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
80,8
31.800,00
80,8
31.999,80
ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
ΚΡΟΚΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
30.600,00
ΑΑΓ2-03263
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
944
ΑΑΓ2-03281
CONSTANTINA PIRVU
ΚΡΗΤΗ
80,8
31.904,00
945
ΑΑΓ2-03312
ΛΕΖΕ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
31.940,00
946
ΑΑΓ2-03369
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
31.982,94
947
ΑΑΓ2-03465
ΓΚΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
80,8
28.700,00
948
ΑΑΓ2-03504
ΠΑΠΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
80,8
32.000,00
949
ΑΑΓ2-03582
ΓΡΕΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
80,8
32.000,00
950
ΑΑΓ2-03695
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
951
ΑΑΓ2-03839
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
952
ΑΑΓ2-04002
ΑΡΤΑΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.850,00
953
ΑΑΓ2-04027
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗ
80,8
32.000,00
954
ΑΑΓ2-04191
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
80,8
31.990,00
955
ΑΑΓ2-04277
ΛΟΜΠΑΡΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
30.077,00
956
ΑΑΓ2-04436
ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
32.000,00
957
ΑΑΓ2-04476
PECIE CORINA VASILICA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
31.186,00
958
ΑΑΓ2-04482
ΜΑΚΑΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
28.748,94
959
ΑΑΓ2-05020
(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
30.900,00
960
ΑΑΓ2-05050
ΝΤΙΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
961
ΑΑΓ2-00192
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
962
ΑΑΓ2-00262
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
963
ΑΑΓ2-00328
Ευαγγελία Ευμορφούτσικου
80,4
31.950,60
964
ΑΑΓ2-00438
ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
80,4
31.550,00
965
ΑΑΓ2-00743
ΓΚΑΡΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΟΥ
80,4
32.000,00
966
ΑΑΓ2-01227
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
32.000,00
967
ΑΑΓ2-01388
ΖΙΑΜΠΙΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
32.000,00
968
ΑΑΓ2-01449
ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
32.000,00
969
ΑΑΓ2-01525
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
970
ΑΑΓ2-01540
ΠΑΤΗΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
32.000,00
971
ΑΑΓ2-01629
ΓΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.014,50
972
ΑΑΓ2-01655
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.750,00
σελ 21 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
973
ΑΑΓ2-01708
ΚΑΖΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
80,4
32.000,00
974
ΑΑΓ2-01736
PIJL ADRIANA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,4
975
ΑΑΓ2-01740
ΡΕΪΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80,4
30.999,96
976
ΑΑΓ2-01768
ΠΟΛΥΖΟΓΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ
80,4
32.000,00
977
ΑΑΓ2-01843
ΣΙΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
80,4
31.690,00
978
ΑΑΓ2-01897
ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
80,4
31.940,00
979
ΑΑΓ2-01966
ΤΙΦΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
80,4
32.000,00
980
ΑΑΓ2-02237
ΚΑΨΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
80,4
32.000,00
981
ΑΑΓ2-02681
ΤΖΙΓΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συνολική
Βαθμολογία
32.000,00
982
ΑΑΓ2-02683
ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
983
ΑΑΓ2-02747
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
984
ΑΑΓ2-02801
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
30.161,00
985
ΑΑΓ2-03022
BUCIAVARAS ANDA-GABRIELA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
31.000,00
986
ΑΑΓ2-03313
ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
30.902,78
987
ΑΑΓ2-03329
ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
988
ΑΑΓ2-03339
ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
32.000,00
80,4
32.000,00
80,4
31.822,04
989
ΑΑΓ2-03354
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
990
ΑΑΓ2-03517
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
31.915,00
991
ΑΑΓ2-03808
ΜΠΟΥΦΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
29.468,00
992
ΑΑΓ2-03848
ΒΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
993
ΑΑΓ2-04008
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
994
ΑΑΓ2-04010
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.810,00
995
ΑΑΓ2-04088
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,4
31.972,86
996
ΑΑΓ2-04099
ΣΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
31.998,00
997
ΑΑΓ2-04544
ΤΖΑΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
80,4
32.000,00
998
ΑΑΓ2-04800
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
80,4
23.383,51
999
ΑΑΓ2-04850
ΤΖΟΑΝΝΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
80,4
32.000,00
80,4
32.000,00
80,4
32.000,00
80,2
32.000,00
80
30.260,00
80
28.780,00
1000 ΑΑΓ2-05196
ΛΑΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1001 ΑΑΓ2-05210
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1002 ΑΑΓ2-02147
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
1003 ΑΑΓ2-00596
ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
1004 ΑΑΓ2-00881
ΡΕΤΖΕΠ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΛΙΔΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1005 ΑΑΓ2-00925
ΤΡΙΤΑΡΗ
1006 ΑΑΓ2-00955
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΥΔΟΚΙΑ
1007 ΑΑΓ2-01339
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ Ι. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
1008 ΑΑΓ2-01380
80
32.000,00
80
31.900,00
80
31.990,00
ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
80
31.980,00
1009 ΑΑΓ2-01620
ZAYKOVA TEODORA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
32.000,00
1010 ΑΑΓ2-01861
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΝΑ
80
27.224,00
1011 ΑΑΓ2-01896
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
80
29.960,00
1012 ΑΑΓ2-01993
ANDRADE DO NASCIMENTO MARIA ISABEL
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
29.660,00
1013 ΑΑΓ2-02207
ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
31.900,00
1014 ΑΑΓ2-02529
ΡΟΥΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
80
32.000,00
1015 ΑΑΓ2-02761
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
80
31.945,00
80
27.032,50
80
32.000,00
1016 ΑΑΓ2-02847
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1017 ΑΑΓ2-02938
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
σελ 22 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
1018 ΑΑΓ2-02967
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
80
32.000,00
1019 ΑΑΓ2-03352
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
32.000,00
1020 ΑΑΓ2-03657
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80
32.000,00
1021 ΑΑΓ2-03682
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
80
32.000,00
1022 ΑΑΓ2-03853
ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
80
31.500,00
1023 ΑΑΓ2-03860
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΑΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80
32.000,00
1024 ΑΑΓ2-04071
BARBARA GENOWEFA BUDZISZ
ΚΡΗΤΗ
80
31.999,40
1025 ΑΑΓ2-04301
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ
80
32.000,00
1026 ΑΑΓ2-04309
ΚΟΜΑΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
80
32.000,00
1027 ΑΑΓ2-04365
ΣΟΛΟΝΤΟΒΝΙΚ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
32.000,00
1028 ΑΑΓ2-04649
Χουλιάρα Ιωάννα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
30.210,00
1029 ΑΑΓ2-04874
ΤΣΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80
32.000,00
1030 ΑΑΓ2-05229
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
1032 ΑΑΓ2-00294
ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
PETROVIC JADRANKA (ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΓΙΑΝΤΡΑΝΚΑ)
ΨΑΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
27.160,00
1033 ΑΑΓ2-00296
ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
1034 ΑΑΓ2-00385
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
79,6
31.980,00
1035 ΑΑΓ2-00656
ΑΣΗΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
1031 ΑΑΓ2-00226
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
1036 ΑΑΓ2-00676
ΤΖΙΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
79,6
32.000,00
1037 ΑΑΓ2-00766
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
1038 ΑΑΓ2-00775
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.954,50
1039 ΑΑΓ2-01170
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.732,57
1040 ΑΑΓ2-01177
TINA AUDREY RUSH
79,6
31.740,00
1041 ΑΑΓ2-01291
ΜΑΣΤΕΛΛΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
79,6
28.700,00
1042 ΑΑΓ2-01415
ΚΑΤΖΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
79,6
27.250,00
1043 ΑΑΓ2-01690
ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
79,6
31.984,00
1044 ΑΑΓ2-01697
ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
79,6
32.000,00
1045 ΑΑΓ2-01741
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
79,6
31.500,00
1046 ΑΑΓ2-01902
ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
1047 ΑΑΓ2-02150
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
1048 ΑΑΓ2-02198
MADER-POTAMITIS SIMONE-ERNA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
32.000,00
1049 ΑΑΓ2-02212
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
79,6
32.000,00
1050 ΑΑΓ2-02274
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΚΑΠΕΛΑ
79,6
32.000,00
1051 ΑΑΓ2-02547
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
79,6
31.802,80
1052 ΑΑΓ2-02576
ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1053 ΑΑΓ2-02617
ΜΙΝΤΣΕΒΑ ΝΤΙΑΝΑ (MINCHEVA DIANA)
1054 ΑΑΓ2-02675
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΛΗ
1055 ΑΑΓ2-02809
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
79,6
32.000,00
79,6
31.960,00
79,6
32.000,00
79,6
31.595,92
1056 ΑΑΓ2-02921
CRUDU LUDMILA
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
1057 ΑΑΓ2-02931
ΧΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
1058 ΑΑΓ2-02934
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
28.742,00
1059 ΑΑΓ2-02965
ΚΑΖΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
1060 ΑΑΓ2-03228
ΤΕΛΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
29.061,00
σελ 23 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
1061 ΑΑΓ2-03275
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
79,6
32.000,00
1062 ΑΑΓ2-03331
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
1063 ΑΑΓ2-03379
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
79,6
32.000,00
1064 ΑΑΓ2-03619
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
79,6
31.992,00
1065 ΑΑΓ2-03639
ΠΑΠΠΑ ΕΥΝΟΜΙΑ
79,6
31.966,41
1066 ΑΑΓ2-03721
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
79,6
32.000,00
1067 ΑΑΓ2-03838
ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
79,6
31.970,00
1068 ΑΑΓ2-03842
ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΜΑΝΩΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
25.700,00
1069 ΑΑΓ2-04013
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
79,6
32.000,00
1070 ΑΑΓ2-04104
ΦΑΝΗ ΖΑΓΟΡΙΔOY
79,6
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
1071 ΑΑΓ2-04110
ΓΚΑΤΖΙΩΝΑ ΑΓΛΑΪΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
31.980,00
1072 ΑΑΓ2-04158
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ)
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
31.086,00
1073 ΑΑΓ2-04216
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
31.900,00
1074 ΑΑΓ2-04228
ΝΤΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
31.860,00
1075 ΑΑΓ2-04255
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
1076 ΑΑΓ2-04261
ΜΠΑΓΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,6
31.000,00
1077 ΑΑΓ2-04335
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
1078 ΑΑΓ2-04397
ANDREA DRIAPSOVA
79,6
31.998,40
1079 ΑΑΓ2-04762
ΚΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
79,6
31.999,80
1080 ΑΑΓ2-04868
ΓΟΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
32.000,00
1081 ΑΑΓ2-05013
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
26.600,00
1082 ΑΑΓ2-05068
ΒΑΡΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
32.000,00
1083 ΑΑΓ2-05074
ΠΑΚΤΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
22.006,00
1084 ΑΑΓ2-05113
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,6
31.932,78
1085 ΑΑΓ2-05288
BELIKOVA IVANA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
29.090,00
1086 ΑΑΓ2-03795
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,57
31.970,00
1087 ΑΑΓ2-00309
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Α.- ΚΟΦΟΔΗΜΟΣ Κ. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,39
32.000,00
1088 ΑΑΓ2-00096
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ
79,2
31.972,00
1089 ΑΑΓ2-00228
ΚΑΛΦΑ ΣΟΦΙΑ
79,2
32.000,00
79,2
32.000,00
1090 ΑΑΓ2-00259
ΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
1091 ΑΑΓ2-00356
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
1092 ΑΑΓ2-00376
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
1093 ΑΑΓ2-00548
ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1094 ΑΑΓ2-00592
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1095 ΑΑΓ2-00694
ΑΓΓΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
1096 ΑΑΓ2-00857
ΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
1097 ΑΑΓ2-00947
ΜΠΑΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
79,2
21.000,00
1098 ΑΑΓ2-00992
ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΙΡΤΙΛΙΔΟΥ
79,2
32.000,00
1099 ΑΑΓ2-00996
ΣΑΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1100 ΑΑΓ2-01030
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
32.000,00
1101 ΑΑΓ2-01083
ΒΙΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
26.999,40
1102 ΑΑΓ2-01105
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
31.270,00
1103 ΑΑΓ2-01321
ΓΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
1104 ΑΑΓ2-01503
ΚΩΣΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
79,2
31.943,60
1105 ΑΑΓ2-01702
ΑΣΗΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
79,2
31.280,00
1106 ΑΑΓ2-01842
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΑΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
σελ 24 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1107 ΑΑΓ2-01898
ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΧΕΡΜΙΝΕ
1108 ΑΑΓ2-02012
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
1109 ΑΑΓ2-02087
ΧΙΩΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1110 ΑΑΓ2-02280
ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1111 ΑΑΓ2-02282
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
1112 ΑΑΓ2-02558
1113 ΑΑΓ2-02636
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
79,2
32.000,00
79,2
32.000,00
79,2
31.166,67
79,2
32.000,00
79,2
31.850,00
ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
ΜΕΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
31.900,00
1114 ΑΑΓ2-02713
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
1115 ΑΑΓ2-02802
ΓΚΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.728,94
1116 ΑΑΓ2-02819
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
31.400,00
1117 ΑΑΓ2-02858
ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ ΟΥΡΜΠΑΝΣΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
32.000,00
1118 ΑΑΓ2-02898
ΔΟΜΑΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.980,00
1119 ΑΑΓ2-02909
ΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1120 ΑΑΓ2-03004
LISENCO VICTORIA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1121 ΑΑΓ2-03111
ΚΑΠΟΥΡΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
30.500,00
1122 ΑΑΓ2-03227
KLAUDIA SABINA DELMER
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.712,04
1123 ΑΑΓ2-03272
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΛΑΥΡΟY
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.160,00
1124 ΑΑΓ2-03327
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
29.520,00
1125 ΑΑΓ2-03403
ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
29.210,00
1126 ΑΑΓ2-03569
ΣΚΟΥΡΤΗ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.990,00
1127 ΑΑΓ2-03588
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
1128 ΑΑΓ2-03637
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
25.625,46
1129 ΑΑΓ2-03686
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
79,2
30.910,00
1130 ΑΑΓ2-03749
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
79,2
31.920,00
1131 ΑΑΓ2-03831
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
1132 ΑΑΓ2-03903
ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
1133 ΑΑΓ2-03990
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,2
32.000,00
1134 ΑΑΓ2-03998
ΚΟΣΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.999,98
1135 ΑΑΓ2-04083
ΔΟΥΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
28.545,00
1136 ΑΑΓ2-04092
ΖΑΧΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
1137 ΑΑΓ2-04116
ΑΓΚΑΜΠΑΜΠΙΑΝ ΜΑΡΙΝΕ
ΚΡΗΤΗ
79,2
31.990,10
1138 ΑΑΓ2-04252
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.580,00
1139 ΑΑΓ2-04258
ΤΖΙΟΒΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1140 ΑΑΓ2-04321
ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
29.700,00
1141 ΑΑΓ2-04360
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
1142 ΑΑΓ2-04486
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
24.250,00
1143 ΑΑΓ2-04578
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
1144 ΑΑΓ2-04734
ΥΦΑΝΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1145 ΑΑΓ2-04771
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
1146 ΑΑΓ2-04877
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
1147 ΑΑΓ2-05085
ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
1148 ΑΑΓ2-05101
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
30.000,00
1149 ΑΑΓ2-05232
ΜΑΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
32.000,00
1150 ΑΑΓ2-05251
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ''ΤΟ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ''
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Ο.Ε.
MANGO NUEVO
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
27.890,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,01
32.000,00
79
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,96
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,81
28.900,00
1151 ΑΑΓ2-02624
1152 ΑΑΓ2-03626
1153 ΑΑΓ2-00532
1154 ΑΑΓ2-01219
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
σελ 25 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
1155 ΑΑΓ2-00129
ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΡΗΤΗ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
78,8
31.500,00
1156 ΑΑΓ2-00237
ΚΑΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.571,43
1157 ΑΑΓ2-00246
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
1158 ΑΑΓ2-00333
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
29.777,78
1159 ΑΑΓ2-00352
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.836,00
1160 ΑΑΓ2-00460
BUFTEAC GALINA TOY DIONIS
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1161 ΑΑΓ2-00572
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1162 ΑΑΓ2-00619
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
78,8
32.000,00
1163 ΑΑΓ2-00737
ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
78,8
30.900,00
1164 ΑΑΓ2-00749
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,8
32.000,00
1165 ΑΑΓ2-00750
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
1166 ΑΑΓ2-00817
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΙΖΟΥ
78,8
30.288,89
1167 ΑΑΓ2-01064
ΑΜΕΤ ΣΕΒΤΖΑΝ
78,8
31.990,00
1168 ΑΑΓ2-01192
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΤΣΟΛΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.954,00
1169 ΑΑΓ2-01278
ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
1170 ΑΑΓ2-01308
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
78,8
32.000,00
1171 ΑΑΓ2-01405
ΚΑΝΕΒΑ (KANEVA) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATYANA)
78,8
31.750,00
1172 ΑΑΓ2-01420
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,8
32.000,00
1173 ΑΑΓ2-01518
ΓΚΑΤΣΗ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
1174 ΑΑΓ2-01678
ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1175 ΑΑΓ2-01694
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
78,8
29.200,00
1176 ΑΑΓ2-01828
ΣΑΛΗ ΙΣΜΙΓΚΙΟΥΛ
78,8
32.000,00
1177 ΑΑΓ2-01913
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
78,8
32.000,00
1178 ΑΑΓ2-02077
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
78,8
32.000,00
1179 ΑΑΓ2-02112
ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
78,8
30.127,46
1180 ΑΑΓ2-02165
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
78,8
32.000,00
1181 ΑΑΓ2-02229
ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.580,00
1182 ΑΑΓ2-02355
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
30.740,00
1183 ΑΑΓ2-02555
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
1184 ΑΑΓ2-02596
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
31.285,84
1185 ΑΑΓ2-02604
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
32.000,00
1186 ΑΑΓ2-02886
ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
1187 ΑΑΓ2-02936
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1188 ΑΑΓ2-03274
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1189 ΑΑΓ2-03283
ΛΙΟΥΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
1190 ΑΑΓ2-03748
ΒΑΚΑΛΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,8
32.000,00
1191 ΑΑΓ2-03894
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,8
32.000,00
1192 ΑΑΓ2-03899
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1193 ΑΑΓ2-03927
ΣΚΙΑΜΠΕ ΒΑΪΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.000,00
1194 ΑΑΓ2-04049
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
1195 ΑΑΓ2-04137
ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΚΡΙΠΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
1196 ΑΑΓ2-04219
ΚΟΤΣΗ ΠΟΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.902,78
1197 ΑΑΓ2-04240
ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1198 ΑΑΓ2-04422
ΝΤΖΙΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
32.000,00
1199 ΑΑΓ2-04664
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
1200 ΑΑΓ2-04785
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
1201 ΑΑΓ2-04791
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
1202 ΑΑΓ2-04857
ΚΟΛΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
σελ 26 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της Επιχειρηματικότητας
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
1203 ΑΑΓ2-04970
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Επιχορηγούμενος
Π/Υ
78,8
31.992,78
1204 ΑΑΓ2-05081
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
1205 ΑΑΓ2-05171
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
A/A
Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
31.940,00
27.750,00
37.886.135,39
σελ 27 από 27
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων, βαθμολογίας ή/και ΠΥ κάτω του ορίου )
Α/Α Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια (xml)
Συνολική
Αιτούμενος
Βαθμολογία
Π/Υ
87,6
31.611,00
1
ΑΑΓ1-02616
ΝΑΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2
ΑΑΓ1-03724
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
86
31.996,00
3
ΑΑΓ1-02449
ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
81,6
32.000,00
4
ΑΑΓ1-02780
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΒΡΟΥΜΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
81,6
32.000,00
5
ΑΑΓ1-03754
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜ.ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
6
ΑΑΓ1-00831
ΣΚΟΝΔΡΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
28.685,00
7
ΑΑΓ1-01212
ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,8
30.500,00
8
ΑΑΓ1-01569
AGALLIU DENADA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56
19.861,11
9
ΑΑΓ1-03112
Μ.ΚΑΤΣΑΝΟΣ - Μ.ΤΑΣΣΗ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,61
32.000,00
10 ΑΑΓ1-04324
Δ & Φ ΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,43
20.000,00
11 ΑΑΓ1-02670
ΠΑΝΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
31.800,00
12 ΑΑΓ1-03571
ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
32.000,00
13 ΑΑΓ1-05186
ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
30.590,00
14 ΑΑΓ1-01184
ΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,2
31.757,20
15 ΑΑΓ1-01282
Θ.Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ Ο.Ε
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
49,2
31.289,33
16 ΑΑΓ1-01513
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
49,2
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
48,8
32.000,00
32.000,00
18 ΑΑΓ1-01708
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΥΠΡΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
48,8
19 ΑΑΓ1-03612
ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
48,8
32.000,00
20 ΑΑΓ1-03918
ΨΑΘΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
48,8
19.282,78
21 ΑΑΓ1-01010
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
48
31.700,00
22 ΑΑΓ1-05053
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
48
30.430,00
23 ΑΑΓ1-05629
KARAGIANNIS ALEXANDRINA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48
30.736,00
24 ΑΑΓ1-04705
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
47,6
16.450,78
14.916,40
17 ΑΑΓ1-00123
25 ΑΑΓ1-06136
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
47,6
26 ΑΑΓ1-03007
ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΙΑΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
47,2
29.430,00
27 ΑΑΓ1-00292
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
46,8
15.140,00
28 ΑΑΓ1-02466
ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΡΗΤΗ
46,4
10.210,00
29 ΑΑΓ1-02669
ΤΖΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
46,4
31.700,00
30 ΑΑΓ1-02501
ΜΠΑΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
46
32.000,00
31 ΑΑΓ1-03587
ΚΟΤΣΙΛΑ ΔΗΜ. ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
46
19.980,00
32 ΑΑΓ1-05229
ΡΟΔΙΑΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
45,6
31.980,00
33 ΑΑΓ1-00519
ΠΟΥΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
44,4
29.834,48
34 ΑΑΓ1-03863
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
43,6
31.620,00
35 ΑΑΓ1-01719
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
43,2
32.000,00
36 ΑΑΓ1-02057
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
43,2
31.000,00
37 ΑΑΓ1-01246
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
42,8
31.600,00
38 ΑΑΓ1-05301
ΚΑΡΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΤΖΟΥ
ΚΡΗΤΗ
41,6
18.976,00
39 ΑΑΓ1-05871
Δάφνη Ιωαννίδου- Ψυχολόγος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
41,6
10.171,80
40 ΑΑΓ1-06296
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
41,2
31.330,00
41 ΑΑΓ1-03222
CHOUCHOU
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
40
15.329,34
42 ΑΑΓ1-05055
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
38,4
15.467,56
43 ΑΑΓ1-03262
ΕΛΕΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
38
12.644,98
44 ΑΑΓ1-06243
ΣΑΤΛΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
36,8
13.030,00
45 ΑΑΓ1-04882
ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
36,4
14.848,00
46 ΑΑΓ1-04865
ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
34,8
15.910,00
47 ΑΑΓ1-03050
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
34,4
19.999,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας
σελ 1 από 2
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων, βαθμολογίας ή/και ΠΥ κάτω του ορίου )
Α/Α Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια (xml)
Συνολική
Αιτούμενος
Βαθμολογία
Π/Υ
32,4
14.550,00
48 ΑΑΓ1-00730
ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
49 ΑΑΓ1-04490
ΕΛΕΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
32,4
18.340,00
50 ΑΑΓ1-02752
ΜΥΛΩΝΑ Ι. ΜΑΡΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
32
13.669,00
51 ΑΑΓ1-06056
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
32
19.580,00
52 ΑΑΓ1-02031
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
31,2
20.000,00
53 ΑΑΓ1-02039
ΛΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
31,2
0,00
54 ΑΑΓ1-06046
Λυδία Παπαντωνοπούλου advertising
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
31,2
19.706,80
55 ΑΑΓ1-03745
ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
30,8
10.290,00
56 ΑΑΓ1-04698
ΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
30
19.520,00
57 ΑΑΓ1-03831
ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
29,6
13.890,00
58 ΑΑΓ1-03443
ΔΟΚΑΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
29,2
17.233,00
59 ΑΑΓ1-04329
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
29,2
16.860,00
60 ΑΑΓ1-04646
ΜΑΡΔΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
28,4
19.996,14
61 ΑΑΓ1-00947
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
27,6
17.888,98
62 ΑΑΓ1-02638
ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
27,6
13.750,00
63 ΑΑΓ1-04418
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
27,2
19.920,00
64 ΑΑΓ1-05699
ΜΠΙΝΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
26
15.910,18
65 ΑΑΓ1-03668
ΒΕΡΓΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
25,6
10.000,00
66 ΑΑΓ1-04578
ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
23,6
14.490,39
67 ΑΑΓ1-05966
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
20
16.400,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας
σελ 2 από 2
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Κωδικός Έργου
ΑΑΓ1-00099
ΑΑΓ1-01025
ΑΑΓ1-01259
ΑΑΓ1-01413
ΑΑΓ1-01663
ΑΑΓ1-01699
ΑΑΓ1-01823
ΑΑΓ1-01980
ΑΑΓ1-02161
ΑΑΓ1-02175
ΑΑΓ1-02186
ΑΑΓ1-02272
ΑΑΓ1-02287
ΑΑΓ1-02495
ΑΑΓ1-02637
ΑΑΓ1-03005
ΑΑΓ1-03215
ΑΑΓ1-03327
ΑΑΓ1-03664
ΑΑΓ1-03952
ΑΑΓ1-03997
ΑΑΓ1-04695
ΑΑΓ1-04791
ΑΑΓ1-04835
ΑΑΓ1-04879
ΑΑΓ1-05206
ΑΑΓ1-05856
ΑΑΓ1-06057
ΑΑΓ1-06127
ΑΑΓ1-06193
ΑΑΓ1-06221
Επιχείρηση
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΚΟΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΤΙΤΖΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΛΕΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΘΗ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΜΕΛΙΧΑ
ΜΑΤΡΑΚΗ ΧΑΙΔΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΙΣΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΧΟΠΚΟ ΛΕΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΥΝΗΓΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
MEATING
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΙΩΤΟΥ Ε.Ε.
ΓΑΛΛΙΩΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΛΥΓΕΡΗ
ΚΛΩΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΣΚΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
GJOKA KRISTELA
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΜΠΑ
Σημείο Υποβολής
ΔΕΣΜΟΣ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΟΣ
ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΟΣ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΔΕΠ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολικά Ποσά
31.130,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
31.448,00
34.300,00
32.000,00
22.260,00
28.500,00
12.023,90
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
30.540,00
32.000,00
32.000,00
31.580,00
32.000,00
32.000,00
31.722,22
31.995,80
31.900,00
34.160,00
13.900,00
32.000,00
31.040,00
31.947,50
32.140,00
Επιλέξιμα Ποσά
31.130,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
31.448,00
32.000,00
32.000,00
22.260,00
28.500,00
12.023,90
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
20.000,00
32.000,00
32.000,00
31.580,00
32.000,00
32.000,00
31.722,22
31.995,80
31.900,00
32.000,00
13.900,00
32.000,00
31.040,00
31.947,50
32.000,00
σελ 1 από 1
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
1
ΑΑΓ1-00144
ΠΟΥΡΔΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.992,78 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
2
ΑΑΓ1-00395
ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ
30.000,00
3
ΑΑΓ1-00544
ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου.
ΒΕΛΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 9 την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
31.951,04 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
Α/Α
4
ΑΑΓ1-00634
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση διότι η επιχείρηση
διαθέτει μη επιλέξιμο ΚΑΔ
5
ΑΑΓ1-00644
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 9 την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
31.650,00
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι έχει κάνει έναρξη εργασιών την 15/5/2008, ενώ
έχει δηλώσει υπό σύστατη αυτοαπασχολούμενη.
6
ΑΑΓ1-00680
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
7
ΑΑΓ1-00793
ΠΑΦΗ ΕΛΕΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
8
ΑΑΓ1-00797
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΗΝ.ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 13/8.07.2013
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
32.000,00 αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε
καλύπτεται η ιδιότητα της δυνητικής δικαιούχου. Δε προκύπτει η
ανεργία από τη στιγμή της απόλυσης μέχρι τη στιγμή της
ηλεκτρονικής υποβολής.
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, δε γίνεται αποδεκτή η
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο
27.800,00
της αξιολόγησης. Η δυνητική δικαιούχος δε προσκόμισε ορθά
συμπληρωμένη την ΥΔ, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα
ΙΙΙ, του Οδηγού του Προγράμματος.
9
10
ΑΑΓ1-01051
ΑΑΓ1-01235
11
ΑΑΓ1-01431
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ
ΟΕ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
32.000,00
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δε προσκομίσθηκαν το έντυπο υποβολής με
σφραγίδα και υπογραφή.
12
ΑΑΓ1-01456
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΛΛΗ
31.890,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου ως αυτοαπασχολούμενη κάτω από το
όριο της φτώχειας.
13
ΑΑΓ1-01520
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
31.870,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31-05-2013, από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα.
14
ΑΑΓ1-01575
ΚΟΛΛΑΓΗ ΖΩΗ
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρακτικό 4/24-5-2013 της επιτροπής
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς κρίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η
32.000,00
επιχείρηση διαθέτει μη επιλέξιμο ΚΑΔ.Η πρόταση δεν
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
15
ΑΑΓ1-01609
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
31.860,00
16
ΑΑΓ1-01657
MURATI ARTA
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/19.06.2013
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08.07.2013
σελ 1 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
17
ΑΑΓ1-01678
ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31-05-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.980,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012).
18
ΑΑΓ1-01804
ΜΟΥΣΤΑΚΕ ΜΠΛΕΡΙΝΑ
31.640,00
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
Βάσει απόφασης πρακτικού 3/13-5-2013 της επιτροπής
αξιολόγησης , γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η
πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης διότι η
διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012)
19
ΑΑΓ1-01806
ΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου ως απειλούμενη από ανεργία
31.940,00
( απόφαση πρακτικού 7/7-6-13). Η πρόταση δεν προχωράει στο
στάδιο της αξιολόγησης
20
ΑΑΓ1-02038
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΔΕΝΑ
31.780,00
21
ΑΑΓ1-02055
ΞΕΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΔΑΝΑΗ
Σύμφωνα με το πρακτικο 5/31-5-2013 δεν τεκμηριώνεται η
32.000,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου και επομένως η πρόταση δεν
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
22
ΑΑΓ1-02216
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ Ε.-ΚΕΦΑΛΑ Ε.
Ε.Ε.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη
32.000,00
ιδιότητα της δικαιούχου ως απολυμένη κατά την τελευταία
τριετία.
23
ΑΑΓ1-02392
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας
31.870,00 (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης.( απόφαση πρακτικού 10/3-7-13)
24
ΑΑΓ1-02517
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το πρακτικο 12/05-07-2013 ο φάκελος δεν είναι
22.820,00 πλήρης και επομένως η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο
της αξιολόγησης.
25
ΑΑΓ1-02564
ΚΟΥΤΡΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
32.000,00
Διαπιστώθηκε ότι η επενδύτρια είχε ατομική επιχείρηση από
29.06.2004 έως 17.02.2005. Σύμφωνα με το Πρακτικό
5/31.05.2013 και με βάση τη βεβαίωση ΔΟΥ, η διακοπή της
επιχείρησης είναι εκτός της τριετίας (2010, 2011, 2012)
26
ΑΑΓ1-02570
ΚΟΡΜΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
32.000,00
Η έναρξη της επιχείρησης έγινε πριν την 01/09/2012, η
πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (πρακτικό 7/7-6-2013)
27
ΑΑΓ1-02573
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31.330,00
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 4/24-5-2013 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης , η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης , με βάση την υποβαλλόμενη βεβαίωση της ΔΟΥ,η
διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας ( 2010,2011,2012).
28
ΑΑΓ1-02594
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.890,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
29
ΑΑΓ1-02606
ΒΕΛΟΝΑ & ΚΛΩΣΤΗ
20.880,00
30
ΑΑΓ1-02621
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
11.665,00 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/19.06.2013
31
ΑΑΓ1-02724
ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ)
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
31.810,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση ( απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
32
ΑΑΓ1-02876
ΤΣΙΒΕΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31-05-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.999,98 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012).
Κατατέθηκε δελτίο ΟΑΕΔ με ημερομηνία 22.08.2012, δηλαδή
μετά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης (17.09.2012).
Δεν προκύπτει ανεργία.
32.000,00
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της ανέργου.
33
ΑΑΓ1-02993
ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗ ΑΝΘΗ
34
ΑΑΓ1-03032
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΡΑΤΩ
35
ΑΑΓ1-03039
ΤΣΙΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/19.06.2013)
Αποδεκτό το αίτημα παραίτησης της δικαιούχου από το
πρόγραμμα
32.000,00 Αίτημα παραίτησης Α.Π. 51397/05-06-2013.
Ελλιπή δικαιολογητικά , η πρόταση δεν προχωράει σε
18.280,00
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 2 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
36
ΑΑΓ1-03054
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΕΡΕΛΕΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δεν
μπορεί να συνεχείσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
32.000,00 Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, η δυνητική
δικαιούχος υποβάλλει ως υπό σύσταση και έχει προσκομίσει
έναρξη προ της τελευταίας τριετίας.
37
ΑΑΓ1-03061
ΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
18.308,26
38
ΑΑΓ1-03067
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου ως απειλούμενη από ανεργία.
39
ΑΑΓ1-03101
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/08.07.2013
40
ΑΑΓ1-03108
ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ Ν. ΜΑΡΙΑ
31.940,00
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ Η
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΕΒΑΛΛΕ Υ,Δ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο
13/08.07.2013)
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο
της αξιολόγησης (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
41
ΑΑΓ1-03121
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε
μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η
32.000,00 εισήγηση του ΕΦΑΠΑΕ, ώστε να μη προχωρήσει η δυνητική
δικαιούχος στην αξιολόγηση. Από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, δε τεκμηριωνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της
δικαιούχου.
42
ΑΑΓ1-03132
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
31.780,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση πρακτικού 12/5-7-13)
43
ΑΑΓ1-03149
Παντελή Ελένη
31.920,00
44
ΑΑΓ1-03157
ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
32.000,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
45
ΑΑΓ1-03172
ΧΑΛΗΛ ΧΑΤΙΤΖΕ
32.000,00 Η έναρξη της επιχείρησης έγινε πριν από την 01/09/2013
46
ΑΑΓ1-03182
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
32.000,00
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση.(απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η προηγούμενη διακοπή έγινε εκτός τριετίας. Η
πρόταση δεν προωθείται για αξιολόγηση.
47
ΑΑΓ1-03196
ΣΠΙΡΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό
σημείωμα) δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της
18.271,80 δικαιούχου ως αυτοαπασχολούμενη κάτω από το όριο της
φτώχειας ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικό 7/7-62013)
48
ΑΑΓ1-03359
ΤΖΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Ω ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/05.07.2013
49
ΑΑΓ1-03441
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε
μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
32.000,00 Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, η δυνητική
δικαιούχος, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δε
τεκμηριώνει την ιδιότητα της ''απειλούμενης από την ανεργία''.
50
ΑΑΓ1-03512
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου ως άνεργη.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
20.000,00 αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε
προκύπτει η ιδιότητα της δικαιούχου, ως άνεργη, ούτε
προσκομίσθηκε συμπληρωμένη ηΥΔ, με βάση τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ΙΙΙ, του Οδηγού του Προγράμματος.
51
ΑΑΓ1-03520
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 3 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
52
ΑΑΓ1-03543
ΑΛΤΖΑΪΟΥΣΙ ΑΛΕΞΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13-5-2013 η πρόταση δεν είναι
επιλέξιμη και δεν προχωράει σε αξιολόγηση. Η διακοπή της
προηγούμενης επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
53
ΑΑΓ1-03579
ΚΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
32.000,00
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. λόγω ελλειπών δικαιολογητικών.
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
54
ΑΑΓ1-03589
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
27.880,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει έναρξη της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
55
ΑΑΓ1-03590
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΩΜΟΥ
32.000,00
Βάσει υπ΄αριθ. 4/24-5-2013 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης,
η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης,
σύμφωνα με την υποβαλλόμενη βεβαίωση της ΔΟΥ η διακοπή
της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012)
56
ΑΑΓ1-03602
ΠΗΤΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται δεκτή η
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, και η πρόταση δε προχωρά στο
επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα υποβαλλόμενα
20.000,00 δικαιολογητικά, τεκμηριώνεται η ιδιότητα της
αυτοαπασχολούμενης, αλλά από το εκκαθαριστικό σημείωμα,
το συνολικό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται άνω του ορίου τησ
φτώχειας.
57
ΑΑΓ1-03623
ΤΣΙΓΓΑΝΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
58
ΑΑΓ1-03641
ΚΑΜΠΑΚΤΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
32.000,00
59
ΑΑΓ1-03991
ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
60
ΑΑΓ1-04179
ΚΙΤΣΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
32.000,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση ( απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
61
ΑΑΓ1-04207
ΡΟΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της
προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
62
ΑΑΓ1-04302
ΒΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου ως απειλούμενη από ανεργία.
63
ΑΑΓ1-04377
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΜΑΛΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
32.000,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
Αποδεκτό το αίτημα παραίτησης της δικαιούχου από το
πρόγραμμα.
64
ΑΑΓ1-04392
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 3 /13-5-2013 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης , κρίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η
32.000,00 πρόταση να μην προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης. Η
δυνητική δικαιούχος δεν έχει κάποια από τις επιλέξιμες ιδιότητες
δικαιούχων του προγράμματος.
65
ΑΑΓ1-04401
ΜΗΛΙΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
29.650,00
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
66
ΑΑΓ1-04440
ΠΟΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος έχει
διέκοψε την προηγούμενη επιχείρησή του την 27/01/2009. Η
πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση καθώς η διακοπή της
επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012)
67
ΑΑΓ1-04452
ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΓΙΑΦΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΡΑΚΙΚΟ Νο 13/08.07,13
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 4 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
68
ΑΑΓ1-04462
ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
30.801,75
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ , η διακοπή της επιχείρησης
είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής
αξιολόγησης πρακτικό 7/7-6-2013).
69
ΑΑΓ1-04497
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
32.000,00
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης, λόγω ελλειπών δικαιολογητικών.
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
70
ΑΑΓ1-04549
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
32.000,00
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της ανέργου κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
71
ΑΑΓ1-04582
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΚΙΟΙΛΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 14/11-07-2013, από τα
31.980,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
31.998,00
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε
προκύπτει η ιδιότητα της ανέργου τη στιγμή της ηλεκτρον.
υποβολής.
72
ΑΑΓ1-04613
73
ΑΑΓ1-04637
ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
32.000,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε
καλύπτεται η ιδιότητα της δυνητικής δικαιούχου ως άνεργη.
74
ΑΑΓ1-04681
ΖΙΝΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
31.998,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου.
ΡΕΓΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε
μπορεί να συνεχείσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η
32.000,00 εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο
της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει, ότι η δυνητική δικαιούχος είναι αυτοαπασχολούμενη
αλλά με εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας.
75
ΑΑΓ1-04814
76
ΑΑΓ1-04827
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε
μπορεί να συνεχείσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
Βάσει του Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η
32.000,00 εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο
της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει, ότι η δυνητική δικαιούχος είναι αυτοαπασχολούμενη
αλλά με εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας.
77
ΑΑΓ1-04832
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
31.350,00
Mε βάση την υποβαλλόμενη βεβαίωση της ΔΟΥ , η διακοπή της
επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση
δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
Απόφαση υπ. αρθ.4/24-5-2013 επιτροπής αξιολόγησης.
78
ΑΑΓ1-04912
Ακυλίνα Παλιανοπούλου
31.627,05
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης, λόγω ελλειπων δικαιολογητικών.
79
ΑΑΓ1-04963
ΓΙΑΡΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
20.650,00
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης, λόγω ελλειπών δικαιολογητικών.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 5 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
Κωδικός
Πρότασης
Όνομα Επιχείρησης
80
ΑΑΓ1-04974
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η προηγούμενη διακοπή έγινε εκτός τριετίας. Η
πρόταση δεν προωθείται για αξιολόγηση.
81
ΑΑΓ1-05043
ΞΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
17.900,00
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο
της αξιολόγησης (απόφαση ρπακτικού 12/5-7-13)
82
ΑΑΓ1-05044
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.990,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης
επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
83
ΑΑΓ1-05180
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε
μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.
Βάσει του Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, η δυνητική
27.894,00 δικαιούχος δηλώνει υφιστάμενη, αλλά προκύπτει διακοπή της
επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας. Γίνεται αποδεκτή η
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης.
84
ΑΑΓ1-05271
ΣΚΡΙΜΠΑ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΛΕΝΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 14/11-07-2013, από τα
31.999,96 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της
προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
85
ΑΑΓ1-05322
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
32.000,00
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Σύμφωνα με το Πρακτικό 5/31.05.2013 η πρόταση δεν
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης καθώς δεν
τεκμηριώνεται η ιδιότητα της δικαιούχου. Η επενδύτρια έχει
27.848,20 δηλώσει απειλούμενη από την ανεργία (εργαζόμενες σε
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας) ενώ από τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει. Έχει
προσκομισθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
86
ΑΑΓ1-05329
Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/19.06.2013)
87
ΑΑΓ1-05405
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
18.742,33 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
88
ΑΑΓ1-05408
ΠΟΛΙΩΡΑ ΑΝΝΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα
32.000,00 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη
ιδιότητα της δικαιούχου.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ, η διακοπή της επιχείρησης
είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012).Η πρόταση δεν
32.000,00
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής
αξιολόγησης πρακτικού 10/3-7-13).
89
ΑΑΓ1-05422
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
32.000,00
προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της ανέργου κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
90
ΑΑΓ1-05510
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
91
ΑΑΓ1-05578
ΒΟΥΖΙΑΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 14/11-07-2013, από τα
31.999,96 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της
προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
92
ΑΑΓ1-05588
Nikaki Agnessa
32.000,00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
20.000,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Η δυνητική δικαιούχος δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά φυσικού φακέλου, όπως έντυπο και ΥΔ.
93
ΑΑΓ1-05621
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/19.06.2013
σελ 6 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1: 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
Α/Α
94
Κωδικός
Πρότασης
ΑΑΓ1-05773
Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
23.228,57
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε
προκύπτει η ιδιότητα της δυνητικής δικαιούχος, ως
απειλούμενης από την ανεργία.
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
20.000,00
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δε καλύπτεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου
ως άνεργη.
95
ΑΑΓ1-05896
ΒΡΑΧΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
96
ΑΑΓ1-05902
ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ
97
ΑΑΓ1-05911
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
98
ΑΑΓ1-05945
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/6.06.2013
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει σε
15.867,00
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει σε
30.750,00
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
32.000,00
99
ΑΑΓ1-06037
ΓΕΡΓΕΦΗ ΜΑΡΙΟΛΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
32.000,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
100
ΑΑΓ1-06093
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
32.000,00
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/4-7-13)
101
ΑΑΓ1-06139
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
28.610,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
102
ΑΑΓ1-06146
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ
32.000,00 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08.07.2013
103
ΑΑΓ1-06181
ΓΚΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, η πρόταση δεν
προχωράει στην αξιολόγηση (ελλιπή δικαιολογητικά).
104
ΑΑΓ1-06198
ΠΟΤΣΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του
Πρακτικού Νο 10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση
32.000,00 του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της
αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας τριετίας.
105
ΑΑΓ1-06267
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
32.000,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
106
ΑΑΓ1-06313
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
31.840,00
107
ΑΑΓ1-06333
ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
31.580,00 επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η
επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
σελ 7 από 7
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων, βαθμολογίας ή/και ΠΥ κάτω του ορίου)
A/A Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
Π/Υ
1
ΑΑΓ2-01580
Σ.ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
83,98
31.500,00
2
ΑΑΓ2-01723
ΤΣΑΒΔΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
3
ΑΑΓ2-02966
ΣΤΑΡΦΑ - ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.955,86
4
ΑΑΓ2-02630
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
5
ΑΑΓ2-00067
62,24
30.530,00
6
ΑΑΓ2-04304
62
29.490,00
7
ΑΑΓ2-02063
52,8
19.770,07
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
8
ΑΑΓ2-02119
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε
ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΧΕΛΕΣ ΜΙΡΑ ΣΑΛΑ
52
31.600,00
9
ΑΑΓ2-02168
ΒΑΣΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
31.000,00
10 ΑΑΓ2-00276
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
50,4
31.281,00
11 ΑΑΓ2-03632
ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΥΡΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50
32.000,00
12 ΑΑΓ2-01908
Χ.ΡΟΚΚΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
49,92
31.998,62
13 ΑΑΓ2-00081
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
49,6
30.333,33
14 ΑΑΓ2-00631
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
32.000,00
15 ΑΑΓ2-02871
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
49,6
31.950,00
16 ΑΑΓ2-03121
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
49,6
19.370,00
17 ΑΑΓ2-03879
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
49,6
31.250,00
18 ΑΑΓ2-03932
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
31.780,00
19 ΑΑΓ2-04382
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕTΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,6
30.200,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
20 ΑΑΓ2-01003
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΛΩΡΙΚΑ
ΚΡΗΤΗ
49,2
29.300,00
21 ΑΑΓ2-03693
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
49,2
32.000,00
22 ΑΑΓ2-03954
Κουτσιούμπα Παναγιώτα
ΚΡΗΤΗ
49,2
32.000,00
23 ΑΑΓ2-04141
XATZH NΕΡΜΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
49,2
31.570,00
24 ΑΑΓ2-04194
ΦΡΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
49,2
31.904,00
25 ΑΑΓ2-04354
ΠΑΤΡΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
49,2
31.400,00
26 ΑΑΓ2-04525
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΘΩΜ. ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
49,2
31.999,96
27 ΑΑΓ2-01437
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
48,8
31.950,00
28 ΑΑΓ2-02004
ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
48,8
31.550,00
29 ΑΑΓ2-02204
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ " ΕΛΕΝΗ "
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
48,8
31.700,00
30 ΑΑΓ2-02552
SEMIYANOVA OLGA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
48,8
32.000,00
31 ΑΑΓ2-02866
ZINUHOVA-ZIGIS ANYUTA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48,8
32.000,00
32 ΑΑΓ2-02988
ΡΑΙΣΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
48,8
31.890,00
33 ΑΑΓ2-02726
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
48,4
32.000,00
34 ΑΑΓ2-05041
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48,4
16.365,00
35 ΑΑΓ2-00478
ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
48
31.200,00
36 ΑΑΓ2-00910
Βηθανία Μαρκοπούλου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48
32.000,00
37 ΑΑΓ2-00057
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
47,6
31.997,69
38 ΑΑΓ2-00500
ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ ΛΟΥΣΙΝΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
47,6
31.440,00
39 ΑΑΓ2-02804
ΜΠΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
46,8
32.000,00
40 ΑΑΓ2-00187
ΝΤΑΛΙΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
46,4
14.640,00
41 ΑΑΓ2-02639
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
46,4
30.300,00
42 ΑΑΓ2-01821
ΤΟΓΙΑ ΜΑΥΡΙΚΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
45,6
32.000,00
43 ΑΑΓ2-03759
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
45,6
27.400,00
44 ΑΑΓ2-03844
ΤΡΥΠΑΤΖΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
45,6
31.970,00
45 ΑΑΓ2-03509
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
45,2
28.140,00
46 ΑΑΓ2-04802
ZLATAN SANDI
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
45,2
24.990,00
47 ΑΑΓ2-05297
ΧΑΛΠΟΥΤΗ ΧΡΥΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
44,8
12.200,00
48 ΑΑΓ2-03846
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
44
28.875,00
49 ΑΑΓ2-03452
ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
42
20.000,00
50 ΑΑΓ2-00870
ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
41,6
30.900,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 1 από 2
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων, βαθμολογίας ή/και ΠΥ κάτω του ορίου)
A/A Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
51 ΑΑΓ2-03502
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52 ΑΑΓ2-03525
54 ΑΑΓ2-00439
ΣΟΥΜΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
55 ΑΑΓ2-02160
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
56 ΑΑΓ2-00655
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ
57 ΑΑΓ2-02006
Συνολική
Βαθμολογία
Π/Υ
41,6
18.810,00
41,6
14.550,00
40,43
32.000,00
40,4
19.620,00
ΚΡΗΤΗ
39,6
14.842,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
39,2
14.360,00
POTATO HOT
ΚΡΗΤΗ
39,2
11.687,50
58 ΑΑΓ2-02569
ΠΑΛΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
39,2
19.926,66
59 ΑΑΓ2-00829
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
38,8
20.000,00
60 ΑΑΓ2-03503
ΚΟΡΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
38,4
16.300,00
61 ΑΑΓ2-03728
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
38,4
19.959,00
62 ΑΑΓ2-03456
ΣΚΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
38
30.500,00
63 ΑΑΓ2-03537
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
38
19.750,60
64 ΑΑΓ2-00233
ΜΠΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
37,2
16.514,00
65 ΑΑΓ2-00571
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
37,2
19.009,89
66 ΑΑΓ2-01099
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
37,2
12.305,00
67 ΑΑΓ2-03290
GRAFE MECHTILD
ΚΡΗΤΗ
37,2
18.170,00
68 ΑΑΓ2-00875
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
36,8
19.070,00
69 ΑΑΓ2-00977
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΙΣΑΜΠΕΛΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
36,8
19.965,05
70 ΑΑΓ2-04967
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
36,8
20.000,00
71 ΑΑΓ2-05116
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
36,4
15.020,00
72 ΑΑΓ2-01791
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
35,6
19.970,00
73 ΑΑΓ2-04203
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
35,2
17.892,78
74 ΑΑΓ2-04418
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
35,2
10.578,00
75 ΑΑΓ2-05230
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
34,8
19.570,00
76 ΑΑΓ2-00065
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
34
17.373,36
77 ΑΑΓ2-01875
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
32
19.556,02
53 ΑΑΓ2-02920
78 ΑΑΓ2-01298
ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
31,6
19.940,00
79 ΑΑΓ2-00587
ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
31,2
15.420,00
80 ΑΑΓ2-02497
31,2
13.918,50
31,2
19.817,89
82 ΑΑΓ2-01065
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φωτογραφία και Βιντεοσκόπηση Κοινωνικές
ΚΡΗΤΗ
Εκδηλώσεις
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
30,8
10.670,00
83 ΑΑΓ2-01314
ΤΡΙΒΙΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
30
20.000,00
84 ΑΑΓ2-00767
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΛΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
29,2
19.974,00
81 ΑΑΓ2-02784
85 ΑΑΓ2-01554
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
28
11.860,00
86 ΑΑΓ2-05170
ΓΡΕΒΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
27,6
19.840,00
87 ΑΑΓ2-01676
ΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
27,2
20.000,00
88 ΑΑΓ2-04334
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
27,2
19.070,00
89 ΑΑΓ2-00847
ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
26,4
20.000,00
90 ΑΑΓ2-02225
ΜΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
26,4
19.950,00
91 ΑΑΓ2-03229
ΒΟΛΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
25,2
14.000,00
92 ΑΑΓ2-03539
ΚΑΝΟΝΕΝ -ΖΟΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
22,8
17.640,00
93 ΑΑΓ2-05016
ΦΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
22,4
0,00
94 ΑΑΓ2-04926
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
19,6
19.782,83
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 2 από 2
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου)
α/α
Κωδικός Έργου
1ΑΑΓ2-01334
2ΑΑΓ2-01473
3ΑΑΓ2-01922
4ΑΑΓ2-02085
5ΑΑΓ2-02262
6ΑΑΓ2-02744
7ΑΑΓ2-02769
8ΑΑΓ2-02823
9ΑΑΓ2-02876
10ΑΑΓ2-03256
11ΑΑΓ2-03396
12ΑΑΓ2-03475
13ΑΑΓ2-03556
14ΑΑΓ2-03974
15ΑΑΓ2-04041
16ΑΑΓ2-04074
17ΑΑΓ2-04177
18ΑΑΓ2-04222
19ΑΑΓ2-04311
20ΑΑΓ2-04346
21ΑΑΓ2-04404
22ΑΑΓ2-04533
23ΑΑΓ2-04666
24ΑΑΓ2-04679
25ΑΑΓ2-04689
26ΑΑΓ2-04773
27ΑΑΓ2-04864
28ΑΑΓ2-04871
29ΑΑΓ2-05103
30ΑΑΓ2-05115
31ΑΑΓ2-05156
32ΑΑΓ2-05173
33ΑΑΓ2-05187
34ΑΑΓ2-05237
35ΑΑΓ2-05256
36ΑΑΓ2-05274
37ΑΑΓ2-05280
Επιχείρηση
Σημείο Υποβολής
ΜΠΟΛΟΒΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΠΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΧΑΔΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΕΔΕΠ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΕΔΕΠ
ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΕΡΑ ΖΛΑΤΙΝΟΥΔΗ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΝΥΧΙΩΔΕΣΜΟΣ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΕΣΜΟΣ
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΡΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΕΔΕΠ
GOXHAJ MARKELA
ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΕΔΕΠ
ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΕΔΕΠ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΙΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΕΔΕΠ
ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ
ΝΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΠΡΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΓΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
HODAJ ZJAH FET
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΟΛΓΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολικά Ποσά
31.680,00
19.780,00
32.070,00
32.000,00
30.000,00
31.710,00
31.588,00
15.300,00
32.000,00
31.870,00
32.000,00
31.800,00
27.080,00
31.960,00
31.980,00
32.000,00
32.000,00
31.960,00
31.400,00
31.710,00
30.300,00
31.000,00
32.540,00
31.999,88
32.000,00
31.995,00
22.800,00
31.980,00
31.987,00
31.999,88
27.975,86
32.000,00
32.000,00
20.000,00
24.600,00
16.560,00
31.090,00
Επιλέξιμα Ποσά
31.680,00
19.780,00
32.000,00
32.000,00
30.000,00
31.710,00
31.588,00
14.550,00
32.000,00
31.870,00
32.000,00
31.800,00
21.600,00
31.960,00
31.980,00
32.000,00
32.000,00
31.960,00
31.400,00
31.575,00
30.300,00
30.750,00
32.000,00
31.999,88
32.000,00
31.995,00
22.800,00
31.980,00
31.987,00
31.999,88
27.975,86
32.000,00
32.000,00
20.000,00
24.600,00
16.560,00
31.090,00
σελ 1 από 1
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13-5-2013 η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη και δεν
32.000,00 προχωράει σε αξιολόγηση. Η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης είναι
εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012)
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η
31.862,62
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08.07.2013
1
ΑΑΓ2-00055
ΑΝΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2
ΑΑΓ2-00091
SPASOVA
ΑΑΓ2-00134
ΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΥΤΝΙΚΩΝ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
20.000,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά δε τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου ως
άνεργη.
3
4
ΑΑΓ2-00221
ΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
10 την 03/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
32.000,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
5
ΑΑΓ2-00229
ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ , η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός
32.000,00 τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικό 7/7-6-2013)
6
ΑΑΓ2-00240
KAΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ , η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός
32.000,00 τριετίας (2010,2011,2012).Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικό 7/7-6-2013)
7
ΑΑΓ2-00283
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
31.999,88 από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η προηγούμενη διακοπή
έγινε εκτός τριετίας. Η πρόταση δεν προωθείται για αξιολόγηση.
8
ΑΑΓ2-00305
ΖΙΩΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
9
ΑΑΓ2-00323
ΧΑΛΟΥΛΗ ΒΑΙΑ
31.988,90
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
10
ΑΑΓ2-00349
ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 η δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει
έναρξη της επιχείρησής του την 31/12/1987. Ζητήθηκε η διακοπή της
32.000,00 επιχείρησης αλλά δεν προσκομίσθηκε. Απο τα υποβαλόμενα δικαιολογητικά
δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου. Η πρόταση δεν
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
11
ΑΑΓ2-00357
ΑΘΗΝΑ ΑΓΑΘΟΥ
31.960,00
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
της δικαιούχου ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικού 11/4-7-2013)
12
ΑΑΓ2-00391
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
13
ΑΑΓ2-00409
ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Δηλώνει απολυμένη την τελευταία τριετία αλλά δεν προσκομίζει απόλυση ούτε
31.988,00 και δελτίο ανεργίας γιατί έχει δηλώσει υφιστάμενη επιχείρηση
ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 6/06.06.13
14
ΑΑΓ2-00412
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013 η πρόταση δεν προχωράει στο
32.000,00 στάδιο της αξιολόγησης καθώς η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης
είναι εκτός της τριετίας 2010, 2011, 2012.
15
ΑΑΓ2-00432
Virabase
31.999,20
16
ΑΑΓ2-00433
ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
31.981,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
πρακτικού 12/5-7-13)
17
ΑΑΓ2-00441
ΜΩΡΑΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου. ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικού 11/4-7-2013)
Η πρόταση δεν προχωράε στο στάδιο της αξιολόγησης.
18
ΑΑΓ2-00480
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32.000,00
19
ΑΑΓ2-00544
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ, η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας
27.319,82 (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης (
απόφαση πρακτικού 7/7-6-2013)
ΣΑΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
32.000,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της δικαιούχου ως
άνεργη.
20
ΑΑΓ2-00557
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
σελ 1 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
21
ΑΑΓ2-00579
ΚΟΘΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
30.800,00
22
ΑΑΓ2-00608
ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13-5-2013 η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη και δεν
32.000,00 προχωράει σε αξιολόγηση. Η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης είναι
εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012)
23
ΑΑΓ2-00609
ΚΑΡΙΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος διέκοψε την προηγούμενη
32.000,00 επιχείρησή του την 03/08/2007. Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση
καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012)
24
ΑΑΓ2-00640
ΒΑΝΑ ΚΑΜΕΛΙΑ
32.000,00
25
ΑΑΓ2-00651
ΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
26
ΑΑΓ2-00659
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
27
ΑΑΓ2-00696
ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
28
ΑΑΓ2-00839
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
29
ΑΑΓ2-00907
ΤΕΧΝΗ
15.990,00 Αποδεκτό το αίτημα παραίτησης του υποψήφιου επενδυτή
30
ΑΑΓ2-00932
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
31.992,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
31
ΑΑΓ2-00966
ΦΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
32
ΑΑΓ2-00988
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13/5/2013 η πρόταση δεν κρίνεται αποδεκτή και
32.000,00 δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης. Η διακοπή της επιχείρησης είναι
εκτος τριετίας (2010, 2011, 2012).
33
ΑΑΓ2-01015
ΠΙΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013 η πρόταση δεν προχωράει στο
32.000,00 στάδιο της αξιολόγησης καθώς η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης
είναι εκτός της τριετίας 2010, 2011, 2012.
34
ΑΑΓ2-01029
ΜΗΤΡΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ
35
ΑΑΓ2-01031
ΧΡΟΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
36
ΑΑΓ2-01035
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
31.992,60
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
37
ΑΑΓ2-01044
ΝΑΒΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
31.980,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
38
ΑΑΓ2-01054
ΦΕΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
39
ΑΑΓ2-01060
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
40
ΑΑΓ2-01172
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
41
ΑΑΓ2-01234
ΚΑΚΕΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
32.000,00
42
ΑΑΓ2-01277
ΑΝΝΑ ΜΕΡΤΗ
Με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ( βεβαίωση ΔΟΥ) η διακοπή της
32.000,00 επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012) ( πρακτικό 11/4-7-13)
Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
43
ΑΑΓ2-01293
Σ. ΧΑΡΕΑ - Ε. ΨΑΡΡΕΑ Ο.Ε.
44
ΑΑΓ2-01319
ΓΚΑΤΖΑΝΗ ΣΟΝΙΑ
45
ΑΑΓ2-01355
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
46
ΑΑΓ2-01382
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
29.940,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ( βεβαίωση ΔΟΥ) η διακοπή της
επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικού
11/4-7-2013
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13/5/2013 η πρόταση δεν κρίνεται αποδεκτή και
32.000,00 δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης. 2012). Δεν τεκμηριώνεται η
επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
Σύμφωνα με το πρακτικό 14/11-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
19.770,00
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013 η πρόταση δεν προχωράει στο
32.000,00 στάδιο της αξιολόγησης καθώς η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης
είναι εκτός της τριετίας 2010, 2011, 2012.
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η
32.000,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 14/11.07.2013
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013 η πρόταση δεν προχωράει στο
32.000,00 στάδιο της αξιολόγησης καθώς η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης
είναι εκτός της τριετίας 2010, 2011, 2012.
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00
δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, γίνεται δεκτή η παραίτηση της
32.000,00
διακιούχου.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
31.880,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
επιτροπής αξιολόγησης πρακτικού 11/4-7-13)
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η ιδιότητα της
18.052,78
δικαιούχου ως αυτοαπασχολούμενη.
σελ 2 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
47
ΑΑΓ2-01433
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΘΑ
32.000,00
48
ΑΑΓ2-01455
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΚΜΙΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.950,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
49
ΑΑΓ2-01471
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
32.000,00 από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η προηγούμενη διακοπή
έγινε εκτός τριετίας. Η πρόταση δεν προωθείται για αξιολόγηση.
50
ΑΑΓ2-01488
ΣΠΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
32.000,00
51
ΑΑΓ2-01533
ΑΝΤΩΝΙΑ ΤZΟΥΡΑΛΗ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ, η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας
32.000,00 (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράσει στο στάδιο της αξιολόγησης (
πρακτικό 7/7-6-2013)
52
ΑΑΓ2-01551
ΦΕΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) η διακοπή της
32.000,00 επχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012), η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13).
53
ΑΑΓ2-01556
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΛΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ( βεβαίωση ΔΟΥ) , η διακοπή της
31.997,64 επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012), η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
54
ΑΑΓ2-01644
EGLANTINA RAMAJ
55
ΑΑΓ2-01739
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ , η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός
32.000,00 τριετίας (2010,2011,2012).Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης (απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικό 7/7-6-2013)
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, γίνεται δεκτή η παραίτηση της
32.000,00
δικαιούχου.
56
ΑΑΓ2-01784
Μπίνη Αλεξία
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
32.000,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της ανέργου κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
57
ΑΑΓ2-01808
ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
32.000,00
58
ΑΑΓ2-01836
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ Α.ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ Α. Ο.Ε.
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
32.000,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της
αυτοαπασχολούμενης.
59
ΑΑΓ2-01879
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ι. Ο.Ε.
32.000,00
60
ΑΑΓ2-01881
ΚΑΙΣΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
61
ΑΑΓ2-01916
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΥΔΗ
Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ, η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας
31.854,80 (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης (
απόφαση επιτροπής αξιολόγησης πρακτικό 7/7-6-2013)
62
ΑΑΓ2-01928
ΒΕΔΟΥΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
63
ΑΑΓ2-01952
ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
24.952,78 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
64
ΑΑΓ2-01973
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
30.701,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
65
ΑΑΓ2-02010
Κουτσουβέλα Δήμητρα
22.127,00
Με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικκά (εκκαθαριστικό σημείωμα) δεν
τεκμηριώνεται η ιδιότητα της δικαιούχου ως άνεργη.
66
ΑΑΓ2-02017
ΓΟΡΔΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
67
ΑΑΓ2-02026
KANT KAREN MARCELLA JOSE
31.942,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος έχει διακόψε την
προηγούμενη επιχείρησή του την 26/11/2009. Η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
68
ΑΑΓ2-02031
ΤΣΑΝΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
σελ 3 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
69
ΑΑΓ2-02055
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος έχει διακόψε την
προηγούμενη επιχείρησή του την 30/11/2007. Η πρόταση δεν προχωράει σε
31.991,20
αξιολόγηση καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
70
ΑΑΓ2-02069
ΧΑΙΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.980,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
71
ΑΑΓ2-02076
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΩΣΙΣ"
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.885,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
72
ΑΑΓ2-02078
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
73
ΑΑΓ2-02089
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ
74
ΑΑΓ2-02101
ΠΡΑΣΙΝΟ
75
ΑΑΓ2-02134
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
76
ΑΑΓ2-02167
ΣΚΟΥΦΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
77
ΑΑΓ2-02246
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
78
ΑΑΓ2-02256
ΜΠΟΜΠΟ ΑΡΕΤΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
10.750,00 της δικαιούχου , η πρόταση δεν προχωράσει στο στάδιο της αξιολόγησης (
απόφαση πρακτικού 11/4-7-13)
79
ΑΑΓ2-02299
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/13-5-2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
32.000,00 από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η προηγούμενη διακοπή
έγινε εκτός τριετίας. Η πρόταση δεν προωθείται για αξιολόγηση.
80
ΑΑΓ2-02308
ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ - ΕΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙΝ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
19.886,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
81
ΑΑΓ2-02339
ΤΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
32.000,00
82
ΑΑΓ2-02340
ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
83
ΑΑΓ2-02363
DEKA
84
ΑΑΓ2-02394
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΖΩΗ
85
ΑΑΓ2-02404
KARASMANAKIS LILYANA
ANTONOV
32.000,00
Με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό σημείωμα) δεν
τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου ως αυτοαπασχολούμενη.
86
ΑΑΓ2-02407
MIGLENA LAZARSKA
31.700,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος έχει διακόψει την
προηγούμενη επιχείρησή του την 31/12/2007. Η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
87
ΑΑΓ2-02436
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης
(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 η δικαιούχος έχει διέκοψε την
προηγούμενη επιχείρησή του την 30/8/2000. Η πρόταση δεν προχωράει σε
32.000,00
αξιολόγηση καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου.Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση. (απόφαση
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Αποδεκτή η παραίτηση της υποψήφιας ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/419.999,00
7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, γίνεται δεκτή η παραίτηση της
31.940,00
δικαιούχου.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου , η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης. (
απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.960,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
Ελλιπή δικαιολογητικά, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
20.600,00
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Η έναρξη της επιχείρησης έγινε πριν την 01/09/2012. Η πρόταση δεν
31.960,00 προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής αξιολόγσης
πρακτικό 7/7-6-2013)
88
ΑΑΓ2-02449
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΟΥ
89
ΑΑΓ2-02475
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
90
ΑΑΓ2-02486
SAMARAS MIHAELA
91
ΑΑΓ2-02493
ΣΕΡΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
31.722,78
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
92
ΑΑΓ2-02495
ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ
25.850,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
93
ΑΑΓ2-02512
ΜΠΑΜΠΕΝΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης
(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012), η πρόταση
32.000,00 δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού
11/4-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
σελ 4 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
94
ΑΑΓ2-02541
ΧΑΣΑΝ ΣΕΡΜΙΝ
Η επενδύτρια δήλωσε μακροχρόνια άνεργη, ωστόσο και κατά δική της δήλωση
δεν ήταν γραμμένη στο μητρώο ανέργων κατά την ημερομηνία ίδρυσης της
32.000,00
επιχείρησης, δε διέθετε κάρτα ανεργίας και φυσικά ποτέ δεν προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά
95
ΑΑΓ2-02573
ΜΠΟΓΗ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-5-2013 η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη και δεν
32.000,00 προχωράει στο στάδιοο της αξιολόγησης. Η διακοπή της επιχείρησης είναι
εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012).
96
ΑΑΓ2-02587
Δήμου Ελένη
32.000,00
1.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά τεκμηριώνεται το κριτήριο της
ανεργίας.
2. Η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας. Η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
97
ΑΑΓ2-02599
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
31.796,00
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
13 την 08/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά δε καλύπτεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δυνητικής δικαιούχου.
98
ΑΑΓ2-02602
ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
99
ΑΑΓ2-02611
ΜΠΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
23.360,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δε καλύπτεται η ιδιότητα της ανέργου κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
100
ΑΑΓ2-02649
ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
101
ΑΑΓ2-02661
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
28.185,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
102
ΑΑΓ2-02664
ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΙΑ
32.000,00
Η επενδύτρια δηλώνει κατάρτιση σε συνάφεια. Από τα δικαιολογητικά που
προσκομίστηκαν δεν προκύπτει κατάρτιση. Η επενδύτρια δηλώνει κατάρτιση
σε μη συνάφεια. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν προκύπτει
κατάρτιση σε μη συνάφεια.
103
ΑΑΓ2-02716
ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
104
ΑΑΓ2-02721
ΝΤΕΜΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.144,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
105
ΑΑΓ2-02743
ΗΛΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
31.999,96 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δε τεκμηριώνεται η ιδιότητα της δικαιούχου ως
άνεργης.
106
ΑΑΓ2-02852
ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΕΛΕΝΗ
31.990,80
Αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
δεν τεκμηριώνεται η ιδιότητα της δικαιούχου ως άνεργη.
107
ΑΑΓ2-02868
MARINOVA ATANASKA
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013 γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Από τα
32.000,00
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή εργασίών της επιχείρησης
προ της τελευταίας τριετίας.
108
ΑΑΓ2-02879
ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η
32.000,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
8/19.06.2013
109
ΑΑΓ2-02916
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
110
ΑΑΓ2-02947
ΠΑΛΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
111
ΑΑΓ2-02982
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
20.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
112
ΑΑΓ2-02985
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την 26/6/2013, κάνει αποδεκτή της εισήγηση του
ΕΦΕΠΑΕ. Η δυνητική δικαιούχος δηλώνει υπό σύσταση, αλλά έχει
32.000,00 προσκομίσει έναρξη και διακοπή προ της τελευταίας τριετίας. Επιπλέον
δηλώνει ως κριτήριο γυναίκες με μέλος Αμεα, αλλά από τη γνωμάτευση του
υγειονομικού ελέγχου, η αναπηρία δεν ξεπερνά το 50%.
113
ΑΑΓ2-02986
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 5 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
114
ΑΑΓ2-02995
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
31.310,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
115
ΑΑΓ2-03002
ΜΠΡΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
116
ΑΑΓ2-03008
ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
117
ΑΑΓ2-03012
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
118
ΑΑΓ2-03018
ΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
32.000,00
119
ΑΑΓ2-03072
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
120
ΑΑΓ2-03120
ΧΑΡΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2/24-04-2013 πρακτικό της Επιτροπής
32.000,00 Αξιολόγησης, με βάση τα δηλωθέντα και υποβληθέντα στοιχεία, η επιχείρηση
είναι μη επιλέξιμη (Επανέναρξη με προηγούμενη διακοπή εκτός τριετίας).
121
ΑΑΓ2-03157
ΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
32.000,00
122
ΑΑΓ2-03194
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
123
ΑΑΓ2-03202
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
124
ΑΑΓ2-03322
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
125
ΑΑΓ2-03335
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, η Υ/Δ δεν είναι σύμφωνη με τα
οριζόμενα στον οδηγό του προγράμματος.
126
ΑΑΓ2-03349
ΑΝΝΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
127
ΑΑΓ2-03356
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013 η πρόταση δεν προχωράει στο
32.000,00 στάδιο της αξιολόγησης καθώς η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης
είναι εκτός της τριετίας 2010, 2011, 2012.
128
ΑΑΓ2-03377
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
31.999,96 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
129
ΑΑΓ2-03382
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
25.960,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης
(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13).
130
ΑΑΓ2-03404
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13/5/2013 η πρόταση δεν κρίνεται αποδεκτή και
32.000,00 δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης. Η διακοπή της επιχείρησης είναι
εκτος τριετίας (2010, 2011, 2012).
131
ΑΑΓ2-03415
ΛΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32.000,00
ΠΑΠΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
31.698,89 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ & ΟΕΑΑ) προκύπτει
διακοπή της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012), η πρόταση δεν
31.980,00
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/47-13)
132
133
ΑΑΓ2-03442
ΑΑΓ2-03482
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00
δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
134
ΑΑΓ2-03500
ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΑΤΙΝΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
135
ΑΑΓ2-03508
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 6 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
136
ΑΑΓ2-03512
ΠΛΩΤΑ ΣΟΦΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
32.000,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012), η πρόταση δεν προχωράσει
στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
137
ΑΑΓ2-03534
VASILEVA DANIELA
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ
30.420,00 ΕΠΑΡΚΩΣ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
13/08.07.2013
138
ΑΑΓ2-03541
ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ ΟΛΓΑ
31.950,06
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
139
ΑΑΓ2-03551
ΓΕΩΡΓΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ, ΟΑΕΕ), προκύπτει διακοπή της επιχείρησης
προ της τελευταίας τριετίας.
140
ΑΑΓ2-03580
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΙΚΑΙΑ
32.000,00
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ
Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/08.07.2013
141
ΑΑΓ2-03594
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΟΑΕΕ) δεν πληρούνται οι
τυπικές προϋποθέσεις ως προς τη σύσταση της επιχείρησης μετά την 01/9/12,
καθώς επίσης δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου ως
31.900,00
αυτοαπασχολούμενη, κάτω από όριο της φτώχειας (με βάση το εκκαθαρισιτκό
σημείωμα). Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( πρακτικό
11/4-7-13)
142
ΑΑΓ2-03617
ΜΥΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
32.000,00
Ελλιπή δικαιολογητικά , η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
επιτροπής πρακτικό 12-5-7-13)
143
ΑΑΓ2-03621
ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
32.000,00
Σύμφωνα με το πρακτικό 9/26-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας.
144
ΑΑΓ2-03652
ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
21.975,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
145
ΑΑΓ2-03672
ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
31.980,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας . Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης (απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
32.000,00
στο στάδιο της αξιολόγησης.
(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
146
ΑΑΓ2-03680
147
ΑΑΓ2-03697
ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΟΑΕΕ & Υ/Δ) συνάγεται ότι η
διακοπή επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν
32.000,00
προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/47-13)
148
ΑΑΓ2-03750
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΤΟΥΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
32.000,00
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
149
ΑΑΓ2-03770
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό σημείωμα) δεν
τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου ως αυτοαπασχολούμενη,
κάτω από το όριο της φτώχειας.Η πρόταση δεν προχωράει προς αξιολόγηση (
απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
150
ΑΑΓ2-03798
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
13 την 08/07/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση
21.330,00 δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
151
ΑΑΓ2-03830
ΜΙΑΣΕ ΧΟΥΣΕΙΝ
32.000,00
152
ΑΑΓ2-03840
ΓΟΥΝΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
153
ΑΑΓ2-03843
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
154
ΑΑΓ2-03923
DAKO RITA
155
ΑΑΓ2-03983
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση. Με βάση τη βεβαίωση της ΔΟΥ η
επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
26.300,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 6/06-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
22.580,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-05-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00
δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα.
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
σελ 7 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
156
ΑΑΓ2-03991
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
32.000,00
ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
157
ΑΑΓ2-04077
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
32.000,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012).Η πρόταση δεν προχωράει
σε αξιολόγηση. (απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
158
ΑΑΓ2-04179
ΜΑΡΘΑ ΝΑΤΑΣΑ ΖΟΥΠΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
31.347,78 της δικαιούχου ως άνεργη.Η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης ( απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13).
159
ΑΑΓ2-04190
ΚΟΥΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Σύμφωνα με το Πρακτικό 3/13/5/2013 η πρόταση δεν κρίνεται αποδεκτή και
32.000,00 δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης. Η διακοπή της επιχείρησης είναι
εκτος τριετίας (2010, 2011, 2012).
160
ΑΑΓ2-04193
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
32.000,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
σε αξιολόγηση. (απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
161
ΑΑΓ2-04196
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
24.240,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης. (απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
162
ΑΑΓ2-04197
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΠΑΡΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
31.722,68 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
σε αξιολόγηση.(απόφαση επιτροπής πρακτικό 11/4-7-13)
163
ΑΑΓ2-04223
ΔΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
32.000,00 την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με την
οποία δε τεκμηριώνεται η ιδιότητα της ανεργίας για τη δυνητική δικαιούχο.
164
ΑΑΓ2-04272
ΑΝΔΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
27.620,00 της δικαιούχου ως άνεργη.Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση
(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
165
ΑΑΓ2-04297
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
31.400,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
στο στάδιο της αξιολόγησης (απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
166
ΑΑΓ2-04300
ΜΑΡΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19.922,22
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, δε γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
30.315,80 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά δε τεκμαίρεται η ιδιότητα της ανεργ'ιας της δυνητικής
δικαιούχου.
167
ΑΑΓ2-04314
ΤΣΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
168
ΑΑΓ2-04328
ΦΑΝΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
169
ΑΑΓ2-04332
MUDHAMACI DHORA
Σύμφωνα με το πρακτικο 12/05-07-2013 ο φάκελος δεν είναι πλήρης και
επομένως η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με το πρακτικό 6/06-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
170
ΑΑΓ2-04377
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δεν μπορεί να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την
26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η δυνητική
31.950,00
δικαιούχος δε προχωρά προς αξιολόγση. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι διαθέτει έναρξη και διακοπή εργασιών, προ της
τελευταίας τριετίας.
171
ΑΑΓ2-04437
ΕΛΛΗ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ
32.000,00
172
ΑΑΓ2-04473
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ΔΟΥ) προκύπτει διακοπή
32.000,00 της επιχείρησης εκτός τριετίας (2010,2011,2012). Η πρόταση δεν προχωράει
σε αξιολόγηση.(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
173
ΑΑΓ2-04542
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, η Υ/Δ από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά προκύπτει η έναρξη της επιχείρησης πριν την 01/09/2012.
174
ΑΑΓ2-04545
ΔΟΞΑΡΑ ΟΛΓΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο
12 την 05/07/2013, δε γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η
32.000,00 πρόταση δε προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Η δυνητική δικαιούχος δε
προσκόμισε ορθά συμπληρωμένη την ΥΔ, με βάση τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ΙΙΙ, του Οδηγού του Προγράμματος.
175
ΑΑΓ2-04582
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 10/03-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
32.000,00 δικαιολογητικά προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε
εκτός τριετίας.
176
ΑΑΓ2-04592
ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 3/13-5-2013 η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη και δεν
31.800,00 προχωράει στο στάδιοο της αξιολόγησης. Η διακοπή της επιχείρησης είναι
εκτός τριετίας (2010, 2011, 2012).
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 8 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
177
ΑΑΓ2-04621
ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
178
ΑΑΓ2-04635
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ '' ΞΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ''
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ
15.548,60
ΕΠΑΡΚΩΣ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη ιδιότητα της
32.000,00 δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής
πρακτικό 12/5-7-13)
179
ΑΑΓ2-04655
ΚΑΠΝΟΥΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
31.860,00
180
ΑΑΓ2-04667
ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
181
ΑΑΓ2-04668
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
182
ΑΑΓ2-04719
ΞΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
183
ΑΑΓ2-04725
MΠΡΟΥΠΗ
184
ΑΑΓ2-04726
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ Κ. ΜΟΥΣΙΟΥ
185
ΑΑΓ2-04731
ΛΟΥΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
Σύμφωνα με το πρακτικό 5/31.05.2013 ο δικαιούχος έχει διέκοψε την
προηγούμενη επιχείρησή του την 01/01/2009. Η πρόταση δεν προχωράει σε
αξιολόγηση καθώς η διακοπή της επιχείρησης είναι εκτός τριετίας (2010, 2011,
2012)
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε μπορεί να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την
26/6/2013, η δυνητική δικαιούχος δηλώνει υπό σύσταση, αλλά έχει
31.702,78 προσκομίσει έναρξη και διακοπή προ της τελευταίας τριετίας. Γίνεται αποδεκτή
η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η επιλέξιμη ιδιότητα της
32.000,00 δικαιούχου. Η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση επιτροπής
πρακτικού 11/4-7-13)
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε μπορεί να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την
26/6/2013, η δυνητική δικαιούχος δηλώνει υπό σύσταση, αλλά έχει
32.000,00 προσκομίσει έναρξη και διακοπή προ της τελευταίας τριετίας. Γίνεται αποδεκτή
η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση ( απόφαση
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 13/08-07-2013, από τα υποβαλλόμενα
19.340,00
δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα της δικαιούχου.
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η
32.000,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
8/19.06.13
186
ΑΑΓ2-04744
ΚΑΣΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δεν μπορεί να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την
20.000,00 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ώστε η πρόταση να μη
προχωρήσει σε αξιολόγηση. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά,
προκύπτει ότι το εισόδημα βρίσκεται άνω του ορίου της φτώχειας.
187
ΑΑΓ2-04761
Δασκαλάκη Αναστασία
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
32.000,00 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/19.06.2013
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση και δε μπορεί να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Βάσει του Πρακτικού Νο 9 την
26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ώστε να μη
30.410,00
προχωρήσει η δυνητική δικαιούχοςσε επόμενο στάδιο. Από τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι έχει κάνει διακοπή προ της
τελευταίας τριετίας.
188
ΑΑΓ2-04794
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
189
ΑΑΓ2-04834
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
190
ΑΑΓ2-04930
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
191
ΑΑΓ2-04985
ΣΕΛΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
192
ΑΑΓ2-05029
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου ως άνεργη, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της
αξιολόγησης.(απόφαση επιτροπής πρακτικού 11/4-7-13)
Σύμφωνα με το πρακτικό 12/05-07-2013, η πρόταση δεν προχωράει στην
32.000,00
αξιολόγηση (ελλιπή δικαιολογητικά).
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
32.000,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης
(απόφαση επιτροπής πρακτικό 12/5-7-13)
ΜΠΙΘΑ ΓΕΩΡ ΕΛΕΝΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
31.652,78 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
193
ΑΑΓ2-05080
ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, δε γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά δε προκύπτει η ιδιότητα της ανεργίας τη στιγμή της υποβολής
της πρότασης.
194
ΑΑΓ2-05108
ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31.955,86
195
ΑΑΓ2-05117
ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται η επιλέξιμη ιδιότητα
31.780,00 της δικαιούχου, η πρόταση δεν προχωράει σε αξιολόγηση (απόφαση
επιτροπής πρακτικού 12/5-7-13)
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, να μη προχωρήσει η
δυνητική δικαιούχος, η οποία δηλώνει υπό σύσταση, αλλά έχει προσκομίσει
έναρξη και διακοπή προ της τελευταίας τριετίας.
σελ 9 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 - 8 Περιφερειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω ελλειψης δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων)
A/A
Κωδικός Πρότασης Όνομα Επιχείρησης
ΠΥ / ΔΔ
Παρατηρήσεις Σημείου Ελέγχου
196
ΑΑΓ2-05131
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΝΑΡΜΠΑΛΗ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν ανήει στη κατηγορία ''απειλούμενη από την
ανεργία''.
197
ΑΑΓ2-05161
ΚΟΡΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Σύμφωνα με το πρακτικό 6/06-06-2013, από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
32.000,00 προκύπτει ότι η διακοπή της προηγούμενης επιχείρησης έγινε εκτός τριετίας
(2010, 2011, 2012).
198
ΑΑΓ2-05179
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
27.005,00 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/19.06.2013
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Η πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Βάσει του Πρακτικού Νο 9
την 26/6/2013, γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και η πρόταση δε
32.000,00 προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. Από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει διακοπή της επιχείρησης προ της τελευταίας
τριετίας.
199
ΑΑΓ2-05205
Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 10 από 10
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
80,8
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1
ΑΑΓ1-00141
ΧΑΛΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2
ΑΑΓ1-00342
ΡΟΥΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
3
ΑΑΓ1-00348
ΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
4
ΑΑΓ1-00520
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
5
ΑΑΓ1-00573
ΚΛΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
31.960,00
6
ΑΑΓ1-00623
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΙΤΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
7
ΑΑΓ1-00696
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
32.000,00
8
ΑΑΓ1-00883
ΡΕΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
32.000,00
9
ΑΑΓ1-00994
ΠΑΛΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
32.000,00
10
ΑΑΓ1-01015
ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
11
ΑΑΓ1-01071
ΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.900,00
12
ΑΑΓ1-01373
ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΖΓΕΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
13
ΑΑΓ1-01434
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
14
ΑΑΓ1-01508
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
26.342,65
15
ΑΑΓ1-01528
ΖΥΓΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
28.458,00
16
ΑΑΓ1-01541
ΖΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
30.830,00
17
ΑΑΓ1-01545
ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
32.000,00
18
ΑΑΓ1-01615
ΠΑΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
31.999,96
19
ΑΑΓ1-01735
ΔΕΝΕΚΕ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
30.888,89
20
ΑΑΓ1-02079
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
21
ΑΑΓ1-02188
SANDRA NIKOLIC
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.998,50
22
ΑΑΓ1-02335
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
30.110,00
23
ΑΑΓ1-02413
ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
24
ΑΑΓ1-02462
ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
25
ΑΑΓ1-02483
ΚΑΠΟΥΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
27.110,00
26
ΑΑΓ1-02485
ΧΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
32.000,00
27
ΑΑΓ1-02516
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
31.960,00
28
ΑΑΓ1-02627
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
29
ΑΑΓ1-02671
ΔΕΜΕΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
30
ΑΑΓ1-02698
ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
31
ΑΑΓ1-02759
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
32
ΑΑΓ1-02875
ΤΗΓΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
33
ΑΑΓ1-03122
ΚΑΤΣΙΟΥΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
32.000,00
34
ΑΑΓ1-03224
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
32.000,00
35
ΑΑΓ1-03356
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,8
32.000,00
36
ΑΑΓ1-03375
ΝΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
37
ΑΑΓ1-03376
ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
29.970,00
38
ΑΑΓ1-03458
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΑΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
32.000,00
39
ΑΑΓ1-03636
-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
31.917,54
40
ΑΑΓ1-03658
ΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
30.875,00
41
ΑΑΓ1-03844
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
32.000,00
42
ΑΑΓ1-03942
ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
30.960,00
43
ΑΑΓ1-03982
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
44
ΑΑΓ1-04257
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
29.777,78
45
ΑΑΓ1-04283
ΜΑΓΚΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
31.996,00
46
ΑΑΓ1-04484
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
27.152,78
47
ΑΑΓ1-04585
ΔΟΓΓΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ
80,8
32.000,00
48
ΑΑΓ1-04588
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
49
ΑΑΓ1-04638
ΓΙΑΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
32.000,00
50
ΑΑΓ1-04713
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
32.000,00
51
ΑΑΓ1-04828
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
32.000,00
52
ΑΑΓ1-04851
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
31.300,00
53
ΑΑΓ1-04980
ΚΑΝΕΛΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
54
ΑΑΓ1-05017
ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
31.350,00
55
ΑΑΓ1-05160
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
31.990,78
56
ΑΑΓ1-05243
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,8
32.000,00
57
ΑΑΓ1-05509
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
31.000,00
58
ΑΑΓ1-05569
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
26.577,00
59
ΑΑΓ1-05705
ΓΟΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,8
32.000,00
29.365,70
60
ΑΑΓ1-05744
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΛΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
61
ΑΑΓ1-05798
ΣΥΚΑΛΛΙΔΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,8
32.000,00
62
ΑΑΓ1-05881
ΑΓΓΕΛΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,8
29.488,88
63
ΑΑΓ1-06152
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,8
32.000,00
64
ΑΑΓ1-06172
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΜΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
80,8
31.468,24
65
ΑΑΓ1-06176
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,8
31.470,00
66
ΑΑΓ1-05828
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,77
32.000,00
67
ΑΑΓ1-00124
ΤΟΠ ΣΕΒΝΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
31.640,00
68
ΑΑΓ1-00166
ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
30.355,56
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 1 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
80,4
32.000,00
69
ΑΑΓ1-00167
ΦΕΣΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70
ΑΑΓ1-00178
ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
71
ΑΑΓ1-00241
ΠΑΣΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
72
ΑΑΓ1-00364
ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
73
ΑΑΓ1-00404
ΤΕΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
74
ΑΑΓ1-00745
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
75
ΑΑΓ1-00896
ΒΩΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
32.000,00
76
ΑΑΓ1-00923
ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
77
ΑΑΓ1-01175
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΡΕΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
78
ΑΑΓ1-01210
ΑΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
32.000,00
79
ΑΑΓ1-01293
ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
32.000,00
80
ΑΑΓ1-01380
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
81
ΑΑΓ1-01421
ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
82
ΑΑΓ1-01423
ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
31.980,00
83
ΑΑΓ1-01709
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
31.000,00
84
ΑΑΓ1-01822
ΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
85
ΑΑΓ1-01868
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
32.000,00
86
ΑΑΓ1-02191
ΓΑΖΕΤΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
80,4
31.500,00
87
ΑΑΓ1-02215
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
88
ΑΑΓ1-02302
ΒΕΡΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
31.640,00
32.000,00
89
ΑΑΓ1-02308
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙΣΑΡΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
90
ΑΑΓ1-02574
ΙΑΤΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
91
ΑΑΓ1-02736
ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
92
ΑΑΓ1-02760
ΖΩΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,4
30.858,08
93
ΑΑΓ1-02852
ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
31.996,54
94
ΑΑΓ1-02916
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
95
ΑΑΓ1-02928
ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,4
30.500,00
96
ΑΑΓ1-02980
ΤΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80,4
31.950,00
97
ΑΑΓ1-03004
ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
98
ΑΑΓ1-03099
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΟΥΖΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
26.150,00
99
ΑΑΓ1-03126
ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
100
ΑΑΓ1-03426
ΕΡΓΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
101
ΑΑΓ1-03463
ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
102
ΑΑΓ1-03481
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
103
ΑΑΓ1-03599
ΚΟ.Κ.ΑΝΤΙ.
ΚΡΗΤΗ
80,4
10.700,00
104
ΑΑΓ1-03649
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
105
ΑΑΓ1-03739
ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
106
ΑΑΓ1-03826
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
107
ΑΑΓ1-03834
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
30.050,00
108
ΑΑΓ1-03990
ΜΠΕΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
109
ΑΑΓ1-04277
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80,4
31.900,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
32.000,00
110
ΑΑΓ1-04300
111
ΑΑΓ1-04322
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ SZEWCZYK ΤΟΥ
WLODZIMIERZ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
112
ΑΑΓ1-04513
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
113
ΑΑΓ1-04652
ΑΛΗ ΝΙΛΓΙΟΥΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
32.000,00
114
ΑΑΓ1-04677
ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80,4
32.000,00
115
ΑΑΓ1-04746
ΜΠΑΚΑΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
32.000,00
116
ΑΑΓ1-04764
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.500,14
117
ΑΑΓ1-04966
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
31.990,08
118
ΑΑΓ1-05048
ΤΖΟΫΣΥ Ε. ΛΟΥΙΖΑ
ΚΡΗΤΗ
80,4
30.350,00
119
ΑΑΓ1-05068
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.950,00
120
ΑΑΓ1-05139
ΨΥΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
121
ΑΑΓ1-05198
ΜΠΟΥΡΑ ΟΡΙΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
31.496,00
122
ΑΑΓ1-05233
ΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
123
ΑΑΓ1-05375
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,4
31.900,00
124
ΑΑΓ1-05488
ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
31.500,00
125
ΑΑΓ1-05689
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
80,4
30.190,00
126
ΑΑΓ1-05739
ΣΥΚΑΛΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80,4
32.000,00
127
ΑΑΓ1-05756
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΗΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
128
ΑΑΓ1-05822
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΒΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80,4
32.000,00
129
ΑΑΓ1-05927
ΛΑΖΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
32.000,00
130
ΑΑΓ1-06151
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΕΛΕΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80,4
28.730,00
131
ΑΑΓ1-02433
Ε.ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ- Ε.ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΟΕ
ΚΡΗΤΗ
80,2
32.000,00
132
ΑΑΓ1-05362
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΓ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80,02
32.000,00
32.000,00
133
ΑΑΓ1-00327
ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
134
ΑΑΓ1-00378
ΖΩΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
31.320,00
135
ΑΑΓ1-00539
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
30.188,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 2 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
80
30.420,00
136
ΑΑΓ1-00550
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
137
ΑΑΓ1-00557
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
138
ΑΑΓ1-00562
ΜΟΥΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80
32.000,00
139
ΑΑΓ1-00585
Μαρία Μουντράκη
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
140
ΑΑΓ1-00588
ΒΡΥΖΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
32.000,00
141
ΑΑΓ1-00787
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
142
ΑΑΓ1-00963
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
29.800,00
143
ΑΑΓ1-01145
ΜΕΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
144
ΑΑΓ1-01478
ΠΑΠΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80
32.000,00
145
ΑΑΓ1-01655
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
31.970,00
146
ΑΑΓ1-01811
ΧΑΡΙΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
28.380,00
147
ΑΑΓ1-01841
ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
80
30.333,33
148
ΑΑΓ1-02255
ΓΕΡΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80
32.000,00
149
ΑΑΓ1-02451
ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
150
ΑΑΓ1-02850
Μαντούκα Δήμητρα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
32.000,00
151
ΑΑΓ1-02964
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
32.000,00
152
ΑΑΓ1-03024
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
153
ΑΑΓ1-03094
KAZAKOVA PAUNA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
31.910,00
154
ΑΑΓ1-03284
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
155
ΑΑΓ1-03295
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
30.499,98
156
ΑΑΓ1-03365
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
30.422,22
157
ΑΑΓ1-03406
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
31.640,00
158
ΑΑΓ1-03701
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
159
ΑΑΓ1-03787
PAFFETT NAOMI
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
80
32.000,00
160
ΑΑΓ1-03833
ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
32.000,00
161
ΑΑΓ1-03963
ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
31.400,00
31.698,56
162
ΑΑΓ1-04386
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
163
ΑΑΓ1-04501
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
80
31.970,00
164
ΑΑΓ1-04741
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΥΤΣΙΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80
31.600,00
165
ΑΑΓ1-04747
ΓΙΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
31.990,00
166
ΑΑΓ1-04759
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
80
32.000,00
167
ΑΑΓ1-04936
ΚΥΡΟΥ ΟΛΙΒΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
80
32.000,00
168
ΑΑΓ1-05049
ΣΕΜΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
32.000,00
169
ΑΑΓ1-05149
ΑΝΤΑΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
80
32.000,00
170
ΑΑΓ1-05294
ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΑΓΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
32.000,00
171
ΑΑΓ1-05513
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
31.999,96
172
ΑΑΓ1-05517
ΑΒΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
80
32.000,00
173
ΑΑΓ1-05546
ΤΣΑΚΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
80
31.999,63
174
ΑΑΓ1-05657
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
32.000,00
175
ΑΑΓ1-05965
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
32.000,00
176
ΑΑΓ1-06228
ΣΚΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
80
31.999,88
177
ΑΑΓ1-06231
ΘΕΙΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
31.990,00
178
ΑΑΓ1-06270
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
80
31.990,00
179
ΑΑΓ1-04993
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,94
31.915,70
180
ΑΑΓ1-04979
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Σ.
ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Σ. ΞΕΝΟΥ - Κ. ΜΗΝΑ Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,8
32.000,00
181
ΑΑΓ1-00044
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,6
31.333,33
182
ΑΑΓ1-00243
ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
27.380,00
183
ΑΑΓ1-00329
ΚΙΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,6
26.975,56
184
ΑΑΓ1-00356
ΦΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
185
ΑΑΓ1-00666
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΛΙΑΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,6
32.000,00
186
ΑΑΓ1-00752
ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
187
ΑΑΓ1-00763
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,6
30.343,00
188
ΑΑΓ1-00792
ΔΟΛΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΛΕΙΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
31.000,00
189
ΑΑΓ1-01002
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,6
32.000,00
190
ΑΑΓ1-01033
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
191
ΑΑΓ1-01042
ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.999,90
192
ΑΑΓ1-01361
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.860,00
193
ΑΑΓ1-01461
ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΥΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
194
ΑΑΓ1-01484
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
30.154,78
195
ΑΑΓ1-01728
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
29.848,28
196
ΑΑΓ1-02032
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
32.000,00
197
ΑΑΓ1-02077
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
198
ΑΑΓ1-02096
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
30.860,00
199
ΑΑΓ1-02115
200
ΑΑΓ1-02603
201
ΑΑΓ1-02974
ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΟΥΡΜΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
79,6
32.000,00
79,6
32.000,00
79,6
32.000,00
σελ 3 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
79,6
32.000,00
202
ΑΑΓ1-03069
ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
203
ΑΑΓ1-03185
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
204
ΑΑΓ1-03308
ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
31.872,30
205
ΑΑΓ1-03404
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
206
ΑΑΓ1-03423
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
31.998,52
207
ΑΑΓ1-03438
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,6
32.000,00
208
ΑΑΓ1-03526
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,6
32.000,00
209
ΑΑΓ1-03618
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.970,00
210
ΑΑΓ1-03934
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,6
31.930,00
211
ΑΑΓ1-04192
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
212
ΑΑΓ1-04264
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
30.595,88
213
ΑΑΓ1-04308
214
ΑΑΓ1-04313
ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΡΟΖΑ-ΟΛΓΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
215
ΑΑΓ1-04489
ΜΑΡΙΑ - ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΡΑΣΗ
216
ΑΑΓ1-04676
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΡΙΕΤΤΑ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.999,88
217
ΑΑΓ1-04844
ΓΑΒΡΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
218
ΑΑΓ1-04889
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
31.300,00
219
ΑΑΓ1-04921
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
220
ΑΑΓ1-05086
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ.ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
32.000,00
221
ΑΑΓ1-05120
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,6
32.000,00
222
ΑΑΓ1-05290
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
223
ΑΑΓ1-05308
ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
224
ΑΑΓ1-05310
ΣΠΑΝΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,6
31.600,00
225
ΑΑΓ1-05321
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΑΡΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
32.000,00
226
ΑΑΓ1-05349
ΓΙΑΚΑΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,6
32.000,00
227
ΑΑΓ1-05644
ΖΑΧΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,6
31.947,50
228
ΑΑΓ1-05683
ΦΟΥΝΤΑ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
31.950,00
229
ΑΑΓ1-05876
ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΚΡΗΤΗ
79,6
32.000,00
230
ΑΑΓ1-06124
ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,6
32.000,00
231
ΑΑΓ1-06245
ΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,6
32.000,00
232
ΑΑΓ1-03727
ΧΟΤΖΙΑ ΦΑΤΜΕ - ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΕΜΖΗ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,39
32.000,00
233
ΑΑΓ1-00574
Β. & Σ. ΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,37
31.222,22
234
ΑΑΓ1-01267
Α.ΚΑΡΩΝΗ-Κ.ΚΑΡΩΝΗ Ο.Ε
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,28
32.000,00
235
ΑΑΓ1-00026
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.984,00
236
ΑΑΓ1-00184
ΑΤΕΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.999,20
237
ΑΑΓ1-00392
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
238
ΑΑΓ1-00489
ΑΜΙΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
239
ΑΑΓ1-00538
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
31.733,30
240
ΑΑΓ1-00596
ΚΟΥΜΗ ΜΥΡΤΩ
ΚΡΗΤΗ
79,2
31.570,00
241
ΑΑΓ1-00622
ΑΜΕΤ ΝΕΡΜΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
31.990,00
31.512,50
242
ΑΑΓ1-00715
ΝΙΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
243
ΑΑΓ1-00914
ΡΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
244
ΑΑΓ1-01020
ΚΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
245
ΑΑΓ1-01023
ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
246
ΑΑΓ1-01112
ΛΙΑΠΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,2
32.000,00
247
ΑΑΓ1-01131
CHIRIAC ELENA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
31.980,00
248
ΑΑΓ1-01136
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
31.999,90
249
ΑΑΓ1-01230
ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
28.614,92
250
ΑΑΓ1-01843
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
251
ΑΑΓ1-01854
ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
252
ΑΑΓ1-01881
KOSTYAEVA TATIANA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,2
32.000,00
253
ΑΑΓ1-01964
ΜΠΕΣΗΜ ΓΚΙΖΕΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
29.086,20
254
ΑΑΓ1-01969
ALI MICHAELA
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
32.000,00
255
ΑΑΓ1-02110
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
30.939,00
256
ΑΑΓ1-02184
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
79,2
30.888,89
257
ΑΑΓ1-02223
ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
258
ΑΑΓ1-02353
ΠΟΝΤΙΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
259
ΑΑΓ1-02371
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
32.000,00
260
ΑΑΓ1-02424
ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
79,2
32.000,00
261
ΑΑΓ1-02431
ΓΙΑΚΟΥΠ ΝΟΥΡΙΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
262
ΑΑΓ1-02549
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝA
ΚΡΗΤΗ
79,2
31.984,00
263
ΑΑΓ1-02641
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
264
ΑΑΓ1-02765
ΚΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
265
ΑΑΓ1-02816
ΛΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
30.030,00
266
ΑΑΓ1-02886
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
267
ΑΑΓ1-02915
ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
268
ΑΑΓ1-03022
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.984,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 4 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
79,2
21.660,00
269
ΑΑΓ1-03033
ΝΤΟΥΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
270
ΑΑΓ1-03204
ΠΑΞΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
79,2
32.000,00
271
ΑΑΓ1-03219
ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.996,33
272
ΑΑΓ1-03468
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
273
ΑΑΓ1-03581
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
274
ΑΑΓ1-03920
ΘΩΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
30.277,78
275
ΑΑΓ1-03995
ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΡΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
276
ΑΑΓ1-04055
ΠΡΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
277
ΑΑΓ1-04231
ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
278
ΑΑΓ1-04333
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
279
ΑΑΓ1-04369
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΙΡΤΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
280
ΑΑΓ1-04441
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΑΡΙΤΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
281
ΑΑΓ1-04568
ΛΩΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
282
ΑΑΓ1-04626
ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
32.000,00
283
ΑΑΓ1-04701
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
284
ΑΑΓ1-04795
ΝΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
31.233,33
285
ΑΑΓ1-04874
ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΖΛΕΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
30.933,33
286
ΑΑΓ1-05029
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
287
ΑΑΓ1-05300
ΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
32.000,00
288
ΑΑΓ1-05483
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΛΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
30.800,00
289
ΑΑΓ1-05523
ΣΕΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
290
ΑΑΓ1-05542
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
291
ΑΑΓ1-05559
ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
292
ΑΑΓ1-05587
noquvy
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
32.000,00
293
ΑΑΓ1-05600
ΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
294
ΑΑΓ1-05602
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
79,2
32.000,00
295
ΑΑΓ1-05695
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
296
ΑΑΓ1-05826
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
29.637,78
297
ΑΑΓ1-05862
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
79,2
31.956,00
298
ΑΑΓ1-05957
ΑΝΕΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
79,2
31.950,00
299
ΑΑΓ1-05993
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
79,2
32.000,00
300
ΑΑΓ1-06249
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
79,2
32.000,00
301
ΑΑΓ1-00201
ΚΩΝΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.026,00
302
ΑΑΓ1-00306
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
303
ΑΑΓ1-00335
ΒΑΡΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
30.200,00
304
ΑΑΓ1-00355
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
305
ΑΑΓ1-00497
ΣΕΡΓΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
306
ΑΑΓ1-00683
ΚΑΠΠΟΥ ΚΩΝ.ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
307
ΑΑΓ1-01027
ΧΑΤΖΗΑΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΕΡ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
29.500,00
308
ΑΑΓ1-01063
ΤΣΟΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
309
ΑΑΓ1-01242
ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,8
32.000,00
310
ΑΑΓ1-01283
ΓΟΥΓΟΥΣΑΚΗ ΛΕΟΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.996,06
311
ΑΑΓ1-01310
ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
78,8
31.999,94
312
ΑΑΓ1-01366
VASKA DAMYANOVA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
313
ΑΑΓ1-01534
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.250,00
314
ΑΑΓ1-01585
ΒΛΑΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,8
31.990,00
315
ΑΑΓ1-01784
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
316
ΑΑΓ1-01835
ΙΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
317
ΑΑΓ1-01871
ΤΖΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.942,38
318
ΑΑΓ1-01950
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
319
ΑΑΓ1-01973
ΚΑΤΤΕ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
320
ΑΑΓ1-02030
Δικηγορικό Γραφείο Γκρίτζαλη Παναγιώτα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
24.488,12
321
ΑΑΓ1-02114
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.880,00
322
ΑΑΓ1-02275
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
323
ΑΑΓ1-02339
ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
31.990,00
324
ΑΑΓ1-02530
ΑΛΗ ΣΕΝΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΕΡΚΑΝ ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
325
ΑΑΓ1-02558
ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
326
ΑΑΓ1-02620
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
78,8
26.910,06
327
ΑΑΓ1-02683
KATARZYNA BOBRYK
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
30.740,00
328
ΑΑΓ1-02704
ΞΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
329
ΑΑΓ1-02735
ΓΚΙΟΥΛΑΙ ΧΟΥΣΕΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
330
ΑΑΓ1-02807
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
26.750,00
331
ΑΑΓ1-02937
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.996,00
332
ΑΑΓ1-03065
ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
30.952,70
333
ΑΑΓ1-03087
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥΡΟΥΜΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
31.949,18
334
ΑΑΓ1-03120
ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΕΡΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
335
ΑΑΓ1-03123
ΤΕΜΠΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
26.170,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 5 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
78,8
31.410,00
336
ΑΑΓ1-03347
ΡΕΤΣΗ ΓΙΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
337
ΑΑΓ1-03398
ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
30.000,00
338
ΑΑΓ1-03455
DIMA LACRAMIOARA NELA
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
25.250,00
339
ΑΑΓ1-03494
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
340
ΑΑΓ1-03562
341
ΑΑΓ1-03572
ΛΙΟΚΑΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
342
ΑΑΓ1-03784
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
343
ΑΑΓ1-03823
ΔΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
344
ΑΑΓ1-03837
ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
345
ΑΑΓ1-04181
ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
346
ΑΑΓ1-04206
ΣΑΒΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,8
31.850,00
347
ΑΑΓ1-04316
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
31.930,00
348
ΑΑΓ1-04472
ΜΑΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
32.000,00
349
ΑΑΓ1-04477
ΜΑΚΡΥΓΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
350
ΑΑΓ1-04510
ΑΜΠΝΤΕΛ-ΦΑΤΑΧ ΜΑΓΚΝΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
32.000,00
351
ΑΑΓ1-04527
PΑΜΑΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΡΟΥΦΑΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
32.000,00
352
ΑΑΓ1-04648
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
32.000,00
353
ΑΑΓ1-04758
NISTOR DIANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.980,00
354
ΑΑΓ1-04841
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
32.000,00
355
ΑΑΓ1-05122
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,8
30.339,50
356
ΑΑΓ1-05178
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.610,00
357
ΑΑΓ1-05262
78,8
31.902,78
ΑΑΓ1-05524
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,8
31.980,00
359
ΑΑΓ1-05650
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
358
ΚΡΗΤΗ
78,8
32.000,00
360
ΑΑΓ1-05701
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,8
28.146,00
361
ΑΑΓ1-05725
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
31.995,00
362
ΑΑΓ1-05917
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΝΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
32.000,00
363
ΑΑΓ1-06084
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,8
31.650,00
364
ΑΑΓ1-06115
ΠΙΣΙΜΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,8
32.000,00
365
ΑΑΓ1-06223
ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,8
32.000,00
366
ΑΑΓ1-06226
ΤΣΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
28.480,00
367
ΑΑΓ1-06230
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,8
28.910,00
368
ΑΑΓ1-03249
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,79
32.000,00
369
ΑΑΓ1-02843
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ - ΜΑΡΟΥΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,6
32.000,00
370
ΑΑΓ1-00140
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
371
ΑΑΓ1-00275
ΜΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
372
ΑΑΓ1-00417
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
373
ΑΑΓ1-00830
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.444,44
374
ΑΑΓ1-00962
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
375
ΑΑΓ1-01176
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
376
ΑΑΓ1-01190
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
30.227,90
377
ΑΑΓ1-01251
ΣΙΝΤΟY ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
32.000,00
378
ΑΑΓ1-01260
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣ. ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
379
ΑΑΓ1-01329
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
380
ΑΑΓ1-01433
EL HORMA BOUCHRA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
32.000,00
381
ΑΑΓ1-01647
ΡΥΣΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.990,30
382
ΑΑΓ1-01664
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
29.940,00
383
ΑΑΓ1-01742
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
384
ΑΑΓ1-01865
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΑΜΗΛΟΥ
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
385
ΑΑΓ1-01906
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.954,94
386
ΑΑΓ1-02259
ΚΑΧΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
387
ΑΑΓ1-02303
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
388
ΑΑΓ1-02348
ΧΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
32.000,00
389
ΑΑΓ1-02394
ΚΑΡΝΕΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
31.950,00
390
ΑΑΓ1-02439
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
32.000,00
391
ΑΑΓ1-02623
ΤΣΙΚΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
392
ΑΑΓ1-02714
BREANNA BOSTER
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
31.780,00
393
ΑΑΓ1-03059
ΜΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
394
ΑΑΓ1-03343
ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
395
ΑΑΓ1-03679
ΚΑΝΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
396
ΑΑΓ1-03694
ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
29.940,00
397
ΑΑΓ1-03733
ΒΕΖΗΡ ΓΚΙΟΥΛΝΑΖ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
398
ΑΑΓ1-03759
ΝΤΖΕΛΒΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
31.970,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 6 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
78,4
32.000,00
399
ΑΑΓ1-03846
ΒΑΖΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
400
ΑΑΓ1-03892
ΖΩΗ ΓΚΟΥΒΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
30.422,38
401
ΑΑΓ1-03969
ΓΙΑΝΝΑΚΕ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
402
ΑΑΓ1-04203
ΒΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
403
ΑΑΓ1-04375
ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
404
ΑΑΓ1-04447
ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΧΑΛΗΛ-ΙΒΡΑΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
405
ΑΑΓ1-04504
MURARIU CRISTINA
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
406
ΑΑΓ1-04576
ΛΙΣΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
32.000,00
407
ΑΑΓ1-04620
ΠΟΔΗΜΑΤΗ ΣΤΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
408
ΑΑΓ1-04654
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
28.953,15
ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΠΙΛ
409
ΑΑΓ1-04674
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
410
ΑΑΓ1-04805
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ
411
ΑΑΓ1-04831
ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
412
ΑΑΓ1-04885
413
ΑΑΓ1-04942
414
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
28.400,00
ΔΟΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
27.120,00
ΚΟΡΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
ΑΑΓ1-05016
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
27.520,00
415
ΑΑΓ1-05125
ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.966,67
416
ΑΑΓ1-05154
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
26.500,00
417
ΑΑΓ1-05172
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
30.700,00
418
ΑΑΓ1-05245
ΜΠΟΓΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
31.444,44
419
ΑΑΓ1-05454
ΤΡΥΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
420
ΑΑΓ1-05491
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.500,00
421
ΑΑΓ1-05611
ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
32.000,00
422
ΑΑΓ1-05956
ΨΥΡΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
32.000,00
423
ΑΑΓ1-06004
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
424
ΑΑΓ1-06282
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
30.750,30
425
ΑΑΓ1-06328
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
31.510,00
426
ΑΑΓ1-00220
ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78
31.720,00
427
ΑΑΓ1-00232
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78
31.970,00
428
ΑΑΓ1-00330
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
429
ΑΑΓ1-00406
ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
430
ΑΑΓ1-00525
ΛΕΜΟΝΗ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
431
ΑΑΓ1-00555
ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
29.850,00
432
ΑΑΓ1-00600
ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
433
ΑΑΓ1-00635
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78
31.611,80
434
ΑΑΓ1-00662
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
435
ΑΑΓ1-00668
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78
30.325,02
436
ΑΑΓ1-00699
ΒΟΥΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
437
ΑΑΓ1-00768
ΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.890,50
438
ΑΑΓ1-00798
ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
439
ΑΑΓ1-00806
ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
30.499,44
440
ΑΑΓ1-00833
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
32.000,00
441
ΑΑΓ1-00869
ΤΣΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
32.000,00
442
ΑΑΓ1-01003
ΣΕΚΕΡΤΖΗ Δ. - ΣΕΚΕΡΤΖΗ Ν. Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
443
ΑΑΓ1-01031
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
444
ΑΑΓ1-01170
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78
31.500,00
445
ΑΑΓ1-01451
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
29.868,75
446
ΑΑΓ1-01668
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΡΑΝΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.980,00
447
ΑΑΓ1-01686
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
448
ΑΑΓ1-01729
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
31.991,48
449
ΑΑΓ1-01837
ΤΟΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
31.980,00
450
ΑΑΓ1-01903
ΤΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
29.037,67
451
ΑΑΓ1-01940
ΜΙΧΑΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78
32.000,00
452
ΑΑΓ1-02066
ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
29.840,00
453
ΑΑΓ1-02084
ΣΟΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.000,00
454
ΑΑΓ1-02112
ΑΡΕΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
455
ΑΑΓ1-02219
ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
456
ΑΑΓ1-02389
ΚΑΛΟΨΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
457
ΑΑΓ1-02411
ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78
32.000,00
458
ΑΑΓ1-02523
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
78
28.150,00
459
ΑΑΓ1-02554
ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
460
ΑΑΓ1-02624
ΔΡΥΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΟΙΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.200,00
461
ΑΑΓ1-02761
ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
31.000,00
462
ΑΑΓ1-02817
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
32.000,00
463
ΑΑΓ1-02829
ΜΠΙΖΕΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
464
ΑΑΓ1-02874
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
28.268,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 7 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
78
31.990,00
465
ΑΑΓ1-02970
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
466
ΑΑΓ1-03034
ΡΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.950,00
467
ΑΑΓ1-03128
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
468
ΑΑΓ1-03288
ΒΑΛΕΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
469
ΑΑΓ1-03421
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
30.430,00
470
ΑΑΓ1-03505
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
31.990,00
471
ΑΑΓ1-03615
ΝΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
472
ΑΑΓ1-03718
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
31.436,00
473
ΑΑΓ1-03771
ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
474
ΑΑΓ1-03921
ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
27.370,00
475
ΑΑΓ1-04429
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
30.940,00
476
ΑΑΓ1-04534
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
477
ΑΑΓ1-04607
ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
32.000,00
478
ΑΑΓ1-04687
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
479
ΑΑΓ1-05072
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
480
ΑΑΓ1-05400
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78
30.982,00
481
ΑΑΓ1-05447
ΒΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.847,92
482
ΑΑΓ1-05536
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
29.769,52
483
ΑΑΓ1-05649
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
484
ΑΑΓ1-05936
ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
485
ΑΑΓ1-06190
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
78
29.187,50
486
ΑΑΓ1-06206
ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
31.550,00
487
ΑΑΓ1-00439
ΓΟΡΓΟΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
31.980,00
488
ΑΑΓ1-00576
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
489
ΑΑΓ1-00767
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.380,00
490
ΑΑΓ1-00934
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΟΥΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
31.984,60
491
ΑΑΓ1-00999
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
492
ΑΑΓ1-01126
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
30.704,50
493
ΑΑΓ1-01158
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΗΟΜΗΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
494
ΑΑΓ1-01189
ΠΑΝΤΕΧΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
495
ΑΑΓ1-01272
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
27.810,00
496
ΑΑΓ1-01279
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
30.044,44
497
ΑΑΓ1-01308
ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
498
ΑΑΓ1-01315
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
29.300,00
499
ΑΑΓ1-01370
ΓΚΑΛΤΕΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
500
ΑΑΓ1-01372
ΚΩΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
501
ΑΑΓ1-01517
ΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
502
ΑΑΓ1-01661
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
30.005,00
503
ΑΑΓ1-01706
ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
30.000,00
504
ΑΑΓ1-01798
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
505
ΑΑΓ1-01849
ΚΛΑΔΗ ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
30.700,00
506
ΑΑΓ1-01850
ΦΩΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
507
ΑΑΓ1-01883
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.990,00
508
ΑΑΓ1-02049
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
509
ΑΑΓ1-02147
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
510
ΑΑΓ1-02149
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
511
ΑΑΓ1-02177
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΜΑΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
512
ΑΑΓ1-02300
ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
32.000,00
513
ΑΑΓ1-02403
ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
514
ΑΑΓ1-02445
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
515
ΑΑΓ1-02477
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.800,00
516
ΑΑΓ1-02499
ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (POPOWICZ
BARBARA MARIA)
ΑΡΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
30.127,46
517
ΑΑΓ1-02500
ΣΑΚΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
518
ΑΑΓ1-02679
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.980,00
519
ΑΑΓ1-02691
Α. ΜΠΡΟΥΣΙΩΤΗ - Ε. ΜΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.640,00
520
ΑΑΓ1-02739
ΜΠΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
521
ΑΑΓ1-03111
ΛΥΔΑΚΗ ΔΗΜ.ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
522
ΑΑΓ1-03150
ΓΟΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
31.909,00
523
ΑΑΓ1-03287
ΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
524
ΑΑΓ1-03510
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
32.000,00
525
ΑΑΓ1-03545
LYUDMYLA TSINAS
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
526
ΑΑΓ1-03593
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
527
ΑΑΓ1-03756
77,6
32.000,00
77,6
31.999,96
77,6
32.000,00
77,6
32.000,00
528
ΑΑΓ1-03788
529
ΑΑΓ1-03822
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ Γ.ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ
ΛΟΥΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΡΗΤΗ
530
ΑΑΓ1-03824
ΝΤΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΚΡΗΤΗ
σελ 8 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
77,6
32.000,00
531
ΑΑΓ1-03910
ΡΕΊΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
532
ΑΑΓ1-04174
ΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.500,00
533
ΑΑΓ1-04337
ΤΣΑΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
534
ΑΑΓ1-04352
KONDO ELISABETA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
535
ΑΑΓ1-04482
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
536
ΑΑΓ1-04519
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.910,00
537
ΑΑΓ1-04547
ΑΥΘΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,6
32.000,00
538
ΑΑΓ1-04633
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
539
ΑΑΓ1-04700
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
540
ΑΑΓ1-04724
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
541
ΑΑΓ1-04804
ΒΑΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
32.000,00
542
ΑΑΓ1-04880
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
30.000,00
543
ΑΑΓ1-04940
ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
544
ΑΑΓ1-05026
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
545
ΑΑΓ1-05066
ΓΛΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
546
ΑΑΓ1-05080
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
547
ΑΑΓ1-05155
ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗ ΝΤΙΑΝΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.998,00
548
ΑΑΓ1-05159
ΓΙΑΝΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.750,00
549
ΑΑΓ1-05171
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
SVIATLANA BUTVILOUSKAYA - ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
32.000,00
550
ΑΑΓ1-05234
ΣΤΕΦΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
551
ΑΑΓ1-05287
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
30.900,00
552
ΑΑΓ1-05368
ΚΟΥΓΙΟΥΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.930,00
553
ΑΑΓ1-05440
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΒΙΚΥ
ΚΡΗΤΗ
77,6
30.720,00
554
ΑΑΓ1-05448
ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
555
ΑΑΓ1-05503
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
30.952,78
556
ΑΑΓ1-05748
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
31.113,00
557
ΑΑΓ1-05754
ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
558
ΑΑΓ1-05920
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
31.955,86
559
ΑΑΓ1-06224
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
32.000,00
560
ΑΑΓ1-06236
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ-ΒΕΖΕΡΗΣ Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,44
32.000,00
561
ΑΑΓ1-00038
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
31.000,00
562
ΑΑΓ1-00227
ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
563
ΑΑΓ1-00316
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
564
ΑΑΓ1-00318
ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
565
ΑΑΓ1-00338
ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
566
ΑΑΓ1-00421
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΧΡΥΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
567
ΑΑΓ1-00436
ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
568
ΑΑΓ1-00536
Σταυγιαννουδάκη Ευαγγελία
ΚΡΗΤΗ
77,2
27.925,00
569
ΑΑΓ1-00619
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
29.568,00
570
ΑΑΓ1-00689
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.500,80
571
ΑΑΓ1-00855
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.482,00
572
ΑΑΓ1-01191
ΣΕΛΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
26.685,00
573
ΑΑΓ1-01196
ΜΑΡΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.200,00
574
ΑΑΓ1-01323
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
575
ΑΑΓ1-01438
ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
576
ΑΑΓ1-01580
ΚΡΗΤΗ
77,2
30.687,50
577
ΑΑΓ1-01703
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
29.126,00
578
ΑΑΓ1-01759
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΛΓΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΒΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
579
ΑΑΓ1-01821
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
580
ΑΑΓ1-02232
ΝΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
581
ΑΑΓ1-02288
ΔΙΑΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,2
31.963,78
582
ΑΑΓ1-02337
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
583
ΑΑΓ1-02557
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.980,00
584
ΑΑΓ1-02991
ΚΑΡΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
585
ΑΑΓ1-02997
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
586
ΑΑΓ1-03019
ΧΑΣΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
587
ΑΑΓ1-03028
ΕΛΠΙΔΑ ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
588
ΑΑΓ1-03047
ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
589
ΑΑΓ1-03113
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
590
ΑΑΓ1-03167
ATANASOVA DANIELA ΤΟΥ ATANAS
ΚΡΗΤΗ
77,2
29.860,00
591
ΑΑΓ1-03399
ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
28.848,00
592
ΑΑΓ1-03501
ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.870,00
593
ΑΑΓ1-03774
ΚΑΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
594
ΑΑΓ1-03857
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
595
ΑΑΓ1-03868
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
29.279,23
596
ΑΑΓ1-03899
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,2
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 9 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
77,2
32.000,00
597
ΑΑΓ1-03954
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ
ΚΡΗΤΗ
598
ΑΑΓ1-03980
ΡΟΔΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.180,00
599
ΑΑΓ1-04194
ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
31.990,00
600
ΑΑΓ1-04236
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
30.220,00
601
ΑΑΓ1-04273
ΡΩΜΑΙΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
31.960,00
602
ΑΑΓ1-04326
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
603
ΑΑΓ1-04370
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
604
ΑΑΓ1-04444
ΠΡΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
30.750,00
605
ΑΑΓ1-04448
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
606
ΑΑΓ1-04459
ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
607
ΑΑΓ1-04488
GEORGIEVA KRISTINA (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
608
ΑΑΓ1-04813
NAZLUIAN TAMARA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.900,00
609
ΑΑΓ1-04846
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
610
ΑΑΓ1-05067
ΡΕΙΧΑΝ ΜΠΑΝΤΑΚ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
611
ΑΑΓ1-05179
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
27.330,00
612
ΑΑΓ1-05226
RADEVA ΥORDANOVA DIMITRINA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
613
ΑΑΓ1-05257
ΛΕΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
614
ΑΑΓ1-05304
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕIΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.440,00
615
ΑΑΓ1-05313
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
31.981,00
616
ΑΑΓ1-05356
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
617
ΑΑΓ1-05397
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
618
ΑΑΓ1-05402
ΑΝΤΩΝIΑ ΚΑΣΑΠΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
31.870,00
619
ΑΑΓ1-05416
ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
620
ΑΑΓ1-05499
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
621
ΑΑΓ1-05563
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
29.900,00
622
ΑΑΓ1-05612
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
623
ΑΑΓ1-05616
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
624
ΑΑΓ1-05774
ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
625
ΑΑΓ1-05919
Καρδαμπίκη Βασιλική
ΚΡΗΤΗ
77,2
31.930,00
626
ΑΑΓ1-05976
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.355,56
627
ΑΑΓ1-06125
ΤΣΟΛΑΚ ΕΜΙΝΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.785,71
628
ΑΑΓ1-06184
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
629
ΑΑΓ1-01013
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ
77
24.877,46
630
ΑΑΓ1-01101
76,98
25.000,00
631
ΑΑΓ1-00054
ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΙΚΕ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
632
ΑΑΓ1-00057
ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
633
ΑΑΓ1-00221
ΣΙΜΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
32.000,00
634
ΑΑΓ1-00288
ΣΠΥΡΕΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,8
31.900,00
635
ΑΑΓ1-00362
ΜΟΝΤΑΝΑΡΗ ΑΡΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
636
ΑΑΓ1-00407
ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
31.676,80
637
ΑΑΓ1-00540
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
27.100,00
638
ΑΑΓ1-00547
ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
28.970,00
639
ΑΑΓ1-00625
ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
32.000,00
640
ΑΑΓ1-00828
ΝΕΛΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
641
ΑΑΓ1-00867
ΓΚΑΝΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
29.500,00
642
ΑΑΓ1-00892
ΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
32.000,00
643
ΑΑΓ1-01064
ΟΡΚΟΤΣ ΣΕΜΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
644
ΑΑΓ1-01376
ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΖΟΥΛΕΪΧΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
645
ΑΑΓ1-01411
ΧΑΤΙΤΖΕ ΜΕΧΜΕΤ-ΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
32.000,00
646
ΑΑΓ1-01571
ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
647
ΑΑΓ1-01620
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
31.100,00
648
ΑΑΓ1-01897
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,8
31.890,00
649
ΑΑΓ1-01961
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
650
ΑΑΓ1-02340
ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΡΑΣΙΓΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
31.985,00
651
ΑΑΓ1-02428
ΝΤΙΛΕΚ ΙΣΜΑΗΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
652
ΑΑΓ1-02513
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
653
ΑΑΓ1-02721
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
28.226,00
654
ΑΑΓ1-03080
ΤΟΚΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
655
ΑΑΓ1-03231
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΙΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
26.350,00
656
ΑΑΓ1-03346
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΗΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
32.000,00
657
ΑΑΓ1-03363
ΣΕΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
658
ΑΑΓ1-03462
ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
659
ΑΑΓ1-03722
OIKONOMOY ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
31.715,35
660
ΑΑΓ1-03726
ΤΟΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
31.977,00
661
ΑΑΓ1-04219
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
30.332,31
662
ΑΑΓ1-04284
ΤΣΟΥΤΣΑ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 10 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
76,8
31.730,00
663
ΑΑΓ1-04422
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
664
ΑΑΓ1-04520
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
31.990,80
665
ΑΑΓ1-04858
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
666
ΑΑΓ1-04992
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
30.500,00
667
ΑΑΓ1-05134
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
31.945,86
668
ΑΑΓ1-05254
ΚΡΗΤΗ
76,8
31.500,00
669
ΑΑΓ1-05332
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΣΕΡΕΤΗ-ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
32.000,00
670
ΑΑΓ1-05608
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
32.000,00
671
ΑΑΓ1-05839
ΓΚΙΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
31.955,86
672
ΑΑΓ1-05892
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΤΕΡΕΖΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
673
ΑΑΓ1-06229
ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
674
ΑΑΓ1-06241
ΠΑΓΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
675
ΑΑΓ1-06337
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
32.000,00
676
ΑΑΓ1-00304
ΤΣΑΛΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
31.280,00
677
ΑΑΓ1-00369
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
678
ΑΑΓ1-00408
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
679
ΑΑΓ1-00462
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,4
31.970,00
680
ΑΑΓ1-00476
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
681
ΑΑΓ1-00480
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
30.592,00
682
ΑΑΓ1-00526
ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΔΟΜΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
29.600,00
683
ΑΑΓ1-00527
ΠΕΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
31.500,00
684
ΑΑΓ1-00646
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΙΚΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
685
ΑΑΓ1-00935
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.961,10
686
ΑΑΓ1-01055
ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΑΓΑΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
687
ΑΑΓ1-01090
KSENICH KRISTINA
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
688
ΑΑΓ1-01194
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
689
ΑΑΓ1-01205
ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
690
ΑΑΓ1-01292
ΣΚΟΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
691
ΑΑΓ1-01384
ΚΑΝΤΖΙΛΑΚΗ ΛΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
692
ΑΑΓ1-01417
ΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
28.950,00
693
ΑΑΓ1-01445
ΜΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.975,94
694
ΑΑΓ1-01842
ΓΙΓΙΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
30.020,00
695
ΑΑΓ1-01852
ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
696
ΑΑΓ1-02075
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
31.289,00
697
ΑΑΓ1-02150
ANNA ANGELOVA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
698
ΑΑΓ1-02227
ΟΛΓΑ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
699
ΑΑΓ1-03046
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
700
ΑΑΓ1-03316
ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
30.570,00
701
ΑΑΓ1-03321
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
702
ΑΑΓ1-03323
ΜΠΙΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
703
ΑΑΓ1-03350
ΤΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
704
ΑΑΓ1-03386
ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
31.999,84
705
ΑΑΓ1-03396
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
706
ΑΑΓ1-03460
ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
76,4
24.110,00
707
ΑΑΓ1-03499
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,4
32.000,00
708
ΑΑΓ1-03712
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
709
ΑΑΓ1-03736
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
31.333,33
710
ΑΑΓ1-04338
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
27.200,00
711
ΑΑΓ1-04363
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
30.007,52
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
32.000,00
712
ΑΑΓ1-04427
713
ΑΑΓ1-04528
ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΥ INTERIOR
ARCHITECT/DESIGNER
ΛΙΩΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΦΦΕ ΖΩΗ
714
ΑΑΓ1-04539
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
715
ΑΑΓ1-04745
ΚΟΝΤΟΠΟΛΙΔΗ ΑΡΕΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
32.000,00
716
ΑΑΓ1-04749
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΑΡΙΤΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
31.222,22
717
ΑΑΓ1-04807
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
718
ΑΑΓ1-05020
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.970,00
719
ΑΑΓ1-05324
Παπακυριακοπούλου Αθανασία
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
720
ΑΑΓ1-05426
ΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
721
ΑΑΓ1-05535
ΤΟΥΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
722
ΑΑΓ1-05607
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
723
ΑΑΓ1-05613
76,4
32.000,00
724
ΑΑΓ1-05653
76,4
32.000,00
725
ΑΑΓ1-05731
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΕ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
726
ΑΑΓ1-05733
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
76,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
σελ 11 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
76,4
31.990,00
727
ΑΑΓ1-05755
ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
728
ΑΑΓ1-06065
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΙΛΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
729
ΑΑΓ1-04604
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,18
32.000,00
730
ΑΑΓ1-03753
ΓΚΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,02
30.888,89
731
ΑΑΓ1-00015
ΙΣΜΑΗΛ ΓΚΙΟΥΛΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
32.000,00
732
ΑΑΓ1-00036
PAPA ANETA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
733
ΑΑΓ1-00154
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
734
ΑΑΓ1-00219
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΣΑΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
31.877,80
735
ΑΑΓ1-00225
ΠΑΠΠΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
29.160,00
736
ΑΑΓ1-00337
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
737
ΑΑΓ1-00453
ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
738
ΑΑΓ1-00602
ΔΑΝΙΗΛ ΜΥΡΩΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
32.000,00
739
ΑΑΓ1-00779
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76
31.900,00
740
ΑΑΓ1-00905
ΚΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.999,44
741
ΑΑΓ1-00909
ΔΕΛΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
30.666,67
742
ΑΑΓ1-01009
ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
32.000,00
743
ΑΑΓ1-01021
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
30.000,00
744
ΑΑΓ1-01277
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
745
ΑΑΓ1-01313
ΠΑΤΣΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
31.940,00
746
ΑΑΓ1-01390
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.980,00
747
ΑΑΓ1-01542
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
32.000,00
748
ΑΑΓ1-01622
ΚΑΜΠΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
31.626,67
749
ΑΑΓ1-01924
ΧΡΙΣΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
750
ΑΑΓ1-02401
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
751
ΑΑΓ1-02645
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ)
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
31.980,00
752
ΑΑΓ1-02832
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
31.960,00
753
ΑΑΓ1-02841
MASZNICSA MARIA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
29.000,00
754
ΑΑΓ1-02973
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
755
ΑΑΓ1-03031
ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
756
ΑΑΓ1-03144
ΧΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
31.930,00
757
ΑΑΓ1-03183
ΣΑΡΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
30.704,33
758
ΑΑΓ1-03233
ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
30.555,56
759
ΑΑΓ1-03279
ΜΑΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
28.060,00
760
ΑΑΓ1-03281
ΚΟΥΖΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
761
ΑΑΓ1-03358
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76
32.000,00
762
ΑΑΓ1-03393
ΜΠΟΥΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
763
ΑΑΓ1-03544
ΣΧΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.989,00
764
ΑΑΓ1-03657
ΒΑΓΕΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
32.000,00
765
ΑΑΓ1-03670
ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
766
ΑΑΓ1-04571
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
31.250,00
767
ΑΑΓ1-04667
ΜΑΙΣΤΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
32.000,00
768
ΑΑΓ1-04771
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
32.000,00
76,4
30.859,52
769
ΑΑΓ1-04790
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
770
ΑΑΓ1-04798
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
771
ΑΑΓ1-04897
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
31.550,00
772
ΑΑΓ1-05015
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
773
ΑΑΓ1-05021
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
774
ΑΑΓ1-05429
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
775
ΑΑΓ1-05626
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.910,00
776
ΑΑΓ1-05639
ΤΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
31.960,00
777
ΑΑΓ1-05661
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
778
ΑΑΓ1-05734
ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
31.980,00
779
ΑΑΓ1-06150
ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76
27.500,04
780
ΑΑΓ1-06280
ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
31.920,00
781
ΑΑΓ1-00100
ΜΥΣΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
782
ΑΑΓ1-00270
ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
783
ΑΑΓ1-00566
ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗ ΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
23.850,00
784
ΑΑΓ1-00926
ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
785
ΑΑΓ1-01161
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,6
32.000,00
786
ΑΑΓ1-01204
ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
787
ΑΑΓ1-01385
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
788
ΑΑΓ1-02006
ΣΙΡΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
789
ΑΑΓ1-02069
ΤΣΟΛΑΚΑ Γ. ΞΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
30.860,00
790
ΑΑΓ1-02527
Μπουγά Αιμηλία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
29.250,00
791
ΑΑΓ1-02553
ΧΕΛΛΕΡ ΝΙΚΟΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
792
ΑΑΓ1-02577
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
793
ΑΑΓ1-02584
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΡΗΤΗ
75,6
31.994,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 12 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
794
ΑΑΓ1-02593
795
ΑΑΓ1-02642
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
796
ΑΑΓ1-02659
797
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος Π/Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,6
31.980,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
ΠΑΛΑΜΠΟΥΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,6
31.990,00
ΑΑΓ1-02785
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
29.900,00
798
ΑΑΓ1-02846
ΞΗΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.111,11
799
ΑΑΓ1-03056
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
30.560,00
800
ΑΑΓ1-03245
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
801
ΑΑΓ1-03300
ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,6
32.000,00
802
ΑΑΓ1-03385
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
32.000,00
803
ΑΑΓ1-03681
ΠΡΩΙΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
804
ΑΑΓ1-03710
ΣΑΒΒΑΛΑ ΜΑΙΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
805
ΑΑΓ1-03825
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
30.350,00
806
ΑΑΓ1-03841
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
807
ΑΑΓ1-04295
ΝΙΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
808
ΑΑΓ1-04331
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΒΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
809
ΑΑΓ1-04437
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.948,00
810
ΑΑΓ1-04446
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
31.000,00
811
ΑΑΓ1-04460
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.950,00
812
ΑΑΓ1-04632
ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ ΑΝΤΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
31.998,00
813
ΑΑΓ1-04653
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
814
ΑΑΓ1-04684
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
31.180,00
815
ΑΑΓ1-04690
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
75,6
32.000,00
816
ΑΑΓ1-04754
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
817
ΑΑΓ1-04763
ΛΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.995,00
818
ΑΑΓ1-04770
KOKKINA EYTYXIA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
26.910,00
819
ΑΑΓ1-04892
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.580,00
820
ΑΑΓ1-05352
ΜΟΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
821
ΑΑΓ1-05387
ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.984,00
822
ΑΑΓ1-05553
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
823
ΑΑΓ1-05586
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
824
ΑΑΓ1-05623
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
825
ΑΑΓ1-06171
ΝΙΚΗ ΚΙΤΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
32.000,00
826
ΑΑΓ1-06268
ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
31.959,80
827
ΑΑΓ1-04577
Λάππα-Ζητούνη-Σακελλαρόπουλος Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,25
31.990,78
828
ΑΑΓ1-00177
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,2
32.000,00
829
ΑΑΓ1-00263
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
830
ΑΑΓ1-00535
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
831
ΑΑΓ1-00964
ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
832
ΑΑΓ1-00986
ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
32.000,00
833
ΑΑΓ1-01332
ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
32.000,00
834
ΑΑΓ1-01335
ΧΟΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
835
ΑΑΓ1-01349
ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΧΑΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
836
ΑΑΓ1-01375
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
837
ΑΑΓ1-01560
ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,2
32.000,00
838
ΑΑΓ1-01662
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
31.970,00
839
ΑΑΓ1-02212
AMBRUS LENUTA CAMELIA (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΗΠΕΙΡΟΣ
75,2
31.960,00
840
ΑΑΓ1-02262
ΤΖΙΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
29.621,98
841
ΑΑΓ1-02591
ΜΠΕΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
842
ΑΑΓ1-02705
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
843
ΑΑΓ1-02728
ΧΑΤΙΤΖΕ ΣΑΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
844
ΑΑΓ1-02757
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
25.844,44
845
ΑΑΓ1-02888
ΔΡΑΚΟΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
846
ΑΑΓ1-03009
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
30.967,35
847
ΑΑΓ1-03115
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
31.996,00
848
ΑΑΓ1-03190
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
31.000,00
849
ΑΑΓ1-03603
ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
32.000,00
850
ΑΑΓ1-03703
ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
851
ΑΑΓ1-03854
ΠΕΝΤΕΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
852
ΑΑΓ1-04505
ΖΑΠΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
75,2
32.000,00
853
ΑΑΓ1-04515
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
854
ΑΑΓ1-04723
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
31.990,00
855
ΑΑΓ1-04837
Μυλωνάκη Θεοδώρα
ΚΡΗΤΗ
75,2
31.956,00
856
ΑΑΓ1-05241
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
31.990,00
857
ΑΑΓ1-05255
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΒΕΡΑΝΙΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
858
ΑΑΓ1-05284
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
859
ΑΑΓ1-05580
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
31.900,00
860
ΑΑΓ1-05677
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 13 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
75,2
31.960,00
861
ΑΑΓ1-05837
ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
862
ΑΑΓ1-06216
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
31.680,00
863
ΑΑΓ1-00103
ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΝΤΖΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
864
ΑΑΓ1-00466
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
30.500,00
865
ΑΑΓ1-00492
ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
866
ΑΑΓ1-00657
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
30.080,00
867
ΑΑΓ1-00899
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
868
ΑΑΓ1-01576
ΤΖΕΛΕΠ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
869
ΑΑΓ1-01687
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
870
ΑΑΓ1-01730
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
871
ΑΑΓ1-01741
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
32.000,00
872
ΑΑΓ1-01915
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,8
31.990,00
873
ΑΑΓ1-01956
ANASTASIYA STEGANTSOVA
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
31.380,00
874
ΑΑΓ1-02053
ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
875
ΑΑΓ1-02176
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.999,86
876
ΑΑΓ1-02260
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
877
ΑΑΓ1-02282
ΚΡΗΤΗ
74,8
30.500,00
878
ΑΑΓ1-02388
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
26.422,22
879
ΑΑΓ1-02457
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
880
ΑΑΓ1-02475
ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
881
ΑΑΓ1-02537
APTHORPE OLIVIA LORNA
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
882
ΑΑΓ1-02566
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
883
ΑΑΓ1-02580
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
884
ΑΑΓ1-02722
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
885
ΑΑΓ1-02893
ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
886
ΑΑΓ1-02899
ΜΗΤΣΙΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
887
ΑΑΓ1-03131
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
30.086,02
888
ΑΑΓ1-03235
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
889
ΑΑΓ1-03374
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
25.240,00
890
ΑΑΓ1-03604
ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
891
ΑΑΓ1-03751
ΣΑΔΗΚ ΕΜΕΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
28.528,57
892
ΑΑΓ1-03994
ΠΑΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
893
ΑΑΓ1-04188
ΜΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
894
ΑΑΓ1-04265
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
28.700,00
895
ΑΑΓ1-04390
ΖΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
31.998,00
896
ΑΑΓ1-04416
ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
32.000,00
897
ΑΑΓ1-04438
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ - ΦΕΡΦΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
898
ΑΑΓ1-04487
ΠΙΤΣΙΡΙΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
899
ΑΑΓ1-04551
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,8
31.900,00
900
ΑΑΓ1-04580
ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΥΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
32.000,00
901
ΑΑΓ1-04587
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
30.750,00
902
ΑΑΓ1-04697
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
903
ΑΑΓ1-04772
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΑΙΔΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
904
ΑΑΓ1-04929
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
905
ΑΑΓ1-04935
ΜΑΝΕΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.916,00
906
ΑΑΓ1-05046
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
24.370,00
907
ΑΑΓ1-05138
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
31.750,00
908
ΑΑΓ1-05147
ΓΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
31.955,86
909
ΑΑΓ1-05174
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.700,00
910
ΑΑΓ1-05235
ΒΙΟΛΝΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
911
ΑΑΓ1-05319
ΚΑΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
912
ΑΑΓ1-05776
ΧΟΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
28.889,34
913
ΑΑΓ1-05803
ΜΑΤΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
914
ΑΑΓ1-05849
ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
31.850,00
915
ΑΑΓ1-05904
ΜΕΛΕΚ ΙΣΜΑΗΛ-ΤΣΑΟΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
916
ΑΑΓ1-06262
ΤΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
917
ΑΑΓ1-05250
ΜΠΛΑΝΗ Π. - ΜΠΛΑΝΗΣ Ε. Ε.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
74,57
32.000,00
918
ΑΑΓ1-00260
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
30.796,00
919
ΑΑΓ1-00343
ΤΣΙΤΣΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
29.100,00
920
ΑΑΓ1-00474
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
921
ΑΑΓ1-00482
ΣΑΪΝΤ ΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
27.987,46
922
ΑΑΓ1-00789
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
923
ΑΑΓ1-00944
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
26.638,37
924
ΑΑΓ1-01081
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
925
ΑΑΓ1-01388
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.980,00
926
ΑΑΓ1-01418
ΓΑΖΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
927
ΑΑΓ1-01454
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 14 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
74,4
32.000,00
928
ΑΑΓ1-01460
ΠΟΛΥΛΟΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
929
ΑΑΓ1-01833
BONI LORIANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
930
ΑΑΓ1-02024
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
931
ΑΑΓ1-02067
ΛΑΦΤΣΗ ΣΙΔΕΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
31.130,00
932
ΑΑΓ1-02168
ΜΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
933
ΑΑΓ1-02205
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
32.000,00
934
ΑΑΓ1-02491
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
30.500,00
935
ΑΑΓ1-02532
Μπίνη Μαρία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
936
ΑΑΓ1-02551
ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
32.000,00
937
ΑΑΓ1-02562
ΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
31.900,00
938
ΑΑΓ1-02754
ΒΑΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΕΝΑ ΜΑΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
939
ΑΑΓ1-03106
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
940
ΑΑΓ1-03145
ΚΑΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
941
ΑΑΓ1-03318
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
24.043,33
942
ΑΑΓ1-03530
ΝΩΒΕ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
31.958,94
943
ΑΑΓ1-03811
ΟΓΙΑ ΔΑΛΗ-ΙΣΜΑΗΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
944
ΑΑΓ1-03903
ΜΠΟΜΠΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
30.320,00
945
ΑΑΓ1-04248
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
29.411,46
946
ΑΑΓ1-04251
ΑΛΕΥΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
947
ΑΑΓ1-04391
ΣΥΡΡΗ ΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
74,4
32.000,00
948
ΑΑΓ1-04408
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
949
ΑΑΓ1-04450
ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΠΑΡΙΤΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
29.305,56
950
ΑΑΓ1-04554
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΛΙΓΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
31.984,98
951
ΑΑΓ1-04579
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
32.000,00
952
ΑΑΓ1-04592
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
30.077,78
953
ΑΑΓ1-04850
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
31.999,98
954
ΑΑΓ1-05058
ΑΠΤΟΥΛΑΧ ΧΟΥΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
955
ΑΑΓ1-05065
ΣΙΩΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.980,00
956
ΑΑΓ1-05097
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
30.940,00
957
ΑΑΓ1-05297
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
958
ΑΑΓ1-05317
ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
31.995,00
959
ΑΑΓ1-05350
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
31.902,78
960
ΑΑΓ1-05490
ΝΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.503,94
961
ΑΑΓ1-05583
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
74,4
31.994,00
962
ΑΑΓ1-05752
DIMITROVA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
963
ΑΑΓ1-06077
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
31.076,78
964
ΑΑΓ1-03768
74,24
32.000,00
965
ΑΑΓ1-00097
ΜΑΥΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
–ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74
30.055,56
966
ΑΑΓ1-00367
ΑΡΔΑΛΗ ΧΟΥΡΙΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74
32.000,00
967
ΑΑΓ1-00563
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
31.564,34
968
ΑΑΓ1-00891
ΖΑΖΑΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
74
32.000,00
969
ΑΑΓ1-01058
ΧΑΡΙΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
28.854,76
970
ΑΑΓ1-01245
ΚΑΛΑΤΖΗ Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
28.103,70
971
ΑΑΓ1-01355
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
30.160,00
972
ΑΑΓ1-01564
ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
32.000,00
973
ΑΑΓ1-01579
ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
974
ΑΑΓ1-02129
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
975
ΑΑΓ1-02201
ΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
29.032,78
976
ΑΑΓ1-02395
ΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
32.000,00
977
ΑΑΓ1-02454
ΣΙΑΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
30.458,28
978
ΑΑΓ1-02979
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
32.000,00
979
ΑΑΓ1-03270
ΚΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
31.909,80
980
ΑΑΓ1-03456
ΘΑΝΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
981
ΑΑΓ1-03457
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
982
ΑΑΓ1-03802
Δέσποινα Μοσχολάκη
ΚΡΗΤΗ
74
29.602,78
983
ΑΑΓ1-04000
ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74
31.000,00
984
ΑΑΓ1-04193
ΣΑΡΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
32.000,00
985
ΑΑΓ1-04291
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
986
ΑΑΓ1-04330
ΚΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
31.650,00
987
ΑΑΓ1-04372
ΜΑΤΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74
31.100,00
988
ΑΑΓ1-04621
ΛΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74
32.000,00
989
ΑΑΓ1-04640
ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74
31.442,53
990
ΑΑΓ1-04957
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
991
ΑΑΓ1-05051
ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
992
ΑΑΓ1-05223
ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
74
31.999,88
993
ΑΑΓ1-05492
Κατσάμπουλα Ελένη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
31.870,00
994
ΑΑΓ1-05519
ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74
31.057,31
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΚΡΗΤΗ
σελ 15 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
74
31.990,00
995
ΑΑΓ1-05534
BEATA ANNA MUSIAL
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
996
ΑΑΓ1-05797
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
997
ΑΑΓ1-06076
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
31.793,00
998
ΑΑΓ1-03320
ΧΤΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,62
29.747,22
32.000,00
999
ΑΑΓ1-00176
ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
1000
ΑΑΓ1-00208
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
31.979,00
1001
ΑΑΓ1-00553
ΑΘΗΝΑ ΘΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
1002
ΑΑΓ1-00608
ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
31.980,00
1003
ΑΑΓ1-00972
ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
27.980,00
1004
ΑΑΓ1-01171
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
27.915,50
1005
ΑΑΓ1-01521
ΝΤΙΝΑ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
31.550,00
1006
ΑΑΓ1-01718
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,6
31.990,00
1007
ΑΑΓ1-01755
ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
31.568,00
1008
ΑΑΓ1-01867
ΡΟΙΔΗ ΒΑΣ. ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
31.973,43
1009
ΑΑΓ1-02014
ΒΛΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
1010
ΑΑΓ1-02034
ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
32.000,00
1011
ΑΑΓ1-02263
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
1012
ΑΑΓ1-02319
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΡΗΤΗ
73,6
32.000,00
1013
ΑΑΓ1-02556
ΣΚΑΡΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
30.250,00
1014
ΑΑΓ1-02872
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
1015
ΑΑΓ1-02932
ΓΕΩΛΔΑΣΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,6
25.980,00
1016
ΑΑΓ1-03360
ΨΙΛΟΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
31.400,00
1017
ΑΑΓ1-03370
ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,6
32.000,00
1018
ΑΑΓ1-03550
ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
32.000,00
1019
ΑΑΓ1-03555
ΑΔΡΑΚΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
31.564,00
1020
ΑΑΓ1-03607
MEDICI NATASHA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,6
26.000,00
1021
ΑΑΓ1-03783
ΜΠΕΤΣΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
1022
ΑΑΓ1-03974
ΚΑΛΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
30.200,00
1023
ΑΑΓ1-04339
ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
1024
ΑΑΓ1-04467
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
73,6
32.000,00
1025
ΑΑΓ1-05259
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,6
31.280,04
1026
ΑΑΓ1-05264
ΚΑΠΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
1027
ΑΑΓ1-05343
ΚΑΡΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
31.995,00
1028
ΑΑΓ1-05410
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
1029
ΑΑΓ1-00286
73,2
26.360,00
1030
ΑΑΓ1-00331
1031
ΑΑΓ1-00399
1032
ΑΑΓ1-00512
1033
ΑΑΓ1-00561
CANAJ ERTENIDA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΚΑΛΑΝΤΟΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1034
ΑΑΓ1-00607
ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
1035
ΑΑΓ1-00733
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
30.490,52
1036
ΑΑΓ1-00921
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
30.000,00
1037
ΑΑΓ1-00927
ΣΑΙΡ ΜΠΕΙΤΟΥΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
1038
ΑΑΓ1-01040
ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΙΛΙΑΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
29.895,00
1039
ΑΑΓ1-01097
ΑΝΔΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
31.990,00
1040
ΑΑΓ1-01300
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
31.992,78
1041
ΑΑΓ1-01309
ΜΟΥΝΤΕ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1042
ΑΑΓ1-01437
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
1043
ΑΑΓ1-01650
ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
1044
ΑΑΓ1-01692
ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
31.954,00
1045
ΑΑΓ1-01712
ΒΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
31.948,00
1046
ΑΑΓ1-01750
ΤΣΙΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.172,56
1047
ΑΑΓ1-01874
ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
31.680,00
1048
ΑΑΓ1-01929
ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
73,2
30.432,00
1049
ΑΑΓ1-02128
ΣΕΒΙΝΤΣ ΑΜΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
31.000,00
1050
ΑΑΓ1-02167
ΝΤΟΥΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
31.960,00
1051
ΑΑΓ1-02278
ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
32.000,00
1052
ΑΑΓ1-02296
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
1053
ΑΑΓ1-02304
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1054
ΑΑΓ1-02341
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.250,00
1055
ΑΑΓ1-02442
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
1056
ΑΑΓ1-02533
ΙΣΜΑΗΛ ΑΙΣΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
1057
ΑΑΓ1-02750
ΚΑΒΡΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
1058
ΑΑΓ1-02772
COME TO CRETE
ΚΡΗΤΗ
73,2
24.300,00
1059
ΑΑΓ1-03173
ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
1060
ΑΑΓ1-03534
ΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1061
ΑΑΓ1-03656
ΦΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.968,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
73,2
28.560,00
73,2
27.750,00
73,2
31.200,00
σελ 16 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
73,2
28.622,24
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
1062
ΑΑΓ1-03705
ΦΕΡΕΜΕΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1063
ΑΑΓ1-03721
ΚΑΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.920,00
1064
ΑΑΓ1-03758
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
31.996,00
1065
ΑΑΓ1-03913
ΚΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
31.995,95
1066
ΑΑΓ1-04327
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
1067
ΑΑΓ1-04348
ΚΟΛΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
73,2
32.000,00
1068
ΑΑΓ1-04486
ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.000,00
1069
ΑΑΓ1-04546
ΛΑΦΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
1070
ΑΑΓ1-04595
ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.000,00
1071
ΑΑΓ1-04673
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
1072
ΑΑΓ1-04675
ΒΑΛΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1073
ΑΑΓ1-04824
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
1074
ΑΑΓ1-05194
ΔΑΒΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
31.740,00
1075
ΑΑΓ1-05240
AGNIESΖKA SULEK
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
1076
ΑΑΓ1-05339
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
31.230,00
1077
ΑΑΓ1-05393
ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
1078
ΑΑΓ1-06104
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,2
31.972,00
1079
ΑΑΓ1-00063
ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1080
ΑΑΓ1-00074
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1081
ΑΑΓ1-00299
ΣΥΜΕΛΑ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1082
ΑΑΓ1-00420
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
31.820,00
1083
ΑΑΓ1-00871
ΚΟΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1084
ΑΑΓ1-01537
ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
31.000,00
1085
ΑΑΓ1-01562
ΚΟΖΑ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
31.444,44
1086
ΑΑΓ1-02046
ΣΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1087
ΑΑΓ1-02074
ΓΥΦΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
31.400,00
1088
ΑΑΓ1-02393
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
31.680,00
1089
ΑΑΓ1-02452
ΤΟΥΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1090
ΑΑΓ1-02938
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
72,8
24.320,00
1091
ΑΑΓ1-03055
ΝΕΖΙΑ ΣΑΚΑΛΗ-ΑΧΜΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1092
ΑΑΓ1-03070
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1093
ΑΑΓ1-03211
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1094
ΑΑΓ1-03232
ΜΠΑΛΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
1095
ΑΑΓ1-03546
ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
30.000,00
1096
ΑΑΓ1-03582
ΜΠΟΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
32.000,00
1097
ΑΑΓ1-03915
ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
31.740,00
1098
ΑΑΓ1-04173
ΝΤΟΝΤΗ ΣΩΣΣΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1099
ΑΑΓ1-04178
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
32.000,00
1100
ΑΑΓ1-04258
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ- ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72,8
32.000,00
1101
ΑΑΓ1-04379
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
30.009,06
1102
ΑΑΓ1-04590
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
1103
ΑΑΓ1-04757
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
31.650,00
1104
ΑΑΓ1-05306
ΠΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
31.640,00
1105
ΑΑΓ1-05347
ΓΚΙΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
30.466,00
1106
ΑΑΓ1-05351
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
1107
ΑΑΓ1-05420
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
27.350,00
1108
ΑΑΓ1-05493
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
1109
ΑΑΓ1-05637
ΑΧΜΕΤ ΓΙΑΣΕΜΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
1110
ΑΑΓ1-05704
ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
31.950,00
1111
ΑΑΓ1-05848
ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΣΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
32.000,00
1112
ΑΑΓ1-05906
ΚΑΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72,8
30.710,48
1113
ΑΑΓ1-02519
H.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ– Σ.ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΟΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,7
31.730,00
1114
ΑΑΓ1-05604
ΓΚΕΚΑ Π.-ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ. Ο.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1115
ΑΑΓ1-00840
Σαριδάκη Δήμητρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
1116
ΑΑΓ1-00254
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
1117
ΑΑΓ1-00434
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1118
ΑΑΓ1-00707
1119
72,6
32.000,00
72,58
29.511,11
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72,4
32.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
32.000,00
ΜΑΡΘΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
31.980,06
ΑΑΓ1-00822
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
31.900,00
1120
ΑΑΓ1-01674
ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
1121
ΑΑΓ1-01934
ΤΣΑΚΟΥ ΑΙΝΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,4
32.000,00
1122
ΑΑΓ1-01977
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
20.600,00
1123
ΑΑΓ1-02320
ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.960,00
1124
ΑΑΓ1-02422
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.320,00
1125
ΑΑΓ1-02461
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
31.968,00
1126
ΑΑΓ1-02507
ΜΠΑΛΑΣΕΒΙΤΣΙΟΥΤΕ ΡΑΙΜΟΝΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
28.959,61
1127
ΑΑΓ1-02729
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
31.976,00
1128
ΑΑΓ1-02910
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 17 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
72,4
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1129
ΑΑΓ1-03258
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1130
ΑΑΓ1-03389
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
1131
ΑΑΓ1-03769
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
31.260,00
1132
ΑΑΓ1-03964
ΛΕΜΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
31.956,00
1133
ΑΑΓ1-04222
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΕΡΑΤΩ
ΚΡΗΤΗ
72,4
32.000,00
1134
ΑΑΓ1-04349
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
31.030,00
1135
ΑΑΓ1-04415
ΡΗΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
31.960,00
1136
ΑΑΓ1-04548
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
31.920,00
1137
ΑΑΓ1-04939
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
28.690,00
1138
ΑΑΓ1-05075
ΓΚΕΒΕΖΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
26.410,00
1139
ΑΑΓ1-05091
ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
32.000,00
1140
ΑΑΓ1-05130
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΦΑΝΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
31.872,00
1141
ΑΑΓ1-05168
ΠΛΑΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
32.000,00
1142
ΑΑΓ1-05323
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
30.800,00
1143
ΑΑΓ1-05556
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.984,00
1144
ΑΑΓ1-05765
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
32.000,00
1145
ΑΑΓ1-06325
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
32.000,00
1146
ΑΑΓ1-05948
COSLIVII IULIANA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,08
31.980,00
1147
ΑΑΓ1-00755
ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ Φ. ΗΡΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
32.000,00
1148
ΑΑΓ1-01028
ΠΑΝΑΓΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72
32.000,00
1149
ΑΑΓ1-01054
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72
31.994,67
1150
ΑΑΓ1-01070
ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΑΡΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
32.000,00
1151
ΑΑΓ1-01392
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
28.022,22
1152
ΑΑΓ1-01604
ΤΣΙΡΙΒΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
32.000,00
1153
ΑΑΓ1-02329
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΕΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
32.000,00
1154
ΑΑΓ1-02398
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72
32.000,00
1155
ΑΑΓ1-02687
EMILΙYA STEFANOVA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
31.990,00
1156
ΑΑΓ1-02725
ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72
29.788,00
1157
ΑΑΓ1-02791
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
31.998,89
1158
ΑΑΓ1-03092
ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
32.000,00
1159
ΑΑΓ1-03147
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
31.392,00
1160
ΑΑΓ1-03152
ΧΑΛΗΛ ΧΟΥΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
30.280,00
1161
ΑΑΓ1-03203
-
ΚΡΗΤΗ
72
20.600,00
1162
ΑΑΓ1-03786
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
32.000,00
1163
ΑΑΓ1-03986
ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
31.840,00
1164
ΑΑΓ1-04812
ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72
32.000,00
1165
ΑΑΓ1-04853
ΧΩΜΑΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72
31.970,00
1166
ΑΑΓ1-04894
ΣΑΚΑΛΗ ΤΣΑΒΙΔΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
32.000,00
1167
ΑΑΓ1-04969
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΛΙΑΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72
32.000,00
1168
ΑΑΓ1-05158
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
31.740,00
1169
ΑΑΓ1-05187
TΖΕΙΡΑΝΙΔΗ ΜΙΛΕΝΑ
ΚΡΗΤΗ
72
32.000,00
1170
ΑΑΓ1-05274
ΜΕΛΕΚ ΡΟΥΣΟΥΤ-ΧΑΣΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
25.494,00
1171
ΑΑΓ1-05336
ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
32.000,00
1172
ΑΑΓ1-05489
ΚΟΥΝΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72
32.000,00
1173
ΑΑΓ1-06141
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72
27.125,00
1174
ΑΑΓ1-05659
71,84
32.000,00
1175
ΑΑΓ1-00681
ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΩΝΗ
Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - Κ.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
ΒΟΖΗΑΝΑ GEORGIEVA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,6
30.070,00
1176
ΑΑΓ1-00975
ΧΑΛΙΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,6
29.857,14
1177
ΑΑΓ1-01102
ΚΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,6
32.000,00
1178
ΑΑΓ1-02091
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
31.965,00
1179
ΑΑΓ1-02511
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΡΗΤΗ
71,6
30.333,33
1180
ΑΑΓ1-03074
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
31.202,54
1181
ΑΑΓ1-03575
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,6
32.000,00
1182
ΑΑΓ1-03773
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
32.000,00
1183
ΑΑΓ1-03889
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ "Η ΒΑΪΑ" Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση
ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
31.990,00
1184
ΑΑΓ1-03901
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
32.000,00
1185
ΑΑΓ1-04228
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
71,6
32.000,00
1186
ΑΑΓ1-04536
ΛΑΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,6
28.398,00
1187
ΑΑΓ1-04544
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
30.506,72
1188
ΑΑΓ1-04570
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,6
32.000,00
1189
ΑΑΓ1-05085
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,6
29.470,00
1190
ΑΑΓ1-05136
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,6
31.240,00
1191
ΑΑΓ1-05205
ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
31.830,00
1192
ΑΑΓ1-05295
ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
32.000,00
1193
ΑΑΓ1-05334
ΛΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,6
30.224,00
1194
ΑΑΓ1-05369
ΦΘΕΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΡΗΤΗ
71,6
32.000,00
1195
ΑΑΓ1-05697
ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
σελ 18 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
71,6
14.378,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1196
ΑΑΓ1-05815
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1197
ΑΑΓ1-05838
ΓΙΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
71,6
19.980,00
1198
ΑΑΓ1-06273
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
32.000,00
1199
ΑΑΓ1-00209
ΣΥΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
28.400,00
1200
ΑΑΓ1-00301
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
1201
ΑΑΓ1-00769
ΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
30.942,12
1202
ΑΑΓ1-00945
ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
30.862,31
1203
ΑΑΓ1-01043
MARIA LOUISE VAN DE POL
ΚΡΗΤΗ
71,2
28.388,89
1204
ΑΑΓ1-01060
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
31.923,36
1205
ΑΑΓ1-01164
ΤΣΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
71,2
32.000,00
1206
ΑΑΓ1-01591
Χαρτοδιπλωμένου ανθή
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
1207
ΑΑΓ1-02044
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
1208
ΑΑΓ1-02390
ΚΙΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
30.330,00
1209
ΑΑΓ1-03179
Τάτση Ναταλία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
31.970,00
1210
ΑΑΓ1-03273
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΗΡΩ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,2
32.000,00
1211
ΑΑΓ1-03277
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
31.990,00
1212
ΑΑΓ1-03415
ΡΕΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
1213
ΑΑΓ1-03429
ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
27.444,44
1214
ΑΑΓ1-03682
ΝΤΑΛΙΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
1215
ΑΑΓ1-03698
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΗΡΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
31.980,00
1216
ΑΑΓ1-03978
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
1217
ΑΑΓ1-04420
ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
1218
ΑΑΓ1-04532
ΠΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
71,2
31.990,00
1219
ΑΑΓ1-04809
ΚΡΑΛΗ ΠΑΝΩΡΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
31.980,00
1220
ΑΑΓ1-04898
ΜΠΕΚΗΡ ΜΕΜΕΤ ΒΙΛΔΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
27.171,43
1221
ΑΑΓ1-04955
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,2
28.500,00
1222
ΑΑΓ1-05181
ΖΙΟΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
31.800,00
1223
ΑΑΓ1-05311
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,2
32.000,00
1224
ΑΑΓ1-05338
ΣΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
30.388,00
1225
ΑΑΓ1-05411
ΛΕΝΤΕΡΗ ΖΩΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
24.630,00
1226
ΑΑΓ1-05451
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,2
31.980,00
1227
ΑΑΓ1-05498
ΚΟΥΛΟΥΡΗ - ΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
28.840,00
1228
ΑΑΓ1-05537
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
31.400,00
1229
ΑΑΓ1-05700
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
31.426,00
1230
ΑΑΓ1-05972
ΚΡΙΚΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,2
32.000,00
1231
ΑΑΓ1-06142
ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
31.980,00
1232
ΑΑΓ1-00136
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
1233
ΑΑΓ1-00147
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
29.999,20
1234
ΑΑΓ1-00405
ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
25.446,54
1235
ΑΑΓ1-00940
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
32.000,00
1236
ΑΑΓ1-01046
ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,8
32.000,00
1237
ΑΑΓ1-01379
ΜΠΕΚΗΡ ΜΕΜΕΤ ΦΑΔΙΛΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
32.000,00
1238
ΑΑΓ1-01612
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
1239
ΑΑΓ1-01809
ΡΟΪΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
1240
ΑΑΓ1-01838
ΠΟΥΛΚΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
31.898,52
1241
ΑΑΓ1-01996
ΧΛΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
30.333,33
1242
ΑΑΓ1-02042
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70,8
31.993,71
1243
ΑΑΓ1-02087
ΚΟΝΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
1244
ΑΑΓ1-02297
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Κ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
14.496,12
1245
ΑΑΓ1-02409
DHAMAJ XHENSILLA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70,8
32.000,00
1246
ΑΑΓ1-02529
Βεργέτη Ελένη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
31.980,00
1247
ΑΑΓ1-02941
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
31.200,00
1248
ΑΑΓ1-02949
ΓΙΟΥΝΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
1249
ΑΑΓ1-03107
ΑΙΛΙΝ ΠΑΤΛΑΚ-ΣΑΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
32.000,00
1250
ΑΑΓ1-03125
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
32.000,00
1251
ΑΑΓ1-03129
ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
30.800,00
1252
ΑΑΓ1-03151
ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,8
32.000,00
1253
ΑΑΓ1-03170
ΔΡΑΜΑΛΗ ΓΕΛΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
32.000,00
1254
ΑΑΓ1-03192
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,8
22.080,00
1255
ΑΑΓ1-03272
ΣΚΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
31.999,78
1256
ΑΑΓ1-03838
PAMBLICA FLORENTINA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
1257
ΑΑΓ1-03908
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,8
31.976,00
1258
ΑΑΓ1-03953
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
32.000,00
1259
ΑΑΓ1-04256
CREATIVE CONSTRUCTIONS
ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
70,8
32.000,00
1260
ΑΑΓ1-04492
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
29.405,88
1261
ΑΑΓ1-04914
ΑΠΤΗ ΜΟΥΜΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ ΝΟΥΡΣΕΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 19 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
70,8
31.444,44
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1262
ΑΑΓ1-05182
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
1263
ΑΑΓ1-05195
ΒΑΒΔΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
1264
ΑΑΓ1-05237
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70,8
32.000,00
1265
ΑΑΓ1-05298
ΣΚΛΑΒΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,8
28.930,00
1266
ΑΑΓ1-05360
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
31.500,00
1267
ΑΑΓ1-05425
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
70,8
27.745,00
1268
ΑΑΓ1-05504
ΚΡΗΤΗ
70,8
31.280,00
1269
ΑΑΓ1-05867
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,8
32.000,00
1270
ΑΑΓ1-05928
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΡΟΥΣΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,8
32.000,00
1271
ΑΑΓ1-06064
ΒΕΖΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70,8
31.937,62
1272
ΑΑΓ1-06149
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70,8
29.872,00
1273
ΑΑΓ1-06244
ΤΣΟΜΗ ΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
1274
ΑΑΓ1-01318
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΠΑΤΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
27.000,00
1275
ΑΑΓ1-01511
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
70,4
32.000,00
1276
ΑΑΓ1-01859
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
28.918,00
1277
ΑΑΓ1-02246
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΦΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
32.000,00
1278
ΑΑΓ1-02509
ΧΛΟΗ ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ ΔΡΑΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
26.658,86
1279
ΑΑΓ1-02989
ΚΑΛΛΙΑΓΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
32.000,00
1280
ΑΑΓ1-03378
ΑΔΑΜΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
31.800,00
1281
ΑΑΓ1-03654
ΤΣΑΚΗΡ ΧΑΣΑΝ ΜΕΛΙΧΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
32.000,00
1282
ΑΑΓ1-04197
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΚΛΕΙΩ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
70,4
32.000,00
1283
ΑΑΓ1-04393
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΚΛΑΙΡ-ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,4
31.550,06
1284
ΑΑΓ1-04410
ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70,4
32.000,00
1285
ΑΑΓ1-05291
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
31.970,00
1286
ΑΑΓ1-05532
ΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
25.180,00
1287
ΑΑΓ1-05576
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,4
32.000,00
1288
ΑΑΓ1-05634
ΣΙΝΑΠ ΜΕΜΕΤ ΣΕΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
31.151,43
1289
ΑΑΓ1-05762
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,4
24.549,88
1290
ΑΑΓ1-06054
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
32.000,00
32.000,00
1291
ΑΑΓ1-04662
ΑΦΕΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,22
32.000,00
1292
ΑΑΓ1-00158
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70
27.834,78
1293
ΑΑΓ1-00214
ΔΙΚΜΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΑΪΖΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70
27.454,00
1294
ΑΑΓ1-00427
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
32.000,00
1295
ΑΑΓ1-01177
ΤΣΙΓΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
32.000,00
1296
ΑΑΓ1-01229
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΑΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
27.160,00
1297
ΑΑΓ1-01459
ΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
32.000,00
1298
ΑΑΓ1-02072
ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΟΥΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
31.973,00
1299
ΑΑΓ1-02102
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
31.971,32
1300
ΑΑΓ1-04177
ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70
30.900,00
1301
ΑΑΓ1-04389
ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70
31.627,78
1302
ΑΑΓ1-04718
ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70
31.450,00
1303
ΑΑΓ1-05203
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
29.750,00
1304
ΑΑΓ1-05272
JULINDA SHESHI
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
31.994,90
1305
ΑΑΓ1-05855
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
1306
ΑΑΓ1-00592
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1307
ΑΑΓ1-00247
ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
1308
ΑΑΓ1-00365
1309
70
32.000,00
69,61
31.999,86
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
32.000,00
ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,6
32.000,00
ΑΑΓ1-00463
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΙΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,6
31.980,00
1310
ΑΑΓ1-02090
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
69,6
25.680,00
1311
ΑΑΓ1-02202
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
30.120,96
1312
ΑΑΓ1-02706
LUΚAS MARINA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
27.500,00
1313
ΑΑΓ1-02945
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
30.000,00
1314
ΑΑΓ1-03538
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
31.040,00
32.000,00
1315
ΑΑΓ1-03548
ΣΤΕΦΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
1316
ΑΑΓ1-03702
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
32.000,00
1317
ΑΑΓ1-03925
ΞΥΠΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
25.497,90
1318
ΑΑΓ1-05302
ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,6
30.500,00
1319
ΑΑΓ1-05288
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,56
31.964,00
1320
ΑΑΓ1-00069
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
69,2
32.000,00
1321
ΑΑΓ1-00532
BELLADONNA-SHOP
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,2
17.550,00
1322
ΑΑΓ1-00805
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,2
32.000,00
1323
ΑΑΓ1-02267
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
69,2
31.999,98
1324
ΑΑΓ1-02818
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,2
31.550,00
1325
ΑΑΓ1-03088
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,2
32.000,00
1326
ΑΑΓ1-03563
-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,2
20.732,50
1327
ΑΑΓ1-04522
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,2
32.000,00
1328
ΑΑΓ1-04777
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
69,2
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 20 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
69,2
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1329
ΑΑΓ1-05792
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1330
ΑΑΓ1-06153
ΜΠΟΥΝΙΑ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,2
32.000,00
1331
ΑΑΓ1-00451
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
32.000,00
1332
ΑΑΓ1-00477
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
28.908,28
1333
ΑΑΓ1-01193
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
68,8
32.000,00
1334
ΑΑΓ1-01208
ΝΤΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
31.400,00
1335
ΑΑΓ1-01273
ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68,8
30.850,00
1336
ΑΑΓ1-01321
Βασιλείου Καλλιρόη
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
31.977,28
1337
ΑΑΓ1-01436
ΣΚΟΠΕΛΙΩΤΟΥ ΑΗΔΟΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
1338
ΑΑΓ1-01916
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
68,8
30.492,78
1339
ΑΑΓ1-02360
ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
32.000,00
1340
ΑΑΓ1-02417
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
1341
ΑΑΓ1-02784
ΚΡΗΤΗ
68,8
30.500,00
1342
ΑΑΓ1-02907
ΟΥΖΛΕΜ ΧΟΥΣΕΙΝ
ΜΠΑΙΛΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Γεράση Θεοδώρα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
1343
ΑΑΓ1-02994
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΣΑΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
26.430,00
1344
ΑΑΓ1-03058
ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
68,8
32.000,00
1345
ΑΑΓ1-03156
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΥΡΙΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
31.360,00
1346
ΑΑΓ1-03368
GYULZADYAN ANNA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
1347
ΑΑΓ1-03564
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
68,8
26.654,50
1348
ΑΑΓ1-03976
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
32.000,00
1349
ΑΑΓ1-04563
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
32.000,00
1350
ΑΑΓ1-04789
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
68,8
32.000,00
1351
ΑΑΓ1-04849
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
68,8
32.000,00
1352
ΑΑΓ1-05105
ΜΠΑΚΛΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
32.000,00
1353
ΑΑΓ1-05481
ΑΡΗΦ ΧΑΙΡΙΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
22.000,00
1354
ΑΑΓ1-05516
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,8
23.150,60
1355
ΑΑΓ1-05549
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
31.222,22
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1356
ΑΑΓ1-06044
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΕΛΙΟΥ
68,8
27.560,00
1357
ΑΑΓ1-06050
68,8
32.000,00
1358
ΑΑΓ1-06264
68,8
30.370,00
1359
ΑΑΓ1-00308
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
ΚΡΗΤΗ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,4
29.970,00
1360
ΑΑΓ1-00403
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,4
31.115,56
1361
ΑΑΓ1-00615
KOZIK BARBARA EWA
ΚΡΗΤΗ
68,4
29.716,54
1362
ΑΑΓ1-01325
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΥΒΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,4
30.903,60
1363
ΑΑΓ1-01761
ΤΑΧΗΡ ΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,4
32.000,00
1364
ΑΑΓ1-01972
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
68,4
25.722,22
1365
ΑΑΓ1-02196
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,4
32.000,00
1366
ΑΑΓ1-02576
ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68,4
32.000,00
1367
ΑΑΓ1-02622
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,4
32.000,00
1368
ΑΑΓ1-04195
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΚΡΗΤΗ
68,4
31.111,11
1369
ΑΑΓ1-05662
ΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
68,4
32.000,00
1370
ΑΑΓ1-00373
ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
68
30.160,00
1371
ΑΑΓ1-00966
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
68
30.000,00
1372
ΑΑΓ1-02321
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
31.340,00
1373
ΑΑΓ1-02732
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
29.077,50
1374
ΑΑΓ1-03334
ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68
30.400,00
1375
ΑΑΓ1-03695
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
31.999,00
1376
ΑΑΓ1-03922
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
68
30.390,00
1377
ΑΑΓ1-04227
ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68
32.000,00
1378
ΑΑΓ1-04583
ΜΠΑΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
32.000,00
1379
ΑΑΓ1-04899
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
32.000,00
1380
ΑΑΓ1-05674
Μπαχαρίδου Ειρήνη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
31.950,00
1381
ΑΑΓ1-06168
ΒΕΛΗ ΕΥΕΓΕΝΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
68
32.000,00
1382
ΑΑΓ1-00266
ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΦΙΛΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
67,6
24.875,00
1383
ΑΑΓ1-00541
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,6
30.000,00
1384
ΑΑΓ1-01227
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
67,6
31.000,00
1385
ΑΑΓ1-01498
ΣΟΥΦΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,6
31.999,98
1386
ΑΑΓ1-01574
ΑΜΕΤ ΑΙΛΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,6
32.000,00
1387
ΑΑΓ1-01646
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
67,6
32.000,00
1388
ΑΑΓ1-02420
ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑ ΘΩΜΑΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,6
31.444,44
1389
ΑΑΓ1-02539
ΑΛΗ ΑΙΣΕΛ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,6
29.800,00
1390
ΑΑΓ1-03592
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
67,6
31.440,00
1391
ΑΑΓ1-03763
ΤΣΙΠΛΑΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,6
30.966,00
1392
ΑΑΓ1-03893
TURICA FLORENTINA MIRABELA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
67,6
26.125,56
1393
ΑΑΓ1-03938
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
31.797,78
1394
ΑΑΓ1-04306
ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
67,6
30.666,67
1395
ΑΑΓ1-04433
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
67,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 21 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
67,6
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1396
ΑΑΓ1-04680
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
1397
ΑΑΓ1-04852
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
67,6
32.000,00
1398
ΑΑΓ1-05144
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,6
32.000,00
1399
ΑΑΓ1-05222
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,6
32.000,00
1400
ΑΑΓ1-05244
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,6
32.000,00
1401
ΑΑΓ1-05326
ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
67,6
32.000,00
1402
ΑΑΓ1-05882
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
28.388,89
1403
ΑΑΓ1-00991
ΒΑΛΑΣΗ Φ. - ΓΕΡΟΥΛΙΑ Μ. Ο.Ε.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
67,4
32.000,00
1404
ΑΑΓ1-00864
ΓΚΟΥΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
67,2
32.000,00
1405
ΑΑΓ1-01979
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
27.800,00
1406
ΑΑΓ1-02144
ΜΥΡΩΝΙΑ ΒΡΑΧΝΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
67,2
32.000,00
1407
ΑΑΓ1-02195
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
31.997,00
1408
ΑΑΓ1-02626
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,2
31.966,00
1409
ΑΑΓ1-03198
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,2
32.000,00
1410
ΑΑΓ1-03491
ΤΖΙΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΦΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
67,2
29.497,78
1411
ΑΑΓ1-03647
ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,2
32.000,00
1412
ΑΑΓ1-04357
ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
67,2
32.000,00
1413
ΑΑΓ1-04454
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,2
31.349,34
1414
ΑΑΓ1-05217
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,2
32.000,00
1415
ΑΑΓ1-05741
ΓΚΙΖΕΜ ΜΠΑΡΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,2
32.000,00
1416
ΑΑΓ1-06269
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
67,2
32.000,00
1417
ΑΑΓ1-00970
ΚΑΡΑΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66,8
32.000,00
1418
ΑΑΓ1-01228
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
30.800,00
1419
ΑΑΓ1-01510
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,8
32.000,00
1420
ΑΑΓ1-02160
ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,8
31.936,00
1421
ΑΑΓ1-02289
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
32.000,00
1422
ΑΑΓ1-02854
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΥΡΤΩ ΛΟΥΠΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
32.000,00
1423
ΑΑΓ1-02919
ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
32.000,00
1424
ΑΑΓ1-03154
ΚΑΚΑΒΟΥΤΗ ΕΛΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,8
30.000,00
1425
ΑΑΓ1-03842
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66,8
32.000,00
1426
ΑΑΓ1-04543
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
32.000,00
1427
ΑΑΓ1-04854
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,8
31.110,00
1428
ΑΑΓ1-05390
Τσάση Διονυσία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
31.870,00
1429
ΑΑΓ1-05443
NAΥΣΙΚΑ ΔΟΥΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
32.000,00
1430
ΑΑΓ1-05781
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
31.982,00
1431
ΑΑΓ1-05999
ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,8
27.440,00
1432
ΑΑΓ1-06336
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,8
32.000,00
1433
ΑΑΓ1-00595
ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
66,4
31.180,00
1434
ΑΑΓ1-00776
ΒΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
66,4
31.984,00
1435
ΑΑΓ1-00877
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,4
30.660,00
1436
ΑΑΓ1-01006
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66,4
32.000,00
1437
ΑΑΓ1-01118
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66,4
32.000,00
1438
ΑΑΓ1-01249
ΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,4
31.980,00
1439
ΑΑΓ1-01338
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΧΡΥΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,4
31.983,60
1440
ΑΑΓ1-01458
ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
30.560,00
1441
ΑΑΓ1-01885
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
32.000,00
1442
ΑΑΓ1-02909
ΚΑΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,4
32.000,00
1443
ΑΑΓ1-03616
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,4
30.945,00
1444
ΑΑΓ1-03785
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,4
32.000,00
1445
ΑΑΓ1-03917
ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
66,4
32.000,00
1446
ΑΑΓ1-04938
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
66,4
31.999,74
1447
ΑΑΓ1-05071
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
28.177,78
1448
ΑΑΓ1-05622
ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,4
31.891,41
1449
ΑΑΓ1-05633
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,4
32.000,00
1450
ΑΑΓ1-05771
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
31.013,60
1451
ΑΑΓ1-05785
ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΡΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
24.425,00
1452
ΑΑΓ1-00129
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
66
31.610,00
1453
ΑΑΓ1-01324
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66
31.980,00
1454
ΑΑΓ1-01601
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
66
27.200,00
1455
ΑΑΓ1-02261
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
31.980,00
1456
ΑΑΓ1-02467
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66
32.000,00
1457
ΑΑΓ1-02845
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
31.693,10
1458
ΑΑΓ1-02951
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
32.000,00
1459
ΑΑΓ1-03335
ΚΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
32.000,00
30.250,00
1460
ΑΑΓ1-03862
ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
1461
ΑΑΓ1-04535
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66
32.000,00
1462
ΑΑΓ1-04619
ΚΟΛΟΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
31.190,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 22 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
66
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1463
ΑΑΓ1-04883
ΑΛΗ ΖΕΧΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
1464
ΑΑΓ1-05539
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66
32.000,00
1465
ΑΑΓ1-05668
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
32.000,00
1466
ΑΑΓ1-05858
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
30.310,00
1467
ΑΑΓ1-02992
ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΘΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΜΑΡΤΖΗ-ΤΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,8
27.080,00
1468
ΑΑΓ1-00117
ΒΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,6
32.000,00
1469
ΑΑΓ1-00690
ΛΩΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,6
32.000,00
1470
ΑΑΓ1-00718
NATALYA BOKSHA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,6
31.999,84
1471
ΑΑΓ1-01344
ΜΠΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,6
27.888,89
1472
ΑΑΓ1-02037
ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
65,6
19.901,82
1473
ΑΑΓ1-02592
ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,6
32.000,00
1474
ΑΑΓ1-03761
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,6
30.100,00
1475
ΑΑΓ1-03941
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,6
20.000,00
1476
ΑΑΓ1-04649
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,6
31.300,00
1477
ΑΑΓ1-05210
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,6
32.000,00
1478
ΑΑΓ1-05299
ΜΥΡΤΩ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,6
29.620,06
1479
ΑΑΓ1-05900
RAJDA LUIZA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
65,6
17.762,00
1480
ΑΑΓ1-06210
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,6
16.434,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
65,47
31.908,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
65,2
31.850,00
1481
ΑΑΓ1-02033
1482
ΑΑΓ1-00059
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΦΛΩΡΑ
ΣΚΟΥΝΤΑ Μ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Β ΤΣΙΑΚΑΣ Γ Ο.Ε.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
1483
ΑΑΓ1-00126
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
32.000,00
1484
ΑΑΓ1-00189
ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
32.000,00
1485
ΑΑΓ1-00212
ΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
31.950,00
1486
ΑΑΓ1-00422
ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
31.968,00
1487
ΑΑΓ1-00490
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
32.000,00
1488
ΑΑΓ1-00545
Asifa Munir
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
25.400,00
1489
ΑΑΓ1-01462
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
31.990,00
1490
ΑΑΓ1-01527
ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
65,2
31.957,00
1491
ΑΑΓ1-02013
ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
31.986,78
1492
ΑΑΓ1-02271
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,2
31.000,00
1493
ΑΑΓ1-02672
YAKHNAKI LIDIYA
ΚΡΗΤΗ
65,2
32.000,00
1494
ΑΑΓ1-03440
ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,2
32.000,00
1495
ΑΑΓ1-04371
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
65,2
32.000,00
1496
ΑΑΓ1-04458
ΒΗΧΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
31.999,00
1497
ΑΑΓ1-05005
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
32.000,00
1498
ΑΑΓ1-05027
METODIEVA RYMYANA
ΚΡΗΤΗ
65,2
30.000,00
1499
ΑΑΓ1-05296
ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
31.750,00
1500
ΑΑΓ1-05333
ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,2
30.711,11
1501
ΑΑΓ1-05796
Χριστοδουλάκη Αργυρώ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,2
32.000,00
1502
ΑΑΓ1-06128
ΧΟΡΕΥΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,2
32.000,00
1503
ΑΑΓ1-03223
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
65,11
32.000,00
1504
ΑΑΓ1-02418
Σ. ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗ & Π. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
1505
ΑΑΓ1-00007
ΧΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
1506
ΑΑΓ1-00029
1507
ΑΑΓ1-00781
1508
65
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,8
32.000,00
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΑΝΑΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
31.996,30
ΣΑΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,8
32.000,00
ΑΑΓ1-00821
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
30.238,77
1509
ΑΑΓ1-00881
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΚΛΕΙΔΩΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,8
31.893,00
1510
ΑΑΓ1-00950
ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
64,8
32.000,00
1511
ΑΑΓ1-01483
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,8
31.998,00
1512
ΑΑΓ1-01744
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,8
32.000,00
1513
ΑΑΓ1-01976
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΤΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ATOMIKH)
ΕΛΕΝΗ ΛΙΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
31.991,10
1514
ΑΑΓ1-02106
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
31.990,00
1515
ΑΑΓ1-02204
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕTΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
64,8
32.000,00
1516
ΑΑΓ1-02235
ΖΗΓΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
25.803,97
1517
ΑΑΓ1-02493
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
30.072,00
1518
ΑΑΓ1-02955
ΧΙΛΕΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64,8
32.000,00
1519
ΑΑΓ1-03178
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
28.760,00
1520
ΑΑΓ1-03209
ΜΥΛΩΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,8
31.990,00
1521
ΑΑΓ1-03218
ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
64,8
30.418,00
1522
ΑΑΓ1-03355
ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
32.000,00
1523
ΑΑΓ1-03686
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
64,8
32.000,00
1524
ΑΑΓ1-03732
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
20.000,00
1525
ΑΑΓ1-03828
ΣΥΡΙΩΤΗ ΑΓΝΗ του Φωτίου
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,8
32.000,00
1526
ΑΑΓ1-03898
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
31.362,78
1527
ΑΑΓ1-04201
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
32.000,00
1528
ΑΑΓ1-04780
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 23 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
64,8
31.996,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
1529
ΑΑΓ1-05013
ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1530
ΑΑΓ1-05148
ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
31.980,00
1531
ΑΑΓ1-05827
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,8
31.955,86
1532
ΑΑΓ1-01181
Γ. ΚΟΛΙΟΥ - Κ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,6
32.000,00
1533
ΑΑΓ1-00089
ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
1534
ΑΑΓ1-00230
ΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
31.750,00
1535
ΑΑΓ1-00419
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
31.998,89
1536
ΑΑΓ1-00740
ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64,4
20.000,00
1537
ΑΑΓ1-00791
ΚΑΙΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
20.000,00
1538
ΑΑΓ1-00838
ΛΗΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΔΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
64,4
31.950,00
1539
ΑΑΓ1-00922
ΤΣΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
14.400,00
1540
ΑΑΓ1-00952
ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,4
30.610,00
1541
ΑΑΓ1-01201
ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
64,4
32.000,00
1542
ΑΑΓ1-01233
ΜΗΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
32.000,00
1543
ΑΑΓ1-01340
ΜΑΡΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
15.110,00
1544
ΑΑΓ1-01350
ΖΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
1545
ΑΑΓ1-01563
ΤΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64,4
32.000,00
1546
ΑΑΓ1-01631
ΜΠΑΚΟΛΑ ΡΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
1547
ΑΑΓ1-02071
ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,4
27.923,94
1548
ΑΑΓ1-02338
ΦΟΥΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
1549
ΑΑΓ1-02587
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣAΜAΡΚΟΥ
ΚΡΗΤΗ
64,4
32.000,00
1550
ΑΑΓ1-02602
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
18.606,00
1551
ΑΑΓ1-02770
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
1552
ΑΑΓ1-03045
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
31.980,00
1553
ΑΑΓ1-03220
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
32.000,00
1554
ΑΑΓ1-04271
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
32.000,00
1555
ΑΑΓ1-04347
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
31.910,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
64,02
31.950,00
31.800,00
1556
ΑΑΓ1-05391
1557
ΑΑΓ1-05888
ΚΩΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ Α.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1558
ΑΑΓ1-03949
Β ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1559
ΑΑΓ1-00187
PATRASCU ANISOARA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
1560
ΑΑΓ1-00694
ΒΡΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64
32.000,00
1561
ΑΑΓ1-01828
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
32.000,00
1562
ΑΑΓ1-02317
-
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
1563
ΑΑΓ1-02378
BASHIMI ANA
ΗΠΕΙΡΟΣ
64
32.000,00
1564
ΑΑΓ1-02514
ΤΑΜΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
30.777,00
1565
ΑΑΓ1-03381
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΟΥΜΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64
32.000,00
1566
ΑΑΓ1-03570
ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64
32.000,00
31.070,00
1567
ΑΑΓ1-03601
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64
1568
ΑΑΓ1-03693
ΣΤΕΛΑ ΤΟΥΡΒΑΤΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
1569
ΑΑΓ1-04474
KONSTANDOPULU PROLETKA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
32.000,00
1570
ΑΑΓ1-04738
ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64
31.992,78
1571
ΑΑΓ1-04836
ΚΑΨΕΤΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
64
32.000,00
1572
ΑΑΓ1-05183
ΔΩΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
1573
ΑΑΓ1-05376
ΓΔΟΥΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΑΝΑΗ
ΚΡΗΤΗ
64
32.000,00
1574
ΑΑΓ1-05737
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
19.960,00
1575
ΑΑΓ1-06179
ΤΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
1576
ΑΑΓ1-06327
ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
31.000,00
32.000,00
1577
ΑΑΓ1-05316
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
63,63
1578
ΑΑΓ1-00045
ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
1579
ΑΑΓ1-00067
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
32.000,00
1580
ΑΑΓ1-00475
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
16.799,00
1581
ΑΑΓ1-00794
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
32.000,00
1582
ΑΑΓ1-01853
ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΟΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,6
31.083,00
1583
ΑΑΓ1-01922
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
32.000,00
1584
ΑΑΓ1-01965
ΦΩΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
32.000,00
1585
ΑΑΓ1-01993
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
32.000,00
1586
ΑΑΓ1-02029
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,6
32.000,00
1587
ΑΑΓ1-02247
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
1588
ΑΑΓ1-02351
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
1589
ΑΑΓ1-02506
ΚΑΡΓΙΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
11.414,00
1590
ΑΑΓ1-03528
-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,6
19.650,30
1591
ΑΑΓ1-03804
PET SHOP-DMITRENKO ANNA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,6
20.000,00
1592
ΑΑΓ1-03873
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
30.500,00
1593
ΑΑΓ1-04468
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΠΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
1594
ΑΑΓ1-04485
ΙΣΑΑΚ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 24 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
63,6
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1595
ΑΑΓ1-04682
ΤΣΙΑΚΑ ΑΡΕΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1596
ΑΑΓ1-04928
ΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
32.000,00
1597
ΑΑΓ1-05032
ΔΟΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
28.799,94
1598
ΑΑΓ1-05706
ΣΕΛΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
32.000,00
1599
ΑΑΓ1-01289
Σ.ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ-Α.ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,22
32.000,00
1600
ΑΑΓ1-00041
ΤΖΑΡΟ ΤΖΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1601
ΑΑΓ1-00336
ΜΥΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,2
29.490,00
1602
ΑΑΓ1-00346
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
63,2
31.199,96
1603
ΑΑΓ1-00370
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,2
31.930,00
1604
ΑΑΓ1-00523
ΚΛΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
30.470,00
1605
ΑΑΓ1-00679
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
31.900,40
1606
ΑΑΓ1-00930
ΠΟΥΡΔΑΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1607
ΑΑΓ1-01168
ΣΧΙΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
32.000,00
1608
ΑΑΓ1-01518
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1609
ΑΑΓ1-01592
ΚΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1610
ΑΑΓ1-01669
..............
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
24.875,00
1611
ΑΑΓ1-01697
ΖΙΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
32.000,00
1612
ΑΑΓ1-01707
ΜΟΥΛΑ ΓΑΙΤΑΝΙΩ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1613
ΑΑΓ1-02397
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΝΑΡΗ
ΚΡΗΤΗ
63,2
31.980,00
1614
ΑΑΓ1-02673
ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,2
31.300,00
1615
ΑΑΓ1-02717
ΤΣΕΡΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
28.040,00
1616
ΑΑΓ1-02730
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
32.000,00
1617
ΑΑΓ1-03408
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
28.340,00
1618
ΑΑΓ1-03633
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,2
32.000,00
1619
ΑΑΓ1-04336
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,2
31.998,00
1620
ΑΑΓ1-04493
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ
ΒΕΡΕΝΙΚΗ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
30.750,00
1621
ΑΑΓ1-04678
Μαρία Ν. Παπανικολάου
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1622
ΑΑΓ1-04819
ΠΟΛΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1623
ΑΑΓ1-04978
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1624
ΑΑΓ1-05137
ANNA ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
31.935,50
1625
ΑΑΓ1-05571
ΠΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1626
ΑΑΓ1-05738
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1627
ΑΑΓ1-05817
ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
31.000,00
1628
ΑΑΓ1-01698
ΤΣΙΑΤΗ ΘΕΡΙΑΝΗ-ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Ο.Ε. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1629
ΑΑΓ1-01543
1630
ΑΑΓ1-02113
1631
ΑΑΓ1-00357
AGRI AGORA
ΓΑΙΤΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ)
ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1632
ΑΑΓ1-00567
1633
63
28.777,78
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62,91
27.680,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,85
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
31.992,78
ΑΑΓ1-00613
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,8
31.000,04
1634
ΑΑΓ1-00628
ΛΑΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
31.635,36
1635
ΑΑΓ1-01018
ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,8
30.640,00
1636
ΑΑΓ1-01084
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1637
ΑΑΓ1-01288
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
31.630,00
1638
ΑΑΓ1-01298
ΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1639
ΑΑΓ1-01487
ΖΙΑΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,8
32.000,00
1640
ΑΑΓ1-01700
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
62,8
29.917,28
1641
ΑΑΓ1-01701
ΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,8
28.800,00
1642
ΑΑΓ1-01985
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
17.790,00
1643
ΑΑΓ1-02133
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,8
32.000,00
1644
ΑΑΓ1-02310
ΜΠΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1645
ΑΑΓ1-02550
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
32.000,00
1646
ΑΑΓ1-02684
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
31.980,00
1647
ΑΑΓ1-02931
Σαμαρά Βασιλική
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
31.000,00
1648
ΑΑΓ1-03139
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1649
ΑΑΓ1-03330
ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,8
32.000,00
1650
ΑΑΓ1-03513
ΠΥΡΓΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
31.520,00
1651
ΑΑΓ1-03909
ΙΚΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
62,8
32.000,00
1652
ΑΑΓ1-04731
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
32.000,00
1653
ΑΑΓ1-04956
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
31.950,00
1654
ΑΑΓ1-05124
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,8
32.000,00
1655
ΑΑΓ1-05574
ΡΑΧΗΜ ΚΕΜΡΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
22.000,00
1656
ΑΑΓ1-06055
ΠΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
62,8
24.075,00
1657
ΑΑΓ1-06103
ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,8
32.000,00
1658
ΑΑΓ1-06154
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,8
31.992,00
1659
ΑΑΓ1-02145
Υπό σύσταση ΙΚΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,6
32.000,00
1660
ΑΑΓ1-00691
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 25 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1661
ΑΑΓ1-01083
ΑΑΓ1-01281
1663
ΑΑΓ1-02505
ΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
SAMOS HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1662
1664
ΑΑΓ1-02686
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1665
ΑΑΓ1-02935
1666
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
62,4
29.946,50
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
62,4
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,4
32.000,00
ANDRYEYEVA LIDIYA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,4
28.850,00
ΑΑΓ1-03517
ΛΙΣΓΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,4
32.000,00
1667
ΑΑΓ1-03557
ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,4
31.668,89
1668
ΑΑΓ1-03640
ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΗ
ΚΡΗΤΗ
62,4
26.398,00
1669
ΑΑΓ1-03936
ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,4
28.992,00
1670
ΑΑΓ1-03948
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,4
32.000,00
1671
ΑΑΓ1-04861
ΓΚΕΛΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,4
21.200,00
1672
ΑΑΓ1-05076
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62,4
32.000,00
1673
ΑΑΓ1-05515
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
62,4
31.997,00
1674
ΑΑΓ1-05605
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. - ΣΤΕΠΑΝΗ Τ. Ε.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,4
31.885,70
1675
ΑΑΓ1-05692
ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,4
31.940,00
1676
ΑΑΓ1-05718
ΒΑΓΙΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
62,4
31.851,00
1677
ΑΑΓ1-06140
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,4
27.441,56
1678
ΑΑΓ1-03275
ΚΡΗΤΗ
62,18
32.000,00
1679
ΑΑΓ1-00956
ΠΑΜΑΔΑΝ ΧΑΤΖΕΡ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΤΡΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,17
32.000,00
1680
ΑΑΓ1-00127
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
62
32.000,00
1681
ΑΑΓ1-00724
ΓΟΛΕΓΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62
32.000,00
1682
ΑΑΓ1-00844
ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΙΜΟΝΑ ΝΤ' ΑΜΙΚΟ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
32.000,00
1683
ΑΑΓ1-01019
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
62
30.680,00
1684
ΑΑΓ1-01839
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62
13.947,78
1685
ΑΑΓ1-01952
ΚΑΠΛΑΝΗ Ε. - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62
31.950,00
1686
ΑΑΓ1-02559
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΡΗΤΗ
62
32.000,00
16.880,00
1687
ΑΑΓ1-02695
Κονταρίνη Κατερίνα
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
1688
ΑΑΓ1-03299
ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62
29.244,44
1689
ΑΑΓ1-03418
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62
32.000,00
1690
ΑΑΓ1-03498
ΠΟΡΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( MARRIAGEDAY )
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
32.000,00
1691
ΑΑΓ1-03738
ΖΥΓΟΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62
32.000,00
1692
ΑΑΓ1-04296
ΠΑΓΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
31.310,00
19.803,70
1693
ΑΑΓ1-04378
ΕΣΕΜΠΙΔΟΥ ΜΑΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62
1694
ΑΑΓ1-04540
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ
ΚΡΗΤΗ
62
31.998,00
1695
ΑΑΓ1-05320
ΜΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
31.971,36
1696
ΑΑΓ1-05736
ΖΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
1697
ΑΑΓ1-05778
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
62
32.000,00
1698
ΑΑΓ1-05821
ΧΝΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62
31.980,00
1699
ΑΑΓ1-06027
ΝΤΙΣΙΟΥ ΚΛΕΣΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
1700
ΑΑΓ1-00058
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,6
32.000,00
1701
ΑΑΓ1-00183
KΟΤΣΑΡΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
61,6
32.000,00
1702
ΑΑΓ1-00627
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1703
ΑΑΓ1-00764
ΠΑΤΕΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,6
31.996,00
1704
ΑΑΓ1-00817
ΚΟΥΡΜΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
61,6
19.810,00
1705
ΑΑΓ1-01065
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
31.700,00
1706
ΑΑΓ1-01207
ΛΥΡΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,6
32.000,00
1707
ΑΑΓ1-01939
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
31.992,66
1708
ΑΑΓ1-02323
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
32.000,00
1709
ΑΑΓ1-02652
ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
31.943,46
1710
ΑΑΓ1-02823
ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1711
ΑΑΓ1-02834
ΛΙΟΥΚΑ ΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,6
10.008,00
1712
ΑΑΓ1-03098
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
31.980,00
1713
ΑΑΓ1-03453
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
31.998,00
1714
ΑΑΓ1-03665
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
32.000,00
1715
ΑΑΓ1-03750
ΓΙΑΟΥΡΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
31.000,00
1716
ΑΑΓ1-03927
ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1717
ΑΑΓ1-04343
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
31.062,78
1718
ΑΑΓ1-04439
ΣΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
32.000,00
1719
ΑΑΓ1-04569
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΑΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
32.000,00
1720
ΑΑΓ1-04863
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
31.970,00
1721
ΑΑΓ1-05119
ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,6
32.000,00
1722
ΑΑΓ1-05127
ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
32.000,00
1723
ΑΑΓ1-05268
ANAIS - MARIE ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ GIRARD
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 26 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
61,6
31.920,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
1724
ΑΑΓ1-05643
ΑΝΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
1725
ΑΑΓ1-00893
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,2
32.000,00
1726
ΑΑΓ1-00902
ΚΟΣΜΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
32.000,00
1727
ΑΑΓ1-01067
NICOLAE IONICA DIANA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
31.995,00
1728
ΑΑΓ1-01258
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
32.000,00
1729
ΑΑΓ1-01490
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,2
31.740,00
1730
ΑΑΓ1-01496
ΞΕΝΤΕ ΟΛΓΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
61,2
31.999,92
1731
ΑΑΓ1-02007
ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
61,2
30.000,00
1732
ΑΑΓ1-03037
ΜΕΖΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,2
31.954,00
1733
ΑΑΓ1-03289
ΜΑΥΡΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
27.010,00
1734
ΑΑΓ1-03609
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
32.000,00
1735
ΑΑΓ1-03717
ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,2
32.000,00
1736
ΑΑΓ1-04274
LIGHT VICΤORIA ROSE
ΚΡΗΤΗ
61,2
31.738,76
1737
ΑΑΓ1-05190
ΣΤΑΣΙΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
32.000,00
1738
ΑΑΓ1-05670
ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
31.565,00
1739
ΑΑΓ1-01240
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,8
32.000,00
1740
ΑΑΓ1-01594
ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
60,8
19.980,00
1741
ΑΑΓ1-01621
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
32.000,00
1742
ΑΑΓ1-02322
ΦΑΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,8
32.000,00
1743
ΑΑΓ1-02435
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΙΣΒΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,8
31.998,32
1744
ΑΑΓ1-02497
ΑΦΟΙ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΟΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
30.500,00
1745
ΑΑΓ1-02555
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
31.991,41
1746
ΑΑΓ1-03089
ΧΑΤΖΗ ΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
31.960,30
1747
ΑΑΓ1-03118
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,8
29.363,00
1748
ΑΑΓ1-03329
ΒΕΣΣΗ ΧΡ. ΛΥΔΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,8
32.000,00
1749
ΑΑΓ1-03402
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,8
32.000,00
1750
ΑΑΓ1-03578
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,8
19.988,13
1751
ΑΑΓ1-03752
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,8
32.000,00
1752
ΑΑΓ1-03832
1753
ΑΑΓ1-03860
1754
ΑΑΓ1-04320
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΡΓΙΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΟΥΒΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
32.000,00
1755
ΑΑΓ1-04542
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
25.220,00
1756
ΑΑΓ1-04808
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
60,8
20.000,00
1757
ΑΑΓ1-05270
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΗ
60,8
32.000,00
1758
ΑΑΓ1-05511
ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΛΛΗ
ΚΡΗΤΗ
60,8
32.000,00
1759
ΑΑΓ1-02344
ΓΙΟΥΒΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,6
32.000,00
1760
ΑΑΓ1-00807
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΓΕΤΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
1761
ΑΑΓ1-00912
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
60,4
31.980,74
1762
ΑΑΓ1-01049
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
32.000,00
1763
ΑΑΓ1-01107
ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,4
32.000,00
1764
ΑΑΓ1-01360
ΚΑΤΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,4
20.000,00
1765
ΑΑΓ1-01814
PAGUNI STAMATINA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,4
31.955,86
1766
ΑΑΓ1-01926
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ
ΚΡΗΤΗ
60,4
28.400,00
1767
ΑΑΓ1-02258
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,4
32.000,00
1768
ΑΑΓ1-02352
ΜΙΧΑΛΑ ΦΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,4
27.788,00
1769
ΑΑΓ1-02355
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
60,4
31.999,98
1770
ΑΑΓ1-02373
ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,4
32.000,00
1771
ΑΑΓ1-02923
ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΕΜΙΝΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,4
31.890,00
1772
ΑΑΓ1-02965
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,4
19.999,00
1773
ΑΑΓ1-03134
ΚΟΨΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,4
32.000,00
1774
ΑΑΓ1-03148
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
20.000,00
1775
ΑΑΓ1-03309
ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,4
31.427,40
1776
ΑΑΓ1-03395
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
32.000,00
1777
ΑΑΓ1-03452
ΣΟΥΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,4
32.000,00
1778
ΑΑΓ1-03801
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
1779
ΑΑΓ1-03829
60,4
32.000,00
ΑΑΓ1-03959
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,4
32.000,00
1781
ΑΑΓ1-04740
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΒΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΛΙΝΤΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1780
ΚΡΗΤΗ
60,4
26.600,00
1782
ΑΑΓ1-04784
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,4
31.660,00
1783
ΑΑΓ1-05060
ΘΩΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
31.992,00
1784
ΑΑΓ1-05331
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
1785
ΑΑΓ1-05441
ΚΑΡΚΟΥΛΑ ΠANAΓΙΩΤΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,4
32.000,00
1786
ΑΑΓ1-05472
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,8
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,8
24.453,15
σελ 27 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
1787
ΑΑΓ1-05628
1788
ΑΑΓ1-05654
ΓΕΩΡΓΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΕΡΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
1789
ΑΑΓ1-06114
1790
1791
Περιφέρεια
Συνολική
Βαθμολογία
Επιχορηγούμενος Π/Υ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
32.000,00
ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
60,4
17.344,00
ΑΑΓ1-00381
ΚΟΥΡΟΥΚΛH ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60
32.000,00
ΑΑΓ1-00572
MIHAELA-ALINA BRANDIBURG
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60
30.377,78
1792
ΑΑΓ1-01800
ΑΛΚΕΤΑ ΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60
32.000,00
1793
ΑΑΓ1-02741
ΑΝΤΡΕΑΣΙΑΝ ΝΕΛΛΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60
32.000,00
1794
ΑΑΓ1-03297
ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
32.000,00
1795
ΑΑΓ1-03886
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
31.920,00
1796
ΑΑΓ1-04556
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60
32.000,00
1797
ΑΑΓ1-04659
ΓΕΜΕΛΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60
32.000,00
1798
ΑΑΓ1-05466
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60
32.000,00
1799
ΑΑΓ1-05470
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΙΩΣΗΦΟΒΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
32.000,00
1800
ΑΑΓ1-05520
ΠΑΣΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
60
27.893,75
1801
ΑΑΓ1-05720
ΓΚΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60
19.359,10
1802
ΑΑΓ1-06201
ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
60
31.990,00
1803
ΑΑΓ1-02455
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,92
31.932,78
1804
ΑΑΓ1-00006
ΜΑΓΚΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,6
32.000,00
1805
ΑΑΓ1-00046
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1806
ΑΑΓ1-00218
ΚΡΗΤΗ
59,6
31.844,00
1807
ΑΑΓ1-00323
ΛΟΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΝ
ΣΕΛΕΜΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
29.840,00
1808
ΑΑΓ1-00743
ΣΙΝΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1809
ΑΑΓ1-00925
LIUDMILA PAPADOPULU
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1810
ΑΑΓ1-01008
ΝΤΟΥΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,6
32.000,00
1811
ΑΑΓ1-01077
ΜΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
32.000,00
1812
ΑΑΓ1-01918
ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
32.000,00
1813
ΑΑΓ1-02017
ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
59,6
31.384,00
1814
ΑΑΓ1-02715
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,6
19.760,00
1815
ΑΑΓ1-03012
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,6
32.000,00
1816
ΑΑΓ1-03878
ΝΤΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
32.000,00
1817
ΑΑΓ1-03912
ΔΑΦΝΗ ΔΑΝΑΗ
ΚΡΗΤΗ
59,6
32.000,00
1818
ΑΑΓ1-03931
ΖΑΡΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,6
32.000,00
1819
ΑΑΓ1-04182
ΣΑΡΑΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
32.000,00
1820
ΑΑΓ1-04494
ΠΑΠΟΥΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,6
31.570,00
1821
ΑΑΓ1-04514
ΠΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
31.850,00
1822
ΑΑΓ1-04788
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΙΝΕΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,6
32.000,00
1823
ΑΑΓ1-04916
ΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
19.244,25
1824
ΑΑΓ1-05191
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
59,6
29.951,00
1825
ΑΑΓ1-05548
ΧΡΥΣΗ ΤΑΣΤΑΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
30.400,00
1826
ΑΑΓ1-05627
ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1827
ΑΑΓ1-05841
ΣΑΓΙΟΚΟ ΦΟΥΚΟΥΝΤΑ
ΚΡΗΤΗ
59,6
26.820,00
1828
ΑΑΓ1-06071
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,6
25.800,00
1829
ΑΑΓ1-00079
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
59,2
31.980,14
1830
ΑΑΓ1-00360
ΖΙΩΓΚΑ ΒΙΟΛΤΣΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,2
32.000,00
1831
ΑΑΓ1-01789
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΚΡΗΤΗ
59,2
32.000,00
1832
ΑΑΓ1-02146
ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,2
32.000,00
1833
ΑΑΓ1-02498
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,2
30.400,00
1834
ΑΑΓ1-02504
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
59,2
32.000,00
1835
ΑΑΓ1-02975
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
59,2
19.854,94
1836
ΑΑΓ1-03366
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
59,2
31.943,60
1837
ΑΑΓ1-03506
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,2
20.000,00
1838
ΑΑΓ1-03794
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
30.310,00
1839
ΑΑΓ1-03958
ΠΑΧΟΥΝΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,2
32.000,00
1840
ΑΑΓ1-04660
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,2
28.290,00
1841
ΑΑΓ1-04867
ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,2
31.753,44
1842
ΑΑΓ1-04971
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
31.998,00
1843
ΑΑΓ1-05018
ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,2
32.000,00
1844
ΑΑΓ1-05214
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,2
30.800,00
1845
ΑΑΓ1-05218
ΛΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,2
32.000,00
1846
ΑΑΓ1-05865
ΤΣΙΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
59,2
16.050,00
1847
ΑΑΓ1-05940
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
14.369,92
1848
ΑΑΓ1-04244
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,81
32.000,00
1849
ΑΑΓ1-01509
ΠΟΛΕΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58,8
31.967,00
1850
ΑΑΓ1-01782
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
31.300,00
1851
ΑΑΓ1-02022
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,8
32.000,00
1852
ΑΑΓ1-02480
ΜΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
30.662,60
1853
ΑΑΓ1-02571
ΤΣΙΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 28 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
58,8
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1854
ΑΑΓ1-03026
ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1855
ΑΑΓ1-03177
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
1856
ΑΑΓ1-03746
ΓΑΛΛΗΜΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
30.866,67
1857
ΑΑΓ1-03848
ΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
32.000,00
1858
ΑΑΓ1-03850
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
58,8
31.982,00
1859
ΑΑΓ1-03950
ΣΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
32.000,00
1860
ΑΑΓ1-04230
ΠΟΛΥΤΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
31.998,64
1861
ΑΑΓ1-04782
ΚΑΣΟΛΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
32.000,00
1862
ΑΑΓ1-05030
ΧΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
32.000,00
1863
ΑΑΓ1-05064
ΟΛΓΑ ΠΑΙΤΟΤΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
31.560,00
1864
ΑΑΓ1-05121
ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
30.555,56
1865
ΑΑΓ1-05161
ΚΡΗΤΗ
58,8
32.000,00
1866
ΑΑΓ1-01666
ΚΡΗΤΗ
58,42
32.000,00
1867
ΑΑΓ1-01428
ΜΑΡΔΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΛΟΥΜΗ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
pinekit.com
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,4
11.650,00
1868
ΑΑΓ1-01578
ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
32.000,00
1869
ΑΑΓ1-01983
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,4
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58,4
32.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
32.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58,4
18.780,00
31.500,00
1873
ΑΑΓ1-02844
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Κ.
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΟΛΑ
ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΟΥΚΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,4
30.860,00
1874
ΑΑΓ1-03075
ΖΥΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
29.065,47
1875
ΑΑΓ1-03181
ΜΠΕΡΤΣΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
31.610,00
1876
ΑΑΓ1-03265
ΚΟΤΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
25.175,00
1877
ΑΑΓ1-03400
ΧΑΛΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,4
16.639,84
1878
ΑΑΓ1-03700
ΜΑΡΙΑ ΛΑΪΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
31.814,00
1879
ΑΑΓ1-03966
MEMA SUELA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
32.000,00
1880
ΑΑΓ1-03988
ΚΑΡΟΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
25.525,00
1881
ΑΑΓ1-04332
ΨΟΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,4
31.948,19
1882
ΑΑΓ1-04781
ΜΠΕΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,4
32.000,00
1883
ΑΑΓ1-04872
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58,4
32.000,00
1884
ΑΑΓ1-04922
ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,4
32.000,00
1885
ΑΑΓ1-05135
ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
30.860,00
1886
ΑΑΓ1-05157
ΜΠΙΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΚΡΗΤΗ
58,4
32.000,00
1887
ΑΑΓ1-05267
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58,4
31.536,00
1888
ΑΑΓ1-05315
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,4
31.928,00
1889
ΑΑΓ1-05427
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
26.000,00
1890
ΑΑΓ1-05847
ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
32.000,00
1891
ΑΑΓ1-05853
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58,4
32.000,00
1892
ΑΑΓ1-05895
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,4
32.000,00
1893
ΑΑΓ1-00551
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1894
ΑΑΓ1-00559
ΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
58
31.806,10
1895
ΑΑΓ1-00834
ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
31.998,00
1896
ΑΑΓ1-00865
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΑΒΑΝΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
31.184,00
1897
ΑΑΓ1-01827
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΗΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1898
ΑΑΓ1-01974
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
31.566,00
1899
ΑΑΓ1-02414
ΣΔΡΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
32.000,00
1900
ΑΑΓ1-02701
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
32.000,00
1901
ΑΑΓ1-02996
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1902
ΑΑΓ1-03212
ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1903
ΑΑΓ1-03409
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1870
ΑΑΓ1-02182
1871
ΑΑΓ1-02286
1872
ΑΑΓ1-02689
1904
ΑΑΓ1-03477
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
32.000,00
1905
ΑΑΓ1-03946
ΣΚΡΙΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1906
ΑΑΓ1-04541
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΜΑΡΑΙΛΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
31.999,88
1907
ΑΑΓ1-04843
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
29.310,00
1908
ΑΑΓ1-04958
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58
20.000,00
1909
ΑΑΓ1-05597
ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
58
30.940,00
1910
ΑΑΓ1-05719
Αγγελοπούλου Δήμητρα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
32.000,00
1911
ΑΑΓ1-05971
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΑΛΤΑΠΗΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58
32.000,00
1912
ΑΑΓ1-06180
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
31.997,78
1913
ΑΑΓ1-00032
ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
31.310,81
1914
ΑΑΓ1-00216
ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
57,6
32.000,00
1915
ΑΑΓ1-01268
ΚΕΡΜΕΛΙΩTΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
31.190,00
1916
ΑΑΓ1-01291
-
ΚΡΗΤΗ
57,6
29.880,00
1917
ΑΑΓ1-01595
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,6
31.998,50
1918
ΑΑΓ1-01760
ΘΕΑΝΩ ΒΕΛΑΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
19.244,98
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 29 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
57,6
31.979,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1919
ΑΑΓ1-02173
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1920
ΑΑΓ1-02253
ΚΑΤΣΑΠΗ ΠΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
57,6
32.000,00
1921
ΑΑΓ1-02747
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
31.999,00
1922
ΑΑΓ1-02962
ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
28.455,56
1923
ΑΑΓ1-03433
ΧΟΥΡΙΕΤ ΕΜΙΝΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
30.888,89
1924
ΑΑΓ1-03605
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
29.980,18
1925
ΑΑΓ1-03643
ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
32.000,00
1926
ΑΑΓ1-03653
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,6
18.130,00
1927
ΑΑΓ1-03792
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
31.978,00
1928
ΑΑΓ1-03855
ΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
32.000,00
1929
ΑΑΓ1-03869
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
30.500,00
1930
ΑΑΓ1-04263
ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓΕΛΕΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,6
32.000,00
1931
ΑΑΓ1-04364
ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
57,6
30.500,00
1932
ΑΑΓ1-04406
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,6
32.000,00
1933
ΑΑΓ1-04797
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
25.930,00
1934
ΑΑΓ1-04810
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΚΑΠΙΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,6
31.893,00
1935
ΑΑΓ1-04995
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
32.000,00
1936
ΑΑΓ1-05108
ΓΡΑΨΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,6
31.000,00
1937
ΑΑΓ1-05745
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
27.122,22
1938
ΑΑΓ1-06302
ΛΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
57,6
31.998,00
1939
ΑΑΓ1-00087
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
32.000,00
1940
ΑΑΓ1-00780
ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΤΟΥΦΑ
ΚΡΗΤΗ
57,2
31.780,00
1941
ΑΑΓ1-01072
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
32.000,00
1942
ΑΑΓ1-01856
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
31.829,52
1943
ΑΑΓ1-01858
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
31.439,51
1944
ΑΑΓ1-02180
ΣΤΡΙΦΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
32.000,00
1945
ΑΑΓ1-02334
ΒΑΡΣΑΜΗ Κ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
32.000,00
1946
ΑΑΓ1-02372
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
57,2
32.000,00
1947
ΑΑΓ1-02776
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ - ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
31.870,00
1948
ΑΑΓ1-03387
ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
32.000,00
1949
ΑΑΓ1-03762
DANEVA IVELINA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
32.000,00
1950
ΑΑΓ1-03827
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΛΕΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
29.902,78
1951
ΑΑΓ1-04213
Υπό σύσταση επιχείρηση
ΚΡΗΤΗ
57,2
19.380,00
1952
ΑΑΓ1-04315
ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
30.828,60
1953
ΑΑΓ1-04387
ΦΑΡΔΕΛΑΚH ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
57,2
31.830,00
1954
ΑΑΓ1-04608
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
31.220,00
1955
ΑΑΓ1-05407
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
57,2
32.000,00
1956
ΑΑΓ1-05531
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΚΡΗΤΗ
57,2
31.984,00
1957
ΑΑΓ1-06133
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
57,2
31.394,00
1958
ΑΑΓ1-00380
ESMERALDA STEFANI
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,8
32.000,00
1959
ΑΑΓ1-00549
ΒΡΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
32.000,00
1960
ΑΑΓ1-01007
ΑΡΜΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
12.618,00
1961
ΑΑΓ1-01307
MIXANTA MATINA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
32.000,00
1962
ΑΑΓ1-01334
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ ΠΟΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
31.236,50
1963
ΑΑΓ1-01619
UDRINA AIGA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
31.660,00
1964
ΑΑΓ1-01844
ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
56,8
30.480,00
1965
ΑΑΓ1-01863
ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
56,8
29.500,00
1966
ΑΑΓ1-01927
ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
32.000,00
1967
ΑΑΓ1-02018
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
32.000,00
1968
ΑΑΓ1-02139
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56,8
31.760,00
1969
ΑΑΓ1-02290
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56,8
28.444,44
1970
ΑΑΓ1-02365
ΦΟΥΚΗ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,8
31.148,42
1971
ΑΑΓ1-02825
ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
31.988,89
1972
ΑΑΓ1-02925
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
32.000,00
1973
ΑΑΓ1-02952
ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,8
19.982,12
1974
ΑΑΓ1-02984
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
32.000,00
1975
ΑΑΓ1-03237
ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
56,8
31.990,00
1976
ΑΑΓ1-03290
KRISTOLLARI SOTIRA
ΚΡΗΤΗ
56,8
32.000,00
1977
ΑΑΓ1-04847
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
56,8
32.000,00
1978
ΑΑΓ1-04907
ΑΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,8
13.000,00
1979
ΑΑΓ1-05562
ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
31.100,00
1980
ΑΑΓ1-05682
ΜΠΕΡΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
32.000,00
1981
ΑΑΓ1-05698
ΚΡΗΤΗ
56,8
29.390,00
1982
ΑΑΓ1-05726
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,8
32.000,00
1983
ΑΑΓ1-06200
ΓΙΑΟΥΝΤΖΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤ'
ΟΙΚΟΝ "ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΟΛΚΑ"
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
31.940,00
1984
ΑΑΓ1-00080
ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,4
31.882,04
1985
ΑΑΓ1-02252
ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,4
19.320,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 30 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1986
ΑΑΓ1-02295
ΣΥΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
1987
ΑΑΓ1-02653
ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
1988
ΑΑΓ1-02727
1989
ΑΑΓ1-02788
1990
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
56,4
31.870,00
56,4
31.210,00
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
29.911,11
ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΓΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
23.000,00
ΑΑΓ1-03062
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
56,4
29.602,78
1991
ΑΑΓ1-03135
ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
56,4
32.000,00
1992
ΑΑΓ1-03155
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,4
30.800,00
1993
ΑΑΓ1-04253
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
32.000,00
1994
ΑΑΓ1-04526
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
32.000,00
1995
ΑΑΓ1-05552
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,4
20.000,00
1996
ΑΑΓ1-05573
ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56,4
25.406,82
1997
ΑΑΓ1-05806
ΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
31.988,89
1998
ΑΑΓ1-05825
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,4
20.000,00
1999
ΑΑΓ1-05833
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
56,4
20.000,00
2000
ΑΑΓ1-05952
ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΣΕΛ ΜΗΤΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,4
31.980,00
2001
ΑΑΓ1-06110
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
32.000,00
56,19
32.000,00
2002
ΑΑΓ1-03472
ΝΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε ΗΠΕΙΡΟΣ
2003
ΑΑΓ1-00669
ΝΤΟΛΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56
30.385,00
2004
ΑΑΓ1-01328
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
15.151,11
2005
ΑΑΓ1-01583
ΒΕΛΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
32.000,00
2006
ΑΑΓ1-02370
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΚΡΗΤΗ
56
32.000,00
2007
ΑΑΓ1-04402
ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
32.000,00
2008
ΑΑΓ1-04431
ΑΙΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56
32.000,00
2009
ΑΑΓ1-04614
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
19.993,69
2010
ΑΑΓ1-05309
ΓΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
16.500,00
2011
ΑΑΓ1-05512
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
31.299,94
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,94
32.000,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,62
32.000,00
2012
ΑΑΓ1-03175
2013
ΑΑΓ1-05109
2014
ΑΑΓ1-00198
ΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΟΜΠΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΑΦΟΙ
ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΠΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
27.960,00
2015
ΑΑΓ1-00385
ΣΕΡΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
15.534,00
2016
ΑΑΓ1-00493
ΤΖΗΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
2017
ΑΑΓ1-01068
ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
28.585,00
2018
ΑΑΓ1-01154
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
31.080,00
2019
ΑΑΓ1-01165
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
2020
ΑΑΓ1-01192
ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
31.990,00
2021
ΑΑΓ1-01597
ΤΖΙΟΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
2022
ΑΑΓ1-02019
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
32.000,00
2023
ΑΑΓ1-02274
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
11.099,02
2024
ΑΑΓ1-02399
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
20.000,00
2025
ΑΑΓ1-02402
Μαλέτσικα Περσεφόνη
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
19.710,00
2026
ΑΑΓ1-02416
ΒΟΣΤΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
32.000,00
2027
ΑΑΓ1-02581
ΒΕΡΙΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
2028
ΑΑΓ1-02685
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
31.940,00
2029
ΑΑΓ1-03688
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
2030
ΑΑΓ1-03729
ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
55,6
31.900,00
2031
ΑΑΓ1-03770
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΙΣΣΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
2032
ΑΑΓ1-03812
ΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
29.256,00
2033
ΑΑΓ1-03852
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
32.000,00
2034
ΑΑΓ1-03871
ΠΑΥΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,6
32.000,00
2035
ΑΑΓ1-05107
ΠΡΟΒΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
2036
ΑΑΓ1-05366
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
31.160,00
2037
ΑΑΓ1-05541
ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
27.430,00
2038
ΑΑΓ1-05193
ΛΥΡΙΤΣΗ Ο.Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,42
27.595,00
2039
ΑΑΓ1-04984
ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,4
32.000,00
2040
ΑΑΓ1-00667
ΤΕΛΕΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
32.000,00
2041
ΑΑΓ1-01163
ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
32.000,00
2042
ΑΑΓ1-01211
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
28.196,46
2043
ΑΑΓ1-01846
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
55,2
10.326,67
2044
ΑΑΓ1-02995
ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
20.000,00
2045
ΑΑΓ1-03352
ΨΑΡΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
31.494,87
2046
ΑΑΓ1-03813
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
30.920,00
2047
ΑΑΓ1-03914
Παπουτσή Ηλιοσταλάκτη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,2
31.900,00
2048
ΑΑΓ1-04310
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟY
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
31.950,00
2049
ΑΑΓ1-04480
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
55,2
31.099,50
2050
ΑΑΓ1-04531
TETENE EΥΦΗΜΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
55,2
31.600,00
2051
ΑΑΓ1-04803
ΛΙΟΥΠΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
28.570,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 31 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
55,2
18.800,00
2052
ΑΑΓ1-05446
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2053
ΑΑΓ1-05804
ΔΟΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
55,2
30.313,04
2054
ΑΑΓ1-06106
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
32.000,00
2055
ΑΑΓ1-06167
ΜΠΑΣΙΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
55,2
31.900,00
2056
ΑΑΓ1-00554
ΜΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
32.000,00
2057
ΑΑΓ1-01109
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,8
32.000,00
2058
ΑΑΓ1-01248
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,8
31.994,00
2059
ΑΑΓ1-01457
ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,8
32.000,00
2060
ΑΑΓ1-01507
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
32.000,00
2061
ΑΑΓ1-02343
ΚΟΥΡΕΛΑ ΒΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,8
30.900,00
2062
ΑΑΓ1-02391
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
20.000,00
2063
ΑΑΓ1-02809
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,8
32.000,00
2064
ΑΑΓ1-02826
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,8
31.998,40
2065
ΑΑΓ1-03035
ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,8
31.960,00
2066
ΑΑΓ1-03322
ΖΗΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,8
13.117,00
2067
ΑΑΓ1-03588
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
31.034,28
2068
ΑΑΓ1-04507
ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
54,8
12.526,00
2069
ΑΑΓ1-04786
ΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
18.857,18
2070
ΑΑΓ1-04787
ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
32.000,00
2071
ΑΑΓ1-04987
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
31.990,00
2072
ΑΑΓ1-05242
ΤΣΙΛΙΝΓΓΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54,8
32.000,00
2073
ΑΑΓ1-05823
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΙΤΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
13.545,56
2074
ΑΑΓ1-05898
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54,8
30.060,00
2075
ΑΑΓ1-03843
ΑΦΟΙ Α. ΜΙΣΣΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,42
32.000,00
2076
ΑΑΓ1-02969
Δ ΠΑΥΛΟΥ Β ΓΚΑΓΚΑ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,41
15.699,73
2077
ΑΑΓ1-00253
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
54,4
32.000,00
2078
ΑΑΓ1-00468
ΤΟΠΟΥΖΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
32.000,00
2079
ΑΑΓ1-00633
ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
32.000,00
2080
ΑΑΓ1-00778
ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
32.000,00
2081
ΑΑΓ1-00782
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
32.000,00
2082
ΑΑΓ1-00870
ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
54,4
31.980,00
2083
ΑΑΓ1-00942
Κρυώνη Χριστίνα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
25.830,12
2084
ΑΑΓ1-01128
ΜΟΥΣΑΤΑΤ ΝΑΖΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54,4
32.000,00
2085
ΑΑΓ1-01766
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54,4
32.000,00
2086
ΑΑΓ1-01830
ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
32.000,00
2087
ΑΑΓ1-02284
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
54,4
31.722,22
2088
ΑΑΓ1-02904
ΣΟΥΚΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
13.547,02
2089
ΑΑΓ1-03372
ΧΑΣΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,4
32.000,00
2090
ΑΑΓ1-04321
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,4
29.308,05
2091
ΑΑΓ1-04430
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
32.000,00
2092
ΑΑΓ1-04625
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,4
32.000,00
2093
ΑΑΓ1-06100
ΚΡΗΤΗ
54,4
13.770,24
2094
ΑΑΓ1-00248
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
54
31.970,00
2095
ΑΑΓ1-00285
KORETA ERJOLA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54
31.546,00
2096
ΑΑΓ1-00712
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΛΙΤΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
54
19.600,00
2097
ΑΑΓ1-00788
ΛΑΪΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
10.078,47
2098
ΑΑΓ1-01319
ΣΙΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
31.994,00
2099
ΑΑΓ1-01382
ΑΝΤΖΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54
32.000,00
2100
ΑΑΓ1-01618
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
2101
ΑΑΓ1-02035
ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
2102
ΑΑΓ1-02489
ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
32.000,00
2103
ΑΑΓ1-02821
ΓΚΑΝΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54
31.250,00
2104
ΑΑΓ1-03027
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΥΚΑ
ΚΡΗΤΗ
54
32.000,00
2105
ΑΑΓ1-03133
ΤΣΑΓΚΕΤΑ ΝΙΟΒΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54
20.000,00
2106
ΑΑΓ1-03674
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
2107
ΑΑΓ1-03803
ΖΤΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
25.605,00
2108
ΑΑΓ1-04559
ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
29.900,00
2109
ΑΑΓ1-04600
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
2110
ΑΑΓ1-04624
ΚΑΡΓΑΡΤ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
31.608,59
2111
ΑΑΓ1-04953
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
54
32.000,00
2112
ΑΑΓ1-05153
ΤΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54
31.492,00
2113
ΑΑΓ1-05770
ΚΡΗΤΗ
54
26.450,00
2114
ΑΑΓ1-05861
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
31.450,00
2115
ΑΑΓ1-05189
ΡΕΙΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΕΛΛΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
53,74
31.980,00
2116
ΑΑΓ1-00060
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
31.910,00
2117
ΑΑΓ1-00626
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
32.000,00
2118
ΑΑΓ1-00813
ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
σελ 32 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
53,6
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
2119
ΑΑΓ1-01231
ΚΛΕΑΝΘΗ ΝΙΚΟΥΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
2120
ΑΑΓ1-01381
ΣΑΧΝΑΖΑΡΙΑΝ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.980,00
2121
ΑΑΓ1-01386
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΖΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
53,6
31.599,60
2122
ΑΑΓ1-01448
ΛΑΙΤΜΕΡ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.910,00
2123
ΑΑΓ1-01959
ΜΩΡΑΪΤΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,6
30.482,85
2124
ΑΑΓ1-02095
ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,6
32.000,00
2125
ΑΑΓ1-02249
IDEAL
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,6
25.400,00
2126
ΑΑΓ1-02377
ΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,6
32.000,00
2127
ΑΑΓ1-02693
ΓΡΑΨΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,6
32.000,00
2128
ΑΑΓ1-02710
ΑΙΡΑΠΕΤΙΔΟΥ ΡΟΜΕΛΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
32.000,00
2129
ΑΑΓ1-02749
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
31.900,00
2130
ΑΑΓ1-02782
ΜΟΥΣΕΛΙMΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,6
32.000,00
2131
ΑΑΓ1-02861
ΠΑΓΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,6
32.000,00
2132
ΑΑΓ1-03146
ΠαζαΪτη Βασιλική
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.750,00
2133
ΑΑΓ1-03307
ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
26.673,00
2134
ΑΑΓ1-03630
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.998,00
2135
ΑΑΓ1-03968
ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
30.850,00
2136
ΑΑΓ1-04328
ΑΛΙΚΗ ΒΑΪΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.522,78
2137
ΑΑΓ1-04432
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
32.000,00
2138
ΑΑΓ1-04567
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κ. ΛΑΓΟΥΔΕΡΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,6
31.350,42
2139
ΑΑΓ1-04702
MARIETA-MONICA BILDEA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,6
32.000,00
2140
ΑΑΓ1-04752
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
53,6
32.000,00
2141
ΑΑΓ1-04866
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
19.862,00
2142
ΑΑΓ1-04868
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
31.980,00
2143
ΑΑΓ1-05473
ΜΑΡΝΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
53,6
29.000,00
2144
ΑΑΓ1-05886
ΚΡΟΜΥΔΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
32.000,00
2145
ΑΑΓ1-05958
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
31.420,00
2146
ΑΑΓ1-00586
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,2
27.870,00
2147
ΑΑΓ1-00695
ΛΕΦΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,2
32.000,00
2148
ΑΑΓ1-00809
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,2
32.000,00
2149
ΑΑΓ1-01012
ΚΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,2
32.000,00
2150
ΑΑΓ1-01671
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,2
32.000,00
2151
ΑΑΓ1-02130
ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,2
32.000,00
2152
ΑΑΓ1-02808
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,2
19.944,00
2153
ΑΑΓ1-03001
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,2
16.592,78
2154
ΑΑΓ1-03025
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
31.980,00
2155
ΑΑΓ1-03451
ΦΛΕΣΣΑ ΧΡιΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,2
15.139,36
2156
ΑΑΓ1-05143
BALINT ALINA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,2
31.730,00
2157
ΑΑΓ1-05145
ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,2
32.000,00
2158
ΑΑΓ1-05381
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,2
31.999,00
2159
ΑΑΓ1-05418
ΔΙΚΑΙΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,2
15.400,00
2160
ΑΑΓ1-05545
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,2
16.360,00
2161
ΑΑΓ1-05596
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,2
30.850,00
2162
ΑΑΓ1-06045
ΚΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
19.300,00
2163
ΑΑΓ1-06173
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
31.974,00
2164
ΑΑΓ1-06320
ΔΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
31.940,00
2165
ΑΑΓ1-00604
ΚΟΥΚΙΟΥΜΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,8
28.780,00
2166
ΑΑΓ1-01473
ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
52,8
32.000,00
2167
ΑΑΓ1-01555
ΧΑΡΕΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,8
32.000,00
2168
ΑΑΓ1-01635
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,8
30.012,00
2169
ΑΑΓ1-02198
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,8
20.000,00
2170
ΑΑΓ1-02220
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,8
19.910,50
2171
ΑΑΓ1-02264
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
2172
ΑΑΓ1-02548
ΕΛ ΤΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
52,8
32.000,00
2173
ΑΑΓ1-02661
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,8
32.000,00
2174
ΑΑΓ1-03260
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
52,8
32.000,00
2175
ΑΑΓ1-03417
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52,8
29.550,00
2176
ΑΑΓ1-04529
ΑΡΓΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
2177
ΑΑΓ1-04629
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
2178
ΑΑΓ1-05598
ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
28.440,00
2179
ΑΑΓ1-06043
ΝΟΥΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,8
32.000,00
2180
ΑΑΓ1-06237
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
52,8
14.004,00
2181
ΑΑΓ1-00396
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
32.000,00
2182
ΑΑΓ1-01383
ΒΙΛΔΑΝ ΜΟΛΛΑ-ΧΟΥΣΕΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
32.000,00
2183
ΑΑΓ1-01391
ΛΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,4
31.700,00
2184
ΑΑΓ1-01773
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,4
32.000,00
2185
ΑΑΓ1-02097
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΚΡΗΤΗ
52,4
32.000,00
2186
ΑΑΓ1-02315
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
31.982,42
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 33 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
52,4
32.000,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
2187
ΑΑΓ1-02660
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΡΗΤΗ
2188
ΑΑΓ1-03049
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,4
32.000,00
2189
ΑΑΓ1-03163
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
31.903,00
2190
ΑΑΓ1-03479
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,4
32.000,00
2191
ΑΑΓ1-03683
ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,4
32.000,00
2192
ΑΑΓ1-04658
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,4
27.750,00
2193
ΑΑΓ1-04751
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,4
32.000,00
2194
ΑΑΓ1-04896
ΚΡΑΛΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52,4
32.000,00
2195
ΑΑΓ1-04991
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΛΥΒΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,4
32.000,00
2196
ΑΑΓ1-05582
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,4
32.000,00
2197
ΑΑΓ1-05635
ΦΕΞΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,4
30.320,00
2198
ΑΑΓ1-02647
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑ Ι.- ΠΑΝΑΡΙΤΗ Π. Ο.Ε
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,37
32.000,00
2199
ΑΑΓ1-00919
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,01
31.530,00
2200
ΑΑΓ1-00537
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
19.108,49
31.900,00
2201
ΑΑΓ1-00747
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ο.Ε
ΕΛΚΡΑΦΤ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
2202
ΑΑΓ1-00799
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52
30.016,35
2203
ΑΑΓ1-01239
ΠΑΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52
13.392,50
32.000,00
2204
ΑΑΓ1-01364
ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΒΑΛΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52
2205
ΑΑΓ1-01634
ΣΠΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
19.466,00
2206
ΑΑΓ1-02459
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ
52
30.888,89
2207
ΑΑΓ1-02561
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52
32.000,00
2208
ΑΑΓ1-03502
-
ΗΠΕΙΡΟΣ
52
20.000,00
2209
ΑΑΓ1-04268
ΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52
31.904,00
2210
ΑΑΓ1-04464
ΛΑΦΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52
19.990,00
2211
ΑΑΓ1-04533
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
31.870,00
2212
ΑΑΓ1-05431
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
31.122,78
ΚΡΗΤΗ
52
31.970,00
52
32.000,00
51,89
30.200,00
51,6
32.000,00
2213
ΑΑΓ1-05460
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΕΛΕΝΗ
2214
ΑΑΓ1-06283
2215
ΑΑΓ1-03208
2216
ΑΑΓ1-00135
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΠΕΝΟΥ - ΣΑΚΚΟΥΛΗ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΕ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
2217
ΑΑΓ1-00228
ΡΟΔΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
31.890,00
2218
ΑΑΓ1-00353
ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
14.555,00
2219
ΑΑΓ1-00382
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,6
32.000,00
2220
ΑΑΓ1-00452
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
29.200,00
2221
ΑΑΓ1-00546
ΣΚΑΛΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.ΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΤΟΥ-ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΩΣΤΑΙΛΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
31.998,20
2222
ΑΑΓ1-01044
ΓΚΡΕΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
2223
ΑΑΓ1-01919
ΤΣΙΚΙΡΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
2224
ΑΑΓ1-01968
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
20.000,00
2225
ΑΑΓ1-02015
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
19.980,00
2226
ΑΑΓ1-02061
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
31.829,52
2227
ΑΑΓ1-02140
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
51,6
12.000,00
2228
ΑΑΓ1-02239
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
16.066,00
2229
ΑΑΓ1-02244
ΓΚΟΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
31.710,00
2230
ΑΑΓ1-02266
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
2231
ΑΑΓ1-02630
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
31.920,00
2232
ΑΑΓ1-02639
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
30.055,56
2233
ΑΑΓ1-02903
ΤΑΡΝΑΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
32.000,00
2234
ΑΑΓ1-03312
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
32.000,00
2235
ΑΑΓ1-03390
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
2236
ΑΑΓ1-03583
RUSU ALINA - RAMONA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
31.990,00
2237
ΑΑΓ1-03961
ΓΚΑΙΝΤΑΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
2238
ΑΑΓ1-03996
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
31.930,00
2239
ΑΑΓ1-04240
ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
32.000,00
2240
ΑΑΓ1-04716
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
31.200,57
2241
ΑΑΓ1-04753
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
51,6
32.000,00
2242
ΑΑΓ1-05584
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
31.693,90
2243
ΑΑΓ1-05651
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
27.875,00
2244
ΑΑΓ1-05784
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
51,6
29.429,52
2245
ΑΑΓ1-05843
ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΡΗΤΗ
51,6
32.000,00
2246
ΑΑΓ1-06188
ΓΚΟΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
30.840,00
2247
ΑΑΓ1-00257
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
2248
ΑΑΓ1-00469
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
2249
ΑΑΓ1-00568
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,2
32.000,00
2250
ΑΑΓ1-00804
ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
20.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 34 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
51,2
16.880,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
2251
ΑΑΓ1-01284
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
2252
ΑΑΓ1-01409
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΡΗΤΗ
51,2
32.000,00
2253
ΑΑΓ1-01455
ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
2254
ΑΑΓ1-01710
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
30.800,00
2255
ΑΑΓ1-01725
ΚΑΚΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
31.200,00
2256
ΑΑΓ1-01913
51,2
32.000,00
2257
ΑΑΓ1-01953
51,2
30.076,06
2258
ΑΑΓ1-02406
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.960,00
2259
ΑΑΓ1-02811
ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΘΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.122,70
2260
ΑΑΓ1-03023
ΣΚΡΕΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,2
29.990,12
2261
ΑΑΓ1-03676
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,2
20.000,00
2262
ΑΑΓ1-03709
ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.545,92
2263
ΑΑΓ1-04115
ΜΟΥΡΓΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
31.978,00
2264
ΑΑΓ1-04775
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
2265
ΑΑΓ1-05090
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
51,2
32.000,00
2266
ΑΑΓ1-05116
ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΡΑΦΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
32.000,00
2267
ΑΑΓ1-05455
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
17.345,00
2268
ΑΑΓ1-05507
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
32.000,00
2269
ΑΑΓ1-05615
ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΣΕΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,2
24.900,00
2270
ΑΑΓ1-05775
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
51,2
28.614,00
2271
ΑΑΓ1-05934
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
32.000,00
2272
ΑΑΓ1-06197
ΧΛΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
31.800,00
2273
ΑΑΓ1-00271
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ O.E.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,01
25.894,78
2274
ΑΑΓ1-00049
ΤΣΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
32.000,00
2275
ΑΑΓ1-00168
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,8
32.000,00
2276
ΑΑΓ1-01931
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
50,8
32.000,00
2277
ΑΑΓ1-01999
ΣΦΗΚΑ ΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,8
32.000,00
2278
ΑΑΓ1-02105
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
31.800,00
2279
ΑΑΓ1-02472
ΖΗΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΧΙΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
32.000,00
2280
ΑΑΓ1-02492
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,8
32.000,00
2281
ΑΑΓ1-02796
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,8
32.000,00
2282
ΑΑΓ1-03110
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,8
31.999,90
2283
ΑΑΓ1-03614
ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΡΗΤΗ
50,8
32.000,00
2284
ΑΑΓ1-03765
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,8
32.000,00
2285
ΑΑΓ1-04250
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
29.888,89
2286
ΑΑΓ1-04405
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
31.818,94
2287
ΑΑΓ1-04910
SIMONA-IULICA SPINU
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,8
31.919,07
2288
ΑΑΓ1-04926
PRENTI IMELDA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,8
31.300,00
2289
ΑΑΓ1-05394
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
31.990,00
2290
ΑΑΓ1-05777
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
17.760,00
2291
ΑΑΓ1-05818
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΡΟΥΚΟΥ
ΚΡΗΤΗ
50,8
32.000,00
2292
ΑΑΓ1-01213
INDUSTRIAL RESEARCH DATABASE
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
2293
ΑΑΓ1-01294
Γιαννοπούλου Μαρία
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
32.000,00
2294
ΑΑΓ1-01497
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
31.815,00
2295
ΑΑΓ1-01723
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
2296
ΑΑΓ1-01877
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
30.850,00
2297
ΑΑΓ1-02082
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
10.874,52
2298
ΑΑΓ1-02632
ΒΕΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50,4
11.416,00
2299
ΑΑΓ1-02942
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
2300
ΑΑΓ1-03008
ΧΕΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
29.630,00
2301
ΑΑΓ1-03096
I-RIDE
ΚΡΗΤΗ
50,4
20.000,00
2302
ΑΑΓ1-03136
ΖΟΦΟΡΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
50,4
32.000,00
2303
ΑΑΓ1-03221
ΜΠΟΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,4
32.000,00
2304
ΑΑΓ1-03292
ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
50,4
32.000,00
2305
ΑΑΓ1-03339
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
32.000,00
2306
ΑΑΓ1-03527
ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
2307
ΑΑΓ1-04476
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
17.730,00
2308
ΑΑΓ1-04815
ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΣΕΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
31.870,00
2309
ΑΑΓ1-05312
ΓΑΖΕΤΑ ΖΩΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,4
31.210,00
2310
ΑΑΓ1-05805
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
31.460,00
2311
ΑΑΓ1-05869
ΚΥΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
2312
ΑΑΓ1-06334
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50,4
32.000,00
2313
ΑΑΓ1-00998
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,24
25.200,00
2314
ΑΑΓ1-00672
ΔΑΦΝΗ ΦΩΤΑ
ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50
32.000,00
2315
ΑΑΓ1-01815
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 35 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 1 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Βαθμολογία
50
13.901,00
Κωδικός Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
2316
ΑΑΓ1-01879
ΡΟΥΣΑΛΗ ΘΩΜΑΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2317
ΑΑΓ1-02522
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50
31.713,00
2318
ΑΑΓ1-02640
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50
32.000,00
2319
ΑΑΓ1-02885
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50
31.890,00
2320
ΑΑΓ1-03690
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΑΒΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
50
28.480,00
2321
ΑΑΓ1-04423
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
50
31.815,54
2322
ΑΑΓ1-04699
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50
20.000,00
71.226.791,59
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 36 από 36
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1
ΑΑΓ2-00200
ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
2
ΑΑΓ2-00253
ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
3
ΑΑΓ2-00343
ΧΑΤΖΕΡ ΜΑΧΜΟΥΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
32.000,00
4
ΑΑΓ2-00457
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
31.310,00
5
ΑΑΓ2-00467
ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
24.079,66
6
ΑΑΓ2-00550
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
7
ΑΑΓ2-00597
ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΒΑΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
8
ΑΑΓ2-00603
ΞΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
31.981,49
9
ΑΑΓ2-00629
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
10
ΑΑΓ2-00818
ΚΡΙΝΑΝΘΗ ΒΡΟΝΤΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
31.400,00
11
ΑΑΓ2-00879
ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
32.000,00
12
ΑΑΓ2-01018
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
13
ΑΑΓ2-01301
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
25.620,00
14
ΑΑΓ2-01500
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
15
ΑΑΓ2-01602
ΤΟΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
30.500,00
16
ΑΑΓ2-01604
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
17
ΑΑΓ2-01759
ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
28.580,00
18
ΑΑΓ2-01848
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
19
ΑΑΓ2-02011
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
32.000,00
20
ΑΑΓ2-02189
ΤΑΚΟΥ-ΓΑΚΟΥ ΝΤΑΝΟΥΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
21
ΑΑΓ2-02382
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
31.996,00
22
ΑΑΓ2-02433
ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
31.250,00
23
ΑΑΓ2-02446
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
32.000,00
24
ΑΑΓ2-02591
ΤΑΧΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
31.980,00
25
ΑΑΓ2-02652
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
26
ΑΑΓ2-03176
ΠΟΝΗΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
27
ΑΑΓ2-03293
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78,4
32.000,00
28
ΑΑΓ2-03426
ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
28.250,00
29
ΑΑΓ2-03480
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
30
ΑΑΓ2-03615
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
31
ΑΑΓ2-03648
ΦΡΕΝΤΖΟΥ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
31.896,00
32
ΑΑΓ2-03790
ΧΑΡΙΣΗ ΙΡΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
29.140,00
33
ΑΑΓ2-03852
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
34
ΑΑΓ2-03961
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.999,46
35
ΑΑΓ2-03985
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
32.000,00
36
ΑΑΓ2-04024
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
37
ΑΑΓ2-04032
ΓΕΔΕΩΝ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
BILIHOUTIS MARIA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78,4
30.360,00
38
ΑΑΓ2-04124
ΜΟΡΦΗ ΒΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78,4
32.000,00
39
ΑΑΓ2-04155
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
32.000,00
40
ΑΑΓ2-04264
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
78,4
31.980,00
41
ΑΑΓ2-04303
ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
42
ΑΑΓ2-04390
ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,4
32.000,00
43
ΑΑΓ2-04394
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78,4
32.000,00
44
ΑΑΓ2-04519
ΤΣΙΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78,4
31.100,00
45
ΑΑΓ2-04600
ΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,4
31.890,00
46
ΑΑΓ2-05276
ΚΡΗΤΗ
78,4
31.082,00
47
ΑΑΓ2-02669
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78,36
30.610,00
48
ΑΑΓ2-03126
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
78,21
31.990,00
49
ΑΑΓ2-01615
ΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΝΑ Δ. ΣΠΑΘΗ - ΑΝΤΩΝΙΑ Χ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε.
Τέρρακορφού.κομ Ο.Ε.
78,2
32.000,00
50
ΑΑΓ2-02145
ΖΕΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
78,18
32.000,00
51
ΑΑΓ2-04221
GLOGINJA MARIA
ΚΡΗΤΗ
78,16
32.000,00
52
ΑΑΓ2-00018
ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
53
ΑΑΓ2-00128
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
28.990,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
σελ 1 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
54
ΑΑΓ2-00248
ΤΣΙΡΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
30.024,00
55
ΑΑΓ2-00684
ΑΛΗΜΠΑΣ ΝΑΦΙΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
31.900,00
56
ΑΑΓ2-00686
ΒΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
57
ΑΑΓ2-01262
ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΖΑΙΝΤΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
29.164,00
58
ΑΑΓ2-01353
ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
59
ΑΑΓ2-01359
ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
78
26.884,78
60
ΑΑΓ2-01687
ΦΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78
30.350,00
61
ΑΑΓ2-01738
Κυριακοπούλου Ευγενία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
31.900,00
62
ΑΑΓ2-01812
-
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
63
ΑΑΓ2-01872
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
31.000,00
64
ΑΑΓ2-02106
NEDELCU FLOAREA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
65
ΑΑΓ2-02537
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78
27.000,00
66
ΑΑΓ2-02539
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
67
ΑΑΓ2-02939
ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
30.100,00
68
ΑΑΓ2-03146
ΠΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
69
ΑΑΓ2-03203
ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
70
ΑΑΓ2-03244
ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
31.840,00
71
ΑΑΓ2-03628
GLAZOVA VALENTYNA
ΗΠΕΙΡΟΣ
78
32.000,00
72
ΑΑΓ2-03631
ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
73
ΑΑΓ2-03644
ΤΣΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
74
ΑΑΓ2-03743
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
78
32.000,00
75
ΑΑΓ2-03947
ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
76
ΑΑΓ2-04051
ΔΡΑΓΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
31.666,30
77
ΑΑΓ2-04128
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
78
ΑΑΓ2-04189
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
79
ΑΑΓ2-04192
GAMBIROZA IRENA TOY MOMIR
ΚΡΗΤΗ
78
32.000,00
80
ΑΑΓ2-04209
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
32.000,00
81
ΑΑΓ2-04373
ΡΕΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
82
ΑΑΓ2-04477
ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
32.000,00
83
ΑΑΓ2-04487
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
78
32.000,00
84
ΑΑΓ2-04516
ΨΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
78
29.006,67
85
ΑΑΓ2-04579
ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
78
31.980,00
86
ΑΑΓ2-04659
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
78
32.000,00
87
ΑΑΓ2-01650
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,84
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
88
ΑΑΓ2-00699
ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ Μ.-ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ Β. ΟΕ (ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΣΙΟΝΤΗ ΤΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
89
ΑΑΓ2-00740
ΒΑΛΕΡΓΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.880,00
90
ΑΑΓ2-00880
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΠ.ΕΛΠΙΔΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
91
ΑΑΓ2-00902
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.400,00
92
ΑΑΓ2-01095
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
93
ΑΑΓ2-01151
ΣΙΚΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
31.900,00
94
ΑΑΓ2-01307
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.444,44
95
ΑΑΓ2-01419
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΤΙΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
96
ΑΑΓ2-01541
ΚΟΝΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
97
ΑΑΓ2-01782
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ TOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
29.822,22
98
ΑΑΓ2-01901
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
99
ΑΑΓ2-01943
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
27.890,00
100
ΑΑΓ2-01980
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
29.612,11
101
ΑΑΓ2-01995
ΧΡΟΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
31.500,00
102
ΑΑΓ2-02073
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
32.000,00
103
ΑΑΓ2-02239
ΣΟΚΟΛΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
104
ΑΑΓ2-02421
DE LEEUW
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
105
ΑΑΓ2-02427
BJORNBIRK ANNETE
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
32.000,00
106
ΑΑΓ2-02457
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
107
ΑΑΓ2-02467
ΜΠΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
PETRA
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 2 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
108
ΑΑΓ2-02518
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,6
32.000,00
109
ΑΑΓ2-02603
BOLOGA CORNELIA-MADALINA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
31.996,00
110
ΑΑΓ2-02606
ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
111
ΑΑΓ2-02723
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,6
31.999,98
112
ΑΑΓ2-02816
ΣΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,6
31.500,00
113
ΑΑΓ2-02870
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.480,00
114
ΑΑΓ2-03336
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
115
ΑΑΓ2-03348
ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΡΤΖΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.310,00
116
ΑΑΓ2-03540
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
117
ΑΑΓ2-03552
ΤΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
32.000,00
118
ΑΑΓ2-03587
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.989,00
119
ΑΑΓ2-03633
ΑΡΣΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
31.950,00
120
ΑΑΓ2-03747
ΚΙΟΣΕ ΕΜΙΝΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,6
32.000,00
121
ΑΑΓ2-03757
ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
122
ΑΑΓ2-03791
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
31.444,44
123
ΑΑΓ2-03802
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
124
ΑΑΓ2-03885
ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
125
ΑΑΓ2-03981
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,6
29.928,00
126
ΑΑΓ2-04283
ΚΑΛΕΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
30.990,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
127
ΑΑΓ2-04362
ΛΥΡΙΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,6
30.640,00
128
ΑΑΓ2-04599
ΦΩΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
129
ΑΑΓ2-04878
ΣΥΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,6
32.000,00
130
ΑΑΓ2-05096
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,6
32.000,00
131
ΑΑΓ2-05123
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,6
31.019,00
132
ΑΑΓ2-01987
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,59
32.000,00
133
ΑΑΓ2-01888
ΝΙΔΡΗ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,41
32.000,00
134
ΑΑΓ2-02152
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε."
77,22
32.000,00
135
ΑΑΓ2-00054
ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
136
ΑΑΓ2-00068
ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
137
ΑΑΓ2-00072
ΚΑΜΖΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
31.850,00
32.000,00
138
ΑΑΓ2-00172
ΣΟΛΑΡΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
139
ΑΑΓ2-00211
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
31.960,00
140
ΑΑΓ2-00292
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
141
ΑΑΓ2-00373
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
31.060,00
142
ΑΑΓ2-00442
ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
31.960,00
143
ΑΑΓ2-00523
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
144
ΑΑΓ2-00590
ΡΑΠΤΗ ΘΩΜΑΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
145
ΑΑΓ2-00615
PARAU CRISTINA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
31.000,00
146
ΑΑΓ2-00635
ΓΚΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
22.542,78
147
ΑΑΓ2-00665
ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.950,00
148
ΑΑΓ2-00815
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
149
ΑΑΓ2-01011
ΚΟΥΤΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
150
ΑΑΓ2-01039
ΑΝΔΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
151
ΑΑΓ2-01042
ΔΕΣΚΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
31.910,00
152
ΑΑΓ2-01043
ΝΙΚΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
153
ΑΑΓ2-01133
ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
154
ΑΑΓ2-01153
ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
155
ΑΑΓ2-01205
ΨΩΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
156
ΑΑΓ2-01223
ΓΙΑΣΤΙΚΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
157
ΑΑΓ2-01578
ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,2
32.000,00
158
ΑΑΓ2-01603
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
31.960,00
159
ΑΑΓ2-01616
ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
160
ΑΑΓ2-01686
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
24.568,75
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 3 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
161
ΑΑΓ2-01756
162
ΑΑΓ2-01864
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΑΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
163
ΑΑΓ2-01985
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
164
ΑΑΓ2-01997
165
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
26.660,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
30.600,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.580,00
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
ΑΑΓ2-02116
ΤΖΟΥΡΟΥΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
166
ΑΑΓ2-02187
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
22.360,00
167
ΑΑΓ2-02314
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
31.898,00
168
ΑΑΓ2-02327
ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
169
ΑΑΓ2-02361
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
31.480,74
170
ΑΑΓ2-02586
ΧΡΥΣΗ ΦΡΑΓΚΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
77,2
31.800,00
171
ΑΑΓ2-02613
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
172
ΑΑΓ2-02644
ΜΠΑΖΗ ΣΥΡΑΓΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
173
ΑΑΓ2-02645
ΚΙΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
77,2
28.754,00
174
ΑΑΓ2-02785
BEDOSHVILI – ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΝΙΝΟ ΤΟΥ KARLO ΚΡΗΤΗ
77,2
31.444,44
175
ΑΑΓ2-02877
ARETI CHARALAMBOUS PRIVATE COMPANY ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
176
ΑΑΓ2-02882
ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
177
ΑΑΓ2-02901
ΓΚΡΕΜΟ ΜΑΡΙΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
178
ΑΑΓ2-02997
ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
179
ΑΑΓ2-03346
ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
32.000,00
180
ΑΑΓ2-03383
ΠΑΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
181
ΑΑΓ2-03449
ΜΑΥΡΟΘΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
77,2
32.000,00
182
ΑΑΓ2-03511
ΜΠΑΤΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
77,2
32.000,00
183
ΑΑΓ2-03654
ΓΙΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
22.100,00
184
ΑΑΓ2-03704
ΣΙΝΙΓΑΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
27.400,00
185
ΑΑΓ2-03884
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
77,2
31.998,00
186
ΑΑΓ2-03948
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
77,2
32.000,00
187
ΑΑΓ2-03982
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
77,2
32.000,00
188
ΑΑΓ2-04257
ΝΤΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
28.261,10
189
ΑΑΓ2-04289
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
190
ΑΑΓ2-04718
ΝΤΟΥΣΑΝΚΑ ΣΑΒΕΛΙΤΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
191
ΑΑΓ2-04797
Γεωργιτσοπούλου Κωνσταντίνα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
31.911,11
192
ΑΑΓ2-04833
TAMARA TEROL
ΚΡΗΤΗ
77,2
31.000,00
193
ΑΑΓ2-04859
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
77,2
32.000,00
194
ΑΑΓ2-05037
ΚΑΤΤΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
32.000,00
195
ΑΑΓ2-05043
Λιακοπούλου Φωτεινή
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
77,2
31.420,00
196
ΑΑΓ2-00061
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
30.833,33
197
ΑΑΓ2-00222
ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,8
31.165,00
198
ΑΑΓ2-00344
VAKAS SELDA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
32.000,00
199
ΑΑΓ2-00646
ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
31.990,00
200
ΑΑΓ2-00730
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΗΛΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
201
ΑΑΓ2-00746
ΚΡΙΣΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
202
ΑΑΓ2-00834
ΛΟΥΠΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,8
32.000,00
203
ΑΑΓ2-00836
ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
31.930,06
204
ΑΑΓ2-00941
ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
205
ΑΑΓ2-01393
ΜΑΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
206
ΑΑΓ2-01511
ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
207
ΑΑΓ2-01666
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΣΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
23.730,00
208
ΑΑΓ2-01786
ΤΖΙΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
209
ΑΑΓ2-02046
ΜΠΑΧΟ ΛΙΛΙΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
31.570,00
210
ΑΑΓ2-02057
ΦΡΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
211
ΑΑΓ2-02062
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
31.990,00
212
ΑΑΓ2-02179
ΜΗΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
213
ΑΑΓ2-02328
ΓΚΙΓΚΙΛΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
31.990,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 4 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
214
ΑΑΓ2-02456
ΝΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
215
ΑΑΓ2-02560
ΒΟΥΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,8
30.072,22
216
ΑΑΓ2-02925
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ ΜΑΛΑΜΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
217
ΑΑΓ2-03226
ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
218
ΑΑΓ2-03261
ΠΑΔΟΥΒΑ - ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
29.777,78
219
ΑΑΓ2-03297
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
29.060,00
220
ΑΑΓ2-03446
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
221
ΑΑΓ2-03472
ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
31.759,52
222
ΑΑΓ2-03699
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
223
ΑΑΓ2-03727
LUMINITA CHIRICIOIU
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
224
ΑΑΓ2-03955
ΓΚΡΑΟΥΕΡ ΑΔΕΛΑΙΣ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
225
ΑΑΓ2-03956
ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
31.900,00
226
ΑΑΓ2-03997
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
29.400,64
227
ΑΑΓ2-04005
ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΟΥΖΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,8
32.000,00
228
ΑΑΓ2-04147
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,8
32.000,00
229
ΑΑΓ2-04371
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,8
32.000,00
230
ΑΑΓ2-04508
ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
231
ΑΑΓ2-04606
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
232
ΑΑΓ2-04687
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
32.000,00
233
ΑΑΓ2-04738
ΖΑΧΑΡΟΥΔΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
32.000,00
234
ΑΑΓ2-05027
ΒΑΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
235
ΑΑΓ2-05035
ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,8
31.950,00
236
ΑΑΓ2-05042
ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,8
32.000,00
237
ΑΑΓ2-05146
ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΧΑΤΖΗ
ΚΡΗΤΗ
76,8
27.750,00
238
ΑΑΓ2-05164
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,8
31.499,84
239
ΑΑΓ2-05260
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,8
31.900,00
240
ΑΑΓ2-05265
ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
241
ΑΑΓ2-04464
KABA MARU P.C.
ΚΡΗΤΗ
242
ΑΑΓ2-00122
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
243
ΑΑΓ2-03673
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΙΔΩ
244
ΑΑΓ2-00036
245
76,8
32.000,00
76,78
22.060,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,6
32.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,6
31.960,00
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
ΑΑΓ2-00310
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
28.280,00
246
ΑΑΓ2-00534
ΚΟΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
247
ΑΑΓ2-00661
ΤΙΓΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
248
ΑΑΓ2-00688
ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
249
ΑΑΓ2-00785
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.816,00
250
ΑΑΓ2-00891
ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
30.637,04
251
ΑΑΓ2-00970
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
252
ΑΑΓ2-00980
ΠΑΧΑΚΗ ΜΙΡΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
253
ΑΑΓ2-01161
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
254
ΑΑΓ2-01280
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
255
ΑΑΓ2-01292
ΑΛΙΒΕΡΤΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
256
ΑΑΓ2-01369
ΜΠΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
257
ΑΑΓ2-01819
ΑΪΤΙΔΟΥ ΜΑΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
32.000,00
258
ΑΑΓ2-02137
ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
32.000,00
259
ΑΑΓ2-02310
ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
76,4
32.000,00
260
ΑΑΓ2-02364
KOSTADINOVA ALBENA
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
27.000,00
261
ΑΑΓ2-02371
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
262
ΑΑΓ2-02390
ΚΑΔΟΓΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
28.050,00
263
ΑΑΓ2-02418
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
264
ΑΑΓ2-02437
ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
265
ΑΑΓ2-02545
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΘΕΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
266
ΑΑΓ2-02578
ΜΟΥΡΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
29.300,00
267
ΑΑΓ2-02638
PULAJ VOJSAVA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76,4
32.000,00
268
ΑΑΓ2-02662
SUENO
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 5 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
269
270
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
ΑΑΓ2-02905
BUCIUMANU MARIA DIANA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
29.920,00
ΑΑΓ2-03062
ΝΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.920,00
271
ΑΑΓ2-03119
ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
272
ΑΑΓ2-03238
ΔΟΔΟΥ ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΥΦΙΛΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
273
ΑΑΓ2-03496
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
274
ΑΑΓ2-03837
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
31.444,44
275
ΑΑΓ2-03906
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76,4
32.000,00
276
ΑΑΓ2-04054
ΡΑΜΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
277
ΑΑΓ2-04187
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
278
ΑΑΓ2-04307
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΡΗΤΗ
76,4
32.000,00
279
ΑΑΓ2-04351
ΝΤΑΣΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
32.000,00
280
ΑΑΓ2-04459
ΤΑΜΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
281
ΑΑΓ2-04506
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,4
32.000,00
282
ΑΑΓ2-04563
ΝΑΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76,4
31.732,78
283
ΑΑΓ2-04682
Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε.ΖΕΡΒΑ Ο.Ε
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
284
ΑΑΓ2-05054
ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76,4
32.000,00
285
ΑΑΓ2-05089
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,4
32.000,00
286
ΑΑΓ2-04729
-
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76,31
31.974,00
287
ΑΑΓ2-02498
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
76,14
32.000,00
288
ΑΑΓ2-03334
Μ.ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ-Σ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΟΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76,06
31.310,00
289
ΑΑΓ2-00117
ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
290
ΑΑΓ2-00124
ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
291
ΑΑΓ2-00125
ΤΣΟΛΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
28.286,00
292
ΑΑΓ2-00223
ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76
31.630,00
293
ΑΑΓ2-00495
ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
294
ΑΑΓ2-00559
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76
31.000,00
295
ΑΑΓ2-00772
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
31.730,00
296
ΑΑΓ2-00814
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
31.996,00
297
ΑΑΓ2-01299
ΦΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
76
31.000,00
298
ΑΑΓ2-01332
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
299
ΑΑΓ2-01373
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
300
ΑΑΓ2-01378
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
31.740,74
301
ΑΑΓ2-01633
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
302
ΑΑΓ2-01677
ΤΣΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ (CUNI ATHINA)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
303
ΑΑΓ2-01730
ΕΛΕΝΑ ΚΑΔΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
32.000,00
304
ΑΑΓ2-01813
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
30.590,00
305
ΑΑΓ2-01951
ΤΖΕΒΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
306
ΑΑΓ2-02349
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
307
ΑΑΓ2-02359
ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
308
ΑΑΓ2-02411
ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
32.000,00
309
ΑΑΓ2-02413
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
310
ΑΑΓ2-02890
ΚΟΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
31.960,00
311
ΑΑΓ2-03196
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
29.146,00
312
ΑΑΓ2-03332
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
313
ΑΑΓ2-03364
ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
26.880,00
314
ΑΑΓ2-03394
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
32.000,00
315
ΑΑΓ2-03428
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
316
ΑΑΓ2-03622
ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
32.000,00
317
ΑΑΓ2-03946
ΓΚΑΒΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
31.266,67
318
ΑΑΓ2-03994
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.000,00
319
ΑΑΓ2-03995
ΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
320
ΑΑΓ2-04021
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
30.458,00
321
ΑΑΓ2-04142
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
28.700,00
322
ΑΑΓ2-04340
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 6 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
323
ΑΑΓ2-04387
ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
76
30.380,00
324
ΑΑΓ2-04692
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
76
31.981,00
325
ΑΑΓ2-04780
ΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.840,00
326
ΑΑΓ2-04855
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
76
32.000,00
327
ΑΑΓ2-05106
ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
76
32.000,00
328
ΑΑΓ2-05138
ΤΣΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
76
32.000,00
329
ΑΑΓ2-05140
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
76
31.978,00
330
ΑΑΓ2-00339
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
31.917,08
331
ΑΑΓ2-00713
ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
332
ΑΑΓ2-00771
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
333
ΑΑΓ2-00918
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,6
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
334
ΑΑΓ2-01134
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΜΠΑ
ΞΕΝΤΕ ΘΕΑΝΩ - ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΕ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,6
31.968,00
335
ΑΑΓ2-01251
ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
336
ΑΑΓ2-01283
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.550,00
337
ΑΑΓ2-01457
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
338
ΑΑΓ2-01487
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
339
ΑΑΓ2-01637
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
340
ΑΑΓ2-01796
SPIROVA DIYANA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
341
ΑΑΓ2-01811
ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
342
ΑΑΓ2-01873
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
343
ΑΑΓ2-02068
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
344
ΑΑΓ2-02107
ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
31.640,00
345
ΑΑΓ2-02216
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,6
32.000,00
346
ΑΑΓ2-02302
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
347
ΑΑΓ2-02343
ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,6
32.000,00
348
ΑΑΓ2-02391
ΜΑΜΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
349
ΑΑΓ2-02494
ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
350
ΑΑΓ2-02565
ΝΙΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,6
31.980,20
351
ΑΑΓ2-02582
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
31.960,00
352
ΑΑΓ2-02946
ΚΟΛΑΞΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
28.870,00
353
ΑΑΓ2-02962
ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
354
ΑΑΓ2-03411
KATARZYNA LIDIA PAPADAKI
ΚΡΗΤΗ
75,6
31.970,00
355
ΑΑΓ2-03418
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
31.800,00
356
ΑΑΓ2-03440
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
32.000,00
357
ΑΑΓ2-03606
ENACHE MARIA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,6
32.000,00
358
ΑΑΓ2-03765
ΡΕΡΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
359
ΑΑΓ2-03809
ΒΑΛΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
360
ΑΑΓ2-04050
ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,6
29.740,00
361
ΑΑΓ2-04400
ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
362
ΑΑΓ2-04458
Φθενάκη Ειρήνη
ΚΡΗΤΗ
75,6
31.060,00
363
ΑΑΓ2-04647
ΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,6
31.178,80
364
ΑΑΓ2-04765
ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,6
32.000,00
365
ΑΑΓ2-04881
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,6
28.800,00
366
ΑΑΓ2-05279
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,6
26.004,20
367
ΑΑΓ2-01640
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,46
32.000,00
368
ΑΑΓ2-02425
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,33
32.000,00
369
ΑΑΓ2-00025
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΛΕΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
FIRST SOCIAL Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
370
ΑΑΓ2-00196
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
75,2
31.900,00
371
ΑΑΓ2-00555
ΔΡΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
22.442,40
372
ΑΑΓ2-00610
ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
373
ΑΑΓ2-00762
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
30.940,00
374
ΑΑΓ2-00855
ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
32.000,00
375
ΑΑΓ2-01325
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
27.460,00
376
ΑΑΓ2-01438
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 7 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
377
ΑΑΓ2-01810
ΠΕΛΤΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
378
ΑΑΓ2-01885
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
31.990,80
379
ΑΑΓ2-01920
ΚΟΤΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
380
ΑΑΓ2-02536
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
75,2
32.000,00
381
ΑΑΓ2-02764
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
382
ΑΑΓ2-02827
ΓΑΓΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
75,2
30.120,00
383
ΑΑΓ2-02889
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
384
ΑΑΓ2-02913
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
31.962,50
385
ΑΑΓ2-02956
ΜΑΡΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
32.000,00
386
ΑΑΓ2-03397
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
387
ΑΑΓ2-03501
ΚΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΣΕΒΗΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
28.300,00
388
ΑΑΓ2-03627
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
31.540,00
389
ΑΑΓ2-03647
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
390
ΑΑΓ2-03675
ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
75,2
32.000,00
391
ΑΑΓ2-03850
ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
392
ΑΑΓ2-03854
ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
393
ΑΑΓ2-03891
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
75,2
32.000,00
394
ΑΑΓ2-03919
ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,2
32.000,00
395
ΑΑΓ2-04019
Διαμαντοπούλου Παναγιώτα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
29.380,00
396
ΑΑΓ2-04038
ΤΟΠΚΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
75,2
32.000,00
397
ΑΑΓ2-04103
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
27.800,00
398
ΑΑΓ2-04156
ΛΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
31.999,91
399
ΑΑΓ2-04207
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
32.000,00
400
ΑΑΓ2-04317
ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
75,2
32.000,00
401
ΑΑΓ2-04344
KOTE ARZO
ΚΡΗΤΗ
75,2
24.999,76
402
ΑΑΓ2-04415
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
403
ΑΑΓ2-04520
SMART
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,2
19.930,00
404
ΑΑΓ2-04528
-
ΚΡΗΤΗ
75,2
31.990,00
405
ΑΑΓ2-04532
ΚΑΛΑΜΙΔΑ-ΚΩΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
75,2
28.120,00
406
ΑΑΓ2-04566
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
22.268,13
407
ΑΑΓ2-04766
KSENIJA HRNJAK
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
32.000,00
408
ΑΑΓ2-04790
ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,2
31.955,86
409
ΑΑΓ2-04793
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
75,2
32.000,00
410
ΑΑΓ2-05142
ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
75,2
31.879,52
411
ΑΑΓ2-04548
75,18
30.888,89
412
ΑΑΓ2-02009
ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΛΧΑΝ Κ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΔΗΜΑΗΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΛΑΚΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ε.Ε
74,88
32.000,00
413
ΑΑΓ2-00077
ΚΑΡΚΟΥΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.995,75
414
ΑΑΓ2-00155
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
74,8
31.570,00
415
ΑΑΓ2-00443
ΛΑΖΑΡΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,8
29.300,00
416
ΑΑΓ2-00735
ΚΡΙΘΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
32.000,00
417
ΑΑΓ2-00831
LOUISE AMELIA STANFORD
ΚΡΗΤΗ
74,8
31.640,00
418
ΑΑΓ2-01191
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΤΥΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.756,00
419
ΑΑΓ2-01406
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
420
ΑΑΓ2-01409
ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
31.924,00
421
ΑΑΓ2-01429
ΑΞΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.300,00
422
ΑΑΓ2-01468
ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
29.065,00
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
423
ΑΑΓ2-01476
ΑΝΝΑ ΒΑΛΟΧΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
27.400,00
424
ΑΑΓ2-01695
ΠΑΤΙΜΑ ΙΟΣΕΛΙΑΝΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.860,00
425
ΑΑΓ2-01773
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
426
ΑΑΓ2-01851
ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
427
ΑΑΓ2-01994
ΠΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
28.900,00
428
ΑΑΓ2-02206
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
429
ΑΑΓ2-02386
ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΕΡΜΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
31.975,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 8 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
430
ΑΑΓ2-02393
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
431
ΑΑΓ2-02410
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.440,00
432
ΑΑΓ2-02492
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
433
ΑΑΓ2-02516
ΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,8
32.000,00
434
ΑΑΓ2-02581
ΚΑΦΑΣΗ ΘΩΜΑΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
32.000,00
435
ΑΑΓ2-02620
ΣΚΕΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
28.791,20
436
ΑΑΓ2-02659
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
31.974,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
437
ΑΑΓ2-02884
ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.191,56
438
ΑΑΓ2-02945
ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
439
ΑΑΓ2-02960
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
32.000,00
440
ΑΑΓ2-03307
ΜΠΑΛΑΦΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
26.227,50
441
ΑΑΓ2-03393
ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
74,8
32.000,00
442
ΑΑΓ2-03457
ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,8
32.000,00
443
ΑΑΓ2-03473
ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
28.400,00
444
ΑΑΓ2-03474
ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.700,00
445
ΑΑΓ2-03579
ΛΥΚΟΚΑ ΓΙΟΝΙΝΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,8
31.996,00
446
ΑΑΓ2-03658
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
27.657,14
447
ΑΑΓ2-03681
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
30.530,00
448
ΑΑΓ2-03910
Τουρή Σπυρούλα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.960,00
449
ΑΑΓ2-03922
ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
31.300,00
450
ΑΑΓ2-03933
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.210,00
451
ΑΑΓ2-04040
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
452
ΑΑΓ2-04241
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.980,00
453
ΑΑΓ2-04497
ΣΤΕΦΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,8
31.978,00
454
ΑΑΓ2-04534
ΜΠΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,8
32.000,00
455
ΑΑΓ2-04860
Σπυροπούλου Φωτεινή
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,8
31.920,00
456
ΑΑΓ2-05036
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
74,8
31.310,00
457
ΑΑΓ2-05111
ΑΝΤΩΝΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
74,8
31.970,00
458
ΑΑΓ2-05141
ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
74,8
32.000,00
459
ΑΑΓ2-05169
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,8
32.000,00
460
ΑΑΓ2-03436
ANTEIL GR ΕΠΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,64
30.940,00
461
ΑΑΓ2-00383
ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
462
ΑΑΓ2-00517
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
29.896,00
463
ΑΑΓ2-00845
ΓΚΟΥΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
31.920,00
464
ΑΑΓ2-01143
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
31.980,00
465
ΑΑΓ2-01281
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
32.000,00
466
ΑΑΓ2-01326
ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
32.000,00
467
ΑΑΓ2-01444
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
32.000,00
468
ΑΑΓ2-01465
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
469
ΑΑΓ2-01583
ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΥΠΟ
ΙΔΡΥΣΗ)
ΙΣΜΑΗΛ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΤΖΙΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
470
ΑΑΓ2-01588
ΨΑΡΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
30.800,00
471
ΑΑΓ2-01696
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
32.000,00
472
ΑΑΓ2-01900
ΑΒΡΑΜΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
31.980,00
473
ΑΑΓ2-02041
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
31.760,00
474
ΑΑΓ2-02088
ΓΑΛΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
475
ΑΑΓ2-02220
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.900,00
476
ΑΑΓ2-02252
ΛΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.450,00
477
ΑΑΓ2-02272
ΚΟΥΒΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
32.000,00
478
ΑΑΓ2-02376
ΓΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
31.993,00
479
ΑΑΓ2-02383
ΚΟΥΦΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,4
31.990,00
480
ΑΑΓ2-02506
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
28.840,00
481
ΑΑΓ2-02741
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
74,4
31.444,44
482
ΑΑΓ2-02753
RAK SVITLANA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
30.990,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 9 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
483
ΑΑΓ2-02800
ΣΟΥΡΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74,4
32.000,00
484
ΑΑΓ2-02987
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
485
ΑΑΓ2-03279
ΠΕΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
31.942,78
486
ΑΑΓ2-03479
ΤΣΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
487
ΑΑΓ2-03642
ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
30.977,78
488
ΑΑΓ2-03643
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
31.810,00
489
ΑΑΓ2-03715
ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
74,4
31.930,00
490
ΑΑΓ2-03762
ΠΑΠΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
31.872,78
491
ΑΑΓ2-03807
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
32.000,00
492
ΑΑΓ2-03829
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
493
ΑΑΓ2-03911
ΚΑΡΑΓΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74,4
32.000,00
494
ΑΑΓ2-03936
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
29.125,00
495
ΑΑΓ2-04064
Δαρζέντα Ελισάβετ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
27.910,00
496
ΑΑΓ2-04109
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
497
ΑΑΓ2-04262
ΑΠΟΣΤΟΠΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
32.000,00
498
ΑΑΓ2-04426
ΣΤΕΦΑΝΗ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
499
ΑΑΓ2-04439
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
74,4
31.300,00
500
ΑΑΓ2-04469
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74,4
30.700,00
501
ΑΑΓ2-04796
ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
30.700,00
502
ΑΑΓ2-05049
ΣΚΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74,4
32.000,00
503
ΑΑΓ2-05163
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74,4
30.888,89
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
504
ΑΑΓ2-00282
ΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
505
ΑΑΓ2-00435
ΝΤΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
31.679,00
506
ΑΑΓ2-00862
Χρυσανθακοπούλου Γεωργία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
31.680,00
507
ΑΑΓ2-00949
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
31.980,00
508
ΑΑΓ2-01220
ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
509
ΑΑΓ2-01377
MARIA BARBER & SHOP
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
510
ΑΑΓ2-01470
ΜΠΑΖΙΑΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
31.400,00
511
ΑΑΓ2-01763
ΜΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
74
31.920,00
512
ΑΑΓ2-01818
RESTAURANT LA FAMIGLIA
ΚΡΗΤΗ
74
31.000,00
513
ΑΑΓ2-01918
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
32.000,00
514
ΑΑΓ2-01950
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
32.000,00
515
ΑΑΓ2-02125
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74
32.000,00
516
ΑΑΓ2-02177
ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
32.000,00
517
ΑΑΓ2-02213
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΙΣΑΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
518
ΑΑΓ2-02240
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
25.913,60
519
ΑΑΓ2-02284
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
74
32.000,00
520
ΑΑΓ2-02311
ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
74
12.044,44
521
ΑΑΓ2-02329
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΡΗΤΗ
74
30.960,00
522
ΑΑΓ2-02487
ΤΖΙΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
31.000,00
523
ΑΑΓ2-02616
ΜΙΡΙΑΜ-ΛΟΥΣΙΑ ΝΟΥΝΙΕΖ-ΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
31.880,06
524
ΑΑΓ2-03305
Creta Natura & Leather
ΚΡΗΤΗ
74
28.928,52
525
ΑΑΓ2-03769
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
74
32.000,00
526
ΑΑΓ2-03986
ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
74
32.000,00
527
ΑΑΓ2-04098
ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
74
32.000,00
528
ΑΑΓ2-04202
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
74
32.000,00
529
ΑΑΓ2-00303
ΡΟΥΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
22.392,09
530
ΑΑΓ2-00871
ΓΡΟΥΜΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
32.000,00
531
ΑΑΓ2-01269
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
31.760,00
532
ΑΑΓ2-01871
ΓΚΙΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
533
ΑΑΓ2-01893
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
534
ΑΑΓ2-02215
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,6
32.000,00
535
ΑΑΓ2-02288
ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
536
ΑΑΓ2-02333
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
31.904,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 10 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
537
ΑΑΓ2-02354
ΚΑΨΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΡΗΤΗ
73,6
31.999,90
538
ΑΑΓ2-02400
ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
539
ΑΑΓ2-02453
ΚΕΚΕ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
31.940,00
540
ΑΑΓ2-02461
ROGGE ANIKA
ΚΡΗΤΗ
73,6
31.999,98
541
ΑΑΓ2-02798
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
31.460,00
542
ΑΑΓ2-03599
ΛΙΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
543
ΑΑΓ2-03725
ΣΤΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
73,6
32.000,00
544
ΑΑΓ2-03886
ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
32.000,00
545
ΑΑΓ2-03931
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
32.000,00
546
ΑΑΓ2-03940
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
73,6
32.000,00
547
ΑΑΓ2-03964
ΠΑΤΣΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
32.000,00
548
ΑΑΓ2-04100
ΜΑΡΘΑ ΜΟΥΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
31.994,90
549
ΑΑΓ2-04153
ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
26.138,06
550
ΑΑΓ2-04388
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
73,6
31.997,00
551
ΑΑΓ2-04615
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,6
32.000,00
552
ΑΑΓ2-04662
ΚΙΟΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,6
32.000,00
553
ΑΑΓ2-04721
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
28.791,20
554
ΑΑΓ2-04763
ΚΑΤΣΙΒΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,6
31.680,00
555
ΑΑΓ2-04880
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,6
10.140,00
556
ΑΑΓ2-05077
ΗΠΕΙΡΟΣ
73,6
32.000,00
557
ΑΑΓ2-00150
ΧΟΒΟΛΗ
"ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"
ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
558
ΑΑΓ2-00365
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
25.410,00
559
ΑΑΓ2-00390
KOVALENKO OKSANA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
560
ΑΑΓ2-00593
ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
32.000,00
561
ΑΑΓ2-00671
ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
27.030,00
562
ΑΑΓ2-01180
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
31.988,89
563
ΑΑΓ2-01467
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
564
ΑΑΓ2-01506
MIRELA BELDOSCHI FOURNOGERAKIS
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,2
32.000,00
565
ΑΑΓ2-01664
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
73,2
30.490,00
566
ΑΑΓ2-01785
Θεοδωρακοπούλου Αρετή
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
567
ΑΑΓ2-02338
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
29.940,00
568
ΑΑΓ2-02341
ΚΑΡΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
73,2
32.000,00
569
ΑΑΓ2-02515
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,2
29.620,74
570
ΑΑΓ2-02528
ΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
31.500,00
571
ΑΑΓ2-02763
ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
30.000,00
572
ΑΑΓ2-03308
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
32.000,00
573
ΑΑΓ2-03320
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
32.000,00
574
ΑΑΓ2-03521
ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
31.974,00
575
ΑΑΓ2-03771
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΑΓΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
73,2
32.000,00
576
ΑΑΓ2-03874
ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΚΡΗΤΗ
73,2
31.990,00
577
ΑΑΓ2-03878
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
30.500,00
578
ΑΑΓ2-04079
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
73,2
18.150,00
579
ΑΑΓ2-04171
KARASHLIEVA MILENA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
73,2
32.000,00
580
ΑΑΓ2-04657
ΔΑΦΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
581
ΑΑΓ2-04755
ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
73,2
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
582
ΑΑΓ2-05206
ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
73,2
32.000,00
583
ΑΑΓ2-00302
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
32.000,00
584
ΑΑΓ2-00329
ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
585
ΑΑΓ2-01243
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
28.760,00
586
ΑΑΓ2-01396
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
29.700,00
587
ΑΑΓ2-02002
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
28.777,78
588
ΑΑΓ2-02332
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
31.950,00
589
ΑΑΓ2-02348
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
23.950,22
590
ΑΑΓ2-02550
ΠΕΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 11 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
591
ΑΑΓ2-02585
ΦΟΥΡΛΗ ΡΕΒΕΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
31.973,07
592
ΑΑΓ2-02677
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,8
30.500,00
593
ΑΑΓ2-02778
ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
30.846,66
594
ΑΑΓ2-02860
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ-ΚΑΚΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,8
32.000,00
595
ΑΑΓ2-02981
ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ ΖΑΧΑΡΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
28.956,00
596
ΑΑΓ2-03019
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
597
ΑΑΓ2-03295
ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
598
ΑΑΓ2-03359
ΣΕΡΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
31.626,67
599
ΑΑΓ2-03376
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
31.990,00
600
ΑΑΓ2-03767
ΜΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
601
ΑΑΓ2-03776
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΛΑΕΒΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
31.800,00
602
ΑΑΓ2-03799
Κωστούλα Αικατερίνη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,8
32.000,00
603
ΑΑΓ2-03941
ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΡΗΤΗ
72,8
32.000,00
604
ΑΑΓ2-04089
PARISSIS - SGHABUNIN ELENA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
25.168,50
605
ΑΑΓ2-04268
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΑΜΠΡΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72,8
32.000,00
606
ΑΑΓ2-04401
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,8
31.000,00
607
ΑΑΓ2-04421
ΖΙΓΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
608
ΑΑΓ2-04777
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,8
32.000,00
609
ΑΑΓ2-04819
ΜΕΛΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
72,8
29.533,33
610
ΑΑΓ2-04899
IVANIDI NINO
ΚΡΗΤΗ
72,8
23.243,80
611
ΑΑΓ2-04347
Ε.ΚΟΛΟΜΒΟΥ - Ε.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,79
32.000,00
612
ΑΑΓ2-00657
ΚΥΝΕΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
32.000,00
613
ΑΑΓ2-01123
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
29.050,00
614
ΑΑΓ2-01164
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
23.680,00
615
ΑΑΓ2-01178
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
32.000,00
616
ΑΑΓ2-01346
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΛΑΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ
EZMERLANDA CEKO
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
32.000,00
617
ΑΑΓ2-01483
ΖΟΥΠΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,4
31.400,00
618
ΑΑΓ2-02347
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
29.966,36
619
ΑΑΓ2-02401
ΛΕΟΛΕΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.170,00
620
ΑΑΓ2-02470
ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΕΤ ΝΑΪΛΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
29.140,00
621
ΑΑΓ2-02680
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
23.561,14
622
ΑΑΓ2-02737
CAPRA TONEA ANA MARIA IOAN
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
31.999,86
623
ΑΑΓ2-02836
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
31.930,00
624
ΑΑΓ2-02850
ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
32.000,00
625
ΑΑΓ2-02900
ΝΤΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
32.000,00
626
ΑΑΓ2-02902
KOLEVA-CHONGOVA DESISLAVA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
627
ΑΑΓ2-02940
ΒΛΙΩΡΑ ΑΓΟΡΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
628
ΑΑΓ2-03219
ΓΚΟΥΤΖΑΡΙΔΗ ΚΕΡΑΤΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
629
ΑΑΓ2-03409
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.990,00
630
ΑΑΓ2-03486
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72,4
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
631
ΑΑΓ2-03531
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ''ΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ''
ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,4
30.380,00
632
ΑΑΓ2-03570
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,4
31.570,00
633
ΑΑΓ2-03612
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
72,4
32.000,00
634
ΑΑΓ2-03661
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΡΗΤΗ
72,4
28.928,00
635
ΑΑΓ2-04350
Το άρωμα του καφέ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
30.700,00
636
ΑΑΓ2-04626
ΡΟΖΑΝΝΑ ΖΟΥΧΡΑΜΠΙΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72,4
31.970,00
637
ΑΑΓ2-04745
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
30.777,78
638
ΑΑΓ2-04825
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72,4
31.280,00
639
ΑΑΓ2-04883
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΚΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72,4
32.000,00
640
ΑΑΓ2-05107
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
72,4
30.922,00
641
ΑΑΓ2-00802
ΑΘ. ΚΑΙΜΑΚΗ -ΠΗΝ. ΣΚΑΡΠΕΤΑ Ο.Ε.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72,21
32.000,00
642
ΑΑΓ2-00029
ΤΖΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
72
29.000,00
643
ΑΑΓ2-00249
ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΞΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
31.450,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 12 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
644
ΑΑΓ2-00449
Ανδριάνα Μπράττη Χειροποίητες κατασκευές
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
32.000,00
645
ΑΑΓ2-01125
ΜΠΙΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
72
32.000,00
646
ΑΑΓ2-01505
ΣΜΑΡΑΓΔΗ - ΒΑΡΟΤΖΑΚΗ Ο.Ε
ΚΡΗΤΗ
72
31.915,56
647
ΑΑΓ2-01601
ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
32.000,00
648
ΑΑΓ2-01754
ΤΣΕΛΙΚH ΠΕΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΒΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
72
30.290,00
649
ΑΑΓ2-01835
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΒΑΔΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72
32.000,00
650
ΑΑΓ2-02544
ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
30.245,13
651
ΑΑΓ2-02724
ΠΑΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72
32.000,00
652
ΑΑΓ2-02727
ΣΙΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72
32.000,00
653
ΑΑΓ2-03719
Μπούγου Αφροκόμη
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
32.000,00
654
ΑΑΓ2-03957
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
31.998,00
655
ΑΑΓ2-04028
ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
72
30.888,89
656
ΑΑΓ2-04375
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
31.940,00
657
ΑΑΓ2-04395
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
72
30.800,00
658
ΑΑΓ2-04651
ΠΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
72
18.500,00
659
ΑΑΓ2-04673
Αλαμάνου Σπυριδούλα
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
72
31.722,22
660
ΑΑΓ2-04980
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
72
32.000,00
661
ΑΑΓ2-00594
ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,6
29.542,86
662
ΑΑΓ2-00760
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
31.999,32
663
ΑΑΓ2-01646
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
32.000,00
664
ΑΑΓ2-01937
VERDYAN F. ANAHIT
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,6
31.998,67
665
ΑΑΓ2-02781
MΕΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
71,6
31.880,00
666
ΑΑΓ2-03575
ΤΖΙΜΑ ΒΑΪΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
31.550,00
667
ΑΑΓ2-03801
ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,6
31.629,52
668
ΑΑΓ2-03944
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
71,6
32.000,00
669
ΑΑΓ2-04595
ΠΟΜΟΝΗ ΜΑΥΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,6
31.966,00
670
ΑΑΓ2-04628
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
31.999,88
671
ΑΑΓ2-04736
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
31.978,00
672
ΑΑΓ2-04835
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,6
30.858,91
673
ΑΑΓ2-05215
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΕΤΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,6
30.490,00
674
ΑΑΓ2-05218
ΣΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
71,6
32.000,00
675
ΑΑΓ2-01870
ΜΑΝΤΖΟΥΝΙ Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,26
31.980,00
676
ΑΑΓ2-00162
ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,2
32.000,00
677
ΑΑΓ2-00437
ΖΑΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
30.901,00
678
ΑΑΓ2-00465
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
71,2
32.000,00
679
ΑΑΓ2-01716
STEREA ANISOARA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
680
ΑΑΓ2-02226
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,2
30.444,44
681
ΑΑΓ2-02370
ZΩΝΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
682
ΑΑΓ2-02519
ΑΘΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
71,2
32.000,00
683
ΑΑΓ2-02719
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
31.812,78
684
ΑΑΓ2-02750
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
21.239,00
685
ΑΑΓ2-02948
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
71,2
31.900,00
686
ΑΑΓ2-03075
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
32.000,00
687
ΑΑΓ2-03278
ΧΑΣΕΚΗ ΧΑΜΔΙΕ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΚΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
688
ΑΑΓ2-03450
ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
32.000,00
689
ΑΑΓ2-03543
ΨΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
32.000,00
690
ΑΑΓ2-03677
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
71,2
30.953,86
691
ΑΑΓ2-03707
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
32.000,00
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
692
ΑΑΓ2-04023
ΡΕΒΕΚΚΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΠΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΞΥΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
71,2
693
ΑΑΓ2-04123
YANICHKOVA ANNA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
71,2
31.938,78
694
ΑΑΓ2-04260
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
71,2
31.700,00
695
ΑΑΓ2-04305
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
71,2
31.600,00
696
ΑΑΓ2-04510
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
71,2
31.910,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 13 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
697
ΑΑΓ2-05217
ΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
71,2
31.974,00
698
ΑΑΓ2-00434
ΒΕΝΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,8
32.000,00
699
ΑΑΓ2-01384
ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,8
30.900,00
700
ΑΑΓ2-01442
ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
701
ΑΑΓ2-01630
ΚΑΡΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,8
32.000,00
702
ΑΑΓ2-01758
Θεοφιλοπούλου Ακριβή
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
32.000,00
703
ΑΑΓ2-02030
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
704
ΑΑΓ2-02180
ΚΡΗΤΗ ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
705
ΑΑΓ2-02324
ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
32.000,00
706
ΑΑΓ2-02488
ΤΣΙΝΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
32.000,00
707
ΑΑΓ2-02923
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
708
ΑΑΓ2-03674
ΣΙΒΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,8
30.888,89
709
ΑΑΓ2-04026
ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
710
ΑΑΓ2-04035
ΚΑΝΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,8
31.100,00
711
ΑΑΓ2-04056
ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΙΠΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,8
28.428,00
712
ΑΑΓ2-04067
ΣΗΜ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,8
29.996,00
713
ΑΑΓ2-05098
STEFANOVA IVANKA
ΚΡΗΤΗ
70,8
32.000,00
714
ΑΑΓ2-01141
ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
70,77
31.000,00
715
ΑΑΓ2-00768
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
30.962,05
716
ΑΑΓ2-01425
ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΚΡΗΤΗ
70,4
32.000,00
717
ΑΑΓ2-01612
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,4
28.170,00
718
ΑΑΓ2-01662
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
70,4
32.000,00
719
ΑΑΓ2-01915
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70,4
32.000,00
720
ΑΑΓ2-02118
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
70,4
31.920,00
721
ΑΑΓ2-02296
ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
31.950,00
722
ΑΑΓ2-02571
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,4
32.000,00
723
ΑΑΓ2-02793
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
31.889,52
724
ΑΑΓ2-02872
ΤΡΙΜΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
31.080,00
725
ΑΑΓ2-03603
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
32.000,00
726
ΑΑΓ2-03684
ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΓΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
30.610,00
727
ΑΑΓ2-04059
ΠΕΛΕΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
32.000,00
728
ΑΑΓ2-04168
STELMACH MAGDALENA
ΚΡΗΤΗ
70,4
30.942,70
729
ΑΑΓ2-04553
ΤΣΟΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70,4
31.920,00
730
ΑΑΓ2-04711
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70,4
32.000,00
731
ΑΑΓ2-04953
ΠΛΕΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70,4
32.000,00
732
ΑΑΓ2-05033
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70,4
32.000,00
733
ΑΑΓ2-00261
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
70
32.000,00
734
ΑΑΓ2-00625
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
28.080,00
735
ΑΑΓ2-01206
ΜΑΣΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
70
32.000,00
736
ΑΑΓ2-01834
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
70
30.940,00
737
ΑΑΓ2-02366
ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
30.469,52
738
ΑΑΓ2-02375
ΝΟΤΑ ΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
32.000,00
739
ΑΑΓ2-02521
MAZZA ANGELA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
31.830,00
740
ΑΑΓ2-02774
OLHA BELINSKA
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70
32.000,00
741
ΑΑΓ2-03729
ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
32.000,00
742
ΑΑΓ2-03881
ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70
30.000,00
743
ΑΑΓ2-04045
ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
70
32.000,00
744
ΑΑΓ2-04055
ΚΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
70
32.000,00
745
ΑΑΓ2-05072
ΛΕΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70
31.988,00
746
ΑΑΓ2-01176
DOBRE GEANINA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
26.141,93
747
ΑΑΓ2-02079
ΖΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
69,6
32.000,00
748
ΑΑΓ2-02210
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
69,6
31.840,00
749
ΑΑΓ2-02268
ΠΑΠΠΑ ΗΛ.ΛΕΜΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
30.000,00
750
ΑΑΓ2-02412
ΛΑΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
32.000,00
751
ΑΑΓ2-02480
ΓΚΕΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
σελ 14 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
752
ΑΑΓ2-02910
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,6
31.400,00
753
ΑΑΓ2-03190
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,6
31.931,15
754
ΑΑΓ2-03466
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
32.000,00
755
ΑΑΓ2-04016
ΔΙΑΚΟΥΜΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
32.000,00
31.950,00
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
756
ΑΑΓ2-04170
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
757
ΑΑΓ2-04226
KOSENKO TETYANA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
32.000,00
758
ΑΑΓ2-04427
ΡΗΓΑ ΓΕΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,6
32.000,00
759
ΑΑΓ2-04706
ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
31.368,00
760
ΑΑΓ2-04739
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,6
31.978,00
761
ΑΑΓ2-05064
MR PAPER
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,6
26.524,88
762
ΑΑΓ2-00899
ΚΑΡΕΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
69,2
32.000,00
763
ΑΑΓ2-01102
MIRCHEVA STANKA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
69,2
32.000,00
764
ΑΑΓ2-01149
ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,2
30.410,00
765
ΑΑΓ2-02175
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
69,2
31.500,00
766
ΑΑΓ2-02242
ΒΡΑΚΑ ΑΓΑΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,2
32.000,00
767
ΑΑΓ2-02880
ΛΑΓΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,2
29.600,00
768
ΑΑΓ2-02928
ΚΕΣΚΕΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,2
31.510,00
769
ΑΑΓ2-04030
ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
69,2
32.000,00
770
ΑΑΓ2-04097
ΧΑΤΙΤΖΕ ΜΕΧΜΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,2
32.000,00
771
ΑΑΓ2-04372
ΟΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
69,2
29.800,00
772
ΑΑΓ2-04398
ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ
ΚΡΗΤΗ
69,2
26.582,00
773
ΑΑΓ2-04496
ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΡΑΤΣΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
69,2
31.290,00
774
ΑΑΓ2-05148
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
69,2
31.050,00
775
ΑΑΓ2-00911
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
31.860,00
776
ΑΑΓ2-01019
ΚΡΗΤΗ
68,8
32.000,00
777
ΑΑΓ2-01363
ΒΙΤΣΑΚΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
PAPADAKI-ANDRZEJCZAK JOANNA του
WIESLAW
ΤΕΝΕΝΤΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,8
32.000,00
778
ΑΑΓ2-01400
ΚΟΝΔΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
28.359,34
779
ΑΑΓ2-01435
ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
31.250,00
780
ΑΑΓ2-02331
ALBERTA TODRI
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
29.644,44
781
ΑΑΓ2-02883
ΨΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,8
31.979,99
782
ΑΑΓ2-03453
ΚΑΣΚΑΟΥΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68,8
32.000,00
783
ΑΑΓ2-03478
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
32.000,00
784
ΑΑΓ2-03490
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
30.970,00
785
ΑΑΓ2-03687
ΚΑΡΝΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,8
32.000,00
786
ΑΑΓ2-03856
ΚΑΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
787
ΑΑΓ2-04126
ART HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,8
32.000,00
788
ΑΑΓ2-04495
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
68,8
24.794,00
789
ΑΑΓ2-04550
ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗ ΜΟΥΖΓΙΑΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,8
32.000,00
790
ΑΑΓ2-05094
ΚΟΥΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,8
29.660,64
791
ΑΑΓ2-00374
ΚΛΕΙΔΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,4
32.000,00
792
ΑΑΓ2-01154
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΝΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
68,4
32.000,00
793
ΑΑΓ2-01450
ΞΟΥΡΑ ΣΠ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68,4
32.000,00
794
ΑΑΓ2-02005
ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,4
30.700,00
795
ΑΑΓ2-02647
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
68,4
30.888,89
796
ΑΑΓ2-03510
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
68,4
31.980,00
797
ΑΑΓ2-03609
ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,4
31.980,00
798
ΑΑΓ2-03624
ΑΝΝΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΙΚΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68,4
32.000,00
799
ΑΑΓ2-04581
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68,4
31.982,78
800
ΑΑΓ2-04740
ΧΑΡΑΝΑ ΣΟΝΙΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68,4
32.000,00
801
ΑΑΓ2-05193
ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
68,4
29.380,00
802
ΑΑΓ2-05241
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68,4
31.940,00
803
ΑΑΓ2-00118
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
32.000,00
804
ΑΑΓ2-00859
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68
29.113,60
805
ΑΑΓ2-00959
ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
68
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 15 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
806
ΑΑΓ2-01004
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
32.000,00
807
ΑΑΓ2-01173
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
26.142,00
808
ΑΑΓ2-01570
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΣΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
22.800,00
809
ΑΑΓ2-01649
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
31.981,50
810
ΑΑΓ2-01793
ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
31.100,00
811
ΑΑΓ2-02048
ΚΕΡΑΜYΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
68
31.951,69
812
ΑΑΓ2-02059
ΣΟΦΙΑ ΨΑΡΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
68
31.000,00
813
ΑΑΓ2-03240
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
68
32.000,00
814
ΑΑΓ2-03373
ΠΡΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ
68
32.000,00
815
ΑΑΓ2-03700
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / EVEXIA CLUB ΚΡΗΤΗ
68
20.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
816
ΑΑΓ2-04746
ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
68
31.944,00
817
ΑΑΓ2-04778
ΜΠΙΡΜΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
68
32.000,00
818
ΑΑΓ2-04820
ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
68
32.000,00
819
ΑΑΓ2-05109
ΒΑΣΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
68
28.600,00
820
ΑΑΓ2-05183
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
68
31.660,00
821
ΑΑΓ2-00709
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,79
29.040,00
822
ΑΑΓ2-00016
KΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
32.000,00
823
ΑΑΓ2-00368
ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
67,6
31.980,00
32.000,00
824
ΑΑΓ2-00934
ΠΟΤΣΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
67,6
825
ΑΑΓ2-01316
ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
28.838,94
826
ΑΑΓ2-01608
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
32.000,00
827
ΑΑΓ2-02121
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,6
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
31.980,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
67,6
32.000,00
828
ΑΑΓ2-02301
ΤΣΕΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΑΡΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
829
ΑΑΓ2-02651
ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
830
ΑΑΓ2-02696
67,6
32.000,00
831
ΑΑΓ2-03386
67,6
31.900,00
832
ΑΑΓ2-03585
ΜΠΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ο.Ε.
KOLEVA ROSITSA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,6
29.270,00
833
ΑΑΓ2-04073
ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
67,6
28.580,00
834
ΑΑΓ2-04273
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,6
31.450,00
835
ΑΑΓ2-04499
ΑΓΓΕΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,6
30.610,00
836
ΑΑΓ2-00210
ΙΩΝΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
30.180,00
837
ΑΑΓ2-00747
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
67,2
32.000,00
838
ΑΑΓ2-01504
ΚΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
31.500,00
839
ΑΑΓ2-01711
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,2
32.000,00
840
ΑΑΓ2-02257
ΤΑΝΟΥ- ΜΑΝΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
32.000,00
841
ΑΑΓ2-02665
ΜΠΑΣΠΑΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,2
31.200,00
842
ΑΑΓ2-03302
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
67,2
28.700,00
843
ΑΑΓ2-03805
ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
67,2
31.500,00
844
ΑΑΓ2-04410
ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,2
32.000,00
845
ΑΑΓ2-04452
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
67,2
31.869,76
846
ΑΑΓ2-00878
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
67,18
32.000,00
847
ΑΑΓ2-04640
ΕΛΑΦΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΗΛΙΓΑΔΑ & ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΕ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ Γ.-ΧΟΡΕΜΗ Ε. Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
67,01
32.000,00
848
ΑΑΓ2-04974
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,99
31.620,00
849
ΑΑΓ2-03507
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,93
30.740,00
850
ΑΑΓ2-00275
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ''ΤΟ
ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ''
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
66,8
32.000,00
851
ΑΑΓ2-00502
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,8
32.000,00
852
ΑΑΓ2-00842
ΖΥΜΟΣΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
25.230,00
853
ΑΑΓ2-01130
ΑΜΑΞΗΛΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,8
32.000,00
854
ΑΑΓ2-01184
ΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
30.360,00
855
ΑΑΓ2-01577
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΝΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,8
30.430,00
856
ΑΑΓ2-02070
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
29.562,78
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 16 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
857
ΑΑΓ2-02093
ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΣΙΟΥΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
28.400,00
858
ΑΑΓ2-02236
ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΕΛΓΚΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66,8
32.000,00
859
ΑΑΓ2-04106
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,8
29.550,00
860
ΑΑΓ2-04611
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,8
31.440,00
861
ΑΑΓ2-04665
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
66,8
32.000,00
862
ΑΑΓ2-04779
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,8
18.149,13
863
ΑΑΓ2-04814
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ-ΚΙΚΕΡΗ Ο.Ε
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,6
20.000,00
864
ΑΑΓ2-00552
ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,4
31.990,74
865
ΑΑΓ2-00653
ΖΑΜΠΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
31.760,00
866
ΑΑΓ2-00953
ΤΖΑΒΙΔΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
31.968,00
867
ΑΑΓ2-01061
ΚΟΝΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
31.900,00
868
ΑΑΓ2-01497
ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,4
32.000,00
869
ΑΑΓ2-01609
ΚΡΗΤΗ
66,4
32.000,00
870
ΑΑΓ2-01656
ΚΡΗΤΗ
66,4
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
871
ΑΑΓ2-02379
ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66,4
32.000,00
872
ΑΑΓ2-02835
ΑΥΓΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,4
32.000,00
873
ΑΑΓ2-02841
ΜΑΡΟΠΑΚΗ ΦΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
66,4
32.000,00
874
ΑΑΓ2-02974
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΑΙΔΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66,4
31.622,22
875
ΑΑΓ2-03324
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66,4
32.000,00
876
ΑΑΓ2-03378
ΜΠΑΤΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,4
31.990,00
877
ΑΑΓ2-03454
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66,4
32.000,00
878
ΑΑΓ2-00147
ΤΡΙΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
66
30.200,00
879
ΑΑΓ2-00573
ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
66
32.000,00
880
ΑΑΓ2-00920
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
32.000,00
881
ΑΑΓ2-01306
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
66
32.000,00
882
ΑΑΓ2-02016
ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ
ΚΡΗΤΗ
66
32.000,00
883
ΑΑΓ2-02230
ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
66
32.000,00
884
ΑΑΓ2-02406
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66
32.000,00
885
ΑΑΓ2-02903
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
32.000,00
886
ΑΑΓ2-02937
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66
31.110,00
887
ΑΑΓ2-02943
ΗΠΕΙΡΟΣ
66
32.000,00
888
ΑΑΓ2-03333
ΚΡΗΤΗ
66
32.000,00
889
ΑΑΓ2-03761
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
32.000,00
890
ΑΑΓ2-04057
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66
31.734,00
891
ΑΑΓ2-04294
ΣΟΥΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
66
32.000,00
892
ΑΑΓ2-04434
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
66
25.500,00
893
ΑΑΓ2-04644
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
66
32.000,00
894
ΑΑΓ2-05026
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
66
30.190,00
895
ΑΑΓ2-00423
ΜΙΧΑ ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,6
31.960,00
896
ΑΑΓ2-00693
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,6
31.998,40
897
ΑΑΓ2-01175
ΙΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,6
32.000,00
898
ΑΑΓ2-01767
ΚΡΗΤΗ
65,6
32.000,00
899
ΑΑΓ2-02203
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,6
24.091,10
900
ΑΑΓ2-02991
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,6
29.840,00
901
ΑΑΓ2-03116
ΦΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,6
19.490,00
902
ΑΑΓ2-03341
ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΙΡΙΩΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
65,6
32.000,00
903
ΑΑΓ2-04753
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
65,6
32.000,00
904
ΑΑΓ2-00388
Μαυρικάκη Ευθαλία
ΚΡΗΤΗ
65,2
32.000,00
905
ΑΑΓ2-00472
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
32.000,00
906
ΑΑΓ2-01530
MARIA LUMINITA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
31.500,00
907
ΑΑΓ2-01685
ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
30.870,00
908
ΑΑΓ2-01911
ZEΡΒΟΥΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
31.906,00
909
ΑΑΓ2-01998
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
65,2
32.000,00
910
ΑΑΓ2-02092
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
31.870,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 17 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
911
ΑΑΓ2-02502
ΚΟΥΜΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
29.180,00
912
ΑΑΓ2-03254
ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
65,2
32.000,00
913
ΑΑΓ2-03314
ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
32.000,00
914
ΑΑΓ2-03638
Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
65,2
30.800,00
915
ΑΑΓ2-04829
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
65,2
31.500,00
916
ΑΑΓ2-04946
ΑΛΗΜΑΝΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
65,2
29.040,00
917
ΑΑΓ2-00138
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
64,8
32.000,00
918
ΑΑΓ2-00487
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
32.000,00
919
ΑΑΓ2-00498
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
32.000,00
920
ΑΑΓ2-00939
Χατζηαθανασίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
32.000,00
921
ΑΑΓ2-01127
ΜΠΑΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64,8
32.000,00
922
ΑΑΓ2-01165
INGENIOUS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
32.000,00
923
ΑΑΓ2-01189
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,8
32.000,00
924
ΑΑΓ2-01423
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,8
31.980,00
925
ΑΑΓ2-01783
Ρούτουλα Αντωνία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,8
32.000,00
926
ΑΑΓ2-01909
BYLYKBASHI ELPIZA
ΚΡΗΤΗ
64,8
26.000,00
927
ΑΑΓ2-02474
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64,8
32.000,00
928
ΑΑΓ2-04146
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,8
32.000,00
929
ΑΑΓ2-04978
ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,8
17.999,71
930
ΑΑΓ2-01138
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΛΕΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,6
32.000,00
931
ΑΑΓ2-02200
ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ OE
ΚΡΗΤΗ
64,6
32.000,00
ΚΡΗΤΗ
64,41
32.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
31.990,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
935
ΑΑΓ2-00290
ΔΙΑΒΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΕ
ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μαρία Μούτσιου - Φυσικά σαπούνια και
καλλυντικά
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΚΡΗΤΗ
64,4
32.000,00
936
ΑΑΓ2-00450
ΜΠΑΡΑΤΣΑ ΕΥΝΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
32.000,00
937
ΑΑΓ2-00563
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
31.980,00
938
ΑΑΓ2-00644
ΚΕΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
32.000,00
939
ΑΑΓ2-00832
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΤΗ
64,4
32.000,00
940
ΑΑΓ2-01193
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
31.980,00
941
ΑΑΓ2-01340
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
31.960,00
942
ΑΑΓ2-01804
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
30.500,00
943
ΑΑΓ2-02074
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
17.586,20
944
ΑΑΓ2-02278
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
945
ΑΑΓ2-02849
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64,4
32.000,00
946
ΑΑΓ2-03584
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
20.000,00
947
ΑΑΓ2-03646
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΧΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64,4
32.000,00
948
ΑΑΓ2-03666
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
64,4
14.877,72
949
ΑΑΓ2-03777
ΜΠΑΜΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64,4
32.000,00
950
ΑΑΓ2-03912
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΑΘΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
30.700,00
951
ΑΑΓ2-03926
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
64,4
31.998,06
952
ΑΑΓ2-04012
ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64,4
31.759,99
953
ΑΑΓ2-04282
Μπαρού Αλεξάνδρα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,4
31.920,00
954
ΑΑΓ2-04537
Σπαθάρη Μαρία
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64,4
31.960,00
955
ΑΑΓ2-04654
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64,4
31.985,00
956
ΑΑΓ2-05078
ΤΖΙΒΡΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64,4
17.080,00
957
ΑΑΓ2-00120
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64
32.000,00
958
ΑΑΓ2-00142
ΙΑΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64
32.000,00
959
ΑΑΓ2-00581
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΓΕΤΗ
ΚΡΗΤΗ
64
32.000,00
960
ΑΑΓ2-00957
ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64
32.000,00
961
ΑΑΓ2-01632
ΛΟΥΚΙΑ ΠΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64
18.196,00
932
ΑΑΓ2-03952
933
ΑΑΓ2-00151
934
ΑΑΓ2-00231
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 18 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
962
ΑΑΓ2-01681
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
963
ΑΑΓ2-01748
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64
32.000,00
964
ΑΑΓ2-01850
ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64
19.995,25
965
ΑΑΓ2-02563
ΚΟΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64
31.720,00
966
ΑΑΓ2-02914
ΤΣΙΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
967
ΑΑΓ2-02963
ΤΣΙΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
64
31.998,74
968
ΑΑΓ2-03723
ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
32.000,00
969
ΑΑΓ2-03870
ΔΟΙΚΑ ΔΩΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
64
32.000,00
970
ΑΑΓ2-03917
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΑΚΡΕΩΝ
ΚΡΗΤΗ
64
32.000,00
971
ΑΑΓ2-03999
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
32.000,00
972
ΑΑΓ2-04075
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
64
29.920,00
973
ΑΑΓ2-04144
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
64
32.000,00
974
ΑΑΓ2-04505
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64
30.030,00
975
ΑΑΓ2-04693
ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
64
31.999,88
976
ΑΑΓ2-05000
ΜΠΑΓΙΑΤΛΑΚΗ ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
64
32.000,00
977
ΑΑΓ2-05059
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64
32.000,00
978
ΑΑΓ2-00245
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,6
31.758,08
979
ΑΑΓ2-00473
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,6
32.000,00
980
ΑΑΓ2-00634
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,6
31.991,00
981
ΑΑΓ2-00701
ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,6
25.532,50
982
ΑΑΓ2-00858
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΕΓΚΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
63,6
32.000,00
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
983
ΑΑΓ2-00952
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
984
ΑΑΓ2-01231
ΚΑΤΣΙΝΕΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
985
ΑΑΓ2-01368
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,6
27.160,00
986
ΑΑΓ2-01731
ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
20.000,00
987
ΑΑΓ2-01815
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
32.000,00
988
ΑΑΓ2-01849
ΕΚΚΕΚΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,6
29.940,00
989
ΑΑΓ2-01904
koufeta.eu
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,6
31.650,00
990
ΑΑΓ2-02157
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
991
ΑΑΓ2-02405
ΤΑΝΤΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
63,6
32.000,00
992
ΑΑΓ2-03097
ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
993
ΑΑΓ2-03236
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
994
ΑΑΓ2-03713
KLIUCHNIK ALENA
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
32.000,00
995
ΑΑΓ2-04036
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
63,6
32.000,00
996
ΑΑΓ2-04046
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
63,6
32.000,00
997
ΑΑΓ2-04490
ΧΑΣΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,6
31.378,00
998
ΑΑΓ2-04538
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,6
31.740,00
999
ΑΑΓ2-04743
ΦΙΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,6
31.982,00
1000
ΑΑΓ2-04955
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,6
32.000,00
1001
ΑΑΓ2-00040
ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
31.400,00
1002
ΑΑΓ2-00270
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
32.000,00
1003
ΑΑΓ2-00424
Ευανθία Νεοφώτιστου
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1004
ΑΑΓ2-00469
STEFANOVA ANELIYA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,2
12.870,00
1005
ΑΑΓ2-00505
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1006
ΑΑΓ2-01213
ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
32.000,00
1007
ΑΑΓ2-01351
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
32.000,00
1008
ΑΑΓ2-01663
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
31.960,00
1009
ΑΑΓ2-01800
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
63,2
32.000,00
1010
ΑΑΓ2-02047
ΒΕΡΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
32.000,00
1011
ΑΑΓ2-02164
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
63,2
30.366,67
1012
ΑΑΓ2-02244
ΔΙΟΛΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
32.000,00
1013
ΑΑΓ2-02300
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
32.000,00
1014
ΑΑΓ2-02357
Ράπτη Δήμητρα
ΗΠΕΙΡΟΣ
63,2
31.960,00
1015
ΑΑΓ2-02358
ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,2
25.150,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 19 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1016
ΑΑΓ2-02507
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
30.680,00
1017
ΑΑΓ2-02795
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
63,2
31.900,00
1018
ΑΑΓ2-02975
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
31.833,00
1019
ΑΑΓ2-04349
ΤΣΙΦΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΟΕ
ΜΠΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,2
31.034,00
1020
ΑΑΓ2-05058
ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
63,2
31.788,30
1021
ΑΑΓ2-05162
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63,2
31.670,00
1022
ΑΑΓ2-02095
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΥΜΑΤΩΝ "STELLA SHOES"
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
63,01
32.000,00
1023
ΑΑΓ2-00252
ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
62,8
32.000,00
1024
ΑΑΓ2-00325
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
62,8
31.990,00
1025
ΑΑΓ2-00501
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
29.863,30
1026
ΑΑΓ2-00540
GRBIC L. JELENA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
31.998,00
1027
ΑΑΓ2-00805
ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
30.680,00
1028
ΑΑΓ2-01059
LEE HYUN SEUNG
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1029
ΑΑΓ2-01424
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,8
28.770,00
1030
ΑΑΓ2-01721
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62,8
32.000,00
1031
ΑΑΓ2-02434
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΤΗ
62,8
19.925,00
1032
ΑΑΓ2-02584
ΜΑΡΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
32.000,00
1033
ΑΑΓ2-02797
ΚΑΛΟΤΑΡΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,8
31.999,98
1034
ΑΑΓ2-03427
ΖΙΟΥΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
31.980,00
1035
ΑΑΓ2-03706
ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,8
31.960,00
1036
ΑΑΓ2-04204
ΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,8
32.000,00
1037
ΑΑΓ2-04670
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62,8
32.000,00
1038
ΑΑΓ2-04552
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,7
32.000,00
1039
ΑΑΓ2-00062
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ
Γ.ΡΑΧΙΩΤΗ-Κ.ΛΟΥΛΑΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
1040
ΑΑΓ2-00561
ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
1041
ΑΑΓ2-01279
ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,4
26.800,00
1042
ΑΑΓ2-01924
ΧΙΝΤΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,4
31.934,66
1043
ΑΑΓ2-01936
ΕΦΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,4
32.000,00
1044
ΑΑΓ2-01981
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62,4
27.444,44
1045
ΑΑΓ2-01988
ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΛΙΤΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62,4
32.000,00
1046
ΑΑΓ2-02127
ΣΙΝΑΝΗ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
1047
ΑΑΓ2-02895
ΔΡΑΜΠΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
1048
ΑΑΓ2-03800
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
62,4
30.000,00
1049
ΑΑΓ2-03804
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,4
18.153,50
1050
ΑΑΓ2-04770
ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,4
32.000,00
1051
ΑΑΓ2-04972
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62,4
32.000,00
1052
ΑΑΓ2-04995
ΤΖΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
62,4
32.000,00
1053
ΑΑΓ2-05069
ΧΡΟΝΗ ΛΥΔΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
62,4
31.978,12
1054
ΑΑΓ2-05157
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62,4
32.000,00
1055
ΑΑΓ2-00279
ΚΟΛΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
1056
ΑΑΓ2-01159
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
1057
ΑΑΓ2-01526
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
32.000,00
1058
ΑΑΓ2-01715
ΚΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62
32.000,00
1059
ΑΑΓ2-01949
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
32.000,00
1060
ΑΑΓ2-02001
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
16.986,00
1061
ΑΑΓ2-02158
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
30.844,44
1062
ΑΑΓ2-02201
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΑΝΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
32.000,00
1063
ΑΑΓ2-02408
ΣΑΜΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
1064
ΑΑΓ2-02471
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
62
30.200,00
1065
ΑΑΓ2-02670
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
62
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 20 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
1066
ΑΑΓ2-03186
1067
ΑΑΓ2-03231
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1068
ΑΑΓ2-03733
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΜΑΛΟΥ
1069
ΑΑΓ2-03822
1070
1071
Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
62
32.000,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
62
17.000,00
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
62
19.990,00
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
31.754,00
ΑΑΓ2-04149
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
62
31.970,00
ΑΑΓ2-04472
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
62
31.970,00
1072
ΑΑΓ2-01979
ΑΛΙΚΟΥΛΗ ΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,82
32.000,00
1073
ΑΑΓ2-00090
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,6
27.280,00
1074
ΑΑΓ2-00257
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
29.000,00
1075
ΑΑΓ2-00481
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
32.000,00
1076
ΑΑΓ2-00821
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
32.000,00
1077
ΑΑΓ2-01048
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1078
ΑΑΓ2-01186
ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
& ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ "ΝΑΥΤΙΛΟΣ"
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,6
18.950,00
1079
ΑΑΓ2-01991
TASSIS NAOUAL
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,6
32.000,00
1080
ΑΑΓ2-02148
ΣΥΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1081
ΑΑΓ2-02232
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
31.100,00
1082
ΑΑΓ2-03775
ΛΑΜΠΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,6
31.998,00
1083
ΑΑΓ2-03978
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,6
32.000,00
1084
ΑΑΓ2-04361
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,6
31.880,36
1085
ΑΑΓ2-04425
ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
29.000,00
1086
ΑΑΓ2-04541
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
61,6
32.000,00
1087
ΑΑΓ2-05099
ΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,6
32.000,00
1088
ΑΑΓ2-05155
KONSTANTYNOVA NATALIYA
ΚΡΗΤΗ
61,6
31.180,00
1089
ΑΑΓ2-02174
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,36
31.996,00
1090
ΑΑΓ2-00076
ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
61,2
32.000,00
1091
ΑΑΓ2-00100
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
31.921,00
1092
ΑΑΓ2-01240
ΒΑΛΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
31.240,00
1093
ΑΑΓ2-01395
ΣΤΑΘΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,2
29.079,94
1094
ΑΑΓ2-01482
ΜΕΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
31.560,00
1095
ΑΑΓ2-01585
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
32.000,00
1096
ΑΑΓ2-01595
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
32.000,00
1097
ΑΑΓ2-01722
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
31.590,00
1098
ΑΑΓ2-01846
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
61,2
30.660,00
1099
ΑΑΓ2-02022
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
27.890,92
1100
ΑΑΓ2-02053
STAN ELENA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
32.000,00
1101
ΑΑΓ2-02144
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
31.993,50
1102
ΑΑΓ2-02285
DALTHANASIS MELITTA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
61,2
32.000,00
1103
ΑΑΓ2-02420
ΜΥΡΤΩ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΚΡΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
19.774,20
1104
ΑΑΓ2-02856
ΛΙΟΥΠΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
61,2
32.000,00
1105
ΑΑΓ2-03007
ΣΩΛΗΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,2
32.000,00
1106
ΑΑΓ2-03021
ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,2
31.200,00
1107
ΑΑΓ2-03989
ΚΟΤΤΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
61,2
32.000,00
1108
ΑΑΓ2-04200
ΦΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
19.230,00
1109
ΑΑΓ2-04201
ΓΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
61,2
32.000,00
1110
ΑΑΓ2-04998
ΤΟ ΔΕΙΛΙ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
61,2
19.800,00
1111
ΑΑΓ2-05259
ARGATZOPOULOS ANGELA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
61,2
32.000,00
1112
ΑΑΓ2-00111
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
32.000,00
1113
ΑΑΓ2-00471
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60,8
32.000,00
1114
ΑΑΓ2-00936
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
32.000,00
1115
ΑΑΓ2-01568
ΤΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
31.999,82
1116
ΑΑΓ2-01665
PREDKOVA OLEVA
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,8
32.000,00
1117
ΑΑΓ2-01790
BOJANA STOJILJΚOVIC TOY DRAGOSLAV
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,8
32.000,00
1118
ΑΑΓ2-02826
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΑΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,8
31.920,00
1119
ΑΑΓ2-02837
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 21 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1120
ΑΑΓ2-02944
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,8
32.000,00
1121
ΑΑΓ2-03634
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,8
23.719,00
1122
ΑΑΓ2-04381
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
60,8
32.000,00
1123
ΑΑΓ2-05075
ΜΟΡΦΗ ΜΑΥΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60,8
30.720,00
1124
ΑΑΓ2-00023
ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
30.040,00
1125
ΑΑΓ2-00813
ΖΑΡΩΝΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ
ΚΡΗΤΗ
60,4
29.591,00
1126
ΑΑΓ2-00877
ΦΑΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,4
32.000,00
1127
ΑΑΓ2-01024
ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,4
31.450,00
1128
ΑΑΓ2-01323
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,4
32.000,00
1129
ΑΑΓ2-01417
ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60,4
31.693,00
1130
ΑΑΓ2-01475
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
60,4
32.000,00
1131
ΑΑΓ2-01853
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
60,4
32.000,00
1132
ΑΑΓ2-01975
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
32.000,00
1133
ΑΑΓ2-02241
Η ΚΥΨΕΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60,4
31.800,00
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1134
ΑΑΓ2-02551
ΓΚΟΥΤΖΑΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
32.000,00
1135
ΑΑΓ2-02924
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
32.000,00
1136
ΑΑΓ2-03345
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60,4
20.000,00
1137
ΑΑΓ2-04938
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60,4
32.000,00
1138
ΑΑΓ2-00295
ΛΕΜΑΝΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΡΗΤΗ
60
28.440,00
1139
ΑΑΓ2-00485
ΤΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60
31.840,00
1140
ΑΑΓ2-00873
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60
32.000,00
1141
ΑΑΓ2-00930
ΜΑΣΤΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60
31.792,00
1142
ΑΑΓ2-01628
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
16.605,00
1143
ΑΑΓ2-02040
ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
60
19.910,00
1144
ΑΑΓ2-02478
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60
29.800,00
1145
ΑΑΓ2-02853
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
60
32.000,00
1146
ΑΑΓ2-04933
ΧΡΑΠΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
31.998,00
1147
ΑΑΓ2-05067
ΜΙΛΕΚΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
60
32.000,00
1148
ΑΑΓ2-00087
ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,6
32.000,00
1149
ΑΑΓ2-00346
ΓΑΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
31.959,00
1150
ΑΑΓ2-00509
ΣΚΡΙΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,6
32.000,00
1151
ΑΑΓ2-00682
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
59,6
31.959,00
1152
ΑΑΓ2-00868
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,6
32.000,00
1153
ΑΑΓ2-00958
ΓΗΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
32.000,00
1154
ΑΑΓ2-01285
ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
31.870,00
1155
ΑΑΓ2-01737
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,6
32.000,00
1156
ΑΑΓ2-01788
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
32.000,00
1157
ΑΑΓ2-01831
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
59,6
30.400,00
1158
ΑΑΓ2-01845
ΒΙΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
59,6
32.000,00
1159
ΑΑΓ2-02023
ΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
12.530,00
1160
ΑΑΓ2-02352
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
59,6
19.450,00
1161
ΑΑΓ2-02693
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1162
ΑΑΓ2-02887
ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,6
32.000,00
1163
ΑΑΓ2-03390
ΓΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,6
32.000,00
1164
ΑΑΓ2-03722
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΚΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,6
32.000,00
1165
ΑΑΓ2-04157
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
32.000,00
1166
ΑΑΓ2-04625
ΔΙΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,6
27.875,00
1167
ΑΑΓ2-05102
ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,6
26.380,00
1168
ΑΑΓ2-01594
ΚΕΙΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
59,2
31.978,92
1169
ΑΑΓ2-01718
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
20.000,00
1170
ΑΑΓ2-01956
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΙΟΥΡΓΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,2
28.920,00
1171
ΑΑΓ2-02276
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΗΤΗ
59,2
28.960,00
1172
ΑΑΓ2-03259
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
31.900,00
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝΑ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 22 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1173
ΑΑΓ2-03439
ΤΣΙΦΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
31.940,00
1174
ΑΑΓ2-03641
ΣΑΜΑΡΙΤΗ- ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
59,2
32.000,00
1175
ΑΑΓ2-03731
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΥΤΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
59,2
32.000,00
1176
ΑΑΓ2-04047
ΤΣΕΚΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
59,2
32.000,00
1177
ΑΑΓ2-04225
.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
59,2
31.580,00
1178
ΑΑΓ2-04539
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
59,2
31.940,00
1179
ΑΑΓ2-00024
ΑΠΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
32.000,00
1180
ΑΑΓ2-00050
ΤΑΣΗ ΚΑΣΙΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,8
31.944,00
1181
ΑΑΓ2-00232
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
28.228,32
1182
ΑΑΓ2-00281
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
32.000,00
1183
ΑΑΓ2-00508
ΙΑΝΚΟΒΑ ΣΚΕΥΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
32.000,00
1184
ΑΑΓ2-01097
ΜΑΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΖΟΡΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
31.420,00
1185
ΑΑΓ2-01330
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
32.000,00
1186
ΑΑΓ2-01362
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
32.000,00
1187
ΑΑΓ2-01705
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,8
32.000,00
1188
ΑΑΓ2-01766
ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58,8
31.968,00
1189
ΑΑΓ2-01990
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
16.040,00
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1190
ΑΑΓ2-02034
ΕΥΓΕΝΙΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
31.480,00
1191
ΑΑΓ2-02115
PERNILLE BUSBORG
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
30.000,00
1192
ΑΑΓ2-02440
ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,8
31.666,67
1193
ΑΑΓ2-02505
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
32.000,00
1194
ΑΑΓ2-02520
ΚΑΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,8
31.999,96
1195
ΑΑΓ2-02622
ΒΑΤΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58,8
32.000,00
1196
ΑΑΓ2-02842
ΚΩΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,8
32.000,00
1197
ΑΑΓ2-03011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,8
32.000,00
1198
ΑΑΓ2-03395
HANSER LUDMILA
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
32.000,00
1199
ΑΑΓ2-03718
ΝΤΕΜΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
32.000,00
32.000,00
1200
ΑΑΓ2-04132
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58,8
1201
ΑΑΓ2-04134
OFITZEROVA NATALYA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,8
27.120,00
1202
ΑΑΓ2-04214
ΑΝΑΛΥΤΗ Χ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,8
30.780,00
1203
ΑΑΓ2-04526
ΝΤΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,8
32.000,00
1204
ΑΑΓ2-00803
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,4
28.332,40
1205
ΑΑΓ2-01271
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΟΛΙΚΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58,4
20.000,00
1206
ΑΑΓ2-01515
ΖΑΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58,4
30.000,00
1207
ΑΑΓ2-01544
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58,4
30.039,40
1208
ΑΑΓ2-01935
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
31.990,00
1209
ΑΑΓ2-02780
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
31.832,00
1210
ΑΑΓ2-03036
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58,4
19.245,00
1211
ΑΑΓ2-03499
ΖΩΙΤΣΑ ΧΑΡΜΠΑΤΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58,4
30.862,40
1212
ΑΑΓ2-03724
ΒΡΥΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
58,4
31.999,86
1213
ΑΑΓ2-03965
ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,4
32.000,00
1214
ΑΑΓ2-04384
ΤΣΙΧΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,4
31.940,00
1215
ΑΑΓ2-04642
ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΟΥ ΝΑΙΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58,4
32.000,00
1216
ΑΑΓ2-04669
ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΗΤΗ
58,4
32.000,00
1217
ΑΑΓ2-04212
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58,2
27.030,00
1218
ΑΑΓ2-00078
ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1219
ΑΑΓ2-00758
MOSOR CRISTINA RUXANDRA
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1220
ΑΑΓ2-00856
ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58
32.000,00
1221
ΑΑΓ2-00938
ΛΙΤΙΝΑ ΠΟΛΥΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1222
ΑΑΓ2-01282
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1223
ΑΑΓ2-01391
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
32.000,00
1224
ΑΑΓ2-01453
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58
32.000,00
1225
ΑΑΓ2-01552
ΚΑΚΑΝΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 23 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1226
ΑΑΓ2-01600
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1227
ΑΑΓ2-01830
ΧΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
32.000,00
1228
ΑΑΓ2-02094
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΣΙΜΗΝΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58
31.900,00
1229
ΑΑΓ2-02253
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
32.000,00
1230
ΑΑΓ2-02294
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΝΟΥΖΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58
28.940,00
1231
ΑΑΓ2-02623
ΝΑΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58
32.000,00
1232
ΑΑΓ2-02690
ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΡΗΤΗ
58
32.000,00
1233
ΑΑΓ2-02739
ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58
32.000,00
1234
ΑΑΓ2-03230
ΓΚΟΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
15.005,00
1235
ΑΑΓ2-03391
ΝΙΚΗ ΝΤΟΥΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
29.804,00
1236
ΑΑΓ2-03470
ΠΗΓΗ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58
32.000,00
1237
ΑΑΓ2-03979
ΤΣΙΡΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
58
31.834,00
1238
ΑΑΓ2-04315
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
58
32.000,00
1239
ΑΑΓ2-04455
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58
32.000,00
1240
ΑΑΓ2-04590
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
58
28.565,33
1241
ΑΑΓ2-04658
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58
32.000,00
1242
ΑΑΓ2-04708
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
58
28.778,24
1243
ΑΑΓ2-05285
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΙΣΣΑ
ΚΡΗΤΗ
58
24.820,00
1244
ΑΑΓ2-01356
ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΜΕΣΟΥΔΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
30.500,00
1245
ΑΑΓ2-02185
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
19.859,20
1246
ΑΑΓ2-02277
ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΛΕΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
57,6
19.962,12
1247
ΑΑΓ2-02344
ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,6
31.790,00
1248
ΑΑΓ2-03663
ΚΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
57,6
31.977,00
1249
ΑΑΓ2-04568
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,6
32.000,00
1250
ΑΑΓ2-04817
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,6
29.244,70
1251
ΑΑΓ2-00157
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΝΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
29.940,00
1252
ΑΑΓ2-00193
ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
57,2
32.000,00
1253
ΑΑΓ2-00265
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
32.000,00
1254
ΑΑΓ2-00474
Ευφροσύνη Κωσταβάρα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
19.991,94
1255
ΑΑΓ2-00560
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
57,2
32.000,00
1256
ΑΑΓ2-01121
ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
57,2
30.350,00
1257
ΑΑΓ2-01211
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
32.000,00
1258
ΑΑΓ2-01490
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΡΗΤΗ
57,2
32.000,00
1259
ΑΑΓ2-01684
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
30.810,00
1260
ΑΑΓ2-01710
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
57,2
24.976,66
1261
ΑΑΓ2-01743
ΠΟΠΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,2
32.000,00
1262
ΑΑΓ2-01826
ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
32.000,00
1263
ΑΑΓ2-02113
ΜΠΕΡΤΣΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
32.000,00
1264
ΑΑΓ2-02465
ΤΖΑΦΕΣΤΑ ΟΛΓΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
57,2
16.100,00
1265
ΑΑΓ2-03358
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
57,2
32.000,00
1266
ΑΑΓ2-03417
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
57,2
32.000,00
1267
ΑΑΓ2-03583
ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
32.000,00
1268
ΑΑΓ2-03900
ΜΑΓΚΑΦΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
32.000,00
1269
ΑΑΓ2-04167
ZAKHAROVA INNA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
31.870,00
1270
ΑΑΓ2-04591
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
57,2
19.250,00
1271
ΑΑΓ2-04804
ΓΙΑΟΥΡΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
31.395,70
1272
ΑΑΓ2-04882
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
57,2
32.000,00
1273
ΑΑΓ2-05135
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
57,2
32.000,00
1274
ΑΑΓ2-00126
ΚΡΗΤΗ
56,8
30.140,00
1275
ΑΑΓ2-00239
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
31.935,00
1276
ΑΑΓ2-00447
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΙΓΚΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,8
30.268,00
A/A
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
σελ 24 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1277
ΑΑΓ2-00812
ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
56,8
32.000,00
1278
ΑΑΓ2-01183
ΜΠΙΣΤΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
30.633,60
1279
ΑΑΓ2-01385
ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
56,8
20.000,00
1280
ΑΑΓ2-01807
MAKRI ROUTH
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
32.000,00
1281
ΑΑΓ2-01891
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
56,8
16.940,00
1282
ΑΑΓ2-02799
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
56,8
27.310,00
1283
ΑΑΓ2-03212
ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
56,8
32.000,00
1284
ΑΑΓ2-03605
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,8
31.955,86
1285
ΑΑΓ2-04166
ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
32.000,00
1286
ΑΑΓ2-04638
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΚΡΗΤΗ
56,8
32.000,00
1287
ΑΑΓ2-05137
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,8
31.940,00
1288
ΑΑΓ2-05250
ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,8
32.000,00
1289
ΑΑΓ2-00796
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56,4
26.450,00
1290
ΑΑΓ2-00816
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
56,4
32.000,00
1291
ΑΑΓ2-00825
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,4
32.000,00
1292
ΑΑΓ2-01081
ΣΙΛΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56,4
28.600,00
1293
ΑΑΓ2-01707
ΚΑΛΔΙΡΙΜΙΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
31.886,20
1294
ΑΑΓ2-01816
KREDEL MICHAELA
ΗΠΕΙΡΟΣ
56,4
32.000,00
1295
ΑΑΓ2-01999
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56,4
31.956,00
1296
ΑΑΓ2-02906
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ
56,4
32.000,00
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1297
ΑΑΓ2-02950
ΑΣΗΜΩ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,4
31.940,00
1298
ΑΑΓ2-02964
Σοφία Μπούχλα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
26.768,26
1299
ΑΑΓ2-02976
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
32.000,00
1300
ΑΑΓ2-03380
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΤΩΡΟΥ
ΚΡΗΤΗ
56,4
19.999,80
1301
ΑΑΓ2-04000
ΧΑΤΖΗΣΤΟΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΗ
56,4
32.000,00
1302
ΑΑΓ2-04078
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
26.991,54
1303
ΑΑΓ2-04312
ΚΛΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56,4
31.930,67
1304
ΑΑΓ2-04396
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
31.966,66
1305
ΑΑΓ2-04774
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56,4
19.984,26
1306
ΑΑΓ2-05004
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56,4
20.000,00
1307
ΑΑΓ2-00089
ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
32.000,00
1308
ΑΑΓ2-00101
ΔΑΦΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56
17.200,00
1309
ΑΑΓ2-00313
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
56
31.977,78
1310
ΑΑΓ2-00666
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΚΟΥ
ΚΡΗΤΗ
56
31.512,52
1311
ΑΑΓ2-01036
TETYANA KOZAK
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
32.000,00
1312
ΑΑΓ2-01412
Βόντζου Όλγα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
31.400,00
1313
ΑΑΓ2-01560
ΗΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
32.000,00
1314
ΑΑΓ2-01775
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΗΤΗ
56
31.971,00
1315
ΑΑΓ2-02066
ΓΚΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
56
32.000,00
1316
ΑΑΓ2-03514
ΣΙΣΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56
30.700,00
1317
ΑΑΓ2-03542
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
56
20.000,00
1318
ΑΑΓ2-03797
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΡΗΤΗ
56
31.134,28
1319
ΑΑΓ2-04159
ΧΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
32.000,00
1320
ΑΑΓ2-04684
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
56
19.163,00
1321
ΑΑΓ2-04786
OSNOVENKO LARISA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
56
32.000,00
1322
ΑΑΓ2-05051
ΠΑΤΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
56
32.000,00
1323
ΑΑΓ2-05128
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
56
27.875,00
1324
ΑΑΓ2-00293
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
31.814,00
1325
ΑΑΓ2-00387
ΨΥΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
32.000,00
1326
ΑΑΓ2-01122
RIRA SHKELQIME
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,6
32.000,00
1327
ΑΑΓ2-01492
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
24.200,00
1328
ΑΑΓ2-01636
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
55,6
19.982,26
1329
ΑΑΓ2-01866
ΦΑΙΛΑΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
28.360,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 25 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1330
ΑΑΓ2-01906
Ε. ΡΑΜΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
1331
ΑΑΓ2-02064
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
32.000,00
1332
ΑΑΓ2-02075
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,6
32.000,00
1333
ΑΑΓ2-02082
Χάμπα Αρχόντισσα
ΚΡΗΤΗ
55,6
14.729,70
1334
ΑΑΓ2-02251
ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
55,6
31.969,49
1335
ΑΑΓ2-02894
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
19.998,00
1336
ΑΑΓ2-03239
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΒΕΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
29.900,00
1337
ΑΑΓ2-03367
ΝΟΥΣΑ ΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
1338
ΑΑΓ2-03372
ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
55,6
32.000,00
1339
ΑΑΓ2-03430
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,6
32.000,00
1340
ΑΑΓ2-03614
ΛΑΖΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
1341
ΑΑΓ2-03732
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
1342
ΑΑΓ2-03970
ΠΑΛΥΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,6
29.540,00
1343
ΑΑΓ2-03996
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,6
32.000,00
1344
ΑΑΓ2-04117
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
55,6
30.200,00
1345
ΑΑΓ2-00219
ΣΚΑΜΝΑΚΗ Μ. - ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Β. Ο.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
19.998,51
1346
ΑΑΓ2-00558
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
32.000,00
1347
ΑΑΓ2-00691
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΤΕΡΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
31.325,00
1348
ΑΑΓ2-00776
ΠΛΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
55,2
31.752,00
1349
ΑΑΓ2-01027
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
55,2
32.000,00
1350
ΑΑΓ2-01304
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΑΡΚΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
19.766,00
1351
ΑΑΓ2-01312
ΜΠΑΔΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
20.000,00
1352
ΑΑΓ2-01352
ΧΑΛΑΖΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,2
16.566,67
1353
ΑΑΓ2-01496
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
31.122,78
1354
ΑΑΓ2-01597
ΧΑΨΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,2
32.000,00
1355
ΑΑΓ2-01978
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
31.640,00
1356
ΑΑΓ2-02590
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
55,2
32.000,00
1357
ΑΑΓ2-02707
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
32.000,00
1358
ΑΑΓ2-02735
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΡΗΤΗ
55,2
32.000,00
1359
ΑΑΓ2-02867
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
30.250,00
1360
ΑΑΓ2-03070
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
30.887,78
1361
ΑΑΓ2-03127
ΣΚΛΑΒΟΥ ΣΥΝΙΟΡΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
32.000,00
1362
ΑΑΓ2-03217
ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,2
31.922,00
1363
ΑΑΓ2-03571
ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΜΑΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
32.000,00
1364
ΑΑΓ2-03740
ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
31.999,80
1365
ΑΑΓ2-04037
ΜΟΥΛΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
55,2
32.000,00
1366
ΑΑΓ2-04230
ΣΚΡΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
32.000,00
1367
ΑΑΓ2-04448
ΣΟΥΦΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
32.000,00
1368
ΑΑΓ2-04781
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
55,2
10.000,00
1369
ΑΑΓ2-05045
ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
55,2
32.000,00
1370
ΑΑΓ2-05105
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,2
31.000,00
1371
ΑΑΓ2-05172
Γεωργοπούλου Δήμητρα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
55,2
31.100,00
1372
ΑΑΓ2-03315
ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ ΘΑΝΟΥ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
55,12
32.000,00
1373
ΑΑΓ2-01142
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
54,8
32.000,00
1374
ΑΑΓ2-01651
ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
13.952,00
1375
ΑΑΓ2-01795
ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,8
32.000,00
1376
ΑΑΓ2-01820
ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
31.994,00
1377
ΑΑΓ2-01957
ΖΑΛΟ ΖΑΛΟ Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗ
54,8
32.000,00
1378
ΑΑΓ2-02176
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
31.241,00
1379
ΑΑΓ2-02588
ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
32.000,00
1380
ΑΑΓ2-03123
ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,8
32.000,00
1381
ΑΑΓ2-03361
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54,8
32.000,00
1382
ΑΑΓ2-03410
ΑΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,8
19.856,14
1383
ΑΑΓ2-03563
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
32.000,00
1384
ΑΑΓ2-03655
ΓΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
31.980,00
A/A
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
σελ 26 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1385
ΑΑΓ2-04014
Καθόλου Βαρβάρα
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,8
1386
ΑΑΓ2-04070
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
31.972,00
1387
ΑΑΓ2-04215
ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,8
32.000,00
1388
ΑΑΓ2-04259
JORMAN BARBARA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54,8
31.850,00
1389
ΑΑΓ2-04271
ΔΟΡΙΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
54,8
27.744,44
1390
ΑΑΓ2-04867
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
54,8
32.000,00
1391
ΑΑΓ2-04900
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΙΩΑ. ΑΡΓΥΡΗ
ΚΡΗΤΗ
54,8
19.580,00
1392
ΑΑΓ2-04960
ΡΗΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
54,8
32.000,00
1393
ΑΑΓ2-04889
Α. ΖΕΡΒΟΥ - Μ. ΖΕΡΒΟΥ Ο.Ε.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,6
32.000,00
1394
ΑΑΓ2-00066
ΚΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,4
31.860,00
1395
ΑΑΓ2-00254
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
32.000,00
1396
ΑΑΓ2-00340
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
31.777,78
1397
ΑΑΓ2-00562
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
27.410,00
1398
ΑΑΓ2-00777
ΚΟΥΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
54,4
31.990,00
1399
ΑΑΓ2-00967
ΚΑΛΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
32.000,00
1400
ΑΑΓ2-01394
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
17.751,94
1401
ΑΑΓ2-01566
ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,4
32.000,00
1402
ΑΑΓ2-01757
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54,4
32.000,00
1403
ΑΑΓ2-02209
ΝΙΔΕΛΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,4
31.346,00
1404
ΑΑΓ2-03216
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
54,4
32.000,00
1405
ΑΑΓ2-03262
ΚΑΡΜΑΚΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
29.640,00
1406
ΑΑΓ2-03306
ΜURAT-VOURTSIS JOSEPHINE
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,4
32.000,00
1407
ΑΑΓ2-03425
AKINCI GAMZE
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
29.480,00
1408
ΑΑΓ2-03806
ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54,4
29.340,00
1409
ΑΑΓ2-03826
ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΩΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
31.990,00
1410
ΑΑΓ2-03949
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54,4
31.970,00
1411
ΑΑΓ2-04095
ΝΑΤΖΕΒΑ ΠΕΝΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54,4
32.000,00
1412
ΑΑΓ2-04148
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
54,4
29.600,00
1413
ΑΑΓ2-04199
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
31.840,00
1414
ΑΑΓ2-04327
ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54,4
23.178,70
1415
ΑΑΓ2-04524
ΚΟΡΑΧΑΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΗΤΗ
54,4
32.000,00
1416
ΑΑΓ2-04956
ΚΑΤΕΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54,4
19.511,11
1417
ΑΑΓ2-05184
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54,4
32.000,00
1418
ΑΑΓ2-04278
ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54,01
32.000,00
1419
ΑΑΓ2-00288
ΗΠΕΙΡΟΣ
54
32.000,00
1420
ΑΑΓ2-01824
ΚΡΗΤΗ
54
32.000,00
1421
ΑΑΓ2-02114
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ TOY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54
32.000,00
1422
ΑΑΓ2-02178
ΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
31.353,33
1423
ΑΑΓ2-02577
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΙΡΒΑΡΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
1424
ΑΑΓ2-02609
ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
31.962,78
1425
ΑΑΓ2-02728
ΔΑΓΚΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
54
32.000,00
1426
ΑΑΓ2-02930
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54
31.998,00
1427
ΑΑΓ2-03303
ΒΙΡΒΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54
32.000,00
1428
ΑΑΓ2-03492
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54
32.000,00
1429
ΑΑΓ2-03564
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
54
32.000,00
1430
ΑΑΓ2-03744
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΛΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
54
31.450,00
1431
ΑΑΓ2-04072
ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑ ΠΑΡΣΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
54
32.000,00
1432
ΑΑΓ2-04924
ΜΙΧΑΛΑ ΜΠΛΑΓΚΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
30.700,00
1433
ΑΑΓ2-05160
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
54
27.040,00
1434
ΑΑΓ2-00380
ΛΙΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗ
53,6
32.000,00
1435
ΑΑΓ2-00586
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,6
29.724,00
1436
ΑΑΓ2-00826
ΛΑΓΩΙΔΟΥ ΣΤYΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
32.000,00
1437
ΑΑΓ2-01381
ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
53,6
16.350,00
1438
ΑΑΓ2-01946
ΝΑΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.910,00
A/A
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
31.900,00
σελ 27 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1439
ΑΑΓ2-02021
ΠΡΙΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
1440
ΑΑΓ2-02234
ΤΣΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
31.906,00
32.000,00
1441
ΑΑΓ2-03128
ΣΚΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,6
32.000,00
1442
ΑΑΓ2-03889
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
10.550,00
1443
ΑΑΓ2-03951
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
53,6
19.223,65
1444
ΑΑΓ2-03973
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,6
28.700,00
1445
ΑΑΓ2-04039
REFLEXOLOGY THERAPY
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,6
31.500,00
1446
ΑΑΓ2-04107
ΑΛΗ ΝΕΖΙΡΙΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,6
32.000,00
1447
ΑΑΓ2-04178
ΧΑΙΝΤΙΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,6
25.116,00
1448
ΑΑΓ2-04636
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,6
32.000,00
1449
ΑΑΓ2-04815
ΚΩΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,6
30.400,00
1450
ΑΑΓ2-02335
Κ.ΜΕΛΙΞΕΤΙΑΝ-Λ.ΣΑΑΚΙΑΝ ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
53,59
32.000,00
1451
ΑΑΓ2-01273
ΣΙΕΛΟΥΛΗ Α.-ΤΑΣΗ Χ. Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,24
29.054,00
1452
ΑΑΓ2-00491
ΜΠΙΛΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
31.572,60
1453
ΑΑΓ2-00658
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
53,2
28.447,00
1454
ΑΑΓ2-01119
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,2
32.000,00
1455
ΑΑΓ2-01300
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
53,2
32.000,00
1456
ΑΑΓ2-01501
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
15.166,78
1457
ΑΑΓ2-02025
ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
53,2
30.920,00
1458
ΑΑΓ2-02120
ΗΠΕΙΡΟΣ
53,2
32.000,00
1459
ΑΑΓ2-02775
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
53,2
18.232,00
1460
ΑΑΓ2-02926
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΚΑΡΜΕΑ
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,2
32.000,00
1461
ΑΑΓ2-02932
ΝΙΚΕΛΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
53,2
28.974,00
1462
ΑΑΓ2-04052
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
53,2
27.583,33
1463
ΑΑΓ2-04169
ΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
53,2
19.921,00
1464
ΑΑΓ2-04414
ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ ΔΕΣΠΩ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
32.000,00
1465
ΑΑΓ2-04460
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
53,2
31.940,00
1466
ΑΑΓ2-01941
ΖΩΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,99
31.748,46
1467
ΑΑΓ2-00370
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
1468
ΑΑΓ2-00371
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
1469
ΑΑΓ2-00399
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,8
32.000,00
1470
ΑΑΓ2-00660
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
32.000,00
1471
ΑΑΓ2-00894
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
52,8
32.000,00
1472
ΑΑΓ2-00948
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
30.127,46
1473
ΑΑΓ2-00968
ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
31.700,00
1474
ΑΑΓ2-01399
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,8
31.910,00
1475
ΑΑΓ2-01493
ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
31.940,00
1476
ΑΑΓ2-01532
ΚΟΡΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
32.000,00
1477
ΑΑΓ2-01546
ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52,8
30.533,33
1478
ΑΑΓ2-02110
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
32.000,00
1479
ΑΑΓ2-02243
BUBA AFEDRITA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,8
25.380,00
1480
ΑΑΓ2-02522
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52,8
32.000,00
1481
ΑΑΓ2-02574
ΚΑΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,8
32.000,00
1482
ΑΑΓ2-02786
ΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
30.988,00
1483
ΑΑΓ2-03392
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
31.818,00
1484
ΑΑΓ2-03596
ΝΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,8
31.800,00
1485
ΑΑΓ2-03630
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
19.999,96
32.000,00
1486
ΑΑΓ2-03864
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,8
1487
ΑΑΓ2-03928
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
32.000,00
1488
ΑΑΓ2-04161
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,8
31.500,00
1489
ΑΑΓ2-04758
ΝΤΕΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,8
30.180,00
1490
ΑΑΓ2-04951
NAYDANOVA ELENA
ΚΡΗΤΗ
52,8
19.500,00
1491
ΑΑΓ2-00549
ΑΜΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52,4
31.800,00
1492
ΑΑΓ2-00598
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
31.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 28 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1493
ΑΑΓ2-00763
ΛΟΥΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
1494
ΑΑΓ2-01115
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,4
32.000,00
1495
ΑΑΓ2-01117
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
32.000,00
1496
ΑΑΓ2-01136
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
32.000,00
1497
ΑΑΓ2-01244
STOYANOVA KAMELIYA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
31.994,00
1498
ΑΑΓ2-01354
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
31.950,00
1499
ΑΑΓ2-01411
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
32.000,00
1500
ΑΑΓ2-01822
ΚΟΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,4
31.999,00
1501
ΑΑΓ2-01895
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΗΤΗ
52,4
26.578,52
1502
ΑΑΓ2-02103
ΤΟΛΙΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
30.720,00
1503
ΑΑΓ2-02131
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,4
30.800,00
1504
ΑΑΓ2-02171
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52,4
32.000,00
1505
ΑΑΓ2-02416
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΡΗΤΗ
52,4
30.460,00
1506
ΑΑΓ2-02657
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΣΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,4
32.000,00
1507
ΑΑΓ2-02708
ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52,4
32.000,00
1508
ΑΑΓ2-03270
ΛΑΓΚΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,4
31.940,00
1509
ΑΑΓ2-03337
ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52,4
27.422,22
1510
ΑΑΓ2-03593
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
27.875,00
1511
ΑΑΓ2-03778
ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52,4
31.260,00
A/A
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
18.538,88
1512
ΑΑΓ2-03925
ΖΥΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΜ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52,4
32.000,00
1513
ΑΑΓ2-04674
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
31.990,00
1514
ΑΑΓ2-04775
ΜΟΥΤΡΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52,4
27.414,00
1515
ΑΑΓ2-00095
ΚΟΝΤΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΡΗΤΗ
52
32.000,00
1516
ΑΑΓ2-00420
ΒΑΜΒΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
31.980,00
1517
ΑΑΓ2-00764
ΣΜΟΥΔΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
16.780,00
1518
ΑΑΓ2-01067
ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52
32.000,00
1519
ΑΑΓ2-01109
ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
19.990,00
1520
ΑΑΓ2-01260
ΤZΕΒΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52
32.000,00
1521
ΑΑΓ2-01689
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
27.875,00
1522
ΑΑΓ2-01742
ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52
32.000,00
1523
ΑΑΓ2-02056
ΒΟΥΔΟΥΡΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
52
32.000,00
1524
ΑΑΓ2-02286
ΟΡΤΑΞΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52
31.970,00
1525
ΑΑΓ2-02323
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
52
28.165,00
1526
ΑΑΓ2-02482
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΗ
52
31.999,88
1527
ΑΑΓ2-02530
ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52
32.000,00
1528
ΑΑΓ2-03124
ΑΝΘΗ ΙΟΛΑΝΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
52
11.088,00
1529
ΑΑΓ2-03316
ΒΡΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
52
25.293,75
1530
ΑΑΓ2-03347
ΑΝΘΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
27.875,00
1531
ΑΑΓ2-03953
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
32.000,00
1532
ΑΑΓ2-04507
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52
32.000,00
1533
ΑΑΓ2-04556
ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52
30.970,00
1534
ΑΑΓ2-04854
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
31.810,60
1535
ΑΑΓ2-05129
ΛΑΚΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
52
31.997,78
1536
ΑΑΓ2-05234
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
52
31.940,00
1537
ΑΑΓ2-00369
ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,63
30.986,26
1538
ΑΑΓ2-00227
ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΑΪΣΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
31.180,00
1539
ΑΑΓ2-00591
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
32.000,00
1540
ΑΑΓ2-00645
ΠΕΤΣΑ ΜΑΙΡΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
30.400,00
1541
ΑΑΓ2-01168
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,6
28.818,20
1542
ΑΑΓ2-01305
ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
32.000,00
1543
ΑΑΓ2-01538
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,6
31.900,00
1544
ΑΑΓ2-01569
ΒΑΤΣΙΛΙΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
29.200,00
1545
ΑΑΓ2-01734
"ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
32.000,00
1546
ΑΑΓ2-01844
ΛΑΖΑΡΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
51,6
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
σελ 29 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
1547
ΑΑΓ2-02126
ΑΤΣΑΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗ
51,6
31.810,00
1548
ΑΑΓ2-02353
ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
51,6
32.000,00
1549
ΑΑΓ2-02454
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
31.810,00
1550
ΑΑΓ2-02524
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
30.674,00
1551
ΑΑΓ2-02990
ΜΩΡΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,6
31.600,00
1552
ΑΑΓ2-02992
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
30.465,02
1553
ΑΑΓ2-03273
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
29.606,50
1554
ΑΑΓ2-03289
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
31.900,00
1555
ΑΑΓ2-03445
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
12.250,00
1556
ΑΑΓ2-03498
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,6
32.000,00
1557
ΑΑΓ2-03572
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,6
31.826,00
1558
ΑΑΓ2-04105
ΓΙΟΥΣΚΟΥ ΡΟΙΔΩ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ JANET ADRIENNE
PUMFORD
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,6
28.780,00
1559
ΑΑΓ2-04176
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
31.996,00
1560
ΑΑΓ2-04783
ΓΚΙΑΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
29.470,00
1561
ΑΑΓ2-05092
ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΜΑΡΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,6
31.020,00
1562
ΑΑΓ2-05166
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,6
32.000,00
1563
ΑΑΓ2-02129
51,36
32.000,00
1564
ΑΑΓ2-00149
ΔΗΜΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Δ.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
51,2
32.000,00
1565
ΑΑΓ2-00208
ΖΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
28.690,00
1566
ΑΑΓ2-00247
MATODASHAJ XHOVANA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
19.998,00
1567
ΑΑΓ2-00521
MIXAELA MISISCOVA
ΚΡΗΤΗ
51,2
31.980,00
1568
ΑΑΓ2-00954
MAQ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
31.940,00
1569
ΑΑΓ2-01209
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗ
51,2
32.000,00
1570
ΑΑΓ2-01295
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,2
32.000,00
1571
ΑΑΓ2-01472
OCINIC ELENA
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
51,2
31.777,78
1572
ΑΑΓ2-01513
MASSON VIRGINIE HELENE ALINE
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
51,2
15.200,00
1573
ΑΑΓ2-01605
ΦΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
51,2
29.850,00
1574
ΑΑΓ2-01618
ΖΩΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
20.000,00
1575
ΑΑΓ2-01760
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.520,00
1576
ΑΑΓ2-01989
ΚΡΙΘΑΡΗ ΦΙΛΙΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
31.980,00
1577
ΑΑΓ2-02254
QIRLO KRISTULA
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
1578
ΑΑΓ2-02259
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.000,00
A/A
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1579
ΑΑΓ2-02553
ΚΑΡΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
32.000,00
1580
ΑΑΓ2-02562
ΜΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
1581
ΑΑΓ2-02615
ΠΕΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
32.000,00
1582
ΑΑΓ2-02628
ΦΑΤΩΛΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
51,2
32.000,00
1583
ΑΑΓ2-02748
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
51,2
31.800,00
1584
ΑΑΓ2-03300
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
32.000,00
1585
ΑΑΓ2-03493
ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
32.000,00
1586
ΑΑΓ2-03516
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΤΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
31.990,00
1587
ΑΑΓ2-04723
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗ
51,2
31.500,00
1588
ΑΑΓ2-04741
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
51,2
32.000,00
1589
ΑΑΓ2-05192
ΝΤΑΜΠΟΥ ΛΑΜΡΠΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
51,2
32.000,00
1590
ΑΑΓ2-05222
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
51,2
31.966,33
1591
ΑΑΓ2-05239
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
51,2
16.500,00
1592
ΑΑΓ2-00243
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,8
29.600,00
1593
ΑΑΓ2-00978
ΒΙΛΙΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,8
15.610,00
1594
ΑΑΓ2-00990
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
19.940,00
1595
ΑΑΓ2-01028
ΚΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
32.000,00
1596
ΑΑΓ2-01294
ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
32.000,00
1597
ΑΑΓ2-01634
ΚΟΥΜΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50,8
32.000,00
1598
ΑΑΓ2-01670
ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50,8
32.000,00
1599
ΑΑΓ2-01868
ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
28.846,78
1600
ΑΑΓ2-01962
ΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
32.000,00
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 30 από 31
ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποδράση 2 - 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1
(Λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρ/νης Δ.Δ.)
A/A
Κωδικός
Πρότασης
Επωνυμία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Συνολική
Επιχορηγούμενος
Βαθμολογία Π/Υ
1601
ΑΑΓ2-02214
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΕΦΗ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,8
20.000,00
1602
ΑΑΓ2-02345
ΣΙΑΠΕΡΑ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
31.890,00
1603
ΑΑΓ2-02422
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
50,8
29.740,00
1604
ΑΑΓ2-02840
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΩΝ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΗ
50,8
32.000,00
1605
ΑΑΓ2-02875
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
32.000,00
1606
ΑΑΓ2-03223
ΠΑΠΑΡΑ ΜΙΡΚΑ
ΚΡΗΤΗ
50,8
32.000,00
1607
ΑΑΓ2-03291
ΛΩΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
32.000,00
1608
ΑΑΓ2-03321
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,8
31.923,00
1609
ΑΑΓ2-03323
ΚΑΒΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
20.000,00
1610
ΑΑΓ2-03679
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,8
31.990,00
1611
ΑΑΓ2-03702
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΡΗΤΗ
50,8
29.600,00
1612
ΑΑΓ2-03773
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
32.000,00
1613
ΑΑΓ2-03779
ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
31.200,00
1614
ΑΑΓ2-04174
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,8
31.998,00
1615
ΑΑΓ2-04462
ΒΕΛΑΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
31.930,00
1616
ΑΑΓ2-04646
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
27.875,00
1617
ΑΑΓ2-04942
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,8
31.599,82
1618
ΑΑΓ2-05084
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΙΜΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,8
20.000,00
1619
ΑΑΓ2-05227
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΣΔΑΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,8
31.500,00
1620
ΑΑΓ2-05255
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,8
31.720,00
1621
ΑΑΓ2-00830
ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ Χ ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ Χ ΟΕ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,66
19.963,00
1622
ΑΑΓ2-02269
Χαλβατζή Μαρία & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΡΗΤΗ
50,57
32.000,00
1623
ΑΑΓ2-00454
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΡΗΤΗ
50,4
31.990,02
1624
ΑΑΓ2-00556
ΜΑΥΡΟΧΗ Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,4
31.910,00
1625
ΑΑΓ2-00622
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΒΑΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,4
32.000,00
1626
ΑΑΓ2-00956
AMYGDALIA
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
32.000,00
1627
ΑΑΓ2-01174
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΡΗΤΗ
50,4
32.000,00
1628
ΑΑΓ2-01194
ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
31.980,00
1629
ΑΑΓ2-01303
Ivana Markova –Farugjas
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50,4
29.840,00
1630
ΑΑΓ2-01787
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50,4
32.000,00
1631
ΑΑΓ2-01854
ΚΟΤΙΝΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
32.000,00
1632
ΑΑΓ2-02255
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50,4
32.000,00
1633
ΑΑΓ2-03350
ΓΚΙΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
29.371,47
1634
ΑΑΓ2-03651
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50,4
14.110,60
1635
ΑΑΓ2-04154
ΚΟΡΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
31.000,00
1636
ΑΑΓ2-04559
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΗΤΗ
50,4
28.461,00
1637
ΑΑΓ2-04561
ΔΕΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50,4
30.888,89
1638
ΑΑΓ2-04830
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
31.920,00
1639
ΑΑΓ2-05046
KUTUZOVA NATALIA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50,4
28.800,00
1640
ΑΑΓ2-02646
ΛΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50,06
32.000,00
1641
ΑΑΓ2-00119
ΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50
30.915,08
1642
ΑΑΓ2-00866
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
50
30.920,00
1643
ΑΑΓ2-01370
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50
31.554,00
1644
ΑΑΓ2-01590
ΠΗΓΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΡΗΤΗ
50
29.900,00
1645
ΑΑΓ2-01960
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50
32.000,00
1646
ΑΑΓ2-02007
ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50
31.994,92
1647
ΑΑΓ2-02122
ΝΙΑΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50
32.000,00
1648
ΑΑΓ2-02315
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50
31.980,00
1649
ΑΑΓ2-03245
ΛΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50
26.088,89
1650
ΑΑΓ2-03252
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
50
32.000,00
1651
ΑΑΓ2-03421
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
50
29.975,00
1652
ΑΑΓ2-03782
ΜΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
50
31.080,00
1653
ΑΑΓ2-05132
BILJANA PREDOJEVIC
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
50
31.955,86
50.534.253,71
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
σελ 31 από 31