∆ιαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική µονάδα και τεχνικές διαπολιτισµικ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση" και συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους
∆ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου
∆ιαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική µονάδα
και τεχνικές διαπολιτισµικής επικοινωνίας
26 Απριλίου, 3, 10 & 17 Μαΐου 2012
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών
Πέµπτη 26 Απριλίου
13.00-16.00
(µε διάλειµµα)
Βελτιώνοντας την επικοινωνία και τις
διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο
Λαµπρινή Φρόση, Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος
Πέµπτη 3 Μαΐου
13.00-16.00
(µε διάλειµµα)
Βελτιώνοντας την επικοινωνία και τις
διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο
Λαµπρινή Φρόση, Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος
Πέµπτη 10 Μαΐου
13.00-16.00
(µε διάλειµµα)
∆ιαπολιτισµική επικοινωνία: διαχείριση κρίσεων σε
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα µε διαπολιτισµικές
πρακτικές
Βύρων Πισσαλίδης, ∆ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ
Πέµπτη 17 Μαΐου
13.00-15.45
(µε διάλειµµα)
∆ιαπολιτισµική επικοινωνία: διαχείριση κρίσεων σε
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα µε διαπολιτισµικές
πρακτικές
Βύρων Πισσαλίδης, ∆ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ
15.45-16.00
Αξιολόγηση του σεµιναρίου
Ιστοσελίδα: www.diapolis.auth.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]