close

Enter

Log in using OpenID

"*;oX*`:*U u:":$jD - Skupstina Unsko

embedDownload
t!,
J
,i+
a
Broj : 03-0 1 7 -37 6012014
Danq 10.04.2014. godine
SKUPSTINA I.JNSKO.SANSKOG KA}.ITONA
PREDMET: Program rada JU,,Veterinarski zavot' Bihad
z"a20l4.godinu" do stav lj a s e;-
Na osnovu dlana 148. Poslovnika Skup5tine Unsko-sanskog kantona (,,SluZbeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5104), u prilogu Vam dostavljanro Program rada JU
,,Veterinarski zavod" Biha6 za20l4. godinu, uz sljedede:
Obrazlotenje
Vtada Unsko-sanskog kantona je na sjednici odrZanoj dana" 10.04.2014. godine,
raznratala prihvatila Program rada JU ,,Veterinarski zl,vod'o Bihai za 2014. godinu,
obratlivada JU ,oVeterinarski zavodoo Biha6, te Vam isti dostavljamo na raznrafranje.
i
\
PRILOG: - Izvje5taj ....... (50x)
6*n"'*3\
td"ttg
-
"1'"?.
##ffi
u:":$jD
"*;oX*':*U
KA}ITONA
Lipovada
F]
fii
i:l
Et .
&t
F!
tl
g.l
BOSNA IHERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE t HERCEGOVTNE
UNSKO - SANSKI KANTON
JU VETERINARSKT ZAVOD
a
BOr,NtA AND HERZEGOVTNA
FEDERATIC)N OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
UNA-SANA CANTON
VETERINARY INSTITUTE
ijl
rl
il
n
tt
tl
r.l
g
5
a
.!
PROGRAM RADA
zA 2014.GODlNU
Biha6, decemb ar 2013.godine
tll. Omcra Nor.lianina
bb. 77000 Bitrae.ielr+:f Z=lZ -22g-0g0.
e-nrai | : r cteri narslt i. zar od,.rirhi h.net. ba
tar: ++387-37
-TEJEll
t"
t
i"
F'T
f;
t
i',
Fr'-
r
l.
t
g-
[,
t.:
ri
Ii
F]
Ir
L,
FI
k
E:i
TJ
SADRZAJ
r-rJVoDNt Dto
| - 1. Razlozi planiranja
l- 2. Osnovnipodaci o JU"Veterinarskizavod' Bihac
| - 3. Organizactla i potje djelovanla
II-NORMATIVNI DIO
l - . Pravrri osnov za rad (normativni okviri)
ll - 2. Kadrovska struktura
ll- 3 Upravniodbor
III- IV TEMATSKI DIO I KONTINUIRANI POSLOVI
Tabela 1
Grafikon ,
Grafikon .1
A-RAZRADA
A-1. Postojece stanje
A-2. Ciljevi rada sa dinamikom realizacije
f
3
3
a
s
6
1
7
7
7
7
e
g
1
9
iO
10
10
Tabela 2
A-3 Sa aspekta okvirne dinamike realizacije sa pojedinim koracima
za istu
4.3.1. ProSirenje taboratorijskih iuredskih kapaciteta
A'3'2 stavlianie u funkciiu novih (predvidenih) odieta, taboratorrla,
10
slijedi:
12
e
nabavka taboratortjske 12
H
Ij
t{
U
opreme t uvodenje novih metoda
A. 3.3. Struino usavrSavanje
4.3-4.
4.3.5.
13
PoveCanje broja zaposlenih
14
Ostale aktivnosti
14
Tabela 3
1A
Tabela 4
41
IT
Tabela 5
Tabela 6
B' OB
19
EZBJEDE NJ E SREDSTAVA ZA REALIZAC JU
I
C ILJ
EVA
20
8.1. O6ekivani efekti
C.PROJEKCIJA FINACIJSKOG DIJELA KONTINUIRANIH
POSLOVA ZA
Tabela 7.
2O14.GODINU
21
23
Grafikon 2.
C.1 . Obrazlo2enje plana prihoda
24
C.1.1 Prihod
25
C.1.2Tendenca
25
C.1.3 Realizacija
25
C.1 .4 Opravdanost
l3
C.'1.5 Opravdanosl
C.'1 6 Prihod
C 1.7 Odekivani
C.2 Planirani rashodi poslcvanla v 2014. Godini
Tabela 8
zo
26
z6
Grafikon 4
;:
a
C.2.1 . ObrazloZenje Plana rashoda za 2014. Godinu
31
Grafikon 5.
?2
Tabela 9.
:J
34
D. ZAKLJUENA RMMATRANJA
fll
l;t
$
$
l
?6
i&,,
ir'',.
,t:
:
ir-,
rL
I-UVODNI
DIO
FJ':
rI
l[.
t1
r',
if
rf,:
|
-
1. Razlozi planiranja
okvirni dokument Politika kvaliteta, iz kojeg proizilazi obaveza, a time i ozbiljnost planiranja
rada JU
zavod"
Bihac
dokazuje
svoju
opredjeljenost
primjenom
da,
"Veterinarski
i po5tivanjem odgovarajucih
principa definiranih kroz ostuarivanje dobre strudne prakse, zakona pod
i
zakonskih propisa, standarda,
metoda, normativa
i
postupaka ispitivanja, pa sve
do kontinuiranog strucnog osposobljavanja svih
zaposlenih' a u cilju ostvarenja visokog nivoa povjerenja kao i ispunjenja
odekivanja Osnivada i drugih
zainteresiranih strana, dostigne zavidan i jedrnstven kvalitet.
Temeljne odrednice JU
"Veterinarski zavod" Bihai vidi u dinjenici da potvrdisvoju opredleljenost za
dugorocnost,
i
i strudnu osposobljenost uposlenih udovotji zahtjevima
uvedenih standarda, bude na usluzistruciizahtjevima iste, kao ibrojnim
komitentima/proizvodadima sirom
F BiH, te ispo5tuje Odluku o osnivanju ovakve ustanove.
]FJ
r
&l
'
rt
u
i1
T1
il
[]
ovakvim pristupom se reariziraju icirjevizbog kojih postoji Zavod, a to
su:
struean i na naudnim osnovama zasnovan kvalitetan nadzor i monitoring
opceg zdravl)a zivotinja,
kao i stanja aktuelnih zaraznih i parazitarnih bolesti domaiih Zivotinja
i ljudi kroz njihovo otkrivanje,
utvrdivanje idetermina'ju raznim dijagnostidko-laboratorijskim postupcima,
ri
F!
Ti
nastojanja da kroz djelovanje
pracenje
i
utvrdivanje higijenske, mikrobiolo5ke i zdravstvene ispravnosti
namirnica animalnog
porijekla, vode i hrane za zivotinje propisanim i akreditiranim
metodama,
utvrdivanje kvaliteta gotovog proizvoda kao i sirovine kroz fizikalno-hemijske
o
analize,
r utvrdivanje biorezidualnih irezidualnih materija u namirnicama animalnog po4ekla,
r kontrola kvaliteta sirovog mlijeka uz upotrebu visokosofisticirane opreme,
t kroz momenat ekoloSkog osvjescivanja, provodenje postupaka
sanitarnog zbrinjavanja
i
neskodljivog uklanjanja zivotinjskih le5ina i otpada Zivotinjskog
porijekta, kao i postova dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije,
n
I
In
fl
I
'
pra6enje zdravstvenog stanja mlijednih zivotinja
s
aspekta oboljenja mlijedne ztijezde, kao
pobotj5anja zoohigijenskog ambijenta proizvodnih
kategorija Zivotinja.
JU"Veterinarskizavod" Biha6 u narednom periodu svoje
ambicije i planove namjerava maksimalno
realizirati, kako
u prosirenju svojih prostornih kapaciteta, tako i na polju prosirenja
svojih
djelatnosti
pokretanjem kako formiranih laboratorija, tako i pokretanjem
novih odjetjenja, dodatno usavrsiti postojece
metode' te neuskladene uskladitis potrebama izahtjevima
nadolazece legislative, uz dodatne opservacije
preuzetih zadataka i obaveza, kao kljudnih razloga
za izradu Plana i programa rada JU
"Veterinarski zavod.
Bihac za 2014. godinu.
i
,
'.',
l* 2. Osnovrri podaci o JU"Veterinarski zavod" Biha6
sa sjedr5teni u Bihacu.
Temeljem Odluke Skup5tine USK-a
br. 01-1-37:.2005 otl
preregistracija u Javnu ustanovu ,,Veterinarski zavod"
Bihac
Zavoda kao veterina rske ustanove naucno-dijagnostickog
',,
i
30 06.2005.godine rzvrsen;r
Je
cime je ozvaniden pocetak rada i djelovanja
ka rakte ra.
Kljucne godirre u razvoju su:
u
2005.- donoSenje Odluke o samofinansiranju od stane Osnivada,
rl
il
2005.- formiranje Odjeljenja serologije sa parazitologijom iOdjeljenja za higijenu Zive2nih namirnica ivode,
m
il
!r,
j
i
I
tl
tJ
ll
ij{l
it
fl
y1
ts
$
I
2005. - pocinje ispitivanje Zivotinjskih seruma nazarazne bolestiisamim tim
fo rm iranje odjeljenja Serolo g ije i pa razitolog ij e
2005. - formiranje odjeljenja za higijenu ZiveZnih namirnica i vode koja se
sastoji iz mikrobiolo5kog ifizikalno-hemisjkog dijela, sa pralecim prostorijama za uniStavanje
istog
2006. - uvode se nove metode kao i tehnike rada u oba odjeljenja, vrSi se sistematizacija radnih
mjesta. 01.12.2006.9. uvelismo ISO 9001 a itoku su aktivnosti i pripreme za akredrtaciju kako
labartorija tako iosoblja (lSO 17025)
2007. - dobijena akreditacija ISO 17025
2008. - pokre6e se laboratorija za sirovo mlijeko uz pomo6 visokosofisticirane opreme
20fi. - Laboratorija je reakreditirana (BATA) po standardu 17025 uz pro5irenje metoda
2011. - Pokrenuli laboratorij za rezidue
2012. - Uvode se detiri nove metode,
2012. - Pokrenuli novulaboratortjuza bolestimlijedne Zhiezde,
2012. - lzvr5ili izmjene idopune svih akata Zavoda u skladu sa procedurom i potrebnim zakonskim aktima
2012. - Laboratorija je akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za Standard
1 7025 po BAS EN ISO Standardima, za dije potrebe je uvedeno joS 20 metoda, te time udinili
lzvje5taj o ispitivanju valjanim van granica Bosne i Hecegovine
2013. - Uvelistandard 14001, Sistem upravljanja okolinom, recertificiralise za Standard 9001
2013. - Obranili redovni nadzor za Standard 17025 kod HAA
- Pro5irili broj prijavljenih metoda za akreditaciju kod BATA-e
2013. - Uradili rekonstrukciju laboratorijskog islu2benog prostora JU , Veterinarskizavod" Bihac, te
t<ompletne uvjete rada uposlenih doveli na visoki nivo
I
-
3. Organizacija i polje djelovanja
tukladno Pravilniku o unutraSnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta na kojije
suglasnost dala Vlada USK-a (br.:03-017-253512013 od 21.03.2013 g.) predvicleno je da se planirani
poslovi iz nadleZnosti Zavoda obavljaju u okviru jednog opceg
i detiri stru6na Odjela sa
pripadajucim
laboratorijama:
Direktor:zadulenzavodenje politike Zavoda, organiziranjem rada i rukovodenjem kroz Pravila
i
ostala
akta zavoda uz nadzor upravljacke strukture.
.
Menadier kvaliteta (Quality Manager-QM menad2er)
Osnov rada QM- menad2era je da rukovodi implementaciju svih uvedenih standarda, vr5i njihovu
l'
t\
['I
t'I
i
r-l
t
,r
provedbu, obraduje izmjene idopune, te
'
f"
:h,
;F,
r^
vrii edukaolu
uposlerrrh u sr"nislu istih
Opci odiel predstavlja administrativni dio ZavocJa kojije na celu s Nacelnikom odjela zarJrften za
provodenje opStih odluka,saglasnosti i zakljucaka uprave i direktora koje se octnose na
organziranje rada i rukovodenlem kroz Pravila i ostala akta zavoda uz nadzor direktora Predvidena
pravna, financijska
i
informaticka podr5ka u svom djelokrugu rada pretpostavlja zadatke shodno
opisu poslova iz navedenog pravilnika.
;I
:
[':
lF ,
,};
h,
'
lf
Odiel za higiienu
i tehnotogiju namirnica animalnog
porijekta
i
vode:
a/ Laboratorijza mikrobiorogiju hrane, vode i hrane za zivotinje,
b/ Laboratorijza kontrolu kvariteta hrane, vode i predmeta opce
upotrebe,
c/ Laboratorlia za rezidue
fF
w'
El
osnov rada Odjela cine detaljne i propisane mikrobiolo5ke ifizikalno-hemr;ske analize namirnica
anrmalnog
porijekla s ciljem utvrdivanja njihove mikrobioloSke, higijenske i kvantitativno
kvalitativne isoravnosti i
vatjanosti za upotrebu u ishrani ljudi i2ivotinja.
Fi
&i
' ?'::.:i::;':::::::::::'::::;n::::"'
I
Fi
i,i
k;
fl
b/ Laboratorijza bolesti mlijedne 2ltjezde,
Osnov rada Odjela
higijenske i kvantitativno kvalitativne ispravnosti i valjanosti za otkup i preradu,a
namjenjeni za ishranu
rjudi.
&i
FJ
fr
E
B
E
n
Fi
[j
fi
t,
iine propisane analize sirovog mlijeka s ciljem utvrdivanja njihove mikrobiotoske,
.
al
Odjelza epidemiologiju i zarazne bolesti:
Serolo5ki laboratorijza dijagnostiku bakterijskih ivirusnih botesti i
molekularnu biologiju,
bt
ct
dt
Laboratorijza patomorfolo5ku dijagnostiku,
Laboratorij za invazione boresti, borestiperadi, p6era i riba
SluZba za epizootiotogiju.
odjelje zaduien za vr5enje i provodenje dijagnostidkih postupaka i metoda u cilju
utvrdivanja sumnle
iti
postojanja odredenih zaraznih i parazitarnih bolesti kod
odrectenih vrsta ikategorija iivotinja kao izoonoza
(zaraznih botestikoje se prenose sa Zivotinja na ljude).
h
fl
fl
I
F
d
'
H
il
H
g
.
a/
b/
Odjelza sanitamu ekotogiju
Odjeljenje za spaljivanje 2ivotinjskih leieva, klaonickih konfiskata, ostatih
specifidnih otpadnih animalnih tvari i neSkodljivog organskog otpada
Odjetjenje za sanitaciju i postove DDD.
odjelje usmjeren na terenski rad kroz provodenje mjera DDD i neskodljivo uklanjanje
leseva i konfiskata
porijeklom od Zivotinja koriStenjem savremenih, ekolci;ki prrihvatl.jil'ilr t'hnoio5kiir rjeienla
i
saznan;a
Spalionica koju posjeduje JU Veterinarski zavod" Bihac je dotrajala i riile za upotrebu. te joj je pn'i servis od
"
kada je zavod posjeduje izvr5en 2011 godrne , gdje
je potvrdeno njeno stanle, stoga je hitno potrebno
nabaviti novu, kako bismo mogli nastaviti na6 otpad da uklanjamo na propisani nacin. Ocljeljenje za poslove
DDD mjera pokuSavamo pokrenuti, te smo za potrebe istog zatraZili vlazak nadleZne komisije za izdavanje
RjeSenja za rad
II.
NORMATIVN] DIO
ll - 1. Pravni osnov za rad (normativni okviri)
U definiranju iizradi Plana iprograma radaZavodaza20l4.godinu kao polazna osnova, u obzir uzeti su
slijedeci normativni akti.
c
Zakon o kantonalnim ministarstvima idrugim tijelima kantonalne uprave (SluZbeni
glasnik USK-a br.1 0/05),
r
t
o
o
o
r
Uredba sa zakonskom snagom o javnim ustanovama
Zakon o Javnim Ustanovama FB|H, USK-a
Zakon o Vladinim,ministarskim i drugim imenovanjima F BiH
Pravila JU 'Veterinarski zavod" Bihac, broj 01-108-1/1 3 od 24.01.2013
Pravilnik o radu JU"Veterinarskizavod" Bihac, broj01-109-1/13 od24.01.2013 god'
Pravilnik o unutraSnjoj organizac'rji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u
JU'Veterinarski zavod"Biha6, broj 01-110-1 |13 od 24.01.201 3.god.
B
t8
o Pravilnik o Platama idrugim primanjima, 20099., Odluka o izmjenama idopunama 2013.9od'
o Pravilnik o formiranju cijena JU "Veterinarski zavod" Bihac 01-105-2113 od24.01.2013 g.
e Pravilnik o internom poslovanju JU "Veterinarski zavod" Bihac 2013.god.
o Etidki kodeks JU'Veterinarski zavod" Bihac2013.god'
o Pravilnik o javnim nabavkama JU "Veterinarski zavod" Bihac, 2012.god.
I Pravilnik o direktnom sporazumu JU "Veterinarski zavod" Biha6, 2012.god.
. Pravilnik o zaStiti na radu JU "Veterinarski zavod" Biha, 2012.9od.
r Pravilnik o zaStiri od po2aralU 'Veterinarski zavod" Bihac, 2012.god.
c Zakon o veterinarsWu u FBiH ("SluZbene novine FB|H"' br.46/00)'
r Zakon o veterinarstvu u BiH ("SluZbeni glasnik BiH", br. 34102)
r Odluka o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvieStaja o
br.01 {2-3-67
il
o
r
o
21
14
od 03.02
201 4 -,
radu
zaprimlien 1 3.03.201 4 godine;
Zakon o javnim nabavkama BiH ("SluZbeni glasnik BiH", broj 49104), izmjene i dopune
Upustva, odluke, zaklju6ci Upravnog odbora Ustanove, Vlade iSkupStine USK-a,
drugi podzakonski akti, uredbe, pravila i programi FB|H, BiH, koji su u vezi s djelokrugom rada' te
t,
L'
tt.
r'
tr
I'
t
r.j
b
ki
drugi akti Zavoda
r:"'
l,;
L'
pr
l'
E.;
rr
ll - 2. Kadrovska struktura
Kao naucno-dijagnostreka Uslanova, Zavod trenutno upoSljava slijedece kadrove, kolr su vezani za
Ustanovu s ugovorima o radu na odredeno i neodredeno vrijeme:
al
bl
doktoriveterinarske medicine u zvanju magistra nauka, VSS.........
cl
dl
el
tl
gl
hl
i/
y
VSS...
diplomirani in2enjer prehranbene tehnologrje VSS...
doktor veterinarske medicine, VSS............
bachelor zdravstva -smjer ekolo5ko sanitarno injZenjerstvo
diplomiraniekonomista, VSS............
vi5ilab. iehnicar, VSS............
viSiadm. radnik, VSS............
laboranti i tehnidari, SSS............
..
...._......3
diplomirani inZenjer prehranbene tehnologr.le u zvanju magistra nauka,
bi
u,)
I
t,r
ti
diplomiraniinn2injer tehnologije u zvanje magistra
l/ bachelor prehrambene tehnologije... ... ...
lY diplomiranipravnik.
...........1
.......1+1
...........3
...........2
....................1
...........1
............1
.........................11
... ... ... ... ... .1
...............1
kt
lz naprijed navedenog
shjedi da Veterinarski zavod trenutno upo5ljava dvadeset devet radnika na
neodredeno vrijeme ijedno na odredeno (volonter pripravnik)..
ll
3. Upravni odbor
-
Temefjem odredbiclana 83. Zakona o veterinarstvu u FBiH (,,SluZbene novine FbiH", br. 46/00), upravljadku
strukturu JU
"Veterinarski
zavod" Biha6 predstavlja Upravni odbor od tri clana i to:
- predstavnik Osniva6a,
- predstavnik veterinarskih organizacija,
- predstavnik Zavoda.
elanove Upravnog odbora imenuje i razrjeSava Vlada USK-a, na prijedlog nadleZnog Kantonalnog
ministarstva. Njihov rad iovlaitenja su regulisana PravilimaZavoda iPoslovnikom o radu Upravnog odbora
JU
"Veterinarski zavod" Biha6.
III_
IV
TEMATSKI
DIO I
KONTINUIRANI POSLOVI
Pokazateljigovore u prilog iinjenicida kolidina sredstava koja se izdvajaju u tu svrhu na godiSnjem
nivou ima ne nezanemariva izdvajanja, Sto se o6ekuje i u narednoj 2014. godini, s obzirom na trenutni broj
uposlenih u JU
"Veterinarskizavod" Bihai, a koji brojje optimalan u odnosu na broj ovla5tenih metoda koje
se izvode u Usrancvi
Poredenia radi, r preglednosti,
donjoj tabeli su prikazani decicini i sublimirani podaci o placama za 2A13
Godinu. s uporecii-rim pokazateljima iz 2011 i ZAe. grrdlne.
Tabela br.1
r"r
.
---- -T--
---_GoDrNA
Prosjek
30
i
i
Prosjek
Prosjek 28
30
I
__ _t_
l
bnwo
pr-Ate-]-iza
zser-r
xrvr-
I
685.63s,81 KM
30,00
29,50
29,00
28,50
28,00
27,50
27,00
Grafikon br.1. Podacio broju zapostenih u2011.,2012.i2013. godini
-l-
jryry..I_
I
i
I,
I
k.
l,
'g '
tr
F
1..- i
i
rj',
,v
b
Kretanje bruto plaie
t?'
I
'{i..
730000
F;
h.
rr
720000
710000
lit.,
700000
fi
690000
[;
580000
670000
Ei
660000
trl
EI
u
I
-t
FI
fi'r
il
fr
u
'1
t
I
I
I
t
I
Grafikon br.1.1. Podaci o bruto placama u 2011.,2012. i 2013. godini
A-RA.Z.RADA
A - 1. Postojece stanje
U dosadaSnjent period, Zavod je svoje aktivnostr usmjeravao na obezblederrje prrmjerenih u'vleta za
rad i poslovanje, propisanih i naloZenih od strane valecih zakonskih norirri kcye se odnose na d;elokrug rarla
l
Zavoda s pripadaju6im laboratorijama. kao iZavoda u cjelini.
,.I
U punoj funkciji za sada se nalaze Odlel za epidemiologlju i zarazne bolesti s dvije laboratorije,
Odjel za higijenu
i
tehnologrlu namirnrca sa svim pripadajuiim laboratorijama, Odjel za sanitaciju
i
ekologiju sa jednom laboratorijom je bio u funkciji, te sad trenutno cekamo RjeSenle za pocetak rada jednog
,i
ri
irl
te
nabavku nove spalionice za nastavak rada na istoj, Medutinr zbog racionalizacije i
funkcionalnijeg djelovanja u2013. godrni sproveden je revidirajuci nadzor svih akata Zavoda, kako bi se
odsjeka,
ugradile
sve
potrebne izmjene i dopoune postojece legislative i podzakonskih akata, Sto namjeravamo
zadr2atiiu2014.god.
A - 2. Ciljevi rada sa dinamikom realizacije
lr:t
U smislu gore navedenog, stvorene su i stvaraju se pretposlavke za razvoj institucrje sa aspekta
:l
djelovanja na poljima koja, u opcem znacenju rijedi, podrazumijevaju ciljeve kvaliteta 2a2014. Godinu, koja,
s aspekta standarda, su predodena u donjoj tabeli.
Tabela br. 2
tl
!l
C|LJEVI KVALITETA
za
2014. god.
ri
R.
Fi
',1
;.
d
1
Odgovorna osoba
za provodenje
cirj
br.
1.
Povedanje prihoda u
odnosu na 2013. godinu
Zadovoljstvo
kupaca........
Direktor, Nadelnicii
Voditelji
laboratorija
u odnosu na prethodnu godinu
uvodenjem novih usluga i
pro5irenjem postojecih
Srednja
ocjena
laboratorija i
MenadZer sistema
upravljanja
(u sistemu ocjena 1-5)
4.
q
Reklamacije
kupaca........
...........max 1
po
laboratorijama (mikrobiologija, serologija, hemija i sirovo mlijeko)
Nova
trtiila
Nove ispitne metode
31.12.2014.
Nadelnici, Voditelji
min. 4.0
2.
3.
Rok za
provodenje
proSiriti usluge kako na na5em,
tako ina drugim Kantonima u
Federaciii BiH
Pravilnika u BiH istandarda EU,
kao i prema zahtjevima tr2iSta.
Nacelnici iVoditelji
laboratorija
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
Direktor
Direktor, Nadelnicii
Voditelji
laboratorija
31.12.2014.
L0
rl':
I
[]
&l
a
'r
F*l
Ii
ft.
6
|
Oprema
'/
r''
Xr
[,
Validacija i ve rifikacija
ispitnih metoda
r':.
h
t;
Direktor, Naielnicii
Voditelji
serologrye i peradarstva.
laboratorla
Redovno odr2avanje,
servisiranje i kalibriranje nove
8
lnvesticije (radni prostori i
infrastruktura)
9.
osobtje
12.2014.
i
skladu sa standardom 17025
F
8..:
l1
-Nanavt<a oprenre po
laboratorijama, ovisno o
zahtjevima trZi5ta i novih isprtnrh
metoda. Kompletirati laboratorrl
Voditelji
laboratonja
31.12.2014.
Direktor
31.12.2014.
Direktor
31.12.2014.
Direktor, Nadelnicii
Voditelji
laboratorija
31.12 2014.
Direktor
31.12.2014.
Nacelnici, Voditelji
laboratorija,
laboranti i
Menad2er sistema
upravljanja
31.12.2014.
i1
Lr
-
prijem novih
zaposrenita....ffi
F
U
10.
Edukacija osoblja
potreba ma laboratorija
P.-13
fi
11
..!
internim propisima Zavoda
I
il
fi
Motiv i ranje za posl e n i ka: RoOiza
odgovarajucu edukaciju i pobolj5anje uvjeta rada Sto je opisano u
noreKuvne aKcue...
po svakom
laboratoriju
12.
(mikrobiologija, serologija, peradarstvo, hemija, sirovo mlijeko
i
rezidue)
!l
il}J
rrevenuvne
akcue..........
...min.2 po svakom
Nadelnici, Voditetji
laboratorija,
laboratoriju
n
13.
*t
bl
(mikrobiologija, serologija, peradarstuo, hemija, sirovo
mlijeko
laborantii
i
rezidue)
n
H
t.+
n
ii
.
31.12.2014.
MenadZer sistema
upravljanja
,vtvvq,auvtct.vttlJ*a IsprUVanJa..,.
.....,..kontinuirano
udestvovanje (mikrobiologija, serologija, peradarstvo, hemija,
sirovo mlijeko i rezidue)
Voditelji
laboratorija
31.12.2014.
Voditelji
laboratorija
31.12.2014.
Direktor i Nadelnici
laboratorija
31.12.2014.
Direklor, Nadelnicii
Voditelji
31.12.2014.
il
B
t r teuu I t araanlm F I semama........... po
mogucnosti
za svaku akreditiranu metodu, kontinuirano
16.
Nova ovla1tenja
17.
lzmjena skoupa afeA
va2eiom zakonskom legislativom
il
g
i
I
{
I
I
vwco. vwvdt tlc u
15.
Federalno minisatrsvo pVS
Agencija za sigurnost hrane BiH
Ured za veterinarstuo BiH
laboratorrja
1.1
UsaglaSavanjt' akala Zavoda sa vaiecam zttkortskom
legislativom
...........prerna prtrebama trzrStc
1R
lzdavanje struinih inauenih radova..........min. 1 po laboratorijLr
19.
(mikrobiologija, serologrja, peradarstvo, hemrla, sirovo mlijekc
rezidue)
20.
Direktcr, Naielnicii
i
l^h^,^a^-;:^
tovvl
olvl
31
.12.2014
31
.12.2014.
tld
Odriavanje standarda ISA 14001
Direktor, Nacelnici
Voditelji
laboratorija
T1
31.12.2014
Vodrtelli
Direktor, Nacelnicii
Voditelji
laboratorija
i.l
r
laboratoriia
OdrZavanje akreditacije (BATA i HAA)
fl
t.
21
Direktor', Naie inici
Voditeljr
i
31.12.2014.
hi
n
31
it
A - 3. S aspekta okvirne dinamike realizacije s pojedinim koracima za istu slijedi:
A.3.1. Pro€irenje laboratorijskih
t
fiIi
Li
i uredskih kapaciteta
lzrada nove projektne dokumentacije za dobivanje dozvola za dogradnju objekta, rekonstrukc'tja
starog prostora,te kreditno zadu2enje u odnosu na predoceni projekat,( staru nemamo u posjedu).
.
opremanje novih prostora, prioritetno laboratorijskih, shodno njihovoj namjeni.
Predvidena dogradnja zgrade Zavoda, stvorit 6e osnovne preduvjete
za razvoj laboratorija
u
praktidnom smislu rijedi, Sto podrazumijeva poStivanje zakonom propisanih normi, ispunjavanje propisanih
veterinarsko-zdravstvenih uvjeta u pogledu prostora, opreme i stru6nog kadra (Pravilnik o uvjetima koje
moraju ispunjavati veterinarske organizacije i ustanove u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehnidke
novine FbiH", br.6/03), koji bi mogao udovoljiti trenutnim i budu6im potrebama
"SluZbene
Ustanove, u odnosu na pro5irenje metoda i djelokruga rada, kao i uskladivanje postojecih metoda koje
opremljenosti,
zahtijevaju rad po EU standardima, pa tako i novi prostor koji biosigurao kvalitetno izvodenje istih. Ranijih
godina, kako Vlada USK, tako i Skup5tina USK, donosila je zaklju6ke o istom. Medutim, to nikad nije
realizirano, stoga smo planirali za 2014 godinu sami sebi osigurati nedostatna sredstva za pomenuti
projekat - kreditno zadulenje i realizirati na takav nacin planirano, uz poStivanje svih propisanih normi za lu
oblast i va5u saglasnost.
Rok: kontinuirano, januar-decembar 2014. godine.
A.3.2. Stavljanje u funkciju novih (predvidenih) odjela,laboratorija, nabavka laboratoiiske
opreme i uvodenje novih metoda:
a
nabavka ilizamjena postojece linije aparata za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka
a
pokretanje laboratorija za patomorfolo5ku dijagnostiku,
12
r,
t
t>
'&
r
F,
'l'
,
r'
ri
ri
t
.
pokretanje sluzbe za epzootiologiju,
'
r
r
r
.
pokrenutoj laboratorlli za parazilarne bolesti i bolesti riba i bolesti pcela staviti akcenat na ribe
dobiti rjesenje za poslove DDD (dezinsekcr.la deratizacija i dezinfekcija),
nabaviti novu spalionicu za animalni i ostali ne Skodljivi otpad.
formiranje tima za interventne epidemiolo5ke potrebe,
uvodenje novih metoda odnosi se prevashodno na.
a/ odjeljenje za zarazne bolesti kroz formiranje i pokretanje laboratorije za pCR- metodu,
uvodenje i pokretanje RVK-metode, pro5irenje dijagnostike za ostale bolesti vec postojecim
metodama i
akreditacija istih
po
EU (implementirati OIE standarde). pokrenuti laboratorij za
patomorfoloSku dijagnostiku kojije sastavni dio ovog odjela, te istom
obezbjediti prostor i repromaterryal za
standardima
izvodenje dijagnostike.
il
H
I
b/ odjeljenje za higijenu namirnica, laboratorij za rezidue, kroz nabavku opreme
i uvodenie
novih metoda, za dijagnostiku teskih metala, akreditacija istih po standardima
EU,
c/ laboratorije za drjagnostiku bolesti pcela kroz uvodenje pripadajucih(pro5irenih)
metoda
za iste opremanja laboratorije
o
r
usavrSavanje postoje6ih metoda novim injihovo usagla5avanje sa standardima
EU.
pefffi?D€nto poboljSavanje
i
odriavanje akreditiranih metoda za izvodenje analiza, kroz lSo
standarde.
Fr
Rok: kontinuirano, tokom cijele godine, u skladu sa financijskim mogucnostima
i zahtjevima tr2i5ta.
i;
?l
rj
zi
lr
li
,;
pl
H
E
F
A. 3.3. Strudno usavrsavanje
Strudno usavrsavanje namece
se kao obligatoran
momenat
u
funkcioniranju zavoda kao
naucnodijagnostidke Institucije, diji su kadrovi duZni pratiti najnovija
naudna dostignuca i informacije iz
djelokruga radazavoda ilaboratorijskih kapaciteta, isto je definirano
kroz:
o
edukacrje zaposlenika putem simpozija, konferencija, seminara
oblast rada odjela i pripadajucih laboratorija, kao i opieg odjela u
i
radnih sastanaka vezanim za
smistu pracenja seminara iobuka
;j
za racunovodstveni sistem i sistem javnih nabavki
r
o
edukacije zaposlenih u primjenjivanju zahtjeva uvedenih standarda
EU
dodatno usavriavanje
i
.
obrazovanje kroz nabavku stru6ne literature, naudno-istrazivadki rad
i
postdiplomske studije iz navedenih oblasti.
o
slu2bene posjete institucijama slidnog ili istog djelokruga rada (veterinarski
zavodi, veterinarski
instituti, referentni laboratoriji, ovlaSteni laboratoriji) na podrudju BiH
i Sire.
Rok: kontinuirano, po potrebi, po pozivu iu skradu sa mogu6nostima.
13
4.3.4.
Povecanje broja zaposlenih
Uzimajucr u obzir gore navedeno, planirane aktivnosli koje su opis.rnt' u tackanra 1.,2.i3., povlaie
za sobom dodatni anga2man novozaposlenih profila strucnjaka, s lr,jima posto1eca struktura strucnog
kadra nije u mogucnosti udovoljiti, Sto u krajnjoj konsekvenci ima za posljedicLr povecanje ukupnog broja
zaposlenih u JU"Veterinarski Zavod" Bihac
Naravno, pristup u planiranju irealizaciji moguce kadrovske strukture ce bi',i krajnje oprezan,
optimafiziran i prilagoden trenutnim potrebama i financryskim mogucnostima Zavoda.
Sagledavajuci realno stanje, kao i financijski profil Zavoda, ovaj momenat ce biti u izravnoj vezi s
'j::
proSirenjem kapaciteta iobima usluga i, svakako, u skladu s potrebama.
ii.!i
Rok: po obezbjedenju materijalno-tehnickih i financijskih preduvjeta, po potrebi, tokom c$ele 2014.
godine.
4.3.5. Ostaleaktivnosti
U cilju nesmetanog, normalnog i zakonitog funkcioniranja JU "Veterinarski zavod" Bthae,, za2014.
godinu su planirani idrugi poslovi s osnovnom zadaiom zaokruienlajedne cjeline, a koji se sastoje
u
slijedecem:
&,
,l
,i
I
e.J
t,l
rl
L
.
.
.
lzrada lzvje5taja o radu Zavodaza2014. godinu (rok: mart 2015. godine)
lzrada plana i program Zavodaza2015. Godinu (rok: januar 201S.godine)
Kontinuiran rad na afirmaciji i unapredenju rada Zavoda kao dijagnostidke i naudne institucije (rok:
januar - decembar 2014. godine).
.
Odr2avanje akreditacije od strane HAA- Hrvatske akreditacijske agencije i BATA-e kako bi naSi
izvjeStaji o ispitivanju bilivalidni izvan granica B i H.
( rok: januar- decembar 2014'godine)
r
Aktivno udeSce u naudnim projektima, objava nau6no-istraZivadkih radova
(rok: kontinuirano),
.
Pradenje i implementacija va2e6ih propisa iz oblastijavnih nabavki, prakticna provedba procedura
raspisivanja tendera i odabira najpovoljnijih ponudada (rok: po ukazanoj potrebi, prema
godiSnjem planu nabavki za
il
.
:1
201 4.
godinu),
lzrada, izmjena i usagla$avanje normativnih akata, propisa ipravila iz nadleZnostiZavoda, njihovo
pradenje i primjena (Pravilnik za5tite na radu, PPZ, Pravila zavoda, Pravilnik o radu, Pravilnik o
unutrainjij sistematizaciji poslova
I
i
radnih mjesta, Pravilnik
o
platama
i
drugim naknadama
uposlenih, Pravilnik o radu, Pravilonik o formiranju cijena, Cjenovnik usluga Zavoda, revizije itd.).
r1
(rok: u skladu sa potrebom ivaie6im propisima),
.
OdrZavanje Sistema upravljanja BAS EN ISO/IEC 17 025 2006 i Sistema upravljanja kvalitetom
BAS EN ISO 9001:2001 i14001 koje obuhvata metodologiju potvrdivanja statusa akreditacije,
I4
t
F'\
G.
I
FJ
t-
Ii
nadzornog audita (rok: kontinuirano 2014.\,
'
Strucno iinstitucionalno povezivanje isuradnja Zavoda sa institucijama iste iii slicne provenijenc4e,
obrazovnim
i
naudnim ustanovama, nadle2nim tijelima, ministarstvima, konstantna razmjena
r
transfer naucnih saznanja i strucn.laka
{rok: tokom cijele godine),
.
!,
r,
b,
1
r:r
OdrZavanje redovnih kolegrla (sedmi6no)
priprema iodzavanje uskospecijaliziranih struenih seminara i predavanja za vetennarske
djelatnike, proizvodade i preradiva6e kao i driaoce Zivotinja,
(rok: kontinuirano, najmanje jedanput mjesedno),
Fl
['"
.
fr
rr
tri
[.J
Programski poslovi iz osnovne djelatnosti Zavoda utvrdeni su u ta6ki lV Odluke o osnivanju JU"Veterinarski
zavod" Bihai, clanomT. Zakona
o izmjenama Zakona o kantonalnim ministarstvima idrugim
tijelima
uprave, clanom 80. stav 3. i 81. stav 2. Zakona o veterinarstvu u FB|H iZakonom o veterinarstvu BiH kao
Pravilima Ustanove br. 01-108-1113 od 24.01.2O13.godine
, izmjenama idopunama
Pravilnika
o
i
radu
rt
(2013.), te izmjenama idopunama Pravilnika o unutra5njojsistematizacijiposlova iradnih mjesta (2013).
T
Radi preglednosti i razumijevanja, u formi tabelarnog prikaza navedene su planirane aktivnosti za 2014.
godinu svakog Odjela s pripadajucim laboratorijama JU ,,Veterinarskizavod" Bihac, u skladu s pravilnicima,
rj
Ll
uredbama i naredbama koje su nam u momentu podno5enja ovog plana bile na raspolaganju s obzirom da
velikidio posla u odjelu za epidemiologrluizarazne bolestizavisiod istih, te naprijed navedeno, kako sl4edi:
15
ff;
rlr
r
t:
A.l
r.l n,
i,,
u'
:
Tabela
brr"3
f'l
t.'
ts)
?.; i
F
rltl
'
lL.r
Laboratorij
ts'i
za
mikrobiologiju
lit,!
I
hrane, vode i hrane
rr
l.
za Zivotinje
ti
u radu
i podzakonsku
koja reguliSe djelokrug rada
primjenjivati zakonsku
legislativu
pripadaj uiih laborato rrla
u radu se pridrZavati Akata ustanove
kontinuirano
pridrZavati nacela dobre
laboratorijske prakse,
planirati i organizirati rad i razvoj laboratorija u
odnosu na djelatnost pripadajucih
laboratorija,te uvesti nove metode
pratiti, analizirati i proudavati stanje analiziranih
laboratorijskih pretraga (mlijeko i proizvodi od
do petnaestog u
u radu se
Laboratorij
[:'i
B:J
sr
kvaliteta
hrane,
vode,i
predmeta
B'l
fd
za
kontrolu
opce
mlijeka, meso
upotrebe
i
proizvodi od mesa, med
i
proizvodi od meda, stodna hrana i hrana za ribe,
voda idr.),
Dostavljati sacinjene izvje5taje u uradenim
analizama nadleZnim za iste
OdrZavanjeHAA(hrvatske akreditacijske
agencrle i BATA-e za pripadajude metode ovog
laboratoriija
',t
il
i'i
f
51
8.,
mjesecu,
mjesecno
kvartalno,polug
odiSnje,godiSnje
januar
decembar
2014.
kvalitetom usluga pro5iriti poslovanje na
podrucje FBIH
fl
sacinjavati planove i izvjeStaje o radu
laboratorija sa uradenim internim i eksternrm
ff
kontinuirano
edukacijama
Laboratorij
i mikrobiolo5ke
pretrage namirnica ivode za komitente,
obavljati fizikalno-hemijske
rezidue
sve metode usaglasiti sa EU standardima
tj.
raditi ih po ISO standardima
januar
decembar 2014.
godine
melode za analizu rezidua u namirnicama i
sirovinama koje nisu validirati i akreditirati, te
proSiriti
na
pesticide
i
te5ke metale
podrazumjeva i nabavku nove opreme
Sto
Tabela br. 4
ODJEL ZA KONTROLU KVALITETA S]ROVOG iIILIJEKA
Redni
broj
1
ROKZA
LABORATORIJ
KRATKO OBRAZLOZENJE AKTIVNOSTI
PROVODENJE
AKTIVNOSTI
2
2
4
Laboratorij
za
r
raditi na daljnjem lacaniu i osavremeniavaniu
76
l
a,
l
ll:-
I
E
lr'
ti
I
I
kontrolu kvalitetea
standarda
sirovog mlijeka;
.
F
&,
17025,validao.1e,ringtestovi, pT
testovi,
edukacija i strucno usavrSavanje osoblja
laboratorija, uvodenje novih metoda rada i
istraZivanja,
o provoditi zahtjeve postojecih standarda,
. pratiti naudna dostignuca, udestvovati u
projektima i naudno-istra2ivadkom radu
. sacinjavati planove i izvjeStaje o radLr
laboratorija, sa uradenim internim i esterni
edukacijama
r kvalitetom usluga pro5iriti poslovanje na
.
Fr
d[1
t.i
ff
Zltlezde
rr
tl
Tabela br. 5
tt
lig
;
g
FI
t1
il
l1
ti
g
a
1
I
a
Usavr5iti rad laboratorija
Akreditiratimetode
edukacija
i
laboratorija
strudno usavr5avanje
osoblja
sacinjavati planove i izvjeitaje o radu
laboratorija, sa uradenim internim i eksternim
edukacijama
rr
ti
ti
r:
.
.
.
.
I
&J
akreditacijske
agencije I BATA-e za pripadajuce metode ovog
laboratoriija
Laboratorij za
bolestimlijecne
?'r
podrudje FBIH.
OdrZavanjeHAA(hrvatske
permanentno i-)rrmJei)jivati isti
a
i
edukacija
sirucno usavr5avanje osoblja
laboratorrla, uvoder.;e novih metoda rada
istra2ivanja,
sacinjavati plarrove
I
laboratorija
pratiti, analizirati
!.1
i
i
izvje5taje
o
kontinurano
radu
proudavati stanje
analiziranih laboratorijskih pretraga pratiti
kretanje i pojavu zaraznrh bolesti, i o tome
:1
praviti analize i izv.le5taje za nadleZne sluZbe
Kantona, Federaci;e i DrZave
I
;l
kontinuirano
za hitne epidemiolo5ke
potrebe
kompletno opremanje takvog tima u smislu
nabavke repromaterijala za rad istog
formiranje tima
F:I
it
,
i
SluZba za
ta
epizootiologiju
sadinjavati planove
i
izvjeStaje
o
radu
laboratorija ,
Nabavka vozila za potrebe istog
u radu primjenjivati zakonsku i podzakonsku
legislativu koja reguli5e djelokrug rada
Laboratorijza
patologiju, serologiju
mikrobiologiju peradi
i
a
a
pripadajucih laboratorija
u radu se pridrZavati Akata ustanove
u radu se
pridrZavati nadela dobre
laboratorijske prakse,
obavljati kontinuiran nadzor
nad
raditi
,
u svrhu unapredenja
pro5irenja iste;
raditi na daljnjem jadanju
peradarskom proizvodnjom
savjetodavno
osavremenjavanju analiza
za
i
i
dtjagnostiku
bolesti kod Zivotinja,
raditi na proSirivanju dijagnostike
bolesti
peradi;
proSiriti obim dijagnostike novim metodama
Januar-
za bolesti riba ipdela
2014
edukacija
i
stru6no usavr5avanje osoblja
faboratorija, uvodenje novih metoda rada i
istra2ivanja,
pratiti naudna dostignuca, udestvovati
u
projektima i naudno-istraZivadkom radu
sa6injavati planove
laboratorija
i
izvjeitaje
o
radu
,
kvalitetom usluga pro5iriti poslovanje na
podrudje FBIH.
OdrZavati zahtjeve standarda 17025
permanentno primjenjivati isti
i
decembar
ri
I't,
tq
r-.
Ig-
:
'Frl
1,,
l
izvodenje metoda
Uvesti nove ( pripadajuce) metode po OIE
standardu
Pribaviti Rje5enje ovla5tenje za obavljanje
uvedenih metoda.
Akreditirati naprrjed navedeno
,F
l::
Ei
I
1
Laboratorij za bolesti
pcela i riba
r*.i
!?'l
,r.
:
rli
l
fll
'It
ir
i
4,
Laboratorijza
patomorfoloSku
drjagnostiku
Fi
Il
ni
h;
r
F]
[,r
&l
Osigurati prostor kako bi isti bio u skladu sa
zahtjevima Zakonskih i podzakonskih akata
koji reguliSu tu oblast.
Uvesti pripadajuie metode( dokazivanje
antigena virusa bjesnoce TFA)
Opremiti laboratorij sa potrebnim
repromaterijalom i aparatima
Pribaviti Rje5enja za obavljanje
patomorfoloSke dijagnostike sa pripadaj ucim
metodama
H
ti
Tabela br:6
i' :.'r,' !":;i:r
ut.
;
iffi;il
r - . i,'.;,
llr'i
tii,. ii1i'f',
i
Odjeljenje za
-',
.,i
.,i
spaljivanje 2ivotinjskih
le5eva, klaonidkih
konfiskata, ostalih
specifidnih otpadnih
animalnih tvari
i
ne5kodljivog
organskog otpada
il:r
Januar - decembar
Nabavka novog postrojenja(spalinice)
2014.
za spaljivanje ve6eg kapaciteta,
Pribavljanje potrebnih dozvola i studija
za stavljanje spalionice u pogon,
Po nabavci spalionice
dono5enje pravilnika sa procedurama o
Januar - decembar
nacinu kori5tenja i upotrebe spalionice,
2014.
lzvrSavanje poslova spaljivanja
organskog i ostatog ne5kodtjivog
]
otpada, u skladu sa odredbama vaZe6ih
Po nabavci spalionice
normativnih akala za svoje potreb e i za I
januar - decembar
potrebe komitenata,
I
2014.
I
I
lzrada elaborata
okolis,
o procjeni uticaja na
I
I
I
I
19
.
lsprtivanja s-ist:lv:.
o.r'rrlt g:i!iJ
strane ovlaSterie insitucile
od
,
a
izrada plana razvola odjeljenja
a
pribavllanje potrebnih odobrenja
I
Rle5enja za rad
Odjeljenje za sanitaciju
nabavka potrebrrog materijala
iposlove
izvodenje poslova DDD,
dezinsekcije,
razradivanje metoda
deratizacije
sanitacije, te dezinsekcije, deratizacije
idezinfekcije
dezinfekcije
edukacija zaposlenika
za
januar-decembar
za
i
poslove
2014.
i
realizacija
poslova DDD u skladu sa odredbama
vaZecih normativnih akata
za
svoje
potrebe iza potrebe komitenata.
Uvr5tavanle poslova
DDD
u
akreditirane metode Zavoda.
Poslove staviti u okvire standard 14001.
august 2014.
f1
tl
irr
v
1
ir1
i'i
B.
OBEZBJEDENJE SREDSTAVA ZA REAL]ZACIJU CIL'EVA
lz priloZenih tabela je evidentno da planirane aktivnosti podrazumijevaju iskljudivo kontinuirano obavljanje
poslova, iz domena Odjela i laboratorija, s ciljem ostvarenja vlastitih prihoda.
Naime, vlastiti prihodi
ie i u narednom
periodu (2014.godini) predstavljati glavni izvor financiranja
svih aktivnosti Zavoda, a obezbijedivat ce se kroz:
20
f.r
I'
3:
gr
l
.
'
'
glt
g,
f
h:
naplatu usluga laboratorrjskog ispitivanja uzoraka,
naplatu usluga drlagnostickog ispitrvanja nazatazne i parazitarne bolesti.
pru2anjem usluga monitoringa i unapredenj a zdravllaZivotinla i zdravstvene ispravnosti
namirnica animalnog porijekla i dr.
Uzimajuci u obzir da se bez novog prostora za smje5taj planiranih laboratorrla, njihovo
opreman1e,
te rekonstrukcrla postojecih laboratorrja vecina plana iz tehnidkih i zakonom propisanih
mjera nece
bitimoguce realiziratis toga ie u2014 godinistrateSkicilj igtavni ptan biti pronalazak
rje5enja za
isto' Jedan od nadina za realizacrlu naprijed navedenog, a u ovom trenutku najizglednr.l-ijeste
putem
kreditnog zadu2enia JU , Veterinarski zavod ,, Bihai. Neulaganje u laboratorije,
kako prosirenle
r.
3t
&:
u
usluga, tako
F:
[,
neprimjenjivanje strudnog znanja
Ed
H
i u smislu opremanja istih novim aparatima, znadilo bi stagnacija Ustanove
8.1. Odekivaniefekti
i
realizaciju zadatih ciljeva za odekivati
je i
postizanle konadnih
rezultata iefekata radaZavoda. lste 6emo pokuSatiprezentiratina
dva nacina (forme):
a/ kvalitativno:
'
il
F-'i
ii
t
kroz pru2anje dijagnostidkih usluga dati doprinos u sagledavanju opce
slike i stanla u oblasti
prisustva i determinaciie zaraznih i parazitarnih bolesti
domacih Zivotinja i ljudi s ciljem pracenja
aktuelne epidemiolo5ke situacije na podrudju USK-a i Sire, uz istovremeno
uzimanle aktivne
utoge u suzbijanju istih,
kroz pru2anje laboratorijskih usluga ocjene mikrobioloske ifizikalno-hemijske
kvalitete u smislu
higijensko-zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla,
vode
i
predmeta opie
upotrebe' prezentiratijavnosti, tr2iStu i nadleznim organima kvalitetnu
sliku stanja u ovoj oblasti
s ciljem poduzimanja adekvatnih mjera i postupaka za spredavanje pojavljivanja
i prevencr.lu
posljedidnih alimentarnih intoksikacija i drugih alimentarnih
oboljenja jedinki iti sire poputacije
stanovniStva,
o
kontrola kvaliteta sirovog mlijeka, koju obavlja laboratorij zavoda, pruza
uvid u rad
mljekarske industrije s aspekta provedbe vazecih zakonskih normi, prevashodno
i
razvoj
Uredbe o
kontroli kvaliteta sirovog mlijeka u ovlastenim laboratorijama ostvarujuci
znacajan komercijalni
efekt za Zavod. Naravno, neizostavan je i momenat edukativne naravi
kako za proizvodade
mlijeka (povedanje proizvodnje), tako
r
i
zavod,, dovelo do
neudovoljavanju potreba trZista odnosno sadasnjih i buducih komitenata.
Kroz Program rada' programiranje
H
i potreba legislative, sto bi JU ,veterinarski
i za preradiva6e-mljekare (plasman higijenski
zdravstveno ispravnog proizvoda na doma6e i izvozno trZiste),
Nabavkom i primjenom suvremenih metoda ekolo5kog zbrinjavanla
otpada organskog porrlekla
izravno uticati na svijest onih kojiga iproizvode a u cilju ocuvanja
zdravog i prirodnog okoliia kao
preduvjeta za proizvodnju zdrave hrane, a time izdravog
2ivljenja uz istovremeno provodenje
2t
i
.onom p!'opisanih mjera Ltl)D,
uvodenjem novih metoda i postupaka u radu kroz novoformirane laborat':rije i one koje se nalaze
Pravilnrku
o
i
unutra5njoj sistematizac4i poslova
istovremenu akreditaciju
::l
radnih mjesia,
a
kole nisu pokrenute,
u
uz
i certifikaciju laboratorrja i laboratoi'4ske tehrrike uskladene s evropsktm
normativima , Zavod se svrstava u red enrinentnih i priznatih naircno-dijagnostickih ustanova u BiH
I
Sto opravdano ukazuje na ozbiljnost postojanja
aktivnosti
ie,
i rada ove institucije i izvan granica. U prilog tome
izmedu ostalog, biti usmjerene i pojacarre i na polju kornunikacije i transfera znanla
i
nau6nih saznanja sa instituojama istog ili slicnog profila u oba smjera,
strucnim usavr5avanjem
f'l
i
doSkolovavanjem vlastitog kadra, stvorit
ce se zdrava jezgra t
u
unaprijedenom, naucnom smislu rijecice biti garancija domaceg prosperiteta i razvoja Zavoda, kao
i
I
J.l
i
podizanja na jedan vi5i i priznatiji institucionalni nivo struke i nauke, dugoroeno gledajuii i u svjetlu
predstojeiih euroatlantskih integracrya.
b/ kvantitativno:
o
pro5irenjem laboratorijskih kapaciteta poveiava se broj i vrsta laboratorijskih postupaka u smislu
pro5irenja djelatnosti, a time ifinancijskiefektiZavoda su veci,
r
il
L,i
istovremeno se sprjedava odliv financijskih
i
intelektualnih kapaciteta
s
podrudja USK-a, 5to,
svakako, nije u interesu Zavoda i Sire zajednice,
t
kroz strudan
i
naudan pristup,
i
na indirektan nadin doprinijeti pove6anju
i
razvoju sto6arske
proizvodnje, mljekarske i drugih preradiva6kih industrija za proizvodnju hrane a Sto je u izravnoj
korelaciji sa podizanjem nivoa zdravlja 2ivotinja
i
zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog
porijekla i hrane, op6enito i posljedidno tome- izdravlja ljudi.
22
rr:
t\".
[,
F'
F
F
C, PROJEKCIJA FINACIJSKOG
E
E
.
r,
t
,;
F
&,,
financrlskog
planajepredstavljenuokvirimarealnihodekivanjaostvarenjapredlo2enogprograma
Tabelarni prikazi planiranih prihoda
u.i
tl
H
FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
Rukovodeci se temeljnim financijskim pokazateljima rada JU,,Veterinarski zavod"
Bjhac u 20j3.
godini i realizacije pomenutog plana uz primjenu odgovarajucih analitickih metoda,
koncept
Fi
F'
n
gl
DIJEL.A KONTINUIRANIH POSLOVA ZA 2O14.GODINU
radaza2014.godinu.
i rashoda u 2014.godini daju konkretan i kvalitetan uvid
u
realizac4u planiranog izacrtanog sagledanog krajnje realno, ina osnovu
zatedenih pokazatelja, kako s11edi:
.
PLANIRAN| PRIHODIU 2014.GODtNt
Tabela br.7:Planirani prihodi u 2014.godini
F]
r
Fi"l
il
EI
Fil
FI
.J
a
:
f
t
$
t
n
f
H
!
I
I
23
700000
Odlef za zarazne bolesti
a'
60000n
si
l1
r,,
L
r
Labor
atorija
za
parazitarne bolesti ribe
peradi
${
*J
t
Fl
i
Laboratorija za higijenu
namirnica animalnog
porijekla i vode
$l1
c.l
il
i
Odjel za analizu kvaliteta
sirovog mlijeka
I
Laboratorija za rezidue
I
Oiekivani prihodi od
r;
9i
trl
!,')
rl,l
'tt
:F]
200000 -
fl
il
{
planiranja pokretanja
novih odjeljenja(DDD,
Spalionica)
Oiekivani vanredni
prihodi - Budiet USK-a
(i
100000 -
il
,it1
'ii
i.1
,!
lt
s
Grafikon br.2.Planiraniprihodi u 2014.godini izraZeni u KM
4
I
:
{
t
7t
24
t
!
r'
DT
\
I
1.,
r'l
I
a
Ilr
Fr
I
h,
F,
$.i
&ri
F"
C.1. Obrazloienje Plana prihoda:
C.1.1 Prihod koji se planira ostvariti u okviru djelatnosti Odjela zazarazne bolestr u ukupnom rznosu od
250.000,00 KM odnosise na slijedece:
-dijagnostika propisanih zaraznih bolesti za izradu mlijecnog kartona/ monitoring
-dijagnostika propisanih karantenskih bolesti pri uvozu Zivih Zivotinja a shodno RjeSenjima Ureda
za veterinarstvo BiH - u ocekivanom iznosu od 200.000,00 KM,
['
C'l.2 Tendenca pada razvoja prije svega peradarske proizvodnje na podrucju USK-a povlaci za sobom
Yr:
s
r.l
fi
aktivniju ulogu i uce56e Laboratorija za parazilarne bolesti riba i peradi dija projekcija u smislu ostvarenja
planiranog prihoda u iznosu od 30.000,00 KM se temelji na realnim osnovama i brojdanim pokazateljima
registriranih proizvodaca- potencijalnih klijenata i poslovnih partnera iz ostalih dijelova F BiH za navedenu
oblast, gdje se mora naglasiti da je taj dio dijagnostike do2ivio stagnaciju i pad u financrjskom efektu zbog
pada perada rske proizvod nje odnosno broja reg istrira n ih proizvodada.
H
qt
C'l.3 Realizacija prihoda u ukupnom
iznosu od 580.000,00 KM, iz djelokruga rada Odjela za higrjenu
namirnica se ostvaruje kroz dva segmenta, ito:
-mikrobioloike analize namirnica u iznosu
od
540.000,00 KM,
-fizikalno-hemijske analize namirnica u iznosu od 40.000,00 KM
Naravno, finansijska predvidanja su varijabilna i u velikoj mjeri ovisna od djelovanja i rada drugih institucija,
prevashodno inspekcija (sanitarne, veterinarske, trZisne), od obima uvoza i izvoza kao i nivoa razvijenosti
proizvodnje i prometa ovim vrstama namirnica unutar podrudja FBiH, pa i BiH u cjelosti. Treba naglasiti da
se uzorci koji se obraduju u JU ,,Veterinarskom zavodu" Biha6, obraduju na lidnizahtjev komitenta, gdje ipak
treba stavitinaglasak na SLUZBENI UZORAK, kako s granidnog prelaza,tako iunutraSnjem prometu, kada
je u
pitanju nadzor nad istim gdje
je
logidno
i
taj dio posla odraduje upravo ova
profitabilno da
Ustanova.Utemeljenje gore navedenog je pronalazak aflatoksina
Ml
u mlijeku u 2013 kojije upravo bio
-
SLUZBENI UZORAK:
C.1.4 Opravdanost ulaganja u Odjel za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka se temelji nacinjenici da se po
ovom osnovu odekuje realan prihod od 630.000,00 KM. Ne zadr2avajuci se samo na podrudju USK-a,
realno su planirana pro5irenja
i na druge geografske cjeline koje
imaju prisutnu
i
razvijenu mljekarsku
industriju, a koji kod nas joS ne rade.
C.1.5 Opravdanost ulaganja u Laboratoriju za rezidue se temelji na dinjenici da je to najmlada laboratorija
JU " Veterinarski zavod Biha6 koja je u 2013. godini imala promet od 120.000,00 KM, te je odekivano
"
povecanje prometa od 150.000,00 KM, realno i planirano na toj osnovi, s obzirom da sve viSe zahtjeva
zaprimamo za tom vrstom pretrage, kako li6no od komitenata tako iputem drZavnih monitoringa.
25
t"l
tt
F:
,
8.,
lfl
h.r
t.,
f;,
C.l.6 Prihod ko]t se planira ostvariti u ukupnom iznosrr od 30.000,00 KM kroz
racj Od1eljenja ilaboratorija
koje su planirane za pokretanje kao Sto su Odjelza sanitarnu ekologiju- odjeljenle za spalJivanje Zivotinjskifr
leieva klaonickrh konfiskata, ostalih specifienih tvari
i
neSkodljrvog animalnog otpada pretpostavl1a
kori5tenje sanitarne mobilne spalionice koja se treba nabaviti prioritetno za potrebe JU ,Veterinarskog
zavoda" Bihac. Svakako, to ne iskljucuje mogucnost upotrebe iste i u komercr.lalne svrhe iza potrebe svih
r
i.'
l;;
onih subjekata kojr u svom radu proizvode otpad organskog porijekla u smislu zbrinjavanja 6ime bi se
ostvario i ekstra-prihod Sto se tide Odjeljenja za sanitacijr.r i poslove DDD-a, realna ocekivanja po ovom
osnovu su dugorodno ostvariva uz u6e5ce
r.
tl
i
nadleZnih inspekcija, veterinarskih i drugih organizacija, te smo u postupku dobijanja Rje5enja za istu. U
planirani, gore navedeni, prihod su ukljuceni
ffii
h,
n
[*i
i
prihodi od proSirenja postojecih laboratorija
s
novim
metodama, kojibise zapntu godinu primjenjivanja uklopili i udestvovali u istim (ptaniranim prihodima).
G'1'7 Odekivanivanredniprihodiprojiciranikroz
Bud2et USK-a u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM bilibi
strogo namjenski implementirani u slijedece, itretirani kao sredstva koja sufinansiraju gore navedeni plan.
o
a
podr6ku relevantnih instituoja iz oblasti za5tite okoli$a,
Uvodenje novih metoda
i
nabavka neophodne opreme za isto, dime bi prosirili asortiman
usluga...
o
MaterijalnitroSkovi, hitna i nepredvidena
............30.000,00 KM
reagiranja.
........70.000,00 KM
fl
t.j
il
,t)
s
I
:
I
q
{
26
I
i
t,
t.'
r
1
F'
t,'
11,
Planirani prihodi u ZOL4.
?,
t,
F
I
rl"r
qi
b
fl:
t.
t1
l
h'
Odjel za zarazne bolesti
tr Laboratorija za parazitarne bolesti ribe i peradi
i
Laboratorija za higijenu namirnica animalnog porijekla i vode
tri
Odjel za analizu kvaliteta sirovog mlijeka
I
Laboratorija za rezidue
r
odekivani prihodi od planiranja pokretanja novih od,leljenla(DDD, spalionica)
:
Oiekivani vanredni prihodi
-
Budiet USK-a
l
n
fi
t:
H
Grafikon br.3.Planirani prihodi u 2014.godiniizra2eni u procentima
B
r]
ll
g
27
F-t
t'
l'
l"r;
C.2 Planiranirashodi poslovanja u2014 godini
Tabela
*.
tl
Planirani rashodiltroSkovi u 2014.qodini
5r
L,j
KONTO
rRoSKov, posLovANJA PER|?DA
512
Utro5ena elektricna energija
512
Utro5eniplin ipara
512
UtroSeni mazut i ulje za lo2enje
512
Utro5eno dizel gorivo - tertna vozila
20.000,00 KM
512
Utro5eno dizel gorivo - putnicka vozila
13.000.00 KM
600,00 KM
I GORIVA
OTPIS S'TNOG INVENTARA
486.638,08 KM
520
Tro5kovi doprinosa iz placa
236.005.44 KM
520
Tro5kovi doprinosa na place
79.611,00 KM
520
TroSkovi poreza na dohodak
37.999,18 KM
TROSKOVI PLAEA SA DOPRINOSIMA IPOREZIMA
840.254,00KM
523
Dnevnice za sluZbena putovanja u zemlji
8.000.00 KM
523
Dnevnice za sluZbena putovanja u inostranstvu i troikovi dnevnica
4.000.00 KM
TROSKOVI SLUZBENIH PUTOVANJA ZAPOSLENIH
12.A00,00 KM
524
TOPLI ABROK
70.000,00 KM
524
NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA POSAO
524
ISPLATA REGRESA
524
Pomoc i naknade troS.sahrane u sluiaju smfti
524
Naknade za struino usavrSavanie i osposobljavanje
529
E
t
i
I
I
TROSKOV| DOPRwOSA FIZEK'M LIC|MA (lJO iostalo)
25.000,00 KM
116.000.00 KM
10.000,00 KM
2.500,00 KM
980.754.00 KM
531
Transportne usluge u cestovnom prometu
1.s00,00 KM
532
TroSkovi tekuceg odrZavanja
6.500,00 KM
532
Tro5kovi odr2avanja opreme - aparata
532
TroSkovi odr2avanja softvera
532
Troikovi montaZe, instalacije radunarske mreZe i odrZavanja
10.000.00 KM
TROSKOVI USLUGA TEKUCEG ODRZAVANJA
42.500,00 KM
E
H
t DopRtNosA Po uGovoRU o DJELU (uo i
osfalol
2.000,00 KM
31.12.2014s.
FI
!
ffi
4.000,00 KM
15.000,00 KM
Ukupno plaee t otstata materiialna primania zaposlenih do
n
g
2.000,00 KM
Tro5kovi neto pla6a zaposlenika
527
H
49.600,00 KM
520
OSTATE N AKNADE ZAPOSLENIH
H
6.000,00 KM
249.6A0,00 KM
hi
5
8 000.00 KM
tlkupno troikovi mateiiala, energiie i otpisa materiiala
H
H
200.000.00 KM
Utro5ene sirovine i materijal
514
B
- 31.12.2014. GoDtNE
511
TROSKOVI ENERGIJE
E
01.01.
20.000.00 KM
6.000.00 KM
28
s
I
'r
9!
f9.
r:-
rt
A.r
Fl
l:
535
Tro5kovi reklame i sponzorstva
539
Tro5okovi usluga
&l
F'i
lr
="Stit" nu r"a,
Ukupno tro5kovi transportnih usluga, usluga tekuceg odriavanja,
reklame i zaStite na radu
I
l-
llioopo
KM
soooo Kr\!
54.00a,00 KM
540
TroSkovi amortizacije nemate rijaln ih sredstava
tr0
TroSkovi amortizacije racunarskih programa
153,51 KM
Ii
540
TroSkovi amortizacije gradevinskih objekata
9.379,01 KM
Ei
540
Tro5kovi amortrzacje postrojenja i opreme
540
Tro5kovi a mortizacje
540
TroSkovi amortizacje transportnih sredstava
32.794.49 KM
TROSKOVI AMORTIZACIJE
90.629,78 KM
Y'
ft.-,
;
Fi
ka ncela rijsko
3.298,16 KM
39.984.92 KM
g na mje5taja
5.019.69 KM
HJ
Fi
550
Tro5kovi zdravstvenih usluoa
50.000,00 KM
Er
550
Tro5kovi komunalnih usluga
3.000.00 KM
550
Tro5kovi radunovodstvenih usluga
550
Tro5kovi revizijskih uslu ga
2.500.00 KM
550
TroSkovi obezbjedenja
2.500.00 KM
550
Tro5kovi sufinansiranja nabavke nove opreme, uvooenle novrtr nretooa,
izrade proiekata kao i projektne dokumentaciie za izgradniu zqrade
l'
ET
rl
U
I
trrl
tl
ti
F
TROSKOVI
N EPROIZVO DN
IH U S
11.700.00 KM
LU G A
119.700,00 KM
551
Tro5kovi reprezentacije
6.000.00 KM
551
Tro5kovi ugostiteljskih usluga
2.000.00 KM
551
Tro5koviza poklone date za reprezentaciju
600.00 KM
551
Tro5kovi reprezentacije (izrada destitki)
800.00 KM
&J
rl
s.i
TROS KOVI REPREZENTACIJ E
tl
H
H
tl
B
fi
ti
3
Tro5kovi premija osig
552
Tro5kovi osiguranja sredstava u transportu
552
Tro5kovi premije osiguranja zaposlenih od nesre6a
2.000,00 KM
TROS KOVI PRE M IJ E
6.600,00 KM
g
O S IG
I
n
ih sredstava
4.000,00 KM
600,00 KM
U RANJ A
5.500,00 KM
554
Tro5kovi po5tenskih usluga
4.000.00 KM
554
Tro5kovi fiksne telefon ije
5.000.00 KM
554
TroSkovi mobilne telefonije
6.000.00 KM
554
Tro5kovi interneta
S
KOV I TELE F O N S KI H I
600.00 KM
T
ELEKOM U N I KACIJS KI H
U S LIJG A
15.600,00 KM
555
Tro5kovi naknade za kori5tenje javnih puteva
200,00 KM
555
Tro5kovi poreza na imovinu
300,00 KM
555
TroSkovi posebne naknade za zaititu od nesre6a
2.500,00 KM
555
Tro3kovi posebnih naknada za vode
2.500.00 KM
555
Naknada za ateste, preglede uredaja isl.
9.000.00KM
H
H
nja sta
TroSkoviplatnog prometa u zemlji
n
H
u ra
553
T RO
g
9.400.00 KM
552
H
6
t1
80.000.00 KM
29
555
Naknada za mjerenje komfora radne sredine
555
Administrativne takse
555
Pregled zavr5nog racuna
555
T'roSkovi posebnih poreza za invalide
i00c,0l
KM
700,00 KM
70.00 KM
4.000,00 KM
TROSK?uI PoREzA, NAKNADA, TAK9I I DRZA|NIH DADLBINA
20.270,00 KM
556
Clanarine privrednim komorama
559
Tro5kovi Oglasa u Stampi idrugim medijima
5.000.00 KM
559
qqo
TroSkovi pretplate na sluZbena glasila
2.000 00 KM
Tro5kovi preplate na sedmi6ne novine
500,00 KM
559
Date donacije
OSTALI
N EM
480.00 KM
6.000.00 KM
AT ERI J ALN I
T
13.500.00 KM
ROSKOVI
Ukupno troikovi neproizvodnih usluga
221.050,00KM
561
Rashodi kamata na revolving-uni
6.000.00 KM
561
Rashodikamata po kreditima - UNICREDIT
4.800,00 KM
RASHODI KAMATA
10.800,00 KM
578
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraiivanja
't0.000,00 KM
579
TroSkovi sudskih taksi
2.000,00 KM
Ukupno nshodi kamata, ispravke vrijednosti, sudski troikovi
TJKUPNO TROSKOVI POSLOVANJA ZAVODA
31.12.2014. GOD//NE
osryARENt REZULTAT ZAVODA ZA
ZA PERIOD 01.01..
PERTOD 01.01.
22.800,00 KM
1.620.334,00 KM
- 31.12.2014.
GODINE
Ukupno planirani ostvareni prihodi zavoda
1.670.000.00
Ukupno planirani troSkovi poslovanja zavoda
1.620.334.00
PLANIRANA DOBIT ZA PERIOD 01.01..31.12.2014. GODINE
49.666,00
30
I
&
t,
}
I
L
F
r
a
tr
&
r.
900000
r'
[.
800000
Troikovi materijala,energije,otpisa
materilala
t'l
700000
G
[:
r
600000
:
500000
ri
e,
&.'
r
B TroSkovi usluga tekuieg odriavanja
; 400000
['1
!.,
n
i
*t Ostale naknade uposlenih
j
FI
Troskovl plaia sa doprinosinra
porezlma
s Troikovi amortizacije
j
300000
I
i
Troikovi neproizvodnih usluga
i
;
200000
3 Troikovi poreza,naknada,taksa
driavnih dadibina
100000
i
***
Grafikon br.4.planirani rashodi u 20l4.godiniizraZeni
u KM
Obrazloienje plana rasho da za 201 4. godinu :
Gore navedena Tabela taksativno prikazuje kretanje
rashoda nase ustanove, odnosno, njome su
obuhvacenisvikontikojisu biliiu 2013 godini. sve je
radeno na osnovu rashoda iz2013godine, s tim
da se
vodilo raduna i o ustedama, tako da su neki
troikovi smanjeni i do 20%, ili su potpuno ukinuti,
C.2. I .
dok su neki
objektivno povecani u rasponu od 5-12o/o,Sto govori
da mi i dalje ovu Ustanovu vidimo kao perspektivnu,
te
da je 2elimo unaprrjediti kroz strudnost i
znanje, na zadovoljstuo, prrle svega, kako nas uposrenih,tako
i Vas
kao osnivada' To' naravno, iziskuje ulaganja,
kao Sto su interne i eksterne edukacije uposlenih,
nabavka
opreme' akreditacije, validacrle metoda, kalibracije
aparata, kupovina standarda, kupovina opreme,
kupovina novog repromaterijala, servisi opreme,
kao iostale troskove koji su neophodni da biZavod
odr2ao
postignuti nivo, koji nikako i niko ne moze
da ospori ivrati unazad.
U 2014' godini smo' kroz planirane troskove u ime plata
i ostalih naknada uposlenih u iznosu od
5%, uvrstili
obuku mladih potencijalnih buducih strudnjaka (pripravnika-volontera),
ljudima omoguiiti konkurisanje na budu6e konkurse
za radnamjesta
Troskovi neproizvodnih usluga kao Sto su zdravstvene,
smanjene su
smo uspjeli pokrenuti jos jednu metodu, pa nam
i na taj nadin praniramo
mladim
koja zaovu struku treba tek otvoriti.
u
2014.g.,
za
cca 30%, izrazloga sto
za istu vise nije porreban podugovarae za koje smo
prinudeni placatidrugim ustanovama,
kako bismo imali kompletnu ustugu za komitenta.
31
Y':
L- :
r;
{* :
l
t,, i
f.
&'l
Planirani troSak za izradu projel.iine d:rkLrnrerrtaole zi: Cc3ra:lrrlu zgralde Za',,ctda i rekonstrukciju postoleceg
prostora
je
tai,.ode realan
i
prileko potreilan iz razksga St..l smo prevazislt postojeci proctor. u smlsltl
kvadrature i onog Sto radimo, i sve
1e
u skladu s postojeccrn legislativorn koja od;'edt,ie tc podrucle. O istom
cete biti blagovremeno obavjeSteni s obzirom cla snro za isto prinudeni da reaiiziramo kroz kredittro
HI
jI
zaouzenje, a koje bi se vracalo iz vlastitih sredstava. Godinama, ova Ustanova ceka da se realizira oval tip
projekla i s obzirom da nismo do sada dobili od Vas pc ovom osnovu matertjalna sredstva, osim pisanog
l'i
il. i
traga da ste saglasni i da nama treba prostor, prinudeni smo sami uz VaSu saglasnost koristiti kreditno
i:l
f:
zaduZenje kroz propisanu zakonsku proceduru, potrebne elaborate i projekat
tr'.'
tt
b
ril
H
m
H.i
n1
il
rl
il
f']
l,l
fll
d
g
!;l
fl
Dt
!.t
ti
u
ul
a
E
i
I
32
};]
E
li
E.;
F"
e
L
;
Troikovi materijala,energi.je,otpisa materijala
r"'
hl
3 Troikovi plaia sa doprinosima i porezima
b,
r
,Fr
$ Tro5kovi usluga tekuieg odriavanja
b
* TroSkovi
t
Ostale naknade uposlenih
amortizacije
s Troikovi neproizvodnih usluga
$ri
iri
Troikovi poreza,naknada,taksa i driavnih dadibina
&,
rl
ht
H
t!,1
'b'l
;
p
?J
tri
tr|
nl
r,l
D
d
I
t
ff
TI
tl
n
I
H
I
Grafrkon br.5.Pranirani rashodi u 2014.godin
i izra2eni u procentima
II
I
33
l:
r
Tabela 9. Planirana struktura rashoda inrihoda u2O14.q
Planirani rashodi za
2014.9.
1.620.334.00 KM
i"
I
i
Planirani prihodi za 2014.god
Planirana ocekivana dobit
1 670.000,00KM
49.656,00 KM
_l
F'l
Di
U obrazlo2enju strukture finansijskog plana i poslovanja uopce, vaZno je istaknuti cinjenicu da se ostavl,la
mogu6nost unutarnje preraspodjele, odnosno korekcija navedenih stavki u okviru naznacenih sredstava
li:
P.r
w
Ei
&i
ri
i;i
hi
T
i"i
uva2avaj u6i odredbe M RS (medu narodnih racunovodstvenih standa rda)
nego se
Ni u planirane prihode, a samim tim, niti u rashode, nisu uplanirana sredstva sa budZeta USK-a,
Ustanove'
isklju6ivo vodilo prihodima od vlastitih usluga u gore pomenutim laboratorijama iz djelokrugarada
je s maksimalno realnog
Sagledavaju6i2013. godinu i, opcenito, situaciju u regionu, Program rada donesen
je bila izrazrlo teska za
stanovista sagledavanja dinjenica, odnosno poslovanja u toku 2013. godine, koja
Program
razf iku prethodnih godina, kada se prvenstveno gleda, sa stanoviSta naplate usluga.
radaza2Ol4'
laganom
godinu iz naprijed navedenog, prije svega, ima karakter realanog da se zadrZipostojece stanje ka
prolirenju i razvoju ustanove uz maksimalnu opreznost pra6enja potreba tr2i$ta'
'{i,
ff;
r-!
lii
t,n
Lr
n
R
!l
il
34
t
ll
'l:
i,.
tr
r.
rE
F'
Ei.
E,
,',
:
tr
&!
D. ZA KLJUENA RAZMATRANJA
Aspekti razvoja
i
obima djelovanla JU ,,Veterinarski zavod" Bihai kroz navedene planirane
akttvnosti i programske ciljeve za 2014. godinu stavljaju u prvi plan pravila esnafa struke kroz zakonsku
obavezu da vodi raduna o necemu
'ri
fir
rg,:
Sto se zove za5tita zdravlla 2ivotinja, veterinarsko javno-zdravstvo koje
ujedno ima za posljedicu bitan dinjenicni faktor - ZDRAVLJE LJUDI
U prilog ovoj kljudnoj rijeci idinjenici, nezaobilaznaie konstatacija da generalno, realizacija ovog
r,i
F:
fij
i{:l:i
ti
t.
rF",
,&,
fllr]
Progranra i rad Zavoda promovi5u, izmeilu ostalog i.
r
aktivno ude5ce
u
rje3avanju problema epidemija aktuelnih zaraznih
i
parazitarnih bolesti
.
.
r
&.
umanjenje utjecaja odredenih bolesti2ivotinja na sianovni5tvo (zoonoza),
smanjenje gubitaka
jedinki usljed bolesti,
poboljSanje zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porrjekla kao
jadanje konkurentske sposobnosti domacih proizvodada
i hrane op6enito, a time i
i preradivaca u cilju supstitucije uvoza
izvozom,
.
r
r
r
o
.
zaStitu ekonomskih interesa doma6ih proizvodada i potro5a6a,
pobolj5anjestodarskeproizvodnje,
pobolj5anje i unapredenje mljekarske proizvodnje
UnaprUedenje opcenilo veterinarskog javnog
- zdravlla
UnaprUeilenje odrZavanja ipoboljSanja Zivotne okoline iprostora kroz poslove DDD
Nastojati aplicirati Sto viSe samoicijativnih projekata prema viSim instancama vlasti i institucijama
koje podrZavaju na5u oblast
Kroz svoj domen rada, Zavod obezbjeduje konadne spoznaje
H
H
i
parametre koji projiciraju primjenu
dijagnostidkih postupaka kontrole zdrav\a 2ivotinja kao i kontrole zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane.
Odredeni svjetski standardi iz oblasti sigurnosti hrane neminovno uslovljavaju usvajanje i primjenu istih u
proizvodnji hrane ukljucujuci implementaciju odredenih znanja vezanih
F
SJ
B
za mikrobiologiju hrane,
toksikologiju, osiguranje i kontrolu kvalitete, higijenu, sanitaciju i dr.
Zahvaljujuci poznavanju osnovnih strukturalnih elemenata i nacela iz domena veterinarskih i prirodno
tehnolo5kih nauka, Zavod ie zauzeo stajali5te da utvrdivanje zdravstvene i higijenske ispravnosti hrane u
smislu monitoringa
i
kontrole sigurnosti, ima svoj pocetak mnogo prije nego
ito
proizvod dospije do
potro5ada, 5to naravno ne iskljuduje provjeru finalnog proizvoda.
U kontekstu navedenog, vaZno je istaknuti aktivnu ulogu Odjela za dijagnostiku zaraznih i parazitarnih
oboljenja, kao i Odjela za higijenu namirnica kao zavrinice i klju6ne karike u procesima kontrole i prevencije.
i uloga ostalih Odjela sa svojim laboratorijama i odjeljenjima koji dine
podetnu stanicu definicije zdravl)a Zivotinja i sigurnosti hrane i koji upotpunjuju izaokruiuju jednu cjetinu, u
Naravno, ne smije se zanemariti
funkcionalnom smislu rije6i.
U prilog potvrde sveobuhvatnosti i ozbiljnosti rada Zavoda po standardiziranim svjetskim mjerilima,
navodimo certifikaciju sistema menadZmenta ISO 9001
:
2000. Zavod je ujedno
i
prva veterinarska
F
F
g
I
H
I
i
zaustavljanju Sirenja tih bolesti medu ljudima iiivotinjama,
35
ustanc)va na podruaju FBiH ko;o;le urucen icertifikat
170?5 2036 l.rao i 140i)'1 kao garancrli.za d:ljnju
ekspaneilu na polju usvajanla novrh znanja, uvodenju noi,ilr metoda rada, realizacijonr zacrtanrh cilleva a
time i pro5irenja djelokruga rada Zavoda, institucija u F BrH koja 1e uspje5no dobrla r reakredrtacrjr zir
pomenutl ISO standard u novembru mjesecu 2013 goclrne, klo i:a isti standard od stlarne Hrvaiske
akreditacijske agencije cime smo postalijedina takva labcralor1aza podrucje hrane u BiH, kao ijedina da
posjeduje dvojnu akreditaolu, cime smo dokazali da svoje ;nanje i strucnost znamo prezentirati i pokazati
i
strucnjacima ne samo naSe drZave vec ivan granica iste.
Program rada Zavoda za 2014.godinu je prevashodno od12ivog karaktera, razvojnog veoma ambicioznog
ifinancijski zahtjevnog te mo2e se reci realan ako se gleda u pravcu usagla5avanja naSe legislative sa EU
legislativom te tra2enju mjesta ove Ustanove na tr2i5tu Bosne i Hercegovine.
U obrazlo2enju njegove osnovne dimenzije nalaze se slijedeci elementi
.
.
.
.
pro5irenje prostornih kapaciteta, u gradevinskom smislu rrleci,
usavrsavanjem laboratorija, a time i spektra laboratorijskih analiza i usluga
zaposleni strudnjaci , izmedu ostalog, imaju obavezu dovesti Zavod na jedan vi5i institucionalni nivo,
ulaganje u nove metode, dijagnostidke postupke kroz edukacije
sigurnosti i rezultati analiza bili Sto realn'rji i meritorn
.
l
d
ij i,
ulaganje u vlastite stru6ne kadrove u smislu doSkolovavanja i usmjeravanja u one oblasti rada koje
I,l
ii
i praktidan rad kako bi stupanj
su neophodne i prioritetne za Zavod.
o
lznalaZenja mogucnosti ude5ca stranih eksperata za pojedine oblasti kako bi Sto spremniji bili
u
nadolazeiem periodu, sve ce5cih posjeta FVO- inspekcije.
o
OdrZavanje akreditacije od dvije institucijeHAA
i
BATA,
Percepcija razvojne komponente, pa istrategijeZavoda podrazumijeva, osim vlastitih odricanja iulaganja,
i
uzimanje aktivne uloge Osnivaca i svih relevantnih institucija dru5tva u smislu svake vrste podrSke, pa
i
financijske i kroz realizaciju zajedniekih interesa koji se reflektiraju u formi osnovnog razloga postojanja
Zavoda a to je u kona6nici- zaStita zdravlja ljudi.
To je ujedno i imperativ svih nastojanja i zalaganja zaposlenika Veterinarskog zavoda Bihac.
:l
ij
U perspektivi menad2menlZavoda zamiSlja ite2itome daZavod bude klasificiran i prepoznatljiv kao
ustanova respektabilnog zna6enja i nivoa koja ce u okviru svojih nadleZnosti i djelokruga rada odgovoriti
;
i
odgovarati svim zahtjevima trZiSta, pronalazedi nadine prilagodbe svoga rada u okvirima zakonskih normi
,l
ij
koje su definirane europskom legislativom.
Nedvojbeno je da je Zavod kroz projicirani Program rada za 2014. godinu na dobrom putu osWarenja
pozitivnih ideja izamisli Sto ce svoju potvrdu naciu narednom periodu, odnosno u 2014.godinikao pocetku
realizacije pomen utog.
36
I
|\
F
f'': \
I
i
F"1
[;
['
U skladu sa svim navedenim, kao zakljucak, pa i svolevrsni prryedlog mjera za predstojeci period treba
posmatrati kroz prizmu:
$
a.i
v,'
Ir
.
evaluacrje dosada5njih rezultata rada,
'
sticanja povjerenja i razumijevanja izvrSne i zakonodavne vlasti u smislu pru2anja podrike, prije
svega financijske u realizacryizadanih ciljeva iambicija Zavoda kao pozitivnog primjera i opravdanog
1."
ulaganja u djelatnost ove institucije,
llr
f,
'
fi
'
neprestalna ulaganja u znanje, rad, opremu i ljude s ciljem stvaranja prepoznatljivog brenda u oblasti
veterinarstva na podrudju USK-a i Sire.
opravdano uloZena sredstva u rad zavoda stvaraju novu vrijednost te ulaganje ostaje
prepoznatljivo i ima svojtrag.
I na kraju, rezimiraju6i u kratkim crtama predloZeni Program rada JU
,Veterinarski zavod,, Bthac za
2014.godinu, s pravom se moZe istaknuti dinjenica da je Zavod spreman, odgovoran i sposoban
sprovesti u
djelo naznadene programske ciljeve, kao prioritete u svom daljnjem poslovanju.
I
' jt',
. r.:l:..i
n
',
r
tl
Biha6. januar 2014.
T
I
I
37
IZVJESTAJ
UPRAVNOG ODBORA
JU VETERINARSKI ZAVOD
BI
HAC
Bihai, mart 2014. godine
{
lta
'\
,.I
UVOD
Na osnovu dlana 9. Odluke o metodologiji i rokovima za izradu programa o radu i
izvjeStaja o radu koji se upuiuju Skupitini iVladi Unsko-sanskog kantona (,,Sluibeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 3/7aJ Upravni odbor JU Veterinarski zavod dostavlja lzvjeitaj
Upravnog odbora koji ie biti sastavni dio lzvjeitaja o radu JU Veterinarski zavod Bihai.
TEMATSKIDIO
Upravni odbor JU Veterinarski zavod Bihai
konstituirajuiu sjednicu.
je dana tt.72.20I2.
godine odrZao
Upravni odbor u skladu sa ilanom 26. Pravila Veterinarskog zavoda je nadleZan da:
o
Donosi Pravila Zavoda, pravilnik
o radu i
cjenovnik usluga uz saglasnost Vlade
kantona,
r
r
o
e
o
o
r
o
o
o
o
DonosigodiSnji program rada Zavoda i prati njegovo izvrSenje,
lmenuje i razrjeiava direktora Zavoda uz saglasnost Vlade kantona,
Usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora,
Utvrduje plan rada,
Donosifinancijski plan i usvaja zavrini radun Zavoda,
Usvaja izvjeitaj o financijskom poslovanju i podnosi ga osnivaiu,
Odludije o promjeni unutrainje oraganizacije Zavoda, uz saglasnost Vlade kantona,
Predlaie osnivatu promjene djelatnosti i statusne promjene Tavoda,
Donosi opie akte Zavoda u skladu sa zakonom i Pravilima Zavoda,
Rjeiava sva pitanja odnosa sa Osnivadem,
Odlutuje o prigovorimaradnika na odluke direktora u postupku odludivanja o
pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, kao i kandidata po
kon kursu odnosnooglasu,
r
o
o
Odluiuje o rasporedivanju sredstava Zavoda,
Odlutuje po prigovorima korisnika usluga na rad Tavoda, struinih savjetnika, strudnih
o
saradnika i drugih zaposlenika,
Donosi Pravilnik osvome radu,
Podnosi osnivadu godiSnje najmanje jednom izvjeitaj o svom radu,
a
.
Cdgovara Osnivadu za rezultate rada Zav:lcla(i:{lrJ;'uir. ( ,riir'i 1.ri1.. rjirira i'arji
oLravljenJa djelatnosti Tavoda, radi kojeg je o-cr-,r,r!/ajt al:o zalionr il niJe odreCr:,no da o
odredenim pitanjima odluiuje drugi organ Zavocia,
r
VrIi idruge poslove u skladu
sa zakononr iPravilinra Zavoda.
Od svog konstituisanja Upravni odbor je odriao L1. sjednica na kojirna je bilo cca 85,
tadaka drrevnog reda. Od gore navedenih nadleZrrosti Upravni odbor je raspravljao i dao
saglasnost na odredena pitanja od kojih su neka:
o
Uvodenje odrdenih standarda sa ciljem akreditiranja istih
i
unaprjedenja kvalitete
usluga,
o
lzvieitaja o radu za 2OL2. godinu i Programa rada za 2013. godinu (koje su Vlada
Skupitina USK-a usvojila u redovnoj proceduri),
r
o radu za 2073. godinu i Programa rada za 2014. godinu (materijali koji ie
zajedno sa lzvje5tajem Upravnog odbora biti upuieni Vladi i Skup5tini USK-a na
fzvjeStaja
razmatranje i usvajanje),
r
o
r
Usvajanje plana nabavki za 2O1.4. godinu, gdje smo postupili po zakonu o javnim
nabavkama BiH
Nabavku odredene opreme i uredaja sa ciljem iirenja dijapazona usluga,
Usvajanje novih normativnih akata kao 5to su Pravita Tavoda, pravilnik
o radu,
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o nadinu formiranja cijena, lzmjene
i dopune cjenovnika, Uputstvo o blagajnidkom poslovanju, poslovnik o internom
poslovanji, Etidki kodeks te lzmjene i dopune Pravilnika o platama i drugim lidnim
primanjima,
c
o
o
o
I
o
r
r
Utvrdili smo godiSnji program rada (odnosi se na 20L3. godinu) i pratili njegovo
izvrienje (lzvjeStaj o radu za ZOL3. godinu),
Usvojili financijski lzvjeitaj i zajedno sa ovim lzvjeitajem podnosise osnivadu,
lmenovali sve potrebne komisije Zavoda
Odludivali o rasporedivanju sredstava Zavoda, isknjiiavanju, parni|kim postupcima,
otpisima,
Usvoili Pravilnik o radu UO kao i odluku o naknadi predsjedniku i tlanovima UO, koja
je u skladu sa financijskim moguinostima Zavoda,
Donijeli veliki
broj
Rje5avali i druga
tekuia pitanja neophodna
saglasnosti odnosno bili smo redovno izvjeitavani o svim
poslovima, kako o kadrovskim tako io materijalnim,
Redovno i na vrijeme smo dobijali sve potrebne materijale za sjednice, koje su vei
imale pripremljene nacrte odluka, zakljudaka, saglasnosti i sl.,
za rad Veterinarskog zavoda
i
't
Veiina odluka Upravnog odbora donesena je jcdnoglasno, odredene odluke donesepe su
dvotreiinkom vecinom, dok odredeni broj pitanja o kojinra se raspravljalo nije dobio
potrcbnu veiinu te nisu usvojena.
Kako smo Sore u tekstu naveli, jedna od nadleZnosti Upravnog odbora je i ocjenjivanje
rada direktora. Ovdje iemo u skladu sa ilanom 28. Pravila Zavoda navesti obaveze
rradleZnosti direktora. Direktor Zavoda:
.
o
o
I
Organizuje rad i rukovodi poslovanjem,
Zastupa, predstavljazavod i odgovara za zakonitost poslovan jazavoda,
Stara se
o
blagovremenom osiguranju financijskih sredstava potrebnih za
zadovoljavanje potreba, za vrienje djelatnosti Zavoda,
Predlaie Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti
zavoda,
o
c
r
o
o
PredlaZe unutraSnju organizaciju Zavoda,
Predlaie osnove plana rada i razvoja,
lzvrSava odluke Upravnog odbora,
Podnosi Upravnom odboru godiSnji plan rada, izvjeStaje o radu i izvjeitaje o
financijskom poslova nj u,
Odluduje o pravima i obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenika
Zavoda,
o
o
Odobrava sluibeno putovanje u zemlji i inozemstvu,
lmenuje komisiju za obavljenje pojedinih poslova
ili
utvrdivanje prijedloga
za
rjeSavanje pojedinih kompleksnih pitanja,
o
I
Donosiodluke o isplatama zaposlenicima iz materjalnih troikova,
Donosi odluke o donacijama humanitarnim, vjerskim, kulturnim, sportskim i drugim
organizacijama do iznosa 1.000,00 KM,
o
Obavlia i druge poslove utvrdene zakonom, Pravilima Zavoda i drugim opiim aktima
Zavoda.
ZAKUUENA RAZMATRANJA
Na osnovu gore pobrojanih obaveza direktora, a 5to
je vidljivo i iz tzvjeitaja o radu (koji
ide u prilogu ovog materijala) Upravni odbor konstatuje da je direktor Veterinarskog zavoda
vodio raiuna i postigao unaprjedenje kvalitete usluga i poslovanja (misli se na uvodenje
novih akreditacijskih metoda kao i nabavka novih i sofisticiranijih uredaja) vodeii raduna o
i
, ,,-.i:,rktin'ra.
Podizarrjenr kvalitetr:
u;lrrg' di"cl.:tl
j.
r:;prir: 53;rur:ti glavriinu
zavicjan broj novill, pc.gct.liJ sa clrugii-r kantona, a 5to je za
:talo povecanje prihoda Veterirrarsl<og zavoda, e sanrim tinr ipoveianje dobiti u
ta2O!2. godinu, iakoder osivarena je suradnju sa R.Slovenijom koja se pokazaia kao
;kao ipridobiti
Orr.
vvLl
rn partner u 2013. godini.
Osim financijskog aspekta materijali koji su se upuiivali Upravnom odboru na
razmatranje i usvajanje su pomno planirani tako da su veiinom usvajani jednoglasno. A sve
doneiene odluke ispo5tovane su u potpunosti.
Profesionalnim odnosom kako prema komitentima tako i prema zaposlenicima
Veterinarskog zavoda osigurano je jedno uzajamno zadovoljstvo kao i povjerenje, a u prilog
ovoj konstataciji ide i iinjenica da Upravni odbor nije imao ialbi na razmatranju.
Upravni odbor JU Veterinarski zavod Bihai daje
pozitivno miSljenje na rad direktora iU Veterinarski zavod Bihai, gosp. Hajidi Beganovi6 dvrn.
Uzimajuii
u obzir gore navedeno
g odbora:
elanovi Upra
l
Sabljakovii
Sedii Selma dvm, dlan UO
/ ti
'> //1'
t((
c
/t
,hnt
Spahii Bajrii Arijana dipl.ing.tehn., dlan UO
Bosna i Hercegovina
==1fi7 i",,:,'
J A B o s N E i iii *
c o v r.r e-: l-' i;"^?it*ij+l :.
FEDERALNI ZAVOD
FEDERALNI
TAvon ZA
7a STATISTIKU'i
srarrqrrrr r' u:':.aslcx?
SARAJEVO
o r.:'T.,o,J;
rFo'oq!g!9
FEDERA
c
il
I
Obrazac INV -
01
r
\l
GODISNJI IZVJESTAJ O INVESTICIJAMA ZA 2013. GODTNU
obaveza poctnoSenia izvjestaja zasniva se na 6lanu
3'1.
Zakona o statistici u Fodcraciji BiH. odbijanje davanJa poclataka,
d;rvanje
i ror.u pov,acir"""^" JJ*obc iz c, 43 i 44
""'?l:'l:;:'jfl'lj:::Tj,1,T:::ff1:i,::,:T::":
navcdenos
Zakona Podaci koji se daju u ovom izviestaiu korisricc
::Tl::l:T:i,j:1:
se isktjutivo za statisti.re l;;;;;;;';";lr"iii"ji,",ll';il:,:::::
1) Naziv postovncg
2) ldentifikaciono
3) Kanton
Ulica i
bro;
sublekta J.u. "VETERTNARSKT zAVoD"
bro.j
4 2,6 3 4
USK-a
Opcina
Omera Novljaling bb
Telefon
4
18 2 0 0 09
Bihac
4) Djelatnost prenra KD BiH (2006. godina)
i8r5l2l0)0
jTjoiolo
5) Djelatnost prema KD BiH 2010
2013.coDtNt1)2)
lsplaceno za investicije po izvorim a u 2,013. godini
(1 1=1
1+
1.2+1.3+1.4+1.S+1.6)
[email protected]
1.21
1.22.
rnostranih investitora
ikrediti(1 31*1.2*m38
,t ?r
|.JZ.
stranih kreditora
drugih doqracih kreditora osim banaka
iz sredstava bu
izva n b u diCG! iEl6 nE6iilI
ih fondova
iz drugih izvora t
dobivena
Uez nafnaEe.
putem kompenzacije, donacije, humanitarne
oomc
: strana humanitarna pornoC i
5) Ako ste kupili stalno sredstvo u izvjestajnoj godini
putem finansijskog rizinga, u taberi 1. prikazite
cjerokupnu nabavnu vruednost pod
1.4
TABELA 2' vREMENSKA RAzcRANIiENJA
lzMEou tspLATA zA TNVESTTcTJE rosrvAREN'H
rNVEsrrclJA
______ ga glnru! eru 31.1 2.201
3. cODTNE
lspiaceno za investicrye u
.11+2.12\=1 .1
r;i;#;;n'
tokuT0lI
#, ;-5.';ffi
iiij#H;##H#,,,
;
ranUe prema izvodadima raOoviGporuelocid
or1,,,"f,^"^,^ll,u,s.:X;.11l,lraru rskoristenih
komercrlalnih "
sJULrJtr U
u zemrji i inozemnih preduzeca; za
avanse date
?,0::r2":,:),:^iT,:j:,:.1r.::y,:i,
odbitku oblaqul1tog dtlera pod 2.11
i._?o,r,Sodllip9
lzvrSeni a neplaceni radovi i niUivfe uu toku 2oii.godini -
kr;;;z;
;;;ffi;;;
investicija u roku 2013 sodine prema izvodadima
l"j:Tj':::::::T:::-r",1:r-"liloi,eima;
:'Jl:il"j[X.
i:jj.?,,,:?:i::l::Hi :ll:i:,j g p-e o uze isxoris1""ir.","?u;,I;Jfi
ca u i"' ll.
fi; ;
xl::: ::5 :"':i : :: i 3::T:_1: a o bradun"ti,
"'" ilff ;'illft"nuz
i.jr,, z6l;
li:::,",::::,. ::i !_1 9ooina1a,
u 2013. qodini
;#;u;
u i
ost ostvarenih
i
u toku 2013.
2 1 +2.2)=T ab., Red.br.3,Kol.3
6)Uk|juditicje|okupnunabavnuvr4ednost,'",noo.,ud"ffi
1
Federarni zavod za statistiku. zerenih beretki
26 sarajevo: rer,033 20 64 52, faks 033226151,
e-mail [email protected], www.fzs.ba
ilii
G
>;
=o
I
fiL Ir
lil
OO-
o
I
rl
ri
a
c--
i
rjr
ii tii
.i;g
ltli
l't
I
liiil
;
i
X
*illi
>x
o-
i.- t-
t
\'
a g)1
CD
6o
'aZ
o
t\
cl
N
.,.)
\
i\. rn
N
(o
p
c)
F.-
lr)
.D
c')
ro
o
OY
zo
F. F-
:t
ql
.+
9' o)
ZC
t. |^\t r,
r)
q
t\
q
a
g) (.?
ri lo
N ro
N
rt
a
N
lr)
N
a
a
(0 (o
(o
rO
'-
c"j
rO
t
l
a
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
llilo ieE
I
l; lie
I.s lsB
li;
15
le
I'N
19'g
I
l€s
lc ^
IG
lo
t>
lo
IN
ol
>l
sl
I
lo
|
>l
ol
I
Nl
I
l!lol; lE;
I;s
l€E
>l
I
-l
ol
I
I
tc x
l;lx l*l:s3 l: -F>lalI
tB E'€ ol
ld
IEE I. d
l.-. l* o
I
I
I
I
I
I
c;
I
I
o
N
I
-
I
F
o
o
I
u.
I
I
I
I
I
U)
I
z
I
F
f
I
I
I
I
o
U
z
I
I
l€ l$F :l!l
lE l;F o, l- .l-l
la l;a ll !t:l(
l; l: Li
(
l;?-e l, ol<
l:t_ IEE
llI,i nl(
\tr
ts!
l* Hfi li it,.lil - ?l
l-e
DI
J
tN
w,t!:
I
I
*E;
t
:t 'l
)l ( 0l
-l t
l$
I
.l
lfi*li; l; lt i 'lil
t:
l( 3Et8F lt
t+
,lr il
lG +:l .6 t'; :t .t
JC
.l
lo
i
Il
:1
I
I
lft
rl llotF .g5ld 6 lT
t;
,|.
I llaq l-I i dJ rls
l+
llr
tr .iql":;
IN
lu
le
IG l.
t; ;. *13 F lg {Et? t:
,tlG
tv t> €Firs lF
lv l(
tc
R
EFIF
I:
c
| ( IG
ul
=.
,
n
u
<t,
I
I
v.
F
Y
E.
l+
F
a
.l
j
d
lc
'!l
lc
lc
l(
'j
tl.
lL
l.IJ
lo
t>
lo
E
F
=lo:*lat
ls IN
$i:a lE l" t-
.g
t-t
to
tc
tL
to
I
|
IL
o
; { t:
P --l '9 t';
to .lt>o
I
I
tq
{
:-6
o
" il"
;
N
o
36li
!r cl
-t i:
o
l
;El
.-t,ii
'-
|
n
-. ol
EI I
!
-i vl )
E
:El
o
ol
ol
ol
pl
I
i
i;l
6 ol.E
c
cl
ol
!l
ol
cl
ot
2>I
-6
ao
rcl I
,:Eto
oltr
ii -l :
)>
>o
!:
: 3t,;
'=l
-
N ol
o=l
}N
a
u
-=
us '51
o-l
v=
cl
|
I
q)
oTl 6
c ,;l
^o
N
N
o
rt
o
N
N
o
I
I
I
I
I
I
|
l: PIU
"lF
I
i
I
I
I
I
l.
I
I
I
I
I
|
I
I
I
:lE liI j I
6
ll
^o
>
lF
:le
li
ile
1{o li
li
I
:li
l(
)lo
|)
ilL; l:
1..
E
lIa
116
|!
.tq
tt
{il
lE
3
It:1
IF=t
-
i:l
l,:
| - ol
3,
- ol.g lP sl
it;
5 Ell iF
6=l ? lo =l:
$l =
E FI3 ladt;
!t5
,b
I.E :1'9
.,t
,l'
r
l'
N N N
o
..-t
lr
t-
n
t-
G
(
E
q
l
ci la
l
t.-
c
F
'K
IZ
IE
o
n
ii
la
to
rc
tr
G
l-
l6
.:
IO
111 F loI
N
N N
o
lo
o lo
loF
; :F
o
o
tO
o
:6 no
c 'o
o
= .i 6
N
61 .g
l( il
c o
a
o o
6
N E
ri
F o
o
o
o
N
N o
o o
G
I
lc
I'
l. il
tn il
I
I
I
Itlr
slEj
@l Xl(
o
E
o
Hlel:
q
t; rl;16
lr
J'
ll lc)tz ld t: t: iEt{
t,tFl
tv
I
o
N
N
;
O
N N
ai m
tL
e
E
lgi$
lssR
lqgE
g
15
=sr
lmsi
a
c
IE€H
lvV=
HEA
f
'o
ligr
l-it
D
o
r
E
!t:
q
IffEF
lag
l3€
J
:o
G
lo
t> tl c o
I'o IE FE
t{dE
l6
IG
t> lA"-g
E
lc lq9
lo to > o
lo
:= -?ts=
o -.Q
G
:2
)!
o EP9'
J
E;9
=
o
t;
-;
ffi85
15Po
3t cl
,lqJE
ll ;IPIR
li il4p
-l ol.9
N
FoJ
isg
d 'al
I
I
E
|;5E
o{.'lc
Pt:=n
6l ali
-l EIr
i{
O
E*P
"l;lE
jt st*
il 9l:
lr :i =l;
8Js
lr :l
'l al9
'li
N
IEFP
lfi sE
lF;d
le'F E
o)
_l ar
l. )l ;15
t,( il
Plo
,l 6Po
:l
ol!.l d il! I
:l,l'| (s rlR
rlc ld -l .9 rl ( ;lclF
I 2lF
il .:
l( lA
l-l'lo
c
q
q'v 1r 'l( .l
l! t>
{ Rxe
t:]o
:t ;
I olj
I.ln lcl>
lo
otG
0
lo lo t:: I'- II ._=1
c I.{F '{ ot:
( la l6
I olo
tEl:l>
lr t- IlolX
tc l6 ,l r tc
tq lo t> lrclj
lb t> IO
lI,N
c
IG
b
ligP
E
I
t(
lo
leaF
c
:l 6l+
il tv
;t_ :I L 1
N
N N
N N
O
lc
lc
IN
G
i
ll
|
tc
'16 ls
=l! e
o :l; I€
t,i.ld
IT
I
I
I
I
tr
,=
n
:to, I c
lt
'lo
,l:
li
6 .:l o ol c
oEl y .-t I
: ;t -
l:
| '!
rlg le
lt tl6
it= l:
t.ti
l(
t-
lv n
lc r
l!
lc
l{
lc
'le
l;
'1--
lf
)t)
l) il:
I
i
I
l.l
lr :t:
N
I
I
rl
g
nlEli
Et*ti
I I
Ntr
ot oli
I
I
qI
|
I
I
i
I
ilE li
3l; lr t
t.
l.
t, lli
lr
tl
I
I
I
I
:ol
N
I
I
I
@
o
FI8
;
a.
tltl
tll-l
I ol
I
|
|
lr
tltl
tl
I
I
qrl8
|
l.!
.9
*-l 6l
I
I
I
I
0t;
el't t.l:
lo
I q l. Jl6 ll
to I'
'I
N
N
I
I
!
'o ol
I
I
I
'oo
a- 6
:t
oEl
ool
:ol
--l
._ ql
I
I
l, olo
I
I'
'
o.--l
I
|
|
lo
I:: N o
I'q = o
l.!F oc
IL
t
I
I
|
dl*
otlg
I. -lo
t,
tc
t>
I
I
I
I
r:ls
>;
:o
@l
>l
GI
ql
ol
I
iiorlol o
i FIE [email protected]
- ol 6
r.=
o ol
;ol
o
) 6l c q
: rul !
orl
;ol
I
rl .-> oJl o
a ^-l
L .lc -:l
ilj ol
o
|
-t!
olF
I Ylc
l, 6t
t!
t-t
c
c)
ol
I
I
I
I
|
l=
I
16-l
';l
i6l
I;Jei.lC
< ,ol
,lT
t-' lo
t(h lo
'l
J
t!
o-l
-I
I
t(
Hiis*
l:
t "i.r X l'= 'I
!il:
t- c
s El;
lo)
tiz
|
il
I
I
I
lo:
l<'c t'Io
E
f
q
I
I
I
|l
ll
tl|l
I
|
I
lx;x
-l
E
I
I
I
I
I
tN
t6
t9
'r.t ;
Dlo:ld
clo
6t*
otx
Ie
Elc,
to
gto
l>
3l€
lo
6l:
l('j
lo
to
lo
El
ol
EI
ol
tl
ot
o
lo
lt.-lo
I
6l
ol
I
t>
ta
to
lo
t!
Iq
tl0)
ts
I
I
l;lo
lo
t,a
ta
il
-i
t::
t>
l'
l; alt1l)l:l
F'lgg
li
l;
l- lapl'.E l: ,-l . :l
I
tr
lo
to
-ll
I
llfl
U'
NI
|
aI
ol
*l
6
c
o
c
IE
t6
l6
tc
t,o
IF
ql
-l
o
lo
lo
lc
IN
to
I
to
l,oloqlt:r
lc
l-E
.l
l6
lo
l6
lo
lo
lo
IJ
.-l
N
l0J
|
z
6
o
o
.i
f
a
to
to
t>
tb
to
lo
to
IN
t>
to
to
lr
lo
l.o
DI
ot
ol
ol
ol
Nl
>l
ol
9l
al
c
t..-'
0Jl
--I
|
O
c
E
o
IN
lo
I
-l
I
lP l>.:
to
:Ial
I
| ..-o
t;
to
t:
I
I
)
ol
NI
ii*
c
9..- ;
ZoSo
---
c
(c
sa
6-,
a-Q
cc
l<t.j
_ -
-
E
>-
(.)
{t_^-
:
+.s
ri
aJ'
;---
__ : -__..,;;;.=N=
c
;
5
{--_! qs
;.:
Ya
,6
I
3l
a
.c9l
6
lc
o
rc
rli
-l
zl
ll'J
u
9-,-\
c
lr
!)
i!c
: _-_
40)
gO
--
o
9l---t
;
X-- rc .9--.- !
j;och
o_
EOO
f.*
UJ
v.if
'vl
;91
r o)l
ilr
c
a
uJ
trqv
t-
Yr 'i
O)r
'Or
o)i
,E.i -
',i S
i
;ii
*
I
OD
o)
llj
FI
I
Fl
.tr
OOf.D- V
\ili u?j ce;
a,
f..i Lor (Ol
*i i'i
rll
I
o
E^
'
lrl
l
l
],lJ
.{:
co
ol
F
-l
s.
.T\
a)
3
B]
l-.-
I
c.)
ljl
1)
2 z
o
o
f,
.?
o
o
N \t
v, ro
d
r'.-r
N,(o
i:l
r.*
.tr
-f
()
F
v:o=
> 5.b
+l
jl9l
s
o
;il
Y
'a,
sl
;-l
-r
6X
:-
8l
gI
I
6
Ni
'(Jl
(I)l
;ro)i
o;
ol
6 0-i
-o
ro.:
'r c,
;c)
6l
a>
o'N
sl
or Q
iL
HI
, orl
9
'0)
.c
ro r
x. c)
;, (gxii r
5l
:l
i
I
coto
I
5l
HI
6'
I'
l,
.ly
r)
O)i
o:,
c)
Ol
.)'
'N:
,ol
(!l
Ni
oi
N,
CJ
.9
o
0)
.c
(o
N
(u,
.E
:
ol
:a; f; .
EEpE
i 6 oI
o
a)
c
o
€c
.= o o._
c?i
E#3,3:
9*-EF
8FFEpI
f,
J
E(!(,
c.r9€P
o
;l
'.
cDl
AI
r)l
:
:1
!iUI
rr
.:I
;l:l
-tl
otl
(u
q)
td',-q
oll
c'
:ll
-ll
Ell
otl
;ll
;;ll
oll
>tl
oll
:ll
or ll
!tl
nil
;ll
sll
a' ll
Etl
:tl
>tl
6ll
q)
N
0)
OJ
o
o
c
E;
tl
Fl
gI
!'o
2il
o-
'i
ii-
el
rr
(o
c\l
i rtl
ll
'
cf)
(.)
ttU.)
vtl
':I
rfl
.t,
col
-t
(D.
.:y.
o
=i
:
ai
Fl
Y
91
!r
tl
$
p
E
E
:
!
ol
6'l
0)
N
o
itn
,r-l
5
RI
6r
ol
C,
4!7.'b
I
O
-:
O
Yr
o)
o)
Ni
-l
5
N
f,
g-.
cl
o
5t
(!i
Al
JI
c'.
-
6:E;
!d6
:rsi
:al9-o-
€l
;t
Y
6l
5l
ci
gi
.2
o
o
a
c,
o)
(o
o_
oi
cr
E
:
;Llx
:-mr'O
vr=
(oGNE
>.:r0)
i
Y
oi
s(!
x
\D(/)I]
^o
C)
.s
E
OJ
ol
600,3
)
(UF.oc
q)
;.oi
c"j
.el
gb"e:
(.)
nf
6
F
@.
S'
I
pl
ldentif ik rc icni podaci
i i'
4 ti I U ?.0 0 Lr I
,,j :r'" .
n :.. J., r .,. .l ..
4 ,, 1 6 2 C,0 0 {i
6
J.U. "I/E TERINARSKI ZAVOD,'
.
(Nl.' ,, ;,ravrg1; 1163\
I t na rs ka qa latnosi
11
Vele
i'lrl,f .:aiCr i biC; ::r rndiC,rr.lrt|C
i,)ii:.
iO elai,rCst)
C nte
a
S,t.;, (j,;;ji.i,icl ,,,-). KJL.
ov4ia n tn a bl,t
(S1elIio I aJresa ptavrrOq l,ca
r
( 0
!'u
I
() |
75
r_l
:,
1:.i,o (.: :: ;,,
UrricrcCi! Bank
11J,po Altrte
(B?nfiii)
3 3 r6re _0 0 2,? 0. ? .?,.1,,6: e sls
000c000000
(Banka)
Adria Bank
3 0,6'o
-L' 6:rlo'jjtt'l"niirr
Y--r.'u. u..Y._U.i;J
0o0ooo
r'n
^
r._8 0
Za sva pravna lica
POSEBNI PODACI
o placama i broju zaposlenth
uz godiSnji - polugodiSnji obradun
za period 01.01. do 31.12.2013 godine
KM
U rstom obradunsk
POZICIJA
periodu
prethodne
,
U obraeunskom
periodu tekuCe
e
4
065
634
|:
224.767
75.921
34
1q?
, vv. 1AA
, vv
oc.5/
9. lNeto uCeSCe zaposlenih
u dobiti
Porez na ude_Sde zapostenin u OoOlli
Doprinosi iz ueeSca zaposlenrh u dobiti
Doprinosi na ueeSce zaposlenih u dobrtr
,Sygg6 (9 do 12)
10.
11
12
13
14. Svega neto place, naknade placa i ueeSca u dobiti (3+g)
5. :Prosiedan broi
nih na osnovu sati rada (cio broi
463.465
'1
Certificirani racu
n!
AtiU
MP
Broj dozvole
Kontakt telefon
'l?ys
7
BOS NA I
H E RC E
GOVrr'rn
r-{::"fl{iti''
\"f.$l.i*i;'
t,'.
FEDERAcTJA BosNE r Hencec6v'rL
Obrazac StatAneks
Zal:.on o statrsticj u Federacli Brll
2bene novin€' FBifl" br" 63/03 I giOgr
^.{-n* - -'
r;;i;;;i';;F *'#;vti
FEDERALNT zAVoD
SARAJEVO
Z-,/'-
srATlsrlcKl ANEKS cootSw.lec RACuNovoDSTVENoc tzvJESTAJ A zA 2013.coDlNU
1
Za Sva pravr,a hCa l:oia L,jtgCtvocjsivo vad(.pO iJnlnonj planu za pteoitzocal
obaveza pccno'cnja izviestaja zasniva se na elanu 3'1. Zakona o statistici u Federacijt BiH. odbijanje
davanja poctataka, davanjc
i
netaenih pooaraka ,,
^epotpunih
,::iy
odrcdbe iz ci. qt. i ai. naverjenos zakona.podaci
koji sc
:_l1li:1, za statistieke
l:li::,kazncne
daJu u ovom izvjestaju ?:.-?l:,"^:.:,
koristice se iskljudivo
svrhe i neee se objavtjivati kao pojedinaeni.
:::l:Tj:::::::.1:
1) Naziv posiovnoo suijjekte
J.U.''VETERINARSKI ZAVOD''
2) ldentif,f.acicini broj poslovnog subjekla
Kanton
ULca r brr,,
3)
I oJ
USK-a
zl ol sl ol
Bihac
Onrera Novljarrina bb
Telef
on
061/105-
1
rl rl ul rl ol ol ol gl
97
4) Djelatnost prema KD BiH (2006 godina)
lelslzlolol
lzlslolol
5) Djelatnost prema KD BiH2010
TAbCIA 'I. PRIHODI, TROSKOVI I RASHODI
Redni
broi
oPrs
Grupa/Konto
lznos u KM
1
UKUPNI PRIHODI OBRACUNSKOG PERIODA
1
(2
+
2
1
-22 + 23
+ 2
4 +
26 + 28 +
29\
POSLOVNI PRIHODI (3+4+5+6+7+8+9+10+1
1)
60,61,62.65
10
od prodaje robe povezanim pravnim licima
od prodale robe na domaOem trZistu
od prodale robe na stranom tr2iStu
od prodaje udinaka povezanim pravnim licrma
od prodaje ueinaka na domacem tr2iStu
od prodale ucinaka na stranom trzistu
od aktiviranja ili potroSnle robe
)rihodr od aktiviranla ilr potrosnje
u0inaka
11
)stali poslovni prihodi
't2.
)rihod od premija, subvencrja, poticaja
i sl,
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prrhodi
Prihodi
3
5.
6.
7
o
9
(1 2+
1
5+.1 6+
1
7+ 1 8+1 9+20)
)d toga:
14
zakupa (operativni najam)
15
Prl]1odi od
to.
Prihodr od donaciia
ruqr oo crananna
Prihodi od tantijema i licencnih prava
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja
'17
18.
19.
otl
65
30 000
dio 650
dio 650
100.000
FINANSIJSKI PRIHODI
659
11.438
640,641 i 642
643,644 i 645
66
OSTALI PRIHODI IDOBICI
17
67
0d toga:
27
zY.
Prihodi iz osnova promjene ra6unovodstvenih politika
Prihodi iz osnova ispravki greSaka iz raniiih qodina
?)Prikazati
141.438
654
- Prihodr od prodaje materijata
PRIHODI IZ OSNOVA USKLAOIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
od toga.
- Prrhodi od usladivanJa vrr1ednostr zaliha
26
620
655
Ostqli poslovni prihodi po drugim osnovama
25
1.498.391
otz
652
Povedanje vrijednosti specifi0nih stalnih sredstava
Smanjenje vrijedrlosti specifi6nih stalnih sredstava
24
611
OJJ
ZU
ZJ
602
610
651
zl
22.
600
601
650
- Priqodi izrbudZeta po osnovu subvenciia na oroizvodel)
- Priqodi iz budZeta po osnovu subvenciia na oroizvode2)
t.l
1.647.825
1.639.829
7.771
675
68
685
690
691
tzvoz
208
sredslva primllena iz budzeta namijenJena za subvencioniranje grlanja, slanovanja, gradskog prevoza,
placa
hendikePiranih osoba i osoba koje su duZe vrijeme nezaposlene, kao i subvenciJe
za smanjenje zagadenosti okoline.
Strana
1
Ol,iaz;ri; i
Tabela 1. Pttll'lCDl, TROSKOVI I RASHODI -nastaval
Redni
OPIS
broi
1
'I
30
UKUPNI TROSKOVI I RASHODI OBRACUNST.OG PERiODA
(l lr $rj+ij/r -t A+72.73\
31
POSI-OVNI RASHODI (i\?t 3.3+J4*u,+
').t
Nabavna vrijednost prodate robe
Materijalni tro3kovi
TroS kovi zapos leni h (35+:r0, 37' 36 + 39 - 1 1 + t21 431
Place i nairnaie placa (neto za tsolatu zaiooslenima)''
33
34
35
a,41
t
i
43
44.
TroSkovi proizvodnih
38
39
40
41
46
48
49
50.
51
54.
56.
Nematerijalni troskovi (58 do 6s)
57
59
60
61
63
64.
65.
TroSkovi neproizvodnih usluqa
TroSkovi reprezentaciie
Tro5kovi premiia osiqurania
TroSkovr platnog prometa
TroSkovi postanskih i telekomunikacionih usluqa
TroSkovi poteza, naknada, taksi i dr.daZbina na teret pravnoq lica
TroSkovi elanskih doorinosa i sl. obaveza
Ostala nematerijalni troSkovi
od toqa
- Naknada za rad Clanova ueenidkih, omladrn. i student. zadruga
66.
67
6B
69.
70
71
72.
73.
74
75.
76
(a5 do 53)
TroSkovi usluaa izrade i dorade udinaka
Tro5kovi transportnih usluqa
TroSkovr usluga odrZavania
TroSkovi zakupa
TroSkovi salmova
TroSkovi reklame i soonzorstva
TroSkovi istraZivania
TroSkovi rczvoja koji se ne kapitalizulu
TroSkovi ostalih usluqa
Amortizacija i troSkovi rezervisania (55+56)
TroSkovi amortizactie
TroSkovi rezervisania
45
58.
usluga
4
l5l.ll)
928.098
45.r 46
dio 521' i 521
iio
00
484.272
q)
520 r 521
35 190
Cio 52C r 521
224.767
75 821
ciio 520 r 521
5?3
10.566
dio 523
524
10.1312
10 132
6?O
1QtE
<?
64.630
530
531
532
1.723
51 651
533
534
535
11
.023
536
539
54
540.541 i 542
od 543 do 549
IE
550
233
90.630
90.630
168.653
100 247
551
552
553
qE
A
555
556
559
6.279
5.015
14.822
18.206
480
'13.941
dio 559
Gubici (rashodi) od prodare materiiala
- Kalo, raslur, kvar i lom materiiala i robe
575
3)Prikazati
1t f. l1l
q,t
56
od toqa
Umanjenje vnjednosti zaliha
Rashodi iz osnova promiene raiunovodstvenih oolitika
Rashodi iz osnova ispravki gresaka iz ranijih godina
Povedanje vrijednosti zaliha udinaka
Smanienie vritednosti zaliha ueinaka
'1ir'.:
1
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI I GUBICI
od tooa:
RASHODI IZ OSNOVA UMANJENJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
r
I
-t4 r
I 5)
Porez na dchooak
Doprinos, iz placa i naknada placa
Doprinosi na plaae i naknade placa
TroSkovi sluZbenih putovanja zaposlenih
od tooa
Dnevnice za sluZbena putovanla u zemlil i inostranstvu
TroSkovi ostalih primanla, naknada i materrlalnih prava zaposlenih
TroSkovi naknada Clanovima odbora. konrisiia i sl
TroSkovi naknada ostalim fiziCkim licima
36
l :; -;;
1;ri,r.neiis
57
9.612
16.887
dao 579
58
60n
591
6.230
596
iznos koji je isplaCen zaposlenima nakon odbitka poreza na dohoctak.
Obrazac StatAneks
Tabefa 2. ZALIHE
Strana 2
J
Redni
croj
OPIS
31 12 241'2
2
1
a
J
Slanje u
Grir;-tr/KorIio
KL'1
J1
,i
4
Srrovine. n'raterilal, rezervni dryelovr I sitaf inventar
Proizvodrrla u loku
iO
44 302
1
16 9E6
11
n^1^\,,
vv(vv,
^r/',r',^d,
P,!i.Yvvl
12
Trgor,,acka roba
Sialna sred i sred obustavllenoq poslovarnia nantileniena proCaij
13
Tabela 3. POSEBNI PODACI
Redrri
OPIS
DroJ
Grupa/Konto
2
Kli4
3
Poiralvania za PD\dr (duqovni promet arrDe 27\
5
Obaveze ?-a FDV"! (potraznt oromet otuDe 17 |
Obradunatj poseban porez - akcize
Carine na trgcvaaku robu
Carine na s;rovine i malerijal, rezervne ciiielove i sitan inventar
6
Prosieean brol zapcslenih na bazi sati rada6)
7
Prosjeean brol zaposl. na bazi stania kraiem svakoo miesecaT)
3
lznos u
27 osinr 279
47 osim 479
89 697
254 634
dro 480
dro 130
dio 100
a)
a).
Prikazali dugovni promet grupe 27 izuzev konta 279 (obradun ati ulazni PDV za period 1 i. - 31 .12.201 3. godrne)
Prikazati potra|ni promet grupe 47 izuzev konta 479 (obraeun ati izlazni PDV za period '1 1. - 31 .12 ZO13 godine)
6)
Prosjedan broj zaposlenih na bazi sati rada, utvrdr-1e se tako da se ukupan broj ostvarenih satr raoa u pe1od, podileli
s brojem mogucih sati rada po jednom zaposlenom u tom periodu.
7)
Prosjedan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mieseca, utvrduje se tako da se uzme broj zapostenih na kraju svakog
mjeseca iz kadrovske evidencije, i dobiveni zbu podijeli sa 12.
5J.
CILJ ISTRAZIVANJA
Na osnovu Zakona o statrstici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("SluZbene novine Federacije BiH", br 63/03 i g/0g) i
Plana provodenja statistiekih istrazivanja od interesa za Federaciju BiH, Federalni zavod za statistiku provodi statistieka
istra2ivanja putem kojih prikuplja podatke neophodne za izvodenje obraCuna Bruto domaceg proizvoda za nivo Federaciie
BiH. Za pravne osobe koje knligovodstvo vode po kontnom planu za preduzeCa podaci se prikupljaju putem "statistickog
aneksa godiSnjeg raeunovodstvenog izvje5tala", akoji se podnosi uz godiSnji obraeun. Podaci prikupljeni putem ovog
izvjeStaja koristice se iskljudivo za obraeun Bruto domaceg proizvoda za Federaciju BiH.
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE
Prilikom popunjavanja obrasca neophodno je u zaglavlje obrasca upisatr identifikacione podatke (naziv firme,
identifikacioni broj, djelatnost, sjediSte iadresu) koji se preuzimajuiz "ObavleStenja o razvrstavanju poslovnog idrugog
subjekta prema djelatnosti" izdatog od Federalnog zavoda za statistiku. Obrazac popuniti preuzimanjem stanja sa
navedenih konta prije zakljudnih knjiZenja Popunlavanje tabele (1 do 3) se vrSi preno5enjem podataka iz
knjigovodstvene dokumentacije na odgovarajuce pozicije ovog obrasca, prema oznakama konta datim uz svaku poziciju
Skrecemo paZnju da za pozicile u kojima se traZi dio konta podatak se preuzima iz analitidke evidencije, u skladu sa
opisom datim za tu poziciju. Pojedine pozicije su pojaSnlene fusnotama koje je potrebno pro6itati prije unosa podataka
Sve podatke u ovom obrascu iskazati u konvertibilnim markama (KM), bez decimala
CERTIFICIRANI RAC
Tel./Faks 051/105-197
i
rnr. Asim Beiir
Upisati puno ime i prez
f
n o @ re v i z ij a
re
vi
to. co m.
b
o
28.02.2014.qodine
MP
Strana 3
o
(n
C)
o
--r
c
tu
C)
c
o
!
(})
I , t:l
, lc,r :',
j-l':lii,-i ;f
o lln,t'
(o
-. l':
Ttc
i ls iii
S lcr
,lo
D lr!
o
-_
l
I
ll:r
lo
lc I
lH
J
I
i
l
l
) |
-.caa
,
_
t: ., -''a
tr
(- .:
:
oL<c>
I
j
N--r',":,r
I
r 5c;
c-
--
L4
t;
:
:
>r
!<
O
o
I
i
tJ:i;1.
!jo
arj
i
01
o
i
I
o
II;
z
malw:
ttt bori--,i
]
o-O iS?o
:-o- ;=
OOJ
I
I
Pr+
J
o_-.P
O-!
,,. 0J
I
ll
ll
6'
^' 6
(t
N)
N)
('l
N
N)
(,
; t\); ;
(,l
t$
N)
O)
(, (,
(,
(t
5
N)
(,
=
(n
g
F-o
(Jl
E
lx
o9
Cn
N)
ll)
O)
5
o
.ve\
(n
:,
l
j
:
g,
5
.
_:ii.D
^=rt
L
[: ;*k d
rv<
oci 'o'tr
l-:o- ;5
I
(Jl
J
O
'J 3:: ? i
-;.?:
i
i
ll
o)
.'li,.:.:h
:
S'R :
cJili
:tDo
tt
c')
::;;!,q
I
-l
il
I
A \)
-,i
rll*'i.'
|
(,
t\) ^'
ur
,.:.
1l I i3
I
I
I
I
I
,-)
..
:\ahl
i'!.=€,3
;l 'l i
1
l(t
t
Ei
ilrl #i
I
t<
lc
i')
'ion<
i
2l nl
i
to
ta
t<l
to
ri
3l il
ql :t
i-lol
l;1
l lc
Ll6l
;t<
'l:
I
I
-i
I
ri rj
llHl
IICJ
:
Rl., I
el ;l
I
I
|
rlr,
I t-l
@
li
E
;;
.l
'
t
I
i
lc.,
=
!r
ti
(,
o,
NO
UN
o)
I\)
A
>R
A
N)
vx
Tl
-(
v^q
F
4
xo
*t
= tr'
O
S.ol
o:
Vt<
aO
oo
00
--.1
.+
o!.
ld,
:<l
0)
o)
I
o
r
;
'O
f,
\,
o
(,
G
JJ
)
)
A
6
5
t
l
v
O)
N
.)
NN
O
ior
ot
,w
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l^'
J
lo
I
I
I
@l
o
l
:.J
AI
I
sl
(ol
li -l
I
I
I
od
d55
zi rP
= -o
d :-
O) q)
I
<l
(ol
Nl
col
NI
Orl
.:N:N
o
4\l-
(o
I
5
:-l
=t
Nl
ol
OJ
l
=
3 ,oo I
o
I
lo
90 l(.r' Pl -j
.lAI
5
l(,
o
t!
| ol ol
o, l-.J
(rl
I
--l
I
I
I
-':
:
I
--a
-
!
-o
er -
-d
(!
---
_:
oo
-
*o!
.-; -1o1o
= oI -o jt -oi
o m
3
E .,r
G
p
-0:--q
l'ro
ro
;
?.o -5 - E
)o
l
i3
o
(,
1)
(,
o)
G)
J
NJ
N
CD
NJ i r\)
N)
! Io)
N)
(n
N)
G)
U
t.
l- l.
tsJ
\)
NO
-f
C>o
NO.
N,
o
o
(g
t
5
t-rl
tri
lio
la,
Ivt
Url
t5 jtxl
o
l: lol
l<l
t; l;l
sl
lc
o
I(o tnl
l0 tol
IN
loJ
lo-
lo
I-'
to
1
8l
ol
-l
):
o-
\
J
o
d:l
al
ro
a\
rO
I
FI
I
T
I
z
I
o.
I'
I
li
li
It\
l=
i
I
I
I
I
\
A
i
2
3
\l5
,r
x
(,
(,
(t
(, (,
(,
LN
CN
O)
A
(,
o (o @
(,
(,
O)
(,
(,
A
I
I
N)
(,
('l
L
(tr
N)
(,
f\)
(tl
(t :, (t (,
(,
(,
-{
A (,
(,
(, (,
N)
N)
N)
N)
('l
O)
N
N)
N)
NJ
o)
l\)
(,
\)
(D
i.n
it
I
I
1
I
I
I
\)
\
tl
>
-l
sol
ol
ql
\l
'r
!^'j
I
@l
tl
-l * |:
col
NI
ol
-l
o
l<.r
I
I
r/l
I-
i;
tq
t-
/b/
I
i
I
^
t:I
,l,l
\) l-
//
I
I
i
/
I
I
;e
I
I
o
I
tr:
I
I
I
Hl
@l
NI
(,I
I
(,J
tl
-l o'l:
al
tll(oI
.l !
'l
(, -rJ nl (nl
9l
@l
ol!l
(f,1
(nl
:,l .olNl J'l
I
I
,
A
t.
o l=r
t' lA
-j
oi
(rl
AI
(rl
I
!l
ol
LL
'l
!rl
I
I
I
I
I
I
iit
tll
/t
lt
ll
CN
{
N)
I
i/rl
:,
3 (,
I
5\m
-SJ
I
I
at
ll :t
R
rh-!
< lU
I
I
Fl
'l Fl
--i
l1
o/-t*
ol
l
0)l
x-l
m
O
:G
.!:
lNl
<t
gl
zl
+t
*t
A
- --rl T---', - i--i --
o
O
Ol
o
.o
CJ)
()
c)
Or
l-.*l <l
-l Sl9 !" l''' t-'
19:b!"l!I
l> o r a\ .rN
!<. i: o :
l.lo o.l Ii?P5?
ti;9T
to. a.l
lrD lr jl,
I
lc
(D
j
\l-
v
: ct-:tl
t^l-lo- u
;,
t--t:
ldi6-l: -'t! D l= o f,
i:19qE;
x
";
l;;.j.;'
lil^ ol=
diT,;;o
Tr* i; igi
leinl! u.lttl ilFFr
ii la', 'i.i
ro,
2lv
'.1 t )lc)-,
r
Hi?ti
l-i i;J |: ) ll -lu
lJroll I l- 'lo
l31; tlta
lol< !n l: : tr llo
'
loto li iCl.lr 116l
ll.l
-r<lc
3
- )l:.
!.tE
rlo
?to '.tr tn
''t
. rori
l
E'l
ol
I
I
:
;=;i )l - il3
rl-tl1l
|
I
|
oi
ti
I
i
I
i
dj i r i
ci'I|
Iil- ili'l<
iI
tlD
rl
: :l !
:iil
in lc
.
il
'
.
,
|
I
I
.l
:'.'
I
:.
I
rri
:
I
I
ilulF
d
E:lilspi
u ix.
l
i
e
!
|.)
llSl
tt
I
!ib
lo(^
rl
tt
6,
=t
tn;
-.t -:
rNi
il
ii
oio
Pto
c
5
N
z;
I
i.ii
ii
c
@
L-
c
OriurA u N a
OJ
CL
O,
J
UJ
Fo;
o
I
I
I
I
liil
li-i
iil
iil
lli
r,ll
i
ts
b,
I lPiurlN
iuiP:O N!
P
l9ilr,i
ISlO)ru
,
bt
I 5l UJI Ot u
(o a, ro N
illi
ttti
tq,
l-
P
{
liil
ie (,
i+l
r.o I Ol I @
Ln ,', ,i o
P
.(O o u
q
5
lo
I
I
@
riultsl
o
!iN,
'
t^:
bo
[email protected]
lN;@r
b
P
liti
lei
i;
lOor |
,
lln
Pl
I '
Otl
I
(O
bo
i(O
l(/r
:
rit:
i lLllplN
o
llt.oitDlO
l'J
r9oi9ll"
L'&
COiu p
O (O
Or 5
'Ol
liu
I
;l|o
Itoi , ,
ro
@Or
.Ln
(o
:J
u
(.o
5
o
l
.
i
I
|,
P !
;.E:P
F; co,(o @
rOlP
@ (o
iD
-:@
:<
ii.l-Jlb
olP'u (,
os('
I,j,i
1?
a
Y:o6;
.sa
G
;
^5
to
bo bo
(o
u
cl!
6
f.N
oiz
Jm
O c
sl
f
+-9
5'
a
\
r.c)
.o
o
J
U)
t"'
h
l?6
ld6
o
(o
@
"5AX
lo
Xr
ol
2
@
EH6EI
CL
i
lli
o
t;z
m
!
@
I
"
-l u*plli
o :[g ri
x
R
o
rl
ii,l
CI
tI;N
N
,]
ti
tl
ll
- ,E
oGF
^iI
:=T
oao
l<
lo
lo-
N to
€
F
b
b
F N
n
',-
t-_
I
I
irli
liil
ll!lPl
T
:--
N
i., iu
o'*
ts co
!^,
lcp
. -i:!
, fiEril
I
__
}JS
I
lv:
J
trl
irl
i)l
v
,o
zl/.|w
iri ,i
ri
N
,b
@
I
([email protected] \.llcrr
rn
;3I
I
I
N
f\fh
d9--j
--- o
6E?
j'
I
il5'
jl
FSS
a.\
03<
i
I
o
N
aa. f
:ri!1
-.
I
i
;lrg iilFl;gi
1l: --lil?2l lilE
rtE, lsl*pl
tt-at
i3i?
:)
i
I
I
'(:
*],
I
i
ilreFiiiiji;j;i
il; =;;
sl
I
ay.
,:
I
I
I
I
-,
I
ll
I
:l
i
-1,- r. r.. ^. .-l=lr: P,l:'
I
I
;l
:l
ptN
aiN
I
o,
I
|
I
,rirl
rritl
lJ,:
vt;i
l<
I
:
i
i
i
I
li,n-iFlEEl
ilal+
'sl*
i
-
I
I
I
I
{-
oc_'-,-!'ll.i-.P j'',
-'j
ilie
:loIrr xl
-,
ll?r i
IJ
(,
. i
-'1
lJ^-!fJ
ci
^Jir
;
Y
I'lr
, ili
.i
.t
C,:-\
?
I'J
c(
o-
@
c'l
o
Ol
lN
IA
\llHli555
I ii'
l'i:'
Or
g)
<.
lL. 0
lz.
1
TI
ul
sl
ol li 1=,,
-I
l*
@l Fl
l;l" ;l- | <l
-l cl a'
lo ; zl al
\(i
l^ =l >l >I
xll I] o
t< -.I >l
l-.Fl
-t FI;
zl. trl
RI
Jl 3
<l Dlr
v li Dl
|
*lo
NNNNNF
,..
*'-N*o
^.
il
I
lB' ll -lr tl
-1, 212 2l) Fl
l
{l;lE{{AA.i
ilig i r i r il jjq:
L c
f, X ;
6,lF ;
:o
= lqj
dl 6)6)
c)
^t
s.
o
o.l
rO
tu
qem
--
u
4.te,-{;
t*I iti zl);l; rl
t-l
rH:a g :l tr
eli rnr jdl i'l ::
l,l: nll
lfg€ E ri3El xljili 3l
ilr
I
Jt'
I
nl( il:
ll
<lt el
51, >t:- ilq rl
qt. olI
rlrl<
_li
I
tla ll
l( - tt
I
lL .l
ll.il
ld tl
I.
il
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N
o
Ot g)
ol
5
<)
O)
I
I
ot ol
N
iiii
ll
I
o
ggaE$s
l(
I l(
ssli il
- -:: :-
lb N. i o
:r
-lr,o:
116 o- iJ I
^
:
T
;
:
L
lo7
t;,
| 'n.,
I lO i
,
,
o
:
I
I
I
I
I
N
I
N
N
iw N
5
L!
=
^
'l
I
I
I
v.6
;
< < ^
I
I
ie
t
N
4,5i5
O)lur.b
I'
i
)|X,"
a ln I ,^
I r r-.
)l;.
ft c c- o
r,l:aCCo.
I
I
,II
ll
c
O
ilE
++s'3'c C A l^
o
<
- -i! c
o
'
F6
I
te
l'6'rltsil
arr
,ll
'l.l:l
&glt
rFiqF
o
a :
I
o
,I
< olu
r l^l\ ti
=
o
.lo
;!:l€ t-l:l
o(
ut
ilgg-s;;i
i:l+;E5x:
aBl! il- ;i
v
i
ell
i ; fi,€
FI=,f, tr O
-l-,
^ti
4l
ll
a l-
2 .=lr
Sfoo,-i6', lr, la'l :"
.t
Jl- l=
rtt
oooooo
E:E OX,ii(O ml!
; ;
N,P
LN
A
(!
NNNNNN
(O
Oo,! crr (, s
N
b:
Fi
irj
ts;
{l
rii,l,l
iiriill
si liRt
I
I
ts
6
@[email protected]
tu
oi I loj
rijil
(/l
0l
ro
@;'
, rsl
tsi
Nl
r'i't'r",'l
(n
u
iu;
I
;^ {o
ielu bo
itsH
iFJA 5
,i
crl
li
;
6
i6
lor
o
ID
li
i
(D
rc
5
5
b
|!
b
ro
\,
,'l'r',,,1
irliii
ori
!
u
I
I
git
toj
bi
NI
ol
tr
t
)
lil
I
jiii
s€;
3'i3;
u
b
@
q
f,
o
ie
!.
u
5
iv
o
i5l5
H
N
o
& a
o\
ro
@
or
I
.:
i)
l
!.
q
a 5
itst9b
@
N
5
@
w
co
,A
N
,\o
to
(o to
55
5,5
!t!
5
5
,Lu
.N
A/
il
I
I
.,I
I
zl
>1,
D
.
>l
-t
rt.
Nt'
).ti
:;i:
nXI
I
!
I'
.ll
N
N
N
i,
a
^- o l; r l:
o
r
I i-3t i
ri
u (r,9 5r5
NiPiOrtOrm
liilii
|I
I
T
,*s '5 3ll ilj
l- l;E
li
N
U
JE,l
I'dl i
)n
J
N
|
iEl I
r5'i n
I | 3
JI
lri:l
rl
3;
:l
5161
=
r N.l
'l
nl
lr'i;l
BiEiElqjgiBlF
6 :l
FEI
+ Ol
I
Ln
i
l;l:3
!,
I
-l
o
N
N
+l
ll
>l
il '
il,
lr;l
i!
!lot
nl
,gl: 'li'l
!
Otj
|
E
I ;EE{33l: ilg
-lool
)l
<
.
lli';l
/i'i-r ril5l' lilirl
I
rr l:
i3
ligis
I
I
:f
il
tl
'l'
;
!
r tl
:- ;!-c'
!
-lei:"lr's.tli:.1 NI-l n @l
i al
m
; Qlg I P.a P !.1 ol
=l x 9l
-i
-l
s ;< 3< Pl ol cr). ol
T<lt,a
r.l,l
=l
j'ld
;'l
frt
9
c. ;; P
dl
.i otl
* zl
i'rl" i
to ;El
;
hO
6i
ol ;
O
I
!
co
Nl
'I
= '.1 9lorXx^
(o
c
q
XI
l,lFsji,fAii o{HFii;
lo 'i.
I
!TAUN}-c)
!
q d 6r o
a)
c.
rPpF;FiFl
N
wl
'liiil
xle"
O
J
M
;eJ
Fr H
U)
(n
5
(A, I Lu
UJ
OI
Nl
I
o
l
AIA
ts
uju'F 'P 5 j'l
F''-l
AF!+,,ri!.s5
P
o
o
5rE
o
s
:
Il- !n
i=.=v
,
|
o.t
[email protected]
, r-n La
ANF'C)
l"
i l--
illi
l:
ulc
U !U !J G
!.i!5
a fJ .r c
La
P
;
I
N
I
19 OrCrO
(
lo io (r
lo'o'< o.m
,<
l: v: N N .r
tv
lgo
i
,il 1l
j
1Oo
6(,4
fo.
.
Q
:l:
v
t'
l'3
ili
i+ r'r .! ;l'
l&:;
12rs&'X , t(
i-
l^
if
ll!
r
it
ld r=.:o c
q
t lo
16
f*
lJ :
l= i
I
I
th.
tE
lal
?
- II' tl
tu
IJ
l!
: a;
lu
tvY,in^,v
if,. I
I i
lro
I
io
r
z)z
6 lc
C
a
e
*
ir
l-.
i-
t6
iA
,o
r-
N
+
F
(^
,N
I
lN
l^i
'
t- t<
lO- l(D l-:=
JF
lt\
I
l-o'l*' ir
l
l:. toa
I -. l:t.o
I lolo
,lO
io
rJ
la
l-. l - l:.
Ir, '
i
'lr
lor
i3 lB ;3
l; r o'o
lF
IA i l-e.:sq g,
|
IlE3
tto
r16
loo
lo_
l' lo
ti'
a
E
n
;' lx
-- -
lt
i:":
I
c,lr
aJ
it: lv
l!
<
l< lC t= l=:
l
ln
t ! ::
iz:
l^l* lo ll 0
lx
lFlt
l<.=.
+ l-l
lo
i:
i^
IO
ll, -
..-
.*
:=
i.:_c
f:-:
,:"c
'= <;=
C
t:
?
IF
o
i(lq
,o
f,'
!. lF
lF
i
l;
r t;
lc i l*
-ti
t!
t;
A:'
(9
f
li
3
6
I
I
o
ta
l.t
lr
t)
:
I
I
ll
lP
lN
IN
N
lN
a)
l':
t\
:
lI
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
il
t: ) lF
: ls ;i
l.IF r t'1
lrj
lc : lr
o,
o
IN
lP
!3
li
: lt- I:. It
I.
?l'
lo
lc i
1':.
tIts
t; .l;
l:
Ir
l!t.
l0c
c
a
I
I
I ii'u=
- tl
c,
IH
i l"1. ,,
I
l.' I l'.
il
l'
l.,"
li llrii liii
lljii
liri
lr
ll
l,t;
1.,
li lliii
ll;
li llil
lllii
3
u
----i
li
i,l :,
, r\1.
i: ,-.i' .'., i.;
rv !:lt
aj,j'
tl
l< l:
a)
t:
l
:'
lt'jIn l6
=
^:
tv
r
tN
l=
crlai
l^
io
6
o lL 7 a
:.-';:
'v
N I;
r n
o I|l G,
s tx
o_
- 13
alo
=
I
I
liiiit
.t--'=o t:lz
;:; ,li .\l=
c':
rift
,9 t s lo
ils
llgit'E'i
;
'lo o o o
1l{ t<
116 tq 1t: !
il; a ; a lalo
;l< l:.
i
:
i
l<
o io
s. Y: ,ii ,laJ:aJ
,ldils. =.E
'l-''o o l(D
ilP
lE'
K
re
;
I<
F I
lo
ll;lllo l: : o c t:
tr r v v lo
ilsl* 9 r ; l!lr 'l:.t==
I N
l<,= "l
'15
- lh iE, lH
5
ll; l$'g'ir" l0
ll* i[
. tl.ll I l-;
c
11 lf al:
=
\ls
3 a z ta
,lo
:
<
JI
=
l=, ,-i i5 li I
ix lx i: ,t
t5" i2 l6 t:
'O
r'< Q it- 't
o
)|
'l
Q
it;i; i
p
!
lo
n
ld
a
:i5
;i
r r ", ):r I
id ;i"';ij
il
lu;F,u
Ii'
tl
l--II
liii
I
ti
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
P]FIP
P IP
U:@i(!rLor(JU
Olr9SUN
riii
tiri
iiii
lr |,II
lr ll'l
I
I
llii
I
I
I
I
tl
I
I
I
ll
I
I
l,,l
lliii li,rl
li
I
il;i
I
I
I
I
I
I
I
I
N
Lu
t!
ul
iNJ
N
@
N
!
P'P
iP
P
NNiNN
or urSir!
N
N
PIPIP
,!]N:P'P
tsio
@ !
I
A
OO \itOr
(,N
(n 5
(!
N
o
5
crl
iiri
u
iii
;-^
Or
il
qt
jl
!U
iiii
tsPPtsPts
P
(o
=
o
o
(!
(^l
tn
N
gl
to
(o
Ol
b'
'9
(rl
5
@
lo
Ot
(o
5
c_
o.N
aZ
u rcn
o-5
rD
iu
I
li
li
(D
li
3
;iN
O'
,'N
;a!
w
!o\
:co!
;..
or5
u
b
cn
o
Or
N
;
N
\o
p
Or
5 6
N
;-
i
o 5
or
:z
oo
tor
)
rq
(o
s
O
cc
a)
7)
--j
OYA\
!.?f,
Or-
A-^-
u
^
o
(-)
r
a,.
z
jjl \t\tst<tw
al
-l
N
t<
t t, .l}.
l<
' ln tl^
,lF
rl(
rl>
|
|
I
t:'l;l:lE
3 ,<
r-
lEl I l€ip.ii
lol
lo
t-'
|||
l:t
1,4.r
I
I
I
I
I
I
lr
t,
I
I
I
I
I
////,tj
l/|
l|
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
f,
ol
ol
NI
q)l
l]I
ol
gl
ol
JI
n.l
!l
f,-l
1l
.l
,l-t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
///ir/
I
I
l
N
:
t!
&!baa5!
--UNNN
:Nl
*-f;arJtsO
gsg;/Fffiffi
/ri;
I^1,li
3,l)
I iE,ia-
riil: i
I
I
c
[email protected] =.
tmt
lNl
: t+ lml
--lo| .. llcr
llo
il+ tth
6l( rlu tl
)l! llr
'lP tlo
:le llN
t
/://i5'/i
I
lCrt
IH
::l
l': II dal
lO'
I cl
tgl
lYl
IPI
tet
t-t
r
I
l-l
li
tl
tl
tt
//tJ
tltl
////
tl
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/,////
I
I
I
li
lll,l
llit
ll
N
N
PPPtsH
uuuluu
5
5t!NFO
aiSarf,i
PtsFe
A A
5
a(!
co\]
ts
b
oi
N]
ol
b
o
lr,
!
(o
l9q
lP
9i
OJI J5
,on
5i
tg
a
-J
5
ol
('l
io'
{
i^
co
o
ot
N
ts.5
P,l",
lO r6l
lcorNJi
i
jolN'
5
N
{
ID
c ){
f
)
I
ts
I
I
I
t
D
J
:P
C)
ol
5
is
5
PI ;^
(ol
\II
lrl
9o
@
a
5
;:
O)
5 o(.o
Or
ie
!
N:
CN
(/l
bo
@
ro
6(O
I
PCO
|o
u(n
NC)
!
'io
s
wl qalw
:{l io
(Ol
5l
o'l
(D
i
||a.
llc
t9 lll
tt,o ,o
ti
|
lP
tl
ll
I
tt;
I+
lP
lo\
rl
'lle
I
l
x'
l:i
(r)
l
:1,
i
b
loi
I
<
lri
UI
I
j
E
I
I
s
FFi'jiEFfiiiii/
ilelf,;
rlu *€/glr;rqgi;1,
I "l"lfii$i slli ,|*
i
I
I
?lFlr
r"rinto
iii lt i
lr ;i;lg,
;1t<t>
; tn
'lN
I ld
U IF
q lts
v
5
I (It(n
roioot!
Ol Ol
N
UJ
:
ai(
I
I
I
(c!
f
bl. )lmlf
9u
I
O
fi-ol)J
F
F
:'
f,l
"l
I
N
5
!
5
i_
u_,
I
I
I
5
U
al
t
///t
I
I
u
lx
lEl I li$s
l; l;l
I LB;3' lo
I
OriOr Ol Ot
ql
liJ
t-
lo-
I
6,!
lor
2 lo
IZ
I
!
a
lv
iltl
I l5riri
lo-l I l- to-
l<
l" lm
t-
3
lrr
r! lN lN lor l:^' D C
lo lo l< l* o c
rlc
)li ,l(
'\
5
bLi'l!
a
A. r i!'
-t--;\'ouNHc)
tl
c
ili ilFlPlB lp 3
'*- .t'
.,
gr
I
F
vI
3ld o lr
It nt:.
flgl.
.ll
t'
lc
ata
J tE
!i
ll
I ll Jlol
i.l
iF
t\O
|
> I' n1,
-),
l:.*
oo
rl
;l Dl blolololo o 'l:
t'
)l(
7t
rl<
tul f,f
f,L >l 5t; -t
tlc
2l
f li ;il \J(l:
nJ. ;l
ll
>
t'
r
;
f,/f,lfllalr
o l:
Fioc:l
:!
!
+.
\o
>ao
-
o-
o
@
tF)
5,5 }'
c)@o
coo
;5A
o?,u N
ca
g
N
B
.i
U.
J.
|
fiSKI ZAVO D''
" VETE RI N A
\/ete
r i no r s l:
a
i;j.
t.;'! n L:,:
i
B ih
o c,
nt
O
er
o
lN i-'
I
t,l,
ct
t
t
n
o
l;
.r | ,i:'. lrt
t.,i<11
:
S,.0(;i)9
7 5t0
:rlf: irfl.lnnlt
J
lt
or,i,ne
S
Ltnicredit Eank
lEarrL;l
)202
(Jiiri;1
276E55
0000000c00000000
HyS:.' Alpe Adrict Bonk
(Ba.'l.ai
3060
q_
2J1,,a,,r'a
10000351807
B
.
ILANS USPJEHA
za period od 01.01.
Grupa
d
r,c
irJe tnjigo"LG"c
i.i,1a
u srJaau
_,.i1 f 91t'llj,, ol.vrrom n_privrednn druitva
o 31,.L2.201.3. god ine
UKM
G
I
konta, I
konto
I
PoztctjA
5
2
3
i)
i.1
IZNOS
Ozna ka
ZA AOP
in
I
4
Tekuia godina
Prethodna godina
5
6
I, DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
,OSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni Wihodi (202+206+2 10+21
207
60 11. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
600 | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim trcima
601 | Ol nrinoOi od prodaje robe na domaiem triistu
602 | c) Prihodi od prodaje robe na stranom triistL
205
ol
206
610
a)Prihodi od prodaje udinaka povezanim pravninr licima
q1,L
,b),e11hodi
6t2
c)Prihodi gd prodaje uiinaka na stranom
udinakg ng d_oTeqgT !I_ility
3. Prihodi od aktiviranja ili
65
1.
Poslovni rashodi
1. Nabavna
5t
2. Materijalni troikovi
52
3.
520,52r
523,524
1.1.1
54O do 542 5. Amortizacija
]1
12, iti 595
smanj. 11
12, iri 596
33a R17
1
14.196
1.337.215
274
232.261
208.602
928.098
800.890
685.636
zto
80q,2"41
!-2_!
2\7_
1.1$t!
__
1q1-8ss-
218
1,2.977
9.3 99
1.2,6.
219
64.630
7A 11a
1.2.5.
220
90.630
110.Oy5
227
7. Nematerijalni troSkovi
55
L41..438
1.484.272
1)1
543 do 549 6. Tro5kovi rezervisania
povec.
1
213
|.2.2
4. Troskovi proizvodnih usluga
711
a!l
c) Troskovi naknada ostalim fiziakim licima
)5
1.498.39i
2LO
+220+22!+ 222-223+ZZ4l
_b) Troikovi os!?!!h p!.L9njar l?flada i prava,zapostenih
208
209
1.7.2.
Troikovi plaia i ostalih lidnih primanja (216 do 218)
a) Tro5kovi plaia i naknada plaia zaposlenima
1.3 34.83 7
207
vrijednost prodate robe
50
1.498.391
203
potroinje robe i uainaka
(2 13+2 14+2 15+ 2J,9
1.449.033
204
triiitu
Ostali poslovni prihodi
1.639.829
202
2. Prilrodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
o! pp{919
7.2.3
222
ol
168.653
1?A
15s.S57
111.818
t7
526
17
q?A
c
|
Poveianje vrijednosti zaliha uiinaka
223
Smanjenje vrijednosti zaliha udinaka
Dobit od poslovnih aktivnosti (Z}l-ZtZl
225
Gubitak od poslovnih aktlvnosti
226
l2L2-2)tl
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
66
660
Finansijski
prihodi
(228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica.
562
? Jrllodi 9d k.Tptq_
3. Pozitivne kursne razlike
653
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
_ 991_
[email protected] ba . 037/5ll 739
0
oo x[J'., lr
0u3
t,i
{5;ciri:,', l:i' esa Pr;vrrr i; ir:a)
Jran5al'.crj5ti raiuni {aar,' u,rni.e r brcl raiuni)
338900
9
I :::c
,,,, ... , " -, -,.,.,,.,.1..i,,.
!
i-,,i^tn!,sr
:t
.)(,1,.;.
r'.
i'!'1'jt
";
I,iDl
.1 r; 3'a 4 t g 2 () O 0
.j1 ,,ii. l.
*22_9 _
229
,?n
231
Strana
1
1
I
l---
t(. I r,t'r'dt r'O.riei.;
6(4
-r669
l_t, O-strl firr;nsij:,kj
r,
rll
l?.lia:hr.ltlrkarri;rta
11
I
1,3
iir-r.r:,.lshi rashc:rjijz odnosa
ltttgativnc kursne
I
prihorji
;l;;'"il*'-.'{rr.,r,r)
J-*-_
56C
561
562
,T--.-
do)jtr;air,dr.rcl:;lr ui;1:,,r,,.
I
5
-] licinra
;r{;ueza.i:r; pravrrinr
I
.,.,:
--1---1--:::-----1-I
i ,l),t
I
i
razlike
l
r-1 fi.t-ltc'::ii: o:ncra va,lutrc l^ltuiJtr
i.,l
569 j:, osl,rti frnansijst i rashodi
t!.,
II
i
563
Dobit od finansijske
|
. .,..
-.1-,
't;.i
:rq
l
i
I
L
2
aktivnosti 227-234\
bitak redovne aktivnosti
(2?!>
-1---I
q
I
61
--=._.-.
I
I
e,sj
t1..1:r/
I
j9
740
Gubitak oq finansijske akrivnosti \234.227)
Dolrit redovne aktivnosti (225-22b . 240.2 a1)> O
Gu
6
I
-226+ 240 - ?4 I)<A
74i
9.595
4r'1
745,962
2
1,3
OSTAI I PRIIlODI I RASHODI
Ostali prihodi i dobici
os'n1 i2 osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji
r obustavljengg poslovanla (245 do 253)
67 bez 673
244
670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
o/ I
2. Dobici od prodaje investicijskih nekrernina
246
677
3. Dobici od prodaje bioloihih sredsrava
247
15.
748
249
Dobici od prodaje materijata
I
blb
6. Viikovi
9!7
T.Naplacena!!pi!alapotl?tivgljS
678
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaitite od rizika
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisania i ostali nrihnrt
679
vJ!qrr
57 bez 573
,
roJrrvur
t70
574
z>r
_
253
254
19ybic! oq prodgje i rashodgvgnja ltatnlh !{gq!!av
255
l. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina
i..Gubici od prodaje i rashodovanja bioloikih sred_sta_va
tf,b
.
. Manjkovi
577
._Rashodi iz osnova zaStite
)ta
Gubici od prodaje materijala
;l
,a
.771,
16.887
ar,
259
tou
od rizika
zot
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraiivanja
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
263
1q
po osnovu ostatrh prihoda i rashoda {244_25a)
Gubitak po osnovu ostalih orihoda i reshorte
71'
/).b/)
I
) )'rn
264
1
r
265
9.116
52.423
I
'\ITIVUI ^A)NUUI UU U)KLAUIVANJA V[tIJEDNOSTI SREDSTAVA
(osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava
obusta vl.jenog poslovanja
)
68 bez 688 Prihodi ir osnova uskladivanja vrij.sredstava (267 do 27Sl
680
od uskladivanja vrij. nematerijaInih sre
|1,_elinoAi
-stava
odr
erinoOi od uskladivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava
lZ.
682
Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrai.amort,
266
l0 /
268
LO>
13,
tll!9.dlo-ryl!!-v!1..!i919:l!i!
1e-dltayq_1a_ !o1q se
obrai.amorL _
11
5. Prihodi od uskladivanja vrij,dugorodnih finansijskih plasmana
i finansijskih sredstava raspoloiivih za prodaju
687
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha
T.,Prihodi od uskiadivanja vrij.kratkoroinih fi nansijskih plasmana
8. Prihodi od usktadivanja vrij.kapitala (negativni goodwiil)
589
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava
685
7
_9f !1.'_e!_q'l{'-tq_r!._lqqf .!ep jl{g!I11.edng:Inpaqiia
575
obb
*_--l
,:;-
| 6uutLl
575
684
:l
z:s9
__ _
osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji
i obustavljenog postovanja (2!S do 263)
>tf
2s.522
245
1 Dobici o{ 919-dgig ui93i9 g gpltglq i vrije dnosnih p,apira
f
otq
-it{
7,777
_
_
279271
1?a
iro
zr5
ckonomi[[email protected] - 037/511,739
Strana 2
I
yggt
n:
! :L:,A :.
ol91)_
!g..lT!:l
i, "_:
580
I
(. r j
JOi
2. Uniar;t r.tli.rrrrcdnr.st. ntalcitj,.ilitih sl;rtn fr r,f (io:lt\,;l
qp)
563
3 lJm;l,rjenli v|j irrvest.r:Cltretn[)a za !.Ojr: sr: 0t,r']tur'ta\a amrlrt
4 Unt.i:-rJ(r, ja vrrj Lioic,:'..i1 srectsta\..r z; hr;,e !€ arDiaiunavi an-,on
(c/
5. UmanJerrlc
l-lr'r rc
r rJ
tf
ry
l:
Vr.iJ{tO n OSt
vr rl.
o
j
i
":tl_,,',_ir
r'1.
rnn tp I il;t
$
i r-, I
h
:, I
I
11
o
_
li i
2'.,(.,
dtrgcrotnih fina nsilsl.:ih pla : rrrarra r finansi.jsf.ih
l'\l
5reCstava r:ls;-.oioir','ilr
za: pr
5E5
Un)anjenJe vri./r'Clncstr
za ilhd
586
U rna nj('
589
Unranjenlc vrilednostr ostal;h sredstava
Poveaanje
f
r
cl )i ;t,. a
n je vrijed nosti
kra
ociajlr
2?
tkoroinih fina nsr.jsr; h
i
plas m.r na
;6.1
vrijcdnosti specifiinih stalnilt sredsrava (266 do 288i
Povecanje vrij.inve:ticr,jskih nekretrrina
k<.r1a
l
285
se ne amorttzujuju
Povecanje vrijednosti bioloikih sredstava kgjq se n9 amortizu.,u
Povecanje vrijednosti ostalih srecistava koia se ne antortizuiu
ifitnih stalnih sredstava (290 do 292
manjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuJu
Smanjenje vrijednostr biolo5kih sredstava kola se ne amortizuJU
Smanienie vriiednosti ostalih sredstava koia se ne amortizui
t od
u
skla diva
n
ja vrijed nosti (266-27 6 I 285 - 28,91 >0
Gubitak od uskfadivanja vrijednosti (266-27 6+285-289)<0
690,691
Prihodi iz osnova promjene ratunovodstvenih politika
ispravki neznaiajnlh greiaka iz ranijih perioda
i
qan qq1
Rashodi iz osnova promjene raeunovodstvenih politika
i ispravki neznaia.inih greiaka iz ranijih perioda
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreta
24
2-243+264 -265+29
3
-294 +295-296)>0
bitak neprekinutog poslovanja prije poreza
242-243+ 264 -265 + 293-294 + 295- 296 )<0
PORTZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Porezni rashodi perioda
Odloieni porezni rashodi perioda
Odloieni porezni prihodi penooa
NTTO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Neto dobit neprekinutog poslovanja
1297
-298-299-300+301)>0
n eprek i n utog poslova nja (297 -298- 299 -300+ 30
1
)
<0
DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA
673 i 688
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti
srcdstava namrcnjcnih prodaji i obustavl.jenog poslovanj
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti
sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
ak prekinutog poslovanja {305-304)
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0
Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0
NETO DOEIT
ItI GUBITAK PTRIODA
Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0
k perioda (302-303+309-310)<0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda
ekonomrla [email protected] - 037/511.739
Strana 3
4]-
--J
II. OSTALA SVTOBUHVATNA DOBIT IIL GUBITA.K
DOBr( l UT\i RDfflt DtREKTf,j(_) U
tilrpl'IAt|J {3i5 cic 3]01
: )Lt
]i. Dclici od realizacije re v.riorizacir;,rrllr rc2ervi 5talnih 5r{:.j.12r.,
l: OoUici od promrene fer vriiednosti firransilskiir srecjsiava
j rasloloiivih za prodalu
13.
I
l4
Jr5
Jlo
Dot;rci jz osnova prevoCrrrja firrarrsijsLrh izvje!t.lia
377
Inostranogposlovanja
Ai':tuarsfri dobici po planovima cicfinisanih pr.inranja
3i6
I
Dobici iz osnova efektivnog dijela zaitite ncvianog to|.n
15.
6. Ostali nerealizovani dobici
319
idobici utvrdenidrrel:trro u kapitalu
320
GUBICI UTVROENI DTREKTNO UNAp|TALU (322 do 326l
1. Gubici od prontjenc fer
vrijednosti finansijskih srodstava
raspoloiivih za prodaju
2. Gubici iz osnova provoden.l.r finansijskih
izvjeitaja
inostranog posiovanja
3. Aktuarski gubici po planovima
definisanih primanja
4. 6ubici iz osnova efikasnog dijela
zaitite novaanoR toka
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu
stala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)
Ostali sveobuhvatni tubitqk prije porera {321-314)
Obraaunati odloienj porez na ostalu sveobuhvatnu dobit
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-32gostaf i svgobuhvatni Eubita
k (327 -328-3291<0
Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda
(311-312+33O-33-1)a0
Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311_312+330_331)<0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasniitvu (311 ili 312)
a) vlasnicima matice
334
b) vlasnicima manjinskih interesa
Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema
vlasni5tvu (332 ili 333)
b) vlasnicima maniinskih interesa
go
Olgl'lqf
1
17rq6s
37.087
337
1
17.06s
37.O87
338
r 17.065
37.O87
336
a) vlasnicima matice
z,ar1.d-a
37.O87
335
339
340
_
a) obiina
5qa
b) razdjeljena
5ql
Prosjeaan broj zaposlenih:
- na bazi sati rada
343
- na bazi stanja krajem
:vakog mjeseca
z6
344
28
'::."". ".
;.:.r
U
Eihai
Certificirani raaunovoda
Dana 28.02,2014.9odine
mr. Asim
Eetirogic (C]
Brol do:vole
.
dv/'
)A3J.','
,
r.vet.med
xootakt telefon
[email protected]
- 037/511-739
Strana 4
llos\
\ | .lli.tr ( L (; () \ i } \
lit.I)l.tr.\( l l]os\1. I IIlt{('t.(;ovt\l.
Ii.\',{ t (/ '.\ .t.4 .\,,s' A ! A ,4:\' 7 1; .,'
i\{tll:'l ,\}ts.t \ () 7_..\ (;tr..\t)t \.ll:. I'll()S | ()ll\( )
t tu_t)t..\,1t.
L'.Ail n-l , ()K()t,ts,1
-t7/l-l
Ilit,j: i l-14*6750-'
--
:\ t'
/t)',(_
:J.*:
FI:'r&"r'
:---\-.!t{ii'
I)i1...'.,,
rrrrdL.lj r
I -ll- /ijtJ
(,j ./'/,
( /t>.,)
I
-\.
''t - /(, -/f, ,
tl ',
../
I
1'
..t
i/,,
PRED\,I8T: ObavjeStenjc o potpisivanju Ugovora
obai'jestavamo vas da je nakon provedene procedlrrc
N4inistarstv a za gradenie,
prostonio urecenje i zastitu okolisa Unsko-sanskog
kantorla shodno obja'ljenom Ja'no'r
pozivu za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloSkih
naknad a za 2013. godinu, VaS
pro-iekat odobren za (su)finaciranje, te da ie
se u sriiedu, 13. 1 l.2013.godine sapodetkonl u
l0:00 sati u sali za sjednice vlade lJnsko-sanskog kantona
odrzati zajednidko potpisivanje
Ugovora izniedu Ministarstva za gradenje, prostorno
uredenje i zastitu okolisa i iavnih
preduz-eda i ustanova Unsko-sanskog kantona.
Molinro \/as da sa soboln ponesele pedat i broj protokola. potpisivanje
6e biti medijski
popraceno.
S po5tovanjem,
N4
IN
Sinha Kurb
RICA
,ii, dilll.pralrtik
Dostaviti:
I
'
2.
3.
4'
5.
6.
t'
r
llo: r'11 .l \ i) ll I;, t: t. t. (; () \' I tl\ ,\ t/,
ijl i,t l< -, I Ii.i\ ()l: lli :\i I A\l) | lltrzt (;()\ t\,1 ,/? '
l'Ii 1 fr i .r
(..-r,l/oiY
'r; [\ !:.. i l(\ ()i ( r\
i slRI ( ti ()\. ril':\'; t..!f .l.j ;\\\l\/;
Irrril I \ I ilt, ii:;.\.r .11 I'Ii(,1LI'll()\
F''-o o
t.-.i:
. .1'
JAVNA PITEDLJZI]CA ] USI ANC]\']:
NiR DIIUTKTOI{A
u'
JU veterinarski zavod usK, omera Novljanina 4. Biha6
JU Djedije obda'iste i dom udenika, Humska bb, Bosanska
Krupa
JKP "Komrad.,d.o.o. Vedro polje bb, Bihai
JKP "10. juli" Reisul-ulerr.re DZernaluclina iauSeviia 4,
Bosanska Krupa
.IP "Konunalno" Bosanska bb, Bosanski petrovac
JKP "Komb" 505.ViteSke brigade bb. BuZim
(.,
,(
i.'11.,r,,_
(.'
/l
llt
!',i
LrOS\.r I
l | | IRCL(;()\',|)iA
l:l:D Il l{ { Cl.I-'|r BOSNL I I I llR(illG ( )\'l \ t.
I ]NSIiO.S,ANSKI KA N'I'O\
\'I,AI),I I INSKO-SA1\SKOG KA \I'O\A
t, i
-'.:(i i'
?"')tlOSNl.A ANI) llhllzl:(i0\'lAi:l
IjIlt)l.ltA'l l()N oI; BosNIA ANI) |ll,l{zl-(;()\.1\.'\
"i
I
i
'l-llt, U\;\ - S,\NA (lANl O\
r\A-SAN,A (-r1\.''l'O\ (;0\'l.ll\\ t L\'t
Na osltoyu dlana 16, Zakona o Vladi Unsko-sansltog kantona (,.Slu2beni glasnik
llnsko-sanskog kantona" broj:5i08), a u vez.i sa odrcdbaltla Zakona o izl'r5avaniu BuclZt:tit
Llnsko-salskog kantona za 2013. godinu (,,Sh-rZbeni glasnik Utrsko-sanskog kantotla". btoi:
lil3). na pri.iedlog Ministarstva polioprivrecle, vodoprivrcde i Sunrarst\/a, \/lada tjrtskoj:
sanskog kantona na sjednici odrZanoj dana 04.04 .2013. godine donos
ODLUKU
I
Prihvata se Program utro5ka sredstava na pozicijama BudZeta Unsko-sanskog kantotta
2a2013. godinu:
l.
614300 subanalitika KAN003
-
Grant Veterinarskom zavodu
II
Program utroSka sredstava sastavni je dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
Broj : 03-0 1 7 -2613 /2013
Bihai, 04.04.2013. godine
:l
v
,. ri€a
\ (rLt(.);1il\
Llrrrit \
I'l:rn
i
I
I
I
Tcliu('i Jrosluvi iz osrror rre djeletnosli
Iv{aterijalni troil<ovi: hitna
i
ncprecividena reagiranja u isplati
plaia, doprinosa i dr'.
UI<UPNO
U
sl
udajei,ima nedostatlta
sredstava
koii bi riricali
na
pcslov'anje instituciic ova star.l<a
bi se odnosila na interventna
pokrivanj a tel<r-rc ih troSl<ova
reZija, obaveza pfenla
dobavljadirna, zaposlen icinra itd
u predviderronr iznosrr.
r00.000,00rr
100.000 00
iii
t;-
j2. -:\jt.!.
,.q,
i
[ri] :
;i. i".. j'
',,
:i
SOSNA I HERCEGOVINI.
FEDERACI-IA BO$NE I HERCEGOVINE
UNSKO - t;Al,lSKl KAIITON
Jt., vtiTtil{ I :i 4 RSKI 7,A1'O f)
IIOliiI.\ A\D IIIRZEGOvI\'i.
l.-liDl:lt.lTION OI tsOSNIA AtiD lI!,RZEg(r\ Il!.1
Ur\-A-SANA CANTON
vr rlRItiAR\' INSTIT(iI
Broj: 01-til4-1;2013
Ilihac, 28.noven:bar 20 I 3.godinr:
Kan l ona lno
nr i,r ista rstl,o polj oprir,,ri'erJu
vodoprivrede i Sunra rsh'a
-ovdje-
PREDMEI': Izrjestaj o utroiku
sredr;tar1a za
20t3.godinu.-
.
U prilogtr akta dostavljamo Vam lzvje5taj o utro5ku sredsta\.& u skladu sa
Zakonom o izvrienju BudZeta tJnsko - sanskr;g kantona za2A13,godinu.
I
:
l
S
po5tovanjem,
:
:
l
Priiog: kao u tekllu
, ,- . ]'
Dostavljeno:
l.Naslovu
2.a/a
. 1t 1 " ,ii,.,,
' ,lili1
!'
..
I
i
i,
'l
dr.vet.med.
;
ii
l
Ul.Omera Novljanina bb,77000 Bihad,l"eldfon ++337 QT229 080 fax: 223 421
r.
Ll Ilud2etu Unsko -. sanskog kalttolia zr 2( i. gticlinu tr okvirlr lr,linislarstva pol.j,.,;r1.i1,, crle
,
vodoprivrcrr , i irrrnarstva planirana su slcdsrva na crkiuo,riskonr kodu 61430U subanaliiika
I\.,iIi003 Grant Veterinarskonr z.avodu iznosom od I00.000,00 Kl\t.
Ir./b
lzttosr'burlTet I
Opis
Tckud'i poslovi iz osnovne djelatnosti
-
lr4ate
rijalni troSkovi: hitna
Nrnn-.,',
-Spccifikacija uz isplaru
t00.000,00Ki\l
i
nepredvidena reagiranja u isplati
plada. doprinosa i dr.-
plata za ntaj/2013 od
19.06.2013.god.
: 65.451,80Ki\{ -prilog
Dobar'ljadi
-EUITOLAB
:33.630,46KM
-AHVLA V.BRITANUA
PT tcstovi
:1.389,06
UKUPNO
100.471.32KI\{
OBRAZLOZENJE:
Financijska sredstva iz ladkc
l.
su utroSena po gore navedenoln, te kao prilog tome su specifikacija uz isplatu place
za mjescc maj/2013.godine, te raduni dobavljada i INO dobavljada
Razlika od 47l,32KMje isplacena iz vlastitih sredstava.
r.vet.med.
\
/
,,,..,
zJ
.
,
Ci;11o6r
'df"-[1il::1
. \.. .
[\
|
1.
,
"
{,
f \.
[.'*, l'o''t
I
r"'"'j
kr*,sJ
ISC 9l0Cl
[
i1"''''
\l
L*.1
; Fitr'.i,
t"o:'l
Lo..,l
--..-
----
LAiltJill,lr)iii.iSrj.rfll ti i"n //,..-1,;,:lV/\.Vi ti*ir:UVl;{A. l,iIt\,ll
EUIIO i Ai] DOO
tJl.Frlryra VGnjtca 22
/ i ;;(. /),
--i
I
I
76 300 Bryetjina
P
DV-.10c375860000
c)z
OOO
I
,__t
tM*cee-'5b:t
BIHAC
JIB:4263441820009
li;eljina, 1 2.06.201
I
l)b
JU VETERINARSKI 7_AVOD BIHAC
OMERA NOVLJANINA Bt]
77
-'l
_.1
376A13
/ --
C. oY Y,Z
lup
3.
-Or/v
Datu r/r prometa
Valuta:
RACUN OTPREMNICA O5-3786
1
9.
:
06.20 I
?
n.{a7zo I s.
3Z:-_-
jed.vrijedn Ukupna
b
Sifra
610707
1
naziv artikla
ied.miere
DESTILACIONI APARAT VAP3O
KOM
12,974
KOM
67'1
54200354 STEREO-ZOOM
tr4lKnOsxop r an
570002 CENTRItrI IGA FI^T'\tr
s70007
kol
PDV-a
KOM
NU I VN 4 IVIJLS IA
KOM
%
5701 49C ADAPTER CAT
NO 1369
1
KOM
UV LAMPA
KOM
9009€ MEMMERT
51 90401
519041
POKLOPAC ZA WNB 14
l1
572061
l
s720251 I/UFA H44 IKA
5770295 DRZAC H3B IKA
1
2,900.0c
7B6
493,0(
585 0i
.b5l
978.05
too.l
7,838.9!
7,838.9S
1,332.63
9,171.62
!,350 0c
1.350.0c
zzv.5L
I .\74 Rr
69.49
69 49
l1.Bl
81.3(
KOH4
KOM
842.99
B4) Ac
1
29i.o4
291 04
19.48
96.52
340.52
1
VO. Jz
16.41
42.9(
1
42.9C
42.9(
42 5(
,|
KO[4
r.iJ.J
OVIMA: TRI TRI SEST rNI NULA 46/1OO
725
17a/o:
U"a.,_r,n,. t-' -" ': '',::.
.1,,
' .: :if-: -' ,-'',il;.
Robupregledao ipreuzeo.
\-\
E-"'";l\"'"t"[email protected]
33,630.46
www.eu;o
:;i
;,.;.,"
u,bG"F/:
'
dt1"l1ino, Fitipo Viilrlico 22
JiB:44o0375B6000OTe|./{ox:osi,l'ijz-z7.6
Mobilni: 065
i
r
'
,
Qradio:
:
50 1!
;ffi;;ffiT#I
KTURA IzDATA NA osNovu rrsKnrruoG
McuNA 8R.3012
v rsKAzAN NA MOUNU u sr-uCe;u spoRA runoLeZRru
JE SUD
'ovoR 8|:01-331-1/13 OD 10 04.2013
/ Si./:.420'
oastsos.<t6i
,
t2.9i
28,743 98
4,886.46
zA UpLATU osrAJE toS to.sts,zr xrvt
t(a
t tgrr D^6rnr
}SALJETE
PosToMr
76300
ARA
50.1
TKUPNO SA pDV-om:
I
oY.b
1
,DV
Rabun
I
t
KOfl
KOi\4
U IZNOSU OD 16.815,23 KM.
1
3,393.0c
8{
,sNOVICA ZAPDV
f, ROBE PLACEN
15 .179 .7a
1
KOM
572107t FI FKT KN
1
2,900 0(
500 02
2,205.61
KOI\,I
bI(IJI\NJI.M C
5721067 MAG
671.9C
195.61
ot,4
MEMMERT
12,97 4.1
1
9C
36 25
IIY^UtJA IUI<- ITRMOSTAT 416L
51
Ukupan
Ukupna
vrrlednost iznos PDV- vrryednost
sa
bez PDV-a a 17oh
PDV-om
ost bez
.,
,-,.i..,
,';
,:
,, .-.
-,
:'
i,TI[qjiPr"n..
,,L,"JJr.Hq;ondo,do.
,
'''f
I
, l1/l
-l
\j
l-
n
i{
.{;ri,),att f-l, ..,illr .,jt,r
,
I
!1,1,,1
1;1;.,1
..
.
y I ;;i,r' .ti:-rr;,
Aoiri',a-\
,',1\li t.
r,-rlrrr;i
itt:.
),
!,t
?.'.
I
1,' i,
ri,i
Billed To:
i -
,l /
,.t
.r
,,1.
JU Veterinarski Zavi;d []rlrar:
Omera Novljanin;i tr
BIHAC 77 OAO
Bosnia and fierzc{.lovina
,:
[; r,,'r,','.r/
rnvotce
i,', (
v.--.!
lnvoice I'io: l;{l 1 f)iri,2
Custontei I'Jo: i,,!-,.1it.
Dalc: 1, -.)t.ii 1:]
Duc Date; jl-F l t]- 1.1
PO Number: (.1.-.17_:;jJ3"
Payment Terms: 28 Dai s
/ it. -, .: t:t.,,
',,r,,
,
)
r
,!r/ r,, u'it/,<:,L'
F.A.O. Zlatko Jusu{ltr ;dzrc
r
t,!(-.:i'') (
VAT Fegistralion No:
cB
__
BBB 8001 El
Invoice Linb Details
1
2
3
4
AHVLA PT0020: Brucella abortus Rose Bengal Tcsl (RB1)
AHVLA PT0045: Enzootic Bovine Lcukosis (EBL) serunr
AHVLA PTOOBB: Salmonella in poultry
A}JVLA Courier x 3
/,** o[obc+u! Ar. -
0.0
0.0
140.00
0.0
0.0
180.00
180.00
130.00
130.00
1C'
fA
"u:/;-
67::7 -oA:C1
{-
oo(a5
I
q _r:obT
1
SUB.TOTAL
__4
lireques should be crossed and made payablc
to: AHVLA. Please note your customer and invoice numberon the reverse
r. case of query or to make debiUcredit card payments please call 019O4 455395.
llr:ctronic Banking In{ornration: BANK: Citibank SORT CODE: 0B-33-00 ACCOUNT: 12315890
IBAN: G863C1T108330012315890 SWIFT: ClTl GB2L
1, anrounts are in GBP unless otherwise stated.
l-'7
l--q/
,''
,,0
_l
Page: 1 ol
1
Bcsrr:r i Fiercei;cvina
Ff
DL
iihr-;l.jl
()l)r.r7.! ;'(j(l'l
LiC)[]h'[:
rrerr:. ijr
PORt: Zi'1,^, I jPf inv/,
zaposlenika u ra(Jnont lcf rrosu kod ;"rravnilr
{izicki! lice
i
Dio
i
J t'1
JU "VETERINARSKI ZAVOD"
Omera Novljanina bb
59.232,10
a) doprinosa i
DtJ
i'i,
.
. . '.:'/
ti
BIHAC
-i
ttVisTiiipri**to?-i;aitf
^a.,r
4) OpCirta
6iVrst; Olctairi6sti (iilla,niziv)
novcu -
I
r [l i':.
l
4263141820C03
:1 eOicsc
o1 etaCe u
r,jj.'l'.1
i
- Pocl;rci o posloclavcu/ispiatiocu i lllac;rnri;
1) Na2rv
-
I
Specifikacija ur isplatu placa
H[:UCLC;(,rvlf']t:
Fcderal no rir i r,istarstvcr
{i y136.ij;.if
l
i
i
.
sfiiiaCe u sivirini;-i I it' uatuginit
0,00
i
3t05t20f
I 7t aroj zaibitcnitr jf
51'raizoii
. . J-._-_.
t_, _.---__-.
._..-...
-ili
10) Ukupnc place
Nerezident
I
tun_rlr,oo ,
:rt I lzuzeci po Clanu 6. titaka 'i0. ZaLonil
VETER.USLUGE
75.00
:
odEjo'ri;?aiuccporicl
poreza
i_l
b) samo doprinosa
tl
c) sanro poreza
Dio 2 - Podaci o doprirrosima iz osnovicc (na teret osiguranika)
a)
b)
c) Stopa
d) lznos
17.00 %
10.069,5't
'1.50 o/o
I
BBB,49
Dio 3 - Podaci o doprinosima na osnovicu (na teret poslodavca/isplatioca)
b) Opis
Stopa
6"00 "/"
I
.1
I
t"
-t-
-
2t
-
-
U
1
ruFnf ooFnnos i
1t
6r Tslzb+z
t\ z4
6.219,40
Dio 4 - Podaci o obavezama
b) Opis
a) R.b.
24
i
Doprinosi za penzijsko
invalidsko osiguranje
(1 4+ 1 B+21)
'13.623,45
-" a7-
9.773,35
.'*a-^.
'-
I
z1-)9
-'i.iBtis
l
zo
Ukupne obaveze (241 25+261
2.93 5,05
-_ttn6"so
27 )
Upoznat sam sa svinl sankcijama propisanim zakonom i drugim propisrma, izjavljujem da su podaci
navedeni u ovoj specifikaciji ukljucujuci sve priloge tacni, potpuni ijasni.
Potpisobveznikp-7
Datum
-._l.ll
I_?_=:74_
Naportrena:
polje 9) u skladu sa al.11. i 12. Pravilnika
o
prinrjeni odredaba Zakona o porezu na
i l:7'[R ].\,.4 R,\: K t
il t.,i {"
.JL;. "
B
K0
ll
i
t
n i.: i j
hti ;
u :tt
Z-.4 I, ( )j
),,
1.tr,ryti.s.
()3. 0-1. ) 0 i 1. godirtt'
ZAPIS:AIII(
o izvrienom popisu so stcrt{em nu dan 3r.r 2.20I3.gotrirte
Komisif a za popis
slcthih srr:t{.v/uva, kratkoroctrtih potrctiit,artja, zcrlilta sityctg
invanlura,kralkoru,tirtih tckutih obaveza, obuteza prettta ratlnicirtru,
krctlkor.gitih
t'ctzgrartiiertja i in'ora slalnih sredslava, imenot,attc RieSenjem
dir.ektctra Zavocla hroj.gt876- I/1 3 od 30. I 2.20 t 3.godine.
Popis obat'lien od 3I. 12.2()l 3.godine tlo 28.02.2()l4.gctdine
u prisustvu ilartova ko,tis,ije,
a popisom je obuln,ateno s,lijcdete:
L
Laboraroriiska i kgrytttiutorska oprerna ftoja
sintetiikom kontu 022000
-Nabavna vrijednost;-Ispr.avka vrijednosti.
-S-adainja vrijednost; (Popisne liste u prilogu)
s,e
u knjigo.todsltu vodi na
________-___g
gl.405,l2KA{
_____________Jg4.gg3,4LKlvl
_______-_-__2
96.4
2
I ,g7
KAI
2'
Zgrade, kojcr sc u ktjigot'oclslttu vodi na sintetiikorrt kontu
021000
-Nabavna t r|ednost____-________3
t 2.633,62KA4
-Orpisna vrijednost_l l2.g2g,SSKA|
-Sadainja vrijednost_____-____-__I gg.g04,77KI,I
Stanje po popisu odgovara knigotoclsn,enom slaniu.
(Popisna lista I-tt pr.ilogu)
3'
Kancelariiski nanfeitai-maleriialna sretlstvakoja se
u knjigoyodstvu vocli rta
sintetiikont kontu 023000
-Arabavna
-\Pryvka
-Sadairja
vrijednost:vrijednosti.
vrijcdnost;-
(Popisne li,ste u prilogu)
1'
$.232,02KM
__23.263,76Ktt[
24.g6g,26KM
Transportna stedslt'o koja sc u knjigot,oclsh,tr t,odi na
sirttcliikont kr,tu 024000
-Nabavna vrijechrcst;-Isprat,ka vrijednosti
_____________l4g.334,ggK9{
-Sadainja w.Uednost:77.47Z,3lKAt
(Popisne listc u prilogu)
i. htemaleriialna sr,'. ttu - soflu'eri koja s'': u knjigot'odsltIt vodi ru
sirtteliikDtil
kontu 014000
-Nahawta vrijedno.
g.sI3,g3KAI
____1S.5l6,l5Klt
----------997'7'\K'Il
__l
-Ispravkavrijedno.,
-Sa da.i try a vr ije dno,'
(Poltisrtc liste
zt
t
;
pt.i,,<tgu)
6.
koja se u knjigotods\u vodi na
8,
Zyliha s_irovina i poyloinog nnteriiara koja se u knjigovodsh,u
vodi na
sintetiikom kontu 101 000
popisu:-----hf igovodstvu:---------Razlika:---Stanje po
-Stanje po
Synje po popisu odgovara htigo'todsnenotn stanju.
(Popisna lista u prilogu)
_-______-___I
I6.gg6,02KII
I I6.gg6,02KM
______-____-0,00
9.
l0'
obaveze prema dobavtioiinm, koje se tr knjigovodsh,tt
vode na sintetiiko,t ko,tu
I 000
-Stanje po
__-_________252.702,00KA,1
54
popisu:------
po knjigovodshlu;---------Razlika:--Stanje po popisu odgovaro loigovodstvcnom staniu.
-Stanje
____________2J2.702,00KA,1
l l. S/onje
iiro raiuno n(1 dutr 3l.I2.20 / _j.gotlitrL;
-HI'PO hankt
-UN\CREDIT banAu----RAIFITEISEN bcmka-----a
e po po1 i.s u o dgot, tt rtr kn i got o ds I rt a I ot i t s| rt n1
'\_! 1i
Dokaz bunkovti i:vtrcl tm rtan 3l.l2.20t3.gotlina.
t
t
-_-_______2.jgt,tSKL.l
_____-_______6.g41,94K,,1
_-__-_--B.gg8,8SK^/
t
r.
)2. S,tanje hlagajnc na clrm 3l.l2.20l3,gotlint:.
Stanje gotot'inc u bloga.ini ntt dan i'.lZ.ZfilS.goclirtc__-__
_-_276,l lK.ll
St anje po popi.stt odgot,ura loigovori,slt)enottl
slari iu.
Uz Zapisn i k dost at lj amo
-Prilozi kao u tek.sru.
;
Dostavljeno;
-Direktonr Zat,oda
-Raiunovodstvo
LEIma Tulit
2.Ermina Nogic
3.Ir[iloi Rodit
4.Medina Skalit
5.Jasminka Kurtagit
;.fKonidija
/'" t,t
Ii1.',-,
(l',
1tr, /rr,
za poltis;
_prcd.sjcdnik
ilan
ilart
ilart
ilan
.r-t-t-t-i-
-t-
;e
i; rF lr lE l!'
'i-i"j-i-
:
ls
j: j*
l; ir
r5
'-t*
i!i
l:
ia
-o
3
z
z
=
i
m
-t
(JJ
!..
z
ts
=
1*r
N
o
ts
!x
z
z
ie
:"
o
=
gi;s
q;ii
- g3'
zI
o
N
N
tii
_.j*j
j
I
i,lilIit
qlrinli,
I
l;:rflf,r:!
dtdlilii'j
>l>t>t>tt.
I
i, l;lhl;ik
lisisi:
EiEI
i
clr!lolol(a
2
I
d
a
B
=l7l?17l7
;titxliit
FiFIFIFii
"=ttttt4tt
FliIEtiIi
totototo
>t>t>
a-toto
Rltl4
> l>l
I
-f,-
trll:
<la
I
r'
rlrlr
I
I
l-i
Irt
t_rl
l>'
tol
lol
;31
r!9
ilct=
^lI lol
tl
I
tlll
!
o
a
z
=
I
.{
m
-z
m
q
-t
z
z
fl.J
N
6)
z
z
o
F
=
!
!
@
2
6
--l
I
v
=
r
2
r
m
C]
I
z
z
1.,
N
P
6l
o
2
_
z
N
N
l'lo
:t
f
I
a
:lil;
;lii3
=t tl
-1'ii
lr;
r--r -_il I j.j
1r
ir
i-T-r-f
le l: i: i:.
-i i; lr lr: it!
i,:l
lx,
t-l-L-L
lj!l
Ll_Li_
xtrii^tr,
=
I
-
I
iq
=
=l!t3l;r
tifilii:
!iel*ii
I lsl;
I lrli
I
IC tr
:9
q
z
cq
-m
=
z
=
m
O
i
z
z
H
N
N
!,
o
o
2
x
z--l
N
N
6
z
2
tr
(^l
3
n
!-
ts
lv
N
o
F
!^r
-l
-
n
=
r
z
I
r
i
z
o
z
|.
t.,
N
P
6
o
a
ri;i
rz
xo
z
rLl;i;l;l;i;
.'l
ii :l"l
I
:l
i
I
I
i
I
i
Oiol<)
"1"1"
tt
tl
iitl
Ftil5ii
FIFIFIotct(-to
2lalrl-
:I
o
>I>I:
ttl
-
1i
c loi
r
E
=
=
-
E
E
E,[ g
E.
E
!
6,
2
z
w
t'ts
!.J
N
o
F
ltJ
q
=
I
-l
m
E
r
z
i
O
-l
z
z
l-,
irii
gs
Ei
:!
6J
2
x
z
r; E:
N
!
6
z
=
--l
--l
=
2
=
{
V
z
z
t-,
N
P
2
m
x
zI
N
1
riii
ll.r
to
l-
iSlElEi"'i3
lriEl9lili
I5l:t:i=tg
lilSisl=
-l
it tEt9i
I lgt I
I
I
z
w
!'ts
lv
N
c)
ts
w
z=
=
--l
h
-i
c
r
z
=
-l
z
z
!..
t-,
N
P
o
=
x
i:gi
-i3-
$.R
/t'
'' )i': '''-
o
z.
-{
N
'i
z
w
!'ts
z
=
-1
zm
r
{m
=
2
-
l-J
N
o
ts
UJ
m
{
2
o
2
E''Ei
5i!F
a E!*
;.
N
iv
P
a
z
n
r;Ei
7
o
z{
e
5
I
I
I
I
I
I
_-j
:t
9I
et
t€;
gi,
6
z
z
(rA)
!F
Iv
N
C)
F
!^,
tr
{It
zm
m
-l
m
-?
m
-{
z
o
z
t-
E'gi
gi
i'$
N
Eiii
o
o
0
?.J
P
z
x
{z
m
sia;
+l
-r
I
t_l
z6
z
{=
3
m
(JJ
-{
r
!."
c
{=
ts
1\,
N
o
H
!p
m
0
I
z
o
z
o
r
N
ie
!,
C)
Iz
r
ffis
I TIFt
A
z
()
N
o
''
"\
1.,t /\ r,' I ,
,,,y'i;/ I,i,t'..
| tli
i
"i
'l
!
",'
i"' i'
r"/\/'
POPIS ROBE
.
na oarl
(i'csl':r't J l.
Reci
LJ
.
Oznal,.a
,2
flr r r':(.'
i.rAZi\/
arttiiia
I
;ca
b19
,u
labu,u/o.,1
AI
Lu
I
ut
(,rr't | [ li; ln] - t)dttOv(,rncg I'U. za Z,'1,r"
L;l (
-ico.
F,ODil
l.-1lCI"(
(,c'ltL.tnq.
4x 5"L4
C
(
fic.n
3"q
,1a
I
rr,t t<.o it,./olt,tc
b(
i74Jt4n
|
JSI q
'{k
'2,O f
-Dc,t
,,-l4
:G'3
.1t
)J
,3b ?,c
.t,
Jt
1 J:'1.0 r:e
II
UKtit Px/c
foct
f
Lt,ft.,orla;,,1'.>t(cJ),r1Q,t,'Lrrbc'c, lut''t
,'l
::
fe)tc/u(
Ltur.,Jur,,
\
LJkirpj.ra
vlilconosl
Pi odat; t ctie:'.e
po leciri'rici rnlere
5o , u /t,1r,,1 a
/t , , 1
J
/ -i.
/)
'4
ry\ , lr <-lt, ,:l c, 1,1
f-rt 5c ,'ct luri 1
f-u
\t
t0 318( o,/
!4r
().totbq= llC 'Jl( c,l
{,, rl.llf)
/
Svega
::
l,l
t qpr
[:\ 19 -:'l Y, a'l
Odgovorno lice koje je primilo robu po popisu na rukovanje
(i'me
Dana..
GRi I r/jAR Eih€c
I
p,e
jimej
.......20....god
ANALITIEKI PREGLED DUGOVANJA KUPACA SA 31.I.2.2O13.GODINE SALDA
Red.
NAZIV KUPCA
br
T.
2,
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
1.1.
1.2.
13,
14.
15.
16.
17.
1&
19.
20.
27.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30,
31.
32.
33.
34.
35.
36.
DOO"MEGGLE" BIHAC
DOO'RIZ KRAJINA" BIHAC
ozz '\tRToe E- BOSANSKi perAovac
DOO"BF-KOMERC" VELIKA KLADUSA
VET.ST."BTHAC" BIHAC
VET. ST.'.l/E LI KA KLADUSA" VC TT KATI-qDU5A
VET.ST.'SANSKI MOST" SANSKI MOST
VET.ST."BOSANSKI PETROVAC" BOSANSKI PETROVAC
VET.ST."KLJUE" KUUE
VET. ST. "KARABEGOVIC " BIHAC
VET.ST.'IMSIREVIC" XUUE
vff.st.
"eeSte " gosRNsrR oroKR
VET. ST.''VET.PROM'' M E RbZAN - BUZIM
VET.ST. "BOSANSKA KRUPA' BOSANSKA KC'PA
VET.CENTAR.'BARNJAK' GORNJI VAKUF - USKOPUE
VET.ST."LI-VET" LIVNO
ESNICA"MILJKOVIE" VE LIKA KIADUSA
DOO'DUKAT" GMDACAC
DOO" SEFERAGIC.TURS"CAZIN
DOO" VET.ST.TOPTC'CAZIN
DOO'BA' RA" DOLAC-TRAVNI K
DOO"MED-PROM" CAZIN
DOO'ROBOT-G ENE RAL'' SARA] EVO
DOO .CAPLJANKA" SANSKI I'4OST
DOO *DRAGANOVIC
TR.
M
- COMERC'KUU'
DOO" EMDZAD'' BIHAC
DOO"ML'EKARA LIVNO" LIVNO
DOO"MS-ALEM" BOSANSKA KRUPA
VET.ST.DOO "JP LIVNO "LIVNO
POU'OPRIVREDNI ZAVOD USK-A BIHAC
DOO" VINDIJA" SAMJEVO
MI"RAKITNO" POSUSJE
DOO'GALTNA" VELIKA KLADUSA
DOO"PAVIC" LIVNO
DOO'AMFORA" BIHAC
DOO'ZENIEKA INDUSTRTTA l.rr EKAzENICA
T"T
DUGUJE
24.84A-A4.
327 -60
70
68
1
10.076
83t
2.955
{69,60
3.301,40
1.734.68
1.122157
6.969,48
979,93
204,74
3O2,4O
1.122,03
122,95
4Og,5O
491,40
971,64
789,75
{.495,9o
2.346,75
1.253,92
350,91
398,05
14.037,98
5.679,20
3.874,38
2lo,60
163,77
4.549,55
333,45
204,75
46,55
3.517,O2
37.
vET.
38
v
39.
DOO
srANIcA,ToMrsLAVG RRnTtomlstav GRAD
40.
47.
42.
43.
44.
45.
Doo" MLTEKARA suSA,' LIVr\lo
Doo" GRUpEX" vELIKA xuou5n
Doo'AcRocENTAR" GoRNJI vAxu r
rJv\., toFt-l,t((rME I " I OMISLAVGRAD
vtr |.> I. --](Af(lI N(," POSUSJE
48.
49.
u\)v
47.
LJ
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ffi
LIVI\U
L'F(IVIAN-r I A-Yr' LATIJII\A
DOO',VET.ST. DINKO- BOS. Prrnovnc
u\tv tvtLJEt\.tr(AK,r I N(r-' PUSUSJt
'.\rvELA f.|E >lL|u\L
ZR'AROMA" SANSKI MOST
L/\JIJ VE I I'I((JIVI-- tsUSANSKA KRUPA
U(JV 1U.T.T'KgL'UKT" VELIKA KLADUSA
V L I L.^I.J I N I\. TVI('DA.l'E I -' 5IKUKI
tsRIJEG
DOO" y6p(g
|,wrlt tvtlt\-\,1rFtl-AN Y -- |YUS I AR
V
L I ET\.J I f\IY. \'}(L'I.,E
(JKUIJtr
61.
62.
63.
FEDERALNO MIN.POL
rr\rL, AlIlrl(EA-trI(TVANNI" CITLU
K
64.
65.
66.
56.
67.
68.
DD"ADUNA'' BIHAC
--
f.Jt\l.r-^\ Ivtlnl
ttIHAL
7t.
72.
1.25O,O0
29.8.43,13
tar
tar
. i', t v
I
-
815,98
a.azz rzo
52,65
2.303,17
152,1O
2.462r85
505,76
132,06
284r29
375,03
694,98
1.129,25
122,95
579,15
49.723r5O
444,29
1.509,31
1.641,84
{ 16,99
2.895,75
158.327,76
3.053,70
476,00
58,50
8l,go
DOO"FARMA KOZA I,TU5A''EIROXT BRIJEG
327 160
245,7O
\.rtv, -rAt'[,AJ lvlJ,Ll('' ylA(JL-A-,
lrrtr\rtt rr,rLrt D uuL, Ll
I LUK
JP
VET.ST.CAZIN CAZIN
I
_igo,!s j
40,95
40,95
122,95
73.
74.
I
I
TR MEsNrcA TASo BrHAe
rJ^
^I.,III'OA 4V I E T.,UNJts" BIHAC
rK rvttr)t\lLA ALAtrlU SAMIR BIHAC
69.
70.
3.959,81
-l-_+
\J\J EtJl(L' TVIAN|)"SIROKI BRIJEG
rJLr\., tLtD-lI(AIJEbIHAU
VET.ST. *VRBAS -
46.
I
T----
10.497,24
245,7O
l63,gO
906,71
I
81.
EU-VET DOO VEL.KLA
CENTAR MESNICA BOSANSKI PETROVAC
LEDO DOO CITLUK
DOO PERUTNINA-PTUJ BH" BIHAE
DOO'TRG. POD. RADTC" N OSTRN
DOO"MEGGLE" POSUSJE
DOO"RESTT" BOS.OTOKA
82.
DOO
83.
93,
MEDO OBRT CAZIN
M.T."DUSICI DOO POSUSJE
FARMA LAND GRUDE
TR.MESN.ESO KUUC
VET.ST.TIETTovTE MLADEN LIVNo
O.M.Z.NOVI POCETAK BUZIM
DOO"PERCINOVIC" LIVNO
FARMA KOKA LUBURIC
FINAB DOO VELIKA KIADUSA
VET.MEDICINA DOO USTIKOLINA
DOO"GADZO COMERC " SARAJEVO
94,
Doo'PoLJovET" cnnoRenc
95.
100.
UR CAFEE THALIA BIHAC
ECO-CO DOO GRUDE
MAKSIC CEVAPDZINICA
FARMA TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD
VET.ST. GLAMOC GIAMOC
DOO"UNIQUE BLUE" BANJA LUKA
101.
VET. ST.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
84.
85
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
96.
97.
98.
99.
to2.
103,
LO4.
105.
106.
LO7.
108.
109.
110.
111.
172.
113.
ATACO MOSTAR
"VET-FARM" CAZI N
DOO'MGP" CITLUK
MINIST.PVS HERCEGBOS.ZUPANIJE LIVNO
DOO'TKC ANDI" CAZIN
DOO'HOTEL EMPORIUM" BIHAC
DOO'VETERINAR" BIHAC
DOO'BROVIS" VISOKO
DOO"MERSAL" ORASJE
DOO'PRERADA I PROMET MLIJEKA" TL)ZLA
DOO'TUK-BS" TRAVNIK
DOO"INMER" GRADACAC
DOO'ZOTT SEE'' GRADACAC
DOO'PODRAVKA " SAMJEVO
,,
TA
40.95
2.621.94
1.666.06
2.960.rO
737.11
228,15
737,lQ
532,35
7.175,90
333,45
462115,
15rO7
2.485,09
356,85
117rOO
544,05
46.80
8{,go
157,95
40,95
1.255,00
93,60
l98,go
1.839,07
350,OO
1.359,72
1.064,47
4.732,65
257,4O
476,04
58,50
58,50
982,90
1.525,66
56,16
2.442,38
4O2r92
614125
Lt
f\ n r.\ ,rr r.
vvv
tr'. JEt'tIL
DOO
.
115.
vr)UKLJ
5.5O3,90
468,O0
-%
KAN'
--DOO"MORSKi
ZE-DO
115.
t17.
399€S
327 163
36217O
118.
DOO"BROJLER" VISOKO
119.
600,95
L20.
%
72L.
122.
I23.
28O,gO
304,2O
35{,OO
DOO GASTR
DOO BGL KO
DOO KARLIK
MINISTARS
MILKOS DD
VETER.MEb
OBRT-FAR
t.AllT
rrrih t
.\^I! ' IVrI\.IGA
rIrDFEIl'LUsKts POSLOVE USK.A
12t
L26.
128.
L29.
i
.-
DOO"BONIts
DOO/AGDfIE
-Doo"aGPo a
JP VFT ST."E
SRODNA DJE
NURT]A MFI
130.
131.
I32.
133.
134
135.
v5t.t\.rr_
vlvtrvr-ttlltvA
139.
L40.
"E.S.
137.
138
l9
rrLtD tD.|f I
. vE..v\i,
742.
pf\l/
1.43.
POSAVTNA K
DUKAT DOO
1_44.
JAMI
L47,
FADTTS D^r.r
749.
DAVOR rrort
BIBERKId D
ANA VET DO
L52.
%
BH-VET VET
-
{9grgo
93,60
140,4O
29r25
I'ILTJEI\IJ
14(Jr4O
140,4O
762125
35,10
35,10
CDl, I fqJ,l{--
{.635,66
2go,g0
1.402,83
1.O58,95
DOO
L48.
BIHAC
842,4O
1.475197
vET" v
L47.
151.
305,4O
14,O4
397,90
...'."-E
150'
9.990,06
34rOA
MIS - KooDFDarrlrA nn
SUR SoSKo
-SUR SONI
r
.LAKTAL"
1.36.
146.
351,OO
%
L27.
t45.
2.141r1O
%
124.
I T\/Nr^
29r25
766,35
327,60
2go,go
15211O
87,75
163,90
52r4O
\'
153.
r54.
155.
EKO SIR PUOA DOO LIVNO
Ve
DOO JASMIN
156,
L'r'.,.4A rN5l,.I'L'sLgVE HERCEG-BOS.ZUPANIJE LIVNO
1.57.
L'YAI\L'
158.
5AKAJtrVU
BRAJLOVTC DOO SAnn:rvo
159,
uR.sL.BrSr
160.
FARMA Tov
UKUPNO;
IJL,'(J
prLrcA *HALrrovif;;
{1.436,13
5.85
29r25
444160
760-5n
?99"F_
134.5s
29,25
488.765,24
t,
ANALITICKT PREGLED POTRAZIVANJA DOBAVUAEN SA 31.L2.2AB.GODINE
-
SALDA
Red.br
NAZIV DOBAVUACA
DOO"BOSNA VET" ZENICA
01.
02.
JP"UNSKO-SANSKE NOVIN
JU. YE I EI(I.NAI(5KI FAKULTET'' SARAJEVO
IJTJLJ LAI'.I IM'' UUtsUANA
L.'\J\.' DINEK5 LAT'ORATORY" BANJA LUKA
03.
04.
05.
06.
09.
I.JIJLJ
I'ESUVIC" tsIHAC
10.
',u,n rirKArlLAl(-- bIHAc
Jr trLEI( I 1((,PI(IVREDA'' BIHAC
11.
12.
15.
16.
AI'E A-' T'IHAL
L'\.'\.' -'LAVEN' T'AI\JA LUKA
-VESNA RES
U\.'rJ
17.
%
18.
19.
24.
25.
DOO"LABU
A1'
Z.A JAVNO ZDRAVSTVO USK
'.AYI'L'
nnnrri
i
v\t\t r\,,{r/ l\LtlILrvIL
ltlr-- b|IHAL
DOO"
TRIGL
v\)u, I KltrLAv r'lSIG. OS.KOLEKT" BIHAC
-LCG STAN
26.
\,I\(,TIIA T(, I KAZTVANJA DOBAVLJACA
-
-
R,I
ar,Ts
7.072,94
3.712,57
2.218r8,5
6.5OO,OO
1.4O4rOO
2.537 r7O
117.952,52
4.925,93
8OO,40
{45,68
I-IL'\J !(trVlZIJA KEVITA CAZIN
J^r IJ\,'\J I\L'IVfKAIJ bINAU
L4,
23.
I
M-TELADM
13,
22.
R N'N
IJLJTJ'- E|J
08.
27.
33.570,39.
_
]((,LAE'' tsIJEU I NA
Jr F( | r'-trst(-- tilHAL
07,
20.
POTRAZUJE
{.o53,OO
176.r81
51,49
21.113,75
5.095,15
7.722rOO
{
9.567,54
70,OO
5.795,14
1,165,90
75O,OO
1.20.2,94
79171
252.7O2|OO
,)
F*A
r,)ooa
(a
T
r/jTOo- -o
d(ltl
Pf,_o
!
O c,.,3
C)
N( .t r-ts'O
F
C
F
<f
1A
a\1
m!
,t:
i,)
O
' po.
o ll_tr
_
V
gr
<1()t::i]'Lclc
ilrl'"t'i
*3;,8.
7Do
tr
!,.:
O
oe
L.
i,
-l
(4
f
C.d
B
60a
oa0
oo-f,
ooo
J
ct
!
;
!o{
tr
@PA!
!062
JA
ts.P
tt
@@
otu
t,
a
o
3 f; 3
,,,
o'u
Ui L)
(-_)
,.-,
()
(,
'i
'-
o
o
n.
o
l-
@
FO
P50
u.d
P.C
o
r'ti:-:
1rF
!
a
:
t =...:
I rr a
i,]'f.D
ri
rlir
gJ,Fj
r : I
1Hl,
Lr-iC
" -'i'
r.:r,I,
N:
,
cl
N
o
O
r
o
N
o
fj
NI.
al
o
3
o
:'
o
=.
P
Ott
a\
.oQ c= o
OU' O
oo
d
<
tr
Fal
a
o
F
F
l!
qTTT
60 0
;,'
-ZAJ
i,
-trt
o?.1)t
tl
c
I'
nrJa{qXf,2ro !:;;
Fl H r(r)[email protected]
z c 7, rl \.u
]'c]-.:n!o
A A Z'Z
O ta
FroI'
rl:r;r5n
lj ,1. t o fr u
)j')!-i4tr,
:j
irl*uu
!)rJNa-ot,a
ia
zJ,F'o
-: ! \-,
\
f,
HcFrof.'67
zoroc-rrr>
Qo
tse
<O,
a,
]'c
ay
no
F
'-(.
I i,I l.:;
i:!' i SL
!trlf;
iv.
X
ir
,
I()
^Jg
A
'i
....,
)P
o {
r. F
tV
a, v
O
o
b;;
coo
.,i,=':,;
o
"1
t!
!)
7
FJ
t,
ts
l" E) r
oC1
mo6z
o
.)aa
i. :f ^_
t,
.oa):t) ,1
?'
(t
*tnn
2',\
F1]oF-,HI
?zVPfit1
O
._>=nls
z
c1
:'.r
F'
.FEPiifiH
el
n
<r
a,:
f)
o
q
ai^)d
y
ut,
.J fu
P'P-O
[email protected]
:5
o
o
c!
gtou\
Ui
'io
14c
.:-
,)
?.
o
6
o,
L
J
H'a
NNNU.
ooo0
@
J
g
o
d
o 3su
;;;;5.
[,
@
z
NOOoo
.F
PO
@o
!g
dt
:1
NF
,:Y
g
o
o
o
?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-;b
{:,
o
r[
9
4
P
;
1
er
:
{F
-f f
€
)
:
-ai
a
:
o
d
oz
N
u
z
E
x
;
N
>
54
@n
GN
DP
a
6!
!
;'
or
ad
nN
3
;:
!Z, E
.
r
3;
H'
v
u
-' 8
)G
to;
xo
oa.
ts
!o
u
c
o
PoP.
P
:"
N
o
o
w
.-
l:
6
O
H
{[email protected]
NI
o
o
f, i 3 -u
u
*{,
S S $ g3
o
O
fNFFd\
NNoP
o
O
FaNosci.
IJ
b
PP
c
!
u.i
{*t
;<
F!
!'e
I;
_n?
>
!-.
F*r
s
UNICREDIT' BA N ii I}.i
).
L)::"u;
IZV ADAK IIZY OD
M.B:
4263441ti200{rq
T.IT:
33890022022768
Valuta:
BA'1\{
Referenca
21779805s
79950729/3
5
Dahrnr
31.
I
tt
Naziv:
ru VETERINARSIfl
Adresa:
O\,IERA NOVLJT\NINA BtJ iJII.IA,I:
Z-,r,\,'i-r{)
tirii*,t
-
Dugujo
3380001210005877-VLADA
UN-SKO-SANSKOG KAN.IONA
DEPOZITNI RAi]UN ZA PRIKUI'UA.I\iJE JAVNIII PITIIJOI)A ,
poREZ 338900220227 6855426344 I 820009 -0_7 | 6t I 6_0 I i I I l_
rotiaiuje
322.20
0.00
3.75
0.00
__ _
___J0',1 t_3_{ql-0qQQg.0!geQg!q00ll_ _
/ REF 3365 I OOOO2 EUR I60,42 I ,95583SVEUCILISTE U ZAGITIBU
AGRONOIUSKI FAKULTET ZAGREBRN. 27 -0334i 13
31.12.t3
1
5
3
217798056 31.12.13
2t'1798054
II
j'ia d:rn: 3l.l?.?013.
2-{!;
Opis
12.13
3t.12
br:
n: \)1.0 I .2iJ I 4.
Strana.:
3l
3380002200007796-FEDIIRAL^-t zAVoD MrO-FEDERALNI zAVOr)
PIO MOSTAR I l/l
3389002202276855-426344t82000q-O-7
121260l I I l3-30t I | 3-0034000000-000000001 |
/
I 66 I 53-ZAVOD ZDRAVSTVENOC OSIGURANJA UNSKO.
SANSKOG KANTONABIHA,€/ DOP 33890022022768554263411820009-0-7121 r6-01 I I l3-301 I l3-003-0000000-00000000t I
'""_YY.a"Ya"Y11
-,,-_
134.26
0.
0t
I
----- --j.--___5.00
-1221e119!L
UNSKO-
__ _ q..q
]
0.00
t.50
0.00
217798055 31.12.13 33800022r0005877-vLADALNSKO-SANSKOCKANTONA
1.50
0.00
217798056 31.12.13
1.50
0.00
OSIGURANJA
SANSKOG KANTONA BIHA,€/ Napla.cna provizija zanalog2l7798051
i
1
I
3385002275
-=i-LLL11*1sryW
'; _l22l9DlL__
3! 12. !3 / LocAL ccy A/c FEE
-i 217798054 31.12.13 338500227st661s3-z{v)DZDRAVSTVENoG
0.00
201 .39
3
!
|
'
i
,
,
DEPOZITNI RAEUN ZA PRIKUPUANJE JAVNIH PRIHODA
Napta:plqalouir:tg rn ldgg ?_17 72!95!
3380002200007?96-FEDERALNI ZAVOD MIO-FEDERALn-I
PIO MOSTAR / Nanlarena provizija za nalog 21779g056
i
ZAVOD
|
3t/t2/t3
0.00
I
i 217748519 31.12. 13 3381802200733072-JASMTNDOOZAPROIZVODNJU,PROMETt 0.00
______ usL!1cEq44$Jry_qpr-4l4J93ry4s.!izl_q!_i, 2177 13072
31.12.t3 33832022s13eo864-'vrNDrJA" DRwrvo zA pRorzvoDNJU , rzvoz0.00
)riizngs rrrzr: i#ffiF##iffi#;11,''*veranrr.rnnsr<e sraNrcn
.00
p.o,g= JEr(Itf,4 !E1q&414 3N.BB437|/201_3_._
,_
i-
7_99tqt]21tr, ll_.lzll__lK4r,,r4_tANApAfi_
217730222 31.12.13 132t90201t04722s-/l32tgo20nc4l22sz}rrSEEDOOSARAJEVSIC{
62
cR4D4c4q1 UPLATA
RAcLJNA
Promet u valuti:
0.00
r.16
5s.50
_,--___
-lqi _
.iz
--___
i)i
qo
_
t.637.34
t,
l
i
l
I,001.10
2,219.42
Stari saldo:
5,726.62
Saldo prometa:
t,2t8.32
Novi saldo:
6,944.94
Iznos odobrenog overdrafta:
i
.l
-,
0.00
Postovani,
Oviln putem Vas obauieslavanto da ce sluzba Unularnjeg platnog prometa zaprinati naloge zakljucno sa 3 I. t 2.2013. godine do I t :00
h dokcesluzba Inozenutogplatnogprometazaprintati nalogezikljucno sa 27.12.2013. godirr.2a sve hitne platne naloge kao i bilo
lia|:ve dodatne upite, molinrc kontaktirajte vasu kontakt osobu u Banci.
,Sretnu i uspjesnu poslovnu 2014. godinu zeli vant Vasa
UniCredit Bank ci.d.
ffi,tRoiffcisen
t*lsaNx
lzvod za komitenta broj:
Zamann'.
501011000 -
TRN:
1610350043260005
Valuta:
9N
DATUM
22350458&3
167
03536s4
KM
na dan: 31.12.2013
VETERIMRSKI ZAVOD JU BIHAC
Pretinac:
OPIS PROMJENE
DOKUMENT
PROMET
SALDOi
Na teret
PRETHODNI SALDO:
MJESECNA PROVIZIJA
31.12.2013
31.12.2013
Naplata KnntRTE: Naplata
MMATE:
FILIJALA BIHAC RAIFFEISEN
BANK DD BOSANSKIH BANOVA 1.I
s.00
0.00
4,836.09
2035i,14178i
0.75
0.00
4,835.34
3317g47315
0.00
4,821,70
9,657.04
/161O35OOOOOOOO42
"
31.12.2013
PLRN
/1610200068100015 MATE GAVRILOVTCA POTOMCI
ZA PROIZVO BLIZNE GOMILE BB8826OCITLUK
4,841,0S
377t004393
31.12.2013
RAC.24142013 KONTROLA MLIJEKAZA 1 113
/154460200099'1546 oRMAN D.O.O., STURBA BB
LIVNO
31 1798161
1
0.00
91.26
9,748.30
31.12.2013
MIKROBIOL ANALIZA
/1610350025990028 TIM MED OR VL FATIMA GERZIC
BOS KRU PATRIOTSKE LIGE BB
soizsaszgo
0.00
245.70
9,994.00
UPt RAC 05 13
3018001 183
1,275.00
0.00
8,719.00
rai
1.50
0.00
8,717.50
st iaozoosz
0.00
181.35
8,898.85
31.12.20't3
610350025420056 TEATAR MLADI H UDRUZENJE
BIHAC ULICA 502 VITESKE BRIGADE
I
31.12.201i
1
pnovzr.li Po
PosLU
sor8oor
0350025420056 TEATAR M LADIH UDRUZENJE
BIHAC ULICA 502 VITESKE BRIGADE
I
31.12.2013
161
nru
I
is:orr
i
562007 80937 21 959 DJURASTNOVTC LJ UBTNKA
DJURASINOVIC S.P. NOVI GRAD GORNJE
VODICEVO BB
DOZVOLJENO
PREKORACENJE
Raspolozivo:
Ukupan promet
Na teret
30,000.00
lskorisleno:
0.00
Kamata:
0.00
1,282.25
U korist
5,340.01
NOV SALDO:
1t
1
8,898.85
4.,
BLAGAJ NIEKI IZVJ}.:$TAJ r:.-i
20
OF,IS
.,i,.
.i
:1
:z
"i
:t
3.
i
.;{.
--
i
i
;.
a
t
t
:.
.*
4
A
B
.'t_
',4
.4*
'i*.,
Apoen
5.000,00
'1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
10,00
BROJ PRILOGA:
5,00
2.OO
1,00
0.50
0,20
Kontrolisao:
Blagajnik
.
.
|"
'
,'\
r,/tt.\ i-
,..'
j
:.,;
'/'\u,'.
,-:\\/
/l.
.'
,:
i'
,/
/{
,f
,.
,,*
,;.1 /\"
/,\
/'
1\/
, .' .tl
.Y,
,/ \
':'/\
.,
,/
/,/
.,/
/
//
f
/,t()'t
1' '1,-,',
i ",/
,.
\'l-t
\/ .,'
,/ \,
/'
i' t''':
t..'
..c'' ."
u)
,'
t,t'')'
,1' ,/
,,/
,'
',j/
f\\,
,\
.,
,
,
.'
,"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
6 792 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content