close

Enter

Log in using OpenID

Banja Luka, 15.01.2015. JAVNI POZIV ZA

embedDownload
„OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka
(jednočlano društvo)
Kralja Alfonsa XIII br. 37A
78000 Banja Luka, RS/BiH
Tel: +387 51 228 610
Faks: +387 51 228 620
[email protected]
www.optimagrupa.net
Banja Luka, 15.01.2015.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU RAFINISANOG
SUNCOKRETOVOG ULJA
„OPTIMA Grupa“ d.o.o. za potrebe „Rafinerije ulja Modriča“ a.d. raspisuje javni poziv za
dostavljanje ponuda za isporuku rafinisanog sunockretovog ulja:
Rafinisano suncokretovo ulje mora da zadovoljava sledeće karakteristike:
KARAKTERISTIKE
JEDINICA
Izgled pri 20°C
Saponifikacioni broj
Gustina
Jodni broj
Tačka tečenja
Viskoznost na 40°C
Viskoznost na 100°C
Indeks viskoznosti
mg KOH/g
Kg/m3
gJ2/100 g ulja
°C
mm2/s
mm2/s
VRIJEDNOST
Bistra tečnost karakteristične
žute boje
188-194
920
118-141
-12
29,0-32,5
6,8-8,8
min. 210
Ponuđači treba obavezno da dostave tehničke i sigurnosne listove usklađene sa zahtjevima REACH
legistlative.
Ponuda treba da sadrži slijedeće:
- puni naziv i adresu ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresu, ime kontakt osobe,
- kopiju registracije firme, ne stariju od šest mjeseca,
- potvrdu o likvidnosti,
- kopije certifikafta prema međunarodnom standardu ISO,
- ukoliko ponuđač sam ne proizvodi, priložiti punomoć proizvođača,
- uvjerenje o porjeklu (ili potvrda da se može izdati EUR1)
- jediničnu cijenu,
- ukupnu vrijednost ponude,
- paritet isporuke,
- način plaćanja
- referenc listu,
- obavezno navesti rok važenja cijena (ne kraći od 45 dana od krajnjeg roka za podnošenje
ponuda).
JIB: 4402785320005 • PIB: 402785320005 • Reg. sud. Banja Luka / Reg. br. 1-16709-00 • MB: 11033156
ŽR (Nova banka: 5550070022516188 • Raiffeisen bank: 1610450043770026 • UniCredit: 5515001130786737)
Osnovni upisani i uplaćeni kapital: 50.000,00 KM
„OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka
(jednočlano društvo)
Kralja Alfonsa XIII br. 37A
78000 Banja Luka, RS/BiH
Tel: +387 51 228 610
Faks: +387 51 228 620
[email protected]
www.optimagrupa.net
Količina: cca 250 t
Isporuka robe:
- Planirani dinamika isporuke: 50 – 75 t mjesečno. Količine su planske i zavisiće od obima
prodaje gotovih proizvoda,
- Kupac zadržava pravo izmjene dinamike isporuka,
- Kupac zadržava pravo da robu stavi na raspolaganje Prodavcu, ukoliko ista ne zadovoljava
traženi kvalitet.
Kupac: „OPTIMA Grupa“ d.o.o., Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, BiH
Mjesto isporuke: „Rafinerija ulja Modriča“ a.d., Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča,
BiH
Sa izabranim isporučiocem potpisaće se ugovor.
Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.
Ponude se mogu dostaviti e-mailom na adresu [email protected],
Tenderskoj komisiji sa naznakom “Ponuda suncokretovo ulje“
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 23.01.2015. godine.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi nabave - kontakt osoba Radovanović Višnja,
tel.+ 387 (0) 51 242 894, fax. +387 (0) 51 242 830, e-mail: [email protected]
Načelnik službe nabave
Zorica Kasalović
JIB: 4402785320005 • PIB: 402785320005 • Reg. sud. Banja Luka / Reg. br. 1-16709-00 • MB: 11033156
ŽR (Nova banka: 5550070022516188 • Raiffeisen bank: 1610450043770026 • UniCredit: 5515001130786737)
Osnovni upisani i uplaćeni kapital: 50.000,00 KM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content