close

Enter

Log in using OpenID

Banja Luka, 10.02.2015. TENDER ZA

embedDownload
„OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka
(jednočlano društvo)
Kralja Alfonsa XIII br. 37A
78000 Banja Luka, RS/BiH
Tel: +387 51 228 610
Faks: +387 51 228 620
[email protected]
www.optimagrupa.net
Banja Luka, 10.02.2015.
TENDER ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ADITIVA ZA ULJA ZA AUTOMATSKU
TRANSMISIJU
„OPTIMA Grupa“ d.o.o. za potrebe „Rafinerije ulja Modriča“ a.d. raspisuje tender za dostavljanje
ponuda za isporuku aditiva za Ulja za automatsku transmisiju:
Proizvodi: Ulja za automatsku transmisiju
Primjena proizvoda: Fluid za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih
vozila,poljoprivredne i građevinske mehanizacije.
Aditivi moraju da zadovoljavaju sledeće karakteristike:
PREDMET NABAVKE
Aditivi za ulja za automatsku
transmisiju
SPECIFIKACIJA
PLANIRANA KOLIČINA
GOTOVOG PROIZVODA
ATF Type A Suffix A
171 t
NAPOMENA: Poboljšivač IV sadržan u paketu aditiva
Podaci
•
•
•
•
koje ponuđač mora dostaviti:
Naziv i vrsta aditiva
Preporučena dozaža(%)
Preporučena bazna ulja-grupa (%) I II III IV V
Approval-i koji se mogu dobiti sa navedenim aditivom (do kad važe Approval-i)
Ponuđači treba obavezno da dostave tehničke i sigurnosne listove usklađene sa zahtjevima REACH
legistlative.
Obavezno dostaviti:Tehnički list TDS
Sigurnosni list MSDS
Tehnički izvještaji(motorni testovi i druga ispitivanja)
REACH-status
Ponuda treba da sadrži slijedeće:
- puni naziv i adresu ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresu, ime kontakt osobe,
- kopiju registracije firme, ne stariju od šest mjeseca,
JIB: 4402785320005 • PIB: 402785320005 • Reg. sud. Banja Luka / Reg. br. 1-16709-00 • MB: 11033156
ŽR (Nova banka: 5550070022516188 • Raiffeisen bank: 1610450043770026 • UniCredit: 5515001130786737)
Osnovni upisani i uplaćeni kapital: 50.000,00 KM
„OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka
(jednočlano društvo)
Kralja Alfonsa XIII br. 37A
78000 Banja Luka, RS/BiH
-
Tel: +387 51 228 610
Faks: +387 51 228 620
[email protected]
www.optimagrupa.net
potvrdu o likvidnosti,
kopije certifikafta prema međunarodnom standardu ISO,
ukoliko ponuđač sam ne proizvodi, priložiti punomoć proizvođača,
uvjerenje o porjeklu (ili potvrda da se može izdati EUR1) ,
tarifna oznaka prizvoda,
jediničnu cijenu,
ukupnu vrijednost ponude,
način plaćanja
referenc listu,
obavezno navesti rok važenja cijena (ne kraći od 45 dana od krajnjeg roka za podnošenje
ponuda).
Način pakovanja: bačve, IBC kontejneri, autocisterna
Mjesto isporuke:Rafinerija ulja Modriča ad Modriča
Rok isporuke:
• februar/mart 2015.god
Sa izabranim isporučiocem potpisaće se ugovor.
Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.
Ponude se mogu dostaviti e-mailom na adresu [email protected]
Tenderskoj komisiji sa naznakom “ponuda aditivi za ulja za automatsku transmisiju
ATF type A“
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17.02.2015. godine.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi nabave - kontakt osoba Kasalović Zorica,
tel.+ 387 51 228610, fax. +387 51 228620, e-mail: [email protected]
Načelnik službe nabave
Zorica Kasalović
JIB: 4402785320005 • PIB: 402785320005 • Reg. sud. Banja Luka / Reg. br. 1-16709-00 • MB: 11033156
ŽR (Nova banka: 5550070022516188 • Raiffeisen bank: 1610450043770026 • UniCredit: 5515001130786737)
Osnovni upisani i uplaćeni kapital: 50.000,00 KM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content