close

Enter

Log in using OpenID

003.odgovor na tuzbu

embedDownload
liPRAVNKSUD U ZAGREBU
1
1
PR^JFi^r'11-07-1015' "'""
PREDANO POŠTI
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
s
^~\_P
""
Omot prikH PrWtwak«i
Klasa:
Urbroj:
UP/I-022-03/14-29/12
50301-05/25-15-8
Zagreb,
5. veljače 2015.
Poslovni broj: Usl-4171/14-2
UPRAVNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 6 i 8
Tužitelj?
Zlatni lipanj j.d.o.o. Zlatar Bistrica, Kolodvorska 4a
Tuženik:
Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb
Radi:
šutnj e uprave
Postupajući po Rješenju Upravnog jjnda u /agrchu. poslovnoga broj«! Uli4171/14-2, od 8. prosinca 2014. godino. Vlada Kcpuhttfce lirvmskc đ«jt? Nlj
ODGOVOR NA TUŽBU
Tuženik se protivi tužbi i tužbenom zahtjevu u cijelosti, te osporava sve navode
tužitelja iz tužbe i ističe prigovor nedostatka pasivne legitimacije, s obzirom na okolnost daje
Vlada Republike Hrvatske svojim dopisom, klase: 022-03/14-22/347, urbroja: 50301-05/2514-2, od 15. listopada 2014. godine, uputila Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao
nadležnom tijelu predstavku društva Zlatni lipanj j.d.o.o. s prijedlogom za razrješenje
pomoćnika ministra zaštite okoliša i prirode Nenada Strizrepa.
Postupajući po predstavci, klase: 022-03/14-22/347, urbroja: 50301-05/25-142, od 15. listopada 2014. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode očitovalo se društvu
Zlatni lipanj j.d.o.o. dopisom, klase: 011-04/14-01/383, urbroja: 517-04-14-4, od 14.
studenoga 2014. godine, u kojem se navodi da nema elemenata za pokretanje postupka po
službenoj dužnosti za razrješenje pomoćnika ministra zaštite okoliša i prirode Nenada
Strizrepa.
Iz očitovanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, proizlazi da prijedlog za
pokretanje postupka po službenoj dužnosti nije utemeljen, te se pritom navode sljedeći
razlozi. Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klase: UP/I-612-07/14-41/214,
urbroja: 517-07-1-1-2-14-1, od 24. rujna 2014. godine, uz ostalo djelomično je ukinuto
Rješenje o sakupljanju samoniklog bilja, izdano društvu Zlatni lipanj j.d.o.o., klase: UP/I-612-
07/14-41/88, urbroja: 517-07-1-1-2-14-2, od 9. svibnja 2014. godine, i to u točki 2. izreke, u
dijelu u kojem Rješenje nije konzumirano, s obzirom na utvrđenje neprimjerenog branja
smilja na otocima tijekom proljetne sezone skupljanja.
Nadalje, smilje je i dalje vrsta na koju se odnose odredbe Pravilnika o
sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
(Narodne novine, broj 154/2008) kao i odredbe članka 64. Zakona o zaštiti prirode (Narodne
novine, broj 80/2013), iz kojeg razloga je, u svrhu zaštite javnog interesa doneseno Rješenje
od 24. rujna 2014. godine, kojemu je prethodilo i stručno mišljenje Državnog zavoda za
zaštitu prirode, klase: 612-07/14-12/97, urbroja: 366-06-14-14-2, od 9. rujna 2014. godine.
Nadalje, prema članku 41. stavku 3. Zakona o sustavu državne uprave
(Narodne novine, br. 150/2011 i 12/2013), pomoćnika ministra imenuje Vlada Republike
Hrvatske na prijedlog ministra. U predmetnom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je
temeljem zaprimljene predstavke postupilo, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je,
kao nadležno tijelo, 14. studenoga 2014. godine uputilo tužitelju svoje očitovanje.
* Dakle, kako je člankom 41. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave
(Narodne novine, br. 150/2011 i 12/2013) propisano da pomoćnika ministra imenuje" Vlada
Republike Hrvatske na prijedlog ministra, to bi argumentum a contrario značilo da Vladu
Republike Hrvatske na prijedlog ministra i razrješuje pomoćnika ministra, koji prijedlog je i/
navedenih razloga, u konkretnom slučaju izostao.
Također, za napomenuti je da i u slučaju da je postupak /u ni/ricH'njr JMI
službenoj dužnosti pokrenut, podnositelj prijedloga .-u_|^ompoi^pkunciim nuiomtiiskt
svojstvo stranke, niti bi mogao protiv odluku doneftć'riffi U njemu uFrt^lTpfimi^
pokrenuti upravni spor.
Isto tako, podnošenje prijedloga Vladi Republike Hrvatske nema za posljedicu
obvezu Vlade Republike Hrvatske da se o njemu izjasni u formalnom postupku, osim u ohliku
obavijesti kako je to učinjeno u konkretnom slučaju.
Slijedom navedenoga, tužitelj je kao nezadovoljna stranka mogao temeljem
članka 42. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009)
uputiti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je zaprimilo očitovanje, odnosno u slučaju
šutnje uprave podnijeti tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a ne protiv Vlade
Republike Hrvatske.
Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Upravnom
sudu u Zagrebu da rješenjem odbaci tužbu. Također, u prilogu se dostavlja sva dokumentacija
koja se odnosi na ovaj predmet.
Priloga: 6
IK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
536 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content