close

Enter

Log in using OpenID

2013. - Končar Institut za elektrotehniku dd

embedDownload
IZVJEŠĆE O DRUŠTVENO
ODGOVORNOM POSLOVANJU
INSTITUTA
2013.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
03
PORUKA UPRAVE
Tijekom 2013. dodatno su se smanjile investicije i ulaganja
u primijenjeno istraživanje i razvoj u Hrvatskoj i na tržištu
Grupe KONČAR, što je rezultiralo smanjenjem prihoda od
prodaje Instituta za 19,4 posto u odnosu na 2012. Unatoč
povećanju marketinških aktivnosti izostalo je i povećanje
prihoda od ino­zemnih partnera, jer nisu realizirana planirana
ugovaranja ili je opseg očekivanih usluga ispitivanja i ra­
zvoja znatno smanjen. Smanjenje prihoda na tržištu Grupe
značajnim dijelom posljedica je daljnjeg smanjenja aktivno­
sti na području tračničkih vozila, energetskih pretvarača,
visokonaponskih aparata te smanjenju indirektnog izvoza
putem pridruženog društva. Značajan problem u poslovanju
Instituta jest i činjenica kako EK (Europska komisija) Institu­
tu, zbog moguće pristranosti, nije odobrila status NB (No­
tified Body) za sva tražena područja certificiranja. Tijekom
2014. očekuje se rješenje statusa dobivanjem odobrenja za
sužena područja certificiranja.
Usprkos slabijem rezultatu, značajni tržišni događaji za In­
stitut u 2013. nastavak su prodaje usluga primijenjenih
istraživanja i razvoja na području rotacijskih strojeva iz­
van Grupe KONČAR, kao i pružanje globalnim tvrtkama iz
područja elektroenergetike, usluga laboratorijskih tipskih i
serijskih ispitivanja. To dokazuje kompetentnost zaposlenika
i adekvatnu opremljenost laboratorija jer je riječ o nastavku
aktivnosti započetih još 2012. Završena je i isporuka sustava
monitoringa transformatora za Kazahstan, pri čemu je kupac
Hyundai Heavy Industries. Novi proizvod, zaštitni relej za oso­
vinske struje, isporučen je u Švicarsku, vodećem svjetskom
proizvođaču elektroenergetske opreme.
za upravljanje željezničko-cestovnog prijelaza koji zado­vo­­
lj­ava najviši stupanj sigurnosti SIL4.
Nadalje, tijekom 2013. odobreno je financiranje projekta
E! 8723 VISINEV, prvog međunarodnog projekta u kojem Insti­
tut sudjeluje kao nositelj projekta u okviru programa EUREKA
te projekt Razvoj bežične mjerne opreme za rotacijske stro­
jeve, nacionalni projekt sufinanciran u okviru BICRO fonda.
Planira se značajno povećanje ciljanih kompetencija te istra­­živačkih, razvojnih i ispitnih mogućnosti što bi u petogodišnjem razdoblju trebalo povećati i prodaju. U tom smislu
povoljna je činjenica što je Ministarstvo znanosti obrazova­
nja i sporta uvrstilo projekt CEKONET (Centar kompetencije
za naprednu energetiku i čisti transport) na indikativnu listu
projekata koji će biti financirani iz europskog ERDF fonda.
Okvirna je vrijednost projekta 75 mil. kn od čega bi nešto
manje od 50 posto iznosa bilo financirano sredstvima fonda.
Kontinuirano ulaganje u obrazovanje zaposlenika, istraživanje
i razvoj vlastitih proizvoda u području elektroenergetike i
tračničkih vozila, usvajanje kompetencija nužnih za sud­
jelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima te osu­
vremenjivanje i proširenje laboratorijskih kapaciteta jamče da
je Institut pouzdan partner u gradnji sigurne budućnosti.
Zagreb, travanj 2014.
Uprava
dr. sc. Siniša Marijan, predsjednik
Svakako je potrebno naglasiti kako je u 2013.:
• provedena implementacija vlastitog hardvera u sustav
monitoringa transformatora (TMS) te isporučeno šest
sustava TMS;
• provedena verifikacija rješenja crne kutije za električne
strojeve (EMBB);
• zaštitni relej za osovinske struje prodan vodećem svjet­
skom proizvođaču elektroenergetske opreme;
• projektiran i isporučen autonomni sustav napajanja (Hy­
brid Box) zasnovan na vlastitoj ICT opremi;
• razvijeno vlastito rješenje monitoringa provodnika trans­
formatora.
Projekt razvoja novog rješenja plinom izoliranog sklop­
nog postrojenja (GIS) nastavljen je u 2013. u partnerstvu s
društvom KONČAR – Električni visokonaponski aparati d.d.
Funkcionalni i ispitani prototip očekuje se tijekom 2014. U
ovaj strateški projekt Grupe KONČAR, Institut je odlučio
uložiti vlastita sredstva kako bi se održalo i unaprijedilo
područje visokonaponskih aparata.
Zajedno s društvom KONČAR – Inženjering za energetiku i
transport d.d. dovršen je razvoj izuzetno zahtjevnog uređaja
Rajko Gardijan, član
Prof. dr. sc. Stjepan Car od 1999. vodio je Institut na funkci­
ji predsjednika Uprave. U svom mandatu pokrenuo je vri­
jedne inicijative za ulazak u nova poslovna područja: ob­
novljivi izvori s naglaskom na vjetroelektrane i primjena
tehnologije vodika. Ustalio je praksu nagrađivanja i stimu­
liranja zaposlenika, poticanja obrazovanja i usavršavanja,
kao i pomlađivanja Instituta. Prepoznao je vrijednost i ko­
risti društveno odgovornog poslovanja koje je integrirao u
poslovnu strategiju i osigurao izdavanje godišnjih izvještaja.
Zaslužan je za promicanje ugleda Instituta i brojnim javnim
nastupima postigao povjerenje javnosti. Čvršće je povezao
KONČAR i akademsku zajednicu te postavio temelje za
uspješni prijenos znanja i pokretanje zajedničkih projeka­
ta. Početkom 2014. imenovan je prokuristom te će na toj
dužnosti biti do odlaska u starosnu mirovinu.
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
VANJSKA POTVRDA
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013. 05
MIŠLJENJE KOMISIJE UPRAVNOG VIJEĆA
HR PSOR-A NA IZVJEŠĆE KONČAR - INSTITUTA
ZA ELEKTROTEHNIKU 2013.
Komisija upravnog vijeća HR PSOR-a temeljito je proučila
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju KONČAR
- Instituta za elektrotehniku za 2013. godinu te je ustvrdila
da je Izvješće sukladno C razini opsega izvještavanja pre­
ma zahtjevima G3 Smjernica za izvještavanje o održivosti
Globalne inicijative za izvještavanje.
Kao i prethodnih godina, ovo Izvješće pokazuje da Insti­
tut dobro razumije kako integrirati društveno odgovorno
poslovanje u osnovnu djelatnost poduzeća ugradnjom ino­
vacija u ponudu osnovnih proizvoda i usluga. Razvidan je
naglasak koji se stavlja na razvoj novih proizvoda i usluga
koje Institut nudi u području energetske učinkovitosti i ob­
novljivih izvora energije. Strateška orijentacija organizacije
prema tehnologijama koje predstavljaju budućnost, a te­
melje se na održivom razvoju svakako je na prvi pogled
logična no ipak ne tako često primjenjivana poslovna ori­
jentacija te zaslužuje po­hvalu. Bilo bi zanimljivo saznati više
detalja o ponudi Instituta u ovom području te kakav je odnos
Instituta prema primjeni mjera energetske učinkovitosti u
uobičajenom asortimanu proizvoda i usluga.
KONČAR - Institut za elektrotehniku usprkos sve težem
stanju gospodarstva u Hrvatskoj i dalje uspijeva zadržati os­
novnu orijentaciju na razvoju obrazovanja i temeljiti razvoj i
održivost poduzeća na mladim, obrazovanim kadrovima čije
znanje i sposobnost osiguravaju dugoročnu konkurentnost.
Timski rad i motivacija obrazovanjem i stjecanjem dodatnih
vještina, osnovni su postulati razvoja ove organizacije čime
si ona osigurava interes mladih i perspektivnih stručnjaka.
Dodatna je društvena korist od ovakve poslovne politike,
sprečavanje odljeva ovih kadrova u razvijenije zemlje i njiho­
vog trajnog gubitka za Republiku Hrvatsku.
S obzirom na visoku razinu razumijevanja načela DOP-a koje
pokazuje upravljački tim KONČAR - Instituta za elektrotehni­
ku, smatramo da postoji temelj za daljnji razvoj izvještavanja
o održivosti u Institutu i povećanje razine izvještavanja u na­
rednom periodu. Kao preduvjeti za podizanje sadržaja na B
razinu izvještavanja, predlažemo Institutu da poradi da te­
meljitoj razradi najvažnijih dionika kao i dokumentiranja pro­
cesa suradnje te korištenih kanala komunikacije i sukladno
tome, popisu tema koje su na dnevni red organizaciji posta­
vili dionici.
Sukladno tome, za očekivati je i da bi se ravnoteža izvješća
trebala pomaknuti u smjeru veće zastupljenosti infor­
macija koje govore o nefinancijskim učincima organizacije,
s naglaskom na strateški pristup integraciji ovih tema u
poslovnu strategiju. Ovdje bi bilo dobro uvrstiti i mehanizme
dvosmjerne komunikacije između zaposlenika i uprave te
objasniti način na koji uprava zaprima i procesuira primjedbe
koje dioničari i zaposlenici upućuju središnjem tijelu uprav­
ljanja.
Čestitamo KONČAR - Institutu za elektrotehniku na značajnim
rezultatima koji su prikazani u izvješću te na temeljnom ra­
zumijevanju svoje uloge i svojih odgovornosti kao sudionika
u društvenom i gospodarskom životu Hrvatske. Vjerujemo
da će ovi uspjesi potaknuti Institut da i u narednom periodu
radi na unapređenju svoje prakse društvene odgovornosti i
izvještavanja o istoj.
Komisija Upravnog vijeća HR PSOR-a
06
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
ORGANIZACIJSKI PROFIL
KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. dio je Grupe KONČAR u kojoj zauzima središnje mjesto u primijenjenom istraživanju
i razvoju na području proizvodnog programa Grupe. Podršku elektroenergetskoj opremi i postrojenjima proširio je i na razvoj
vlastitih rješenja namijenjenih za globalno tržište. Institut ima status neovisnog dioničkog društva kojem KONČAR – Ele­k­
troindustrija d.d., kao stopostotni vlasnik, svu ostvarenu dobit ostavlja za njegov razvoj. Na tržišnim načelima djeluje više od
dvadeset godina, a razvija svoje kompetencije već više od pedeset godina.
Dijagnostička ispitivanja opreme na elektroenergetskim postrojenjima u radu, tehnički nadzor pri njihovoj izgradnji, kao i
ispitivanja sukladnosti opreme s normama, dodatna su vrlo ključna iskustva i vještine koje osiguravaju zaposlenicima Insti­
tuta vrlo širok djelokrug kompetencija te omogućuju neposredan kontakt s korisnicima opreme.
Institut je znanstveno-istraživačka pravna osoba upisana u upisnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i kao društvo
specijalizirano za primijenjena istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva, ima dvije važne uloge:
• podrška razvoju rješenja koja proizvode i prodaju društva Grupe KONČAR na ugovornoj osnovi i tržišnim načelima,
pružajući usluge specijalističkih znanja i istraživačko razvojnih ispitivanja u brojnim laboratorijima Instituta
• primijenjena istraživanja na vlastiti trošak radi razvoja novih proizvoda kompatibilnih proizvodnom programu Grupe za
koji Institut snosi rizik razvoja i prodaje na tržištu.
Organizacija Instituta omogućuje učinkovit način prilagodbe zakonima tržišta i ulaganje vlastitih sredstva u nove tehnologije
i primijenjeno istraživanje radi razvoja novih proizvoda. Rezultat takvog poslovanja su povjerenje zaposlenika i kupaca te
stvaranje konkurentnih proizvoda koji svojim karakteristikama i kvalitetom zadovoljavaju kriterije kupaca.
Organizacijska struktura instituta
Nadzorni odbor
Uprava
Znanstveno vijeće
Odjel za istraživanje i razvoj
Odjel za monitoring
Zavod za transformatore
Visokonaponski laboratorij
Odjel za dijagnostička ispitivanja
Odjel za istraživanje i razvoj
Odjel za monitoring
Zavod za rotacijske strojeve
Laboratorij za rotacijske strojeve
Laboratorij za buku i vibracije
Odjel za istraživanje i razvoj
Zavod za sklopne aparate i
postrojenja
Laboratorij za velike snage
Odjel za energetsku elektroniku
Zavod za energetsku elektroniku i
upravljanje
Odjel za ugradbene računalne sustave
Laboratorij za eletroniku i EMP
Odjel za kvalitetu električne energije
Odjel za energetsku učinkovitost
Zavod za EMC, sigurnost i
umjeravanje
Laboratorij za EMC i sigurnost
Laboratorij za umjeravanje
Odjel za napredne materijale i nanotehnologiju
Zavod za materijale i tehnologije
Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja
Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja
Zavod za obnovljive izvore
Služba kvalitete,
informatike i INDOK-a
Služba za
certificiranje - SCERT
Služba za kadrovske,
pravne i opće poslove
Služba prodaje i nabave
Služba za financije i
računovodstvo
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
07
Poslovne aktivnosti Instituta odvijaju se u zavodima uz podršku zajedničkih službi. Zavode čine odjeli koji su naj­
manje organizacijske jedinice Instituta orijentirani na stjecanje i primjenu specijalističkih znanja. Nositelji razvojnih
projekata najčešće su zavodi koji koriste resurse i drugih, unutar i izvan Instituta. Međuzavodska suradnja koja
omogućuje brzi prijenos znanja i vještina s jednog područja djelovanja na drugi, izazov su i veliki potencijal kojem
Institut u narednom razdoblju treba posvetiti posebnu pažnju.
Unutar Instituta djeluje nezavisna akreditirana Služba za certificiranje proizvoda SCERT čiji rad nadgledaju pre­d­
stavnici državnih tijela i udruga potrošača, a koja predstavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti elektrotehničkih
proizvoda.
Institut svoju misiju gradi tako da ona istodobno služi kapitalu i društvu te se odnosi prema svojim interesnim
skupinama kao prema partnerima koji suradnjom i zajedničkim rješavanjem problema stvaraju ekonomsku i
društvenu vrijednost.
Misija instituta
Primjenom znanja i suvremenih tehnologija razvijamo rješenja za učinkovitu pretvorbu i prijenos električne energije, uz
društveno odgovorno poslovanje.
Vizija njegovih poslovnih aktivnosti
Postati globalno prepoznatljiv partner u području elektroenergetike i tračničkih vozila te na taj način pridonositi uspjehu
Grupe KONČAR.
Dugoročni ciljevi koje institut želi doseći
•
•
•
Postati centar kompetencije za primijenjena istraživanja i razvoj proizvoda, tehnologija i usluga u područjima transformatora, rotacijskih strojeva, visokonaponskih aparata, energetskih pretvarača, obnovljivih izvora i komponenti tračničkih vozila.
Postati u EU priznato akreditirano tijelo za ispitivanje i certificiranje elektrotehničkih proizvoda i opreme.
Biti po kvaliteti i pouzdanosti prepoznat isporučitelj sustava monitoringa primarne elektroenergetske opreme te ugradbenih računalnih sustava za upravljanje procesima u elektroenergetici i tračničkim vozilima.
Strategija održivog razvoja instituta i postizanje dugoročnih ciljeva
•
•
•
•
Trajno povećavati produktivnost uz intenzivna ulaganja u razvoj novih proizvoda i usluga, obrazovanje zaposlenika i
opremanje laboratorija.
Poslovati na načelima održivog razvoja uz razvijanje i njegovanje partnerskih odnosa sa svim zainteresiranim stranama.
Razvijati suradnju s akademskim zajednicama i javnim institutima putem zajedničkih istraživačko razvojnih projekata.
B
iti znanstvena organizacija s nezavisnim statusom u Grupi KONČAR kojoj vlasnik ostavlja cjelokupnu dobit za njegov
daljnji razvoj.
Integrirani sustav upravljanja
Institut svoju kompetentnost na tržištu i prepoznatljivost u društvenoj zajednici temelji na politici integriranog sustava
upravljanja koji obuhvaća sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO/IEC 17025 i EN 45011), sustav upravljanja okolišem
(ISO 14001) i sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001). Na taj način osiguravamo primjenu načela
društveno odgovornog poslovanje Instituta uz uravnotežen odnos prema kupcima, zaposlenicima, vlasnicima, dobavljačima
i društvenoj zajednici.
Primjenom Integriranog sustava upravljanja Institut definira uloge i odgovornosti, organizaciju i procese koji su značajni
za postizanje visoke kvalitete vlastitih rješenja i usluga. Kroz te procese Institut komunicira s kupcima i drugim interesnim
skupinama, realizira proizvode, ostvaruje ciljeve, uči i trajno se poboljšava.
08
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
EKONOMSKI POKAZATELJI
mil. kn
Komponenta
2013.
Izravna stvorena ekonomska vrijednost
Prihod od prodaje
62,2
Financijski prihodi
0,8
Najamnina od nekretnina
0,7
63,7
Distribuirana ekonomska vrijednost
Dobavljačima materijala i usluga (sa zalihama)
19,5
Obrazovanje
0,9
Akademskoj zajednici za usluge
0,3
Ostali troškovi
2,9
Plaće i naknade zaposlenicima
22,7
Porezi, doprinosi, socijalno i mirovinsko osiguranje
16,5
Donacija društvenoj zajednici
0,13
62,9
Zadržana ekonomska vrijednost
0,8
Poslovna učinkovitost mjeri se isključivo novostvorenom vrijednošću pojedinih zavoda i osnova je za primanja zaposlenika s nas­
lova zajedničkog rada zavoda, dok se uspjeh pojedinaca ili timova nagrađuje osobnom stimulacijom ili jednokratnom novčanom
nagradom, ovisno o doprinosu sveukupnom poslovanju Instituta ili stvaranju uvjeta za buduće uspješno poslovanje. Zajedničke
službe podržavaju i objedinjuju poslovanje zavoda pa je njihovo nagrađivanje vezano uz zajednički uspjeh svih zavoda.
Unatoč značajnom padu ukupnog prihoda te novostvorene vrijednosti, primanja zaposlenika bilježe znatno manji
pad, kao rezultat politike zadržavanja zaposlenika i ključnih kompetencija Instituta. Upravo je zbog toga ostvarena
dobit iz poslovnih aktivnosti u 2013. svega 0,25 mil. kn, pri čemu udio troškova osoblja u prihodima od prodaje iznosi
gotovo 63 posto. Smanjenje primanja posljedica je smanjenja broja zaposlenih te izostanka kvartalnih stimulativnih
dodataka.
Troškovi obrazovanja
Kretanje ukupnih prihoda, novostvorene vrijednosti i broja zaposlenika
Ukupni prihod
2.5
Novostvorena vrijednost
Bruto primanja
Neto primanja
Broj zaposlenika
100
200
80
160
60
120
40
80
20
40
Stipendije
2
Specijalizacije (FER,
FSB, FKIT)
1
Semiinari i konferencije
0.5
Literatura
0
2010.
2011.
2012.
2013.
mil. kn
1.5
0
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Broj zaposlenika
Poslijediplomski studij
0
U 2013. Institut je zaposlio 7 novih suradnika, 3 je prešlo u druga društva Grupe KONČAR, 4 u druge tvrtke, a 7 u mirovinu.
Na kraju godine Institut je imao 162 zaposlenika od kojih 135 s višom i visokom stručnom spremom.
Poslijediplomske doktorske studije polazilo je 24 suradnika, a 7 ih je bilo na poslijediplomskim specijalističkim studijima. U
2013. dvoje je doktoriralo tako da Institut danas ima 9 magistara i 9 doktora znanosti, od kojih 5 ima status znanstveni surad­
nik, a 1 viši znanstveni suradnik. Obrazovanje iz poslovnog upravljanja polazi dvoje zaposlenika, a do danas je taj obrazovni
ciklus završilo ukupno 11 suradnika mlađih od 35 godina. Također 21 zaposlenik polazio je tečajeve stranih jezika: engleskog,
njemačkog, francuskog, ruskog, kineskog i arapskog.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013. 09
ODRŽIVO POSLOVANJE
Društveno odgovorno poslovanje jedna je od bitnih odrednica koja osigurava održivi razvoj
Instituta jer pridonosi:
• motivaciji zaposlenika za stvaralaštvom radi njegovanja pravednosti u odnosima prema svim stranama
• lojalnosti zaposlenika i poslovnih partnera koji prepoznaju vrijednosti za obje strane
• društvenom ugledu Instituta u kojem se mogu zaposliti samo najbolji, ne samo po znanju već i po spremnosti na
međusobnu suradnju i timski rad
• razvoju akademske zajednice u smjeru koji osigurava primjenljivost njihovih rezultata obrazovanja i istraživanja
• zapošljavanju i materijalnoj pomoći aktivnostima zajednice koje vode boljim uvjetima života.
Institut svoj dugoročni održivi razvoj gradi u područjima elektroenergetike i čistog transporta, i to na: uslugama istraživanja
i razvoja, kompetentnim laboratorijima, konkurentnim naprednim rješenjima informatičko komunikacijske tehnologije te
naprednim senzorima.
Ključne poslovne aktivnosti
Poslovanje Instituta zasnovano je na
tri ključne poslovne aktivnosti važne za
stabilnost poslovanja.
Vlastiti proizvodi
29%
Dijagnostika,
ispitivanje i
certificiranje
43%
Istraživanje i razvoj
28%
Društveno odgovorno investiranje
mil. kn
2010.
2011.
2012.
2013.
Investicije u opremu i preuređenje
3,2
4,4
6,4
9,2
Investicijsko održavanje
1,5
1,9
0,4
0,28
Vlastito istraživanje i razvoj
3,1
3,8
7,5
3,8
Obrazovanje
1,8
2,1
1,6
1,2
Ulaganja, u laboratorijsku opremu i u kupovinu zgrade i zemljišta iznosila su 9,2 mil. kn. Pri tome se značajan dio (5,9 mil.
kn) odnosi na kupnju nekretnine za potrebe izgradnje budućih laboratorija (projekt CEKONET). Najznačajnije investicije u
opremu bile su: simulator fotonaponskih panela, oprema za dijagnostička ispitivanja na terenu, programski paket ANSYS te
optički emisioni spektrometar.
U narednom se razdoblju planira povećano ulaganje u daljnju nabavku opreme u okviru obnove postojeće i izgradnje
nove infrastrukture. To će omogućiti povećanje kompetencija i proširenja opsega primijenjenih istraživanja i razvoja na
područjima elektroenergetike i transporta.
Smanjenje poslovnih aktivnosti na području usluga istraživanja i razvoja za interno tržište imalo je za posljedicu nastavak
vlastitih istraživačko razvojnih aktivnosti na ugradbenim računalnim sustavima za potrebe sustava monitoringa te optimi­
zaciju vlastitih rješenja sustava upravljanja.
Ulaganje u vlastita primijenjena istraživanja i razvoj
•
•
•
•
•
•
Ekspertni sustav monitoringa namota rotacijskih strojeva: 2,2 mil. kn.
Laboratorijski pretvarač za ispitivanje glavnog pogona i sustava za dvosistemske lokomotive i vlakove: 1,3 mil kn.
Laboratorij za ispitivanje pretvarača velikih snaga: 1,3 mil. kn.
Pretvarač za fotonaponsku elektranu: 1,8 mil. kn.
Modularne programske i sklopovske platforme za razvoj vlastitih ugradbenih sustava upravljanja: 4 mil. kn.
Plinom SF6 izolirano sklopno postrojenje s troškovima primijenjenih istraživanja: 1,7 mil. kn.
10
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
KONKURENTNOST GRADIMO KVALITETOM I
INOVATIVNIM RJEŠENJIMA
Poteškoće na domaćem tržištu nameću Institutu da svoj
daljnji razvoj poslovanja, osim istraživanja i razvoja za
potrebe Grupe te aktivnostima na tržištu RH, zasniva na
izvozu proizvoda i usluga. Stoga će Institut u narednom
razdoblju najviše pažnje posvetiti izvozu sustava monitor­
inga, sustava upravljanja za vjetroagregate i vjetroelektrane,
autonomnih napajanja iz obnovljivih izvora te namjenskih
ugradbenih sustava upravljanja.
potencijalom.
Očekuje se kako će vlastiti razvoj specifičnih senzora za­
jedno s potrebnim elektroničkim sklopovima značajnije
pridonijeti inovativnim rješenjima, kvaliteti i konkurentnosti
svih sustava monitoringa, kao proizvoda s najvećim tržišnim
Kako bi se poboljšala prepoznatljivost proizvoda Instituta te
povećala prodaja u inozemstvu, Institut kontinuirano mijenja i
proširuje strategiju nastupa. Pri tome će, osim zajedničkog na­
stupa s društvima Grupe te sudjelovanja na konferencijama i
prigodnim izložbama, u budućem razdoblju Institut intenzivirati
aktivnosti na: organiziranju posjeta i prezentacija kod poten­
cijalnih kupaca, internet kanalima nastupa i promocije, B2B
(business to business) kanalima marketinga i traženja kupaca,
širenju mreže distributera i agenata na ključnim tržištima i
tržištima izvan okruženja koja imaju perspektivu (Katar, Rusija,
Koreja, Indonezija).
Prodaja po tržištima 2013.
Segmenti tržišta
IZVOZ 28%
Katar ... 11%
BiH ... 3%
Kazahstan ... 2%
Rusija ... 2%
Češka ... 2%
Ostali ... 4%
Ostali 16%
HEP 13%
HRVATSKA 29%
Grupa KONČAR 43%
KPT 12%
KET 5%
Trgovina 3%
INEM 5%
Industrija 17%
GIM 7%
D&ST 4%
ENERGETIKA
73%
Ostali u
Grupi 10%
Transport 7%
Značajni rezultati razvoja proizvoda i usluga u posljednje dvije godine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrirani sustav monitoringa transformatora, generatora i VN aparata;
Nova generacija monitoringa transformatora s vlastitim HW/SW;
Nova generacija monitoringa generatora s vlastitim HW/SW;
Napredni sustavi dijagnostike i monitoringa specifičnih stanja rotacijskih strojeva;
Sustav monitoringa stanja vjetroagregata;
Napredni sustavi monitoringa rotacijskih strojeva;
Vlastito rješenje ugradbenog računalnog sustava (HW/SW) za autonomni sustav napajanja;
Računalni model za izračun kvarova sinkronih generatora;
Fotonaponski pretvarač 200 kWp;
Senzor zračnog raspora električnog rotacijskog stroja i pripadajući HW/SW.
Značajniji rezultati razvoja za potrebe društava Grupe KONČAR u 2013.
•
•
•
•
Razvoj sigurnosne platforme za osiguravanje željezničko cestovnih prijelaza koja ispunjava sigurnosne zahtjeve razine SIL4;
Idejno rješenje, proračuni, konstrukcija i tehnologija izrade novog sekundarnog ovjesa tramvaja TMK 2200;
Uspješan probni period eksploatacije, po gabaritima, volumenu i cijeni optimiziranog, pretvarača glavnog
elektromotornog pogona tramvaja;
Dobri početni rezultati optimizacije rada (povećanje efikasnosti) vjetroagregata na VE Pometeno brdo;
Vlastita tehničko-tehnološka rješenja i poslovna učinkovitost Institutu osiguravaju dovoljno dodatne vrijednosti za ulaganje u eksperimentalna istraživanja i stvaranje mogućnosti za natjecanje
istraživača i razvojnih inženjera na globalnoj razini.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
11
NAŠ SUSTAV VRIJEDNOSTI
Institut svoj tržišni uspjeh temelji na znanju i vještinama svojih zaposlenika, kao i njegovanju sustava
vrijednosti:
•
•
•
biti vrhunski stručno i profesionalno osposobljen te davati točne i nepristrane prosudbe
poticati pravednost i odgovornost te graditi međusobno poštivanje i povjerenje
poštivati vremenske planove i pridržavati se obećanih rokova.
Prednost u odnosu na druge postižemo bržim i svestranijim učenjem, a stečena znanja razmjenjujemo s našim partnerima.
Tijekom međusobne suradnje pružamo povratne informacije i svaka strana preuzima punu odgovornost sa svim pravima i
obvezama. Uspješna primjena znanja, sposobnost komuniciranja i lojalnost osnovni su kriterij za napredovanje, a ostvareni
rezultati mjerilo su osobnih primanja.
Ključne interesno utjecajne skupine Instituta
INTERESNO UTJECAJNA SKUPINA
NAČIN DJELOVANJA INSTITUTA
Inovativnim rješenjima zadovoljiti potrebe kupca
Profesionalnost
KUPCI
Partnerstvo u pozitivnom pristupu održivom poslovanju
Mjerenje zadovoljstva kupaca
ZAPOSLENICI
Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje novih znanja i vještina
Jednaki uvjeti rada i napredovanja za sve zaposlenike
Primanja koja se temelje na rezultatima rada
Radno okruženje koje potiče inovativnost i kreativnost
Suvremena opremljenost radnog mjesta
DIONIČARI I ULAGAČI
Primjena načela održivog poslovanja
Pravodobno i objektivno informiranje o važnim aktivnostima i
ostvarenim rezultatima poslovanja
DOBAVLJAČI I PARTNERI
Prijenos znanja
Suradnja na usavršavanju dobavljačkog lanca
Provjera sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
Uključenost u odlučivanje i upravljanje
ZAPOSLENIČKO VIJEĆEPartnerstvo
Podržavanje aktivnosti na zaštiti interesa zaposlenika
POSLOVNA I STRUČNA UDRUŽENJA
Uključivanje u rad
Aktivnosti na razvoju struke
Partnerstvo
Suradnja na razvojnim projektima
AKADEMSKA ZAJEDNICA
Razmjena znanja
Financijska pomoć
TIJELA JAVNE VLASTI
Sudjelovanje u donošenju propisa
Razmjena mišljenja
Poticanje pozitivnog poduzetničkog ozračja
LOKALNA ZAJEDNICA
Povezivanje zajedničkih interesa
Podrška i suradnja u lokalnim inicijativama
Financijska pomoć
Poštujemo najviše etičke norme u svojoj
poslovnoj praksi gradeći svoj ugled na stručnosti,
povjere­
nju i pouzdanosti, a svi su zaposlenici
dužni postupati s brigom i posebnom pažnjom
prema svim zainteresiranim stranama.
Institut je potpisnik
KODEKSA ETIKE U POSLOVANJU
Hrvatske gospodarske komore
12
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
VLASTITA RJEŠENJA
MONITORING
TRANSFORMATORA
MONITORING
VN OPREME
MONITORING
ROTACIJSKIH
STROJEVA
FOTONAPONSKI
PRETVARAČI
DIJAGNOSTIKA
ROTACIJSKIH
STROJEVA
MONITORING
VJETROAGREGATA
VLASTITA
RJEŠENJA
ALATI ZA RAZVOJ
SW-a ZA UGRADBENE
RAČUNALNE SUSTAVE
CENTRALNA
RAČUNALA VLAKA I
TRAMVAJA
AUTONOMNI
SUSTAVI
NAPAJANJA
UPRAVLJANJE
VJETROAGREGATOM I
VJETROELEKTRANOM
Modularna HW i SW rješenja za upravljanje
Zahtjevi održivosti uspješno su primijenjeni u brojnim vlastitim rješenjima koja koriste istu softversku platformu više od 20 go­
dina. Na taj način partnerima je omogućeno da korisnički softver, izrađen tijekom prošlih godina, jednostavno ugrade na nove
inačice hardverskih modula ili platformi.
KOMPATIBILNOST HARDVERA I/ILI SOFTVERA
Digitalni regulator
napona SG u HE
1991
Tiristorizirane
lokomotive
1999
Niskopodni
tramvaj
2005
Prigradski i
regionalni vlakovi
2008
Grafički programski alati
GRAP i ZZT programski su alati za razvoj, puštanje u pogon i održavanje
programske podrške ugradbenih računalnih sustava. Aplikacijski programi
izrađuju se pomoću grafičkog programskog jezika zasnovanog na blok
dijagramima.
• GRAP - održivost, odnosno dugi životni vijek proizvoda
• ZZT - servisni i dijagnostički alat
Vjetroelektrane
2011
Monitoring
sustavi
2013
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
13
AUTONOMNI SUSTAV NAPAJANJA IZ
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Odlika je autonomnog sustava raspoloživost energije od 99,9 posto koju je inače vrlo teško
postići korištenjem obnovljivih izvora energije poput sunca i vjetra. Cijeli se sustav sastoji od tri
osnovne komponente, svaka od njih je zasebno rješenje koje se može modularno slagati prema
zahtjevima potrošnje, ali i prema klimatskim uvjetima pojedine lokacije.
•
•
•
•
•
Sustav za napajanje baznih stanica iz obnovljivih izvora te primjenu vodika kao dodatnog izvora
Energetski učinkovito rješenje s prostorom za ugradnju opreme bazne stanice
Modularno i skalabilno rješenje sukladno zahtjevima korisnika
99,9 postotna raspoloživost energijom
Daljinski nadzor i pristup podacima
Pokrivenost energijom
Kontrola FN
proizvodnje energije
90%
Kontrola proizvodnje
energije vjetra
99%
Kontrola proizvodnje
energije gorivnog svežnja
99,9%
Kontrola potrošnje energije
100%
Autonomni sustav za napajanje na otoku Žutu
Autonomni sustav napajanja predstavlja zaokruženi, cjeloviti sustav koji objedinjuje različite uređaje za proizvodnju
električne energije iz obnovljivih izvora (vjetroagregati, fotonaponski članci), pohranu energije u baterijama, spremnik
vodika i gorivni svežanj za proizvodnju električke energije iz vodika, zaštitne sustave te sustave mjerenja i upravljanja
cjelokupnim autonomnim sustavom. Sustav u sebi posjeduje ugrađenu i komunikaciju prema udaljenom korisniku te
uvid u stanje radnih parametara, upozorenja i alarma.
Autonomni sustav za napajanje
14
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
SUSTAVI MONITORINGA TRANSFORMATORA
Dugogodišnje iskustvo u istraživanju, razvoju i terenskim dijagnostičkim ispitivanjima
transformatora zajedno sa suvremenom industrijskom hardverskom platformom implementirano
je u KONČAR TMS – suvremeni monitoring i dijagnostički sustav.
Transformator (senzori)
TMS ormar
Arhiva i vizualizacija
Prednosti
•Otkriva greške u nastanku te sprječava ili smanjuje posljedice kvara i neplaniranih ispada
• Omogućuje održavanje na osnovi stanja
• Povećava sigurnost ljudi i bolju zaštitu okoliša
• Pruža vrijedne podatke za analizu u slučaju kvara
•Omogućuje optimizaciju te bolje gospodarenje transformatorom (preopterećivanje, procjenu preostalog životnog vijeka itd.)
• Omogućuje spajanje transformatora na ‘Smart Grid’
Funkcije pojedinih verzija TMS-a
TMSminiTMS TMS+
TMSminiTMS TMS+
Osnovni monitor
TMSmini i dodatno
TMS i dodatno
VN Provodnici
SN i NN provodnici
Prenaponi (tranzijenti)
Aktivni dio
Parcijalna izbijanja
Plin i vlaga u ulju
Regulacijska sklopka
Termički model Rashladni sustav
Papirna izolacija
Naše reference
Ras Girtas IWPP, Katar
Više od 200 TMS sustava isporučeno za trafostanice i elektrane u
15 zemalja širom svijeta.
RHE Velebit, Hrvatska
US Steel Košice, Slovačka
TS Naeeja Super, Katar
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
INTEGRIRANI SUSTAV MONITORINGA
integracija sustava monitoringa transformatora, rotacijskih strojeva i sklopnih aparata
MONITORING ENERGETSKIH
SABIRNICA I VN KABELA
•
distribuirano mjerenje temperatura
•tlakovi
MONITORING RASKLOPNIH
POSTROJENJA
•prekidači
•
mjerni transformatori
•
rastavljači i zemljospojnici
•
odvodnici prenapona
MONITORING
ROTACIJSKIH STROJEVA
MONITORING
TRANSFORMATORA
•
aktivni dio
•vibracije
•provodnici
•
relativni pomaci
•sklopke
•
zračni raspor
•
•
magnetski tok
•
parcijalna izbijanja
•
procesne veličine
rashladni sustav i pomoćna oprema
15
16
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
EKSPERTNI SUSTAVI ZA NADZOR STANJA
I OTKRIVANJE KVAROVA ROTACIJSKIH
STROJEVA
Elektroenergetski sustav okosnica je današnjeg gospodarstva koje se oslanja na stabilnu opskrbu
električnom energijom. S obzirom na njegov značaj, elektroenergetski sustav mora biti održavan,
kontroliran i zaštićen od mogućih kvarova i ostalih abnormalnih pojava.
Najvažniji su dijelovi svakog elektroenergetskog sustava
električni rotacijski strojevi, osobito oni uključeni u proiz­
vodnju električne energije. Stalno povećanje pouzdanosti
i dostupnosti tih strojeva od iznimne je važnosti. Također,
današnja je praksa proširenje razdoblja između planiranih
Relej za zaštitu od osovinskih struja i napona
Ekspertni sustav za monitoring motora
zaustavljanja strojeva. Bilo kakvi kvarovi te nepotrebni i
neplanirani prekidi u radu mogu izazvati veliku materijal­
nu štetu. Način za ublažavanje ili čak sprečavanje takvih
događaja implementacija je raznih sustava za praćenje sta­
nja opreme.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
Značajke sustava za monitoring i dijagnostiku rotacijskih strojeva
•
•
•
•
•
on-line sustavi
primjenjivost na sve vrste strojeva
modularni i nadogradivi sustavi za nove, kao i postojeće strojeve
dugotrajna pohrana podataka i praćenje važnih događaja (trendovi, valni oblici, alarmi...)
lokalni i udaljeni (web) pristup sustavima
Napredni senzor za otkrivanje kvarova namota
Monitoring za male hidroelektrane
17
18
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA
Primijenjena i razvojna istraživanja usmjerena su na
stjecanje novih znanja koja pomažu u rješavanju suvremenih zahtjeva za elektroenergetsku opremu:
•
•
•
•
smanjenje vlastite potrošnje (gubici)
povećanje dinamike (česta uključenja, promjenljiva brzina…)
nadzor stanja opreme i predviđanja (senzorika i monitoring)
upravljivost opreme (mjerenje procesnih veličina).
Institut prati trendove i ulaže u
istraživanja kako bi prednjačio u primjeni
najsuvremenijih tehnologija vezanih
uz proizvodni program društava Grupe
KONČAR i unaprijedio vlastita rješenja
namijenjena za globalno tržište.
• P
rimjena programskih paketa za istraživanje fizikalnih pojava i optimiranja tehničkih rješenja različitih
elektrotehničkih proizvoda
•
Istraživanje naponskih prilika u izolacijskom sustavu
transformatora za vrlo visoke napone
• Poluvodički sklop sa 6,5 kV IGBT komponentama
(3 kV pretvarač)
• M
etoda za otkrivanje oštećenja rotorskog namota rotacijskih izmjeničnih
strojeva diferencijalnim mjerenjem magnetskog polja pomoću dva
mjerna svitka
• 3
D električno polje u tropoložajnom aparatu SF6-plinom
izoliranog postrojenja naponskog nivoa 145 kV
• E
ksperimentalno i numeričko modeliranje ponašanja
materijala
• M
odificiranje površine niskolegiranih čelika nanokompozitnom
prevlakom nikla, s ugrađenim nanočesticama SiC, za primjenu u
zaštiti od korozije i trošenja
• Priprava nanostrukturiranih polimernih materijala sa svojstvima
prigušenja buke
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
19
UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI
Institut je stekao značajne reference u razvoju ugradbenih računalnih sustava, zasnovanih na
programskim i sklopovskim komponentama, koji se najviše primjenjuju u elektroenergetici i
vozilima na tračnicama.
NAPREDNE MREŽE
MONITORING
TRANSFORMATORA,
ROTACIJSKIH STROJEVA
I VN POSTROJENJA
MONITORING
OPREME FN
ELEKTRANA
DIGITALNI REGULATORI
NAPONA U SUSTAVIMA
UZBUDE SINKRONIH
GENERATORA
UGRADBENI
RAČUNALNI SUSTAVI
UPRAVLJANJA
MONITORING
OPREME
VJETROAGREGATA
ELEKTRONIČKI
ENERGETSKI
PRETVARAČI
TRAČNIČKA
VOZILA
UPRAVLJANJE
VJETROAGREGATOM I
VJETROELEKTRANOM
ŽELJEZNIČKI PUTNI
PRIJELAZI
SUSTAVI NAPAJANJA
ZASNOVANI NA
OBNOVLJIVIM IZVORIMA
Uređaj za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza – KLC3
Razvijen je i ugrađen na prugama HŽ-a prototip uređaja
željezničko-cestovnih prijelaza koji zadovoljava najviši stupanj
sigurnosti. Nakon probnog rada na reguliranju željezničkog i
cestovnog prometa biti će pušten u trajni rad. Postignuta je SIL4
razina sigurnosti prema EN 50126, EN 50128 i EN 50129
Modularan ugradbeni računalni sustav – VISK
Namijenjen je za nadzor i upravljanje, a sastoji se od kontro­lerske
jedinice u osnovnom kućištu i dodatnih, perifernih modula u
zasebnim kućištima. Dodatni moduli se povezuju s kontrolerskom
jedinicom preko sabirnice.
20
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
LABORATORIJI INSTITUTA AKREDITIRANI
PREMA HRN EN ISO 17025
Laboratoriji su opremljeni suvremenom opremom i nude ispitivanja energetskih, električnih,
elektroničkih, plinskih i drugih proizvoda prema strogim propisima i normama.
Laboratoriji instituta
•
Visokonaponski laboratorij
•
Laboratorij za rotacijske strojeve
•
Laboratorij za buku i vibracije
•
Laboratorij za velike snage
•Laboratorij za elektroniku i elektromotorne pogone
•Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost
•Laboratorij za umjeravanje
•Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja
•Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja
ISPITIVANJA U LABORATORIJU I NA TERENU
Energetska učinkovitost – energetski pregled
•
Analiza toplinskih karakteristika vanjske ovojnice građevine
•
Analiza energetskih svojstava svih tehničkih sustava
•
Termovizijska ispitivanja građevina i tehničkih sustava
•
Izrada detaljnih energetskih pregleda
Mjerenje vršne snage i potrošnje električne energije
OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provedba tipskih ispitivanja u našim ispitnim laboratorijima
Stručni nadzor pri ispitivanjima u vanjskim laboratorijima
Ocjena kompletnosti tehničke dokumentacije
Ocjena sukladnosti tehničke dokumentacije
Ocjena izvedbe (dizajna) proizvoda
Pregled tipa proizvoda u svrhu izdavanja certifikata
Izdavanje certifikata
Nadzor sukladnosti proizvoda s tipom
Nostrifikacija ispitnih izvještaja izdanih od vanjskih laboratorija
CERTIFICIRANJE PROIZVODA
Služba za certificiranje (SCERT)
SCERT je samostalna organizacijska jedinica unutar Instituta koja nepristrano obavlja djelatnost certificiranja proizvoda.
Akreditiran prema HRN EN 45011:1998. za certificiranje niskonaponske električne opreme, strojeva, plinskih aparata i oso­bne
zaštitne opreme prema sigurnosnim zahtjevima, opreme prema zahtjevima elektromagnetske ko­mpatibilnosti i visokonapon­
ske elektroenergetske opreme.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
Ispitivanja i usluge
DIJAGNOSTIKA
TRANSFORMATORA
PROCJENA
ŽIVOTNOG VIJEKA
TRANSFORMATORA
DIJAGNOSTIKA
VN OPREME
AKUSTIČKA
DIJAGNOSTIKA
DIJAGNOSTIKA
ROTACIJSKIH
STROJEVA
DIJAGNOSTIČKA
ISPITIVANJA I USLUGE
KVALITETA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
SUSTAVI
UZEMLJENJA
EMC
KOMPATIBILNOST I
SIGURNOST
ENERGETSKA
UČINKOVITOST
ANALIZE I
STUDIJE
TEHNIČKI
NADZOR
Dijagnostička ispitivanja visokonaponske opreme na terenu
Institut je opremljen sa 4 pokretne ispitne stanice za dija­gnostička
ispitivanja visokonaponske opreme.
Ispitivači koriste umjerenu mjernu opremu za ocjenu stanja energe­
tskih i mjernih transformatora, vjetroagregata, rota­cijskih strojeva, vi­
sokonaponskih prekidača i GIS postrojenja.
Primjenom ekspertnog znanja na dijagnostici visokonaponske
opreme, rizik nastanka kvara smanjuje se na najmanju mo­guću mjeru.
Akustička dijagnostika
•Mjerenje izvora buke s obzirom na lokaciju, frekvencijski spektar i zvučnu snagu
Objektivnom i neovisnom
vanjskom procjenom sustava
upravljanja kvalitetom prema
normi ISO 9001
osiguravamo visoku kvalitetu
proizvoda i usluga čime postižemo
prepoznatljivost i pouzdanost u
natjecanju na tržištu, a istodobno
potičemo kvalitetniji svakodnevni
rad i bolju motiviranost
zaposlenika.
Upravljanje kvalitetom (QMS)
Sustav usklađen s normom ISO 9001:2008
Certificiran kod certifikacijske kuće Quality Austria,
Registracijski broj certifikata: 1095/0.
Datum prve certifikacije 28.07.1997.
Certifikat vrijedi do 13.03.2015..
21
22
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
BRIGA O OKOLIŠU
ODRŽIVOST JE NAŠ ZAJEDNIČKI NAZIVNIK
Društveno odgovorno poslovanje uspijeva povezati poslovne vrijednosti, svrhu i strategiju s društve­
nim i ekonomskim potrebama dionika, a istodobno ugrađuje odgovornu i etičku poslovnu politiku i
praksu u cijelu tvrtku.
Iako Institut svoje poslovanje razvija u području usluga s manje značajnim posljedicama na okoliš, zaposlenici Instituta
polažu veliku pažnju zaštiti okoliša i to u dva smjera. Jedan je praćenje potrošnje toplinske i električne energije, kao i
vode u cilju racionalizacije vlastite potrošnje uz istodobno uređenje radne okoline i objekata. Drugi je kroz nova tehnička
rješenja pro­izvoda koja minimalno utječu na okoliš i prikladni su za recikliranje na kraju svog životnoga vijeka. Promatranje
cjeloživotnog ciklusa proizvoda jedan je od važnih elemenata koji budućem korisniku proizvoda daje dodanu vrijednost, čije
značenje postaje svakim danom sve veće.
Potrošnja vode iz javnog vodovoda
4
tisuće m3
3
Potrošnja vode u 2013. bila je 15 m3 po
zaposlenom
2
1
0
2010.
2011.
2012.
2013.
Energetska učinkovitost
U proteklih 10 godina Institut je uložio 68 milijuna vlastitih sredstava u investicije i investicijsko održavanje, od čega oko 30
posto na uređenje zgrada. Samo u 2011. investirano je 1,4 milijuna kuna u energetsku učinkovitost objekata. Takav pristup
prirodnim resursima bitno pridonosi smanjenju troškova vezanih uz infrastrukturu Instituta, koja je prostorno i po instalaci­
jama vrlo velika i zahtjevna i bez koje Institut ne bi mogao obavljati vrlo složena eksperimentalna istraživanja.
U narednom razdoblju Institut planira osuvremeniti i značajno proširiti postojeće laboratorijske kapacitete, a planirana je i
izgradnja novog objekta u kojem će biti smješten Laboratorij za velike elektromotorne pogone i strojeve koji će biti građen
prema načelima visoke energetske učinkovitosti.
Obnovljivi izvori energije
Prateći strategiju industrijskog razvoja Institut je pravodobno prepoznao trend porasta proizvodnje energije iz obnovljivih
izvora. Kroz dugogodišnje istraživanje usvojio je ekspertna znanja koja je ugradio u vlastita rješenja na području korištenja
energije vjetra i sunca, autonomnih sustava napajanja iz obnovljivih izvora, sustava za monitoring obnovljivih izvora (vjetro­
agregata, FN elektrana i baterija), a djelomično i područjima vodikove tehnologije i skladištenja energije.
Manja vlastita potrošnja i manji utjecaj opreme na okoliš, ključni su parametri njene izvrsnosti i predmet mnogih istraživanja
i razvoja u svijetu. Racionalno korištenje energije kao pokretačke snage svih procesa koji nas okružuju uz što manji utjecaj
na okoliš, ključni su faktori održivog razvoja društvene zajednice.
Izravna i neizravna potrošnja energije prema primarnom izvoru
12000
10000
Troškovi energenata iznosili su u 2013. oko
5,8 posto novostvorene vrijednosti.
8000
Benzin
6000
Dizel
4000
Toplinska energija
2000
Električna energija
0
2010.
2011.
2012.
2013.
GJ
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
23
Neizravna potrošnja energije prema primarnom izvoru
Potrošnja električne energije
2010.
2011.
2012.
2013.
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
837
3013
232
885
3185
245
694
2501
192
538
1936
149
*Specifična emisija CO2 po proizvedenom kWh električne energije i iznosi 276,75 [g/kWh]: preuzeto iz Priručnika za energetske savjetnike UNDP
Potrošnja toplinske energije
2010.
2011.
2012.
2013.
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
MWh
GJ
t CO2*
1810
6515
487
1552
5587
418
1412
5082
380
1404
5054
378
*Specifična emisija CO2 po proizvedenom kWh toplinske energije i iznosi 269,39 [g/kWh]: preuzeto iz Priručnika za energetske savjetnike UNDP
Ukupne izravne i neizravne emisije stakleničkih plinova prema težini
Gorivo
Električna energija
CO2(t)*
CO2(t)*
2010.
84,4
231,6
Toplinska energija
Ukupno emisije
CO2(t)*
CO2(t)*
487,5
803,4
2011.
90,.9
244,8
418,1
753,8
2012.
99,8
192,2
380,3
672,3
2013.
93,1
148,8
378,2
620,1
*Podaci preuzet iz Priručnika za energetske savjetnike, UNDP
U ukupne izravne i neizravne emisije uključeni su podaci ukupne potrošnje goriva službenih vozila Instituta koji se prven­
stveno koriste pri prijevozu mjerne opreme i suradnika za ispitivanja na terenu i dijagnostička ispitivanja. Kako bi se smanjila
potrošnja goriva, unatrag pet godina vodilo se računa da sva novonabavljena vozila imaju pogon na dizel gorivo koja imaju
manju potrošnju od ostalih.
Održavanje
certifikata
TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA
9%
Troškovi zaštite okoliša iznosili su 2 posto novostvorene
vrijednosti u 2013.
Praćenjem troškova zaštite okoliša stvoreni su preduvjeti
za poboljšanja i racionalizacije u tom području.
Zbrinjavanje
otpada
3%
Čišćenje
laboratorija
i ureda
48%
U skladu s našim opredjeljenjem
za visoku kvalitetu usluge i
stalnim napretkom, uspostavljen
je Sustav upravljanja okolišem u
skladu s normom EN ISO 14001 i
nadzorom treće strane. To nam
pruža alat za sustavno upravljanje
i poboljšavanje kvalitete te
smanjenje utjecaja na okoliš kako
bi se ostvarili naši ciljevi.
Slivna vodna i
komunalna
naknada 13%
Upravljanje okolišem (EMS)
Sustav usklađen s normom ISO14001:2004
Certificiran kod certifikacijske kuće Quality Austria
Registracijski broj certifikata: 261/0
Datum prve certifikacije 19.12.2002.
Certifikat vrijedi do 13.03.2015.
Uređenje i
održavanje
okoliša
27%
24
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
RADNI ODNOSI I DOSTOJAN RAD
Specifična znanja važna su imovina za Institut jer nam daju snažnu konkurentsku prednost.
Motiviranost zaposlenika za znanstvenim i stručnim usa­
vršavanjem, kao i napredovanjem te njihovo usmjeravanje na
područja od interesa Instituta, ogromna su snaga za tehničko
stvaralaštvo i natjecanje na svjetskoj razini. Svim zaposle­
nicima omogućen je kontinuirani osobni i profesionalni raz­
voj kroz programe obrazovanja i stručnog usavršavanja.
Dodatnim obrazovanjem zaposlenika, aktivnim sudjelova­njem
na međunarodnim konferencijama i izložbama stječu se
nova znanja. To je jedini put do novih tehničkih rješenja i ino­
vacija na čemu Institut gradi svoju konkurentsku prednost.
Za svaki izrazito uspješno obavljen posao zaposlenici se
nagrađuju posebnom stimulacijom. Gradi se lojalnost prema
organizaciji, a svakom zaposleniku koji ima želju usavršiti
svoje znanje u području od interesa za Institut plaćeni su
Struktura zaposlenika u 2013.
troškovi usavršavanja.
Timski rad i znanje koje zaposlenici stječu radom na
istraživačko-razvojnim zadacima zajedno s društvima Grupe
KONČAR ili partnerstvima na hrvatskim i međunarodnim pro­
jektima najveća su snaga Instituta. Zbog povećanja kompe­
tencija na mo­deliranju elektromehaničkih i elektrotoplinskih
pojava na Sveučilištu u Zagrebu organizirano je dvosemes­
tralno specijalističko obrazovanje za 11 suradnika za Program
numeričkog rješavanja svezanih problema u inženjerstvu.
U cilju pružanja prilike za razvijanje samostalnosti u radu i
uvjerenje u liderske sposobnosti provodi se program obra­
zovanja menadžerskih kandidata mlađih od 35 godina kojim
se osposobljavaju za suvremeni način rukovođenja.
Zaposlenici Instituta prema dobnoj skupini
(na dan 31.12.2013.)
•Prosječno 167 zaposlenika
•
83 posto s visokom i višom stručnom spremom
•
12 posto doktora i magistra znanosti
•
Prosječna dob zaposlenika iznosi 40 godina
•
49 posto mlađih od 35 godina starosti
•
Prosječni staž iznosi 16 godina
•
48 posto zaposlenih ima deset ili manje godina staža
•
23 posto žena rukovoditelja
22%
7%
21%
38%
12%
DO 29 GOD. 30 - 39 GOD. 40 - 49 GOD. 50 - 59 GOD. 60 GOD. I VIŠE
Zadovoljstvo zaposlenika
Svake godine provodi se anketa o zadovoljstvu zapo­
slenika poslom kako bi se ispitao stupanj zadovoljstva
i motiviranosti zaposlenika te uvidjele mogućnosti
poboljšanja. U 2013. anketni upitnik popunilo je 52 posto
zaposlenika, a jednako kao i prijašnjih godina sadržavao
je pitanja o stavovima i očekivanjima zaposlenika veza­
nih uz međuljudske odnose, motivaciju i nagrađivanje.
Zaposlenici su se izjašnjavali o protoku informacija te
drugim aspektima važnim za utvrđivanje organizacijske
klime. Ovim istraživanjem dobivaju se saznanja o aspek­
tima važnim za utvrđivanje sadašnjeg stanja i prepoz­
navanje područja kojima treba posvetiti veću pozornost
kako bi se podigla produktivnost i kvaliteta rada na još
višu razinu. Dobiveni rezultati objavljuju se na intranetu.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
25
Doktorske disertacije
Dijana Vrsaljko: Razgradnja čvrste izolacije transformatora u laboratorijskim uvjetima starenja.
Tomislav Dragičević: Hijerarhijsko upravljanje istosmjernom mikromrežom sa sustavima za pohranu energije u
distribuiranoj topologiji.
Kriteriji za zapošljavanje novih zaposlenika osiguravaju da su najprikladnije osobe izabrane za određeno radno mjesto
na temelju njihovih kvaliteta i iskustva te pružaju jednake mogućnosti ženama i muškarcima.
Dodatne pogodnosti koje stoje na raspolaganju zaposlenicima stvaraju pozitivno ozračje za podržavanje
zajedništva i kohezije unutar Instituta, usprkos razlici u primanjima vezanim uz uspješnost zavoda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
programi obrazovanja i usavršavanja znanja i vještina
plaćeno putovanje i sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim kongresima
božićnice, uskrsnice, regres
jubilarne nagrade za ostanak u organizaciji za 5, 10, 15... godina radnog staža
nagrada za završetak diplomskih i poslijediplomskih studija
novčana potpora za bolovanje dulje od 90 dana
novčana pomoć u slučaju smrti članova uže obitelji
novčana potpora za svako novorođeno dijete
redoviti sistematski zdravstveni pregledi
mogućnost rekreacije u slobodno vrijeme
mobilni telefon
Svim zaposlenicima jamče se prava definirana Kolektivnim ugovorom, a 96 posto zaposlenika sklopili su ugovorni odnos na
neodređeno vrijeme. Zaposlenici Instituta imali su u 2013. prosječna mjesečna bruto primanja po zaposleniku dva puta veća
od hrvatskoga prosjeka, odnosno za 23 posto viša od prosjeka u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.
Kretanje broja zaposlenika u razdoblju 2010. – 2013.
2013.
2012.
-14
2011.
2010.
-50
7
-6
169
10
-14
Broj novozaposlenih u godini
173
10
0
Broj otišlih
162
7
-11
169
50
100
150
Ukupan broj zaposlenika
200
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu
Sigurnost na radu i briga o zdravlju zaposlenika vrlo su važni elementi uvjeta rada i podliježu nadziranju treće strane
pomoću certificiranog sustava upravljanja, prema normi OHSAS 18001.
Troškovi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u 2013.
Osiguranje
radnika
27%
Održavanje
certifikata
8%
Liječniki
pregledi
1%
Troškovi zaštite zdravlja i sigurnosti
na radu iznosili su 2 posto
novostvorene vrijednosti
Fizičko tehnička
zaštita 38%
Zaštitna oprema za
ispitivanje sigurnosti
26%
Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu (OHSMS)
Sustav usklađen s normom OHSAS 18001:2007
Certificiran kod certifikacijske kuće Quality Austria
Registracijski broj certifikata 00242/0
Datum prve certifikacije 7.05.2008.
Certifikat vrijedi do 13.03.2015. 26
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
DRUŠTVENA ZAJEDNICA
Poslovne aktivnosti Instituta poduprte su partnerskim vezama s akademskom zajednicom i
zajedničkim radom na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim iz hrvatskih i EU fondova.
Čvrstim povezivanjem s akademskom zajednicom Institut nastoji steći nova znanja kroz dodatno obrazovanje i znanstve­
na istraživanja radi rješavanja složenih tehničkih problema vezanih uz razvoj novih proizvoda te s postignutim rezultatima
upoznati društvenu zajednicu.
ODRŽIVO POSLOVANJE KROZ SURADNJU
Suradnja je pokrenuta kako bi se potaknulo akademsku zajednicu da se zauzima za znanstveno istraživačke teme koje bi
mogle donijeti koristi industriji, ali i pokazati industriji kako akademska zajednica može pridonijeti razvoju društva, ne samo
kroz obrazovanje nego i putem primijenjenog istraživanja radi nastajanja inovacija.
Znanje i vještina primjene znanja ključni su elementi za razvoj Instituta, a svestrana veza s akademskom zajednicom osigu­
rava dotok novih znanja i vještina putem doktorskih studija i zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata.
2010.
2011.
2012.
2013.
Broj znanstvenih projekata
4
4
3
3
Broj tehnologijskih projekata
1
-
-
-
Broj istraživačko razvojnih projekata odobrenih od MZOS
4
7
7
6
Broj novaka financiranih od MZOS
6
6
5
2
Broj naših novaka na fakultetima FER, FSB, FKIT
4
4
2
2
Broj objavljenih članaka i referata
34
41
40
46
Broj obranjenih magistarskih radnji
-
1
1
-
Broj obranjenih doktorskih radnji
3
1
2
2
Broj suradnika Instituta u visokoškolskoj nastavi
13
13
10
6
Povezivanje u hrvatske klastere konkurentnosti
Dobrovoljno udruživanje privatnog i javnog sektora te znanstveno-istraživačkih institucija pokrenulo je Ministarstvo gospo­
darstva RH osnivanjem dvanaest nacionalnih klastera konkurentnosti. Institut se uključio u rad pet klastera kako bi unapri­
jedio svoju tržišnu poziciju, povećao izvozne aktivnosti i pružao podršku u razvoju i istraživanju novih, inovativnih proizvoda
i usluga:
• pomorske industrije
• automobilske industrije
• ICT industrije
• obrambene industrije
•industrije elektroenergetskih i proizvodnih strojeva i
tehnologija.
Kulturne
manifestacije
Donacije i sponzorstva u 2013.
Donacije i sponzorstva iznosili su 0,3 posto
novostvorene vrijednosti.
9%
Obrazovanje i
znanost
68%
Sport i
rekreacija
23%
Institut jača partnerske odnose s akademskom zajednicom, razvija i pruža svesrdnu stručnu i financijsku pomoć u
organiziranju i sudjelovanju na znanstvenim skupovima, konferencijama ili simpozijima koji omogućuju razmjenu
iskustava i pridonose razvoju znanosti te nagrađuje najbolje studente na tri tehnička fakulteta.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
ODOBRENO FINANCIRANJE PROJEKATA U 2013.
Eureka
Međunarodni projekt E! 8723 VISINEV „Vizualizacija i analiza kompleksnih informacijskih struktura u razvoju sociotehničkih sustava“ iz programa EUREKA, uz Institut kao nositelja projekta, čine Fakultet strojarstva i brodogradnje iz
Zagreba i Calyx d.o.o. iz Zagreba, a međunarodni partner na projektu je slovenska tvrtka TPV trženje in proizvodnja
opreme vozil d.d. iz Novog Mesta. Vrijednost projekta je preko 500 tisuća eura, a trajanje dvije godine.
EUREKA je europska mreža za financiranje međunarodnih, tržišno orijentiranih istraživanja i inovacija. Cilj je pro­
grama potaknuti tvrtke na ulaganje u istraživanje i razvoj, inicirati suradnju poduzetništva i znanstveno-istraživačkih
organizacija te stvoriti temelj za izlazak na međunarodna tržišta.
PoC za poduzetnike
Poslovno – inovacijska agencija odobrila je financiranje projekta Razvoj bežične mjerne opreme za rotacijske stro­
jeve, u sklopu programa Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike (PoC). Institut je nositelj projekta, a cilj je raz­
viti bežični mjerni sustav za mjerenje elektromagnetskih, toplinskih i mehaničkih veličina na rotirajućoj strani stroja.
Predviđeno trajanje projekta je godinu dana, a BICRO financira oko 50 posto troškova projekta.
Namjera je programa PoC pružiti priliku provjere i potvrde komercijalne primjene istraživačkih rezultata i uspostaviti
odgovarajuću strategiju za nastavak komercijalizacije.
CEKONET
Projekt CEKONET - Centar kompetencije za naprednu energetiku i čisti transport, uvršten je na indikativnu listu zalihe
projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta koji će biti financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj
(ERDF). U 2013. Institut je osigurao vlasništvo nekretnine za gradnju novog centra kao uvjet za uvrštavanje na listu, a
pokrivanje troškova iz fondova predviđeno je oko 50 posto ukupne vrijednosti projekta. U okviru projekta planirano
je proširenje i poboljšanje infrastrukture Instituta, prvenstveno za tipska i istraživačko-razvojna ispitivanja te eksperi­
mentalna istraživanja iz područja napredne energetike i čistog transporta, a koja se mogu grupirati u četiri specifična
strateška područja Instituta:
Energetska učinkovitost,
sigurnost i elektromagnetska
kompatibilnost
Obnovljivi izvori i
skladištenje energije
Čisti transport
Elektroenergetska
oprema i monitoring
Članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama
•
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)
•
Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (IEC)
•
Elektrotehničko društvo Zagreb (EDZ)
•
Međunarodno vijeće za distribucijske sustave (CIRED)
•
European Wind Energy Association (EWEA)
•
Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave •
Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (CENELEC)
(CIGRÉ)
•
Hrvatska gospodarska komora (HGK)
•
•
Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE)
elektroenergetske sustave (HRO CIGRÉ)
•
Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS)
•
Udruga inovatora Hrvatske (UIH)
•
Hrvatski izvoznici
•
Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR)
•
Hrvatski zavod za norme (HZN)
•
Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI)
Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike Institut je član Hrvatskog poslovnog
savjeta za održivi razvoj od 2010.
27
28
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
DRUŠTVENA PRIZNANJA I NAGRADE
Društveno odgovorno poslovanje (DOP) Instituta temelji se na skupu mjera poslovne politike kojom se želi osigurati povoljno okruženje za kreativno i inovativno stvaralaštvo te korektni poticajni
odnosi prema svim stranama uključenim u poslovne procese.
Nagrada Indeks DOP-a 2012. Institut je osvojio nagradu Indeks DOP-a po četvrti
put za najbolju primjenu društveno odgovorne prakse u svom poslovanju u kategoriji
srednjih tvrtki. Kriteriji za nagradu Indeks DOP-a ocjenjuju se u šest područja: ekonoms­
ka održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna
okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi i odnosi sa zajednicom.
Europska nagrada za DOP dodijeljena je Institutu za primjenu projekta Primjenom
znanosti do inovacija. Prvi puta se u 2013. dodjeljivala Europska nagrada društveno
odgovornog poslovanja za partnerstvo, inovacije i utjecaj s ciljem nagrađivanja najbolje
inovativne prakse partnerstva između gospodarskih i neprofitnih organizacija. Institut i
tri tehnička fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ostvarili su partnerstvo kako bi zajedničkim
znanstvenim istraživanjima potaknuli razvoj originalnih tehničkih rješenja. Novina je u
tome što u središtu pažnje nije stjecanje akademske titule doktora znanosti već znan­
stveno istraživački rad, čijom primjenom nastaju inovacije i konkurentan proizvod.
Nagrada “Vera Johanides“ dodijeljena je dr.sc. Anti Elezu za zapažen znanstve­
ni i stručni napredak te izniman doprinos u području svog istraživanja. Dr.sc. Elez­se
istaknuo istraživačkim i inovatorskim radom kroz sedam novih proizvoda, patentom
za „Metodu za otkrivanje oštećenja rotorskog namota rotacijskih izmjeničnih strojeva
dife­rencijalnim mjerenjem magnetskog polja pomoću dva mjerna svitka“ te brojnim
znanstve­nim člancima objavljenim u uglednim časopisima.
Nagradu „Hrvoje Požar“ dobio je prof. dr. sc. Stjepan Car za stručni i znanstveni
doprinos razvitku energetike koju dodjeljuje Hrvatsko energetsko društvo posredstvom
Zaklade „Hrvoje Požar“. U svojoj dugogodišnjoj profesionalnoj karijeri dobitnik je više
prestižnih nagrada i priznanja, član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, profesor na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Koautor je dva patenta i više od deset inovacija
te objavio preko 70 znanstvenih i stručnih članaka.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
Povelja Republike Hrvatske dodijeljena je Institutu za doprinos razvoju i pro­
micanju međunarodnog položaja Hrvatske te za izniman doprinos znanstvenom,
gospodarskom i društvenom razvitku Hrvatske. Predsjednik Ivo Josipović uručio je
povelju prigodom Dana neovisnosti prof.dr.sc. Stjepanu Caru.
Zlatna plaketa, najveća nagrada koju dodjeljuje Međunarodna federaci­
ja nacionalnih organizacija inovatora i Priznanje IFIA Trofej dodijeljene
su grupi autora iz Instituta i GIM-a za izum „Crna kutija za električne strojeve”
na međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2013 koja se održala u Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Plaketu za dugogodišnji uspješan rad u HRO CIGRÉ primio je
dr.sc. Antun Miklulecky. CIGRÉ je stručna udruga sa sjedištem u
Parizu koja se bavi razvojem, izgradnjom, pogonom i održavanjem
elektroenergetskih postrojenja i njihovih elemenata. Unutar studi­
jskih odbora i nacionalnih ogranaka djeluju vrhunski svjetski
stručnjaci iz pojedinih područja među kojima su i brojni suradnici
Instituta.
29
30
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
PARAMETRI IZVJEŠĆA
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013 sedmo je izvješće koje slijedi Smjernice za izvještavanje
o održivosti Globalne inicijative za izvještavanje (GRI). Izvješća Instituta objavljuju se jednom godišnje od 2008. godine.
Prošlo izvješće izašlo je iz tiska u travnju 2013., a objavljivanje sljedećeg planira se u travnju 2015. Svako izvješće obuhvaća
rezultate prethodne kalendarske godine te osigurava uravnotežen i razuman prikaz učinka održivosti Instituta. Dodatno je
prošireno s poslovnim aktivnostima Instituta, proizvodnim programom, novim proizvodima i uslugama koje nudi tržištu ili je
njihov razvoj u tijeku.
Suradnja s dionicima omogućuje nam zajedničko rješavanje problema radi povećanja sposobnosti Instituta da se bavi s
obvezama koje ima prema svima kojima je važno naše poslovanje. Pokazatelji učinaka odabirani su temeljem razgovora sa
zainteresiranim stranama, ali se vodilo računa i o relevantnosti i uravnoteženoj zastupljenosti svih dimenzija učinaka. Sadržaj
izvješća i odabir ključnih pokazatelja učinka Instituta omogućuju kontinuirano praćenje rezultata o ekonomskom, okolišnom
i društvenom utjecaju.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013. priredila je Irena Šinko, stručni suradnik za DOP i komunikaciju.
Detaljnije o izvješću i njegovom sadržaju možete dobiti na [email protected]
U Institutu trajno unapređujemo primjenu društvene odgovornosti s ciljem postizanja boljih rezultata. U tu svrhu postupno
ugrađujemo smjernice norme o društvenoj odgovornosti ISO 26000. Ova norma ne sadržava zahtjeve već upute kako društveno
odgovorno ponašanje ugraditi u postojeće organizacijske strategije, sustave, prakse i procese. U kazalu sadržaja GRI-a naprav­
ljena je usporedba GRI3 pokazatelja i preporuka norme ISO 26000 koji su primijenjeni i iskazani u ovom Izvješću.
Kazalo sadržaja GRI-a
IZVJEŠĆE RAZINE C
GRI3 POKAZATELJI
ISO 26000
Stranica
Poglavlja i teme
Točke
Upravljanje tvrtkom
6.2.
EC1
Uključenost i razvoj društvene zajednice
Uključenost društvene zajednice
Stvaranje prihoda i bogatstva
Društvena investicija
6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9
8
EC5
Uvjeti rada i društvena zaštita
Uključenost i razvoj društvene zajednice
6.4.4
6.8
23
EN3, EN4, EN7, EN8,
Okoliš
Održivo korištenje resursa
6.5
6.5.4
22,23
EN16, EN30
Okoliš
Ublažavanje klimatskih promjena i djelovanje
6.5
6.5.5
22,23
LA1, LA2, LA3, LA4
Radni odnosi
Zapošljavanje i različite vrste radnih odnosa
Uvjeti rada i društvena zaštita
Društveni dijalog
Temeljna načela i prava na rad
6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10
8, 24, 25
LA13
Diskriminacija i socijalno osjetljive skupine
Temeljna načela i prava na rad
Radni odnosi
Zapošljavanje i različite vrste radnih odnosa
6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
24, 25
Ekonomska, društvena i kulturna prava
Uključenost i razvoj društvene zajednice
Stvaranje radnih mjesta i razvoj vještina
Stvaranje prihoda i bogatstva
Poštivanje prava vlasništva
6.3.9
6.8
6.8.5.
6.8.7
6.8.7
26-27
Problematika zaštite potrošača
Poštena prodaja, točne i nepristrane informacije i pošteni uvjeti pri
ugovaranju
Zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača
Održiva potrošnja
Servis, podrška i reklamacije potrošača, rješavanje sporova
Edukacija i osvješćivanje
6.7
6.7.3
7, 12-21
Strategija i analiza
Organizacijski profil
Parametri izvješća
Upravljanje, obveze i uključenost
3
6-8, 25
28
6,9,10
POKAZATELJI EKONOMSKOG UČINKA
POKAZATELJI UČINKA NA OKOLIŠ
POKAZATELJI RADNIH ODNOSA I DOSTOJNOG RADA
POKAZATELJI DRUŠTVENOG UČINKA
SO1
POKAZATELJI UČINKA ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD
PR3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju INSTITUTA 2013.
31
SADRŽAJ
Poruka Uprave
3
Vanjska potvrda
5
Organizacijski profil
6
Ekonomski pokazatelji
8
Održivi razvoj
9
Konkurentnost gradimo kvalitetom i inovativnim rješenjima
10
Vlastita rješenja
12
Autonomni sustav napajanja iz obnovljivih izvora energije
13
Sustavi monitoringa transformatora
14
Integrirani sustavi monitoringa
15
Ekspertni sustavi za nadzor stanja i otkrivanje kvarova rotacijskih strojeva
16
Primijenjena istraživanja
18
Ugradbeni računalni sustavi
19
Laboratoriji Instituta
20
Ispitivanja i usluge
21
Briga o okolišu
22
Radni odnosi
24
Društvena zajednica
26
Društvena priznanja i nagrade
28
Parametri izvješća
30
- Elektroindustrija d.d.
ENERGETIKA I
TRANSPORT
INDUSTRIJA I
TRGOVINA
POSEBNE
DJELATNOSTI
INŽENJERING ZA
ENERGETIKU I TRANSPORT
KUĆANSKI APARATI
INSTITUT ZA
ELEKTROTEHNIKU
INOZEMSTVO
ŠVICARSKA
PREDSTAVNIŠTVA
MALI ELEKTRIČNI STROJEVI
GENERATORI I MOTORI
ELEKTRIČNI
VISOKONAPONSKI APARATI
ENERGETIKA I USLUGE
NISKONAPONSKE SKLOPKE I
PREKIDAČI
RUSKA FEDERACIJA
BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTRIČNI APARATI
SREDNJEG NAPONA
SRBIJA
SKLOPNA POSTROJENJA
PRIDRUŽENO
DRUŠTVO
DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI
TRANSFORMATORI
MJERNI TRANSFORMATORI
ELEKTRONIKA I
INFORMATIKA
METALNE KONSTRUKCIJE
ELEKTRIČNA VOZILA
MONTAŽNI INŽENJERING
OBNOVLJIVI IZVORI
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +3851 3667 315
Faks: +3851 3667 317
E-adresa: [email protected]
URL: http//:www.koncar-institut.hr
ENERGETSKI
TRANSFORMATORI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
2 502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content