close

Enter

Log in using OpenID

02 Mala Abeceda

embedDownload
MALA
ABECEDA
za drugi razred osnovne {kole
[email protected]
OVO JE MOJE IME . . . . . . . . . . . . . . . 3
@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A ............................. 4
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
M ............................. 5
Nj
I .............................. 6
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
T.............................. 7
D` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
O ............................. 8
[email protected]
[email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
[TAMPANA I PISANA SLOVA . . . . . 40
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MA^AK IDE MI[U U SVATOVE
Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . 41
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DVE KOZE
Dositej Obradovi}
. . . . . . . . . . . 42-43
PISMO NEKOME KOGA VOLIM
. . . 44
RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-47
U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[email protected]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UPUTSTVO
Lj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Draga deco,
Da biste se bolje sna{li u ovoj knjizi,
potrebno je da upoznate i pratite ove
znake:
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[email protected]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
zadatak
bojimo
pi{emo
razgovaramo
re{avamo
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
[email protected]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Re~nik
Ako na nekoj od strana
vidite ovaj znak, to zna~i da
obja{njenje manje poznatih re~i sa te
strane mo`ete na}i u Re~niku na kraju
knjige.
A, be, ce, de,
ma~ka prede,
a mi{ mota
oko plota,
a ma~i}i
kô |a~i}i
slova u~e
jo{ od ju~e.
OVO JE MOJE IME
Ovde nacrtaj sebe. Dole napi{i latinicom svoje ime
ili slovo kojim po~inje tvoje ime, ako zna{.
motati
3
AVION
A je kao avion,
a auto, aparat,
a Afrika, a a`daja,
autobus i alat.
Aa
1
2
1
2
3
1
2
2
3
3
1
ALO, ALO
Kvadrati se oboje, pa se slovo dobije.
– Alo, alo, apoteka?
– Alo, alo, Amerika.
– Auh, alo, apoteka?
– Alo, atlas i ananas,
i arena i antena.
– Alo, akrep i ajkula,
aligator, ajduk, ala.
– Au, au, aparati aljkavi!
– Alo, ali – aprililili!
Upi{i slovo A.
J K U L
U T O
4
aparat, atlas, arena, akrep, ala, aljkav
@
B
MA^KA
M je ma~ka, m je mama,
m je more i marama.
M je mrav, m je med,
m je mesec i medved.
Mm
1
2
4
1
2
3
3
1 2
4
3
MAZA
1
Oboj bele kru`i}e u crveno,
a zatim ih spoj linijom.
Mama mazi Milu:
– Ma~e moje malo!
„Mau, mau!“ – Milino
ma~e maukalo.
Prepi{i ove re~i.
Mama
5
IGLA
I je izvor, i je igla,
i igra~ka, i je igra.
I je ispod, i je izvan,
i imanje, Ida, Ivan.
Ii
1
2
1
1
2
3
2
1
IGRA
Iva ima igra~ke. Igra se.
I Ivani se igra.
Ivana je izmislila igra~ke.
– Izvoli, Ivo, izmi{ljenu igra~ku.
Igrajmo se.
Iva se iznenadio.
Mama i Mima
Upi{i slovo I.
6
K
T
S
R
B
K
@
R
imanje, izmisliti
TORTA
T je tegla, t je tata,
t je tramvaj, t je torta.
T je tikva i taraba,
t je to~ak, truba, torba.
Tt
2
1
2
1
2
1
3
2
1
TANJA
Tanja tera trotinet.
Tetka tra`i toalet.
Tanja tre{nje tamani.
Tetka telo tanji.
Tigar tenis trenira.
Tele telefonira.
Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.
Tata i mama
tikva, taraba, trotinet, toalet, tamaniti
7
OKO
O je oko, o je obraz,
o je obru~, ogledalo.
O je osam, o je oluk,
ovo, ono i ostalo.
Oo
1
1
1
2
3
1
ORAO
Orao osmatra okolinu.
Ogladneo.
Ovce i ostali opazi{e orla.
Otvori{e o{tro o~i.
Orao oseti: obra}e orahe
i odlete u oblake.
Toma i Moma
Upi{i slovo O.
N
8
S A
N
J
S
S
M
obru~, oluk, o{tro, obrati orahe
Zaokru`i i jednako oboj veliko i njegovo malo slovo.
9
NOSOROG
N je nos, n je noga,
nos i noga nosoroga.
N je no}, n je nada,
n nedelja i nagrada.
Nn
1
2
3
1
2
12
3
1
NAO^ARE
Neko nosi nao~are,
neko nosi nanule.
Neko nosi nekakve,
neko nema nikakve.
Nana ima mene.
Zavr{i ova zapo~eta slova.
10
nanule, nekakav, nikakav
SUNCE
S je sat, slavuj, sunce,
s su sanke, skije, srce.
S je sloga, san i sre}a,
s se skita, s se se}a.
Ss
1
1
1
1
SLON
Slon se sladi sladoledom,
svitac svetli sredom.
Sova sitno secka sir,
svira slavuj Slavimir.
Upi{i slovo S.
Sima ima sat.
A T
O K
sloga, skitati se, sladiti se, svetliti
11
EKSER
E je ekser i ekser~e,
e je Era, e je Er~e.
E je kao ekskurzija,
e je ekran, energija.
Ee
1
2
3
2
4
1
1
2
1
2
EVROPA
Evo Eme, Emilije,
evo ekstra emisije.
Elegantna Evo,
i Engleza i Eskima
i ekipe iz Evrope, ej, evo.
Ema ima sina.
Upi{i slovo E.
T
L
M A ^
12
P I
L
P A ^
Era, Er~e, ekskurzija, ekran, energija, ekstra, emisija, elegantan, ekipa
[email protected]
R je riba, reka, ribar,
r je ruka, r je rudar.
R je ru`a, ris i roda,
r je radost, razonoda.
Rr
1
2
1
3
2
1
2
1
REP
Riba rekla ribici:
– Rep ra{iri,
rep raspleti,
repom raka
raspameti.
Upi{i slovo R.
O G
Mi rastemo.
A M
U K A
O D A
ris, razonoda, rasplesti, raspametiti
13
JAGODA
J jabuka, j je jaje,
j je jastuk, jarac, jare.
J je jesen, jelen, Jovan,
j jagoda i jorgovan.
Jj
1
2
1
2
1
3
2
1
[email protected]
Kvadrati se oboje, pa se slovo dobije.
Je` jede jabuke. Jelen je`u:
– Jede{ jabuke?
– Jeste.
– Jednu jelenu?
– Jok.
– Je li? Jako je jadno.
– Jok. Jednu i jednu jelenu,
jednu i jednu je`u.
– Joj, je`u, jesi jak.
Upi{i slova.
E
J E
A J E
J A J E
14
jok, jako je jadno
Noj nosi jaje.
USTA
U je uvo i ulica,
usta, ura, utakmica.
U u~enik, u u`ina,
u je ukras, udolina.
Uu
1
1
2
2
1
2 3
1
UJA
Upi{i slovo U.
Ujak ujnu upla{io,
u ugao utr~ao,
uzviknuo: „Uja!“
Ujna je uzdrhtala,
uzdahnula: „Uh, uh, uja!“
V O
S T A
M
Zavr{i ova zapo~eta slova.
V A
Usta se smeju.
ura, udolina
15
Prona|i i zaokru`i re~i.
I
J M
I
U S T A O M
O S E J A J E N T O
A R R U K A O
I
T U
B U M
A
I
I
R O
I
T
T S R A S A T N J S
K R S
J
I
R T O A S A
T N E O S A M J O
N A N O S E O M N I
RUKA USTA JAJE SAT SIR
MIR NOS OSAM
16
LISICA
L je lasta, lopta, lovac,
l lisica, luk i lonac.
L je labud, le{nik, la|a,
l je leptir, leto, le|a.
Ll
1
1
2
1
1
Spoj i oboj.
Upi{i slovo L.
LAV
U K
Lav lavici liznu lice:
– Lutko moja, lepotice.
E D
A
A
K O
A
Laste se sele.
17
LJUBI^ICA
Lj je ljiljan i Ljiljana,
lj je ljubav i Ljubana.
Lj je ljuto, ljubi~ica,
lj su Ljutko i Ljubica.
Lj lj
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
LJULJA[KA
Ljubinka ljulja Ljubisava.
Ljiljana ljuta, ljubomorna.
– Ne ljuti se, Ljiljana.
Ljulja}emo Ljubisava,
ljulja}emo Ljubinku,
ljulja}emo Ljiljanu,
ljulja}emo ljulja{ku.
Spoj i oboj.
Upi{i slova.
A
N A
A N A
Lj A N A
Lj
18
ljubomoran
I
Lj A N A
I
Lj A N A
Ljilja se ljulja.
[ATOR
[ je {uma, {e{ir, {iljak,
{ je {kola, {ator, {ipak.
[ je {erpa, {al, {ibica,
{e}er, {ljiva i {oljica.
[{
2
2
1
1
2
1
2
1
[ALA
[umar {eta {umom:
{trap, {trap. [epuri se.
[u{ti {iroka {uma.
[armira {umara.
[ta {u{nu u {ipragu?
[eva? [i{mi{?
[impanza?
[umar {akom {iri {iblje.
[ta {u{nu? [ta?
[u{nula {arena {ala!
Upi{i slovo [.
A L
E
A H
A R A N
K O
I R
[uma {u{ti.
D O B O
{ipak, {trap, {epuriti se, {armirati, {iprag
19
KONJ
K je konj, knjiga, kos,
k ki{obran i kokos.
K je kljun, ku}a, kapa,
k se kupa, ka{lje, kopa.
Kk
1
2
1
3
2
3
2
3
1
4
3
1
2
Upi{i slovo K.
KO JE TO
S O
Ko kora~a?
– Kornja~a.
Ko kija?
– Kapija.
Ko kuca ko{ po ko{?
– Koko{.
Ko kida karanfil?
– Krokodil.
Ko kuva kupus?
– Ker kus.
Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.
20
kus
O
O S
Ko to kija?
DRVO
D je drvo, div i dinja,
d je duga, d je dunja.
D je dobo{, dosadan,
d je drugar, dlan i dan.
Dd
1
2
1
2
1
2
1
DE^AK
De~ak drvo dira,
drvetu dosa|uje.
Deda de~ka doziva:
– Drvo decu daruje,
divno je i dobro je.
Spoj i oboj.
Upi{i slovo D.
B R O
Deda sadi drvo.
L A N
U G A
21
GOLUB
G je golub, guska, gavran,
g je glumac, glava, golman.
G je gu{ter, gusenica,
g gitara i grlica.
Gg
1
1
2
2
1
2
1
GNEZDO
Golub gradio
gnezdo na grani.
Gladno golup~e gu~e.
Golub grabi gra{ak,
griz, gusenice.
– Gore glavu, gutaj!
Golup~e guta.
Golub ga grli i gu~e:
gu, gu, gu.
Upi{i slovo G.
U S K A
R O M
R I
R A D
Z
S N E
22
grlica, griz, gukati, grom
B R E
Goran se igra.
Pomozi psu da na|e kost. Obele`i put od jedne do druge re~i. .
JA
SAM
GLADAN
GDE
JE
J
A
D
E
A
S
G
J
M
A
N
E
G
D
O
K
L
A
S
T
KOST
23
PISMO
P je pismo, pas, patuljak,
p je pile, put, pupoljak.
P je p~ela, pita, Pal~i},
p petao i poto~i}.
Pp
2
1
1
2
1
2
2
3
1
PATKA
Pliva patka po potoku,
pi{e pismo patku:
– Pa~i}i plivali,
poparu pokljucali,
prili~no pojeli,
pasli pa porasli.
Spoj i oboj.
Upi{i slovo P.
A S
E T
U T
24
Pal~i}, popara, prili~no
Pas nosi pismo.
ZEBRA
Z je zec, zvezda, zolja,
z je zima, zubobolja.
Z je zebra, zora, zlato,
z je zmaj, za{to, zato.
Zz
1
2
1
2
3
3
2
1
2
4
1
3
3
ZEC
Zec zubara zavoleo. Za{to?
Zeca zub zaboleo.
Zubar zecu:
– Zini, ze~e!
Zazujalo zu, zu.
– Zub zale~en. Zdravo, ze~e!
Upi{i slovo Z.
Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.
U B
Zmaj ima zelen rep.
zolja
25
Pove`i crte`e sa njihovim nazivima.
JAGODE
KUPUS
LUK
KROMPIR
[ARGAREPA
SLADOLED
SOK
JAJE
26
VEVERICA
V je kao veverica,
v je vo}e, vodenica.
V je voda, vatra, vranac,
vetrenja~a, vetar, venac.
Vv
1
2
1
2
1
1
VUK
Vuk vreba vevericu.
Veverica vrda, vere se, vi~e:
– Voli, vu~e, vanilice,
visoko su veverice.
Vu~ici se vrati,
ne vredi varati.
Spoj i oboj.
Upi{i slovo V.
Vetar ne duva.
O
M R A
vodenica, vranac, vetrenja~a, vrebati, vrdati, verati se, vanilica
27
BALON
B je bubanj, balon, baba,
b je bunar, bara, buba.
B je brat, biljka, biber,
b je brod, brada, biser.
Bb
1
2
1 2
3
1
2
1
BORANIJA
Baba bere boraniju.
Ba{ta bogata. Bira bolju.
Bi}e blaga boranija
babinim bucama Bilji i Bori.
Branislavu bi}e bljak.
Baba broji bombone.
Upi{i slovo B.
E
A
U
A
blag, bljak
B A [ T A
28
Napi{i pravilno.
CIPELA
C je kao cipela,
cvekla, cigla, cer,
c je cvr~ak, cucla,
Crvenkapa, cev.
Cc
1
1
1
2
1
CARICA
Carevali car i carica.
Cakli se carstvo – cvet ciklame.
Carica cepa cele cipele.
Car cepti: – Cena cipela!
Carica cupka, cvili:
– Cipele, cipele,
crvene, crne, cele!
Car crveni:
– Celo carstvo cipelama!
Cirkus, carice!
Carica voli cipele.
Zavr{i ova zapo~eta slova.
cer, carevati, cakliti se, cepteti
29
^OKOLADA
^ je ~a{a, ~aj, ~inija,
~ je ~orba, ~arolija.
^ ~iviluk i ~etkica,
~okolada, ~a~kalica.
^~
2
2
1
1
2
1
3
2
1
^I^AK
^i~a ~uva ~arape. ^esto ~isti.
^i~ak ~vrsto ~u~i na ~i~inoj ~arapi.
^i~a ~upa, ~e{lja, ~erupa.
– ^ik, ~i~a! – ~ika ~i~u ~i~ak. – ^uvaj ~arapu.
– ^ekaj, ~ekaj, ~u}e{ ~i~inu ~etku! – ~avrlja ~i~a.
Spoj i oboj.
Upi{i slova.
A
^ A
I ^ A
^ I ^ A
30
~arolija, ~iviluk, ~a~kalica, ~i~ak, ~erupati, ~ikati, ~avrljati
K
K
K
K
K
^i~a ~uva ~arape.
Prona|i i zaokru`i nazive `ivotinja.
^ O
L Z T
LJ E C
N S R
V U G
P Z K
P [ K
R A LJ
Z D S
R
V
T
E
E
K
Z
R
G
O
A
K
O
P
K
D
V
E
U
B
K
R
A
V
Z
D
L
A
S
V
C
B
T
R
A
N
31
]UPRIJA
] je }uran, }ebe, }up,
} je }urka, }umez, }ud.
] je }umur i }uprija,
}ufta, }ar i }uskija.
]}
2
1
2
1
2
1
3
2
1
]UK
]ubasti }uk
u }o{ku }uti.
]urka i }uran
}askaju.
]uri}i }eretaju.
]udljivi }uk,
}aknute }urke.
Upi{i slovo ].
U P
Spoj i oboj.
K U
]up je u }o{ku.
32
}uprija, }umez, }ud, }umur, }ar, }ufta, }uskija, }uk, }askati, }eretati, }aknut
A
HIJENA
H je hleb i haljina,
harmonika, hladovina.
H je hotel, higijena,
h je hrt i hijena.
Hh
1
3
2
1 2
2
1
3
1
Upi{i slova.
HRAST
A
Hrast ho}e hranu.
– Ho}e{ hranljivu hartiju? –
hvali hr~ak.
– Hladna! – huk}e hrast.
– Ho}e{ harfu?
– Hu, hrapava!
– Ho}e{ humus?
– Hvala, ho}u!
Hrast halapljivo hvata humus
ham, ham, ham.
N A
I
N A
Lj
I
N A
A Lj
I
N A
H A Lj
I
N A
Hrast je visok.
Spoj i oboj.
Upi{i slovo H.
L E B
A Lj I N A
higijena, hrt, hijena, hranljiv, huktati, harfa, hrapav, humus, halapljivo
33
@IRAFA
@ je `aba, `ir i `ena,
` `irafa, `ivot, `elja.
@ je `urka, `ica, `ito,
` je `eljno, `edno, `uto.
@`
4
2
1
4
1
2
3
3
5
1
2
4
2
4
1
3
3
@ABAC
@abac `iveo u `abokre~ini.
@arko `eleo `ap~e.
@uri `abi. @eni se `abom.
@abac, `aba i `ap~e
`ive u @abljaku.
Upi{i slovo @.
I R
N O
R U
P U
34
`abokre~ina, `arko
Na koja slova ti li~e predmeti sa slike?
@abac ima `ap~e.
FENJER
F je fenjer, familija,
f flauta i folija.
F je film, f je frula,
f fotelja, fiskultura.
Ff
1
2
1
3
2
2
1
3
1
2
[TA FALI
Fini frak fali foki.
Farba fali fioki.
Fudbaleru fudbal fer,
a fazanu fijaker.
Upi{i slovo F.
I O K A
R U L A
K O
E R
Spoj i oboj.
Foka snima film.
O T E Lj A
U D B A L
fenjer, folija, frak, fer, fijaker
35
NJIVA
Nj je njiva,
nj je nju{ka,
nj se nji{e,
nja~e, nju{ka.
Nj nj
1
2
3 5
4
1
2
4
3
12
4
2
1
3
NJU[KANJE
Njegova nju{ka nju{ka: njuc, njuc.
Njena nju{ka nju{ka: njuc, njuc.
Njuc, njuc, njucece,
nju{kaju se nju{kice.
Upi{i slovo Nj.
K O
K O
Nju{ka ne{to nju{i.
A N I K
K O
36
njihati se, njakati
I C A
\ON
\ je |evrek, | je |ak,
| je |on i |ur|evak.
\ |in|uva, | je |eram,
| je |ilko{, | je |erdan.
\|
1
2
1
3
2
3
1
3
2
2
1
\OGAT
\ak |uskao: |i, |i.
\ogat |ipao: |iha, |iha.
\avola, |aku |ogat je |er|ef,
a |evrek mu je |erdan.
Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.
\ak nosi |evrek.
|evrek, |eram, |ilko{, |erdan, |uskati, |ogat, |ipati, |er|ef, |in|uva
37
[email protected]
D` je d`ep, d`ak i d`ip,
d` je D`on, d`udo, d`in.
D` je d`em i d`emper,
d` je d`ez i d`ezer.
D` d`
1
2
1
6
4
3
6
4
2 3
5
5
1
3
2
2
3
1
[email protected]
D`andrljivi D`on
d`ilitnu d`ezvu.
D`andrljivi D`on
d`ilitnu d`ak.
D`ilitnu d`udistu,
d`okeja. D`umbus!
D`ip d`ilitnuo D`ona.
D`on d`unglom d`aka,
d`onja, d`avrlja:
d`av, d`av, d`av.
D`in vozi d`ip.
Upi{i slovo D`.
38
E P
I P
E M
I N
d`udo, d`udista, d`ez, d`ezer, d`ilitanje, d`andrljiv, d`ilitnuti, d`ezva, d`okej, d`umbus, d`akati, d`onjati, d`avrljati
Oboj polja u kojima su slova i dobi}e{ sliku.
A
A
A
A AD
D
A
D
D
A
ND
D
A
A
A
A A
D
D
D
A
A
A
A
D
A C
F
E H
H
C
A
E
E
H
H E
F
G
A
C
C A
B
D
G
C
E
C
E
E
C
C
C F
F
E
E C
E
C
C
C
C
C
C
C
E
F
E
C
E
E
C C
E C
C
C
C
A
C
E
C
E
E
E
C
C
B
B
E
B
B
H
B
B
C
C
C
E
G
A
C
E
C
C
C
C
C
C
G
G
B
C
G
B
B
A
C
C
C
C
G
E
B B
B
A
B
G
B G
B
B
D
D
D
B
G
B
B
A
F
H G
G
B
B
B
B
G
H
D
D
G
G
B
A A
G
B
A
A
D
D
A
A D
D
B
G
B B
A
D
B
G
A
A
A
D
B
A
A
D
A
F
F
D
B
B
C
D
E
F
C
C C
G
H
39
^itaj slova abecede po redu.
[tampana slova
Aa
Bb
Cc
^6~
]}
Dd
D`d`
\|
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Lj lj
Mm
Nn
Nj nj
Oo
Pp
Rr
Ss
[{
Tt
Uu
Vv
Zz
@`
Pisana slova
Ba{ je lepo {to sad znamo latinicu da ~itamo!
40
Jovan Jovanovi} Zmaj
MA^AK IDE MI[U U SVATOVE
@enio se mladi mi{
u selu [alali,
vodili su devojku
ma~ka nisu zvali.
Pro~itaj ovu pesmu. Na osnovu nje napi{i
kratku pri~u pisanim slovima latinice.
Ma~ak reko: „^ekajte
i gosta nezvana!”
U s’onice upreg’o
~etiri zekana.
Ali neko poru~i
mi{u brzojavom:
„Sakrijte se, svatovi,
ne {al’te se glavom!”
Ma~ak sti`e prekasno,
jer za ~asak tili
veseli su svatovi
svi u rupi bili.
voditi devojku, nezvan gost, poru~iti, brzojav, {aliti se glavom, za tili ~as (za ~asak tili)
41
Dositej Obradovi}
DVE KOZE
Srele se dve koze na uzanoj stazi. Iznad staze be{e stena kao zid, a ispod staze provalija.
Zamislile se koze – {ta sad da rade? Nisu se mogle okrenuti da bi se vratile natrag.
Jedna koza le`e i polo`i se kao daska po zemlji. Druga pa`ljivo pre|e preko nje.
Tako obe odo{e `ive i zdrave svojim putem.
42
polo`iti se
Pro~itaj ovu basnu. Podvuci re~enice iz kojih se vidi
na koji su na~in koze re{ile svoj problem
Uporedi ove dve koze sa dva jarca iz basne „Dva jarca” Dositeja Obradovi}a.
Napi{i {ta zaklju~uje{.
Prepri~aj pisanim slovima latinice basnu „Dve koze”.
[ta bi bilo s kozama da nisu na{le dobro re{enje?
43
Napi{i kratko pismo nekome koga voli{
da mu se pohvali{ kako si nau~io latinicu.
44
RE^NIK
A
akrep - {korpija, zglavkar srodan
paucima s donjom vilicom u obliku
{tipaljki i s otrovnom `aokom; re~
ozna~ava i ru`nu, zlu osobu
ala - po narodnom verovanju: krilata,
pro`drljiva neman, srodna a`daji i
zmaju
aljkav - nemaran u odevanju ili radu,
neuredan; nemarno ura|en
aparat - ure|aj, sprava za obavljanje
neke radne operacije (na primer: aparat
za brijanje)
arena - peskom posut prostor za
predstave ili takmi~enja, borili{te
atlas - zbirka geografskih karata u
obliku knjige
B
blag - ovde zna~i: koji je prijatnog
ukusa, koji nije ni ljut, ni preslan
bljak - uzvik kojim se izri~e, iskazuje
ga|enje ili prezir
brzojav - poruka koja se brzo prenosi,
telegram
C
cakliti se - sijati se kao staklo, blistati
carevati - vladati carevinom,
gospodariti kao car
cepteti - drhtati, podrhtavati (od besa,
zime, straha i sl.)
cer - drvo iz roda hrasta
^
~a~kalica - tanko za{iljeno drvce za
otklanjanje ostataka hrane izme|u zuba
~arolija - 1. ~ini, vrad`bina 2. dra`, ~ar,
privla~nost
~avrljati - govoriti, pri~ati, }askati,
brbljati; uporedi: d`avrljati, }eretati
~erupati - vuku}i kidati, otkidati ne{to s
ne~ega, ~upati
~i~ak - vrsta biljke sa glavicama na
vrhu stabljike koje se lako lepe, ka~e na
`ivotinjsku dlaku, vunu, za odelo i sl.
~ikati - izazivati nekoga prkose}i mu i
govore}i mu: "^ik, ~ik!"
~iviluk - stalak s kukama za ve{anje
odela; letva s kukama prikucana za zid
na koju se ka~e kaputi
]
}aknut - luckast, budalast, {a{av,
blesav
}ar - dobitak, zarada, korist
}askati - razgovarati o sitnim,
svakodnevnim doga|ajima, }eretati,
naduga~ko pri~ati; uporedi: ~avrljati i
d`avrljati
}eretati - opu{teno pri~ati, neobavezno
razgovarati; uporedi: }askati, ~avrljati i
d`avrljati
}ud - ljudska priroda, karakter, narav;
na~in pona{anja, temperament
}ufta - pr`ena loptica od samlevenog
mesa u sosu od paradajza
}uk - vrsta no}ne ptice iz porodice sova
}umez - 1. `ivinarnik za koko{ke,
koko{injac 2. prljava, mra~na,
zapu{tena soba
}umur - drveni ugalj
}uprija - gra|evina koja povezuje dve
obale reke ili dve me|usobno odeljene
strane, most
}uskija - gvozdeni alat u obliku poluge
za podizanje tereta
D`
d`akati - glasno govoriti, `agoriti
d`andrljiv - koji mnogo prigovara,
svadljiv, d`angrizav
d`avrljati - vidi: ~avrljati
d`ez - vrsta muzike nastala od muzike
ameri~kih crnaca
d`ezer - muzi~ar koji komponuje ili
izvodi d`ez-muziku, d`ezista
d`ezva - metalna posuda s dr{kom za
kuvanje crne kafe
d`ilitanje - koprcanje, bacakanje
d`ilitnuti - ritnuti, pra}aknuti, {utnuti
d`okej - profesionalni jaha~ na
konjskim trkama
d`onjati - dugo ~ekati, obi~no pred
ne~ijim vratima, a zna~i i: spavati
d`udista - osoba koja trenira d`udo i
u~estvuje u takmi~enjima
d`udo - japanska borila~ka ve{tina
d`umbus - zbrka, nered; vesela graja,
vreva
\
|eram - naprava za va|enje vode iz
bunara
|erdan - ogrlica od bisera, zlata ili
dragog kamenja koja se nosi kao ukras
oko vrata
45
|er|ef - okvir na koji se razapinje
tkanina po kojoj se veze
|evrek - vrsta peciva od kuvanog testa,
prstenastog oblika
|ilko{ - razmetljivi seoski kico{, mladi}
koji mnogo voli da se doteruje, kiti i
odeva po modi, a ne voli da radi
|in|uva - zrno, obi~no stakleno,
razli~ite veli~ine, oblika i boje, koje se
upotrebljava kao ukras, perla
|ipati - skakati, poskakivati; propinjati
se (o `ivotinjama, posebno konjima)
|ogat - konj bele dlake, belac
|uskati - igrati, plesati
E
ekipa - a. grupa ljudi koja je okupljena
radi istog zadatka b. igra~i ili igra~ice iz
istog sportskog tima
ekran - deo televizora ili kompjuterskog
monitora na kojem se pojavljuje slika
ekskurzija - a. grupno putovanje u
zabavne, sportske ili nau~ne svrhe,
zajedni~ka poseta nekom mestu,
spomeniku b. osobe koje u~estvuju u
takvom izletu
ekstra - ovde zna~i: poseban, izuzetan,
izvrstan
elegantan - otmen, lepo i ukusno
odeven
emisija - ovde zna~i: deo programa
koji se prenosi preko radija ili televizije
energija - jedno od zna~enja je:
spremnost na rad, snaga, odlu~nost,
polet
Era - ~ovek iz Hercegovine ili iz u`i~kog
kraja; duhovita i mudra osoba koja se
pravi glupa, {eret
Er~e - mali Era, Erin sin
F
fenjer - svetiljka u obliku staklene
posude u kojoj gori sve}a ili fitilj
fer - ispravno, po{teno; u redu
fijaker - vrsta ko~ije koju vuku konji, a
koja je slu`ila za gradski prevoz
46
folija - vrlo tanak list od metala ili
plastike
frak - crni sve~ani mu{ki sako, kratak
napred, a pozadi sa dugim krajevima
G
griz1 - pokret zuba pri ugrizanju, ujed,
ugriz
griz2 - a. bra{no od krupno mlevenih
`itarica (obi~no p{enice) b. vrsta jela
(ka{a) od tog bra{na
grlica - ptica iz porodice golubova sa
{arom u obliku ogrlice oko vrata
grom - prasak izme|u oblaka i zemlje,
pra}en sevanjem i tutnjavom
gukati - ogla{avati se glasom "gu-gu"
(o golubu i grlici)
H
halapljivo - nezasito, pro`drljivo
harfa - muzi~ki instrument sa `icama
po kojima se, prebiraju}i, dodiruju}i
prstima, svira
higijena - nauka, grana medicine koja
se bavi ~uvanjem i negovanjem zdravlja
i odr`avanjem ~isto}e
hijena - divlja `ivotinja, grabljivica, koja
se hrani uginulim `ivotinjama
hranljiv - koji ima visoku prehrambenu
vrednost; koji se mo`e upotrebljavati
kao hrana
hrapav - 1. koji ima ispup~enja i
udubljenja, neravan 2. koji je
neravnomernog, ne~istog tona 3. o{tar,
neotesan
hrt - vrsta lova~kog psa vitkog tela i
dugih nogu
huktati - othukivati (od umora, brige,
`alosti), ispu{tati uzvike "hu, hu"
humus - plodna zemlja nastala
raspadanjem biljnih i `ivotinjskih
ostataka
I
imanje - poljoprivredni posed, imovina
koju neko ima, vlasni{tvo, svojina
izmisliti - ovde zna~i: stvoriti u
uobrazilji, ma{ti i prikazati kao istinito,
stvarno
.
J
jako je jadno (pona{anje) - u
razgovornom jeziku zna~i: tvoje
pona{anje izaziva prezrenje,
nedrugarsko je; sebi~an si
jok - turska re~ca za odricanje: ne
K
kus - koji je kratkog repa ili bez repa
LJ
ljubomoran - a. ispunjen ose}anjem
uznemirenosti i ozloje|enosti zbog
sumnje da voljena osoba gaji naklonost
prema nekom drugom b. obuzet
ose}anjem zavisti zbog ne~ijeg uspeha,
blagostanja ili sre}e
M
motati - jedno od zna~enja je: tr~ati,
kretati se vijugavo, vijugati, krivudati,
a ovde zna~i da mi{ namotava ono {to
ma~ka isprede
N
nanula (obi~no u mno`ini) - vrsta
papu~e s drvenim |onom za koji je
pri~vr{}ena traka od ko`e ili tkanine
nekakav - ovde zna~i: bilo kakav, ma
kakav, svejedno kakav
nezvan - koji se nalazi u nekom
dru{tvu, a nije zvan, nepozvan
Izr. nezvan gost nepo`eljan gost;
iznenadan, nepredvi|en gost
nikakav - ovde zna~i: ni jedan,
ni ovakav-ni onakav
Nj
njakati - ogla{avati se njakanjem,
magare}im glasom
njihati se - klatiti se, ljuljati se
O
obrati orahe (izr.) - zlo pro}i, propasti,
nagrabusiti (zna~i isto {to i izraz: obrati
zelen bostan)
obru~ - prstenasti predmet u obliku
kruga, kolut, kotur, alka, karika
oluk - limena cev kojom oti~e voda,
obi~no ki{nica s krova
o{tro - ovde zna~i: jako, veoma,
mnogo
P
Pal~i} - de~ak, lik iz bajke, mali kao
palac
polo`iti se - pole}i, postaviti se u le`e}i
polo`aj
popara - jelo napravljeno od starog
hleba, skuvanog u vodi i zama{}enog
poru~iti - obavestiti porukom, javiti
prili~no - dosta, u dovoljnoj meri
R
raspametiti (nekoga) - oduzeti nekome
pamet, sposobnost rasu|ivanja (obi~no
svojom lepotom), izludeti
rasplesti - raspustiti, razviti, rastaviti
ono {to je bilo upleteno (kosu,
pletenice, rep)
razonoda - zabava, prijatno provo|enje
vremena
ris - vrlo opasna zver iz porodice ma~aka
S
skitati se - i}i od mesta do mesta bez
posla, ne smiruju}i se, lutati, bazati,
lunjati
sladiti se - ose}ati slast, u`ivati u hrani
sloga - podudaranje, sklad u mi{ljenju i
postupcima dva ili vi{e lica
svetliti - ~initi svetlim, obasjavati
svetlo{}u, osvetljavati
[
{aliti se glavom (izr.) - izlagati se
velikoj opasnosti, dovoditi `ivot u
pitanje nepromi{ljenim postupcima
{armirati - o~aravati, osvajati nekoga,
privla~iti nekoga {armom, umiljato{}u,
izgledom i sl.
{epuriti se - dr`ati se oholo, razmetati
se, praviti se va`an
{ipak - divlja ru`a i njen plod
{iprag - gusto izraslo {iblje, `bunje,
grmlje
{trap - zvuk koji se javlja prilikom
{trapanja, hodanja po barama koje
izaziva prskanje, {ljapkanje
T
tamaniti - uni{tavati, satirati; ovde: jesti
u ogromnim koli~inama
taraba - ograda od letava ili dasaka, plot
tikva - jednogodi{nja biljka iz familije
bundeva; posuda napravljena od tvrde
kore te biljke, koja slu`i za no{enje
te~nosti
toalet - kupatilo sa klozetom ili druga
prostorija za dovo|enje u red {minke i
ode}e; WC
trotinet - prevozno sredstvo sa
upravlja~em i dva to~ka, na kojem se
jednom nogom stoji, a drugom se,
opiranjem o plo~nik, pokre}u to~kovi
verati se - peti se i spu{tati se, pentrati se
vetrenja~a - mlin na vetar
vodenica - mlin koji pokre}e voda; mlin
uop{te: za mlevanje kafe, bibera i sl.
voditi devojku (izr.) - i}i s mladom
mlado`enjinoj ku}i
vranac - konj vrane, crne dlake
vrdati - 1. i}i, kretati se menjaju}i
pravac, {evrdati 2. izbegavati da se
ka`e istina, uvijati, lagati
vrebati - ~ekati skriven da neko nai|e,
pro|e
Z
za tili ~as, za ~asak tili (izr.) - odmah,
smesta, za~as
zolja - vrsta ose; tako se naziva i osoba
ljutite prirode, prznica, svadljivac
@
`abokre~ina - zeljasta vodena biljka
koja raste po ustajalim vodama; re~
ozna~ava i mrtvilo, dru{tvo u kojem
nema promena
`arko - vatreno, strasno, veoma
U
udolina - uska dolina koja se prote`e
me|u brdima i planinama
ura - sat
V
vanilica (obi~no u mno`ini) - vrsta
okruglog kola~i}a filovanog d`emom,
posutog {e}erom u prahu i zamirisanog
vanilin-{e}erom
47
MALA ABECEDA
za drugi razred osnovne {kole
prvo do{tampano izdanje
autor
ilustrovala
re~nik izradila
recenzenti
lektor i redaktor
grafi~ko oblikovanje
tipografsko oblikovanje
izdava~
Dr Simeon Marinkovi}
Neda Doki}
Violeta Babi}
Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu
Branka Popovi}, u~iteljica, O[ "Veljko Dugo{evi}" u Beogradu
Sla|ana Ili}, profesor iz Beograda
Violeta Babi}
Neda Doki}
Slobodan Miladinov
Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
urednik
za izdava~a
{tampa
tira`
copyright
An|elka Ru`i}
Mr Ljiljana Marinkovi}
Publikum
20.000
© Kreativni centar, 2005
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije
37.016:003.344-028.31(075.2)
MARINKOVI], Simeon
MALA ABECEDA : za drugi razred osnovne
{kole / ²autor Simeon Marinkovi} ;
ilustrovala Neda Doki} ; re~nik izradila
Violeta Babi}³. - 1. do{tampano izd. Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd
: Publikum). - 48 str. : ilustr. ; 23 x 24
cm
Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 20.000. - Re~nik: str. 45-47.
ISBN 86-7781-308-X
COBISS.SR-ID 121695244
Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog ud`benika u prvom razredu osnovne {kole
za {kolsku 2005/06. godinu re{enjem broj 6-00-28/2005-06/08 od 21. januara 2005. godine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
6 765 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content