close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 10/14

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 23. BROJ 10/14
Derventa, 7. 08. 2014. god.
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
207.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 7/14) i člana
5. stav 2. Odluke o ustanovljavanju javnih priznanja u
Opštini Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/99 i 5/06), Skupština opštine Derventa na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
Broj: 01-022-152/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
208.
ODLUKU
o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje sa
zlatnim grbom Opštine u 2014. godini Fudbalskom
klubu "Tekstilac" Derventa
Član 1.
Povodom Praznika opštine 28. avgusta i Krsne
slave opštine Derventa - Velike Gospojine,
Fudbalskom klubu "Tekstilac" Derventa, dodjeljuje se
Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom Opštine u
2014. godini kao najviši oblik javnog priznanja u
opštini.
Član 2.
Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom
Opštine dodjeljuje se Fudbalskom klubu "Teks-tilac"
iz Dervente, zbog dugogodišnjeg rada i afirmacije
mladih u sportu, posebnog značaja i doprinosa u
ostvarivanju takmičarskih rezultata i promovisanja
opštine Derventa u oblasti sporta.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), člana 6. Odluke
o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa
u javnim ustanovama čiji je osnivač Skuiština opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
5/11), Skupština opštine Derventa na 21. sjedni-ci
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor
i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa"Derventa
Član 1.
Raspisuje se ponovni Javni konkurs za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa.
Član 2.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa, propisani su
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Odlukom o utvrđivanju
Strana 2 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa,
Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 37/12) i Statutom Javne
ustanove.
Član 3.
Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa, čini sastavni dio ove odluke a
objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske",
dnevnom listu "Press RS" i "Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Član 4.
Postupak sprovođenja konkursa, uključujući pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa, koju je imenovala Skupština opštine
Derventa.
Član 5.
Datum: 7. 08. 2014. god.
javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u
svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
20/12), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13) i člana 41. i 72. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
7/14), Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji nekretnine u svojini opštine Derventa
putem druge licitacije Pjeranović Goranu iz
Dervente
Član 1.
Prodaje se putem druge licitacije nekretnina
označena kao TRI KILJERA, k.č. 353, zgrada DPZ,
DPO, SIZ površine 108 m2 i Zemlj.zgr. DPZ, DPO,
SIZ površine 202 m2 i k.č. 354, livada 2. klase
površine 1.303 m2, livada 3. klase površine 1.967 m2 i
pomoćna zgrada u vanpriv. površine 11 m2, upisane u
ZK uložak: 186, K.O. Derventski Lug, a u svojini
opštine Derventa, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od
118.900,00 KM (slovima: sto osamnaest hiljada i devet
stotina konvertibilnih maraka), Pjeranović Goranu iz
Dervente.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Pjeranović Goran iz Dervente, kao kupac u
obavezi je da plati naknadu za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, a
za zemljište koje se prodaje.
Član 6.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dama od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o prodaji
zemljišta iz člana 1. ove odluke, a koji u ime opštine
potpisuje Načelnik opštine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 3.
Broj: 01-022-153/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
209.
Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim
pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
124/08, 58/09 i 95/11), člana 4. Pravilnika o postupku
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 3
Član 4.
Broj: 01-022-154/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje
za prostorno uređenje i Odjeljenje za stambeno komunalne poslove.
Član 5.
210.
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) i člana 7. stav
3. tačka d) Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/13),
člana 30. u vezi sa članom 14. stav 1. alineja 9. Zakona
o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj; 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana
41. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/14), Skupština opštine Derventa na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju groblja vjerske zajednice
Član 1.
Ovom odlukom osniva se groblje vjerske
zajednice (Srpska pravoslavna vjerska zajednica) na
k.č. 973/1 i 973/2, upisanoj u Posjedovni list broj:
288/2, KO Miškovci, na ime posjednika Srpska
pravoslavna crkvena opština, površine 19.573 m2.
Član 2.
Groblje vjerske zajednice iz člana 1. ove odluke
namijenjeno je za sahranu pripadnika pravoslavne
vjerske zajednice.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-155/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
211.
Na osnovu člana 81. stav 2. b) Zakona o zaštiti
od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
71/12) i člana 41. i 72. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/14),
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici održanoj
31. jula2014. godine, donijela je
PLAN
utroška sredstava za tehničko opremanje
Vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje
koristi Vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i
čuvanje vatrogasne opreme
I
Član 3.
Prilikom izgradnje groblja moraju se obezbijediti objekti sa pripadajućim prostorom i komunalnom
infrastrukturom groblja, u skladu sa zakonskim
propisima.
Red.
Naziv sredstva -opreme
Br.
a) Nabavka vozila (Vatrogasno vozilo za brze
1.
intervencije - vozilo sa pratećom opremom
2. Kombi za prevoz ljudstva
3. Terensko vozilo
b) Nabavka opreme
4. - uniforme za pripadnike
- čizme gumene (ribarkse)
Ovaj Plan predstavlja osnov za korišćenje
prikupljenih sredstava od poslovnog prihoda privrednih društava i drugih pravnih lica sa područja
opštine u visini od 565.000,00 KM i služiće za
realizaciju projekata tehničkog opremanja Vatrogasne
jedinice kako slijedi:
Količina
Cijena u KM
Izvor
finansiranja
1
300.000 KM
Budžet opštine
1
1
15 kompleta
10 kom.
1 kom.
20.000 KM
35.000 KM
Budžet opštine
Budžet opštine
80.000 KM
Budžet opštine
Strana 4 Broj 10
5.
6.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- motorna pila
- trimer
- motorna muljna pumpa
- sredstva veze (registrafon centrala i motorole)
- kišne kabanice
- baterijske lampe
- vatrogasni šljem
- zaštitne maske
- opasač vatrogasni
c) Ulaganje u objekte zaštite od elementarnih
nepogoda
d) Opremanje zgrade vatrogasnog doma i
nabavka potrebne opreme za rad vatrogasne
jedinice
Datum: 7. 08. 2014. god.
1 kom.
2 kom.
1 kom.
10 kom.
5 kom.
15 kom.
15 kom.
15 kom.
100.000 KM
Budžet opštine
30.000 KM
Budžet opštine
II
Obrazloženje:
Ovaj Plan objaviti u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Đekić Branimir imenovan je za direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa,
Rješenjem Skupštine opštine Derventa broj: 01-11180/10 od 23.07. 2010. godine na mandat od četiri
godine.
Skupština opštine Derventa je donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
na 18. sjednici od 30. aprila 2014. godine i pod
pozicijom 1.1. za direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa, s obzirom da
imenovanom mandat ističe 23. jula 2014. godine.
Na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" nije
dostavljena nijedna prijava i shodno tome će se
raspisati ponovni javni konkurs.
Zbog naprijed navedenog, neophodno je razriješiti Branimira Đekića, dužnosti direktora zbog isteka
mandata na koji je imenovan i imenovati vršioca
dužnosti direktora do završetka postupka javne
konkurencije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 19. sjednici održanoj 23.jula
2014. godinejednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja o
razrješenju Đekić Branimira dužnosti direktora zbog
isteka mandata na koji je imenovan i predložila
Skupštini opštine De-rventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-156/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
212.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 87. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 37/12) i člana 41. tačka 30) Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
7/14), Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa
1. Đekić Branimir, razrješava se dužnosti
direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa, zbog isteka mandata na koji je
imenovan.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-72/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
213.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 18. stav 2. Zakona o siste-mu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj;
68/07 i 109/12), člana 87. stav 1. Zakona o socijalnoj
zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
37/12) i člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14),
Skupština opštine Derventa, na 21. sj ednici održanoj
31. jula 2014. godine, donijela je
Broj 10 Strana 5
održanoj 30. aprila 2014. godine Odlukom broj: 01022-110/14, nije prijavio nijedan kandidat.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 19. sjednici održanoj 23. jula 2014. godine
razmatrala prijedloge kandidata za vršioca dužnosti
direktora JU "Centar za socijalni rad Derventa" i na
osnovu prijedloga Kluba odbornika SDS, utvrdila
Prijedlog rješenja o imenovanju Đekić Branimira za
vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa i predložila Skupštini
opštine Derventa donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa
1. Đekić Branimir, imenuje se za vršioca dužnosti
direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa, sa 01.08.2014. godine pa do
završetka postupka javne konkurencije za izbor i
imenovanje direktora.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Broj: 01-111-73/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
214.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 41. tačka 30) Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/14), Skupština opštine Derventana 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine razriješila Đekić
Branimira dužnosti direktora Javne ustanove "Centar
za socijalni rad Derventa" Derventa, zbog isteka
mandata na koji je imenovan. Kako je pozicija
direktora ostala upražnjena, neophodno je imenovati
vršioca dužnosti direktora ove ustanove do
sprovođenja ponovnog postupka javne konkurencije za
izbor i imenovanje direktora, s obzirom da se na Javni
konkJfs za izbor i imenovanje direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa", koji je
raspisala Skupština opštine Derventa na 18. sjednici
R J E Š E NJ E
o razrješenju direktora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa
1. Simić Miroslav, razrješava se dužnosti direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni ce-ntar"
Derventa, zbog isteka mandata na koji je imenovan.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Strana 6 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Obrazloženje:
Simić Miroslav imenovan je za direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa,
Rješenjem Skupštine opštine Derventa broj: 01-11186/10 od 23.07. 2010. godine na mandat od četiri
godine.
Skupština opštine Derventa donijela je Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
na 18. sjednici od 30. aprila 2014. godine i pod tačkom
1.2. za direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni
centar" Derventa, s obzirom da imenovanom mandat
ističe 23. jula 2014. godine.
Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni
centar" Derventa je okončala postupak po Javnom
konkursu i Izvještaj o sprovedenom postupku sa Ranglistom i preporukom za imenovanje dostavila Skupštini
opštine na razmatranje i konačno odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 19. sjednici održanoj 23.jula
2014. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja o
razrješenju Simić Miroslava dužnosti direktora zbog
isteka mandata na koji je imenovan i predložila
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-74/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
215.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
Datum: 7. 08. 2014. god.
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 7/14) i člana 5.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derve-nta na
21. sjednici održanoj 31. jula2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju direktora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa
1. Simić Miroslav, imenuje se za direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa na
mandat u trajanju od 4 godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i
članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa, a pod tačkom 1.2.
za direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventana
18. sjednici Odlukom broj; 01-022-110/14 od 30.
aprila 2014. godine.
Javni konkurs je, u skladu sa Odlukom objavljen
u "Derventskom listu" 15. 05. 2014. godine, u
dnevnom listu "Press RS" 14. 05. 2014. godine i
"Službenom glasniku Republike Srpske" 30. 05. 2014.
godine.
Na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
u rokuje prijavu dostavio samo jedan kandidat Simić
Miroslav koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom
mandatu.
Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni
centar" Derventa koju je imenovala Skupština opštine
Rješenjem broj: 01-111-46/14 od 30. aprila 2014.
godine, sprovela je postupak po Javnom konkursu u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima i Izvještaj o sprovedenom postupku sa
preporukom za imenovanje Simić Miroslava, koji
ispunjava sve opšte i posebne uslove, dostavila
Skupštini opštine Derventa na razmatranje i konačno
odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Skzšština opštine Derventa na 21. sjedn-ici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA; Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-75/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Broj 10 Strana 7
01-022-110/14 od 30. aprila 2014. godine završen, pa
su se samim tim stekli uslovi za razrješenje vršioca
duž-nosti direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog Komisija za izbor
i imenovanje je na osnovu člana 43. Poslovnika
Skupštine opštine Derventa, jednoglasno utvrdila
Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila
Skupštini opštine dono-šenje istog.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
216.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 41. tačka 30) Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa
1. Živković Jelenko razrješava se funkcije vršioca
dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa, zbog završenog postupka javne konkurencije za izbor i imenovanje direktora.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je rješenjem broj:01111-159/09 od 2. oktobra 2009. godine imenovala
Živković Jelenka za vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa do završetka
postupka javne konkurencije za izbor i imenovanje
direktora u skladu sa Zakonom.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
na 19. sjednici održanoj 23. jula 2014. godine
konstatovala je, da je postupak javne konkurencije po
Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa koji je
raspisala Skupština opštine Derventa Odlukom broj;
Broj: 01-111-76/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
217.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj; 7/14) i člana 5.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derve-nta na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju direktora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa
1. Živković Jelenko, imenuje se za direktora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa na
mandat u trajanju od 4 godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Strana 8 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Obrazloženje:
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i
članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine, raspisala je Skupština
opštine Derventa na 18. sjednici Odlukom broj: 01022-110/14 od 30. aprila 2014. godine, a pod tačkom
1.3. za direktora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa.
Javni konkurs je, u skladu sa Odlukom objavljen
u "Derventskom listu" 15. 05. 2014. godine, u
dnevnom listu "Prees RS" 14. 05. 2014. godine i
"Službenom glasniku Republike Srpske" 30. 05. 2014.
godine.
Na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove "Centar za kulturu" u roku je
dostavljena samo jedna prijava i to prijava Živković
Jelenka.
Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu"
Derventa kojuje imenovala Skupština opštine
Rješenjem broj: 01-111- 48/14 od 30. aprila 2014.
godine, sprovela je postupak po javnom konkursu u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima i Izvještaj o provedenom postupku sa
preporukom za imenovanje Živković Jelenka, koji
ispunjava sve opšte i posebne uslove, dostavila
Skupštini opštine na razmatranje i konačno
odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštipe Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa pa 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-77/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Datum: 7. 08. 2014. god.
218.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj; 68/07 i 109/12), člana 65. stav 2. Zakona o
predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 119/08 i 1/12) i člana
41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), Skupština
opštine Derventa, na 21. sjednici održanoj 31. jula
2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne
predškolske ustanove "Trol" Derventa
1. Vesna Šain, profesor njemačkog jezika i
književnosti, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti
direktora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa,
zbog završetka postupka javne konkurencije za izbor i
imenovanje direktora u skladu sa zakonom.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. imenovala Vesnu Šain za
vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove
"Trol" Derventa do završetka postupka javne
konkurencije za izbor i imenovanje direktora.
Javni konkurs za izbor i imenovanje dire-ktora i
članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa, a pod tačkom 1.4.
za izbor i imenovanje direktora JPU "Trol" Derventa
raspisala je Skupština opštine Derventa na 18. sjednici
održ-anoj 30. aprila 2014. godine Odlukom broj: 01022- 110/14.
Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" koju
je imenovala Skupština opštine Derventa, Rješenjem
broj; 01- 111- 101/13 od 15. oktobra 2013. godine,
sprovela je postupak po javnom konkursu u skladu sa
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Izvještaj o provedenom postupku sa
preporukom za imenovanje direktora, dostavila
Skupštini na razmatranje i konačno odlučivanje, čime
su se stekli uslovi za razrješenje vršioca dužnosti
direktora.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 19. sjednici održanoj 23. jula 2014. godine,
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
utvrdila Prijedlog rješenja o razrješenju Vesne Šain
dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa i predložila Skupštini
opštine Derventa donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-78/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
219.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 65. stav 2. Zakona o
predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 119/08 i 1/12), člana
12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj:41/03), člana 41. tačka 30)
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/14) i člana 5. Odluke o utvrđivanju
kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 5/11),
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici održanoj
31. jula 2014. godine, donijela je
Broj 10 Strana 9
Obrazloženje:
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i
članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa, a pod tačkom 1.4.
za direktora Javne predškolske ustanove "Trol"
Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na
18. sjednici Odlukom broj: 01-022-110/14 od 30.
aprila 2014. godine.
Javni konkurs je, u skladu sa Odlukom objavljen
u "Derventskom listu" 15. 05. 2014. godine, u
dnevnom listu "Press RS" 14. 05. 2014. godine i
"Službenom glasniku Republike Srpske" 30. 05. 2014.
godine.
Na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
u roku je prijavu dostavio samo jedan kandidat, Vesna
Šain, koja je ovu funkciju oba-vljala kao vršilac
dužnosti do završetka po-stupka javne konkzfencije za
izbor i imenovanje direktora u skladu sa zakonom.
Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol"
Derventa koju je imenovala Skzšština opštine
Rješenjem broj: 01- 111-101/13 od 15. oktobra 2013.
godine, sprovela je postupak po Javnom konkursu u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima i Izvještaj o sprovedenom postupku sa
preporukom za imenovanje Vesne Šain, koja ispunjava
sve opšte i posebne uslove za imenovanje za direktora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, dostavila
Skupštini opštine Derventa na razmatranje i konačno
odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
R J E Š E NJ E
o imenovanju direktora Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
1. Vesna Šain, profesor njemačkog jezika i
književnosti, imenuje se za direktora Javne predškolske ustanove "Trol " Derventa na mandat u
trajanju od 4 godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Broj: 01-111-79/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Strana 10 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
220.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 41. tačka 30) Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj; 7/14), Skupština opštine Derventa na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R JEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog
odbora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa, zbog isteka mandata na koji su birani;
- SUBOTIĆ OGNJEN,
- RAŠIĆ DEJAN i
- ŠLJEPICA SVJETLANA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je 23.07. 2010.
godine, Rješenjem broj: 01-111-82/10 imenovala
članove Upravnog odbora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa, na mandat u trajanju od
četiri godine.
Imajući u vidu da članovima Upravnog odbora,
mandat u trajanju od četiri godine ističe 23.07. 2014.
godine, Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
- za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa.
S obzirom da je postupak po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa okončan,
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni centar" Derventa
je, u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu
javnih službi, Izvještaj o sprovedenom postupku po
javnom konkursu za izbor i imenovanje tri člana
Upravnog odbora Javne ustanove "Sportsko kulturni
centar" Derventa, dostavila Načelniku opštine Derventa, radi utvrđivanja prijedloga članova Upravnog
Datum: 7. 08. 2014. god.
odbora, čime su se stekli uslovi za razrješenje
dosadašnjih članova Upravnog odbora ove javne
ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, predloženo je
Skupštini opštine donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-80/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
221.
Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 7/14) i člana 5.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa imenuju se:
1. Subotić Ognjen,
2. Rašić Dejan i
3. Mitrić Branka.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa" i
"Službenom glasniku Republike Srpske".
Broj 10 Strana 11
sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-81/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
- za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa na
period od 4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-110/14 od
30.04.2014.rodine, Javni konkurs je objavljen u
"Derventskom listu" dana 15.05.2014 godine, u "Press
RS" dana 14.05.2014. godine i u "Službenom glasniku
Republike Srpske" dana 30.05.2014. godine.
Postupak po Javnom konkursu za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa sprovela je
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni centar" Derventa,
imenovana Rješenjem Skupštine opštine broj: 01-11146/14 od 30.04.2014. godine, u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispunjavali sve opšte i posebne uslove obavila intervju
i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje članova
Upravnog odbora koju sa-činjavaju: Subotić Ognjen,
Rašić Dejan i Mitrić Branka.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prva tri kandidata sa
Rang-liste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja
prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine Derventa donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA; Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti zšravni spor pred Okružnim
222.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 41. tačka 30) Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/14), Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog
odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja
Derventa, zbog isteka mandata na koji su birani;
- MATIĆ DANIJELA,
- DUŠANIĆ MIRKO i
- VUJOVIĆ MIRJANA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je 23.07. 2010.
godine, Rješenjem broj: 01-111- 84/10 imenovala
članove Upravnog odbora Javne zdravstvene usta-nove
Dom zdravlja Derventa, na mandat u trajanju od četiri
godine.
Imajući u vidu da članovima Upravnog odbora,
mandat u trajanju od četiri godine ističe 23.07. 2014.
godine, Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine, donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
- za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa.
Strana 12 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
S obzirom da je postupak po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa okončan,
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa
je, u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu
javnih službi, Izvještaj o sprovedenom postupku po
javnom konkursu za izbor i imenovanje tri člana
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa, do-stavila Načelniku opštine
Derventa, radi utvrđivanja prijedloga članova
Upravnog odbora, čime su se stekli uslovi za
razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora ove
javne ustanove.
Za članove Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa imenuju se:
Na osnovu naprijed navedenog, predloženo je
Skupštini opštine donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
III
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-82/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
223.
Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj; 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj; 41/03),
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 7/14) i člana 5.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa
I
1. Jeftić Sanja,
2. Dušanić Mirko i
3. Blagojević-Knežević Silvana.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa" i
"Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 18. sjednici
održanoj 30. aprila 2014. godine donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova upravnih odbora u javnim
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa
- za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa na
period od 4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-110/14 od
30.04.2014.godine, Javni konkurs je objavljen u
"Derventskom listu" dana 15.05.2014 godine, u "Prese
RS" dana 14.05.2014. godine i u "Službenom glasniku
Republike Srpske" dana 30.05. 2014. godine.
Postupak po Javnom konkursu za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
uetanove Dom zdravlja Derventa sprovela je Komisija
za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa, imenovana Rješenjem Skupštine opštine broj: 01-11150/14 od 30.04.2014. godine, u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispunjavali sve opšte i posebne uslove obavila intervju
i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje članova
Upravnog odbora koju sačinjavaju: Jeftić Sanja,
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Dušanić Mirko, Blagojević- Knežević Silvana, Mandić
Danijela, Vujović Mirjana i Čavić Stanislav.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prva tri kandidata sa
Rang-liste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja
prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine Derventa donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-83/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
224.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 41. tačka 30) Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa
1. Razrješavaju se vršioci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa, zbog isteka vremena na koje su birani:
- MALETIĆ RADENKO,
- KLJAJIĆ DALIBOR i
- MERDŽANOVIĆ NERMIN.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj 10 Strana 13
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 16. sjednici
održanoj 06.03. 2014. godine Odlukom broj: 01-02243/14 raspisala Ponovni Javni konkurs za izbor i
imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa.
Na istoj sjednici Skupština opštine je, do
završetka postupka javne konkurencije, Rješenjem
broj; 01-111-33/14 od 06.03.2014.godine, imenovala
vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa.
S obzirom da je postupak po ponovnom Javnom
konkursu za izbor i imenovanje tri člana Upravnog
odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa
okončan, Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu"
Derventa je, u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o
sistemu javnih službi, Izvještaj o sprovedenom
postupku po Ponovnom Javnom konkursu za izbor i
imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa, dostavila Načelniku
opštine Derventa, radi utvrđivanja prijedloga članova
Upravnog odbora, čime su se stekli uslovi za
razrješenje vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
ove javne ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, predloženo je
Skupštini opštine donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici
održanoj 31. jula 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-84/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
225.
Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
Strana 14 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
člana 41. tačka 30) Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 7/14) i člana 5.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa imenuju se:
1. Radanović Jasmina,
2. Maletić Radenko i
3. Kljajić Dalibor.
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa" i
"Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 16. sje-dnici
održanoj 06. marta 2014. godine donijela Odluku o
raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa na period od 4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-43/14 od
06.03.2014.godine, Javni konkurs je objavljen u
"Derventskom listu" dana 20.03.2014 godine, u "Press
RS" dana 20.03.2014. godine i u "Službenom glasniku
Republike Srpske" dana 24.03. 2014. godine.
Postupak po Ponovnom Javnom konkursu sprovela je Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu"
Derventa, imenovana Rješenjem Skupštine opštine
broj: 01-111-48/14 od 30.04.2014. godine, u skladu sa
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispunjavali sve opšte i posebne uslove obavila intervju
i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje članova
Datum: 7. 08. 2014. god.
Upravnog odbora koju sačinjavaju; Radanović
Jasmina, Maletić Radenko, Kljajić Dalibor, Vukičević
Tolić Nada, Pazurević Snježana, Knežević Danijela i
Stefanović Dijana.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prva tri kandidata sa
Rang-liste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja
prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine
je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine Derventa donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je Rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-85/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
226.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine De-rventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), a
nakon razmatranja Analize stanja i potreba socijalno
najugroženijih kategorija lica i korisnika prava na
novčanu pomoć, Skupština opštine Derventa na 21.
sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja An-alizu
stanja i potreba socijalno najugroženijih kategorija lica
i korisnika prava na novčanu pomoć.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-157/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Broj 10 Strana 15
Broj: 01-022-159/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
227.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), a
nakon razmatranja Informacije o uslovima i životu
omladine na području opštine Derventa, Skupština
opštine Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula
2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o uslovima i životu omladine na području
opštine Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-158/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
229.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), a
nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor po
Javnom konkursu za imenovanje direktora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa sa rang-listom i
preporukom za imenovanje, Skupština opštine
Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj
Komisije za izbor po Javnom konkursu za imenovanje
direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa
sa rang-listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-160/14
Datum: 31. jula 2014. godine
228.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derv-enta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), a
nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor po
Javnom konkursu za imenovanje direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa sa ranglistom i preporukom za imenovanje, Skupština opštine
Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj
Komisije za izbor po Javnom konkursu za imenovanje
direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa sa rang-listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
230.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 7/14), a
nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor po
Javnom konkursu za imenovanje direktora Javne
predškolske ustanove "TROL" Derventa sa rang-listom
i preporukom za imenovanje, Skupština opštine
Derventa na 21. sjednici održanoj 31. jula 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj
Komisije za izbor po Javnom konkursu za imenovanje
Strana 16 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
direktora Javne predškolske ustanove "TROL" Derventa sa rang-listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 7. 08. 2014. god.
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
procjeni štete nastale usled djelovanja poplave na
području opštine Derventa u maju 2014. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
2. Izvještaj o procjeni štete nastale usled
djelovanja poplave na području opštine Derventa u
maju 2014. godine sastavni je dio ovog zaključka.
Broj: 01-022-161/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
231.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/14), a
nakon razmatranja Izvještaja o procjeni štete nastale
usled djelovanja poplave na području opštine Derventa
u maju 2014. godine, Skupština opštine Derventa na
nastavku 21. sjednici održane 6. avgusta 2014. godine,
donijela je
Broj: 01-022-165/14
Datum: 6. avgusta 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA DERVENTA
IZVJEŠTAJ
O PROCJENI ŠTETE NASTALE USLED DJELOVANJA POPLAVE NA
PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA U MAJU 2014. GODINE
Derventa, Juli, 2014. godine
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 17
Sadržaj
UVOD ............................................................................................................................................................ 18
1. AKTIVNOSTI TOKOM TRAJANJA ELEMENTARNE NEPOGODE
– POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA............................................................................... 18
1.1. AKTIVNOSTI PO PRESTANKU POPLAVE ................................................................................ 20
1.2. TROŠKOVI VEZANI ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ODBRANE OD POPLAVA.............. 21
2. ŠTETE NASTALE POPLAVOM (kraća forma opisa šteta – detaljan
opis šteta je dat u Tabelama koje su sastavni dio Izvještaja) ......................................................................... 21
2.1. Kratak pregled efekata elemntarne nepogode i mjera koje su preduzete u njenom saniranju .......... 22
2.2. Tabelarni pregled šteta ..................................................................................................................... 23
3. PROSJEČNE CIJENE ZA PROCJENU ŠTETE ....................................................................................... 33
4. PROGRAM MJERA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVE
2014. GODINE I PREVENCIJE POPLAVA U NAREDNOM PERIODU .................................................. 35
4.1. Odbrambeni nasip rijeke Ukrine ...................................................................................................... 36
4.1.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 36
4.1.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 37
4.1.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 37
4.1.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 38
4.2. Vukovija ........................................................................................................................................... 39
4.2.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 39
4.2.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 40
4.2.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 40
4.2.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 41
4.3. Novo naselje - Kasarna ....................................................................................................................... 42
4.3.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 42
4.3.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 42
4.3.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 43
4.3.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 45
4.4. Agićki kanal ............................................................................................................................. 46
4.4.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 46
4.4.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 46
4.4.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 46
4.4.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 47
4.5. Industrijska zona .............................................................................................................................. 48
4.5.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 48
4.5.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 48
4.5.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 49
4.5.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 50
4.6. Kišni preljevi ........................................................................................................................... 50
4.6.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 50
4.6.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 51
4.6.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 51
4.6.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 51
4.7. Most na Bišnji .................................................................................................................................. 51
4.7.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 51
4.7.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 52
4.7.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 52
4.7.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 52
4.8. Nasip (Babino brdo – Motel Dvor) .................................................................................................. 52
4.8.1. Postojeće stanje ..................................................................................................................... 52
4.8.2. Prijedlozi mjera i sanacije ..................................................................................................... 52
4.8.3. Prioriteti ................................................................................................................................ 53
4.8.4. Finansijska konstrukcija prioriteta ........................................................................................ 53
Strana 18 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Na osnovu tačke 13. stav 1. alineja 6. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/04), a na prijedlog Opštinske komisije za
popis i procjenu šteta na sredstvima i dobrima građana nastalu usled elementarne nepogode (poplave) na području
opštine Derventa, Skupština opštine Derventa na nastavku 21. sjednice održane 6. avgusta 2014. godine, usvojila
je
IZVJEŠTAJ
O PROCJENI ŠTETE NASTALE USLED DJELOVANJA POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE
DERVENTA U MAJU 2014. GODINE
UVOD
Opštinu Derventa je sredinom mjeseca maja 2014. godine, kao i veći dio teritorije Republike Srpske,
zahvatila elementarna nepogoda – poplava i tom prilikom nanijela velike štete na stambenim objektima, privredi,
poljoprivredi i infrastrukturi.
Opštinski Štab za vanredne situacije je dana 15.05.2014. godine u 21,30 časova donio Odluku da se proglasi
vanredna odbrana od poplava, preduzete su konkretne mjere na spašavanju stanovništva i materijalnih dobara.
Dana 19.05.2014. godine donesena je odluka o ukidanju vanredne odbrane od poplava.
Formirano je 6 Komisija za popis i procjenu šteta, od toga 2 komisije za procjenu štete na stambenim
objektima, 2 komisije za procjenu štete na poljoprivrednim usjevima, 1 komisija za procjenu štete u privredi i 1
komisija za procjenu štete nastalu usled djelovanja klizišta.
Visina vode koja je poplavila stambene i pomoćne objekte kretala se od 0,10 do 2,00 m u pojedinačnim
slučajevima, a prosječna visina vodenog stuba u objektima je bila 0,30 m.
Poplavljeno je ukupno 179 stambenih objekata, 62 pomoćna objekta, 22 privredna subjekta, 4 javne
ustanove, 1 vjerski objekat, te 643 poljoprivredna domaćinstva.
Ukupna šteta je procijenjena na 3.525.448,67 KM.
1. AKTIVNOSTI TOKOM TRAJANJA ELEMENTARNE
NEPOGODE – POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA
Zbog velikih kišnih padavina već u jutarnjim časovima 15.05.2014. godine došlo je do naglog rasta rijeke
Ukrine, što je bio znak da nas u narednom periodu očekuje veliki vodostaj i borba sa poplavom.
Odmah je uspostavljeno stalno dežurstvo i praćenje situacije na terenu kako bi blagovremeno mogli poduzeti
određene mjere.
Stupili smo u kontakt sa CZ Prnjavor i ljudima koji gazduju jezerom Drenova kako bi konstantno pratili
situaciju u gornjem toku Ukrine i mogli adekvatno da se pripremimo za odbranu od poplava.
Te kontakte smo tokom čitave poplave ostvarivali svaka 2 sata i bili obavješteni kakvo je stanje Ukrine u
gornjem toku.
Dana 15.05.2014. godine u 8,00 časova nivo Ukrine na mjernoj letvi iznosio je 1,90 m, Ukrina je i dalje rasla
,10- 15 cm na sat.
U 16,00 časova 15.05.2014. godine odražana je sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije u
proširenom sastavu sa direktorima škola i ustanova sa ugroženog područja (Gimnazija, Stručna škola za radnička
zanimanja, O.Š. '' 19. April'', Sportska hala, Komunalac, BS- inžinjering i Elektro distribucija RJ Derventa). Na
sjednici je donesena Odluka o uvođenju redovne odbrane od poplava. Sa direktorima je dogovoreno da se
organizuju u svojim ustanovama i zaštite svoju imovinu i sve ono što bi moglo biti uništeno poplavom, ''
Elektrodistribucija'' da pokuša da zaštiti trafo-stanicu da ne dođe do prekida napajanja električnom energijom, jer
ne postoji mogućnost drugog napajanja. Određeni su koordinatori:
- za raspored mašina i postavljanje vreća sa pijeskom je član Štaba Slaven Gojković, a
- koordinator za nabavku i raspored hrane i vode je član Štaba Bećirović Mirsad. Direktor ''Komunalc'' a.d.,
Grozdan Ružičić je trebao da obezbijedi cisternu (od 11 hiljada litara) sa pitkom vodom.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 19
Na TV „Kanal 3“ pušteno je Obavještenje o uvođenju redovne odbrane od poplava sa upozorenjem na opštu
opasnost. Kada Ukrina dostigne nivo od 3,20 m, ići sa razglasom u ugrožena područja i obavijestiti stanovništvo o
opasnosti od poplave.
Angažovani su pripadnici Policijske stanice Derventa koji su se u saradnji sa drugim službama i građanima
angažovali u pružanju pomoći, spasavanju i zaštiti ljudi i njihove imovine. Naročito su se angažovali na čuvanju
javnog reda i mira i regulaciju saobraćaja u kritičnim (poplavljenim mjestima) i na sprečavanju izvršenja krivičnih
djela.
U toku dana nabavljene su vreće za pijesak i isti dan se sa pripadnicima Oružanih snaga BiH pristupilo
punjenju vreća i ta aktivnost se nastavila i 16.05.2014. godine. Napunjeno je oko 1.500 vreća koje su postavljene
na kritična mjesta (ul. Stevana Sinđelića, Lužani, ul. 16. Krajiške brigade, ). Na punjenju vreća radili su pripadnici
CZ, OS BiH i radnici '' Komunalca''.
U 21,30 časova 15.05.2014. godine ponovo je zasjedao Štab za vanredne situacije:
- donesena je Odluka da se proglasi vanredna odbrana od poplava. U tom momentu vodostaj na rijeci Ukrini
je iznosio 3,20 m sa tendencijom rasta od 10 cm na sat, prema informacija iz Prnjavora i Drenove. Ukrina je rasla
i u gornjem toku tako da se najveći vodostaj rijeke očekivao u jutarnjim časovima,
- Donesena je Odluka da se u 22,30 časova sirenom svira opšta opasnost. Nakon sviranja opšte opasnosti u
kritična mjesta (plavno područje) poslan je pokretni razglas koji je upozorio stanovništvo o elementarnoj
nepogodi,
- U jutarnjim časovima 16.05.2014. godine, vatrogasno vozilo je putem megafona još jednom prošlo kroz
navedena mjesta i upozorilo stanovništvo.
- Dana 16.05.2014. godine u 8,00 časova sirene su po drugi put svirale elementarnu nepogodu.
- U Jasenkama je poplavljeno 32 kuće, poplavljene su i kuće prema Babinom brdu,
- U 8,00 časova izvršena je mobilizacija dijela JCZ SN za zaštitu od poplava (10 pripadnika), pripadnici
Teritorijalne vatrogasne jedinice (12) , pripadnici JP ''Komunalac'' a.d. sa ljudstvom i vozilima, pripadnici BSinžinjering sa ljudstvom i MTS (prema Ugovoru koji je potpisan sa preduzećima od interesa za civilnu zaštitu)
- nastavljeno je sa punjenjem i postavljanjem vreća na kritičnim mjestima u ul. Stevana Sinđelića, Lužanima
i 16. Krajiške),
- izvršeno je prekopavanje lokalnog puta Lug – Rapćani,
- u dogovoru sa policijskom stanicom u 9,00 časova zatvoren je '' Stari most'' za saobraćaj,
- Donesena je Odluka da se izvrši prekopavanje lokalnog puta Begluci – Novi Lužani kod Babinog Brda ,
kako bi se rijeka Ukrina razlila po poljima Begluka i Novih Lužana, a time se rasteretila količina vode u gradskom
toku rijeke Ukrine,
- u 11,30 časova oglasila se sirena po treći put kako bi još jednom upozorila građane na opštu opasnost,
- BS-inžinjering i OS BiH radile su na utvđivanju nasipa na rijeci Ukrini kod stambenog bloka '' Sajmište'',
- u 12,30 časova nivo rijeke Ukrine je dostigao visinu 4,50 m i Ukrina je izlazila u Jasenke, Lužane,
Begluke, Nove Lužane, Omeragiće, ul. 16. Krajiške brigade, ul. 19. Aprila i ul. Srpske vojske. Istog dana je
počela evakuacija stanovništva i svi koji su htjeli da izađu iz svojih kuća, evakuisani su. Ukupno je evakuisano 23
osobe (evakuisano je 5 lica iz vikendice u Rapćanima, iz Jasenaka 14, Novog naselja 3 osobe, iz Begluka 1),
zatim 15 lica iz ulica oko gradskog bazena se samoincijativno evakuisalo i bili su smješteni jedan dan u kafe
''Black White''. Od ukupnog broja evakuisanih, 4 osobe su bile smještene u prostorije Udruženja ''Sunce'', a ostali
kod prijatelja i rodbine.
- Najveći vodostaj Ukrine 16.05.2014. godine je iznosio 4,80 metara.
Dana 17.05.2014. godine došlo je do blagog opadanja rijeke Ukrine:
- Rijeka Sava u Bosanskom Dubočcu i Trstencima je izlila i poplavila 15 kuća,
- U jutarnjim časovima pripadnici Vatrogasne jedinice i CZ su upućeni na intervenciju kod “Zonex” d.o.o. i
vršili su prepumpavanje vode iz kanala, kako bi spriječili ulazak vode u kuće, jer je tada prijavljeno da iz kanala i
šahtova voda prijeti stambenim objektima,
Strana 20 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
- Ostvaren je kontakt sa povjerenikom CZ u Dubočcu i dogovoreno da se ljudstvo iz kuća kojima prijeti
opasnost evakuiše kod komšija koji nisu ugroženi i odmah je upućena cisterna sa pitkom vodom i 30 paketa sa
hranom,
- Istog dana su pripadnici CZ i Načelnik (komandant Štaba) je obišli poplavljeno područje u Dubočcu i
Trstencima.
- Taj dan na sjednici Štaba donesena je odluka da se u poplavljena mjesta šalje hrana i voda, što je uz pomoć
Crvenog krsta, pripadnika CZ i JP ''Komunalac'' i urađeno. Podijeljeno je ukupno 350 paketa hrane.
Dana 18.05.2014. godine došlo je do stabilizacije stanja, Ukrina je u opadanju, voda se povlači u korito,
radnici Teritorijalne vatrogasne jedinice vrše ispumpavanje vode iz pojedinih objekata,
- U toku dana radnici Elektrodistribucije su stavili u funkciju napajanje električnom energijom poplavljena
područja,
- put Begluci – N. Lužani koji je bio prekopan ponovo je osposobljen za saobraćaj,
- po Naredbi Republičkog štaba za vanredene situacije Republike Srpske formirano je Centralno skladište za
prikupljanje i distribuciju roba iz Robnih rezervi i humanitarne pomoći za opštine Doboj, Modriča i Šamac.
1.1. AKTIVNOSTI PO PRESTANKU POPLAVE
Dana 19.05.2014. godine održana je sjednica Štaba za vanredne situacije na kojem su donesene slijedeće
odluke:
- Donesena je Odluka da Dom zdravlja Derventa odmah krene sa dezinfekcijom i dezinsekcijom
poplavljenih objekata i zemljišta,
- Donesena je Odluka da JP ''Komunalac'' i pripadnici TVJ Derventa vrše čišćenje i ispumpavanje vode iz
bunara, kanala i šahtova,
- Formirane su Komisije za popis štete na stambenim objektima, privrednim subjektima i poljoprivredi,
- Donesena je odluka o ukidanju vanredne odbrane od poplava.
- Sve komisije su počele sa radom istog dana.
Dom zdravlja Derventa je odmah počeo i izvršio dezinfekciju i dezinsekciju svih objekata i zemljišta na
poplavljenom području.
„Komunalac” a.d. je po završetku poplave radio na sledećim zadacima:
- prikupljanje i odvoz smeća iz poplavljenog područja,
- crpljenje vode i ispiranje bunara u poplavljenim područjima (Begluci, Lužani Novi, Omeragići, Kuljenovci,
Agići, Lužani i Jasenci – ukupno je očišćeno 115 bunara),
- prikupljanje, utovar i ukop uginulih životinja (pilića, čije je uginuće posljedica poplave na relaciji Trstenci
– deponija smeća Polje),
- sanacija je provedena na putnim pravcima: lokalni put Begluci – Lužani Novi, na putu za Babino Brdo i na
lokalnom putu Lug – Rapćani,
- prečišćavanje odvodnih kanala i kišnih ispusta.
Opštinska organizacija Crvenog krsta je počela sa svojim aktivnostima 17.05.2014. godine. Prvu podjelu
pomoći za poplavljeno stanovništvo OO CK je u saradnji pripadnika Civilne zaštite dijelio 17.05.2014. godine.
Od 18.05.2014. godine OO CK je počeo sa prikupljanjem humanitarne pomoći od strane građana opštine
Derventa koja je istog dana distribuirana za opštinu Doboj. Prijem i distribucija humanitarne pomoći je trajala
skoro svakog dana u periodu od 18.05. do 10.06.2014. godine. OO CK je bila u stalnom kontaktu OO CK Šamac,
Vukosavlje i Doboj, slala pomoć iz Reginolnog skladišta humanitarne pomoći ''Simprom '' Derventa. Humanitarna
pomoć OO CK, pored građana naše opštine, stigla je i od grupe motorista iz Austrije, Slovenije, Salcburga
(Austrija), Udruženja građana ''MISKU- L-ISLAM'' iz Tešnja i drugih. Ukupno je Crveni krst Derventa zaprimio
oko 35 tona humanitarne pomoći i istu uputio Crvenom krstu Šamac, Doboj, Bijeljina i Vukosavlje. OO CK na
području opštine Derventa ukupno je distribuirala humanitarne pomoći za socijalno ugrožena i poplavljena
domaćinstva 400 paketa (400 domaćinstava).
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 21
1.2. TROŠKOVI VEZANI ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ODBRANE OD POPLAVA
Sve aktivnosti koje su preduzimane zahtjevale su i određene troškove, i to:
- vreće za pijesak ................................ 69,00 KM
- pijesak ............................................ 700,00 KM
- gorivo .......................................... 1.201,74 KM
- paketi hrane ................................ 2.946,00 KM
- rad „BS-inžinjering“. ................... 1.801,00 KM
- rad a.d . '' Komunalac'' ................. 7.300,00 KM
- dnevnice za pripadnike CZ ......... 1.230,00 KM
UKUPNO: ..................................... 15.247,74 KM
2. ŠTETE NASTALE POPLAVOM
(kraća forma opisa šteta – detaljan opis šteta je dat
u Tabelama koje su sastavni dio Izvještaja)
Visina vode koja je poplavila stambene i pomoćne objekte kretala se od 0,10 do 2,00 m u pojedinačnim
slučajevima kao što je u Bosanskom Dubočcu 4 objekta.
Pored Bosanskog Dubočca, najveći nivo vode je zabilježen u naselju Jasenci, gdje je izmjeren nivo vode od
1,30 m, takođe se radi o pojedinačnim slučajevima.
U svim ostalim područjima gdje je došlo do plavljenja objekata nivo vode se kreće od 0,10 do 0,60 m.
Komisija za procjenu štete na stambenim i pomoćnim objektima je utvrdila da je poplavljeno 179 stambenih
objekata, gdje je šteta na stambenim objektima procijenjena na 747.016,47 KM, 62 pomoćna objekta sa štetom od
121.243,53 KM, privrednih subjekata je poplavljeno 22 sa visinom štete od 728.769,87 KM, javnih ustanova je 4
sa ukupnom štetom od 42.210,00 KM i jedan vjerski objekat sa štetom od 4.725,00 KM
Komisija za procjenu štete na poljoprivredi je obišla i evidentirala pričinjenu štetu na svakoj oštećenoj
poljoprivrednoj parceli u 643 poljoprivredna gazdinstva za koje je sačinila zapisnike, a na skoro svim parcelama
štete su evidentirane foto snimkom.
Procjena štete je vršena za ratarske usjeve, povrtne zasade u zaštićenom prostoru i na otvorenom te na
krmnom bilju, uključujući livade i pašnjake. Takođe je vršena procjena i na stočnom fondu i na poljoprivrednoj
mehanizaciji.
Komisija je unos i obradu podataka radila prema Uputstvu za rad u Specifikaciji procjene štete u
poljoprivredi, dostavljenom od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Na osnovu evidentiranih podataka u Specifikaciji procjene štete došlo se do pokazatelja da je ukupno
poplavljena površina pod usjevima koja je bila obuhvaćena procjenom oko 1.262 ha.
Od toga pod žitaricama je bilo 701 ha, pod industrijskim biljem 34 Na uglavnom zasijano sojom i
suncokretom, pod krmnim biljem evidentirano je 382 ha, a obuhvaćene su površine pod djetelinama, lucerkom,
livadama i pašnjacima, a pod povrćem evidentirano je 14,5 ha, što je podrazumijevalo povrće zasijano na
otvorenom polju i u plastenicima, kojih je najviše evidentirano na području prigradskih naselja.
Pod nezasijanim površinama evidentirano je 131 ha. Ovdje se mislilo na one parcele na kojima je bila
izvršena samo obrada zemljišta, ali zbog nemogućnosti dalje obrade ove parcele su ostale nezasijane.
Od ukupno evidentiranih poplavljenih površina, najviše je bilo zasijano kukuruzom 493 ha, a strnim žitima
207 ha.
Na osnovu prethodnog, evidentno je da su i najveće štete pričinjene na žitaricama u iznosu od 763.467,40
KM. Od toga najveća šteta je na kukuruzu koja iznosi 493.370,00 KM.
Na industrijskom bilju šteta iznosi oko 41.740,00 KM, na krmnom bilju 240.780,00 KM, na povrću
204.159,00 KM, a na nezasijanim površina (površine na kojima je bila izvršena obrada zemljišta i nanosi šljunka i
pijeska) šteta je 16.016,00 KM.
Strana 22 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Na stočnom fondu štete su evidentirane kod živine, ovaca i koza, pčelinjih društava i kod svinja u iznosu od
62.127,00 KM, a u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi u vrijednosti od 4.150,00 KM.
Iz svega navedenog vidljivo je da je ukupno procijenjena šteta od poplava na poljoprivredi 1.332.439,80
KM, od čega na poljoprivrednim usjevima 1.266.162,80 KM, na stočnom fondu 62.127,00 KM, i na
poljoprivrednoj mehanizaciji 4.150,00 KM.
Što se tiče štete na infrastrukturi, oštećeno je 42 putna pravca, od čega 26 makadamskih, a 16 asfaltiranih
putnih pravaca, sa procijenjenom štetom od 342.670,00 KM.
Takođe, oštećeno je 5 mostova sa procijenjenom štetom od 150.000,00 KM.
2.1. Kratak pregled efekata elemntarne nepogode i mjera koje su preduzete u njenom saniranju
a) Opštinu Derventa zahvatila je elementarna nepogoda – poplava u maju 2014. godine,
b) Prosječna visina vode na poplavljenom području je bila 0,30 m,
v) najviša visina vode je bila 1,30 m
g) Dužina zadržavanja vode u objektima je bila najčešće 48 časova, a u nekim objektima i do 5 dana,
d) Poplavom je zahvaćeno cca. 1/3 opštine Derventa,
đ) Nije bilo ljudskih žrtava i nije bilo teže i lakše povrijeđenih lica,
e) Poplavom je zahvaćeno 179 stambenih objekata u kojima boravi 491 lice,
ž) Pravovremeno i na vrijeme je organizovana odbrana od poplava, pružena je pomoć u spašavanju
stanovništva i materijalnih dobara, njihovom smještaju i ishrani, nije bilo pojave epidemije, kao ni prekida u
održavanju nastave u školama. Privremeni smještaj je organizovan za 23 lica. Svi ovi podaci su detaljno obrađeni
u ovom Izvještaju,
z) Formirano je 6 Komisija za popis i procjenu šteta, od toga 2 komisije za procjenu štete na stambenim
opjektima, 2 komisije za procjenu štete na poljoprivrednim usjevima, 1 komisija za procjenu štete u privredi i 1
komisija za procjenu štete nastalu usled djelovanja klizišta.
Sastav komisija je:
1.Komisija za procjenu štete na stambenim objektima:
- Jevtić Goran, dipl.ing. građ.,
- Jadranka Šljivić, građ. tehn.,
- Dragan Vuković, dipl. biolog,
2.Komisija za procjenu štete na stambenim objektima:
- Subić Milorad, dipl.ing. zaštite na radu,
- Budišić Brankica, građ. tehn.,
- Mladen Dokić, dipl. ing.građ.
3.Komisija za procjenu štete na poljoprivrednim usjevima:
- Vesna Simić, dipl.ing.polj.
- Mladen popović, sss,
- Vedran Tadić, sss,
4.Komisija za procjenu štete na poljoprivrednim usjevima:
- Brankica Vukićević, dipl. ing.polj.
- Vesna Đukić, dipl. veterinar,
- Borislav Kitonjić, sss.
5. Komisija za procjenu štete na privredi:
- Miro Popović, građ.tehn.,
- Snježana Kovačević, dipl.ekon.,
- Dušanka Radanović, geodet.tehn.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 23
6.Komisija za procjenu štete nastalu djelovanjem klizišta:
- Darinka Marić, građ.tehn.,
- Mladen Dokić, dipl.ing.građ.,
- Vedran Tadić, sss.
2.2. Tabelarni pregled šteta
Tabela 1.
ZBIRNI PREGLED ŠTETA PO VRSTAMA SREDSTAVA I SVOJINI
Uzrok šteta i godina
Poplava, 2014. godine
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Ukupna šteta u 000/KM
1
UKUPNO1)
ZEMLJIŠTE
GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
OPREMA
DUGOGODIŠNJI
ZASADI
ŠUME I DIVLJAČ
STOČNI FOND,
ŽIVINA I RIBA,
OBRTNA
SREDSTVA
DOBRA
Kulturna dobra
Dobra u
domaćinstvu
OSTALA
SREDSTVA I
DOBRA
TROŠKOVI
IZAZVANI
ŠTETOM
INDIREKTNA
ŠTETA
ŠTETE NA
SREDSTVIMA
VRS
1)
Sredstva pravnih lica
Sredstva u ličnoj svojini
na
na oštećenim
svega
uništenim
svega
oštećena
uništena
svega
oštećena
uništena
sredstvima
sredstvima
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.525.448,67 2.745.482,65 779.966,02 1.401.909,97 1.301.018,103 100.890,87 2.123.539,67 1.444.464,52 679.075,15
61.099,87
61.099,87
2.500,00
2.500,00
58.599,87
58.599,87
952.686,60
815.963,85
136.722,75
573.772,00
573.772,00
378.914,60
283.711,45
259.991,45
23.720,00
250.871,45
250.871,45
32.840,00
1.771.445,35 1.608.427,48 163.017,87
454.292,40
574.766,52
473.874,68
9.120,00
23.720,00
100.890,87 1.196.679,80 1.134.552,80
62.127,00
454.292,40
454.292,40
2.213,00
2.213,00
454.292,40
2.213,00
2.213,00
xxx
xxx
xxx
242.191,85 136.722,75
xxx
xxx
xxx
xxx
Horizontalni zbirovi ne slažu se za iznos troškova i indirektnih šteta, jer ovi iznosi nisu mogli biti prikazani
ni kao oštećena ni kao uništena sredstva.
Komentar: Iz Tabele br. 1 vidljivo je da je ukupna šteta na području opštine Derventa nastala usled poplava
u maju 2014. godine procijenjena na 3.525.448,67 KM, što je daleko manje od poplave koja je opštinu
Derventa zahvatila 2010. godine kada je šteta procijenjena na oko 13,5 miliona KM.
Uzrok smanjene štete na području opštine Derventa je pravovremena i domaćinska prevencija i izgradnja
objekata za odbranu od poplava u prethodnim godinama (nasip od 3,5 kilometra i Agićki kanal od 5
kilometara).
Najveća šteta koja je nastala je u sektoru poljoprivrede i tu treba istaći da je jedan veći dio poljoprivrednih
usjeva uništen i od oborinskih i bujičnih voda na čitavom području opštine Derventa.
Šteta na stambenim objektima je 747.016,47 KM, što je deset puta manje u odnosu na procijenjenu štetu iz
2010. godine kada je šteta iznosila oko 7,5 miliona KM.
Derventska privreda je pretrpjela značajnu štetu, ali daleko manju nego 2010. Godine. Privredna aktivnost
nije zaustavljena, već su privredni subjekti nastavili sa radom nakon saniranja štete.
Strana 24 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Tabela 2.
PREGLED ŠTETA PO SEKTORIMA DJELATNOSTI
Uzrok šteta i godina
Poplava, 2014. Godine
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Broj
jedinica
1
UKUPNO PRIVREDNE
DJELATNOSTI SVEGA
Industrija i rudarstvo
Poljoprivreda i ribarstvo
Ukupna šteta
u 000/KM
(4+5+6+7)
2
3
669
2.126.573,67
4
644
Šumarstvo
/
Vodoprivreda
2
Građevinarstvo
/
oštećenim
uništenim
Troškovi
4
5
6
7
1.355.093,80
/
22.400,00
/
1
23.100,00
Trgovina
5
30.022,69
Ugostiteljstvo i turizam
3
76.390,00
Zanatstvo
7
14.145,00
Finansijske i druge usluge
Indirektna
šteta
561.012,18
Saobraćaj i veze
Stambeno-komunalne djelatnosti
Štete na sredstvima
/
/
/
/
VANPRIVREDNE
DJELATNOSTI
SVEGA
Obrazovanje, nauka i kultura
3
21.310,00
Zdravstvena i socijalna zaštita i
ostale organizacije
/
/
SREDSTVA U
NADLEŽNOSTI VRS
/
/
Komentar: Iz Tabele 2. je vidljivo da su na području opštine Derventa najveću štetu pretrpjeli
poljoprivredni proizvođači.
Takođe, značajnu štetu je pretrpio i metalski sektor, gdje je najveću štetu imao „Unis“ a.d. Derventa u iznosu
od 526.764,00 KM.
Ipak treba istaći da je važno da privredna aktivnost nije zaustavljena i da su privredni subjekti vrlo brzo
nastavili sa svojim radom.
Dugoročne štete se očekuju u sektoru poljoprivrede i ta indirektna šteta će biti vidljiva i u narednih nekoliko
godina.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 25
Tabela 3.
PREGLED ŠTETA PO PRAVNIM SUBJEKTIMA
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Naziv pravnog subjekta i mjesto
1
„DN Company“ d.o.o. Derventa
„Hidroinženjering“ d.o.o. Derventa
JU „Sportsko-kulturni centar“ Derventa
JU Gimnazija sa tehničkim školama,
Derventa
SUR „Shatzi“, vl. Živanić Željka,
Miškovci
SZR Autopraona-vulkanizer „Z&A“, vl.
Zubić Anđelko, Derventa
SZR „Branko“, vl. Škrga Branko,
Derventa
SZR „Dado“, vl. Burkanović Dražen,
Derventa
„Sirovina produkt“ a.d., PJ Derventa,
Derventa
„Dendi“ d.o.o., Derventa
SZR Pekara „Lug“, vl. Teofilović
Dražen, Derventa
OŠ „19. April“ Derventa
„Rajm-S Kompani“ d.o.o. Derventa
SZR Muški frizer „Kod Voje“,
vl.Sibinčić Vojislav
Farma bojlera „Milinković“ Trstenci
SP „Frigomont“ vl. Lukić Borislav,
Derventa
AMD „Derventa“ Derventa
„Kolor B“ d.o.o. Derventa
„Steel Mehanika“ d.o.o. Derventa
„Golić Trade“ d.o.o., PJ Derventa,
Derventa
„Drvoprerada Đurić“ d.o.o. Derventa
Veleprodaja-maloprodaja „Namještaj
Janković“ Prnjavor, PJ Derventa
"Unis“ a.d. Derventa
„Komunalac“ a.d. Derventa
„Ginis“ d.o.o.,šljunkara Dubočac,
Derventa
Uzrok šteta i godina Poplava, 2014. godine
Ukupna šteta u
000/KM
(3+4+5+6)
2
11.500,00
1.500,00
14.760,00
Štete na sredstvima
oštećenim
3
5.500,00
1.500,00
14.760,00
uništenim
4
6.000,00
2.550,00
2.550,00
1.500,00
1.500,00
2.345,00
2.045,00
300,00
3.100,00
1.300,00
1.800,00
2.250,00
200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.475,00
800,00
500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
40.500,00
40.500,00
700,00
700,00
22.600,00
6.800,00
15.800,00
3.250,00
2.650,00
600,00
23.100,00
11.765,69
17.223,18
23.100,00
6.055,00
3.725,00
5.525,00
Troškovi
5
Indirektna
šteta
6
9.675,00
5.710,69
17.223,18
3.725,00
5.525,00
4.057,00
4.057,00
562.764,00
20.900,00
562.764,00
15.500,00
5.400,00
34.390,00
5.790,00
28.600,00
Komentar: Tabela 3. pokazuje pojedinačni pregled šteta privrednih subjekata. Ovde je potrebno istaći da je
od javnih subjekata najveću štetu pretrpio Sportsko kulturni centar Derventa, ali je već za 5 dana napornim radom
zaposlenih i opštinskog štaba za vanredne situacije, sportska dvorana stavljena u funkciju
Strana 26 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Tabela 4.
PREGLED ŠTETA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA I SVOJINI
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Ukupna šteta u 000/KM
na uništena oštećesvega
nim srednim
stvima
1
2
3
4
UKUPNO
3.525.448,67 2.337.153,80 581.764,87
MZ Derventa I
385.525,00 241.451,00 144.074,00
MZ Derventa I I
6.515,00
4.415,00
0,00
MZ Derventa I I
635.239,00 576.724.00 58.515,00
I
MZ Derventa
539.982,50 334.287,85 205.694,40
Ukrina
MZ Agići
38.254,00
31.639,00
6.615,00
MZ Begluci
30.041,50
21.606,50
8.435,00
MZ Bosanski
86.794,47
20.408,00 66.386,47
Dubočac
MZ Trstenci
117.409,00
91.444,00 25.965,00
MZ Novo
93.916,25
72.051,25 21.865,00
naselje
MZ Lužani Novi 131.811,00 117.836,00 13.975,00
MZ Lužani
183.601,00 177.381,00
6.220,00
MZ Lug
56.976,00
39.206,00 17.770,00
MZ
Kalenderovci
226.869,70 222.719,70
4.150,00
Gornji
MZ Lužani
74.488,00
74.488,00
0,00
Bosanski
MZ Cerani
64.228,00
64.228,00
0,00
MZ Gornja
44.000,00
44.000,00
0,00
Lupljanica
MZ Donja
161.479,00 161.479,00
0,00
Lupljanica
MZ Gornji
105.080,0 105.080,00
0,00
Detlak
MZ Drijen
45.364,00
45.364,00
0,00
MZ Kulina
80.000,00
80.000,00
0,00
MZ Miškovci
84.737,00
84.737,00
0,00
MZ Osinja
40.075,00
40.075,00
0,00
MZ Osojci
47.140,00
47.140,00
0,00
MZ Pojezna
69.583,00
69.593,00
0,00
MZ Polje
66.901,00
66.901,00
0,00
MZ Rapćani
39.870,00
39.870,00
0,00
MZ Crnča
42.399,00
42.399,00
0,00
MZ Višnjik
6.670,00
6.670,00
0,00
MZ Velika
5.000,00
5.000,00
0,00
Sočanica
MZ Živinice
8.500,00
8.500,00
0,00
MZ Mišinci
7.000,00
7.000,00
0,00
NERASPOREĐENE
ŠTETE
PO MZ
Naziv mjesne
zajednice
Uzrok šteta i godina
Poplava, 2014. godine
Sredstva pravnih lica
svega
Sredstva u ličnoj svojini
oštećena
uništena
svega
oštećena
5
795.380,00
102.336,00
0,00
6
780.380,00
102.336,00
0,00
7
8
9
15.000,00 2.123.538,00 1.556.773,00
0,00 238.189,50 139.115,50
0,00
6.515,00
4.415,00
540.014,00
540.014,00
114.530,00
10.000,00
13.000,00
10.500,00
22.600,00
uništena
10
566.764,87
144.074,00
0,00
0,00
95.225,00
36.710,00
58.515,00
114.530,00
0,00
425.452,25
219.757,85
205.694,40
10.000,00
13.000,00
0,00
0,00
28.254,00
17.041,50
21.639,00
8.606,50
6.615,00
8.435,00
10.500,00
0,00
76.294,47
9.908,00
66.386,47
7.600,00
15.000,00
94.809,00
83.844,00
10.965,00
0,00
0,00
0,00
93.916,25
72.051,25
21.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.811,00
183.601,00
56.976,00
117.836,00
117.381,00
39.206,00
13.975,00
6.220,00
17.770,00
52.500,00
52.500,00
0,00
174.369,70
170.219,70
4.150,00
56.000,00
56.000,00
0,00
18.488,00
18.488,00
0,00
26.500,00
26.500,00
0,00
37.728,00
37.728,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
127.000,00
127.000,00
0,00
34.479,00
34.479,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
67.580,00
67.580,00
0,00
0,00
80.000,00
4.000,00
0,00
38.500,00
17.000,00
60.760,00
10.000,00
14.500,00
6.670,00
0,00
80.000,00
4.000,00
0,00
38.500,00
17.000,00
60.760,00
10,000,00
14.500,00
6.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.364,00
0,00
80.737,00
40.075,00
8.640,00
52.583,00
6.141,00
29.870,00
27.899,00
0,00
45.364,00
0,00
80.737,00
40.075,00
8.640,00
52.583,00
6.141,00
29.870,00
27.899,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
7.000,00
8.500,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Komentar: Tabela 4. pokazuje pregled šteta po mjesnim zajednicama. Iz Tabele je vidljivo da je najveća
šteta na ličnoj svojini, odnosno stambenim objektima i stvarima nastala u MZ „Ukrina“ Derventa, koja je
praktično čitavom svojom površinom vezana za rijeku Ukrinu i koja u suštini ima najveći rizik od plavljenja na
području opštine Derventa. Na privrednim subjektima je najveća šteta u MZ Derevnta III, gdje se nalazi i
industrijska zona i značajni privredni subjekti.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 27
Tabela 5.
PREGLED ŠTETA PO VRSTAMA I GRUPAMA SREDSTAVA
Svojina pravnih lica
( svojina1))
Uzrok šteta i godina: Poplava, 2014. godine
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Jed.
Vrste (grupe) dobara i sredstava
1
UKUPNO
Količina
oštećena
2
3
526.690,55
uništena
4
Iznos štete u hiljadama KM
na unišukupno
na oštećenim
tenim
(5+6)
sredstvima
sreds
tvima
5
6
7
526.690,55
526.690,55
ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište itd. prema
Nomenklaturi
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Brane i nasipi itd. prema
Nomenklaturi
OPREMA
Energetske mašine, uređaji i
postrojenja itd.
188.575,00
188.575,00
188.575,00
338.115,55
338.115,55
338.115,55
DUGOGODIŠNJI ZASADI
Voćnjaci itd.
ŠUME I DIVLJAČ
Šume lišćara itd.
STOČNI FOND, ŽIVINA I RIBA
Konji, mule, mazge itd.
OBRTNA SREDSTVA
Sirovine i repromaterijal
Poluproizvodi i nedovršeni
proizvodi itd. prema Nomenklaturi
DOBRA
Kulturna dobra
Objekti
Predmeti
Dobra u domaćinstvima itd. prema
Nomenklaturi
OSTALA SREDSTVA I DOBRA
TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETOM
INDIREKTNA ŠTETA
ŠTETA NA SREDSTVIMA VRS
xxx
xxx
xxx
xxx
1) Rade se dvije posebne tabele prema svojini sredstava, odnosno dobara (lična ili svojina pravnih lica).
Strana 28 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Tabela 5.
PREGLED ŠTETA PO VRSTAMA I GRUPAMA SREDSTAVA
Lična svojina
( svojina1))
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Uzrok šteta i godina: Poplava, 2014. godine
Jed.
Vrste (grupe)
sredstava
dobara
Količina
Iznos štete u hiljadama KM
i
1
2
oštećena
uništena
na
oštećenim
sredstvima
na uništenim
sredstvima
ukupno (5+6)
3
4
5
6
7
UKUPNO
ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište itd.
prema Nomenklaturi
ha
130,66
16.016,00
16.016,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Brane i nasipi itd. prema
Nomenklaturi
OPREMA
Energetske mašine, uređaji i
postrojenja itd.
Kom.
72
152
9.120,00
23.720,00
32.840,00
DUGOGODIŠNJI ZASADI
Voćnjaci itd.
ŠUME I DIVLJAČ
Šume lišćara itd.
STOČNI FOND, ŽIVINA I
RIBA
Konji, mule, mazge itd.
Kom.
3.797
62.127,00
62.127,00
DOBRA
Kulturna dobra
Objekti
Predmeti
Dobra u domaćinstvima itd.
prema Nomenklaturi
Kom.
1.151
454.292,40
454.292,40
OSTALA SREDSTVA I
DOBRA
Kom.
19
2.213,00
2.213,00
OBRTNA SREDSTVA
Sirovine i repromaterijal
Poluproizvodi i nedovršeni
proizvodi itd. prema
Nomenklaturi
TROŠKOVI IZAZVANI
ŠTETOM
xxx
xxx
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
INDIREKTNA ŠTETA
ŠTETA NA SREDSTVIMA
VRS
xxx
Broj 10 Strana 29
xxx
1) Rade se dvije posebne tabele prema svojini sredstava, odnosno dobara (lična ili svojina pravnih lica).
Tabela 6.
ZGRADE, STANOVI, POSLOVNI PROSTOR, DOMAĆINSTVA I LICA U OŠTEĆENIM I UNIŠTENIM
STANOVIMA 1)
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Ukupno
stambene
zgrade
1
UKUPNO
Oštećene zgrade
1. kategorije
2. kategorije
3. kategorije
4. kategorije
5. kategorije
Uzrok šteta i godina: Poplava 2014. godine
Ukupno stanova
broj
hilj. m²
broj
hilj. m²
2
179
179
113
3
179
179
113
4
16.619,35
16.619,35
10.518,35
5
179
179
113
6
16.619,35
16.619,35
10.518,35
66
66
6.101,00
66
6.101,00
xxx
xxx
Uništene zgrade
SVOJINA
PRAVNIH LICA
UKUPNO
Oštećene zgrade
1. kategorije
2. kategorije
3. kategorije
4. kategorije
5. kategorije
Uništene zgrade
SVOJINA
GRAĐANA
UKUPNO
Oštećene zgrade
1. kategorije
2. kategorije
3. kategorije
4. kategorije
5. kategorije
Uništene zgrade
Oštećeni stanovi
Površina
poslovnog
prostora
u m²
7
U svim
stanovima
broj
doma- broj
ćinlica
stava
8
9
179
491
179
491
113
299
66
192
U oštećenim
stanovima
broj
doma- broj
ćinlica
stava
10
11
179
491
179
491
113
299
66
Iznos štete
u hilj. KM
12
338.228,47
338.228,47
212.662,00
192
125.566,47
xxx
xxx
7.327,50
4
4
0,211
4
0,211
4
10
4
4
4
4
0,211
4
0,211
4
10
4
4
xxx
xxx
7.327,50
xxx
xxx
175
175
16.408,35
175
16.408,35
175
481
175
481
330.900,97
175
113
175
113
16.408,35
10.518,35
175
113
16.408,35
10.518,35
175
113
481
299
175
113
481
299
330.900,97
212.662,00
62
62
5.890,00
62
5.890,00
62
182
62
182
118.238,97
xxx
xxx
xxx
xxx
1)Podaci se odnose na sve stanove, a ne samo za stanove u stambenim zgradama.
Komentar: Iz Tabele 6. je vidljivo da je u opštini Derventa tokom poplava 2014. godine poplavljeno 179
domaćinstava, odnosno stambenih objekata, što je skoro 10 puta manje nego tokom poplava 2010. godine. Iz iste
Tabele se vidi da je broj stambenih objekata koji pripadaju 1. kategoriji (objekti u kojima se voda zadržala do 24
časa) 113, da je broj lica u istim 299, te da je šteta na istim stambenim objektima (šteta na građevinskom dijelu)
212.662,00 KM.
Strana 30 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Broj stambenih objekata koji pripadaju 3. kategoriji (objekti u kojima se voda zadržala duže 24 časa) 62, broj
lica u istim je 182, a šteta na istim stambenim objektima (šteta na građevinskom dijelu) je 118.238,97 KM.
Broj stanova u stambenim zgradama, koje su u vlasništvu pravnih lica, koji su dodijeljeni na korišćenje kao
alternativni smještaj je 4, gdje je šteta na građevinskom dijelu procijenjena na 7.327,50 KM.
Šteta na kulturnim dobrima nije evidentirana, te Tabela 7. koja pokazuje pregled šteta na istim nije sastavni
dio ovog Izvještaja.
Tabela 8.
TROŠKOVI PRAVNIH SUBJEKATA PO VRSTAMA TROŠKOVA
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Uzrok šteta i godina: Poplava, 2014. godine
Vrsta troškova
1
UKUPNO
Troškovi na privremenim mjerama odbrane
Troškovi odbrane od poplava
Troškovi izvođenja radova na odbrani
Troškovi rada mehanizacije
Troškovi zbrinjavanja radnika i stanovništva
Evakuacija radnika i stanovništva
Troškovi privremenog smještaja
Troškovi ishrane
Troškovi snabdijevanja vodom za piće
Troškovi osvjetljenja i ogreva
Troškovi zdravstvenih usluga
Vakcinacija i druge preventivne mjere
Lijekovi
Ortopedska pomagala
Troškovi ambulantnog liječenja
Troškovi liječenja u stacionarnim zdravstvenim
ustanovama
Troškovi rehabilitacije
Troškovi formiranja privremenih
ambulanti i bolnica
Novčana davanja stanovništvu
Naknada plata na teret Fonda zdr. osiguranja
Jednokratne novčane pomoći stanovništvu
Troškovi ambulantnog identifikacije, sahrane i posmrtne
pomoći
Ostali troškovi
Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara
Vakcinacija i evakuacija stoke i živine
Troškovi obezbjeđenja sanitarija i održavanje higijenskosanitarnih uslova
Troškovi raščišćavanja ruševina
Troškovi rada komisija osnovanih za procjenu šteta
Ostalo-dnevnice za pripadnike CZ
ukupno
2
Iznos troškova
opština
3
9.101,00
1.970,74
9.101,00
1.970,74
2.946,00
2.946,00
1.230 ,00
1.230 ,00
Komentar: Tabela 8. pokazuje pregled troškova tokom odbrane od poplave.
preduzeća
4
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 31
Tabela 9.
PREGLED ŠTETA NA NEOSIGURANIM SREDSTVIMA I DOBRIMA,
PO VRSTAMA (GRUPAMA) I SVOJINI
Uzrok šteta i godina: Poplava, 2014. godine
Teritorija: Derventa
(opština-grad)
Vrsta dobara i sredstava
1
Ukupna šteta u
000/KM
2
Svojina pravnih
lica
3
Lična svojina
građana
4
UKUPNO
ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište itd. prema
Nomenklaturi
16.016,00
16.016,00
32.840,00
32.840,00
62.127,00
62.127,00
378.914,60
378.914,60
454.929,40
454.929,40
2.213,00
2.213,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Brane i nasipi itd. prema Nomenklaturi
OPREMA
Energetske mašine, uređaji i postrojenja itd.
DUGOGODIŠNJI ZASADI
Voćnjaci itd. prema Nomenklaturi
ŠUME I DIVLJAČ
Šume lišćara itd. prema Nomenklaturi
STOČNI FOND, ŽIVINA I RIBA
Konji, mule, mazge, magarci itd. prema
Nomenklaturi
OBRTNA SREDSTVA
Sirovine i repromaterijal
Poluproizvodi i nedovršeni proizvodi itd. prema
Nomenklaturi
DOBRA
Kulturna dobra
Objekti
Predmeti
Dobra u domaćinstvima itd. prema Nomenklaturi
OSTALA SREDSTVA I DOBRA
TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETOM
INDIREKTNA ŠTETA
ŠTETA NA SREDSTVIMA VRS
Strana 32 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Tabela 10.
PREGLED ŠTETA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA GRAĐENIM NAKON 1964. GODINE
Uzrok šteta i godina:
Poplava, 2014. godine
Teritorija: Opština Derventa
(opština-grad)
Količina
Građevinski objekti
1
U SVOJINI PRAVNIH LICA
Brane i nasipi
Kanali
itd. prema Nomenklaturi
U LIČNOJ SVOJINI
GRAĐANA
Stambene zgrade
Vikend-kuće
Staje za krupnu i sitnu stoku
Zgrade za smještaj
poljoprivrednih proizvoda
Ugostiteljske radnje
Zanatske radnje
Zgrade za druge poslovne
namjene
Šupe garaže i ostale zgrade
Bunari i cisterne za vodu
Iznos štete u hilj. KM
Jedinica
mjere
oštećena
uništena
na oštećenim
sredstvima
na uništenim
sredstvima
ukupno
(5+6)
2
3
4
5
6
7
Kom.
Kom.
179
2
Kom.
Kom.
211.368,47
2.035,00
126.860,00
338.228,47
2.035,00
1
6
1.200,00
7.745,00
300,00
4.700,00
1.500,00
12.445,00
Kom.
60
28.787,88
9.862,75
38.650,63
Kom.
Kom.
10
1
13.259,00
1.260,00
4.180,00
17.439,00
1.260,00
U LIČNOJ SVOJINI
GRAĐANA- BEZ
GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Stambene zgrade
Vikend-kuće
Staje za krupnu i sitnu stoku
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 33
3. PROSJEČNE CIJENE ZA PROCJENU ŠTETE
PROCJENA ŠTETE
od Poplave
Obrazac Š-08
Š 08
PROSJEČNE CIJENE ZA PROCJENU ŠTETE
Red.
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Naziv pozicije rada, materijala i dr.
Jedinica mjere
2
NAMJEŠTAJ
Kuhinjski elementi
Ugaona garnitura
Spavaća soba
Krevet samac
Bračni krevet
Kauč
Dječija soba
Trpezarijski sto
Trpezarijska stolica
Regal
Vitrina
Plakar - ormar
Komoda
Noćni ormarić
BIJELA TEHNIKA
Kompjuter
Zamrzivač
Frižider
Televizor
Električni šporet
Šporet na drva
Mašina za veš
Ugradbena pećnica
Ugradbena ploča
Usisivač
Mašina za sudove
OPREMA
Mašine i uređaji
kosilica za travu
aparat za zavarivanje
bušilica
brusilica
trimer
agregat za struju
kešer
kompresor
motorna pila
elektro motor
MOTORNA VOZILA
Motorna putnička vozila
Poljoprivredno vozilo
OSTALA DOBRA
Građevinski materijal
opekarski proizvodi
drvena građa
cement
kreč
3
Prosječna cijena
u KM
4
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
300,00
800,00
1.100,00
300,00
410,00
285,00
525,00
240,00
45,00
520,00
520,00
370,00
250,00
50,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
500,00
540,00
480,00
405,00
510,00
225,00
500,00
600,00
650,00
100,00
620,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
250,00
250,00
160,00
160,00
300,00
570,00
450,00
100,00
450,00
kom.
kom.
KM
500,00
200,00
kom.
m³
tona
tona
0,65
370,00
210,00
150,00
Strana 34 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
43
44
45
ljepila
fasade
Stočna hrana
R/b
KULTURA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
2
ŽITARICE
Pšenica
Ječam
Zob
Kukuruz
Trikitale
Soja
Djeteline
Trave i leg.
Livade
POVRĆE
u plasteniku
na otvorenom
VOĆE
Grožđe - Vinskih Sorti
Jabuka
Kruška
Trešnja
Višnja
Kajsija
Breskva
Nektarina
Šljiva
Jagoda
Malina
Kupina
Brusnica
Lješnjak
Orah
Datum: 7. 08. 2014. god.
vreća
kg
kg
9,40
0,57
0,34
VRIJ: PROS:
PRIN KM /ha
3
PROSJEČNA
CIJENA KM/kg
4
0,38
0,42
0,38
0,42
0,50
0.85
0,31
0,31
0,22
6 KM/m2
1,2KM/m2
10880
24000
24000
45000
25000
15000
24000
20000
13000
22500
45000
27600
199500
30000
55000
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
73
74
75
76
Obijanje oštećenog maltera sa unutrašnjih zidova na visini
vodenog stuba i ponovno malterisanje produžnim cementnim
malterom. Obračun po m2.
Molersko farbarski radovi na unutrašnjim zidovima, bojenje
poludisperzivnom bojom u dva navrata, sa prethodnim gletom
gdje je neophodno krpljenje.
Obračun po m2.
Obijanje, krpljenje i ponovno navlačenje fasadnog sloja na
površinama oštećenim vodenim stubom i nanosom mulja.
Obračun po m2.
Demontaža uništenih podnih obloga, nabavka i ugradnja novih
podnih obloga na unutrašnjim površinama.
Obračun po m2.
1,36
0,80
1,20
3,00
1,25
1,50
1,20
1,00
0,50
1,50
3,00
1,84
13,30
6,00
10,00
PROSJEČNA
CIJENA
12,50
4,50
17,50
Parket
m2
Brodski pod m2
Laminat
m2
Keramika
M2
40,00
30,00
20,00
22,00
Datum: 7. 08. 2014. god.
77
78
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Demontaža uništenih/oštećenih krila vrata, popravka/nabavka i
ugradnja vrata na prvobitne pozicije. Obračun po kom.
Demontaža uništenih/oštećenih prozorskih krila,
popravka/navabka i ugradnja ostakljenih prozora na prvobitne
pozicije.
Obračun po kom.
Broj 10 Strana 35
Ulazna/kom
500,00
Unutrašnja/kom
Balkonska/kom
150,00
300,00
1 krilni/kom
110,00
2 krilni/kom
3 krilni/kom
180,00
260,00
Komentar: Prethodna tabela pokazuje pregled cijena koje su korišćene prilikom procjene šteta. Cijene su
tržišne koje su važile na dan 15.05.2014. godine, a pribavljene su od preduzeća „Loco“ d.o.o., „Niwex“ d.o.o.,
„Elektron Group“ d.o.o., „Agromehanika“, „Polet komerc“ d.o.o., SZR „Božić“. Cijene za poljoprivredne usjeve
je obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
4. PROGRAM MJERA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVE 2014. GODINE I PREVENCIJE
POPLAVA U NAREDNOM PERIODU
Program mjera kojima ćemo se baviti u narednom periodu možemo podijeliti na dva dijela:
- kratkoročne i
- dugoročne mjere.
Što se tiče kratkoročnih mjera, opština Derventa je u toku vanrednog stanja i odmah neposredno po
prestanku vanrednog stanja, obezbijedila svim poplavljenim stanovnicima pakete humanitarne pomoći, očistila
poplavljene površine od smeća i otpada izbačenog iz domaćinstava, sanirala štete nastale usled prekopa javnih
površina, kao i izvršila deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju čitavog poplavljenog područja.
Vlada Republike Srpske je svojim kratkoročnim mjerama doprinijela nizu olakšavajućih mjera za
poplavljena domaćinstva, od čega posebno treba istaći podjelu platnih kartica za sva poplavljena domaćinstva,
kojima je poplavljen stambeni dio prostora.
Očekujemo da će Vlada Republike Srpske iz dijela donatorskih sredstava pomoći oštećeno stanovništvo
opštine Derventa, naročito u sekttorima poljoprivrede i privrede uopšte.
U kratkoročne mjere, koje ćemo preduzeti u narednom periodu, ulazi i sanacija lokalnih putnih pravaca, koje
će opština Derventa sanirati dijelom svojim sredstvima, a dijelom donatorskim sredstvima, kao i popravak
oštećenih mostova.
U tu svrhu rukovodstvo opštine je obavilo i niz konkretnih razgovora sa stranim donatoprima, od čega je
posebno važan UNDP.
Što se tiče dugoročnih mjera za odbranu od poplave opštine Derventa, veoma je važno istaći da smo mi taj
proces započeli još 2010. godine. U ti svrhu urađeno je 9 projekata, koji bi trebali da onemoguće plavljenje
prostora opštine Derventa.
Do sada je urađen jedan projekat kompletno, a to je uređenje Agićkog kanala u dužini od 5 kilometara, a u
fazi je i završetak dva značajna projekta, izgradnja odbrambenog nasipa Agići - Novi most u dužini od 7,2
kilometra (do sada je završeno 3,5 kilometra tog nasipa, a u fazi realizacije je i izgradnja još 3,7 kilometara tog
nasipa), kao i odbrambenog zida na desnoj strani Ukrine. Ovi projekti su realizovani uz pomoć Vlade Republike
Srpske i dijelom opštinskim sredstvima.
Jedan od projekata koji je takođe u fazi realizacije je i projekat izgradnje prepumpne stanice kod Novog
mosta, koja će spriječiti izlijevanje vode ispod Novog mosta koje se često dešava. Koliko je značajna realizacija
ovih dugoročnih mjera koje smo započeli već 2010. Godine, govori i podatak iz sledeće tabele – Uporedni podaci
šteta od poplava 2010. godine i 2014. godine.
Strana 36 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2010. godina
Datum: 7. 08. 2014. god.
2014. godina
RB
Naziv
Broj
Šteta u
000/KM
1
Stambeni
objekti
1184
7,541,948.25
Stambeni objekti
Pomoćni objekti
Vjerski objekti
179
62
1
Šteta u
000/KM
747,016.47
121,243.53
4,725.00
120
3,783,974.10
Privredni subjekti
22
728,769.87
7
333,821.81
Javne ustanove
4
42,210.00
757
1,477,869.12
Poljoprivredna
gazdinstva/domaćinstva
643
1,332,439.80
42
5
342,670.00
150,000.00
27
56,374.00
985
3,525,448.67
2
3
4
5
Privredni
subjekti
Javne ustanove
Poljopri-vredna
gazdinstva/dom
aćinstva
Infrastru-ktura
/klizišta
Ukupno:
80
2148
382,324.09
13,519,937.37
Infrastruktura/
klizišta
Naziv
Broj
Lokalni putevi
Mostovi
Klizišta kod
privatnih lica
Opština Derventa je svojim domaćinskim odnosom u prevenciji od poplava pokazala da se negativni efekti
elementarnih nepogoda mogu značajno umanjiti, ali naša misija je da zacrtane dugoročne mjere potpuno
realizujemo u narednom periodu.
U tu svrhu, nakon poplava u maju 2014. godine formirana je opštinska komisija sa zadatkom da utvrdi
nedostatke i predloži mjere za otklanjanje istih na kanalima, propustima, nasipima, kolektorima i mostovima na
području zahvaćenim poplavama. Obilaskom terena snimljeno je postojeće stanje nakon čega je pripremljen
izvještaj u vidu prezentacije. Na radnom sastanku koji je održan 19.06.2014. godine načelniku opštine i njegovim
saradnicima komisija je prezentovala svoj izvještaj. Nakon ovog sastanka komisija je dobila zadatak da napiše
izvještaj u kome bi se naveli svi nedostaci po prioritetima sa njihovom finansijskom konstrukcijom.
Ovaj izvještaj sadrži osam poglavlja gdje svako poglavlje predstavlja određeno posmatrano područje, a koja
su sastavni dio prezentacije i obuhvataju sva područja koja su bila zahvaćena poplavama. Svako poglavlje sadrži
opis trenutnog stanja područja, prijedloge mjera i sanacije, prioritete i finansijsku konstrukciju. Svi prioriteti su
prikazani kroz fotografije u prezentaciji koja je sastavni dio ovog izvještaja.
4.1. Odbrambeni nasip rijeke Ukrine
4.1.1. Postojeće stanje
Tokom visokog vodostaja rijeke Ukrine u maju 2014. godine došlo je do oštećenja nasipa na lijevoj strani
obale rijeke na potezu Novi most – Stari most, gdje se dogodila djelimična erozija trupa nasipa. Desna strana
obale rijeke Ukrine od Starog mosta do Novog mosta je ugrožena pri visokim vodama. Iako na ovom dijelu nasipa
nisu primijećena veća oštećenja, neki objekti koji se nalaze uz nasip su bili poplavljeni. Nasip posle Novog mosta
je u lošem stanju zbog neodržavanja, a samo korito rijeke Ukrine nizvodno od Novog mosta meandrira, gdje pri
visokom vodostaju voda prelijeva meandar tražeći kraći put uzrokujući poplavu u okolini. Ovim su najviše
ugroženi naselje Jasenci i industrijska zona.
Rekonstrukcijom nasipa 2012. godine vršeno je izdizanje krune nasipa, a nakon poplava 2014. godine
uočene su pukotine na samoj kruni nasipa.
Nasip je na više mjesta oštećen izgradnjom lokalnih prelaza prema rijeci Ukrini, odnosno oštećena je kruna
nasipa zbog nedozvoljenog prelaska terentnih vozila.
Prodori kroz nasip i evakuacija vode iz branjenog prodručja riješeni su cjevastim propustima, koji su
nesolidno izgrađeni, samoinicijativno od strane građana, a pored toga su u veoma lošem stanju, jer se ne
održavaju. Propusti koji su izgrađeni u sklopu nasipa čija je funkcija bila odvodnja vode iz branjenog područja
nakon rekonstrukcije nasipa 2012. godine nisu u funkciji, jer su tokom rekonstrukcije zatvoreni materijalom kojim
se gradio nasip. Žablji poklopci na većini ovih prodora ne postoje. Postojeći žablji poklopci koji se nalaze na
nekoliko prodora više nisu u funkciji zbog neodržavanja.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 37
4.1.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Potrebno je sanirati nasip na dijelu gdje je došlo do djelimične erozije trupa nasipa. Takođe, potrebno je
završiti rekonstrukciju nasipa, koja je počela 2012. godine prema projektu „Conus inženjering-a“. Prema ovom
projektu regulacija korita rijeke Ukrine završava se na cca 100 m od Novog mosta, te je potrebno pristupiti
rješavanju regulacije korita rijeke Ukrine nizvodno od ove tačke.
Na dijelu nasipa na kojima su nastale pukotine na kruni nasipa neophodna je hitna intervencija, jer ovakva
mjesta na nasipu predstavljaju kritične tačke odbrane od poplava.
Rekonstrukcijom i sanacijom odbrambenog nasipa svi cjevasti propusti kroz trup nasipa moraju se ukloniti i
sanirati. Sanacija se ogleda u izmještanju i uništenju ovakvih mjesta iz trupa nasipa sa izgradnjom sabirnih
šahtova i pumpnih stanica koje će biti locirane u neposrednoj blizini nožice nasipa sa prepumpavanjem sadržaja u
pravcu korita rijeke Ukrina. Međutim, zbog hitnosti rješavanja ovog problema privremeno rješenje je izgradnja
armirano-betonskih šahtova sa tablastim zatvaračem na branjenoj strani nasipa i postavljanje žabljih poklopaca na
ispustima. Izgradnja armirano-betonskih šahtova i postavljanje žabljih pokopaca se mora vršiti na adekvatno
izgrađenim propustima, dok je nesolidno izgrađene propuste potrebno ukloniti.
Sve prelaze preko nasipa je potrebno adekvatno obezbijediti, što se ogleda u postavljanju nasipskih kapija
koje je potrebno redovno održavati.
Redovno održavanje nasipa je neophodna aktivnost, čiji se osnovni zadaci sastoje u čuvanju objekta od
svakodnevnog oštećenja (od neovlašćenog saobraćaja, krađe zemlje i pijeska iz tijela nasipa, krtičnjaci),
obezbjeđenju prohodnosti krune nasipa, redovnom košenju kosina, krčenju i košenju prinasipskog pojasa duž
branjene i nebranjene nožice nasipa, održavanju nasipskih kapija i stacionažnih oznaka. Od posebnog značaja za
sigurnost odbrambene linije je održavanje objekata izgrađenih u tijelu nasipa i njegovoj neposrednoj blizini
(ustave, cijevovodi, pumpne stanice, propusti).
4.1.3. Prioriteti
Na osnovu prijedloga mjera sanacije izdvojeni su prioriteti:
1. Rekonstrukcija i sanacija postojećih adekvatno izgrađenih propusta izgradnjom armirano-betonskih
šahtova sa tablastim zatvaračem i žabljim poklopcom na ispustu (Slika 1.1.);
2. Pristupiti sanaciji nastalih pukotina na kruni nasipa (Slika 1.2.);
3. Pristupiti izgradnji zaštitnih rampi na svim prelazima na nasipu (Slika 1.3.).
4. Izvršiti sanaciju nasipa na lijevoj strani rijeke Ukrine na potezu Stari most – Novi most (oštećenja nastala
erozijom) (Slika 1.4.);
5. Izvršiti rekonstrukciju i sanaciju nasipa na desnoj strani rijeke Ukrine na potezu stari – novi most (Slika
1.5.);
6. Izrada projekta regulacije rijeke Ukrine nizvodno od novog mosta i izgradnja nasipa uz naselje Jasenci
(slika 1.6.);
Strana 38 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
4.1.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1.:
ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT
1.
2.
3.
4.
Jed. mj.
Izrada armirano betonskog šahta čija
cijena varira u zavisnosti od količine
potrebnog betona koja zavisi od
dimenzija šahta. Sva potrebna oplata
je dvostrana i uračunata je kroz cijenu
m3 betona. Za izradu šahta upotrijebiti
beton marke MB-30. Armatura se
obračunava i plaća posebno. Obračun
po m3 izbetoniranog šahta m3
m3
Nabavka, transport i ugradnja
betonskog željeza (količina koja se
koristi zavisi od veličine šahta).
kg
Tablasti zatvarači (Cijena zavisi od
dimezija zatvarača)
kom
Žablji poklopci čija cijena zavisi od
prečnika ispusta
(Φ 300-600)
kom
UKUPNO ARMIRANO - BETONSKI
ŠAHT
Cijena po
jed.mj.
Pretpostavka
Ukupno u
KM
od 12-15
oko 300
3.500 - 5.000
700
2,5
1.750
1
1
(BEZ CIJENE TABLASTIH
ZATVARAČA)
500 - 2.000
5.750 - 8.750
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 39
Napomena: Navedena je cijena za izgradnju jednog armirano - betonskog šahta, a na odbrambenom nasipu
rijeke Ukrine postoje 3 adekvatno izgrađena propusta na kojima je moguća izgradnja šahta sa žabljim poklopcima
i tablastim zatvaračima.
Prioritet 2:
Potrebni radovi
Sanacija pukotina na kruni nasipa
UKUPNO
1.
Pretpostavljena cijena
5.000
5.000
Prioritet 3:
Potrebni radovi
Izgradnja zaštitne rampe na prelazu na nasipu
UKUPNO
1.
Pretpostavljena cijena
500
500
Napomena: Navedena je cijena za obezbjeđivanje jednog prelaza zaštitom rampom, a na nasipu rijeke
Ukrine postoji 7 - 10 prelaza.
Prioritet 4:
Potrebni radovi
Pretpostavljena cijena
1.
Sanacija nasipa na lijevoj strani rijeke Ukrine na potezu stari novi most (oštećenja nastala erozijom)
UKUPNO
Radovi u toku
Prioritet 5:
Potrebni radovi
Pretpostavljena cijena
1.
Sanacija nasipa na desnoj strani rijeke Ukrine na potezu stari novi most (oštećenja nastala erozijom)
UKUPNO
Radovi u toku
Prioritet 6:
Potrebni radovi
Pretpostavljena cijena
1.
Izrada projekta regulacije rijeke Ukrine nizvodno od novog mosta
i izgradnja nasipa uz naselje Jasenci
UKUPNO
70.000
70.000
4.2. Vukovija
4.2.1. Postojeće stanje
Veoma mali dio toka kanala se redovno održava, pa je kanal obrastao rastinjem i šibljem, što smanjuje
njegovu propusnu moć i on nije u mogućnosti da primi padavine sa svog slivnog područja. Zbog toga su objekti
izgrađeni uz tok kanala Vukovije ugroženi poplavama. Kanal koji se proteže iz pravca doma Zlatni lug prema
Vukoviji je u veoma lošem stanju zbog neodržavanja toka kanala.
Strana 40 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Na trasi kanala postoje izgrađeni propusti koji nemaju zadovoljavajuću propusnu moć i čine kritične tačke
uspora vode na kanalu, dok mostovski otvori u sklopu magistralnog puta i lokalnih saobraćajnica imaju dovoljnu
propusnu moć.
4.2.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Potrebna je sanacija kanala Vukovije i kanala koji se proteže iz pravca doma Zlatni lug, a uliva se u
Vukoviju, u vidu profilisanja korita na predviđenu dubinu i širinu prema izgrađenom projektu. Međutim trenutno
stanje kanala zahtjeva da se hitno pristupi sanaciji, pa se predlaže da se izvrši profilisanje kanala po postojećem
toku, dok se ne pristupi realizaciji projekta po kome je predviđeno novo trasiranje i izmještanje kanala.
Propuste koji ne zadovoljavaju propusnu moć, a nalaze se na trasi kanala potrebno je sanirati tako da se
postojeći uklone i sagrade novi sa zadovoljavajućim hidrauličkim proticajima.
Na mjestu gdje se Vukovija uliva u Agićki kanal po projektu je predviđen AB šaht za prepumpavanje
unutrašnjih voda sliva kanala Vukovije. Do realizacije projekta kojim se predviđa prepumpavanje Vukovije u
Agićki kanal predlaže se izgradnja armirano-betonskog šahta sa tablastim zatvaračem na mjestu ulivanja Vukovije
u Agićki kanal sa branjene strane nasipa na Agićkom kanalu, a na ispustu postavljanje žabljeg poklopca.
4.2.3. Prioriteti
1. Izvršiti sanaciju i profilisanje kanala Vukovija po postojećem toku (Slika 2.1.);
2. Izvršiti sanaciju i profilisanje kanala koji se proteže iz pravca doma Zlatni lug prema Vukoviji po
postojećem toku (Slika 2.2.);
3. Ukloniti propuste koji ne zadovoljavaju propusnu moć kanala, te pristupiti izgradnji novih adekvatne
hidrauličke moći (Slika 2.3.);
4. Izgraditi armirano-betonski šaht sa tablastim zatvaračem na mjestu uliva Vukovije u Agićki kanal, a na
ispustu izvršiti postavljanje žabljeg poklopca (Slika 2.4.).
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 41
4.2.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
Potrebni radovi
Pretpostavljena cijena
1.
Sanacija kanala Vukovije po postojećem toku
UKUPNO
15.000
15.000
Prioritet 2:
1.
Potrebni radovi
Sanacija kanala koji se proteže iz pravca doma "Zlatni lug" prema
Vukoviji po postojećem toku
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
3.000
3.000
Prioritet 3:
1.
Potrebni radovi
Ukloniti propuste koji ne zadovoljavaju propusnu moć kanala te
pristupiti novih adekvatne hidrauličke moći
Pretpostavljena cijena
1.500
1.500
UKUPNO
Prioritet 4:
1.
ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT
Izrada armirano betonskog šahta čija
cijena varira u zavisnosti od količine
potrebnog betona koja zavisi od
dimenzija šahta. Sva potrebna oplata
je dvostrana i uračunata je kroz cijenu
Jed. mj.
m3
Pretpostavka
od 12-15
Cijena u KM po jed. mj.
Ukupno u KM
oko 300
3.500 - 5.000
Strana 42 Broj 10
2.
3.
4.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
m3 betona. Za izradu šahta
upotrijebiti beton marke MB-30.
Armatura se obračunava i plaća
posebno. Obračun po m3
izbetoniranog šahta m3
Nabavka, transport i ugradnja
betonskog željeza (količina koja se
koristi zavisi od veličine šahta)
kg
Tablasti zatvarači (Cijena zavisi od
dimezija zatvarača)
kom
Žablji poklopci čija cijena zavisi od
prečnika ispusta(Φ 300 - 600)
kom
UKUPNO ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT
700
Datum: 7. 08. 2014. god.
2,5
1.750
500 - 2.000
500 - 2.000
5.750-8.750
1
1
4.3. Novo naselje - Kasarna
4.3.1. Postojeće stanje
Stanje kanala u Novom naselju je loše zbog neodržavanja zbog čega voda u kanalima stoji i ne otiče, što
predstavlja veliki problem za stanovništvo. Takođe, prilikom izgradnje kanala u ovom naselju na određenim
mjestima nije dobro izvršeno profilisanje (kontrapad, mala hidraulička moć kanala). Prilikom izgradnje
saobraćajnica izgrađeni propusti u većini slučajeva nemaju zadovoljavajuću hidrauličku moć. Određeni broj
cjevastih propusta predstavljaju kritična mjesta (stvaraju se uspori vode), jer donja kota cjevastog propusta nije na
odgovarajućoj visini – dubini podužnog profila kanala.
Tok kanala koji ide prema ulici Nikole Pašića, pa dalje prema ulici Srpske vojske u pravcu Kasarne prema
magistralnom putu Prnjavor – Derventa je u velikom procentu obrastao šibljem i rastinjem, pa pri visokom
vodostaju u kanalu dolazi do uspora kanala i plavljenja naselja u tom području. Veliki problem na ovom dijelu
kanala predstavljaju dijelovi kanala koji su u veoma lošem stanju zbog ljudske nemarnosti i postavljanja
nelegalnih objekata na samoj trasi kanala. Na dijelu kanala kod „Zonex“-a postoji cjevasti propust male propusne
moći (Φ 400) čime je ugrožena odvodnja vode iz pravca Novog naselja. Kanal koji ide iz pravca Vukovije uz
magistralni put je takođe u veoma lošem stanju i male propusne moći. Mostovski otvori u sklopu magistralnog
puta i lokalnih saobraćajnica imaju dovoljnu propusnu moć.
4.3.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Kanale u Novom naselju potrebno je konstruisati i sanirati po postojećoj trasi, a na mjestima gdje ne postoji
kanal (ulica Vidovdanska) izvršiti njegovo trasiranje, ali vodeći računa o postojećem stanju i objektima u zoni
nove trase kanala.
Sve propuste i prilaze koji ne zadovoljavaju hidraulički profil ili nisu adekvatno izgrađeni potrebno je
ukloniti i izgraditi nove. Na mjsetima gdje nisu izgrađeni propusti, a uočena je potreba za njima, potrebno je
pristupiti izgradnji istih. Izgradnja cjevastih propusta treba da bude od betonskih cijevi i to: unutrašnji prečnik
cjevi d= 600 mm; gornja zaštićena armirana ploča debljine d = 20 cm i donju kotu cjevastog propusta potrebno je
odraditi na odgovarajućoj visini – dubini. Profilisanje kanala i izgradnju propusta pratiti prema urađenom projektu
za ovaj dio naselja od strane „Conus inženjeringa“.
Takođe, rekonstrukciju kanala kroz ulicu Nikole Pašića prema ulici Srpske vojske pa sve do magistralnog
puta gdje se kanal uliva u staro korito rijeke Ukrine potrebno je pratiti prema rješenju iz projekta „Conus
inženjering“-a. Međutim, zbog hitnosti rješavanja problema na trasi ovog kanala predlaže se aktivnost koja će
djelimično riješiti problem odvodnje vode u ovom kanalu, a to je izvršiti čišćenje i profilisanje kanala po
postojećoj trasi.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 43
Problem odvodnje vode iz pravca Novog Naselja kod „Zonex“ – a može se riješiti samo prema rješenju iz
projekta „Conus inženjering“-a. Rješenje se ogleda u tome da se izvrši novo trasiranje kanala u ulici Nikole Pašića
prema ulici Srpske vojske, a dio kanala koji trenutno ide iz ulice Nikole Pašića prema ulici Srpske vojske kraj
„Zonex“-a potrebno je rekonstruisati tako da niveleta pada kanala se okreće prema ulici Nikole Pašića. Ovim
rješenjem će se sva voda koja dolazi iz pravca Novog naselja usmjeriti u novo-profilisani kanal.
Uz magistralni put Derventa – Prnjavor kod Motela Dvor prema izrađenom projektu predviđen je šaht za
prepumpavanje unutrašnjih voda sliva kanala (sa ustavom – tablasti zatvarač), međutim privremeno rješenje je
izgradnja šahta sa tablastim zatvaračem bez pumpi za prepumpavanje na ovom mjestu, čime bi se djelimično
rješio problem povrata vode iz rijeke Ukrine pri visokom vodostaju u kanal.
4.3.3. Prioriteti
1. Profilisanje i čišćenje kanala od Novog naselja prema ulici Nikole Pašića – Srpske vojske do magistralnog
puta po postojećoj trasi (Slika 3.1.);
2. Postojeće neadekvatno izgrađene cjevaste propuste ukloniti i izgraditi nove zadovoljavajuće hidrauličke
moći (Slika 3.2.);
3. Izvršiti trasiranje i izgradnju kanala u ulici Vidovdanska na dijelu gdje nedostaje kanal (Slika 3.3.);
4. Pristupiti rješavanju problema odvodnje vode iz pravca Novog naselja kod „Zonex“-a po projektu „Conus
inženjering“-a (Slika 3.4.);
5. Izgradnja šahta sa tablastim zatvaračem na mjestu uliva kanala u staro korito rijeke Ukrine (Slika 3.5.).
Strana 44 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 45
4.3.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
1.
Potrebni radovi
Profilisanje i čišćenje kanala od Novog naselja prema ulici
Nikole Pašića – Srpske vojske do magistralnog puta po
postojećoj trasi
Pretpostavljena cijena
5.000
5.000
UKUPNO
Prioritet 2:
1.
Potrebni radovi
Postojeće neadekvatno izgrađene cjevaste propuste ukloniti i
izgraditi nove zadovoljavajuće hidrauličke moći
Pretpostavljena cijena
3.000
3.000
UKUPNO
Prioritet 3:
1.
Potrebni radovi
Izvršiti trasiranje i izgradnju kanala u ulici Vidovdanska na dijelu
gdje nedostaje kanal
Pretpostavljena cijena
5.000
5.000
UKUPNO
Prioritet 4:
1.
2.
3.
Krak kanala od "Zonex"-a do ul. Nikole Pašića (dužina 156 m)
Potrebni radovi
Cijena po m
Raščišćavanje terena
Sječenje stabala u pojasu 15 – 18 m
Ukupno cijena
Mašinski iskop sa zasjecanjem i škarpiranjem
pokosa i utovarom i transportom
UKUPNO
1.500
Dio kanala u ul. Nikole Pašića stacionaža od 959,91 do 1.293,25 (dužina 333,34 m)
1.
2.
3.
Potrebni radovi
Raščišćavanje terena
Sječenje stabala u pojasu 15 – 18 m
Mašinski iskop sa zasjecanjem i škarpiranjem
pokosa i utovarom i transportom
UKUPNO
Cijena po m
Ukupno cijena
5.000
Strana 46 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Prioritet 5:
1.
Potrebni radovi
Izgradnja AB šahta sa tablastim zatvaračem na mjestu uliva kanala
u staro korito rijeke Ukrine
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
45.000
45.000
4.4. Agićki kanal
4.4.1. Postojeće stanje
Rekonstrukcija i sanacija odbrambenog nasipa odrađen je dijelom 2012. godine podizanjem visine krune
nasipa, gdje se u toku tih radova korito kanala dovelo u zadovoljavajuće stanje. Kanal ima dovoljnu hidrauličku
propusnu moć, ali problem predstavljaju mostovski otvori izgrađeni preko obodnog kanala, koji pri pojavama
velikih voda stvaraju uspore čime dolazi do izlivanja vode iz kanala. Takođe, postoji određen broj prirodnih
manjih vodotoka i kanala koji se ulivaju u Agićki kanal putem cjevastih propusta kroz nasip na kojima ne postoje
žablji poklopci ili su u veoma lošem stanju, te tako oni nemaju nikakvu ulogu u odbrani od velikih voda.
Ušće kanala u rijeku Ukrinu je u lošem stanju zbog neodržavanja, gdje je ušće obraslo rastinjem, šibljem i
drvećem, zbog čega se pri pojavi visokih voda na ovom mjestu stvara uspor čime je direktno ugrožen i sam most
na magistralnom putu Derventa – Srbac.
4.4.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Mostovske otvore u sklopu lokalnih saobraćajnica potrebno je ukloniti i sagraditi odgovarajuće sa
dovoljnom hidrauličkom propusnom moći.
Svi cjevasti propusti kroz trup nasipa moraju se ukloniti i sanirati. Sanacija se ogleda u izmještanju i
uništenju ovakvih mjesta iz trupa nasipa sa izgradnjom sabirnih šahtova i pumpnih stanica koje će biti locirane u
neposrednoj blizini nožice nasipa sa prepumpavanjem sadržaja u pravcu Agićkog kanala. Međutim, zbog hitnosti
rješavanja ovog problema privremeno rješenje je izgradnja armirano-betonskih šahtova sa tablastim zatvaračem na
branjenoj strani nasipa i postavljanje žabljih poklopaca na ispustima. Izgradnja armirano-betonskih šahtova i
postavljanje žabljih pokopaca se mora vršiti na adekvatno izgrađenim propustima, dok je nesolidno izgrađene
propuste potrebno ukloniti.
Trenutno Agićki kanal ima dovoljnu hidrauličku propusnu moć u većini svog toka, što nije slučaj na samom
ušću kanala u rijeku Ukrinu. Regulacija ušća kanala do rijeke Ukrine će se riješiti projektom regulacije i
izmještanja rijeke Ukrine na ovoj stacionaži. Pošto je ušće u lošem stanju zahtjeva se hitna intervencija u vidu
čišćenja i krčenja kanala od mosta na magistralnom putu Derventa - Srbac do korita rijeke Ukrine.
4.4.3. Prioriteti
1. Čišćenje kanala od mosta na magistralnom putu Derventa - Srbac do korita rijeke Ukrine (Slika 4.1.);
2. Izgradnja mostovskog otvora na lokalnoj saobraćajnici zbog veoma lošeg stanja trenutnog prelaza (Slika
4.2.);
3. Rekonstrukcija i sanacija postojećih adekvatno izgrađenih propusta izgradnjom armirano-betonskih
šahtova sa tablastim zatvaračem (Slika 4.3.).
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 47
4.4.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
1.
Potrebni radovi
Čišćenje kanala od mosta na magistralnom putu Derventa - Srbac do korita rijeke
Ukrine
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
2.000
2.000
Priroritet 2:
1.
Potrebni radovi
Izgradnja mostovskog otvora na lokalnoj saobraćajnici zbog veoma
lošeg stanja trenutnog prelaza
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
20.000
20.000
Strana 48 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Prioritet 3:
1.
2.
3.
4.
ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT Jed. mj.
Izrada armirano betonskog šahta
čija cijena varira u zavisnosti od
količine potrebnog betona koja
zavisi od dimenzija šahta. Sva
potrebna oplata je dvostrana i
uračunata je kroz cijenu m3 betona.
Za izradu šahta upotrijebiti beton
marke MB-30. Armatura se
obračunava i plaća posebno.
Obračun po m3 izbetoniranog šahta
m3
Nabavka, transport i ugradnja
betonskog željeza (količina koja se
koristi zavisi od veličine šahta)
kg
Tablasti zatvarači (Cijena zavisi od
dimezija zatvarača)
m2
Žablji poklopci čija cijena zavisi od
prečnika ispusta (Φ 300-600)
kom
UKUPNO ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT
Pretpostavka
cijena KM po jed. mj.
Ukupno u KM
od 12-15
oko 300
3.500 - 5.000
700
2,5
1.750
1
(BEZ CIJENE TABLASTIH ZATVARAČA)
500 - 2.000
5.750 - 8.750
Napomena: Navedena je cijena za izgradnju jednog armirano - betonskog šahta, a na odbrambenom nasipu
Agićkog kanala postoji 4 adekvatno izgrađenih propusta na kojima je moguća izgradnja AB šahta sa žabljim
poklopcima i tablastim zatvaračima.
4.5. Industrijska zona
4.5.1. Postojeće stanje
U industrijskoj zoni sa obije strane magistralnog puta postoje kanali koji se na kraju ukrštaju sa potokom
Glavinac i zajedno prolaze ispod magistralnog puta Derventa – Prnjavor u pravcu rijeke Ukrine. Stanje kanala i
samog potoka Glavinac je loše zbog neodržavanja. Potok Glavinac ima veliko slivno područje, pa zbog njegovog
trenutnog stanja pri velikim padavinama dolazi do izlivanja vode i ugrožavanja objekata u njegovoj neposrednoj
blizini.
Na kanalima postoje betonski propusti kroz koji su nekad bile postavljene instalacije za okolne industrijske
objekte,a danas ti betonski propusti predstavljaju mjesta nekontrolisanog prelaska – prelijevanja u industrijsku
zonu iz jednog u drugi kanal.
Svi propusti koji se nalaze u sklopu lokalnih saobraćajnica kao i sam propust ispod magistralnog puta nema
dovoljnu propusnu moć, čime su označene kao kritične tačke na kojima dolazi do izlijevanja iz korita kanala i
plavljenja okoline.
4.5.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Zbog lošeg stanja kanala uz magistralni put potrebna je rekonstrukcija korita kanala dovođenjem profila
kanala na predviđenu dubinu i širinu.
Betonski propusti koji su nekad služili za prolazak instalacije potrebno je zatvoriti i tok vode usmjeriti u
pravcu planiranog betonskog kanala ispod magistralnog puta. Svi propusti i otvori u sklopu lokalnih saobraćajnica
i magistralnog puta nemaju dovoljnu propusnu moć te ih je potrebno ukloniti i sagraditi nove.
Obale kanala potoka Glavinac su neuređene i zapušene, te je potrebna njegova sanacija uključujući i
regulaciju samog potoka neposredno prije prolaska ispod prve lokane saobraćajnice pa sve kroz magistralni put
Derventa – Prnjavor kanalom od betonskih elemenata – rješenje je dato u projektu „Conus inženjering”.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 49
Postojeći kanali zajedno sa potokom Glavinac se protežu i uljevaju u rijeku Ukrinu na mjestu poznatom kao
“Kemin vrbak”. Na ovom mjestu regulacija toka nije izvršena, pa je uspor vode veoma velik, zbog čega je
potrebna hitna regulacija toka rijeke Ukrine na ovom dijelu.
4.5.3. Prioriteti
1. Čišćenje kanala uz magistralni put i potoka Glavinac dovođenjem profila kanala i potoka na predviđenu
dubinu i širinu (Slika 5.1.);
2. Izvršiti regulaciju potoka Glavinac neposredno prije prolaska ispod prve lokalne saobraćajnice, pa sve
kroz magistralni put Derventa – Prnjavor kanalom od betonskih elemenata – rješenje dato u projektu „Conus
inženjering“-a (Slika 5.2.);
3. Izvršiti regulaciju toka rijeke Ukrine na mjestu poznatom kao „Kemin vrbak“, a predlaže se da se izvrši
čišćenje korita rijeke Ukrine na ovom mjestu koje predstavlja tačku uspora vode (Slika 5.3.);
4. Izvršiti zatvaranje betonskih propusta ispod saobraćajnica koji su služili za prolazak instalacija i usmjeriti
u pravcu planiranog betonskog kanala ispod magistralnog puta.
Strana 50 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
4.5.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1 i 2:
1.
Potrebni radovi
Čišćenje kanala uz magistralni put i regulacija potoka Glavinac rješenje dato u projektu"Conus inženjering"-a
Pretpostavljena cijena
80.000
80.000
UKUPNO
Prioritet 3:
1.
Potrebni radovi
Čišćenje toka rijeke Ukrine na mjestu poznatom kao „Kemin
vrbak"
Pretpostavljena cijena
UKUPNO
10.000
10.000
Prioritet 4:
1.
Potrebni radovi
Zatvaranje betonskih propusta ispod saobraćajnica - po projektu
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
500
500
4.6. Kišni preljevi
4.6.1. Postojeće stanje
Tri kišna preljeva koja se nalaze na kanalizacionom kolektoru koji prolazi kroz ulicu Srpske vojske do
Novog mosta su u solidnom stanju, s tim da postoje oštećenja na objektima koji su u sklopu kišnih preljeva, a
žablji poklopci koji se nalaze na ispustima u korito rijeke Ukrine nisu u funkciji, samim tim ovi objekti trenutno
predstavljaju mjesta koja nemaju ulogu odbrane od visokog vodostaja rijeke Ukrine i objekti izgrađeni u njihovoj
blizini, na branjenoj strani, su ugroženi plavljenjem.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 51
4.6.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Zaštita od visokog vodostaja rijeke Ukrine ogleda se u tome da se na ulasku kišnog preljeva u korito rijeke
Ukrine, izgrade armirano – betonski šahtovi sa tablastim zatvaračem na branjenoj strani nasipa. Sve objekte koji
su oštećeni, a nalaze se u sklopu kišnih preljeva potrebno je sanirati.
4.6.3. Prioriteti
1. Izgradnja armirano-betonskih šahtova sa tablastim zatvaračem na ulazu kišnog preljeva u korito rijeke
Ukrine na branjenoj strani nasipa (Slika 6.1.);
2. Saniranje oštećenja na objektima kišnog preljeva (Slika 6.2.).
4.6.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
1.
Potrebni radovi
Izgradnja armirano-betonskih šahtova sa tablastim zatvaračem na
ulazu kišnog preljeva u korito rijeke Ukrine
Pretpostavljena cijena
5.000
5.000
UKUPNO
Prioritet 2:
1.
Potrebni radovi
Saniranje oštećenja na objektima kišnog preljeva
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
2.000
2.000
4.7. Most na Bišnji
4.7.1. Postojeće stanje
Cjeli tok potoka Bišnje je u lošem stanju zbog neodržavanja, a pri visokom vodostaju na dijelu lokalne
saobraćajnice Derventa – Kalederovci na mjestu gdje izgrađen mostovski otvor dolazi do uspora vode i
preljevanja na saobraćajnicu i ugrožavanja same konstrukcije mosta.
Ovaj mostovski otvor ima zadovoljavajuću hidrauličku propusnu moć.
Strana 52 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
4.7.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Potrebno je izvršiti krčenje i čišćenje korita potoka profilisanjem korita na predviđenu dužinu i širinu.
4.7.3. Prioriteti
1. Potrebno je izvršiti krčenje i čišćenje korita potoka profilisanjem korita na predviđenu dužinu i širinu
(Slika 7.1.).
4.7.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
1.
Potrebni radovi
Izvršiti krčenje I čišćenje korita potoka profilisanjem na predviđenu
dužinu i širinu
UKUPNO
Pretpostavljena cijena
2.000
2.000
4.8. Nasip (Babino brdo – Motel Dvor)
4.8.1. Postojeće stanje
Nasip na potezu Babino brdo – kružna raskrsnica kod Motela Dvor oštećena je na više mjesta izgradnjom
pristupnih saobraćajnica čime je izgubio ulogu odbrane od visokog vodostaja rijeke Ukrine. Nasip se održava u
veoma malo procentu na nekoliko mjesta, a kanali kraj magistralnog puta su u lošem stanju zbog neodržavanja
zbog čega se oborinske vode zadržavaju u kanalu i ne otiču.
4.8.2. Prijedlozi mjera i sanacije
Potrebno je sanirati nasip na svim oštećenim mjestima, jer trenutno ovakav nasip nema svoju funkciju.
Obavezno je kontinuirano održavanje trupa nasipa.
Neophodno je izvršiti čišćenje kanala kraj magistralnog puta Derventa – Srbac.
Redovno održavanje nasipa je neophodna aktivnost, čiji se osnovni zadaci sastoje u obezbjeđenju
prohodnosti krune nasipa, redovnom košenju kosina, krčenju i košenju prinasipskog pojasa duž branjene i
nebranjene nožice nasipa.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 53
4.8.3. Prioriteti
1. Izvršiti čišćenje kanala kraj magistralnog puta Derventa – Srbac;
2. Sanirati oštećenja nasipa nastala izgradnjom pristupnih saobraćajnica;
3. Potrebno je kontinuirano održavanje nasipa.
4.8.4. Finansijska konstrukcija prioriteta
Prioritet 1:
1.
Potrebni radovi
Izvršiti čišćenje kanala kraj magistralnog puta Derventa – Srbac
Pretpostavljena cijena
1.000
1.000
UKUPNO
Prioritet 2:
1.
Potrebni radovi
Sanirati oštećenja
saobraćajnica
Pretpostavljena cijena
nasipa
UKUPNO
Broj: 01-022-165/14
Datum: 6. avgusta 2014. godine
nastala
izgradnjom
pristupnih
2.000
2.000
NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić
Strana 54 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
232.
Na osnovu člana 41. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/14) i
člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
5/08 i 11/11) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" doo - Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
10/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i
poslovanju Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa za period od 01.01. do
31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa u
funkciji Skupštine preduzeća, na 21. sjednici održanoj
31. jula 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća usvaja Izvještaj o radu i poslovanju
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 41. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
7/14) i člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog
akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/08 i 11/11) i člana 12. i 13. alineja
3. Statuta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa"d.o.o. Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 10/13), Skupština
opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća, na
21. sjednici održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je
ODLUKU
I
Donosi se Program rada i poslovanja Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa
za period 01.01. do 31.12. 2014. godine.
II
Program rada i poslovanja Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" za period 01.01. do
31.12. 2014. godine sastavni je dio ove odluke.
III
Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-162/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Datum: 7. 08. 2014. god.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-163/14
Datum: 31. jula 2014. godine
233.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 5. stav 1. tačka g) Zakona o
javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike
JAVNO PREDUZEĆE "DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA" DOO DERVENTA
PROGRAM RADA PREDUZEĆA
za period od 01. januara do 31. decembra 2014. godine
Tab. 1.
Formiranje i raspodjela ukupnog
2012.
prihoda
1 2
3
1 Prihodi po osnovu redovne djelatnosti
113.086
Prihodi iz Budžeta opštine - redovni
75.000
2 grant - kapitalni grant - izbor najboljih
15.000 2.200
sportista
2013.
4
88.758
90.406
0,00
2.200
Indeks
4/3
5
78
83
100
Plan
2014.
6
105.000,00
78.000
0,00
3.000
Indeks
6/4
7
117
86
136
Datum: 7. 08. 2014. god.
3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prihodi iz Budžeta RS
Prihodi po ostalim izvorima (do4 nacije, prodaja osnovnih sredstava,
realizacija projekata itd.)
UKUPNO OSTVARENI PRIHOD
RASPODJELA UKUPNOG PRIHODA
Materijalni troškovi
- troškovi proizvodnih usluga
5 (štamparija)
- amortizacija
Nematerijalni troškovi
Lična potrošnja - bruto
- zaposleni
6
- nadzorni odbor
- dnevnice i ostali troš.
7 Lična potrošnja - neto
8 Zajednička potrošnja
Ispravka vijednosti i otpis zastarjelih
9
potraživanja
10 Finansiski rashodi (kamate)
10 Ostali rashodi
UKUPNA RASPODJELA
NERASPOREĐENI
PRIHODI
GUBITAK
Broj 10 Strana 55
0,00
0,00
813
4.776
587
7.776
162
206.099
186.140
90
193.776
103
5.460
6.866
125
7.000
101
41.350
36.663
113
39.000
108
9.117
5.122
6.248
5.584
68
6.000
5.000
96
135.554
3.453
688
118.303
3.880
0
87
112
1.736
2.206
126
71.389
2.500
113
14
9.351
667
10.000
107
217
1.075
203.786
106
341
189.548
107
106
500
186.396
98
2.313
0
4.380
0
3.408
0
Program rada preduzeća za 2014. godinu baziran
je redovnom, odnosno sedmičnom izdavanju
"Derventskog lista", a planirano je izdavanje 50
brojeva novina tokom godine, kao i specijalno izdanje
povodom Velike Gospojine. Takođe, kao posebni
prilozi u okviru "Derventskog lista" naći će se sadržaji
čije objavljivanje bude, prije svih, tražio osnivač,
odnosno lokalna uprava.
Planirani standard novina je 12 stranica, od toga
četiri kolor, prva i posljednja i dvije unutrašnje
stranice. Ukoliko se ukaže mogućnost da se prijeđe na
roto štampu, to bi trebalo iskoristiti, a to bi značilo da
standard postaje 16 stranica, sve u koloru.
Osnovni zadatak "Derventskog lista" je pravovremeno, redovno i istinito informisanje građana o
svim aktuelnim događajima u lokalnoj zajednici iz svih
oblasti života. To podrazumijeva redovno objavljivanje infomracija o aktivnostima institucija opštine
Derventa (načelnik opštine, Skupština opštine, opštinska administrativna služba), zatim rada privrednih
kolektiva, aktivnosti mjesnih zajednica, političkih
organizacija, udruženja građana, događaja iz oblasti
kulture, sporta, i uopšte svakodnevnog života građana.
Posebna pažnja biće posvećena mladima i njihovim
dostignućima, kao i dostignućima i afimraciji običnih
ljudi, koji promovišu samostalan rad i pristojan život
od njega. "Derventski list" će, naravno, promovisati
proizvode i usluge koje nude derventski privrednici i
0.00
115.708
3.582
0
97
92
preduzetnici, u formi reportaža, ali i putem reklama,
oglasa i obavještenja.
"Derventski list" će nastaviti da objavljuje čitulje,
male oglase i pisma čitalaca.
Tokom 2014. godine predviđeno je ostvarivanje
prihoda u iznosu od 193.776 KM, što je nešto više od
prihoda koji je ostvaren u prethodnoj godini.
Struktura predviđenih prihoda je slijedeća:
- prihod od prodaje lista .................... 48.000 KM
- prihod od reklama, oglasa i čitulja ....................
............................................................ 57.000 KM
- prihod od izbora najboljih sportista ...................
.............................................................. 3.000 KM
- prihod od zakupnine ......................... 7.776 KM
- dotacija iz budžeta opštine ............. 78.000 KM
Tokom 2014. godine nisu planirane promjene
cijena usluga, ali je planirano da budu kreirane nove
mogućnosti zakupa prostora u novinama, odnosno
zakupa prostora koji do sada nisu bili definisani.
Planirani obim rashoda u 2014. godini je 186.396
KM ili 98 % u odnosu na proteklu godinu.
- troškovi energije i drugi materijalni troškovi ....
.............................................................. 7.000 KM
- amortizacija ....................................... 6.000 KM
Strana 56 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- troškovi proizvodnih usluga ............ 39.000 KM
- nematerijalni troškovi ....................... 5.000 KM
- neposlovni i drugi rashodi ................ 7.606 KM
- naknade članovima Nadzornog odbora .............
.............................................................. 3.582 KM
- bruto plate zaposlenih ................... 115.708 KM
- zajednička bruto potrošnja ................ 2.500 KM
Razlika između planiranih prihoda i ra-shoda je
4.380 KM dobiti.
Datum: 7. 08. 2014. god.
Držanje troškova pod kontrolom je uslov da
preduzeće posluje pozitivno, odnosno da prihodi
pokrivaju rashode. Ovakav odnos prihoda i rashoda će
omogućiti redovno održavanje likvidnosti i
solventnosti u poslovanju, što je primarni cilj, kad je
riječ o ekonomskim principima.
2. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU
Tab. 2.
1
1
2
3
4
5
Obaveze i potraživanja
po završnom računu za 2013. godinu
2
Obaveze po kreditima
Dospjele, a neizmirene obaveze za:
- poreze na plate
- doprinose fondovima
Obaveze prema zaposlenima u preduzeću i članovima upravnih i
nadzornih odbora
Ostale obaveze
- kom.naknade, porez pa nepokretnost
- dobavljači
Potraživanja od kupaca
2012. god.
2013.god.
3
4
0,00
0,00
11.965
3.185
5.807
5.645
4.999
609
15.458
416
10.538
42.194
35.181
Nije isplaćeno:
- plata za decembar zajedno sa porezom i doprinosima, te doprinos za platu za novembar i porezi na plate
septembar, oktobar, novembar i decembar
- Dvije fakture prema najvećem dobavljaču, SZR 'Trafika"
Potraživanja od kupaca:
- Otpisom nenaplativih potraživanja u decmbru 2013. godine u iznosu od 9.351 KM smanjena potraživanja
od kupaca
- Ogromna većina (oko 85 odsto) nenaplaćenih potraživanja i dalje se odnose na nenaplativa potraživanja iz
ranijeg perioda, pošto većina dugovanja datira od prije pet i više godina
3. INVESTICIJE po VRSTAMA (navesti vrstu i vrijednost investicija)
Tab. 3.
Vrste investicija
1. Nabavka opreme
2. Opremanje prostorija
2012. god.
15.000
2013. god.
2.804
Plan 2014. god.
4.000
6.000
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 57
4. STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA
Tab. 4.
Struktura ukupnog prihoda
1. Prihodi po osnovu redovne djelatnosti
2. Prihodi iz Budžeta opštine
Prihodi iz Budžeta RS
Prihodi po ostalim izvorima (donacije,
3. prodaja osnovnih sredstava, realizacija
projekata i td.)
4. UKUPNO OSTVARENI PRIHOD
2012. god.
2013.god.
Plan 2014. god.
Procentualno učešće u Procentualno učešće u Procentualno učešće u
ukupnom prihodu
ukupnom prihodu
ukupnom prihodu
54,87
47,69
56
36,78
49,75
44
0
0
0
2,56
100
100
100
2.160
1.006
2.160
1.182
Plan 2014. god.
2.160
1.182
0
0
0
5. TROŠKOVI UPRAVLJAČKIH STRUKTURA
Tab. 5.
1.
2.
3.
Vrste troškova
Naknade za rad
Doprinosi
2012. god.
2013. god.
Ostali troškovi (zimnica, regres, putni
troškovi) -razvrstati po vrstama
6. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH
Tab. 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
STEPEN STRUČNE SPREME
Visoka stručna sprema
Viša školska sprema
Sred. struč. sprema i KV radnici
Nekvalifikovani i PK radnici
Volonteri
UKUPNO
Muškaraca-zaposleni
Žene-zaposlene
Do 35 godina-zaposleni
Preko 35 godina-zaposleni
PROSJEČAN NETO LIČNI DOHODAK PO
ZAPOSLENOM
Visoka stručna sprema
Viša školska sprema
Sred. struč. sprema i KV radnici
Nekvalifikovani i PK radnici
Neto lični dohodak direktora
Prosječan neto lični dohodak u preduzeću/ustanovi
2012. god.
3
1
4
2013.god.
4
Plan 2014. god.
4
3
3
8
5
3
1
7
7
3
4
3
4
7
3
4
3
4
886
816
891
621
537
554
1.068
720
1.028
696
1.032
700
Strana 58 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
7. STANJE ZAPOSLENOSTI PO PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tab. 7.
Stanje zaposlenosti predviđeno po Pravilniku o Popunjenost 2012. Popunjenost 2013.
Plan 2014. god.
sistematizaciji radnih mjesta
god.
god.
direktor - novinar
1
1
1
odgovorni urednik - novinar
1
1
1
tehnički urednik - novinar
1
1
novinar
1
1
2
fotoreporter
2
1
1
referent za stručne i tehničke poslove
1
1
1
administrativni i pomoćni poslovi
1
1
1
UKUPNO
8
7
7
Napomena: Tokom većeg dijela 2013. godine (do 13. septembra) direktor nije obavljao poslove novinara,
niti bilo koje druge poslove u redakciji.
8. STANJE FUNKCIONALNE ORGANIZACIJE
Tab. 8.
Broj zaposlenih
1. Zaposleni po osnovu osnovne djelatnosti
2. Administrativno osoblje
3. Tehničko osoblje
UKUPNO
Popunjenost 2012.god. Popunjenost 2013.god. Plan 2014. god.
5
4
5
3
3
2
8
7
7
Nakon nekoliko godina došlo je do smjene na
čelu Regulatorne agencije za komunikacije BiH, pa je
možda moguće očekivati pokretanje proce-dure za
raspisivanje Konkursa za dodjelu dozvola za
emitovanje radio programa. Zbog toga bi trebalo
obaviti neophodne pripreme za eventualno prijavljivanje na konkurs. To bi podrazumijevalo
nabavku opreme za radio stanicu, te osposobljavanje
kadrova za pripremu i emitovanje radio programa.
Trenutno je dozvoljeno emitovanje programa
putem interneta, što bi mogla da bude dobra priprema
za emitovanje programa putem radio talasa.
Osim štampanog izdanja "Derventskog lista"
neophodno je pokrenuti internet sajt, odnosno portal
Derventskog lista. Ovakav način informisanja, zbog
sve učestalijeg korištenja "pametnih" uređaja za
komunikaciju, nije više budućnost, već uveliko
sadašnjost.
Neophodno je redizajniranje "Derventskog lista",
prelazak na roto štampu, što bi omogućilo štampanje
ukupno većeg broja stranica, kao i većeg broja stranica
u koloru.
Redakciju smjestiti u prizemlje zgrade koje je
rekonstruisano, a prvi sprat objekta osloboditi i
omogućiti eventualnu rekonstrukciju. Istovremeno,
smanjili bi se troškovi grijanja. Međutim, za realizaciju
tog cilja potrebno je obezbjediti dodatna sredstva kojih
nema u masi obrtnih sredstava preduzeća.
Neophodna je nabavka kompjutera zadovoljavajuće konfiguracije, koji bi mogao da se koristi za
pripremu i obradu fotografija i tehnički prelom lista.
Neophiodna je nabavka profesionalnog fotoaparata.
Sve nabrojane aktivnosti preduzeće nije u
mogućnosti samostalno da izvede, pošto su sredstva
kojima raspolaže izuzetno ograničena. Posebno
napominjemo da je trošak po svim nabrojanim
stavkama jednokratan, osim eventualne proizvodnje i
emitovanja radio programa, za šta bi bilo neophodno
angažovanje novih izvršilaca.
Dio sredstava mogao bi da bude obezbjeđen
naplaćivanjem objavljivanja oglasa, obavještenja i
drugih sadržaja od naručilaca koji tu obavezu trenutno
ne ispunjavaju. Najviše prostora koji se ne naplaćuje
zauzimaju sadržaji koje na objavljivanje šalju organi
lokalne uprave,
Ova 2014. godina je izborna, pa se očekuje veći
pritisak političkih partija za objavljivanje sadržaja o
njihovim aktivnostima. To će, svakako, izisikivati veće
troškove, pa je neophodno pronaći dodatni izvor
finansiranja za štampanje četiri broja lista koji izlaze u
vrijeme izborne kampanje.
I prodaji ppoctopa za oglašavanje političkih
partija treba prići pa drugačiji način nego do sada.
Prije svega političke partije moraju ranije da budu
obaviještene o uslovima za zakup prostora za
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
oglašavanje, te da bude utvrđen tačan plan praćenja
centralnih skupova svih stranaka.
Ono što je, svakako, izuzetno važno je istovjetan
pristup praćenja aktivnosti svih stranaka, te ostavljanje
ravnopravnih mogućnosti svima.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-163/14
Datum: 31. jula 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
234.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
Broj 10 Strana 59
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-39/14
Datum: 01. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
235.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se;
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
- Darinka Marić, građ. teh., predsjednik
- Mihajlo Čučković, pravnik, član
- Srđan Nović, dit. inž. saob., član
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Samardžija Boško, dipl. pravnik, član
- Brankica Budišić, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Uređenje platoa na Harmanu",
dana 04. 07, 2014. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Izrada horizontalne saobraćajne
signalizacije", dana 07. 07. 2014. godine sa početkom
u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Strana 60 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 02-404-40/14
Datum: 01. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Datum: 7. 08. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
237.
236.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
1. U Komisiju za nabavke imenuju se;
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Boško Samardžija, dit. pravnik, član
- Darinka Marić, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, дип. ек.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Izrada glavnog proje-kta
vodovodne mreže i objekata na njoj u MZ Lužani",
dana 15. 07. 2014. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-42/14
Datum: 10. 07. 2014. godine
- Srđan Nović, dipl. inž. saob., predsjednik
- Goran Jevtić, dipl. inž. građ., član
- Boško Samardžija, dit. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Izgradnja turističke signalizacije II faza realizacije", dana 22. 07. 2014. godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodceli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stzša na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-38/14
Datum: 14. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
238.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srp-ske"
broj 101/04, 42/05 i 118/05 i 98/13), tačke 12.
Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik
Republike Srpske", 16/04 ) i člana 63. i 73. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/14), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za popis i procjenu štete na
poljoprivrednim usjevima nastalu usljed grada i
olujnog nevremena na području opštine Derventa u
2014. godini
1. Formira se Komisija za popis i procjenu štete
na poljoprivrednim usjevima nastalu usljed grada i
olujnog nevremena na području opštine Derventa u
2014.godini, u sastavu:
-Vesna Simić - predsjednik
-Aleksandar Popović - član (predstavnik
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
PJ Doboj)
-Vedran Tadić – član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da izvrši popis i procjenu štete na poljo-privrednim
usjevima u skladu sa Uputstvom i jedinstvenoj
metodologiji za procjenu štete od elementarnih
nepogoda ("Službeni glasnik Republike Srpske",
16/04), prema podnesenim prijavama o nastaloj šteti
od strane registrovanih poljoprivrednih proizvođača.
3. Komisija je dužna da popis i provjenu
poljoprivrednih usjeva izvrši na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji su prijavili štetu i da
zapisnik sa ukupno procijenjenom štetom dostavi
podnosiocu zahtjeva.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-70
Datum: 15. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Broj 10 Strana 61
239.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Mile Strinić, dipl. ek., predsjednik
- Zenaida Ikanović, prof., član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nada Špirić, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dosta-vljanje
ponuda u predmetu "Trgovinska roba za
reprezentaciju", dana 24. 07. 2014. godine sa
početkom u 10 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-404-45/14
Datum: 21. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Strana 62 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
240.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Mile Strinić, dipl. ek., predsjednik
- Darinka Marić, građ. teh, član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nada Špirić, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Izgradnja sportskog igrališta u
Omeragićima", dana 24. 07. 2014. godine sa početkom
u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-44/14
Datum: 21. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Datum: 7. 08. 2014. god.
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10, 87/13 i 47/14) , člana 5. Uputstva o primjeni
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";
broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i
člana 73. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine
Derventa Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Mile Strinić, дип. ек., predsjednik
- Darinka Marić, građ. teh, član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nada Špirić, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda u predmetu "Izgradnja turističke signalizacije II faza realizacije", dana 22. 07. 2014. godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovim Rješenjem prestaje da važi o imenovanju Komisije za nabavke, broj 02- 404-38/14 od
14. 07. 2014. godine.
5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-404-38/14
Datum: 21. 07. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
242.
241.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. Zakona o
socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 37/12) i članova 6.7. i 8. Pravilnika o
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja
prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog
stanja korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 116/12), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 73. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/14) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene
stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u
postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i
utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika
1. U Rješenju o imenovanju prvostepene stručne
komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku
ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju
funkcionalnog stanja korisnika ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) u tački 4. stav 2. riječi "u
iznosu od 8,00 KM" zamjenjuju se riječima" u iznosu
od 10,00 KM".
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa‘'
Broj: 02-111-87
Datum: 01. 08. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Broj 10 Strana 63
243.
Na osnovu člana 58. Zakona o socijalnoj zaštiti
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/12 ) i
članova 14. 15. i 16. Pravilnika o procjeni potreba i
usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/12),
člana 72. stav 3. zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13) i člana 73. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
7/14) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene
stručne komisije za procjenu potreba i
usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
1. U Rješenju o imenovanju prvostepene stručne
komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i
omladine sa smetnjama u razvoju ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13 i 4/14) u tački 4. stav 2.
riječi "u iznosu od 8,00 KM" zamjenjuju se riječima" u
iznosu od 10,00 KM".
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-86
Datum: 01. 08. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Strana 64 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 65
Strana 66 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
207. Odluka o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom
Opštine u 2014. godini Fudbalskom klubu "Tekstilac" Derventa ........................................................... 1
208. Odluka o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa .................................................. 1
209. Odluka o prodaji nekretnine u svojini opštine Derventa
putem druge licitacije Pjeranović Goranu iz Dervente ........................................................................... 2
210. Odluka o osnivanju groblja vjerske zajednice ........................................................................................ 3
211. Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Vatrogasne jedinice,
izgradnju objekata koje koristi Vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti
i čuvanje vatrogasne opreme ................................................................................................................... 3
212. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa .......................................................................................... 4
213. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa ........................................................................... 5
214. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa .......................... 5
215. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ......................... 6
216. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa......................................................................................... 7
217. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa .................................... 7
218. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa ......................................................................................... 8
219. Rješenje o imenovanju direktora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa ..................................... 9
220. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa ..................................................................................................... 10
221. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa ..................................................................................................... 10
222. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa ............................................................................ 11
223. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa ............................................................................ 12
Datum: 7. 08. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 67
224. Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa .......................................................... 13
225. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa....................................................................................... 13
226. Zaključak o usvajanju Analize stanja i potreba socijalno
najugroženijih kategorija lica i korisnika prava na novčanu pomoć ..................................................... 14
227. Zaključak o usvajanju Informacije o uslovima i životu
omladine na podruju opštine Derventa ................................................................................................. 15
228. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor po Javnom konkursu
za imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa sa rang-listom i preporukom za imenovanje ......................................................................... 15
229. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor po
Javnom konkursu za imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa sa rang-listom i preporukom za imenovanje ......................................................................... 15
230. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor po Javnom konkursu
za imenovanje direktora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa
sa rang-listom i preporukom za imenovanje ......................................................................................... 15
231. Zaključak o usvajanju Izvještaja o procjeni štete nastale usled
djelovanja poplave na području opštine Derventa u maju 2014.godine................................................ 16
SKUPŠTINA OPŠTINE U FUNKCIJI SKUPŠTINE
JP "DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA" DOO DERVENTA
232. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" Derventa za period
od 01.01. do 31.12.2013. godine .......................................................................................................... 54
233. Odluka o donošenju Programa rada i poslovanja Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" Derventa za period 01.01. do 31.12.2014. godine ......................... 54
NAČELNIK OPŠTINE
234. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za uređenje platoa na Harmanu............................................................................................. 59
235. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije .................................................................. 59
236. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu glavnog projekta vodovodne mreže i objekata na njoj u MZ Lužani .................... 60
237. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izgradnju turističke signalizacije - II faza realizacije ....................................................... 60
238. Rješenje o formiranju Komisije za popis i procjenu štete
na poljoprivrednim usjevima nastalu usljed grada i olujnog nevremena
na podruju opštine Derventa u 2014. godini ......................................................................................... 61
Strana 68 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 7. 08. 2014. god.
239. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku trgovinske robe za reprezentaciju ...................................................................... 61
240. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izgradnju sportskog igrališta u Omeragićima................................................................... 62
241. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izgradnju turističke signalizacije - II faza realizacije ....................................................... 62
242. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene stručne komisije
za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava
iz socijalne zaštite i utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika .......................................................... 62
243. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene stručne komisije
za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju ..................................... 63
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 812 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content