close

Enter

Log in using OpenID

08/2010 - Državni zavod za intelektualno vlasništvo

embedDownload
I S S N
1 8 4 7 - 3 0 2 4
HRVATSKI
GLASNIK
INTELEKTUALNOG
VLASNISTVA
Slu¾beno glasilo Dr¾avnog zavoda
za intelektualno vlasni¹tvo
8/2010
REPUBLIKA HRVATSKA
DR®AVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNI©TVO
Zagreb, 31. 08. 2010.
HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG
VLASNI©TVA 17, 2010, 8, 2231 - 2442
HRVATSKI GLASNIK
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Izdavač:
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb
Za izdavača: Željko Topić, ravnatelj
Glavni i odgovorni urednik: Željko Topić
Urednički odbor: Željko Topić, Ljiljana Kuterovac, Ana Rački Marinković,
Jasminka Adamović, Jela Bolić, Ljiljana Bošnjak
Tehnički urednik: Ana Kolendarić
Uredništvo: Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH,
Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb
tel.: 6106-105, 6106-429 (kontakt); fax: 6112-017
el. pošta: [email protected]
Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva izlazi mjesečno.
Dizajn ovitka: Norma d.o.o.
Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva službeno je glasilo Državnog zavoda
za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. U Glasniku objavljujemo sve
relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele
prava industrijskog vlasništva, informacije o dodijeljenim pravima te o kasnijim
promjenama u svezi s tim pravima, kao i ostale službene informacije.
The Croatian Intellectual Property Gazette is the official gazette of the State
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia. The Gazette publishes
all the information, prescribed by the relevant laws and regulations, relating to
the industrial property granting procedure concerning granted rights and subsequent changes made in connection with such right, as well as other official
information.
HR - Sadržaj – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2231 – 2232
SADRŽAJ
2231
CONTENTS
Sadržaj ...................................................................................... 2231
Contents .................................................................................... 2231
Dvoslovne oznake zemalja, teritorija i
međunarodnih organizacija ...................................................... 2233
Two - letter Codes of Countries, Territories
and International Organisations ................................................ 2233
OBJAVA PODATAKA O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU
PATENTI
Objava prijava patenata ............................................................ 2241
Kazala prijava patenata - brojeva, klasifikacijskih
oznaka i podnositelja ................................................................ 2245
Objava zahtjeva za priznanje patenata provedbom
postupka potpunog ispitivanja prijava patenata....................... 2248
Objava zahtjeva za priznanje patenata bez potpunog
ispitivanja prijava patenata (konsenzualni patenti) .................. 2249
Objava patenata ........................................................................ 2253
Kazala patenata - brojeva, klasifikacijskih
oznaka i nositelja ....................................................................... 2260
Objava konsenzualnih patenata ............................................... 2269
Kazala konsenzualnih patenata - brojeva,
klasifikacijskih oznaka i nositelja ............................................... 2271
Objava prestanaka vrijednosti patenata/
konsenzualnih patenata ............................................................ 2275
Objava zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata ....... 2281
Kazala zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata
- brojeva, klasifikacijskih oznaka i podnositelja ........................ 2282
Objava povučenih zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata........................................................ 2285
PUBLICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DATA
PATENTS
Publication of Patent Applications ............................................ 2241
Patent Application Indexes by Numbers,
Classification Symbols and Applicants ..................................... 2245
Publication of a Request for the Grant of a Patent
on the Basis of the Implementation of the Substantive
Examination Procedure of Patent Applications......................... 2248
Publication of a Request for the Grant of a Patent
without the Substantive Examination of
Patent Applications (Consensual Patents)................................ 2249
Publication of Patents ............................................................... 2253
Patent Indexes by Numbers,
Classification Symbols and Owners ......................................... 2260
Publication of Consensual Patents ........................................... 2269
Consensual Patents Indexes by Numbers,
Classification Symbols and Owners ......................................... 2271
Publication of the Lapse of Patents/Consensual Patents ......... 2275
Publication of Requests for the Extension of the effects
of European Patent Applications .............................................. 2281
Objava proširenih europskih patenata ...................................... 2293
Indexes of Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications - Numbers,
Classification Symbols and Applicants ..................................... 2282
Kazala proširenih europskih patenata
- brojeva, klasifikacijskih oznaka i nositelja............................... 2301
Publication of withdrawn applications for the Extension
of the effects of European Patent Applications ........................ 2285
Objava europskih patenata ....................................................... 2313
Publication of Extended European Patents .............................. 2293
Kazala europskih patenata - brojeva, klasifikacijskih
oznaka i nositelja ....................................................................... 2314
Indexes of Extended European Patents
- Numbers, Classification Symbols and Owners ...................... 2301
Publication of European Patents ............................................... 2313
Indexes of European Patents - by Numbers,
Classification Symbols and Owners ......................................... 2314
ŽIGOVI
Objava prijava žigova ................................................................ 2319
Kazala prijava žigova - brojeva, klasifikacijskih
oznaka i podnositelja ................................................................ 2334
Objava upisa promjena u Registru prijava žigova .................... 2340
Objava informacija o međunarodnim
registracijama žigova za koje je zatražena zaštita u RH.......... 2343
TRADEMARKS
Publication of Trademark Applications ..................................... 2319
Trademark Application Indexes by Numbers,
Classification Symbols and Applicants ..................................... 2334
Publication of Record of Changes to the Register of
Trademark Applications ............................................................ 2340
Kazala žigova - brojeva, klasifikacijskih oznaka i nositelja ....... 2380
Publication of Information on International
Registrations of Marks for which Protection
has been requested in the Republic of Croatia ........................ 2343
Objava upisa promjena u Registru žigova ................................ 2386
Publication of Trademarks......................................................... 2365
Objava ispravaka podataka iz objavljenih žigova .................... 2391
Trademark Indexes by Numbers, Classification
Symbols and Owners ................................................................ 2380
Objava žigova ........................................................................... 2365
Objava produženja vrijednosti žigova ....................................... 2395
Objava prestanka vrijednosti žigova ......................................... 2401
Publication of Changes Entered into the
Trademark Register ................................................................... 2386
Publication of Corrections of Data to Published
Trademark Documents ....................................................... ..... 2391
Publication of Trademark Extensions ........................................ 2395
Publication of Trademarks Expirations ...................................... 2401
ISSN 1847-3024
2232
HR - Sadržaj – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2231 – 2232
INDUSTRIJSKA OBLIČJA/INDUSTRIJSKI DIZAJN
INDUSTRIAL DESIGNS
Objava industrijskog dizajna..................................................... 2407
Publication of Industrial Design ................................................ 2407
Kazala industrijskog dizajna - brojeva, klasifikacijskih
oznaka i podnositelja ................................................................ 2409
Industrial Design Indexes by Numbers,
Classification Symbols and Owners ......................................... 2409
Objava upisa promjena u Registru ind. dizajna ....................... 2410
Publication of Changes Entered into the
Industrial Design Register ......................................................... 2410
Objava produženja vrijednosti priznatih prava ind. dizajna ...... 2413
Objava informacija o međunarodnim registracijama
industrijskoga dizajna s učinkom u Republici Hrvatskoj .......... 2417
STATISTIKA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Statistika industrijskog vlasništva u vremenu od
1. siječnja 1992. do 23 kolovoza 2010. god. ............................ 2425
INFORMACIJSKI PROIZVODI I USLUGE
Informacijski proizvodi i usluge ................................................. 2429
Popis periodičkih publikacija iz područja
intelektualnog vlasništva dostupnih u DZIV-u ........................... 2436
Raspoložive kolekcije i CD-ROM-ovi iz
informacijskog fonda DZIV-a ..................................................... 2438
REFERENTNE INFORMACIJE
Popis zastupnika registriranih pri Državnom zavodu
za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske ........................ 2441
ISSN 1847-3024
Publication of the Granted Industrial Designs Extensions ........ 2413
Publication of Information on International
Registrations of Industrial Designs with effect in the
Republic of Croatia ................................................................... 2417
INDUSTRIAL PROPERTY STATISTICS
Industrial Property Statistics Covering the Period
from January 1, 1992 to August 23, 2010 ................................. 2425
INFORMATION PRODUCTS AND SERVICES
Information products and services ........................................... 2429
List of Periodical Publications in the
Field of Intellectual Property Available at SIPO ......................... 2436
Collections and CD-ROM Assortment of the
Information Funds Available at SIPO ........................................ 2438
REFERENCE INFORMATION
A list of Legal Representatives Registered with the State
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia .............. 2441
HR - Dvoslovne oznake - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2233 - 2234
2233
DVOSLOVNE OZNAKE ZEMALJA, TERITORIJA I MEÐUNARODNIH ORGANIZACIJA
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
Andora
Ujedinjeni Arapski Emirati
Afganistan
Antigva i Barbuda
Angvila
Albanija
Armenija
Nizozemski Antili
Angola
AP
Afrička regionalna organizacija za
industrijsko vlasništvo (ARIPO)1
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
Argentina
Austrija
Australija
Aruba
Azerbejdžan
Bosna i Hercegovina
Barbados
Bangladeš
Belgija
Burkina Faso
Bugarska
Bahrein
Burundi
Benin
Bermudi
Brunej Darussalam
Višenacionalna država Bolivija
Brazil
Bahami
Butan
Otok Buve
Bocvana
Ured za intelektualno
vlasništvo Beneluksa (BOIP)2
Bjelorusija
Belize
Kanada
Demokratska Republika
Kongo
Centalna Afrička Republika
Kongo
Švicarska
Obala Bjelokosti
Kukovi otoci
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
Zemlja
Čile
Kamerun
Kina
Kolumbija
Kostarika
Kuba
Kabo Verde
Cipar
Češka Republika
Njemačka3
Džibuti
Danska
Dominika
Dominikanska Republika
Alžir
Euroazijska patentna organizacija
(EAPO)1
Ekvador
Estonija
Egipat
Zapadna Sahara5
Ured za harmonizaciju
unutarnjeg tržišta
(žigovi i dizajn) (OHIM)
Europski patentni ured (EPO)1
Eritreja
Španjolska
Etiopija
Finska
Fidži
Falklandski otoci (Malvini)
Ovčji Otoci
Francuska
Gabon
Ujedinjena Kraljevina
GC
Patentni ured Vijeća za suradnju
država Arapskog Zaljeva (GCC)
GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
Grenada
Gruzija
Guernsey
Gana
Gibraltar
Grenland
Gambija
Gvineja
OZNAKA
Zemlja
OZNAKA
OZNAKA
(prema WIPO standardu ST. 3)
Zemlja
GQ
Ekvatorska Gvineja
GR
Grčka
Južna Džordžija i
Otoci Južni Sendvič
Gvatemala
Gvineja-Biasu
Gvajana
Hongkong - Posebna
administrativna regija NR Kine
Honduras
Hrvatska
Haiti
Mađarska
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
Međunarodni ured Svjetske
organizacije za intelektualno
vlasništvo (WIPO)4
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
Indonezija
Irska
Izrael
Otok Man
Indija
Irak
Iran (Islamska Republika)
Island
Italija
Džersi
Jamajka
Jordan
Japan
Kenija
Kirgistan
Kambodža
Kiribati
Komori
Sveti Kristofor i Nevis
KP
Demokratska Narodna
Republika Koreja
KR
KW
KY
KZ
Republika Koreja
Kuvajt
Kajmanski Otoci
Kazahstan
LA
Narodna Demokratska
Republika Laos
LB
LC
Libanon
Sveta Lucija
ISSN 1847-3024
2234
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
Lihtenštajn
Šri Lanka
Liberija
Lesoto
Litva
Luksemburg
Latvija
Libijska Arapska Džamahirija
Maroko
Monako
Republika Moldavija
Crna Gora
Madagaskar
Bivša Jugoslovenska
Republika Makedonija
Mali
Mianmar
Mongolija
Makao
Sjeverni Marijanski Otoci
Mauritanija
Montserrat
Malta
Mauricijus
Maldivi
Malavi
Meksiko
Malezija
Mozambik
Namibija
Niger
Nigerija
Nikaragva
Nizozemska
Norveška
Nepal
Nauru
Novi Zeland
OA
Afrička organizacija za
intelektualno vlasništvo (OAPI)1
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
Oman
Panama
Peru
Papuanska Nova Gvineja
Filipini
Pakistan
Poljska
Portugal
ISSN 1847-3024
OZNAKA
Zemlja
OZNAKA
OZNAKA
HR - Dvoslovne oznake - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2233 - 2234
Zemlja
Zemlja
PW
PY
QA
Palau
Paragvaj
Katar
VC
Sveti Vincent i Grenadini
VE
Bolivarska republika
Venezuela
QZ
Ured Zajednice za biljne sorte
(Europska unija) (CPVO)
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
Rumunjska
Srbija
Ruska Federacija
Ruanda
Saudijska Arabija
Solomonski Otoci
Sejšeli
Sudan
Švedska
Singapur
Sveta Helena
Slovenija
Slovačka
Sijera Leone
San Marino
Senegal
Somalija
Surinam
Sveti Toma i Princip
Salvador
Sirijska Arapska Republika
Svazi
Otoci Turks i Caicos
Čad
Togo
Tajland
Tadžikistan
Istočni Timor
Turkmenistan
Tunis
Tonga
Turska
Trinidad i Tobago
Tuvalu
Tajvan, Kineska Pokrajina
VG
VN
VU
Britanski Djevičanski Otoci
Vijetnam
Vanuatu
WO
Svjetska organizacije za
intelektualno vlasništvo (WIPO)
(Međunarodni ured)4
TZ
Ujedinjena Republika
Tanzanija
UA
UG
US
UY
UZ
VA
Ukrajina
Uganda
Sjedinjene Američke Države
Urugvaj
Uzbekistan
Sveta Stolica (Vatikan)
WS
XN
YE
ZA
ZM
Samoa
Nordijski institut za patente
(NPI)
Jemen
Južnoafrička Republika
Zambija
1
Međuvladine organizacije (regionalni patentni
uredi) rade za određene države ugovornice
PCT-a (Ugovora o suradnji na području patenata).
Što se tiče Europskog patentnog ureda, on
djeluje i kao Ovlaštena ustanova za međunarodno
pretraživanje i Ovlaštena ustanova za međunarodno
prethodno ispitivanje temeljem PCT-a.
2
Ured za intelektualno vlasništvo Beneluksa (BOIP)
(bivši Uredi za žigove i dizajn Beneluksa) zamjenjuje
nacionalne urede Belgije, Luksemburga i Nizozemske
u pogledu postupaka koji se odnose na žigove i
industrijski dizajn.
3
U elektroničkoj bazi podataka Međunarodnog
registra žigova, međunarodni ured WIPO-a koristi
sljedeće dodatne kodove, koji nisu dio aktivnih
kodova Standarda ST.3: „DD“ označuje Njemačku
bez teritorija koji je prije 3. listopada 1990. činio
Saveznu Republiku Njemačku. „DT“ označuje
Njemačku bez teritorija koji je prije 3. listopada
1990. činio Demokratsku Republiku Njemačku.
4
Kod „WO“ koristi se sukladno PCT-u za međunarodnu
objavu međunarodnih prijava patenata podnesenih
bilo kojem prijamnom uredu PCT-a kao i za objavu
međunarodnih depozita industrijskog dizajna
temeljem Haškog sporazuma za međunarodni depozit
industrijskog dizajna. U tom se pogledu poziva na
INID kod (33) naveden pod standardima ST.9 i ST.
80. Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo
(WIPO). Kod „WO“ koristi se i za međunarodne
registracije žigova temeljem Madridskog sporazuma
i Madridskog protokola o međunarodnoj registraciji
žigova. Kod „IB“ koristi se za primitak međunarodnih
prijava patenata podnesenih sukladno PCT-u
Međunarodnom uredu WIPO-a kao prijamnom
uredu PCT-a.
5
Privremeno ime.
Objava podataka
o intelektualnom
vlasništvu
PATENTI
ŽIGOVI
INDUSTRIJSKO OBLIČJE/
INDUSTRIJSKI DIZAJN
AUTORSKO PRAVO I
SRODNA PRAVA
PATENTI
PATENTI
PROŠIRENI EUROPSKI PATENTI
EUROPSKI PATENTI
Prijave patenata i
zahtjevi za priznanje
patenata
Objava prijava patenata
Kazalo brojeva prijava patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
Kazalo podnositelja prijava patenata
Objava zahtjeva za priznanje
patenata provedbom postupka
potpunog ispitivanja prijava patenata
Objava zahtjeva za priznanje
patenata na temelju podnesenih
rezultata potpunog ispitivanja
prijava patenata
Objava zahtjeva za priznanje patenata
bez potpunog ispitivanja prijava patenata
(konsenzualni patenti)
Objava prijava patenata
Objavljujemo sažetke, karakteristične slike crteža (ako crteži postoje) i bibliografske podatke prijava patenata, razvrstane prema
glavnoj klasifikacijskoj oznaci prijave patenata po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
(51)
MKP
A61K 38/18 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61L 27/38 (2006.01)
P20100187A
(10)
HR P20100187 A2
01.04.2010.
31.08.2010.
(86) PCT/EP03/008229; 25.07.2003.
(87)
WO04/012759; 12.02.2004.
(31)
102 34 192.3
(32) 26.07.2002.
(33) DE
(62)
P20050065A ; 21.01.2005.
(54)
UPORABA ERITROPOETINA
USE OF ERYTHROPOIETIN
(71)
EPOplus GmbH & Co. KG, Feodor-Lynen-Strasse 5, 30625
Hannover, DE
(72)
Ferdinand Hermann Bahlmann, Tieckstrasse 24, 30625 Hannover,
DE
Hermann Haller, An der Trift 8D, 30559 Hannover, DE
(74)
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(57)
Izum se odnosi na uporabu eritropoetina za stimulaciju fiziološke
mobilizacije, proliferacije i diferencijacije prekurzorskih endotelnih stanica,
za stimulaciju vaskulogeneze, za liječenje bolesti povezanih s
disfunkcijom prekurzorskih endotelnih stanica, te za proizvodnju
farmaceutskih pripravaka za liječenje takvih bolesti i farmaceutskih
pripravaka koji sadrže eritropoetin i ostala sredstva prikladna za
stimulaciju prekurzorskih endotelnih stanica.
(21)
2241
(22)
(43)
(51)
MKP
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 7/14 (2006.01)
A47J 43/00 (2006.01)
P20090059A
(10)
HR P20090059 A2
02.02.2009.
31.08.2010.
(54)
ELEMENTI ZA UKRUĆENJE KUĆIŠTA SALAMOREZNICE SA I
BEZ PODEŠAVANJA
HARDING REGULATED ELEMENTS FOR SALAMI CUTTING
MACHINE
(71)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
81739 München, DE
(72)
Damira Bruketa, Tribalj 6a, 51243 Tribalj, HR
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Izum koji se odnosi na element za ukrućenje kućišta salamoreznice
sa i bez podešavanja postavlja se na gornji dio stroja i moguća je izvedba
u dvije VARIJANTE. U prvoj varijanti konstruiran je tako da ne zahtijeva
dodatno učvršćivanje lijepljenjem ili sl. Nakon postavljanja pomični
elementi za ukrućenje kućišta (2) koji su namješteni na način da režu
jednu debljinu osim s donje, dodatno su osigurani i s gornje strane. Na taj
način konstrukcija je čvršća, a nema mogućnosti nekontroliranog
pomicanja. Element za ukrućenje kućišta (2) se montira na sam stroj (1)
čija konstrukcija predviđa da se samo "natakne" ne i učvrsti lijepljenjem ili
sl. Ako povučemo zamišljene osi kroz dijelove elementa i to dio (3) koji
dolazi na kućište (1) i dio (4) koji je na pomičnom elementu na kojem je i
rotirajući nož (5), tada vidimo da su osi razmaknute za veličinu "A". O toj
veličini "A" ovisi debljina rezanja i ona u radu treba biti nepromjenjiva.
Konstrukcija izuma prema primjeru izvođenja predviđa da se može
koristiti više elemenata sa različitom veličinom odmaka "A" i mjerama
koje osiguravaju rezanje u najčešćim debljinama. U VARIJANTI 2
element koji se fiksira na stroj (1), a konstruktivno prvi dio podesivog
elementa (8), dok je isti povezan drugim dijelom stroja (1) vijkom za
podešavanje (9). Nakon podešavanja debljine rezanja položaj se fiksira
maticom (10). izum prema VARIJANTI 2 osigurava mogućnost
kontinuiranog podešavanja i ukrućivanja dijelova stroja (1) od minimalne
do maksimalne debljine rezanja. Izvedba priključne površine elementa (2)
i (8) ovisi o salamoraznici i može biti izveden u vise varijanti. Dio 4 ima
odmak "A" i stoga se vidi samo njegov vanjski izgled (7).
(21)
(22)
(43)
(51)
MKP
B63B 25/14 (2006.01)
B65G 67/60 (2006.01)
B65G 69/08 (2006.01)
P20090069A
(10)
HR P20090069 A2
04.02.2009.
31.08.2010.
(31)
0850794
(32) 08.02.2008.
(33) FR
(54)
UREĐAJ ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM BRODSKOG
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE
DEVICE FOR SUPPLYING TO AN ENERGY PRODUCING
INSTALLATION OF A SHIP
(71)
Gaztransport et Techniigaz, 1, route de Versailles, 78470 Saint
Remy Les Chevreuse, FR
(72)
Laurent Spittael, 26, rue Marquet, 78960 Voisins Le Bretenneux, FR
Camille Hypousteguy, 3 rue de la Quintinie, 78000 Versailles, FR
Yann Xitra, 1 route de Milon, 78114 Magny Les Hameaux, FR
(74)
Anamari Laškarin, Rijeka, HR
(57)
Uređaj za snabdijevanje gorivom, brodskog postrojenja za
proizvodnju energije na brodu za prijevoz ukapljenog plina, od barem
jednog tanka (2) ukapljenog plina navedenog broda, sastoji se od pumpe
(20) smještene na dnu tanka i spremnika (23) smještenog u tanku oko
pumpe i oblikovanog tako da održava usis pumpe u potopljenom
položaju, naznačen time da sadrži ejektor tekućine (12) smješten u tanku
tako da omogućava usis ukapljenog plina na dnu tanka i kruga tekućine
(21, 22, 24, 250) povezujući izlaz pumpe sa ulazom ejektora, sa jedne
strane, te izlaz ejektora sa spremnikom sa druge strane.
(21)
(22)
(43)
(51)
MKP
C02F 5/00 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
P20090122A
(10)
HR P20090122 A2
26.02.2009.
31.08.2010.
(54)
UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SPREMNIKA ZA
GRIJANJE VODE I DOZIRANJE SREDSTAVA ZA RAZGRADNJU
KAMENCA PRINCIPOM SPOJENIH POSUDA
DEVICE FOR DISCHARGING OF WATER HEATER AND FOR
ADDING A SCALE REMOVER, BASED ON PRINCIPLE OF
COMMUNICATING VESSELS
(71)(72) Ignacije Jambrešić, ul. Kolodvorska 72, 33518 Nova Bukovica, HR
(57)
Uređaj za pražnjenje sadržaja spremnika za grijanje vode i
doziranje sredstva za razgradnju kamenca principom spojenih posuda je
naprava kojom iz spremnika 10 pod utjecajem hidrostatskog tlaka izlazi
sadržaj vode i taloga u kanalizaciju, ili pak ulazi u spremnik 10 sredstvo
koje u njemu razgrađuje vodeni kamenac. Uređaj sadrži ventil 211 koji u
normalno zatvorenom položaju sprovodi vodu iz vodovoda u spremnik
10, a u normalno otvorenom položaju sprovodi tekućinu kroz desni krak,
cijev 415 spojenu jednim krajem na desni kraj ventila 211, a drugim
spuštenim prema dolje, omogućava istjecanje vode s talogom iz
spremnika 10, dok okrenuta prema gore omogućava ulazak otopine
sredstva za razgradnju kamenca u spremnik 10, posudu 416 u koju se
ulijeva otopljeno sredstvo za razgradnju kamenca, koje nakon toga ulazi
kroz cijev 415 i ventil 211 u spremnik 10.
(21)
(22)
(43)
ISSN 1847-3024
2242
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
načelu da se na vertikalnu cijev donjeg elementa nosive čelične
konstrukcije 6, koja je manjeg profila, natakne vertikalna cijev gornjeg
elementa nosive čelične konstrukcije 7 koja je većeg profila, a koja se
slaže u uzdužnom smjeru u segmentima od 2,20 m i poprečnom smjeru
po segmentima dužine 3,00 m odnosno do maksimalno 3x3,00 m.
(51)
(21)
MKP
E04C 2/30 (2006.01)
P20090081A
(10)
(22)
(43)
HR P20090081 A2
09.02.2009.
31.08.2010.
GRAĐEVINSKA PLOČA
BUILDING PLATE
(71)(72) Damir Remenar, Dunavska 44, 32236 Ilok, HR
(57)
Građevinska ploča je ploča koja je prešana od papira ili celuloze i
ovčje vune a ista je sa gornje i donje strane (1), te sa dvije bočne strane
ima spoj (3) pero i druge dvije (2) utor koji služe za bolji spoj i
sprečavanje toplinskih mostova.
(54)
(51)
MKP
F03B 17/04 (2006.01)
P20090082A
(10)
HR P20090082 A2
11.02.2009.
31.08.2010.
(54)
UREĐAJ ZA OSTVARIVANJE NEPREKIDNOG GIBANJA
PERPETUUM MOBILE DEVICE
(71)(72) Cvitko Perkov, Omladinska 1, 22212 Tribunj, HR
(57)
Uređaj za ostvarivanje neprekidnog gibanja rotacijom koji se sastoji
od kučišta, statora, rotora, elemenata rotora, klapni glavnog zupčanika,
prijenosnog zupčanika, osovine, tekučine unutar kućišta, visinskom
razlikom donjeg nivoa tekućine i gornjeg nivoa tekučine koji omogućava
energetski potencijal i koji rotoru i elementima rotora omogućava
neprekidno djelovanje sile uzgona i u suradnji sa djelovanjem sile
gravitacije čini sustav u kojem je omogućeno neprekidno gibanje, rotacija
rotora i elemenata rotora te sustavom za prijenos rotacije ako se na
osovinu uređaja ugradi već poznato tehničko rješenje, dinamo, altemator,
generator, možemo proizvesti električnu energiju ili ako se na osovinu
priključi alatni stroj ili drugi mehanizam koji koristi okretni moment,
uređajem se mogu pokrenuti i biti upotrebljeni u svrhu koja im je
namjenjena.
(21)
(22)
(43)
(51)
(21)
MKP
E04F 15/022 (2006.01)
P20090080A
(10)
(22)
(43)
HR P20090080 A2
09.02.2009.
31.08.2010.
POD S TOPLINSKOM I ZVUČNOM IZOLACIJOM
FLORING WITH THERMAL AND SOUND INSULATION
(71)(72) Damir Remenar, Dunavska 44, 32236 Ilok, HR
(57)
Pod sa toplinskom i zvučnom izolacijom je sastavljen od tri
komada te za njega nije potrebna glazura ili toplinska izolacija, a sastoji
se od građevinske ploče (1) u kojoj je toplinska i zvučna izolacija, te
gornji dio drvene ploče (3) sa završnim slojem (2) te na bočnoj strani sa
utorom (4) i perom (5).
(54)
(51)
MKP
F26B 3/10 (2006.01)
P20080540A
(10)
22.10.2008.
31.08.2010.
(54)
POSTUPAK I POSTROJENJE ZA PRIPREMU DRVNE BIOMASE
KAO GORIVA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA ZA
PROIZVODNJU CEMENTA I VAPNA
PROCESS AND SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF WOOD
BIOMASS FOR USE AS FUEL IN INDUSTRIAL FACILITIES FOR
CEMENT AND LIMESTONE PRODUCTION
(71)
GIRK Kalun d.d., Stjepana Radića 5, 22320 Drniš, HR
(72)
Barbara Odak, Put Glavice 4, 22320 Drniš, HR
Tihomir Kosor, Trbounje, Kosori 11, 22320 Drniš, HR
(57)
Postupak pripreme drvne biomase kao goriva u industrijskim
postrojenjima za proizvodnju cementa i vapna uključuje trostupanjsku
redukciju veličine drvne biomase u sjekirostroju (3), mlinu čekićaru (7) i
vertikalnom mlinu sa kotačima (15), te dvostupanjsko sušenje pomoću
toplih dimnih plinova iz peći također u mlinu čekićaru (7) i vertikalnom
(21)
(22)
(43)
(51)
(21)
MKP
E04H 3/12 (2006.01)
P20080260A
(10)
(22)
(43)
HR P20080260 A2
12.06.2008.
31.08.2010.
MONTAŽNO-DEMONTAŽNA TRIBINA
PREFABRICATED REMOVABLE GRANDSTAND
(71)
GEO-ING d.o.o., Puškarićeva 77a, 10250 Zagreb-Lučko, HR
(72)
Ozren Sudić, Ćirilometodska 19c, 10430 Samobor, HR
Dražen Zvonar, Kopernikova 3, 10000 Zagreb, HR
(57)
Montažno-demontažna tribina koja se sastoji od elemenata nosive
čelične konstrukcije i to glavnog nosača 1, uzdužnog nosača 2,
poprečnog nosača 3, nagazne plohe 5 i ograde 4, a koja se slaže po
(54)
ISSN 1847-3024
HR P20080540 A2
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
mlinu sa kotačima (15). Postupak pripreme drvne biomase kao goriva u
industrijskim postrojenjima za proizvodnju cementa i vapna omogućuje
stopostotnu zamjenu fosilnih goriva drvnom biomasom, siguran i
neproblematičan rad pećiju za proizvodnju cementa i vapna, te visoki
stupanj zaštite okoliša.
(51)
MKP
G01N 33/68 (2006.01)
P20080563A
(10)
Hrvoje Zorc, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000
Zagreb, HR
Vitomir Stanišić, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000
Zagreb, HR
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Prstenasti osvjetljivač maksimizirajućeg intenziteta osvjetljenja koji
se sastoji od dva ili više izvora svjetlosti. Zakretanjem podešavajućeg
prstena mijenja se kut optičke osi izvora svjetlosti prema osi osvjetljivača,
odnosno kut θ. Zahvaljujući mehanizmu za podešavanje kuta θ,
osvjetljivač omogućuje na jednostavan način generiranje svjetlosnog
snopa maksimalnog intenziteta na različitim udaljenostima. Izvori
svjetlosti mogu biti svjetleće diode različitih valnih duljina pa je tako
omogućena upotreba osvjetljivača za obasjavanje u vidljivom dijelu
svjetlosnog spektra kao i u ultraljubičastom i infracrvenom dijelu spektra.
Na taj način osvjetljivač može služiti za pobudu fluorescencije i
fluorescentnu makro fotografiju.
HR P20080563 A2
05.11.2008.
31.08.2010.
(54)
PROTEOMSKI PROFIL I METODE DETEKCIJE PROTEINA U
KRVNOJ PLAZMI
PROTEOMICS PROFILES AND DETECTION METHODS OF
PROTEINS IN BLOOD PLASMA
(71)
Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, HR
(72)
Mario Cindrić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu
medicinu, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, HR
Sandra Kraljević Pavelić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za
molekularnu medicinu, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, HR
Karlo Hock, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000
Zagreb, HR
Mirela Sedić, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000
Zagreb, HR
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Izum se odnosi na metodu dijagnosticiranja deficijencije Sadenozilhomocistein hidrolaze (SAHH) Predmetni izum pokušava dati
jednostavnu, učinkovitu i brzu metodu dijagnosticiranja deficijencije
SAHH uz pomoć metoda proteomike. Proteini su ključne makromolekule
koje predstavljaju regulatore molekularnih zbivanja u stanici tako da bilo
koja promjena proteina ima snažan učinak na fiziološke procese stanice i
u konačnici doprinosi razvoju bolesti. Predmetni izum, prema tome daje
metodu utvrđivanja proteomskog profila biološkog uzorka subjekta te
utvrđuje u odnosu na kontrolne uzorke.
(21)
2243
(22)
(43)
(51)
(21)
MKP
G03B 15/03 (2006.01)
G01J 3/10 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
P20090091A
(10)
(22)
(43)
(54)
(71)
(72)
(51)
MKP
G06Q 20/00 (2006.01)
P20090109A
(10)
HR P20090109 A2
19.02.2009.
31.08.2010.
(54)
SUSTAV ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA
PUTEM MOBITELA
SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF FINANCIAL
TRANSACTIONS USING MOBILE PHONE
(71)(72) Vladimir Lakić, Sjenjak 37, 31000 Osijek, HR
(57)
Ovim načinom povezivanja SMS modula i računala, u sprezi sa
odgovarajućim programom u računalu, vrši se financijska transakcija
između korisnika bankovnih računa, samo upotrebom mobitela. Slanjem
SMS poruke na SMS modul priključen na računalo (PC), koja sadrži pin
pristupa i iznos uplate, nakon opisanih provjera u opisu izuma i dijagramu
toka, program vrši uplatu upisanog iznosa sa korisnikovog računa na žiro
račun trgovine, odnosno vrši isplatu na bankomatu.
(21)
(22)
(43)
HR P20090091 A2
13.02.2009.
31.08.2010.
PRSTENASTI OSVJETLJIVAČ MAKSIMIZIRAJUĆEG
INTENZITETA OSVJETLJENJA
RING ILLUMINATOR WITH MAXIMUM LIGHT INTENSITY
Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, HR
Antun Peršin, Andrije Buvine 25, 10000 Zagreb, HR
ISSN 1847-3024
2244
(51)
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
G09F 7/18 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
P20090095A
(10)
HR P20090095 A2
16.02.2009.
31.08.2010.
(54)
SUSTAV UČVRŠĆENJA I ZAKOŠENJA KROVNE PLOČE ZA
VOZILA
SYSTEM FOR FIXATION AND BEVELLING OF VEHICLE ROOF
PLATE
(71)(72) Dražen Rzounek, Heinzelova 53a, 10000 Zagreb, HR
(57)
Sustav učvršćenja i zakošenja krovne ploče (1) za vozila kojim se
postiže ušteda na potrošnji goriva, te ima mogućnost naginjanja ploče
prema natrag i prema naprijed. Sustav učvršćenja se posebice odlikuje
time da se prilikom vrlo male brzine, odnosno kod potpuno zaustavljenog
vozila krovna ploča automatski vraća u početni položaj koji je u
potpunosti okomit na površinu krova vozila. Sustav zakošenja krovne
ploče (1) za vozila sastoji se od ploče (1) učvršćene na zakretni pant (2)
koji omogućava zakretanje ploče prema naprijed ili natrag, pri čemu je
navedeni zakretni pant (2) spojen pomoću poluge (6) s osnovnim
nosačem (3), a navedena ploča (1) je pomoću pomične vodilice (4)
spojena s stražnjim nosačem (3.1) i na sebi ima postavljen prigušni
element (5) koji omogućava kontrolirano naginjanje ploče naprijed-natrag,
odnosno njen povratak u početni okomiti položaj u odnosu na površinu
krova vozila.
(21)
(22)
(43)
(51)
MKP
H05B 37/02 (2006.01)
P20090123A
(10)
HR P20090123 A2
26.02.2009.
31.08.2010.
(54)
AUTOMATSKI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM U
VELIKIM PROSTORIMA
AUTOMATIC DEVICE FOR CONTROL OF ELECTRIC LIGHTING
IN LARGE AREAS
(71)(72) Mirko Čavić, Mrzljaki 21, 47271 Netretić, HR
(57)
Ovaj uređaj svojim djelovanjem postiže uštedu od 20% potrošnje
električne energije potrošene na rasvjetu. Ako se uz ugradnju uređaja
ugrade i energetski učinkovitije svjetiljke, postižu se uštede do 50% na
utrošenoj električnoj energiji na rasvjetu. Ovaj uređaj također pridonosi
očuvanju i poboljšanju kvalitete osvijetljenosti. Prikladan je za proizvodne
i industrijske hale, skladišta, benzinske pumpe, trgovačke centre,
granične prijelaze, parkirališta i slično. Primjeren je za nadogradnju starih
instalacija rasvjete, kako bi se postigle znatne uštede električne energije.
Uređaj ima i mogućnost komunikacije sa eventualno već postojećim
centralnim nadzornim sustavima objekata, tako da je moguća
nadogradnja postojećih sustava. Najbolji rezultati se mogu postići
ugradnjom uređaja u nove objekte, gdje se kod projektiranja rasvjete
prilagođava sustav da postigne najveću moguću efikasnost. Uređaj ima
logički kontroler (1), koji od ulaznih jedinica skuplja podatke na osnovu
kojih prema programu (11) logički kontroler (1) obrađuje signale i izvršava
logičke operacije koje rezultiraju slanjem točno određenih signala
odnosno naredbi na izlazne jedinice.
(21)
(22)
(43)
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2245
Kazalo brojeva prijava patenata
Broj prijave
patenta
(21)
P20080260A
P20080540A
P20080563A
P20090059A
P20090069A
MKP
Broj prijave
patenta
(21)
(51)
E04H 3/12 (2006.01)
F26B 3/10 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 7/14 (2006.01)
A47J 43/00 (2006.01)
B63B 25/14 (2006.01)
B65G 67/60 (2006.01)
B65G 69/08 (2006.01)
P20090080A
P20090081A
P20090082A
P20090091A
P20090095A
MKP
(51)
E04F 15/022 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
F03B 17/04 (2006.01)
G03B 15/03 (2006.01)
G01J 3/10 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
Broj prijave
patenta
(21)
P20090109A
P20090122A
P20090123A
P20100187A
MKP
(51)
G06Q 20/00 (2006.01)
C02F 5/00 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61L 27/38 (2006.01)
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
MKP
Naziv izuma
(51)
Broj prijave
patenta
(21)
A47J 43/00 (2006.01)
P20090059A
A61K 38/18 (2006.01)
P20100187A
A61L 27/38 (2006.01)
P20100187A
A61P 9/00 (2006.01)
P20100187A
B26D 7/00 (2006.01)
P20090059A
B26D 7/14 (2006.01)
P20090059A
B63B 25/14 (2006.01)
P20090069A
B65G 67/60 (2006.01)
P20090069A
B65G 69/08 (2006.01)
P20090069A
C02F 5/00 (2006.01)
P20090122A
E04C 2/30 (2006.01)
P20090081A
ELEMENTI ZA UKRUĆENJE KUĆIŠTA SALAMOREZNICE SA I BEZ PODEŠAVANJA
HARDING REGULATED ELEMENTS FOR SALAMI CUTTING MACHINE
UPORABA ERITROPOETINA
USE OF ERYTHROPOIETIN
UPORABA ERITROPOETINA
USE OF ERYTHROPOIETIN
UPORABA ERITROPOETINA
USE OF ERYTHROPOIETIN
ELEMENTI ZA UKRUĆENJE KUĆIŠTA SALAMOREZNICE SA I BEZ PODEŠAVANJA
HARDING REGULATED ELEMENTS FOR SALAMI CUTTING MACHINE
ELEMENTI ZA UKRUĆENJE KUĆIŠTA SALAMOREZNICE SA I BEZ PODEŠAVANJA
HARDING REGULATED ELEMENTS FOR SALAMI CUTTING MACHINE
UREĐAJ ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM BRODSKOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU
ENERGIJE
DEVICE FOR SUPPLYING TO AN ENERGY PRODUCING INSTALLATION OF A SHIP
UREĐAJ ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM BRODSKOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU
ENERGIJE
DEVICE FOR SUPPLYING TO AN ENERGY PRODUCING INSTALLATION OF A SHIP
UREĐAJ ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM BRODSKOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU
ENERGIJE
DEVICE FOR SUPPLYING TO AN ENERGY PRODUCING INSTALLATION OF A SHIP
UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SPREMNIKA ZA GRIJANJE VODE I DOZIRANJE
SREDSTAVA ZA RAZGRADNJU KAMENCA PRINCIPOM SPOJENIH POSUDA
DEVICE FOR DISCHARGING OF WATER HEATER AND FOR ADDING A SCALE REMOVER,
BASED ON PRINCIPLE OF COMMUNICATING VESSELS
GRAĐEVINSKA PLOČA
BUILDING PLATE
(54)
ISSN 1847-3024
2246
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
Broj prijave
patenta
(21)
Naziv izuma
(51)
E04F 15/022 (2006.01)
P20090080A
E04H 3/12 (2006.01)
P20080260A
F03B 17/04 (2006.01)
P20090082A
F21V 33/00 (2006.01)
P20090091A
F26B 3/10 (2006.01)
P20080540A
F28G 9/00 (2006.01)
P20090122A
G01J 3/10 (2006.01)
P20090091A
G01N 33/68 (2006.01)
P20080563A
G03B 15/03 (2006.01)
P20090091A
G06Q 20/00 (2006.01)
P20090109A
G09F 21/04 (2006.01)
P20090095A
G09F 7/18 (2006.01)
P20090095A
H05B 37/02 (2006.01)
P20090123A
POD S TOPLINSKOM I ZVUČNOM IZOLACIJOM
FLORING WITH THERMAL AND SOUND INSULATION
MONTAŽNO-DEMONTAŽNA TRIBINA
PREFABRICATED REMOVABLE GRANDSTAND
UREĐAJ ZA OSTVARIVANJE NEPREKIDNOG GIBANJA
PERPETUUM MOBILE DEVICE
PRSTENASTI OSVJETLJIVAČ MAKSIMIZIRAJUĆEG INTENZITETA OSVJETLJENJA
RING ILLUMINATOR WITH MAXIMUM LIGHT INTENSITY
POSTUPAK I POSTROJENJE ZA PRIPREMU DRVNE BIOMASE KAO GORIVA U
INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU CEMENTA I VAPNA
PROCESS AND SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF WOOD BIOMASS FOR USE AS FUEL IN
INDUSTRIAL FACILITIES FOR CEMENT AND LIMESTONE PRODUCTION
UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SPREMNIKA ZA GRIJANJE VODE I DOZIRANJE
SREDSTAVA ZA RAZGRADNJU KAMENCA PRINCIPOM SPOJENIH POSUDA
DEVICE FOR DISCHARGING OF WATER HEATER AND FOR ADDING A SCALE REMOVER,
BASED ON PRINCIPLE OF COMMUNICATING VESSELS
PRSTENASTI OSVJETLJIVAČ MAKSIMIZIRAJUĆEG INTENZITETA OSVJETLJENJA
RING ILLUMINATOR WITH MAXIMUM LIGHT INTENSITY
PROTEOMSKI PROFIL I METODE DETEKCIJE PROTEINA U KRVNOJ PLAZMI
PROTEOMICS PROFILES AND DETECTION METHODS OF PROTEINS IN BLOOD PLASMA
PRSTENASTI OSVJETLJIVAČ MAKSIMIZIRAJUĆEG INTENZITETA OSVJETLJENJA
RING ILLUMINATOR WITH MAXIMUM LIGHT INTENSITY
SUSTAV ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA PUTEM MOBITELA
SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TRANSACTIONS USING MOBILE PHONE
SUSTAV UČVRŠĆENJA I ZAKOŠENJA KROVNE PLOČE ZA VOZILA
SYSTEM FOR FIXATION AND BEVELLING OF VEHICLE ROOF PLATE
SUSTAV UČVRŠĆENJA I ZAKOŠENJA KROVNE PLOČE ZA VOZILA
SYSTEM FOR FIXATION AND BEVELLING OF VEHICLE ROOF PLATE
AUTOMATSKI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM U VELIKIM PROSTORIMA
AUTOMATIC DEVICE FOR CONTROL OF ELECTRIC LIGHTING IN LARGE AREAS
(54)
Kazalo podnositelja prijava patenata
Podnositelj prijave patenta
(71)
MKP
(51)
Broj prijave patenta
(21)
Naziv izuma
(54)
BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH, DE
P20090059A
ELEMENTI ZA UKRUĆENJE KUĆIŠTA
SALAMOREZNICE SA I BEZ PODEŠAVANJA
P20100187A
UPORABA ERITROPOETINA
P20090069A
UREĐAJ ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM BRODSKOG
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE
GEO-ING d.o.o., HR
GIRK Kalun d.d., HR
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 7/14 (2006.01)
A47J 43/00 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61L 27/38 (2006.01)
B63B 25/14 (2006.01)
B65G 67/60 (2006.01)
B65G 69/08 (2006.01)
E04H 3/12 (2006.01)
F26B 3/10 (2006.01)
P20080260A
P20080540A
Institut Ruđer Bošković, HR
G01N 33/68 (2006.01)
P20080563A
Institut Ruđer Bošković, HR
G03B 15/03 (2006.01)
G01J 3/10 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
P20090091A
MONTAŽNO-DEMONTAŽNA TRIBINA
POSTUPAK I POSTROJENJE ZA PRIPREMU DRVNE
BIOMASE KAO GORIVA U INDUSTRIJSKIM
POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU CEMENTA I
VAPNA
PROTEOMSKI PROFIL I METODE DETEKCIJE
PROTEINA U KRVNOJ PLAZMI
PRSTENASTI OSVJETLJIVAČ MAKSIMIZIRAJUĆEG
INTENZITETA OSVJETLJENJA
EPOplus GmbH & Co. KG, DE
Gaztransport et Techniigaz, FR
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2247
Podnositelj prijave patenta
(71)
MKP
(51)
Broj prijave patenta
(21)
Naziv izuma
(54)
Jambrešić, Ignacije, HR
C02F 5/00 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
P20090122A
Lakić, Vladimir, HR
G06Q 20/00 (2006.01)
P20090109A
Perkov, Cvitko, HR
F03B 17/04 (2006.01)
P20090082A
Remenar, Damir, HR
Remenar, Damir, HR
Rzounek, Dražen, HR
E04F 15/022 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
P20090080A
P20090081A
P20090095A
UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SPREMNIKA
ZA GRIJANJE VODE I DOZIRANJE SREDSTAVA ZA
RAZGRADNJU KAMENCA PRINCIPOM SPOJENIH
POSUDA
SUSTAV ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKIH
TRANSAKCIJA PUTEM MOBITELA
UREĐAJ ZA OSTVARIVANJE NEPREKIDNOG
GIBANJA
POD S TOPLINSKOM I ZVUČNOM IZOLACIJOM
GRAĐEVINSKA PLOČA
SUSTAV UČVRŠĆENJA I ZAKOŠENJA KROVNE
PLOČE ZA VOZILA
AUTOMATSKI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE
RASVJETOM U VELIKIM PROSTORIMA
Čavić, Mirko, HR
P20090123A
ISSN 1847-3024
2248
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Objava zahtjeva za priznanje patenata
provedbom postupka potpunog ispitivanja
prijava patenata
MKP
Broj prijave
patenta
(51)
(21)
A61K 31/404 (2006.01)
P20090668A
15.07.2010
7/2010
C07D 473/04 (2006.01)
P20090665A
15.07.2010
7/2010
F03D 3/02 (2006.01)
P20080588A
27.07.2010
5/2010
F24F 7/06 (2006.01)
P20080662A
20.07.2010
6/2010
F42B 30/10 (2006.01)
PK20000504A
23.07.2010
2/2003
ISSN 1847-3024
Datum
podnošenja
zahtjeva
Prijava
objavljena
u HGIV-u br.
Ime(na) podnositelja
zahtjeva i prebivalište
ili tvrtka i sjedište
(71)
Naziv izuma
Boehringer Ingelheim
(Canada) Ltd., 2100 Cunard
Street, Laval, Québec H7S
2G5, CA
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG., Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, DE
Ferdo Crnogorac, Naselje
Čaplja 4/44, 35000 Slavonski
Brod, HR
Blago Brkić, Ladislava Štritofa
3, 10000 Zagreb, HR
INHIBITORI VIRUSNE POLIMERAZE
Krešimir-Lovro Marcelić,
Frane Alfirevića 13, 23000
Zadar, HR
(54)
8-[3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL]KSANTINI, NJIHOVO DOBIVANJE I
UPOTREBA KAO LIJEKOVA
VJETROSOLARNA TURBINA
KONSTRUKCIJA REŠETKASTE NAPE
ZA ODSIS OTROVNIH PLINOVA ILI
PARA
MINOBACAČKI PROJEKTIL
PRODUŽENOG DOMETA
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2249
Objava zahtjeva za priznanje patenata bez
potpunog ispitivanja prijava patenata
(konsenzualni patenti)
MKP
Broj prijave
patenta
Datum
podnošenja
zahtjeva
Prijava
objavljena
u HGIV-u br.
(51)
(21)
A01K 59/04 (2006.01)
P20080328A
20.07.2010
1/2010
A61K 9/06 (2006.01)
P20080411A
30.07.2010
4/2010
A63F 3/08 (2006.01)
P20080361A
02.08.2010
1/2010
B61L 5/10 (2006.01)
P20080524A
28.07.2010
4/2010
B63B 21/22 (2006.01)
P20080461A
30.07.2010
3/2010
B64C 25/40 (2006.01)
P20080181A
28.07.2010
1/2010
B66B 1/34 (2006.01)
P20080342A
30.07.2010
1/2010
E04C 1/40 (2006.01)
P20080523A
30.07.2010
4/2010
F03B 13/16 (2006.01)
P20080585A
30.07.2010
5/2010
F03G 6/04 (2006.01)
P20100256A
30.07.2010
6/2010
F42B 4/04 (2006.01)
P20090526A
09.07.2010
7/2010
G05D 16/04 (2006.01)
P20080336A
01.07.2010
1/2010
Ime(na) podnositelja
zahtjeva i prebivalište
ili tvrtka i sjedište
(71)
Naziv izuma
Damir Novaković, Udbinja 40,
47000 Karlovac, HR
Angelina Kraljević-Bulić,
Vašarovići 21, 88320 Ljubuški,
BA
Jelena Župan, Mažuranićeva
12, 52100 Pula, HR
Vlado Kramer, Ćelijska 11,
31000 Osijek, HR
Zvonimir Šuljić, Don M.
Pavlinovića 12A, 21300
Makarska, HR
Darko Horvat, Vučetinec 154
F, 40311 Lopatinec, HR
Gabrijel Ilakovac, Jablanska
24, 10000 Zagreb, HR
CENTRIFUGALNA VRCALJKA
Davor Beroš, Krvavice 100,
21320 Baška Voda, HR
Tomislav Perić, Pujanke 24A,
21000 Split, HR
Neven Ninić, Kornatska 6,
22000 Šibenik, HR
ORION d.o.o., Bakovčice,
Koprivnička 48, 48000
Koprivnica, HR
Stanko Bezek, R.Boškovića
12C, 42000 Varaždin, HR
(54)
BILJNI MELEM ZA OPEKLINE I
OZLJEDE KOŽE
DRUŠTVENA IGRA KOJA KOMBINIRA
ELEMENTE NOGOMETA I KLAĐENJA
ZATVARAČ SKRETNIČKOG
UREĐAJA
UREĐAJ ZA SIDRENJE BRODICE ZA
VRIJEME RIBOLOVA
SKLOP ZA ROTACIJU KOTAČA
AVIONA S ODVOJENIM POGONOM
SUSTAV ZA ULTRAZVUČNO
MJERENJE UDALJENOSTI
LINEARNO POMIČNOG OBJEKTA
MONTAŽNI BLOKOVI OD BETONA I
PRIRODNOG KAMENA
ELEKTRANA NA VALOVE
SOLARNA ELEKTRANA S KRATKIM
DIFUZOROM
PETARDA KOJA POSPJEŠUJE
SIGURNOST RUKOVANJA
REGULATOR TLAKA BEZ POMOĆNE
ENERGIJE
ISSN 1847-3024
Priznati patenti/
konsenzualni patenti
Objava patenata
Kazalo brojeva patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
Kazalo nositelja patenata
Objava konsenzualnih patenata
Kazalo brojeva konsenzualnih
patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka
konsenzualnih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
Kazalo nositelja konsenzualnih
patenata
Objava patenata
Objavljujemo patentne zahtjeve, karakteristične slike crteža (ako crteži postoje) i bibliografske podatke patenata, razvrstane prema
glavnoj klasifikacijskoj oznaci patenta po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
(51)
MKP
A01N 25/02 (2006.01)
P20010691
P20010691A
(10)
HR P20010691 B1
31.08.2010.
21.09.2001.
(43)
31.10.2002.
(86)
PCT/EP00/02207; 13.03.2000.
(87)
WO00/56146; 28.09.2000.
(31)
199 13 036.1
(32) 23.03.1999.
(33) DE
(54)
TEKUĆE FORMULACIJE I SISTEMI TENZID/OTAPALO
LIQUID FORMULATIONS AND TENSIDE/SOLVENT SYSTEMS
(73)
Bayer CropScience AG, , 40789 Monheim, DE
(72)
Jochen Würtz, Grosse Hohl 3F, 55411 Bingen am Rhein, DE
Thomas Maier, Kapellenstrasse 16, 65719 Hofheim, DE
Gerhard Schnabel, Amselweg 10, 63820 Elsenfeld, DE
Gerhard Johann, Danziger Strasse 15, 65510 Idstein, DE
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Sistem tenzid/otapalo za tekuće organske formulacije, naznačen
time, da sadrži
b1) jedan ili više aromatski-baziranih tenzida i
b2) kao otapalo, jedan ili više potpuno esterificiranih organskih fosfata i/ili
fosfonata, izabranih iz skupine koju čine
b2.1) esteri fosforne kiseline s alkoholima iz skupine koju čine
jednovalentni alkanoli koji imaju 5 do 22 C atoma,
dioli ili polioli,
aril, alkilaril, poli(alkil)aril ili poli(aril-alkil)aril alkoholi,
alkoksilirani alkoholi, dobiveni reakcijom prethodno navedenih
alkohola s alkilenoksidima, ili
alkoksilirani alkoholi, dobiveni reakcijom jednovalentnih alkanola s 1
do 4 C atoma i alkilenoksida, te
b2.2) fosfonati bazirani na dvostruko esterificiranim alkil-, aril-, alkilaril-,
poli(alkil)aril- ili poli(arilalkil)-aril-fosfonskim kiselinama s alkoholima i/ili
alkoksiliranim alkoholima, s alkoholima izabranim iz skupine
(11)
(21)
(45)
(22)
2253
Marcel.li Carbo Banus, Calle Albert Pinyol, 2-4, 08029 Barcelona,
ES
Jesus Murat Moreno, Calle Diputacion, 416, 08013 Barcelona, ES
Pedro Michelena Llaguno, Calle Monturiol 8, 08018 Barcelona, ES
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
S-nitrozotiolni derivati penicilamina ili glutationa i njihove
farmaceutski prihvatljive soli, koji odgovaraju sljedećoj općenitoj formuli
(I)
naznačeni time, da u njoj:
A i B predstavljaju fenilne skupine ili zajedno tvore ostatak CH2 Q CH2
stvarajući prsten od šest jedinica u kojima Q predstavlja atom kisika, ili
sumpora, ili skupinu N-R3, u kojoj R3 predstavlja vodik ili alkilnu skupinu
C1 C4;
R1 je acilni ostatak, koji može biti neka alifatska acilna skupina C1 C5 ili
ostatak glutaminske kiseline vezane preko karboksila koji nije
aminokiselinski;
R2 je hidroksilna skupina ili glicinski ostatak vezan preko peptidne veze;
uz uvjet da ukoliko R1 predstavlja alifatski acilni ostatak tada R2
predstavlja hidroksilnu skupinu, a ako je R1 ostatak glutaminske kiseline
tada je R2 glicinski ostatak.
Patent sadrži još 11 patentnih zahtjeva.
MKP
A61K 31/4545 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
C07D 213/89 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
P20010584
P20010584A
(51)
pri čemu tri alkoholne komponente fosfornog estera (b2.1) ili dvije
alkoholne komponente fosfonata (b2.2) mogu biti jednake ili različite i
izabrane su tako da je ester polarno otapalo koje je netopivo u vodi ili je
topivo u vodi do 5 g/l na 20°C, te u vodenoj otopini ne formira micelarne
agregate.
31.08.2010.
07.08.2001.
(43)
31.08.2002.
(86)
PCT/HU00/00015; 24.02.2000.
(87)
WO00/50403; 31.08.2000.
(31)
P 9900475
(32) 26.02.1999.
(33) HU
(54)
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I NJEGOVA PRIMJENA PRI
TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL CHLORIDE AND ITS USE IN THE
TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
(73)
CytRx Corporation, 11726 San Vicente Blvd., Suite 650, Los
Angeles, CA 90049, US
(72)
Maria Kuerthy, Balassi B. u. 5, 8230 Balatonfuered, HU
Katalin Biro, Toevis u. 7/b, 1022 Budapest, HU
Karoly Nagy, Somloi ut 13, 1118 Budapest, HU
Laszlo Ueroegdi, Teleki u. 80, 1184 Budapest, HU
Zita Csakai, Petoefi Lakotelep B/19, 6090 Kunszentmiklos, HU
Jenoe Szilbereky, Szamos u. 7, 1122 Budapest, HU
Tamaes Mogyoroesi, Pal Laszlo u. 10 I.3, 3700 Kazincbarcika, HU
Magdolna Toeroek, Zoeldfa u. 172, 4700 Mateszalka, HU
Andraes Komaeromi, Buezaviraeg u 8/A, 8200 Veszpreem, HU
Ede Maervaenyos, Ulaeszloe u. 38. VI.6, 1114 Budapest, HU
Mihaely Barabaes, Ergy J. u. 36, 1111 Budapest, HU
Mihaelynee Kardos, Halle u. 9/I. I.5, 8200 Veszpreem, HU
Zoltan Nagy, Bogdanfy u. 7/c, 1117 Budapest, HU
Laeszloe Koraenyi, Hermann O. u. 10, 1022 Budapest, HU
Melinda Nagy, Munkaecsy uet. 1/c. VII. 23, 8200 Veszpreem, HU
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Kemijski spoj, naznačen time da je N-[2-hidroksi-3-(1-piperidinil)propoksi]-piridin-1-oksid-3-karboksimidoil klorid, njegovi stereoizomeri i
njegove kisele adicijske soli.
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(31)
(54)
(73)
(72)
MKP
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
C07C 381/00 (2006.01)
C07D 211/54 (2006.01)
C07D 309/08 (2006.01)
C07K 5/02 (2006.01)
C07K 5/037 (2006.01)
P20010562
P20010562A
(10)
HR P20010562 B1
31.08.2010.
26.07.2001.
(43)
31.08.2002.
(86)
PCT/ES00/00019; 19.01.2000.
(87)
WO00/44714; 03.08.2000.
P 9900159
(32) 27.01.1999.
(33) ES
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU
CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF
CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
Lacer S.A., Calle Cerdena, 350, 08025 Barcelona, ES
Jose Repolles Moliner, Calle Paris, 46-48, 08029 Barcelona, ES
Eduardo Salas Perez-Rasilla, Calle Cartagena, 258-260, 08025
Barcelona, ES
Francisco Pubill Coy, Gran Via Corts Catalanes, 1039, 08020
Barcelona, ES
Juan Antonio Cerda Riudavets, Calle Lacy, 94, 08202 Sabadell, ES
Cristina Negrie Rofes, De Savornin Lohmanplein 2, 2314 Ev
Leiden, NL
Lydia Cabeza Llorente, Calle Vilapicina, 8, 08031 Barcelona, ES
Alicia Ferrer Siso, Calle Concepcion Arenal, 49-51, 08027
Barcelona, ES
Nuria Trias Adroher, Calle Cartagena, 258, 08025 Barcelona, ES
(45)
(22)
(11)
(21)
(10)
HR P20010584 B1
jednovalentnih alkanola s 1 do 22 C atoma,
diola ili poliola,
aril, alkilaril, poli(alkil)aril i poli(aril-alkil)aril alkohola ili
alkoksiliranih alkohola, dobivenih reakcijom prethodno navedenih
alkohola s alkilen oksidima,
(45)
(22)
Patent sadrži još 3 patentna zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
MKP
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
P20010630
P20010630A
(10)
(45)
(22)
(43)
HR P20010630 B1
31.08.2010.
28.08.2001.
31.08.2002.
ISSN 1847-3024
2254
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
PCT/EP00/01660; 28.02.2000.
WO00/52007; 08.09.2000.
99104306.8
(32) 03.03.1999.
(33) EP
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6-METOKSI-5-(2METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDIL-PIRIMIDINA, NJIHOVA
PROIZVODNJA I UPOTREBA KAO ENDOTELIN RECEPTOR
ANTAGONISTA
4-HETEROCYCLYSULFONAMIDYL-6-METHOXY-5-(2-METHOXYPHENOXY)-2-PYRIDYL-PYRIMIDINE DERIVATIVES, THEIR
PREPARATION AND USE AS ENDOTHELIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
Speedel Pharma AG, a Swiss company, Hirschgässlein 11, 4051
Basel, CH
Volker Breu, Belchenstrasse 7, 79418 Schliengen, DE
Phillippe Coassolo, 25, rue du Cantal, 68270 Wittenheim, FR
Werner Neidhart, 9, rue du Steinler, 68220 Hagenthal le Bas, FR
Sebastien Roux, Missionstrasse 21b, 4055 Basel, CH
Peter Weiss, Rosentalstrasse 52, 4058 Basle, CH
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
Spoj formule (I)
(86)
(87)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
31.08.2010.
15.10.2001.
(43)
31.12.2002.
(86)
PCT/EP00/03248; 12.04.2000.
(87)
WO00/63156; 26.10.2000.
(31)
199 17 526.8
(32) 17.04.1999.
(33) DE
(54)
SOL FOSFORNE KISELINE I AROMATSKOG DIAMINA
PHOSPHORIC ACID SALT OF AN AROMATIC DIAMINE
(73)
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG., , 55216 Ingelheim
am Rhein, DE
(72)
Margarete Schneider, Tannenweg 13, 55218 Ingelheim am Rhein,
DE
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Sol, naznačena time, da je sol fosforne kiseline N-metil-ofenilendiamina.
(11)
(21)
naznačen time, da:
R1 je heterociklički ostatak odabran iz piridila i tiazolila, pri čemu se
spomenuti heterociklički ostatak može opcionalno supstituirati s C1-C7
alkilom ili C1-C7alkenilom;
i njegovim farmaceutski prihvatljivim solima.
(51)
(11)
(21)
MKP
A63F 9/12 (2006.01)
P20070339
P20070339A
(10)
(11)
(45)
(22)
(43)
(21)
HR P20070339 B1
31.08.2010.
30.07.2007.
31.01.2009.
TRODIMENZIONALNA SLAGALICA
THREE DIMENSIONAL PUZZLE
(73)
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski Fakultet, Studij dizajna,
Kačićeva 26, 10000 Zagreb, HR
(72)
Marko Pavlović, Lea Mullera 44, 10090 Zagreb, HR
Mladen Orešić, Baruna Trenka 16, 10000 Zagreb, HR
(74)
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(57)
Trodimenzionalna slagalica koja se sastoji od sferičnih površina
različitog promjera, poželjno 4 sferične površine (1), (5), (6) i (7), koje su
smještene jedna unutar druge i koje su sastavljene od individualnih
elemenata, na način da oblikuju pojedinu sferičnu površinu, pri čemu se
vanjska sferna površina (1) sastoji od kućišta (3) i elementa (2) unutar
kojeg je smještena sfera manjeg promjera (5) unutar koje je smještena
sfera još manjeg promjera (6), pri čemu se sfere (5) i (6) sastoje od 4
elementa (2), a sfera najmanjeg promjera u biti čini kuglu (7) koja se
sastoji od dva elementa (8, 8'), naznačena time, da su sferne površine
(1), (5), (6), i kugla (7) putem utora podijeljene na pola, a svaka polovica
sfere na 8 jednakih sfernih isječaka (4) tako da kut jednog sfernog isječka
iznosi 45°, pri čemu je poželjna dubina i širina kanala od 0.5 do 1 mm; te
da je element (2) oblika složenog od dva susjedna sferna isječka (4)
gornje polovice sfere i dva susjedna isječka (4) donje polovice sfere, pri
čemu su susjedni sferni isječci gornje polovice sfere i donje polovice
sfere međusobno pomaknuti za 45°, odnosno širinu jednog isječka sfere.
(31)
(54)
(54)
Patent sadrži još 7 patentnih zahtjeva.
(45)
(22)
Patent sadrži još 9 patentnih zahtjeva.
(51)
Patent sadrži još 13 patentnih zahtjeva.
P20010745
P20010745A
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
C07C 271/22 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07C 311/19 (2006.01)
C07C 311/06 (2006.01)
C07C 311/13 (2006.01)
C07C 233/11 (2006.01)
C07C 233/87 (2006.01)
C07C 235/38 (2006.01)
C07C 275/28 (2006.01)
C07C 275/24 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
C07C 335/12 (2006.01)
C07D 233/54 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
P20020264
P20020264A
HR P20020264 B1
(10)
31.08.2010.
28.03.2002.
(43)
29.02.2004.
(86)
PCT/EP00/09151; 19.09.2000.
(87)
WO01/25189; 12.04.2001.
199 47 457.5
(32) 02.10.1999.
(33) DE
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI
ZA NJIHOVU PROIZVODNJU, NJIHOVA UPOTREBA KAO
LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD
FOR THE PRODUCTION THEREOF, USE THEREOF AS A
MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926
Frankfurt am Main, DE
Joachim Brendel, Landgrabenstrasse 23, 61118 Bad Vilbel, DE
Wolfgang Schmidt, Johannesallee 14, 65929 Frankfurt, DE
Peter Below, Völklinger Weg 62, 60529 Frankfurt, DE
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
Spoj formule I,
(45)
(22)
naznačen time, da
R(1) je C(O)OR(9),
C(S)NR(12)R(13) ;
R(9) je CxH2x-R(14);
x je 0, 1, 2, 3 ili 4,
SO2R(10),
COR(11),
C(O)NR(12)
R(13)
ili
pri čemu x ne može biti 0 ako R(14) predstavlja 0R(15) ili SO2Me;
R(14) je alkil s 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 C-atoma, ciklo-alkil s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ili 11 C-atoma, CF3, C2F5, C3F7, CH2F, CHF2, OR(15), SO2Me, fenil, naftil,
bifenilil, furil, tienil ili heteroaromat koji sadrži N s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili 9
C-atoma,
(51)
MKP
C07C 211/51 (2006.01)
ISSN 1847-3024
(10)
HR P20010745 B1
pri čemu fenil, naftil, bifenilil, furil, tienil i heteroaromat koji sadrži N nisu
supstituierani ili su supstituirani s 1, 2 ili 3 supstituenta odabrana iz
skupine koju čine F, Cl, Br, J, CF3, OCF3, NO2, CN, COOMe, CONH2,
COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, alkoksi s 1, 2, 3 ili 4 Catoma, dimetilamino, sulfamoil, metilsulfonil i metilsulfonilamino;
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
R(15) je alkil s 1, 2, 3, 4 ili 5 C-atoma, cikloalkil s 3, 4, 5 ili 6 C-atoma,
CF3 ili fenil, koji nije supstituiran ili je supstituiran s 1, 2 ili 3 supstituenta
odabrana iz skupine koju čine F, Cl, Br, J, CF3, NO2, CN, COOMe,
CONH2, COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, alkoksi s 1, 2, 3 ili 4
C-atoma, dimetilamino, sulfamoil, metilsulfonil i metilsulfonilamino;
R(10), R(11) i R(12) su međusobno neovisno definirani kao R(9);
R(13) je vodik, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma ili CF3;
R(2) je vodik, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma ili CF3;
R(3) je CyH2y-R(16) ;
y je 0, 1, 2, 3 ili 4,
(73)
(72)
(74)
(57)
2255
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926
Frankfurt am Main, DE
Holger Heitsch, Castellumstrasse 52, 55252 Mainz-Kastel, DE
Heinrich Christian Englert, Stormstrasse 13, 65719 Hofheim, DE
Klaus Wirth, Robert-Schumann-Ring 104, 65830 Kriftel, DE
Heinz Goegelein, Alois-Eckert-Strasse 31, 60528 Frankfurt, DE
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
Spoj formule I
pri čemu y ne može biti 0 ako R(16) predstavlja OR(17) ili SO2Me;
R(16) je alkil s 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 C-atoma, ciklo-alkil s 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ili 11 C-atoma, CF3, C2F5, C3F7, CH2F, CHF2, OR(17), SO2Me, fenil, naftil,
furil, tienil ili heteroaromat koji sadrži N s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili 9 Catoma,
pri čemu fenil, naftil, furil, tienil i heteroaromat koji sadrži N nisu
supstituirani ili su supstituirani s 1, 2 ili 3 supstituenta odabrana iz
skupine koju čine F, Cl, Br, J, CF3, OCF3, NO2, CN, COOMe, CONH2,
COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, alkoksi s 1, 2, 3 ili 4 Catoma, di-metilamino, sulfamoil, metilsulfonil i metilsulfonilamino;
R(17) je vodik, alkil s 1, 2, 3, 4 ili 5 C-atoma, cikloalkil s 3, 4, 5 ili 6 Catoma, CF3, fenil ili 2-, 3- ili 4-piridil, pri čemu fenil ili 2-, 3- ili 4-piridil nisu
supstituirani ili su supstituirani s 1, 2 ili 3 supstituenta odabrana iz
skupine koju čine F, Cl, Br, J, CF3, OCF3, NO2, CN, COOMe, CONH2,
COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, alkoksi s 1, 2, 3 ili 4 Catoma, dimetilamino, sulfamoil, metilsulfonil i metilsulfonilamino;
ili
R(3) je CHR(18)R(19) ;
R(18) vodik ili CzH2z-R(16), pri čemu R(16) je definiran kao gore;
z je 0, 1, 2 ili 3;
R(19) je COOH, CONH2, CONR(20)R(21) , COOR(22), CH2OH;
R(20) je vodik, alkil s 1, 2, 3, 4 ili 5 C-atoma, CvH2v-CF3 ili CwH2w-fenil, pri
čemu fenilni prsten nije supstituiran ili je supstituiran s 1, 2 ili 3
supstituenta odabrana iz skupine koju čine F, Cl, Br, J, CF3, OCF3, NO2,
CN, COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma,
alkoksi s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, dimetilamino, sulfamoil, metilsulfonil i
metilsulfonilamino;
v je 0, 1, 2 ili 3;
w je 0, 1, 2 ili 3;
R(21) je vodik ili alkil s 1, 2, 3, 4 ili 5 C-atoma;
R(22) je alkil s 1, 2, 3, 4 ili 5 C-atoma;
R(4) je vodik, alkil s 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 C-atoma ili CF3; ili
R(3) i R(4) zajedno tvore lanac od 4 ili 5 metilenskih skupina, od kojih
jedna metilenska skupina može biti zamijenjena s -O-, -S-, -NH-, N(metilom)- ili -N(benzilom)-;
R(5), R(6), R(7) i R(8) međusobno neovisno predstavljaju vodik, F, Cl, Br,
J, CF3, NO2, CN, COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, alkil s 1, 2, 3 ili 4 Catoma, alkoksi s 1, 2, 3 ili 4 C-atoma, dimetilamino, sulfamoil, metilsulfonil
ili metilsulfonilamino;
R(30) i R(31) međusobno neovisno predstavljaju vodik ili alkil s 1, 2 ili 3
C-atoma; ili
R(30) i R(31) zajedno tvore lanac od 2 metilenske skupine;
kao i njegove farmaceutski prihvatljive soli.
Patent sadrži još 17 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(31)
(54)
MKP
C07C 311/58 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
C07C 311/53 (2006.01)
C07D 307/52 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61K 31/64 (2006.01)
P20010845
P20010845A
(10)
HR P20010845 B1
31.08.2010.
16.11.2001.
(43)
30.04.2003.
(86)
PCT/EP00/04091; 06.05.2000.
(87)
WO00/71513; 30.11.2000.
199 23 086.2
(32) 20.05.1999.
(33) DE
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG
BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED
BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
(45)
(22)
naznačen time, da
X predstavlja kisik, sumpor ili cijanoimino;
Y je -(CR(5)2)n-;
Z je NH ili kisik;
ostataci A(l), A(2) i A(3), koji međusobno neovisno mogu biti jednaki ili
različiti, predstavljaju vodik, halogen, (C1-C4)-alkil, (C1-C4)-alkoksi,
metilendioksi, formil ili trifluormetil;
R(1) je
1) (C1-C4)-alkil; ili
2) -O-(C1-C4)-alkil; ili
3) -O-(C1-C4)-alkil-E(1)-(C1-C4)-alkil-D(1), gdje D(1) predstavlja vodik ili -E
(2) - (C1-C4) -alkil-D (2), gdje D(2) je vodik ili -E(3)- (C1-C4) -alkil, gdje
E(1), E(2) i E(3), koji međusobno neovisno mogu biti jednaki ili različiti
predstavljaju O, S ili NH; ili
4) -O-(C1-C4)-alkil koji je supstituiran s ostatkom zasićenog 4-članog do
7-članog heterocikla koji sadrži jedan ili dva kisikova atoma kao
heteroatome prstena; ili
5) -O-(C2-C4)-alkenil; ili
6) -O-(C1-C4)-alkil-fenil u kojem fenilna skupina nije supstituirana ili je
supstituiran s jednim ili dva jednaka ili različita supstituenta iz skupina
koju čine halogen, (C1-C4)-alkil, (C1-C44)-alkoksi i trifluormetil; ili
7) -O-fenil koji nije supstituiran ili je supstituiran s jednim ili dva jednaka ili
različita supstituenta iz skupine
koju čine halogen, (C1-C4) -alkil, (C1-C4)-alkoksi i trifluormetil; ili
8) halogen; ili
9) fenil koji nije supstituiran ili je supstituiran s jednim ili dva jednaka ili
različita supstituenta iz skupine koju čine halogen, (C1-C4)-alkil, (C1-C4) alkoksi,
-S(O)m- (C1-C4)-alkil, fenil, amino, hidroksi, nitro, trifluormetil, cijano,
hidroksikarbonil, karbamoil, (C1-C4)-alkoksikarbonil i formil; ili
10) (C2-C5) -alkenil koji nije supstituiran ili je supstituiran sa supstituentom
iz skupine koju čine fenil, cijano, hidroksikarbonil i (C1-C4)-alkoksikarbonil;
ili
11) (C2-C5) -alkinil koji nije supstituiran ili je supstituiran sa supstituentom
iz skupina koju čine fenil i (C1-C4)-alkoksi; ili
12) monociklički ili biciklički heteroaril koji u prstenu ima jedan ili dva
jednaka ili različita heteroatoma iz skupine koju čine kisik, sumpor i dušik;
ili
13) -S(O)m-fenil koji nije supstituiran ili je supstituiran s jednim ili dva
jednaka ili različita supstituenta iz skupine koju čine halogen, (C1-C4)alkil, (C1-C4)-alkoksi i trifluormetil; ili
14) -S(O)m-( C1-C4) -alkil;
R(2) je vodik, (C1-C6) -alkil ili (C3-C7) -cikloalkil, ali nije vodik ako Z
predstavlja kisik;
ostataci R(3) i R(4), koji međusobno neovisno mogu biti jednaki ili
različiti, su fenil koji nije supstituiran ili je supstituiran s jednim ili dva
jednaka ili različita supstituenta iz skupine koju čine halogen, (C1-C4) alkil, (C1-C4)-alkoksi i trifluormetil, ili vodik ili (C1-C4)-alkil;
ostataci R(5), koji međusobno neovisno mogu biti jednaki ili različiti, su
vodik ili (C1-C3)-alkil;
m je 0, 1 ili 2;
n je 1, 2, 3 ili 4;
u svim njegovim stereoizomernim oblicima i njihovim smjesama u svim
omjerima, i njegove fiziološki podnošljive soli, pri čemu su isključeni oni
spojevi formule I u kojima istovremeno X predstavlja kisik, Z je NH, R(1)
je halogen, (C1-C4)-alkil ili -O- (C1-C4) -alkil i R(2) je (C2-C6) -alkil ili (C5C7) -cikloalkil.
Patent sadrži još 13 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
MKP
C07C 335/42 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
P20010744
(10)
HR P20010744 B1
(45)
31.08.2010.
ISSN 1847-3024
2256
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
15.10.2001.
30.04.2003.
(86)
PCT/EP00/02984; 04.04.2000.
(87)
WO00/63167; 26.10.2000.
(31)
199 17 233.1
(32) 16.04.1999.
(33) DE
(54)
KRISTALINIČNI OBLICI NATRIJEVE SOLI 5-KLOR-2-METOKSIN-(2-(4-METOKSI-3-METIL-AMINOTIO-KARBONILAMINOSULFONILFENIL)ETIL)BENZAMIDA
CRYSTALLINE FORMS OF THE SODIUM SALT OF 5-CHLORO-2METHOXY-N-(2-(4-METHOXY-3-METHYL AMINOTHIO
CARBONYLAMINO SULFONYLPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
(73)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926
Frankfurt am Main, DE
(72)
Heinrich Christian Englert, Stormstrasse 13, 65719 Hofheim, DE
Uwe Gerlach, Im Heideck 30, 65795 Hattersheim, DE
Tobias Metzenthin, Franz-Henle-Strasse 4, 65929 Frankfurt, DE
Harald Schneider, Landgrafenring 16, 63071 Offenbach, DE
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Kristalinična modifikacija 3 natrijeve soli 5-klor-2-metoksi-N-(2-(4metoksi-3-metilaminotiokarbonilaminosulfonilfenil)etil)benzamida,
naznačena time, da u dijagramu difrakcije X zraka, upotrebom zračenja
Cu K?1, ima refleksiju X zraka pod slijedećim kutevima difrakcije 2 theta
(u°):
jaka refleksija X zraka: 8,35°, 11,75°, 11,95°, 13,70°, 19,75°, 20,90°,
21,90°, 24,90°, 26,40°, 28,45°; srednje jaka refleksija X zraka: 12,45°,
15,80°, 16,45°, 18,10°, 18,45°, 19,35°, 19,45°, 21,40°, 22,20°, 23,00°,
25,15°, 25,45°, 30,15°.
(21)
P20010744A
(22)
(43)
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C07D 235/30 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
P20010484
P20010484A
(10)
HR P20010484 B1
31.08.2010.
26.06.2001.
(43)
30.04.2003.
(86)
PCT/EP99/09004; 23.11.1999.
(87)
WO00/32579; 08.06.2000.
(31)
198 54 933.4
(32) 27.11.1998.
(33) DE
199 16 460.6
12.04.1999.
DE
(54)
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I
KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION
AND USE
(73)
BASF Aktiengesellschaft, , 67056 Ludwigshafen, DE
(72)
Wilfried Lubisch, Haeuserstrasse 15, 69115 Heidelberg, DE
Michael Kock, Lillengasse 80, 67105 Schifferstadt, DE
Thomas Hoeger, Rathenaustrasse 12, 68535 EdingenNeckarhausen, DE
Sabine Schult, Dr. Eduard-Orth-Strasse 13, 67346 Speyer, DE
Roland Grandel, Birkenweg 49, 69221 Dossenheim, DE
Reinhold Mueller, Thueringer Strasse 3, 67105 Schifferstadt, DE
(74)
Zajednički odvjetnički ured dr. Dragutin Sikirić i Tomislav Hadžija,
Zagreb, HR
(57)
Spojevi opće formule Ia ili Ib
(11)
(21)
(45)
(22)
neovisno označuju vodik ili C1-C4-alkil, a NR8R9 zajedno može biti jedan
ciklički amin sa 4 do 8 atoma u prstenu, pri čemu prsten može nositi još
jedan radikal (razgranati ili nerazgranati C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C4alkil, CO-R41, COOR41 i fenil), a R10 može označavati vodik, C1-C4-alkil ili
fenil, te R41 može imati isto značenje kao R21,
A
je zasićeni ili mononezasićeni heterociklički, 4- do 8-člani prsten,
koji sadrži jedan ili dva atoma dušika, pri čemu dodatno može biti
ugrađen još jedan atom kisika ili sumpora, koji su supstituirani sa R2 i R3,
pri čemu
R2 je vodik, razgranati ili nerazgranati C1-C8-alkil, koji još može biti
supstituiran sa R23 i jedan C-atom lanca može nositi jednu =O skupinu,
C3-C7-cikloalkil-C1-C4-alkil, -CO-(NH)0,1-R21, COOR21 ili fenil, pri čemu R21
može imati značenje vodika, razgranatog i nerazgranatog C1-C6-alkila,
C3-C7-cikloalkil-C1-C4-alkila, fenil-C1-C4-alkila, C3-C7-cikloalkila ili fenila,
svaki radikal još može nositi (CH2)0-2-R23, i svaki fenilni prsten može biti
supstituiran sa 1, 2 ili 3 slijedeća radikala: klor, fluor, brom, jod, razgranati
i nerazgranati C1-C4-alkil, nitro, CF3, cijano, -(CH2)0-2-NR24R25, NH-COR10, OR10, COOR10, SO2-C1-C4-alkil, SO2Ph, SO2NH, NHSO2-C1-C4-alkil,
NHSO2Ph i CF3, pri čemu R24 i R25 neovisno međusobno označuju vodik
ili C1-C4-alkil, a NR24R25 zajedno mogu biti jedan ciklički amin sa 4 do 8
atoma u prstenu, pri čemu prsten može nositi još jedan radikal razgranati
i nerazgranati C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C4-alkil, CO-R22, COOR22
(gdje je R22 vodik, razgranati ili nerazgranati C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkilC1-C4-alkil, fenil-C1-C4-alkil, C3-C7-cikloalkil ili fenil) ili fenil, a R10 označuje
vodik, C1-C4-alkil ili fenil, te
R23 je NR26R27, pri čemu su R26 i R27 vodik, C1-C6-alkil, C0-C4-alkil-fenil,
pri čemu fenilni prsten još može biti supstituiran sa po 3 radikala Cl, F, Br,
I, C1-C4-alkil, CF3, CN, SO2-C1-C4-alkil, SO2-fenil, NO2, NH2, NHCO-C1C4-alkil, NHCO-fenil, OH, O-C1-C4-alkil, O-C1-C4-alkil-fenil, a NR26R27 isto
tako može predstavljati jedan ciklički amin sa 3 do 8 članova prstena, pri
čemu dodatno može sadržavati još jedan daljnji heteroatom kao O, N i S,
a prsten još može biti supstituiran sa radikalom R28, pri čemu R28 može
biti C1-C4-alkil i C1-C4-alkil-fenil,
R3 je vodik, razgranati ili nerazgranati C1-C8-alkil, C3-C7-cikloalkil-C1C4-alkil koji može biti supstituiran s C1-C6-alkilom, C3-C7-cikloalkil koji
može biti supstituiran s C1-C6-alkilom, pri čemu jedan C-atom radikala
može nositi još jedan fenilni-prsten, koji može biti supstituiran sa 1, 2 ili 3
slijedeća radikala; klor, fluor, brom, jod, razgranati ili nerazgranati C1-C4alkil, nitro, cijano, (CH2)0-2-NR32R33, NH-CO-R10, OR10, COOR10, SO2-C1C4-alkil, SO2Ph, SO2NH2, NHSO2-C1-C4-alkil, NHSO2Ph i CF3, pri čemu
R32 i R33 označuju međusobno neovisno vodik ili C1-C4-alkil, a NR32R33
zajedno može biti ciklički amin sa 4 do 8 atoma u prstenu, pri čemu
prsten može nositi još jedan radikal razgranati ili nerazgranati C1-C6-alkil,
C3-C7-cikloalkil-C1-C4-alkil, CO-R31, COOR31 ili fenil, a R10 je vodik, C1-C4alkil ili fenil, a R31 može imati isto značenje kao R21, kao i njihove
tautomerne forme, moguće enantiomerne i dijastereoizomerne forme,
njihovi produkti odabrani iz skupine fosfata, karbamata aminokiselina i
estera opće formule I, kao i moguće fiziološki podnošljive soli.
Patent sadrži još 19 patentnih zahtjeva.
(51)
(21)
R4 je vodik, razgranati ili nerazgranati C1-C8-alkil, klor, brom, fluor,
nitro, cijano, NR8R9, NH-CO-R10, OR8, pri čemu R8 i R9 međusobno
ISSN 1847-3024
(10)
HR P20020127 B1
31.08.2010.
12.02.2002.
(43)
30.04.2003.
(86)
PCT/IB00/01423; 11.08.2000.
(87)
WO01/14353; 01.03.2001.
(31)
09/372,832
(32) 12.08.1999.
(33) US
(54)
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA
PRIMJENA KAO ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE
AS ANTITUMOR AGENTS
(73)
Pharmacia Italia S.p.A., Via Robert Koch 1.2, 20152 Milan, IT
(72)
Paolo Paverello, Piazza San Pietro in Ciel d'Oro, 7/A, 27100 Pavia,
IT
Raffaella Amici, Via E. Montale, 34, 20073 Codogno, IT
Manuela Villa, Via San Bernardino 12, 22040 Lurago d'Erba, IT
Barbara Salom, Via Villa 20, 20057 Vedano al Lambro, IT
Anna Vulpetti, Via Volturno Portici/2 80, 20047 Brugheria, IT
Mario Varasi, Via Moncucco, 24/A, 20142 Milano, IT
(74)
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(57)
Upotreba, u svrhu pripremanja lijeka za liječenje poremećaja rasta
stanica vezanog uz promijenjenu stanično ovisnu kinaznu aktivnost,
(11)
naznačeni time, da
R1 je vodik, razgranati ili nerazgranati C1-C6-alkil, pri čemu jedan Catom alkilnog radikala može nositi još OR5 (pri čemu R5 označava vodik
ili C1-C4-alkil), ili jedan C-atom u lancu može nositi jednu =O ili NR8R9
skupinu, pri čemu R8 i R9 međusobno neovisno označuju vodik ili C1-C4alkil, a NR8R9 zajedno može biti jedan ciklički amin sa 4 do 8 atoma u
prstenu, pri čemu lanci ugljika u R8 ili R9 ili u prstenu kojeg formira NR8R9
može nositi još jedan radikal R6, koji neovisno od R2 može imati isto
značenje kao R2 i
MKP
C07D 277/46 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
P20020127
P20020127A
(45)
(22)
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
davanjem sisavcu, kojem je potrebno liječenje, učinkovite količine spoja
formule (I) ili (II):
(74)
(57)
2257
William Jerome Bock, 12741 North Meadview Way, Tucson, AZ
85737, US
Armin Walser, 5900 North Camino Miraval, Tucson, AZ 85718, US
Gary A. Flynn, 9750 Cliffview Place, Tucson, AZ 85737, US
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
Spoj formule I
naznačenog time, da
L je fenilna skupina ili aromatski heteroprsten sa 5 ili 6 članova sa jednim
ili više heteroatoma odabranih iz
grupe koja sadrži dušik, kisik i sumpor;
R je
(i) (C3-C6) cikloalkil proizvoljno substituiran sa ravnom ili razgranatom
(C1-C6) alkil grupom; ili
(ii) ravna ili razgranata (C1-C6) alkilna grupa ili arilalkilna grupa koja je
proizvoljno substituirana sa jednim ili više substitutenata odabranih iz
grupe koja sadrži halogen, cijano, karboksi, hidroksi, nitro, alkiltio,
alkoksi, ravni ili razgranat (C1-C6) alkil, ariltio, ariloksi, amino, alkilamino,
dialkilamino,
arilamino,
arilalkilamino,
hidroksiaminokarbonil,
alkoksiaminokarbonil, (C2-C4) alkenil, (C2-C4) alkinil, (C3-C6) cikloalkil,
alkil-(C3-C6) cikloalkil, alkilkarbonil, arilkarbonil, arilalkilkarbonil,
alkilsulfonil, arilsulfonil, arilalkilsulfonil, aminosulfonil, alkilaminosulfonil,
dialkilaminosulfonil,
alkilkarbonilamino,
arilalkilkarbonilamino,
arilaminosulfonil,
arilalkilaminosulfonil,
arilkarbonilamino,
alkilsulfonilamino, arilsulfonilamino, arilalkilsulfonilamino, alkoksikarbonil,
ariloksikarbonil, aminokarbonil, alkilaminokarbonil, arilaminokarbonil,
dialkilaminokarbonil,
arilalkilaminokarbonil,
pirolidino,
morfolino,
piperazino, N-alkilpiperazino, N-aril-piperazino, N-arilalkil-piperazino,
piperidino, i azabiciklo[3.2.2]nonan;
R1 je atom vodika ili ravni ili razgranata (C1-C4) alkilna grupa proizvoljno
substituirana sa jednom ili više hidroksi, alkoksi, amino, alkilamino, ili
dialkilamino grupa;
R2 i R3, koji mogu biti isti ili različiti, su atom vodika, cikloalkilna grupa,
ravna ili razgranata (C1-C6) alkilna grupa ili arilnagrupa, koji svaki
proizvoljno mogu biti substituirani kao što je opisano za R; ili
R2 i R3, zajedno sa atomom dušika na koji su vezane, čine 4-morfolinil, 1piperazinil, N-alkil-piperazinil, N-aril-piperazinil, N-arilalkil-piperazinil,
piperidinil,
pirolidinil,
2-okso-l-pirolidiniI,
imidazolil
ili
3azabiciklo[3.2.2]nonilni prsten;
R4 je karboksi, perilfluorinirana alkilna grupa, (C2-C4) alkenilna grupa, (C2C4) alkinilna grupa, 2-okso-pirolidinil, piperidinil ili ravna ili razgranata (C1C6) alkilna grupa ili arilna grupa, koji proizvoljno mogu biti substituirani
kao što je prethodno opisano za R;
ili farmaceutski prihvatljive soli istih pod uvjetom da spoj nije
2-(4-aminofenil)-N-(5-izopropil-1,3-tiazol-2-il)acetamid,
2-(2-amino-l,3-tiazol-4-il)-N-(5-izopropil-1,3-tiazol-2-il)acetamid,
2-[4-(dimetilamino)-feniI]-N-(5-izobutil-1,3-tiazol-2-il)acetamid,
N-(5-benzil-l,3-tiazol-2-il)-2-[4-(dimetilamino)feniI]acetamid,
N-(5-izopropil-l,3-tiazol-2-il)-2-(4- dimetilaminofenil)acetamid, ili
2-Kloro-N-(4-{2-[(5-izopropil-1,3-tiazoI-2-il)amino]-2-oksoetil}-1,3-tiazol-2il) acetamid.
Patent sadrži još 26 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(31)
(54)
(73)
(72)
MKP
C07D 401/04 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
P20010944
P20010944A
(10)
HR P20010944 B1
31.08.2010.
21.12.2001.
(43)
31.10.2003.
(86)
PCT/EP0005340; 09.06.2000.
(87)
WO01/00610; 04.01.2001.
199 28 424.5
(32) 23.06.1999.
(33) DE
100 06 297.0
12.02.2000.
DE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, , 65926 Frankfurt am Main, DE
Olaf Ritzeler, Annabergstrasse 53, 65931 Frankfurt am Main, DE
Hans Ulrich Stilz, Johannesallee 18, 65929 Frankfurt, DE
Bernhard Neises, Flösserweg 5c, 77652 Offenburg, DE
(45)
(22)
i/ili stereoizomerni oblik spoja formule I i/ili fiziološki podnošljiva sol spoja
formule I,
naznačen time, da
jedan od supstituenata R1, R2, R3 i R4 predstavlja ostatak formule II,
u kojoj
D predstavlja -C(O)-, -S(O)- ili -S(O)2-,
R8 je vodik ili (C1-C4)-alkil,
R9 je
1. karakterističan ostatak amino kiseline, deriviran od -amino kiselina
koje nastaju prirodnim putem iz skupine koju čine alanin, valin, leucin,
izoleucin, fenilalanin, tirozin, triptofan, serin, treonin, cistein, metionin,
asparagin, glutamin, lizin, histidin, arginin i glutaminska kiselina,
2. karakterističan ostatak amino kiseline, koja se odvodi od amino
kiseline koja ne nastaje prirodnim putem kao što je 2-aminoadipinska
kiselina, 2-aminomaslačna kiselina, 2-amino-izomaslačna kiselina, 2,3-diaminopropionska kiselina, 2,4-diaminomaslačna kiselina, 1,2,3,4tetrahidro-izokinolin-1-karboksilna kiselina, 1,2,3,4-tetrahidro-izokinolin-3karboksilna kiselina, 2-amino-pimelinska kiselina, fenilglicin, 3-(2-tienil)alanin, 3-(3-tienil)-alanin, sarkozin, 2-(2-tienil)glicin, 2-amino-heptanska
kiselina, pipekolinska kiselina, hidroksilizin, N-metilizoleucin, 6-N-metillizin, N-metilvalin, norvalin, norleucin, ornitin, alo-izoleucin, 4-hidroksiprolin, alo-hidroksilizin, alo-treonin, 3-hidroksiprolin, 3-(2-naftil)-alanin, 3(1-naftilalanin),
homofenilalanin,
homocistein,
2-amino-3-fenilaminoetilpropionska kiselina, homocisteinska kiselina, homotriptofan,
cisteinska kiselina, 3-(2-piridil)-alanin, 3-(3-piridil)-alanin, 3-(4-piridil)alanin, fosfinotricin, 4-fluorfenilalanin, 3-fluorfenilalanin, 2-fluorfenilalanin,
4-klorfenilalanin, 4-nitrofenilalanin, 4-aminofenilalanin, cikloheksilalanin,
citrulin, 5-fluortriptofan, 5-metoksi-triptofan, 2-amino-3-fenilaminopropionska kiselina, metionin-sulfon, metionin-sulfoksid ili -NH-NR11CON(R11)2,
3. (C1-C6)-alkil, u kojem je alkil linearan ili razgranat i mono-, di- ili trisupstituiran nezavisno jedan od drugog sa
3.1 aril, gdje je aril aromatski ugljikov ostatak sa 6 do 14 atoma ugljika u
prstenu izabran iz skupine koju čine fenil, 1-naftil, 2-naftil, 2-bifenilil, 3bifenilil, 4-bifenilil, antril ili fluorenil, aril koji je nesupstituiran ili supstituiran
s jednim, dva ili tri jednaka ili različita ostatka iz skupine koju čine (C1-C8)alkil, (C1-C8)-alkoksi, halogen, nitro, amino, trifluorometil, hidroksi,
hidroksimetil, 1-hidroksietil, 2-hidroksietil, metilendioksi, etilendioksi,
formil, acetil, cijano, hidroksikarbonil, aminokarbonil, (C1-C4)alkoksikarbonil, fenil, fenoksi, benzil, benziloksi ili tetrazolil,
3.2 heteroaril koji ima 5 do 14 članova prstena, pri čemu heteroaril je
ostatak iz skupine koju čine pirol, furan, tiofen, imidazol, pirazol, oksazol,
izoksazol, tiazol, izotiazol, tetrazol, 1,3,4-oksadiazol, 1,2,3,5oksatiadiazol-2-oksidi,
triazoloni,
oksadiazoloni,
izoksazoloni,
oksadiazolidindioni, triazoli, 3-H-hidroksipiro-2,4-dioni, 5-okso-1,2,4tiadiazoli, piridin, pirazin, pirimidin, indol, izoindol, indazol, ftalazin,
kinolin, izokinolin, kinoksalin, kinazolin, cinolin, -karbolin i benzokondenzirani, ciklopenta-, cikloheksa- ili ciklohepta-kondenzirani derivati
tih heterocikla, heteroaril koji je nesupstituiran ili supstituiran s jednim,
dva ili tri jednaka ili različita ostatka izabrana iz skupine koju čine (C1-C8)alkil, (C1-C8)-alkoksi, halogen, nitro, N(R11)2, trifluorometil, hidroksi,
hidroksimetil, 1-hidroksietil, 2-hidroksietil, metilendioksi, formil, acetil,
cijano, hidroksikarbonil, aminokarbonil, (C1-C4)-alkoksikarbonil, fenil,
fenoksi, benzil, benziloksi ili tetrazolil,
3.3 ostatak iz skupine koju čine azetidin, pirolin, pirolidin, piperidin,
izotiazol, diazepin, tiomorfolin, morfolin ili azepin,
3.4 -O-R11,
3.5 =O,
3.6 halogen,
3.7 -CN,
3.8 -?F3,
3.9 -S(O)x-R11, gdje x predstavlja cijeli broj nulu, 1 ili 2,
3.10 -?(O)-N(R11)2,
3.11 -N(R11)2,
3.12 (C3-C6)-cikloalkil,
3.13 ostatak formule
ISSN 1847-3024
2258
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
ili
ostatak formule
u kojoj
R11 predstavlja
a) vodikov atom,
b) (C1-C6)-alkil, pri čemu alkil nije supstituiran ili je supstituiran s jednim,
dva ili tri supstituenta
1. aril, pri čemu je aril isti kao gore definiran i nije supstituiran ili je
supstituiran kao što je gore navedeno,
2. heteroaril s 5 do 14 članova prstena, pri čemu je heteroaril isti kao
gore definiran,
3. halogen,
4. -N-(C1-C6)n-alkil, gdje n predstavlja cijeli broj nulu, 1 ili 2, i alkil nije
supstituiran ili je međusobno neovisno jednostruko, dvostruko ili trostruko
supstituiran s halogenim ili sa -COOH,
5. -O-(C1-C6)-alkil ili
6. -COOH,
c) aril, pri čemu je aril isti kao gore definiran i nije supstituiran ili je
supstituiran kao što je gore navedeno,
d) heteroaril s 5 do 14 članova prstena pri čemu je heteroaril isti kao
gore definiran,
e) halogen, ili
f) -N(R13)2, u kojoj je svaki
R13 nezavisno
f)a) vodik,
f)b) -(C1-C6)-alkil
f)c) -(C1-C4)-alkil-O-(C1-C4)-alkil,
f)d) -(C1-C6)-alkil-N-(C1-C6)n-alkil, u kojoj n je nula, jedan ili dva i svaki
alkil je nesupstituiran ili nezavisno
mono-, di- ili tri-supstituiran s halogenom ili s -COOH,
f)e) halogen ili
f)f) -(Co-C4)-alkil, mono- ili di-supstituiran s fenil, 1-naftil, 2-naftil, 2-bifenil,
3-bifenil, 4-bifenil, antril, fluorenil, imidazolil ili morfolinil, te
A je atom dušika ili ostatak -??2-,
? je atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili ostatak -CH2-,
X je atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili ostatak -CH2-,
Y je odsutan ili predstavlja atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili
ostatak -CH2-, ili
X i Y zajedno tvore fenilni, 1,2-diazinski, 1,3-diazinski ili 1,4-diazinski
ostatak,
pri čemu prstenasti sistem nastao od N, A, X, Y, ? i ugljikovog atoma ne
sadrži više od jednog atoma kisika, X nije atom kisika, atom sumpora ili
atom dušika, ako A predstavlja atom dušika, on ne sadrži više od jednog
atoma sumpora, 1, 2, 3 ili 4 atoma dušika i pri čemu se atom kisika i atom
sumpora ne pojavljuju istovremeno,
pri čemu prstenasti sistem nastao od N, A, X, Y, ? i ugljikovog atoma nije
supstituiran ili je jednostruko, dvostruko ili trostruko međusobno neovisno
supstituiran sa (C1-C8)-alkilom, pri čemu alkil nije supstituiran ili je
jednostruko ili dvostruko supstituiran sa
1.1. -??,
1.2. (C1-C8)-alkoksi,
1.3. halogen,
1.4. -NO2,
1.5. -NH2,
1.6. -?F3,
1.6. -??,
1.7. metilendioksi,
1.8. -?(O)-??3,
1.9. -??(O),
1.10. -CN,
1.11. -????,
1.12. -C(O)-NH2,
1.13. (C1-C4)-alkoksikarbonil,
1.14. fenil,
1.15. fenoksi,
1.16. benzil,
1.17. benziloksi ili
1.18. tetrazolil, ili
R9 i Z zajedno s ugljikovim atomima na koje su vezani tvore heterociklički
prsten formule IIc,
u slučaju (R11)2, R11 nezavisno jedan od drugoga ima značenje od a) do f)
Z je
1. aril, pri čemu je aril isti kao gore definiran i nije supstituiran ili je
supstituiran kao gore navedeno,
2. heteroaril s 5 do 14 članova prstena, pri čemu je heteroaril isti kao
gore definiran i nije supstituiran ili je supstituiran kao gore navedeno,
3. heterocikl s 5 do 12 članova prstena, pri čemu je heterocikl
monociklički ili biciklički 5-člani do 12-člani heterociklički prsten koji je
djelomično zasićen ili potpuno zasićen i izabran iz skupine koju čine pirol,
furan, tiofen, imidazol, pirazol, oksazol, izoksazol, tiazol, izotiazol,
tetrazol, 1,3,4-oksadiazol, 1,2,3,5-oksatiadiazol, 2-oksidi, triazoloni,
oksadiazoloni, izoksazoloni, oksadiazolidindioni, triazoli, 3-hidroksipiro2,4-dioni, 5-okso-1,2,4-tiadiazoli, piridin, pirazin, piramidin, indol, izoindol,
indazol, ftalazin, kinolin, izokinolin, kinoksalin, kinazolin, cinolin, -karbolin
i benzokondenzirani ciklopenta-, cikloheksa- ili ciklohepta-kondenzirani
derivati navedenih heterocikla, heterocikl koji nije supstituiran ili je
supstituiran s jednim, dva, tri ili četri jednaka ili različita ostatka iz skupine
koju čine (C1-C8)-alkil, (C1-C8)-alkoksi, fenil-(C1-C4)-alkoksi, hidroksi,
okso, halogen, nitro, amino ili triflormetil, također je moguće za
heterocikle koji sadrže dušik da budu prisutni kao N-oksidi ili kvarterne
soli,
4. 1,3,4-oksadiazol, pri čemu je 1,3,4-oksadiazol nesupstituiran ili
monosupstituiran sa -NH-C(O)-(C1-C4)-alkil, -NH-C(O)-NH-(C1-C4)-alkil, NH-C(O)-NH-(C3-C7)-cikloalkil, -NH-C(O)-NH-aril u kojoj je isti kao gore
definiran, -NH-C(O)-NH-fenil, -NH-SO2-aril u kojoj je aril isti kao gore
definiran ili -NH-SO2-(C1-C4)-alkil,
5. -(C1-C6)-alkil, gdje je alkil linearan ili razgranati i nije supstituiran ili je
mono- ili di-supstituiran s fenil ili -OH, ili
6. -C(O)-R10, gdje
R10 predstavlja
1. -O-R11,
2. -N(R11)2,
3. fenil,
4. pirimidinil ili
5. morfolinil ili
u kojoj
D, R8 i R11 su isti kao definirani u formuli II,
? je atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili ostatak -CH2-,
W je atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili ostatak -CH2-,
V je odsutan ili predstavlja atom kisika, atom sumpora, atom dušika ili
ostatak -CH2-, ili
T i V ili V i W zajedno tvore fenilni, 1,2-diazinski, 1,3-diazinski ili 1,4diazinski ostatak,
pri čemu prstenasti sistem nastao od N, T, V, W i dva ugljikova atoma ne
sadrži više od jednog atoma kisika, ne se sadrži više od jednog atoma
sumpora i 1, 2, 3 ili 4 atoma dušika, pri čemu se atom kisika i atom
sumpora ne pojavljuju istovremeno, i pri čemu prstenasti sistem nastao
od N, T, V, W i dva ugljikova atoma nije supstituiran ili je jednostruko,
dvostruko ili trostruko međusobno neovisno supstituiran sa
supstituentima iz skupine definirane gore pod 1.1. do 1.18, i
svaki od gore navedenih supstituenata R1, R2, R3 i R4 u svakom slučaju
međusobno neovisno predstavlja
1. atom vodika,
2. halogen,
3. (C1-C4)-alkil,
4. heteroaril s 5 do 14 članova prstena, u kojem heteroaril je isti kao gore
definiran i nije supstituiran ili je supstituiran kao gore navedeno,
5. heterocikl s 5 do 12 članova prstena, u kojem heterocikl je isti kao
gore definiran i nije supstituiran ili je supstituiran kao gore navedeno,
6. (C1-C6)-alkil,
7. -CN,
8. -O-(C0-C4)-alkil-aril, u kojem je aril isti kao gore definiran,
9. -O-(C1-C4)-alkil,
10. -OR11,
11. -N(R11)2,
12. -S(O)x-R11, gdje x predstavlja broj nulu, 1 ili 2,
13. -NO2 ili
14. -CF3,
R8 i R9 zajedno s atomom dušika i atomom ugljika na koje su vezani tvore
heterociklički prsten formule IIa,
R5 je
1. atom vodika,
2. -?? ili
3. =O,
u kojoj
D i Z su isti kao definirani kao u formuli II,
ISSN 1847-3024
R6 je
1. aril, gdje je aril isti kao gore definiran i nije supstituiran ili je supstituiran
kao gore navedeno,
2. fenil, jednostruko ili dvostruko supstituiran sa
2.1 -N(R11)2,
2.2 -NH-C(O)-R11,
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2259
2.3 -S(O)x-R11, gdje x je cijeli broj nula, 1 ili 2,
2.4 -C(O)-R11, ili
2.5 -(C1-C4)-alkil-NH2,
3. heteroaril s 5 do 14 članova prstena, pri čemu heteroaril je isti kao gore
definiran i nije supstituiran ili je supstituiran s -N-(C3-C6)-cikloalkil ili je
supstituiran kao što je gore navedeno,
4. heterocikl s 5 do 12 članova prstena, pri čemu heterocikl je isti kao
gore definiran i nije supstituiran ili je supstituiran s -NH-(C1-C6)-alkil, -NHfenil, -NH-(C3-C6)-cikloalkil, ili je jednostruko, dvostruko ili trostruko
supstituiran kao što je gore navedeno.
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C07K 14/815 (2006.01)
C07K 14/24 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
P20020226
P20020226A
(10)
HR P20020226 B1
31.08.2010.
15.03.2002.
(43)
30.04.2004.
(86)
PCT/EP00/08537; 01.09.2000.
(87)
WO01/21662; 29.03.2001.
(31)
199 44 870.1
(32) 18.09.1999.
(33) DE
(54)
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA
SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEUHIRUDINE VIA SECRETION BY E. COLI IN A CULTURE MEDIUM
(73)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926
Frankfurt am Main, DE
(72)
Paul Habermann, Rossertstrasse 35, 65817 Eppstein, DE
Rudolf Bender, Kelkheimerstrasse 37, 65812 Bad Soden, DE
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Predkurzor hirudina, naznačen time, da sadrži signalnu sekvencu
odabranu iz skupine koju čine signalne sekvence proteina iz vanjske
membrane
Serratia
marcescens,
oprF-proteina
Pseudomonas
fluorescens, i fumarat-reduktaze iz Shewanella putrifaciens, na čiji C-kraj
je povezana sekvenca Leu-hirudina.
(11)
(21)
(45)
(22)
Patent sadrži još 4 patentna zahtjeva.
ISSN 1847-3024
2260
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo brojeva patenata
Broj patenta
(11)
P20010484
P20010562
P20010584
P20010630
ISSN 1847-3024
MKP
(51)
C07D 235/30 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
C07C 381/00 (2006.01)
C07D 211/54 (2006.01)
C07D 309/08 (2006.01)
C07K 5/02 (2006.01)
C07K 5/037 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
C07D 213/89 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20010691
P20010744
P20010745
P20010845
P20010944
P20020127
MKP
(51)
A01N 25/02 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
C07C 311/58 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
C07C 311/53 (2006.01)
C07D 307/52 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61K 31/64 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 277/46 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20020226
P20020264
P20070339
MKP
(51)
C07K 14/815 (2006.01)
C07K 14/24 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
C07C 271/22 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07C 311/19 (2006.01)
C07C 311/06 (2006.01)
C07C 311/13 (2006.01)
C07C 233/11 (2006.01)
C07C 233/87 (2006.01)
C07C 235/38 (2006.01)
C07C 275/28 (2006.01)
C07C 275/24 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
C07C 335/12 (2006.01)
C07D 233/54 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2261
Kazalo klasifikacijskih oznaka patenata
prema Međunarodnoj klasifikaciji
patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A01N 25/02 (2006.01)
P20010691
A61K 31/165 (2006.01)
P20020264
A61K 31/18 (2006.01)
P20010744
A61K 31/18 (2006.01)
P20010845
A61K 31/198 (2006.01)
P20010562
A61K 31/351 (2006.01)
P20010562
A61K 31/415 (2006.01)
P20010944
A61K 31/4184 (2006.01)
P20010484
A61K 31/426 (2006.01)
P20020127
A61K 31/427 (2006.01)
P20020127
A61K 31/4439 (2006.01)
P20020127
A61K 31/445 (2006.01)
P20010562
A61K 31/4523 (2006.01)
P20010584
A61K 31/454 (2006.01)
P20010484
A61K 31/454 (2006.01)
P20020127
A61K 31/4545 (2006.01)
P20010584
A61K 31/496 (2006.01)
P20010484
A61K 31/497 (2006.01)
P20020127
A61K 31/505 (2006.01)
P20010630
A61K 31/64 (2006.01)
P20010845
A61K 38/00 (2006.01)
P20010562
A61P 25/00 (2006.01)
P20010484
TEKUĆE FORMULACIJE I SISTEMI TENZID/OTAPALO
LIQUID FORMULATIONS AND TENSIDE/SOLVENT SYSTEMS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
KRISTALINIČNI OBLICI NATRIJEVE SOLI 5-KLOR-2-METOKSI-N-(2-(4-METOKSI-3-METILAMINOTIO-KARBONILAMINO-SULFONILFENIL)ETIL)BENZAMIDA
CRYSTALLINE FORMS OF THE SODIUM SALT OF 5-CHLORO-2-METHOXY-N-(2-(4-METHOXY3-METHYL AMINOTHIO CARBONYLAMINO SULFONYLPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I
NJEGOVA PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1-OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL
CHLORIDE AND ITS USE IN THE TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I
NJEGOVA PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1-OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL
CHLORIDE AND ITS USE IN THE TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6-METOKSI-5-(2-METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDILPIRIMIDINA, NJIHOVA PROIZVODNJA I UPOTREBA KAO ENDOTELIN RECEPTOR
ANTAGONISTA
4-HETEROCYCLYSULFONAMIDYL-6-METHOXY-5-(2-METHOXY-PHENOXY)-2-PYRIDYLPYRIMIDINE DERIVATIVES, THEIR PREPARATION AND USE AS ENDOTHELIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
ISSN 1847-3024
2262
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61P 29/00 (2006.01)
P20010944
A61P 3/10 (2006.01)
P20010584
A61P 35/00 (2006.01)
P20020127
A61P 7/02 (2006.01)
P20010562
A61P 7/02 (2006.01)
P20020226
A61P 9/00 (2006.01)
P20010484
A61P 9/00 (2006.01)
P20010562
A61P 9/00 (2006.01)
P20010630
A61P 9/06 (2006.01)
P20010744
A61P 9/06 (2006.01)
P20020264
A61P 9/08 (2006.01)
P20010562
A61P 9/10 (2006.01)
P20010562
A63F 9/12 (2006.01)
P20070339
C07C 211/51 (2006.01)
P20010745
C07C 233/11 (2006.01)
P20020264
C07C 233/87 (2006.01)
P20020264
C07C 235/38 (2006.01)
P20020264
C07C 271/22 (2006.01)
P20020264
C07C 275/24 (2006.01)
P20020264
C07C 275/28 (2006.01)
P20020264
C07C 311/06 (2006.01)
P20020264
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I
NJEGOVA PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1-OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL
CHLORIDE AND ITS USE IN THE TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6-METOKSI-5-(2-METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDILPIRIMIDINA, NJIHOVA PROIZVODNJA I UPOTREBA KAO ENDOTELIN RECEPTOR
ANTAGONISTA
4-HETEROCYCLYSULFONAMIDYL-6-METHOXY-5-(2-METHOXY-PHENOXY)-2-PYRIDYLPYRIMIDINE DERIVATIVES, THEIR PREPARATION AND USE AS ENDOTHELIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
KRISTALINIČNI OBLICI NATRIJEVE SOLI 5-KLOR-2-METOKSI-N-(2-(4-METOKSI-3-METILAMINOTIO-KARBONILAMINO-SULFONILFENIL)ETIL)BENZAMIDA
CRYSTALLINE FORMS OF THE SODIUM SALT OF 5-CHLORO-2-METHOXY-N-(2-(4-METHOXY3-METHYL AMINOTHIO CARBONYLAMINO SULFONYLPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
TRODIMENZIONALNA SLAGALICA
THREE DIMENSIONAL PUZZLE
SOL FOSFORNE KISELINE I AROMATSKOG DIAMINA
PHOSPHORIC ACID SALT OF AN AROMATIC DIAMINE
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2263
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
C07C 311/13 (2006.01)
P20020264
C07C 311/19 (2006.01)
P20020264
C07C 311/53 (2006.01)
P20010845
C07C 311/58 (2006.01)
P20010845
C07C 335/12 (2006.01)
P20020264
C07C 335/16 (2006.01)
P20020264
C07C 335/42 (2006.01)
P20010744
C07C 335/42 (2006.01)
P20010845
C07C 381/00 (2006.01)
P20010562
C07D 211/54 (2006.01)
P20010562
C07D 213/40 (2006.01)
P20020264
C07D 213/89 (2006.01)
P20010584
C07D 233/54 (2006.01)
P20020264
C07D 235/30 (2006.01)
P20010484
C07D 277/46 (2006.01)
P20020127
C07D 307/52 (2006.01)
P20010845
C07D 309/08 (2006.01)
P20010562
C07D 401/04 (2006.01)
P20010484
C07D 401/04 (2006.01)
P20010944
C07D 401/12 (2006.01)
P20010584
C07D 401/14 (2006.01)
P20010484
C07D 401/14 (2006.01)
P20010630
C07D 401/14 (2006.01)
P20010944
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
KRISTALINIČNI OBLICI NATRIJEVE SOLI 5-KLOR-2-METOKSI-N-(2-(4-METOKSI-3-METILAMINOTIO-KARBONILAMINO-SULFONILFENIL)ETIL)BENZAMIDA
CRYSTALLINE FORMS OF THE SODIUM SALT OF 5-CHLORO-2-METHOXY-N-(2-(4-METHOXY3-METHYL AMINOTHIO CARBONYLAMINO SULFONYLPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I
NJEGOVA PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1-OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL
CHLORIDE AND ITS USE IN THE TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI, POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU,
NJIHOVA UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
2'-SUBSTITUTED 1,1'-BIPHENYL-2-CARBONAMIDES, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF, USE THEREOF AS A MEDICAMENT AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
CONTAINING SAID COMPOUNDS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
CINNAMOYLAMINOALKYL-SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN-1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I
NJEGOVA PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA INZULIN
N-[2-HYDROXY-3-(1-PIPERIDINYL)PROPOXY]PYRIDINE-1-OXIDE-3-CARBOXIMIDOYL
CHLORIDE AND ITS USE IN THE TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6-METOKSI-5-(2-METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDILPIRIMIDINA, NJIHOVA PROIZVODNJA I UPOTREBA KAO ENDOTELIN RECEPTOR
ANTAGONISTA
4-HETEROCYCLYSULFONAMIDYL-6-METHOXY-5-(2-METHOXY-PHENOXY)-2-PYRIDYLPYRIMIDINE DERIVATIVES, THEIR PREPARATION AND USE AS ENDOTHELIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
ISSN 1847-3024
2264
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
C07D 403/04 (2006.01)
P20010484
C07D 413/14 (2006.01)
P20010944
C07D 417/12 (2006.01)
P20020127
C07D 417/14 (2006.01)
P20010630
C07D 417/14 (2006.01)
P20020127
C07D 471/04 (2006.01)
P20010944
C07K 14/21 (2006.01)
P20020226
C07K 14/24 (2006.01)
P20020226
C07K 14/245 (2006.01)
P20020226
C07K 14/815 (2006.01)
P20020226
C07K 5/02 (2006.01)
P20010562
C07K 5/037 (2006.01)
P20010562
C12N 1/21 (2006.01)
P20020226
C12N 15/62 (2006.01)
P20020226
C12N 9/02 (2006.01)
P20020226
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND THEIR PREPARATION AND USE
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6-METOKSI-5-(2-METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDILPIRIMIDINA, NJIHOVA PROIZVODNJA I UPOTREBA KAO ENDOTELIN RECEPTOR
ANTAGONISTA
4-HETEROCYCLYSULFONAMIDYL-6-METHOXY-5-(2-METHOXY-PHENOXY)-2-PYRIDYLPYRIMIDINE DERIVATIVES, THEIR PREPARATION AND USE AS ENDOTHELIN RECEPTOR
ANTAGONISTS
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I NJIHOVA PRIMJENA KAO
ANTITUMORSKIH AGENSA
ARYLMETHYL-CARBONYLAMINO-THIAZOLE AND THEIR USE AS ANTITUMOR AGENTS
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
S-NITROSOTHIOLS AS AGENTS FOR THE TREATMENT OF CIRCULATORY DYSFUNCTIONS
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEU-HIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U
MEDIJU ZA KULTURU
SIGNAL SEQUENCES FOR THE PRODUCTION OF LEU-HIRUDINE VIA SECRETION BY E.
COLI IN A CULTURE MEDIUM
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2265
Kazalo nositelja patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
BASF Aktiengesellschaft, DE
C07D 235/30 (2006.01)
P20010484
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
P20010691
C07C 211/51 (2006.01)
P20010745
Bayer CropScience AG, DE
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG., DE
CytRx Corporation, US
Lacer S.A., ES
Pharmacia Italia S.p.A., IT
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
DE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
DE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
DE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
DE
A61K 31/4545 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
C07D 213/89 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
C07C 381/00 (2006.01)
C07D 211/54 (2006.01)
C07D 309/08 (2006.01)
C07K 5/02 (2006.01)
C07K 5/037 (2006.01)
C07D 277/46 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
C07C 311/58 (2006.01)
C07C 335/42 (2006.01)
C07C 311/53 (2006.01)
C07D 307/52 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61K 31/64 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07K 14/815 (2006.01)
C07K 14/24 (2006.01)
C07K 14/21 (2006.01)
C07K 14/245 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI, NJIHOVO
PRIPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
TEKUĆE FORMULACIJE I SISTEMI TENZID/OTAPALO
SOL FOSFORNE KISELINE I AROMATSKOG DIAMINA
P20010584
N-[2-HIDROKSI-3-(1-PIPERIDINIL)PROPOKSI]PIRIDIN1-OKSID-3-KARBOKSIMIDOIL KLORID I NJEGOVA
PRIMJENA PRI TRETIRANJU REZISTENCIJE NA
INZULIN
P20010562
S-NITROZOTIOLI KAO AGENSI ZA OBRADBU
CIRKULACIJSKIH POREMEĆAJA
P20020127
DERIVATI ARILMETIL-KARBONILAMINO-TIAZOLA I
NJIHOVA PRIMJENA KAO ANTITUMORSKIH AGENSA
P20010744
KRISTALINIČNI OBLICI NATRIJEVE SOLI 5-KLOR-2METOKSI-N-(2-(4-METOKSI-3-METIL-AMINOTIOKARBONILAMINO-SULFONILFENIL)ETIL)BENZAMIDA
DERIVATI S CINAMOILAMINOALKILOM
SUPSTITUIRANOG BENZENSULFONAMIDA
P20010845
P20010944
SUPSTITUIRANI BENZIMIDAZOLI
P20020226
SIGNALNE SEKVENCE ZA PROIZVODNJU LEUHIRUDINA SEKRECIJOM POMOĆU E. COLI U MEDIJU
ZA KULTURU
ISSN 1847-3024
2266
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
DE
C07C 271/22 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07C 311/19 (2006.01)
C07C 311/06 (2006.01)
C07C 311/13 (2006.01)
C07C 233/11 (2006.01)
C07C 233/87 (2006.01)
C07C 235/38 (2006.01)
C07C 275/28 (2006.01)
C07C 275/24 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
C07C 335/12 (2006.01)
C07D 233/54 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
P20020264
2'-SUPSTITUIRANI 1,1'-BIFENIL-2-KARBONAMIDI,
POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU, NJIHOVA
UPOTREBA KAO LIJEKA, KAO I FARMACEUTSKI
PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE
P20010630
DERIVATI 4-HETEROCIKLIL-SULFONAMIDIL-6METOKSI-5-(2-METOKSI-FENOKSI)-2-PIRIDILPIRIMIDINA, NJIHOVA PROIZVODNJA I UPOTREBA
KAO ENDOTELIN RECEPTOR ANTAGONISTA
TRODIMENZIONALNA SLAGALICA
Speedel Pharma AG, a Swiss
company, CH
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski
Fakultet, Studij dizajna, HR
ISSN 1847-3024
P20070339
Objava
konsenzualnih patenata
Objavljujemo patentne zahtjeve, karakteristične slike crteža (ako crteži postoje) i biblografske podatke konsenzualnih patenata,
razvrstane prema glavnoj klasifikacijskoj oznaci patenta po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim
kodom za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
(51)
MKP
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/06 (2006.01)
PK20080195
P20080195A
(10)
2269
HR PK20080195 B3
31.08.2010.
29.04.2008.
(43)
31.10.2009.
(54)
VERTIKALNI VRT ZA UZGOJ BILJA SA SAMOZALIJEVANJEM
KAP PO KAP
VERTICAL GARDEN FOR PLANT CULTIVATION WITH SELFWATERING SYSTEM DROP BY DROP
(73)(72) Ivan Juroš, Skokov prilaz 8, 10020 Zagreb, HR
(57)
Vertikalni vrt za uzgoj bilja sa samozalijevanjem kap po kap,
sastavljen od standardnih četvrtastih, plastičnih, spremnika (1, 2, 3 … n)
u koje je ulivena voda (4), nasuta zemlja (9) i posađeno bilje (10),
naznačen time, da se spremnici (1, 2, 3 … n) međusobno rotiraju za
90?, učvrste na sva četiri ugla; spremnici (1) i (2) malim vijcima (11´), a
spremnici (2) i (3… n) malim čavlićima (12´) za sredine gornjih stranica
donjeg spremnika, tako da čine kompaktnu statičku cjelinu.
(11)
(21)
(45)
(22)
Patent sadrži još 3 patentna zahtjeva.
(51)
MKP
A43B 17/00 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
PK20070583
P20070583A
(10)
HR PK20070583 B3
31.08.2010.
27.12.2007.
(43)
30.06.2009.
(54)
ORTOPEDSKI ULOŽAK ZA OBUĆU S KUGLICAMA ZA MASAŽU
STOPALA
ORTHOPEDIC INSERTS FOR SHOES WITH SPHERULES FOR
FOOT MASSAGE
(73)(72) Branko Gnjidić, Osječka 16, 52100 Pula, HR
(57)
Ortopedski uložak za obuću s kuglicama za masažu stopala,
naznačen time što se sastoji od donjeg dijela izrađenog od umjetne kože
(4) i gornjeg dijela od platna (1), ima napravljene pregrade (5), koje služe
da se kuglice (2) ne gomilaju na jednom mjestu prilikom hodanja, te da se
čvrste staklene kuglice (2) promjera od 2 do 3,5 mm umeću u svaku od
pregrada i nakon toga se šivanjem izradi rub uloška (3) čime se ujedno i
pregrade (5) zatvore.
(11)
(21)
(51)
(11)
(21)
MKP
A01K 79/00 (2006.01)
A01K 77/00 (2006.01)
A01K 83/00 (2006.01)
PK20070390
P20070390A
(10)
(45)
(22)
(43)
(45)
(22)
HR PK20070390 B3
31.08.2010.
06.09.2007.
31.03.2009.
NAPRAVA ZA RIBOLOV
FISHING DEVICE
(73)(72) Ivica Pivačić, Doverska 1, 21000 Split, HR
Nenad Popović, Gotovčeva 4, 21000 Split, HR
(57)
Naprava za ribolov, koja se sastoji od vrata cilindričnog oblika (a) pri
čemu je odnos mase vrata (a) i ostalih dijelova naprave za ribolov takav
da vrat (a), kada je naprava za ribolov potopljena, zauzima uvijek okomiti
položaj u odnosu na vodenu površinu, nosača (b) koji je čvrsto pričvršćen
na donjem kraju vrata (a), osam identičnih krakova (c) kojima je po jedan
kraj pričvršćen na nosač (b), na način da se krakovi (c) slobodno kreću
od/prema vratu (a), od okrugle kesica (e), napravljena od poroznog
materijala, u koju se stavlja mamac, pričvršćene ispod/iznad nosača (b),
naznačen time, da je na pomenute krakove (c) pričvršćena mreža u
obliku oktogona (d), tako da je sredina oktogona na sredini nosača (b), a
krajevi nekoliko centimetara od kraja kraka (c) pa se mreža širi kada se
krakovi odmiču od vrata (a), a skuplja kada se krakovi primiču vratu (a), a
sa kojima se upravlja pomoću sustava za upravljanje koji se sastoji od
konopa za upravljanje (p), konopa krakova (I) i (m), ploče (f) i (g) i
pločice (h) na način da se potezanjem konopa za upravljanje (p)
skupljaju krakovi (c), a zajedno s krakovima (c) skuplja se mreža (d).
(54)
Patent sadrži još 4 patentna zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
MKP
B23B 25/06 (2006.01)
PK20070157
P20070157A
(10)
(45)
(22)
(43)
HR PK20070157 B3
31.08.2010.
11.04.2007.
31.08.2009.
PAKNE ZA BRZO CENTRIRANJE PRIRUBNICA
DISC TIGHTENING DEVICE
(73)(72) Damir Petrc, Petrci 9, 51216 Viškovo, HR
(74)
TEH-NOVA d.o.o., Rijeka, HR
(57)
Pakne za brzo centriranje prirubnica, koje su zavarene na različito
savijenim i račvastim cijevima (9), različitih promjera, radi obrade čela
istih, naznačene time da se sastoje od lijeve pakne (1) i desne pakne
(2).
(54)
Patent sadrži još 3 patentna zahtjeva.
ISSN 1847-3024
2270
(51)
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
C05D 3/02 (2006.01)
PK20070266
P20070266A
(10)
HR PK20070266 B3
31.08.2010.
08.06.2007.
(43)
31.03.2009.
(54)
POSTUPAK PROIZVODNJE MINERALNIH GNOJIVA OD
OTPADNIH KALCIJEVIH SPOJEVA
METHOD FOR THE PRODUCTION OF FERTILISERS FROM THE
WASTE CALCIUM COMPOUNDS
(73)(72) Boris Borčić, Miroslava Krleže 17, 47000 Karlovac, HR
(57)
Postupak za proizvodnju univerzalnog mineralnog gnojiva /
poboljšivača tla, naznačen time da se provodi na sljedeći način: otpad
koji sadrži Ca u obliku Ca(OH)2, CaSO4 ili CaCO3 istaloži se tako da
sadrži 30-55% kalcija; postupno se dodaje do 40% otpadnih materijala
koji sadrže izvore N, P2O5, K2O, MgO,S,Fe, te se dodaje do 1% otpada
koji sadrži izvore mikroelemenata Cu,Mo,Co,B,Zn,Mn, pri čemu se pH
vrijednosti kreću od 5 do 14, a kompletna masa se postupno miješa
tijekom 24 sata, pri čemu se reakcija odvija u temperaturnom području od
5°C do 55°C, preporučljivo od 10°C do 50°C, a posebno preporučljivo od
20°C do 40°C, da bi izreagirali svi reaktanti.
(11)
(21)
(51)
(11)
(21)
MKP
C12G 3/04 (2006.01)
PK20080062
P20080062A
(45)
(22)
(10)
(45)
(22)
(43)
HR PK20080062 B3
31.08.2010.
08.02.2008.
31.08.2009.
KOKTEL OD CRNOG VINA I VOĆNIH SOKOVA
ALCOHOLIC BEVERAGE MADE FROM RED WINE AND FRUIT
JUICES
(73)(72) Božo Cvjetković, Gruda 103, 20215 Gruda, HR
(74)
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
(57)
Koktel spravljen od crnog vina i voćnih sokova, naznačen time, da
ima slijedeći sastav i udjele pojedinih sastojaka:
Vino crno 18,60 %
Sok od višnje (amarena)
7,40 %
Sok od borovnica
14,80 %
Sok od malina
7,40 %
Sok od jagoda
14,80 %
Sok od crnog ribiza
7,40 %
Sok od višanja
11,10 %
Sok od jabuka
11,10 %
Alkoholno piće Rum 3,70 %
Alkoholno piće Rum - Punch
3,70 %
(54)
Patent sadrži još 2 patentna zahtjeva.
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2271
Kazalo brojeva konsenzualnih patenata
Broj konsenzualnog
patenta
(11)
PK20070157
PK20070266
MKP
(51)
B23B 25/06 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
Broj konsenzualnog
patenta
(11)
PK20070390
PK20070583
MKP
(51)
A01K 79/00 (2006.01)
A01K 77/00 (2006.01)
A01K 83/00 (2006.01)
A43B 17/00 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
Broj konsenzualnog
patenta
(11)
PK20080062
PK20080195
MKP
(51)
C12G 3/04 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/06 (2006.01)
Kazalo klasifikacijskih oznaka
konsenzualnih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj konsenzualnog Naziv izuma
patenta
(11)
(54)
A01G 27/06 (2006.01)
PK20080195
A01G 9/02 (2006.01)
PK20080195
A01K 77/00 (2006.01)
PK20070390
A01K 79/00 (2006.01)
PK20070390
A01K 83/00 (2006.01)
PK20070390
A43B 17/00 (2006.01)
PK20070583
A61H 15/00 (2006.01)
PK20070583
B23B 25/06 (2006.01)
PK20070157
C05D 3/02 (2006.01)
PK20070266
C12G 3/04 (2006.01)
PK20080062
VERTIKALNI VRT ZA UZGOJ BILJA SA SAMOZALIJEVANJEM KAP PO KAP
VERTICAL GARDEN FOR PLANT CULTIVATION WITH SELF-WATERING SYSTEM DROP BY
DROP
VERTIKALNI VRT ZA UZGOJ BILJA SA SAMOZALIJEVANJEM KAP PO KAP
VERTICAL GARDEN FOR PLANT CULTIVATION WITH SELF-WATERING SYSTEM DROP BY
DROP
NAPRAVA ZA RIBOLOV
FISHING DEVICE
NAPRAVA ZA RIBOLOV
FISHING DEVICE
NAPRAVA ZA RIBOLOV
FISHING DEVICE
ORTOPEDSKI ULOŽAK ZA OBUĆU S KUGLICAMA ZA MASAŽU STOPALA
ORTHOPEDIC INSERTS FOR SHOES WITH SPHERULES FOR FOOT MASSAGE
ORTOPEDSKI ULOŽAK ZA OBUĆU S KUGLICAMA ZA MASAŽU STOPALA
ORTHOPEDIC INSERTS FOR SHOES WITH SPHERULES FOR FOOT MASSAGE
PAKNE ZA BRZO CENTRIRANJE PRIRUBNICA
DISC TIGHTENING DEVICE
POSTUPAK PROIZVODNJE MINERALNIH GNOJIVA OD OTPADNIH KALCIJEVIH SPOJEVA
METHOD FOR THE PRODUCTION OF FERTILISERS FROM THE WASTE CALCIUM
COMPOUNDS
KOKTEL OD CRNOG VINA I VOĆNIH SOKOVA
ALCOHOLIC BEVERAGE MADE FROM RED WINE AND FRUIT JUICES
ISSN 1847-3024
2272
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo nositelja konsenzualnih
patenata
Nositelj konsenzualnog
patenta
(73)
MKP
(51)
Broj konsenzualnog Naziv izuma
patenta
(11)
(54)
Borčić, Boris, HR
C05D 3/02 (2006.01)
PK20070266
Cvjetković, Božo, HR
Gnjidić, Branko, HR
C12G 3/04 (2006.01)
A43B 17/00 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/06 (2006.01)
B23B 25/06 (2006.01)
A01K 79/00 (2006.01)
A01K 77/00 (2006.01)
A01K 83/00 (2006.01)
A01K 79/00 (2006.01)
A01K 77/00 (2006.01)
A01K 83/00 (2006.01)
PK20080062
PK20070583
Juroš, Ivan, HR
Petrc, Damir, HR
Pivačić, Ivica, HR
Popović, Nenad, HR
ISSN 1847-3024
PK20070157
PK20070390
POSTUPAK PROIZVODNJE MINERALNIH GNOJIVA
OD OTPADNIH KALCIJEVIH SPOJEVA
KOKTEL OD CRNOG VINA I VOĆNIH SOKOVA
ORTOPEDSKI ULOŽAK ZA OBUĆU S KUGLICAMA ZA
MASAŽU STOPALA
VERTIKALNI VRT ZA UZGOJ BILJA SA
SAMOZALIJEVANJEM KAP PO KAP
PAKNE ZA BRZO CENTRIRANJE PRIRUBNICA
NAPRAVA ZA RIBOLOV
PK20070390
NAPRAVA ZA RIBOLOV
PK20080195
Prestanak vrijednosti
patenata/konsenzualnih
patenata
Objava prestanaka vrijednosti
patenata/konsenzualnih patenata
Objava prestanaka vrijednosti
patenata/konsenzualnih patenata
odricanjem
Objava proglašenja patenata
ništavim
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2275
Objava prestanaka vrijednosti patenata/
konsenzualnih patenata
Broj
patenta
MKP
Patent
objavljen u
HGIV-u br.
(51)
Datum
prestanka
vrijednosti
patenta
(11)
P940032
P940039
H01H 71/52 (2006.01)
H01H 9/34 (2006.01)
21.01.2010
26.01.2010
1/1999
2/2000
P20000029
19.01.2010
1/2005
19.01.2010
2/2003
KOZMETIČKI PREPARATI ZA NJEGU KOŽE I KOSE
18.01.2010
2/2007
MEHANIČKA KOČNICA
PK20020059
A61K 8/26 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/26 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
F16D 65/14 (2006.01)
F16D 65/46 (2006.01)
B62L 1/00 (2006.01)
B60T 1/06 (2006.01)
B29C 41/04 (2006.01)
MREŽNA ZAŠTITNA SKLOPKA
PAKET LIMOVA ZA KOMORU ZA GAŠENJE ELEKTRIČNOGA
LUKA
KOZMETIČKI PREPARATI ZA NJEGU KOŽE I KOSE
25.01.2010
6/2004
P20020099
P20020818
B63H 5/10 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
01.02.2010
24.01.2010
4/2006
4/2009
PK20030038
B65D 81/18 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
24.01.2010
10/2006
POSTUPAK ISKORIŠTAVANJA OTPADNOG POLIETILENA ZA
PROIZVODNJU PREDMETA S DVOSLOJNOM STIJENKOM
PROCESOM ROTACIJSKOG LIJEVA
PROTUROTIRAJUĆI SUOSNI PROPELERI
CILINDRIČNA BRAVA S KUĆIŠTEM CILINDRA I PLOSNATIM
KLJUČEM ZA CILINDRIČNU BRAVU
MONTAŽNO-DEMONTAŽNO POLIVALENTNO RASHLADNO
POSTROJENJE
P20000029
P20020046
Naziv izuma
(54)
ISSN 1847-3024
PROŠIRENI EUROPSKI
PATENTI
Zahtjevi za proširenje
europskih prijava
patenata
Objava zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata
Kazalo brojeva zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka
zahtjeva za proširenje europskih
prijava patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
Kazalo podnositelja zahtjeva za
proširenje europskih prijava patenata
Objava povučenih zahtjeva za
proširenje europskih prijava patenata
Objava zahtjeva za
proširenje europskih
prijava patenata
Iz zahtjeva za proširenje europskih prijava patenata na Republiku Hrvatsku objavljujemo bibliografske podatke objavljenih
europskih prijava patenata, razvrstane prema glavnoj klasifikacijskoj oznaci prijave patenta po Međunarodnoj klasifikaciji patenata
(MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 standardom.
Cjelovite podatke o prijavama možete naći u službenom glasilu Europskog patentnog ureda (European Patent Bulletin) u kojem je
europska prijava objavljena, koji se podatak nalazi u sklopu INID koda (97).
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
*
Međunarodne prijave čija se objava prema članku 21. Ugovora u suradnji na području patenata (PCT Ugovor) smatra objavom
europskih prijava patenata u smislu stavka 1. članka 158. Europske patentne konvencije (EURO-PCT prijave) dodatno su označene
zvjezdicom.
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
(51)
(86)
(96)
(87)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
(51)
(96)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
(51)
(96)
(97)
(31)
(54)
(71)
(72)
MKP
(71)
*
(97) EP 2207563
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
C12N 5/06 (9999.12)
C12N 5/10 (2006.01)
C12N 5/08 (9999.12)
C12N 15/64 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
PCT/US2007070542 06.06.2007.
EP 07798186.8 06.06.2007.
WO2008121146, 09.10.2008. 200841
EP 2207563, 21.07.2010. 201029, En
909449 P
(32) 31.03.2007.
(33) US
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE
AND NEUROLOGICAL DISORDERS
Reddy, Jeeri, 6912 North 97th Circle, Suite C, Omaha NE 68122,
US
Reddy, Jeeri, 6912 North 97th Circle, Suite C, Omaha NE 68122,
US
MKP
(97) EP 2130822
C07D 233/22 (2006.01)
C07D 233/26 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
EP 09166803.8 22.11.2006.
EP 2130822, 09.12.2009. 200950, En
741223 P
(32) 01.12.2005.
(33) US
852747 P
19.10.2006.
US
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the
interaction between p53 and mdm2 proteins for use as
anticancer agents
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
CH
Ding, Qingjie, 23 Sterling Drive, Bridgewater, NJ 08807, US
Graves, Bradford James, 216 Highfield Lane, Nutley, NJ 07110, US
Kong, Norman, 12 Klimback Court, West Caldwell, NJ 07006, US
Liu, Jin-Jun, 50 Highmount Avenue, Warren, NJ 07059, US
Lovey, Allen John, 6 Hamilton Drive South, North Caldwell, NJ
07006, US
Pizzolato, Giacomo, 194 Forest Avenue, Glen Ridge, NJ 07028, US
Roberts, John Lawson, 9 Glenside Drive, Budd Lake, NJ 07828, US
So, Sung-Sau, 6 Wilmington Drive, Nutley, NJ 07110, US
Vu, Binh Thanh, 1 Willow Lane, North Caldwell, NJ 07006, US
Wovkulich, Peter Michael, 124 Rhoda Avenue, Nutley, NJ 07110,
US
MKP
G01N 27/62 (2006.01)
(96)
EP 10159312.7 22.11.2004.
EP 2208992, 21.07.2010. 201029, En
2003392690
(32) 21.11.2003.
(33) JP
2004109845
02.04.2004.
JP
Quantitation method using isotope labeled internal standard
substance, analysis system for executing the quantitation
method, and program for the analysis
(31)
(54)
Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP
Oda, Yoshiya, c/o Tsukuba Research Lab Eisai Co., Ltd. 1-3,
Tokodai 5-chome Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2635, JP
Ishihama, Yasushi, c/o Tsukuba Research Lab Eisai Co., Ltd. 1-3,
Tokodai 5-chome Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2635, JP
Tabata, Tsuyoshi, c/o Tsukuba Research Lab Eisai Co., Ltd. 1-3,
Tokodai 5-chome Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2635, JP
(51)
MKP
G01N 33/569 (2006.01)
(96)
EP 10160317.3 05.09.2005.
EP 2208999, 21.07.2010. 201029, En
Serum bactericidal assay for N. meningitidis specific antisera
GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'Institut 89, 1330
Rixensart, BE
De Vleeschauwer, Isabel, GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
Durant, Nathalie, GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut
89, B-1330 Rixensart, BE
Poolman, Jan, GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89,
B-1330 Rixensart, BE
Weynants, Vincent, GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut
89, B-1330 Rixensart, BE
(97)
(54)
(71)
(72)
(97)
EP 2208999
MKP
(97) EP 2208786
C12N 15/09 (2006.01)
EP 10154817.0 06.12.2006.
EP 2208786, 21.07.2010. 201029, En
2005359537
(32) 13.12.2005.
(33) JP
Nuclear reprogramming factor
Kyoto University, 36-1, Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi,
Kyoto 606-8501, JP
Yamanaka, Shinya, c/o Institute for Frontier Medical Sciences Kyoto
University 53, Kawahara-cho, Shogoin Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
JP
(51)
(97)
(72)
2281
(97)
EP 2208992
ISSN 1847-3024
2282
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo brojeva zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
(51)
C07D 233/22
(2006.01)
C07D 233/26
(2006.01)
C07D 401/06
(2006.01)
C07D 403/06
(2006.01)
C07D 407/12
(2006.01)
C07D 409/12
(2006.01)
C07D 471/04
(2006.01)
C07D 487/04
(2006.01)
A61K 31/4164
(2006.01)
A61K 31/496
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
EP 2130822
EP 2207563
MKP
*
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395
(2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
C12N 5/06 (9999.12)
C12N 5/10 (2006.01)
C12N 5/08 (9999.12)
C12N 15/64 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
EP 2208786
C12N 15/09 (2006.01)
EP 2208992
G01N 27/62 (2006.01)
EP 2208999
G01N 33/569
(2006.01)
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2283
Kazalo klasifikacijskih oznaka zahtjeva
za proširenje europskih prijava
patenata prema Međunarodnoj
klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
A61K 31/4164 (2006.01)
EP 2130822
A61K 31/496 (2006.01)
EP 2130822
A61K 39/00 (2006.01)
EP 2207563
A61K 39/395 (2006.01)
EP 2207563
A61P 35/00 (2006.01)
EP 2130822
C07D 233/22 (2006.01)
EP 2130822
C07D 233/26 (2006.01)
EP 2130822
C07D 401/06 (2006.01)
EP 2130822
C07D 403/06 (2006.01)
EP 2130822
C07D 407/12 (2006.01)
EP 2130822
C07D 409/12 (2006.01)
EP 2130822
C07D 471/04 (2006.01)
EP 2130822
C07D 487/04 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
EP 2130822
EP 2208786
C12N 15/64 (2006.01)
EP 2207563
C12N 5/06 (9999.12)
EP 2207563
C12N 5/08 (9999.12)
EP 2207563
C12N 5/10 (2006.01)
EP 2207563
C12P 21/06 (2006.01)
EP 2207563
G01N 27/62 (2006.01)
EP 2208992
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
EP 2207563
EP 2208999
*
*
*
*
*
*
*
*
Naziv izuma
(54)
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of the interaction between p53 and mdm2
proteins for use as anticancer agents
Nuclear reprogramming factor
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
Quantitation method using isotope labeled internal standard substance, analysis system for
executing the quantitation method, and program for the analysis
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR STROKE AND NEUROLOGICAL
DISORDERS
Serum bactericidal assay for N. meningitidis specific antisera
ISSN 1847-3024
2284
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo podnositelja zahtjeva za
proširenje europskih prijava patenata
Podnositelj europske
prijave patenta
(71)
(51)
Broj objave europske
prijave patenta
(97)
Eisai R&D Management Co., Ltd., JP
G01N 27/62 (2006.01)
EP 2208992
F. Hoffmann-La Roche AG, CH
C07D 233/22 (2006.01)
EP 2130822
C07D 233/26 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01) EP 2208999
GlaxoSmithKline Biologicals SA, BE
Kyoto University, JP
Reddy, Jeeri, US
ISSN 1847-3024
MKP
C12N 15/09 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
C12N 5/06 (9999.12)
C12N 5/10 (2006.01)
C12N 5/08 (9999.12)
C12N 15/64 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
(54)
Quantitation method using isotope labeled internal
standard substance, analysis system for executing the
quantitation method, and program for the analysis
2,4,5-triphenyl imidazoline derivatives as inhibitors of
the interaction between p53 and mdm2 proteins for use
as anticancer agents
EP 2208786
EP 2207563
Naziv izuma
*
Serum bactericidal assay for N. meningitidis specific
antisera
Nuclear reprogramming factor
PREVENTIVE AND THERAPEUTIC VACCINE FOR
STROKE AND NEUROLOGICAL DISORDERS
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2285
Objava povučenih zahtjeva za proširenje
europskih prijava patenata
Broj objave
europske
prijave patenta
MKP
(97)
(51)
EP 1622868
EP 1622546
EP 1686946
EP 1806712
EP 1643971
EP 1641516
EP 1644355
EP 1615943
EP 1659876
EP 1656366
EP 1663309
EP 1737301
EP 1706379
EP 1706380
Datum kada je
zahtjev
za proširenje
europske
prijave patenta
povučen
Zahtjev
objavljen
u HGIV-u br.
Naziv izuma
Podnositelj
europske
prijave patenta
(54)
(71)
C07C 323/20
C07D 207/12
C07D 207/16
C07D 211/46
C07D 211/60
A61K 31/198
A61P 25/18
A61F 2/14
A61F 2/16
12.1.2010
1/2006
AROMATIC OXYPHENYL
AND AROMATIC
SULFANYLPHENYL
DERIVATIVES
H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 7-9,
2500 Kobenhavn-Valby, DK
26.3.2010
1/2006
Hermeking, Heino, Dr., Falkenberg
137, 42113 Wuppertal, DE
A61H 3/06 (2006.01)
A61F 9/08 (2006.01)
31.12.2009
8/2006
*
G09F 3/03 (2006.01)
2.2.2010
7/2007
DIAPHRAGM TO BE
IMPLANTED INTO THE
ANTERIOR SECTION OF A
HUMAN EYE
DEVICE FOR DETECTING
THE SURROUNDINGS OF
VISUALLY IMPAIRED
INDIVIDUALS
HIGH SECURITY SEAL
*
*
A61K 9/127
A61P 35/00
A61P 17/00
A61P 31/00
A61P 33/00
A61M 37/00
19.1.2010
4/2006
5.1.2010
4/2006
*
C07D 401/12
A61K 31/495
5.1.2010
4/2006
*
C07H 21/04
A61K 48/00
C12Q 1/68
28.1.2010
1/2006
*
A23F 5/00
31.12.2009
6/2006
*
C07D 401/04
C07D 471/04
A61K 31/519
8.1.2010
5/2006
*
A61K 39/44
19.1.2010
6/2006
*
A23D 7/00 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
20.1.2010
1/2007
*
C07D 211/70 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 417/06 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
C07D 211/70 (2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
29.1.2010
10/2006
26.1.2010
10/2006
*
*
*
*
LIPOSOMAL
FORMULATIONS
COMPRISING A
COMBINATION OF TWO OR
MORE ACTIVE AGENTS
COUPLING SYSTEM FOR
AN INFUSION PUMP
BICYCLIC INDOLYL
DERIVATIVES AND
METHODS OF THEIR USE
AS SEROTONERGIC
AGENTS
COMPOSITIONS AND
METHODS FOR SIRNA
INHIBITION OF
ANGIOPOIETIN 1 AND 2
AND THEIR RECEPTOR
TIE2
METHODS OF PRODUCING
A FUNCTIONALIZED
COFFEE
SUBSTITUTED
PYRIMDINONE
DERIVATIVES AND
METHODS OF USE
METHODS AND
COMPOSITIONS FOR
TREATING HERPES
INFECTIONS
PROCESS FOR
PRODUCTION OF
MICRONUTRIENT RICH
ZERO TRANS
SHORTENINGS
DIARYLMETHYLIDENE
PIPERIDINE DERIVATIVES,
PREPARATIONS THEREOF
AND USES THEREOF
DIARYLMETHYLIDENE
PIPERIDINE DERIVATIVES,
PREPARATIONS THEREOF
AND USES THEREOF
Leberer, Thomas, Am Brink 23, 48356
Nordwalde, DE
Brooks/Todo Seguridad en Espana,
S.A., C/ Vic, 26-28, 08120 La Llagosta
(Barcelona), ES
Neopharm, Inc., Suite 195, 150 Field
Drive, Lake Forest, Il 60045, US
Nipro Diabetes Systems, Inc., 3801
Commerce Parkway, Miramar, FL
33025, US
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
THE TRUSTEES OF THE
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA,
University of Pennsylvania 3160
Chestnut Street, Suite 200,
Philadelphia, Pennsylvania 191046283, US
Sunrise Coffee Co, 27075 Cabot
Road 3rd Floor Suite 117, Laguna
Hills CA 92653, US
AMGEN INC., M/S 27-4-A, Amgen
Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
Talecris Biotherapeutics, Inc., 79 T.W.
Alexander Drive 4101 Research
Commons Research Triangle Park,
Raleigh, NC 27709, US
Council of Scientific and Industrial
Research, Rafi Marg, New Delhi 110
008, IN
AstraZeneca AB, , S-151 85
Södertälje, SE
AstraZeneca AB, , S-151 85
Södertälje, SE
ISSN 1847-3024
2286
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Broj objave
europske
prijave patenta
MKP
(97)
(51)
EP 1706393
EP 1713782
EP 1729749
EP 1743114
EP 1720543
EP 1735299
EP 1734969
EP 1765345
EP 1802438
EP 1716114
EP 1824483
EP 1838300
Naziv izuma
Podnositelj
europske
prijave patenta
(54)
(71)
10/2006
DIARYLMETHYL
PIPERAZINE DERIVATIVES,
PREPARATIONS THEREOF
AND USES THEREOF
AstraZeneca AB, , S-151 85
Södertälje, SE
19.1.2010
11/2006
PTH AGONISTS
SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, One Franklin Plaza,
P.O. Box 7929, Philadelphia,
Pennsylvania 19101, US
25.1.2010
1/2007
USE OF RENIN INHIBITORS
IN THERAPY
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056
Basel, CH
NOVARTIS-PHARMA GMBH,
Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, AT
15.3.2010
1/2007
Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH & Co. OHG, Rockwool Strasse
37-41, 45966 Gladbeck, DE
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61K 31/553 (2006.01)
16.6.2010
11/2006
15.1.2010
1/2007
INSULATION OF A CONDUIT
IN ESCAPE AND/OR
RESCUE ROUTES AND
PARTITIONING OF A
BUILDING WALL
ROFLUMILAST AND
GLYCOPRYRRONIUM
COMBINATION
TERTRAHYDROBENZAZEPI
NES AS HISTAMINE H3
RECEPTOR LIGANDS
27.1.2010
1/2007
The Trustees of Columbia University
in the City of New York, 412 Low
Library, Mail Code 4308, 535 West
116th Street, New York, NY 10027,
US
*
A61K 31/455 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
31.12.2009
4/2007
*
B29C 45/32 (2006.01)
B29C 45/17 (2006.01)
15.6.2010
7/2007
*
C07D 207/34 (2006.01)
28.1.2010
11/2006
*
A61K 31/445 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
C07D 211/06 (2006.01)
C07D 215/00 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/541 (2006.01)
A61K 31/402 (2006.01)
A61K 31/41 (2006.01)
A61K 31/433 (2006.01)
5.1.2010
9/2007
NOVEL ANTI-ARRHYTHMIC
AND HEART FAILURE
DRUGS THAT TARGET THE
LEAK IN THE RYANODINE
RECEPTOR (RYR2) AND
USES THEREOF
A PHARMACEUTICAL
COMPOSITION HAVING
PROKINETIC EFFECT AND
COMPRISING O-(3PIPERIDINO-2HYDROXYPROPYL)NICOTIN
IC AMIDOXIME
A SYSTEM FOR GUIDING A
MOLDSET INTO A MOLDING
MACHINE
PROCESS FOR PREPARING
AMORPHOUS
ATORVASTATIN HEMICALCIUM BY DISSOLVING
THE SALT IN AN ORGANIC
SOLVENT WHICH IS A
MIXTURE OF AN ALCOHOL
AND A KETONE AND/OR AN
ESTER AND REMOVING
THE SOLVENT
MUSCARINIC
ACETYLCHOLINE
RECEPTOR ANTAGONISTS
8.1.2010
10/2007
2-(2 OR 4-SUBSTITUTED
ARYLOXY)-PHENOL
DERIVATIVES AS
ANTIBACTERIAL AGENTS
Emergent Product Development
Gaithersburg Inc., 300 Professional
Drive, Gaithersburg, MD 20879, US
*
*
*
*
*
*
*
*
ISSN 1847-3024
Datum kada je
zahtjev
za proširenje
europske
prijave patenta
povučen
Zahtjev
objavljen
u HGIV-u br.
C07D 295/155
(2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
C07D 239/545
(2006.01)
C07D 239/60 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 31/515 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 57/04 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
26.1.2010
Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Str.
2, 78467 Konstanz, DE
GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
N-Gene Research Laboratories Inc.,
10th floor, 575 Madison Avenue, New
York, NY 10022, US
HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street
South, Bolton Ontario L7E 5S5, CA
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., 5 Basel Street,
P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, IL
GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Broj objave
europske
prijave patenta
MKP
Datum kada je
zahtjev
za proširenje
europske
prijave patenta
povučen
Zahtjev
objavljen
u HGIV-u br.
(97)
(51)
EP 1891864
A23L 3/015 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A23G 3/00 (2006.01)
18.3.2010
10/2008
EP 1796196
H01M 8/02 (2006.01)
27.1.2010
3/2009
EP 1901156
G06F 3/023 (2006.01)
G06F 3/048 (2006.01)
H04M 1/725 (2006.01)
H04M 1/23 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
C07D 215/58 (2006.01)
A61K 31/4709
(2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
2.2.2010
12/2008
15.1.2010
11/2007
*
A61K 31/565 (2006.01)
A61K 31/566 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61P 15/12 (2006.01)
5.1.2010
12/2007
*
E04D 3/35 (2006.01)
26.1.2010
3/2008
*
C07D 215/52 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/397 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
5.1.2010
3/2008
5.1.2010
3/2008
*
C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/397 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
5.1.2010
3/2008
*
C07D 205/08 (2006.01)
C07H 7/04 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 31/69 (2006.01)
A61K 31/7052
(2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 9/568 (2006.01)
C07D 205/08 (2006.01)
C07F 9/568 (2006.01)
C07H 7/04 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
1.12.2009
2/2008
1.12.2009
2/2008
EP 1844015
EP 1853272
EP 1891280
EP 1896418
EP 1896457
EP 1896458
EP 1879860
EP 1885694
*
*
*
Naziv izuma
Podnositelj
europske
prijave patenta
(54)
(71)
2287
Filled confectionery products
Kraft Foods R & D, Inc.,
Zweigniederlassung München
Bayerwaldstrasse 8, 81737 München,
DE
Bipolar plate, in particular for a Behr GmbH & Co. KG, Mauserstrasse
fuel cell stack of a car
3, 70469 Stuttgart, DE
System and method for using Research In Motion Limited, 295
navigational and other
Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L
commands on a mobile
3W8, CA
communication device
NOVEL HETEROCYCLIC
Les Laboratoires Servier, 12, Place de
OXIME DERIVATIVES,
La Défense, 92415 Courbevoie
METHOD FOR PREPARING Cedex, FR
SAME AND
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS
CONTAINING SAME
COMPOSITIONS OF
Duramed Pharmaceuticals, Inc., 223
UNCONJUGATED
Quaker Road, Pomona, NY 10970,
ESTROGENS AND
US
METHODS FOR THEIR USE Diliberti, Charles E., 350 Park Street,
Montclair, New Jersey 07043, US
Mahashabde, Anu, 13 Village Road,
Kendall Park, New Jersey 08824, US
A ROOF PANEL
Kingspan Research and
Developments Limited, Dublin Road,
Kingscourt, County Cavan, IE
QUINOLINE 3 -SULFONATE AstraZeneca AB, , S-151 85
ESTERS AS NK3
Södertälje, SE
RECEPTOR MODULATORS
NEW 2-AZETIDINONE
DERIVATIVES USEFUL IN
THE TREATMENT OF
HYPERLIPIDAEMIC
CONDITIONS
NEW 2-AZETIDINONE
DERIVATIVES AS
CHOLESTEROL
ABSORPTION INHIBITORS
FOR THE TREATMENT OF
HYPERLIPIDAEMIC
CONDITIONS
1,4-DIPHENYL-3HYDROXYALKYL-2AZETIDINONE
DERIVATIVES FOR
TREATING
HYPERCHOLESTROLEMIA
AstraZeneca AB, , S-151 85
Södertälje, SE
4-BIARYLYL-1PHENYLAZETIDIN-2-ONES
Microbia, INC., 320 Bent Street,
Cambridge, Massachusetts 02141,
US
Martinez, Eduardo, 618 W. 138 St.,
No. 1, New York NY 10031, US
Schairer, Wayne C., 135 Milk Street,
Massachusetts 01581, US
Talley, John J., 96 North Street 3,
Somerville MA 021444, US
AstraZeneca AB, , 151 85 Södertälje,
SE
Microbia Inc., 320 Bent Street,
Cambridge, Massachusetts 02141,
US
ISSN 1847-3024
2288
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Broj objave
europske
prijave patenta
MKP
(97)
EP 1902602
EP 1909575
EP 1910356
EP 1941349
Zahtjev
objavljen
u HGIV-u br.
(51)
Datum kada je
zahtjev
za proširenje
europske
prijave patenta
povučen
*
H05K 5/04 (2006.01)
2.2.2010
4/2008
*
A01N 43/36 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
31.12.2009
4/2008
*
C07D 471/02 (2006.01)
A01N 43/42 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
23.4.2010
4/2008
HIV INTEGRASE
INHIBITORS
27.1.2010
7/2008
A61K 9/48 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
A23L 1/303 (2006.01)
A23L 1/305 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
2.6.2010
2/2010
METHOD OF GENERATING
PSEUDO-RANDOM
NUMBERS
Vitamin supplement
20.1.2010
10/2009
G06F 3/044 (2006.01)
G06F 3/033 (2006.01)
25.5.2010
6/2009
*
C07K 14/415 (2006.01)
A61K 39/36 (2006.01)
A61P 37/08 (2006.01)
26.1.2010
3/2009
PHL P 1 ALLERGEN
DERIVATIVE
*
A23J 1/00 (2006.01)
A23J 1/14 (2006.01)
A23J 3/14 (2006.01)
A23J 3/16 (2006.01)
A23L 1/314 (2006.01)
A23L 1/317 (2006.01)
A61N 1/378 (2006.01)
A61N 1/372 (2006.01)
A61N 1/375 (2006.01)
C07D 211/58 (2006.01)
A61K 31/4468
(2006.01)
A61K 31/453 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/4545
(2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/5377
(2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/4192
(2006.01)
A61K 31/42 (2006.01)
A61K 31/422 (2006.01)
A61K 31/425 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
C07D 207/34 (2006.01)
8.1.2010
12/2008
PLANT-DERIVED PROTEIN
COMPOSITIONS
2.2.2010
3/2009
14.6.2010
9/2009
SELF-POWERED LEADLESS LG Research Limited Partnership,
PACEMAKER
4706 Drummond Drive, Vancouver
BC V6T 1B4, CA
1-NAPHTHYL
Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., 24-1
ALKYLPIPERIDINE
Takata 3-chome Toshima-ku, Tokyo
DERIVATIVE
170-8633, JP
21.1.2010
6/2009
COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF
ANGIOGENESIS
Synta Pharmaceuticals Corporation,
45 Hartwell Avenue, Lexington, MA
02421, US
19.1.2010
9/2009
MAPK/ERK KINASE
INHIBITORS
A61K 31/4965
(2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
19.1.2010
10/2009
REDUCTION OF
CARDIOVASCULAR
SYMPTOMS
Takeda Pharmaceutical Company
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome
Chuo-ku, Osaka 541-0045, JP
CV THERAPEUTICS, INC., 3172
Porter Drive, Palo Alto, CA 94304, US
*
EP 2065036
EP 2025334
EP 2065794
EP 2027147
EP 1998631
EP 2024032
EP 2098509
EP 2059250
EP 2089359
EP 2101775
*
*
*
*
*
ISSN 1847-3024
Naziv izuma
Podnositelj
europske
prijave patenta
(54)
(71)
MODULAR HOUSING WALL
FOR
TELECOMMUNICATIONS
DEVICES
SUBSTITUTED N-CINNAMYL
BENZAMIDES
ADC GMBH, Abt. HRP
Beeskowdamm 3 - 11, 14167 Berlin,
DE
Sustained release drug
delivery system for repeated
administration
Touch sensor for a display
screen of an electronic device
ChemoCentryx, Inc., 850 Maude
Avenue, Mountain View California
94043, US
SmithKline Beecham Corporation,
One Franklin Plaza P.O. Box 7929,
Philadelphia, PA 19101, US
NXP B.V., High Tech Campus 60,
5656 AG Eindhoven, NL
Nutri Team GmbH, Am
Schwadergraben 15, 82377
Penzberg, DE
Vaunnex, Inc., 4 Salamander Way,
Sharon, MA 02067, US
Research In Motion Limited, 295
Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L
3W8, CA
BIOMAY AG, Lazarettgasse 19 Top 1,
1090 Wien, AT
Allergopharma Joachim Ganzer Kg,
Hermann-Körner-Strasse 52, 21465
Reinbek, DE
Specialty Protein Producers, Inc., 200
West Grand Avenue, Suite B, Port
Washington, WI 53074, US
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Broj objave
europske
prijave patenta
MKP
Datum kada je
zahtjev
za proširenje
europske
prijave patenta
povučen
Zahtjev
objavljen
u HGIV-u br.
(97)
(51)
EP 1997822
C07D 495/04 (2006.01)
A61K 31/5513
(2006.01)
14.1.2010
12/2008
EP 1908444
A61J 3/10 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
A61K 9/28 (2006.01)
B30B 11/08 (2006.01)
B65G 17/32 (2006.01)
26.1.2010
4/2008
2289
Naziv izuma
Podnositelj
europske
prijave patenta
(54)
(71)
Process for the preparation of
2-methyl-4-(4methylpiperazin-1-yl)-10hthieno-[2,3-b] [1,5]
benzodiazepine
dihydrochloride trihydrate, 2methyl-4-(4-methyl-piperazin1-yl) -10h-thieno[2,3-b] [1,5]
benzodiazepine
dihydrochloride trihydrate,
pharmaceut
Improvements in powder
compaction and enrobing
EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan
Müködo Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38, 1106 Budapest,
HU
BioProgress Technology Limited,
Hostmoor Avenue, March Trading
Estate, March, Cambridge PE15 0AX,
GB
ISSN 1847-3024
Prošireni europski
patenti
Objava proširenih europskih patenata
Kazalo brojeva proširenih europskih
patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka
proširenih europskih patenata
prema Međunarodnoj klasifikaciji
patenata
Kazalo nositelja proširenih europskih
patenata
Objava proširenih
europskih patenata
Objavljujemo patentne zahtjeve, karakteristične slike crteža (ako crteži postoje) i bibliografske podatke proširenih europskih patenata,
razvrstane prema glavnoj klasifikacijskoj oznaci patenta po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
(10)
HR P20100369 T1
A23L 1/211 (2006.01)
(11)
P20100369
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100369T
(22)
01.07.2010.
(86)
PCT/HU2005000095 06.09.2005.
(96)
EP 05783462.4 06.09.2005.
(87)
WO2007029045, 15.03.2007.
(97)
EP 1940244, 09.07.2008. 200828, En
(97)
EP 1940244, 21.04.2010. 201016, En
(54)
KLICE LANA BEZ SADRŽAJA SLUZI I NJIHOV NUSPROIZVOD,
KAO I NJIHOVA PROIZVODNJA I PRIMJENA
DEMUCILAGED FLAX SPROUTS AND THEIR BY-PRODUCT AS
WELL AS PRODUCTION AND APPLICATION THEREOF
(73)
Biogreen A/S, Essen 27B, 6000 Kolding, DK
(72)
Ferenc Föglein, Üveghas utca 11., 1028 Budapest, HU
(74)
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(57)
Klice lana bez sadržaja sluzi, naznačene time što se mogu dobiti iz
sjemenki lana iz kojih se potpuno uklanja sluz, koje se zatim steriliziraju i
klijaju.
(51)
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100376 T1
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
(11)
P20100376
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100376T
(22)
06.07.2010.
(86)
PCT/BE2004000172 02.12.2004.
(96)
EP 04801138.1 02.12.2004.
(87)
WO2005053796, 16.06.2005.
(97)
EP 1708790, 11.10.2006. 200641, En
(97)
EP 1708790, 21.04.2010. 201016, En
(31)
03447279
(32) 02.12.2003.
(33) EP
2451798
02.12.2003.
CA
725965
02.12.2003.
US
04447001
05.01.2004.
EP
752423
06.01.2004.
US
04447066
18.03.2004.
EP
2461248
18.03.2004.
CA
803793
18.03.2004.
US
04025035
21.10.2004.
EP
2004349085
04.11.2004.
JP
984683
09.11.2004.
US
2487529
15.11.2004.
CA
(54)
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA
ILI ANTAGONISTA SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE
PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST
OR A SEROTONIN/DOPAMIN ANTAGONIST FOR THE
TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
(73)
PharmaNeuroBoost N.V., Alkerstraat 30A, 3570 Alken, BE
(72)
Erik Buntinx, Alkerstraat 28, 3750 Alken, BE
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uporaba pipamperona ili njegove farmaceutski prihvatljive soli za
pripremu lijeka namijenjenog liječenju psihotičnih poremećaja,
naznačena time, da se pipamperon ili navedene farmaceutski prihvatljive
soli tog spoja daju istovremeno sa, odvojeno od ili prije davanja spoja
antagonista D2 receptora kako bi se povećao terapijski učinak ili za
ubrzavanje početka djelovanja terapijskog učinka navedenog antagonista
D2 receptora, koja je dodatno karakterizirana time što se pipamperon
daje bolesniku u dnevnoj dozi u rasponu od 5 do 15 mg djelatne tvari.
(51)
Patent sadrži još 8 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
MKP
(10)
A61K 31/485 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
P20100368
(46)
P20100368T
(22)
PCT/US2004029521 09.09.2004.
EP 04788669.2 09.09.2004.
WO2005032555, 14.04.2005.
EP 1663229, 07.06.2006. 200623, En
EP 1663229, 14.04.2010. 201015, En
506222 P
(32) 25.09.2003.
HR P20100368 T1
31.08.2010.
30.06.2010.
(33)
US
2293
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I
NALTREKSONA
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS OF HYDROCODONE AND
NALTREXONE
(73)
Euro-Celtique S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653
Luxembourg, LU
(72)
Benjamin Oshlack, 350 South Ocean Blvd, Apt. 3D, Boca Raton, FL
33432, US
Curtis Wright, 21 Summit Avenue, Rockport, MA 01966, US
Chris Breder, 5 Annjim Drive, Greenwich, CT 06830, US
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Farmaceutski sastav, naznačen time, da sadrži oko 5 mg
hidrokodona ili njegovu farmaceutski prihvatljivu sol i 0,0625 mg
naltreksona ili njegovu farmaceutski prihvatljivu sol.
(54)
Patent sadrži još 18 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100373 T1
A61K 31/485 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
(11)
P20100373
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100373T
(22)
05.07.2010.
(86)
PCT/EP2007050540 19.01.2007.
(96)
EP 07704010.3 19.01.2007.
(87)
WO2007082935, 26.07.2007.
(97)
EP 1976524, 08.10.2008. 200841, De
(97)
EP 1976524, 28.04.2010. 201017, De
(31)
06100578
(32) 19.01.2006.
(33) EP
(54)
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE JEDNIM
OPIJATNIM ANTAGONISTOM U LIJEČENJU OVISNOSTI O
OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU NEORALNE ZLOUPOTREBE
OPIJATA KOD OVISNIKA OPIJATIMA
USE OF A COMBINATION OF MORPHINE AND AT LEAST ONE
OPIATE ANTAGONIST FOR TREATMENT OF OPIATE
DEPENDENCY AND FOR PREVENTION OF NON-ORAL OPIATE
ABUSE IN OPIATE ADDICTS
(73)
Phoenux AG, Pfäffikonerstrasse 14, 8834 Schindellegi, CH
(72)
Lars Hermann, Wollerauerstrasse 46, 8834 Schindellegi, CH
(74)
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(57)
Upotreba nerazdvojive kombinacije morfina, ili njegovih fiziološki
prihvatljivih soli, s najmanje jednim opijatnim antagonistom, ili njegovim
fiziološki prihvatljivim solima, čija je biodostupnost manja od 5 % kod
oralne primjene, naznačena time što je navedena kombinacija
namijenjena pripravi lijeka namijenjenog isključivo oralnoj primjeni kao
supstitucijska terapija za osobe ovisne o opijatima ili o heroinu.
(51)
Patent sadrži još 12 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100372 T1
A61K 31/58 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
A61P 25/32 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(11)
P20100372
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100372T
(22)
02.07.2010.
(86)
PCT/EP2006005574 09.06.2006.
(96)
EP 06754274.6 09.06.2006.
(87)
WO2006131392, 14.12.2006.
(97)
EP 1888080, 20.02.2008. 200808, En
(97)
EP 1888080, 14.04.2010. 201015, En
(31)
688905 P
(32) 09.06.2005.
(33) US
(54)
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I
NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE
STEROID AND USES THEREOF
(73)
EURO-CELTIQUE S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653
Luxembourg, LU
(72)
Richard M. Woodward, 2035 Welsh Valley Road, Phoenixville, PA
19460-4638, US
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Farmaceutski sastav za uporabu u liječenju depresije, bolesne
potrebe za alkoholom i/ili ovisnosti o alkoholu, predmenstrualne
napetosti, predmenstrualnog sindroma ili predmenstrualnog disforičnog
poremećaja, naznačen time, da sadrži 3α-hidroksi-3 -metoksimetil-21(1'-imidazolil)-5α-pregnan-20-on ili njegovu farmaceutski prihvatljivu sol ili
(51)
ISSN 1847-3024
2294
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8,
solvat i jedan ili više farmaceutski prihvatljivih ekscipijenata, kod čega
sastav daje stacionarno stanje razine u plazmi 3α-hidroksi-3 metoksimetil-21-(1'-imidazolil)-5α-pregnan-20-ona u području od 5ng/ml
do 500 ng/ml u trajanju od 12 h do 24 h nakon davanja.
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100314 T1
A61K 39/155 (2006.01)
(11)
P20100314
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100314T
(22)
31.05.2010.
(86)
PCT/US2006014134 14.04.2006.
(96)
EP 06750224.5 14.04.2006.
(87)
WO2006115843, 02.11.2006.
(97)
EP 1881845, 30.01.2008. 200805, En
(97)
EP 1881845, 24.03.2010. 201012, En
(31)
674583 P
(32) 25.04.2005.
(33) US
(54)
CJEPIVO PROTIV NIPAH VIRUSA
NIPAH VIRUS VACCINES
(73)
Merial Ltd., 3239 Satellite Blvd., 30096 Duluth, GA, US
(72)
Jean Christophe Francis Audonnet, 119, Rue de Crequi, 69006
Lyon, FR
(74)
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(57)
Ekspresioni ptičiji pox vektor, naznačen time što sadrži
polinukleotid koji kodira glikoprotein Nipah virusa, gdje je ptičiji pox
ekspresioni vektor canarypox vektor.
(51)
Patent sadrži još 9 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20090595 T1
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)
(11)
P20090595
(46)
31.08.2010.
(21)
P20090595T
(22)
05.11.2009.
(86)
PCT/EP2007051442 14.02.2007.
(96)
EP 07712215.8 14.02.2007.
(87)
WO2007093617, 23.08.2007.
(97)
EP 1988924, 12.11.2008. 200846, En
(97)
EP 1988924, 16.09.2009. 200938, En
(31)
MI20060282
(32) 16.02.2006.
(33) IT
(54)
NOVA STABILNA HIPERBARIČNA KOMPOZICIJA KOJA
SADRŽI PRILOKAIN HCL, PRIMJENA NAVEDENE NOVE
KOMPOZICIJE ZA INTRATEKALNU ANESTEZIJU I POSTUPAK
ZA PROIZVODNJU NAVEDENE KOMPOZICIJE
NEW STABLE HYPERBARIC COMPOSITION COMPRISING
PRILOCAINE HCL, USE OF SAID NEW COMPOSITION FOR
INTRATHECAL ANAESTHESIA, AND METHOD FOR
MANUFACTURING SAID COMPOSITION
(73)
Sintetica S.A., Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, CH
(72)
Augusto Mitidieri, Strecia Di Rossi, 6922 Morcote, IT
Elisabetta Donati, Derta 6, 22020 Cavallasca, IT
(74)
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(57)
Farmaceutska kompozicija koja sadrži prilokain HCl i glukozu u
hiperbaričnoj otopini vode za injekciju, naznačena time, što kompozicija
ima rok trajanja, na temperaturi sredine, od najmanje 5 godina i čiji je
sadržaj 2-metilanilina, tokom cjlokupnog roka trajanja, manji od 0.10% u
odnosu na količinu sadržanog prilokaina HCl, gdje je sadržaj prilokaina
HCl od 1.8% do 2.2% (tež./vol.), sadržaj glukoze, izražen kao anhidrirana
glukoza, je od 5.4% do 6.6% (tež./vol.) i osmolaritet je u opsegu od 490
do 540 mOsm/kg.
(51)
Patent sadrži još 13 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
MKP
(10)
HR P20100383 T1
B29C 45/00 (2006.01)
B65D 25/32 (2006.01)
P20100383
(46)
31.08.2010.
P20100383T
(22)
12.07.2010.
PCT/EP2006010534 02.11.2006.
EP 06818347.4 02.11.2006.
WO2007054235, 18.05.2007.
EP 1960177, 27.08.2008. 200835, En
EP 1960177, 05.05.2010. 201018, En
MI20052125
(32) 08.11.2005.
(33) IT
MI20061008
22.05.2006.
IT
METODA I UREĐAJ ZA KOORDINIRANO INJEKCIJSKO
PREŠANJE I SKLAPANJE ZA PROIZVODE OD PLASTIČNOG
ISSN 1847-3024
MATERIJALA SA DIJELOVIMA ZGLOBNO SPOJIVIM TIJEKOM
KORAKA ODVAJANJA IZ KALUPA
INJECTION CO-MOLDING AND ASSEMBLING METHOD AND
APPARATUS FOR ARTICLES MADE OF PLASTIC MATERIAL
HAVING PARTS CONNECTABLE BY HINGING DURING A
DEMOLDING STEP
(73)
ABATE BASILIO & C. S.N.C., Via C. Alberto 112, 25011 Calcinato,
IT
(72)
Davide Abate, Via Berlinguer 77, 25011 Calcinato, IT
(74)
Tatjana Sučić, Zagreb, HR
Tihomir Dragun, Zagreb, HR
(57)
Metoda za koordinirano injekcijsko prešanje i sklapanje za
proizvode od plastičnog materijala, gdje proizvod sadrži prvi odljevak (10)
sa zatikom (14) i drugi odljevak (11) sa prstenastim elementom (15)
konstruirani na način da su međusobno zglobno spojeni direktno u
injekcijskom kalupu (20, 21);
- u kojem su prstenasti element (15) i zatik (14) injekcijski prešani i
naknadno međusobno spojeni i gdje je proizvod izvađen iz kalupa
pomoću uređaja (23) za vađenje odljevka iz kalupa, pri čemu navedena
metoda sadrži korake:
- omogućiti da injekcijski kalup (20, 21) sa prvim dijelom za modeliranje
(40) koji definira otisak za zatik (14), odnosno sa drugim dijelom za
modeliranje (41) koji definira otisak za prstenasti element (15), pri čemu
su prvi i drugi dijelovi za modeliranje (40, 41) aksijalno pokretljivi jedan u
odnosu na drugi; i
- omogućiti da navedeni injekcijski kalup (20, 21) ima sredstva za
upravljanje bregastom osovinom (46, 47) prilagođena na način da
selektivno pomiču navedene prve i druge dijelove za modeliranje (40, 41)
za sklapanje dijelova kalupa pomoću skočnog djelovanja prstenastog
elementa (15) i zatika (14),
naznačena time da ima slijedeće dodatne korake:
- osigurati da se prvi i drugi dijelovi za modeliranje (40, 41) nalaze na
pokretljivom dijelu (26) uređaja (23) za vađenje odljevka iz kalupa;
- injekcijsko prešanje prstenastog elementa (15) i zatika (14) u aksijalno
poravnatom položaju;
- tijekom početne faze vađenja proizvoda iz kalupa, spajanje prstenastog
elementa (15) i zatika (14) aksijalnim pomicanjem najmanje jednog od
prvog i drugog dijela za modeliranje (40, 41) pomoću navedenog
pokretljivog dijela (26) uređaja (23) za vađenje odljevka iz kalupa i
navedenih ekscentričnih sredstava (46, 47); i
- odvajanje navedenih dijelova za modeliranje (40, 41) od prstenastog
elementa (15) i od zatika (14), te naknadnog završavanja vađenja iz
kalupa proizvoda, sa navedenim prvim i drugim dijelovima kalupa (10, 11)
u njihovom sklopljenom stanju.
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100361 T1
B65G 47/71 (2006.01)
B65G 47/84 (2006.01)
(11)
P20100361
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100361T
(22)
29.06.2010.
(96)
EP 08004500.8 27.07.2006.
(97)
EP 1927561, 04.06.2008. 200823, De
(97)
EP 1927561, 26.05.2010. 201021, De
(62)
06015728.6 ; 27.07.2006.
(54)
UREĐAJ I POSTUPAK ZA DIJELJENJE TOKA PREDMETA
DEVICE AND METHOD FOR SPLITTING OBJECT FLOWS
(73)
INDAG Gesellschaft für Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG,
Rudolf-Wild-Strasse 107-115, 69214 Eppelheim, DE
(72)
Hans-Peter Wild, Rudolf-Wild-Strasse 107-115, 69214 Eppelheim,
DE
Eberhard Kraft, Hebelstrasse 1, 74924 Neckarbischofsheim, DE
Frank Lechert, Am Pilgerhaus 7, 69469 Weinheim, DE
(74)
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(57)
Uređaj (1) za dijeljenje toka predmeta, kao na primjer plastičnih
vrećica (2), na dva toka ili na više tokova s:
(51)
jednom transportnom trakom (6), na kojoj mogu dolaziti predmeti (2) duž
jedne linije u smjeru transportiranja (8) i
najmanje jednom napravom za guranje (4), pomoću koje se mogu
pomicati predmeti (2) na transportnoj traci (6) u odnosu na druge
predmete (2) na ovoj transportnoj traci (6), pri čemu se naprava za
guranje (4) može kretati u smjeru koji leži pod kutom (α) u odnosu na
smjer kretanja (8), koji kut je manji od 90°,
pri čemu se predmeti (2) pomoću naprave za guranje pogurnu na neku
drugu transportnu traku (7) ili se na jednoj te istoj transportnoj traci
razdjele u dva toka,
naznačen time što
su obje transportne trake (6, 7) ili daljnje transportne trake, koje se
priključuju na ovu jednu ili na ove obje transportne trake, načinjene tako
da se dva predmeta na obje transportne trake, ili na transportnim trakama
koje slijede nakon njih (6, 7), transportiraju barem u jednom određenom
trenutku jedan pokraj drugoga.
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2295
Patent sadrži još 15 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100371 T1
C07D 207/273 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
(11)
P20100371
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100371T
(22)
01.07.2010.
(86)
PCT/US2007074438 26.07.2007.
(96)
EP 07799831.8 26.07.2007.
(87)
WO2008014381, 31.01.2008.
(97)
EP 2049477, 22.04.2009. 200917, En
(97)
EP 2049477, 23.06.2010. 201025, En
(31)
834235 P
(32) 28.07.2006.
(33) US
896026 P
21.03.2007.
US
782704
25.07.2007.
US
(54)
MODULATORI AKTIVNOSTI KEMOKINSKIH RECEPTORA,
KRISTALNI OBLICI I POSTUPCI
MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY,
CRYSTALLINE FORMS AND PROCESS
(73)
Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and Province Line
Road, Princeton, NJ 08543-4000, US
(72)
Michael G. Yang, c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 &
Province Line Road, 08543 Princeton, NJ, US
Robert J. Cherney, c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route 206
& Province Line Road, 08543 Princeton, NJ, US
Martin G. Eastgate, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb
Drive, 08903 New Brunswick, NJ, US
Jale Muslehiddinoglu, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb
Drive, 08903 New Brunswick, NJ, US
Siva Josyula Prasad, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb
Drive, 08903 New Brunswick, NJ, US
Zili Xiao, c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province
Line Road, 08543 Princeton, NJ, US
(74)
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(57)
Spoj,
naznačen
time
što
je
to
N-((1R,2S,5R)-5(izopropil(metil)amino)-2-((S)-2-okso-3-(6-(trifluorometil)kinazolin-4ilamino)pirolidin-1-il)cikloheksil)acetamid,
ili
njegova
farmaceutski
prihvatljiva sol.
(51)
Patent sadrži još 10 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20100384 T1
C07D 215/22 (2006.01)
A61K 31/465 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
P20100384
(46)
31.08.2010.
P20100384T
(22)
12.07.2010.
PCT/EP2007063315 04.12.2007.
EP 07847813.8 04.12.2007.
WO2008068269, 12.06.2008. , En
EP 2086941, 12.08.2009. 200933, En
EP 2086941, 28.04.2010. 201017, En
06125521
(32) 06.12.2006.
(33) EP
ANTIBAKTERIJSKI DERIVATI KVINOLINA
ANTIBACTERIAL QUINOLINE DERIVATIVES
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
Jérôme Emile Georges Guillemont, Johnson & Johnson
Pharmaceutical Research and Development A division of JanssenCilag, Campus de Maigremont BP615, 27106 Val de Reuil Cedex,
FR
Magali Madeleine Simone Motte, Johnson & Johnson
Pharmaceutical Research and Development A division of JanssenCilag Campus de Maigremont BP615, 27106 Val de Reuil Cedex,
FR
Koenraad Jozef Lodewijk Marcel Andries, Janssen Pharmaceutica
N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
Anil Koul, Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
Spoj formule (Ia) ili (Ib)
uključujući sve stereokemijske izomerne oblike, naznačen time da je
p cijeli broj koji je jednak 1, 2, 3 ili 4;
q cijeli broj koji je jednak nula, 1, 2, 3 ili 4;
R1 je vodik, cijano, formil, karboksil, halo, alkil, C2-6alkenil, C2-6alkinil,
haloalkil, hidroksi, alkiloksi, alkltio, alkiltioalkil, -C=N-OR11, amino, mono ili
di(alkil)amino,
aminoalkil,
mono
ili
di(alkil)aminoalkil,
alkilkarbonilaminoalkil, aminokarbonil, mono ili di(alkil)aminokarbonil,
5a 4a
5a 4a
arilalkil, arilkarbonil, R R Nalkil, di(aril)alkil, aril, R R N-, R5aR4aNC(=O)-, ili Het;
R2 je vodik, alkiloksi, aril, ariloksi, hidroksi, merkapto, alkiloksialkiloksi,
alkiltio, mono ili di(alkil)amino, pirolidin ili radikal formule
gdje je Y CH2, O, S, NH ili N-alkil;
R3 je alkil, arilalkil, aril-O-alkil, aril-alkil-O-alkil, aril, aril-aril, Het, Het-alkil,
Het-O-alkil, Het-alkil-O-alkil ili
R4 i R5 su - svaki nezavisno - vodik; alkil; alkiloksialkil; arilalkil; Het-alkil.;
mono- ili dialkilaminoalkil; biciklo[2.2.1]heptil; Het; aril; ili -C(=Nm-NH2; ili
R4 i R5 zajedno sa atomom dušika na koji su vezani oblikuju radikal
odabran između: pirolidina, piperidina, piperazina, morfolina, 4tiomorfolina, 1,1-dioksid-tiomorfolinila, azetidinila, 2,3-dihidroizoindol-1ila, tiazolidin-3-ila, 1,2,3,6- tetrahidropiridila, heksahidro-1H-azepinila,
heksahidro-1H-1,4-diazepinila, heksahidro-1,4-oksazepinila, 1,2,3,4tetrahidroizokvinolin-2-ila, 2,5-diazabiciklo[2.2.1]heptila, pirolinila, pirolila,
imidazolidinila, pirazolidinila, 2-imidazolinila, 2-pirazolinila, imidazolila,
pirazolila, triazolila, piridinila, piridazinila, pirimidinila, pirazinila i triazinila,
gdje je svaki radikal po izboru supstituiran sa 1, 2, 3 ili 4 supstituenta,
svaki supstituent je nezavisno izabran između: alkila, haloalkila,
alkilkarbonila, halo, arilalkila, hidroksi, alkiloksi, amino, mono- ili
dialkilamino, aminoalkila, mono- ili dialkilaminoalkila, alkiltio, alkiltioalkila,
arila, piridila, pirimidinila, piperidinila po izboru supstituiranog sa alkilom ili
pirolidinila po izboru supstituiranog arilalkilom;
R4a i R5a zajedno sa atomom dušika za koji su vezani tvore radikal između
slijedećih: pirolidina, piperidina, piperazina, morfolina, 4-tiomorfolina, 2,3dihidroizoindol-1-ila, tiazolidin-3-ila, 1,2,3,6-tetrahidropiridila, heksahidro1H-azepinila,
heksahidro-1H-1,4-diazepinila,
heksahidro-1,4oksazepinila,
1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-2-ila,
pirolinila,
pirolila,
imidazolidinila, pirazolidinila, 2-imidazolinila, 2-pirazolinila, imidazolila,
pirazolila, triazolila, piridinila, piridazinila, pirimidinila, pirazinila i triazinila,
a gdje je svaki radikal po izboru supstituiran sa 1, 2, 3 ili 4 supstituenta,
svaki supstituent je nezavisno izabran između: alkila, haloalkila, halo,
arilalkila, hidroksi, alkiloksi, amino, mono- ili dialkilamino, alkiltio,
alkiltioalkila, arila, piridila ili pirimidinila;
R6 je aril1 ili Het;
R7 je vodik, halo, alkil, aril ili Het;
R8 je vodik ili alkil;
R9 je okso; ili
R8 i R9 zajedno tvore radikal -CH=CH-N=;
R10 je vodik, C1-6alkil ili arilC1-6alkil;
R11 je vodik ili alkil;
Z je S ili NR10;
aril je homociklični spoj izabran između: fenila, naftila, acenaftila ili
tetrahidronaftila, gdje je svaki po izboru supstituiran sa 1, 2 ili 3
supstituenta, svaki supstituent je nezavisno izabran između: hidroksi,
halo, cijano, nitro, amino, mono- ili dialkilamino, alkila, C2-6alkenila po
izboru supstituiranog sa: fenilom, haloalkilom, alkiloksi, haloalkiloksi,
karboksilom, alkiloksikarbonilom, aminokarbonilom, morfolinilom ili monoili dialkilaminokarbonilom;
aril1 je homociklični spoj izabran između: fenila, naftila, acenaftila ili
tetrahidronaftila, gdje je svaki po izboru supstituiran sa 1, 2 ili 3
supstituenta, svaki supstituent je nezavisno izabran između: hidroksi,
halo, cijano, nitro, amino, mono- ili dialkilamino, alkila, haloalkila, alkiloksi,
alkiltio, haloalkiloksi, karboksila, alkiloksikarbonila, aminokarbonila,
morfolinila, Het ili mono- ili dialkilaminokarbonila;
Het je monociklično heterociklični spoj izabran između: Nfenoksipiperidinila, piperidinila, pirolila, pirazolila, imidazolila, furanila,
tienila, oksazolila, izoksazolila, tiazolila, izotiazolila, piridinila, pirimidinila,
pirazinila ili piridazinila; odnosno biciklični heterociklični spoj izabran
između:
kvinolinila,
kvinoksalinila,
indolila,
benzimidazolila,
benzoksazolila,
benzizoksazolila,
benzotiazolila,
benziotiazolila,
ISSN 1847-3024
2296
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8,
benzofuranila,
benzotienila,
2,3-dihidrobenzo[1,4]dioksinila
ili
benzo[1,3]dioksolila; gdje je svaki monociklični i biciklični heterociklični
spoj po izboru supstituiran sa 1, 2 ili 3 supstituenta, svaki supstituent je
nezavisno odabran između: halo, hidroksi, alkil ili alkiloksi;
njihovi N-oksidi, farmaceutski prihvatljive soli ili solvati.
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
Patent sadrži još 23 patentna zahtjeva.
(97)
(31)
(54)
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
MKP
(10)
HR P20100283 T1
C07D 231/12 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
P20100283
(46)
31.08.2010.
P20100283T
(22)
21.05.2010.
PCT/FR2005000031 07.01.2005.
EP 05717379.1 07.01.2005.
WO2005073197, 11.08.2005.
EP 1720837, 15.11.2006. 200646, Fr
EP 1720837, 28.04.2010. 201017, Fr
0400257
(32) 12.01.2004.
(33) FR
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S
AFINITETOM ZA CB1 RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL)
SULPHONAMIDE WITH CB1 RECEPTOR AFFINITY
Sanofi-Aventis, 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
Francis Barth, 5, allée des Terres Rouges, 34680 Saint Georges
d'Orques, FR
Chistian Congy, 58, allee de la Marquise, 34980 Saint Gely du
Fesc, FR
Serge Martinez, 4, rue Raoul, 34000 Montpellier, FR
Murielle Rinaldi-Carmona, 2, rue des Fontardies, 34680 Saint
Georges d'Orques, FR
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
Spoj koji odgovara formuli (I):
naznačen time što:
R1 predstavlja
(C1-C6)alkil;
(C3-C7)cikloalkil koji je nesupstituiran ili supstituiran jednom ili nekoliko
puta s (C1-C3)alkil skupinom;
(C3-C7)cikloalkilmetil koji je nesupstituiran ili supstituiran jednom ili
nekoliko puta na karbociklu s (C1-C3)alkilom;
fenil koji je nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran sa supstituentom
nezavisno odabranim od atoma halogena, (C1-C4)alkila, (C1-C3)alkoksi,
cijano, trifluormetil radikala, trifluormetoksi radikala, S(O)nAlk skupine,
(C1-C3)alkilkarbonil skupine, fenila;
benzil koji je nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran sa supstituentom
nezavisno odabranim od atoma halogena, (C1-C3)alkila, (C1-C3)alkoksi;
trifluormetil radikala;
tienil koji je nesupstituiran ili supstituiran s atomom halogena ili s
izoksazolilom;
R2 predstavlja atom vodika ili (C1-C3)alkil;
R3 predstavlja atom vodika ili (C1-C5)alkil;
R4, R5, R6, R7, R8 i R9 svaki nezavisno predstavljaju atom vodika, atom
halogena, (C1-C7)alkil, (C1-C5)alkoksi, trifluormetil radikal ili S(O)nAlk
skupinu;
n predstavlja 0, 1 ili 2;
Alk predstavlja (C1-C4)alkil,
u obliku baze ili adicijske soli s kiselinom, i u obliku hidrata ili solvata.
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C07D 235/02 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
ISSN 1847-3024
(10)
HR P20100327 T1
(73)
(72)
(74)
(57)
P20100327
(46)
31.08.2010.
P20100327T
(22)
07.06.2010.
PCT/FR2007000183 01.02.2007.
EP 07730900.3 01.02.2007.
WO2007088277, 09.08.2007.
EP 1987010, 05.11.2008. 200845, Fr
EP 1987010, 07.04.2010. 201014, Fr
0601007
(32) 03.02.2006.
(33) FR
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA
KOJI SADRŽAVAJU BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU,
POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES
CONTAINING A BENZIMIDAZOLE UNIT, METHOD FOR
PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
Sanofi-Aventis, 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
Laurent Dubois, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300 20
avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
Yannick Evanno, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300 20
avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
Luc Even, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300 20 avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FR
Catherine Gille, c/o sanofi-aventis Département Brevets Tri E2/300
20 avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
André Malanda, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300 20
avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
David Machnik, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300 20
avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
Nathalie Rakotoarisoa, c/o sanofi-aventis Dept. Brevets Tri E2/300
20 avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
Spoj, naznačen time što odgovara formuli (I)
u kojoj:
A je, zajedno s C-N vezom benzimidazolske jedinice s kojom je vezan,
4- do 7-člani monociklički heterocikl ili monociklički heteroaril, koji
sadržava od jedan do tri heteroatoma odabrana od O, S i N, uključujući
dušikov atom benzimidazolske jedinice;
P je 8-, 9-, 10- ili 11-člani biciklički heterocikl ili biciklički heteroaril, koji
sadržava od 1 do 6 heteroatoma odabranih od N, O i S; P je vezan za C(Y)- skupinu preko ugljikovog atoma;
pod uvjetom da, kad A je 7-člani zasićeni heterocikl, P nije 2,3-dihidro1,4-benzodioksan skupina, 1-benzopiran-2-on skupina i izoindol skupina;
R1 je od jedan do četiri atoma ili skupina, koje mogu biti identične ili
različite, odabrane od atoma vodika, atoma halogena, i okso, tio, C1-C6alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, C1-C6-fluoralkil,
ariloksi-C1-C6-alkil, heteroariloksi-C1-C6-alkil, aril-C1-C3-alkilenoksi-C1-C6alkil,
heteroaril-C1-C3-alkilenoksi-C1-C6-alkil,
ariltio-C1-C6-alkil,
heteroariltio-C1-C6-alkil, aril-C1-C3-alkilentio-C1-C6-alkil, heteroaril-C1-C3alkilentio-C1-C6-alkil, C1-C6-alkoksi, C3-C7-cikloalkiloksi, C3-C7-cikloalkilC1-C3-alkilenoksi, C1-C6-fluoralkoksi, cijano, C(O)NR4R5, nitro, NR4R5, C1C6-tioalkil, C3-C7-cikloalkiltio, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilentio, -S(O)-C1C6-alkil, -S(O)-C3-C7-cikloalkil, -S(O)-C1-C3-alkilen-C3-C7-cikloalkil, C1-C6alkil-S(O)2-,
C1-C6-fluoralkil-S(O)2-,
C3-C7-cikloalkil-S(O)2-,
C3-C7cikloalkil-C1-C3-alkilen-S(O)2-, SO2NR4R5, SF5, NR6C(O)R7, NR6SO2R8,
R4R5NC(O)-C1-C3-alkilen, aril, heteroaril, aril-C1-C5-alkilen, heteroaril-C1C5-alkilen, ariloksi, ariltio, heteroariloksi ili heteroariltio skupine;
spomenute heteroaril ili aril skupine sa R1 su po potrebi supstituirane s
jednim ili više supstituenata R9, koji mogu biti identični ili različiti jedan od
drugog;
pod uvjetom da, kad R1 je vezan za atom dušika sa P, onda je R1 različit
od atoma halogena, i od okso, tio, cijano, nitro, SF5, NR4R5, C1-C6-tioalkil,
tioaril, tioheteroaril, C1-C6-alkoksi, ariloksi, heteroariloksi, -NR6COR7 i
NR6SO2R8 skupine;
Y je atom kisika ili sumpora;
R2 je atom vodika, atom halogena, ili C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7cikloalkil-C1-C3-alkilen, C1-C6-fluoralkil ili C1-C6-alkoksi skupina;
R3 je od jedan do tri atoma ili skupine, koje mogu biti identične ili
različite, odabrane od atoma vodika, atoma halogena, i C1-C6-alkil, C3-C7cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, C1-C6-fluoralkil, hidroksil, C1-C6alkoksi, C3-C7-cikloalkiloksi ili C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilenoksi skupine,
kad je R3 vezan preko ugljikovog atoma;
ili
R3 je od jedan do dva atoma ili skupine, koje mogu biti identične ili
različite, odabrane od atoma vodika, atoma halogena, i C1-C6-alkil, C3-C7cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, C1-C6-fluoralkil, aril-C(O)-, C1-C6alkil-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen-C(O)-, C1C6-fluoralkil-C(O)-, aril-S(O)2-, C1-C6-alkil-S(O)2-, C1-C6-fluoralkil-S(O)2-,
C3-C7-cikloalkil-S(O)2-, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen-S(O)2-, C1-C6-alkil-OC(O)-, aril-C1-C3-alkil-O-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-O-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
C1-C3-alkilen-O-C(O)-, C1-C6-fluoralkil-O-C(O)-, aril-O-C(O)- ili heteroarilO-C(O)- skupine, kad je R3 vezan preko atoma dušika;
R4 i R5 su, nezavisno jedan od drugoga, atom vodika ili C1-C6-alkil, C3C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, aril-C1-C5-alkilen ili aril
skupina; ili R4 i R5 formiraju, zajedno s atomom dušika za koji su vezani,
azetidin, pirolidin, piperidin, azepin, morfolin, tiomorfolin, piperazin ili
homopiperazin skupinu, NR4R5 skupina je po potrebi supstituirana s C1C6-alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, aril-C1-C6-alkilen,
aril, heteroaril, aril-S(O)2-, C1-C6-alkil-S(O)2-, C1-C6-fluoralkil-S(O)2-, C3C7-cikloalkil-S(O)2-, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen-S(O)2-, aril-C(O)-, C1C6-alkil-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-C(O)-, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen-C(O)-,
C1-C6-fluoralkil-C(O)-, hidroksil, C1-C6-alkiloksi, C1-C6-fluoralkil, ariloksiC1-C6-alkilen, ariloksi, heteroariloksi-C1-C6-alkilen ili heteroariloksi
skupinom;
R6 i R7 su, nezavisno jedan od drugoga, atom vodika, ili C1-C6-alkil, C3C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, aril-C1-C6-alkilen ili aril
skupina; ili R6 i R7 zajedno formiraju 4- do 7-člani laktam koji sadržava
atom dušika i C(O) skupinu koja ih veže;
R8 je C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, aril-C1-C6alkilen ili aril skupina;
ili R6 i R8 zajedno formiraju 4- do 7-člani sultam koji sadržava atom
dušika i S(O)2 skupinu koja ih veže;
R9 je atom halogena, ili C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1C3-alkilen, C1-C6-fluoralkil, C1-C6-alkoksi, C1-C6-fluoralkoksi, nitro, cijano,
NR4R5, R4R5N-C1-C3-alkilen, aril, heteroaril, ariloksi, ariltio, heteroariloksi
ili heteroariltio skupina, spomenute heteroaril ili aril skupine su po potrebi
supstituirane s jednim ili više supstituenata odabranih od atoma
halogena, i C1-C6-alkil, C3-C7-cikloalkil, C3-C7-cikloalkil-C1-C3-alkilen, C1C6-fluoralkil, C1-C6-alkoksi, C1-C6-fluor-alkoksi, nitro, cijano, NR4R5 ili
R4R5NC1-C3-alkilen skupine;
atom(i) sumpora heterocikla A mogu biti u oksidiranom obliku (S(O) ili
S(O)2);
atom(i) dušika mogu biti u oksidiranom obliku (N-oksid); u obliku baze ili
adicijske soli s kiselinom, i također u obliku hidrata ili solvata;
2-(2-klorfenil)-1,3-diokso-N-(7,8,9,10-tetrahidro-6H-azepino[1,2a]benzimidazol-3-il)izoindolin-5-karboksamid je isključen.
(57)
2297
Spoj naznačen time, da je predstavljen Formulom 1
gdje
R1 i R3 mogu biti isti ili različiti te predstavljati atom vodika ili C1-C6 alkilnu
skupinu;
R2 je skupina predstavljena (Formulom 2)
Patent sadrži još 15 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
MKP
(10)
HR P20100389 T1
C07D 405/14 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 27/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
P20100389
(46)
31.08.2010.
P20100389T
(22)
15.07.2010.
PCT/JP2006308069 17.04.2006.
EP 06731998.8 17.04.2006.
WO2006112442, 26.10.2006.
EP 1870409, 26.12.2007. 200752, En
EP 1870409, 12.05.2010. 201019, En
2005117643
(32) 15.04.2005.
(33) JP
675848 P
29.04.2005.
US
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa, 4-chome,
Bunkyo-ku, 112-8088 Tokyo, JP
Shuhei Miyazawa, Tsukuba Res. Lab. Eisai Co. Ltd. 1-3, Tokodai 5chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Masanobu Shinoda, Tsukuba Res. Lab. Eisai Co. Ltd, 1-3, Tokodai
5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Tetsuya Kawahara, Tsukuba Res. Lab. Eisai Co. Ltd, 1-3, Tokodai
5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Nobuhisa Watanabe, Tsukuba Res. Lab. Eisai Co. Ltd, 1-3, Tokodai
5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Hitoshi Harada, Tsukuba Res. Lab. Eisai Co. Ltd., 1-3, Tokodai 5chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Daisuke Iida, c/o Tsukuba Research Laboratories, EISAI CO., LTD.,
1-3, Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Hiroki Terauchi, c/o Tsukuba Research Lab., EISAI CO., LTD., 1-3,
Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Junichi Nagakawa, c/o Tsukuba Research Lab., Eisai CO. LTD., 13, Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Hideaki Fujisaki, c/o Tsukuba Research Lab., EISAI CO., LTD., 1-3,
Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Atsuhiko Kubota, c/o Tsukuba Research Lab., EISAI CO., LTD., 13, Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
Masato Ueda, c/o Tsukuba Research Laboratories, EISAI CO.,
LTD., 1-3, Tokodai 5-chome, Tsukuba-shi, 300-2635 Ibaraki, JP
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
gdje W2 predstavlja vodikov atom, C1-C6 alkilnu skupinu ili atom
halogena (pod uvjetom da kada je to W2 na benzenovom prstenu može
biti 1 do 3, te može biti isti ili različit); n1 predstavlja 1 do 5; n2 predstavlja
1 do 4; a n3 predstavlja 1 do 6, rečena skupina po izboru ima 1 do 4
skupine odabrane iz skupine A1 koja se sastoji od atoma halogena, C1C6 alkilne skupine, C1-C6 alkoksi skupine, C1-C6 haloalkilne skupine, C1C6 alkoksi C1-C6 alkilne skupine i hidroksilne skupine;
R4, R5, R6 i R7 mogu biti isti ili različiti i svaki predstavljati vodikov atom,
hidroksilnu skupinu, halogenov atom, C1-C6 alkilnu skupinu, C1-C6
haloalkilnu skupinu, C1-C6 alkoksi skupinu ili C1-C6 haloalkoksi skupinu, ili
kombinaciju R5 i R6 koji predstavljaju metilendioksi skupinu ili etilendioksi
skupinu; i
W1 predstavlja jednostruku vezu, ili ravnu ili razgrananu alkilensku
skupinu koja ima 1 do 8 ugljikovih atoma, ili njihovu sol ili njihove solvate.
Patent sadrži još 40 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
MKP
C07D 473/34 (2006.01)
C07H 11/00 (2006.01)
C07H 11/02 (2006.01)
C07H 13/12 (2006.01)
C07H 19/167 (2006.01)
A61K 31/70 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61K 31/7004 (2006.01)
A61K 31/7024 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
P20100344
(10)
HR P20100344 T1
(46)
31.08.2010.
ISSN 1847-3024
2298
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
(74)
(57)
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8,
P20100344T
(22)
18.06.2010.
PCT/US2005018381 25.05.2005.
EP 05757108.5 25.05.2005.
WO2005117910, 15.12.2005.
EP 1758596, 07.03.2007. 200710, En
EP 1758596, 31.03.2010. 201013, En
574805 P
(32) 26.05.2004.
(33) US
588263 P
15.07.2004.
US
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA
I POSTUPCI ZA NJIHOVU UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR
AGONISTS AND METHODS OF USE THEREOF
Inotek Pharmaceuticals Corporation, 33 Hayden Avenue, Second
Floor, 02421 Lexington, MA, US
Prakash Jagtap, 486 Sharpners Pond Road, 01845 North Andover,
MA, US
Csaba Szabo, 30 Starknaught Heights, 01930 Gloucester, MA, US
Andrew L. Salzman, 483 Pleasant Street, Unit 1, 02478 Belmont,
MA, US
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
Spoj koji ima formulu
(11)
(21)
(86)
(96)
(87)
(97)
(97)
(31)
(54)
(73)
(72)
ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol,
naznačen time, da
A jest -CH2ONO2;
B i C su -OH;
D jest
(74)
(57)
A i B su trans jedan s obzirom na drugi;
B i C su cis jedan s obzirom na drugi;
C i D su cis ili trans jedan s obzirom na drugi;
R1 jest pentil, izopentil, neopentil, heksil, izoheksil, neoheksil, heptil,
izoheptil, neoheptil, oktil, izooktil, neooktil, nonil, izononil, neononil, decil,
izodecil, neodecil, -aril, -3- do 7-člani monociklički heterocikl, -8- do 12člani biciklički heterocikl, -C3-C8 monociklički cikloalkil, -C3-C8
monociklički cikloalkenil, -C8-C12 monociklički cikloalkenil, -C8-C12
biciklički cikloalkil, -C8-C12 biciklički cikloalkenil, -(CH2)n-(C3-C8
monociklički cikloalkil), (CH2)n-(C3-C8 monociklički cikloalkenil), -(CH2)n(C8-C12 biciklički cikloalkil), -(CH2)n-(C8-C12 biciklički cikloalkenil), ili (CH2)n-aril;
R2 jest -CN, -NHR4, -NHC(O)R4, -NHC(O)OR4, -NHC(O)NHR4, NHNHC(O)R4, NHNHC(O)OR4, -NHNHC(O)NHR4, ili -NH-N=C(R6)R7;
R4 jest -C1-C15 alkil, -aril, -(CH2)n-aril, -(CH2)n-(3- do 7-člani monociklički
heterocikl), -(CH2)n-(8- do 12-člani biciklički heterocikl), -(CH2)n-(C3- C8
monociklički cikloalkil), -(CH2)n-(C3- do C8 monociklički cikloalkenil), (CH2)n-(C8- C12 biciklički cikloalkil), -(CH2)n-(C8- do C12 biciklički
cikloalkenil), -C C-(C1-C10 alkil) ili C C-aril;
R6 jest -C1-C10 alkil, -aril, -(CH2)n-aril, -(CH2)n-(3- do 7-člani monociklički
heterocikl), -(CHO2)n-(8- do 12-člani biciklički heterocikl), -(CH2)n-(C3- do
C8 monociklički cikloalkil), -(CH2)n-(C3-C8 monociklički cikloalkenil), (CH2)n-(C8- C12 biciklički cikloalkil), -(CH2)n-(C8- C12 biciklički cikloalkenil),
-(CH2)n-(C3-C8 monociklički cikloalkenil), -fenilen-(CH2)n-COOH, ili fenilen-(CH2)nCOO-(C1-C10 ) alkil;
R7 jest -H, -C1-C10 alkil, -aril, -(CH2)n-aril, -(CH2)n-(3- do 7-člani
monociklički heterocikl), -(CH2)n-(8- do 12-člani biciklički heterocikl), (CH2)n-(C3-C8 monociklički cikloalkil), -(CH2)n-(C3-C8 monociklički
cikloalkenil), -(CH2)n-(C8-C12 biciklički cikloalkenil) ili (CH2)n-(C8-C12
biciklički cikloalkil); i svaki je n nezavisno cijeli broj u opsegu od 1 do 5.
Patent sadrži još 56 patentnih zahtjeva.
(51)
MKP
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
ISSN 1847-3024
(10)
HR P20100378 T1
P20100378
(46)
31.08.2010.
P20100378T
(22)
06.07.2010.
PCT/EP2007055246 30.05.2007.
EP 07729660.6 30.05.2007.
WO2007138072, 06.12.2007.
EP 2029602, 04.03.2009. 200910, En
EP 2029602, 21.04.2010. 201016, En
803552 P
(32) 31.05.2006.
(33) US
931763 P
25.05.2007.
US
931764 P
25.05.2007.
US
931844 P
25.05.2007.
US
932100 P
29.05.2007.
US
SPOJEVI TRIAZOLOPIRAZINA UČINKOVITI ZA TRETMAN
DEGENERATIVNIH I UPALNIH BOLESTI
TRIAZOLOPYRAZINE COMPOUNDS USEFUL FOR THE
TREATMENT OF DEGENERATIVE & INFLAMMATORY
DISEASES
Galapagos N.V., Generaal de Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen,
BE
Martin James Inglis Andrews, Galapagos NV, Generaal De
Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, BE
Paul Edwards, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee Research &
Development, 2100 Cunard Street, Laval, Québec H7S 2G5, CA
Mark Stuart Chambers, BioFocus DPI Chesterford Research Park
Little Chesterford, Saffron Walden Essex CB10 1XL, GB
Wolfgang Schmidt, BioFocus DPI, Chesterford Research Park, Little
Chesterford, Saffron Walden Essex CB10 1XL, GB
Juha Andrew Clase, Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11/A3,
2800 Mechelen, BE
Gregory Bar, Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11/A3, 2800
Mechelen, BE
Kim Louise Hirst, BioFocus DPI, Chesterford Research Park, Little
Chesterford, Saffron Walden Essex CB10 1XL, GB
Angus Macleod, BioFocus DPI, Chesterford Research Park, Little
Chesterford, Saffron Walden Essex CB10 1XL, GB
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
Spoj prema formuli III:
naznačen time, da
R1 je H ili supstituirani ili nesupstituirani alkil; a svaki od R8 i R9 je
nezavisno odabran iz supstituiranog ili nesupstituiranog cikloalkila,
supstituiranog ili nesupstituiranog heterocikloalkila, supstituiranog ili
nesupstituiranog arila, supstituiranog ili nesupstituiranog heteroarila; ili
njegova farmaceutski prihvatljiva sol, njegov solvat; i njegovi
stereoizomeri, izotopični oblici i njegovi tautomeri.
Patent sadrži još 36 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100370 T1
C07K 19/00 (2006.01)
(11)
P20100370
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100370T
(22)
01.07.2010.
(86)
PCT/EP2006001760 27.02.2006.
(96)
EP 06723123.3 27.02.2006.
(87)
WO2006094665, 14.09.2006.
(97)
EP 1856159, 21.11.2007. 200747, En
(97)
EP 1856159, 07.04.2010. 201014, En
(31)
05005065
(32) 08.03.2005.
(33) EP
(54)
HIMERNI REKOMBINANTNI ANTIGENI TOXOPLASMA GONDII
CHIMERIC RECOMBINANT ANTIGENS OF TOXOPLASMA
GONDII
(73)
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Viale
Shakespeare 47, 00144 Rome, IT
(72)
Nicola Gargano, Via Tommaso Traetta, 87, 00124 Rome, IT
Elisa Beghetto, Via Iris Versari, 224, 00144 Rome, IT
Andrea Spadoni, Via Giovanni de Calvi, 61, 00151 Rome, IT
(74)
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(57)
Himerni rekombinantni antigen koji sadrži fuziju bar tri antigena
regije Toxoplasm-e gondii, naznačen time, što tri različita antigena regije
imaju amino-kiselinsku sekvencu odabranu iz grupe koja se sastoji od:
SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 8, SEQ ID
NO: 10, SEQ ID NO: 12.
(51)
Patent sadrži još 26 patentnih zahtjeva.
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2299
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstrasse 5,
3502 Krems-Lerchenfeld, AT
(72)
Christian Mader, Wilheringstrasse 2a, 3500 Krems, AT
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Naprava za navođenje (1), koja se sastoji od stupova (2), umetaka
za držanje razmaka (3) i najmanje jedne tračne vodilice (4) s dva
konveksna dijela (7) i jednim konkavnim dijelom (6) gledano s kolnika,
koja se pričvršćuje na stupove (2) pomoću umetaka za držanje razmaka
(3), pri čemu se tračna vodilica (4) pričvršćuje asimetrično na umetke za
držanje razmaka (3, 3'), a gornji uzdužni rub tračne vodilice (4) postavlja
se u biti poravnano s gornjim dijelovima umetaka za držanje razmaka (3,
3'), naznačena time, da su tračne vodilice (4) usmjerene nadolje iza
umetaka za držanje razmaka (3) svojim donjim konveksnim dijelom (7) i
mogu se slobodno deformirati u smjeru stupova (2) naprave za
navođenje u svom donjem dijelu (8) neometani od umetaka za držanje
razmaka (3).
(73)
MKP
(10)
HR P20100264 T1
C12N 15/57 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C07K 14/745 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
(11)
P20100264
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100264T
(22)
12.05.2010.
(86)
PCT/DK2004000428 18.06.2004.
(96)
EP 04738925.9 18.06.2004.
(87)
WO2004111242, 23.12.2004.
(97)
EP 1644504, 12.04.2006. 200615, En
(97)
EP 1644504, 17.02.2010. 201007, En
(31)
479780 P
(32) 19.06.2003.
(33) US
200400930
15.06.2004.
DK
(54)
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
FACTOR VII OR VIIa GLA DOMAIN VARIANTS
(73)
Bayer HealthCare LLC, 555 White Plains Road, Tarrytown, NY
10591, US
(72)
Jesper Mortensen Haaning, Biskop Svanes Vej 2E, 3460 Birkerod,
DK
Kim Vilbour Andersen, Karlstads Allé 7, 2700 Bronshoj, DK
Claus Bornaes, 6, Hojgaards Allé, 2900 Hellerup, DK
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Polipeptidna varijanta Faktora VII (FVII) ili Faktora VIIa (FVIIa),
naznačena time, da ima amino kiselinsku sekvencu koja se razlikuje u 115 amino kiselinskih ostataka u odnosu prema amino kiselinskoj sekvenci
humanog Faktora VII (hFVII) ili humanog Faktora VIIa (hFVIIa) koja je
prikazana u SEQ ID NO: 1, pri čemu je negativno nabijeni amino
kiselinski ostatak bio uveden supstitucijom u položaju 36 te pri čemu
navedena polipeptidna varijanta u svojem aktiviranom obliku ima
povećanu FX aktivacijsku aktivnost kada se usporedi sa rekombinantnim
humanim Faktorom VIIa.
(51)
Patent sadrži još 44 patentna zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100380 T1
E01F 15/04 (2006.01)
(11)
P20100380
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100380T
(22)
07.07.2010.
(96)
EP 07450054.7 20.03.2007.
(97)
EP 1857594, 21.11.2007. 200747, De
(97)
EP 1857594, 30.06.2010. 201026, De
(31)
4002006
(32) 18.05.2006.
(33) AT
(54)
STUP ZA POSTAVLJANJE SIGURNOSNE OGRADE S
TEMELJNOM PLOČOM
POST FOR SAFETY BARRIER WITH BASE PLATE
(73)
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Schmidhüttenstrasse 5,
3502 Krems-Lerchenfeld, AT
(72)
Christian Mader, Wilheringstrasse 2a, 3500 Krems an der Donau,
AT
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Zaštitna prometna naprava za zaustavljanje vozila koja su se
sudarila sa zaštitnom napravom, koja se sastoji od najmanje jedne tračne
zaštitne ograde postavljene sa strane na kojoj dolazi do sudara, sa
stupom (1) i temeljnom pločom koja se može saviti (3), pri čemu je stup
(1) spojen s temeljnom pločom (3), a temeljna je ploča (3) opremljena
rupama za umetanje sidrenih svornjaka (5), a rupe za umetanje
svornjaka (5) nalaze se na temeljnoj ploči (3) odmaknute od dijela
temeljne ploče (3) na kojem je stup zaštitne ograde (1) spojen s
temeljnom pločom, naznačena time, da je stup (1) postavljen na
temeljnoj ploči (3) na dijelu temeljne ploče (3) sa strane na kojoj dolazi do
sudara i da su rupe za umetanje svornjaka (5) postavljene samo na dijelu
one strane temeljne ploče (3) koja se nalazi nasuprot strane na kojoj
dolazi do sudara, iza stupa (1).
(51)
Patent sadrži još 5 patentnih zahtjeva.
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(97)
(31)
(54)
MKP
(10)
HR
E01F 15/04 (2006.01)
P20100386
(46)
P20100386T
(22)
EP 05003103.8 14.02.2005.
EP 1564334, 17.08.2005. 200533, De
EP 1564334, 19.05.2010. 201020, De
1142004 U
(32) 16.02.2004.
MEĐUDIO ZA NAPRAVE ZA NAVOĐENJE
GUIDING RAIL DEVICE
P20100386 T1
31.08.2010.
14.07.2010.
(33)
AT
Patent sadrži još 2 patentna zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100381 T1
E21D 21/00 (2006.01)
(11)
P20100381
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100381T
(22)
09.07.2010.
(86)
PCT/AT2006000516 14.12.2006.
(96)
EP 06817489.5 14.12.2006.
(87)
WO2007082319, 26.07.2007.
(97)
EP 1974124, 01.10.2008. 200840, De
(97)
EP 1974124, 23.06.2010. 201025, De
(31)
872006
(32) 19.01.2006.
(33) AT
(54)
PRIKUPLJANJE FLUIDA
FLUID RECOVERY
(73)
Atlas Copco Mai GmbH, Werkstrasse 1, 9710 Feistritz/Drau, AT
(72)
Mario Bureau, 47, place d'Auvergne, Candiac, Québec J5R 5R1,
CA
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uređaj za širenje i/ili pražnjenje dijelova (2) sidara (1), posebno
stijenskih sidara (1) vrste frikcijska cijevna sidra ili ekspandirajuća
frikcijska cijevna sidra, s pločicom sidra i adapterom (6) koji su postavljeni
na sidro i mogu se odvojiti (1) i koji je priključen najmanje jednim
cjevovodom za tekućine (7, 8) na crpku (9) i također na ekspandirajuće
dijelove (2), naznačen time, da je adapter (6) priključen izravno ili
neizravno na dovod plina.
(51)
Patent sadrži još 15 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100382 T1
G01N 33/68 (2006.01)
(11)
P20100382
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100382T
(22)
09.07.2010.
(86)
PCT/EP2007057430 18.07.2007.
(96)
EP 07787688.6 18.07.2007.
(87)
WO2008009705, 24.01.2008.
(97)
EP 2049906, 22.04.2009. 200917, En
(97)
EP 2049906, 19.05.2010. 201020, En
(31)
832094 P
(32) 21.07.2006.
(33) US
(54)
POKUS I PRIBOR ZA ODREĐIVANJE USPJEŠNOSTI
IMPLANTACIJE KOD POTPOMOGNUTE OPLODNJE
ASSAY AND KIT FOR PREDICTING IMPLANTATION SUCCESS
IN ASSISTED FERTILISATION
(73)
Mithra Pharmaceuticals NV, Rue sur les Foulons 1, 4000 Liege, BE
(72)
Nathalie Lédée, c/o Université Versailles St-Quentin en Yvelines
Service de Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la
Reproduction, CHI Poissy St-Germain en Laye;, 10, rue du champs
Gaillard, 78300 Poissy, FR
Marie-Pierre Piccinni, c/o University of Florence Department of
Internal Medicine, Immunoallergology Unit, Viale Morgagni 85,
50134 Florence, IT
Raoul Lombroso, c/o Université Versailles St-Quentin en Yvelines
Unité clinique d'assistance médicale a la procréation (AMP),, CHI
Poissy St-Germain en Laye; 10, rue du champs Gaillard, 78300
Poissy, FR
(74)
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Pokus kojim se kod ispitanica ženskog spola određuje implantacijski
potencijal embrija koji su dobiveni ili se trebaju dobiti medicinski
potpomognutom oplodnjom, naznačen time, da uključuje:
(i) mjerenje, kod većeg broja oocita dobivenih od navedene ispitanice,
razine granulocitnog faktora rasta u foliklarnoj tekućini (follicular fluid
granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) nazočne u folikularnoj
tekućini (FF) folikula svakog od prikupljenih oocita; te
(51)
ISSN 1847-3024
2300
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8,
(ii) određivanje, na temelju razina izmjerenih FF G-CSF,
implantacijskog potencijala embrija koji su dobiveni ili se trebaju dobiti
medicinski potpomognutom oplodnjom oocita.
Patent sadrži još 11 patentnih zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100377 T1
G07D 11/00 (2006.01)
(11)
P20100377
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100377T
(22)
06.07.2010.
(86)
PCT/DE2007002110 21.11.2007.
(96)
EP 07846361.9 21.11.2007.
(87)
WO2008074288, 26.06.2008.
(97)
EP 2122586, 25.11.2009. 200948, De
(97)
EP 2122586, 12.05.2010. 201019, De
(31)
102006060619
(32) 21.12.2006.
(33) DE
(54)
UREĐAJ ZA PRIMANJE I IZDAVANJE PAPIRNATIH
SREDSTAVA PLAĆANJA
DEVICE FOR ACCEPTING AND ISSUING PAPER-TYPE
PAYMENT MEANS
(73)
adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, DE
(72)
Paul Gauselmann, Moonweg 11, 32239 Espelkamp, DE
(74)
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(57)
Uređaj za primanje i izdavanje papirnatih sredstava plaćanja sa
uređajem za utvrđivanje vrijednosti i ispravnosti primljenog sredstva za
plaćanje koji ima blagajnu za slaganje gdje se slažu prihvaćena sredstva
plaćanja, te ima modul spremnika za prihvaćanje i izdavanje primljenih
sredstava za plaćanje i transportni uređaj kojim se prihvaćena sredstva
plaćanja od uređaja za utvrđivanje vrijednosti dovode do blagajne za
slaganje i/ili modula spremnika, te je modul spremnika oblikovan kao
rotirajući spremnik koji obuhvaća veći broj namotajnih spremnika koji
obuhvaćaju po jedan otvor za izlaz/ulaz novčanica koji se pomoću
pogona izvršnog uređaja okreću u položaj za izdavanje prema
ulazno/izlaznom otvoru transportnog sustava naznačen time, da svaki
od više namotajnih spremnika 23 obuhvaća samo jedan kalem za pričuvu
transportne trake (24) sa vlastitim pogonom izvršnog uređaja i samo
jedan kalem za prikupljanje novčanica (25) sa vlastitim pogonom izvršnog
uređaja, pri čemu transportna traka (26) u području otvora za ulaz i izlaz
novčanica (29) svakog od više namotajnih spremnika djelomično
obmotava dva valjka (27, 28) za usmjeravanje trake.
(51)
Patent sadrži još 6 patentnih zahtjeva.
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2301
Kazalo brojeva proširenih europskih
patenata
Broj patenta
(11)
P20090595
P20100264
P20100283
P20100314
P20100327
MKP
(51)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)
C12N 15/57 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C07K 14/745 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
C07D 231/12 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
A61K 39/155 (2006.01)
C07D 235/02 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20100344
P20100361
P20100368
P20100369
P20100370
P20100371
MKP
(51)
C07D 473/34 (2006.01)
C07H 11/00 (2006.01)
C07H 11/02 (2006.01)
C07H 13/12 (2006.01)
C07H 19/167 (2006.01)
A61K 31/70 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61K 31/7004 (2006.01)
A61K 31/7024 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
B65G 47/71 (2006.01)
B65G 47/84 (2006.01)
A61K 31/485 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A23L 1/211 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
C07D 207/273 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
Broj patenta
(11)
P20100372
P20100373
P20100376
P20100377
P20100378
P20100380
P20100381
P20100382
P20100383
P20100384
P20100386
P20100389
MKP
(51)
A61K 31/58 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
A61P 25/32 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61K 31/485 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
G07D 11/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B65D 25/32 (2006.01)
C07D 215/22 (2006.01)
A61K 31/465 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 27/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
ISSN 1847-3024
2302
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo klasifikacijskih oznaka
proširenih europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A23L 1/211 (2006.01)
P20100369
A61K 31/00 (2006.01)
P20100376
A61K 31/167 (2006.01)
P20090595
A61K 31/343 (2006.01)
P20100376
A61K 31/4025 (2006.01)
P20100371
A61K 31/415 (2006.01)
P20100283
A61K 31/4188 (2006.01)
P20100327
A61K 31/437 (2006.01)
P20100327
A61K 31/4439 (2006.01)
P20100389
A61K 31/4545 (2006.01)
P20100376
A61K 31/465 (2006.01)
P20100384
A61K 31/485 (2006.01)
P20100368
A61K 31/485 (2006.01)
P20100373
A61K 31/4985 (2006.01)
P20100378
A61K 31/519 (2006.01)
P20100376
A61K 31/52 (2006.01)
P20100344
A61K 31/58 (2006.01)
P20100372
KLICE LANA BEZ SADRŽAJA SLUZI I NJIHOV NUSPROIZVOD, KAO I NJIHOVA PROIZVODNJA
I PRIMJENA
DEMUCILAGED FLAX SPROUTS AND THEIR BY-PRODUCT AS WELL AS PRODUCTION AND
APPLICATION THEREOF
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST OR A SEROTONIN/DOPAMIN
ANTAGONIST FOR THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
NOVA STABILNA HIPERBARIČNA KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI PRILOKAIN HCL, PRIMJENA
NAVEDENE NOVE KOMPOZICIJE ZA INTRATEKALNU ANESTEZIJU I POSTUPAK ZA
PROIZVODNJU NAVEDENE KOMPOZICIJE
NEW STABLE HYPERBARIC COMPOSITION COMPRISING PRILOCAINE HCL, USE OF SAID
NEW COMPOSITION FOR INTRATHECAL ANAESTHESIA, AND METHOD FOR
MANUFACTURING SAID COMPOSITION
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST OR A SEROTONIN/DOPAMIN
ANTAGONIST FOR THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
MODULATORI AKTIVNOSTI KEMOKINSKIH RECEPTORA, KRISTALNI OBLICI I POSTUPCI
MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY, CRYSTALLINE FORMS AND
PROCESS
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1
RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL) SULPHONAMIDE WITH CB1
RECEPTOR AFFINITY
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST OR A SEROTONIN/DOPAMIN
ANTAGONIST FOR THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
ANTIBAKTERIJSKI DERIVATI KVINOLINA
ANTIBACTERIAL QUINOLINE DERIVATIVES
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I NALTREKSONA
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS OF HYDROCODONE AND NALTREXONE
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE JEDNIM OPIJATNIM ANTAGONISTOM U
LIJEČENJU OVISNOSTI O OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU NEORALNE ZLOUPOTREBE
OPIJATA KOD OVISNIKA OPIJATIMA
USE OF A COMBINATION OF MORPHINE AND AT LEAST ONE OPIATE ANTAGONIST FOR
TREATMENT OF OPIATE DEPENDENCY AND FOR PREVENTION OF NON-ORAL OPIATE
ABUSE IN OPIATE ADDICTS
SPOJEVI TRIAZOLOPIRAZINA UČINKOVITI ZA TRETMAN DEGENERATIVNIH I UPALNIH
BOLESTI
TRIAZOLOPYRAZINE COMPOUNDS USEFUL FOR THE TREATMENT OF DEGENERATIVE &
INFLAMMATORY DISEASES
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST OR A SEROTONIN/DOPAMIN
ANTAGONIST FOR THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2303
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61K 31/70 (2006.01)
P20100344
A61K 31/7004 (2006.01)
P20100344
A61K 31/7024 (2006.01)
P20100344
A61K 31/7076 (2006.01)
P20100344
A61K 38/36 (2006.01)
P20100264
A61K 39/155 (2006.01)
P20100314
A61K 45/06 (2006.01)
P20100373
A61K 47/26 (2006.01)
P20090595
A61K 9/00 (2006.01)
P20100368
A61K 9/16 (2006.01)
P20100372
A61K 9/20 (2006.01)
P20100372
A61K 9/22 (2006.01)
P20100368
A61K 9/50 (2006.01)
P20100372
A61P 1/02 (2006.01)
P20100389
A61P 1/04 (2006.01)
P20100389
A61P 1/14 (2006.01)
P20100389
A61P 1/18 (2006.01)
P20100344
A61P 19/02 (2006.01)
P20100389
A61P 23/02 (2006.01)
P20090595
A61P 25/00 (2006.01)
P20100283
A61P 25/00 (2006.01)
P20100372
A61P 25/02 (2006.01)
P20100344
A61P 25/04 (2006.01)
P20100373
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
FACTOR VII OR VIIa GLA DOMAIN VARIANTS
CJEPIVO PROTIV NIPAH VIRUSA
NIPAH VIRUS VACCINES
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE JEDNIM OPIJATNIM ANTAGONISTOM U
LIJEČENJU OVISNOSTI O OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU NEORALNE ZLOUPOTREBE
OPIJATA KOD OVISNIKA OPIJATIMA
USE OF A COMBINATION OF MORPHINE AND AT LEAST ONE OPIATE ANTAGONIST FOR
TREATMENT OF OPIATE DEPENDENCY AND FOR PREVENTION OF NON-ORAL OPIATE
ABUSE IN OPIATE ADDICTS
NOVA STABILNA HIPERBARIČNA KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI PRILOKAIN HCL, PRIMJENA
NAVEDENE NOVE KOMPOZICIJE ZA INTRATEKALNU ANESTEZIJU I POSTUPAK ZA
PROIZVODNJU NAVEDENE KOMPOZICIJE
NEW STABLE HYPERBARIC COMPOSITION COMPRISING PRILOCAINE HCL, USE OF SAID
NEW COMPOSITION FOR INTRATHECAL ANAESTHESIA, AND METHOD FOR
MANUFACTURING SAID COMPOSITION
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I NALTREKSONA
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS OF HYDROCODONE AND NALTREXONE
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I NALTREKSONA
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS OF HYDROCODONE AND NALTREXONE
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
NOVA STABILNA HIPERBARIČNA KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI PRILOKAIN HCL, PRIMJENA
NAVEDENE NOVE KOMPOZICIJE ZA INTRATEKALNU ANESTEZIJU I POSTUPAK ZA
PROIZVODNJU NAVEDENE KOMPOZICIJE
NEW STABLE HYPERBARIC COMPOSITION COMPRISING PRILOCAINE HCL, USE OF SAID
NEW COMPOSITION FOR INTRATHECAL ANAESTHESIA, AND METHOD FOR
MANUFACTURING SAID COMPOSITION
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1
RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL) SULPHONAMIDE WITH CB1
RECEPTOR AFFINITY
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE JEDNIM OPIJATNIM ANTAGONISTOM U
LIJEČENJU OVISNOSTI O OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU NEORALNE ZLOUPOTREBE
OPIJATA KOD OVISNIKA OPIJATIMA
USE OF A COMBINATION OF MORPHINE AND AT LEAST ONE OPIATE ANTAGONIST FOR
TREATMENT OF OPIATE DEPENDENCY AND FOR PREVENTION OF NON-ORAL OPIATE
ABUSE IN OPIATE ADDICTS
ISSN 1847-3024
2304
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61P 25/06 (2006.01)
P20100344
A61P 25/08 (2006.01)
P20100344
A61P 25/16 (2006.01)
P20100344
A61P 25/18 (2006.01)
P20100344
A61P 25/18 (2006.01)
P20100376
A61P 25/22 (2006.01)
P20100344
A61P 25/24 (2006.01)
P20100344
A61P 25/24 (2006.01)
P20100372
A61P 25/28 (2006.01)
P20100344
A61P 25/32 (2006.01)
P20100372
A61P 25/36 (2006.01)
P20100368
A61P 25/36 (2006.01)
P20100373
A61P 27/16 (2006.01)
P20100389
A61P 29/00 (2006.01)
P20100327
A61P 29/00 (2006.01)
P20100378
A61P 3/04 (2006.01)
P20100344
A61P 3/10 (2006.01)
P20100344
A61P 31/04 (2006.01)
P20100389
A61P 31/06 (2006.01)
P20100384
A61P 43/00 (2006.01)
P20100344
A61P 9/06 (2006.01)
P20100344
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2-RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA
USE OF PIPAMPERONE AND A D2-RECEPTOR ANTAGONIST OR A SEROTONIN/DOPAMIN
ANTAGONIST FOR THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF A NEUROACTIVE STEROID AND USES THEREOF
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I NALTREKSONA
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS OF HYDROCODONE AND NALTREXONE
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE JEDNIM OPIJATNIM ANTAGONISTOM U
LIJEČENJU OVISNOSTI O OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU NEORALNE ZLOUPOTREBE
OPIJATA KOD OVISNIKA OPIJATIMA
USE OF A COMBINATION OF MORPHINE AND AT LEAST ONE OPIATE ANTAGONIST FOR
TREATMENT OF OPIATE DEPENDENCY AND FOR PREVENTION OF NON-ORAL OPIATE
ABUSE IN OPIATE ADDICTS
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
SPOJEVI TRIAZOLOPIRAZINA UČINKOVITI ZA TRETMAN DEGENERATIVNIH I UPALNIH
BOLESTI
TRIAZOLOPYRAZINE COMPOUNDS USEFUL FOR THE TREATMENT OF DEGENERATIVE &
INFLAMMATORY DISEASES
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
ANTIBAKTERIJSKI DERIVATI KVINOLINA
ANTIBACTERIAL QUINOLINE DERIVATIVES
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2305
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61P 9/08 (2006.01)
P20100344
A61P 9/10 (2006.01)
P20100344
B29C 45/00 (2006.01)
P20100383
B65D 25/32 (2006.01)
P20100383
B65G 47/71 (2006.01)
P20100361
B65G 47/84 (2006.01)
P20100361
C07D 207/273 (2006.01)
P20100371
C07D 215/22 (2006.01)
P20100384
C07D 231/12 (2006.01)
P20100283
C07D 235/02 (2006.01)
P20100327
C07D 403/12 (2006.01)
P20100371
C07D 405/14 (2006.01)
P20100389
C07D 409/12 (2006.01)
P20100283
C07D 413/14 (2006.01)
P20100283
C07D 471/04 (2006.01)
P20100327
C07D 473/34 (2006.01)
P20100344
C07D 487/04 (2006.01)
P20100327
C07D 487/04 (2006.01)
P20100378
C07D 493/10 (2006.01)
P20100389
C07H 11/00 (2006.01)
P20100344
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
METODA I UREĐAJ ZA KOORDINIRANO INJEKCIJSKO PREŠANJE I SKLAPANJE ZA
PROIZVODE OD PLASTIČNOG MATERIJALA SA DIJELOVIMA ZGLOBNO SPOJIVIM TIJEKOM
KORAKA ODVAJANJA IZ KALUPA
INJECTION CO-MOLDING AND ASSEMBLING METHOD AND APPARATUS FOR ARTICLES
MADE OF PLASTIC MATERIAL HAVING PARTS CONNECTABLE BY HINGING DURING A
DEMOLDING STEP
METODA I UREĐAJ ZA KOORDINIRANO INJEKCIJSKO PREŠANJE I SKLAPANJE ZA
PROIZVODE OD PLASTIČNOG MATERIJALA SA DIJELOVIMA ZGLOBNO SPOJIVIM TIJEKOM
KORAKA ODVAJANJA IZ KALUPA
INJECTION CO-MOLDING AND ASSEMBLING METHOD AND APPARATUS FOR ARTICLES
MADE OF PLASTIC MATERIAL HAVING PARTS CONNECTABLE BY HINGING DURING A
DEMOLDING STEP
UREĐAJ I POSTUPAK ZA DIJELJENJE TOKA PREDMETA
DEVICE AND METHOD FOR SPLITTING OBJECT FLOWS
UREĐAJ I POSTUPAK ZA DIJELJENJE TOKA PREDMETA
DEVICE AND METHOD FOR SPLITTING OBJECT FLOWS
MODULATORI AKTIVNOSTI KEMOKINSKIH RECEPTORA, KRISTALNI OBLICI I POSTUPCI
MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY, CRYSTALLINE FORMS AND
PROCESS
ANTIBAKTERIJSKI DERIVATI KVINOLINA
ANTIBACTERIAL QUINOLINE DERIVATIVES
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1
RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL) SULPHONAMIDE WITH CB1
RECEPTOR AFFINITY
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
MODULATORI AKTIVNOSTI KEMOKINSKIH RECEPTORA, KRISTALNI OBLICI I POSTUPCI
MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY, CRYSTALLINE FORMS AND
PROCESS
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1
RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL) SULPHONAMIDE WITH CB1
RECEPTOR AFFINITY
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1
RECEPTOR
DERIVATIVES OF N-' (1,5-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-3-YL) SULPHONAMIDE WITH CB1
RECEPTOR AFFINITY
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARIL- KARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
TRICYCLIC N-HETEROARYL-CARBOXAMIDE DERIVATIVES CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING SAME AND THEIR THERAPEUTIC USE
SPOJEVI TRIAZOLOPIRAZINA UČINKOVITI ZA TRETMAN DEGENERATIVNIH I UPALNIH
BOLESTI
TRIAZOLOPYRAZINE COMPOUNDS USEFUL FOR THE TREATMENT OF DEGENERATIVE &
INFLAMMATORY DISEASES
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
ISSN 1847-3024
2306
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
C07H 11/02 (2006.01)
P20100344
C07H 13/12 (2006.01)
P20100344
C07H 19/167 (2006.01)
P20100344
C07K 14/745 (2006.01)
P20100264
C07K 19/00 (2006.01)
P20100370
C12N 15/57 (2006.01)
P20100264
C12N 9/64 (2006.01)
P20100264
E01F 15/04 (2006.01)
P20100380
E01F 15/04 (2006.01)
P20100386
E21D 21/00 (2006.01)
P20100381
G01N 33/68 (2006.01)
P20100382
G07D 11/00 (2006.01)
P20100377
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1 RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPORABU
PURINE DERIVATIVES AS ADENOSINE A1 RECEPTOR AGONISTS AND METHODS OF USE
THEREOF
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
FACTOR VII OR VIIa GLA DOMAIN VARIANTS
HIMERNI REKOMBINANTNI ANTIGENI TOXOPLASMA GONDII
CHIMERIC RECOMBINANT ANTIGENS OF TOXOPLASMA GONDII
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
FACTOR VII OR VIIa GLA DOMAIN VARIANTS
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
FACTOR VII OR VIIa GLA DOMAIN VARIANTS
STUP ZA POSTAVLJANJE SIGURNOSNE OGRADE S TEMELJNOM PLOČOM
POST FOR SAFETY BARRIER WITH BASE PLATE
MEĐUDIO ZA NAPRAVE ZA NAVOĐENJE
GUIDING RAIL DEVICE
PRIKUPLJANJE FLUIDA
FLUID RECOVERY
POKUS I PRIBOR ZA ODREĐIVANJE USPJEŠNOSTI IMPLANTACIJE KOD POTPOMOGNUTE
OPLODNJE
ASSAY AND KIT FOR PREDICTING IMPLANTATION SUCCESS IN ASSISTED FERTILISATION
UREĐAJ ZA PRIMANJE I IZDAVANJE PAPIRNATIH SREDSTAVA PLAĆANJA
DEVICE FOR ACCEPTING AND ISSUING PAPER-TYPE PAYMENT MEANS
ISSN 1847-3024
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2307
Kazalo nositelja proširenih europskih
patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
ABATE BASILIO & C. S.N.C., IT
B29C 45/00 (2006.01)
B65D 25/32 (2006.01)
P20100383
adp Gauselmann GmbH, DE
G07D 11/00 (2006.01)
P20100377
Atlas Copco Mai GmbH, AT
Bayer HealthCare LLC, US
E21D 21/00 (2006.01)
C12N 15/57 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C07K 14/745 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
A23L 1/211 (2006.01)
P20100381
P20100264
METODA I UREĐAJ ZA KOORDINIRANO
INJEKCIJSKO PREŠANJE I SKLAPANJE ZA
PROIZVODE OD PLASTIČNOG MATERIJALA SA
DIJELOVIMA ZGLOBNO SPOJIVIM TIJEKOM KORAKA
ODVAJANJA IZ KALUPA
UREĐAJ ZA PRIMANJE I IZDAVANJE PAPIRNATIH
SREDSTAVA PLAĆANJA
PRIKUPLJANJE FLUIDA
VARIJANTE GLA DOMENE FAKTORA VII ILI VIIA
C07D 207/273 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 1/14 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 27/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
A61K 31/485 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A61K 31/58 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
A61P 25/32 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
B65G 47/71 (2006.01)
B65G 47/84 (2006.01)
P20100371
Biogreen A/S, DK
Bristol-Myers Squibb Company, US
Eisai R&D Management Co., Ltd.,
JP
Euro-Celtique S.A., LU
EURO-CELTIQUE S.A., LU
Galapagos N.V., BE
INDAG Gesellschaft für
Industriebedarf mbH & Co. Betriebs
KG, DE
P20100369
KLICE LANA BEZ SADRŽAJA SLUZI I NJIHOV
NUSPROIZVOD, KAO I NJIHOVA PROIZVODNJA I
PRIMJENA
MODULATORI AKTIVNOSTI KEMOKINSKIH
RECEPTORA, KRISTALNI OBLICI I POSTUPCI
P20100389
SPOJEVI BENZIMIDAZOLA
P20100368
FARMACEUTSKE KOMBINACIJE HIDROKODONA I
NALTREKSONA
P20100372
FARMACEUTSKI SASTAVI NEUROAKTIVNOG
STEROIDA I NJIHOVA UPORABA
P20100378
SPOJEVI TRIAZOLOPIRAZINA UČINKOVITI ZA
TRETMAN DEGENERATIVNIH I UPALNIH BOLESTI
P20100361
UREĐAJ I POSTUPAK ZA DIJELJENJE TOKA
PREDMETA
ISSN 1847-3024
2308
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Inotek Pharmaceuticals Corporation,
US
C07D 473/34 (2006.01)
C07H 11/00 (2006.01)
C07H 11/02 (2006.01)
C07H 13/12 (2006.01)
C07H 19/167 (2006.01)
A61K 31/70 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61K 31/7004 (2006.01)
A61K 31/7024 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 215/22 (2006.01)
A61K 31/465 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61K 39/155 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
P20100344
DERIVATI PURINA KAO AGONISTI ADENOZIN A1
RECEPTORA I POSTUPCI ZA NJIHOVU UPORABU
P20100384
ANTIBAKTERIJSKI DERIVATI KVINOLINA
P20100314
P20100382
CJEPIVO PROTIV NIPAH VIRUSA
POKUS I PRIBOR ZA ODREĐIVANJE USPJEŠNOSTI
IMPLANTACIJE KOD POTPOMOGNUTE OPLODNJE
UPORABA PIPAMPERONA I ANTAGONISTA D2RECEPTORA ILI ANTAGONISTA
SEROTONIN/DOPAMINA ZA LIJEČENJE PSIHOTIČNIH
POREMEĆAJA
Janssen Pharmaceutica NV, BE
Merial Ltd., US
Mithra Pharmaceuticals NV, BE
PharmaNeuroBoost N.V., BE
Phoenux AG, CH
Sanofi-Aventis, FR
Sanofi-Aventis, FR
SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A., IT
Sintetica S.A., CH
voestalpine Krems Finaltechnik
GmbH, AT
voestalpine Krems Finaltechnik
GmbH, AT
ISSN 1847-3024
A61K 31/4545 (2006.01) P20100376
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61K 31/485 (2006.01)
P20100373
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
C07D 231/12 (2006.01)
P20100283
A61K 31/415 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 235/02 (2006.01)
P20100327
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
P20100370
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)
P20090595
E01F 15/04 (2006.01)
P20100380
E01F 15/04 (2006.01)
P20100386
UPOTREBA KOMBINACIJE MORFINA S NAJMANJE
JEDNIM OPIJATNIM ANTAGONISTOM U LIJEČENJU
OVISNOSTI O OPIJATIMA I U SPRJEČAVANJU
NEORALNE ZLOUPOTREBE OPIJATA KOD OVISNIKA
OPIJATIMA
DERIVATI N-'(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3IL)SULFONAMIDA S AFINITETOM ZA CB1 RECEPTOR
TRICIKLIČKI DERIVATI N-HETEROARILKARBOKSAMIDA KOJI SADRŽAVAJU
BENZIMIDAZOLSKU JEDINICU, POSTUPAK ZA
DOBIVANJE ISTIH I NJIHOVA TERAPIJSKA
UPOTREBA
HIMERNI REKOMBINANTNI ANTIGENI TOXOPLASMA
GONDII
NOVA STABILNA HIPERBARIČNA KOMPOZICIJA
KOJA SADRŽI PRILOKAIN HCL, PRIMJENA
NAVEDENE NOVE KOMPOZICIJE ZA INTRATEKALNU
ANESTEZIJU I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU
NAVEDENE KOMPOZICIJE
STUP ZA POSTAVLJANJE SIGURNOSNE OGRADE S
TEMELJNOM PLOČOM
MEĐUDIO ZA NAPRAVE ZA NAVOĐENJE
EUROPSKI PATENTI
Europski patenti
Objava europskih patenata
Kazalo brojeva europskih patenata
Kazalo klasifikacijskih oznaka
europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
Kazalo nositelja europskih patenata
Objava europskih patenata
Objavljujemo patentne zahtjeve, karakteristične slike crteža (ako crteži postoje) i bibliografske podatke europskih patenata, razvrstane
prema glavnoj klasifikacijskoj oznaci patenta po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 9 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
2313
MKP
(10)
HR P20100262 T1
A61F 9/007 (2006.01)
(11)
P20100262
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100262T
(22)
12.05.2010.
(96)
EP 08156019.5 09.05.2008.
(97)
EP 1990032, 12.11.2008. 200846, En
(97)
EP 1990032, 24.03.2010. 201012, En
(31)
746685
(32) 10.05.2007.
(33) US
(54)
ULTRAZVUČNI RUČNI UREĐAJ
ULTRASOUND HANDPIECE
(73)
Alcon, Inc., P.O. Box 62, Bösch 69, 6331 Hünenberg, CH
(72)
Robert J Cionni, 11425 Grandstone Lane, 45249 Cincinnati, CA, US
Valentine P. Injev, 16 Silverfern, 92603 Irvin, CA, US
(74)
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(57)
Sustav ultrazvučnog ručnog uređaja koji sadrži:
ultrazvučni ručni uređaj (10) koji ima oplatu ručnog uređaja (11),
mnoštvo piezoelektričnih elemenata (14) povezanih na ultrazvučni tuljac
(12), piezoelektrični elementi i tuljac su postavljeni unutar oplate,
priključak za usisavanje (50) te sredstva za navođenje (24) za primjenu
upravljačkog signala koji ima prvu frekvenciju i drugu frekvenciju za
upravljanje piezoelektričnim elementima, piezoelektrični elementi (14) su
povratno osjetljivi na primjenu upravljačkog signala tako da primjena
upravljačkog signala koji ima prvu frekvenciju na piezoelektričnim
elementima stvara torzioni pomak u tuljcu i primjena upravljačkog signala
koji ima drugu frekvenciju stvara uzdužni pomak u tuljcu,
naznačen time, da
sustav nadalje sadrži osjetilo (60) za očitavanje vakuuma u priključku za
usisavanje i prijenos očitanog vakuuma do upravljačkih sredstava (34),
pri čemu su upravljačka sredstva podešena tako da primjenjuju
upravljački signal koji ima drugu frekvenciju kada očitani vakuum u
priključku za usisavanje prekorači ranije određeni nivo.
(51)
Patent sadrži još 4 patentna zahtjeva.
MKP
(10)
HR P20100393 T1
E04F 17/02 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
(11)
P20100393
(46)
31.08.2010.
(21)
P20100393T
(22)
16.07.2010.
(96)
EP 08008511.1 06.05.2008.
(97)
EP 2006468, 24.12.2008. 200852, De
(97)
EP 2006468, 19.05.2010. 201020, De
(31)
102007028255
(32) 20.06.2007.
(33) DE
(54)
PRIDRŽNA NAPRAVA ZA VODOVE, KAO ŠTO SU DIMNJACI,
KOJI PRODIRU KROZ STROPOVE ZGRADA ILI PROSTORIJA
HOLDING DEVICE FOR CABLES LED THROUGH BUILDING OR
ROOM COVERINGS, SUCH AS CHIMNEYS
(73)
Schiedel AG, Schönbrunner Str. 289, 1120 Wien, AT
(72)
Siegbert Maas, Lange Gasse 7, 85386 Eching, DE
Thomas Elfert, Zur Grube 8, 04668 Leipnitz, DE
(74)
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(57)
Pridržna naprava za u biti okomite vodove (10), kao što su dimnjaci,
odvodi dimnih plinova ili slični, koji prodiru kroz strop prostorije, osobito
kroz pokrov zgrade (11) i ovaj djelomično nadvisuju, kod koje se na
vodove (10) mogu prisloniti pridržni elementi (1), zglobno povezani
pričvrsnim elementima (4), koji se mogu pričvrstiti na dijelove zgrada (6),
kao što su roženice, potporni nosači ili slični, i koji osobito služe za
nošenje pokrova zgrade (11), kod koje se pridržni elementi (1) mogu
zglobno povezati pričvrsnim elementima (4) preko poprečne šipke (3),
koja se pruža između dva susjedna pridržna elementa (1) na jednoj strani
voda (10) i preko ova oba pridržna elementa (1) vani do pričvrsnih
elemenata (4) koji se mogu pričvrstiti na dotični dio zgrade (6), i kod koje
pridržni elementi (1) sadrže pridržne rukavce (1a), a pridržni elementi (4)
pridržne rukavce (4a), za prihvatanje poprečne šipke (3), naznačena
time, da pridržni rukavac (1a) i/ili pričvrsni rukavac (4a) sadrže barem
jednu rupu s navojem za prihvatanje po jednog pričvrsnog vijka (2).
(51)
Patent sadrži još 14 patentnih zahtjeva.
ISSN 1847-3024
2314
HR - Patenti - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2237 – 2314
Kazalo brojeva europskih patenata
Broj patenta
(11)
P20100262
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
A61F 9/007 (2006.01)
P20100393
MKP
(51)
E04F 17/02 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
Kazalo klasifikacijskih oznaka
europskih patenata prema
Međunarodnoj klasifikaciji patenata
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
A61F 9/007 (2006.01)
P20100262
E04F 17/02 (2006.01)
P20100393
F23J 13/00 (2006.01)
P20100393
ULTRAZVUČNI RUČNI UREĐAJ
ULTRASOUND HANDPIECE
PRIDRŽNA NAPRAVA ZA VODOVE, KAO ŠTO SU DIMNJACI, KOJI PRODIRU KROZ
STROPOVE ZGRADA ILI PROSTORIJA
HOLDING DEVICE FOR CABLES LED THROUGH BUILDING OR ROOM COVERINGS, SUCH AS
CHIMNEYS
PRIDRŽNA NAPRAVA ZA VODOVE, KAO ŠTO SU DIMNJACI, KOJI PRODIRU KROZ
STROPOVE ZGRADA ILI PROSTORIJA
HOLDING DEVICE FOR CABLES LED THROUGH BUILDING OR ROOM COVERINGS, SUCH AS
CHIMNEYS
Kazalo nositelja europskih patenata
Nositelj patenta
(73)
MKP
(51)
Broj patenta
(11)
Naziv izuma
(54)
Alcon, Inc., CH
Schiedel AG, AT
A61F 9/007 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
P20100262
P20100393
ULTRAZVUČNI RUČNI UREĐAJ
PRIDRŽNA NAPRAVA ZA VODOVE, KAO ŠTO SU
DIMNJACI, KOJI PRODIRU KROZ STROPOVE
ZGRADA ILI PROSTORIJA
ISSN 1847-3024
Žigovi
PRIJAVE ZA REGISTRACIJU ŽIGOVA
INFORMACIJE O MEÐUNARODNIM
REGISTRIRACIJAMA ŽIGOVA ZA
KOJE JE ZATRAŽENA ŽAŠTITA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
REGISTRACIJE ŽIGOVA
PRODUŽENJE REGISTRACIJA ŽIGOVA
PRESTANAK VRIJEDNOSTI
REGISTRACIJA ŽIGOVA
Prijave za registraciju
žigova
Objava prijava za
registraciju žigova
Kazala:
 brojeva prijava
 klasifikacijskih
oznaka prijava
 podnositelja
prijava
Objava promjena
na prijavama za
registraciju žigova
u Registru žigova
Objava izmjena
podataka u
objavljenim
prijavama za
registraciju
žigova
Objava prijava žigova
Objavljujemo bibliografske podatke i izglede znakova u prijavama za registaciju žigova podnesenih Državnom zavodu za
intelektualno vlasništvo.
Prijave su razvrstane prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga za registriranje žigova (Nicanska klasifikacija).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 60 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
37 usluge instaliranja, održavanja i popravljanja
računalnog hardvera i telekomunikacijske opreme
38 telekomunikacije; usluge "teleprisustva" (telepresence);
usluge pružanja online soba za "chat" (razgovor),
oglasnih ploča i foruma za razmjenu poruka između
korisnika; online usluge servisnih provajdera; usluge
video striminga; voip usluge; usluge omogućavanja
elektronske trgovine; usluge elektronske razmjene
podataka i informacija
40 usluge digitalne obrade slika, usluge razvijanja i
tiskanja; usluge prilagođenog tiskanja digitalnih i
fotografskih slika na fotografskom papiru i trgovačkoj
robi; usluge tiskanja; usluge tiskanja na zahtjev;
prilagođena izrada računala za druge; usluge
recikliranja računalnog hardwera, perifernih uređaja i
elektronike
41 fotografske usluge; obrazovne usluge i usluge obuke,
posebno, vođenje nastave, radionica, seminara i
konferencija u području računala, elektronske trgovine i
informacijske
tehnologije;
usluge
elektronskog
izdavanja; online časopisi, posebno, blogovi koji
sadrže informacije iz područja računala, elektronske
trgovine i informacijske tehnologije; usluge pružanja
web stranice s video prikazima napravljenim od strane
potrošača
42 računalne usluge, posebno, usluge analiziranja
računalnih sustava, planiranja, integracije, dizajna i
tehničke podrške; usluge internet konzaltinga,
posebno, osiguravanje pomoći drugima u razvoju
internet portala i stvaranja poslovnih procesa za
upotrebu u području elektronske trgovine; usluge
konzaltinga u području sigurnosti interneta i interne
mreže; usluge računalnog infrastrukturnog održavanja,
posebno, usluge osiguravanja računalnog hardvera,
računalnog softvera, računalnih perifernih uređaja i
srodnih operativnih i usluga podrške drugima na
osnovu pretplate ili usluge "plati pa koristi" (pay-peruse); usluge davanja u zakup pristupnog vremena
softverskim aplikacijama putem interneta; usluge
upravljanja informacijskim tehnologijama i usluge
konzaltinga; usluge dizajna, instalacije, održavanja i
popravaka računalnog softvera; usluge integracije
računalnog sustava i mreža; usluge upravljanja
računalnim sustavom i mrežom; usluge razvoja baze
podataka; usluge računalnog programiranja; usluge
razvoja, održavanja i povezivanja web stranica za
druge putem interneta; usluge konzaltinga za druge u
izboru, implementaciji i korištenju računalnog softvera
za kontrolu i upravljanje transakcijama i aktivnostima
na kritičnim mjestima; usluge tehničke podrške; usluge
prilagođenog dizajna računala za druge; usluge
dijeljenja datoteka; usluge kreiranja rezervnih kopija
podataka i vraćanja izgubljenih podataka; usluge
premještanja podataka; usluge dešifriranja podataka;
računalne usluge; usluge web stranica, usluge
iznajmljivanja web stranica; usluge
grafičkog
umjetničkog dizajna putem računalnih mreža; usluge
znanstvenih i industrijskih istraživanja; usluge
elektronskog čuvanja digitalnog sadržaja; usluge
omogućavanja web stranice za čuvanje digitalnih slika i
fotografija; usluge osiguravanja web stranice za
elektronsko
projektiranje,
uređivanje,
obradu,
organiziranje i izmjenu digitalnih slika; usluge pružanja
web stranica za učitavanje, dijeljenje, gledanje i
postavljanje fotografija i digitalnih slika putem interneta;
usluge digitalnog projektiranja
RAZRED 2
(210)
Z20091800A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
11.11.2009.
31.08.2010.
J Colors S.P.A.
Via Luigi Settembrini 39, Lainate (Milano), IT
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
COLORSTUDIO
(511)
(210)
2
boje, lakovi i glazure; zaštite od hrđe te od propadanja i
truljenja drva; tvari za bojanje; nagrizajuće tvari;
prirodne sirove smole; metali u listovima i u prahu za
slikare, dekoratere, tiskare i umjetnike
Z20091942A
(220)
(442)
(310)
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
09.12.2009.
31.08.2010.
(330) US
US
77/827132
(320) 15.09.2009.
77/827148
15.09.2009.
Hewlett - Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070, US
Damir Mijatović, Zagreb, HR
26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24
2 toner ulošci; ulošci s brizgajućom tintom; tiskarske
boje; toneri
7 preše za tiskanje i dijelovi za njih
9 kućne oznake za računala, računalni hardver,
računalni softver, periferni uređaji za računala,
računalo i računalni mrežni hardver i softver, sustavi za
obradu podataka i čuvanje podataka, pisači, faks
uređaji, hardveri i softveri za reprodukciju slika,
skeneri, aparati za fotokopiranje, projektori, kalkulatori,
telefoni i dijelovi i oprema za gore navedeno; optički
mediji za snimanje i presnimavanje; kompakt diskovi
(cd) i digitalni video diskovi (dvd) za snimanje i
presnimavanje i pogonski elementi i pisači za njih
16 papir; glave za tiskanje za pisače i plotere; brošure;
priručnici; tehnički bilteni; tehnički podaci; katalozi
proizvoda; priručnici za rukovanje i korištenje
proizvoda.
35 usluge pretraživanja podataka; usluge razvrstavanja
(taxonomy); usluge upravljanja informacijama;pružanje
usluga savjetovanja u poslovanju; usluge savjetovanja
u poslovnom upravljanju; usluge strateškog planiranja;
usluge onlajn maloprodaje i isporučivanja; usluge u
području udruživanja, partnerstva i rješenja razvoja
programa; usluge reklamiranja; usluge marketinga i
promocije; usluge menadžmenta u području ljudskih
resursa i ljudskog kapitala; usluge administriranja
platnih spiskova za druge; usluge savjetovanja u
području ljudskih resursa; usluge premještaja poslova i
zaposlenih i usluge informiranja; usluge prikupljanja
podataka za poslodavce; usluge upravljanja bazama
podataka; usluge praćenja poslovanja; usluge vođenja
odnosa sa korisnicima
36 usluge kupnje i zakupa u području financija; usluge
razvoja, upravljanja i administriranja u području
zdravstvene i socijalne zaštite zaposlenih; usluge
omogućavanja transakcija putem kreditnih kartica za
druge; usluge podnošenja zahtjeva za osiguranje za
druge; pružanje usluga financijske analize i
konzultantske usluge za organizaciju i upravljanje
bankarskim i financijskim poslovanjem
2319
(210)
Z20100977A
19.05.2010.
31.08.2010.
DRACOMERX d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
Mažuranićevo šetalište 14, 21000 Split, HR
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
bijela, plava, modra, siva
01.15.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.19; 29.01.04;
29.01.06
2 temeljne boje (prajmeri)
ISSN 1847-3024
2320
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
17 izolatori; izolacijske trake i vrpce; kemijske mješavine
za spriječavanje curenja; sastojci za izolaciju zgrada
od vlage; izolacijske boje; sredstva za brtvljenje
19 građevinski materijal, nemetalni; premazi (građevinski
materijali); podovi, nemetalni
(511)
(210)
3
kozmetički proizvodi; proizvodi za njegu kose, pranje
kose, bojanje kose, tamnjenje kose, bijeljenje kose,
fiksiranje kose i proizvodi za kovrčanje kose
Z20100982A
(220)
(442)
RAZRED 3
(731)
20.05.2010.
31.08.2010.
MARCO POLO, obrt za trgovinu suvenirima
Ul. Depolo 1A, 20260 Korčula, HR
(540)
(210)
Z20091778A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
09.11.2009.
31.08.2010.
Lifetech Resources LLC
9540 Cozycroft Avenue, Chatsworth, CA 91311, US
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
NEULASH
(511)
3
8
(210)
kozmetički proizvodi; toaletni proizvodi; proizvodi za
šminkanje; lakovi za nokte (nail polish); lakovi za nokte
(nail varnish); proizvodi za njegu noktiju; proizvodi za
njegu tijela i kose; losioni i balzami za tijelo; šamponi;
gelovi za tuširanje i kupanje; pjena za kupanje; prašci i
masti za njegu i čišćenje kože, tijela, ruku i stopala;
dezodoransi i sredstva protiv znojenja za osobnu
upotrebu; maske za lice; losioni za masažu; proizvodi
za poslije brijanja; proizvodi za sunčanje; sapuni;
parfemi; neseseri (torbe) s kozmetičkim proizvodima;
proizvodi za kosu; losioni za kosu; sprejevi za tijelo;
talk; kolonjske vodice (eau de cologne); proizvodi za
brijanje; nemedicinski proizvodi za kupanje; ulja za
kupku; paste za zube; eterična ulja; vata; natopljene
maramice i natopljeni rupčići za nanošenje i uklanjanje
kozmetičkih proizvoda; tvari za čišćenje kozmetičkih
četkica; umjetne trepavice; maškare; sredstvo za
bojanje trepavica; sredstva za trajno bojanje
spravica za savijanje trepavica
Z20091779A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(511)
Lifetech Resources LLC
9540 Cozycroft Avenue, Chatsworth, CA 91311, US
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
RAZRED 5
(210)
8
Z20091492A
(220)
(442)
(731)
3
15.07.07; 17.05.01; 17.05.21; 24.03.01; 24.03.02; 24.03.07;
24.03.18; 25.07.01; 25.07.03; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.01
3 mirisni štapići, eterična ulja, mirisi za prostor, sapuni od
lavande, sapuni od ružmarina, sapuni od maslinova
ulja.
4 svijeće, svijeće od lavande
9 suveniri u obliku znanstvenih, nautičkih, geodetskih,
fotografskih, kinematografskih i optičkih aparata i
instrumenata
21 stakleni, porculanski, keramički proizvodi
29 konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće, suhe
smokve, maslinovo ulje, želei, džemovi, kompoti
30 sladoled, bademi, med, bademi u medu, orasi u medu,
kolači, keksi od rogača i lavande, slastice, bomboni,
proizvodi od žitarica, špagete, tjestenina, začini,
morska sol
31 prirodne biljke i cvijeće, lavanda, ružmarin
33 alkoholna pića (osim piva), vino, likeri, rakije
09.11.2009.
31.08.2010.
22.09.2009.
31.08.2010.
PIP d.o.o.
Bijenik 158, 10000 Zagreb, HR
(540)
RAPIDLASH
(511)
(531)
kozmetički proizvodi; toaletni proizvodi; proizvodi za
šminkanje; lakovi za nokte (nail polish); lakovi za nokte
(nail varnish); proizvodi za njegu noktiju; proizvodi za
njegu tijela i kose; losioni i balzami za tijelo; šamponi;
gelovi za tuširanje i kupanje; pjena za kupanje; prašci i
masti za njegu i čišćenje kože, tijela, ruku i stopala;
dezodoransi i sredstva protiv znojenja za osobnu
upotrebu; maske za lice; losioni za masažu; proizvodi
za poslije brijanja; proizvodi za sunčanje; sapuni;
parfemi; neseseri (torbe) s kozmetičkim proizvodima;
proizvodi za kosu; losioni za kosu; sprejevi za tijelo;
talk; kolonjske vodice (eau de cologne); proizvodi za
brijanje; nemedicinski proizvodi za kupanje; ulja za
kupku; paste za zube; eterična ulja; vata; natopljene
maramice i natopljeni rupčići za nanošenje i uklanjanje
kozmetičkih proizvoda; tvari za čišćenje kozmetičkih
četkica; umjetne trepavice; maškare; sredstvo za
bojanje trepavica; sredstva za trajno bojanje
spravica za savijanje trepavica
(531)
(511)
(210)
27.05.01; 27.05.13
5 proizvodi protiv moljaca; proizvodi protiv nametnika;
insekticidi; raskužni /dezinfekcijski/ proizvodi za
higijenske potrebe; fungicidi; ljekovite trave; ljekovito
korijenje; sredstva protiv grinja; dodaci krmivu za
medicinske potrebe; medicinski dodaci krmivu;
sredstva protiv grinja; antibiotici
30 kakao; kava; čaj; šećer;
31 dodaci krmivu za nemedicinske potrebe; orasi; žive
životinje; pelud /sirovina/; krmivo za jačanje životinja;
prehrambene tvari za jačanje životinja; hrana za stoku
/ispaša/; stočna hrana /krmivo/; sjeme; pogače
/krmivo/; proizvodi uzgoja; lješnjaci
Z20091763A
06.11.2009.
31.08.2010.
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(220)
(442)
(210)
Z20091871A
(731)
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
Augustin Lukačević, Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
25.11.2009.
31.08.2010.
DESIGNER LOOK
ISSN 1847-3024
(731)
(740)
(540)
CARDENAL
(511)
5
farmaceutski i veterinarski proizvodi; higijenski
proizvodi za upotrebu u medicini; dijetne tvari za
medicinske potrebe, hrana za dojenčad; flasteri,
materijal za previjanje; materijali za plombiranje zubi i
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2321
za zubne otiske; dezinfekcijska sredstva; proizvodi za
uništavanje životinjskih štetočina; fungicidi, herbicidi
RAZRED 6
(210)
Z20100979A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
20.05.2010.
31.08.2010.
Instrumentaria d.d.
Rimski put 31, 10360 Sesvete, HR
Vinko Didak, Zagreb, HR
(591)
(531)
(511)
(531)
(511)
03.11.01; 03.11.03; 26.01.01; 26.01.15; 26.01.17; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.21
6 metalni bravarski proizvodi i sitni metalni predmeti
10 kirurški, medicinski, zubarski i veterinarski aparati i
instrumenti, ortopedski proizvodi, pribor za šivanje
rana, umjetni implantati, kovčežići za medicinske
instrumente, medicinski uređaji, proteze
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija, komercijalna
administracija u svezi licenci proizvoda i usluga trećih
osoba
37 popravci; usluge postavljanja
40 obrada metala, kaljenje metala, poliranje /struganje/,
zavarivanje, galvanizacija, niklanje, kovački radovi
42 inženjering, istraživanje i razvoj novih proizvoda /za
treće osobe/, razrada tehničkih projekata, industrijski
dizajn, industrijsko oblikovanje, kontrola kvalitete
svijetlo plava, tamno plava, bijela
26.01.05; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
6 metalni građevinski materijali kao što su: skele/građa
za skele, čelična vrata, rešetke, prozori, vrata; metalne
prenosive konstrukcije kao što su: nosači, stupovi,
rešetkaste konstrukcije, metalni spremnici kao što su:
silosi, spremnici za cement i beton
19 ploče od umjetnih materijala, ploče od drva, cement,
beton, žbuka za gradnju, kamen, vapno, gips, šljunak,
crjepovi/pločice za oblaganje zidova, pregradni zidovi,
opeka, krovišta/krovni prekrivači, mozaici za gradnju,
krute nemetalne cijevi za gradnju, asfalt, katran i
bitumen, nemetalne prenosive konstrukcije, moduli,
oplate, stupovi izljeveni prethodno iz kalupa, nemetalni
spomenici
35 prodaja građevinskih materijala; usluge vezane uz
marketing (oglašavanje i reklamiranje, vođenje
komercijalnih poslova) za proizvode, posebno za
građevinski materijal bilo kojeg tipa ili vrste
37 usluge gradnje, građenja, izgradnje, postavljanja i
popravka
39 usluge transporta, dobave, distribucije, isporuke i
istovara bilo kojim sredstvima, za sve vrste
građevinskog materijala, i posebno za cement, beton,
klinker i materijali vezani za isto
RAZRED 8
(210)
Z20101054A
(220)
(442)
(731)
(210)
Z20101058A
(731)
TROHA-DIL d.o.o.
Gudovačka cesta 85, 43000 Bjelovar, HR
Vinko Didak, Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
04.06.2010.
31.08.2010.
(531)
(511)
(531)
(511)
(210)
plava, bijela
27.05.01; 27.05.11; 29.01.04
6 metalni građevinski materijali, metalne prenosive
konstrukcije, metalni bravarski proizvodi i sitni metalni
predmeti, metalni proizvodi koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima, metalni prozori, metalni okviri
prozora, okovi za građevinske potrebe, okovi za
prozore, okovi za vrata, metalne pregrade, metalne
obloge za pregradne zidove, metalna vrata, metalni
okviri vrata /armature/
9 električni kontrolni uređaji, električni uređaji za nadzor
19 nemetalni prozori, nemetalni prozorski okviri,
nemetalne pregrade, nemetalne obloge za pregradne
stijene, nemetalne rebrenice /žaluzije/, nemetalna
vrata, nemetalni okviri za vrata
Z20101110A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
11.06.2010.
31.08.2010.
CEMEX Hrvatska d.d.
Cesta Dr. Franje Tuđmana b.b., 21212 Kaštel Sućurac, HR
Zajednički odvjetnički ured dr. Dragutin Sikirić i Tomislav
Hadžija, Zagreb, HR
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o.
Ulica grada Vukovara 261, 10000 Zagreb, HR
(540)
(591)
(591)
02.06.2010.
31.08.2010.
crvena, crna
27.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 27.01.01
8 bodeži, bokseri, mačevi, noževi
9 štitnici za zube, zaštitne kacige za sport, video kazete i
filmovi o sportu
16 časopisi, fotografije, katalozi, knjige, knjige o sportu,
naljepnice, natpisi na papiru ili kartonu, plakati, pošten,
stripovi, školska oprema, vrećice od papira ili plastike
za ambalažu
18 koža, imitacija kože, proizvodi od tih materijala, kovčezi
i torbe, sportske torbe, ručne torbice, torbe za
treniranje
22 cerade i šatori, materijali za punjenje, proizvodi od
cerada, ceradne vreće
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu, sportska odjeća,
sportska obuća, sportske gaćice, majice, sportska
kimona, kape, pojasevi, gimnastička odjeća, odjeća za
treniranje, sportske rukavice, rukavice s otvorenim
prstima za tjelesne vježbe
27 strunjače, sportske strunjače, gimnastički prostirači,
ostali pokrivači za podove, obloge za sportska borilišta,
podloge za sportska borilišta
28 gimnastički i sportski predmeti, sprave za sport i
zimske igre, igre i igračice, sportska oprema, baloni za
igru, boksačke rukavice, boksačke vreće, remeni za
dizanje utega, sportski pribor za dizanje utega, aparati
za fizičku kulturu, lopte za igru, naprave za tjelovježbu,
zaštite za cjevanice, zaštite za koljena, zaštite za lakte,
bicikli za treniranje na mjestu, užad za preskakanje,
fokuseri, jastuci (dijelovi sportske odjeće), štitnici za
glavu, tijelo, ruke, noge, genitalije, zaštita za dame,
ISSN 1847-3024
2322
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
zaštitna sportska oprema od kože i imitacije kože,
utezi, bandaže, oprema za treniranje od kože, imitacije
kože, štapovi za sport, baseball palice, drvene palice,
sportska oprema
41 obuka, stručno osposobljavanje, razonoda, sportske i
kulturne djelatnosti, filmovi, proizvodnja filmova, fizička
kultura, gimnastička obuka, izdavanje knjiga, obuka,
organiziranje sportskih natjecanja, razonoda, sportska
natjecanja, sportska usavršavanja, slobodno vrijeme
Z20091604A
(220)
(442)
(731)
(220)
(442)
(731)
(740)
16.12.2009.
31.08.2010.
Uwe Gregorius
Nemetova 3, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO GOLUBIĆ I PARTNERI jtd, Zagreb,
HR
(540)
10.10.2009.
31.08.2010.
(511)
Krešimir Kulić
J.J.Strossmayera 115, 31000 Osijek, HR
(540)
REKLAMART
(511)
Z20091981A
EEE energy efficiency
engineering
RAZRED 9
(210)
(210)
9 svjetleća slova oblikovana od pleksiglassa
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
tiskarska slova; digitalni tisak
17 proizvodi od poluobrađene plastike
20 natpisi na pleksiglassu
40 obrada materijala; usluge obrade materijala koje se
obavljaju tijekom proizvodnje bilo kojeg materijala ili
predmeta koji nije građevina, na primjer, usluge
rezanja, oblikovanja, poliranja struganjem ili usluge
oblaganja metalom; izrada oblika, slova od raznih
materijala
(210)
9
znanstveni, nautički, geodetski, fotografski aparati i
instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje,
mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć
(spašavanje) i za obuku; aparati i instrumenti za
vođenje, distribuiranje, transformiranje, akumuliranje,
podešavanje ili upravljanje električne struje; računari,
oprema za obradu podataka i računala
11 uređaji za rasvjetu, grijanje, hlađenje, sušenje,
ventilaciju
41 obuka; stručno osposobljavanje
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
Z20101097A
(220)
(442)
(731)
08.06.2010.
31.08.2010.
Osnovna škola Augusta Harambašića
Harambašićeva 18, 10000 Zagreb, HR
(540)
(210)
Z20091844A
(220)
(442)
(731)
20.11.2009.
31.08.2010.
T.O. LEO
Konjščinska 28a, 10040 Zagreb, HR
(540)
VALENTINI
(511)
(210)
9
naočale (navlake za naočale) naočale (okviri za
naočale) naočale /optika/ naočale za sport navlake za
naočale okviri naočala okviri za naočale
14 broševi /nakit/; kutije za satove; lančići /nakit/; nakit
(kutije za nakit); narukvice /nakit/; naušnice; ogrlice
/nakit/; privjesci /nakit/; prstenje /nakit/; ručni satovi;
ukrasi /bižuterija/
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; pokrivači za krevete i stolove
Z20091865A
(220)
(442)
(731)
(591)
(531)
(511)
24.11.2009.
31.08.2010.
LogIN društvo s ograničenom odgovornošću za
informatičku djelatnost
Mihačeva Draga bb, 51000 Rijeka, HR
(540)
(210)
žuta, crna, siva
20.01.01; 20.01.03; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.02;
29.01.08
9 aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili
slika
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila; uredski pribor; oprema za nastavu i
obuku; plastični materijali za ambalažu
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
26 čipka, vez, vrpce i uzice; puceta, kukice i okašca,
pribadače i igle
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
Z20101118A
(220)
(442)
(591)
(531)
(511)
plava
27.05.01; 27.05.07; 29.01.04
9 računalni programi i softveri svake vrste bez obzira na
njihove nosače za snimanje ili difuziju, softveri koji su
snimljeni na magnetne nosače ili se prenose s vanjske
informatičke mreže
35 grupiranje za račun trećih osoba, raznih proizvoda (ne
uključuje njihov prijevoz) radi omogućavanja potrošaču
njihovog lakšeg uočavanja i kupnje putem Web-a
37 usluge popravaka svake vrste, u području elektrike,
pokretnina, strojeva, alata, računala
41 usluge obučavanja osoba
42 koncepcija i razvoj računala i računalnih programa
/softvera/
ISSN 1847-3024
(731)
(740)
(540)
11.06.2010.
31.08.2010.
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, HR
Zoran Krajinović, Zagreb, HR
TOP STARS
(511)
9
znanstveni,
nautički,
geodetski,
fotografski,
kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i
aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju,
kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za
obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje,
transformiranje,
akumuliranje,
podešavanje
ili
upravljanje električne struje; aparati za snimanje,
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka
(obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja
podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog
istraživanja, vođenja, administracije, podrške i
informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja;
usluge
gospodarskog
predviđanja,
marketinga,
istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje
informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih
informacija; pružanje informacija o trgovini;usluge
informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga
38 elektroničko oglašavanje(omogućavanje elektroničkog
oglašavanja);
omogućavanje
pristupa
bazama
podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga
bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje
koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene
podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija;
omogućavanje
usluga
prodaje
putem
telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka,
naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u
obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video
formatu ili u kombinaciji ovih formata;usluge odašiljanja
jedinstvenih
poruka;
usluge
zvučne
pošte;
omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i
prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge
komunikacije putem računala; usluge agencija za
vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim
događajima; pružanje informacija u svezi navedenih
usluga
41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog
osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju
on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih
mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih
publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line;
sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i
vođenja
konferencija,
seminara,
simpozija,
konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i
razonodu; usluge rezervacija karata i usluge "bookinga
" za razonodu te sportske i kulturne događaje
prijenos, reprodukciju zvuka ili slika; magnetne podloge
za snimanje, akustičke ploče; automati i mehanizmi za
automatske uređaje koji se pokreću uz prethodno
ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari,
oprema za obradu podataka i računala uređaji za
gašenje požara; časopisi i novine na elektronskim
nosačima zapisa; telefoni (prenosivi telefoni), mobiteli;
softver; računalni programi; CD-ovi (magnetski nosači
zvuka); nosači zvučnih snimaka; zvuk (filmovi/vrpce za
snimanje zvuka); uređaji za prijenos zvuka
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu; majice
38 telekomunikacije, naime, usluge omogućavanja
komunikacije posredstvom elektroničkih medija;
elektroničke
poruke;
iznajmljivanje
modema;
komunikacija pomoću računalnih terminala; obavijesti o
telekomunikacijama; prijenos poruka i slika računalom;
prijenos poruka; usluge elektroničkog povezivanja;
usluge
osiguravanja
pristupa
na
Internet;
omogućavanje
pristupa
"on-line"
direktorijima,
indeksima i bazama podataka koje se mogu
pretraživati, a sve u vezi različitih informacija i
podataka dostupnih na globalnoj računalnoj mreži
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti; predstavljanje video i audio
snimaka drugima; izdavačka djelatnost; izdavanje
tiskarskih proizvoda, časopisa i novina; organiziranje
spektakla/
usluge
impresarija;
organiziranje,
održavanje i proizvodnja priredbi i koncerata; televizija
(razonoda
na
televiziji);
televizijski
programi;
proizvodnja televizijskih i radio programa
(210)
Z20101147A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
16.06.2010.
31.08.2010.
Njuškalo d.o.o.
Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, HR
Marija Šoljan, Zagreb, HR
(210)
Z20101148A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
crna, bijela
03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.04; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.06; 29.01.08
9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za
snimanje; računalni programi, računalni softver,
računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za
računala; mediji za magnetske podatke, mediji za
optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i)
25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu;
pregače;odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći
kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća;
rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje
(odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene;
odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i
pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape,
zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i
tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata,
kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape,
obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu;
rukavice (odjevni predmeti);marame; rupci (marame za
vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do
koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća);
pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri
(odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači
(kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale;
rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća
za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje;
uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje;
gimnastičke; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za
nošenje preko ramena; sve uključeno u razred 25
35 usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge;
kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na
internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje
prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija
direktorija za objavljivanje na internetu; pružanje
prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i
usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i
savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o
izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih
direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne
2323
(591)
(531)
(511)
16.06.2010.
31.08.2010.
Njuškalo d.o.o.
Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, HR
Marija Šoljan, Zagreb, HR
crna, bijela, žuta
03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.04; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za
snimanje; računalni programi, računalni softver,
računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za
računala; mediji za magnetske podatke, mediji za
optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i)
25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu;
pregače;odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći
kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća;
rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje
(odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene;
odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i
pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape,
zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i
tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata,
kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape,
obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu;
rukavice (odjevni predmeti);marame; rupci (marame za
vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do
koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća);
pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri
(odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači
(kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale;
rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća
za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje;
uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje;
gimnastičke; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za
nošenje preko ramena; sve uključeno u razred 25
35 usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge;
kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na
internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje
prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija
direktorija za objavljivanje na internetu; pružanje
prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i
usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i
ISSN 1847-3024
2324
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i
savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o
izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih
direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne
svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka
(obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja
podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog
istraživanja, vođenja, administracije, podrške i
informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja;
usluge
gospodarskog
predviđanja,
marketinga,
istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje
informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih
informacija; pružanje informacija o trgovini;usluge
informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga
38 elektroničko oglašavanje(omogućavanje elektroničkog
oglašavanja);
omogućavanje
pristupa
bazama
podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga
bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje
koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene
podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija;
omogućavanje
usluga
prodaje
putem
telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka,
naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u
obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video
formatu ili u kombinaciji ovih formata;usluge odašiljanja
jedinstvenih
poruka;
usluge
zvučne
pošte;
omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i
prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge
komunikacije putem računala; usluge agencija za
vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim
događajima; pružanje informacija u svezi navedenih
usluga
41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog
osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju
on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih
mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih
publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line;
sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i
vođenja
konferencija,
seminara,
simpozija,
konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i
razonodu; usluge rezervacija karata i usluge "bookinga
" za razonodu te sportske i kulturne događaje
savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o
izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih
direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne
svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka
(obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja
podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog
istraživanja, vođenja, administracije, podrške i
informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja;
usluge
gospodarskog
predviđanja,
marketinga,
istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje
informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih
informacija; pružanje informacija o trgovini;usluge
informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga
38 elektroničko oglašavanje(omogućavanje elektroničkog
oglašavanja);
omogućavanje
pristupa
bazama
podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga
bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje
koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene
podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija;
omogućavanje
usluga
prodaje
putem
telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka,
naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u
obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video
formatu ili u kombinaciji ovih formata;usluge odašiljanja
jedinstvenih
poruka;
usluge
zvučne
pošte;
omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i
prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge
komunikacije putem računala; usluge agencija za
vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim
događajima; pružanje informacija u svezi navedenih
usluga
41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog
osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju
on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih
mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih
publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line;
sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i
vođenja
konferencija,
seminara,
simpozija,
konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i
razonodu; usluge rezervacija karata i usluge "bookinga
" za razonodu te sportske i kulturne događaje
(210)
Z20101149A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
16.06.2010.
31.08.2010.
Njuškalo d.o.o.
Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, HR
Marija Šoljan, Zagreb, HR
(210)
ISSN 1847-3024
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
bijela, žuta
27.05.01; 27.05.04; 29.01.02
9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za
snimanje; računalni programi, računalni softver,
računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za
računala; mediji za magnetske podatke, mediji za
optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i)
25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu;
pregače;odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći
kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća;
rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje
(odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene;
odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i
pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape,
zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i
tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata,
kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape,
obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu;
rukavice (odjevni predmeti);marame; rupci (marame za
vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do
koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća);
pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri
(odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači
(kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale;
rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća
za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje;
uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje;
gimnastičke; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za
nošenje preko ramena; sve uključeno u razred 25
35 usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge;
kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na
internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje
prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija
direktorija za objavljivanje na internetu; pružanje
prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i
Z20101150A
(591)
(531)
(511)
16.06.2010.
31.08.2010.
Njuškalo d.o.o.
Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, HR
Marija Šoljan, Zagreb, HR
bijela, žuta
27.05.01; 27.05.04; 29.01.02
9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za
snimanje; računalni programi, računalni softver,
računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za
računala; mediji za magnetske podatke, mediji za
optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i)
25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu;
pregače;odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći
kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća;
rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje
(odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene;
odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i
pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape,
zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i
tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata,
kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape,
obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu;
rukavice (odjevni predmeti);marame; rupci (marame za
vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do
koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća);
pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri
(odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači
(kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale;
rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća
za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje;
uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje;
gimnastičke; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za
nošenje preko ramena; sve uključeno u razred 25
35 usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge;
kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na
internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje
prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
direktorija za objavljivanje na internetu; pružanje
prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i
usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i
savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o
izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih
direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne
svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka
(obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja
podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog
istraživanja, vođenja, administracije, podrške i
informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja;
usluge
gospodarskog
predviđanja,
marketinga,
istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje
informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih
informacija; pružanje informacija o trgovini;usluge
informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga
38 elektroničko oglašavanje(omogućavanje elektroničkog
oglašavanja);
omogućavanje
pristupa
bazama
podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga
bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje
koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene
podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija;
omogućavanje
usluga
prodaje
putem
telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka,
naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u
obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video
formatu ili u kombinaciji ovih formata;usluge odašiljanja
jedinstvenih
poruka;
usluge
zvučne
pošte;
omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i
prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge
komunikacije putem računala; usluge agencija za
vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim
događajima; pružanje informacija u svezi navedenih
usluga
41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog
osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju
on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih
mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih
publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line;
sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i
vođenja
konferencija,
seminara,
simpozija,
konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i
razonodu; usluge rezervacija karata i usluge "bookinga
" za razonodu te sportske i kulturne događaje
(511)
(210)
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
09.11.2009.
31.08.2010.
(220)
(731)
(740)
(540)
GENERAL MOTORS LLC
300 Renaissance Center, City of Detroit, MI 48265-3000, US
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
ATS
(511)
(210)
12 motorna vozila za kretanje po zemlji
Z20101029A
26.05.2010.
31.08.2010.
(220)
(442)
(731)
Igor Novak
A.B. Šimića 4, 21000 Split, HR
(540)
(591)
(531)
crna, bijela, narančasta
26.04.02; 26.04.18; 27.03.01; 27.03.03; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.08
12 vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
30.12.2009.
31.08.2010.
Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, US
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(210)
Z20101045A
31.05.2010.
31.08.2010.
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
LAMINAR
(511)
Z20091777A
(442)
RAZRED 10
Z20092059A
11 uređaji za rasvjetu, grijanje, proizvodnju pare, kuhanje,
hlađenje, sušenje, ventilaciju, vodoopskrbu i sanitarna
oprema
14 plemeniti metali i njihove legure i proizvodi od tih
metala ili obloženi tim metalima, koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima; pravi i lažni nakit, drago kamenje;
urarski proizvodi i kronometarski instrumenti
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
RAZRED 12
(511)
(210)
2325
Yahoo! Inc., a Delaware corporation
701 First Avenue, 94089 Sunnyvale, CA, US
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
10 oftamološke kirurške igle i vrhovi koji se koriste pri
operaciji katarakte
RAZRED 11
(210)
Z20101022A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
Uslužni obrt "Svjetlana Despot"
Janka Polić Kamova 95a, 51000 Rijeka, HR
Anamari Laškarin, Rijeka, HR
25.05.2010.
31.08.2010.
(511)
24.17.01; 24.17.04; 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21
12 vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku
(210)
Z20101046A
(531)
31.05.2010.
31.08.2010.
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
Yahoo! Inc., a Delaware corporation
701 First Avenue, 94089 Sunnyvale, CA, US
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
YAHOO!
(591)
(531)
crna, siva, bijela
27.05.01; 27.05.10; 27.05.22
(511)
12 vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku
ISSN 1847-3024
2326
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
zapisa;usluge organiziranja i vođenja konferencija
putem elektronskih medija, te vođenje grupnih debata i
brbljaonica (chat rooms); usluge puštanja digitalne
glazbe (bez mogućnosti "skidanja") s MP3 Internet web
stranica; pružanje informacija s računalne baze
podataka, Interneta ili drugih elektronskih mreža;
pružanje informacija u svezi navedenih usluga;
pružanje informacija i savjeta u svezi sportskih
događaja, prevodilačkih usluga
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/; konzultantske usluge
na području iznajmljivanja vremena pristupa ,,on-line"
informacijskim i komunikacijskim uslugama, stvaranje i
održavanje, te domaćinstvo web-stranica pružanje
informacija i savjeta u svezi vremena i Interneta koje
se pružaju on-line s računalnih baza podataka,
Interneta, ili drugih elektronskih mreža
RAZRED 16
(210)
Z20070254A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
09.02.2007.
31.08.2010.
FRANJA za trgovinu i prodaju d.o.o.
Savica Šanci 117, 10000 Zagreb, HR
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
COFFEE2GO
(511)
(210)
16 papir, karton
30 riža, tapioka, sago; kolači; slastice
Z20091941A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
09.12.2009.
31.08.2010.
Ozren Kanceljak
Jazbina 157a, 10000 Zagreb, HR
Kristina Delfin Kanceljak, Zagreb, HR
NOVINA ZA 5
(511)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; fotografije; pribor za
pisanje; slikarski pribor; pisači strojevi i uredski pribor
(osim namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova;
tiskarski proizvodi, računalni programi zapisani na
papiru ili kartonu, pamfleti, grafičke reprodukcije ili
otisci, kartonske ili papirnate oglasne ploče
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; usluge (obuhvaćene ovim razredom) u svezi
baza podataka, posebno prikupljanje i priopćavanje
podataka, razvoj, vođenje i održavanje baza podataka;
prikupljanje i sistematizacija informacija kompilacija
direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje
prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i
usluga usluge vođenja podataka; usluge poslovne
promocije,
poslovnog
istraživanja,
vođenja,
administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne
strategije
i
planiranja;
usluge
gospodarskog
predviđanja, marketinga, istraživanja tržišta, analiza
tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih
tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje
informacija o trgovini;usluge informiranja i savjetovanja
u svezi navedenih usluga
38 telekomunikacije usluge koje omogućuju usmene i
vizualne komunikacije jedne osobe s drugom
emitiranje
radijskih
i
televizijskih
programa.
telekomunikacija informacijama (uključujući web
stranice), računalnim programima i ostalim podacima
usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o
trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi
navedenih usluga iznajmljivanje vremena pristupa ,,online" informacijskim i komunikacijskim uslugama;
pružanje usluga chat-linea
41 usluge razonode, obuke i stručnog osposobljavanja
uključujući iste usluge koje se pružaju on-line putem
računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža;
Pružanje usluga igara on-line;usluge uređenja i
izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa
dostupnih on-line; vođenje kvizova; usluge izdavanja
(osim reklamnih tekstova); usluge prikazivanja filmova;
usluge glazbenih izvedbi; radijske i televizijske usluge
razonode uključujući usluge koje se pružaju on-line s
računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža;
sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i
vođenja
konferencija,
seminara,
simpozija,
konzultacija, i radnih grupa; usluge interaktivnih
tečajeva za učenje kao i sesija za učenje koje se
održavaju na udaljenosti, dostupnih on-line, putem
telekomunikacijske veze, računalne mreže ili na neki
drugi način; usluge umjetničkih galerija pružene online, putem telekomunikacijskog linka; usluge igara za
novac; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge
rezervacija karata i usluge "bookinga " za razonodu te
sportske i kulturne događaje; usluge elektronske
knjižnice u svezi pružanja informacija, uključujući
informacije o arhivima u obliku teksta te audio i/ili video
ISSN 1847-3024
(210)
Z20100967A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
(210)
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge
Savski gaj 13. put 2, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Župić & Partneri, Zagreb, HR
crvena, žuta, crna
26.04.02; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.11;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
Z20100968A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
18.05.2010.
31.08.2010.
18.05.2010.
31.08.2010.
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge
Savski gaj 13. put 2, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Župić & Partneri, Zagreb, HR
crvena, crna
26.01.01; 26.01.03; 26.04.04; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.08
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
(210)
Z20100988A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(531)
(511)
(210)
01.05.01; 22.05.01; 24.03.01; 24.03.09; 24.03.11; 25.01.09;
25.01.10; 27.05.01; 27.05.07
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi;
trgovina na veliko i malo; uvoz - izvoz; zastupanje i
posredovanje
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
Z20101036A
28.05.2010.
31.08.2010.
IDM MUSIC društvo s ograničenom odgovornošću
Berislavićeva 12, 10000 Zagreb, HR
Kristina Delfin Kanceljak, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
TOM TOM
20.05.2010.
31.08.2010.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA
Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split, HR
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
Z20100989A
(210)
2327
(511)
(210)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; pisači strojevi i uredski pribor (osim
namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; organiziranje sajmova;
vođenje
komercijalnih
poslova;
komercijalna
administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
Z20101037A
28.05.2010.
31.08.2010.
IDM MUSIC društvo s ograničenom odgovornošću
Berislavićeva 12, 10000 Zagreb, HR
Kristina Delfin Kanceljak, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
TOM TOM CLUB
(511)
20.05.2010.
31.08.2010.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA
Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split, HR
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
(210)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; pisači strojevi i uredski pribor (osim
namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; organiziranje sajmova;
vođenje
komercijalnih
poslova;
komercijalna
administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
Z20101038A
28.05.2010.
31.08.2010.
IDM MUSIC društvo s ograničenom odgovornošću
Berislavićeva 12, 10000 Zagreb, HR
Kristina Delfin Kanceljak, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
TOM TOM MUSIC
(511)
(531)
(511)
02.01.01; 05.13.07; 05.13.08; 07.05.05; 22.05.10; 22.05.13;
27.05.01; 27.05.07
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi;
trgovina na veliko i malo; uvoz - izvoz; zastupanje i
posredovanje
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
(210)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; pisači strojevi i uredski pribor (osim
namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; organiziranje sajmova;
vođenje
komercijalnih
poslova;
komercijalna
administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
Z20101039A
28.05.2010.
31.08.2010.
IDM MUSIC društvo s ograničenom odgovornošću
Berislavićeva 12, 10000 Zagreb, HR
Kristina Delfin Kanceljak, Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
ISSN 1847-3024
2328
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
TOM TOM TV
(511)
(210)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; pisači strojevi i uredski pribor (osim
namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim
aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; organiziranje sajmova;
vođenje
komercijalnih
poslova;
komercijalna
administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
Z20101048A
(220)
(442)
(731)
(210)
(442)
(731)
(740)
(540)
NOVELTI MILLENIUM d.o.o.
Nova Ves 3, 10000 Zagreb, HR
(591)
(531)
(511)
(531)
(511)
(210)
plava, siva, ljubičasta, zelena, narančasta, crvena
05.05.19; 26.01.01; 26.01.04; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.01; 29.01.14
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
Z20101080A
(220)
(442)
(731)
(220)
08.06.2010.
31.08.2010.
NOVEM d.o.o.
Jože Grabrovšeka 9, 51000 Rijeka, HR
Anamari Laškarin, Rijeka, HR
01.06.2010.
31.08.2010.
(540)
(591)
Z20101101A
plava, bijela
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
RAZRED 18
(210)
Z20101060A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
04.06.2010.
31.08.2010.
Roko Dominković
Novoselska 63, 10040 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo MODRUŠAN & FILIPČIĆ, Zagreb, HR
04.06.2010.
31.08.2010.
Hrvatski zavod za norme
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, HR
(540)
(531)
(511)
(210)
26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10
18 koža, imitacija kože, proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; životinjske kože;
kovčezi i torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi za
hodanje; bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
Z20101076A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
narančasta
26.04.01; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 29.01.01
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
ISSN 1847-3024
(531)
(511)
02.06.2010.
31.08.2010.
RVCA Platform, LLC
960 West 16th Street, Costa Mesa, CA 92627, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
26.11.02; 26.11.13; 27.01.01; 27.01.03; 27.05.01; 27.05.22
18 kovčezi, putne torbe i remeni izrađeni od kože i
kišobrani
25 sandale, pokrivala za glavu, pojasevi za glavu, majice,
kratke hlače, sportske hlače, sportske majice, kupaći
kostimi, jakne, kombinezoni, hlače od trapera, gaće,
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
tkane košulje, pletene košulje, "tank tops" majice bez
rukava, čarape, puloveri, šeširi, kape "beanie" i kape
(531)
(511)
RAZRED 21
(210)
Z20100477A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
15.03.2010.
31.08.2010.
LE PALAIS DES THES
64, rue vieille du temple , 75003 Paris, FR
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
2329
01.03.01; 01.03.06; 06.01.02; 20.05.21; 22.05.01; 24.03.01;
24.03.15; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; pokrivači za krevete i stolove
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
28 igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; ukrasi za božićna drvca
32 pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna
pića; voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali pripravci
za pripremu napitaka
33 alkoholna pića (osim piva)
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
upravljanje nekretninama
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladišten)e proizvoda;
organiziranje putovanja
43 usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na
stan
RAZRED 25
(210)
Z20100985A
(220)
(442)
(731)
(511)
21 pribor i posuđe za kućanstvo ili za kuhinju (ne od
plemenitih metala niti su presvučeni plemenitim
metalom); češljevi i spužve; četke (osim kistova);
materijali za četke; pribor za čišćenje; žica za struganje
parketa; sirovo ili poluobrađeno staklo (osim
građevinskog stakla); stakleni proizvodi, porculansko i
keramički proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima, naime tanjuri (posuđe, ne od plemenitih
metala), posudice za maslac, kutije za čaj (ne od
plemenitih metala), filteri za čaj (ne od plemenitih
metala), čajnici (ne od plemenitih metala), servisi za
čaj (ne od plemenitih metala), cjediljke za čaj (ne od
plemenitih metala), jajolike napravice za kuhanje čaja
(ne od plemenitih metala), kutije od stakla, zdjelice,
demižoni, kutije za slatkiše (ne od plemenitih metala),
boce, dekanteri, kristalni proizvodi, vrčevi
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće;
hladetine, ušećereno voće, marmelade, (želei)
džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni proizvodi;
jestiva ulja i masti; svi navedeni proizvodi sadržavaju
čaj ili su aromatizirani sa čajem
30 kava, čaj, kako, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači, keksi,
paprenjaci, slastice, bomboni, karamele, marcipan,
gumeni bomboni, jestivi led, sladoled; med, sirup od
melase; kvasac, prašak za dizanje tijesta; sol. slačica
(senf); ocat, umaci (začini); aromatizirani pripravci za
hranu, aromatizirani ekstrakti; mirodije; led za hlađenje;
svi navedeni proizvodi sadržavaju čaj u potpunosti ili
djelomično ili su aromatizirani sa čajem
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
Z20101083A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
TRGOVAČKI OBRT "EUROPA KT"
Crkvena 2, 44320 Kutina, HR
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
zelena, crvena, bijela
03.09.01; 03.11.09; 27.03.01; 27.03.03; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.03
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
RAZRED 29
(210)
Z20091269A
(220)
(442)
(731)
20.08.2009.
31.08.2010.
Horatio d.o.o.
Vlaška 75a, 10000 Zagreb, HR
(540)
Krčki sir
(511)
RAZRED 24
(210)
21.05.2010.
31.08.2010.
07.06.2010.
31.08.2010.
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, jestiva ulja i masti
30 kava, čaj, kakao ,šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice, bomboni; sladoled; med, sirup od melase;
kvasac prašak za dizanje; sol, slačica (senf); ocat,
umaci (začini); mirodije; led za hlađenje
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje; slad
TO je TO d.o.o.
Spile bb, 21322 Brela, HR
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(210)
Z20091783A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
09.11.2009.
31.08.2010.
KOKA d.d.
Jalkovečka b.b., 42000 Varaždin, HR
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
KOKETA
(511)
(591)
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
plava, žuta, bijela, tirkizna plava
ISSN 1847-3024
2330
(210)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Z20091799A
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
11.11.2009.
31.08.2010.
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica
Glažuta bb, Stojdraga, P.P. 6, 10432 Bregana, HR
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
BISERNA MLADICA
(511)
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
40 obrada materijala
44 medicinske usluge; veterinarske usluge; higijenska
njega i njega ljepote za ljude ili za životinje;
poljoprivredne, povrtlarske i šumarske usluge
(511)
oker, tamnozelena, svijetlozelena, crna, smeđa
05.01.02; 05.01.16; 06.19.01; 06.19.09; 25.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
29 maslinovo ulje, jestivo
(210)
Z20101019A
(591)
(531)
(220)
(442)
(731)
(210)
Z20101002A
(731)
PIK Vrbovec Mesna industrija d.d.
Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, HR
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
25.05.2010.
31.08.2010.
zelena, svijetlo zelena, zelena, tamno zelena, crna, bijela
22.01.05; 24.01.05; 24.01.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
29 meso i divljač; sve vrste konzerviranih i
nekonzerviranih proizvoda od istih, naročito od mesa
divljači; prehrambene namirnice životinjskog podrijetla,
naročito od mesa divljači; mesni ekstrakti
(740)
(540)
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRAVAŠ I PARTNERI, Zagreb, HR
(511)
oker, crna, tamnozelena, svijetlozelena
05.01.02; 05.01.16; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
29 maslinovo ulje, jestivo
(210)
Z20101020A
(591)
(531)
(220)
(442)
(731)
(210)
Z20101017A
(731)
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRAVAŠ I PARTNERI, Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
26.05.2010.
31.08.2010.
(740)
(540)
(511)
oker, tamnozelena, svijetlozelena, crna, smeđa, bijela
05.01.02; 05.01.16; 06.19.01; 06.19.09; 25.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
29 maslinovo ulje, jestivo
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRAVAŠ I PARTNERI, Zagreb, HR
(511)
(210)
Z20101021A
(531)
(531)
(220)
(442)
(731)
(210)
Z20101018A
(731)
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRAVAŠ I PARTNERI, Zagreb, HR
(220)
(442)
(740)
(540)
ISSN 1847-3024
26.05.2010.
31.08.2010.
26.05.2010.
31.08.2010.
oker, crna, bordo, crvena, roza
05.01.02; 05.01.16; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
29 maslinovo ulje, jestivo
(591)
(591)
26.05.2010.
31.08.2010.
(740)
(540)
26.05.2010.
31.08.2010.
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR
ODVJETNIČKO DRUŠTVO TRAVAŠ I PARTNERI, Zagreb, HR
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2331
ESPRESSO
SUPERIORE
(511)
(210)
30 čaj (napici od čaja), čokolada (piće od čokolade),
kakao (pića od kakaa)
Z20091767A
06.11.2009.
31.08.2010.
(220)
(442)
(511)
oker, crna, tamnoplava, svijetloplava
05.01.02; 05.01.16; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08
29 maslinovo ulje, jestivo
(210)
Z20101055A
(731)
VOĆAR d.d.
76 207 Gornji Rahić 112, Brčko, BA
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(591)
(531)
(220)
(442)
(740)
(540)
02.06.2010.
31.08.2010.
(731)
(740)
(540)
PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
CHEETOS SWEETOS
(511)
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice, bomboni; sladoled; med, sirup od melase;
kvasac, prašak za dizanje; sol, slačica (senf); ocat,
umaci (začini); mirodije; led za hlađenje; zakuske koje
se ponajprije temelje na brašnu, kukuruzu, žitaricama,
riži; obrađene sjemenke žitarica
RAZRED 32
(210)
Z20091789A
10.11.2009.
31.08.2010.
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
(511)
bijela, tamno žuta, žuta, svijetlo žuta, smeđa, crvena, tamno
crvena, svijetlo crvena, siva, zelena, crna
03.02.01; 05.07.06; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15
29 obrađeni kikiriki
(210)
Z20101089A
(591)
(531)
(220)
(442)
(731)
(740)
(540)
07.06.2010.
31.08.2010.
PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
REFRESH YOUR
WORLD
(511)
VOĆAR d.d.
76 207 Gornji Rahić 112, Brčko, BA
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
32 mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića;
voćni napici i voćni sokovi; sirupi i drugi pripravci za
spravljanje napitaka
RAZRED 33
(210)
Z20101091A
07.06.2010.
31.08.2010.
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića
Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR
(220)
(442)
(731)
(540)
(591)
(531)
(511)
žuta, svijetlo plava, tamno plava
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.04
29 konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano voće i
povrće; džemovi, marmelada, kompoti
30 proizvodi od žitarica
32 voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za
pripremanje napitaka; koncentrati od voća bez alkohola
RAZRED 30
(591)
(210)
(731)
Z20081304A
18.06.2008.
(442)
31.08.2010.
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo
Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR
(220)
(531)
(511)
crna, bijela
26.13.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.07.01; 27.07.04
33 vino s područja Korlata
(540)
ISSN 1847-3024
2332
(210)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Z20101092A
07.06.2010.
31.08.2010.
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića
Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR
(220)
(210)
Z20101025A
(442)
(731)
(540)
(442)
(731)
(531)
(511)
(511)
crna, bijela
26.13.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.07.01; 27.07.04
33 vino s područja Korlata
(210)
Z20101093A
(531)
(210)
(731)
07.06.2010.
(442)
31.08.2010.
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića
Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR
(731)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
(531)
(511)
crna, bijela
26.13.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.07.01; 27.07.04
33 vino s područja Korlata
(210)
Z20100991A
(220)
(442)
(731)
(731)
21.05.2010.
31.08.2010.
28.05.2010.
31.08.2010.
HG SPOT dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb, HR
Dunja Kutle, Zagreb, HR
RONHILL UNLIMITED
crna
27.05.01; 27.05.10
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija uredski poslovi
39 usluge distribucije prehrambenih proizvoda,robe i pića
hotelima/restoranima i kafićima
Z20101326A
14.07.2010.
31.08.2010.
Valamar hoteli i ljetovališta društvo s ograničenom
odgovornošću
Miramarska 24, 10000 Zagreb, HR
RAZRED 36
(210)
(731)
Denis Blašković
Trtni 45, 51216 Mladenići, HR
(220)
(442)
(731)
02.11.2009.
31.08.2010.
(740)
(540)
06.11.2009.
31.08.2010.
Bank of America Corporation (a Delaware corporation)
100 North Tryon Street, 28255 Charlotte, NC, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
(220)
MERRILL
(540)
(511)
DOMAĆI RADIO
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
ISSN 1847-3024
Z20091766A
(442)
RAZRED 35
Z20091735A
(220)
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
34 filter cigarete; duhan; pribor za pušače; šibice
35 oglašavanje i reklamiranje, vođenje komercijalnih
poslova, komercijalna administracija;uredski poslovi
(210)
(220)
VALAMAR
TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(511)
(511)
Z20101026A
(540)
(540)
(511)
svijetlo palva, srebrna
27.05.01; 27.05.11; 29.01.04; 29.01.06
35 oglašavanje informiranja o zdravstvenim uslugama;
oglašavanje informiranja o uslugama higijenske njege i
njege ljepote za ljude
44 informiranje o zdravstvenim uslugama; informiranje o
uslugama higijenske njege i njege ljepote za ljude
(442)
RAZRED 34
(210)
MEDISERV d.o.o. za savjetovanje i usluge
Medveščak 53, 10000 Zagreb , HR
(442)
(220)
(540)
(591)
28.05.2010.
31.08.2010.
(540)
(591)
(591)
(220)
36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
posao s nekretninama; bankarske usluge; financijske
usluge; financijske analize; upravljanje i savjetovanje u
svezi usluga obuhvaćenih ovim razredom; usluge
ulagačkog kapitala; usluge mešetarenja; transakcijske
usluge i usluge trgovanja financijskim instrumentima;
pružanje financijskih informacija; financijske usluge,
usluge vrijednosnica i usluge robne razmjene;
financijske usluge u smislu investicijskih usluga; usluge
kreditnih i debitnih kartica; financijska istraživanja; te
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
pružanje svih gore navedenih usluga putem on-line
globalne računalne mreže
RAZRED 37
RAZRED 42
(210)
(731)
Z20100990A
21.05.2010.
(442)
31.08.2010.
Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za
prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za
račun drugih
Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, HR
(220)
Z20100420A
(220)
(442)
(731)
(210)
2333
10.03.2010.
31.08.2010.
GEOFOTO d.o.o.
Buzinski prilaz 28, 10010 Zagreb, HR
(540)
(540)
(591)
(531)
(511)
(591)
(531)
(511)
srebrna, crvena
26.04.09; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.01; 29.01.06
37 nadzor građevinskih radova /vođenje/; smetnje
(uklanjanje smetnji električnih instalacija)
38 emitiranje televizijskih programa; komuniciranje
posredstvom mreža optičkih kabela; prijenos putem
satelita; prijenos televizijskih emisija pretplatnicima
putem kabela/kabelska televizija/; radio programi
(emitiranje radio programa); radiodifuzija; sateliti
(prijenos putem satelita); telekomunikacije (usluge
dovoda
i
priključka)
za
telekomunikacije;
telekomunikacijsko
priključenje
na
svjetsku
informatičku mrežu; televizija (emitiranje televizijskih
programa); televizijski programi (emitiranje televizijskih
programa); iznajmljivanje telekomunikacijskih uređaja;
iznajmljivanje
vremena
pristupa
svjetskim
informatičkim
mrežama;
obavijesti
o
telekomunikacijama; pristup svjetskim informatičkim
mrežama (iznajmljivanje vremena pristupa svjetskim
informatičkim
mrežama);
pristup
svjetskim
informatičkim mrežama (omogućavanje pristupa
svjetskim informatičkim mrežama); telekomunikacije
(obavijesti o telekomunikacijama); baze podataka
(omogućavanje
pristupa
bazama
podataka)
elektronička pošta (omogućavanje elektroničke pošte);
elektroničke
poruke;
iznajmljivanje
modema;
komunikacije pomoću računalnih terminala; pokretna
radiotelefonija; poruke (prijenos poruka); prijenos
poruka i slika računalom; računalni prijenos poruka i
slika; računalni terminali (komunikacije putem
računalnih terminala); računalo (prijenos poruka i slika
uz pomoć računala); telefonske komunikacije;
telefonske usluge
42 istraživanje i razvoj novih proizvoda/za treće osobe/;
iznajmljivanje veb servera; razrada tehničkih projekata
savjeti o gradnji; analiza u svezi postavljanja
računalnih sustava; baze podataka (obnavljanje baza
podataka);
informatičke
stranice
(ugošćavanje
informatičkih
stranica);
informatički
programi
(iznajmljivanje informatičkih programa); informatički
sustavi
(osmišljavanje
informatičkih
sustava);
informatički virusi (zaštita od informatičkih virusa);
instaliranje računalnih programa; internet (pružanje
alata za pretraživanje na internetu); iznajmljivanje
informatičkih programa; iznajmljivanje informatičkih
programa;
iznajmljivanje
računala;
izrada/koncipiranje/računalnih
programa;
programiranje za računala; računala (iznajmljivanje
računala); računala (programiranje za računala);
računala (savjetovanje o računalima); računalni
programi (instaliranje računalnih programa); računalni
programi (održavanje računalnih programa); računalni
programi/softver/ (izrada računalnih programa);
računalni
programi/softveri/
(osuvremenjivanje
računalnih programa); savjetovanje o računalima;
tehnički projekti (razrada tehničkih projekata); veb
serveri (iznajmljivanje veb servera); WEB stranice
(kreiranje i održavanje web stranica za druge); zaštita
od informatičkih virusa; gradnja (savjeti o gradnji);
inženjering; istraživanja u tehnici
crna, svijetlo plava, bijela, svijetlo ljubičasta
26.03.01; 26.03.05; 26.03.18; 27.05.01; 29.01.04
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; koncepcija i razvoj
računala i računalnih programa/softwera
ISSN 1847-3024
2334
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Kazalo brojeva prijava žigova
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20070254A
16, 30
Z20081304A
30
Z20100985A
25
Z20091269A
29, 30, 31
Z20100988A
16, 35, 41
Z20091492A
5, 30, 31
Z20100989A
16, 35, 41
Z20091604A
9, 16, 17, 20, 40
Z20100990A
37, 38, 42
Z20091735A
35, 38, 41
Z20100991A
34, 35
Z20091763A
5
Z20101002A
29
Z20091766A
36
Z20101017A
29
Z20091767A
30
Z20101018A
29
Z20091777A
12
Z20101019A
29
Z20091778A
3, 8
Z20101020A
29
Z20091779A
3, 8
Z20101021A
29
Z20091783A
29
Z20101022A
11, 14, 35
Z20091789A
32
Z20101025A
35, 44
Z20091799A
29, 35, 40, 44
Z20101026A
35, 39
Z20091800A
2
Z20101029A
12, 35, 39
Z20091844A
9, 14, 24
Z20101036A
16, 35, 38, 41
Z20091865A
9, 35, 37, 41, 42
Z20101037A
16, 35, 38, 41
Z20091871A
3
Z20101038A
16, 35, 38, 41
Z20091941A
16, 35, 38, 41, 42
Z20101039A
16, 35, 38, 41
Z20091942A
2, 7, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
42
Z20101045A
12
Z20101046A
12
Z20091981A
9, 11, 41, 42
Z20101048A
16, 25, 35
Z20092059A
10
Z20101054A
8, 9, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 41
Z20100420A
42
Z20101055A
29
Z20100477A
21, 29, 30
Z20101058A
6, 9, 19
Z20100967A
16, 35, 39
Z20101060A
18, 25
Z20100968A
16, 35, 39
Z20101076A
18, 25
Z20100977A
2, 17, 19
Z20101080A
16, 35, 41, 42
Z20100979A
6, 10, 35, 37, 40, 42
Z20101083A
24, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39,
43
Z20100982A
3, 4, 9, 21, 29, 30, 31, 33
ISSN 1847-3024
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20101089A
29, 30, 32
Z20101091A
33
Z20101092A
33
Z20101093A
33
Z20101097A
9, 16, 25, 26, 41
Z20101101A
16, 35, 41
Z20101110A
6, 19, 35, 37, 39
Broj prijave žiga
(210)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20101118A
9, 25, 38, 41
Z20101147A
9, 25, 35, 38, 41
Z20101148A
9, 25, 35, 38, 41
Z20101149A
9, 25, 35, 38, 41
Z20101150A
9, 25, 35, 38, 41
Z20101326A
35
2335
ISSN 1847-3024
2336
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava
žigova
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
RAZRED 2
Instrumentaria d.d. .........................................................Z20100979A
DRACOMERX d.o.o. za građenje,
trgovinu i usluge ............................................................ Z20100977A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P................................................................ Z20091942A
J Colors S.P.A. .............................................................. Z20091800A
RAZRED 11
RAZRED 3
Henkel AG & Co. KGaA................................................. Z20091871A
Lifetech Resources LLC ..........................Z20091778A, Z20091779A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima ..................................................................... Z20100982A
RAZRED 4
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima ..................................................................... Z20100982A
RAZRED 5
HEMOFARM A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac............................................... Z20091763A
PIP d.o.o........................................................................ Z20091492A
RAZRED 6
CEMEX Hrvatska d.d..................................................... Z20101110A
Instrumentaria d.d.......................................................... Z20100979A
TROHA-DIL d.o.o. ......................................................... Z20101058A
RAZRED 7
Hewlett - Packard Development
Company, L.P................................................................ Z20091942A
RAZRED 8
Gregorius Uwe ...............................................................Z20091981A
Uslužni obrt "Svjetlana Despot"......................................Z20101022A
RAZRED 12
GENERAL MOTORS LLC..............................................Z20091777A
Novak Igor......................................................................Z20101029A
Yahoo! Inc., a Delaware corporation ....... Z20101045A, Z20101046A
RAZRED 14
T.O. LEO........................................................................Z20091844A
Uslužni obrt "Svjetlana Despot"......................................Z20101022A
RAZRED 16
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge ........... Z20100967A, Z20100968A
FRANJA za trgovinu i prodaju d.o.o. ..............................Z20070254A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ...............................................................Z20091942A
Hrvatski zavod za norme................................................Z20101080A
IDM MUSIC društvo s ograničenom
odgovornošću ......................................... Z20101036A, Z20101037A
................................................................ Z20101038A, Z20101039A
Kanceljak Ozren.............................................................Z20091941A
Kulić Krešimir .................................................................Z20091604A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o.....................................Z20101054A
NOVELTI MILLENIUM d.o.o. .........................................Z20101048A
NOVEM d.o.o.................................................................Z20101101A
Osnovna škola Augusta
Harambašića..................................................................Z20101097A
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
SPLITA.................................................... Z20100988A, Z20100989A
Lifetech Resources LLC ..........................Z20091778A, Z20091779A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ................................... Z20101054A
RAZRED 17
RAZRED 9
DRACOMERX d.o.o. za građenje,
trgovinu i usluge.............................................................Z20100977A
Kulić Krešimir .................................................................Z20091604A
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ..................................... Z20101118A
Gregorius Uwe .............................................................. Z20091981A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P................................................................ Z20091942A
Kulić Krešimir ................................................................ Z20091604A
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku
djelatnost ....................................................................... Z20091865A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima ..................................................................... Z20100982A
Njuškalo d.o.o..........................................Z20101147A, Z20101148A
................................................................Z20101149A, Z20101150A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ................................... Z20101054A
Osnovna škola Augusta
Harambašića ................................................................. Z20101097A
T.O. LEO ....................................................................... Z20091844A
TROHA-DIL d.o.o. ......................................................... Z20101058A
RAZRED 10
Abbott Medical Optics Inc.............................................. Z20092059A
ISSN 1847-3024
RAZRED 18
Dominković Roko ...........................................................Z20101060A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o.....................................Z20101054A
RVCA Platform, LLC ......................................................Z20101076A
RAZRED 19
CEMEX Hrvatska d.d. ....................................................Z20101110A
DRACOMERX d.o.o. za građenje,
trgovinu i usluge.............................................................Z20100977A
TROHA-DIL d.o.o...........................................................Z20101058A
RAZRED 20
Kulić Krešimir .................................................................Z20091604A
RAZRED 21
LE PALAIS DES THES ..................................................Z20100477A
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2337
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima......................................................................Z20100982A
PIP d.o.o........................................................................ Z20091492A
RAZRED 32
RAZRED 22
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ....................................Z20101054A
RAZRED 24
T.O. LEO ........................................................................Z20091844A
TO je TO d.o.o. ..............................................................Z20101083A
RAZRED 25
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ......................................Z20101118A
Dominković Roko ...........................................................Z20101060A
Njuškalo d.o.o. ........................................ Z20101147A, Z20101148A
................................................................ Z20101149A, Z20101150A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ....................................Z20101054A
NOVELTI MILLENIUM d.o.o. .........................................Z20101048A
Osnovna škola Augusta
Harambašića ..................................................................Z20101097A
RVCA Platform, LLC ......................................................Z20101076A
TO je TO d.o.o. ..............................................................Z20101083A
TRGOVAČKI OBRT "EUROPA KT" ...............................Z20100985A
RAZRED 26
Osnovna škola Augusta
Harambašića ..................................................................Z20101097A
RAZRED 27
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ....................................Z20101054A
RAZRED 28
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o. ....................................Z20101054A
TO je TO d.o.o. ..............................................................Z20101083A
RAZRED 29
Horatio d.o.o...................................................................Z20091269A
KOKA d.d. ......................................................................Z20091783A
LE PALAIS DES THES ..................................................Z20100477A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima......................................................................Z20100982A
PIK Vrbovec Mesna industrija d.d. .................................Z20101002A
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica ..............................Z20091799A
VOĆAR d.d. ............................................ Z20101055A, Z20101089A
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge ...................................... Z20101017A, Z20101018A
................................................................ Z20101019A, Z20101020A
.......................................................................................Z20101021A
RAZRED 30
FRANCK, prehrambena industrija,
dioničko društvo .............................................................Z20081304A
FRANJA za trgovinu i prodaju d.o.o. ..............................Z20070254A
Horatio d.o.o...................................................................Z20091269A
LE PALAIS DES THES ..................................................Z20100477A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima......................................................................Z20100982A
PepsiCo, Inc...................................................................Z20091767A
PIP d.o.o. .......................................................................Z20091492A
VOĆAR d.d. ...................................................................Z20101089A
RAZRED 31
Horatio d.o.o...................................................................Z20091269A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima......................................................................Z20100982A
PepsiCo, Inc. ................................................................. Z20091789A
TO je TO d.o.o. .............................................................. Z20101083A
VOĆAR d.d. ................................................................... Z20101089A
RAZRED 33
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pića ....................................Z20101091A, Z20101092A
....................................................................................... Z20101093A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima ..................................................................... Z20100982A
TO je TO d.o.o. .............................................................. Z20101083A
RAZRED 34
TDR d.o.o. ..................................................................... Z20100991A
RAZRED 35
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge ............Z20100967A, Z20100968A
Blašković Denis ............................................................. Z20091735A
CEMEX Hrvatska d.d..................................................... Z20101110A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ............................................................... Z20091942A
HG SPOT dioničko društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge ........................................ Z20101026A
Hrvatski zavod za norme ............................................... Z20101080A
IDM MUSIC društvo s ograničenom
odgovornošću ..........................................Z20101036A, Z20101037A
.................................................................Z20101038A, Z20101039A
Instrumentaria d.d.......................................................... Z20100979A
Kanceljak Ozren ............................................................ Z20091941A
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku
djelatnost ....................................................................... Z20091865A
MEDISERV d.o.o. za savjetovanje i
usluge ............................................................................ Z20101025A
Njuškalo d.o.o. .........................................Z20101147A, Z20101148A
.................................................................Z20101149A, Z20101150A
Novak Igor ..................................................................... Z20101029A
NOVELTI MILLENIUM d.o.o. ......................................... Z20101048A
NOVEM d.o.o................................................................. Z20101101A
TDR d.o.o. ..................................................................... Z20100991A
TO je TO d.o.o. .............................................................. Z20101083A
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
SPLITA ....................................................Z20100988A, Z20100989A
Uslužni obrt "Svjetlana Despot" ..................................... Z20101022A
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica .............................. Z20091799A
Valamar hoteli i ljetovališta društvo s
ograničenom odgovornošću .......................................... Z20101326A
RAZRED 36
Bank of America Corporation (a
Delaware corporation) ................................................... Z20091766A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ............................................................... Z20091942A
TO je TO d.o.o. .............................................................. Z20101083A
RAZRED 37
CEMEX Hrvatska d.d..................................................... Z20101110A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ............................................................... Z20091942A
Instrumentaria d.d.......................................................... Z20100979A
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku
djelatnost ....................................................................... Z20091865A
ISSN 1847-3024
2338
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210)
Odašiljači i veze društvo s
ograničenom odgovornošću, za
prijenos i odašiljanje radijskih i
televizijskih programa za račun
drugih ............................................................................ Z20100990A
TO je TO d.o.o............................................................... Z20101083A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ...............................................................Z20091942A
Hrvatski zavod za norme................................................Z20101080A
IDM MUSIC društvo s ograničenom
odgovornošću ......................................... Z20101036A, Z20101037A
................................................................ Z20101038A, Z20101039A
Kanceljak Ozren.............................................................Z20091941A
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku
djelatnost........................................................................Z20091865A
Njuškalo d.o.o. ........................................ Z20101147A, Z20101148A
................................................................ Z20101149A, Z20101150A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o.....................................Z20101054A
NOVEM d.o.o.................................................................Z20101101A
Osnovna škola Augusta
Harambašića..................................................................Z20101097A
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
SPLITA.................................................... Z20100988A, Z20100989A
RAZRED 38
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ..................................... Z20101118A
Blašković Denis ............................................................. Z20091735A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P................................................................ Z20091942A
IDM MUSIC društvo s ograničenom
odgovornošću..........................................Z20101036A, Z20101037A
................................................................Z20101038A, Z20101039A
Kanceljak Ozren ............................................................ Z20091941A
Njuškalo d.o.o..........................................Z20101147A, Z20101148A
................................................................Z20101149A, Z20101150A
Odašiljači i veze društvo s
ograničenom odgovornošću, za
prijenos i odašiljanje radijskih i
televizijskih programa za račun
drugih ............................................................................ Z20100990A
RAZRED 39
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge ............Z20100967A, Z20100968A
CEMEX Hrvatska d.d..................................................... Z20101110A
HG SPOT dioničko društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge ........................................ Z20101026A
Novak Igor ..................................................................... Z20101029A
TO je TO d.o.o............................................................... Z20101083A
RAZRED 40
Hewlett - Packard Development
Company, L.P................................................................ Z20091942A
Instrumentaria d.d.......................................................... Z20100979A
Kulić Krešimir ................................................................ Z20091604A
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica.............................. Z20091799A
RAZRED 41
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ..................................... Z20101118A
Blašković Denis ............................................................. Z20091735A
Gregorius Uwe .............................................................. Z20091981A
ISSN 1847-3024
RAZRED 42
GEOFOTO d.o.o. ...........................................................Z20100420A
Gregorius Uwe ...............................................................Z20091981A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ...............................................................Z20091942A
Hrvatski zavod za norme................................................Z20101080A
Instrumentaria d.d. .........................................................Z20100979A
Kanceljak Ozren.............................................................Z20091941A
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku
djelatnost........................................................................Z20091865A
Odašiljači i veze društvo s
ograničenom odgovornošću, za
prijenos i odašiljanje radijskih i
televizijskih programa za račun
drugih .............................................................................Z20100990A
RAZRED 43
TO je TO d.o.o. ..............................................................Z20101083A
RAZRED 44
MEDISERV d.o.o. za savjetovanje i
usluge ............................................................................Z20101025A
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica ..............................Z20091799A
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2339
Kazalo podnositelja prijava žigova
Podnositelj prijave
(731)
Broj prijave žiga
(210)
Abbott Medical Optics Inc...............................................Z20092059A
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ......................................Z20101118A
ARETIS OKTAN d.o.o. za usluge............ Z20100967A, Z20100968A
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pića ................................... Z20101091A, Z20101092A
.......................................................................................Z20101093A
Bank of America Corporation (a
Delaware corporation)....................................................Z20091766A
Blašković Denis..............................................................Z20091735A
CEMEX Hrvatska d.d. ....................................................Z20101110A
Dominković Roko ...........................................................Z20101060A
DRACOMERX d.o.o. za građenje,
trgovinu i usluge .............................................................Z20100977A
FRANCK, prehrambena industrija,
dioničko društvo .............................................................Z20081304A
FRANJA za trgovinu i prodaju d.o.o. ..............................Z20070254A
GENERAL MOTORS LLC..............................................Z20091777A
GEOFOTO d.o.o. ...........................................................Z20100420A
Gregorius Uwe ...............................................................Z20091981A
HEMOFARM A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac ...............................................Z20091763A
Henkel AG & Co. KGaA .................................................Z20091871A
Hewlett - Packard Development
Company, L.P. ...............................................................Z20091942A
HG SPOT dioničko društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge.........................................Z20101026A
Horatio d.o.o...................................................................Z20091269A
Hrvatski zavod za norme................................................Z20101080A
IDM MUSIC društvo s ograničenom
odgovornošću.......................................... Z20101036A, Z20101037A
................................................................ Z20101038A, Z20101039A
Instrumentaria d.d. .........................................................Z20100979A
J Colors S.P.A................................................................Z20091800A
Kanceljak Ozren.............................................................Z20091941A
KOKA d.d. ......................................................................Z20091783A
Kulić Krešimir .................................................................Z20091604A
LE PALAIS DES THES ..................................................Z20100477A
Lifetech Resources LLC .......................... Z20091778A, Z20091779A
Podnositelj prijave
(731)
Broj prijave žiga
(210)
LogIN društvo s ograničenom
odgovornošću za informatičku djelatnost....................... Z20091865A
MARCO POLO, obrt za trgovinu
suvenirima ..................................................................... Z20100982A
MEDISERV d.o.o. za savjetovanje i
usluge ............................................................................ Z20101025A
Njuškalo d.o.o. .........................................Z20101147A, Z20101148A
.................................................................Z20101149A, Z20101150A
NOKAUT PROFI SISTEM d.o.o..................................... Z20101054A
Novak Igor ..................................................................... Z20101029A
NOVELTI MILLENIUM d.o.o. ......................................... Z20101048A
NOVEM d.o.o................................................................. Z20101101A
Odašiljači i veze društvo s ograničenom
odgovornošću, za prijenos i odašiljanje
radijskih i televizijskih programa za
račun drugih................................................................... Z20100990A
Osnovna škola Augusta Harambašića........................... Z20101097A
PepsiCo, Inc. ...........................................Z20091767A, Z20091789A
PIK Vrbovec Mesna industrija d.d.................................. Z20101002A
PIP d.o.o........................................................................ Z20091492A
RVCA Platform, LLC...................................................... Z20101076A
T.O. LEO ....................................................................... Z20091844A
TDR d.o.o. ..................................................................... Z20100991A
TO je TO d.o.o. .............................................................. Z20101083A
TRGOVAČKI OBRT "EUROPA KT" .............................. Z20100985A
TROHA-DIL d.o.o. ......................................................... Z20101058A
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
SPLITA ....................................................Z20100988A, Z20100989A
Uslužni obrt "Svjetlana Despot" ..................................... Z20101022A
Uzgajalište pastrva Biserna Mladica .............................. Z20091799A
Valamar hoteli i ljetovališta društvo s
ograničenom odgovornošću .......................................... Z20101326A
VOĆAR d.d. .............................................Z20101055A, Z20101089A
Yahoo! Inc., a Delaware corporation........Z20101045A, Z20101046A
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu
i usluge ....................................................Z20101017A, Z20101018A
.................................................................Z20101019A, Z20101020A
....................................................................................... Z20101021A
ISSN 1847-3024
2340
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Objava upisa promjena u Registru prijava
žigova
Promjena imena podnositelja prijave
Broj prijave žiga
(210)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(731)
Datum upisa promjene
(580)
Z20090804A
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 20, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, LU
11.08.2010
Prijenos prava
Broj prijave žiga
(210)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(731)
Datum upisa promjene
(580)
Z20090711A
AC Mehanizacija d.o.o., Brune Bušića 16, 10000
Zagreb, HR
AC Mehanizacija d.o.o., Brune Bušića 16, 10000
Zagreb, HR
AC Mehanizacija d.o.o., Brune Bušića 16, 10000
Zagreb, HR
AC Mehanizacija d.o.o., Brune Bušića 16, 10000
Zagreb, HR
Samsonite LLC, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, MA 02048, US
MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno Polje 34, 31000
Osijek, HR
Danijel Mrvelj, Bani 73, 10020 Novi Zagreb, HR
29.07.2010
Danijel Mrvelj, Bani 73, 10020 Novi Zagreb, HR
29.07.2010
Danijel Mrvelj, Bani 73, 10020 Novi Zagreb, HR
29.07.2010
Danijel Mrvelj, Bani 73, 10020 Novi Zagreb, HR
29.07.2010
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
MEGGLE AG, Megglestraße 6-12, 83512
Wasserburg, DE
11.08.2010
Z20090712A
Z20090713A
Z20090714A
Z20090804A
Z20100074A
29.07.2010
Ograničenje popisa proizvoda i usluga
Broj prijave
žiga
(210)
Datum objave
prijave za
registraciju žiga
(442)
Z20081304A
31.08.2010
30 čaj (napici od čaja), čokolada (piće od čokolade), kakao (pića od kakaa)
23.06.2010
Z20090411A
30.11.2009
33 vino s područja Korčule
22.07.2010
ISSN 1847-3024
Popis proizvoda i usluga za
koje žig nastavlja vrijediti
Datum upisa promjene
(580)
(511)
Informacije o međunarodnim
registracijama žigova za koje je
zatražena zaštita u Republici Hrvatskoj
Objava
informacija o
međunarodnim
registracijama
žigova za koje
je zatražena
zaštita u
Republici
Hrvatskoj
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2343
Gazzete OMPI des marques internationales/
WIPO Gazette of International Marks
broj 27/2010 (srpanj 2010.)
1. Registracije (Enregistrements/Registration):
Broj m.r.:
1042778
Datum reg.: 18.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Zentiva, k.s.
CZ
5
Broj m.r.:
1042828
Datum reg.: 19.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1042792
Datum reg.: 24.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZANETTI MODA
S.R.L.
IT
25
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Broj m.r.:
1042779
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
DE
3, 5, 10, 21, 30
Nositelj:
Additive Limited
EM
14, 18, 25
Broj m.r.:
1042878
Datum reg.: 27.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1042829
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1042796
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Khaled Merhi Merhi
ES
16
Chefaro Ireland Ltd.
BX
3, 5
Lonza AG (Lonza
Ltd.)
CH
29, 30, 32
Broj m.r.:
1042782
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
ANIL ÇAMASIR
SANAYI VE
TICARET LIMITED
ŞIRKETI
TR
24, 25, 35
Broj m.r.:
1042813
Datum reg.: 23.03.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Dipl.-Ing. René
BANGRATZ
DE
6, 19, 20
Broj m.r.:
1042814
Datum reg.: 11.03.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
DIN "Fabrika
duvana" Niš a.d., u
sastavu Philip
Morris International
RS
34
Broj m.r.:
1042784
Datum reg.: 18.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Georgia-Pacific S.ŕ
r.l.
BX
11, 16, 21
Broj m.r.:
1042790
Datum reg.: 31.03.2010.
Znak:
BULBASH, SIA
LV
32, 33
Broj m.r.:
1042815
Datum reg.: 11.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Koninklijke Philips
Electronics N.V.
BX
8
Broj m.r.:
1042886
Datum reg.: 19.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Broj m.r.:
1042881
Datum reg.: 31.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1042801
Datum reg.: 25.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Sunplast s.r.o.
CZ
1, 2, 19
Podrijetlo:
Razred(i):
Koninklijke Philips
Electronics N.V.
BX
8
Broj m.r.:
1042832
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1042781
Datum reg.: 31.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Dosenbach Ochsner
AG Schuhe und
Sport
CH
3, 9, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 26, 28, 30,
35
BULBASH, SIA
LV
32, 33
Broj m.r.:
1042826
Datum reg.: 26.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"DUKAT" d.o.o. za
trgovinu, Banja Luka
BA
3, 17, 21
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
SIRETESSILE
S.R.L.
IT
21, 24, 27
Broj m.r.:
1042834
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Topcut Bullmer
GmbH
EM
7, 8, 9, 42
Broj m.r.:
1042837
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
M-U-T MaschinenUmwelttechnikTransportanlagen
Gesellschaft m.b.H.
AT
6, 7, 12, 20
Broj m.r.:
1042890
Datum reg.: 05.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FEEDBACK
TRAYER, S.L.
ES
5
Broj m.r.:
1042895
Datum reg.: 22.12.2009.
Znak:
Dongfeng Motor
Corporation
CN
12, 36, 37
Broj m.r.:
1042852
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Mesyl Limited
EM
3
Broj m.r.:
1042877
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Darko Garvanliev
MK
39
Broj m.r.:
1042902
Datum reg.: 13.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Association SKEMA
BUSINESS
SCHOOL
FR
35, 41, 42
Broj m.r.:
1042905
Datum reg.: 12.05.2010.
ISSN 1847-3024
2344
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Znak:
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BSH Bosch und
Siemens
Hausgeräte GmbH
DE
7, 9, 11
Broj m.r.:
1042907
Datum reg.: 18.11.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
VIA DELLE PERLE
S.P.A.
IT
3, 9, 14, 18, 24, 25
Broj m.r.:
1042910
Datum reg.: 15.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1042998
Datum reg.: 14.05.2010.
Znak:
OOO HANSA
RU
7, 11
Nositelj:
Roland Berger
Strategy
Consultants Holding
GmbH
DE
9, 16, 38, 41
Broj m.r.:
1043015
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Volkswagen
Aktiengesellschaft
DE
12, 28, 37
Broj m.r.:
1043041
Datum reg.: 01.04.2010.
Znak:
PARFUMS
CHRISTIAN DIOR
Direction Juridique
FR
3
Broj m.r.:
1043025
Datum reg.: 11.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Cameley Limited
EM
16, 17, 20
Broj m.r.:
1043103
Datum reg.: 20.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZAKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO
"SoftLine
International"
RU
9, 16, 35, 39, 42
Broj m.r.:
1043105
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Glavagrosbyt"
RU
29, 30, 31
Broj m.r.:
1043043
Datum reg.: 31.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Henkel AG & Co.
KGaA
DE
16
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1042925
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1043035
Datum reg.: 29.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Turbotect Ltd.
CH
1, 2, 3, 4, 6, 7, 37,
42
La Rive Germany
GR Products Ltd.,
Birmingham,
Zweigniederlassung
Hamburg, GB
DE
3, 35, 39
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"SFK" Tischler
Gesellschaft m.b.H.
EM
20, 40
Broj m.r.:
1043052
Datum reg.: 14.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Koninklijke Philips
Electronics N.V.
BX
11
Broj m.r.:
1043122
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
AZIENDE
CHIMICHE
RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO
AC.R.A.F. S.p.A.
IT
3, 5
Broj m.r.:
1043125
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1042945
Datum reg.: 24.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Northern Lights, Inc.
US
7, 11
Broj m.r.:
1042961
Datum reg.: 22.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TAVOLA S.p.A.
IT
1, 40
Broj m.r.:
1043027
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043057
Datum reg.: 24.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FEIYUE HOLDING
PTE LTD
SG
3, 9, 14, 16, 18, 24,
25, 26, 28, 35
Broj m.r.:
1042983
Datum reg.: 14.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043033
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Porbalemsted
Limited
EM
18, 25, 28
Broj m.r.:
1042996
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
LI HONGMING
CN
20
Podrijetlo:
Razred(i):
D&K S.r.l.
IT
3, 9, 18, 25
Podrijetlo:
Razred(i):
Zentek GmbH & Co.
KG
DE
6, 16, 17, 20, 21, 35,
37, 40
Broj m.r.:
1043072
Datum reg.: 08.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043137
Datum reg.: 02.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Liaoning Julong
Financial Equipment
Corp.
CN
9
Broj m.r.:
1043162
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Tovaristvo z
obmegenoyou
vidpovidalnistu
"Gravvit"
UA
41
Broj m.r.:
1043034
Datum reg.: 17.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FRoSTA AG
EM
29, 30, 43
Broj m.r.:
1043080
Datum reg.: 17.02.2010.
ISSN 1847-3024
Podrijetlo:
Razred(i):
Ironwood
Pharmaceuticals,
Inc.
US
5
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BootBe S.p.A.
IT
35, 41, 42
Broj m.r.:
1043164
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj m.r.:
1043235
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
APO SCALIGERA
SOC. COOP.
IT
29, 31, 32
Broj m.r.:
1043178
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
SOCIETE
CHARENTAISE
D'INVESTISSEMEN
T HOTELIER
(SCIH)
EM
3, 5, 16, 24, 25, 28,
35, 41, 43, 44
Broj m.r.:
1043208
Datum reg.: 19.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"DRENIK ND" d.o.o.
RS
16
"DRENIK ND" d.o.o.
RS
16
Broj m.r.:
1043237
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1043190
Datum reg.: 24.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Omskvinprom"
RU
33
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1043289
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043236
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
2345
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1043290
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
"DRENIK ND" d.o.o.
RS
16
Broj m.r.:
1043238
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043215
Datum reg.: 19.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Zentek GmbH & Co.
KG
DE
6, 16, 17, 20, 21, 35,
37, 40
Podrijetlo:
Razred(i):
UNIMED PHARMA,
spol. s r.o.
SK
5
Broj m.r.:
1043216
Datum reg.: 19.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043194
Datum reg.: 11.01.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043239
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"Electrode materials
for lithium-ion
technology LLC"
RU
1, 9
Broj m.r.:
1043197
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
UNIMED PHARMA,
spol. s r.o.
SK
5
Podrijetlo:
Razred(i):
Hörmann KG
Verkaufsgesellschaf
t
EM
7, 9
Broj m.r.:
1043198
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Hörmann KG
Verkaufsgesellschaf
t
EM
6, 7, 19
Broj m.r.:
1043205
Datum reg.: 15.03.2010.
Znak:
ZURRpack GmbH,
Zurrgurte +
Hebegurte
EM
6, 22, 28
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1043291
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ORFAGEN
FR
3, 5
Broj m.r.:
1043309
Datum reg.: 06.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043278
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043217
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
OASE GmbH
EM
7, 9, 11
Broj m.r.:
1043219
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Triangle Resource
Holding
(Switzerlang) AG
CH
7, 11
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Broj m.r.:
1043280
Datum reg.: 22.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Leder & Schuh
International AG
EM
18, 25, 28, 35
Broj m.r.:
1043232
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
CeWe Color AG &
Co. OHG
DE
9, 16, 38, 40
Broj m.r.:
1043340
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Herlitz PBS
Aktiengesellschaft
Papier-, Büro- und
Schreibwaren
DE
16
Podrijetlo:
Razred(i):
MEBLO HOLDING
Druzba za
upravljanje, razvoj in
financiranje d.o.o.
Nova Gorica
SI
20, 24, 35
Broj m.r.:
1043288
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Koninklijke Philips
Electronics N.V.
BX
11
Broj m.r.:
1043349
Datum reg.: 10.03.2010.
Znak:
Linde
Aktiengesellschaft
EM
7
ISSN 1847-3024
2346
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
TERRAMARK
MARKENCREATIO
N GmbH
EM
3, 5, 9, 14, 18, 40,
44
Broj m.r.:
1043363
Datum reg.: 29.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Anachusa Ltd.
EM
9, 28, 35, 36, 38, 41,
42
Broj m.r.:
1043365
Datum reg.: 12.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BOSSNER
TRADING
ESTABLISHMENT
LI
32
Broj m.r.:
1043389
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ironwood
Pharmaceuticals,
Inc.
US
5
Broj m.r.:
1043390
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ironwood
Pharmaceuticals,
Inc.
US
5
Broj m.r.:
1043391
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ironwood
Pharmaceuticals,
Inc.
US
5
Broj m.r.:
1043425
Datum reg.: 23.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
GILEAD SCIENCES
LIMITED
IE
5
ISSN 1847-3024
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2347
2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations)
Broj m.r.:
0541169
Datum reg.: 07.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Apollo Vredestein
B.V.
BX
1, 12, 17, 19, 20, 25,
27
Broj m.r.:
0738315
Datum reg.: 17.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BLANCO CS
Kunststofftechnik
GmbH
DE
6, 20, 21
Broj m.r.:
0764617
Datum reg.: 16.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Greiner Bio-One
GmbH
AT
1, 5, 6, 7, 9, 10, 16,
20, 42
Broj m.r.:
0853694
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
SUMINISTROS
EVIA, S.L.
EM
18, 25, 28
Broj m.r.:
0916475
Datum reg.: 07.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BREVINI POWER
TRANSMISSION
S.P.A.
IT
7
Broj m.r.:
0948638
Datum reg.: 03.10.2008.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Worldwide Clinical
Trials, Inc.
US
35, 37, 41, 42
Broj m.r.:
0962265
Datum reg.: 03.10.2008.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Worldwide Clinical
Trials, Inc.
US
35, 39, 41, 42
Podrijetlo:
Razred(i):
Hunter Douglas
Industries B.V.
BX
6, 20, 24
Broj m.r.:
0869215
Datum reg.: 18.03.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Honda Motor Co.,
Ltd.
JP
14, 16, 18, 21, 24,
25, 27, 28, 34
Broj m.r.:
0890383
Datum reg.: 23.02.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0980592
Datum reg.: 09.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
NAVIGON AG
DE
9, 38, 42
Broj m.r.:
0904436
Datum reg.: 29.03.2010.
Znak:
ROCA SANITARIO,
S.A.
EM
11
Broj m.r.:
0986777
Datum reg.: 22.10.2009.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
ERIC PFALZGRAF
PARIS (Société ŕ
Responsabilité
Limitée)
FR
3, 35, 44
Schick Medical
GmbH
DE
3, 9, 10, 44
Zagliani Spa dal
1947
IT
3, 9, 14, 18, 24, 25,
35
Broj m.r.:
1001302
Datum reg.: 27.01.2010.
Znak:
Nositelj:
HASIRCILAR
TEKSTIL
KONFEKSIYON
IMALAT IHRACAT
ITHALAT SANAYI
VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI
TR
18, 25, 35
Broj m.r.:
1009559
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Xiamen Chaolong
Import and Export
Co., Ltd.
CN
18, 25
Wella
Aktiengesellschaft
DE
3
Broj m.r.:
0999348
Datum reg.: 22.03.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Orthogen AG
DE
3, 5, 10
Nositelj:
QINGDAO TRI-LINK
LOCK GROUP CO.,
LTD.
CN
6
Broj m.r.:
0993449
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0864500
Datum reg.: 10.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0980056
Datum reg.: 04.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0992927
Datum reg.: 15.01.2010.
Znak:
Sektkellerei Schloss
Wachenheim AG
DE
32
Broj m.r.:
1025227
Datum reg.: 25.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Erlacos GmbH
DE
3, 5
Broj m.r.:
1028181
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0991340
Datum reg.: 01.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
COSWELL S.p.A.
EM
3, 5, 21
ISSN 1847-3024
2348
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Gazzete OMPI des marques internationales/
WIPO Gazette of International Marks
broj 28/2010 (kolovoz 2010.)
1. Registracije (Enregistrements/Registration):
Znak:
Broj m.r.:
1043501
Datum reg.: 25.02.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043436
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
CIN CORPORAÇĂO
INDUSTRIAL DO
NORTE, S.A.
PT
2, 17
Broj m.r.:
1043462
Datum reg.: 19.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Perfetti Van Melle
Benelux B.V.
BX
30
Broj m.r.:
1043483
Datum reg.: 17.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MOLESKINE S.R.L.
IT
9, 11, 14, 16, 18, 20,
25, 41
Broj m.r.:
1043517
Datum reg.: 07.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HARTING Electric
GmbH & Co. KG
DE
9
Broj m.r.:
1043587
Datum reg.: 19.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
WENZHOU AIHAO
PEN TRADE CO.,
LTD.
CN
16
Broj m.r.:
1043597
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
PHYTHEA
FR
3, 5, 30, 32, 35
Broj m.r.:
1043467
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Perfetti Van Melle
Benelux B.V.
BX
30
Broj m.r.:
1043486
Datum reg.: 18.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043468
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
"MAN. VITSAXAKIS
IMPORTS OF ALL
ARTICLES FOR
DOMESTIC USE
S.A."
GR
35
Broj m.r.:
1043471
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FXPRO FINANCIAL
SERVICES LTD
CY
36
Podrijetlo:
Razred(i):
THE COLOMER
GROUP SPAIN,
S.L.
EM
3
CHICAGO
METALLIC
CONTINENTAL,
besloten
vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
BX
6, 19
Broj m.r.:
1043493
Datum reg.: 17.12.2009.
Znak:
Broj m.r.:
1043548
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FRI.TECH. SRL
EM
7, 12, 17
Podrijetlo:
Razred(i):
Gustav Magenwirth
GmbH & Co. KG
DE
1, 7, 9, 12, 18, 25,
28
Broj m.r.:
1043499
Datum reg.: 02.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
NOUGAT LONDON
LIMITED
EM
3, 4, 25
Hörmann KG
Verkaufsgesellschaf
t
EM
6, 7, 19
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043482
Datum reg.: 17.05.2010.
ISSN 1847-3024
Broj m.r.:
1043652
Datum reg.: 02.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
WORLD
CORPORATE
GOLF
CHALLENGE, S.L.
EM
41
Cyathus Exquirere
PharmaforschungsG
mbH
AT
5
Broj m.r.:
1043658
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Vaillant GmbH
DE
9, 11, 42
Broj m.r.:
1043576
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Nositelj:
COTESICOMPANHIA DE
TĘXTEIS
SINTÉTICOS, S.A.
PT
22
Broj m.r.:
1043635
Datum reg.: 13.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043475
Datum reg.: 05.05.2010.
Znak:
Nositelj:
BONOMELLI S.R.L.
IT
29, 30
Broj m.r.:
1043572
Datum reg.: 09.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043573
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Lidl Stiftung & Co.
KG
CZ
30
Broj m.r.:
1043618
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TOP SHOP
INTERNATIONAL
SA
CH
3, 25
Ralf Schmid
DE
12, 37, 42
Broj m.r.:
1043666
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043584
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KONG LING GUO
CN
25
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj m.r.:
1043677
Datum reg.: 15.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Gianfranco Ferré
S.p.A.
IT
3, 9, 14, 18, 24, 25,
35
Broj m.r.:
1043679
Datum reg.: 11.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
WTE Wassertechnik
GmbH
DE
35, 36, 37, 40, 42
Broj m.r.:
1043702
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ares Trading S.A.
CH
5
Broj m.r.:
1043772
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Datum reg.: 16.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
OASE GmbH
EM
7, 9, 11
Broj m.r.:
1043713
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ares Trading S.A.
CH
5
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Commerzbank AG
DE
9, 36, 37
Broj m.r.:
1043683
Datum reg.: 05.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Hama GmbH & Co.
KG
DE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 25,
28, 29, 30, 35
Broj m.r.:
1043685
Datum reg.: 19.01.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043778
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Intersnack Group
GmbH & Co. KG
EM
29, 30, 31
Broj m.r.:
1043715
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1043753
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
CRETA FARM
SOCIETE
ANONYME
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL
trading as CRETA
FARM SA
EM
3, 5, 29, 30, 31, 32
SHANGHAI
CONWOOD
INTERNATIONAL
CO., LTD.
CN
18
Broj m.r.:
1043767
Datum reg.: 14.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
PRANDELLI S.P.A.
IT
6, 11, 17
FUJIAN
QUANZHOU PEAK
SPORTS
PRODUCTS CO.,
LTD.
CN
18, 25
Podrijetlo:
Razred(i):
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
DE
3, 5, 8
Broj m.r.:
1043869
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043799
Datum reg.: 05.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043694
Datum reg.: 23.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1043867
Datum reg.: 21.04.2010.
Znak:
Istrabenz plini d.o.o.
SI
1, 4, 5, 6, 37, 39
Nositelj:
Nositelj:
Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych,
Spółka Akcyjna
PL
5
Broj m.r.:
1043782
Datum reg.: 01.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Gigi Oeri
CH
36, 41
Broj m.r.:
1043847
Datum reg.: 05.01.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HACHETTE
FILIPACCHI
PRESSE
FR
16, 38, 41
Broj m.r.:
1043826
Datum reg.: 31.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
2349
Sabine Reitzenstein
DE
5, 35, 39
Broj m.r.:
1043806
Datum reg.: 19.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Automobiles
Peugeot
EM
12, 41
Broj m.r.:
1043894
Datum reg.: 06.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Dalli-Werke GmbH
& Co. KG
DE
3
Broj m.r.:
1043768
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Hama GmbH & Co.
KG
DE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 25,
28, 29, 30, 35
Broj m.r.:
1043696
Datum reg.: 27.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
M-U-T MaschinenUmwelttechnikTransportanlagen
Gesellschaft m.b.H.
AT
6, 7, 12, 20
Broj m.r.:
1043808
Datum reg.: 01.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pelikan
Vertriebsgesellschaf
t mbH & Co. KG
DE
16
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
FUJIAN SBS
ZIPPER SCIENCE
& TECHNOLOGY
CO. LTD.
CN
26
Broj m.r.:
1043815
Broj m.r.:
1043771
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Herlitz PBS
Aktiengesellschaft
Papier-, Büro- und
Schreibwaren
DE
16
Broj m.r.:
1043901
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
2350
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
SANOFI-AVENTIS
FR
9, 10
Broj m.r.:
1043902
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
BARLINEK S.A.
PL
19
Broj m.r.:
1044072
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043971
Datum reg.: 18.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
RHODIA
OPERATIONS
FR
1
Broj m.r.:
1043907
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
THE ORGANIC
PHARMACY LTD
GB
29, 30
Broj m.r.:
1043980
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MELLOR &
RUSSEL LIMITED
GB
3
Osram Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung
EM
9, 11
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Shantou Singwear
Garments Co., Ltd.
CN
25
Podrijetlo:
Razred(i):
VIOTROS - Industry
of Foodstuff Preparations &
Treatment of Milk Storage and
Distributions
Industrial and
Commercial Société
Anonyme trading as
VIOTROS SA
GR
29, 30
Broj m.r.:
1043940
Datum reg.: 29.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043998
Datum reg.: 03.05.2010.
Znak:
Selena Co. S.A.
PL
1, 2, 17, 19
Broj m.r.:
1043968
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
DOMAINE DES
BROIX S.A.S.
FR
32, 33
Broj m.r.:
1044014
Datum reg.: 19.05.2010.
Znak:
HOT-HORSE d.o.o.
SI
29, 30, 32, 35, 43
Broj m.r.:
1044016
Datum reg.: 20.04.2010.
Znak:
ZENGCHENGSHI
XINTANG XURI
QIYE YOUXIAN
GONGSI
CN
25
Broj m.r.:
1044021
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
DE
3, 5, 18, 21, 31
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Heinrich Obermeyer
GmbH & Co. KG
EM
25
Broj m.r.:
1044046
Datum reg.: 16.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Knoch, Kern & Co.
KG
EM
2
Broj m.r.:
1044060
Datum reg.: 01.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044090
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044091
LA PLATERA, S.A.
EM
19, 27, 35
Broj m.r.:
1044065
Datum reg.: 01.03.2010.
Znak:
Zentiva, k.s.
CZ
5
Broj m.r.:
1044089
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZENTEK GmbH &
Co. KG
DE
6, 16, 17, 20, 21, 35,
37, 39, 40
Broj m.r.:
1044083
Datum reg.: 24.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
SPAR
Österreichische
Warenhandlels-AG
AT
3, 21
Nositelj:
Ralf Schmid
DE
12, 37, 42
Broj m.r.:
1044038
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Otto Schachinger
GmbH
EM
29
Broj m.r.:
1044081
Datum reg.: 24.12.2009.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Broj m.r.:
1044020
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Top Connect OU
AU
35
Broj m.r.:
1043936
Datum reg.: 09.02.2010.
Znak:
IQ Power Licensing
AG
EM
9
Broj m.r.:
1043985
Datum reg.: 05.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043918
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
ZENTIVA SAGLIK
URUNLERI SANAYI
VE TICARET
ANONIM SIRKETI
TR
5
Nositelj:
Broj m.r.:
1044079
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043984
Datum reg.: 28.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1043915
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Fashion House
Management
Poland Sp. z o.o.
PL
35, 36, 37, 39, 42
Broj m.r.:
1044018
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
ZOTTER HOLDING
GMBH
AT
30
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Razred(i):
5
Broj m.r.:
1044098
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044092
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Podrijetlo:
Razred(i):
2351
CN
12
Broj m.r.:
1044171
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Guangzhou Dema
Electronics and
Sound Ltd.
CN
9
Broj m.r.:
1044099
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044093
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044106
Datum reg.: 11.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044094
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
DEM IPLIK VE
TEKSTIL TICARET
VE SANAYI
LIMITED ŞIRKETI
TR
23, 26, 35
Broj m.r.:
1044107
Datum reg.: 12.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044095
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044096
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HAGOS Verbund
deutscher
Kachelofen- und
Luftheizungsbauerb
etriebe eG
DE
1, 11, 19
Broj m.r.:
1044131
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Optima Societa' a
Responsabilita'
Limitata
EM
25, 30, 43
Broj m.r.:
1044151
Datum reg.: 07.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
5
Broj m.r.:
1044097
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
HU
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KORLOY INC.
KR
7
Broj m.r.:
1044169
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Chery Automobile
Co., Ltd
ISSN 1847-3024
2352
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations)
Broj m.r.:
0569526
Datum reg.: 30.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pflanzen Hofmann
GmbH
DE
29, 31, 32, 33
Broj m.r.:
0869094
Datum reg.: 29.01.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1024432
Datum reg.: 22.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"VOG" EINFUHR
UND
GROSSHANDEL
MIT
LEBENSMITTELN
UND
BEDARFSGÜTERN
AKTIENGESELLSC
HAFT
AT
29, 30, 31, 32
Broj m.r.:
0670156
Datum reg.: 26.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Eurovet Animal
Health B.V.
BX
5, 31, 35
Broj m.r.:
0734171
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KÜÇÜKBAY YAG
VE DETERJAN
SANAYI ANONIM
ŞIRKETI
TR
29
Broj m.r.:
0820429
Datum reg.: 30.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
TEURLINGS
Philippe
BX
20
Broj m.r.:
0873262
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
MIRAFLEX
EXPORT SRL
IT
9
Broj m.r.:
0896663
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Yara International
ASA
NO
1, 44
Broj m.r.:
0898683
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Yara International
ASA
NO
1, 44
Broj m.r.:
0990394
Datum reg.: 16.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
"VOG" Einfuhr und
Großhandel mit
Lebensmitteln und
Bedarfsgütern
Aktiengesellschaft
AT
29
Broj m.r.:
0823663
Datum reg.: 12.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Creata Investments
Pty. Limited
AU
35
Broj m.r.:
0838382
Datum reg.: 06.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nycomed GmbH
DE
5
Broj m.r.:
0992021
Datum reg.: 27.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
AYDIN ERBAY
TR
18, 25
Broj m.r.:
1016052
Datum reg.: 28.04.2010.
Znak:
Feno G.m.b.H.
Nositelj:
ISSN 1847-3024
Broj m.r.:
1027134
Datum reg.: 13.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EDNOLITCHNO
DRUJESTVO S
OGRANICHENA
OTGOVORNOST
"FINANSKONSULT"
BG
32, 33, 34
Barry Callebaut AG
DE
1, 3, 5, 29, 30, 42
Broj m.r.:
0876537
Datum reg.: 22.04.2010.
Znak:
Nositelj:
DE
38, 42, 45
Affinitas GmbH
EURONORD - J
FOUR EUROPE QUALITY TRUCK
COMPONENTS
S.R.L.
IT
12, 17
Broj m.r.:
1029369
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
INFRANORD AB
SE
6, 19, 37, 39, 42
Broj m.r.:
1033819
Datum reg.: 07.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
INFRANORD AB
SE
6, 19, 37, 39, 42
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2353
Gazzete OMPI des marques internationales/
WIPO Gazette of International Marks
broj 29/2010 (kolovoz 2010.)
1. Registracije (Enregistrements/Registration):
Broj m.r.:
1044180
Datum reg.: 10.02.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
CN
12
Broj m.r.:
1044346
Datum reg.: 25.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044243
Datum reg.: 17.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Sára Beauty System
Kft.
HU
3
Broj m.r.:
1044181
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
LESNA TIP Otiški
vrh d.d.
SI
19, 20, 35, 37, 42
Podrijetlo:
Razred(i):
Banque PSA
Finance
FR
36
Nositelj:
Broj m.r.:
1044284
Datum reg.: 26.01.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EU Pharmacia Sp. z
o.o.
PL
5, 35, 39, 42
BASF SE
DE
1, 5, 31
Broj m.r.:
1044248
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Hoffmann GmbH
Qualitätswerkzeuge
EM
7
Broj m.r.:
1044216
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nordic Yards
Holding GmbH
DE
12, 37, 42
Nositelj:
SEC CARBON,
LIMITED
JP
1, 7, 9, 11, 19
Broj m.r.:
1044257
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044226
Datum reg.: 07.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Xian Typical
Industries Co., Ltd.
CN
7
Podrijetlo:
Razred(i):
Zhuhai Seine
Technology Co.,
Ltd.
CN
2, 9, 16
Broj m.r.:
1044259
Datum reg.: 23.12.2009.
Znak:
Broj m.r.:
1044227
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
ZHAOQING
JUNHONG
INDUSTRIAL CO.,
LTD.
Broj m.r.:
1044292
Datum reg.: 09.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Trafineo GmbH &
Co. KG
DE
9, 35, 38, 42
Podrijetlo:
Razred(i):
Microsoft
Corporation
US
35, 38
Broj m.r.:
1044370
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Renolit AG
DE
17
Broj m.r.:
1044390
Datum reg.: 19.11.2009.
Znak:
Broj m.r.:
1044324
Datum reg.: 06.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
CeWe Color AG &
Co. OHG
DE
9, 16, 38, 40
Broj m.r.:
1044338
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044397
Datum reg.: 16.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Przedsiebiorstwo
ProdukcyjnoUslugowo-Handlowe
"AKPIL" Kazimierz
Aniol
PL
7
Falke Nederland
B.V.
BX
25
Podrijetlo:
Razred(i):
MIP METRO Group
Intellectual Property
GmbH & Co. KG
DE
33
Broj m.r.:
1044403
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044340
Datum reg.: 08.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Upside Shopping
GmbH
EM
35, 38, 41
Broj m.r.:
1044249
Datum reg.: 02.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
BASF SE
DE
5
Broj m.r.:
1044359
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Bochumer
Eisenhütte
Heintzmann GmbH
& Co. KG
EM
6, 7, 8, 9, 11, 12, 17,
19, 40
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044206
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Broj m.r.:
1044244
Datum reg.: 27.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044247
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Kipco-Damaco,
naamloze
vennootschap
BX
29, 35
NOBEL S.R.L.
IT
1, 9, 11
Broj m.r.:
1044281
Datum reg.: 08.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Rücker GmbH
EM
29
Podrijetlo:
Razred(i):
Bio-Garten GmbH &
Co. KG
DE
3
ISSN 1847-3024
2354
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj m.r.:
1044406
Datum reg.: 09.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044474
Datum reg.: 27.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Nositelj:
Broj m.r.:
1044430
Datum reg.: 01.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044408
Datum reg.: 23.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Privity Pty Ltd
AU
3
NINGBO HUAYI
MOTOR CO., LTD.
CN
7
Broj m.r.:
1044435
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044418
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Bezema AG
DE
1, 2, 3
L'OREAL
FR
3
Broj m.r.:
1044477
Datum reg.: 12.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Siemens
Aktiengesellschaft
DE
9, 42
Broj m.r.:
1044478
Datum reg.: 15.04.2010.
Znak:
Technolit GmbH
DE
1, 2, 3, 5
Broj m.r.:
1044549
Datum reg.: 23.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Construction
Research &
Technology GmbH
EM
1, 7, 17, 19
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Optima Societa' a
Responsabilita'
Limitata
EM
25, 30, 43
Broj m.r.:
1044560
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Korloy Inc.
KR
7
Broj m.r.:
1044562
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044440
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044419
Datum reg.: 09.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Enigmatus s.r.o.
CZ
41
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
DE
5
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044420
Datum reg.: 12.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Nositelj:
Broj m.r.:
1044441
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Boehringer
Ingelheim
International GmbH
DE
5
Broj m.r.:
1044444
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044421
Datum reg.: 12.07.2010.
Znak:
SOCIETE
CHARENTAISE
D'INVESTISSEMEN
T HOTELIER
(SCIH)
FR
3, 5, 16, 24, 25, 28,
35, 41, 43, 44
Broj m.r.:
1044483
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044422
Datum reg.: 12.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KANG JIAN
SANITARY WARE
CO., LTD.
CN
11
Broj m.r.:
1044465
Datum reg.: 03.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Broj m.r.:
1044423
Datum reg.: 09.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica NV
BX
5
Broj m.r.:
1044424
Datum reg.: 09.07.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Vaillant GmbH
DE
9, 11, 42
Podrijetlo:
Razred(i):
ROBERTA
GANDOLFI S.R.L.
IT
14, 18, 25
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Fashion House
Management
Poland Sp. z o.o.
PL
35, 36, 39
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044565
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KORLOY INC.
KR
7
Broj m.r.:
1044570
Datum reg.: 17.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostyu
"Diskurs"
RU
7, 8, 9, 11, 12
KORLOY INC.
KR
7
Broj m.r.:
1044537
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044473
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
Nositelj:
DIN "Fabrika
duvana" Niš, a.d., u
sastavu Philip
Morris International
RS
34
Broj m.r.:
1044564
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044489
Datum reg.: 20.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Dimitar Petrov
Hrusanov
BG
5, 29, 30, 32
Broj m.r.:
1044541
Datum reg.: 05.02.2010.
Znak:
LESNA TIP Otiški
vrh d.d.
SI
19, 20, 35, 37, 42
Broj m.r.:
1044575
Datum reg.: 27.05.2010.
Znak:
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo
mesto
SI
5
Broj m.r.:
1044583
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
2355
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1044614
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
PIQUADRO S.p.A.
IT
9, 14, 16, 18, 25
Broj m.r.:
1044671
Datum reg.: 09.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MORRIS PROFUMI
S.P.A.
IT
3
Broj m.r.:
1044585
Datum reg.: 28.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Proizvodno uslužno
preduzeće
EXPORT-IMPORT
"FLUIDI" doo
RS
32
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
AUTOMOBILES
PEUGEOT
FR
12, 36, 37, 39
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TECHNICOLOR
TRADEMARK
MANAGEMENT
FR
9, 35, 38, 40, 41, 42
Broj m.r.:
1044619
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044675
Datum reg.: 18.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
GGP ITALY S.p.A.
IT
12
Broj m.r.:
1044620
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Harsco
Infrastructure
Services GmbH
EM
6, 19
Broj m.r.:
1044679
Datum reg.: 17.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044590
Datum reg.: 02.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
PIERRE FABRE
DERMOCOSMETIQUE
FR
10, 20
Podrijetlo:
Razred(i):
MANIFATTURA
PAOLONI S.P.A.
IT
3, 9, 14, 18, 25
Kaufland
Warenhandel GmbH
& Co. KG
DE
29, 30, 32
Broj m.r.:
1044692
Datum reg.: 23.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044632
Datum reg.: 30.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044593
Datum reg.: 16.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
West Medica
Produktions-und
Handels-GmbH
AT
10, 44
Broj m.r.:
1044597
Datum reg.: 23.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ing. Valová
Jaroslava
CZ
1, 3, 6, 11, 17, 19,
21, 24, 27
Broj m.r.:
1044602
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Schuberth GmbH
DE
9
Podrijetlo:
Razred(i):
Magnesita
Refractories
Company
US
19, 35, 37
Broj m.r.:
1044634
Datum reg.: 29.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Volkswagen
Aktiengesellschaft
DE
12, 28, 37
Broj m.r.:
1044639
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Omega SA (Omega
AG) (Omega Ltd.)
CH
35, 38
Broj m.r.:
1044646
Datum reg.: 04.03.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
2356
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations)
Broj m.r.:
0151969
Datum reg.: 14.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Lučební závody
Draslovka a.s. Kolín
CS
5
Broj m.r.:
0338844
Datum reg.: 06.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0720913
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
UNIL OPAL
FR
4
Broj m.r.:
0526866
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
BX
5, 29, 31
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
31
Broj m.r.:
0748671
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MICHAEL HILL &
Co. Ltd.
IT
25
Broj m.r.:
0694568
Datum reg.: 30.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0794831
Datum reg.: 14.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
CORTEFIEL, S.A.
ES
25
Nositelj:
Broj m.r.:
0702722
Datum reg.: 20.05.2010.
Znak:
REINHOLD
FLECKENSTEIN
JEANSWEAR
GMBH FERTIGUNG
UND VERTRIEB
MODISCHER
FREIZEITBEKLEID
UNG
DE
25
Broj m.r.:
0916289
Datum reg.: 27.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0820801
Datum reg.: 12.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0959996
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Reinhold
Fleckenstein
Jeanswear GmbH
Fertigung und
Vertrieb modischer
Freizeitbekleidung
DE
25
Broj m.r.:
0934108
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Schütz GmbH & Co.
KGaA
DE
6, 19, 20
Broj m.r.:
0713796
Datum reg.: 23.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
IMSA Inc.
International
Management
Search Associates
DE
35
Broj m.r.:
0717244
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TERREDORA DI
PAOLO SOCIETA'
SEMPLICE
AGRICOLA
IT
33
Broj m.r.:
0849058
Datum reg.: 30.11.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
H&M Hennes &
Mauritz AB
SE
14, 25, 35
Podrijetlo:
Razred(i):
Alca mobil auto
accessoires GmbH
EM
9, 11, 12
JFC International
(Europe) GmbH
EM
30
Broj m.r.:
0954659
Datum reg.: 12.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
ZENTIVA SAGLIK
URUNLERI SANAYI
VE TICARET
ANONIM SIRKETI
TR
5
Broj m.r.:
0980712
Datum reg.: 02.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
0859698
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
Nositelj:
BREVINI POWER
TRANSMISSION
S.P.A.
IT
7, 9
Broj m.r.:
0980123
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
JFC International
(Europe) GmbH
EM
30
Broj m.r.:
0977015
Datum reg.: 30.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
0812162
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
5
DURUKAN
SEKERLEME
SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
TR
30
Broj m.r.:
0969673
Datum reg.: 03.12.2009.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
BOURJOIS
FR
3
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
5
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
5, 31
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
31
Broj m.r.:
0549115A
Datum reg.: 19.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Broj m.r.:
0906314
Datum reg.: 27.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Broj m.r.:
0955133
Datum reg.: 12.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0895473
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Boehringer
Ingelheim
Vetmedica GmbH
DE
31
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
DURUKAN
SEKERLEME
SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
TR
30
Barry Callebaut
France S.A.S.
EM
5, 29, 30
Broj m.r.:
0994474
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
VALPIFORM
FR
5, 29, 30
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2357
Gazzete OMPI des marques internationales/
WIPO Gazette of International Marks
broj 30/2010 (kolovoz 2010.)
1. Registracije (Enregistrements/Registration):
Nositelj:
Broj m.r.:
1044719
Datum reg.: 05.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZHEJIANG
BAONASI
HOSIERY CO.,
LTD.
CN
25
Broj m.r.:
1044722
Datum reg.: 07.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044749
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
ZHEJIANG
YIMAIDA SHOES
CO., LTD.
CN
25
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044790
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Broj m.r.:
1044750
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044736
Datum reg.: 05.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Nositelj:
Global Blue
Holdings AB
SE
9, 16, 35, 36
Broj m.r.:
1044817
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Celgene
Corporation
US
42
Broj m.r.:
1044822
Datum reg.: 01.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MEDITOP
Gyógyszeripari
Koráltolt
Felelösségü
Társaság
HU
5
Broj m.r.:
1044801
Datum reg.: 22.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044724
Datum reg.: 10.12.2009.
Znak:
GOLDBUCH
GEORG
BRÜCKNER GmbH
DE
16
Broj m.r.:
1044813
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Semmelrock
International GmbH
AT
19
Vanreusel's Snacks,
naamloze
vennootschap
BX
29, 30
ÇIT-ÇIT
KURUYEMIŞ VE
GIDA SANAYI
TICARET LIMITED
ŞIRKETI
TR
29
Broj m.r.:
1044806
Datum reg.: 27.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044751
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
"Dr. Maertens"
Marketing GmbH
"Dr. Martens"
International Trading
GmbH
EM
25
Broj m.r.:
1044823
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
DELIXI GROUP
LIMITED
COMPANY
CN
11
Broj m.r.:
1044742
Datum reg.: 12.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Pivovarna Union
d.d.
SI
30, 32, 35
Siegle + Epple
GmbH & Co. KG
DE
6, 7, 11, 37, 42
Broj m.r.:
1044807
Datum reg.: 16.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044773
Datum reg.: 22.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044743
Datum reg.: 20.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
TAISHAN
YOUSHUN
CHEMICAL CO.
LTD.
CN
16
pro mente forschung
AT
41, 42, 44
OSRAM
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung
DE
9, 11
Broj m.r.:
1044811
Datum reg.: 17.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Celgene
Corporation
US
42
Broj m.r.:
1044830
Datum reg.: 01.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Opus One S.A.
CH
41
Broj m.r.:
1044842
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
MET S.p.A.
IT
9, 25
Broj m.r.:
1044789
Datum reg.: 26.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
CORPORACION
HABANOS, SA
CU
35
Broj m.r.:
1044745
Datum reg.: 05.05.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
2358
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
COMPAGNIE
GERVAIS DANONE
FR
29
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1044851
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
DOMAINE DES
BROIX S.A.S.
FR
32, 33
Broj m.r.:
1044925
Datum reg.: 16.12.2009.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TEOBRAS S.r.l.
IT
3, 9, 14, 18, 25, 35,
41, 43
Broj m.r.:
1044890
Datum reg.: 02.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Ashland Nederland
B.V.
BX
1, 2, 4
Broj m.r.:
1044859
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Wolf GmbH
DE
7, 9, 11, 37, 42
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Coin S.p.A.
IT
18, 25
Broj m.r.:
1044981
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Hama GmbH & Co.
KG
DE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 25,
28, 29, 30, 35
Broj m.r.:
1044927
Datum reg.: 17.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Coin S.p.A.
IT
18, 25
Broj m.r.:
1044983
Datum reg.: 15.02.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044891
Datum reg.: 25.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
SHENZHEN
COSHIP
ELECTRONICS,
LTD.
CN
9, 38, 42
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044936
Datum reg.: 12.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044860
Datum reg.: 11.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
SHENZHEN
COSHIP
ELECTRONICS,
LTD.
CN
9, 38, 42
Broj m.r.:
1044861
Datum reg.: 18.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Lidl Stiftung & Co.
KG
CZ
6, 16, 21
Broj m.r.:
1044864
Datum reg.: 09.07.2010.
Znak:
Alcon, Inc.
CH
5
Scandinavian
Tobacco Group
Eersel B.V.
BX
34
Broj m.r.:
1044897
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
KORLOY INC.
KR
7
Broj m.r.:
1044901
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
SAN MIGUEL,
FABRICAS DE
CERVEZA Y
MALTA, S.A.
ES
32, 35
Broj m.r.:
1044913
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044869
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
PrintSoft
Development Pty
Ltd
AU
9, 42
Broj m.r.:
1044873
Datum reg.: 16.04.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
Podrijetlo:
Razred(i):
ROTALIANA S.R.L.
IT
9, 11, 14, 20
Podrijetlo:
Razred(i):
uCure Pharma,
Société ŕ
Responsabilité
Limitée
BX
3, 5, 30
Broj m.r.:
1044918
Datum reg.: 21.06.2010.
Znak:
Henkel AG & Co.
KGaA
DE
1, 2, 17, 19
Broj m.r.:
1044938
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Darco (Europe)
GmbH
EM
10, 41
Broj m.r.:
1044945
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Darco (Europe)
GmbH
EM
10, 41
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
British Sky
Broadcasting Group
Plc
GB
9, 38, 41
Broj m.r.:
1045004
Datum reg.: 13.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Product Partners,
LLC
US
5
Broj m.r.:
1045006
Datum reg.: 15.04.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1044976
Datum reg.: 18.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1044986
Datum reg.: 09.11.2009.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Apple Inc.
US
9
INCANTO S.R.L.
IT
3, 9, 18, 25
Broj m.r.:
1044978
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
COIN S.p.A.
IT
18, 25
Broj m.r.:
1044979
Datum reg.: 04.06.2010.
Podrijetlo:
Razred(i):
SHIRIN ASAL
FOOD
INDUSTERIAL
COMPANY BY
MANEGMENT OF
YOUNES ZHAELE
SADABAD
IR
30, 39
Broj m.r.:
1045023
Datum reg.: 18.06.2010.
Znak:
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Deloro Stellite
Holdings
Corporation
US
6, 9
2359
Znak:
Broj m.r.:
1045144
Datum reg.: 28.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1045028
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BELLA BULGARIA
AD
BG
16, 29, 30, 35
WANGER
Wirtschaftstreuhand
AG
LI
32
Podrijetlo:
Razred(i):
Otto GmbH & Co.
KG
EM
14, 18, 25
Broj m.r.:
1045167
Datum reg.: 01.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1045246
Datum reg.: 24.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1045079
Datum reg.: 06.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1045061
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Zhuhai Seine
Technology Co. Ltd.
CN
2, 9, 16
Broj m.r.:
1045062
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Zhuhai Seine
Technology Co.,
Ltd.
CN
2, 9, 16
Broj m.r.:
1045063
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Zhuhai Seine
Technology Co.,
Ltd.
CN
2, 9, 16
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
COOKING
CHANNEL, LLC
US
38
Podrijetlo:
Razred(i):
MEDIS, Podjetje za
proizvodnjo in
trženje, d.o.o.
SI
5, 29, 30
Merck Sharp &
Dohme Corp., New
Jersey corporation
BX
5
Magnesita
Refractories
Company
US
19, 35, 37
Broj m.r.:
1045256
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1045196
Datum reg.: 14.07.2010.
Znak:
Merck Sharp &
Dohme Corp., New
Jersey corporation
BX
5
Broj m.r.:
1045197
Datum reg.: 14.07.2010.
Znak:
CONSORZIO VINO
CHIANTI
CLASSICO IT
3, 8, 9, 14, 18, 20,
21, 24, 25, 28
Broj m.r.:
1045140
Datum reg.: 30.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Merck Sharp &
Dohme Corp., New
Jersey corporation
BX
5
Broj m.r.:
1045217
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Henkel AG & Co.
KGaA
DE
3
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Stefan Oschkera
AT
35, 36, 42
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TOP SHOP
INTERNATIONAL
SA
CH
10
Mimovrste d.o.o.
EM
9, 35, 42
Broj m.r.:
1045262
Datum reg.: 14.04.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Leier Baustoffe SK
s.r.o.
SK
19, 37, 39
Broj m.r.:
1045314
Datum reg.: 04.05.2010.
Znak:
Nositelj:
SAS OPTIMHOME
FR
36
Broj m.r.:
1045068
Datum reg.: 19.02.2010.
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1045143
Datum reg.: 15.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Nositelj:
Broj m.r.:
1045067
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1045132
Datum reg.: 31.05.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1045195
Datum reg.: 14.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
AUTOMOBILES
CITROEN
FR
2, 7, 9, 12, 16, 25,
35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42
A.D.
CENTROPROIZVO
D, prehrambena
industrija
RS
30
Broj m.r.:
1045120
Datum reg.: 05.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Siemens Schweiz
AG
CH
9, 37
Broj m.r.:
1045255
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
1045065
Datum reg.: 28.01.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Skechers U.S.A.,
Inc. II
US
25
Broj m.r.:
1045114
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
SOREMARTEC SA
BX
30
Podrijetlo:
Razred(i):
ZENTIVA SAGLIK
URUNLERI SANAYI
VE TICARET
ANONIM SIRKETI
TR
5
Broj m.r.:
1045324
Datum reg.: 14.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
1045218
Datum reg.: 16.06.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
2360
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
TOP SHOP
INTERNATIONAL
SA
CH
3, 25
Broj m.r.:
1045327
Datum reg.: 29.04.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
1045374
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ALMIRES d.o.o.
SI
9, 15, 41
Broj m.r.:
1045329
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
MAFA COMPANY
FOR TRADING Ltd
EG
16, 31, 35, 37
Broj m.r.:
1045330
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
MAGRABI
AGRICULTURE
COMPANY
EG
31, 35
Broj m.r.:
1045337
Datum reg.: 28.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Teikoku Pharma
USA, Inc.
US
3, 5
Broj m.r.:
1045339
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
COOKING
CHANNEL, LLC
US
41
Broj m.r.:
1045344
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO
"NEFTYANAYA
KOMPANIYA
"LUKOIL"
RU
4
Broj m.r.:
1045359
Datum reg.: 22.06.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
VALUE-ADDED
COMMERCIAL CO.,
LTD.
CN
14, 18, 25
Broj m.r.:
1045397
Datum reg.: 25.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
OFICINE CLEMAN
S.r.l.
EM
3, 5
Broj m.r.:
1045392
Datum reg.: 21.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Inter IKEA Centre
Group A/S
EM
35, 41, 45
GOLDSTEIG
Käsereien
Bayerwald GmbH
EM
29, 43
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2361
2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations)
Broj m.r.:
0254834
Datum reg.: 02.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BARRY
CALLEBAUT
FRANCE, société
par actions
simplifiée
FR
29, 30, 31
Dr. Bruno Scheffler
Nachf. GmbH & Co.
KG
DE
3
Znak:
Nositelj:
Broj m.r.:
0761079
Datum reg.: 18.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0394434
Datum reg.: 26.04.2010.
Znak:
QUILATE
SERVIÇOS, LDA.
PT
9, 14
Broj m.r.:
0909305
Datum reg.: 01.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0845233
Datum reg.: 22.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
EGIS
Gyógyszergyár
Nyilvánosan
Műkődő
Részvénytársaság
HU
1, 5
Broj m.r.:
0454542
Datum reg.: 01.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
IPONE
(Anciennement
dénommée Société
Financičre du
Lubrifiant)
FR
1, 3, 4
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Louis Widmer AG
CH
3, 5
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
ŐZDILEK
ALIŞVERIŞ
MERKEZLERI VE
TEKSTIL SANAYI
ANONIM ŞIRKETI
TR
24, 25
Broj m.r.:
0892251
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
ENTE NAZIONALE
RISI
IT
30
Podrijetlo:
Razred(i):
YUEQING ONESTO
ELECTRIC CO.,
LTD.
CN
9
Broj m.r.:
0925010
Datum reg.: 01.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0810617
Datum reg.: 01.03.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0552924
Datum reg.: 29.03.2010.
Znak:
Nositelj:
SAFED Suisse SA
CH
11
Broj m.r.:
0874941
Datum reg.: 04.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
SOYYIGIT GIDA
SANAYI VE
TICARET ANONIM
ŞIRKETI
TR
29, 30, 32
SANSET GIDA
TURIZM SANAYI
VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI
TR
29, 30, 32
Broj m.r.:
0818512
Datum reg.: 27.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Broj m.r.:
0929752
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
BIOPHA (société
par actions
simplifiée)
FR
3
SUSINO
UMBRELLA CO.,
LTD.
CN
18
Vianor Holding Oy
FI
12, 17, 35, 37
Broj m.r.:
0936217
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0895762
Datum reg.: 21.06.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0597384
Datum reg.: 09.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
INSTITUT DE
RECHERCHE
BIOLOGIQUE S.A.
FR
5
Podrijetlo:
Razred(i):
KAVSAN
AYAKKABI SANAYI
VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI
TR
25
Broj m.r.:
0825976
Datum reg.: 09.06.2010.
Znak:
Podrijetlo:
Razred(i):
SOYYIGIT GIDA
SANAYI VE
TICARET ANONIM
ŞIRKETI
TR
32
Broj m.r.:
0898846
Datum reg.: 10.05.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0723321
Datum reg.: 17.03.2010.
Znak:
Nositelj:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
INSTITUT DE
RECHERCHE
BIOLOGIQUE
FR
5
Broj m.r.:
0830258
Datum reg.: 02.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Podrijetlo:
Razred(i):
WOLONG
ELECTRIC GROUP
CO. LTD.
CN
7
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Vianor Holding Oy
FI
12, 17, 35, 37
Broj m.r.:
0955561
Datum reg.: 14.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
NOVARTIS AG
CH
5
Broj m.r.:
0960892
Datum reg.: 15.07.2010.
Znak:
Broj m.r.:
0904361
Datum reg.: 24.05.2010.
Znak:
MEDICAL Z
FR
10, 25
Broj m.r.:
0729683
Datum reg.: 17.02.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Janssen
Pharmaceutica N.V.
BX
9
Broj m.r.:
0833480
Datum reg.: 11.06.2010.
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ATLAS FILTRI
S.R.L.
IT
11
Broj m.r.:
0905284
Datum reg.: 21.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Thane International,
Inc.
ISSN 1847-3024
2362
Podrijetlo:
Razred(i):
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
US
7
Broj m.r.:
0963277
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Mabuchi Motor Co.,
Ltd.
JP
7
Broj m.r.:
0974345
Datum reg.: 26.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ARIAN TOOTOON
SANAT COMPANY
IR
34, 35, 39
Broj m.r.:
1032032
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MABUCHI MOTOR
CO., LTD.
JP
7
Broj m.r.:
1000939
Datum reg.: 12.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Gaspari Nutrition,
Inc.
US
5
Broj m.r.:
1007098
Datum reg.: 28.05.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
UAB "Rekin
International"
LT
3
Broj m.r.:
1014421
Datum reg.: 15.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Thane International,
Inc.
US
7
Broj m.r.:
1028298
Datum reg.: 09.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
TORTUGA S.r.l.
EM
18, 25, 35
Broj m.r.:
1029534
Datum reg.: 02.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
MEZZO
FR
9, 16, 35, 38, 41, 42
Broj m.r.:
1032031
Datum reg.: 29.06.2010.
Znak:
ISSN 1847-3024
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ARIAN TOOTOON
SANAT COMPANY
IR
34, 35, 39
Broj m.r.:
1033971
Datum reg.: 03.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
ERKAN EMEN
TR
25, 35
Broj m.r.:
1039242
Datum reg.: 15.07.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Thane International,
Inc.
US
8
Broj m.r.:
1040284
Datum reg.: 10.06.2010.
Znak:
Nositelj:
Podrijetlo:
Razred(i):
Scotch & Soda B.V.
BX
14, 18, 25
Registrirani žigovi
Objava žigova
Kazala:
 brojeva
žigova
 klasifikacijskih
oznaka žigova
 nositelja
žigova
Objava upisa
promjena u
Registru žigova
Objava
ispravaka
podataka iz
objavljenih
žigova
Objava žigova
Objavljujemo bibliografske podatke i izglede znakova žigova registriranih temeljem prijava žigova podnesenih Državnom zavodu za
intelektualno vlasništvo.
Žigovi su razvrstani prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga za registriranje žigova (Nicanska klasifikacija).
Podaci su popraćeni INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) brojem, međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 60 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2365
RAZRED 1
(111)
Z20090697
(151)
(450)
(210)
Z20090697A
(732)
agroHoblaj d.o.o.
Martinska 157, 40315 Mursko Središće, HR
(220)
(181)
19.07.2010.
31.08.2010.
29.04.2009.
29.04.2019.
(540)
HUMOKOMPOVIT H-6
HUMOPOR
(591)
(531)
(511)
(511)
(111)
1
kemijski proizvodi za industriju, znanost, fotografsku
djelatnost, ratarstvo, povrtlarstvo, šumarstvo; gnojivo
za zemlju
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima
Z20091479
(151)
(450)
(210)
Z20091479A
(732)
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZPROM"
ul. Nametkina 16, 117997 Moscow, RU
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
(111)
plava
01.15.05; 27.03.01; 27.05.01; 27.05.21; 28.05.; 29.01.04
1 kemijski proizvodi za industriju, znanost, fotografsku
djelatnost, ratarstvo, povrtlarstvo i šumarstvo; sirova
umjetna smola, sirova plastika; gnojivo za zemlju
4 industrijska ulja i masti; sredstva za podmazivanje;
goriva i rasvjetne tvari; ulje, plin, uljni plin, plin za
gorenje, ukapljeni plin, komprimirani plin, električna
energija
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišeji
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda
40 obrada materijala
42 analize u svrhu iskorištavanja naftnih izvora, kontrola
(testing) naftnih i plinskih bušotina, traženja
(prospecting) ulja, plina i minerala, geološka
vještačenja, kemijske analize i istraživanja, inženjering
Z20091480
(151)
(450)
(210)
Z20091480A
(220)
(181)
(732)
(740)
(540)
13.07.2010.
31.08.2010.
18.09.2009.
18.09.2019.
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZPROM"
ul. Nametkina 16, 117997 Moscow, RU
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
13.07.2010.
31.08.2010.
18.09.2009.
18.09.2019.
plava
01.15.05; 27.03.01; 27.05.01; 27.05.21; 28.05.; 29.01.04
1 kemijski proizvodi za industriju, znanost, fotografsku
djelatnost, ratarstvo, povrtlarstvo i šumarstvo; sirova
umjetna smola, sirova plastika; gnojivo za zemlju
4 industrijska ulja i masti; sredstva za podmazivanje;
goriva i rasvjetne tvari; ulje, plin, uljni plin, plin za
gorenje, ukapljeni plin, komprimirani plin, električna
energija
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišeji
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda
40 obrada materijala
42 analize u svrhu iskorištavanja naftnih izvora, kontrola
(testing) naftnih i plinskih bušotina, traženja
(prospecting) ulja, plina i minerala, geološka
vještačenja, kemijske analize i istraživanja, inženjering
RAZRED 3
(111)
Z20071477
30.06.2010.
31.08.2010.
02.08.2007.
02.08.2017.
(151)
(450)
(210)
Z20071477A
(732)
The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(531)
(511)
(111)
20.01.17; 26.11.02; 26.11.12; 26.11.25
3 preparati za bijeljenje i druge tvari za pranje rublja;
sredstva za poliranje, uklanjanje mrlja i abrazivna
sredstva, sapuni
Z20071829
13.07.2010.
31.08.2010.
02.10.2007.
02.10.2017.
(151)
(450)
(210)
Z20071829A
(732)
Life Edukacija d.o.o.
Maksimirska 67, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
ISSN 1847-3024
2366
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
REJUVENATION
(111)
Z20090742
(151)
(450)
(511)
(111)
3
preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; parfimerijski proizvodi,losioni za kosu;
proizvodi za njegu zubi
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
44 medicinske usluge; veterinarske usluge; higijenska
njega i njega ljepote za životinje; poljoprivredne,
povrtlarske i šumarske usluge
Z20080216
02.07.2010.
31.08.2010.
Z20080216A
(220)
01.02.2008.
(181)
01.02.2018.
Express, LLC (a Delaware limited liability company)
One Limited Parkway, Columbus, OH 43230, US
PRODUCTA d.o.o., Zagreb, HR
(732)
(740)
(540)
EXPRESS
(511)
3
9
14
18
25
26
ISSN 1847-3024
Z20090742A
(732)
Tilia-farm d.o.o.
Primorska 29, 10000 Zagreb, HR
Igor Gliha, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
ADVANTAGE
PHARMACY
(151)
(450)
(210)
(210)
21.07.2010.
31.08.2010.
08.05.2009.
08.05.2019.
nemedicinski proizvodi za osobnu njegu, osobito,
gelovi za upotrebu nakon brijanja, losion za upotrebu
nakon brijanja, higijenski proizvodi protiv znojenja,
umjetni nokti, tonik za čišćenje kože, zrnca za kupanje,
ulje za kupanje, soli za kupanje, rumenilo za obraze,
svjetlucava zrnca za dekoraciju tijela, toaletna vodica
za tijelo, ulje za tijelo, peeling za tijelo, kupka za tijelo,
krema za postizanje brončane preplanulosti kože,
kupka s mjehurićima, sredstva za čišćenje kože, kreme
za kožu, kolonjska voda, dezodorani za osobnu
upotrebu, eterična ulja za osobnu upotrebu, peeling
preparati za kožu, gelovi za područje oko očiju, olovke
za oči, maske za oči, sjenilo za oči, maske za lice,
kozmetička vodica za lice, puder za lice, peeling za
lice, tonici za lice, nožne kupke, tekući puder za lice,
mirisna voda za tijelo, mirisni toaletna vodica za tijelo,
omekšivač za kosu, boje za kosu, svjetlucava zrnca za
kosu, maske za kosu, pomada za kosu, sredstva za
ispiranje kose, kreme za uklanjanje dlačica, šampon za
kosu, lak za kosu, sredstva za ravnanje kose, gel za
kosu, pjena za kosu, balzam za usne, sjajilo za usne,
olovke za oblikovanje usana, olovke za usne, ruž za
usne, losion za kožu, šminka za tijelo, šminka za lice,
sredstva za uklanjanje šminke, maske za ljepotu,
krema za masažu, losion za masažu, ulje za masažu,
hidratantna krema za kožu, lak za nokte, sredstva za
uklanjanje lakova s noktiju, parfemi, puder za kožu,
kamen plovučac za osobnu upotrebu, soli za peeling
kože, pjena za brijanje, gel za brijanje, krema za
tuširanje, gel za tuširanje, sapun za kožu, losion sa
zaštitnim faktorom za kožu, losion za sunčanje, losion
za samotamnjenje, losion za korištenje prije izlaganja
kožu suncu, losion za korištenje nakon izlaganja kožu
suncu i talk
sunčane naočale
nakit i satovi
ruksaci, neseseri koji se prodaju prazni, kozmetičke
kutijice koje se prodaju prazne (obuhvaćene ovim
razredom), valjkaste putne torbe, torbice oko pojasa,
atletske torbe, ručne torbe, torbice, toaletne torbice
koje se prodaju prazne, torbe većeg formata, putničke
torbe i lisnice
odjeća, osobito remeni, sakoi, bluze, čizme, grudnjaci,
kape, kaputi, haljine, rukavice, večernje haljine, halteri,
šeširi, vrpce za oko glave, jakne, traperice, trenirke,
triko, žensko donje rublje, rukavice sa spojenim
prstima, pidžame, hlače, hulahopke, ogrtači, sandale,
sarong, šalovi, majice, cipele, kratke hlače, suknje,
papuče, tenisice, čarape, samostojeće čarape, odjela,
pamučne atletske hlače, pamučne atletske majice,
pamučne atletske kratke hlače, pamučne trenirke,
veste, kupači kostimi, majice bez rukava, kravate,
donje rublje i prsluci
pribor za kosu, osobito ukosnice za kosu, vrpce za
kosu, kopče za kosu, ukrasi za kosu, kopčice za kosu,
vrpce za kosu i pribor za vezanje kose
(511)
3
sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi; arome (eterična ulja); kozmetički proizvodi
za crnjenje /sunčanje/; kozmetički losioni; kozmetički
proizvodi; kozmetički proizvodi za mršavljenje; koža
(kozmetički proizvodi za njegu i čišćenje kože); kreme
za kozmetičke potrebe; kupanje (kozmetički pripravci
za kupanje); kupanje (soli za kupanje); ljepota; maske
za ljepotu; medicinski sapuni; mršavljenje (kozmetički
preparati za mršavljenje); mlijeko toaletno; njega kože;
njega usta; njega zubi (proizvodi za njegu zubi); piće
(arome za pića) /eterična ulja/; pomade za kozmetičke
potrebe; sapuni; soli za nemedicinske kupke; šamponi;
toaletni proizvodi; ulje za kozmetičke potrebe
5 farmaceutski i veterinarski proizvodi;
higijenski
proizvodi za uporabu u medicini dijetne tvari za
medicinske potrebe, hrana za dojenčad flasteri,
materijali za previjanje; apetit (sredstva za smanjenje
apetita) za medicinske svrhe; biljna vlakna, jestiva
/nehranjiva/; biološki preparati za medicinske potrebe;
bomboni za medicinske potrebe; čišćenje (sredstva za
čišćenje) /laksativi/; čišćenje (sredstva za čišćenje)
/purgativi/; dijabetičarski kruh; dijetne namirnice za
medicinske potrebe; dijetne tvari za medicinske
potrebe; dijetni napitci za medicinske potrebe; eliksiri
/farmaceutski preparati/; encijan za farmaceutske
potrebe; encimi za medicinske potrebe; encimski
pripravci za medicinske potrebe; farmaceutski
proizvodi; flasteri; kamfor za medicinske potrebe;
kapsule za lijekove; kemijski preparati za farmaceutske
potrebe; kemijski preparati za medicinske potrebe;
kemijsko-farmaceutski proizvodi; koža (farmaceutski
proizvodi za njegu kože); kreme za medicinske potrebe
/pomade/; kupke (blato za kupke); kupke (soli za
medicinske kupke); kupke (terapeutski pripravci za
kupke); kupke s kisikom; kupke, medicinske; kupke,
medicinske (morska voda za medicinske kupke);
lijekovi za čišćenje krvi; losioni, farmaceutski; ljekovite
trave; ljekoviti čajevi; ljekovito blato; ljekovito korijenje;
masti za farmaceutske potrebe; masti za medicinske
potrebe; medicinski čaj; medicinski napitci; melemi za
utrljavanje; mineralne kupke; mineralne vode za
medicinske potrebe; mineralni dodaci prehrani; morska
voda za medicinske kupke; mršavljenje (medicinski čaj
za mršavljenje); mršavljenje (medicinski pripravci za
mršavljenje); pektini za farmaceutske potrebe; pilule za
farmaceutske potrebe; prašci za farmaceutske potrebe;
pušenje (trave za pušenje) za medicinske svrhe;
serumi; sirup za farmaceutske potrebe; slad za
farmaceutske potrebe; soli za medicinske kupke; soli
za medicinske potrebe; škrob za dijetne i farmaceutske
potrebe; tablete za farmaceutske potrebe; termalne
vode; ulje za medicinske potrebe; uspavljivanje
(sredstva za uspavljivanje); vitaminski pripravci; voda
(morska voda za kupke); vodica, komoračeva; zavoji;
žvakaća guma za medicinske potrebe
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave bomboni, sladoled; ocat, umaci (začini); čaj; čaj
(napitci od čaja); čajevi, nemedicinski; čajni kolačići
/minjoni/; čokolada; čokolada (piće od čokolade);
dvopek /prepečenac/; guma za žvakanje /ne za
medicinske potrebe/; kava; kolači; ledeni čaj; musli;
ocat; pahuljice od sušenih žitarica; pahuljice,
kukuruzne; pahuljice, zobene; pastile /bomboni/;
sladila, prirodna; slatkiši; žitarice (pahuljice od sušenih
žitarica)
32 mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna pića;
voćni napitci i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za
pripremanje
napitaka;
aperitivi
bez
alkohola;
bezalkoholna pića; bezalkoholni voćni ekstrakti;
ekstrakti za pripremu napitaka; gazirana pića (prašci za
gazirana pića); gazirana pića (tablete za gazirana
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
pića); gazirane vode; jabučni sok /bezalkoholni/; likeri
(pripravci za pravljenje likera); limunada; mineralne
vode /piće/; napici (sirupi za pripremu napitaka); pića
(koncentrati za pripremu pića); sirupi za napitke;
sokovi, biljni /napitci/; stolna voda; tablete za gazirana
pića; voćni napitci bez alkohola; voćni sokovi; voda
(proizvodi za proizvodnju mineralne vode); voda za
piće voda, gazirana voda, mineralna /piće/
44 medicinske usluge; higijenska njega i njega ljepote za
ljude ili za životinje; aromaterapija; estetska kirurgija;
farmacija (savjetovanje o farmaciji); fizioterapija;
kiropraktika; kirurgija (estetska kirurgija); kupke (turske
kupke); ljepota (usluge salona za uljepšavanje);
masaža; saloni za uljepšavanje; savjetovanje o
farmaciji; zdravstvene usluge
(111)
Z20090796
(151)
(450)
Z20090796A
(732)
Shulton, Inc.
One Procter &Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(181)
(740)
(540)
OLD SPICE FIREMAN
(111)
3
toaletni sapuni; parfumerijski proizvodi, kozmetika,
esencijalna ulja, losioni za kosu; preparati za čišćenje,
njegu i poljepšavanje kože, vlasišta i kose; deodoranti i
antiperspiratni za osobnu uporabu
Z20090934
(151)
(450)
(210)
Z20090934A
(732)
PHOENIX Farmacija d.d.
Ozaljska 95 , 10000 Zagreb, HR
Sanja Vukina, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
10.06.2009.
10.06.2019.
ADIVA
(511)
3
(151)
(450)
(210)
Z20091176A
(732)
Petar Paštrović
Ulica grada Chichaga 22, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
13.07.2010.
31.08.2010.
28.07.2009.
28.07.2019.
(540)
(591)
(511)
(511)
Z20091176
22.07.2010.
31.08.2010.
15.05.2009.
15.05.2019.
(210)
(220)
(111)
2367
preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi; losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi
5 lijekovi za humanu medicinu; farmaceutski i
veterinarski proizvodi; higijenski proizvodi za upotrebu
u medicini; dijetne tvari za medicinske potrebe; hrana
za dojenčad; flasteri; materijali za previjanje; materijali
za plombiranje zubi i za zubne otiske; dezinfekcijska
sredstva; proizvodi za uništavanje životinjskih
štetočina; fungicidi, herbicidi; ljekoviti biljni pripravci ljekovite trave, ljekoviti čajevi, ljekovito blato, ljekovito
korijenje; kemijski reagensi za medicinske potrebe
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi;
marketing tržišta; organiziranje sajmova u komercijalne
ili reklamne svrhe; savjetovanje; organiziranje izložbi u
komercijalne ili reklamne svrhe; prodaja preparata za
bijeljenje i ostalih tvari za pranje rublja, preparata za
čišćenje, poliranje, odmašćivanje i struganje, sapuna,
parfumerijskih proizvoda, eteričnih ulja, kozmetičkih
proizvoda, losiona za kosu, proizvoda za njegu zubi,
lijekova za humanu medicinu, farmaceutskih i
veterinarskih proizvoda, higijenskih proizvoda za
upotrebu u medicini, dijetnih tvari za medicinske
potrebe, hrane za dojenčad, flastera, materijala za
previjanje, materijala za plombiranje zubi i za zubne
otiske, dezinfekcijskih sredstva, proizvoda za
uništavanje životinjskih štetočina, fungicida, herbicida,
ljekovitih biljnih pripravaka - ljekovitih trava, ljekovitih
čajeva, ljekovitog blata, ljekovitog korijenja, kemijskih
reagensa za medicinske potrebe
tamnoplava
3 preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja;
parfumerijski proizvodi, eterična ulja, kozmetički
proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za bijeljenje zuba
4 svijeće, stjenjevi za rasvjetu
9 aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka i
slike; magnetne podloge za snimanja, akustičke ploče;
automati i mehanizmi za automatske uređaje koji se
pokreću uz prethodno ubacivanje kovanica; registarske
blagajne, računari, oprema za automatsku obradu
podataka i računala
11 uređaji za rasvjetu, grijanje, proizvodnju pare, kuhanje,
hlađenje, sušenje, ventilaciju, vodoopskrbu i sanitarna
oprema
12 vozila; uređaji za kretanje po vodi ili po zraku
14 plemeniti metali i njihove legure i proizvodi od tih
metala ili obloženi tim metalima, koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima; pravi i lažni nakit, drago kamenje;
urarski proizvodi i kronometrički instrumenti
15 glazbala
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisaći strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); klišei
18 koža, imitacija kože, proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; životinjske kože;
kovčezi i torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi za
hodanje; bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi
20 namještaj, zrcala, okviri; proizvodi koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima, od drva, pluta, trske, šiblja, rožine,
kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa,
morske zgure (stive); nadomjesci svih tih materijala ili
plastični proizvodi
21 stakleni proizvodi, porculanski i keramički proizvodi koji
nisu obuhvaćeni drugim razredima
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
26 čipka, vez, vrpce i uzice puceta, kukice i omčice,
pribadače i igle; umjetno cvijeće
28 igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; ukrasi za božićna drvca
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioko, sago, nadomjesci
kave; bomboni i sladoled
32 pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna
pića; voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati
za pripremanje napitaka
33 alkoholna pića
34 duhan; pribor za pušače; šibice
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
38 telekomunikacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa
43 usluge okrepe (hranjenja); privremeno primanje na
stan
ISSN 1847-3024
2368
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
45 osobne i društvene usluge namijenjene za
zadovoljavanje ljudskih potreba; usluge sigurnosti za
zaštitu ljudi; pravne usluge
(111)
Z20091879
(151)
(450)
(210)
Z20091879A
(732)
Nina Sardi
Miljackina 42, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
(732)
(740)
(540)
The Procter & Gamble company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
13.07.2010.
31.08.2010.
27.11.2009.
27.11.2019.
(540)
(591)
(531)
(591)
(531)
(511)
(111)
zlatna, crna
24.17.15; 25.05.01; 26.04.07; 26.04.18; 27.03.01; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 29.01.02; 29.01.08
3 preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja,
preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i
struganje; sapuni; parfumerijski proizvodi, eterična ulja,
kozmetički proizvodi, losioni za kosu; proizvodi za
njegu zubi
29 meso, riba, školjke, peradi, divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće;
konzervirani tartufi, suhi tartufi; tučene masline;
hladetina (želei, džemovi, kompoti, marmelade,
pekmezi); jaja, mlijeko i mliječni proizvodi; jestiva ulja i
masti; maslinovo ulje, bučino ulje
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice, bomboni, sladoled, čokolada; med, sirup od
melase, začinjeni med s orašastim plodovima; med s
ljekovitim biljem; med s mirodijama (cimet, đumbir,
vanilija); kvasac, prašak za dizanje; sol, slačica (senf);
ocat, umaci (začini); mirodije i led za hlađenje
31 poljoprivredni povrtlarski šumski proizvodi i bobice, koji
nisu obuhvaćeni drugim; razredima; žive životinje; žive
školjke; svježe voće i povrće; bademi, orasi, suhe
smokve; svježi tartufi, bijeli i crni; sjeme prirodne biljke i
cvijeće; hrana za životinje; slad
32 pivo; mineralne i gazirane vode te ostala bezalkoholna
pića; voćni napici i voćni sokovi; sirup i ostali preparati
za pripremanje napitka
33 alkoholna pića (osim piva) vina s ljekovitim biljem
Z20091937
(151)
(450)
(210)
(310)
Z20091937A
8503559
(220)
(320)
21.08.2009.
(181)
(732)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
(111)
The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
plava, bijela
25.05.02; 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
3 sredstva za pranje, bijeljenje i druge tvari za upotrebu
pri pranju; sredstva za čišćenje, poliranje, nagrizajuća i
abrazivna sredstva; sapuni; parfumerija; eterična ulja;
kozmetika; losioni za kosu; proizvodi za njegu zubi
Z20091938
(151)
(450)
(210)
(310)
16.07.2010.
31.08.2010.
08.12.2009.
(330) EM
08.12.2019.
Z20091938A
8540148
(220)
(320)
10.09.2009.
(181)
ISSN 1847-3024
16.07.2010.
31.08.2010.
08.12.2009.
(330) EM
08.12.2019.
(511)
ružičasta, bijela, zelena, srebrna
05.05.19; 05.05.20; 05.05.22; 25.01.01; 25.01.15; 25.01.18;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
3 sredstva za pranje, bijeljenje i čišćenje za upotrebu pri
pranju; omekšivači za tkanine; sapuni za upotrebu u
domaćinstvu
RAZRED 4
(111)
Z20091852
(151)
(450)
(210)
Z20091852A
(732)
Termoplin d.d. Varaždin
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
20.11.2009.
20.11.2019.
(540)
(591)
(531)
(511)
plava, žuta
26.01.01; 26.01.18; 26.04.09; 26.07.25; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.22; 29.01.02; 29.01.04
4 plin (niskokalorični plin); plin za rasvjetu, plinovi za
gorenje, plinovita goriva/mješavine
6 centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno
grijanje); cijevi (metalne cijevi); cijevi (metalni priključci
za cijevi); cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci);
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije); cjevovodi (metalni cjevovodi); cjevovodi
(tlačni metalni cjevovodi); posude za plin (metalne
posude za plin pod tlakom ili ukapljeni zrak); ventilacija
i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije
i klimatizacije); ventili (metalni ventili)/nisu dijelovi
strojeva
11 centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje);
centralno grijanje (vlažila zraka za radijatore centralnog
grijanja); cijevi u kotlovima za grijane; cjevovodi
(slavine za cjevovode); crpke, toplinske ekspanzijske
posude/dijelovi postrojenja za grijanje; generatori,
plinski; glačala (grijači glačala), grijači vode/uređaji/,
grijaća tijela; grijanje (kotlovi za grijanje), grijanje
(postrojenje za grijanje), grijanje (uređaji za grijanje) na
kruto, tekuće ili plinovito gorivo, grijanje toplom vodom
(uređaji za grijanje toplom vodom), izmjenjivači
(toplinski izmjenjivači), klimatizacija zraka (postrojenje
za klimatizaciju zraka), klimatizacija zraka (uređaji za
klimatizaciju zraka); kotlovi za centralno grijanje (cijevi
kotlova za centralno grijanje); kotlovi za grijanje
(odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje); kotlovi za
grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje),
kotlovi za grijanje/peći, napajači kotlova centralnog
grijanja; plin (pročistači plina)/dijelovi plinskih
instalacija/; plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost
plinovoda); plinski plamenici; pročišćivači plina/dijelovi
plinskih instalacija
37 bojleri (čišćenje i popravak bojlera); centralno grijanje
(postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja),
izgradnja*; kotlovi (čišćenje i popravak kotlova);
lakiranje
39 distribucija energije
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
42 baždarenje/mjerenje, kontrola kvalitete; savjeti u svezi
štednje energije; tehnički projekti (razrada tehničkih
projekata)
(591)
(531)
(511)
(111)
Z20091854
(151)
(450)
(210)
Z20091854A
(732)
Termoplin d.d. Varaždin
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
20.11.2009.
20.11.2019.
(540)
(591)
(531)
(511)
(111)
plava, žuta
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22; 29.01.02;
29.01.04
4 plin (niskokalorični plin); plin za rasvjetu, plinovi za
gorenje, plinovita goriva/mješavine
6 centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno
grijanje); cijevi (metalne cijevi); cijevi (metalni priključci
za cijevi); cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci);
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije); cjevovodi (metalni cjevovodi); cjevovodi
(tlačni metalni cjevovodi); posude za plin (metalne
posude za plin pod tlakom ili ukapljeni zrak); ventilacija
i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije
i klimatizacije); ventili (metalni ventili)/nisu dijelovi
strojeva
11 centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje);
centralno grijanje (vlažila zraka za radijatore centralnog
grijanja); cijevi u kotlovima za grijane; cjevovodi
(slavine za cjevovode); crpke, toplinske ekspanzijske
posude/dijelovi postrojenja za grijanje; generatori,
plinski; glačala (grijači glačala), grijači vode/uređaji/,
grijaća tijela; grijanje (kotlovi za grijanje), grijanje
(postrojenje za grijanje), grijanje (uređaji za grijanje) na
kruto, tekuće ili plinovito gorivo, grijanje toplom vodom
(uređaji za grijanje toplom vodom), izmjenjivači
(toplinski izmjenjivači), klimatizacija zraka (postrojenje
za klimatizaciju zraka), klimatizacija zraka (uređaji za
klimatizaciju zraka); kotlovi za centralno grijanje (cijevi
kotlova za centralno grijanje); kotlovi za grijanje
(odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje); kotlovi za
grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje),
kotlovi za grijanje/peći, napajači kotlova centralnog
grijanja; plin (pročistači plina)/dijelovi plinskih
instalacija/; plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost
plinovoda); plinski plamenici; pročišćivači plina/dijelovi
plinskih instalacija
37 bojleri (čišćenje i popravak bojlera); centralno grijanje
(postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja),
izgradnja*; kotlovi (čišćenje i popravak kotlova);
lakiranje
39 distribucija energije
42 baždarenje/mjerenje, kontrola kvalitete; savjeti u svezi
štednje energije; tehnički projekti (razrada tehničkih
projekata)
Z20091855
(151)
(450)
(210)
Z20091855A
(732)
Termoplin d.d. Varaždin
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin, HR
(220)
(181)
(540)
(111)
2369
plava, žuta
26.01.01; 26.01.18; 26.04.09; 26.07.25; 27.05.01; 27.05.22;
29.01.02; 29.01.04
4 plin (niskokalorični plin); plin za rasvjetu, plinovi za
gorenje, plinovita goriva/mješavine
6 centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno
grijanje); cijevi (metalne cijevi); cijevi (metalni priključci
za cijevi); cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci);
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije); cjevovodi (metalni cjevovodi); cjevovodi
(tlačni metalni cjevovodi); posude za plin (metalne
posude za plin pod tlakom ili ukapljeni zrak); ventilacija
i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije
i klimatizacije); ventili (metalni ventili)/nisu dijelovi
strojeva
11 centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje);
centralno grijanje (vlažila zraka za radijatore centralnog
grijanja); cijevi u kotlovima za grijane; cjevovodi
(slavine za cjevovode); crpke, toplinske ekspanzijske
posude/dijelovi postrojenja za grijanje; generatori,
plinski; glačala (grijači glačala), grijači vode/uređaji/,
grijaća tijela; grijanje (kotlovi za grijanje), grijanje
(postrojenje za grijanje), grijanje (uređaji za grijanje) na
kruto, tekuće ili plinovito gorivo, grijanje toplom vodom
(uređaji za grijanje toplom vodom), izmjenjivači
(toplinski izmjenjivači), klimatizacija zraka (postrojenje
za klimatizaciju zraka), klimatizacija zraka (uređaji za
klimatizaciju zraka); kotlovi za centralno grijanje (cijevi
kotlova za centralno grijanje); kotlovi za grijanje
(odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje); kotlovi za
grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje),
kotlovi za grijanje/peći, napajači kotlova centralnog
grijanja; plin (pročistači plina)/dijelovi plinskih
instalacija/; plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost
plinovoda); plinski plamenici; pročišćivači plina/dijelovi
plinskih instalacija
37 bojleri (čišćenje i popravak bojlera); centralno grijanje
(postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja),
izgradnja*; kotlovi (čišćenje i popravak kotlova);
lakiranje
39 distribucija energije
42 baždarenje/mjerenje, kontrola kvalitete; savjeti u svezi
štednje energije; tehnički projekti (razrada tehničkih
projekata)
Z20091856
(151)
(450)
(210)
Z20091856A
(732)
Termoplin d.d. Varaždin
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
20.11.2009.
20.11.2019.
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
20.11.2009.
20.11.2019.
(591)
(531)
(511)
plava, žuta
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.04
4 plin (niskokalorični plin); plin za rasvjetu, plinovi za
gorenje, plinovita goriva/mješavine
6 centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno
grijanje); cijevi (metalne cijevi); cijevi (metalni priključci
za cijevi); cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci);
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije); cjevovodi (metalni cjevovodi); cjevovodi
(tlačni metalni cjevovodi); posude za plin (metalne
posude za plin pod tlakom ili ukapljeni zrak); ventilacija
i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije
i klimatizacije); ventili (metalni ventili)/nisu dijelovi
strojeva
11 centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje);
centralno grijanje (vlažila zraka za radijatore centralnog
ISSN 1847-3024
2370
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
grijanja); cijevi u kotlovima za grijane; cjevovodi
(slavine za cjevovode); crpke, toplinske ekspanzijske
posude/dijelovi postrojenja za grijanje; generatori,
plinski; glačala (grijači glačala), grijači vode/uređaji/,
grijaća tijela; grijanje (kotlovi za grijanje), grijanje
(postrojenje za grijanje), grijanje (uređaji za grijanje) na
kruto, tekuće ili plinovito gorivo, grijanje toplom vodom
(uređaji za grijanje toplom vodom), izmjenjivači
(toplinski izmjenjivači), klimatizacija zraka (postrojenje
za klimatizaciju zraka), klimatizacija zraka (uređaji za
klimatizaciju zraka); kotlovi za centralno grijanje (cijevi
kotlova za centralno grijanje); kotlovi za grijanje
(odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje); kotlovi za
grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje),
kotlovi za grijanje/peći, napajači kotlova centralnog
grijanja; plin (pročistači plina)/dijelovi plinskih
instalacija/; plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost
plinovoda); plinski plamenici; pročišćivači plina/dijelovi
plinskih instalacija
37 bojleri (čišćenje i popravak bojlera); centralno grijanje
(postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja),
izgradnja*; kotlovi (čišćenje i popravak kotlova);
lakiranje
39 distribucija energije
42 baždarenje/mjerenje, kontrola kvalitete; savjeti u svezi
štednje energije; tehnički projekti (razrada tehničkih
projekata)
(111)
Z20090785
(151)
(450)
(210)
Z20090785A
(732)
xtravaganza AB
Gjutare Granströms gata 2, 722 12 Västerås, SE
FORINPRO d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
XTRAVAGANZA
(511)
(111)
5
farmaceutski proizvodi, dijetne tvari za medicinske
potrebe, dodaci prehrani, vitaminski pripravci, dijetne
namirnice za medicinske potrebe, mineralni dodaci
prehrani, pripravci za mršavljenje
28 gimnastički i sportski predmeti, oprema za vježbanje,
sprave za jačanje mišića, naprave za tjelovježbu
41 obuka, stručno osposobljavanje, obuka i stručno
osposobljavanje za mršavljenje, obuka i stručno
osposobljavanje za zaštitu zdravlja
Z20091814
(151)
(450)
RAZRED 5
(210)
Z20091814A
(732)
G.A.Z.d.o.o.
Eugena Kumičića 10, 10000 Zagreb, HR
Z20071639
(210)
Z20071639A
(181)
(732)
Novartis AG
, 4002 Basel, CH
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(151)
(450)
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
05.09.2007.
05.09.2017.
(591)
(531)
LEK
(511)
5
(220)
08.07.2010.
31.08.2010.
13.11.2009.
13.11.2019.
(540)
(111)
(740)
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
14.05.2009.
14.05.2019.
(511)
farmaceutski, veterinarski i higijenski proizvodi; dijetne
tvari za medicinske potrebe, hrana za dojenčad;
flasteri, materijal za previjanje; materijal za plombiranje
zubi i za zubne otiske
žuta, tamno smeđa
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.02;
29.01.07
5 vitaminsko mineralni napitci; proteinski napitci (za
medicinske ili dijetne svrhe); medicinski proizvodi za
smanjenje težine; medicinski proizvodi za dobivanje
težine; aminokiseline za farmaceutske svrhe; vitamina i
minerala
RAZRED 6
(111)
Z20080708
(151)
(450)
(210)
Z20080708A
(220)
(181)
(732)
22.07.2010.
31.08.2010.
10.04.2008.
10.04.2018.
PharmaSwiss d.o.o.
Miramarska 23, 10000 Zagreb, HR
(111)
Z20081825
(151)
13.07.2010.
31.08.2010.
18.08.2008.
18.08.2018.
(210)
Z20081825A
(732)
Encysive Pharmaceuticals Inc.
4848 Loop Central Drive, Suite 700, Houston, TX 77081, US
Hraste & Partneri odvjetničko društvo, Zagreb, HR
(220)
(181)
THELIN
(511)
5
ISSN 1847-3024
(210)
Z20090816A
(732)
TEHNO FILTER D.O.O.
Valpovačka bb, 31300 Beli Manastir, HR
TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek, HR
(220)
08.07.2010.
31.08.2010.
20.05.2009.
20.05.2019.
farmaceutski i veterinarski proizvodi; higijenski
proizvodi za upotrebu u medicini; dijetne tvari za
medicinske potrebe, hrana za dojenčad; flasteri,
materijal za previjanje; materijali za plombiranje zubi i
za zubne otiske; dezinfekcijska sredstva; proizvodi za
uništavanje životinjskih štetočina; fungicidi, herbicidi
(450)
(740)
(540)
(151)
(450)
(740)
(540)
VITA LONGA
5
Z20090816
(181)
(540)
(511)
(111)
farmaceutski proizvodi za liječenje kardiovaskularnih i
plučnih bolesti i poremećaja
(591)
(531)
(511)
crvena, crna, bijela, siva
26.04.01; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.19; 26.11.03; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.12; 29.01.01
6 metalne prenosive konstrukcije (kabine), metalne
montažne kabine, metalne kabine s ugrađenim
sustavom za ventilaciju
11 uređaji za ventilaciju, kabine s ugrađenim sustavom za
ventilaciju
19 nemetalne prenosive kabine, nemetalne montažne
kabine, nemetalne kabine (s ugrađenim sustavom za
ventilaciju)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
RAZRED 7
(111)
Z20091784
16.07.2010.
31.08.2010.
09.11.2009.
09.11.2019.
(151)
(450)
(111)
(210)
(732)
(740)
(540)
Z20100110
22.07.2010.
(450)
31.08.2010.
Z20100110A
(220)
21.01.2010.
(181)
21.01.2020.
SIN-TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za
export-import
Ljudevita Posavskog 15, 10360 Sesvete, HR
Odvjetničko društvo Vedriš i Partneri, Zagreb, HR
(210)
Z20091784A
(732)
M SAN GRUPA d.d.
Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, HR
(540)
(591)
(531)
(591)
(531)
(511)
crvena, crna
26.01.02; 26.01.11; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.08
7 strojevi i alatni strojevi; motori (osim motora za
kopnena vozila); spojke, prijenosni uređaji (osim onih
za kopnena vozila); poljoprivredne naprave osim onih
koji se pokreću ručno; inkubatori za jaja
9 znanstveni,
nautički,
geodetski,
fotografski,
kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i
aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju,
kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za
obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje,
transformiranje,
akumuliranje,
podešavanje
ili
upravljanje električne struje; aparati za snimanje,
prijenos, reprodukciju zvuka ili slika; magnetne podloge
za snimanje, akustičke ploče; automati i mehanizmi za
automatske uređaje koji se pokreću uz prethodno
ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari,
oprema za obradu podataka i računala; uređaji za
gašenje požara
12 vozila; uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku
(220)
(181)
(151)
2371
(511)
(111)
crna, plava
26.02.07; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.04; 29.01.08
9 aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili
slika; magnetne podloge za snimanje, akustičke ploče,
automati i mehanizmi za automatske uređaje koji se
pokreću uz prethodno ubacivanje kovanica; registarske
blagajne, računari, oprema za obradu podataka i
računala
11 uređaji za rasvjetu, grijanje, proizvodnju pare, kuhanje,
hlađenje, sušenje, ventilaciju, vodoopskrbu i sanitarna
oprema
42 koncepcija
i
razvoj
računala
i
računalnih
programa/softvera/
Z20091872
13.07.2010.
31.08.2010.
25.11.2009.
25.11.2019.
(151)
(450)
(210)
Z20091872A
(732)
Konzum d.d.
Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, HR
Sanja Vukina, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
RAZRED 9
(111)
Z20090724
21.07.2010.
31.08.2010.
Z20090724A
(220)
06.05.2009.
(181)
06.05.2019.
IRATA primjena novih tehnologija u području informatike,
računala, automatike, tehnologije i njihove aplikacije, d.o.o.
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(540)
(591)
(531)
(511)
(591)
(531)
(511)
crna, siva, crvena
26.04.09; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
9 znanstveni,
nautički,
geodetski,
fotografski,
kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i
aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju,
kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za
obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje,
transformiranje,
akumuliranje,
podešavanje
ili
upravljanje električne struje; aparati za snimanje,
prijenos, reprodukciju zvuka ili slika; magnetne podloge
za snimanje, akustičke ploče; automati i mehanizmi za
automatske uređaje koji se pokreću uz prethodno
ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari,
oprema za obradu podataka i računala; uređaji za
gašenje požara
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
plava, bijela
26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
9 maske za ronjenje
18 suncobrani, torbe
20 madraci
24 ručnici za plažu
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
28 igre i igračke, gimnastički i sportski predmeti, peraje
RAZRED 14
(111)
Z20090761
21.07.2010.
31.08.2010.
13.05.2009.
13.05.2019.
(151)
(450)
(210)
Z20090761A
(732)
Timex Group B.V.
Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, NL
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
WE MAKE
TECHNOLOGY
BEAUTIFUL
ISSN 1847-3024
2372
(511)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
40 obrada materijala
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
14 satovi, ručni i džepni; satovi, zidni i stolni; remeni za
ručne satove; trake/narukvice za ručne satove; oprema
(pribor) za satove; urarski proizvodi i kronometarski
instrumenti; dijelovi za urarske proizvode i
kronometarski instrumente; električni satovi (zidni,
stolni); neelektrični satovi (zidni, stolni); električni
ručni/džepni satovi; neelektrični ručni/džepni satovi;
privjesci lančići za satove; narukvice za satove; kutije
za zidne/stolne satove; kutije za ručne/džepne satove
RAZRED 16
(111)
(111)
Z20090898
(210)
Z20090898A
(151)
(450)
(220)
(181)
(732)
21.07.2010.
31.08.2010.
05.06.2009.
05.06.2019.
CONCEPTA PRIMA d.o.o. ZAGREB
Klenovac 5, 10000 Zagreb, HR
(591)
(531)
(511)
(111)
crvena, tamnoplava, zelena, žuta i bijela
04.05.03; 04.05.21; 26.01.02; 26.01.03; 26.01.14; 26.01.18;
26.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.15
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala; tiskarski
proizvodi; pribor za pisanje; slikarski pribor, kistovi;
uredski pribor; plastični materijali za ambalažu; oprema
za nastavu i obuku
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
28 igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti koji nisu
obuhvaćeni u drugim razredima; ukrasi za božićna
drvca
Z20091144
(151)
(450)
(210)
Z20091144A
(732)
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge
Sv. Mateja 90A, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Dlačić & Partneri, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(210)
Z20091145A
(732)
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge
Sv. Mateja 90A, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo Dlačić & Partneri, Zagreb, HR
(511)
22.07.2010.
31.08.2010.
23.07.2009.
23.07.2019.
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
19 nemetalni građevinski materijali;krute nemetalne cijevi
za gradnju; asfalt, katran i bitumen (smola); nemetalne
prenosive konstrukcije; nemetalni spomenici.
20 namještaj, zrcala, okviri; proizvodi koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima, od drva, pluta, trske, šiblja, rožine,
kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa,
morske zgure (štive); nadomjesci svih tih materijala ili
plastični proizvodi
28 igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; ukrasi za božićna drvca
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje; slad
ISSN 1847-3024
(220)
(181)
DRVO JE PRVO
(511)
(151)
(450)
(740)
(540)
(540)
Z20091145
(111)
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
19 nemetalni građevinski materijali;krute nemetalne cijevi
za gradnju; asfalt, katran i bitumen (smola); nemetalne
prenosive konstrukcije; nemetalni spomenici.
20 namještaj, zrcala, okviri; proizvodi koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima, od drva, pluta, trske, šiblja, rožine,
kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa,
morske zgure (štive); nadomjesci svih tih materijala ili
plastični proizvodi
28 igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; ukrasi za božićna drvca
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje; slad
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda;
organiziranje putovanja
40 obrada materijala
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
Z20091283
(151)
(450)
(210)
Z20091283A
(732)
Lenka Lukić
Ivana Luppisa 15, 51000 Rijeka, HR
(220)
(181)
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
23.07.2009.
23.07.2019.
20.07.2010.
31.08.2010.
24.08.2009.
24.08.2019.
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
(591)
(531)
(511)
zelena, bijela
05.03.11; 05.03.13; 26.04.02; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08; 29.01.03; 29.01.06
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
(540)
XENERGY
(511)
Z20091589
(210)
Z20091589A
77708027
(151)
(450)
(310)
(220)
(320)
06.04.2009.
(181)
(732)
(740)
(540)
16.07.2010.
31.08.2010.
06.10.2009.
(330) US
06.10.2019.
The Procter & Gamble company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(511)
(111)
Z20091792
(151)
(450)
(210)
Z20091792A
(732)
Igor Popović
Fra Grge Martića 53a, 21000 Split , HR
Toni Blašković
Križna luka bb, 21450 Hvar, HR
DIATUS, društvo inovatora Split, Split, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
13.07.2010.
31.08.2010.
09.12.2009.
09.12.2019.
(151)
(210)
Z20091955A
(732)
MODEA NOVA d.o.o.
Moslavačka bb, 43280 Garešnica, HR
(220)
(181)
(540)
(531)
01.15.15; 09.03.14; 09.03.26; 26.01.02; 26.01.16; 26.01.18;
26.13.25; 27.05.01
16 pelene za jednokratnu upotrebu
Z20091955
(450)
(591)
(531)
17 izolacijska termalna pjena, za uporabu u građenju
zidova i krovova
RAZRED 18
(111)
(111)
(511)
20.07.2010.
31.08.2010.
09.11.2009.
09.11.2019.
ljubičasta
09.03.01; 09.03.09; 09.03.10; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.07;
29.01.05
18 koža, imitacije kože, proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; životinjske kože;
kovčezi i torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi za
hodanje; bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; pokrivači za krevete i stolove
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu (muške košulje,
ženske bluze, ženske jakne, ženske majice, ženske
marame, ženski kaputi, ženske hlače, ženske suknje,
muške majice, muške hlače, muška odijela, kravate,
kape,...)
RAZRED 19
(111)
Z20090694
16.07.2010.
31.08.2010.
28.04.2009.
28.04.2019.
(151)
(450)
(210)
Z20090694A
(732)
Schiedel AG
Schönbrunner Str. 289, 1120 Vienna, AT
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR
(220)
(181)
(591)
(531)
(511)
crna, plava, žuta, bijela
01.05.01; 01.05.23; 18.03.21; 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.21; 29.01.14
16 papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu
obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi;
proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za
pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili
za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i
uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i
obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu
(koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska
slova; klišei
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
43 usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na
stan
(740)
(540)
ADVANCE
(511)
19 montažni dimnjaci (nemetalni) i dijelovi za dimnjake
(uključeni u razred 19), posebno cijevi dimnjaka
(nemetalne); pokrovi (cowls) za dimnjake (nemetalni),
nastavci (extension parts) za dimnjake (nemetalni);
plaštevi (jackets) za dimnjake; cijevi dimnjaka od
keramike; poklopci i kape (covers and hoods) za
dimnjake
RAZRED 22
RAZRED 17
(111)
Z20090705
(210)
Z20090705A
(151)
(450)
(220)
(181)
(732)
(740)
THE DOW CHEMICAL COMPANY
, Midland, MI 48674, US
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
2373
21.07.2010.
31.08.2010.
04.05.2009.
04.05.2019.
(111)
Z20090873
(151)
(450)
22.07.2010.
31.08.2010.
29.05.2009.
29.05.2019.
(210)
Z20090873A
(732)
HALLMARK CARDS, INCORPORATED
2501 McGree Trafficway, Kansas City , MO 64108, US
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
ISSN 1847-3024
2374
(531)
(511)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
usluge agencija za rezerviranje mjesta na priredbama,
usluge izdavaštva, izdavanje knjiga, časopisa, revija i
drugih publikacija ( u nereklamne svrhe), usluge
elektroničkog izdavaštva, usluge snimanja glazbenih
događaja i događaja u živo, organiziranje i vođenje
konferencija; organiziranje i vođenje kongresa;
organiziranje i vođenje seminara, organiziranje
natječaja,
organiziranje
i
vođenje
simpozija,
organiziranje spektakala, organiziranje priredbi,
održavanje
priredbi,
objavljivanje
nereklamnih
tekstova, produkcija, posredovanje i prikazivanje
dokumentarnih i obrazovnih filmova, video filmova,
radijskih
programa
i
televizijskih
spotova,
fotografiranje, fotografske reportaže, organizacija
sajmova i izložbi u obrazovne ili kulturne svrhe,
posredovanje informacija s područja obrazovanja,
kulture i razonode
24.09.02; 24.09.05; 24.09.07; 24.09.16; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.13
22 držači za pelene od tkanine, vreće za rublje i vreće za
igračke od tkanine
24 posteljina, dodaci posteljini, popluni, pokrivači,
ukrojene i ravne plahte, zaštitni jastuci i obloge,
jastučnice, navlake za manje jastuke, valjkaste
jastučnice, prostirke za igru, nabrane rubne navlake za
podnožje kreveta, rubne navlake za podnožje kreveta,
rubne navlake za podnožje zipke, stolne podloge za
presvlačenje, zidna dekoracija i tapete, vreće za
spavanje i presvlake, kompleti posteljine
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
35 prodaja, usluge oglašavanja i reklamiranja
RAZRED 25
(111)
(111)
Z20091633
(210)
Z20091633A
(732)
TENDALUX
Špire Brusine 4, 23000 Zadar, HR
(151)
(450)
(220)
(181)
16.07.2010.
31.08.2010.
16.10.2009.
16.10.2019.
21.07.2010.
31.08.2010.
Z20090794A
(220)
15.05.2009.
(181)
15.05.2019.
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju
piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića
Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
(540)
Z20090794
ŽUJA JE ZAKON!
(591)
(531)
(511)
narančasta, zelena
26.04.02; 26.04.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
22 cerade, tende i ostala sjenila (od tekstila); tekstilni
materijali
37 popravci tendi, izmjena platna; usluge postavljanja,
montiranja i održavanja
(511)
(111)
25 odjeća, obuća, pokrivala za glavu
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija, uredski poslovi
39 prijevoz; pakiranje i skladištenje proizvoda
Z20091673
(151)
(450)
RAZRED 24
(210)
Z20091673A
(732)
SEKLO d.o.o.
Bili Brig 3, 35410 Nova Kapela, HR
(220)
(181)
(111)
Z20091725
(151)
(450)
(210)
Z20091725A
(732)
PAVLETIĆ d.o.o.
Braće Stipčića 41, 51000 Rijeka, HR
Željka Mrdeža, Rijeka, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
20.07.2010.
31.08.2010.
30.10.2009.
30.10.2019.
(540)
(591)
(531)
(511)
(591)
(531)
(511)
svijetlo smeđa, tamno smeđa
01.15.11; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.07
24 tkanine i tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima; pokrivači za krevete i stolove
35 oglašavanja i reklamiranje, vođenje komercijalnih
poslova, poslovna
administracija; uredski poslovi;
distribucija uzoraka, trgovina, prodaja na veliko i malo,
prodaja na veliko i malo putem intemeta, uvoz-izvoz ,
davanje u najam strojeva i opreme, javno plakatiranje,
objavljivanje reklamnih tekstova; obrada tekstova,
organiziranje trgovačkih sajmova i izložbi u
komercijalne ili reklamne svrhe, promicanje prodaje (za
druge), marketing, proučavanje tržišta, usluge
poslovnog informiranja i usluge istraživanja tržišta
41 obuka, stručno osposobljavanje, razonoda, sportske i
kulturne djelatnosti, glazbeni događaji, događaji u živo,
ISSN 1847-3024
13.07.2010.
31.08.2010.
21.10.2009.
21.10.2019.
crna
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
25 natikače(muške, ženske, dječje), drvene klompe,
papuče, obuća (cipele, čizme, sandale), špagerice,
sportska obuća, gimnastičke papuče, obuća za
nogomet, obuća za kupanje, metalni dijelovi za obuću,
potpetice za obuću, sredstva protiv klizanja obuće,
obuća za skijanje, utopljavanje nogu, neelektrične
vrećice obložene krznom za utopljavanje nogu,
unutarnji đonovi(potplati)
35 trgovački poslovi -uvoz-izvoz, usluga kupnje i prodaje
robe, prodaja robe na veliko i malo, te vršenje
trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom
tržištu u prometu roba i usluga, agencija za uvoz-izvoz,
izložbe i sajmovi u komercijalne i reklamne svrhe,
markentiške usluge, reklamiranje i oglašavanje,
istraživanje i traženje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
analiza proizvodne cijene, vođenje komercijalnih
poslova, komercijalna administracija, uredski poslovi,
organiziranje poslova/savjetovanje o organiziranju
poslova, pomoć u vođenju poslova/, objavljivanje
reklamnih tekstova, predstavljanje proizvoda, usluga
nabave za treće (kupnja proizvoda i usluga za druga
poduzeća), agencije za komercijalne obavijesti, usluge
poslovnih agencija za rad s inozemstvom, usluge
poslovnih agencija za rad s tuzemstvom
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
KREMPI
RAZRED 29
(511)
(111)
Z20080321
(210)
Z20080321A
(732)
Awt International d.o.o.
Slavonska avenija bb, Robni terminali Žitnjak, 10000 Zagreb,
HR
(151)
(450)
(220)
(181)
30.06.2010.
31.08.2010.
15.02.2008.
15.02.2018.
(540)
(111)
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice; bomboni, sladoled; med, sirup od melase;
kvasac, prašak za dizanje; sol, slačica (senf); ocat,
umaci (začini); mirodije; led za hlađenje
31 poljoprivredni, po vrtlarski, šumski proizvodi i bobice
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje, slad
Z20090850
(151)
(450)
(210)
Z20090850A
(732)
Mladen Nekić
Oboj 4, Odvojak 11, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
(531)
(511)
(111)
09.03.01; 09.03.13; 25.01.15; 25.01.19; 27.05.01
29 konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano voće i
povrće; hladetine (želei), džemovi, kompoti
30 musli; pahuljice od sušenih žitarica; kava, kakao,
šećer, nadomjesci kave; brašno i proizvodi od žitarica,
slastičarski proizvodi, med, sirup od melase; kvasac,
mirodije
Z20090720
(151)
(450)
Z20090720A
(732)
STANIĆ d.o.o.
Kerestinečka cesta bb, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja, HR
(181)
20.07.2010.
31.08.2010.
26.05.2009.
26.05.2019.
(540)
MATAŠ
(511)
08.07.2010.
31.08.2010.
05.05.2009.
05.05.2019.
(210)
(220)
2375
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
31 poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice,
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; žive životinje;
svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
hrana za životinje; slad
43 usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na
stan
(540)
(111)
Z20090912
(151)
(450)
(531)
(511)
(111)
27.05.01; 27.05.13
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
Z20090760
(151)
(450)
(210)
Z20090760A
(732)
EKO PLAKAT d.o.o.
Trg slobode 29C, 31300 Beli Manastir, HR
(220)
(181)
(210)
Z20090912A
(732)
GUBINA GROUP d.o.o.
Šandora Petefija 73, 31327 Kopačevo, HR
TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
08.07.2010.
31.08.2010.
05.06.2009.
05.06.2019.
08.07.2010.
31.08.2010.
12.05.2009.
12.05.2019.
(540)
PRO FIT
(511)
29 meso, riba, perad i divljač; mesni ekstrakti;
konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti; jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi; jestiva ulja i masti
30 kava, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci
kave; brašno i proizvodi od žitarica, kruh, kolači,
slastice; bomboni, sladoled; med, sirup od melase;
kvasac, prašak za dizanje; sol, slačica (senf); ocat,
umaci (začini); mirodije; led za hlađenje
(591)
(531)
(511)
(111)
bijela, bež, smeđa
02.01.01; 02.01.22; 02.01.23; 05.13.04; 05.13.07; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.07
29 sirevi, maslinovo ulje, suhomesnati proizvodi, kulen
33 vina
43 usluge okrepe (hranjenja)
Z20091669
(151)
(450)
(111)
Z20090838
(151)
(450)
08.07.2010.
31.08.2010.
22.05.2009.
22.05.2019.
(210)
Z20090838A
(732)
STANIĆ d.o.o.
Kerestinečka cesta bb, Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja, HR
(220)
(181)
(210)
Z20091669A
(732)
BAKA VILMA d.o.o.
Jarminska 3, 10040 Zagreb, HR
Ana Bokulić, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
21.10.2009.
21.10.2019.
(540)
ISSN 1847-3024
2376
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
BUDI PONOSAN
(511)
32 pivo; mineralne i gazirane vode i ostala bezalkoholna
pića; voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali pripravci
za pripremu napitaka
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
39 prijevoz; pakiranje i skladištenje proizvoda
RAZRED 33
(591)
(531)
(511)
plava, svijetlo plava, siva, crna, bijela
11.03.18; 13.03.01; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
29 konzervirano, sušeno i kuhano voće i povrće; hladetine
(želei), džemovi, kompoti mlijeko i mliječni proizvodi;
sirevi; mliječni napitci u kojima mlijeko prevladava
30 kakao, pića od kakaa, proizvodi od kakaa; brašno i
proizvodi od žitarica, kruh, kolači, slastice, tijesto za
kolače; med, sirup od melase; kvasac, prašak za
dizanje; mirodije
32 sirupi za napitke
(111)
Z20081337
23.07.2010.
31.08.2010.
Z20081337A
(220)
20.06.2008.
(181)
20.06.2018.
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića
Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR
Damir Mijatović, Zagreb, HR
(151)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
VIOLA
RAZRED 30
(111)
Z20080451
(151)
(450)
(210)
Z20080451A
(220)
(181)
(732)
(740)
(540)
(511)
02.07.2010.
31.08.2010.
29.02.2008.
01.03.2018.
Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US
PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR
Z20090797
22.07.2010.
31.08.2010.
15.05.2009.
15.05.2019.
(151)
(450)
(210)
Z20090797A
(732)
Patrón Spirits International AG
Spitalstrasse 5, , 8200 Schaffhausen, CH
Dina Korper Žemva, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
CLEAN
(511)
(111)
33 vino
ULTIMAT
30 slastice, slatkiši
(511)
33 alkoholna pića (osim
alkoholna pića; votka
piva);
destilirana
žestoka
RAZRED 31
(111)
Z20090704
(151)
(450)
(210)
Z20090704A
(732)
Sandra Nicolich
Braće Vidulić 68, 51550 Mali Lošinj, HR
(220)
(181)
16.07.2010.
31.08.2010.
30.04.2009.
30.04.2019.
RAZRED 34
(111)
Z20000869
(151)
(450)
(210)
Z20000869A
(732)
TDR d.o.o.
Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(220)
(181)
(540)
MIOMIRISNI OTOČKI
VRT
(511)
31 neobrađeni poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi
i bobice; svježe voće i povrće; sjeme, prirodne biljke i
cvijeće
32 voćni napici i voćni sokovi; sirupi i ostali preparati za
pripremanje napitaka
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
(540)
RONVILL
(511)
34 filter-cigarete
RAZRED 35
(111)
Z20071621
(151)
(450)
RAZRED 32
(111)
Z20090744
21.07.2010.
31.08.2010.
Z20090744A
(220)
08.05.2009.
(181)
08.05.2019.
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko društvo za proizvodnju
piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića
Ilica 224, 10000 Zagreb, HR
CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., Zagreb, HR
(151)
08.01.2001.
31.08.2010.
09.06.2000.
09.06.2020.
(210)
Z20071621A
(732)
FINANCIJSKA AGENCIJA
Koturaška 43, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
13.07.2010.
31.08.2010.
03.09.2007.
03.09.2017.
(540)
(450)
(210)
(732)
(740)
(540)
ISSN 1847-3024
(531)
26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.06;
29.01.08
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
(511)
(111)
35 usluge obuhvaćene ovim razredom u svezi pružanja
poslovnih informacija putem interneta
Z20072415
(151)
(450)
(210)
Z20072415A
(732)
Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, HR
Tihomir Dragun, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(511)
30.07.2010.
31.08.2010.
27.12.2007.
27.12.2017.
(111)
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija, uredski poslovi;
poslovne informacije; poslovne obavijesti; prijepisi
priopćenja; proučavanje tržišta; savjeti o organizaciji i
vođenju poslova; stručno savjetovanje o poslovima;
stručne poslovne konzultacije
41 obuka; stručno osposobljavanje; edukacija; razonoda;
sportske i kulturne djelatnosti; elektroničke publikacije;
elektroničko izdavaštvo; objavljivanje tekstova
Z20091701
(151)
(450)
UDRUGA INOVATORA
HRVATSKE
(511)
(210)
Z20091701A
(732)
Smart Group d.o.o.
Stanka Vraza 5, 10412 Gornja Lomnica, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
28.10.2009.
28.10.2019.
(540)
35 organiziranje izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe,
predstavljanje proizvoda (demonstracija), sajmovi
(organiziranje sajmova u komercijalne ili reklamne
svrhe), stručno savjetovanje
41 organiziranje i vođenje seminara, organiziranje
izložaba u kulturne i odgojne svrhe, priredbe
(održavanje priredbi), priredbe (organiziranje priredbi)
45 savjeti u svezi intelektualnog vlasništva
(511)
tamno plava, zelena
26.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.04
35 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
vođenje
komercijalnih
poslova;
komercijalna
administracija; uredski poslovi
(111)
Z20091702
(591)
(531)
(111)
2377
Z20090307
(151)
(450)
02.07.2010.
31.08.2010.
13.02.2009.
13.02.2019.
(210)
Z20090307A
(732)
STANIĆ d.o.o.
Kerestinečka cesta bb, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja, HR
(220)
(181)
(540)
(151)
(450)
(210)
Z20091702A
(732)
Smart Flex d.o.o.
Svetice 46, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
28.10.2009.
28.10.2019.
(540)
(531)
(511)
27.05.01; 27.05.13
35 oglašavanje i reklamiranje, vođenje komercijalnih
poslova, komercijalna administracija, uredski poslovi
43 privremeno primanje na stan
(591)
(531)
(111)
Z20090673
(151)
(450)
(210)
Z20090673A
(732)
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, HR
FORINPRO d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
24.04.2009.
24.04.2019.
RAZRED 36
ROBOKUP
(511)
(111)
(151)
(450)
(210)
Z20090852A
(732)
24sata digital d.o.o.
Oreškovićeva 3d, 10000 Zagreb, HR
FORINPRO d.o.o., Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(111)
Z20090260
(151)
(450)
35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih
poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
41 obuka; stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja; koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa
Z20090852
(511)
tamno siva, narančasta
26.03.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
35 oglašavanje; posredovanje pri zapošljavanju; vođenje
komercijalnih poslova; komercijalna administracija;
uredski poslovi
(210)
Z20090260A
(732)
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
20.07.2010.
31.08.2010.
04.02.2009.
04.02.2019.
(540)
22.07.2010.
31.08.2010.
26.05.2009.
26.05.2019.
(591)
ZDRAVA KRAVA
(531)
(511)
plava
03.13.05; 26.04.04; 26.05.04
36 financijske analize; bankarski poslovi; brokerski
poslovi; kapitalna ulaganja; usluge kreditnih kartica;
ISSN 1847-3024
2378
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
usluge kartica tekućih računa; financijske procjene;
mijenjanje novaca-mjenjački poslovi; faktoring; fiducij;
usluge
financijskog
savjetovanja;
financijska
valorizacija; usluge financijskog informiranja; financijski
menadžment; usluge financijskog pokroviteljstva;
usluge financiranja; ulaganja u fondove; garancije;
ulaganja; izdavanje kreditnih kartica; izdavanje putnih
čekova; poslovi financijskog lizinga; usluge financijskog
kreditiranja; hipotekarno bankarstvo; usluge primanja
depozita; štedionica; trgovanje vrijednosnim papirima
RAZRED 40
(111)
Z20090678
(151)
(450)
(210)
Z20090678A
(732)
Cinčaona Helena d.o.o.
Sveta Helena bb, 10382 Donja Zelina , HR
(220)
(181)
08.07.2010.
31.08.2010.
28.04.2009.
28.04.2019.
(540)
(111)
Z20091010
(151)
(450)
(210)
Z20091010A
(732)
Horatio d.o.o.
Vlaška 75a, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
16.07.2010.
31.08.2010.
06.07.2009.
06.07.2019.
ECO CH
(511)
40 prevlačenje čeličnih uradaka uronom u rastopljeni cink
radi zaštite od korozije (pocinčavanje)
(540)
RAZRED 41
(111)
Z20091020
22.07.2010.
31.08.2010.
Z20091020A
(220)
08.07.2009.
(181)
08.07.2019.
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje hrabrosti, humanosti
i nesebičnosti
Oreškovićeva 3, 10000 Zagreb, HR
Mirjana Borić, Zagreb, HR
(151)
(450)
(591)
(511)
(111)
plava, crvena i bijela
36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
upravljanje nekretninama
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
42 znanastvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja; koncepcija i razvoj računala i
računalnih programa /softvera/
Z20091571
(151)
(450)
(210)
Z20091571A
(732)
FLEMONT d.o.o. za građevinarstvo i poslovanje
nekretninama
Školska 6, 10408 Velika Mlaka, HR
(220)
(181)
(210)
(732)
(740)
(540)
13.07.2010.
31.08.2010.
02.10.2009.
02.10.2019.
(540)
(591)
(531)
(511)
(591)
(531)
(511)
(111)
crvena
07.03.11; 26.03.23; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 29.01.01
36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi;
upravljanje nekretninama
37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja
39 prijevoz; ambalažiranje i uskladištenje proizvoda:
organiziranje putovanja
Z20091826
(151)
(450)
(210)
Z20091826A
(732)
ZB INVEST d.o.o.
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, HR
(220)
(181)
22.07.2010.
31.08.2010.
18.11.2009.
18.11.2019.
(540)
(591)
(531)
(511)
crvena, crna
26.01.01; 26.01.03; 26.01.10; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.01; 29.01.08
36 osiguranje, financijski poslovi, monetarni poslovi,
upravljanje nekretninama
ISSN 1847-3024
crna, siva, smeđa, bijela
02.09.01; 02.09.14; 24.03.01; 24.03.12; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.01
41 dopisivanje (obuka putem dopisivanja); elektroničke
publikacije (iskorištavanje elektroničkih publikacija koje
se ne mogu kopirati); filmovi (prikazivanje igranih
filmova);
fotografiranje;
fotografske
reportaže;
gimnastička obuka; izložbe (organiziranje izložbi) u
kulturne ili odgojne svrhe; kampovi za ljetovanje
(usluge kampova za ljetovanje) /zabava/; kampovi za
športsko usavršavanje; karaoke (stavljanje na
raspolaganje opreme za karaoke); kazališne
predstave; kazališni dekor (iznajmljivanje kazališnog
dekora); kazališni glumci (usluge kazališnih glumaca);
klubovi (usluge klubova) /zabava ili odgoj/; knjige
(izdavanje knjiga); knjige (posuđivanje knjiga); koncerti
(organiziranje i vođenje koncerata); obavijesti o
razonodi; obuka; organiziranje plesova; razonoda;
tjelovježbe /fizička kultura/
42 materijali (istraživanje materijala); programiranje za
računala; računala (iznajmljivanje računala); računala
(programiranje računala); računala (savjetovanje o
računalima)
43 kampovi (iskorištavanje terena za kampove); agencije
za smještaj /hotelski, pansionski/; barovi (usluge
barova); gostionice; hotelske rezervacije (usluge
rezerviranja hotela); iznajmljivanje dvorana za
sastanke;
iznajmljivanje
privremenih
smještaja;
ljetovališta; pansioni (rezerviranje pansiona)
45 iznajmljivanje odjeće; klubovi za susrete; usluge
posredovanja
/nisu
pravna/(obuhvaćena
ovim
razredom); pratnja za društvo (usluge pratnje u
društvu)
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
(111)
Z20091057
(151)
(450)
16.07.2010.
31.08.2010.
13.07.2009.
13.07.2019.
(210)
Z20091057A
(732)
Sudačka mreža
Preobraženska 2/III, 10000 Zagreb, HR
Odvjetničko društvo MODRUŠAN & FILIPČIĆ, Zagreb, HR
(220)
(181)
(740)
(540)
(591)
(531)
(511)
2379
crvena, crna, plava, siva
26.01.05; 26.03.01; 26.03.12; 26.03.16; 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.06; 24.17.25
41 obuka, stručno osposobljavanje; razonoda; sportske i
kulturne djelatnosti
42 znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće
usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih
analiza i istraživanja i koncepcije u svezi istih;
koncepcija i razvoj računala i računalnih programa
(softvera)
45 pravne usluge; sigurnosne usluge za zaštitu imovine i
osoba; osobne i društvene usluge koje pružaju treće
osobe a koje su namijenjene za zadovoljavanje
ljudskih potreba
ISSN 1847-3024
2380
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Kazalo brojeva žigova
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20000869
34
Z20090816
6, 11, 19
Z20071477
3
Z20090838
29, 30, 31
Z20071621
35
Z20090850
29, 31, 43
Z20071639
5
Z20090852
35, 41
Z20071829
3, 41, 44
Z20090873
22, 24, 25, 35
Z20072415
35, 41, 45
Z20090898
16, 25, 28
Z20080216
3, 9, 14, 18, 25, 26
Z20090912
29, 33, 43
Z20080321
29, 30
Z20090934
3, 5, 35
Z20080451
30
Z20091010
36, 37, 42
Z20080708
5
Z20091020
41, 42, 43, 45
Z20081337
33
Z20091057
41, 42, 45
Z20081825
5
Z20091144
16, 19, 20, 28, 31, 35, 37, 39, 40,
41, 42
Z20090260
36
Z20091145
Z20090307
35, 43
16, 19, 20, 28, 31, 35, 37, 39, 40,
41, 42
Z20090673
35, 41, 42
Z20091176
Z20090678
40
3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
38, 41, 42, 43, 45
Z20090694
19
Z20091283
16
Z20090697
1, 31
Z20091479
1, 4, 16, 35, 37, 39, 40, 42
Z20090704
31, 32, 41
Z20091480
1, 4, 16, 35, 37, 39, 40, 42
Z20090705
17
Z20091571
36, 37, 39
Z20090720
29
Z20091589
16
Z20090724
9, 35, 37, 42
Z20091633
22, 37
Z20090742
3, 5, 30, 32, 44
Z20091669
29, 30, 32
Z20090744
32, 35, 39
Z20091673
25, 35
Z20090760
29, 30
Z20091701
35
Z20090761
14
Z20091702
35
Z20090785
5, 28, 41
Z20091725
24, 35, 41
Z20090794
25, 35, 39
Z20091784
9, 11, 42
Z20090796
3
Z20091792
16, 41, 43
Z20090797
33
Z20091814
5
Z20091826
36
ISSN 1847-3024
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Broj žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka razreda
(511)
Z20091852
4, 6, 11, 37, 39, 42
Z20091879
3, 29, 30, 31, 32, 33
Z20091854
4, 6, 11, 37, 39, 42
Z20091937
3
Z20091855
4, 6, 11, 37, 39, 42
Z20091938
3
Z20091856
4, 6, 11, 37, 39, 42
Z20091955
18, 24, 25
Z20091872
9, 18, 20, 24, 25, 28
Z20100110
7, 9, 12
2381
ISSN 1847-3024
2382
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Kazalo klasifikacijskih oznaka žigova
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
RAZRED 1
Termoplin d.d. Varaždin ............................... Z20091852, Z20091854
..................................................................... Z20091855, Z20091856
agroHoblaj d.o.o. ..............................................................Z20090697
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM".................................................Z20091479, Z20091480
RAZRED 12
RAZRED 3
Express, LLC (a Delaware limited
liability company) ..............................................................Z20080216
Life Edukacija d.o.o. .........................................................Z20071829
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
PHOENIX Farmacija d.d...................................................Z20090934
Sardi Nina.........................................................................Z20091879
Shulton, Inc. .....................................................................Z20090796
The Procter & Gamble Company .................Z20071477, Z20091937
The Procter & Gamble company ......................................Z20091938
Tilia-farm d.o.o..................................................................Z20090742
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
SIN-TRADE, društvo s ograničenom
odgovornošću za export-import........................................ Z20100110
RAZRED 14
Express, LLC (a Delaware limited
liability company) ............................................................. Z20080216
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Timex Group B.V.............................................................. Z20090761
RAZRED 15
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
RAZRED 4
RAZRED 16
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM".................................................Z20091479, Z20091480
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
Termoplin d.d. Varaždin ...............................Z20091852, Z20091854
.....................................................................Z20091855, Z20091856
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge......................................................... Z20091144, Z20091145
Blašković Toni.................................................................. Z20091792
CONCEPTA PRIMA d.o.o. ZAGREB ............................... Z20090898
Lukić Lenka...................................................................... Z20091283
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM" ................................................ Z20091479, Z20091480
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Popović Igor ..................................................................... Z20091792
The Procter & Gamble company...................................... Z20091589
RAZRED 5
Encysive Pharmaceuticals Inc..........................................Z20081825
G.A.Z.d.o.o. ......................................................................Z20091814
Novartis AG ......................................................................Z20071639
PharmaSwiss d.o.o...........................................................Z20080708
PHOENIX Farmacija d.d...................................................Z20090934
Tilia-farm d.o.o..................................................................Z20090742
xtravaganza AB ................................................................Z20090785
RAZRED 6
TEHNO FILTER D.O.O. ...................................................Z20090816
Termoplin d.d. Varaždin ...............................Z20091852, Z20091854
.....................................................................Z20091855, Z20091856
RAZRED 17
THE DOW CHEMICAL COMPANY.................................. Z20090705
RAZRED 18
Express, LLC (a Delaware limited
liability company) ............................................................. Z20080216
Konzum d.d...................................................................... Z20091872
MODEA NOVA d.o.o........................................................ Z20091955
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
RAZRED 7
RAZRED 19
SIN-TRADE, društvo s ograničenom
odgovornošću za export-import ........................................Z20100110
RAZRED 9
Express, LLC (a Delaware limited
liability company) ..............................................................Z20080216
IRATA primjena novih tehnologija u
području informatike, računala,
automatike, tehnologije i njihove
aplikacije, d.o.o.................................................................Z20090724
Konzum d.d. .....................................................................Z20091872
M SAN GRUPA d.d. .........................................................Z20091784
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
SIN-TRADE, društvo s ograničenom
odgovornošću za export-import ........................................Z20100110
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge......................................................... Z20091144, Z20091145
Schiedel AG ..................................................................... Z20090694
TEHNO FILTER D.O.O. ................................................... Z20090816
RAZRED 20
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge......................................................... Z20091144, Z20091145
Konzum d.d...................................................................... Z20091872
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
RAZRED 21
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
RAZRED 11
RAZRED 22
M SAN GRUPA d.d. .........................................................Z20091784
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
TEHNO FILTER D.O.O. ...................................................Z20090816
HALLMARK CARDS,
INCORPORATED ............................................................ Z20090873
TENDALUX...................................................................... Z20091633
ISSN 1847-3024
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
RAZRED 24
HALLMARK CARDS,
INCORPORATED ............................................................ Z20090873
Konzum d.d. ..................................................................... Z20091872
MODEA NOVA d.o.o........................................................ Z20091955
PAVLETIĆ d.o.o............................................................... Z20091725
RAZRED 25
CONCEPTA PRIMA d.o.o. ZAGREB ............................... Z20090898
Express, LLC (a Delaware limited
liability company).............................................................. Z20080216
HALLMARK CARDS,
INCORPORATED ............................................................ Z20090873
Konzum d.d. ..................................................................... Z20091872
MODEA NOVA d.o.o........................................................ Z20091955
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
SEKLO d.o.o. ................................................................... Z20091673
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko
društvo za proizvodnju piva, alkoholnih
i bezalkoholnih pića.......................................................... Z20090794
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
2383
Broj žiga(111)
BAKA VILMA d.o.o. ......................................................... Z20091669
Nicolich Sandra................................................................ Z20090704
Paštrović Petar ................................................................ Z20091176
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
Tilia-farm d.o.o................................................................. Z20090742
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko
društvo za proizvodnju piva, alkoholnih
i bezalkoholnih pića ......................................................... Z20090744
RAZRED 33
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pića ............................................................ Z20081337
GUBINA GROUP d.o.o.................................................... Z20090912
Patrón Spirits International AG ........................................ Z20090797
Paštrović Petar ................................................................ Z20091176
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
RAZRED 34
Paštrović Petar ................................................................ Z20091176
TDR d.o.o. ....................................................................... Z20000869
RAZRED 26
RAZRED 35
Express, LLC (a Delaware limited
liability company).............................................................. Z20080216
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
24sata digital d.o.o........................................................... Z20090852
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge ........................................................ Z20091144, Z20091145
FINANCIJSKA AGENCIJA .............................................. Z20071621
HALLMARK CARDS,
INCORPORATED............................................................ Z20090873
Hrvatska zajednica tehničke kulture ................................ Z20090673
IRATA primjena novih tehnologija u
području informatike, računala,
automatike, tehnologije i njihove
aplikacije, d.o.o. ............................................................... Z20090724
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM" ................................................ Z20091479, Z20091480
PAVLETIĆ d.o.o. ............................................................. Z20091725
Paštrović Petar ................................................................ Z20091176
PHOENIX Farmacija d.d.................................................. Z20090934
SEKLO d.o.o.................................................................... Z20091673
Smart Flex d.o.o. ............................................................. Z20091702
Smart Group d.o.o. .......................................................... Z20091701
STANIĆ d.o.o................................................................... Z20090307
Udruga inovatora Hrvatske .............................................. Z20072415
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko
društvo za proizvodnju piva, alkoholnih
i bezalkoholnih pića ..................................... Z20090744, Z20090794
RAZRED 28
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge.........................................................Z20091144, Z20091145
CONCEPTA PRIMA d.o.o. ZAGREB ............................... Z20090898
Konzum d.d. ..................................................................... Z20091872
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
xtravaganza AB................................................................ Z20090785
RAZRED 29
Awt International d.o.o. .................................................... Z20080321
BAKA VILMA d.o.o........................................................... Z20091669
EKO PLAKAT d.o.o.......................................................... Z20090760
GUBINA GROUP d.o.o. ................................................... Z20090912
Nekić Mladen ................................................................... Z20090850
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
STANIĆ d.o.o. ..............................................Z20090720, Z20090838
RAZRED 30
Awt International d.o.o. .................................................... Z20080321
BAKA VILMA d.o.o........................................................... Z20091669
EKO PLAKAT d.o.o.......................................................... Z20090760
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
STANIĆ d.o.o. .................................................................. Z20090838
Tilia-farm d.o.o. ................................................................ Z20090742
Wm. WRIGLEY Jr. Company ........................................... Z20080451
RAZRED 31
agroHoblaj d.o.o............................................................... Z20090697
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge.........................................................Z20091144, Z20091145
Nekić Mladen ................................................................... Z20090850
Nicolich Sandra ................................................................ Z20090704
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
STANIĆ d.o.o. .................................................................. Z20090838
RAZRED 32
RAZRED 36
FLEMONT d.o.o. za građevinarstvo i
poslovanje nekretninama................................................. Z20091571
Horatio d.o.o. ................................................................... Z20091010
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. .............................................. Z20090260
ZB INVEST d.o.o. ............................................................ Z20091826
RAZRED 37
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge ........................................................ Z20091144, Z20091145
FLEMONT d.o.o. za građevinarstvo i
poslovanje nekretninama................................................. Z20091571
Horatio d.o.o. ................................................................... Z20091010
IRATA primjena novih tehnologija u
području informatike, računala,
automatike, tehnologije i njihove
aplikacije, d.o.o. ............................................................... Z20090724
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM" ................................................ Z20091479, Z20091480
ISSN 1847-3024
2384
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
TENDALUX ......................................................................Z20091633
Termoplin d.d. Varaždin ...............................Z20091852, Z20091854
.....................................................................Z20091855, Z20091856
Klasifikacijska oznaka razreda(511);Nositelj žiga(732)
Broj žiga(111)
RAZRED 42
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge .........................................................Z20091144, Z20091145
FLEMONT d.o.o. za građevinarstvo i
poslovanje nekretninama..................................................Z20091571
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM".................................................Z20091479, Z20091480
Termoplin d.d. Varaždin ...............................Z20091852, Z20091854
.....................................................................Z20091855, Z20091856
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko
društvo za proizvodnju piva, alkoholnih
i bezalkoholnih pića ......................................Z20090744, Z20090794
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge......................................................... Z20091144, Z20091145
Horatio d.o.o. ................................................................... Z20091010
Hrvatska zajednica tehničke kulture................................. Z20090673
IRATA primjena novih tehnologija u
području informatike, računala,
automatike, tehnologije i njihove
aplikacije, d.o.o. ............................................................... Z20090724
M SAN GRUPA d.d. ......................................................... Z20091784
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM" ................................................ Z20091479, Z20091480
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje
hrabrosti, humanosti i nesebičnosti .................................. Z20091020
Sudačka mreža ................................................................ Z20091057
Termoplin d.d. Varaždin ............................... Z20091852, Z20091854
..................................................................... Z20091855, Z20091856
RAZRED 40
RAZRED 43
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge .........................................................Z20091144, Z20091145
Cinčaona Helena d.o.o. ....................................................Z20090678
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM".................................................Z20091479, Z20091480
Blašković Toni.................................................................. Z20091792
GUBINA GROUP d.o.o. ................................................... Z20090912
Nekić Mladen ................................................................... Z20090850
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje
hrabrosti, humanosti i nesebičnosti .................................. Z20091020
Popović Igor ..................................................................... Z20091792
STANIĆ d.o.o................................................................... Z20090307
RAZRED 38
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
RAZRED 39
RAZRED 41
24sata digital d.o.o. ..........................................................Z20090852
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu
i usluge .........................................................Z20091144, Z20091145
Blašković Toni ..................................................................Z20091792
Hrvatska zajednica tehničke kulture .................................Z20090673
Life Edukacija d.o.o. .........................................................Z20071829
Nicolich Sandra ................................................................Z20090704
PAVLETIĆ d.o.o. ..............................................................Z20091725
Paštrović Petar .................................................................Z20091176
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje
hrabrosti, humanosti i nesebičnosti ..................................Z20091020
Popović Igor .....................................................................Z20091792
Sudačka mreža.................................................................Z20091057
Udruga inovatora Hrvatske...............................................Z20072415
xtravaganza AB ................................................................Z20090785
ISSN 1847-3024
RAZRED 44
Life Edukacija d.o.o.......................................................... Z20071829
Tilia-farm d.o.o. ................................................................ Z20090742
RAZRED 45
Paštrović Petar................................................................. Z20091176
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje
hrabrosti, humanosti i nesebičnosti .................................. Z20091020
Sudačka mreža ................................................................ Z20091057
Udruga inovatora Hrvatske .............................................. Z20072415
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2385
Kazalo nositelja žigova
Nositelj žiga
(732)
Broj žiga
(111)
24sata digital d.o.o. .......................................................... Z20090852
agroHoblaj d.o.o............................................................... Z20090697
AQUIS d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i
usluge ..........................................................Z20091144, Z20091145
Awt International d.o.o. .................................................... Z20080321
BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i
bezalkoholna pića ............................................................ Z20081337
BAKA VILMA d.o.o........................................................... Z20091669
Blašković Toni .................................................................. Z20091792
Cinčaona Helena d.o.o..................................................... Z20090678
CONCEPTA PRIMA d.o.o. ZAGREB ............................... Z20090898
EKO PLAKAT d.o.o.......................................................... Z20090760
Encysive Pharmaceuticals Inc.......................................... Z20081825
Express, LLC (a Delaware limited liability
company) ......................................................................... Z20080216
FINANCIJSKA AGENCIJA ............................................... Z20071621
FLEMONT d.o.o. za građevinarstvo i
poslovanje nekretninama ................................................. Z20091571
G.A.Z.d.o.o....................................................................... Z20091814
GUBINA GROUP d.o.o. ................................................... Z20090912
HALLMARK CARDS, INCORPORATED.......................... Z20090873
Horatio d.o.o..................................................................... Z20091010
Hrvatska zajednica tehničke kulture................................. Z20090673
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d................................................ Z20090260
IRATA primjena novih tehnologija u
području informatike, računala,
automatike, tehnologije i njihove
aplikacije, d.o.o. ............................................................... Z20090724
Konzum d.d. ..................................................................... Z20091872
Life Edukacija d.o.o.......................................................... Z20071829
Lukić Lenka ...................................................................... Z20091283
M SAN GRUPA d.d. ......................................................... Z20091784
MODEA NOVA d.o.o........................................................ Z20091955
Nekić Mladen ................................................................... Z20090850
Nicolich Sandra ................................................................ Z20090704
Novartis AG...................................................................... Z20071639
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"GAZPROM" ................................................Z20091479, Z20091480
Patrón Spirits International AG......................................... Z20090797
Nositelj žiga
(732)
Broj žiga
(111)
PAVLETIĆ d.o.o. ............................................................. Z20091725
Paštrović Petar ................................................................ Z20091176
PharmaSwiss d.o.o.......................................................... Z20080708
PHOENIX Farmacija d.d.................................................. Z20090934
Ponos Hrvatske-udruga za promicanje
hrabrosti, humanosti i nesebičnosti.................................. Z20091020
Popović Igor..................................................................... Z20091792
Sardi Nina ........................................................................ Z20091879
Schiedel AG..................................................................... Z20090694
SEKLO d.o.o.................................................................... Z20091673
Shulton, Inc...................................................................... Z20090796
SIN-TRADE, društvo s ograničenom
odgovornošću za export-import ....................................... Z20100110
Smart Flex d.o.o. ............................................................. Z20091702
Smart Group d.o.o. .......................................................... Z20091701
STANIĆ d.o.o............................................... Z20090307, Z20090720
......................................................................................... Z20090838
Sudačka mreža................................................................ Z20091057
TDR d.o.o. ....................................................................... Z20000869
TEHNO FILTER D.O.O.................................................... Z20090816
TENDALUX...................................................................... Z20091633
Termoplin d.d. Varaždin............................... Z20091852, Z20091854
..................................................................... Z20091855, Z20091856
THE DOW CHEMICAL COMPANY ................................. Z20090705
The Procter & Gamble Company..................................... Z20071477
The Procter & Gamble company...................................... Z20091589
The Procter & Gamble Company..................................... Z20091937
The Procter & Gamble company...................................... Z20091938
Tilia-farm d.o.o................................................................. Z20090742
Timex Group B.V. ............................................................ Z20090761
Udruga inovatora Hrvatske .............................................. Z20072415
Wm. WRIGLEY Jr. Company........................................... Z20080451
xtravaganza AB ............................................................... Z20090785
ZAGREBAČKA PIVOVARA, dioničko
društvo za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića ....................................... Z20090744, Z20090794
ZB INVEST d.o.o. ............................................................ Z20091826
ISSN 1847-3024
2386
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Objava upisa promjena u Registru žigova
Promjena adrese nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Z20000957
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Burberry Limited, 18-22 Haymarket, London SW1Y
4DQ, GB
Esprit International, 584 Broadway, New York, NY,
US
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, 10000 Zagreb, HR
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry
Road, London SW1P 2AW, GB
Esprit International, 1370 Broadway, New York, NY
10018, US
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
02.08.2010
Z20000958
Z20000959
Z20000960
Z20000961
Z20000962
Z20000963
Z20000964
Z20000965
Z20000991
Z20082454
02.08.2010
02.08.2010
02.08.2010
03.08.2010
03.08.2010
03.08.2010
03.08.2010
03.08.2010
02.08.2010
28.07.2010
Promjena imena nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž933051
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
BRISTOL-MYERS SQUIBB MEDICAL IMAGING,
INC., 331 Treble Cove Road, Billerica, MA 01862,
US
ELKEM ASA, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NO
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 20, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, LU
Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 20, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, LU
Lantheus Medical Imaging, Inc., 331 Treble Cove
Road, Billerica, MA 01862, US
10.08.2010
ELKEM AS, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NO
Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 20, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, LU
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
02.08.2010
10.08.2010
Ž933052
Ž940368
Ž970621
Ž980331
Ž981509
Ž981512
Ž990766
Ž990767
Ž990791
Ž990792
Ž991211
Ž991213
Z20000215
Z20001317
ISSN 1847-3024
10.08.2010
09.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2387
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Z20001318
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.o.o., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.o.o., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 20, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, LU
17.08.2010
Z20001319
Z20001787
Z20001788
Z20001789
Z20011747
Z20011748
Z20082286
18.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
11.08.2010
Promjena imena i adrese nositelja žiga
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(771)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž931411
LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED
COMPANY, Brueton House, New Road, Solihull,
West Midlands B91 3TX, GB
Potomac, poduzeće za promet robe na veliko
s.p.o., Rabarova 39, 10000 Zagreb, HR
Bristol-Myers Squibb Pharma Company, 203
Longmeadow Drive, 19810 Wilmington, DE, US
LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road,
Solihull, West Midlands B90 4AX, GB
06.08.2010
"POTOMAC" d.o.o. za promet roba na veliko i
malo i proizvodnju, Kaptol 13, 10000 Zagreb, HR
Bristol-Myers Squibb Pharma Company, A
Delaware General Partnership, Route 206 &
Provinceline Road, 08540 Princeton, NJ, US
BRISTOL-MYERS SQUIBB MEDICAL IMAGING,
INC., 331 Treble Cove Road, Billerica, MA 01862,
US
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Zagreb (Sesvete), HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., Marijana
Čavića 1a, 10000 Zagreb, HR
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889-0100, US
02.08.2010
Ž933172
Ž940368
Ž940368
Ž970364
Ž971562
Ž981309
Ž981310
Ž981311
Ž981312
Ž981332
Ž981333
Z20000841
Z20082114
ACP LANTERN ACQUISITION, Inc., a Delaware
corporation, Avista CApital Holdings, LP, 65 East
55th Street, 18th Floor, New York, NY 10022, US
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog bb, Zagreb
(Sesvete), HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"GETRO" d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360
Sesvete, HR
"LOGISTIČKO-DISTRIBUCIJSKI CENTAR" d.o.o.,
Šubićeva 38, 10000 Zagreb, HR
MERCK & CO., INC., One Merck Drive, P.O. Box
100, Whitehouse Station, NJ, US
09.08.2010
09.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
02.08.2010
02.07.2010
Prijenos prava
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž930618
Pliva, farmaceutska, kemijska, prehrambena i
kozmetička industrija, s p.o., Ive Lole Ribara 89,
10000 Zagreb, HR
Samsonite LLC, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, MA 02048, US
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
29.07.2010
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
10.08.2010
Ž933051
ISSN 1847-3024
2388
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž933052
Samsonite LLC, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, MA 02048, US
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva d.d., ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica lijekova, Ive Lole Ribara 89, 10000
Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Bristol-Myers Squibb Pharma Company, A
Delaware General Partnership, Route 206 &
Provinceline Road, 08540 Princeton, NJ, US
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
Pliva, tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda,
Ive Lole Ribara 89, 10000 Zagreb, HR
WD-40 Company, 1061 Cudahy Place, 92110 San
Diego, CA, US
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring
130, BMW Haus, D-80809 München, DE
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Zagreb (Sesvete), HR
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
ACP LANTERN ACQUISITION, Inc., a Delaware
corporation, Avista CApital Holdings, LP, 65 East
55th Street, 18th Floor, New York, NY 10022, US
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića
25, 10000 Zagreb, HR
WD-40 Manufacturing Company, 1061 Cudahy
Place, San Diego, CA 92110, US
LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, Warwick,
CV35 ORR Warwickshire, GB
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
10.08.2010
Ž934294
Ž940020
Ž940021
Ž940037
Ž940040
Ž940091
Ž940106
Ž940224
Ž940227
Ž940230
Ž940238
Ž940294
Ž940368
Ž940487
Ž941067
Ž942117
Ž942454
Ž970280
Ž970281
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Zagreb (Sesvete), HR
Ž970364
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Zagreb (Sesvete), HR
Ž971562
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž980331
SAMSONITE LLC, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, MA 02048, US
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981309
Ž981310
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981311
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981312
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981332
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981333
"GETRO" d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Ž981509
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
ISSN 1847-3024
28.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
29.07.2010
28.07.2010
29.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
29.07.2010
28.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
09.08.2010
28.07.2010
28.07.2010
02.08.2010
02.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
10.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2389
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Ž981512
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
18.08.2010
Ž990766
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Ž990767
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Ž990791
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Ž990792
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Ž991133
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica,
HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
McDonald's International Property Company, Ltd.,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE
19808, US
McDonald's International Property Company, Ltd.,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE
19808, US
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
Ž991211
Ž991213
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20000215
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20000952
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20001317
Z20001318
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20001319
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20001720
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20001787
Z20001788
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20001789
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20011235
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20011747
Z20011748
GETRO d.d., Ljudevita Posavskog 5, 10360
Sesvete, HR
Z20011866
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza,
60523 Oak Brook, IL, US
Z20020338
Z20031765
Z20040517
McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza,
60523 Oak Brook, IL, US
Z20041817
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
Z20050073
Z20050074
17.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
03.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
03.08.2010
17.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
03.08.2010
17.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
03.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
03.08.2010
03.08.2010
02.08.2010
02.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
ISSN 1847-3024
2390
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
(111)
Raniji zapis
(770)
Novi zapis
(732)
Datum upisa promjene
(580)
Z20050075
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Petuelring 130, BMW Haus, 80809 München, DE
FLATSCHER d.o.o., Sv. L. B. Mandića 243a,
31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o., Sv. L. B. Mandića 243a,
31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o., Sv. L. B. Mandića 243a,
31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o., Sv. L. B. Mandića 243a,
31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Sv.
L. B. Mandića 243a, 31000 Osijek, HR
FLATSCHER d.o.o., Sv. L. B. Mandića 243a,
31000 Osijek, HR
Sinergie Media d.o.o., Savska 66, 10000 Zagreb,
HR
Sinergie Media d.o.o., Savska 66, 10000 Zagreb,
HR
Samsonite LLC, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, MA 02048, US
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, Warwick,
CV35 ORR Warwickshire, GB
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a,
31326 Darda, HR
UREDI SAVSKA d.o.o., Radnička cesta 80, 10000
Zagreb, HR
UREDI SAVSKA d.o.o., Radnička cesta 80, 10000
Zagreb, HR
Delilah International S.a.r.l., 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, LU
04.08.2010
Z20050283
Z20060179
Z20061182
Z20061183
Z20061184
Z20061847
Z20062215
Z20081793
Z20081950
Z20082286
02.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
09.08.2010
09.08.2010
11.08.2010
Ograničenje popisa proizvoda i usluga
Broj žiga
(111)
Datum objave
žiga
(450)
Popis proizvoda i usluga za
koje žig nastavlja vrijediti
(511)
Ž921195
30.06.1995
3
Ž933172
31.08.1996
02.08.2010
Datum upisa promjene
(580)
sredstva za bijeljenje i druga sredstva za pranje; sredstva za čišćenje, poliranje, 30.07.2010
uklanjanje masti i brušenje; sapuni; parfumerijski proizvodi i eterična ulja, kozmetički
proizvodi, losioni za kosu; preparati za njegu zuba.
24 tkanine; prekrivači za krevete i stolove; tekstilni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim
klasama.
25 odjeća, uključujući čizme, obuću i sobnu obuću.
Upis zaloga
Broj žiga
(111)
Ž980950
ISSN 1847-3024
Nositelj žiga
(zalogodavac)
(732)
Založni vjerovnik
(zalogoprimac)
Datum upisa
zaloga
(580)
POTOMAC d.o.o. za promet robe na veliko i malo i
proizvodnju, Kaptol 13, 10000 Zagreb, HR
PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO
DRUŠTVO, Račkoga 6, 10000 Zagreb, HR
11.08.2010
HR - Žigovi. - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2391
Objava ispravaka podataka iz objavljenih žigova
(111)
Z20041250, nositelja (732) M.F.H. Fejleszto Korlatolt Felelossegu Company, Terez Krt, 11, 1067
U rješenju o registraciji žiga
(450)
Budapest, Mađarska, objavljenom
31. srpnja 2006., u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva 7, 2006., utvrđena je pogreška
u nazivu nositelja žiga.
Točan naziv nositelja žiga glasi: (732)
(111)
M.F.H. Fejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag.
(732)
U rješenju o registraciji žiga
Ž20081164, nositelja
LACUNA d.o.o. za trgovinu i usluge, Vučak 32, 10090 Zagreb, Hrvatska,
(450)
objavljenom
31. 07. 2006. u Hrvat. glas. int. vlas., 7, 2006., utvrđena je pogreška u popisu proizvoda i/ili usluga.
Točan popis proizvoda glasi:
(511)
9
rukavice za zaštitu od nesretnih slučajeva; zaštitne kacige; štitnici za koljena; zaštitne
maske; zaštitna radna odjeća; zaštitne cipele i čizme.
ISSN 1331-2030
Produženje vrijednosti
registracija žigova
Objava
produženja
vrijednosti
registracija
žigova
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2395
Objava produženja vrijednosti registracija
žigova
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Ž921102
7, 9
Ž921341
3
Ž921729
12
Ž922098
7, 11, 37
Ž922099
7, 11, 37
Ž930114
30
Ž930336
31
Ž930372
5, 32
Ž930376
5, 32
Ž930442
30
Ž930444
24, 25, 26
Ž930486
Ž930542
31
25
Ž930799
16
Ž931225
12
Ž931411
6, 7, 9, 10
Ž932103
5
Ž933088
Ž933370
Ž934173
11
7
42
Ž934174
42
Ž934175
42
Ž934181
42
Ž940609
7, 21
Ž940778
4
Ž941274
33
Ž960792
12
Z20000217
5
Z20000218
5
Z20000319
5, 29, 30, 32
Z20000335
29, 30, 31, 32, 42
Z20000412
6, 12, 20
FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP
S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine 534035011, WI, US
LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 ORR
Warwickshire, GB
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, MI 49085, US
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, MI 49085, US
GENERAL MILLS, INC., a Delaware corporation, Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, US
MARS INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean 221013883, VA, US
The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N.W., 30313
Atlanta, GA, US
The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N.W., 30313
Atlanta, GA, US
MARS INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean 221013883, VA, US
Fruit of the Loom, Inc., One Fruit of the Loom Drive, P.O.Box
90015, Bowling Green 42102-9015, KY, US
SOLAE, LLC, 1034 Danforth Drive, 63102 St. Louis, MO, US
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes Mill
Road, Winston-Salem , NC 27105, US
Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka,
JP
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP
LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road, Solihull, West
Midlands B90 4AX, GB
BELUPO, lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR
Costan S.p.A., Via degli Alpini 14, Limana, IT
Seco Tools AB, , 77301 Fagersta, SE
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION, 225 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601, US
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION, 225 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601, US
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION, 225 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601, US
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION, 225 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601, US
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, MI 49085, US
PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, 700 Milam, 77002
Houston, TX, US
BARTON CANADA LTD., a corporation of Illinois, 55 East
Monroe Street, Chicago, IL 60603, US
LAND ROVER, Banbury Road, Lighthorne, Warwick,
Warwickshire, CV35 0RG, GB
Valent BioSciences Corporation, 870 Technology Way,
Libertyville, IL, US
Valent BioSciences Corporation, 870 Technology Way,
Libertyville, IL, US
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cad., Eskisehir, TR
MARS INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, 221013883, VA, US
MODUL-SYSTEM HH AB, Box 148, 431 22 Moelndal, SE
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
04.05.2010
22.07.2020
12.03.2010
26.09.2020
04.03.2010
06.03.2020
04.05.2010
20.07.2020
04.05.2010
20.07.2020
27.05.2010
13.12.2020
12.03.2010
16.03.2020
11.03.2010
15.03.2020
11.03.2010
15.03.2020
12.03.2010
16.03.2020
01.04.2010
15.05.2020
18.05.2010
12.03.2010
16.07.2020
10.05.2020
15.03.2010
25.05.2020
15.03.2010
22.05.2020
12.04.2010
04.04.2020
26.05.2010
15.06.2020
31.05.2010
15.03.2010
24.05.2010
31.05.2020
21.05.2020
11.07.2020
24.05.2010
11.07.2020
24.05.2010
11.07.2020
24.05.2010
11.07.2020
04.05.2010
22.07.2020
27.05.2010
05.08.2020
21.05.2010
28.05.2020
27.05.2010
06.03.2020
11.06.2010
22.02.2020
11.06.2010
22.02.2020
12.03.2010
13.03.2020
12.03.2010
17.03.2020
11.03.2010
30.03.2020
ISSN 1847-3024
2396
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Z20000648
9, 38, 41
Z20000667
Z20000726
1, 4, 9, 11, 37, 39,
42
3, 14, 18, 24, 25
Z20000727
25, 28
Z20000760
5
Z20000828
5
Z20000829
9
Z20000830
30
Z20000838
3
Z20000841
Z20000864
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42
3, 8, 9, 14, 18, 24,
25, 34, 35
3, 8, 9, 18, 24, 25,
34, 35
8, 9, 18, 24, 25, 34,
35
3, 8, 9, 18, 24, 25,
34, 35
12
Z20000872
10
Z20000882
35, 36, 42
Z20000887
25
Z20000890
Z20000896
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 27, 28,
34, 35, 36, 37, 39,
41, 42
5
Z20000897
5
Z20000919
9, 16
Z20000921
6, 20, 21, 27
Z20000928
41, 42
Z20000929
41
Z20000930
41
Z20000932
6, 8, 18, 20, 21
Z20000945
34
Z20000949
6, 7, 8, 37
Z20000952
4, 9, 11, 30, 32, 36,
39, 40, 42
32
Z20000854
Z20000857
Z20000858
Z20000859
Z20000968
ISSN 1847-3024
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., 7700 Wisconsin
Avenue, 20814-3522 Bethesda, MD, US
BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, GB
28.05.2010
08.05.2020
18.06.2010
11.05.2020
H & M Hennes & Mauritz AB (a Swedish public joint-stock
company), , SE-106 38 Stockholm, SE
H.S. CORPORATION, 41-1, Samrak-Dong, Sasang-Gu, Busan,
KR
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as
Sony Computer Entertainment Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome,
Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP
BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI, Eregli Yolu
Uzeri, Karaman, TR
TRIPLE JUICY LIMITED, 43 St. John Street, London EC1M 4AN,
GB
Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., Marijana Čavića 1a,
10000 Zagreb, HR
20.05.2010
22.05.2020
20.05.2010
22.05.2020
11.03.2010
26.05.2020
11.03.2010
02.06.2020
31.05.2010
02.06.2020
01.06.2010
02.06.2020
27.05.2010
05.06.2020
07.05.2010
06.06.2020
TEKSTILPROMET d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10000 Zagreb,
HR
TEKSTILPROMET d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10000 Zagreb,
HR
Tekstilpromet, trgovina na veliko i malo d.d., Ulica grada Gospića
1A, 10000 Zagreb, HR
TEKSTILPROMET d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10000 Zagreb,
HR
FORD MOTOR COMPANY, The American Road, Dearborn, MI
48121, US
SSL PRODUCTS LIMITED, Toft Hall, Knutsford, Cheshire WA16
9PD, GB
Mladen Vukmir, Gornje Prekrižje 51, 10000 Zagreb, HR
Branko Vukmir, Gornje Prekrižje 51, 10000 Zagreb, HR
Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Dr. N.E., Rockford, MI
49351, US
Micro Compact Car smart GmbH, Industriestrasse 8, 71272
Renningen, DE
28.05.2010
07.06.2020
28.05.2010
07.06.2020
28.05.2010
07.06.2020
28.05.2010
07.06.2020
01.06.2010
08.06.2020
02.06.2010
09.06.2020
09.06.2010
12.06.2020
04.06.2010
13.06.2020
04.06.2010
13.06.2020
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN
46285, US
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, 300 Delaware
Avenue, Suite 501, Wilmington, 19801-1622, DE, US
BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, 300 Delaware
Avenue, Suite 501, Wilmington, 19801-1622, DE, US
BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, 300 Delaware
Avenue, Suite 501, Wilmington, 19801-1622, DE, US
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box 286, South Circular
Road, Dublin 8, IE
PRVOMAJSKA-Tvornica alatnih strojeva, Stančićeva 79, 10419
Vukovina, HR
SRETNA ZVIJEZDA d.o.o., Sv.I. Krstitelja 83a, 31326 Darda, HR
11.03.2010
15.06.2020
11.03.2010
15.06.2020
21.05.2010
19.06.2020
21.05.2010
19.06.2020
18.06.2010
29.06.2020
18.06.2010
20.06.2020
18.06.2010
20.06.2020
21.05.2010
21.06.2020
01.04.2010
27.06.2020
29.06.2010
28.06.2020
30.06.2010
30.06.2020
EUROBEV d.o.o., Borongajska 104, 10000 Zagreb, HR
18.06.2010
30.06.2020
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Z20000969
Z20000976
32
36, 39
Z20000982
Z20000991
Z20001000
3, 4, 5, 8, 11, 16, 17,
18, 21, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 41, 42
16, 28
32
Z20001001
32
Z20001002
12
Z20001004
5
Z20001010
5
Z20001011
12
Z20001035
25
Z20001037
25
Z20001038
25
Z20001047
5
Z20001058
35, 36
Z20001059
12
Z20001083
9
Z20001095
36
Z20001096
36
Z20001097
36
Z20001098
36
Z20001143
Z20001203
5
7, 12
Z20001289
30
Z20001294
Z20001310
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17, 18, 21,
25, 27, 31, 36, 37,
41, 42
16
Z20001348
7, 11
Z20001354
Z20001392
7, 25, 27, 35, 37, 42
16
Z20001469
9
2397
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
EUROBEV d.o.o., Borongajska 104, 10000 Zagreb, HR
GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, City of
Detroit, State of Michigan 48265-3000, , US
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107,
1113 Ljubljana, SI
18.06.2010
30.06.2010
30.06.2020
03.07.2020
24.05.2010
04.07.2020
Esprit International, 1370 Broadway, New York, NY 10018, US
ATLANTIC INDUSTRIES, korporacija organizirana prema
zakonima države Cayman Islands, P.O.Box 309 GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
B.W.I., KY
ATLANTIC INDUSTRIES, korporacija organizirana prema
zakonima države Cayman Islands, P.O.Box 309 GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
B.W.I., KY
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 East Market
Street, Akron, 44316-0001, OH, US
PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT
06340, US
SYNGENTA LIMITED, Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE,
GB
NEXEN TIRE CORPORATION, #30, Yusan-Dong, Yangsan City,
Kyongsangnam-Do, KR
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, DE
LG Life Sciences, Ltd., a Korean Corporation, 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, KR
CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E,, Cerritos, California
90703, US
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144 East Market
Street, Akron, 44316-0001, OH, US
ICOM INCORPORATED, 1-6-19, Kamikurazukuri, Hirano-ku,
Osaka, JP
LAZARD STRATEGIC COORDINATION COMPANY LLC a
Delaware limited liability company, 30 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10020, US
LAZARD STRATEGIC COORDINATION COMPANY LLC a
Delaware limited liability company, 30 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10020, US
LAZARD STRATEGIC COORDINATION COMPANY LLC a
Delaware limited liability company, 30 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10020, US
LAZARD STRATEGIC COORDINATION COMPANY LLC a
Delaware limited liability company, 30 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10020, US
ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, , IL 60064, US
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (posluje i kao
HONDA MOTOR CO., LTD), 1-1,2-chome, Minami-aoyama,
Minato-ku, Tokyo, JP
GENERAL MILLS, INC., Number One General Mills Boulevard,
Minneapolis, MN 55426, US
DeLaval Holding AB, Hamragaerdsvaegen, Box 39, 147 21
Tumba, SE
02.07.2010
21.05.2010
05.07.2020
10.07.2020
21.05.2010
10.07.2020
10.06.2010
10.07.2020
02.06.2010
10.07.2020
28.06.2010
11.07.2020
10.06.2010
11.07.2020
21.05.2010
19.07.2020
21.05.2010
19.07.2020
21.05.2010
19.07.2020
14.06.2010
21.07.2020
24.05.2010
21.07.2020
10.06.2010
21.07.2020
29.06.2010
27.07.2020
25.05.2010
01.08.2020
25.05.2010
01.08.2020
25.05.2010
01.08.2020
25.05.2010
01.08.2020
23.06.2010
31.05.2010
17.08.2020
30.08.2020
27.05.2010
15.09.2020
11.06.2010
18.09.2020
Norske Skogindustrier ASA, Oksenoyveien 80, 1326 Lysaker,
NO
Sears Brands LLC., 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, IL
60179, US
Lindstroem Oy, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, FI
Norske Skogindustrier ASA, Oksenoyveien 80, 1326 Lysaker,
NO
MOBITEC AB, Box 97, 524 21 Herrljunga, SE
11.06.2010
22.09.2020
25.05.2010
28.09.2020
18.06.2010
11.06.2010
02.10.2020
06.10.2020
23.06.2010
20.10.2020
ISSN 1847-3024
2398
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
Klasifikacijska
oznaka razreda
Ime i adresa
nositelja žiga
(111)
(511)
(732)
Z20001508
33
Z20001522
Z20001552
Z20001666
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 21, 25, 28, 30,
35, 41
11
16
Z20080474
12
ISSN 1847-3024
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
žiga
Datum do kojeg
vrijedi produženje
žiga
(186)
BROWN-FORMAN CORPORATION a Delaware corporation,
850 Dixie Highway, 40210 Louisville, KY, US
DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, FL 32837, US
11.06.2010
31.10.2020
12.03.2010
06.11.2020
JOTUL AS, Langoyvn. 21, 1679 Krakeroy, NO
Norske Skogindustrier ASA, Oksenoyveien 80, 1326 Lysaker,
NO
MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A., Route LouisBraille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot, CH
11.06.2010
11.06.2010
09.11.2020
24.11.2020
21.05.2010
05.06.2020
Prestanak vrijednosti
registracija žigova
Objava prestanka
vrijednosti
registracija žigova
Objava opoziva
žiga
Objava
proglašenja žiga
ništavim
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
2401
Objava prestanka vrijednosti žigova
Broj žiga
Ime i adresa nositelja žiga
(111)
Klasifikacijska oznaka
razreda
(511)
Ž932623
12
Ž990717
Ž990718
Ž990719
3, 5, 32
3, 32
36
Ž990724
Ž990726
Ž990728
35
30
25, 39
Ž990730
39
Ž990735
3
Ž990744
Ž990745
Ž990746
Ž990748
29
30
30
12
Ž990751
Ž990754
35, 36, 41
29, 30, 33
Ž990755
Ž990757
Ž990760
Ž990763
Ž990769
Ž990774
Ž990775
Ž990778
5
5
5
5
41, 42
5, 16, 29, 30, 32
5, 16, 29, 30, 32
3
Ž990781
32
Ž990786
9
Ž990787
9, 38, 41
Ž990788
9, 38, 41
Ž990789
9, 38, 42
Ž990790
Ž990793
Ž990796
Ž990797
32
16, 35
16, 39, 40
21
Ž990799
Ž990800
29
29
Ž990801
30
Ž990804
Ž990809
41
25
Ž990810
25
Ž990819
Ž990826
Ž990827
Ž990828
Ž990829
29
25, 35
25, 35
25, 35
25, 35
Western States Import Company, Inc., 4030 Via Pescador, 93010 Camarillo,
CA, US
MEGAMIN-MED d.o.o., Poljička 8, 10000 Zagreb, HR
MEGAMIN-MED d.o.o., Poljička 8, 10000 Zagreb, HR
Lambert Fenchurch Overseas Limited, Friary Court, Crutched Frairs, EC3N
2NP London, GB
DOMA NAMJEŠTAJ d.o.o., Lastovska 13, 10000 Zagreb, HR
ConAgra Foods, Inc., One ConAgra Drive, 68102 Omaha, NE, US
"HERUC-IZRADA ODJEĆE" društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju tekstilne konfekcije, Petračićeva 4, 10000 Zagreb, HR
"HERUC-IZRADA ODJEĆE" društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju tekstilne konfekcije, Petračićeva 4, 10000 Zagreb, HR
Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret A.S., Ayazaga Cendere Yolu
No:10, 80670, Levent, Istanbul, TR
VETERINARIA d.d., Planinska 2a, 10000 Zagreb, HR
LEDO d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR
LEDO d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR
KIA MOTORS CORPORATION, 992-28, Siheung-dong, Kumchon-ku, Seoul,
KR
Poduzetnički inkubator PORIN, Lužine bb, 51000 Rijeka, HR
ZVEČEVO d.d., Prehrambena industrija, Kralja Zvonimira 1, 34000 Požega,
HR
PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125/127, 12489 Berlin, DE
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de L'Institut 89, 1330 Rixensart, BE
EKO-LIBURNIA, Jelačićev trg 1/3, 51000 Rijeka, HR
TETRA PAK d.o.o, Savska cesta 41 p-p-25, 10000 Zagreb, HR
TETRA PAK d.o.o, Savska cesta 41 p-p-25, 10000 Zagreb, HR
CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION (a Delaware Corporation), 501
Silverside Road, 19809 Wilmington, DE, US
DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
SI
ADVANCED MICRO DEVICES, INC, One AMD Place, P.O.Box 3453,
Sunnyvale, CA 94088, US
MUSIC CHOICE LIMITED, Fleet House, 57-61 Clerkenwell Road, London
EC1M 5LA, GB
MUSIC CHOICE LIMITED, Turner House, 16 Great Marlborough Street,
London W1V 1AF, Engleska, GB
Bluetooth SIG, Inc., 7300 College Boulevard Suite 200, Overland Park, KS
66210, US
KAROLOS I. FIX, 17, Herodes Atticus Street, 10674 Athens, GR
INTERKON ZAGREB d.o.o., Ivekovićeve Stube 9, 10000 Zagreb, HR
"GRAFIČAR" d.d., Frankopanska 89, 42230 Ludbreg, HR
PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, c/o
Stewart McKelvey Stirling Scales, Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O.
Box 997, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, CA
FRANC ŠOBA GmbH, P.O. Box 10 23 16, Augsburg, DE
AGROPLOD Akcionersko društvo vo mešovita sopstvenost za proizvodstvo,
prerabotka i promet, uvoz-izvoz, Resen, ul. 29 Noemvri, br. 4, Resen, MK
AGROPLOD Akcionersko društvo vo mešovita sopstvenost za proizvodstvo,
prerabotka i promet, uvoz-izvoz, Resen, ul. 29 Noemvri, br. 4, Resen, MK
STJEPAN JAPEC, Ulica S. Kolara 14, 10410 Velika Gorica, HR
WARNACO U.S., INC. (A Delaware Corporation), 470 Wheelers Farms Road,
Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC. (A Delaware Corporation), 470 Wheelers Farms Road,
Milford, CT 06460, US
ZORAN SALAMUNOVIĆ, , 21410 Postira, Brač, HR
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
(732)
Datum prestanka
vrijednosti žiga
(580)
16.01.2010
19.07.2009
19.07.2009
19.07.2009
21.07.2009
21.07.2009
21.07.2009
21.07.2009
21.07.2009
22.07.2009
22.07.2009
22.07.2009
22.07.2009
22.07.2009
23.07.2009
23.07.2009
23.07.2009
26.07.2009
28.07.2009
29.07.2009
03.08.2009
03.08.2009
03.08.2009
04.08.2009
06.08.2009
06.08.2009
06.08.2009
06.08.2009
06.08.2009
09.08.2009
09.08.2009
10.08.2009
10.08.2009
11.08.2009
11.08.2009
12.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
19.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
ISSN 1847-3024
2402
HR - Žigovi - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2315 – 2402
Broj žiga
Klasifikacijska oznaka
razreda
(511)
Ime i adresa nositelja žiga
(111)
Ž990830
Ž990831
Ž990832
Ž990833
Ž990834
Ž990835
Ž990836
Ž990837
Ž990838
Ž990839
Ž990840
25, 35
25, 35
25, 35
25
25
25
25, 35
25, 35
25, 35
25, 35
3
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
20.08.2009
23.08.2009
Ž990841
3
Ž990927
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42
15, 16, 25, 28, 32, 34, 35, 41,
42
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US
"SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
D.D., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
"SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
D.D., M. Gupca 2, 31000 Osijek, HR
GETRO d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, HR
ŠUPUT d.o.o., Novska 4, 10000 Zagreb, HR
04.02.2010
Z20000156
ISSN 1847-3024
(732)
Datum prestanka
vrijednosti žiga
(580)
23.08.2009
30.08.2009
Industrijska obličja/
industrijski dizajn
PRIZNATA INDUSTRIJSKA OBLIČJA
Podaci o priznatim pravima industrijskih obličja objavljuju
se odvojeno od podataka o registracijama industrijskoga
dizajna, zbog razlike u postupku koji prethodi priznanju
prava. Postupak za objavu upisa promjena industrijskih
obličja provodi se prema odredbama Zakona o
industrijskom obličju (NN broj 78/99 i 127/99), a postupak
za registraciju industrijskoga dizajna prema odredbama
Zakona o industrijskom dizajnu (NN broj 173/2003,
76/2007).
REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOGA
DIZAJNA
PRODUŽENJA VRIJEDNOSTI
PRIZNATIH PRAVA
PRESTANAK VRIJEDNOSTI
PRIZNATIH PRAVA
INFORMACIJE O OBJAVAMA
MEÐUNARODNIH REGISTRACIJA
INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA S
UČINKOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Registracija
industrijskoga dizajna
Objava
registracija
industrijskoga
dizajna
Kazala:
 brojeva industrijskoga dizajna
 klasifikacijskih oznaka
industrijskoga dizajna
 nositelja industrijskoga dizajna
Objava upisa
promjena u
Registru
industrijskoga dizajna
Objava ispravaka
podataka iz
objavljenih
registracija
industrijskoga dizajna
Objava registracija
industrijskoga dizajna
Objavljujemo bibliografske podatke i prikaze registriranoga industrijskoga dizajna.
Industrijski dizajn razvrstava se prema razredima Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija).
Ako je zatražena odgoda objave registriranoga industrijskoga dizajna, objavljuju se samo propisani bibliografski podaci o
industrijskom dizajnu.
Objava podataka popraćena je INID brojevima (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data), međunarodno
dogovorenim kodom za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST. 80 normom.
U nastavku prikazujemo poredak objavljenih podataka:
* broj izdanja Međunarodne klasifikacije industrijskoga dizajna (na snazi je osmo izdanje).
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
(51)
LOC (9) Cl. 08-06
(11)
(21)
(54)
(72)(73)
(55)
(51)
D20090251A
PANT ZA VRATA
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
LOC (9) Cl. 08-06
30.07.2010
22.12.2009
(11)
D20090251-2
(22)
30.07.2010
22.12.2009
(11)
D20090251-3
(15)
(21)
(54)
(72)(73)
(55)
(51)
D20090251A
DIO PANTA ZA VRATA
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
LOC (9) Cl. 08-06
(22)
30.07.2010
22.12.2009
(11)
D20090251-4
(15)
(21)
(54)
(72)(73)
(55)
(51)
D20090251A
DIO PANTA ZA VRATA
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
LOC (9) Cl. 08-06
(15)
(21)
(54)
(72)(73)
(55)
D20090251A
DIO PANTA ZA VRATA
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
D20090251-1
(22)
(15)
(22)
2407
30.07.2010
22.12.2009
ISSN 1847-3024
2408
(51)
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
LOC (9) Cl. 09-03
(11)
(15)
(21)
(54)
(73)
(55)
D20090172A
NOSILJKA ZA PIVSKE BOCE
KAPLAST D.D., Kupljensko 75B, 47220 Vojnić, HR
ISSN 1847-3024
(22)
D20090172
30.07.2010
17.09.2009
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
2409
Kazalo brojeva industrijskih dizajna
Broj ind.
dizajna
(11)
LOC razred
i podrazred
(51)
Broj ind.
dizajna
(11)
LOC razred
i podrazred
(51)
D20090172
D20090251-1
D20090251-2
09-03
08-06
08-06
D20090251-3
D20090251-4
08-06
08-06
Kazalo klasifikacijskih oznaka industrijskih dizajna
LOC razred
i podrazred
(51)
Broj ind.
dizajna
(11)
Nositelj industrijskog dizajna
08-06
08-06
08-06
08-06
09-03
D20090251-1
D20090251-2
D20090251-3
D20090251-4
D20090172
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
KAPLAST D.D., Kupljensko 75B, 47220 Vojnić, HR
(73)
Kazalo nositelja industrijskih dizajna
Nositelj industrijskog
dizajna
(73)
LOC razred
i podrazred
(51)
Broj ind.
dizajna
(11)
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
Milan Hrenović, Majdakova 52, 10090 Zagreb, HR
KAPLAST D.D., Kupljensko 75B, 47220 Vojnić, HR
08-06
08-06
08-06
08-06
09-03
D20090251-1
D20090251-2
D20090251-3
D20090251-4
D20090172
ISSN 1847-3024
2410
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
Objava upisa promjena u Registru
industrijskih dizajna
Promjena imena nositelja industrijskog dizajna
Broj ind.
dizajna
(11)
Raniji zapis
Novi zapis
Datum upisa promjene
(73)
(73)
(58)
M980016
GETRO d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.o.o., Lj. Posavskog bb, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
13.08.2010
Datum upisa
promjene
(58)
M980017-1
M980017-2
13.08.2010
13.08.2010
Prijenos prava
Broj ind.
dizajna
(11)
Raniji zapis
Novi zapis
(73)
(78)
M980016
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
M980017-1
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
GETRO d.d., Lj. Posavskog 5, 10360 Sesvete,
HR
Josip Radić, Antuna Branka Šimića 8, 21000
Split, HR
Josip Radić, Antuna Branka Šimića 8, 21000
Split, HR
Josip Radić, Antuna Branka Šimića 8, 21000
Split, HR
NEUWEI BIOMEDICAL CO.,LTD., 555-30
Baekseok-dong, Cheonan-city,
Choongchungnam-do, KR
MERCATOR-H d.o.o. za trgovinu i proizvodnju,
Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika
Gorica, HR
MERCATOR-H d.o.o., Hrvatske bratske
zajednice 1, 10410 Velika Gorica, HR
MERCATOR-H d.o.o., Hrvatske bratske
zajednice 1, 10410 Velika Gorica, HR
Romina Radović, Drvinje 36/5, 10000 Zagreb, HR
M980017-2
D20070104-1
D20070104-2
D20070104-3
D20090083
13.08.2010
13.08.2010
13.08.2010
12.08.2010
Romina Radović, Drvinje 36/5, 10000 Zagreb, HR 12.08.2010
Romina Radović, Drvinje 36/5, 10000 Zagreb, HR 12.08.2010
Mirae Medical Co. Ltd., Room 1419, GangByeon
Hanshin Core Building, 350 Mapo-Dong, MapoGu, 121-703 Seoul, KR
13.08.2010
Upis licencija
Broj ind.
dizajna
(11)
Raniji zapis
D20040087-1
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
Darko Špelić, Divkovićeva 8, 52100
Pula, HR
D20040087-2
D20040087-3
D20040087-4
D20040087-5
D20040087-6
D20040087-7
D20040087-8
ISSN 1847-3024
Novi zapis
Vrsta licencije
Datum upisa
promjene
(58)
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
PRESTIGE d.o.o., Divkovićeva 8,
52100 Pula, HR
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
isključiva
13.08.2010
(73)
Produženje vrijednosti priznatih prava
Objava
produženja
vrijednosti
priznatih
prava
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
2413
Objava produženja vrijednosti priznatih
prava
Broj ind.
dizajna
Ime(na) i adresa(e)
nositelja industrijskog
dizajna
(11)
(73)
M950125
CASTROL LIMITED, Burmah Castrol House, Pipers Way,
SN31RE Swindon, GB
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Robert Šaini, Driovier br.28, 52210 Rovinj, HR
Božidar Mihov, Nodilova 4, 10000 Zagreb, HR
Božidar Mihov, Nodilova 4, 10000 Zagreb, HR
Božidar Mihov, Nodilova 4, 10000 Zagreb, HR
MARKUSS d.o.o. Poduzeće za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu, Rijeznica 68a, 10060 Zagreb, HR
DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 32837
Orlando, FL, US
DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 32837
Orlando, FL, US
Ivica Padjen, Put Bože Felkera 24, 51000 Rijeka, HR
Irena Ćurin, Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb, HR
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ, Rusanova 13, 10000 Zagreb,
HR
BRODARSKI INSTITUT d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 20, 10020
Zagreb, HR
D20000105-1
D20000105-2
D20000105-3
D20000106-1
D20000106-2
D20000107
D20000127-1
D20000127-2
D20000127-3
D20000132
D20000150-1
D20000150-2
D20050067
D20050094
D20050098
D20050105
Datum podnošenja
zahtjeva za produženje
vrijednosti
industrijskog dizajna
Datum do kojeg
vrijedi produženje
vrijednosti
industrijskog dizajna
(18)
27.07.2010
03.08.2015
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
23.07.2010
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
17.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
24.07.2015
23.07.2010
11.08.2015
23.07.2010
11.08.2015
10.05.2010
27.07.2009
20.04.2010
06.05.2015
29.06.2015
06.07.2015
19.05.2010
15.07.2015
ISSN 1847-3024
Informacije o međunarodnim
registracijama industrijskoga dizajna
s učinkom u Republici Hrvatskoj
Informacije
o objavama
međunarodnih
registracija
industrijskoga
dizajna s
učinkom
u Republici
Hrvatskoj
Informacije o objavama
međunarodnih registracija
industrijskoga dizajna s
učinkom u
Republici Hrvatskoj
Objavljujemo bibliografske podatke o međunarodnim registracijama industrijskoga dizajna s učinkom u Republici Hrvatskoj, koji su
preuzeti iz International Designs Bulletin-a, službenog glasila Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).
Objavljuje se samo dio podataka, a cjelovite podatke vezane uz objavu međunarodnih registracija industrijskoga dizajna,
uključujući i prikaz samoga dizajna, možete pronaći na službenim internetskim stranicama WIPO-a (http://www.wipo.int) na kojima se
International Designs Bulletin objavljuje.
Podaci o međunarodnim registracijama industrijskoga dizajna navedeni su kronološki, prema redoslijedu objave u International
Designs Bulletin-u.
Podaci su popraćeni INID brojevima (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data), međunarodno dogovorenim kodom
za identifikaciju podataka (broj u zagradi), u skladu s WIPO ST.80 standardom.
U nastavku navodimo redoslijed objave podataka:
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
2417
International Designs Bulletin
Bulletin 2009/12 (31. siječnja 2010)
(11)
072018
(30)
06.07.2009
06.07.2009
HANSGROHE AG, Auestr. 5-9, D-77761 Schiltach (DE)
DE
DE
DE
Designs 1, 2: Tom Schönherr, Argonnenstr. 22, D-70374 Stuttgart; design 1:
Anke Salomon, Geschwister-Scholl-Str. 83, D-14471 Potsdam; design 2:
Fabian Kollmann, Hoffeldstr. 57, D-70597 Stuttgart
2
Cl. 23-01
1.-2. Robinetterie sanitaire/1.-2. Sanitary fittings
Nos 1, 2: 22.01.2009; 001073803; EM
(11)
072033
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(54)
06.07.2009
06.07.2009
POLLAK ANTON, Trubarjeva 70, SI-1000 Ljubljana (SI)
SI
SI
SI
2
Cl. 25-01
1.-2. Roof tiles/1.-2. Tuiles
(11)
072040
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(30)
13.07.2009
13.07.2009
HANSGROHE AG, Auestr. 5-9, D-77761 Schiltach (DE)
DE
DE
DE
Tom Schönherr, Argonnenstr. 22, D-70374 Stuttgart; Fabian Kollmann,
Hoffeldstr. 57, D-70597 Stuttgart; Marco Flaig, Lärchenstr. 71, D-70376
Stuttgart
1
Cl. 23-02
1. Douche sanitaire/1. Sanitary shower
22.01.2009; 001073936; EM
(11)
072041
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
13.07.2009
13.07.2009
HANSGROHE AG, Auestr. 5-9, D-77761 Schiltach (DE)
DE
DE
DE
Tom Schönherr, Argonnenstr. 22, D-70374 Stuttgart; Fabian Kollmann,
Hoffeldstr. 57, D-70597 Stuttgart; Marco Flaig, Lärchenstr. 71, D-70376
Stuttgart
9
Cl. 23-02
1.-3. Installations sanitaires de douches; 4.-6. Douches a main; 7.-9. Douches
sanitaires/1.-3. Sanitary installations for showers; 4.-6. Hand-held showers; 7.9. Sanitary showers
Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 20.01.2009; 001072938; EM
(11)
072056
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
01.07.2009
01.07.2009
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130,
80809 Munich (DE)
DE
DE
DE
13
Cl. 12-16
1. Hood for motor vehicles; 2., 9. Trunk lids for motor vehicles; 3. Front bumper
for motor vehicles; 4., 10. Rear bumpers for motor vehicles; 5. Front door for
motor vehicles; 6., 11. Rear doors for motor vehicles; 7. Front fender for motor
vehicles; 8., 12. Rear fenders for motor vehicles; 13. Sill for motor vehicles/1.
Capot pour véhicules automobiles; 2., 9.. Couvercles de coffre pour véhicules
automobiles; 3. Pare-chocs avant pour véhicules automobiles; 4., 10. Parechocs arriere pour véhicules automobiles; 5. Portiere avant pour véhicules
automobiles; 6., 11. Portieres arriere pour véhicules automobiles; 7. Aile avant
ISSN 1847-3024
2418
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
pour véhicules automobiles; 8., 12. Ailes arriere pour véhicules automobiles;
13. Seuil pour véhicules automobiles;
(11)
072066
(30)
20.07.2009
20.07.2009
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, Groenewoudseweg 1, NL-5621
BA Eindhoven (NL)
BX
BX
BX
1
Cl. 07-02
Table Grill/Gril de table
26.02.2009; 1095731; EM
(11)
072067
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
(30)
20.07.2009
20.07.2009
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, Groenewoudseweg 1, NL-5621
BA Eindhoven (NL)
BX
BX
BX
2
Cl. 31-00
1.-2. Food processors/1.-2. Robots culinaires
26.02.2009; 1095392; EM
(11)
072076
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
(30)
14.07.2009
14.07.2009
PROFFI NORDIC HB, Hanögatan 1F, SE-211 24 Malmö (SE)
EM
EM
EM
1) Alana Dreyer, Trossgatan 41, SE-232 36 ARLÖV; 2) William Fonaes Dreyer,
Trossgatan 41, SE-232 36 ARLÖV
2
Cl. 20-02
1.-2. Display and sales equipment/1.-2. Matériel d'exposition et de vente
No 1: 15.01.2009; 001070171-001; EM; No 2: 15.01.2009; 001070171-003; EM
(11)
072081
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
27.07.2009
27.07.2009
NOBEL BIOCARE SERVICES AG, Postfach, CH-8058 Zürich - Flughafen (CH)
CH
CH
CH
Lina Odhe, Skilldalsvägen 49, SE-436 52 Hovas; Cecilia Stööp, Brevkortsgatan
7, SE-431 66 Mölndal
1
Cl. 14-02
1. Scanner/1. Scanneur
27.01.2009; 1076509; EM
(11)
072096
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(11)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
06.07.2009
24.03.2009
CHOPARD INTERNATIONAL SA, Route de Promenthoux, CH-1197 Prangins
(CH)
CH
CH
CH
Karl-Friedrich Scheufele, CH-1197 Prangins
12
Cl. 10-02, 10
1.-8. Cadrans de montre; 9. boîtier de montre de table; 10.-11. aiguilles de
montre; 12. montre/1.-8. Watch dials; 9. table watch case; 10.-11. watch hands;
12. watch
072097
06.07.2009
25.03.2009
CHOPARD INTERNATIONAL SA, Route de Promenthoux, CH-1197 Prangins
(CH)
CH
CH
CH
Caroline Gruosi-Scheufele, CH-1197 Prangins
ISSN 1847-3024
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
(54)
38
Cl. 11-01
1.-7. Bagues; 8.-16. boucles d'oreilles; 17.-20. bracelets; 21.-23. colliers; 24.36. pendentifs; 37.-38. boucles d'oreilles/1.-7. Rings; 8.-16. earrings; 17.-20.
bracelets; 21.-23. necklaces; 24.-36. pendants; 37.-38. earrings
(11)
072112
(28)
(51)
(30)
05.07.2009
05.07.2009
MAXIM'S DI MAXIMILIANO CIUCCIOMEI & C SNC, Via C. Colombo, 103, I60022 Castelfidardo (AN) (IT)
IT
IT
IT
Maximiliano Ciucciomei, Via Solferino 23, I-60022 Castelfidardo (AN)
1
Cl. 09-01
1. Bottle/1. Bouteille
26.01.2009; 1075717; EM
(11)
072151
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
30.07.2009
02.07.2009
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 28-32, avenue Victor Hugo, F-75116
PARIS (FR)
FR
FR
n/
Arik Lévy, L design, 29 rue des Panoyaux, F-75020 Paris
1
Cl. 09-01
1. Flask/1. Flacon
07.01.2009; 001066641; EM
(11)
072221
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
28.07.2009
28.07.2009
PROIZVODNO PREDUZECE "DRENIK ND" D.O.O., Deligradska 19, 11000
Beograd (RS)
RS
RS
RS
Brana Milic, Vlasicka 6, 11000 Beograd
8
Cl. 32-00
1.-8. Designs for toilet paper packaging/1.-8. Motifs pour emballages de papier
hygiénique
18.06.2009; D-0045/2009; RS
(11)
072222
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
28.07.2009
28.07.2009
PROIZVODNO PREDUZECE "DRENIK ND" D.O.O., Deligradska 19, 11000
Beograd (RS)
RS
RS
RS
Brana Milic, Vlasicka 6, 11000 Beograd
6
Cl. 32-00
1.-6. Designs for sanitary towels packaging/1.-6. Motifs pour emballages de
serviettes hygiéniques
08.07.2009; D-0062/2009; RS
(11)
072223
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(30)
28.07.2009
28.07.2009
PROIZVODNO PREDUZECE "DRENIK ND" D.O.O., Deligradska 19, 11000
Beograd (RS)
RS
RS
RS
Brana Milic, Vlasicka 6, 11000 Beograd, Serbia
5
Cl. 32-00
1.-5. Designs for sanitary towels packaging/1.-5. Motifs pour emballages de
serviettes hygiéniques
24.03.2009; D-0026/2009; RS
(11)
072340
(15)
13.07.2009
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
2419
ISSN 1847-3024
2420
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
(54)
13.07.2009
DEICHMANN SE, Deichmannweg 9, 45359 ESSEN (DE)
DE
DE
DE
2
Cl. 03-01
1.-2. Shoulder bags/1.-2. Sacs a bandouliere
(11)
072636
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
09.11.2009
09.11.2009
SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 94,
CH-2502 Biel/Bienne (CH)
CH
CH
CH
Andrea ARRIGONI, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO
1
Cl. 10-02
Montre-bracelet/Wristwatch
(11)
072659
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
06.11.2009
06.11.2009
MAPED, 530, route de Pringy, F-74370 ARGONAY (FR)
FR
FR
FR
2
Cl. 19-06
1.-2. Compas/1.-2. Compasses
(11)
072668
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
25.11.2009
25.11.2009
THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD), Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
CH
CH
CH
Sébastien PERRET, Etude de Style, Hôtel des Postes, P.O.Box 2208, CH2000 NEUCHATEL/NE
1
Cl. 10-07
Boîte de montre/Watch case
(11)
072673
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
07.09.2009
07.09.2009
MÜLHENS GMBH & CO. KG, Venloer Strasse 241-245, 50823 Köln (DE)
n/
n/
DE
20
Cl. 09-01
1.-20. Bottles for perfumes/1.-20. Flacons pour parfums
(11)
072679
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
08.12.2009
06.11.2009
DOMAINE DES BROIX S.A.S., Les Broix, F-16120 TOUZAC (FR)
FR
FR
FR
Philippe SEYS, 279 rue Vaugirard, F-75015 PARIS
9
Cl. 09-01
1.-9. Bottles/1.-9. Bouteilles
(11)
072681
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
23.11.2009
23.11.2009
RUDIGER CRUYSBERGHS, Haachtsesteenweg 1369, B-1130 BRUSSELS
(HAREN) (BE)
BX
BX
BX
Rudiger Cruysberghs, 1369 Haachsesteenweg, B-1130 Brussels (Haren)
1
ISSN 1847-3024
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
(54)
Cl. 09-05
1. Packaging for liquids and viscous products/1. Emballage pour produits
liquides ou mucilagineux
(11)
072683
(51)
(54)
24.11.2009
24.11.2009
LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm (DE)
DE
DE
DE
2
Cl. 09-03
1.-2. Packagings for foodstuffs/1.-2. Emballages pour produits alimentaires
(11)
072684
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
24.11.2009
24.11.2009
LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm (DE)
DE
DE
DE
3
Cl. 19-08
1.-3. Labels/1.-3. Etiquettes
(11)
072686
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
(30)
(11)
01.12.2009
01.12.2009
SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 Göteborg (SE)
n/
n/
CH
6
Cl. 23-02
1.-6. Tissue dispensers/1.-6. Distributeurs de papier absorbant
No 1: 30.06.2009; 001149447-0001; EM; No 2: 30.06.2009; 001149447-0003;
EM; No 3: 30.06.2009; 001149447-0005; EM; No 4: 30.06.2009; 0011494470007; EM; No 5: 30.06.2009; 001149447-0009; EM; No 6: 30.06.2009;
001149447-0011; EM
072705
(54)
01.12.2009
01.12.2009
S.C.D - TOYS S.R.L., Str. Vulturilor Nr.9, 520004 SFÂNTU GHEORGHE, JUD.
COVASNA (RO)
RO
RO
RO
FÜSTÖS TIBOR, Salciilor 1 C, RO-520032 SFÂNTU GHEORGHE, JUD.
COVASNA
1
Cl. 21-01
1. Puzzle/1. Casse-tete
(11)
072712
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
(11)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
2421
04.11.2009
04.11.2009
LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm (DE)
n/
n/
DE
2
Cl. 09-01
1.-2. Packagings for drugstore articles/1.-2. Emballages pour articles de
parapharmacie
072724
09.12.2009
22.10.2009
ADRIATEH D.O.O., Dr. Franje Tudmana 26, HR-10431 Sveta Nedelja, Novaki
(HR)
HR
HR
HR
GORAN REBIC, Kraljice Jelene 6, Samobor, Republic of Croatia
1
Cl. 25-03
1. Structure for car washing/1. Structure pour le lavage d'automobiles
ISSN 1847-3024
2422
HR - Industrijska obličja/dizajn - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2403 – 2422
(11)
072752
(30)
10.12.2009
10.12.2009
BÜRRIG, BENJAMIN MENDEL, Am Gutshof 41 a, 52459 Inden (DE)
DE
DE
n/
2
Cl. 06-05
1.-2. Combined furniture/1.-2. Meubles combinés
17.06.2009; 402009002900.6; DE
(11)
072763
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(28)
(51)
(54)
(30)
17.12.2009
17.12.2009
FLEX-ELEKTROWERKZEUGE GMBH, Bahnhofstrasse 15, 71711
Steinheim/Murr (DE)
n/
n/
DE
1) Udo Panzer, Teckstrasse 34, D-71384 Weinstadt-Endersbach; 2) Stefan
Lippert, Weizenstrasse 17, D-73733 Esslingen
12
Cl. 15-09
1.-12. Grinding machines/1.-12. Meuleuses
06.07.2009; 1150551; EM
(11)
072782
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
(54)
09.12.2009
09.12.2009
SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH2502 BIEL/BIENNE (CH)
CH
CH
CH
No. 1) Francesca ERRANI, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129
MILANO; No. 2) Danilo SALA, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129
MILANO
2
Cl. 10-02
1.-2. Montres-bracelets/1.-2. Wristwatches
(11)
072783
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
09.12.2009
09.12.2009
SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH2502 BIEL/BIENNE (CH)
CH
CH
CH
Thomas MISCHLER, Neubrückstrasse 45, CH-3012 BERN
1
Cl. 10-02
Montre-bracelet/Wristwatch
(11)
072789
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
16.12.2009
16.12.2009
SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 94,
CH-2502 Biel/Bienne (CH)
CH
CH
CH
Andrea ARRIGONI, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO
1
Cl. 10-02
Montre-bracelet/Wristwatch
(11)
072794
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(15)
(22)
(73)
(86)
(87)
(88)
(72)
(28)
(51)
(54)
21.12.2009
21.12.2009
ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE, CH-2540 GRENCHEN (CH)
CH
CH
CH
1), 8), 9): Philippe MOSER, 56, Avenue Lignon, CH-1256 GENEVE; 2), 4), 6):
Michaela KOCH, Albrecht-Achilles-Strasse 2, DE-10709 BERLIN; 5), 10): Katia
DE CONTI, 48, avenue de THONEX, CH-1226 THONEX; 7) Véronique STOLL,
Chemin de la Marniere 14A, CH-2504 BIEL/BIENNE; 11) Robin NYFELER :
Sur Savagnier 57, CH-2067 CHAUMONT
11
Cl. 10-02
1.-11. Montres-bracelets/1.-11. Wristwatches
ISSN 1847-3024
Statistika
industrijskog
vlasništva
HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2423 – 2425
STATISTIKA INDUSTRIJSKOG
VLASNIŠTVA
INDUSTRIAL PROPERTY
STATISTICS
Stanje 23. srpnja 2010. god.
Dated July 23, 2010
ZAHTJEVI ZA PRIZNANJE PRAVA
INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO RH
REQUESTS FOR THE GRANT OF
INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
FILED WITH THE STATE INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE
01. 01. 1992.
- 31. 12. 2009.
01. 01. 2010.
- 23. 08. 2010.
01. 01. 1992.
- 23. 08. 2010.
Domaći/ Residents
18 221
1 031
19 252
Strani/Non-residents
20 966
494
21 460
Ukupno/Total
39 187
1 525
40 712
6 268
188
6 456
2425
ŽIGOVI/
TRADEMARKS
PATENTI/
PATENTS
Domaći/Residents
Strani/Non-residents
Ukupno/Total
8 689
15
8 704
14 957
203
15 160
3 368
180
3 548
INDUSTRIJSKI DIZAJN/
INDUSTRIAL DESIGN
Domaći/Residents
Strani/Non-residents
Ukupno/ Total
UKUPNO /TOTAL
921
23
944
4 289
203
4 492
58 433
1 931
60 364
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO
U VAŽENJU U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Žigovi/Trademarks
INDUSTRIAL PROPERTY
IN FORCE IN THE
REPUBLIC OF CROATIA
Domaći/Residents
Strani/
Non-residents
Ukupno/Total
10 240
14 470
24 710
Prema Madridskom
sustavu/Under the
Madrid System
104 816
129 526
Patenti/
Patents
296
1 813
2 109
Konsenzualni
patenti/
Consensual patents
321
76
397
2 506
Industrijski dizajn/
Industrial design
1 014
Prema Haškom
sporazumu/Under
Hague Agreement
419
1 433
2 393
3 826
UKUPNO/TOTAL
135 858
ISSN 1847-3024
Informacijski
proizvodi i usluge
2429
HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438 Prijamni ured
Zahtjevi za zaštitu industrijskog vlasništva podnose se osobno u Prijamnom uredu Zavoda ili poštom na
adresu:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH
Prijamni ured
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
tel.: +385(0)1 61 06 417 ili tel.: +385(0)1 61 06 418
faks: +385(0)1 6112 017
Radno vrijeme Prijamnog ureda za korisnike: 9 – 14 sati (stanka 11:30 – 12:00 sati)
Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV
INCENTIV je javni informacijsko-uslužni centar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji pruža stručnu
informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito zaštititi, koristiti odnosno upravljati intelektualnim vlasništvom.
U INCENTIV-u možete dobiti besplatne stručne informacije o tome na koji način u zemlji i inozemstvu zaštititi
vlastito intelektualno vlasništvo, kako na dozvoljen način koristiti tuđe, odnosno kako izbjeći povredu tuđih
prava. Uz stručne informacije, INCENTIV nudi i niz drugih usluga – usluge pretraživanja fondova registriranog
intelektualnog vlasništva, mogućnost besplatnog samostalnog pretraživanja nekomercijalnih on-line baza
podataka o industrijskom vlasništvu, specijaliziranu knjižnicu i čitaonicu, te edukaciju o intelektualnom vlasništvu.
Detaljnije podatke o navedenim uslugama možete naći u nastavku ovog poglavlja.
U pružanju usluga INCENTIV-a sudjeluju ne samo zaposlenici INCENTIV-a nego i drugi stručnjaci Državnog
zavoda za intelektualno vlasništvo. Njihova stručnost temelji se na edukaciji u relevantnim svjetskim uredima za
intelektualno vlasništvo i praktičnom iskustvu u postupcima za zaštitu intelektualnog vlasništva.
Radno vrijeme INCENTIV-a je radnim danom (osim četvrtka) 8 - 16 sati, a četvrtkom 10 – 18 sati.
Za dodatne informacije možete se obratiti na:
INCENTIV - INFORMACIJSKI CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ulica grada Vukovara 78,
10000 Zagreb
tel.: +385(0)1 61 09 825
faks: +385(0)1 61 12 017
e-pošta: [email protected]
Veliki broj korisnih informacija o intelektualnom vlasništvu i postupcima zaštite možete naći na internetskim
stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo: www.dziv.hr
Stručne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva
Stručne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva su besplatne i pružaju ih stručnjaci INCENTIV-a i ostali
stručnjaci Zavoda - neposredne usmene konzultacije pružaju se u prostorijama INCENTIV-a tijekom radnog
vremena ili prema dogovoru, telefonski, kao i pismeno poštom, faksom ili elektroničkom poštom (vidjeti kontaktne
podatke za INCENTIV).
Usluge INCENTIV-a su isključivo stručne informacijske usluge – za profesionalnu pomoć i pravne usluge
zastupanja u postupcima registracije industrijskog vlasništva, te pravnu pomoć u slučaju povrede prava
intelektualnog vlasništva obratite se pri Zavodu registriranim ovlaštenim zastupnicima (zastupnicima za žigove i
zastupnicima za patente) ili odvjetnicima.
ISSN 1847-3024
2430 HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 22438
Usluge pretraživanja informacija o industrijskom vlasništvu
Zavod pruža usluge pretraživanja raspoloživih informacijskih fondova industrijskog vlasništva uz odgovarajuću
naplatu troškova. Ovisno o vrsti industrijskog vlasništva raspoloživi su različiti tipovi pretraživanja.
Pretrage patenata (objavljene prijave, priznata prava)
Podaci iz baza patentnih informacija mogu biti korisni za:
•
upoznavanje sa sadržajem stanja tehnike u određenom području
•
prikupljanje ideja za kreiranje vlastitih originalnih rješenja
•
praćenje djelatnosti konkurencije
•
pronalaženje tehničkih rješenja zanimljivih za otkup prava ili licenciranje
•
pronalaženje slobodne tehnologije
•
pomoć pri formuliranju vlastitih patentnih prijava
•
zaštitu od povrede tuđih prava.
Uz podatke o prijavljenim i priznatim patentima s učinkom u Republici Hrvatskoj, Zavod raspolaže informacijskim
fondovima koji obuhvaćaju većinu relevantnih podataka o patentima prijavljenima i priznatima u svijetu.
Pretraživanjem raspoloživih baza patentnih informacija na temelju od korisnika definiranog upita Zavod osigurava
odgovarajuće patentne informacije odnosno dostavlja patentne dokumente, uz naplatu usluge u skladu s
Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga.
Uslugu pretraživanja Zavod obavlja temeljem zahtjeva kojeg je potrebno podnijeti u pismenom obliku poštom
ili putem faksa (01) 61 12 017. Za podnošenje zahtjeva preporučuje se upotreba za to predviđenog obrasca
raspoloživog u Prijamnom uredu ili na internetskim stranicama Zavoda. Za dodatne informacije posjetite
INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
Raspoložive usluge pretraživanja i troškovnik usluga:
Vrsta usluge
Troškovi (u kunama)
Pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj
dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i
1. a)
ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući ispis bibliografskih podataka
za do 20 patentnih dokumenata – po jednom upitu
250,00
Pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj
dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i
1. b) ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu
iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih
dokumenata – po jednom upitu
300,00
2.
Pretraživanje patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike
prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr.
ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake(a)), uključujući ispis bibliografskih
podataka za do 20 patentnih dokumenata – po jednom upitu
600,00
3.
Pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene novosti izuma prema
opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne
riječi i/ili klasifikacijske oznake (a))
prema stvarnim troškovima
Pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno,
kvartalno, polugodišnje ili godišnje) prema bibliografskim podacima (broj
dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i
4. a)
ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu
iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih
dokumenata – po prvom upitu
ISSN 1847-3024
300,00
HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438 Pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno,
kvartalno, polugodišnje ili godišnje), određenog područja tehnike,
4. b)
uključujući ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih dokumenata
– po prvom upitu
Pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno,
kvartalno, polugodišnje ili godišnje); navedeni troškovi pod 4.a) i 4.b)
naplaćuju se u iznosu:
- za upite mjesečno
4. c)
- za upite kvartalno
50% navedenog iznosa
60% navedenog iznosa
80% navedenog iznosa
- za upite godišnje
90% navedenog iznosa
Pretraživanje patentnih dokumenata po posebno definiranom upitu
6.
Ispis podataka za dodatne patentne dokumente iznad 20 uključenih u
pretragu, za jednu stranicu
8.
600,00
- za upite polugodišnje
5.
7.
2431
prema stvarnim troškovima
Preslika patentnih dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda, za jednu
stranicu
Pohrana i dostava na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom
– na zahtjev Stranke
5,00
5,00
100,00
Navedeni troškovi pod 1. a) i 1. b) uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje u roku
od 3 radna dana. Navedeni troškovi pod 2 uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje
u roku od 5 radnih dana. Za određene kategorije korisnika usluge moguće je djelomično oslobađanje od
troškova temeljem odgovarajućeg zahtjeva.
Pretrage žigova
 
Prije podnošenja zahtjeva za priznanje žiga u Republici Hrvatskoj korisno je odgovarajućom pretragom provjeriti
postoji li već jednak ili sličan žig, a korisne mogu biti i druge pretrage informacija o žigovima.
Na raspolaganju su sljedeće usluge:
a) pretraživanja žigova registriranih u Republici Hrvatskoj uključujući međunarodne žigove s proširenjem
učinka na Republiku Hrvatsku, te
b) pretraživanja žigova za skupinu zemalja srednje Europe u okviru usluge CETMOS.
Pretraživanje žigova registriranih u Republici Hrvatskoj i međunarodnih žigova s učinkom u Republici
Hrvatskoj
U informacijskim fondovima Zavoda raspoloživi su podaci o žigovima s učinkom u Republici Hrvatskoj koji su
prijavljeni i registrirani nacionalnom prijavom žiga u Hrvatskoj ili međunarodnim putem prema tzv. Madridskom
sporazumu ili Madridskom protokolu. Na zahtjev korisnika obavlja se odgovarajuće pretraživanje uz naplatu
usluge u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga.
 
Za informacije o registriranim žigovima u inozemstvu preporučuje se korištenje regionalne usluge CETMOS,
odnosno obraćanje nadležnim nacionalnim uredima.
 
Uslugu pretraživanja Zavod obavlja temeljem zahtjeva kojega je potrebno podnijeti u pisanom obliku poštom ili
putem faksa (01) 61 12 017, uz podnošenje dokaza o uplati troškova usluge. Za dodatne informacije posjetite
INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
ISSN 1847-3024
2432 HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 22438
Raspoložive usluge pretraživanja i troškovnik usluga:
 
Vrsta usluge
1.
2.
3.
4.
5.
Pretraživanje prema nazivu/ imenu i prezimenu određenog (pod)nositelja žiga
– po jednom upitu
Pretraživanje znakova koji su istovjetno napisani zadanom verbalnom znaku
– po jednom upitu
Pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku, do tri
razreda
– po jednom upitu
Pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku
(obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda
– po jednom upitu
Pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku
(obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenata na
sličnost), do tri razreda
– po jednom upitu
Troškovi (u kunama)
400,00
100,00
400,00
400,00
600,00
6.
Pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku,
zadanom figurativnom znaku ili zadanom figurativnom znaku s verbalnim
elementima, za više od tri razreda za svaki dodatni razred
– po jednom upitu
40,00
7.
Pretraživanje internetskih domena prema zadanom verbalnom znaku ili
verbalnom elementu figurativnog znaka
– po jednom upitu
200,00
Pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno,
polugodišnje ili godišnje) koji su istovjetni ili koji su moguće slični zadanom
8. a)
verbalnom znaku, do tri razreda
– po prvom upitu
Pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno,
polugodišnje ili godišnje) koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku
8. b)
(obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda
– po prvom upitu
8. c)
Pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno,
polugodišnje ili godišnje) koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku
(obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenata na
sličnost), do tri razreda
– po prvom upitu
400,00
400,00
600,00
Pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno,
polugodišnje ili godišnje); navedeni troškovi pod 8.a), 8.b) i 8.c)
naplaćuju se u iznosu
8. d) – za upite mjesečno
– za upite kvartalno
– za upite polugodišnje
– za upite godišnje
50% navedenog iznosa
60% navedenog iznosa
80% navedenog iznosa
90% navedenog iznosa
prema stvarnim
trošlovima
9.
Pretraživanje prema posebno definiranom upitu
10.
Ispis bibliografskih podataka za određeni žig izvan usluge pretraživanja
– po dokumentu
30,00
11.
Pohrana i dostava na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom
– na zahtjev Stranke
100,00
Navedeni troškovi (osim pod 8, 9, 10 i 11) uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje
u roku od 3 radna dana. Za određene kategorije korisnika usluge moguće je djelomično oslobađanje od
troškova temeljem odgovarajućeg zahtjeva. Troškovi se plaćaju u trenutku podnošenja zahtjeva.
ISSN 1847-3024
HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438 2433
Pretraživanja žigova za skupinu zemalja srednje Europe u okviru usluge CETMOS
INCENTIV u suradnji s drugim uredima za intelektualno vlasništvo pruža zajedničku srednjeeuropsku uslugu
pretraživanja žigova CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service).
Usluga CETMOS nudi provjeru već postojećih odnosno ranijih prava na žig ponudom pretraživanja u nacionalnim
i međunarodnim registrima žigova 9 zemalja srednje Europe: Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj,
Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, kao i u registru žigova Zajednice koji vrijede na teritoriju Europske
unije.
Pretraživanja provode uredi za industrijsko vlasništvo u svakoj državi, koristeći podatke iz svojih registara žigova,
tako da su dobiveni rezultati uvijek iz ažurnih baza podataka. Usluga pretraživanja pruža se prema strogim
pravilima upravljanja kvalitetom i uključuje stručnjake sa velikim iskustvom stečenim u postupcima registracije
žigova.
Dovoljno je podnijeti jedinstveni zahtjev za CETMOS uslugu pretraživanja žigova koja se provodi u svim
navedenim zemljama. Zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem na internetskoj adresi www.cetmos.eu,
a rezultat pretraživanja također se korisniku dostavlja elektroničkim putem. Na taj je način rok izvršenja usluge
konkurentan: najdulje 6 tjedana, a u praksi može biti i kraći.
Izvješće o pretraživanju sadrži ranije žigove istovjetne ili slične znaku naznačenom u zahtjevu za pretraživanje,
sa rezultatima u zasebnim tablicama za svaku državu, uključujući i najvažnije podatke o nositelju žiga. Usluga se
pruža isključivo na engleskom jeziku, no detaljne informacije o usluzi mogu se dobiti i na 9 drugih jezika izravno
od ureda sudionika, na službenom jeziku te države.
Troškovi CETMOS usluge iznose 310 EUR (osnovna cijena) + 62 EUR (20 % PDV), što ukupno iznosi 372 EUR.
Troškovi se uplaćuju isključivo na:
Banka: Broj računa:
IBAN: SWIFT/BIC:
BAWAG P.S.K.
PSK 92 700 600BLZ 60000
AT236000000092700600
OPSKATWW
Plaćanje je obvezno po primitku računa. Isporuka rezultata pretraživanja izvršit će se nakon što uplata traženog
iznosa bude izvršena na naznačeni račun. Napomena: sve eventualne dodatne troškove prijenosa sredstava na
bankovni račun obavezan je platiti korisnik usluge.
Za dodatne informacije o usluzi CETMOS posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
Pretrage industrijskog dizajna
 
Prije podnošenja zahtjeva za registraciju industrijskog dizajna u Republici Hrvatskoj korisno je odgovarajućom
pretragom provjeriti podatke o eventualno postojećem istovjetnom ili sličnom dizajnu, a korisne mogu biti i druge
pretrage informacija o industrijskom dizajnu.
 
U informacijskim fondovima Zavoda raspoloživi su podaci o industrijskom dizajnu prijavljenom u Republici
Hrvatskoj ili s učinkom u Republici Hrvatskoj. Na zahtjev korisnika obavlja se odgovarajuće pretraživanje uz
naplatu usluge u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih
usluga.
 
Za informacije o industrijskom dizajnu registriranom u inozemstvu preporučuje se obraćanje nadležnim
nacionalnim uredima.
 
Uslugu pretraživanja Zavod obavlja temeljem zahtjeva kojega je potrebno podnijeti u pisanom obliku poštom ili
putem faksa (01) 61 12 017, uz podnošenje dokaza o uplati troškova usluge. Za podnošenje zahtjeva preporučuje
se upotreba za to predviđenog obrasca raspoloživog u Prijamnom uredu ili na internetskim stranicama Zavoda.
Za dodatne informacije posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
ISSN 1847-3024
2434 HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 22438
Raspoložive usluge pretraživanja i troškovnik usluga:
 
Vrsta usluge
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje industrijskog dizajna prema jednom od zadanih kriterija ((pod)
nositelj, razred, podrazred i/ili naziv proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji
industrijskog dizajna) – po jednom upitu
Pretraživanje industrijskog dizajna prema izgledu dizajna
– po jednom upitu
Ispis bibliografskih podataka za određeni industrijski dizajn izvan usluge
pretraživanja
– po dokumentu
Pohrana i dostava na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom
– na zahtjev Stranke
Troškovi (u kunama)
250,00
350,00
30,00
100,00
Navedeni troškovi pod 3 i 4 uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje u roku od 3 radna
dana. Za određene kategorije korisnika usluge moguće je djelomično oslobađanje od troškova temeljem
odgovarajućeg zahtjeva. Troškovi se plaćaju u trenutku podnošenja zahtjeva.
Dobava dokumenata
Zavod na zahtjev dobavlja kopije patentnih dokumenata (tekstova patentnih prijava i priznatih patenata) te
neovjerenih ispisa bibliografskih podataka o patentima, žigovima i industrijskom dizajnu iz fondova industrijskog
vlasništva registriranog u Hrvatskoj kao i iz dostupnih stranih fondova. Dobava navedenih dokumenata naplaćuje
se u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga.
Uslugu dobave dokumenata Zavod obavlja temeljem zahtjeva kojega je potrebno podnijeti u pisanom obliku
poštom ili putem faksa (01) 61 12 017. Za dodatne informacije posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01)
61 09 825.
 Vrsta usluge
Troškovi (u kunama)
Ispis bibliografskih podataka za specificiranu prijavu ili zaštićeni patent ili žig ili
industrijski dizajn, po dokumentu
30,00
Preslik patentnih dokumenta iz raspoloživih fondova patentnih informacija, po
stranici
5,00
Poštanska dostava rezultata pretraživanja i dokumenata u inozemstvo kao i
posebne usluge dostave u tuzemstvu i inozemstvu
prema stvarnim troškovima
Izvaci iz registara industrijskog vlasništva
Zavod na zahtjev izdaje i izvadak iz registra o objavljenim prijavama i zaštićenim pravima u Republici Hrvatskoj
kao dokument ovjeren od strane Zavoda. Za dodatne informacije posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon
(01) 61 09 825.
Knjižnica
Knjižnica u sastavu INCENTIV-a sadrži najopsežniji izbor stručne literature, časopisa i drugih relevantnih
publikacija iz područja intelektualnog vlasništva na jednom mjestu. Na raspolaganju je i besplatno samostalno
pretraživanje nekomercijalnih on-line baza podataka s podacima o registriranom industrijskom vlasništvu u
Hrvatskoj i svijetu, te CD-ROM kolekcija.
Navedena stručna literatura i kolekcije podataka dostupni su za korištenje u čitaoničkom prostoru knjižnice.
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, srijeda i petak 8 – 12 sati, utorak 12 – 16 i četvrtak 12 – 18 sati.
ISSN 1847-3024
HR - Informacijski proizvodi i usluge – Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438 2435
Čitaonički prostor te besplatno samostalno pretraživanje nekomercijalnih on-line baza podataka s podacima o
registriranom industrijskom vlasništvu na raspolaganju su korisnicima radnim danom (osim četvrtka) 8 - 16 sati,
a četvrtkom 10 – 18 sati.
Za dodatne informacije posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
Edukacija o intelektualnom vlasništvu
Želite li naučiti više o zaštiti intelektualnog vlasništva, ili želite osigurati edukaciju Vaših zaposlenika ili suradnika
u području zaštite intelektualnog vlasništva, organizirat ćemo za Vas odgovarajući oblik edukacije, bilo u
prostorijama INCENTIV-a ili na Vašem radnom mjestu.
Za dodatne informacije posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
Publikacije Zavoda
Službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo je Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva (HGIV).
U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele
prava industrijskog vlasništva, informacije o priznatim pravima, te o kasnijim promjenama u vezi s tim pravima.
Uz navedeno, objavljuju se informacije i obavijesti iz područja intelektualnog vlasništva.
Glasnik izlazi mjesečno zadnjeg dana svakog mjeseca i objavljuje se na internetskim stranicama Zavoda (Glasnici
raspoloživi od broja 04/2009. nadalje). Prema narudžbi Glasnik izdajemo kao CD-ROM.
 
U izdanju Zavoda raspoložive su i druge komercijalne stručne publikacije kao što su:
• Međunarodna klasifikacija patenata (osnovna razina, izdanje na hrvatskom)
knjga 1-5, tiskano izdanje 400,- kuna, CD-ROM 300,- kuna
• Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje žigova – Nicanska klasifikacija
(izdanje na hrvatskom) tiskano izdanje 300,- kuna, CD-ROM 150,- kuna
• Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje industrijskog dizajna – Lokarnska klasifikacija
(izdanje na hrvatskom) tiskano izdanje 250,- kuna, CD-ROM 100,- kuna, te druge publikacije.
Više informacija o publikacijama Zavoda možete naći na internetskim stranicama DZIV-a ili
na broju: (01) 61 09 825.
Besplatne informativne publikacije raspoložive su u prostorijama INCENTIV-a te na internetskim stranicama
Zavoda (www.dziv.hr).
Narudžbe za Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva na CD-ROM-u i druge tiskane publikacije, godišnja zbirka
iznosi 200,- kuna, a pojedinačni primjerak 40,- kuna:
tel:
(01) 61 09 825
faks: (01) 61 12 017
Plaćanje informacijskih usluga i publikacija Zavoda
Naknada troškova za informacijske usluge putem uplatnice plaća se na račun:
Broj računa primatelja: 1001005-1863000160
Model plaćanja: 63
Poziv na broj: 5681-6179-XXXXXX
Na mjestu XXXXXX potrebno je upisati šesteroznamenkasti broj iz tablice koji odgovara vrsti informacijske usluge
ili publikacije koja se traži.
xxxxxx
810002
820008
830003
840009
850004
900001
VRSTA INFORMACIJSKE USLUGE
pretrage patenata
pretrage žigova
pretrage dizajna
ostale pretrage
publikacije i ostali informacijski proizvodi
ostalo
ISSN 1847-3024
2436
HR - Informacijski proizvodi i usluge - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438
Popis periodičkih publikacija iz područja
intelektualnoga vlasništva dostupnih u
DZIV-u
NAZIV PERIODIČKE
PUBLIKACIJE
ISSN
NAKLADNIK
www
Od
godine:
1.
The Author – Journal of The
Society of Authors
0005-0628
The Society of Authors and
Contributors
2.
BIL – Bilten za industrijsko
lastnino
1318-2315
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
3.
Bio-Science Law Review
1365-8867
Lawtext Publishing Limited
www.lawtext.com
2005-2008.
4.
BIO TECH international – the
European magazine for the life
sciences industry
Reed Business Information
www.biotech-online.com
2004-2007.
–
www.societyofauthors.org
–
2006-2008.
1999
5.
Copyright World
0950-2505
Informa LAW
www.ipworldonline.com
2002
6.
Entertainment Law Review
0959-3799
Sweet & Maxwell
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2005-2008.
7.
European Copyright and Design
Reports
1467-6656
Sweet & Maxwell
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2006-2008.
8.
European Intellectual Property
Review - EIPR
0142-0461
Sweet & Maxwell
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2006-2007.
9.
European Trade Mark Reports
1363-4542
Sweet & Maxwell
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2006-2008.
0354-771X
Zavod za intelektualnu
svojinu Republike Srbije i
Crne Gore
www.yupat.sv.gov.yu
2002-2005.
11. Glasnik intelektualnog vlasništva
–SMP
1512-5440
Institut za standarde,
mjeriteljstvo i intelektualno
vlasništvo Bosne i
Hercegovine
12. Glasnik za industriska
sopstvenost – SOIP
1409-5580
Državen zavod za
industrijska sopstvenost
Republike Makedonije
www.ippo.gov.mk
2004
13. GRUR Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht
0016-9420
Verlag C.H. Beck
www.grur.beck.de
2007
14. GRURint Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht
Internationaler Teil
0435-8600
Verlag C.H. Beck
www.grur.beck.de
2007
15. IIC International Review of
Intellectual Property and
Competition Law
0018-9855
Max Planck Institute for
Intellectual Property,
Competition and Tax Law
www.ip.mpg.de
2007
16. Innovation & Technology Transfer
1013-6452
European Commission
www.cordis.lu
1995-2004.
17. Intellectual Property Quarterly
1364-906X
Sweet & Maxwell
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2006.
10. Glasnik intelektualne svojine
ISSN 1847-3024
–
2004
HR - Informacijski proizvodi i usluge - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438
2437
18. Managing Intellectual Property
0960-5002
Euromoney Institutional
Investor PLC
www.managingip.com
2005
19. MMM MultiMedia und Recht
1434-596X
Verlag C.H. Beck oHG
www.beck-online.de
2006-2008.
AIPPI General Secretariat
www.aippi.org
2007.
20. News AIPPI
-
21. Official Journal
0170-9291
European Patent Office
www.european-patentofice.org
2002
22. Patent World – Serving patent
specialists worldwide
0950-2513
Informa LAW
www.ipworldonline.com
1998
23. PCT Newsletter – Patent
Cooperation Treaty
1020-072X
WIPO
www.wipo.int/pct/en
2000-2007.
0035-3515
I’Association Francaise
pour la diffusion du Droit
d’Auteur National et
International
www.la-rida.com
2006-2008.
24. Revue Internationale du Droit
d’Auteur (RIDA)
25. Single Market News
–
European Commission
www.smn.cec.eu.int
2000
26. Trademark World – Building
expertise in trademark law
–
Informa LAW
www.ipworldonline.com
1997
27. WIPO Journal: Analysis and
Debate of Intellectual Property
Issues
2041-2029
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
www.sweetandmaxwell.co.
uk
2009
28. WIPO Magazine
1020-7074
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
www.wipo.int
1998
29. World Communications
Regulation Report
1750-1784
BNA International Inc.
www.bnai.com
2004
30. World E-Commerce & IP Report
1472-4901
BNA International Inc.
www.bnai.com
2000-2005.
31. World Intellectual Property Report
0952-7613
BNA International Inc.
www.bnai.com
1997
32. World Patent Information
0172-2190
Elsevier Ltd.
www.sciencedirect.com
2006-2008.
ISSN 1847-3024
2438
HR - Informacijski proizvodi i usluge - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2427 – 2438
Raspoložive kolekcije i CD-ROM-ovi iz
informacijskog fonda DZIV-a
NAZIV CD-ROM-ova
SADRŽAJ CD-ROM-ova
1.
INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION
Međunarodna klasifikacija patenata
2.
IP-LEX
tekstovi nacionalnih zakona, međunarodnih konvencija i sporazuma iz područja
intelektualnog vlasništva
3.
ESPACE ACCESS EP-A
bibliografski podaci objavljenih prijava patenata pri WIPO-u i EPO-u, od prosinca
1978. do 2001.
4.
ESPACE ACCESS EP-B
bibliografski podaci priznatih patenata pri EPO-u, od početka 1980. do 2001.
5.
ESPACE FIRST
prve stranice objavljenih prijava patenata pri WIPO-u i EPO-u od početka 1978. do
2001.
6.
ESPACE PRECES
patentni dokumenti zemalja centralne i istočne Europe (Latvija, Litva, Poljska,
Republika Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska), od 1993. do 2000.
7.
ESPACE WORLD
međunarodne patentne prijave prijavljene prema PCT-u, od 1978. do 2002.
8.
ESPACE EP-A
potpuni dokumenti objavljenih prijava patenata pri EPO-u, od početka 1992. do 2001.
9.
ESPACE AT
potpuni dokumenti patenata priznatih pri Austrijskom patentnom uredu, od 1994.
nadalje
10. ESPACE SI
bibliografski podaci, sažeci izuma i karakteristični crteži patentnih dokumenata
Slovenskog zavoda za intelektualno vlasništvo, od prosinca 1992. nadalje
11. ESPACE MX-A
potpuni dokumenti objavljenih prijava patenata pri Meksičkom patentnom uredu od
1996. nadalje
12. Data ACCESS MEXICO
bibliografski podaci objavljenih prijava patenata pri Meksičkom patentnom uredu od
2001. nadalje
13. Chinese Patent Bibliography
Abstract
sažeci i bibliografski podaci neispitanih prijava patenata pri Kineskom patentnom
uredu od 2007. nadalje
14. DEPAROM-ACT
potpuni dokumenti objavljenih prijava patenata i priznatih patenata pri Njemačkom
uredu za patente i žigove, od 1995. nadalje
15. DEPAROM-U
potpuni dokumenti priznatih prava na korisni model pri Njemačkom uredu za patente i
žigove, od 1995. nadalje
16. HUNPATEKA
priznati patenti pri Mađarskom patentnom uredu, od 1920. nadalje
17. PAJ
Patent Abstracts of Japan – sažeci i bibliografski podaci neispitanih prijava patenata
pri Japanskom patentnom uredu, od početka 1976. do 2005.
18. USAPAT
potpuni dokumenti priznatih patenata pri USPTO-u (Američki ured za patente i
žigove), od početka 1790. nadalje
19. USAAPP
potpuni dokumenti objavljenih prijava patenata pri USPTO-u (Američki ured za
patente i žigove), od 2001. nadalje
20. GLOBALPAT
tekstovi i slike prvih stranica patentnih prijava iz patentnih familija izdanih u USA,
WIPO, EPO, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Švicarskoj
21. ROMARIN
međunarodne registracije žigova prema Madridskom sustavu
22. PTDLP TRADEMARKS
registrirani žigovi pri USPTO, od početka 1994. nadalje
ISSN 1331-2030
Referentne
informacije
HR - Popis zastupnika registriranih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
- Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2439 - 2442
2441
Popis zastupnika registriranih pri Državnom zavodu za intelektualno
vlasništvo Republike Hrvatske
The List of Croatian Industrial Property Representatives
PATENTNI ZASTUPNICI/
PATENT REPRESENTATIVES
dr. sc. Željko Bihar, dipl. ing.,
ADMOVEO d.o.o.,
Aleja lipa 1/G
10040 Zagreb
tel.: (01) 61 97 584
faks: (01) 61 97 208
el.pošta: [email protected]
Internet: www.admoveo.hr
BIJELIĆ Aleksandar, dipl. iur.
Zlatarska 7
10000 Zagreb
BUNČIĆ Mira, dipl. ing.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 24 705,
(98) 26 07 70
faks: (01) 37 24 938
el.pošta: [email protected]
CPZ Centar za patente d.d.
Kutinska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 23 30 510, 23 12 213
faks: (01) 23 30 510
el.pošta: [email protected];
[email protected]
DIATUS,
Društvo inovatora Split
Poljička cesta 31
21000 Split
tel.: (021) 37 02 44
faks: (021) 46 37 38
el. pošta: [email protected]
Mr. sc. DIDAK Vinko, dipl.ing.
B. Magovca 15
10010 Zagreb
tel./faks: (01) 66 00 737
el. pošta: [email protected]
zg.t-com.hr
DRAGUN Tihomir, dipl. ing.
Vivalang d.o.o.
Ogrizovićeva 9
10000 Zagreb
tel.: (01) 36 46 208,
(98) 99 78 590
faks: (01) 22 23 640
el. pošta:[email protected],
[email protected]
FORINPRO d.o.o.
Davorina Bazjanca 5
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 821, 845, 860
tel/faks: (01) 38 36 824, 899
el. pošta: [email protected];
[email protected]
31.08.2010.
HADŽIJA Tomislav, dipl. iur.
Zajednički odvjetnički ured
dr. Dragutin Sikirić i Tomislav
Hadžija
Jurišićeva 5
10000 Zagreb
tel/faks: (01) 48 13 554, 573
el. pošta: [email protected]
zg.htnet.hr
Odvjetnica
DLAČIĆ Albina,
Odvjetničko društvo
“Dlačić & Partneri”
Branimirova 23
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 582
faks: (01) 48 28 579
el. pošta: [email protected]
Odvjetnica
JURIČ Nevenka
Unska 2b
10000 Zagreb
tel./faks: (01) 61 71 214
el. pošta: [email protected]
zg.t-com.hr
Odvjetnica
LAŠKARIN Anamari, dipl. iur.
Pod Kaštelom 4
51000 Rijeka
tel.: (051) 213 118
faks: (051) 215 030
Odvjetnica
MRDEŽA Željka, dipl. iur.
Tizianova 39
51000 Rijeka
tel./faks: (051) 55 15 35
Odvjetničko društvo
HRASTE & PARTNERI
Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060
faks: (01) 23 30 535
el. pošta: [email protected]
-partneri.hr
[email protected]
Odvjetničko društvo
KORPER I PARTNERI
KORPER ŽEMVA Dina, odvjetnica
Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el. pošta: [email protected]
korper-partneri.com
Odvjetničko društvo
MODRUŠAN & FILIPČIĆ
Radićeva 74
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 52 444
faks: (01) 48 52 443
el. pošta: [email protected]
modrusan-lex.com
Odvjetničko društvo
VUKMIR i suradnici
Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el. pošta: [email protected]
10000 Zagreb
tel.: (01) 36 46 208;
(99) 22 41 427
faks: (01) 22 23 640
el. pošta: [email protected];
[email protected]
Odvjetnik
ŠTEFANEK Štefan, dipl. iur.
Ilica 191D
10000 Zagreb
tel.: (01) 22 22 724
faks: (01) 22 22 725
el. pošta:
[email protected]
Odvjetnički ured Matijević
MATIJEVIĆ Andrej
Kurelčeva 4
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 855
faks: (01) 48 28 866
el. pošta: [email protected]
ŠOŠIĆ Ivona, dipl. ing.
Odvjetničko društvo
VUKMIR i suradnici
Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el. pošta: [email protected]
PALIMPSEST d.o.o.
Marija Šoljan, dipl. ing.
Stonska 9
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 02 240, 66 37 554
faks: (01) 61 02 250
el. pošta: [email protected]
“TEH-NOVA” d.o.o.
Verdijeva 11/II
51000 Rijeka
tel.: (051) 31 23 21
fax: (051) 31 23 21
e-mail: [email protected]
PEJČINOVIĆ Tomislav, dipl. oec.
Ožegovićeva 2
10000 Zagreb
TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
tel./faks: (031) 25 10 00, 005
el. pošta: [email protected]
PRODUCTA d.o.o.
Zinke Kunc 3a
10000 Zagreb
tel.: (01) 60 44 547, 60 44 037
tel./faks: (01) 60 44 548,
60 44 037
el. pošta: [email protected]
web: www.producta.hr
Mr. sc. dr. PUČAJ Krešimir
Pičmanova 4
10000 Zagreb
tel.: (01) 66 00 396
PETOŠEVIĆ d.o.o.
Jurkovićeva 3/III,
10000 Zagreb
tel.: (01) 45 72 972, 45 72 973
faks: (01) 46 21 086
el. pošta:[email protected]
www.petosevic.com
SUČIĆ Tatjana, dipl. ing.
Vivalang d.o.o.
Ogrizovićeva 9
Mr. sc. TOMŠIĆ ŠKODA Slavica,
dipl. ing.
Intelektualno vlasništvo,
GlaxoSmithKline istraživački
centar Zagreb d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 29
10000 Zagreb
Mr. sc. TURKALJ Gordana, dipl.
ing.
Intelektualno vlasništvo,
GlaxoSmithKline istraživački
centar Zagreb d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 29
10000 Zagreb
Odvjetnica
VUKINA Sanja, dipl. iur.
Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 74 970
faks: (01) 48 74 971
el. pošta: [email protected]
ISSN 1847-3024
2442
HR - Popis zastupnika registriranih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
- Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 17, 2010, 8, 2439 - 2442
ZASTUPNICI ZA ŽIGOVE/
TRADEMARK REPRESENTATIVES
dr. sc. Željko Bihar, dipl. ing.,
ADMOVEO d.o.o.,
Aleja lipa 1/G
10040 Zagreb
tel.: (01) 61 97 584
faks: (01) 61 97 208
el.pošta: [email protected]
Internet: www.admoveo.hr
BIJELIĆ Aleksandar, dipl. iur.
Zlatarska 7
10000 Zagreb
CPZ Centar za patente d.d.
Kutinska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 23 30 510, 23 12 213
faks: (01) 23 30 510
el.pošta: [email protected];
[email protected]
DIATUS,
Društvo inovatora Split
Poljička cesta 31
21000 Split
tel.: (021) 37 02 44
faks: (021) 46 37 38
el. pošta: [email protected]
Mr. sc. DIDAK Vinko, dipl. ing.
B. Magovca 15
10010 Zagreb
tel./faks: (01) 66 00 737
el. pošta: [email protected]
DRAGUN Tihomir, dipl. ing.
Vivalang d.o.o.
Ogrizovićeva 9
10000 Zagreb
tel.: (01) 36 46 208,
(98) 99 78 590
faks: (01) 22 23 640
el. pošta:[email protected],
[email protected]
Odvjetnica
DLAČIĆ Albina,
Odvjetničko društvo
“Dlačić & Partneri”
Branimirova 23
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 582
faks: (01) 48 28 579
el. pošta: [email protected]
FORINPRO d.o.o.
Davorina Bazjanca 5
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 821, 845, 860
tel./faks: (01) 38 36 824, 899
el pošta: [email protected];
[email protected]
Prof. dr. sc. GLIHA Igor, dipl. iur.
Križanićeva 15
10000 Zagreb
tel.: 099 501 5725
el. pošta: [email protected]
ISSN 1847-3024
GUSTIN Ivana, mag. iur.
Božidara Magovca 18b
10000 Zagreb
tel.: (091) 44 44 336
el. pošta: [email protected]
hr
HADŽIJA Tomislav, dipl. iur.
Zajednički odvjetnički ured
dr. Dragutin Sikirić i Tomislav
Hadžija
Jurišićeva 5
10000 Zagreb
tel/faks: (01) 48 13 554, 573
el. pošta: [email protected]
zg.htnet.hr
MIJATOVIĆ Živko i partneri d.o.o.
Baruna Trenka 7
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 54 510, 45 77 536,
535
faks: (01) 48 54 510
el. pošta: [email protected];
www.zm-p.com
Odvjetnica
JURIČ Nevenka
Unska 2b
10000 Zagreb
tel./faks: (01) 61 71 214
el. pošta: [email protected]
zg.t-com.hr
Odvjetnica
LAŠKARIN Anamari, dipl. iur.
Pod Kaštelom 4
51000 Rijeka
tel.: (051) 213 118
faks: (051) 215 030
Odvjetnica
Mr. sc. MODRUŠAN-RANOGAJEC
Željka
Zajčeva 44
10000 Zagreb
tel.: (01) 45 00 870
faks: (01) 45 00 875
el. pošta: zeljka.modrusan.
[email protected]
Odvjetnički ured Matijević
MATIJEVIĆ Andrej
Kurelčeva 4
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 855
faks: (01) 48 28 866
el. pošta: [email protected]
Odvjetnica
MRDEŽA Željka, dipl. iur.
Tizianova 39
51000 Rijeka
tel./faks: (051) 55 15 35
Odvjetnik
PETKOVIĆ Sreten
Ivana Lučića 2A/20
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 99 930
faks: (01) 61 99 977
el. pošta: [email protected]
hr
Odvjetničko društvo
DIVJAK, TOPIĆ & BAHTIJAREVIĆ
Ivana Lučića 2A/18
10000 Zagreb
tel.: (01) 53 91 600
faks: (01) 53 91 601
el. pošta: [email protected]
Odvjetničko društvo
HRASTE & PARTNERI
Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060
faks: (01) 23 30 535
el. pošta: [email protected]
-partneri.hr
[email protected]
Odvjetničko društvo
KORPER I PARTNERI
KORPER ŽEMVA Dina, odvjetnica
Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el. pošta: [email protected]
korper-partneri.com
Odvjetničko društvo
MODRUŠAN & FILIPČIĆ
Radićeva 74
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 52 444
faks: (01) 48 52 443
el. pošta: [email protected]
com
Odvjetničko društvo
VEDRIŠ I PARTNERI
Ozaljska 136
10000 Zagreb
tel.: (01) 36 89 366, 36 36 335
faks: (01) 36 31 658
el. pošta: [email protected]
Odvjetničko društvo
VUKMIR i suradnici
Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el. pošta: [email protected]
PALIMPSEST d.o.o.
Marija Šoljan, dipl. ing.
Stonska 9
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 02 240, 66 37 554
faks: (01) 61 02 250
el. pošta: [email protected]
PRODUCTA d.o.o.
Zinke Kunc 3a
10000 Zagreb
tel.: (01) 60 44 547, 60 44 037
tel./faks: (01) 60 44 548,
60 44 037
el. pošta: [email protected]
web: www.producta.hr
PETOŠEVIĆ d.o.o.
Jurkovićeva 3/III
10000 Zagreb
tel.: (01) 45 72 972, 45 72 973
faks: (01) 46 21 086
el. pošta:[email protected]
www.petosevic.com
SUČIĆ Tatjana, dipl. ing.
Vivalang d.o.o.
Ogrizovićeva 9
10000 Zagreb
tel.: (01) 36 46 208;
(99) 22 41 427
faks: (01) 22 23 640
el. pošta: [email protected];
[email protected]
Odvjetnik
ŠTEFANEK Štefan, dipl. iur.
Ilica 191D
10000 Zagreb
tel.: (01) 22 22 724
faks: (01) 22 22 725
el. pošta:
[email protected]
TEHNOLOŠKI CENTAR d.o.o.
Trg V. Bubnja 4
51000 Rijeka
tel.: (051) 40 67 11
faks: (051) 40 67 00
e-mail: [email protected]
“TEH-NOVA” d.o.o.
Verdijeva 11/II
51000 Rijeka
tel.: (051) 31 23 21
faks: (051) 31 23 21
e-mail: [email protected]
TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
tel./faks: (031) 25 10 00, 005
el. pošta: [email protected]
Odvjetnica
VUKINA Sanja, dipl. iur.
Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 74 970
faks: (01) 48 74 971
el. pošta: [email protected]
ZEKOVIĆ Goran, dipl. iur.
Hrvatski institut za tehnologiju
d.o.o.
Planinska 1
10000 Zagreb
tel.: (01) 54 94 739
(99) 31 34 149
faks: (01) 54 94 720
el. pošta: [email protected]
31.08.2010
8/2006
HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNI©TVA 13, 2006, 8, 2681-3065
I S S N
1 3 3 1 - 2 0 3 0
HRVATSKI
GLASNIK
INTELEKTUALNOG
VLASNISTVA
Slu¾beno glasilo Dr¾avnog zavoda
za intelektualno vlasni¹tvo
8/2006
REPUBLIKA HRVATSKA
DR®AVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNI©TVO
Zagreb, 31.08.2006.
HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG
VLASNI©TVA 13, 2006, 8, 2681-3065
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
149
File Size
11 444 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content