Απόφαση Καθορισμού ΕΤ και Καταστημάτων Ψηφοφορίας

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.09 14:31:35
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
«Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων
και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας»
(Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας αριθ. 5562/218/09-01-2015 )
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
Πύργος , 9 Ιανουαρίου 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
Ταχ. ∆/νση
: ∆ιοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 27100
Πληροφορίες : Ε.Ρηγοπούλου
Τηλέφωνο
: 2621 360 356
ΦΑΞ
: 2621 360 353
Email
: [email protected]
Αριθ. Πρωτ.: 5562/218
ΘΕΜΑ: Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας για τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη Αντι̟ροσώ̟ων στον Ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του Π.∆.26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 57 Α΄/15-3-2012)».
2. Το αριθµ. Π.∆. 173 /31-12-2014 «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της Νέας
Βουλής» (ΦΕΚ 277/Α΄/31-12-2014 ).
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
3. Την αριθµ. 122/3-1-2015 εγκ. 1 του ΥΠ.ΕΣ. «Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων
Ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουµε τα εκλογικά τµήµατα και τα καταστήµατα του Νοµού Ηλείας , καθώς και τους εκλογείς που θα
ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, για την ανάδειξη Βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015, ως ακολούθως:
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
1
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703010
2
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703010
3
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703010
4
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703010
5
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703010
6
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703011
7
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703020
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΦΙ∆ΟΚΑΜΠΟΥ
Από : ΑΒΕΝΤΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α
Από : ΓΟΜΟΣΤΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α
Από : ΚΑΣΙΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α
Από : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΠΕΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ καθώς και οι
Ειδικοί Εκλογείς του
Αστυνοµικού Τµήµατος
Ανδραβίδας
Από : ΓΕΩΡΓΙΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΦΙ∆ΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
8
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ
1703030
9
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707010
10
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707020
11
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707020
12
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707020
13
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707020
14
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707020
15
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707021
ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ
ΒΑΡ∆Α
ΒΑΡ∆Α
ΒΑΡ∆Α
ΒΑΡ∆Α
ΒΑΡ∆Α
ΒΑΡ∆Α
ΨΑΡΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΟΥΣΙ
ΑΕΤΟΡΑΧΗ
Από : ΑΒ∆ΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
Από : ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
Από : ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
Εως : ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΨΑΡΙ
Από : ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Από : ΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ καθώς και οι
Ειδικοί Εκλογείς του
Αστυνοµικού Τµήµατος
Βάρδας
Από : ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
16
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707030
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ
17
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707031
18
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707040
19
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
1707041
ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
20
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
21
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
22
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
23
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
24
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ
ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΛΤΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Από : ΑΒ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
1707050
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Από : ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ
1707050
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Εως : ΨΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
1707060
Εως : ΧΟΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1707070
Εως : ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από : ΚΑΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ
1707070
Εως : ΝΤΕΒΕΝΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΠΕΛΕΤΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ
ΣΥΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΡΤΕΣΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΟΛΑ∆Α
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΟΛΑ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑ∆Α
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑ∆Α
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
25
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1707070
26
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707080
27
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707080
28
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
1707090
29
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1712010
30
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1712010
31
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1712020
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ
ΝΗΣΙΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ
ΞΕΝΙΕΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΨΩΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑ∆Α
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΕΝΙΕΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Από : ΛΑΛΙΩΤΗ ΡΙΤΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
µε συµβατικό αριθµό 17350
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
Από :
ΛΑΓΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
32
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
33
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1712030
34
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
1712030
35
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
36
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
37
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
38
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715010
39
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715010
40
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715010
1712020
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ1712040 ΜΥΡΤΟΥΝΙΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ1712040 ΜΥΡΤΟΥΝΙΩΝ
1715010
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
µε συµβατικό αριθµό 17340
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΥΛΛΗΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΥΛΛΗΝΗ
Από : ΛΑΜΠΕΤΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΥ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από : ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ∆ΡΟΥΚΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Από : ΚΟΥΣΚΟΥΝΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΠΕΣΚΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΜΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΟΥΡΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΛΕΧΑΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
41
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
42
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
43
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715030
44
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715040
45
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715050
46
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715060
47
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715060
48
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1715060
49
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701010
1715010
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ
1715020 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΡΕΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΜΠΟΡΣΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΣΟΦΗΚΑ ΧΙΟΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΕΙΡΗΝΗ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Λεχαινών
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΑ
Από : ΑΘΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΣΥΝ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από : ΑΓΡΑΠΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΑ∆ΕΛΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΕΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ.
ΜΠΟΡΣΙΟΥ
ΣΥΝ. ΜΠΟΡΣΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Από : ΞΕΝΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΜΑΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΙΦΕΙΡΑ
Από : ΑΛΤΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Από : ΑΒ∆ΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
Από : ΘΕΟΦΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
50
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1701020
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
51
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701021
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
Κ.ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
52
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701020
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
ΚΡΑΝΑ
53
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701030
54
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701040
55
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701040
56
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701041
57
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701050
58
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701060
ΒΡΕΣΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ
ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΟΥ
ΜΥΡΩΝΙΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΥΝ.
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ)
Εως : ΨΕΥ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝ. ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΥΝ. Κ.
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΥΝ. ΚΑΤΩ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ)
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Από : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως :
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝ. ΚΡΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΕΣΤΟ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
Από : ΛΑΛΛΟΥ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΛΙΒΑ∆ΑΚΙ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΛΙΒΑ∆ΑΚΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΡΩΝΙΑ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
59
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1701061
60
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704010
61
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
62
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704020
63
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704030
64
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704040
65
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704050
66
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704060
1704010
ΜΥΡΩΝΙΩΝ
ΚΛΙΜΑ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
∆ΑΦΝΟΥΛΑ
∆ΡΑΓΩΓΙ
ΘΕΙΣΟΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ
ΛΥΝΙΣΤΑΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆ΑΜ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝ. ΚΛΙΜΑ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
Από : ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ καθώς και οι
Ειδικοί Εκλογείς του
Αστυνοµικού Τµήµατος
Ανδρίτσαινας
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΦΡΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΑΦΝΟΥΛΑ
∆ΡΑΓΩΓΙ
ΘΕΙΣΟΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ
ΛΥΝΙΣΤΑΙΝΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
67
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704070
68
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704080
69
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1704090
70
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
71
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718010
72
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718010
73
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718010
74
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1704100
1718020
ΜΑΤΕΣΙ
ΡΟΒΙΑ
ΣΕΚΟΥΛΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΒΡΙΝΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΤΕΣΙ
ΡΟΒΙΑ
Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΝΙΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Από : ΝΙΚΗΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΡΙΝΑ
ΣΕΚΟΥΛΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
75
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1718020
ΒΡΙΝΑΣ
76
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718030
77
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718040
78
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718050
79
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718060
80
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718060
81
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
1718061
ΚΡΟΥΝΩΝ
82
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718070
83
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718080
ΓΡΑΙΚΑ
ΓΡΥΛΛΟΥ
∆ΙΑΣΕΛΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ
Κ.ΣΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΛΗΜΑΤΣΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΚΟΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΡΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΥΛΛΟΣ
∆ΙΑΣΕΛΛΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ
Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ. ΚΡΟΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΝ. ΚΡΟΥΝΩΝ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆ΑΜ
Εως : ΤΣΟΓΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
84
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718090
85
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718090
86
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718090
87
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718100
88
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718110
89
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718120
90
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718130
91
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718140
92
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
1718150
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΡΑΧΩΝ
ΣΑΜΙΚΟΥ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ
ΤΡΥΠΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΖΩΑΝΝΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α' ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΗΠΑΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Εως : ΨΑΛΤΑΚΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από : ΑΓΡΙ∆ΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΓΕΛΑ∆ΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως :
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΙΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΣΙΑ
ΜΑΚΡΙΣΙΑ
ΠΛΑΤΙΑΝΑ
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ
ΡΑΧΕΣ
ΣΑΜΙΚΟ
ΣΚΙΛΟΥΝΤΙΑ
ΤΡΥΠΗΤΗ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
93
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
94
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1718160
ΦΡΙΞΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ
1705010 ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ
1705010 ΟΛΥΜΠΙΑΣ
95
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
96
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705020
97
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705030
98
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705030
99
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705040
100
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705050
101
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705060
ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΑΜΕΝΑΣ
ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΕΙ∆ΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Από : ΑΓΙΟΥΜΠΙ ΟΜΑΡ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Από : ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εως : ΨΥΡΡΗ ΦΙΛΑΝΘΗ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
του Πυροσβεστικού
Κλιµακίου Αρχαίας Ολυµπίας
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
Από : ΛΑΖΑΡΗ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΥΛΑ
Εως : ΨΥΛΛΑ ΑΝΘΗ
Από : ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Εως : ΨΑΘΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΡΙΞΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΕΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΥΚΩΝΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
102
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705070
103
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705080
104
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705090
105
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705100
106
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705110
107
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705120
108
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705130
109
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705140
110
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705150
ΚΛΑ∆ΕΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΛΙΝΑΡΙΑΣ
ΛΟΥΒΡΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ
ΜΟΥΡΙΑΣ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΕΙ∆Η
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΨΕΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΑ∆ΕΟ
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΛΙΝΑΡΙΑ
ΛΟΥΒΡΟ
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΑ
ΜΟΥΡΙΑ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
111
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705160
112
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705160
113
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705170
114
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
115
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705180
116
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705190
117
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705200
118
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705210
119
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705210
1705180
ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΠΕΥΚΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
ΣΜΙΛΑ
ΣΤΡΕΦΙΟΥ
ΣΤΡΕΦΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Από : ΛΑΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
του Αστυνοµικού Τµήµατος
Πελοπίου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΟ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΑΒΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΥΛΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Από : ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΥΛΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΑΦΗΡΑ ΣΟΦΙΑ
Από : ΚΛΙΤΣΑ ΑΡΓΥΡΗ
Εως : ΨΙΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΥΚΕΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
ΣΜΙΛΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΕΦΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΕΦΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
120
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705220
121
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705230
122
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1705230
123
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
1713010
124
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
1713020
125
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
1713020
126
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
127
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
128
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1713030
1714010
1714011
ΦΛΟΚΑ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΟΥ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΝΤΡΩΝΙ
ΑΝΤΡΩΝΙ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΥΧΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Από : ΛΥΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΛΕΞΩ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΛΟΚΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΤΡΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΕΙΑ
Από : ΛΑΓΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΕΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΟΡΕΙΝΗ
Από : ΑΒΡΑΜΗ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΤΡΩΝΙ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
129
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1714020
130
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1714030
131
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1714040
132
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1714050
133
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1714060
134
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721010
135
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721020
136
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721030
137
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721030
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΚΟΤΑΡΙΟΥ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ
ΑΧΛΑ∆ΙΝΗ
∆ΟΥΚΑ
ΚΟΥΜΑΝΙ
ΚΟΥΜΑΝΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΩ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Εως : ΧΕΡΤΕΛ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Από : ΑΓΑΠΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΤΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΣΙΠΙΑΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΛΑ∆ΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΟΥΚΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΝΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΝΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
138
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721040
139
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721040
140
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721050
141
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721060
142
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721070
143
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721080
144
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
1721090
145
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710010
146
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710020
147
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710030
ΛΑΛΑ
ΛΑΛΑ
ΜΗΛΙΕΣ
ΝΕΜΟΥΤΑ
ΝΕΡΑΙ∆Α
ΠΕΡΣΑΙΝΑ
ΦΟΛΟΗ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΑΝΗΛΙΟΥ
ΑΡΗΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Από : ΛΑΙΜΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΛΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΛΙΕΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΜΟΥΤΑ
Από : ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΡΑΙ∆Α
Από : ΑΒΡΑΜΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ
ΠΕΡΣΑΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΛΟΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΗΛΙΟ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΡΗΝΗ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
Από : ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
148
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710040
149
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710050
150
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710060
151
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710060
152
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710060
153
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710060
154
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
155
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710060
1710060
ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΑ
Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
Από : ΓΚΑΒΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΧΑΡΩ
Από : ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
Από : ΚΩΛΕΤΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΩ
Από : ΞΑΓΟΡΑΡΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Εως : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
Από : ΣΤΑΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ καθώς και οι Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ειδικοί Εκλογείς του
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αστυνοµικού Τµήµατος
Ζαχάρως
ΖΑΧΑΡΩ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
156
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
157
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1710070
1710080
158
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710090
159
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710090
160
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710100
161
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710110
162
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710120
163
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710130
164
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710140
ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ
ΚΑΛΙ∆ΟΝΑΣ
ΛΕΠΡΕΟΥ
ΛΕΠΡΕΟΥ
ΜΑΚΙΣΤΟΥ
ΜΗΛΕΑΣ
ΜΙΝΘΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως :
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΙ∆ΟΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΠΡΕΟ
Από : ΛΙΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΠΡΕΟ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΚΙΣΤΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΛΕΑ
Από : ΑΓΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΙΝΘΗ
Από : ΑΓΡΑΠΗ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
Εως : ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΞΗΡΟΧΩΡΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
165
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710140
166
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710150
167
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710160
168
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710170
169
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710180
170
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710190
171
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
1710200
172
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720010
173
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720020
ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΑΣΙ∆ΑΚΙ
ΡΟ∆ΙΝΑ
ΣΜΕΡΝΑΣ
ΣΧΙΝΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΞΗΡΟΧΩΡΙ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΑΣΙ∆ΑΚΙ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΡΟ∆ΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΜΕΡΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΧΙΝΟΙ
Από : ΑΓΡΑΠΗ∆Α ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Από : ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΚΑΠΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΕΤΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
174
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720020
175
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720020
176
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720021
177
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720030
178
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720040
179
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720050
180
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1720060
181
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
182
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
183
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΣΤΟΜΙΟΥ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Από : ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΧΥΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Από : ΑΓΡΑΠΗ∆Α ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εως : ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Από : ΑΛΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΝΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΟΜΙΟ
Από : ΑΒ∆ΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Από : ΑΒ∆ΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Από : ΑΡΑΠΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΒΩΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΓΑΒΡΙΛΙΑ∆Η
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Εως : ∆ΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
184
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
185
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
186
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
187
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
188
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
189
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
190
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
191
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
192
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
193
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
Από : ∆ΕΒΕΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ
Εως : ΖΟΥΓΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
Από : ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΚΑΝΤΖΟΥ ΑΡΕΤΗ
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
Από : ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου
Εως : ΚΙΤΣΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Από : ΚΛΑ∆Η ΑΘΗΝΑ
Ζ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΑΝΤΙΟΠΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Από : ΛΟΥΚΑΙΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Από : ΜΗΤΣΕΛΗ ΑΚΡΙΒΗ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
194
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
195
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
196
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702010
197
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
198
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
199
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
200
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
201
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΣΙΑΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Εως : ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140,
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΣΩΚΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΥΡΩΝΟΣ 75, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΤΣΟΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
Από : ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
του Αστυνοµικού Τµήµατος Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΩΝΟΣ 75, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Αµαλιάδας, του Τµήµατος
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ασφαλείας Αµαλιάδας και του
Τµήµατος Τροχαίας
Αµαλιάδας
Από : ΑΒ∆ΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΑΧΤΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
Από : ΒΑΒΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Εως : ΓΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΓΡΑΜΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από : ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Εως : ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΚΟΡ∆ΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΛΙΒΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
202
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
203
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
204
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
205
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
206
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702020
207
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702030
208
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702040
209
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702050
210
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702060
1702020
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ Β
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
Εως :
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Από : ΠΑΠΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
Εως : ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
Από : ΣΒΑΡΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
Εως : ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Από : ΤΣΑΒ∆ΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΩΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΑΙΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
211
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702070
212
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702080
213
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702080
214
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702090
215
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702100
216
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702110
217
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702110
218
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702120
219
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702130
ΑΥΓΕΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ
∆ΑΦΝΗΣ
∆ΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ
∆ΟΥΝΑΙΙΚΩΝ
∆ΟΥΝΑΙΙΚΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙ∆ΑΣ
ΚΑΡ∆ΑΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΓΕΙΟ
Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΙ
Από : ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΙ
Από : ΑΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΤΖΑ ΛΑΟΥΡΕΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΑΦΝΗ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΟΥΝΑΙΙΚΑ
Από : ΛΑΒΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΟΥΝΑΙΙΚΑ
Από : ΑΒ∆ΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΗΛΙ∆ΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΚΩΤΣΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
220
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
221
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702140
222
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702150
1702130
223
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702160
224
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702170
225
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702180
226
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702190
227
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702190
228
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702200
ΚΑΡ∆ΑΜΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΡΟΒΙΑΤΑΣ
ΣΑΒΑΛΙΩΝ
ΣΑΒΑΛΙΩΝ
ΣΩΣΤΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΛΑΒΑΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΦΕΛΛΑΟΥΕΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Από : ΑΛΑΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΒΙΑΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΑΒΑΛΙΑ
Από : ΛΑΒΑΖΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΑΒΑΛΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΙΟΥΡΗ ΜΑΡΘΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΩΣΤΙ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
229
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
230
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702210
231
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ
1702210
232
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716010
233
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716020
234
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716030
235
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
236
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1702210
1716040
1716050
ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΓΡΑΠΙ∆ΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΘΩΝΑ
ΑΥΓΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΒ∆ΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΒΑΡΙ
Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΒΑΡΙ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΒΑΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΡΑΠΙ∆ΟΧΩΡΙ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΩΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΓΗ
Από : ΡΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΙΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΝΝΑ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
237
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
238
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716070
239
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716080
240
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716090
241
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716100
242
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716060
1716110
243
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716120
244
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716130
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΛΑΓΑΝΑ
ΛΑΤΤΑ
ΛΟΥΚΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΛΑΝΙ∆Ι
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΦΥΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΓΑΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΤΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΖΑΡΑΚΙ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως :
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΚΑΤΙΝΑ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
245
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
1716131
ΑΠΙ∆ΟΥΛΑ
246
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716132
247
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716140
248
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716150
249
ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
1716160
250
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706010
251
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706010
252
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706010
253
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706010
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΟΙΝΟΗΣ
ΡΟ∆ΙΑΣ
ΣΚΛΙΒΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ.
ΑΠΙ∆ΟΥΛΑΣ
ΣΥΝ. ΑΠΙ∆ΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙΝΟΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΡΟ∆ΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΩ
Εως : ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΚΛΙΒΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΒΡΥΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
Από : ΒΡΥΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Από : ΜΑΝΙΑΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Εως : ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
254
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1706010
255
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706010
256
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706020
257
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
258
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
259
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706040
260
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1706050
261
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1706030 ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ
1706040
ΛΥΓΙΑΣ
ΛΥΓΙΑΣ
ΜΑΧΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΝΤΕΜΠΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Από : ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καθώς και
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
οι Ειδικοί Εκλογείς του
Αστυνοµικού Τµήµατος
Βαρθολοµιού
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΝΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΥΓΙΑ
Από : ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΥΓΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΧΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
262
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
263
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
264
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
265
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
266
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
267
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
268
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709010
269
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709020
270
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709020
271
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709030
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΓΕΛΑ∆Α ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
Από :
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΚΑΨΑΛΗ ΡΕΒΒΕΚΑ
Από : ΚΕΑΛΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
Από : ΛΗΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Εως : ΜΠΟΥΓΟΥ ΤΑΣΙΑ
Από : ΜΠΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Από : ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΤΣΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Από : ΤΣΑΜΠΑΖΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
του Αστυνοµικού Τµήµατος
Γαστούνης
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΝΑΖΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από : ΑΓΡΑΠΙ∆Η
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
Εως : ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΣΤ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Ζ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Η΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΠΗ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
272
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709040
273
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709050
274
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709060
275
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1709070
276
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719010
277
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719010
278
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719010
279
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719010
280
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719010
281
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
1719020
ΚΟΡΟΙΒΟΥ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΑΣΠΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
Από : ΑΝ∆ΡΙΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟ
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΕΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΓΩΤΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ
Από : ∆ΑΛΕΚΑ ΕΛΕΝΑ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΠΙΝΙΕΡΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Από : ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΡΑΧΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από : ΡΕΓΚΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΨΕΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΙΜΙΖΑΣ
1719030 (ΜΕΛΙΣΣΑΣ)
282
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
283
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708010
284
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708020
285
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708020
286
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708030
287
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708040
288
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708040
289
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΩΛΑΚΟΣ
1708040
290
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
ΑΓΡΙ∆ΙΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ
ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ
1711010 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Από : ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΜΙΖΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΡΙ∆Ι
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ∆ΡΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ
Από : ΖΑΜΠΛΑΡΑ ΜΑΡΘΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΨΑΡΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΕΜΟΧΩΡΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΝΕΛΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Από : ΚΑΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΝΤΟΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Από : ΞΥ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως :
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
291
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711020
292
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ
1711021
ΧΑΝΑΚΙΩΝ
293
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711030
294
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711030
295
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711040
296
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711050
297
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711060
298
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711070
299
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711080
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
Από : ΛΑΒ∆Α ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΠΟΧΩΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝ. ΧΑΝΑΚΙΩΝ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΟΥΝΑΡΓΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΟΥΝΑΡΓΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΟΧΙΤΣΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΕΡΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
300
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
301
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ
1711090
302
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
303
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
304
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
305
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
306
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
307
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
308
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
309
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
1711080
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΦΟΝΑΪΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΛΕΝΤΕΡΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΦΟΝΑΙΤΙΚΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ,
ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ,
ΠΥΡΓΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ,
ΠΥΡΓΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ,
ΠΥΡΓΟΣ
Από : ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ε΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΖΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ,
ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
Από : ΑΒΒΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΖΕΧΡΗ
Από : ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Εως : ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Από : ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως :
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
Εως : ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Από : ΚΑΝΗ ΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΚΛΑ∆Η ΑΘΗΝΑ
Εως : ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51,
ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51,
ΠΥΡΓΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51,
ΠΥΡΓΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
310
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
311
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
312
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
313
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
314
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
315
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
316
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
317
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
318
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
319
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΚΡΙΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΛΥΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΛΥΚΟΥΡΑ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
Από : ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΠΡΑ∆ΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Από : ΜΠΡΑΙΜΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΠΑΛΗΑΤΣΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Από : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΠΛΕΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Από : ΠΛΙΑΓΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Εως : ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51,
ΠΥΡΓΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 39 & ΖΑΪΜΗ,
ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 39 & ΖΑΪΜΗ,
ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΣΤΑΦΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 39 & ΖΑΪΜΗ,
ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΣΤΕΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΤΡΙΜΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΤΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΦΛΩΚΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 39 & ΖΑΪΜΗ,
ΠΥΡΓΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΥΡΓΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
320
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717010
321
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
322
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
323
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
324
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
325
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
326
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
327
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
328
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
329
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εως : ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Από : ΑΒΒΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΑΠΩΣΑΧΜΕΝ
ΦΑΙΡΟΥΖ
Από : ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΒΩΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΥΡΓΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΡΟΦΙΑ 27, ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΡΟΦΙΑ 27, ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΓΑΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΡΟΦΙΑ 27, ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ∆ΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΦΙΑ 27, ΠΥΡΓΟΣ
Από : ∆ΡΕΜΠΕΛΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εως : ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
Από : ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από : ΚΑΤΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΥΗ ΜΑΡΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ Από : ΚΟΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ
Εως : ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
Από : ΛΑ∆Α ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 7ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2, ΠΥΡΓΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Από : ΜΠΙΣΤΟΛΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 7ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2, ΠΥΡΓΟΣ
1717020
331
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
332
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
333
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
334
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717020
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Από : ΤΕΡΛΕΠΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
1717020
Εως : ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ καθώς και οι Ειδικοί
Εκλογείς της ΣΕΤΤΗΛ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2, ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΜΑΡΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 7ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εως : ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
330
335
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΠΑΝΑΓΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Από : ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από : ΣΙΚΑΛΙΑ ΑΣΤΡΙΝΗ
Εως : ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 7ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2, ΠΥΡΓΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
( ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ ), ΠΥΡΓΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
( ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ ), ΠΥΡΓΟΣ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
( ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ ), ΠΥΡΓΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
336
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Από : ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ καθώς και οι
Ειδικοί Εκλογείς του
Τµήµατος Τροχαίας Πύργου,
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ του Αστυνοµικού Τµήµατος
1717020
Πύργου, της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Πύργου, του
Τµήµατος ∆ίωξης
Ναρκωτικών Πύργου, της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Ηλείας ( Επιτελείο/Γραφείο
Εσωτερικών Λειτουργιών).
337
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
1717021
ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ
338
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717021
339
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717030
340
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717030
341
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717040
342
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717050
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆΄ ΑΙΘΟΥΣΑ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
( ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ ), ΠΥΡΓΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΕΤΙ
Από : ΛΕΝΤΕΡΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΕΤΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΑΡΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
343
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
344
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
345
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717070
346
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717070
347
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717070
348
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717080
349
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717090
350
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717100
351
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717110
1717060
1717060
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ
ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΙΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝΟΣ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Από : ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΙΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΙΩΝΑΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΛΥΒΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Από : ΚΑΝ∆ΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΝΤΟΥΣΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από : ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Εως : ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
Από : ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
352
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1717110
353
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717120
354
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717120
355
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717130
356
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717140
357
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717140
358
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717150
359
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717160
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΚΟΛΙΡΙΟΥ
ΚΟΛΙΡΙΟΥ
ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ
ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ
ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΥΡΤΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΛΑ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΝΝΑ
καθώς και οι Ειδικοί Εκλογείς
του Λιµεναρχείου Κατακόλου
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΛΙΡΙ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΛΙΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΤΑΙΙΚΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΤΑΙΙΚΑ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως :
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ
Από : ΑΓΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η ΕΙΡΗΝΗ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΤΙΑ
Από : ΛΑ∆Α ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Από : ΑΓΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡ
Εως : ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΣ
Από : ΜΑΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
360
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
361
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
362
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
363
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
364
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717190
365
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717200
366
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
1717200
367
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722010
368
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΥΡΤΕΑΣ
Από : ΜΕΝΤΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΥΡΙΠΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΤΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙ
1717170 ΝΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ
Από : ΑΒΙΖΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΜΩΝΗ
Από : ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΜΩΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΛΟΥΚΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ
Από : ΜΑΖΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΡΟΣΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
1717160
1717180
1717180
1722020
ΣΑΛΜΩΝΗΣ
ΣΑΛΜΩΝΗΣ
ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
369
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722030
370
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722030
371
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722040
372
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722040
373
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722050
374
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722060
375
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
376
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722070
1722080
ΓΟΥΜΕΡΟΥ
ΓΟΥΜΕΡΟΥ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΛΙΝ∆ΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
ΛΑΝΘΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Από : ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΜΕΡΟ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΜΕΡΟ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
Από : ΛΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΩ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΕΥ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΚΑΡΥΑ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΙΝ∆ΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΝΘΙ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
377
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722090
378
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722090
379
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722100
380
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722110
381
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722120
382
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722130
383
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722140
384
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722150
ΛΑΝΤΖΟΙΟΥ
ΛΑΝΤΖΟΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΕΥΚΗΣ
ΣΟΠΙΟΥ
ΧΑΡΙΑΣ
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΝΤΖΟΪ
Από : ΛΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΝΤΖΟΪ
Από : ΑΓΡΙ∆ΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΙ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΚΑΛΙΡΡΟΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΕΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΥΚΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΟΠΙ
Από : ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΡΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
Α/Α
ΕΚΛΟ
ΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜ
ΑΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Σ Ε.∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
385
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722160
386
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
1722160
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
Από : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Ε∆ΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΩΛΕΝΑ
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΩΛΕΝΑ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑ: 7Ρ6Κ7Λ6-1ΔΜ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υ̟ουργείο Εσωτερικών
∆/νση Εκλογών (σε τρία αντίγραφα)
Τµήµα Εκλογών και Πολιτικών Κοµµάτων
Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10183 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος (Υ̟όψιν κου Περιφερειάρχη )
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
26441 Πάτρα
3. Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας κ΄Ιονίου (υ̟όψιν Γεν.Γραµµατέα)
4. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών Ηλείας, Αµαλιάδας
5. κ. Πρόεδρο ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου – Ενταύθα
6. κ.κ. ∆ηµάρχους Νοµού
7. κ.κ. Προέδρους Εφορευτικών Ε̟ιτρο̟ών Εκλογικών Τµηµάτων Νοµού, σε α̟όσ̟ασµα
8. Αστυνοµική ∆/νση Ηλείας (Ε̟ιτελείο),Υ̟οδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, Αστυνοµικά Τµήµατα (Βάρδας, Γαστούνης,
Βαρθολοµιού, Αµαλιάδας, Πύργου, Ανδρίτσαινας, Πελο̟ίου, Ανδραβίδας, Ζαχάρως,) ,Τµήµα Τροχαίας Πύργου, Τµήµα
Τροχαίας Αµαλιάδας, Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας, Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου.
9. ΣΕΤΤΗΛ Πύργου
10. 117 Πτέρυγα Μάχης Ανδραβίδας
11. ΚΕΑΤ Ανδραβίδας
12. Λιµεναρχείο Κατακόλου
13. Πυροσβεστική Υ̟ηρεσία Πύργου (Κλιµάκιο Αρχαίας Ολυµ̟ίας)
14. Πυροσβεστική Υ̟ηρεσία Λεχαινών
15. κ.κ. Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Νοµού, για να γνωρίσουν τα Σχολικά
κτίρια ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για καταστήµατα ψηφοφορίας και να δώσουν σχετικές οδηγίες και εντολές στους
∆ιευθυντές των Σχολείων ̟ου ε̟ο̟τεύουν.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάµενος Γραµµατείας.
Ευστάθιος Γιαννάτος