ΕΔΩ - Pamepreveza.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρέβεζα
02 Μαΐου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αριθ. πρωτ. :47505/1746
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ.∆/νση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας: 48100
Πληροφορίες: Στ. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο: 2682360275
FAX: 2682027195
E – mail: [email protected]
`
ΘΕΜΑ: Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις ∆ηµοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές καθώς και για τις Εκλογές για την ανάδειξη των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 10, 27-28, 51-55, 62 και 69 του Π.∆. 26 / 2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ( ΦΕΚ 57 / Α / 2012 ), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4239 / 2014 «∆ίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες
διατάξεις» ( ΦΕΚ 43 / Α / 2014 ).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 «Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
( ΦΕΚ 89 / Α / 2014 ).
5. Το Π.∆. 58 / 11-4-2014 ( ΦΕΚ 101 / Α / 22-4-2014 ) µε το οποίο ορίστηκε ηµέρα διενέργειας της
ψηφοφορίας για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Κυριακή 25 Μαΐου 2014
σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4239 / 2014 µε την οποία ορίστηκε ως ηµέρα
διενέργειας των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών η Κυριακή 18 Μαΐου 2014.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2623 / 1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση
του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 139 / Α / 1998 ).
8. Τις αριθµ. 15640 / 13 / 17-4-2014, 15641 / 14 / 17-4-2014 και 16225 / 18 / 22-4-2014 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τη διενέργεια των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών
καθώς και των Εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου
2014 καθώς και την αριθµ. 15757 / 16 / 17-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά
µε τους εκλογικούς καταλόγους και τον καθορισµό εκλογικών τµηµάτων για τη διενέργεια των
ανωτέρω εκλογών.
9. Τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της Εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας ( Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας ), τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.∆. 26 /2012 που
επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθ. 9/2014/02-05-2014 απόφαση
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών
καθώς και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πολιτών κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Τις προτάσεις των ∆ήµων της Εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας)
µε τις οποίες προσδιορίζουν τα οικήµατα και τους χώρους που θα χρησιµοποιηθούν ως
καταστήµατα ψηφοφορίας.
11. Τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές συνθήκες που επικρατούν στο Νοµό
Αποφασίζουµε
Καθορίζουµε για τις διπλές εκλογές ανάδειξης των Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Αρχών της 18ης
Μαΐου 2014 και των τυχόν επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και για τις εκλογές ανάδειξης
των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 τα εκλογικά τµήµατα, την έδρα αυτών,
τα καταστήµατα ψηφοφορίας και τους εκλογείς της εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τµήµα για την ανάδειξη
των Περιφερειακών και των ∆ηµοτικών Αρχών καθώς και των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Επίσης στα ίδια τµήµατα, ως εγγεγραµµένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν:
Α) για την ανάδειξη µόνο των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εκλογείς του άρθρου
27 του Π.∆. 26 / 2012 καθώς και οι ετεροδηµότες εκλογείς (που διαµένουν στην εκλογική
Περιφέρεια Πρέβεζας– Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) και
Β) για την ανάδειξη µόνο των ∆ηµοτικών Αρχών ή και των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου οι πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα εκλογικά τµήµατα, η έδρα αυτών, τα καταστήµατα ψηφοφορίας και η αναλυτική κατάταξη των
εκλογέων έχει ως εξής:
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ∆ΡΥΜΩΝΑΣ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
2
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΚΑΡΑΤΣΙΚΑΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΚΑΨΑΛΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Από : ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ
2
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
3
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
4
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν.ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
5
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ
6
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
NEO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΘΩΜΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
NEO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ,
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
Από : ΙΑΤΡΙ∆Η - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΜΗΤΣΟΥ - ΕΛΕΝΗ
8
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ,
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΜΙΧΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Εως : ΠΑΠΠΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΠΑΤΣΗ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ - ΑΡΕΤΗ
10
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΣΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
48300, ΑΣΣΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : Α∆ΑΜ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ
11
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΣΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
48300, ΑΣΣΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΛΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
48300, ΓΑΛΑΤΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Εως : ΤΣΙΓΚΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
3
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
13
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΑ
ΖΕΡΒΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΥ
48300, ΓΑΛΑΤΑΣ
14
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΙΑΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΑΝΩΝ
48300, ΜΕΛΙΑΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΑ - ΟΛΓΑ
15
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : Α∆ΑΜ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΛΩΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΜΑΡΙΝΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48300, ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΟΚΚΙΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
18
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48300, ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΚΟΛΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΠΟΚΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
19
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ
Από : ΝΑΚΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΥ - ΡΕΒΕΚΑ
20
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟ
Από : ΑΓΑΘΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΩΡΑΚΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ
21
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
(Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΛΙΟΠΥΛΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
22
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
(Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΚΟΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΝΤΖΟΥ - ΒΑΙΑ
23
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
α) Από : ΠΑΟΥΛΙ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΕΙΜΑ∆Α - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ
4
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
24
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
48300, ΚΡΑΝΕΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΜΗΤΡΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
25
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
48300, ΚΡΑΝΕΑ
Από : ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ
26
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΥΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ
48300, ΤΥΡΙΑ
27
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ετεροδηµότες
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΗ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΖΗΣΗ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
του Αστυνοµικού Τµήµατος
Φιλιππιάδας
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – ∆ΕΞΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΚΟΛΙΟΒΑΤΣΙΟΥ - ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Εως : ΛΥΤΡΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΜΑΓΓΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ
Εως : ΜΥΛΩΝΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΝΑΙΚΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
28
29
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
30
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
31
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 5η ΑΙΘΟΥΣΑ)
32
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
α) Από : Α∆ΑΜ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ετεροδηµότες
Από : ΖΙΑΡΑΓΚΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΚΟΚΩΝΗ - ΒΑΓΙΑ
5
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
33
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΠΑΠΟΥΤΣΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
34
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ - ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
35
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
48200, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΝΤΕΤΣΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
36
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
48200, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΠΑΜΠΟΥΣ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΣΟΦΙΑ
37
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
48200, ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ
38
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
∆ΡΥΟΦΥΤΟΥ
39
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ
48200, ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΖΥΓΟΥΡΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
40
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ
48200, ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ
Από : ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ - ΑΝΝΑ
41
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
42
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
43
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
44
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΥΟΦΥΤΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
48200, ∆ΡΥΟΦΥΤΟ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΟΛΓΑ
48200, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
48200, ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
(∆ΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
48200, ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΛΑΓΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
48200, ΠΑΝΑΓΙΑ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
6
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
45
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
48200, ΠΑΝΑΓΙΑ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
46
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ
48200, ΠΕΤΡΑ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΨΩΡΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΡΩΜΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΜΙΑΣ
48200, ΡΩΜΙΑ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
48
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
48060, ΑΓΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
49
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
48060, ΑΓΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΚΙΟΣΣΕ - ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
50
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
48060, ΑΝΘΟΥΣΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΑΗ∆ΩΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΟΥΤΣΗ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
51
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
48060, ΑΝΘΟΥΣΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΜΕΛΙΚΩΚΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
52
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΛΙΒΑ∆ΑΡΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48060, ΛΙΒΑ∆ΑΡΙ
53
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑ∆Α 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : Α∆ΑΜΟΥ - ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ∆ΗΜΑΣ - ΕΡΝΕΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
54
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑ∆Α 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΛΙΑΚΡΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑ∆Α 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΛΙΑΛΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΠΠΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάργας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Πάργας
55
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
7
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
56
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑ∆Α 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
57
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
48060, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΓΑΠΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
του Αστυνοµικού Τµήµατος
Καναλακίου
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΖΑΚΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΗΤΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΜΗΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΡΟΠΟΚΗ - ΜΑΡΙΑ
α) Από : ΣΑΒΒΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΙΛΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Εως : ΤΣΟΥΤΣΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
α) Από : ΠΑΤΕΡΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΕΥΤΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
58
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
59
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
60
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
61
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
62
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ
63
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΗ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΑΗ∆ΟΝΙΑ
64
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
∆ΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
Από : ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
48062, ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ
Εως : ΧΙΛΙΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
65
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ
48062, ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ
66
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
48062, ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΛΑΖΑΡΟΣ
α) Από : ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ - ΕΛΕΝΗ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
8
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
67
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗΣ
48062, ΑΝΩ ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗ
Από : ΒΑΣΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ - ΕΛΕΝΗ
68
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗ
α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΙΟΠΙΑΡΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
69
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗ
Από : ΜΑΡΚΕΤΟΥ - ΘΕΚΛΑ
Εως : ΧΥΡΙΠΗ - ΕΛΕΝΗ
70
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ
71
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΛΙΚΗ
48062, ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΠΑΓΩΝΑ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
72
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΝΑΚΑ - ∆ΑΦΝΗ
Εως : ΧΑΛΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
73
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΕΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΕΛΟΥ
48062, ΘΕΜΕΛΟ
Από : ΑΙ∆ΩΝΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΟΥΣΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ
74
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΕΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΕΛΟΥ
48062, ΘΕΜΕΛΟ
Από : ΝΑΣΤΟΥΛΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ - ΑΝΝΑ
75
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
48062, ΚΑΣΤΡΙ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΝΤΟΥΣΚΑ - ΕΛΕΝΗ
76
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
48062, ΚΑΣΤΡΙ
Από : ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
77
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΥΦΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΟΥΛΑΣ
48062, ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ
Από : ΑΗ∆ΟΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
78
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΚΟΡΩΝΗ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΜΠΡΑΓΚΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
9
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ - ΑΥΓΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
79
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΚΟΡΩΝΗ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
80
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΧΟΧΛΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΛΙΜΟΥΡ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
81
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΥΨΕΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ
48062, ΚΥΨΕΛΗ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ
82
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΣΑΣ
48062, ΛΟΥΤΣΑ
α) Από : ΑΛΕΞΙΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
83
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΣΑΣ
48062, ΛΟΥΤΣΑ
Από : ΝΑΚΑ - ΒΑΙΑ
Εως : ΧΕΤΖΕΛ - ΓΕΩΡΓΙΑ
84
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
85
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΛΑΓΟΥΡΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
86
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΩΝ
48062, ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΑ
87
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
48062, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
88
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΣΚΕΠΑΣΤΟ
Από : ΑΒΡΑΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΗ - ΕΥΤΥΧΙΑ
89
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗΣ
48062, ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗ
Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΗ
Εως : ΤΣΩΝΗ - ΜΑΝΘΟΥΛΑ
90
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
48062, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
Από : ΑΓΙΩΤΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΑΗ∆ΟΝΗ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ - ΒΑΙΑ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ∆ΑΦΝΗ
Εως : ΧΑΧΟΥΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
91
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΒΡΑΧΟΣ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΗΤΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
92
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
ΛΥΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ
48100, ΛΥΓΙΑ
α) Από : ∆ΗΜΟΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
93
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΙΟΝΤΟΥ - ΧΡΥΣΑΥΓΗ
94
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
(∆ΕΞΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΜΑΖΗ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
95
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
48100, ΚΡΥΟΠΗΓΗ
Από : ΑΥΓΕΡΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ
96
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
97
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
Από : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΡΑΓΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
98
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
48100, ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΛΩΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
99
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
48100, ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
100
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΙΝΩΠΗΣ
48100, ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΛΟΥΦΕΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
101
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΙΝΩΠΗΣ
48100, ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
11
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
102
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
48100, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
103
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΡΙΖΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΡΙΖΑ
104
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ
48100, ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ - ΘΕΩΝΗ
Εως : ΥΦΑΝΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ
105
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
48100, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Από : ΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Εως : ΤΣΟΥΤΣΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από : ΑΗ∆ΩΝΗ - ΓΙΡΛΑΝΤΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
106
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
48100, ΚΑΝΑΛΙ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΗ - ΕΙΡΗΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ετεροδηµότες
107
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
48100, ΚΑΝΑΛΙ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΛΑΓΟΥ - ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
108
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
48100, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
109
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΟΥΕΛ - ΣΑΝΤΡΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
110
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΚΑΤΣΑΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
111
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΙΑΤΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΣΙ∆ΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Εως : ΨΥΛΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
του Αστυνοµικού Τµήµατος Λούρου
112
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
12
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
113
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ
α) Από : ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ
Εως : ΧΙΛΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
48061, ΑΝΩ ΡΑΧΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
114
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
48061, ΒΡΥΣΟΥΛΑ
115
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48061, ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
116
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
48061, ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
Από : ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Εως : ΧΗΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
117
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48061, ΝΕΟ ΣΦΗΝΩΤΟ
118
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
48061, ΡΕΥΜΑΤΙΑ
119
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
48061, ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ
Από : ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΤΣΟΛΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ
120
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑ∆Α
48061, ΣΚΙΑ∆ΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΦΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
121
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΓΟΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΩΤΣΗ - ΠΑΝΑΓΙΩ
122
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΛΑΓΟΥ∆Η - ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΝΑΣΣΗ - ΣΑΝΝΑ
123
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΒΑΜΒΑΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΦΑΚΙΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
124
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η - ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΗΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από : ΑΥΓΕΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από : ΑΗ∆ΩΝΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
125
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΚΑΛΑΝΤΖΗ - ΑΝΑΤΟΛΗ
Εως : ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
126
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΣΙΩΖΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
127
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΣΠΥΡΑΚΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
128
129
130
131
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
132
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
133
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΑΒ∆ΟΥΛΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΑΣΩΝΙΤΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
γ) Ετεροδηµότες
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από: ΑΓΓΕΛΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Έως: ΓΚΟΠΗ - ΟΛΓΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΑΥΓΕΡΗ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Εως : ΒΟΜΠΡΑΣ - ΠΑΥΛΟΣ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ β) Ετεροδηµότες
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ) Από: ΓΚΟΠΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έως: ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ - ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Εως : ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ β) Ετεροδηµότες
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ) Από: ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έως: ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ - ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ - ΣΑΒΒΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εως : ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ - ΣΑΒΒΑΣ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
β) Ετεροδηµότες
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η
Από: ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Έως: ΡΙΖΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ∆ΑΣΚΑΛΑΣ - ΙΩΣΗΦ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εως : ΖΑΡΟΓΚΑ - ΜΑΡΙΑ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
β) Ετεροδηµότες
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η
Από: ΡΟΜΠΟΤΗΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Έως: ΧΟΝ∆ΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Από : ΖΑΡΟΝΙΚΑ - ΕΛΕΝΗ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 3η
Εως : ΙΑΣΕΜΙ∆ΗΣ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ)
14
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
134
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
135
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
136
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
137
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
138
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
139
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100,
ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, Από : ΚΑΠΠΑ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ - ΧΡΗΣΤΙΝΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, Από : ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΚΟΓΚΟΥΡΗ - ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, Από : ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΚΡΑΜΠΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, Από : ΚΡΑΝΗ - ΕΛΕΝΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΛΑΙΝΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, Από : ΛΑΛΑ - ΑΝΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΜΑΚΡΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
α) Από : ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Εως : ΚΑΠΟΤΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΣ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
του Λιµεναρχείου Πρέβεζας και της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
140
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΜΑΚΡΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΙΝΤΖΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Πρέβεζας - Επιτελείο, του
Αστυνοµικού Τµήµατος Πρέβεζας και
του Τµήµατος ∆ίωξης
Λαθροµετανάστευσης Πρέβεζας
141
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΙΣΣΙΩΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
15
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
142
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
α) Από : ΜΠΑΣΙΟΣ - ΜΑΝΘΟΣ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Οι εκλογείς του άρθρου 27 της
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
εκλογικής νοµοθεσίας (Π∆ 26/2012)
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
του Τµήµατος Τροχαίας Πρέβεζας,
(3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
του Τµήµατος Ασφάλειας Πρέβεζας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Πρέβεζας
143
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΠΡΑΖΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
(4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
144
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
(5η ΑΙΘΟΥΣΑ)
145
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Από : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
(6η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Εως : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ
146
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
147
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
148
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
149
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
150
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(∆ΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(∆ΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΠΟΛΑΤΙ∆ΟΥ - ΜΑΡΘΑ
Εως : ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΡΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η
ΑΙΘΟΥΣΑ)
Από : ΣΚΕΝΤΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως : ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100,
Από : ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΟΥ - ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΤΖΙΜΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
16
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΤΖΟΒΑ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100,
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΤΣΙΛΠΑΚΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100,
Από : ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΦΙΦΗΣ - ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
(3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
153
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100,
Από : ΦΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ - ΘΕΟΠΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
154
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
48100, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
155
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
48100, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
156
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
48100, ΝΕΟΧΩΡΙ
157
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ
α) Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆Η - ΙΩΑΝΝΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
158
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
48100, ΜΥΤΙΚΑΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΥΤΙΚΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
159
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
48100, ΜΥΤΙΚΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
α) Από : ΝΑΝΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΘΗ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
160
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
48100, ΝΙΚΟΠΟΛΗ
161
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
151
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
152
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Από : ΑΡΜΑΤΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΑΡΕΤΗ
α) Από : Α∆ΑΜΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΗ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
α) Από : ΑΜΠΑΖΗ - ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΛΛΙ∆ΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες
α) Από : ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆Η - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ετεροδηµότες
Από : ΒΑΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ - ΑΓΓΛΑΙΑ
17
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.∆/νση Αναπτ. Προγραµµάτων
∆/νση Εκλογών
Τµήµα Εκλογών
Ευαγγελιστρίας 2
10183 – Αθήνα
(σε τρία (3)αντίγραφα και έναν οπτικό δίσκο (cd))
2. Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη
∆ιοικητήριο
Πλ. Πύρρου 1
45221 – Ιωάννινα
3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
Βορείου Ηπείρου 20
45333 – Ιωάννινα
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
5 κ Πρόεδρο Πρωτοδικών Πρέβεζας
6 κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας
7 κ Πρόεδρο Πρωτοδικών Άρτας
8 κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας
9 Ειρηνοδικεία του Νοµού Πρέβεζας
10 Πταισµατοδικείο Πρέβεζας
11 ∆ικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας
12 Αστυνοµική ∆/νση Πρέβεζας
13 Όλα τα Αστυνοµικά Τµήµατα του Νοµού
14 Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας
15 Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάργας
16 Λιµεναρχείο Πρέβεζας
17 Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ηπείρου
18 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής
Μακεδονίας
Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
Ελ. Βενιζέλου – 48100 Πρέβεζα
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
19 ∆ήµους Νοµού Πρέβεζας
µε την παράκληση να φροντίσουν για την προετοιµασία
των Εκλογικών Τµηµάτων και την ευρεία δηµοσιότητα
της παρούσης
20 ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
µε την παράκληση να λάβουν γνώση της παρούσης και
να φροντίσουν για την παράδοση των αιθουσών των
Σχολείων κ.λ.π. κτιρίων στους ∆ηµάρχους.
21 Εφορευτικές Επιτροπές Εκλογικών Τµηµάτων Νοµού
Ε. ∆./1
18