Υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης

Συστήματα και Εφαρμογές Τηλεκατάρτισης
Η τηλεκατάρτιση αποτελεί την πλέον ευέλικτη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού
ενισχύει την αυτονομία του εκπαιδευόμενου καθώς ο ίδιος μπορεί να παρακολουθήσει
διαδικτυακά μαθήματα σε είτε σε πραγματικό χρόνο είτε ασύγχρονα και να επικοινωνεί
άμεσα τόσο με τους εκπαιδευτές όσο και με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.
Η Cosmos παρέχει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη φιλοξενία συστημάτων σύγχρονης
και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης σε φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προσωπικού τους.
Οι υπηρεσίες της Cosmos περιλαμβάνουν:






τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη φιλοξενία συστημάτων σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση των εκπαιδευομένων σε κάθε περίπτωση
επιτυγχάνεται μέσω ενός web-browser και δεν απαιτεί κανενός είδους
εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Η παραμετροποίηση περιλαμβάνει την
προσαρμογή του περιβάλλοντος στο εκπαιδευτικό αντικείμενο καθώς και την
κατασκευή theme με τα λογότυπα του πελάτη
τη διαχείριση των εκπαιδευομένων και την
παροχή προσωποποιημένης
πρόσβασης στο σύστημα μέσω username και password. Η ανωτέρω δυνατότητα
εξασφαλίζει την γνώση του συστήματος:
o Στον συνολικό αριθμό ωρών που διήρκησε η κατάρτιση κάθε
εκπαιδευομένου
o Στην επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του συνόλου του μαθησιακού υλικού για
κάθε εκπαιδευόμενο
o Στην διεξαγωγή test για την πιστοποίηση της επάρκειας του
εκπαιδευομένου
την ανάπτυξη αυτόνομων μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) που θα
καλύπτουν το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του πελάτη, σύμφωνα με το
πρότυπο Scorm. Τα μαθησιακά αντικείμενα έχουν την δομή slides. Κάθε slide θα
αντιπροσωπεύει στο αντίστοιχο βήμα, την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ο
εκπαιδευόμενος στο πραγματικό σύστημα. Τα μαθησιακά αντικείμενα δύναται να
εμπλουτιστούν με την προβολή videos για την πληρέστερη κατανόηση του
αντικειμένου από τους εκπαιδευόμενους
την παραγωγή εξεταστικού υλικού (tests) μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η
πιστοποίηση της επάρκειας κάθε εκπαιδευομένου
την υποστήριξη διεξαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας
την διαχείριση του συστήματος που αφορά στη διαχείριση των χρηστών και στη
παραγωγή στατιστικών στοιχείων (Reports)
Αθήνα
Π. Μπακογιάννη 44
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 6492800
Fax: 2106464069
email: [email protected]
www.cbs.gr
Athens
44 P. Bakogianni Str., GR 144 52
Metamorfosi Attikis, Athens Greece
Tel.: +30 210 6492800
Fax: +30 2106464069
email: [email protected]
www.cbs.gr
Θεσσαλονίκη
Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1
9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
ΤΚ 57001 (Είσοδος 2, Γραφείο Β7)
Τηλέφωνο: 2310 477670-1
Φαξ: 2310 477 672
Thessaloniki
Thermokoitida, Thermi 1,
9th km Thessaloniki-Thermi
57001 Thessaloniki
Tel. +30 2310477670
Fax +30 2310477672
Κύπρος
Λεωφ. Κέννεντυ 81
1076 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: + 357 22442101
Fax: +357 22313840
e-mail: [email protected]
www.cbsit.com.cy
Cyprus
81 Kennedy Avenue
1076 Nicosia, Cyprus
Tel.: + 357 22442101
Fax: +357 22313840
E-mail: [email protected]
www.cbsit.com.cy
Εφαρμογή
Διαχείρισης
Στόλου Οχημάτων
«RouteΤracker»
Athens - Thessaloniki - Cyprus