Δελτίο παραγγελίας

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
«Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ*
Επώνυμο - Όνομα
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο
Ημ/νία γέννησης – Τόπος Γέννησης
….. / ….. / 19…..
Επίπεδο εκπαίδευσης (Εφόσον σας αφορά σημειώστε π.χ.
Τριτοβάθμια
πιστοποιητικό δυσλεξίας ή αλλοδαπός με πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας της ελληνικής για εξέταση με λεξικό)
-
□
Δευτεροβάθμια
Πιστοποιητικό δυσλεξίας
□
□
Υποχρεωτική εκπαίδευση
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
□
□
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ΑΦΜ / ΔΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*
Περιοχή, Διεύθυνση, Τ.Κ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
e-mail
* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά και συμπληρώνονται με βάση την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια διαμονής ή
την κατάθεση αίτησης για άδεια διαμονής του υποψηφίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας
Προσωπικό Φύλαξης Λιμένων
Διάρκεια: 105 ώρες
Αίθουσα  Τηλεκατάρτιση 
Έναρξη: …../…../….. Λήξη: …../…../…...
Ωράριο: 09:00 – 14:00 
16:00 – 21:00 
Άλλο: ……………………………………………………..
Διάρκεια: 30 ώρες
Αίθουσα  Τηλεκατάρτιση 
Έναρξη: …../…../….. Λήξη: …../…../…...
Ωράριο: 09:00 – 14:00 
16:00 – 21:00 
Άλλο: ………………………………………………………..
Προστασία – Συνοδεία Φυσικών &
Υψηλών Προσώπων
Διάρκεια: 50 ώρες
Αίθουσα  Τηλεκατάρτιση 
Έναρξη: …../…../….. Λήξη: …../…../…...
Ωράριο: 09:00 – 14:00 
16:00 – 21:00 
Άλλο: ………………………………………………………..
Κόστος Προγράμματος*:
Κόστος Προγράμματος*:
Κόστος Προγράμματος*:
€
Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή
Υπόλοιπο
€
€
€
Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή
Υπόλοιπο
€
€
€
Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή
Υπόλοιπο
€
€
Παρατηρήσεις: ………………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
* Η κατάθεση της προκαταβολής και της εξόφλησης του ποσού, μπορεί να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank στον Αριθμό
ο
Λογαριασμού: 00260027360201363133 με την αιτιολογία: «το ονοματεπώνυμό σας, πιθανό τμήμα πχ. Παπαδοπούλου Μαρία, 32 e-learning».
* Η παρούσα επέχει θέση προσωρινής είσπραξης – προκαταβολής
* Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος
Μόλις συμπληρώσετε το παρόν Δελτίο Παραγγελίας, παρακαλείσθε να το στείλετε μαζί το αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής στο fax:
210-2712755. Αιτήσεις που έχουν αποσταλεί δίχως το αποδεικτικό κατάθεσης δεν θεωρούνται έγκυρες.
*Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή και να ακυρώσει το πρόγραμμα χωρίς σπουδαίο λόγο επιστρέφοντας την προκαταβολή
*Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος , με υπαιτιότητα του καταρτιζομένου ,οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται
Ο Αιτών (-ούσα)
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
Για το Εκπαιδευτικό Κέντρο
Ημερομηνία: …../……/2015
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)