close

Enter

Log in using OpenID

2010. godina - Općina

embedDownload
OPĆINA KISELJAK
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE
KISELJAK
29.juli/srpanj, 2010.KISELJAK
Broj 4.
Godina IX
2010.
godina
Strana 1.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju članka 13. Zakona o načelima Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine(“Sl. novine Federacije BiH“ Hercegovine(“Sl. novine Federacije BiH“
broj:49/06) i članka 25. Statuta Općine Kiseljak broj:49/06) i člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(“Sl. glasnik Općine Kiseljak“,broj 3/09), (“Sl. glasnik Općine Kiseljak“,broj 3/09),
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, donosi
održanoj dana 14.07.2010. godine, donosi
ODLUKU
ODLUKU
o poništenju Odluke br. 01/1-23-43/09 od
09.01.2009. godine
o poništenju Odluke br. 01/1-23-43/09 od
09.1.2009. godine
Članak 1.
Član 1.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o davanju
u zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća
Kiseljak, br. 01/123-43/09 od 09.1.2009. godine
(''Službeni glasnik Općine Kiseljak'' br. 4/08),
kojom se J.U. Ljekarna daje u zakup na 10
godine bez naknade, poslovni prostor koji se
nalazi u prizemlju objekta ''B'' izgrađenog na
k.č. br. 932/2 k.o. Podastinje u ul. Žrtava
domovinskog rata Kiseljak, a koji je upisan u
vlasništvo Općine Kiseljak.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o davanju
u zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća
Kiseljak, br. 01/123-43/09 od 09.1.2009. godine
(''Službeni glasnik Općine Kiseljak'' br. 4/08),
kojom se J.U. Apoteka daje u zakup na 10
godine bez naknade, poslovni prostor koji se
nalazi u prizemlju objekta ''B'' sagrađenog na
k.č. br. 932/2 k.o. Podastinje u ul. Žrtava
domovinskog rata Kiseljak, a koji je upisan u
vlasništvo Općine Kiseljak.
Članak 2.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja i ima se objaviti na oglasnoj
ploči Općinskog vijeća Kiseljak i u Službenom
glasniku Općine Kiseljak.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja i ima se objaviti na oglasnoj
ploči Općinskog vijeća Kiseljak i u Službenom
glasniku Općine Kiseljak.
Broj: 01/1-23-1761/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
Broj: 01/1-23-1761/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH“
broj:49/06) i članka 25. Statuta Općine Kiseljak
(“Sl. glasnik Općine Kiseljak“,broj 3/09) ,
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana, 14.07.2010. godine, donosi
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH“
broj:49/06) i člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(“Sl. glasnik Općine Kiseljak“,broj 3/09) ,
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, donosi
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
Općina Kiseljak daje u zakup ''Narodnom
sveučilištu Kiseljak'' i to za smještaj
Općina Kiseljak daje u zakup ''Narodnom
sveučilištu Kiseljak'' i to za smještaj
Strana 2.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
gradske knjižnice i ''Multimedijskom centru'' gradske biblioteke i ''Multimedijskom centru''
Kiseljak, poslovni prostor koji se nalazi u Kiseljak, poslovni prostor koji se nalazi u
prizemlju objekta ''B'' izgrađenog na k.č. br. prizemlju objekta ''B'' sagrađenog na k.č. br.
932/2 k.o. Podastinje u ul. Žrtava domovinskog 932/2 k.o. Podastinje u ul. Žrtava domovinskog
rata, a koji je upisan u vlasništvo Općine rata, a koji je upisan u vlasništvo Općine
Kiseljak na ZK uložak br. 2577.
Kiseljak na ZK uložak br. 2577.
Članak 2.
Član 2.
Poslovni prostor koji je predmetom zakupa,
ukupne je površine 104,45 m2, i isti se sastoji od
poslovne prostorije površine 101,60 m2 i
prostorije WC-a površine 2,85 m2.
Poslovni prostor koji je predmetom zakupa,
ukupne je površine 104,45 m2, i isti se sastoji od
poslovne prostorije površine 101,60 m2 i
prostorije WC-a površine 2,85 m2.
Članak 3.
Član 3.
Navedeni poslovni prostor se daje u zakup
''Narodnom
sveučilištu
Kiseljak''
i
''Multimedijskom centru'' Kiseljak na period od
5 (pet) godina bez naknade.
Navedeni poslovni prostor se daje u zakup
''Narodnom
sveučilištu
Kiseljak''
i
multimedijskom centru'' Kiseljak na period od 5
(pet) godina bez naknade.
Članak 4.
Član 4.
Zadužuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Kiseljak zaključi Ugovor o zakupu navedenog
poslovnog prostora sa ''Narodnim sveučilištem''
Kiseljak i ''Multimedijskom centru'' Kiseljak.
Zadužuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Kiseljak zaključi Ugovor o zakupu navedenog
poslovnog prostora sa ''Narodnim sveučilištem
Kiseljak i ''Multimedijskom centru'' Kiseljak.
Članak 5.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja i ima se objaviti na oglasnoj
ploči Općinskog vijeća Kiseljak i u Službenom
glasniku Općine Kiseljak
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja i ima se objaviti na oglasnoj
ploči Općinskog vijeća Kiseljak i u Službenom
glasniku Općine Kiseljak
Broj: 01/1-23-1762/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
Broj: 01/1-23-1762/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 49/06) , članka 25. Statuta
Općine Kiseljak ("Sl. g1asnik Općine Kiseljak",
broj 3/09) Općinsko vijeće Kiseljak na 12.
sjednici održanoj 14.07.2010. godine, donosi:
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 49/06) , člana 25. Statuta
Općine Kiseljak ("Sl. g1asnik Općine Kiseljak",
broj 3/09) Općinsko vijeće Kiseljak na 12.
sjednici održanoj 14.07.2010. godine, donosi:
ODLUKU
ODLUKU
o izgledu javnih priznanja Općine Kiseljak
o izgledu javnih priznanja Općine Kiseljak
Strana 3.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Članak 1.
Član 1.
Ovom Odlukom se uređuje izgled Javnih Ovom Odlukom se uređuje izgled Javnih
priznanja Općine Kiseljak i to:
priznanja Općine Kiseljak i to:
1. Priznanje Počasni građanin Općine
1. Priznanje Počasni građanin Općine
Kiseljak
Kiseljak
2. Plaketa Općine Kiseljak (u daljem tekstu
2. Plaketa Općine Kiseljak (u daljem tekstu
Plaketa)
Plaketa)
3.
Povelja Općine Kiseljak (u daljem
3.
Povelja Općine Kiseljak (u daljem
tekstu: Povelja)
tekstu: Povelja)
4. Zahvalnice i diplome
4. Zahvalnice i diplome
Članak 2.
Član 2.
Priznanje o imenovanju Počasnim građaninom
Općine Kiseljak sastoji se na vrhu u sredini od
grba Općine Kiseljak te natpisa Bosna i
Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski
kanton, Općina Kiseljak. Na sredini priznanja je
natpis: Počasni građanin Općine Kiseljak, ime i
prezime osobe kojoj se dodjeljuje te datum
donošenja odluke. Na dnu u sredini se nalazi
potpis
Predsjedavajućeg
ili
Zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kiseljak i
pečat Općinskog vijeća Kiseljak.
Uz ovo priznanje uručuje se i srebrni grb Općine
Kiseljak.
Članak 3.
Priznanje o imenovanju Počasnim građaninom
Općine Kiseljak sastoji se na vrhu u sredini od
grba Općine Kiseljak te natpisa Bosna i
Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski
kanton, Općina Kiseljak. Na sredini priznanja je
natpis: Počasni građanin Općine Kiseljak, ime i
prezime osobe kojoj se dodjeljuje te datum
donošenja odluke. Na dnu u sredini se nalazi
potpis
Predsjedavajućeg
ili
Zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kiseljak i
pečat Općinskog vijeća Kiseljak.
Uz ovo priznanje uručuje se i srebrni grb Općine
Kiseljak.
Član 3.
Priznanje Plaketa Općine Kiseljak sastoji se na
vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te natpisa
Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Plaketa Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se
nalazi potpis Predsjedavajućeg ili Zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kiseljak i
pečat Općinskog vijeća Kiseljak.
Priznanje Plaketa Općine Kiseljak sastoji se na
vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te natpisa
Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Plaketa Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se
nalazi potpis Predsjedavajućeg ili Zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kiseljak i
pečat Općinskog vijeća Kiseljak.
Članak 4.
Član 4.
Priznanje Povelja Općine Kiseljak sastoji se na
vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te natpisa
Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Povelja Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
Priznanje Povelja Općine Kiseljak sastoji se na
vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te natpisa
Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Povelja Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
Strana 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se
nalazi potpis Načelnika Općine Kiseljak i pečat nalazi potpis Načelnika Općine Kiseljak i pečat
Načelnika Općine Kiseljak.
Načelnika Općine Kiseljak.
Uz ovo priznanje uručuje se i srebrni grb Općine Uz ovo priznanje uručuje se i srebrni grb Općine
Kiseljak.
Kiseljak.
Članak 5.
Član 5.
Priznanje Zahvalnica Općine Kiseljak sastoji se
na vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te
natpisa Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Zahvalnica Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se
nalazi potpis Načelnika Općine Kiseljak i pečat
Načelnika Općine Kiseljak.
Članak 6.
Priznanje Zahvalnica Općine Kiseljak sastoji se
na vrhu u sredini od grba Općine Kiseljak te
natpisa Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
Kanton
Središnja
Bosna/
Srednjobosanski kanton, Općina Kiseljak. Na
sredini priznanja je natpis: Zahvalnica Općine
Kiseljak, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje
te datum donošenja odluke. Na dnu u sredini se
nalazi potpis Načelnika Općine Kiseljak i pečat
Načelnika Općine Kiseljak.
Član 6.
Navedena javna priznanja su
izrađena na
tvrdom papiru formata A3. Središnji dio
Priznanja u kojem se navodi naziv priznanja,
ime i prezime dobitnika bit će urađen velikim
pisanim slovima, veličine fonta 20, a ostali tekst
običnim slovima veličine fonta 14. Također
priznanje ima prigodan obrub. Priznanje se
dodjeljuje u srebrnom okviru na kojem se nalazi
Grb Općine Kiseljak.
Navedena javna priznanja su izrađena na
tvrdom papiru formata A3. Centralni dio
Priznanja u kojem se navodi naziv priznanja,
ime i prezime dobitnika bit će urađen velikim
pisanim slovima, veličine fonta 20, a ostali tekst
običnim slovima veličine fonta 14. Također
priznanje ima prigodan obrub. Priznanje se
dodjeljuje u srebrnom okviru na kojem se nalazi
Grb Općine Kiseljak.
Članak 7.
Član 7.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
donošenja i ista će se objaviti u Službenom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Kiseljak.
glasniku Općine Kiseljak.
Broj:01/1-5-1763/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
Broj:01/1-5-1763/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine FBiH''
br.49/06) i članka 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br.03/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i :
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine FBiH''
br.49/06) i člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br.03/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i :
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
Strana 5.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
o imenovanju Povjerenstva za odabir
korisnika programa pomoći u obnovi
stambenih jedinica u svrhu povratka,
zajedničkim projektom ''ZP 10''
o imenovanju Komisije za odabir
korisnika programa pomoći u obnovi
stambenih jedinica u svrhu povratka,
zajedničkim projektom ''ZP 10''
I
I
U Povjerenstvo za odabir korisnika pomoći u
U Komisiju za odabir korisnika pomoći u
obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka, obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka,
zajedničkim projektom ''ZP 10'', imenuju se:
zajedničkim projektom ''ZP 10'', imenuju se:
1. Edhem Bašić, predstavnik Službe za
civilnu zaštitu Općine Kiseljak
2. Dejan Štekić, predstavnik Općinskog
vijeća,
3. Lidija Smailagić, predstavnik
Federalnog ministarstva raseljenih osoba
i izbjeglica,
4. Elvedin Smajić, predstavnik Unije za
održivi povratak i integraciju u BiH,
5. Mato Mrnjavac, predstavnik građana
povratnika.
II
1. Bašić Edhem, predstavnik Službe za
civilnu zaštitu Općine Kiseljak,
2. Dejan Štekić, predstavnik Općinskog
vijeća,
3. Lidija Smailagić, predstavnik
Federalnog ministarstva raseljenih osoba
i izbjeglica,
4. Elvedin Smajić, predstavnik Unije za
održivi povratak i integraciju u BiH,
5. Mato Mrnjavac, predstavnik građana
povratnika.
II
Zadaci i načini rada Povjerenstva za odabir
korisnika programa pomoći u obnovi stambenih
jedinica u svrhu povratka, zajedničkim
projektom ''ZP 10'' , utvrdit će se Poslovnikom o
radu Povjerenstva za odabir, koji povjerenstvo
mora donijeti na prvoj (konstituirajućoj)
sjednici.
III
Zadaci i načini rada Komisije za odabir
korisnika programa pomoći u obnovi stambenih
jedinica u svrhu povratka, zajedničkim
projektom ''ZP 10'' , utvrdit će se Poslovnikom o
radu Komisije za odabir, koji komisija mora
donijeti na prvoj (konstituirajućoj) sjednici.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.
objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.
Broj: 01/1-05-1769/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine F
BiH'', br.49/06.), članka 35. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br.
3/09), a sukladno
članku 22. 23. i 25.
Obiteljskog zakona F BiH (''Sl. novine F BiH'',
broj 35/05.), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12.
sjednici, održanoj dana 14.07.2010. godine,
donijelo je
Broj: 01/1-05-1769/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine F
BiH'', br.49/06.), člana 35. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br.
3/09), a u skladu sa članom 22. 23. i 25.
Porodičnog zakona F BiH (''Sl. novine F BiH'',
broj 35/05.), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12.
sjednici, održanoj dana 14.07.2010. godine,
donijelo je
Strana 6.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
ODLUKU
ODLUKU
o određivanju dana u kojem će se sklapati o određivanju dana u kojem će se sklapati
brakovi, prostorije za sklapanje braka i
brakovi, prostorije za sklapanje braka i
naknada koja se plaća prilikom sklapanja naknada koja se plaća prilikom sklapanja
braka
braka
I
OPĆE ODREDBE
I
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Član 1.
Ovom Odlukom uređuju se: dani u kojima će se
sklapati brakovi, prostorije za sklapanje braka,
naknada koju plaćaju bračni partneri prilikom
sklapanja braka, naknada koja se plaća
uposlenom voditelju postupka i imenovanom
državnom službeniku za obavljanje poslova
sklapanje braka, sklapanje braka sa bračnim
partnerom od kojih je jedan strani državljanin i
završne odredbe.
Ovom Odlukom uređuju se: dani u kojima će se
sklapati brakovi, prostorije za sklapanje braka,
naknada koju plaćaju bračni partneri prilikom
sklapanja braka, naknada koja se plaća
zaposlenom vodiocu postupka i imenovanom
državnom službeniku za obavljanje poslova
sklapanja braka, sklapanje braka sa bračnim
partnerom od kojih je jedan strani državljanin i
završne odredbe.
II DANI U KOJIMA ĆE SE SKLAPATI
BRAKOVI
II DANI U KOJIMA ĆE SE SKLAPATI
BRAKOVI
Članak 2.
Član 2.
Brak sklapaju bračni partneri u nazočnosti: dva
svjedoka, uposlenog voditelja postupka u
Matičnom uredu i imenovanog državnog
službenika za obavljanje poslova sklapanja
brakova (vjenčanja) ČETVRTKOM u vremenu
od 12.00 sati do 16.00 sati, bez plaćanja ikakve
naknade.
Članak 3.
Brak sklapaju bračni partneri u prisutnosti: dva
svjedoka, zaposlenog vodioca postupka u
Matičnom uredu i imenovanog državnog
službenika za obavljanje poslova sklapanja
brakova (vjenčanja) ČETVRTKOM u vremenu
od 12.00 sati do 16.00 sati, bez plaćanja ikakve
naknade.
Član 3.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti i svaki drugi dan u tjednu
u kojima općinske službe rade (ponedjeljak,
utorak, srijeda i petak), u vremenu od 12.00 sati
do 16.00 sati i ako ne postoje opravdani razlozi,
u kom slučaju su budući bračni partneri dužni
platiti naknadu, čija je visina određena ovom
Odlukom.
Članak 4.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti i svaki drugi dan u
sedmici u kojima općinske službe rade
(ponedjeljak, utorak, srijeda i petak), u vremenu
od 12.00 sati do 16.00 sati i ako ne postoje
opravdani razlozi, u kom slučaju su budući
bračni partneri dužni platiti naknadu, čija je
visina određena ovom Odlukom.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti i u dane kada općinske
službe ne rade (subota i nedjelja) i u dane
praznika, i ako ne postoje opravdani razlozi, u
kom slučaju budući bračni partneri su dužni
Član 4.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti i u dane kada općinske
službe ne rade (subota i nedjelja) i u dane
praznika, i ako ne postoje opravdani razlozi, u
kom slučaju budući bračni partneri su dužni
Strana 7.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
platiti naknadu, čija visina je određena ovom platiti naknadu, čija visina je određena ovom
Odlukom.
Odlukom.
III PROSTORIJA ZA SKLAPANJE
BRAKA
III PROSTORIJA ZA SKLAPANJE
BRAKA
Članak 5.
Član 5.
Sklapanje braka vrši se na svečan način u
prostorijama Općine Kiseljak i to u općinskoj
Vijećnici, koja se nalazi u prizemlju
administrativne općinske zgrade u Kiseljaku, ul.
J.B.Jelačića bb.
Članak 6.
Sklapanje braka vrši se na svečan način u
prostorijama Općine Kiseljak i to u općinskoj
Vijećnici, koja se nalazi u prizemlju
administrativne općinske zgrade u Kiseljaku, ul.
J.B.Jelačića bb.
Član 6.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti na drugom mjestu i drugoj
prostoriji, iako ne postoje opravdani razlozi, u
kom slučaju su budući bračni partneri dužni
platiti naknadu čija je visina određena ovom
Odlukom.
Na zahtjev budućih bračnih partnera sklapanje
braka može se obaviti na drugom mjestu i drugoj
prostoriji, iako ne postoje opravdani razlozi, u
kom slučaju su budući bračni partneri dužni
platiti naknadu čija je visina određena ovom
Odlukom.
IV NAKNADA KOJU PLAĆAJU BRAČNI
PARTNERI PRILIKOM SKLAPANJA
BRAKA
IV NAKNADA KOJU PLAĆAJU BRAČNI
PARTNERIPRILIKOM SKLAPANJA
BRAKA
Članak 7.
Član 7.
Budući bračni partneri koji sklapaju brak, dužni
su uz prijavu uposlenom voditelju postupka za
sklapanje braka u Općini da žele sklopiti brak,
priložiti izvode iz Matične knjige rođenih i
druge isprave, te platiti naknadu za sklapanje
braka i to:
- Ako se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu iz članka 3. ove
Odluke i u prostorijama iz članka 5. ove
Odluke, plaća se naknada u iznosu od
30.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i danima iz članka
3. ove Odluke, a u prostorijama iz članka
6. ove Odluke, plaća se naknada u iznosu
od 70.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja izvan
propisanog vremena iz članka 2. i 3. ove
Odluke, a u prostorijama iz članka 5. ove
Odluke, plaća se naknada u iznosu od
90.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja izvan
propisanog vremena iz članka 2. i 3. ove
Budući bračni partneri koji sklapaju brak, dužni
su uz prijavu zaposlenom vodiocu postupka za
sklapanje braka u Općini, da žele sklopiti brak,
priložiti izvode iz Matične knjige rođenih i
druge isprave, te platiti naknadu za sklapanje
braka i to:
- Ako se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu iz člana 3. ove
Odluke i u prostorijama iz člana 5. ove
Odluke, plaća se naknada u iznosu od
30.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i danima iz člana 3.
ove Odluke, a u prostorijama iz člana 6.
ove Odluke, plaća se naknada u iznosu
od 70.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja van
propisanog vremena iz člana 2. i 3. ove
Odluke, a u prostorijama iz člana 5. ove
Odluke, plaća se naknada u iznosu od
90.00 KM.
- Ako se sklapanje braka obavlja van
propisanog vremena iz člana 2. i 3. ove
Strana 8.
Broj 4.
-
-
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Odluke, a u prostorijama iz članka 6.
Odluke, a u prostorijama iz člana 6. ove
ove Odluke, plaća se naknada u iznosu
Odluke, plaća se naknada u iznosu od
od 120.00 KM.
120.00 KM.
Ako se sklapanje braka obavlja u danima
- Ako se sklapanje braka obavlja u danima
iz članka 4. ove Odluke, a u prostorijama
iz člana 4. ove Odluke, a u prostorijama
iz članka 5. ove Odluke plaća se naknada
iz člana 5. ove Odluke plaća se naknada
u iznosu od 100.00 KM.
u iznosu od 100.00 KM.
Ako se sklapanje braka obavlja u danima
- Ako se sklapanje braka obavlja u danima
iz članka 4. ove Odluke, a u prostorijama
iz člana 4. ove Odluke, a u prostorijama
iz članka 6. ove Odluke, plaća se
iz člana 6. ove Odluke, plaća se naknada
naknada u iznosu od 130.00 KM.
u iznosu od 130.00 KM.
Članak 8.
Član 8.
Bračni partneri koji žele sklopiti brak plaćaju
naknadu iz članka 7. ove Odluke , prije dana
određenog za sklapanje braka, na račun Općine,
te dokaz o uplati prilažu uz prijavu za sklapanje
braka.
Bračni partneri koji žele sklopiti brak plaćaju
naknadu iz člana 7. ove Odluke , prije dana
određenog za sklapanje braka, na račun Općine,
te dokaz o uplati prilažu uz prijavu za sklapanje
braka.
V NAKNADA KOJA SE PLAĆA
VODITELJU POSTUPKA I IMENOVANOM
DRŽAVNOMSLUŽBENIKUZA
OBAVLJANJE POSLOVA SKLAPANJA
BRAKA
V NAKNADA KOJA SE PLAĆA
VODITELJU POSTUPKA I IMENOVANOM
DRŽAVNOMSLUŽBENIKUZA
OBAVLJANJE POSLOVA SKLAPANJA
BRAKA
Članak 9.
Član 9.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i danu koji je određen
člankom 2. i 3. i u prostorijama iz članka 5. ove
Odluke, voditelj postupka i imenovani državni
službenik za obavljanje poslova sklapanja braka,
ne ostvaruju nikakvu naknadu na ime sklapanja
braka.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i u dane koji su određeni
člankom 2. i 3. ove Odluke, a u prostorijama iz
članka 6. ove Odluke voditelj postupka i
imenovani državni službenik za obavljanje
poslova sklapanja braka, ostvaruju naknadu od
po 20.00 KM.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i danu koji je određen
članom 2. i 3. i u prostorijama iz člana 5. ove
Odluke, vodilac postupka i imenovani državni
službenik za obavljanje poslova sklapanja braka,
ne ostvaruju nikakvu naknadu na ime sklapanja
braka.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja u
propisanom vremenu i u dane koji su određeni
članom 2. i 3. ove Odluke, a u prostorijama iz
člana 6. ove Odluke vodilac postupka i
imenovani državni službenik za obavljanje
poslova sklapanja braka, ostvaruju naknadu od
po 20.00 KM.
Članak 10.
Član 10.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja izvan
propisanog vremena iz članka 2. i 3. ove
Odluke, u danima iz članka 2. 3. i 4. ove
Odluke, a u prostorijama iz članka 5. ove
Odluke , voditelj postupka i imenovani državni
Ukoliko se sklapanje braka obavlja van
propisanog vremena iz člana 2. i 3. ove Odluke,
u danima iz člana 2. 3. i 4. ove Odluke, a u
prostorijama iz člana 5. ove Odluke , vodilac
postupka i imenovani državni službenik za
Strana 9.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
službenik za obavljanje poslova sklapanja braka, obavljanje poslova sklapanja braka, ostvaruju
naknadu od po 40.00 KM.
ostvaruju naknadu od po 40.00 KM.
Ukoliko se sklapanje braka obavlja izvan
propisanog vremena iz članka 2. i 3. ove
Odluke, u danima iz članka 4. ove Odluke, a u
prostorijama iz članka 6. ove Odluke, voditelj
postupka i imenovani državni službenik za
obavljanje poslova sklapanja braka, ostvaruju
naknadu od po 50.00 KM
Ukoliko se sklapanje braka obavlja van
propisanog vremena iz člana 2. i 3. ove Odluke,
u danima iz člana 4. ove Odluke, a u
prostorijama iz člana 6. ove Odluke, vodilac
postupka i imenovani državni službenik za
obavljanje poslova sklapanja braka, ostvaruju
naknadu od po 50.00 KM.
Članak 11.
Član 11.
Naknada iz članka 9. i 10. ove Odluke isplatit će
se uposlenom voditelju postupka i imenovanom
državnom službeniku za obavljanje poslova
sklapanja braka, krajem svakog mjeseca, nakon
što se pismenim putem podnese općinskom
načelniku Izvješće o sklopljenim brakovima za
taj mjesec.
Članak 12.
Naknada iz člana 9. i 10. ove Odluke isplatit će
se zaposlenom vodiocu postupka i imenovanom
državnom službeniku za obavljanje poslova
sklapanja braka, krajem svakog mjeseca, nakon
što se pismenim putem podnese općinskom
načelniku Izvještaj o sklopljenim brakovima za
taj mjesec.
Član 12.
Izvješće o broju sklopljenih brakova i visinu
naknade koja treba da se isplati na tekući račun
osobama pred kojima se vrši sklapanje braka,
uradit će i potpisati voditelj postupka i
rukovoditelj službe.
Izvještaj o broju sklopljenih brakova i visinu
naknade koja treba da se isplati na tekući račun
osobama pred kojima se vrši sklapanje braka,
uradit će i potpisati vodilac postupka i
rukovodilac službe.
VI SKLAPANJE BRAKA SA BRAČNIM
PARTNEROM OD
KOJIH JE JEDAN STRANI DRŽAVLJANIN
VI SKLAPANJE BRAKA SA BRAČNIM
PARTNEROM OD
KOJIH JE JEDAN STRANI DRŽAVLJANIN
Članak 13.
Član 13.
Ako se sklapanje braka vrši sa bračnim
partnerima, od kojih je jedan strani državljanin i
za kojeg se obvezno angažira prevoditelj
prilikom sklapanja braka, bračni partneri su
obvezni da o svom trošku angažiraju ovlaštenog
prevoditelja i istom da plate naknadu prema
utvrđenoj tarifi koju primjenjuju sudovi prilikom
angažiranja prevoditelja.
Ako se sklapanje braka vrši sa bračnim
partnerima, od kojih je jedan strani državljanin i
za kojeg se obavezno angažuje prevodilac
prilikom sklapanja braka, bračni partneri su
obavezni da o svom trošku angažuju ovlaštenog
prevodioca i istom da plate naknadu prema
utvrđenoj tarifi koju primjenjuju sudovi prilikom
angažovanja prevodilaca.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Član 14.
Uposleni voditelj postupka i imenovani državni
službenici za obavljanje poslova sklapanja
braka, dužni su u cijelosti primjenjivati ovu
Odluku, a u slučaju da istu ne primjenjuju dužni
Zaposleni vodilac postupka i imenovani državni
službenici za obavljanje poslova sklapanja
braka, dužni su u cijelosti primjenjivati ovu
Odluku, a u slučaju da istu ne primjenjuju dužni
Strana 10.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
su nadoknaditi svu štetu koja se učini i nastane.
su nadoknaditi svu štetu koja se učini i nastane.
Članak 15.
Član 15.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u Službenom glasniku
Općine Kiseljak.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u Službenom glasniku
Općine Kiseljak.
Član 16
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o određivanju dana u kojem će
se sklapati brakovi, prostorije za sklapanje braka
i naknada koje se plaćaju prilikom sklapanja
braka broj: 01/1-05-127-2/06 od 21.5.2006.
Godine.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o određivanju dana u kojem će
se sklapati brakovi, prostorije za sklapanje braka
i naknada koje se plaćaju prilikom sklapanja
braka broj: 01/1-05-127-2/06 od 21.5.2006.
godine
Obrazloženje
Obrazloženje
PRAVNI TEMELJ:
PRAVNI OSNOV:
Odredbama Obiteljskog zakona F BiH (''Sl.
novine F BiH'', broj 35/05.) regulirana su pitanja
vezana za: sklapanje braka, prostorija za
sklapanje braka i naknada koje se plaćaju
prilikom sklapanja braka, i to slijedećim
odredbama:
- Člankom 7. 18. 23. 25. i 27. je uređeno:
da se sklapanje braka obavlja pred
Matičarom, koji je državni službenik, u
nazočnosti dva punodobna svjedoka koji
imaju poslovnu sposobnost, te je utvrđen
postupak vezan za zaključenje braka
- Člankom 22. je uređeno: da se sklapanje
braka vrši na svečan način u posebno
određenoj općinskoj prostoriji, te da se
sklapanje braka može obaviti izvan
određene općinske prostorije i ako ne
postoje opravdani razlozi, u kom slučaju
budući bračni partneri dužni su platiti
naknadu,
čiju
visinu
određuje
mjerodavni općinski organ uprave.
Odredbama Porodičnog zakona F BiH (''Sl.
novine F BiH'', broj 35/05.) regulisana su pitanja
vezana za: sklapanje braka, prostorija za
sklapanje braka i naknada koje se plaćaju
prilikom sklapanja braka, i to slijedećim
odredbama:
- Članom 7. 18. 23. 25. i 27. je uređeno: da
se sklapanje braka obavlja pred
Matičarom, koji je državni službenik, u
prisutnosti dva punoljetna svjedoka koji
imaju poslovnu sposobnost, te je utvrđen
postupak vezan za zaključenje braka
- Članom 22. je uređeno: da se sklapanje
braka vrši na svečan način u posebno
određenoj općinskoj prostoriji, te da se
sklapanje braka može obaviti izvan
određene općinske prostorije i ako ne
postoje opravdani razlozi, u kom slučaju
budući bračni partneri dužni su platiti
naknadu, čiju visinu određuje nadležni
općinski organ uprave.
Kako u Općini Kiseljak na poslove Matičara
nisu raspoređeni državni službenici, to poslove
vezane za sklapanje braka obavljaju: raspoređeni
namještenici kao voditelji postupka i od
općinskog načelnika Kiseljak imenovani državni
službenici za obavljanje poslova sklapanja braka
(vjenčanja).
U cilju da se konkretno urede propisana pitanja
koja su vezana za: dane u kojima će se sklapati
Kako u Općini Kiseljak na poslove Matičara
nisu raspoređeni državni službenici, to poslove
vezane za sklapanje braka obavljaju: raspoređeni
namještenici kao vodioci postupka i od
općinskog načelnika Kiseljak imenovani državni
službenici za obavljanje poslova sklapanja braka
(vjenčanja).
U cilju da se konkretno urede propisana pitanja
koja su vezana za: dane u kojima će se sklapati
Strana 11.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
brak, prostorije u kojima će se sklapati brak i
brak, prostorije u kojima će se sklapati brak i
naknade koje se plaćaju prilikom sklapanja
naknade koje se plaćaju prilikom sklapanja
braka, predlaže se donošenjem ove Odluke.
braka, predlaže se donošenjem ove Odluke.
RJEŠENJA IZ ODLUKE
RJEŠENJA IZ ODLUKE
Predloženom Odlukom uređuje se:
Predloženom Odlukom uređuje se:
-
-
čl. 2-4 dani u kojima se može vršiti
sklapanje braka,
čl. 5-6 prostorije u kojima se vrši
sklapanje braka,
čl. 7-8 naknade koju plaćaju budući
bračni partneri,
čl. 9-12 naknada koja se plaća voditelju
postupka i imenovanom državnom
službeniku za obavljanje poslova za
sklapanje braka i izvješća,
čl. 13 sklapanje braka od kojih je jedan
strani državljanin ,
čl. 14-16 završna odredba.
-
-
čl. 2-4 dani u kojima se može vršiti
sklapanje braka,
čl. 5-6 prostorije u kojima se vrši
sklapanje braka,
čl. 7-8 naknade koju plaćaju budući
bračni partneri,
čl. 9-12 naknada koja se plaća vodiocu
postupka i imenovanom državnom
službeniku za obavljanje poslova za
sklapanje braka i izvještaja,
čl. 13 sklapanje braka od kojih je jedan
strani državljanin ,
čl. 14-16 završna odredba.
FINANCIJSKA SREDSTVA
FINANSIJSKA SREDSTVA
Za implementaciju i primjenu ove Odluke neće
biti potrebna dodatna financijska sredstva iz
Proračuna Općine Kiseljak.
Za implementaciju i primjenu ove Odluke neće
biti potrebna dodatna finansijska sredstva iz
Budžeta Općine Kiseljak.
Provođenjem ove Odluke i naplatom utvrđene
naknade pribavit će se sredstva kojim će se
podmiriti troškovi vezani za: nabavku obrazaca,
matični knjiga i naknada voditelju postupka i
imenovanom državnom službeniku za obavljanje
poslova sklapanja braka.
Provođenjem ove Odluke i naplatom utvrđene
naknade pribavit će se sredstva kojim će se
podmiriti troškovi vezani za: nabavku obrazaca,
matični knjiga i naknada vodiocu postupka i
imenovanom državnom službeniku za obavljanje
poslova sklapanja braka.
Broj: 01/1-05-1765/10.
Kiseljak, 15.07.2010. godine
Broj: 01/1-05-1765/10.
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Strana 12.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće Kiseljak
Izvješće o izvršenju Proračuna/Budžeta
Općine Kiseljak za razdoblje od
1.siječnja do 30.lipnja 2010.godine
Kiseljak, srpanj 2010.god.
Strana 13.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Općinsko vijeće Kiseljak
Godina IX
Na temelju članka 13. stavak 1. alineja 2. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (''Sl.novine FBiH'', broj49/06),
članka 25. Statuta Općine Kiseljak (''Sl.glasnik Općine Kiseljak'', broj 03/09), a sukladno članku 5. i 6. Zakona o proračunima FBiH
(''Sl.novine FBiH'' br. 19/06), Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici održanoj 14.07.2010. godine donosi;
IZVJEŠĆE/IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE KISELJAK
ZA PERIOD 01. SIJEČANJA DO 30. LIPNJA 2010. GODINE
I OPĆI DIO
Članak. 1
Proračun Općine Kiseljak za 2010.g. sastoji se od u KM
PRORAČUN ZA 2009.GOD
IZVRŠENJE
01.01.-30.06.2010.
INDEX
PRORAČ./IZVRŠENJE
PRIHODI
6.313.650,00
2.391.455,00
37,88%
IZDACI
6.313.650,00
2.391.455,00
37,88%
RAZLIKA
0,00
0,00
0,00%
Strana 14.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Članak 2.
Prikaz ostvarenih prihoda za period 01.01.-30.06.2010.godine
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
2
OPIS
3
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
INDEX
ZA 2010. GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
5/4*100
4
5
6
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
6.313.650,00
2.391.455,00
37,88%
2.715.250,00
1.334.435,06
49,15%
I.
710000
POREZNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7)
1.
711000
Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća
711111
Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatno.
711113
Porez po osnovu autorskih prava,patenata i teh.unapr.
711114
Porez na ukupan prihod fizičkih osoba
713000
Porezi na plaće i radnu snagu
713111
Porez na plaću i druga osobna primanja
60.000,00
4.424,44
7,37%
713113
Porez na dodatna primanja
10.000,00
17.125,37
171,25%
714000
Porez na imovinu
714111
Porez na imovinu
714121
Porez na nasljeđe i darove
714131
Porez na promet nepokretnosti
715000
Domaći porezi na dobra i usluge
715100
Porez na prodata dobra i usluge,ukupan promet ili dodata vrijednost
715131
Porez na promet proizvoda -Tar.br.1
715132
Porez na promet proizvoda -Tar.br.2
715141
Porez na promet usluga
715144
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
715200
Porez na promet posebnih usluga
715211
Porez na dobitke od igara na sreću
715900
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
715914
Porez na promet određ.proiz.-Tar.br 2-poljop.proizvod.
715915
Porez na promet određ.proiz.-Tar.br 2-građevinarstvo
2.
3.
4.
201.050,00
567,74
0,28%
200.000,00
549,72
0,27%
1.000,00
18,02
1,80%
50,00
70.000,00
0,00
21.549,81
440.000,00
347.796,36
220.000,00
0,00%
30,79%
79,04%
167.617,06
76,19%
20.000,00
2.582,51
12,91%
200.000,00
177.596,79
88,80%
15.950,00
5.388,69
33,78%
2.550,00
4.090,18
160,40%
0,00
3.944,84
0,00%
50,00
0,00
0,00%
1.500,00
6,84
0,46%
1.000,00
138,50
13,85%
3.000,00
1.218,99
40,63%
3.000,00
1.218,99
40,63%
10.400,00
79,52
0,76%
400,00
0,00
0,00%
10.000,00
79,52
0,80%
Strana 15.
Broj 4.
5.
6.
7.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
716000
Porez na dohodak
716111
Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat.
716112
Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat.
716113
Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine
716114
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala
Općinsko vijeće Kiseljak
418.150,00
Godina IX
235.466,75
56,31%
350.000,00
189.661,68
54,19%
30.000,00
16.119,91
53,73%
6.000,00
3.316,10
55,27%
50,00
0,00
0,00%
716115
Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara
na sreću
7.000,00
2.969,69
42,42%
716116
Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na
dohodak
25.000,00
16.316,39
65,27%
716117
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
7.082,98
7082,98%
717000
Prihodi od indirektnih poreza
717141
Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
719000
Ostali porezi
719113
Porez na poduzeće
1.000,00
195,00
19,50%
719114
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća
Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi Ugovora o dijelu i
povremenih poslova
9.000,00
1.640,25
18,23%
100,00
4,48
4,48%
719115
100,00
1.560.000,00
721.825,98
1.560.000,00
10.100,00
46,27%
721.825,98
1.839,73
46,27%
18,22%
II
720000
NEPOREZNI PRIHODI (1+2)
1.912.200,00
826.422,57
43,22%
1.
721000
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
825.100,00
164.483,47
19,93%
721110
Prihodi od financijske i nematerijalne imovine
100.000,00
59.745,98
59,75%
721112
Prihod od davanja prava na exploataciju prirodnih resursa
721120
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
721121
Prihodi od zemljišne rente (gradsko građevin.zemljište)
721129
Prihod od iznajmljivanja javnih površina
100.000,00
188.500,00
59.745,98
80.614,09
59,75%
42,77%
180.000,00
67.208,24
37,34%
8.500,00
13.405,85
157,72%
721200
Ostali prihodi od imovine
7212001
Prihod od grijanja
20.000,00
14.993,40
74,97%
7212003
Prihod od taxi stajališta
15.000,00
8.550,00
57,00%
7212004
Prihod od zakupa drvarnica
1.600,00
580,00
36,25%
721214
Prihod od GSM licenci
500.000,00
0,00
0,00%
536.600,00
24.123,40
4,50%
Strana 16.
Broj 4.
2.
III
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Općinsko vijeće Kiseljak
Godina IX
722000
722100
Naknade,pristojbe i prih. od pružanja javnih usluga
Administrativne pristojbe
722131
Općinske administrativne pristojbe
722300
Komunalne pristojbe
200.000,00
722311
722400
Kantonalne komunalne pristojbe
Općinske naknade
101.100,00
722431
Naknade katastra po tarifama
722432
Naknade za osiguranje od požara
722433
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
722439
722500
Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija
Posebne naknade i pristojbe
722515
Naknada za korištenje podataka katastra
722516
Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra
722520
Vodne naknade
722530
Cestovne naknade za upotrebu puteva za vozila
722540
Naknade za korištenje šuma-povrat iz kant.proračuna
722581
Posebna naknada zazaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbojni
iznos neto plaće za isplatu
722582
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica
zbrojni iznos neto primanja po osnovi dr.samost.djelat.i povremenog samostalnog
rada
722600
Prihodi od pružanja javnih usluga
7226006
Prihodi od pružanja usluga drugima-smještaj u institucije
722610
Prihod Povjerenstva za tehnički prijem
722700
Neplanirane uplate-prihodi
722741
Naplata premija osiguranja
730000
VI TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
406.200,00
190.659,00
46,94%
732114
Primljeni grantovi od kantona
406.200,00
184.659,00
45,46%
Od toga;
406.200,00
Potpore za socijalnu skrb od kantona
732112
1.087.100,00
130.000,00
661.939,10
98.058,00
130.000,00
605.000,00
60,89%
75,43%
98.058,00
160.573,49
200.000,00
50.120,00
75,43%
80,29%
160.573,49
80,29%
49,57%
0,00%
0,00
72,00
600,00
0,00
0,00%
100.000,00
48.998,00
49,00%
1.050,00
210,00%
47,78%
50.000,00
4.516,80
9,03%
10.000,00
17.414,00
174,14%
100.000,00
29.922,82
29,92%
400.000,00
207.077,51
51,77%
3.500,00
5.742,82
164,08%
40.000,00
23.650,56
59,13%
500,00
289.093,51
1.500,00
50.000,00
769,00
62.327,50
35.000,00
15.000,00
1.000,00
36.765,00
105,04%
25.562,50
170,42%
1.766,60
1.000,00
51,27%
124,66%
176,66%
1.766,60
184.659,00
176,66%
45,46%
350.000,00
160.835,00
45,95%
Potpora kantona za upošljavanje vježbenika
11.200,00
14.000,00
125,00%
Potpora za prijevoz učenika od kantona
Primljeni grantovi od federacije
45.000,00
0,00
9.824,00
6.000,00
21,83%
0,00%
Strana 17.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
IV
810000
PRIMICI (1+2+3+4+5)
1.280.000,00
39.938,37
3,12%
1.
811000
Kapitalni primici
1.000.000,00
1.858,00
0,19%
811112
Kapitalni primici od prodaje zgrada
811113
Kapitalni primici od prodaje zemljišta
812100
Kapitalne potpore iz inozemstva
812111
Kapitalne potpore od Vlade RH
812200
Kapitalne potpore od ostalih razina vlasti
812210
Kapitalne potpore od drugih razina vlasti
812212
Kapitalne potpore od federacije
812214
Kapitalne potpore od kantona
814000
Dugoročni krediti i zajmovi
814331
Leasing
815000
Kratkoročni krediti i zajmovi
815331
Primici od Unicredit banke za troškove PDV-a
2.
3.
4.
5.
0,00
150,00
0,00%
1.000.000,00
1.708,00
0,17%
50.000,00
0,00
50.000,00
210.000,00
0,00%
0,00
33.500,00
0,00%
15,95%
0,00
0,00
0,00%
10.000,00
3.500,00
35,00%
30.000,00
15,00%
200.000,00
20.000,00
4.580,37
20.000,00
0,00
22,90%
4.580,37
0,00
0,00
22,90%
0,00%
0,00
0,00%
Strana 18.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Prikaz ostvarenih rashoda za period 01.01.-30.06.2010. godine
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
2
OPIS
ZA 2010. GODINU
IZVRŠENJE PRORAČUNA
01.01.-30.06.2010.P108
GODINA
5/4*100
4
5
6
SVEUKUPNI RASHODI
6.313.650,00
2.391.455,00
37,88%
3
PRORAČUN
INDEX
I
610000
TEKUĆI IZDACI
3.246.300,00
1.696.658,55
52,26%
1.
611000
Plaće i naknade troškova uposlenih
1.253.400,00
682.906,63
54,48%
611100
Bruto plaće i naknade
426.390,69
46,80%
611111
Neto plaće
611124
Porez na dohodak
611160
611170
611130
Doprinosi na teret uposlenih
300.000,00
611200
Naknade troškova uposlenih
342.400,00
611202
Ugovor o dijelu
6112021
Ugovor o dijelu po riješ.10611553131
611211
Naknade za prijevoz sa posla i na posao
611221
611223
911.000,00
565.000,00
276.059,64
48,86%
39.000,00
16.096,55
41,27%
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća
3.500,00
1.895,32
54,15%
Opća vodna naknada
3.500,00
1.080,60
30,87%
131.258,58
43,75%
256.515,94
74,92%
20.000,00
23.807,94
119,04%
0,00
67.096,91
0,00%
15.000,00
8.111,63
54,08%
Naknade za topli obrok
100.000,00
44.083,00
44,08%
Naknade vježbenicima
13.000,00
19.934,38
153,34%
611224
Regres za godišnji odmor
22.400,00
22.741,00
101,52%
611225
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu
25.000,00
24.119,84
96,48%
611226
Jubilarne nagrade
15.000,00
0,00
0,00%
611227
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
5.000,00
4.740,00
94,80%
611228
Naknada za rad povjerenstva
3.000,00
6.279,03
209,30%
611231
Nagrade za rezultate rada
4.000,00
0,00
0,00%
611242
Naknade vijećnika
107.500,00
30.034,58
27,94%
611242
Naknade predsjedavajućeg Općinskog vijeća
12.500,00
5.567,63
44,54%
Strana 19.
Broj 4.
2.
612000
3.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
DOPRINOSI POSLODAVCA
102.000,00
44.458,55
43,59%
613000
613100
613100
613200
613212
6132122
613213
613300
613300
613320
613400
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
Putni troškovi
Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova
Izdaci za energiju
Uredi
Javna rasvjeta
Centralno grijanje
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za vodu i odvoz smeća
Izdaci za PTT
Nabavka materijala
249.400,00
7.000,00
309.021,49
4.976,13
123,91%
71,09%
613400
Uredski materijal
13.000,00
9.158,62
70,45%
613412
Kompjutorski materijal
10.500,00
1.181,49
11,25%
613419
Nabavka ostalog materijala
5.000,00
4.381,18
87,62%
613484
Materijal za održavanje čistoće
613500
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
1.989,34
24,87%
54,87%
613510
613523
613600
Gorivo i mazivo za vozila
Registracija vozila
Unajmljivanje imovine i opreme
8.516,51
3.279,59
44,82%
131,18%
0,00%
613600
Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a
613700
Izdaci za tekuće održavanje
0,00
0,00%
476,81%
613722
Usluge opravki i održavanje opreme
10.000,00
7.866,94
78,67%
613723
Usluge opravki i održavanja vozila
12.000,00
4.302,51
35,85%
613724
Usluge popravke i održavanja cestovne infrastrukture
613800
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa
0,00
92.728,13
0,00%
40,36%
613813
Osiguranje vozila
2.500,00
402,00
16,08%
613820
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.500,00
1.615,88
64,64%
613900
613911
613912
613914
613914
613915
613920
613942
613942
Ugovorene usluge
Usluge medija
Usluge tiskanja
Usluge reprezentacije
Međugradska suradnja
Ostale stručne usluge-zaštitari
Usluge stručnog obrazovanja
Usluge mrtvozorstva
Mamografija
6.335,08
468,50
6.044,67
234,00
6.396,00
2.835,56
3.565,50
2.490,00
39,79%
31,68%
156,17%
33,58%
4,68%
45,69%
0,00%
71,31%
27,67%
54.800,00
26.500,00
36.500,00
21.500,00
4.800,00
22.000,00
5.000,00
71.300,00
7.000,00
20.000,00
0,00
34.800,00
1.500,00
25.000,00
8.000,00
19.000,00
2.500,00
4.800,00
20.000,00
300,00
18.000,00
5.000,00
14.000,00
0,00
5.000,00
9.000,00
117.090,30
23.163,56
16.710,63
11.796,10
0,00
104.897,58
2.017,88
28.369,31
4.976,13
14.442,26
79.003,34
23.644,70
4.910,18
18.253,38
71,09%
213,67%
72,21%
0,00%
67,94%
87,41%
327,35%
73,01%
45,78%
Strana 20.
Broj 4.
4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
614000
14100
614117
614214
614214
614200
614221
614221
614223
614223
614223
614234
614234
614241
TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)
Tekući izdaci
Grantovi za MZ
Transferi za Izborno povjerenstvo
Općinsko javno pravobraniteljstvo
Grantovi pojedincima
Socijalna skrb iz općinskog proračuna
Socijalna skrb iz kantonalnog proračuna
Transfer za obnovu i povratak
Transfer za obnovu i povratak od Vlade RH
Transfer za stambeno zbrinjavanje romske populacije
Isplate stipendija
Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika)
Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode
1.641.500,00
65.000,00
5.000,00
20.000,00
40.000,00
615.000,00
60.000,00
350.000,00
45.000,00
20.000,00
30.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00
614300
614311
614323
614323
614324
614324
614325
614325
614325
614325
614325
614325
Transferi neprofitnim organizacijama
Transfer za članarinu Savezu općina i gradova
Transfer za klubove političkih stranaka
Transfer za troškove sjednica Općinskog vijeća
Transfer udrugama
Transfer za vjerske institucije
Transfer za kulturu
Transfer za sport
Transfer za gradsku knjižnicu
Transfer za Hrvatski dom-vanjsko uređenje
Transfer za dobrovoljno vatrogasno društvo
Transfer za potrebe CZ
466.000,00
614400
614400
614400
614400
614400
Subvencije javnim poduzećima i ustanovama
Subvencija za sredstva informiranja
Subvencije za RTV HB
Subvencije dječijim vrtićima
Subvencije za škole
205.000,00
614400
614400
614400
614400
Subvencije za škole od strane RH
Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak
Subvencija za Sveučilište Mostar
Subvencije za izradu Urbanističkog plana
614500
614500
614500
614500
614500
614800
Subvencije privatnim poduzećima
Subvencije privatnim poduzećima za prijevoz učenika
Doček nove godine na otvorenom
Sufinanciranje projekata od SERDE
Članarina SERDI
Izvršenje sudskih presuda
36.293,00
231.584,09
25.990,44
858,11
0,00
1.000,00
8.000,00
8.936,46
40,22%
36,50%
0,00%
24,64%
47,00%
50,84%
60,49%
66,17%
57,76%
4,29%
0,00%
1,25%
40,00%
89,36%
1.500,00
50.743,21
1.874,84
14.000,00
790,40
9.000,00
32.324,22
5.000,00
0,00
37.040,69
14.809,90
35,85%
25,00%
42,29%
0,00%
31,11%
7,90%
30,00%
64,65%
33,33%
0,00%
37,04%
37,02%
25.000,00
15.000,00
10.000,00
60.000,00
15.000,00
5.000,00
0,00
2.627,40
13,22%
60,00%
33,33%
0,00%
4,38%
64.000,00
20.000,00
5.000,00
6.000,00
0,00
4.471,74
0,00
0,00
0,00%
22,36%
0,00%
0,00%
78.319,49
12.471,92
0,00
0,00
63,71%
65,27%
83,15%
0,00%
0,00%
5,87%
6.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
100.000,00
40.000,00
23.727,05
312.662,10
167.083,26
660.271,88
0,00
4.927,45
18.799,60
27.099,14
142.500,00
120.000,00
15.000,00
0,00
7.500,00
50.000,00
90.791,41
2.934,73
Strana 21.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
614300
Sudske presude
616000
Izdaci za kamate i ostale naknade
616212
Izdaci za inozemne kamate
13.000,00
616219
Troškovi po austrijskom kreditu
25.000,00
1.624,47
6,50%
616331
Anuiteti po kreditu Unicredit banci
60.000,00
29.705,81
49,51%
616331
Anuiteti po kreditu Unicredit banci za PDV
0,00
0,00
0,00%
II.
820000
III KAPITALNI IZDACI
293.970,41
13,32%
1.
821300
Nabavka opreme
821310
Uredska oprema
30.000,00
800,00
2,67%
821320
Prijevozna oprema
50.000,00
0,00
0,00%
821400
Nabavka ostale opreme
20.000,00
497,60
2,49%
821500
Izrada projektne dokumentacije
13.664,50
27,33%
821600
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje
821611
Transfer za javnu rasvjetu
821612
Transfer za ceste,trotoare i mostove
821613
821614
2.
50.000,00
98.000,00
2.934,73
35.974,19
2.207.316,00
150.000,00
50.000,00
2.057.316,00
36,71%
4.643,91
14.962,10
5,87%
35,72%
9,97%
279.008,31
13,56%
357.316,00
27.636,83
1.050.000,00
102.155,01
7,73%
9,73%
Transfer za komunalnu infrastrukturu
550.000,00
147.282,66
26,78%
Rekonstrukcija i održavanje zgrade Općine
100.000,00
1.933,81
1,93%
III.
TEKUĆA PRIČUVA
140.000,00
26.165,97
18,69%
IV.
RASHODI IZ RANIJEG PERIODA
720.034,00
374.660,07
52,03%
Strana 22.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Općinsko vijeće Kiseljak
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Članak 3.
Ukupni izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima u ovom dijelu proračuna kako slijedi;
POSEBNI DIO PRORAČUNA
OPĆINSKO VIJEĆE
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
1.
2.
3.
4.
OPIS
2
3
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
INDEX
ZA 2010 .GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
5/4*100
4
5
6
611000
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH
611100
Bruto plaće i naknade
31.000,00
12.586,42
40,60%
611111
Neto plaće
25.000,00
8.188,09
97,19%
611124
Porez na dohodak
2.000,00
432,00
90,68%
611160
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća
100,00
32,10
77,52%
611170
Opća vodna naknada
19,00
77,52%
611130
Doprinosi na teret uposlenih
611200
Naknade troškova uposlenih
611221
Naknade za topli obrok
611224
611226
154.290,00
49.600,63
100,00
3.800,00
32,15%
3.915,23
88,59%
123.290,00
37.014,21
30,02%
1.800,00
800,00
100,08%
Regres za godišnji odmor
490,00
612,00
62,03%
Jubilarne nagrade
500,00
0,00
0,00%
611231
Nagrade za rezultate rada
500,00
0,00
0,00%
611242
Naknade vijećnika
107.500,00
30.034,58
110,26%
611242
Naknade predsjedavajućeg Općinskog vijeća
12.500,00
5.567,63
147,06%
612000
Doprinosi poslodavca
2.700,00
1.326,13
49,12%
614323
Transfer za klubove političkih stranaka
120.000,00
50.743,21
42,29%
614323
Transfer za troškove sjednica Općinskog vijeća
1.874,84
0,00%
103.544,81
37,38%
BROJ UPOSLENIH
UKUPNI IZDACI (1+2+3+4)
0,00
1
1
276.990,00
Strana 23.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Općinsko vijeće Kiseljak
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
URED NAČELNIKA
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
OPIS
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
ZA 2010 .GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
INDEX
5/4*100
611202
Ugovor o dijelu
6112021
Ugovor o dijelu po riješ.10611553131
611211
Naknade za prijevoz sa posla i na posao
15.000,00
8.111,63
611221
Naknade za topli obrok
98.200,00
43.283,00
611223
Naknade vježbenicima
13.000,00
19.934,38
611224
Regres za godišnji odmor
21.910,00
22.129,00
611225
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu
25.000,00
24.119,84
611226
Jubilarne nagrade
14.500,00
0,00
611227
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
5.000,00
4.740,00
611228
Naknada za rad povjerenstva
3.000,00
6.279,03
611231
Nagrade za rezultate rada
3.500,00
0,00
6
57,62%
47,02%
49,61%
42,34%
54,80%
31,22%
42,99%
100,18%
119,04%
0,00%
54,08%
44,08%
153,34%
101,00%
96,48%
0,00%
94,80%
209,30%
0,00%
II.
612000
DOPRINOSI POSLODAVCA
III.
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
309.021,49
43,44%
123,91%
1
2
I.
611000
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA UPOSLENIH (1+2)
1.
611100
Bruto plaće i naknade
611111
Neto plaće
611124
Porez na dohodak
611160
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća
611170
Opća vodna naknada
611130
Doprinosi na teret uposlenih
296.200,00
127.343,35
611200
Naknade troškova uposlenih
219.110,00
219.501,73
2.
3
4
5
1.099.110,00
633.306,00
880.000,00
413.804,27
540.000,00
267.871,55
37.000,00
15.664,55
3.400,00
1.863,22
3.400,00
1.061,60
20.000,00
23.807,94
0,00
67.096,91
99.300,00
249.400,00
43.132,42
Strana 24.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
613100
613100
613200
613212
6132122
613213
613300
Putni troškovi
Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova
Izdaci za energiju
Uredi
Javna rasvjeta
Centralno grijanje
Izdaci za komunalne usluge
613300
Izdaci za vodu i odvoz smeća
613320
Izdaci za PTT
613400
Nabavka materijala
613400
Uredski materijal
613412
Kompjutorski materijal
613419
Nabavka ostalog materijala
613484
Materijal za održavanje čistoće
613500
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
613510
Gorivo i mazivo za vozila
613523
Registracija vozila
613600
Unajmljivanje imovine i opreme
613600
Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a
613700
Izdaci za tekuće održavanje
613722
Usluge opravki i održavanje opreme
613723
Usluge opravki i održavanja vozila
613724
Usluge popravke i održavanja cestovne infrastrukture
613800
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa
613813
Osiguranje vozila
613820
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
613900
Ugovorene usluge
613911
Usluge medija
613912
Usluge tiskanja
613914
613914
613915
613920
Ostale stručne usluge-zaštitari
Usluge stručnog obrazovanja
613942
613942
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
7.000,00
54.800,00
26.500,00
36.500,00
7.000,00
20.000,00
0,00
34.800,00
4.976,13
117.090,30
23.163,56
1.500,00
4.910,18
327,35%
18.253,38
73,01%
45,78%
13.000,00
9.158,62
70,45%
10.500,00
1.181,49
11,25%
5.000,00
4.381,18
87,62%
1.989,34
24,87%
54,87%
8.516,51
44,82%
3.279,59
131,18%
0,00%
0,00
0,00%
476,81%
10.000,00
7.866,94
78,67%
12.000,00
4.302,51
35,85%
92.728,13
0,00%
40,36%
2.500,00
402,00
16,08%
2.500,00
1.615,88
64,64%
16.710,63
8.000,00
11.796,10
19.000,00
22.000,00
5.000,00
14.442,26
79.003,34
23.644,70
71,09%
71,09%
213,67%
72,21%
0,00%
67,94%
87,41%
25.000,00
21.500,00
4.800,00
4.976,13
2.500,00
4.800,00
0,00
71.300,00
0,00
104.897,58
2.017,88
28.369,31
39,79%
20.000,00
6.335,08
31,68%
300,00
468,50
156,17%
Usluge reprezentacije
18.000,00
6.044,67
33,58%
Međugradska suradnja
5.000,00
234,00
4,68%
14.000,00
0,00
6.396,00
2.835,56
45,69%
0,00%
Usluge mrtvozorstva
5.000,00
3.565,50
71,31%
Mamografija
9.000,00
2.490,00
27,67%
Strana 25.
Broj 4.
IV.
V.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
614000
TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)
345.500,00
60.770,38
17,59%
614400
Subvencije dječijim vrtićima
10.000,00
0,00
0,00%
614400
Subvencije za škole
60.000,00
2.627,40
4,38%
614400
Subvencije za škole od strane RH
64.000,00
0,00
0,00%
614400
Subvencija za Sveučilište Mostar
0,00%
614324
Transfer za vjerske institucije
614311
Transfer za članarinu Savezu općina i gradova
614400
Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak
614500
Doček Nove godine na otvorenom
614300
616212
5.000,00
0,00
10.000,00
790,40
7,90%
6.000,00
1.500,00
25,00%
20.000,00
4.471,74
22,36%
15.000,00
12.471,92
83,15%
Sudske presude
50.000,00
2.934,73
5,87%
Izdaci za inozemne kamate
13.000,00
4.643,91
35,72%
616219
Troškovi po austrijskom kreditu
25.000,00
1.624,47
6,50%
616331
Anuiteti po kreditu Unicredit banci
60.000,00
29.705,81
49,51%
616331
Anuiteti po kreditu Unicredit banci za PDV
0,00
0,00
0,00%
614500
Sufinanciranje projekata od SERDE
0,00
0,00
0,00%
614500
Članarina SERDI
7.500,00
0,00
0,00%
820000
III KAPITALNI IZDACI
150.000,00
821300
Nabavka opreme
150.000,00
821310
Uredska oprema
30.000,00
800,00
2,67%
821320
Prijevozna oprema
50.000,00
0,00
0,00%
821400
Nabavka ostale opreme
20.000,00
497,60
2,49%
821500
Izrada projektne dokumentacije
50.000,00
13.664,50
27,33%
140.000,00
26.165,97
18,69%
374.660,07
52,03%
1.462.018,43
52,15%
VI.
TEKUĆA PRIČUVA
VII.
RASHODI IZ RANIJEG PERIODA
BROJ UPOSLENIH
UKUPNO IZDACI (I+II+III+IV+V+VI+VII)
14.962,10
9,97%
14.962,10
720.034,00
56
9,97%
51
2.803.344,00
Strana 26.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
REDNI
BROJ
EKONOMSKI
KOD
OPIS
PRORAČUN
ZA 2010 GODINU
IZVRŠENJE PRORAČUNA
01.01-30.06.2010 GODINA
INDEX
5/4*100
1
2
3
4
5
6
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614324
Transfer udrugama
45.000,00
14.000,00
31,11%
614325
Transfer za sport
50.000,00
32.324,22
64,65%
614234
Isplate stipendija
80.000,00
1.000,00
1,25%
614234
Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika)
20.000,00
8.000,00
40,00%
614325
Transfer za gradsku knjižnicu
15.000,00
5.000,00
33,33%
614325
Transfer za Hrvatski dom-vanjsko uređenje
50.000,00
0,00
0,00%
614325
Transfer za kulturu
30.000,00
9.000,00
30,00%
614400
Subvencija za sredstva informiranja
25.000,00
15.000,00
60,00%
614400
Subvencije za RTV HB
15.000,00
5.000,00
33,33%
614500
Subvencije privatnim poduzećima za prijevoz učenika
120.000,00
78.319,49
65,27%
614221
Socijalna skrb iz kantonalnog proračuna
350.000,00
231.584,09
66,17%
614325
Transfer za potrebe CZ
40.000,00
14.809,90
37,02%
614221
Socijalna skrb iz općinskog proračuna
60.000,00
36.293,00
60,49%
614117
Grantovi za MZ
5.000,00
0,00
0,00%
905.000,00
UKUPNO IZDACI
450.330,70
49,76%
905.000,00
450.330,70
49,76%
SLUŽBA ZA GEODETSKE,IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I
KATASTAR NEKRETNINA
REDNI
BROJ
1
EKONOMSKI
KOD
OPIS
PRORAČUN
ZA 2010. GODINU
IZVRŠENJE PRORAČUNA
01.01.-30.06.2010. GODINA
INDEX
5/4*100
2
3
4
5
6
6.000,00
0,00
0,00%
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614400
Subvencije za izradu Urbanističkog plana
UKUPNO IZDACI
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Strana 27.
Broj 4.
Općinsko vijeće Kiseljak
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE
REDNI
BROJ
EKONOMSKI
KOD
OPIS
PRORAČUN
ZA 2010. GODINU
IZVRŠENJE PRORAČUNA
01.01.-30.06.2010. GODINA
INDEX
5/4*100
1
2
3
4
5
6
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614325
Transfer za dobrovoljno vatrogasno društvo
821600
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje
821611
Transfer za javnu rasvjetu
821612
Transfer za ceste, nogostupe i mostove
821613
Transfer za komunalnu infrastrukturu
821614
Rekonstrukcija i održavanje zgrade Općine
100.000,00
UKUPNO IZDACI
100.000,00
2.057.316,00
37.040,69
37,04%
37.040,69
37,04%
279.008,31
13,56%
357.316,00
27.636,83
7,73%
1.050.000,00
102.155,01
9,73%
550.000,00
147.282,66
26,78%
100.000,00
1.933,81
1,93%
2.157.316,00
316.049,00
14,65%
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
INDEX
ZA 2010. GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
5/4*100
4
5
6
105.000,00
35.785,01
34,08%
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
OPIS
2
3
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614223
Transfer za obnovu i povratak
45.000,00
25.990,44
57,76%
614223
Transfer za obnovu i povratak od Vlade RH
20.000,00
858,11
4,29%
614223
transfer za stambeno zbrinjavanje romske populacije
30.000,00
0,00
0,00%
614241
Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode
8.936,46
89,36%
UKUPNO IZDACI
10.000,00
105.000,00
35.785,01
34,08%
Strana 28.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Godina IX
JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
OPIS
2
3
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614214
Općinsko javno pravobraniteljstvo
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
INDEX
ZA 2010. GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
5/4*100
4
5
6
40.000,00
18.799,60
40.000,00
UKUPNO IZDACI
47,00%
18.799,60
47,00%
40.000,00
18.799,60
47,00%
PRORAČUN
IZVRŠENJE PRORAČUNA
INDEX
ZA 2010. GODINU
01.01.-30.06.2010. GODINA
5/4*100
4
5
6
20.000,00
4.927,45
24,64%
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
REDNI
EKONOMSKI
BROJ
KOD
1
OPIS
2
3
614000
TEKUĆI TRANSFERI
614214
Transferi za Izborno povjerenstvo
20.000,00
UKUPNO IZDACI
20.000,00
4.927,45
4.927,45
Članak 4.
Izvršenje proračuna za period 01. siječanja - 30. lipanja 2010 godine, postaje pravomoćno narednog dana
od dana usvajanja na sjednici Općinskog vijeća i isto će se objaviti u "Službenom glasnik Općine Kiseljak''.
Broj: 01/1-14-1766/10
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUČEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
dipl.prof. Radislav Stanišić
24,64%
24,64%
Strana 29.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju članka 13. Zakona o načelima Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave (''SL.novine FBiH“ lokalne
samouprave
(''Sl.novine
FBiH“
br:49/06) i članka 25 Statuta Općine Kiseljak br:49/06) i člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Službeni glasnik Općine Kiseljak“ br:3/09), a (''Službeni glasnik Općine Kiseljak“ br:3/09), a
rješavajući po zahtjevu Jozefine-Finke Ban iz rješavajući po zahtjevu Ban Finke- Jozefine iz
Kiseljaka
upućenom
načelniku
Općine, Kiseljaka
upućenom
načelniku
Općine,
Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj dana Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj dana
14.07.2010. godine, d o n o s i
14.07.2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
RJEŠENJE
1. Jozefini-Finki Ban iz Kiseljaka koja je
koristila jednosoban stan površine 39 m 2 u ul.
Kraljice mira bb.(barake) u Kiseljaku –
vlasništvo Općine Kiseljak zbog rušenja po
službenoj dužnosti kompletnog objekta u kojem
se nalazi predmetni stan daje se u vlasništvo
drugi namjenski adaptiran stan koji osigurava
Općina kao tražitelj iseljenja.
1. Ban Finki-Jozefini iz Kiseljaka koja je
koristila jednosoban stan površine 39 m 2 u ul.
Kraljice mira bb.(barake) u Kiseljaku –
vlasništvo Općine Kiseljak zbog rušenja po
službenoj dužnosti kompletnog objekta u kojem
se nalazi predmetni stan daje se u vlasništvo
drugi namjenski adaptiran stan koji osigurava
Općina kao tražilac iseljenja.
2. Jednosoban stan naveden u točki 1. ovog
Rješenja označen je sa ½ površine 62,30m 2 na
k.č. broj:1180/16 K.O. Podastinje i isti se
nalazi u ul. Kraljice mira br.20 u Kiseljaku
vlasništvo Općine Kiseljak.
2. Jednosoban stan naveden u tački 1. ovog
Rješenja označen je sa ½ površine 62,30m 2 na
k.č. broj:1180/16 K.O. Podastinje i isti se
nalazi u ul. Kraljice mira br.20 u Kiseljaku
vlasništvo Općine Kiseljak.
3.Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje 3.Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje
Općinskog vijeća br:01/1-23-1873/09 od Općinskog vijeća br:01/1-23-1873/09 od
31.12.2009.godine.
31.12.2009.godine.
4.Imenovana će nakon pravomoćnosti ovog
Rješenja izvršiti u zemljišnim knjigama
Općinskog Suda uknjižbu prava vlasništva u
svoje ime.
4.Imenovana će nakon pravosnažnosti ovog
Rješenja izvršiti u zemljišnim knjigama
Općinskog Suda uknjižbu prava vlasništva u
svoje ime.
Jozefina- Finka Ban iz Kiseljaka ul.Kraljice
Mira
bb
(barake)
podnijela
je
11.08.2009.godine, zahtjev zaprimljen pod
br:01-23-1873/09 načelniku općine Kiseljak za
rješavanje njenog stambenog pitanja zbog
rušenja kompletnog objekta u kojem se nalazi
stan u kojem živi od 1976 g . U zahtjevu
predlaže da se iznađe mogućnost njenog
stambenog zbrinjavanja prije samog rušenja
objekta, sukladno zakonu što je u obvezi
tražitelja iseljenja. Rušenje objekta Općini kao
vlasniku naredila je Služba za inspekcijski
nadzor-inspektorat Općine Kiseljak na
Ban Finka Jozefina iz Kiseljaka ul. Kraljice
mira bb (barake) podnijela je 11.08.2009.
godine, zahtjev zaprimljen pod br:01-231873/09 načelniku općine Kiseljak za rješavanje
njenog stambenog pitanja zbog rušenja
kompletnog objekta u kojem se nalazi stan u
kojem živi od 1976 g . U zahtjevu predlaže da se
iznađe
mogućnost
njenog
stambenog
zbrinjavanja prije samog rušenja objekta, u
skladu sa zakonom, što je u obavezi tražioca
iseljenja. Rušenje objekta Općini kao vlasniku
naredila je Služba za inspekcijski nadzorinspektorat Općine Kiseljak na
O b r a z l o ž e nj e
O b r a z l o ž e nj e
Strana 30.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
temelju utvrđenog nalaza i stručnog mišljenja osnovu utvrđenog nalaza i stručnog mišljenja
Povjerenstva za utvrđivanje stanja objekta Komisije za utvrđivanje stanja objekta
zv.''Barake'' u Kiseljaku, u ul.Kraljice mira bb. zv.''Barake'' u Kiseljaku, u ul.Kraljice mira bb.
Prije rušenja objekta sukladno preuzetom Prije rušenja objekta u skladu sa preuzetim
zakonu o stambenim odnosima tražitelj iseljenja zakonom o stambenim odnosima tražilac
tj. Općina Kiseljak u obvezi je zbrinuti stanara iseljenja tj. Općina Kiseljak
u obavezi je
i osigurati mu drugi stan. Općinsko vijeće je na zbrinuti stanara i osigurati mu drugi stan.
sjednici od 29.12.2009.g. donijelo Rješenje br : Općinsko vijeće je na sjednici od 29.12.2009.g.
01/1-23-1873/09 da se gđi. Jozefini-Finki Ban donijelo Rješenje br : 01/1-23-1873/09 da se gđi.
dodjeli na trajno korištenje namjenski adaptiran Ban finki Jozefini dodjeli na trajno korištenje
stambeni prostor za tu svrhu. Isti je u Z.K. namjenski adaptiran stambeni prostor za tu
izvatku u naravi stan označen sa 1/2 površine svrhu. Isti je u Z.K. izvatku u naravi stan
62,30 m 2 i nalazi se na kč. br: 1180/16 K.O. označen sa 1/2 površine 62,30 m 2 i nalazi se na
Podastinje društvena svojina sa pravom kč. br: 1180/16 K.O. Podastinje, društvena
raspolaganja Općine Kiseljak. Gđa Jozefina- svojina sa pravom raspolaganja Općine Kiseljak.
Finka Ban je uselila u navedeni stan u kojem je Gđa Ban Finka Jozefina je uselila u navedeni
imala i dodatna ulaganja zbog vlage, dodatnih stan u kojem je imala i dodatna ulaganja zbog
radova na instalacijama grijanja i vodovoda.
vlage, dodatnih radova na instalacijama grijanja
Kako se radi o namjenskom stambenom prostoru i vodovoda. Kako se radi o namjenskom
koji je tek 2009. g. adaptiran, a ne o ranije stambenom prostoru koji je tek 2009. g.
izgrađenom stanu isti se ne može otkupiti adaptiran, a ne o ranije sagrađenom stanu isti se
sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova ne može otkupiti u skladu sa odredbama Zakona
na kojima postoji stanarsko pravo (''Sl. novine o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
FBiH'' br:27/97), čime je gđa. Finka dovedena u pravo (''Sl.novine FBiH'' br:27/97), čime je gđa.
neravnopravan tretman sa drugim vlasnicima Finka dovedena u neravnopravan tretman sa
stanova koji su otkupljeni. Pravni odnos između drugim vlasnicima stanova koji su otkupljeni.
tražitelja iseljenja i osobe koja se iseljava valjalo Pravni odnos između tražioca iseljenja i osobe
je regulirati tako da se namjenski adaptiran koja se iseljava valjalo je regulisati tako da se
stambeni prostor dodjeli imenovanoj u namjenski adaptiran stambeni prostor dodjeli
vlasništvo, pa je na temelju svega izloženog imenovanoj u vlasništvo, pa je na osnovu svega
doneseno rješenje kao u dispozitivu.
izloženog doneseno rješenje kao u dispozitivu.
Protiv ovog Rješenja nije dopušten priziv, ali se Protiv ovog Rješenja nije dopušten priziv, ali se
može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana
kod mjerodavnog suda.
kod nadležnog suda.
Broj:01/1-23-1767/10
Kiseljak, 15.07.2010. god.
Broj:01/1-23-1767/10
Kiseljak, 15.07.2010. god.
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
Strana 31.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za izgradnju
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za izgradnju
I. Poziva se Džemail Selman, sin Hamde, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
uplatiti Općini Kiseljak, novčanu
naknadu za utvrđeno pravo vlasništva na
izgrađenom građevinskom zemljištu označenom
kao k.č. broj 903 ''Skladovi'' Gradilište, površine
1.116 m² upisanom u z.k. ul. broj 43 K.O.
Orahovo, u iznosu od 13.392,00 KM, a koja je
utvrđena u Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-365/10. od 09.02.2010. godine.
- da podnese zahtjev Službi za
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Općine Kiseljak kojim će tražiti urbanističku
suglasnost
i
odobrenje
za
izgradnju
građevinskog objekta na navedenoj građevinskoj
parceli.
I. Poziva se Selman Džemail, sin Hamde, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
uplatiti Općini Kiseljak, novčanu
naknadu za utvrđeno pravo vlasništva na
izgrađenom građevinskom zemljištu označenom
kao k..č. broj 903 ''Skladovi'' Gradilište,
površine 1.116 m² upisanom u z.k. ul. broj 43
K.O. Orahovo, u iznosu od 13.392,00 KM, a
koja je utvrđena u Rješenju Općinskog vijeća
Kiseljak broj 01/1-31-365/10. od 09.02.2010.
godine.
- da podnese zahtjev Službi za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak kojim će tražiti urbanističku saglasnost
i odobrenje za gradnju građevinskog objekta na
navedenoj građevinskoj parceli.
II. Ukoliko Džemail Selman ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za izgradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-365/10. od 09.02.2010. godine,
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist
Džemaila Selmana na parceli označenoj kao k.č.
broj 903 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.116 m²
upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno izgrađenih građevinskih objekata koji
su sagrađeni na k.č. broj 903 ''Skladovi''
Gradilište, površine 1.116 m² upisane u z.k. ul.
broj 43. K.O. Orahovo.
II. Ukoliko Selman Džemail ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za gradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-365/10 od 09.02.2010. godine,
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist
Selman Džemaila na parceli označenoj kao k.č.
broj 903 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.116 m²
upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno sagrađenih građevinskih objekata
koji su sagrađeni na k.č. broj 903 ''Skladovi''
Gradilište, površine 1.116 m² upisane u z.k.
ul. broj 43. K.O. Orahovo.
Broj: 01/1-31-1772/10
Kiseljak: 15.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1772/10
Kiseljak: 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Strana 32.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09) Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za izgradnju
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na sagrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za građenje
I. Poziva se Mustafa Selman, sin Hamde, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 904/1 ''Skladovi'' Gradilište, površine 1.173
m² upisanom u z.k. ul. broj 43 K.O. Orahovo, u
iznosu od 14.076,00 KM, a koja je utvrđena u
Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/131-1366/10 od 26.05.2010. godine.
- da podnese zahtjev Službi za
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Općine Kiseljak kojim će tražiti urbanističku
suglasnost
i
odobrenje
za
izgradnju
građevinskog objekta na navedenoj građevinskoj
parceli.
II. Ukoliko Mustafa Selman ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za izgradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-1366/10 od 26.05.2010. godine
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist
Mustafe Selmana na parceli označenoj kao k.č.
broj 904/1 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.173
m² upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno izgrađenih građevinskih objekata
koji su sagrađeni na k.č. broj 904/1
''Skladovi'' Gradilište, površine 1.173 m²
upisane u z.k. ul. broj 43. K.O. Orahovo.
I. Poziva se Selman Mustafa, sin Hamde, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 904/1 ''Skladovi'' Gradilište, površine 1.173
m² upisanom u z.k. ul. broj 43 K.O. Orahovo, u
iznosu od 14.076,00 KM, a koja je utvrđena u
Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/131-1366/10 od 26.05.2010. godine.
- da podnese zahtjev Službi za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak kojim će tražiti urbanističku saglasnost
i odobrenje za gradnju građevinskog objekta na
navedenoj građevinskoj parceli.
II. Ukoliko Selman Mustafa ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za gradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-1366/10. od 26.05.2010. godine,
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist
Selman Mustafe na parceli označenoj kao k.č.
broj 904/1 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.173
m² upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno sagrađenih građevinskih objekata
koji su sagrađeni na k.č. broj 904/1
''Skladovi'' Gradilište, površine 1.173 m²
upisane u z.k. ul. broj 43. K.O. Orahovo.
Strana 33.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Broj: 01/1-31-1733/10
Broj: 01/1-31-1733/10
Kiseljak: 15.07.2010. godine
Kiseljak: 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12.
sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu i podnošenju
zahtjeva za izdavanje odobrenja za
izgradnju
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu i podnošenju
zahtjeva za izdavanje odobrenja za
građenje
I. Poziva se Vilim Pecirep, sin Luke, iz mjesta
Gromiljak, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 1522/23 ''Gradilište-Gromiljak'', površine
1.373 m² upisanom u z.k. ul. broj 459 K.O.
Brestovsko, u iznosu od 8.238,00 KM, a koja je
utvrđena u Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-3071/09. od 31.12.2009. godine.
- da podnese zahtjev Službi za
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Općine Kiseljak kojim će tražiti urbanističku
suglasnost i odobrenje za izgradnju
građevinskog objekta na navedenoj građevinskoj
parceli.
II. Ukoliko Vilim Pecirep ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za izgradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća
Kiseljak pripreme rješenje kojim će se poništiti
Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/131-3071/09. od 31.12.2009. godine, kojim se
utvrđuje
I. Poziva se Pecirep Vilim, sin Luke, iz mjesta
Gromiljak,općina Kiseljak da u roku od 15 dana,
računajući od dana prijema ovog Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 1522/23 ''Gradilište-Gromiljak'', površine
1.373 m² upisanom u z.k. ul. broj 459 K.O.
Brestovsko, u iznosu od 8.238,00 KM, a koja je
utvrđena u Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-3071/09. od 31.12.2009. godine.
- da podnese zahtjev Službi za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak kojim će tražiti urbanističku saglasnost
i odobrenje za gradnju građevinskog objekta na
navedenoj građevinskoj parceli.
II. Ukoliko Pecirep Vilim ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za gradnju građevinskog objekta,
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-3071/09. od 31.12.2009. godine
kojim se utvrđuje
Strana 34.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
pravo vlasništva u korist Pecirep Vilima na pravo vlasništva u korist Pecirep Vilima na
parceli označenoj kao k.č. broj 1522/23
parceli označenoj kao k.č. broj 1522/23
''Gradilište-Gromiljak'' površine 1.373 m² ''Gradilište-Gromiljak'' površine 1.373 m²
upisano u z.k.ul. broj 459 K.O. Brestovsko.
upisano u z.k.ul. broj 459 K.O. Brestovsko.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno izgrađenih građevinskih objekata koji nelegalno sagrađenih građevinskih objekata koji
su sagrađeni na k.č. broj 1522/23 ''Gradilište- su sagrađeni na k.č. broj 1522/23 ''GradilišteGromiljak'' površine 1.373 m² upisane u z.k. ul. Gromiljak'' površine 1.373 m² upisane u z.k. ul.
broj 459 K.O. Brestovsko.
broj 459 K.O. Brestovsko.
Broj:01/1-31-1774/10
Kiseljak: 15.07.2010. godine
Broj:01/1-31-1774/10
Kiseljak: 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), čl 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu i podnošenju
zahtjeva za izdavanje odobrenja za
izgradnju
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu i podnošenju
zahtjeva za izdavanje odobrenja za
građenje
I. Poziva se Josip Boro, sin Pere, iz Kiseljaka da
u roku od 15 dana, računajući od dana prijema
ovog Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 278/12 ''Gradilište'', površine 42 m²
upisanom u z.k. ul. broj 36 K.O. Palež, u iznosu
od 1.008,00 KM, a koja je utvrđena u Rješenju
Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/1-31-2077/08
od 21.08.2008. godine.
- da podnese zahtjev Službi za
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Općine Kiseljak kojim će tražiti urbanističku
suglasnost
i
odobrenje
za
izgradnju
građevinskog objekta-garaže na navedenoj
građevinskoj parceli.
I. Poziva se Boro Josip, sin Pere, iz Kiseljak da
u roku od 15 dana, računajući od dana prijema
ovog Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 278/12 ''Gradilište'', površine 42 m²
upisanom u z.k. ul. broj 36 K.O. Palež, u iznosu
od 1.008,00 KM, a koja je utvrđena u Rješenju
Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/1-312077/08. od 21.08.2008. godine.
- da podnese zahtjev Službi za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak kojim će tražiti urbanističku saglasnost
i odobrenje za gradnju građevinskog objektagaraže na navedenoj građevinskoj parceli.
Strana 35.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
II. Ukoliko Josip Boro ne uplati novčanu II. Ukoliko Boro Josip ne uplati novčanu
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
odobrenje za izgradnju građevinskog objekta- odobrenje za gradnju građevinskog objektagaraže, Općinsko vijeće Kiseljak traži od garaže, Općinsko vijeće Kiseljak traži od
općinskih službi:
općinskih službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
broj 01/1-31-2077/08. od 21.08.2008. godine, broj 01/1-31-2077/08. od 21.08.2008. godine,
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist Boro
Josipa Bore, na parceli označenoj kao k.č. broj Josipa na parceli označenoj kao k.č. broj 278/12
278/12 ''Gradilište'' površine 42 m² upisano u ''Gradilište'' površine 42 m² upisano u z.k.ul. broj
z.k.ul. broj 36 K.O. Palež.
36 K.O. Palež.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
- da pokrenu postupak za uklanjanje
nelegalno izgrađenih građevinskih objekata- nelegalno sagrađenih građevinskih objekatagaraže koji su sagrađeni na k.č. broj 278/12 garaže koji su sagrađeni na k.č. broj 278/12
''Gradilište'' površine 42 m² upisane u z.k. ul. ''Gradilište'' površine 42 m² upisane u z.k. ul.
broj 36. K.O. Palež.
broj 36. K.O. Palež.
Broj:01/1-31-1775/10
Kiseljak:15.07.2010. godine
Broj:01/1-31-1775/10
Kiseljak:15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 12. sjednici
održanoj dana 14.07.2010. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na izgrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za izgradnju
ZAKLJUČAK
o uplati naknade za utvrđeno pravo
vlasništva na sagrađenom građevinskom
zemljištu i podnošenju zahtjeva za
izdavanje odobrenja za građenje
I. Poziva se Senad Seman, sin Hazima, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 905/3 ''Skladovi'' Gradilište, površine 1.247
m² upisanom u z.k. ul. broj 43 K.O. Orahovo
I. Poziva se Selman Senad, sin Hazima, iz
mjesta Hrastovi, općina Kiseljak da u roku od 15
dana, računajući od dana prijema ovog
Zaključka:
- isplati Općini Kiseljak, novčanu naknadu
za utvrđeno pravo vlasništva na sagrađenom
građevinskom zemljištu označenom kao k..č.
broj 905/3 ''Skladovi'' Gradilište, površine 1.247
m² upisanom u z.k. ul. broj 43 K.O. Orahovo,
Strana 36.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
, u iznosu od 14.964,00 KM, a koja je utvrđena u u iznosu od 14.964,00 KM, a koja je utvrđena u
Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/1- Rješenju Općinskog vijeća Kiseljak broj 01/131-857/10. od 26.03.2010. godine.
31-857/10. od 26.03.2010. godine.
- da podnese zahtjev Službi za
- da podnese zahtjev Službi za privredu,
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje urbanizam i prostorno planiranje Općine
Općine Kiseljak kojim će tražiti urbanističku Kiseljak kojim će tražiti urbanističku saglasnost
suglasnost
i
odobrenje
za
izgradnju i odobrenje za gradnju građevinskog objekta na
građevinskog objekta na navedenoj građevinskoj navedenoj građevinskoj parceli.
parceli.
II. Ukoliko Selman Senad ne uplati novčanu
II. Ukoliko Senad Selman ne uplati novčanu naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti
naknadu i ne podnese zahtjev kojim će tražiti odobrenje za gradnju građevinskog objekta,
odobrenje za izgradnju građevinskog objekta, Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih
Općinsko vijeće Kiseljak traži od općinskih službi:
službi:
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog
- da za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se
vijeća Kiseljak pripreme rješenje kojim će se poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak
poništiti Rješenje Općinskog vijeća Kiseljak broj: 01/1-31-857/10. od 26.03.2010. godine
broj 01/1-31-857/10. od 26.03.2010. godine, kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist
kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist Selman Senada na parceli označenoj kao k.č.
Senada Selmana na parceli označenoj kao k.č. broj 905/3 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.247
broj 905/3 ''Skladovi'' Gradilište površine 1.247 m² upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
m² upisano u z.k.ul. broj 43 K.O. Orahovo.
- da pokrenu postupak za uklanjanje
- da pokrenu postupak za uklanjanje nelegalno sagrađenih građevinskih objekata koji
nelegalno izgrađenih građevinskih objekata koji su sagrađeni na k.č. broj 905/3 ''Skladovi''
su sagrađeni na k.č. broj 905/3 ''Skladovi'' Gradilište, površine 1.247 m² upisane u z.k. ul.
Gradilište, površine 1.247 m² upisane u z.k. ul. broj 43. K.O. Orahovo.
broj 43. K.O. Orahovo.
Broj: 01/1-31-1776/10
Kiseljak:15.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1776/10
Kiseljak:15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 26. Zakona o radu (“Sl.
novine FBiH“ br:43/99,32/00,29/03), članka 13.
Zakona o načelima lokalne samouprave
(“Sl.novine BiH“,br.49/06) i članka 39. Statuta
Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak“
br:3/09), sukladno Programu sufinanciranja
mladih osoba bez radnog iskustva u 2010.
godini, koji Federalni zavod za zapošljavanje
realizira posredstvom Kantonalne službe za
zapošljavanje KSB/SBK i Programu poticaja
zapošljavanja ili volontiranja mladih za 2010.
godinu Kantonalne službe za zapošljavanje
KSB/SBK, Općinsko vijeće Kiseljak na 12.
sjednici održanoj dana 14.07.2010. godine
donosi
Na osnovu člana 26. Zakona o radu (“Sl. novine
FBiH“ br:43/99,32/00,29/03), člana 13. Zakona
o principima lokalne samouprave (“Sl. novine
BiH“,br.49/06) i člana 39. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br:3/09),
a u skladu sa Programom sufinansiranja mladih
osoba bez radnog iskustva u 2010. godini, koji
Federalni zavod za zapošljavanje realizuje
posredstvom Kantonalne službe za zapošljavanje
SBK/KSB i Programu poticaja zapošljavanja ili
volontiranja mladih za 2010. godinu Kantonalne
službe za zapošljavanje SBK/KSB, Općinsko
vijeće Kiseljak na 12. sjednici održanoj dana
14.07.2010. godine donosi
Strana 37.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
O DAVANJU SUGLASNOSTI NAČELNIKU
OPĆINE KISELJAK ZA POTPISIVANJE
UGOVORA O ZAPOŠLJAVANJU
VJEŽBENIKA U SURADNJI SA SLUŽBOM
ZA ZAPOŠLJAVANJE KSB/SBK PO
PROGRAMU FEDERALNOG ZAVODA I
PROGRAMU KANTONALNE SLUŽBE
KSB/SBK U 2010. GODINI
O DAVANJU SAGLASNOSTI NAČELNIKU
OPĆINE KISELJAK ZA POTPISIVANJE
UGOVORA O ZAPOŠLJAVANJU
PRIPRAVNIKA U SARADNJI SA SLUŽBOM
ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB PO
PROGRAMU FEDERALNOG ZAVODA I
PROGRAMU KANTONALNE SLUŽBE
SBK/KSB U 2010. GODINI
1.DAJE SE SUGLASNOST Načelniku
općine Kiseljak
Mladenu Mišuriću
Ramljaku da u ime Općine Kiseljak može
potpisati Ugovore o
zapošljavanju
vježbenika u službama uprave, po Programu
sufinanciranja mladih osoba bez radnog
iskustva u 2010. godini, koji Federalni zavod
za zapošljavanje realizira posredstvom
Kantonalne
službe
za
zapošljavanje
KSB/SBK
i
Programa
poticaja
zapošljavanja ili volontiranja mladih za
2010. godinu Kantonalne službe za
zapošljavanje KSB/SBK .
1.DAJE SE SAGLASNOST Načelniku
općine Kiseljak
Mladenu Mišuriću
Ramljaku da u ime Općine Kiseljak može
potpisati Ugovore o
zapošljavanju
pripravnika u službama uprave, po Programu
sufinansiranja mladih osoba bez radnog
iskustva u 2010. godini, koji Federalni zavod
za zapošljavanje realizuje posredstvom
Kantonalne
službe
za
zapošljavanje
SBK/KSB
i
Programa
poticaja
zapošljavanja ili volontiranja mladih za
2010. godinu Kantonalne službe za
zapošljavanje SBK/KSB.
2. Vježbenički staž iz točke 1.ovog Rješenja
obavit će se u periodu od
jedne godine.
2. Pripravnički staž iz tačke 1.ovog Rješenja
obavit će se u periodu od
jedne godine.
3. Mjesečna naknada vježbenika po
Programu Federalnog zavoda u iznosu od
600,00 KM za vježbenike sa VSS (2) , a
550,00KM za vježbenike sa VŠS (1)
osigurat će se iz poticajnih sredstava Službe
za zapošljavanje KSB/SBK, a uplata
doprinosa (sukladno obrascu 2001 i 2002)
osigurat će se iz Proračuna Općine Kiseljak
(sredstva proračunske pričuve za 2010.god).
3. Mjesečna naknada pripravnika po
Programu Federalnog zavoda u iznosu od
600,00 KM za pripravnike sa VSS (2) , a
550,00KM za pripravnike sa VŠS (1)
osigurat će se iz poticajnih sredstava Službe
za zapošljavanje SBK/KSB, a uplata
doprinosa ( u skladu sa obrascu 2001 i 2002)
osigurat će se iz Budžeta Općine Kiseljak
(sredstva budžetske rezerve za 2010.god).
4. Mjesečnu naknadu za vježbenike po
Programu
Kantonalne
službe
za
zapošljavanje KSB/SBK za vježbenike sa
VSS u iznosu od 200,00 KM , a 180,00KM
za vježbenike koji su završili fakultet po
trogodišnjem bolonjskom
programu i
160,00KM za vježbenike sa VŠS, osigurat će
ova služba, a uplata doprinosa osigurat će se
iz Proračuna Općine Kiseljak (sredstva
proračunske pričuve za 2010.godinu) .
4. Mjesečnu naknadu za pripravnike po
Programu
Kantonalne
službe
za
zapošljavanje SBK/KSB za pripravnike sa
VSS u iznosu od 200,00 KM , a 180,00KM
za pripravnike koji su završili fakultet po
trogodišnjem bolonjskom
programu i
160,00KM za pripravnike sa VŠS, osigurat
će ova služba, a uplata doprinosa osigurat će
se iz Budžeta Općine Kiseljak (sredstva
budžetske rezerve za 2010.godinu) .
Strana 38.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
O B R A Z L O Ž E NJ E
O B R A Z L O Ž E NJ E
Federalni zavod za zapošljavanje je raspisao
Javni poziv za sudjelovanje
u Programu
sufinanciranja mladih osoba bez radnog iskustva
u 2010. godini, koji se realizira posredstvom
kantonalnih službi za zapošljavanje, a koje se
vode na evidenciji nezaposlenih.
Služba za zapošljavanje KSB/SBK također je
raspisala natječaj sukladno Programu poticaja
zapošljavanja ili volontiranja mladih u 2010.
godini, za područje kantona KSB/SBK
Općina Kiseljak je aplicirala i podnijela uredne
prijave u vezi navedenog javnog poziva kao i
natječaja sa svom potrebnom dokumentacijom.
Služba za zapošljavanje KSB/SBK je
obavijestila Općinu Kiseljak da je njena prijava
po javnom pozivu prihvaćena i obavijestila
Općinu Kiseljak da po javnom pozivu može
izvršiti zapošljavanje 2 vježbenika sa VSS i
jednog sa VŠS . Po natječaju Kantonalne službe
za zapošljavanje Općina može uposliti 3
vježbenika sa VSS , jednog po trogodišnjem
bolonjskom programu i jednog vježbenika sa
VŠS. Općini Kiseljak će se dodijeliti sredstva na
ime sufinanciranja zapošljavanja po navedenim
Programima pod uvjetom da izvrši zapošljavanje
navedenog broja vježbenika na period od
godinu dana. Prilikom kandidiranja vježbenika
prioritet su bila zanimanja koja vježbenici imaju
za provođenje vježbeničkog staža u službama
Općine, a vođeno je računa i o nacionalnoj
strukturi. Da bi Općina Kiseljak mogla potpisati
Ugovore sa vježbenicima kao i Ugovor sa
Službom za zapošljavanje KSB/SBK potrebno je
da Općinsko vijeće donese Odluku o davanju
suglasnosti Načelniku općine za potpisivanje
Ugovora pa je valjalo donijeti rješenje kao u
dispozitivu.
Federalni zavod za zapošljavanje je raspisao
Javni poziv za učešće u Programu
sufinansiranja mladih osoba bez radnog iskustva
u 2010. godini, koji se realizuje posredstvom
kantonalnih službi za zapošljavanje, a koje se
vode na evidenciji nezaposlenih.
Služba za zapošljavanje SBK/KSB također je
raspisala konkurs u skladu sa Programom
poticaja zapošljavanja ili volontiranja mladih u
2010. godini, za područje kantona SBK/KSB.
Općina Kiseljak je aplicirala i podnijela uredne
prijave u vezi navedenog javnog poziva kao i
konkursa sa svom potrebnom dokumentacijom.
Služba za zapošljavanje SBK/KSB je
obavijestila Općinu Kiseljak da je njena prijava
po javnom pozivu prihvaćena i obavijestila
Općinu Kiseljak da po javnom pozivu može
izvršiti zapošljavanje 2 pripravnika sa VSS i
jednog sa VŠS . Po konkursu Kantonalne službe
za zapošljavanje Općina može zaposliti 3
pripravnika sa VSS , jednog po trogodišnjem
bolonjskom programu i jednog pripravnika sa
VŠS. Općini Kiseljak će se dodijeliti sredstva na
ime sufinansiranja zapošljavanja po navedenim
Programima pod uslovom da izvrši
zapošljavanje navedenog broja pripravnika na
period od godinu dana. Prilikom kandidiranja
pripravnika prioritet su bila zanimanja koja
pripravnici imaju za provođenje pripravničkog
staža u službama Općine, a vođeno je računa i o
nacionalnoj strukturi. Da bi Općina Kiseljak
mogla potpisati Ugovore sa pripravnicima kao i
Ugovor sa Službom za zapošljavanje SBK/KSB
potrebno je da Općinsko vijeće donese Odluku o
davanju saglasnosti Načelniku općine za
potpisivanje Ugovora pa je valjalo donijeti
rješenje kao u dispozitivu.
Broj:01/1-34-1768/10
Kiseljak;15.07.2010.god.
Broj:01/1-34-1768/10
Kiseljak;15.07.2010.god.
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Strana 39.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju članka 13. Zakona o načelima Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine F lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine F
BiH“, broj 49/06) članka 25. Statuta Općine BiH“, broj 49/06) člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' roj Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' broj
3/09.), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12. sjednici 3/09.), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12. sjednici
koja je održana dana 14.07.2010. godine, donosi koja je održana dana 14.07.2010. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA
NAČELNIKU OPĆINE KISELJAK
ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA
NAČELNIKU OPĆINE KISELJAK
I – Općinsko vijeće Kiseljak daje ovlaštenje
Načelniku općine Kiseljak gosp. Mladenu
Ramljak-Mišurić, da sa Menadžmentom
(rukovodstvo) ''Karlovačke pivovare'' d.o.o.
Karlovac, ul. Dubovac 22, Republika Hrvatska,
dogovara i postigne sporazum koji je vezan za
podnesenu tužbu i pokrenuti spor koji se vodi
kod Općinskog suda Travnik pod brojem 51 0 Ps
029554 10 Ps, a kojom je ''Karlovačka pivovara''
d.o.o. Karlovac tužila Općinu Kiseljak, radi
utvrđenja prava vlasništva na nekretninama koje
se nalaze na lokalitetu Dugo polje, općina
Kiseljak, a vrijednost spora iznosi 1.628.370,00
KM.
I – Općinsko vijeće Kiseljak daje ovlaštenje
Načelniku općine Kiseljak gosp. RamljakMišurić Mladenu, da sa Menadžmentom
(rukovodstvo) ''Karlovačke pivovare'' d.o.o.
Karlovac, ul. Dubovac 22, Republika Hrvatska,
dogovara i postigne sporazum koji je vezan za
podnesenu tužbu i pokrenuti spor koji se vodi
kod Općinskog suda Travnik pod brojem 51 0 Ps
029554 10 Ps, a kojom je ''Karlovačka pivovara''
d.o.o. Karlovac tužila Općinu Kiseljak, radi
utvrđenja prava vlasništva na nekretninama koje
se nalaze na lokalitetu Dugo polje, općina
Kiseljak, a vrijednost spora iznosi 1.628.370,00
KM.
II – Ova Odluka stupa na snagu narednog dana II – Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana donošenja i ista će se objaviti u od dana donošenja i ista će se objaviti u
Službenom glasniku Općine Kiseljak.
Službenom glasniku Općine Kiseljak.
Broj: 01/05-1769/10.
Kiseljak, 15.07.2010. godine
Broj: 01/05-1769/10.
Kiseljak, 15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine F BiH
br. 49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Sl. glasnik općine Kiseljak'', broj 3/09.), a
sukladno odredbama člana 6. 44. i 45. Zakona o
građevinskom zemljištu F BiH (''Sl. novine F
BiH br. 67/05), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12.
sjednici održanoj dana 14.07.2010. godine,
donosi
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine F BiH
br. 49/06), člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Sl. glasnik općine Kiseljak'', broj 3/09.), a u
skladu sa odredbama člana 6. 44. i 45. Zakona o
građevinskom zemljištu F BiH (''Sl. novine F
BiH br. 67/05), Općinsko vijeće Kiseljak, na 12.
sjednici održanoj dana 14.07.2010. godine,
donosi
O D L U K U
o raspisivanju natječaja
O D L U K U
o raspisivanju konkursa
Strana 40.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Članak 1.
Član 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu neizgrađenog Raspisuje se konkurs za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta državne svojine na građevinskog zemljišta državne svojine na
korištenje radi izgradnje, a označenog kao:
korištenje radi građenja, a označenog kao:
- k.č.br.1574/151 ''Gradilište'' neplodno,
- k.č.br.1574/151 ''Gradilište'' neplodno,
površine 1000 m² K.O. Orahovo,
površine 1000 m² K.O. Orahovo,
- k.č.br.1574/152 ''Gradilište'' neplodno,
- k.č.br.1574/152 ''Gradilište'' neplodno,
površine 1000 m² K.O. Orahovo,
površine 1000 m² K.O. Orahovo,
Članak 2.
Član 2.
Zadužuje se Općinski načelnik da provede
proceduru vezano za raspisivanje natječaja za
navedene parcele, a prema odredbama Zakona o
građevinskom zemljištu i Općinskoj Odluci o
građevinskom zemljištu br.01/1-02-743/04 od
23.06.2004.godine.
Zadužuje se Općinski načelnik da provede
proceduru vezano za raspisivanje konkursa za
navedene parcele, a prema odredbama Zakona o
građevinskom zemljištu i Općinskoj Odluci o
građevinskom zemljištu br.01/1-02-743/04 od
23.06.2004.godine.
Članak 3.
Član 3.
Početna cijena zemljišta iz tačke 1. Iznosi 6,00
Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 6,00 KM po 1m²
KM po 1m²
Članak 4.
Član 4.
Po provedenom natječaju Povjerenstvo za
provođenje istog će dostaviti Zaključak o
rezultatu natječaja sa rang-listom bodovanja
kandidata, Općinskom vijeću na razmatranje
radi donošenja konačnog rješenja.
Po provedenom konkursu Komisija za
provođenje istog će dostaviti Zaključak o
rezultatu konkursa sa rang-listom bodovanja
kandidata, Općinskom vijeću na razmatranje
radi donošenja konačnog rješenja.
Članak 5.
Član 5.
Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.
Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.
Broj: 01/1-31-1770/10
Kiseljak,15.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1770/10
Kiseljak,15.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH (“Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak (“Službeni glasnik Općine Kiseljak” br.
3/09), članka 200.Zakona o upravnom postupku
(“Sl. novine F BiH” br.2/98 i 48/99), a sukladno
odredbama članka 14. Zakona o eksproprijaciji
(“Sl.novine F BiH” br.70/07),
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH (“Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (“Službeni glasnik Općine Kiseljak” br.
3/09), člana 200. Zakona o upravnom postupku
(“Sl. novine F BiH” br.2/98 i 48/99), a u skladu
sa odredbama člana 14. Zakona o eksproprijaciji
(“Sl.novine F BiH” br.70/07),
Strana 41.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
rješavajući po prijedlogu za utvrđivanje javnog rješavajući po prijedlogu za utvrđivanje javnog
interesa, Službe za gospodarstvo, urbanizam i interesa, Službe za privredu, urbanizam i
prostorno planiranje Općine Kiseljak, broj 05- prostorno planiranje Općine Kiseljak, broj 0531-1797/10. od 19.07.2010. godine, Općinsko 31-1797/10. od 19.07.2010. godine, Općinsko
vijeće Kiseljak na 13. sjednici održanoj dana vijeće Kiseljak na 13. sjednici održanoj dana
23.07.2010. godine, donosi
23.07.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
1.Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja
gradske prometnice sa mostom preko rijeke
Lepenice, a koja bi spajala magistralnu cestu M5. (ulica Zenička cesta) sa regionalnom cestom
R-443 (ulica Kraljice mira), a prema priloženom
elaboratu eksproprijacije, te da se u tu svrhu
može
pristupiti
potpunoj
eksproprijaciji
slijedećih nekretnina:
- dio k.č. broj 1024/1, površine 740 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Sena Čolić rođ. Ibrišević
iz Visokog sa 1/5, Bahrijom Kahvedžić rođ.
Ibrišević iz Sarajeva sa 1/5, Maksuma Ibrišević
kći Šačira iz Sarajeva sa 1/5, Muhamed Ibrišević
sin Šačira iz Kiseljaka sa 1/5 i Nedžad Hadžialić
sin Faika iz Sarajeva sa 1/5.
- dio k.č. broj 1029, površine 2580 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Omer Cecunjanjin sin
Mehmeda sa 15/28, Bahta Cecunjanjin rođ.
Jakupović sa 5/28, Sena Čolić rođ. Ibrišević sa
1/35, Bahrijom Kahvedžić rođ. Ibrišević sa
1/35, Maksuma Ibrišević kći Šačira sa 1/35,
Muhamed Ibrišević sin Šačira sa 6/35 i Nedžad
Hadžialić , sin Faika sa 1/35.
- dio k.č. broj 1030/1, površine 2570 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Ilija Pravdić sin Joze sa 1/1,
Podastinje bb, Kiseljak,
- dio k.č. broj 1031, površine 2900 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Eduard Vlajić sin Mate sa
1/3, Ljiljanom Lekić rođ.Vlajić sa 1/3, Antonela
Vlajić kći Josipa sa 1/9, Nevenka Letica rođ.
Vlajić sa 1/9 i Milada Vlajić kći Josipa sa 1/9,
- dio k.č. broj 1032, površine 5530 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Elizabeta-Marija Škira rođ.
Lukić sa 1/1,
- dio k.č. broj 1046/1, površine 9820 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Benedikt Iskra
sin
Eduarda sa 7/18, Anton Iskra sin Eduarda sa
2/9, Eduard Iskra sin Eduarda sa 2/9, ul. Zenički
put broj 5, Kiseljak i Eugen Iskra sin Eduarda
sa 1/6, ul. Zenički put broj 5. Kiseljak
1.Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja
gradske saobraćajnice sa mostom preko rijeke
Lepenice, a koja bi spajala magistralnu cestu M5. (ulica Zenička cesta) sa regionalnom cestom
R-443 (ulica Kraljice mira), a prema priloženom
elaboratu eksproprijacije, te da se u tu svrhu
može
pristupiti
potpunoj
eksproprijaciji
slijedećih nekretnina:
- dio k.č. broj 1024/1, površine 740 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Čolić rođ. Ibrišević Sena iz
Visokog sa 1/5, Kahvedžić rođ. Ibrišević Bahrija
iz Sarajeva sa 1/5, Ibrišević Maksuma kći Šačira
iz Sarajeva sa 1/5, Ibrišević Muhamed sin Šačira
iz Kiseljaka sa 1/5 i Hadžialić Nedžad sin Faika
iz Sarajeva sa 1/5.
- dio k.č. broj 1029, površine 2580 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Cecunjanjin Omer sin
Mehmeda sa 15/28, Cecunjanjin rođ. Jakupović
Bahta sa 5/28, Čolić rođ. Ibrišević Sena sa 1/35,
Kahvedžić rođ. Ibrišević Bahrija sa 1/35,
Ibrišević Maksuma kći Šačira sa 1/35, Ibrišević
Muhamed sin Šačira sa 6/35 i Hadžialić Nedžad,
sin Faika sa 1/35.
- dio k.č. broj 1030/1, površine 2570 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Pravdić Ilija sin Joze sa 1/1,
Podastinje bb, Kiseljak,
- dio k.č. broj 1031, površine 2900 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Vlajić Eduard sin Mate sa
1/3, Lekić rođ.Vlajić Ljiljana sa 1/3, Vlajić
Antonela kći Josipa sa 1/9, Letica rođ. Vlajić
Nevenka sa 1/9 i Vlajić Milada kći Josipa sa 1/9,
- dio k.č. broj 1032, površine 5530 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Škira rođ. Lukić ElizabetaMarija sa 1/1,
- dio k.č. broj 1046/1, površine 9820 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Benedikt Iskra
sin
Eduarda sa 7/18, Anton Iskra sin Eduarda sa
2/9, Eduard Iskra sin Eduarda sa 2/9, ul. Zenički
put broj 5, Kiseljak i Eugen Iskra sin Eduarda
sa 1/6, ul. Zenički put broj 5. Kiseljak
Strana 42.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
- dio k.č. broj 1033/1, površine 1420 m², K.O. - dio k.č. broj 1033/1, površine 1420 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Muharem Topalović , sin Podastinje, suvlasnik Topalović Muharem, sin
Mahmuta, sa 1/3, Kiseljak, Mujo Melezović, sin Mahmuta, sa 1/3, Kiseljak, Melezović Mujo, sin
Hašima, sa 5/12 Kiseljak, Uma Topalović rođ. Hašima, sa 5/12 Kiseljak, Topalović Uma rođ.
Čolaković, sa 3/144 Rotilj, Kiseljak, Fadila Čolaković, sa 3/144 Rotilj, Kiseljak, Bulić
Bulić , kći Mustafe, rođ. Topalović, sa 11/288 Fadila, kći Mustafe, rođ. Topalović, sa 11/288
Vidikovac bb, Kiseljak, Šemso Palalija , sin Vidikovac bb, Kiseljak, Palalija Šemso, sin
Saliha, sa 7/288 Vidikovac bb, Kiseljak, Zahida Saliha, sa 7/288 Vidikovac bb, Kiseljak, Selman
Selman , rođ. Palalija sa 7/288 Vidikovac, Zahida, rođ. Palalija sa 7/288 Vidikovac,
Kiseljak, Hafiza Palalija , kći Šemse, sa 7/288 Kiseljak, Palalija Hafiza, kći Šemse, sa 7/288
Vidikovac bb, Kiseljak, Ramiza Grošo , rođ. Vidikovac bb, Kiseljak, Grošo Ramiza, rođ.
Palalija, kći Šemse, sa 7/288 Radanovići, Palalija, kći Šemse, sa 7/288 Radanovići,
Kiseljak i Ibrahim Palalija , sin Šemse, sa 7/288 Kiseljak i Palalija Ibrahim, sin Šemse, sa 7/288
Vidikovac bb, Kiseljak
Vidikovac bb, Kiseljak
- dio k.č. broj 1095, površine 3660 m², K.O. - dio k.č. broj 1095, površine 3660 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Esma Spaho rođ. Krzović, iz Podastinje, vlasnik Spaho rođ. Krzović Esma, iz
Sarajeva sa 1/1,
Sarajeva sa 1/1,
- dio k.č. broj 1105, površine 1540 m², K.O. - dio k.č. broj 1105, površine 1540 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Esma Spaho rođ. Krzović, iz Podastinje, vlasnik Spaho rođ. Krzović Esma, iz
Sarajeva sa 1/1,
Sarajeva sa 1/1,
- dio k.č. broj 1106, površine 2300 m², K.O. - dio k.č. broj 1106, površine 2300 m², K.O.
Podastinje, vlasnik Esma Spaho rođ. Krzović Podastinje, vlasnik Spaho rođ. Krzović Esma, iz
Esma, iz Sarajeva sa 1/1
Sarajeva sa 1/1
- dio k.č. broj 1088, površine 8420 m², K.O. - dio k.č. broj 1088, površine 8420 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Ana Marković kći Ivana Podastinje, suvlasnik Marković Ana kći Ivana sa
sa 1/10, Ivica Marković sin Joze sa 1/6, Kat 1/10, Marković Ivica sin Joze sa 1/6, Marković
Marković kći Ivana sa 6/40, Zdravko Marković Kata kći Ivana sa 6/40, Marković Zdravko sin
sin Mate sa 5/120, Dominko Marković sin Mate Mate sa 5/120, Marković Dominko sin Mate sa
sa 5/120, Tvrtko Marković sin Mate sa 5/120, 5/120, Marković Tvrtko sin Mate sa 5/120,
Ratko Marković sin Mate sa 5/120, Dobro Marković Ratko sin Mate sa 5/120, Marković
Marković sin Mate sa 5/120, Jozo Marković sin Dobro sin Mate sa 5/120, Marković Jozo sin
Marijana sa 1/6, Željka Marković kći Marinka Marijana sa 1/6, Marković Željka kći Marinka sa
sa 5/120 i Bruno Duno sin Stjepana sa 1/6,
5/120 i Duno Bruno sin Stjepana sa 1/6,
- dio k.č. broj 1108, površine 2440 m², K.O. - dio k.č. broj 1108, površine 2440 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Marta Marković , sa 1/20 Podastinje, suvlasnik Marković Marta, sa 1/20
Podastinje bb Kiseljak, Pero Marković , sin Podastinje bb Kiseljak, Marković Pero, sin
Luke, sa 3/100, Podastinje bb Kiseljak, Jelka Luke, sa 3/100, Podastinje bb Kiseljak,
Marković , rođ. Franković sa 23/600, Kiseljak, Marković Jelka, rođ. Franković sa 23/600,
Luca Šimić, rođ. Marković sa 23/600, Ljetovik, Kiseljak, Šimić Luca, rođ. Marković sa 23/600,
Kiseljak, Božo Marković , sin Janka, sa 23/600 Ljetovik, Kiseljak, Marković Božo, sin Janka, sa
Borina, Kiseljak, Ruža Marković , rođ. 23/600 Borina, Kiseljak, Marković Ruža, rođ.
Cvjetković, sa 23/1500, Borina Kiseljak, Marko Cvjetković, sa 23/1500, Borina Kiseljak,
Marković , sin Stjepana, sa 69/8000, Borina Marković Marko, sin Stjepana, sa 69/8000,
Kiseljak, Božo Marković , sin Stjepana,
Borina Kiseljak, Marković Božo, sin Stjepana,
sa 69/8000 Borina Kiseljak, Vinko Marković , sa 69/8000 Borina Kiseljak, Marković Vinko,
sin Stjepana, sa 23/4000 Borina Kiseljak, sin Stjepana, sa 23/4000 Borina Kiseljak,
Marijan Marković , sin Miška, sa 23/2000 Marković Marijan, sin Miška, sa 23/2000 Borina
Borina Kiseljak, Mato Marković , sin Miška sa Kiseljak, Marković Mato, sin Miška sa 23/2000
23/2000 Borina, Kiseljak, Ivan Marković , sin Borina, Kiseljak, Ivan Marković , sin Miška sa
Miška sa 23/2000 Borina Kiseljak,
23/2000 Borina Kiseljak,
Strana 43.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Luka Marković , sin Miška sa 23/2000 Borina Marković Luka, sin Miška sa 23/2000 Borina
Kiseljak, Anto Marković , sin Ivice, sa 23/1200, Kiseljak, Marković Anto, sin Ivice, sa 23/1200,
Rudo Marković, sin Ivice sa 23/1200 Borina, Marković Rudo, sin Ivice sa 23/1200 Borina,
Kiseljak, Luka Marković, sin Mate sa 23/400 Kiseljak, Marković Luka, sin Mate sa 23/400
Borina Kiseljak, Anđa Šunjo, kći Marka, sa Borina Kiseljak, Šunjo Anđa, kći Marka, sa
23/1600 Gromiljak Kiseljak, Snježana Šunjo, 23/1600 Gromiljak Kiseljak, Šunjo Snježana,
kći Marka sa 23/1600 Gromiljak, Kiseljak, kći Marka sa 23/1600 Gromiljak, Kiseljak,
Milica Škoro
rođ. Marković sa 23/1600 Škoro Milica rođ. Marković sa 23/1600
Gromiljak Kiseljak, Štefica Ban, rođ. Marković, Gromiljak Kiseljak, Ban Štefica, rođ. Marković,
sa 23/1600 iz Sarajeva, Finka Panić, rođ. sa 23/1600 iz Sarajeva, Panić Finka, rođ.
Marković sa 138/2000 Kragjevac, Ana Marković sa 138/2000 Kragjevac, Marković
Marković žena Jure sa 46/2000 Borina Kiseljak, Ana žena Jure sa 46/2000 Borina Kiseljak, Panić
Finka Panić kći Jure sa 46/2000 Kragujevac, Finka kći Jure sa 46/2000 Kragujevac, Marković
Predrag Marković , sin Ivana sa 23/2000 Predrag, sin Ivana sa 23/2000 Kiseljak,
Kiseljak, Luka Marković , sin Ilije sa Marković Luka, sin Ilije sa 575/36.000, iz
575/36.000, iz Kanade, Zdenka Miletić , kći Kanade, Miletić Zdenka, kći Ilije, sa 575/3600
Ilije, sa 575/3600 Kiseljak, Željko Čapalik sa Kiseljak, Čapalik Željko sa 115/36.000 iz
115/36.000 iz Sarajeva i Ilija Marković, sin Joze Sarajeva i Marković Ilija, sin Joze sa 46/400
sa 46/400 Donja Borina Kiseljak
Donja Borina Kiseljak
- dio k.č. broj 1176, površine 6200 m², K.O. - dio k.č. broj 1176, površine 6200 m², K.O.
Podastinje, suvlasnik Drago Komšić sin Mije sa Podastinje, suvlasnik Komšić Drago sin Mije sa
1/9, Podastinje bb, Kiseljak, Mijo Bošnjak sin 1/9, Podastinje bb, Kiseljak, Bošnjak Mijo sin
Ive sa 1/9, Doglodi bb, Ivo Bošnjak sin Ive sa Ive sa 1/9, Doglodi bb, Bošnjak Ivo sin Ive sa
4/90, Podastinje bb Kiseljak, Pero Bošnjak sin 4/90, Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Pero sin
Ive sa 1/9, Sarajevo, Mato Bošnjak sin Mije sa Ive sa 1/9, Sarajevo, Bošnjak Mato sin Mije sa
1/6, Podastinje bb, Kiseljak, Stipo Bošnjak sin 1/6, Podastinje bb, Kiseljak, Bošnjak Stipo sin
Petra sa 1/54 Podastinje bb, Kiseljak, Šimo Petra sa 1/54 Podastinje bb, Kiseljak, Bošnjak
Bošnjak sin Joze sa 5/216, Sarajevo, Finka Šimo sin Joze sa 5/216, Sarajevo, Marković rođ.
Marković rođ. Bošnjak sa 4/216, ul. Josipa Bošnjak Finka sa 4/216, ul. Josipa bana Jelačića
Bana Jelačića bb Kiseljak, Ana Vujica kći Joze bb Kiseljak, Vujica Ana kći Joze sa 3/54
sa 3/54 Podastinje bb, Kiseljak, Željko Vučić Podastinje bb, Kiseljak, Vučić Željko sin Petra
sin Petra sa 2/54 Podastinje bb Kiseljak, sa 2/54 Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Marinko
Marinko Bošnjak sin Ive sa 3/90, Podastinje bb sin Ive sa 3/90, Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak
Kiseljak, Božo Bošnjak sin Ive, sa 3/90, Božo sin Ive, sa 3/90, Podastinje bb Kiseljak,
Podastinje bb Kiseljak, Anđa Bošnjak rođ. Oroz Bošnjak rođ. Oroz Anđa sa 1/24, Podastinje bb
sa 1/24, Podastinje bb Kiseljak, Biljana Pezer Kiseljak, Pezer rođ. Bošnjak Biljana sa 1/24,
rođ. Bošnjak sa 1/24, Paleška bb, Kiseljak, Paleška bb, Kiseljak, Bagarić rođ. Bošnjak
Smiljana Bagarić rođ. Bošnjak sa 1/24, Paleška Smiljana sa 1/24, Paleška bb Kiseljak, Katavić
bb Kiseljak, Silvan Katavić rođ. Bošnjak sa rođ. Bošnjak Silvana sa 1/24, Bošnjak Ladislav
1/24, Ladislav Bošnjak sin Drage sa 5/432, sin Drage sa 5/432, Podastinje bb Kiseljak,
Podastinje bb Kiseljak, Smiljana Bošnjak kći Bošnjak Smiljana kći Drage sa 5/864, Podastinje
Drage sa 5/864, Podastinje bb Kiseljak i bb Kiseljak i Tomas rođ. Bošnjak Bosiljka kći
Bosiljka Tomas rođ. Bošnjak kći Drage sa Drage sa 5/864.
5/864.
- dio k.č. broj 1177, površine 1220 m², K.O.
- dio k.č. broj 1177, površine 1220 m², K.O. Podastinje suvlasnik Komšić Drago sin Mije sa
Podastinje suvlasnik Drago Komšić sin Mije sa 1/9, Podastinje bb, Kiseljak, Bošnjak Mijo sin
1/9, Podastinje bb, Kiseljak, Mijo Bošnjak sin Ive sa 1/9, Doglodi bb, Bošnjak Ivo sin Ive sa
Ive sa 1/9, Doglodi bb, Ivo Bošnjak sin Ive sa 4/90, Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Pero sin
4/90, Podastinje bb Kiseljak, Pero Bošnjak sin Ive sa 1/9,
Ive sa 1/9,
Strana 44.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Sarajevo, Mato Bošnjak sin Mije sa 1/6, Sarajevo, Bošnjak Mato sin Mije sa 1/6,
Podastinje bb Kiseljak, Stipo Bošnjak sin Petra Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Stipo sin Petra
sa 1/54 Podastinje bb Kiseljak, Šimo Bošnjak sa 1/54 Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Šimo
sin Joze sa 5/216, Sarajevo, Finka Marković rođ. sin Joze sa 5/216, Sarajevo, Marković rođ.
Bošnjak sa 4/216, ul. Josipa Bana Jelačića bb Bošnjak Finka sa 4/216, ul. Josipa bana Jelačića
Kiseljak, Ana Vujica
kći Joze sa 3/54 bb Kiseljak, Vujica Ana kći Joze sa 3/54
Podastinje bb, Kiseljak, Željko Vučić sin Petra Podastinje bb, Kiseljak, Vučić Željko sin Petra
sa 2/54 Podastinje bb Kiseljak, Marinko Bošnjak sa 2/54 Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak Marinko
sin Ive sa 3/90 Podastinje bb Kiseljak, Božo sin Ive sa 3/90 Podastinje bb Kiseljak, Bošnjak
Bošnjak sin Ive, sa 3/90, Podastinje bb Kiseljak, Božo sin Ive, sa 3/90, Podastinje bb Kiseljak,
Anđa Bošnjak rođ. Oroz sa 1/24, Podastinje bb Bošnjak rođ. Oroz Anđa sa 1/24, Podastinje bb
Kiseljak, Biljana Pezer rođ. Bošnjak sa 1/24, Kiseljak, Pezer rođ. Bošnjak Biljana sa 1/24,
Paleška bb, Kiseljak, Smiljana Bagarić rođ. Paleška bb, Kiseljak, Bagarić rođ. Bošnjak
Bošnjak sa 1/24, Paleška bb Kiseljak, Silvana Smiljana sa 1/24, Paleška bb Kiseljak, Katavić
Katavić rođ. Bošnjak sa 1/24, Ladislav Bošnjak rođ. Bošnjak Silvana sa 1/24, Bošnjak Ladislav
sin Drage sa 5/432, Podastinje bb Kiseljak, sin Drage sa 5/432, Podastinje bb Kiseljak,
Smiljana Bošnjak
kći Drage sa 5/864, Bošnjak Smiljana kći Drage sa 5/864, Podastinje
Podastinje bb Kiseljak i Bosiljka Tomas rođ. bb Kiseljak i Tomas rođ. Bošnjak Bosiljka kći
Bošnjak kći Drage sa 5/864.
Drage sa 5/864.
- dio k.č. 1717 površine 530 m² K.O. Podastinje - dio k.č. 1717 površine 530 m² K.O. Podastinje
društvena svojina, a pravo
društvena svojina a pravo upravljanja ima
upravljanja ima šumsko industrijsko poduzeće šumsko industrijsko preduzeće ‘’Vranica’’
‘’Vranica’’ Fojnica.
Fojnica.
2. Utvrđuje se da je Općina Kiseljak korisnik 2. Utvrđuje se da je Općina Kiseljak korisnik
eksproprijacije zemljišta iz točke 1.ovog
eksproprijacije zemljišta iz tačke 1.ovog
Rješenja.
Rješenja.
O b r a z l o ž e nj e
O b r a z l o ž e nj e
Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općina Kiseljak podnijela je
Općinskom Vijeću Kiseljak, putem imovinskopravne službe, zahtjev broj: 05-31-1797/10. od
19.07.2010. godine, kojim traže da se utvrdi
javni interes za izgradnju gradske prometnice sa
mostom preko rijeke Lepenice, a koja bi spajala
magistralnu cestu M.5 (ul. Zenička cesta) sa
regionalnom cestom R-443 (ul. Kraljice mira) a
prema priloženom elaboratu eksproprijacije,
kako bi se moglo pristupiti eksproprijaciji
nekretnina navedenih u dispozitivu ovog
Rješenja.
Razmatrajući prijedlog Općinsko vijeće Kiseljak
je utvrdilo da je od javnog interesa izgradnja
gradske prometnice sa mostom preko rijeke
Lepenice, a koja bi spajala magistralnu cestu
M.5 (ul. Zenička cesta) sa regionalnom cestom
R-443 (ul. Kraljice mira).
Služba za privredu, urbanizam i prostorno
planiranje Općina Kiseljak podnijela je
Općinskom Vijeću Kiseljak, putem imovinskopravne službe, zahtjev broj: 05-31-1797/10. od
19.07.2010. godine, kojim traže da se utvrdi
javni interes za gradnju gradske saobraćajnice sa
mostom preko rijeke Lepenice, a koja bi spajala
magistralnu cestu M.5 (ul. Zenička cesta) sa
regionalnom cestom R-443 (ul. Kraljice mira), a
prema priloženom elaboratu eksproprijacije,
kako bi se moglo pristupiti eksproprijaciji
nekretnina navedenih u dispozitivu ovog
Rješenja.
Razmatrajući prijedlog Općinsko vijeće Kiseljak
je utvrdilo da je od javnog interesa gradnja
gradske saobraćajnice sa mostom preko rijeke
Lepenice, a koja bi spajala magistralnu cestu
M.5 (ul. Zenička cesta) sa regionalnom cestom
R-443 (ul. Kraljice mira).
Strana 45.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju izloženog odlučeno je kao u Na osnovu izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu.
dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja
ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe kod
Kantonalnog suda u Travniku, u roku od 30
dana od dana prijema rješenja.Tužba se podnosi
neposredno sudu.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja
ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe kod
Kantonalnog suda u Travniku, u roku od 30
dana od dana prijema rješenja.Tužba se podnosi
neposredno Sudu.
Broj: 01/1-31-1851/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1851/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 13. sjednici
održanoj dana 23.07.2010. godine, d o n o s i
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH ( “Sl. novine F
BiH” br. 49/06), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', br. 3/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na 13. sjednici
održanoj dana 23.07.2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI
NAČELNIKU OPĆINE
KISELJAK
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI
NAČELNIKU OPĆINE
KISELJAK
I-Općinsko vijeće Kiseljak daje suglasnost
Načelniku općine Kiseljak gosp. Mladenu
Mišuriću Ramljaku da u ime Općine Kiseljak
može potpisati sporazum između Općine
Kiseljak i ''Elektroprenosa BiH'' a.d. Banja Luka
, OP Sarajevo, o ustanovljenju prava služnosti
radi postavljanja i pristupa stubnim mjestima
broj 37. i 39., na parcelama označenim kao dio
k.č.1574/1 u površini od 30 m² i dio k.č. 1521/1
u površini od 30 m², upisane u kt.knj. uložak
292-1, K.O. Orahovo.
Na parcelama na kojima će se ustanoviti pravo
služnosti, i to na dijelu k.č.1574/1 i k.č.1521/1, u
katastarsko knjižnom izvatku br.04-703/10. od
12.05.2010. godine u vlasničkom listu upisana je
Općina Kiseljak sa dijelom 1/1.
II- Naknada za ustanovljeno pravo služnosti na
parcelama iz točke I ove Odluke, utvrdit će se na
temelju odredbi Zakona o eksproprijaciji,
Zakona o građevinskom zemljištu i Odluke o
građevinskom zemljištu Općine Kiseljak.
I-Općinsko vijeće Kiseljak daje saglasnost
Načelniku općine Kiseljak gosp. Mladenu
Mišuriću Ramljaku da u ime Općine Kiseljak
može potpisati sporazum između Općine
Kiseljak i ''Elektroprenosa BiH'' a.d. Banja Luka
, OP Sarajevo, o ustanovljenju prava služnosti
radi postavljanja i pristupa stubnim mjestima
broj 37. i 39., na parcelama označenim kao dio
k.č.1574/1 u površini od 30 m² i dio k.č. 1521/1
u površini od 30 m², upisane u kt.knj. uložak
292-1, K.O. Orahovo.
Na parcelama na kojima će se ustanoviti pravo
služnosti, i to na dijelu k.č.1574/1 i k.č.1521/1, u
katastarsko knjižnom izvatku br.04-703/10. od
12.05.2010. godine u vlasničkom listu upisana je
Općina Kiseljak sa dijelom 1/1.
II- Naknada za ustanovljeno pravo služnosti na
parcelama iz tačke I ove Odluke, utvrdit će se na
osnovu odredbi Zakona o eksproprijaciji,
Zakona o građevinskom zemljištu i Odluke o
građevinskom zemljištu Općine Kiseljak.
Strana 46.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
III - Ova Odluka stupa na snagu narednog dana III - Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana donošenja i ista će se objaviti u od dana donošenja i ista će se objaviti u
Službenom glasniku Općine Kiseljak.
Službenom glasniku Općine Kiseljak.
Broj: 01/1-31-1852/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1852/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalnoj samoupravi u F BiH (“Sl. novine F
BiH'', broj 49/06.), članka 25. Statuta Općine
Kiseljak, (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', broj
3/09.), članka 6. i 24 . Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (''Sl. novine Federacije BiH'',
broj 67/05.) i članka 15. Općinske Odluke o
građevinskom zemljištu broj: 01/1-02-743/04.
od 23.06.2004. godine i Odluke Općinskog
vijeća Kiseljak broj: 01/1-31-2079/08. od
21.08.2008. godine, Općinsko vijeće Kiseljak na
13. sjednici održanoj dana 23.07.2010. godine,
donosi
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalnoj samoupravi u F BiH (“Sl. novine F
BiH'', broj 49/06.), člana 25. Statuta Općine
Kiseljak, (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'', broj
3/09.), člana 6. i 24 . Zakona o građevinskom
zemljištu F BiH (''Sl. novine Federacije BiH'',
broj 67/05.) i člana 15. Općinske Odluke o
građevinskom zemljištu broj: 01/1-02-743/04.
od 23.06.2004. godine i Odluke Općinskog
vijeća Kiseljak broj: 01/1-31-2079/08. od
21.08.2008. godine, Općinsko vijeće Kiseljak na
13. sjednici održanoj dana 23.07.2010. godine,
donosi
R J E Š E N J E
o izuzimanja prava korištenja na
državnom zemljištu
R J E Š E N J E
o izuzimanja prava korištenja na
državnom zemljištu
1. Izuzima se pravo korišenja na zemljištu 1. Izuzima se pravo korišenja na zemljištu
državne svojine od ranijeg korisnika Emila
državne svojine od ranijeg korisnika Keško
(Ilije) dr. Keške, iz Sarajeva, označeno kao
(Ilije) dr. Emila, iz Sarajeva, označeno kao
k.č. broj 917/4 zv. ''Vrt strana'' u površini od
k.č. broj 917/4 zv. ''Vrt strana'' u površini od
2500 m² upisana u z.k. 750 K.O. Podastinje.
2500 m² upisana u z.k. 750 K.O. Podastinje.
2. Pravo korištenja na navedenim nekretninama 2. Pravo korištenja na navedenim nekretninama
iz točke 1. ovog Rješenja izuzima se bez
iz tačke 1. ovog Rješenja izuzima se bez
naknade ranijem korisniku.
naknade ranijem korisniku.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja u 4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog Rješenja u
zemljišnim knjigama će se izvršiti uknjižba
zemljišnim knjigama će se izvršiti uknjižba
prava korištenja u korist Općine Kiseljak uz
prava korištenja u korist Općine Kiseljak uz
istovremeno brisanje prethodnog izvršenog
istovremeno brisanje prethodnog izvršenog
upisa.
upisa.
O b r a z l o ž e nj e
Obrazloženje
Općinsko vijeće Kiseljak na 27. sjednici
održanoj dana 14.08.2008. godine donijelo je
Odluku o izuzimanju prava korištenja na
državnom zemljištu broj 01/1-31-2079/08 od
21.08.2008. godine. Navedenom Odlukom
Općinsko vijeće Kiseljak na 27. sjednici
održanoj dana 14.08.2008. godine donijelo je
Odluku o izuzimanju prava korištenja na
državnom zemljištu broj 01/1-31-2079/08 od
21.08.2008. godine. Navedenom Odlukom
Strana 47.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
se izuzima pravo korištenja na zemljištu državne se izuzima pravo korištenja na zemljištu državne
svojine označenom kao k.č. broj 917/4 zv. ''Vrt svojine označenom kao k.č. broj 917/4 zv. ''Vrt
strana'' u površini od 2500 m² upisano u z.k. ul. strana'' u površini od 2500 m² upisano u z.k. ul.
750 K.O. Podastinje od Emila Ilije dr. Keške, iz 750 K.O. Podastinje od Keško Ilije dr. Emila, iz
Sarajeva.
Sarajeva.
Na temelju svega izloženog odlučeno je kao u Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
dispozitivu Rješenja.
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Kantonalnom sudu u Travniku u roku od tužbe Kantonalnom sudu u Travniku u roku od
30 (trideset) dana, nakon prijema rješenja. Tužba 30 (trideset) dana, nakon prijema rješenja. Tužba
se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.
se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.
Broj: 01/1-31-1853/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1853/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine FBiH“
br.49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Službeni glasnik Općine Kiseljak'', broj 3/09.),
članka 200. ZUP-a (''Sl. novine FBiH, br.2/98 i
48/99), a sukladno odredbama članka 6. Zakona
o građevinskom zemljištu (''Sl.novine FBiH“
br.67/05),
rješavajući
po
zahtjevu
''Elektroprenos BiH'', Operativno područje
Sarajevo, Općinsko vijeće Kiseljak na 13.
sjednici održanoj dana 23.07.2010. d o n o s i:
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u F BiH (''Sl. novine FBiH“
br.49/06), člana 25. Statuta Općine Kiseljak
(''Službeni glasnik Općine Kiseljak'', broj 3/09.),
člana 200. ZUP-a (''Sl.novine FBiH, br.2/98 i
48/99), a u skladu sa odredbama člana 6. Zakona
o građevinskom zemljištu (''Sl.novine FBiH“
br.67/05),
rješavajući
po
zahtjevu
''Elektroprenos BiH'', Operativno područje
Sarajevo, Općinsko vijeće Kiseljak na 13.
sjednici održanoj dana 23.07.2010. d o n o s i:
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
1.DP za proizvodnju i promet ''Agrokooperativa''
Kiseljak, iz Kiseljaka izuzima se pravo
korištenja na nekretninama označenim:
- k.č.br.1744 ''Rudini'' njiva, površine 169.908
m², upisana u k.k. ul.br.292 K.O. Orahovo
- k.č.br.1832 ''Rudini'' šuma, površine 124.772
m², upisana u k.k.ul.br.292 K.O. Orahovo
- k.č.br.1743 ''Rudini'' šuma, površine 138.503
m², upisana u k.k.ul.br.292 K.O. Orahovo.
2. Pravo korištenja na navedenim nekretninama
iz točke 1. ovog Rješenja izuzima se bez
naknade ranijem korisniku.
3.Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja, u
zemljišnim knjigama će se izvršiti uknjižba
prava korištenja u korist Općine Kiseljak uz
istovremeno brisanje prethodno izvršenog upisa.
1.DP za proizvodnju i promet ''Agrokooperativa''
Kiseljak, iz Kiseljaka izuzima se pravo
korištenja na nekretninama označenim:
- k.č.br.1744 ''Rudini'' njiva, površine 169.908
m², upisana u k.k. ul.br.292 K.O. Orahovo
- k.č.br.1832 ''Rudini'' šuma, površine 124.772
m², upisana u k.k.ul.br.292 K.O. Orahovo
- k.č.br.1743 ''Rudini'' šuma, površine 138.503
m², upisana u k.k.ul.br.292 K.O. Orahovo.
2.Pravo korištenja na navedenim nekretninama
iz tačke 1. ovog Rješenja izuzima se bez
naknade ranijem korisniku.
3.Na zemljištu iz tačke 1. ovog Rješenja, u
zemljišnim knjigama će se izvršiti uknjižba
prava korištenja u korist Općine Kiseljak uz
istovremeno brisanje prethodno izvršenog upisa.
Strana 48.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
O b r a z l o ž e nj e
O b r a z l o ž e nj e
''Elektroprenos BH'', Operativno područje
Sarajevo uputilo je zahtjev za dodjelu zemljišta
Općinskom vijeću Kiseljak putem Službe za
imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar
nekretnina broj: 05-31-181/10. od 25.02.2010.
godine, kojim traži da im se dodijeli zemljište na
kojem će izgraditi stubna mjesta za potrebe
dalekovoda 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica.
U postupku je pribavljen katastarsko knjižni
izvadak broj 04-963/10. od 21.07.2010. godine.
Na temelju svega izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu rješenja.
''Elektroprenos BH'', Operativno područje
Sarajevo uputilo je zahtjev za dodjelu zemljišta
Općinskom vijeću Kiseljak putem Službe za
imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar
nekretnina broj: 05-31-181/10. od 25.02.2010.
godine, kojim traži da im se dodijeli zemljište na
kojem će graditi stubna mjesta za potrebe
dalekovoda 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica.
U postupku je pribavljen katastarsko knjižni
izvadak broj 04-963/10. od 21.07.2010. godine.
Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu rješenja.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja
ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom
sudu u Novom Travniku u roku od 30 dana
nakon dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi
neposredno sudu u dva primjerka.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja
ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom
sudu u Novom Travniku u roku od 30 dana
nakon dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi
neposredno sudu u dva primjerka.
Broj: 01/1-31-1852/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
Broj: 01/1-31-1852/10
Kiseljak, 26.07.2010. godine
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
v.r. dipl. prof. Radislav Stanišić
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
s.r. Radislav Stanišić dipl. prof.
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak br.03-27-1445/10 od
07.06.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.0105-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 46.
Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak br.03-27-1445/10 od 07.06.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom – za radove na
izgradnji – asfaltiranju parking prostora u MZ
Topole (MP Duhri) u površini 765 m².
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na izgradnji –
asfaltiranju parking prostora u MZ Topole
(MP Duhri) u površini 765 m².
O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom
– za radove na
gradnji – asfaltiranju parking prostora u MZ
Topole (MP Duhri) u površini 765 m².
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na gradnji –
asfaltiranju parking prostora u MZ Topole
(MP Duhri) u površini 765 m².
Strana 49.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje 2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u točki 1. ove
radova navedenih u tački 1. ove
Odluke.
Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 20.000,00 KM i
ista će se financirati iz sredstava namijenjenih
za rekonstrukciju i investicijsko održavanje
Proračuna Općine, ekonomski kod: 821600,
sredstvima Kantonalnog ministarstva
prostornog uređenja, obnove i povratka i
sredstvima građana navedenog mjesnog
područja.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 20.000,00 KM i
ista će se finansirati iz sredstava namijenjenih
za rekonstrukciju i investiciono održavanje
Budžeta Općine, ekonomski kod: 821600,
sredstvima Kantonalnog ministarstva
prostornog uređenja, obnove i povratka i
sredstvima građana navedenog mjesnog
područja.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od
javna nabavka je 3 mjeseca od
potpisivanja Ugovora.
potpisivanja Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak.
se iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak.
6. Postupak javne nabavke vršit će se po 6. Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u
ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
tenderskoj dokumentaciji.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog 7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom Odlukom izvršit će
ovom Odlukom izvršit će
Općinsko Povjerenstvo za provođenje
Općinska Komisija za provođenje postupka
postupka javnih nabavki Općine
javnih nabavki Općine
Kiseljak za proračunsku 2010. godinu.
Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-27-1445/10
Kiseljak, 07.06.2010. god.
Broj:01-27-1445/10
Kiseljak, 07.06.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak br.03-27-1447/10 od
07.06.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.0105-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 46.
Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak br.03-27-1447/10 od 07.06.2010.
godine, Načelnik općine donosi
Strana 50.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom – za radove na
popravljanju lokalnih asfaltiranih putova na
području naše općine.
O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom
– za radove na
popravljanju lokalnih asfaltiranih puteva na
području naše općine.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na
popravljanju lokalnih asfaltiranih putova na
području naše općine.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na
popravljanju lokalnih asfaltiranih puteva na
području naše općine.
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje 2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u točki 1. ove Odluke
radova navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 60.000,00 KM i ista će se financirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investicijsko održavanje Proračuna Općine,
ekonomski kod: 821600.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 60.000,00 KM i ista će se finansirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investiciono održavanje Budžeta
Općine,
ekonomski kod: 821600.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak.
se iz sredstava budžeta Općine Kiseljak.
6. Postupak javne nabavke vršit će se po 6. Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
tenderskoj dokumentaciji.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog 7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom
Odlukom
izvršit
će
Općinsko ovom Odlukom izvršit će Općinska Komisija za
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih provođenje postupka javnih nabavki Općine
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010. Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
godinu.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-27-1447/10
Kiseljak, 08.06.2010. god.
Broj:01-27-1447/10
Kiseljak, 08.06.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Strana 51.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.01br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i 05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 46.
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
(''Službeni
glasnik
BiH''br: glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), Načelnik 24/06), Načelnik općine donosi
općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke usluga O pokretanju postupka javne nabavke usluga
konkurentskim postupkom – za usluge konkurentskim postupkom – za usluge
održavanja javne rasvjete na području općine održavanja javne rasvjete na području općine
Kiseljak.
Kiseljak.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće 1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke konkurentskim
postupak javne nabavke konkurentskim
postupkom za usluge održavanja javne rasvjete
postupkom za usluge održavanja javne
na području općine Kiseljak.
rasvjete na području općine Kiseljak.
2. Predmet ove javne nabavke je vršenje usluga
2. Predmet ove javne nabavke je vršenje
navedenih u točki 1. ove Odluke.
usluga navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 15.000,00 KM.
cca 15.000,00 KM.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je godinu dana.
javna nabavka je godinu dana.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava namijenjenih za javnu
se iz sredstava namijenjenih za javnu
rasvjetu Proračuna Općine Kiseljak, ekonomski
rasvjetu Budžeta Općine Kiseljak, ekonomski
kod: 821611
kod: 821611
6.Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom postupku, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
6.Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom postupku, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
7.Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom
Odlukom
izvršit
će
Općinsko
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010.
godinu.
7.Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom Odlukom izvršit će Općinska Komisija za
provođenje postupka javnih nabavki Općine
Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
8.
Ova Odluka stupa na snagu danom 8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
donošenja.
Strana 52.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Broj:01-17-1477/10
Broj:01-17-1477/10
Kiseljak: 11.06.2010.god.
Kiseljak: 11.06.2010.god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 10. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak br.03-27-1323/10 od
14.06.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.0105-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 10.
Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak br.03-27-1323/10 od 14.06.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke radova O pokretanju postupka javne nabavke radova
otvorenim postupkom – za radove na izgradnji- otvorenim postupkom – za radove na gradnjirekonstrukciji lokalnog puta u MP-u Višnjica, rekonstrukciji lokalnog puta u MP-u Višnjica,
dužine 2800 m i širine 3 m.
dužine 2800 m i širine 3 m.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na izgradnjirekonstrukciji lokalnog puta u MP-u
Višnjica, dužine 2800 m i širine 3 m.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na gradnjirekonstrukciji lokalnog puta u MP-u Višnjica,
dužine 2800 m i širine 3 m.
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje 2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u točki 1. ove Odluke.
radova navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 180.000,00 KM i ista će se financirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investicijsko održavanje
Proračuna Općine, ekonomski kod: 821600
i sredstvima MP-a Višnjica.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 180.000,00 KM i ista će se finansirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investiciono održavanje
Budžeta
Općine,
ekonomski kod: 821600 i sredstvima MP-a
Višnjica.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak i
se iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak i
sredstvima MP-a Višnjica.
sredstvima MP-a Višnjica.
6. Postupak javne nabavke vršit će se po 6. Postupak javne nabavke vršit će se po
otvorenom postupku, a izbor najpovoljnije otvorenom postupku, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji
tenderskoj dokumentaciji.
Strana 53.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog 7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom
Odlukom
izvršit
će
Općinsko ovom Odlukom izvršit će Općinska Komisija za
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih provođenje postupka javnih nabavki Općine
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010. Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
godinu.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-27-1323/10
Kiseljak, 14.06.2010. god.
Broj:01-27-1323/10
Kiseljak, 14.06.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak br.03-27-1656/10 od
13.07.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.0105-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 46.
Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak br.03-27-1656/10 od 13.07.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke radova O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom
– za radove na konkurentskim zahtjevom – za radove na
izgradnji lokalnog puta u MZ Brnjaci, dužine gradnji lokalnog puta u MZ Brnjaci, dužine 130
130 m i širine 3,7 m.
m i širine 3,7 m.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na izgradnji
lokalnog puta u MZ Brnjaci, dužine 130 m i
širine 3,7 m.
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u točki 1. ove Odluke.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na gradnji
lokalnog puta u MZ Brnjaci, dužine 130 m i
širine 3,7 m.
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 15.000,00 KM iista će se financirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investicijsko održavanje Proračuna Općine,
ekonomski kod: 821600 i sredstvima MP
Brnjaci.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 15.000,00 KM i
ista će se finansirati iz sredstava namijenjenih
za rekonstrukciju i investiciono održavanje
Budžeta Općine, ekonomski kod: 821600 i
sredstvima MP Brnjaci.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak.
se iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak.
Strana 54.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
6. Postupak javne nabavke vršit će se po 6. Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
tenderskoj dokumentaciji.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom
Odlukom
izvršit
će
Općinsko
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010.
godinu.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom Odlukom izvršit će Općinska Komisija za
provođenje postupka javnih nabavki Općine
Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-27-1656/10
Kiseljak, 13.07.2010. god.
Broj:01-27-1656/10
Kiseljak, 13.07.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak br.03-23-1801/10 od
19.07.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj nabavci
roba, vršenju usluga i ustupanju radova br.0105-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana 46.
Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak br.03-23-1801/10 od 19.07.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke radova O pokretanju postupka javne nabavke radova
konkurentskim zahtjevom
– za radove na konkurentskim zahtjevom
– za radove na
izgradnji potpornog zida na lijevoj obali rijeke gradnji potpornog zida na lijevoj obali rijeke
Lepenice i to od pozicije P17 do P21.
Lepenice i to od pozicije P17 do P21.
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće 1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za radove na izgradnji
postupak javne nabavke za radove na gradnji
potpornog zida na lijevoj obali rijeke Lepenice i potpornog zida na lijevoj obali rijeke Lepenice
to od pozicije P17 do P21.
i to od pozicije P17 do P21.
2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje 2. Predmet ove javne nabavke je izvođenje
radova navedenih u točki 1. ove Odluke.
radova navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 60.000,00 KM i ista će se financirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investicijsko održavanje Proračuna Općine,
ekonomski kod: 821600.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 60.000,00 KM i ista će se finansirati iz
sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i
investiciono održavanje Budžeta Općine,
ekonomski kod: 821600.
Strana 55.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak.
se iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak.
6. Postupak javne nabavke vršit će se po 6. Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u ponude izvršit će se u skladu kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
tenderskoj dokumentaciji.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog 7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom
Odlukom
izvršit
će
Općinsko ovom Odlukom izvršit će Općinska Komisija za
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih provođenje postupka javnih nabavki Općine
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010.
Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
godinu.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-23-1801/10
Kiseljak, 22.07.2010. god.
Broj:01-23-1801/10
Kiseljak, 22.07.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 15. Pravilnika o javnoj
nabavi roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i
članka 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
(''Službeni
glasnik
BiH''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06), a po zahtjevu
Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno
planiranje Općine Kiseljak, br.03-23-1861/10 od
27.07.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 15. Pravilnika o javnoj
nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
br.01-05-2830/09 od 09.12.2009. godine, i člana
46. Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni
glasnik BiH''br: 49/04;19/05;52/05/;8/06; i
24/06), a po zahtjevu Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak, br.03-23-1861/10 od 27.07.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka javne nabavke
usluga konkurentskim zahtjevom – za
usluge izrade Glavnog projekta Osnovne
škole ''Brestovsko'' Kiseljak.
O pokretanju postupka javne nabavke
usluga konkurentskim zahtjevom – za
usluge izrade Glavnog projekta Osnovne
škole ''Brestovsko'' Kiseljak.
1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće 1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak javne nabavke za usluge
izrade postupak javne nabavke za usluge
izrade Glavnog projekta Osnovne škole
Glavnog projekta Osnovne škole ''Brestovsko''
''Brestovsko'' Kiseljak.
Kiseljak.
2. Predmet ove javne nabavke je vršenje usluga
2. Predmet ove javne nabavke je vršenje usluga
Strana 56.
Službeni glasnik općine Kiseljak
Broj 4.
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
navedenih u točki 1. ove Odluke.
navedenih u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 25.000,00 KM i ista će se financirati iz
sredstava namijenjenih za izradu projektne
dokumentacije Proračuna Općine, ekonomski
kod:821500.
3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi
cca 25.000,00 KM i ista će se finansirati iz
sredstava namijenjenih za izradu projektne
dokumentacije Budžeta Općine, ekonomski
kod:821500.
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ova
javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja javna nabavka je 3 mjeseca od potpisivanja
Ugovora.
Ugovora.
5. Nabavka iz točke 1. ove Odluke financirat će 5. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke finansirat će
se iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak.
se iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak.
6.Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se sukladno kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
6.Postupak javne nabavke vršit će se po
konkurentskom zahtjevu, a izbor najpovoljnije
ponude izvršit će se u skladu sa kriterijima u
tenderskoj dokumentaciji.
7. Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom Odlukom izvršit će
Općinsko
Povjerenstvo za provođenje postupka javnih
nabavki Općine Kiseljak za proračunsku 2010.
godinu.
7.Provedbu postupka javne nabavke utvrđenog
ovom Odlukom izvršit će
Općinska Komisija za provođenje postupka
javnih nabavki Općine
Kiseljak za budžetsku 2010. godinu.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-23-1861/10
Kiseljak, 27.07.2010. god.
Broj:01-23-1861/10
Kiseljak, 27.07.2010. god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Na temelju članka 47. Zakona o javnim
nabavkama BiH (''Službeni glasnik BiH ''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06) i članka 2. i 5.
Pravilnika o postupku izravnog sporazuma
Općine
Kiseljak
br:01-05-2831/09
od
09.12.2009.godine i zahtjeva Službe za
gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Općine
Kiseljak,
br.03-49-1864/10
od
27.07.2010. godine, Načelnik općine donosi
Na osnovu člana 47. Zakona o javnim
nabavkama BiH (''Službeni glasnik BiH ''br:
49/04;19/05;52/05/;8/06; i 24/06) i člana 2. i 5.
Pravilnika o postupku izravnog sporazuma
Općine
Kiseljak
br:01-05-2831/09
od
09.12.2009.godine i zahtjeva Službe za privredu,
urbanizam i prostorno planiranje Općine
Kiseljak, br.03-49-1864/10 od 27.07.2010.
godine, Načelnik općine donosi
OD L U K U
OD L U K U
O pokretanju postupka izravnog sporazuma za O pokretanju postupka izravnog sporazuma za
usluge izrade ISO 9001:2008 za organe uprave usluge izrade ISO 9001:2008 za organe uprave
Općine Kiseljak.
Općine Kiseljak.
Strana 57.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće 1 . Ovom Odlukom odobrava se i pokreće
postupak izravnog sporazuma za usluge izrade postupak izravnog sporazuma za usluge
ISO 9001:2008 za organe uprave Općine izrade ISO 9001:2008 za organe uprave Općine
Kiseljak.
Kiseljak.
2. Predmet ovog izravnog postupka jesu usluge 2. Predmet ovog izravnog postupka jesu usluge
navedene u točki 1. ove Odluke.
navedene u tački 1. ove Odluke.
3. Procijenjena vrijednost radova
3.000,00 KM.
iznosi cca 3. Procijenjena vrijednost radova
3.000,00 KM.
iznosi cca
4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ove 4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizovati ove
usluge je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.
usluge je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.
5. Usluge iz točke 1. ove Odluke financirat će se
iz sredstava Proračuna Općine Kiseljak,
namijenjenih za izradu projektne dokumentacije
Proračuna Općine, ekonomski kod:821500.
5. Usluge iz tačke 1. ove Odluke finansirat će se
iz sredstava Budžeta Općine Kiseljak,
namijenjenih za izradu projektne dokumentacije
Proračuna Općine, ekonomski kod:821500.
6.Postupak obavljanja usluge vršit će se po 6.Postupak obavljanja usluge vršit će se po
postupku izravnog sporazuma.
postupku izravnog sporazuma.
7.Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma 7.Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma
vršit će Ugovorni organ.
vršit će Ugovorni organ.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:01-49-1864/10
Kiseljak: 27.07.2010.god.
Broj:01-49-1864/10
Kiseljak: 27.07.2010.god.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
v.r.Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
s.r. dipl. ing.Mladen Mišurić-Ramljak
Strana 58.
Broj 4.
Službeni glasnik općine Kiseljak
29. juli/srpanj, 2010. godine
Godina IX
Općinsko vijeće Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Kazalo/Sadržaj
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o poništenju odluke br. 01/1-23-43/09 od 09.01.2009. god.........................................1
2. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora.........................................................................2
3. Odlka o izgledu javnih priznanja općine Kiseljak....................................................................3
4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika programa
pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka,
zajedničkim projektom''ZP10''..................................................................................................4
5. Odluka o određivanju dana u kojem će se sklapati brakovi, prostorije i naknade....................5
6. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kiseljak za razdoblje 01.01.2010. do
30.06.2010.godine..................................................................................................................12
7. Rješenje – Jozefina Finka-Ban...............................................................................................29
8. Zaključak o isplati naknade za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu i podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju, za:
a) Džemail Selman................................................................................................................31
b) Mustafa Selman................................................................................................................32
c) Vilim Pecirep....................................................................................................................33
d) Josip Boro.........................................................................................................................34
e) Senad Selman...................................................................................................................35
9. Rješenje o davanju suglasnosti Načelniku Općine Kiseljak o
zapošljavanju vježbenika........................................................................................................37
10. Odluka o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Kiseljak – ''Karlovačka pivovara''..............39
11. Odluka o raspisivanju natječaja za parcele ............................................................................40
12. Rješenje o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju gradske prometnice.............................41
13. Odluka o davanju suglasnosti Načelniku Općine Kiseljak – ''Elektroprenos'' BIH………....45
14. Rješenje o izuzimanju prava korištenja od Emila Keške .......................................................46
15. Rješenje o izuzimanju prava korištenja od D.P. za proizvodnju i promet
''Agrokooperativa''Kiseljak.....................................................................................................47
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka za radove na izgradnji – asfaltiranju parking prostora u MZ Topole........................48
2. Odluka za radove na popravljanju lokalnih asfaltiranih putova.............................................50
3. Odluka za usluge održavanja Javne rasvjete..........................................................................51
4. Odluka za radove na izgradnji – rekonstrukciji lokalnog puta u MP Višnjica.......................52
5. Odluka za radove na izgradnji lokalnog puta MZ Brnjaci.....................................................53
6. Odluka za radove na izgradnji potpornog zida.......................................................................54
7. Odluka za usluge izrade Glavnog projekta Osnovne škole ''Brestovsko''..............................55
8. Odluka za usluge izrade ISO 9007:2008 ...............................................................................57
IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE KISELJAK
ODGOVORNI UREDNIK: TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
TELEFON: 877-808
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: OPĆINSKO VIJEĆE KISELJAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
751 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content