ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ Αξιότιµοι συνεργάτες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Αθήνα, 13 ∆εκεµβρίου 2013
Αξιότιµοι συνεργάτες,
Με το πέρας των εξετάσεων του ηµερολογιακού έτους, παρακαλώ όπως δεχθείτε τις
ευχαριστίες µας για τη συνεργασία σας καθώς και τις θερµές ευχές µας για
δηµιουργική νέα χρονιά σε εσάς και στους οικείους σας.
∆ραττόµεθα της ευκαιρίας να σας ενηµερώσουµε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 τόσο
για τις εξετάσεις DALF όσο και γι’αυτές του SORBONNE C2 θα υπάρχει ένα µόνο θέµα
για όλη την Ελλάδα ήτοι : Γενικού περιεχοµένου Lettres-Sciences humaines για το
DALF και Littérature για το SORBONNE C2.
Κατά συνέπεια, παρακαλούµε όπως συµπληρωθούν οι καινούργιες αιτήσεις τις οποίες
θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας. Ο µικρός αριθµός υποψηφίων ετησίως σε options (κάτω
από 10 πανελληνίως) και τα προβλήµατα κατά την διάρκεια των εξετάσεων από
υποψηφίους που αλλάζουν γνώµη δεν βοηθούν την οργάνωση των εξετάσεων.
Όσον αφορά στα διπλώµατα DELF B1 – B2 και SORBONNE B1 – B2, παρακαλούµε
όπως οι καθηγητές - οι οποίοι έχουν πρώτιστο καθήκον να συµπληρώνουν οι ίδιοι τις
αιτήσεις - προσέξουν και υπογράφουν δίπλα από το δίπλωµα στο οποίο ο υποψήφιος
θα παρακαθίσει στις εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση και λόγω πολλαπλών λαθών, τα
οποία µάλιστα καταλογίζουν σε εµάς οι γονείς, θα υπάρξει επιβάρυνση 20 ευρώ για
την αλλαγή την οποία πρέπει να ζητά εγγράφως ο υποψήφιος άµα τη ανακοινώσει των
προσκλήσεων στο διαδίκτυο.
Παρακαλούµε επίσης όπως ενηµερώνετε τους υποψηφίους για την ειδική µεταχείρηση
των ειδικών περιπτώσεων (ιδέ ιστοσελίδα µας) καθώς και για τις ηµεροµηνίες και ώρες
εξετάσεων προ της εγγραφής. Όταν εγγράφεται κάποιος σηµαίνει ότι έχει λάβει
αυτόµατα γνώση των ωραρίων των γραπτών εξετάσεων (ή προφορικών DALF C2) για τις
οποίες δεν γίνεται καµµία αλλαγή.
Ενηµερώνουµε επίσης ότι τα Annales 2013 θα είναι στη διάθεσή σας τέλος Ιανουαρίου
2014. Είναι η τελευταία φορά που εκδίδονται αφού από το Μάϊο 2014 δεν θα
διατίθενται.Οι εξετάσεις DELF/DALF ανήκουν στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και
διεξάγονται σε 162 χώρες στις οποίες ευθυγραµµίζεται πλήρως και η Ελλάδα. Στη θέση
των Annales θα υπάρχει υλικό µε παρόµοιες εξετάσεις προσοµοίωσης από το 2015.
Τονίζω δε ότι υπάρχουν τόσες πολλές αξιόλογες µεθόδοι και βοηθήµατα που είναι
αρκετά για την καλή προετοιµασία των υποψηφίων. Η σωστή εκµάθηση της γλώσσας
είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Παρακαλούµε όπως τυχόν προτάσεις, παράπονα,
υποδείξεις, αποστέλλονται επώνυµα στην Υπηρεσία µας. Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον
µια λύση.
Καλή Χρονιά σε όλους!
Με εκτίµηση
Νικόλας Χριστοδούλου
∆ιευθυντής Υπηρεσίας Εξετάσεων
Institut français d’Athènes Sina 31 - 10680 Athènes - Grèce
tél.: +30 210 3398 600 / fax: +30 210 36 46 873 / [email protected] / www.ifa.gr