ελληνικη ∆ημοκρατια εφετειο αθηνων προγραμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Σας ενηµερώνουµε, ότι οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων,
για το Α΄ Εξάµηνο έτους 2012 θα διεξαχθούν:
Α) Στις 28-4-2012, ηµέρα Σάββατο
1) Αστικό ∆ίκαιο από 09.00΄ µέχρι 12.00΄
2) Πολιτική ∆ικονοµία από 12.30΄µέχρι 15.30΄
3) Εµπορικό ∆ίκαιο από 16.00΄ µέχρι 19.00΄
Β) Στις 29-4-2012, ηµέρα Κυριακή
1) Ποινικό ∆ίκαιο από 09.00΄ µέχρι 12.00΄
2) Ποινική ∆ικονοµία από 12.30΄ µέχρι 15.30΄
Τόπος διεξαγωγής της πιο πάνω γραπτής δοκιµασίας ορίστηκε το νέο κτίριο
της Νοµικής Σχολής Αθηνών (είσοδος πεζόδροµος Μασσαλίας και Σίνα αριθµ. 3)
και στις αίθουσες 9, 10, 11 και 12 του 5ου ορόφου, στις οποίες οι διαγωνιζόµενοι
θα εξετασθούν ως εξής:
Αίθουσα 9 : Από Μαρία Αγγελή έως και Αναστασία Καµπουροπούλου
Αίθουσα 10: Από Σύλβια Μιχαλακάκου έως και Ιωάννη Ψιµόπουλο
Αίθουσα 11: Από Μαρία Κανελλοπούλου έως και Χριστίνα Κούτρα
Αίθουσα 12: Από Στυλιανή-Ανθή Κούτρα έως και Ελένη Μιχαήλ
Η προσέλευση των υποψηφίων δικηγόρων θα πρέπει να γίνει µισή ώρα πριν
την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, δηλαδή στις 08.30΄ π.µ.
∆εν
θα
συµµετέχουν
στο
διαγωνισµό
οι
κάτωθι:
α)
Ελευθέριος
Μουσογιάννης του Αναστασίου, β) Χρήστος Τσουµάνης του Παναγιώτη, γ)
∆ηµήτριος Ιατρίδης του Μιχαήλ και δ) Γεώργιος Λιάσκος του Κωνσταντίνου.
Ο Πίνακας των υποψηφίων δικηγόρων που θα λάβουν µέρος στις γραπτές
εξετάσεις για το Α΄ Εξάµηνο έτους 2012, έχει αναρτηθεί στον 6ο όροφο, έξωθεν
γραφ. 1228.
Η Γ ρ αµ µ ατέ ας τ η ς Ε ξε τα σ τι κή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Αναστασία Τοπιζοπούλου