εδώ

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050
Αθήνα, 27/02/2015
Αρ. πρωτ.: Γ-2015-351
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ.
291/13-02-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και στο πλαίσιο της πράξης «Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό», με κωδικό MIS 304193, και πιο
συγκεκριμένα για το υποέργο α/α 2 με τίτλο «Εφαρμογή και Αξιολόγηση Ενναλακτικών Μεθόδων δια βίου
μάθησης με τη χρήση τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών»που υλοποιείται με ιδία μέσα με τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΥ∆ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο (2) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου περιορισμένης χρονικής
διάρκειας.
Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου απαιτούνται τα εξής:
Θέση 1: (1 άτομο) ΠΕ Πληροφορικής

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος της ημεδαπής ή
ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ∆ΟΑΤΑΠ)

Να έχουν εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java

Να έχουν εμπειρία σε διαχείριση διαδικτυακών πλατφορμών για την ανάπτυξη ιστοτόπων,
καθώς και σε διαχείριση δικτύου
Να διαθέτουν εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εφαρμογές
Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις



Συνεκτιμώμενα (Βαθμολογούμενα) κριτήρια:




Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη χρηστών
Θα συνεκτιμηθεί πιθανή ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές αντικείμενο
Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης
θέσης
Ειδικότερα: στο πλαίσιο του έργου το άτομο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των
ακόλουθων παραδοτέων:
1. Ενημέρωση/εμπλουτισμό του περιεχομένου του Συστήματος ∆ιαχείρισης Αποφοίτων
2. Εγγραφή Αποφοίτων – ∆ιαχείριση Χρηστών στο εκάστοτε ηλεκτρονικό σεμινάριο
3. Τεχνική Υποστήριξη Αποφοίτων
4. Ενσωμάτωση του διαδικτυακού τόπου στην πλατφόρμα Web 2.0
Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης ανέρχεται σε 7,5 μήνες (με λήξη της σύμβασης τον Οκτώβριο του
2015), ενώ για την ολοκλήρωση των ανωτέρω παραδοτέων προβλέπεται η απασχόλησή του για 7,5
ανθρωπομήνες.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται ανάλογα και με τον χρονισμό των παραδοτέων και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την λήξη του έργου δηλ. μέχρι τις 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης
του έργου, δίνεται η δυνατότητα παράτασης και της σύμβασης, σε ό,τι αφορά το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Θέση 2: (1 άτομο) ΠΕ Πληροφορικής






Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος της ημεδαπής ή
ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ∆ΟΑΤΑΠ)
Να έχουν εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java
Να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού
Να διαθέτουν εμπειρία στα Πληροφοριακά συστήματα
Να έχουν πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Συνεκτιμώμενα (Βαθμολογούμενα) κριτήρια:





Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Πληροφορική σε συναφές αντικείμενο
Θα συνεκτιμηθεί πρότερη εμπειρία σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα
Θα συνεκτιμηθεί πιθανή ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές αντικείμενο
Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης
θέσης
Ειδικότερα: στο πλαίσιο του έργου το άτομο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των
ακόλουθων παραδοτέων:
1. Σύνθεση και τεχνική επεξεργασία του υλικού των ηλεκτρονικών σεμιναρίων
2. ∆ημιουργία και ∆ιαχείριση Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης ανέρχεται σε 7,5 μήνες, ενώ για την ολοκλήρωση των ανωτέρω
παραδοτέων προβλέπεται η απασχόλησή του για 3 ανθρωπομήνες.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται ανάλογα και με τον χρονισμό των παραδοτέων και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την λήξη του έργου δηλ. μέχρι τις 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης
του έργου, δίνεται η δυνατότητα παράτασης και της σύμβασης, σε ό,τι αφορά το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-Αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης),
-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
-Αντίγραφο τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής),
- Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών,
-Αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας – εμπειρίας σύμφωνα με τα προ – απαιτούμενα
κριτήρια,
Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και
αληθή,
-Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των υποψηφίων θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση των
αιτήσεων τους.
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα
σχετικά δικαιολογητικά τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους
υποψήφιους που θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και
τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους
τους προϋπηρεσία προκειμένου να
τίτλους σπουδών και την επαγγελματική ή/και ερευνητική
αξιολογήσει τα προσόντα και την ικανότητα που διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου
έργου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο
Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο
λειτουργεί από τις 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. – ∆ευτέρα με Παρασκευή, οδός Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176
71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 16/03/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.
Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το
περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν
πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση –
το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία
αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα
επικοινωνίας). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του
φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη
φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται
δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωσή τους. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος
είναι δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν θα
παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων και οι οποίες ορίζονται από το αρμόδιο
όργανο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μαλλίδου, από
10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από ∆ευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα και στο
τηλ. 210 9549265.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στους
ιστοχώρους της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
(galaxy.hua.gr/~elke).
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Θωμάς Καμαλάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Υπόδειγμα Αίτησης
Επώνυμο:…………………………………
Όνομα:……………………………………
Όν. Πατέρα:………………………………
Όν. Μητέρας:……………………………..
Αρ. Αστ. Ταυτότητας:…………………….
∆/νση μόνιμης κατοικίας:…………………
Τηλέφωνο:………………………………...
Προς:
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την
θέση…………………………........
……………………………………………………....……………………………………………………...……..……………………………
…..…………….....………………………………………….που
πρωτοκόλλου…………………….
για
προκηρύχθηκε στις
το
έργο
..…./.…../.……….
με
με
αριθμό
τίτλο
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......
Συνημμένα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ο/Η Αιτ…………