2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
ΠΑΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
(ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την
επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Ομάδα
η
Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Με την παρούσα 2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους
τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές - φυσικά & νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Φορείς), να υποβάλλουν προτάσεις για
χρηματοδότηση των σχεδίων τους σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Η παρούσα 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος
LEADER:
Υπομέτρο
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
1.100.000,00
550.000,00
(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)
L123
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L123
L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
500.000,00
250.000,00
L311
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής
165.395,40
82.697,70
L311
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων
100.000,00
50.000,00
L311
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
100.000,00
50.000,00
L312
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
1.598.037,60
799.018,81
L312
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
424.420,58
212.210,29
L312
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
300.000.00
150.000.00
L312
L312-4 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις
του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη
των αναγκών της επιχείρησης
200.000,00
100.000,00
L313
L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
300.000,00
300.000,00
L313
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών
142.857,14
100.000,00
L313
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης
600.000.00
300.000.00
L313
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής
528.945,02
264.472,51
L313
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
200.000,00
100.000,00
1
L313
L313-9 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις
του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη
των αναγκών της επιχείρησης
300.000,00
150.000,00
L321
L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για
μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών
111.228,57
77.860,00
L322
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
750.000,00
750.000,00
L322
L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
130.000,00
130.000,00
L323
L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική
/ πολιτιστική κληρονομιά
120.000,00
120.000,00
Β. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες
δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων
περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της. Την αναλυτική
πρόσκληση με τα παραρτήματά της μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή από τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Ιωαννίνων 84, ΤΚ:42200, Kαλαμπάκα), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. http://www.kenakap.gr/.
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περιληπτικής πρόσκλησης αποτελεί η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
με τα Παραρτήματα της στα οποία περιλαμβάνονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υπόδειγμα του Φακέλου Υποψηφιότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Απαραίτητων Δικαιολογητικών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια),
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια),
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ,
Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Πέμπτη 28/02/2013 και ώρα 14:30. Οι υποψήφιες
προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. : Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, είτε ιδιοχείρως, είτε με
η
συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 2 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.». Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά
θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των
ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ.
μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς
που την υπέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Α.Ε. ή στα τηλέφωνα 24320 25370, 75250 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους: κο Παναγιώτη Πάτρα, κο Βάιο Κουτή, κο Ευριπίδη Καζαντζή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΕΔΠ LEADER)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
2